Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 21.3.2008. Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

35

Na temelju članka 30.L384961 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. veljače 2008. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE AZERBAJDŽAN O POTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, sklopljen u Bakuu, 2. listopada 2007. godine, u izvorniku na hrvatskom, azerbajdžanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE AZERBAJDŽAN O POTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA

Vlada Republike Azerbajdžan i Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«),

ŽELEĆI ojačati gospodarsku suradnju na obostranu korist obiju ugovornih stranaka te uspostaviti poštene i pravične uvjete za ulaganja ulagatelja jedne ugovorne stranke na državnom području druge ugovorne stranke,

PRIZNAJUĆI da će poticanje protoka međunarodnih ulaganja i zaštita ulaganja jedne ugovorne stranke na državnom području druge ugovorne stranke temeljem ovoga Ugovora dovesti do poticanja poslovnih inicijativa,

ŽELEĆI postići te ciljeve na način koji je konzistentan sa zaštitom zdravlja, sigurnosti i okoliša, te poticati održivi razvitak,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

1. Izraz »ulaganje« znači svaki oblik imovine koju ulagatelji jedne ugovorne stranke osnivaju ili ulažu u cijelosti ili isključivo na državnom području druge ugovorne stranke u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom, te uključuje poglavito, iako ne isključivo:

a) pokretnu i nepokretnu imovinu, kao i sva ostala stvarna prava kao što su hipoteke, prava zadržaja, založna prava, najam, plodouživanje i slična prava;

b) poduzeće, ili udjele, dionice ili ostale oblike sudjelovanja u poduzeću te obveznice, zadužnice i druge oblike instrumenata poduzeća za osiguranje duga;

c) novac, tražbine u novcu ili u bilo kojoj ugovornoj činidbi koja ima financijsku vrijednost;

d) prava intelektualnog vlasništva, kao što su patenti, autorska prava, tehnički postupci, žigovi, trgovačka imena, industrijski dizajn, know-how;

e) ugled tvrtke, te

f) koncesije dodijeljene od strane nadležnog tijela prema zakonu, upravnom aktu ili ugovoru, uključujući koncesije za istraživanje, pripremu, vađenje i eksploataciju prirodnih dobara.

Bilo koja promjena oblika u kojem je imovina uložena ili ponovo uložena neće utjecati na njezinu narav kao ulaganja.

Radi izbjegavanja nedoumica, ulaganje ne znači:

a) obveznice, zadužnice ili druge instrumente osiguranja duga koje izdaje ugovorna stranka ili neko državno poduzeće ugovorne stranke;

b) obveznice, zadužnice ili druge instrumente osiguranja duga kad im je izvorni rok dospijeća manji od tri (3) godine;

c) tražbine u novcu ili u bilo kojoj tržišnoj ugovornoj činidbi za prodaju ili kupovinu roba ili usluga;

d) sve druge tražbine u novcu koje ne obuhvaćaju vrste interesa definirane u gornjim podstavcima (a do f).

2. Izraz »ulagatelj« znači:

a) svaku fizičku osobu koja ima državljanstvo ugovorne stranke u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom. Podložno važećim odredbama međunarodnoga prava, ulagatelj ne znači fizičku osobu koja ima državljanstvo ugovorne stranke domaćina; ili

b) poduzeće ili drugu pravnu osobu koja je osnovana ili propisno ustanovljena sukladno važećem nacionalnom zakonodavstvu jedne ugovorne stranke koja ima sjedište i obavlja stvarnu poslovnu aktivnost na državnom području te ugovorne stranke;

koja vrši ulaganje na državnom području druge ugovorne stranke.

3. Izraz »povrati« znači prihode ostvarene ulaganjima, a uključuje poglavito, iako ne isključivo, dobit, dividende, kamate, tantijeme, dobitke od kapitala, naknade za patentne licence i druge naknade ili bilo kakva plaćanja u naravi u odnosu na ulaganje.

Povrati uživaju jednak tretman kao i izvorno ulaganje.

4. Izraz »bez odgode« znači vremensko razdoblje koje je uobičajeno potrebno za obavljanje neophodnih formalnosti za prijenos plaćanja.

5. Izraz »slobodno konvertibilna valuta« znači bilo koju valutu koju Međunarodni monetarni fond povremeno odredi kao valutu koja se može slobodno koristiti u skladu sa Statutom Međunarodnog monetarnog fonda i svim njegovim izmjenama i dopunama.

6. Izraz »državno područje« znači u odnosu na:

a) Republiku Hrvatsku: državno područje Republike Hrvatske, kao i ona područja mora koja se nastavljaju na vanjsku granicu teritorijalnog mora, uključujući morsko dno i podzemlje, nad kojima Republika Hrvatska vrši, u skladu s međunarodnim pravom, suverena prava i jurisdikciju;

b) Republiku Azerbajdžan: državno područje Republike Azerbajdžan, uključujući i odnosni dio Kaspijskog mora (jezera) koji pripada Republici Azerbajdžan, zračni prostor iznad Republike Azerbajdžan, unutar kojih Republika Azerbajdžan vrši suverena prava i jurisdikciju u odnosu na podzemlje, morsko dno i prirodna dobra, te bilo koje drugo područje koje je utvrđeno ili se naknadno utvrdi u skladu s međunarodnim pravom i zakonodavstvom Republike Azerbajdžan.

Članak 2.

POTICANJE I ZAŠTITA ULAGANJA

1. Svaka ugovorna stranka poticat će i stvarati povoljne uvjete za ulaganja ulagatelja druge ugovorne stranke na svojem državnom području te će takva ulaganja dopuštati po ovlastima na temelju svog nacionalnog zakonodavstva.

2. Svaka će ugovorna stranka u svako doba na svojemu državnom području odobravati ulaganjima i povratima ulagatelja druge ugovorne stranke tretman u skladu s minimalnim standardom običajnog međunarodnog prava za tretman stranaca, uključujući pošten i pravičan tretman te punu i postojanu zaštitu i sigurnost.

3. Nijedna ugovorna stranka neće na svom državnom području neopravdanim, proizvoljnim ili diskriminirajućim mjerama onemogućavati upravljanje, održavanje, korištenje, uživanje, stjecanje ili raspolaganje ulaganjima ulagatelja druge ugovorne stranke.

4. Nijedna ugovorna stranka neće nametati obvezne mjere ulaganjima ulagatelja druge ugovorne stranke u svezi s nabavom materijala, proizvodnih sredstava, poslovanjem, prijevozom, plasmanom proizvoda, ili slične naloge s neopravdanim ili diskriminirajućim učincima.

5. Svaka ugovorna stranka će u okviru svog nacionalnog zakonodavstva u dobroj vjeri razmotriti sve zahtjeve za neophodne dozvole u svezi s ulaganjima na njezinu državnom području, uključujući dopuštenja za angažiranje rukovoditelja, menadžera, stručnjaka i tehničkog osoblja po izboru ulagatelja.

Članak 3.

PRISTUP INFORMACIJAMA ULAGATELJA I TRANSPARENTNOST

1. Ugovorna stranka domaćin ima pravo zatražiti informacije od potencijalnog ulagatelja ili njegove domicilne države o prijašnjemu vladanju poduzeća i njegovu postupanju kao ulagatelja, uključivo i u njegovoj domicilnoj državi. Ugovorna stranka domaćin štitit će povjerljive poslovne informacije koje primi u tom smislu. Ugovorna stranka domaćin može primljene informacije učiniti javno dostupnima u sredini u kojoj je ulaganje locirano, podložno zaštiti povjerljivih poslovnih informacija i drugom važećem nacionalnom zakonodavstvu.

2. Svaka ugovorna stranka osigurat će da po mogućnosti njezini zakoni, propisi, postupci, upravna rješenja i sudske odluke opće primjene, kao i međunarodni ugovori nakon njihova stupanja na snagu, a koji mogu utjecati na ulaganja ulagatelja druge ugovorne stranke na njezinom državnom području, budu bez odgode objavljeni ili na drugi način učinjeni javno dostupnim.

Članak 4.

TRETMAN ULAGANJA

1. Ulaganja koja učine ulagatelji jedne ugovorne stranke na državnom području druge ugovorne stranke, ili povrati od istih, imat će tretman koji nije manje povoljan od onoga koji ugovorna stranka domaćin odobrava ulaganjima i povratima njezinih vlastitih ulagatelja ili ulagatelja bilo koje treće države u sličnim okolnostima, što god je od toga povoljnije za ulagatelja.

2. Ulagateljima jedne ugovorne stranke druga će ugovorna stranka na svom državnom području u svezi s upravljanjem, održavanjem, korištenjem, uživanjem, ili raspolaganjem njihovim ulaganjima odobriti tretman koji nije manje povoljan od onoga koji odobrava ulaganjima svojih vlastitih ulagatelja ili ulagatelja neke treće države u sličnim okolnostima, što god je povoljnije za tog ulagatelja.

Radi veće jasnoće, pojam »u sličnim okolnostima« iziskuje opću provjeru svih okolnosti ulaganja od slučaja do slučaja, uključujući između ostaloga:

i. njegove učinke na treće osobe i lokalnu sredinu;

ii. njegove učinke na lokalni, regionalni ili državni okoliš;

iii. sektor u kojemu je ulagatelj;

iv. cilj mjere u kojoj je riječ;

v. regulatorni postupak koji se općenito primjenjuje u odnosu na mjeru o kojoj je riječ; te

vi. ostale čimbenike koji su izravno u svezi s ulaganjem ili ulagateljem u odnosu na mjeru o kojoj je riječ.

Provjera neće biti ograničena ili pristrana prema bilo kojemu čimbeniku.

3. Radi izbjegavanja nedoumica, ovaj članak primjenjuje se samo u odnosu na vrste tretmana spomenute u člancima 2. do 8. te članku 10.#clanak10 ovog Ugovora, te se ne primjenjuje u odnosu na ulagateljeva prava da sporove iz ovoga Ugovora upućuje u bilo koji postupak za rješavanje sporova.

Članak 5.

IZNIMKE

1. Odredbe ovog Ugovora neće se tumačiti kao da obvezuju jednu ugovornu stranku da pruži ulagateljima druge ugovorne stranke korist od bilo kojega tretmana, prednosti ili povlastice temeljem:

a) članstva ili pridruženosti bilo kojoj postojećoj ili budućoj carinskoj, gospodarskoj ili monetarnoj uniji, zajedničkom tržištu ili području slobodne trgovine, čijom strankom jedna od ugovornih stranaka već jest ili to može postati;

b) obveza jedne ugovorne stranke kao članice carinske, gospodarske ili monetarne unije, zajedničkog tržišta ili područja slobodne trgovine, koje proizlaze iz nekog međunarodnog ugovora ili dogovora o uzajamnosti sklopljenoga između te unije, zajedničkog tržišta ili područja slobodne trgovine i neke treće države;

c) bilo kojega međunarodnog ugovora ili dogovora koji se u cijelosti ili djelomice odnosi na oporezivanje, ili bilo kojeg nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na oporezivanje;

d) bilo koje mnogostrane konvencije ili ugovora koji se odnosi na ulaganja, čijom strankom neka od ugovornih stranaka već jest ili to može postati.

2. Odredbe ovog Ugovora, osim članaka 6. te 9. do uključivo 17. ne primjenjuju se na porezne mjere. Ništa u ovom Ugovoru ne utječe na prava i obveze bilo koje od ugovornih stranaka prema bilo kojem važećem dvostranom ili mnogostranom poreznom ugovoru.

Članak 6.

IZVLAŠTENJE

1. Ulaganja ulagatelja jedne ugovorne stranke na državnom području druge ugovorne stranke neće se izvlastiti, nacionalizirati ili podvrgavati drugim mjerama koje, izravno ili neizravno, imaju učinak jednak izvlaštenju ili nacionalizaciji (u daljnjem tekstu »izvlaštenje«) osim kad je to u javnom interesu, na nediskriminirajućoj osnovi, te u skladu sa zakonom propisanim postupkom i uz plaćanje pravovremene, odgovarajuće i učinkovite naknade.

2. Ta naknada bit će jednaka realnoj tržišnoj vrijednosti izvlaštenog ulaganja neposredno prije nego što je izvlaštenje poduzeto ili je postalo javno poznato, što god je od toga ranije, te će se isplatiti bez neopravdane odgode.

3. Realna tržišna vrijednost iskazat će se u slobodno konvertibilnoj valuti na temelju tržišnog tečaja za tu valutu na dan prijenosa. Naknada će također obuhvatiti kamatu po tržišnoj stopi utvrđenoj na osnovi LIBOR-a za odnosnu valutu od datuma izvlaštenja do datuma stvarnog plaćanja.

4. Ulagatelj čija se ulaganja izvlašćuju imat će pravo na pravovremeno ispitivanje slučaja od strane sudskog ili nekog drugog ovlaštenog tijela ugovorne stranke domaćina, kao i vrednovanja njegovih ulaganja, u skladu s načelima iznijetim u ovom članku.

Članak 7.

NAKNADA ŠTETE ZA GUBITKE

1. Ulagateljima jedne od ugovornih stranaka čija ulaganja na državnom području druge ugovorne stranke pretrpe gubitke uslijed rata, izvanrednog stanja, pobune, nereda ili drugih sličnih događaja, potonja ugovorna stranka odobrit će tretman koji nije manje povoljan od onoga koji pruža svojim vlastitim ulagateljima ili ulagateljima neke treće države, što god je od toga povoljnije za ulagatelja.

2. Ne dirajući u stavak 1. ovog članka, ulagatelji jedne ugovorne stranke koji pretrpe gubitke na državnom području druge ugovorne stranke koji su posljedica:

a) rekviriranja njihova ulaganja ili dijela ulaganja od strane snaga ili tijela vlasti potonje ugovorne stranke, ili

b) uništenja njihova ulaganja ili dijela ulaganja od strane snaga ili tijela vlasti potonje ugovorne stranke koje nije bilo neophodno u danoj situaciji, bit će odobrena restitucija ili naknada koja će u svakom slučaju biti pravodobna, odgovarajuća i učinkovita.

Članak 8.

SLOBODAN PRIJENOS

1. U skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, svaka će ugovorna stranka u dobroj vjeri osigurati ulagateljima druge ugovorne stranke slobodan prijenos plaćanja u svezi s ulaganjem na svoje državno područje i sa svog državnog područja. Ti prijenosi obuhvaćaju poglavito, ali ne isključivo:

a) početni kapital i dodatne iznose za održavanje, proširenje ili povećanje ulaganja;

b) povrate;

c) prihode od prodaje ili likvidacije cjelokupnog ili bilo kojega dijela ulaganja;

d) sredstva za otplatu izdataka koji nastanu u svezi s ulaganjem, kao što je plaćanje tantijema i licenci ili drugih sličnih izdataka;

e) naknadu iz članaka 6. i 7.;

f) plaćanja naknada za upravljanje;

g) plaćanja proizišla iz rješenja ulagačkog spora prema članku 13.;

h) sredstva za otplatu zajmova koji se izravno odnose na ulaganje;

i) neto-zarade i druge novčane naknade osoblju angažiranome iz inozemstva za rad u svezi s ulaganjem.

2. Prijenosi iz stavka 1. ovog članka obavljaju se bez ikakvih ograničenja ili odgoda, u slobodno konvertibilnoj valuti po važećem tržišnom tečaju u odnosu na spot transakcije koji vrijedi na dan prijenosa u odnosnoj valuti. Ako tržišni tečaj nije dostupan, važeći tečaj bit će najnoviji tečaj koji se primjenjuje na unutarnja ulaganja ili najnoviji tečaj za konverziju valuta u Posebna prava povlačenja, što god je od toga povoljnije za ulagatelja.

3. Bez obzira na stavke 1. i 2. ovog članka, ugovorna stranka može odgoditi ili spriječiti prijenos pravičnom i nediskriminirajućom primjenom u dobroj vjeri mjera kojima se osigurava poštivanje nacionalnog zakonodavstva ugovorne stranke domaćina koji se odnose na:

a) plaćanje poreza i davanja;

b) stečaj ili postupak u slučaju nesolventnosti ili zaštitu prava vjerovnika;

c) kaznena ili kažnjiva djela; i

d) osiguranje poštivanja naloga ili presuda sudova ili sudišta ugovorne stranke domaćina.

4. Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog članka primjenjuju se ne dirajući u mjere koje usvoji carinska, gospodarska ili monetarna unija, zajedničko tržište ili područje slobodne trgovine članica kojega je bilo koja od ugovornih stranaka.

Članak 9.

SUBROGACIJA

Kad ugovorna stranka ili od nje ovlaštena agencija (jamac) izvrši plaćanje temeljem jamstva koje je dala u svezi s netržišnim rizicima ulaganja na državnom području druge ugovorne stranke, ugovorna stranka domaćin priznat će prijenos na garanta svih prava i zahtjeva koji proiziđu iz tog ulaganja, te će priznati da jamac ima pravo na korištenje tih prava te na izvršenje tih zahtjeva u istom opsegu kao njegov prethodnik po statusu.

Članak 10.

BITNI SIGURNOSNI INTERESI

Ništa u ovom Ugovoru neće se tumačiti kao da priječi bilo kojoj od ugovornih stranaka bilo koji postupak koji smatra neophodnim za zaštitu svojih bitnih sigurnosnih interesa koji proizlaze iz njezina članstva u nekoj carinskoj, gospodarskoj ili monetarnoj uniji, zajedničkom tržištu ili području slobodne trgovine.

Članak 11.

KONZULTACIJE

Ugovorne stranke suglasne su da se na zahtjev bilo koje od njih pravovremeno konzultiraju radi rješavanja spora koji između njih nastane u svezi s ovim Ugovorom ili da ispitaju bilo koje pitanje u svezi s provedbom ili primjenom ovog Ugovora ili da prouče bilo koje drugo pitanje koje proiziđe iz ovog Ugovora. Te konzultacije održavat će se između nadležnih tijela ugovornih stranaka na mjestu i u vrijeme koje ugovorne stranke dogovore diplomatskim putem.

Članak 12.

USKRAĆIVANJE POGODNOSTI

1. Ugovorna stranka može uskratiti pogodnosti ovog Ugovora, uključujući pravo na pokretanje ili nastavak postupka za rješavanje spora, ulagatelju druge ugovorne stranke i ulaganjima toga ulagatelja ako:

je taj ulagatelj u vlasništvu ili pod kontrolom državljana neke države koja nije ugovorna stranka ili stranke koja uskraćuje koristi;

ulagatelj ne obavlja znatnije poslovne aktivnosti na državnom području druge ugovorne stranke.

2. Radi izbjegavanja nedoumica, tako primijenjena uskrata može se odnositi na sve ili samo na određene ulagatelje ili ulaganja ulagatelja, te na postojeće kao i buduće ulagatelje ili ulaganja.

Članak 13.

SPOROVI IZMEĐU ULAGATELJA I UGOVORNESTRANKE DOMAĆINA

1. Svaki spor između ulagatelja jedne ugovorne stranke i druge ugovorne stranke zbog navodne povrede jedne ili više odredaba ovog Ugovora u svezi s ulaganjem na državnom području potonje ugovorne stranke po mogućnosti će se rješavati sporazumno. Prije nego li ulagatelj može uputiti spor na arbitražu prema ovom članku, stranke u sporu će u dobroj vjeri održati pregovore. Mjesto pregovora bit će glavni grad ugovorne stranke u sporu, ako se stranke u sporu ne dogovore drugačije. Pravo ulagatelja da spor uputi u postupak za rješavanje utvrđen u donjem stavku 2. neće biti onemogućeno ni uskraćeno samo zbog odbijanja ugovorne stranke u sporu da pristupi pregovorima.

2. Ako se spor iz stavka 1. ovog članka ne može riješiti sporazumno u roku od šest (6) mjeseci od datuma zahtjeva za sporazumno rješenje, odnosni ulagatelj može uputiti spor na međunarodnu arbitražu. Ako nije dogovoren neki drugi mehanizam za rješavanje spora koji ima prednost, ulagatelj može odabrati da slučaj uputi pred:

a) nadležne sudove ugovorne stranke na čijem je državnom području učinjeno ulaganje;

b) Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID) osnovan Konvencijom o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država, koja je otvorena za potpisivanje u Washingtonu 18. ožujka 1965. (u daljnjemu tekstu »Centar«);

c) ad hoc arbitražni sud koji će se, ako se stranke u sporu ne dogovore drugačije, osnovati prema Arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL).

3. Ulagatelj koji je zahtjev glede postupanja ili mjere ugovorne stranke koja je navodno prouzročila spor već podnio nadležnim sudovima ugovorne stranke ili uputio u bilo koji drugi prethodno dogovoreni postupak za rješavanje sporova, nema pravo na upućivanje spora na međunarodnu arbitražu kako je to predviđeno u stavku 2. ovog članka.

4. Nijedna od ugovornih stranaka koja je stranka u sporu ne može ni u kojoj fazi arbitražnog postupka ili izvršenja arbitražne odluke tvrditi u svoju obranu da je ulagatelj koji je druga stranka u sporu primio obeštećenje u odnosu na sve svoje gubitke ili dio njih temeljem osiguranja.

5. Spor će se rješavati u skladu sa zakonom, uz primjenu uvjeta iz ovog Ugovora, nacionalnog zakonodavstva ugovorne stranke u sporu, te načela međunarodnog javnog prava.

6. Odluka je konačna i obvezujuća za obje stranke u sporu te će se izvršavati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 14.

SPOROVI IZMEĐU UGOVORNIH STRANAKA

1. Sporovi između ugovornih stranaka u svezi s tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora, po mogućnosti će se rješavati pregovorima.

2. Ako se spor na taj način ne može riješiti u roku od šest (6) mjeseci nakon datuma zahtjeva jedne od ugovornih stranaka za pregovorima, na zahtjev jedne od ugovornih stranaka spor će se uputiti pred arbitražni sud ustanovljen u skladu s ovim člankom.

3. Takav će se arbitražni sud u svakom pojedinačnom slučaju osnovati kako slijedi. U roku od dva (2) mjeseca od datuma primitka zahtjeva za arbitražu, svaka će ugovorna stranka imenovati jednog arbitra. Ta dva arbitra zajedno će potom odabrati državljanina neke treće države koji će po odobrenju od strane dviju ugovornih stranaka biti imenovan predsjednikom arbitražnog suda. Predsjednik će se imenovati u roku od četiri (4) mjeseca od datuma imenovanja druga dva arbitra.

4. Ako se neophodna imenovanja ne izvrše u rokovima navedenima u stavku 3. ovog članka, bilo koja od ugovornih stranaka može, u nedostatku drugog dogovora, pozvati predsjednika Međunarodnog suda da izvrši potrebna imenovanja. Ako je predsjednik Međunarodnog suda državljanin jedne od ugovornih stranaka ili je na drugi način spriječen u obavljanju spomenute dužnosti, sljedeći po rangu član Međunarodnog suda koji nije državljanin nijedne od ugovornih stranaka niti je na drugi način spriječen u obavljanju spomenute dužnosti bit će pozvan da obavi neophodna imenovanja.

5. Arbitražni sud će utvrditi vlastita pravila postupka.

6. Arbitražni sud će donijeti svoju odluku na temelju ovog Ugovora i u skladu s međunarodnim pravom primjenjivim između ugovornih stranka.

7. Arbitražni će sud donijeti svoju odluku većinom glasova. Odluke Arbitražnog suda konačne su i obvezujuće za obje ugovorne stranke.

8. Svaka će ugovorna stranka snositi troškove svoga člana arbitražnog suda i svog zastupanja u arbitražnom postupku. Troškove predsjedatelja suda i preostale zajedničke troškove obje će ugovorne stranke snositi u jednakim dijelovima.

Članak 15.

PRIMJENA DRUGIH PRAVILA

Ako odredbe nacionalnog zakonodavstva bilo koje od ugovornih stranaka ili obveze između ugovornih stranaka po međunarodnom pravu koje postoje u ovom trenutku ili koje kasnije nastanu između ugovornih stranaka, dodatno uz ovaj Ugovor sadrže neki propis, opći ili posebni, koji ulaganjima ulagatelja druge ugovorne stranke daje pravo na tretman povoljniji od onog osiguranog ovim Ugovorom, takve odredbe će u mjeri u kojoj su povoljnije za ulagatelja imati prednost pred ovim Ugovorom.

Članak 16.

PRIMJENA UGOVORA

Ovaj Ugovor primjenjivat će se na svako ulaganje ulagatelja jedne ugovorne stranke učinjeno na državnom području druge ugovorne stranke nakon njegova stupanja na snagu.

Članak 17.

IZMJENE I DOPUNE

U vrijeme stupanja ovog Ugovora na snagu ili u bilo koje vrijeme nakon toga odredbe ovog Ugovora mogu se izmijeniti i dopuniti na način koji u pisanom obliku međusobno dogovore ugovorne stranke. Te izmjene i dopune moraju biti u obliku zasebnih protokola te stupaju na snagu u skladu sa stavkom 1. članka 18.

Članak 18.

STUPANJE NA SNAGU, TRAJANJE I OTKAZ

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu tridesetog dana nakon datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom jedna ugovorna stranka izvješćuje drugu ugovornu stranku diplomatskim putem da su ispunjeni njezini unutarnji pravni uvjeti za stupanje ovog Ugovora na snagu.

2. Ovaj Ugovor ostaje na snazi dok jedna od ugovornih stranaka ne izvijesti drugu ugovornu stranku u pisanom obliku o svojoj namjeri da ga otkaže. Otkaz ovog Ugovora stupa na snagu godinu dana nakon što druga ugovorna stranka primi obavijesti o otkazu.

3. U odnosu na ulaganja učinjena prije datuma otkaza ovoga Ugovora, odredbe članaka 1. do 17. ostaju na snazi za naredno razdoblje od osam (8) godina od datuma otkaza ovog Ugovora.

Sastavljeno u Bakuu dana 2. listopada 2007. u dva izvornika, na hrvatskom, azerbajdžanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU REPUBLIKE

REPUBLIKE HRVATSKE AZERBAJDŽAN

Željko Kuprešak, v. r. Heydar Babayev, v. r.

državni tajnik u Ministarstvu ministar

vanjskih poslova i europskih gospodarskog razvitka

integracija

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 404-02/01-03/05

Urbroj: 5030105-08-2

Zagreb, 29. veljače 2008.

Potpredsjednica Vlade i

ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžan o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !