Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o pomorskom prijevozu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/01, XX/01)
označi tražene riječi printaj stranicu
Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o pomorskom prijevozu 1/12.1.2001.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovoraL114740 (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. siječnja 2001. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O POMORSKOM PRIJEVOZU

Č
lanak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o pomorskom prijevozu, sklopljen u Sofiji, 2. listopada 2000. godine, u izvorniku na hrvatskom, engleskom i bugarskom jeziku.

Č
lanak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O POMORSKOM PRIJEVOZU

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Bugarske (u nastavku »ugovorne stranke«)

Sa željom unapređenja prijateljskih odnosa između dviju zemalja, i

Razvijanja poslovne suradnje, posebice u području pomorstva, utemeljene na načelima jednakosti, uzajamne koristi i slobode prijevoza,

U cilju daljeg razvoja pomorstva u dvjema zemljama,

Sporazumjele su se kako slijedi:

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Za potrebe ovog Ugovora:

1. Izraz »brod« označava svaki trgovački brod upisan na državnom području jedne od ugovornih stranaka koji plovi pod nacionalnom zastavom i svaki brod kojim upravlja brodarsko društvo koje je registrirano i koje posluje sukladno zakonima i propisima važećim na području te ugovorne stranke ili bilo koji brod u najmu kod fizičke ili pravne osobe jedne od ugovornih stranaka, neovisno o zastavi broda.

Gornji izraz ne uključuje ratne brodove, ribarske brodice te ostale brodove koji nisu namijenjeni prijevozu putnika i/ili robe;

2. Izraz »nadležna vlast« označava:

u slučaju Republike Hrvatske – Ministarstvo pomorstva, prometa i veza i

u slučaju Republike Bugarske – Ministarstvo prometa i komunikacija;

3. Izraz »član posade« označava svaku osobu uključenu u popis posade broda, a koja je nositelj osobnih isprava, te koja stvarno obavlja dužnosti na brodu koje su u svezi s plovidbom i/ili odražavanjem i/ili pružanjem usluga tijekom putovanja;

4. Izraz »putnik« označava svaku osobu, osim zapovjednika ili članove posade, čije je ime uključeno u popis putnika na brodu;

5. Izraz »brodar ili unajmitelj« označava brodarsko društvo ili brodovlasnika koji ima registriran ured ili stalno mjesto boravka na državnom području jedne od ugovornih stranaka;

6. Izraz »luke« označava mjesta ukrcaja i/ili iskrcaja robe i/ili putnika kao i službeno ovlaštena privezišta za brodove koji se nalaze na državnom području bilo koje od ugovornih stranaka, a koja su otvorena za međunarodni promet.

Članak 2.

Suradnja između Republike Hrvatske i Republike Bugarske u području pomorskog prijevoza temeljit će se na načelima jednakosti prava, priznavanja državnog suvereniteta, obostrane koristi i obostranog interesa.

Ugovorne stranke će jedna drugoj pružati svu potrebnu pomoć u realizaciji načela slobode pomorskog prijevoza i uzdržavati se od poduzimanja bilo kakvih mjera koje bi štetile međunarodnoj plovidbi.

Članak 3.

Ugovorne stranke će surađivati na uspostavi odnosa tvrtki, organizacija i nadležnih tijela, koje djeluju u području pomorskog prometa.

Č
lanak 4.

Svaka ugovorna stranka će, u okviru mogućeg i u granicama važećih zakona i propisa, poduzeti sve potrebne korake za olakšavanje pomorskog prometa između dviju zemalja i pomoći u ubrzanju obavljanja graničnih, carinskih, sanitarnih i drugih formalnosti u svojim lukama u odnosu na brodove druge ugovorne stranke, u cilju smanjenja vremena boravka takvih brodova u njezinim lukama.

Č
lanak 5.

Isprave kojima se potvrđuje državna pripadnost broda, svjedodžbe o baždarenju i druge isprave broda izdane od ili u ime jedne ugovorne stranke bit će priznate od druge ugovorne stranke.

Sve lučke naknade i pristojbe plaćat će se uz predočenje tih isprava.

Č
lanak 6.

Ugovorne stranke su suglasne, da, kada je to moguće, pruže jedna drugoj tehničku pomoć u razvoju trgovačke flote, uključujući školovanje pomoraca.

Kako bi poboljšale školovanje pomorskih časnika i članova posade, ugovorne stranke će poticati, omogućavati i promicati suradnju nadležnih školskih institucija i pomorskih organizacija.

BROD I ČLANOVI POSADE

Č
lanak 7.

Brodovi ugovornih stranaka imaju pravo ploviti između luka dviju zemalja, te pružati usluge prijevoza putnika i/ili robe među dvjema zemljama, ili između jedne od njih i treće zemlje u skladu sa zakonima i propisima svake ugovorne stranke.

Ugovorne stranke suglasne su da:

1. pospješuju sudjelovanje njihovih brodova u pomorskom prijevozu između luka njihovih zemalja;

2. surađuju u otklanjanju prepreka koje mogu otežati razvoj pomorskog prijevoza između luka dviju zemalja;

3. potiču sudjelovanje njihovih brodova u pomorskom prijevozu između luka druge ugovorne stranke i trećih država u interesu ugovornih stranaka;

4. surađuju po pitanju zapošljavanja, poboljšanja radnih uvjeta, te društvenog standarda pomoraca zaposlenih na brodovima bilo koje od ugovornih stranaka.

Članak 8.

Svaka ugovorna stranka će pružiti brodovima druge ugovorne stranke, koji sudjeluju u međunarodnom pomorskom prijevozu isti status koji osigurava brodovima u svojoj floti u odnosu na:

1. slobodan pristup lukama otvorenim za međunarodni promet;

2. pristup vezovima, te opremi za ukrcaj i iskrcaj;

3. iskrcaj i ukrcaj putnika;

4. određivanje lučkih naknada i korištenje usluga u pomorskom prometu.

Brodovima jedne od ugovornih stranaka neće biti dopušteno pružanje lučkih usluga kao što su peljarenje, tegljenje, odsukavanje, spašavanje i pružanje pomoći u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama druge ugovorne stranke. Takve aktivnosti dopuštene su samo brodovima koji viju nacionalnu zastavu odnosne ugovorne stanke.

Č
lanak 9.

Ovaj Ugovor se neće primjenjivati na prijevoz putnika i/ili robe između domaćih luka iste ugovorne stranke (kabotaža).

Plovidba brodova jedne ugovorne stranke između luka druge ugovorne stranke u svrhu iskrcaja robe/putnika ukrcanih u trećoj zemlji i obrnuto neće se smatrati kabotažom.

Članak 10.

Ugovorne stranke će uzajamno priznati osobne identifikacijske isprave članova posade izdane od druge ugovorne stranke.

U slučaju Republike Hrvatske to je »Pomorska knjižica«.

U slučaju Republike Bugarske to je »Pomorska putovnica«.

Č
lanak 11.

Nositeljima osobnih identifikacijskih isprava jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 10. ovog Ugovora bit će dopušteno:

1. isrkcati se na obalu bez vize tijekom boravka broda u luci druge ugovorne stranke, ukoliko kapetan broda nadležnim vlastima dostavi popis posade u skladu sa zakonima i propisima te ugovorne stranke;

2. ući na područje druge ugovorne stranke ili prijeći u tranzitu preko njezinog državnog područja kao putnici u bilo kojem prijevoznom sredstvu kad god su na putu za ukrcaj na brod, prelazak na drugi brod ili povratak u matičnu zemlju ili iz drugih razloga odobrenih od strane te druge zemlje;

3. boraviti na državnom području druge ugovorne stranke u slučaju bolesti ili ozljede, tijekom vremena potrebnog za oporavak sukladno zakonima i propisima odnosne ugovorne stranke.

Nositelji osobnih identifikacijskih isprava iz članka 10. ovog Ugovora upisani u popis članova posade broda, mogu ući na područje i putovati preko područja druge ugovorne stranke u slučaju pomorske nezgode ili neke druge katastrofe, kako bi se ukrcali na brod u cilj povratka u matičnu zemlju, ili nekog drugog razloga koji je prihvatljiv nadležnim vlastima druge ugovorne stranke, a u skladu sa zakonima i propisima te ugovorne stranke.

Ukoliko u takvim slučajevima zakonodavstvo odnosne zemlje predviđa zahtijevanje viza, vlasti te ugovorne stranke izdat će vizu u najkraćem mogućem vremenu.

Č
lanak 12.

Na ulazak i napuštanje državnog područja bilo koje ugovorne stranke stranaca primjenjuju nacionalni zakoni i propisi te ugovorne stranke.

Svaka ugovorna stranka zadržava pravo zapriječiti ulazak ili otkazati boravak na njezinom području osobama koje se smatraju nepoželjnim.

Članak 13.

Brodovi i članovi posade jedne ugovorne stranke će, tijekom svog boravka u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama druge ugovorne stranke, poštovati zakone i propise te ugovorne stranke, a koji se odnose na sigurnost plovidbe, javni red, prelaženje granice, carinski i devizni sustav, te na sanitarnu, veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu.

Nadležna tijela bilo koje od ugovornih stranaka neće se miješati u građanske sporove između brodara, zapovjednika i drugih članova posade, koji se odnose na radne odnose i rad na brodu koji vije zastavu druge ugovorne stranke.

Ugovorne stranke se neće miješati u rukovođenje brodom druge ugovorne stranke, kao što su odnosi između članova posade, probleme koji se odnose na rad i disciplinu i druga pitanja koja se odnose na interne propise broda, osim u sljedećim slučajevima:

– na zamolbu zapovjednika broda ili diplomatskog predstavnika druge ugovorne stranke;

– kada zbivanja na brodu, ili njihove posljedice, ugrožavaju mir, red i javnu sigurnost u luci;

– kada osobe uključene u takva zbivanja nisu članovi posade odnosnog broda.

Č
lanak 14.

Svaka ugovorna stranka će poduzeti sve potrebne mjere kako bi zajamčila sigurnost brodova, članova posade, robe, te ostalih osoba i imovine na brodu druge ugovorne stranke dok je brod u njezinom teritorijalnom moru ili unutrašnjim morskim vodama.

Takve mjere posebice trebaju biti usmjerene na očuvanje brodova od otmice ili bilo kakvih protupravnih djelovanja, koji mogu ugroziti sigurnost broda, članova njegove posade, njegovog tereta, te ostalih osoba i imovine na brodu kao i brodske postupke ili lučke usluge vezane uz taj brod.

Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka primi dojavu u svezi s pokušajem izvođenja protupravnih djelovanja u svom teritorijalnom moru ili unutrašnjim morskim vodama usmjerenih protiv broda druge ugovorne stranke, odmah će poduzeti sve mjere kako bi spriječila takva protupravna djelovanja, te zaštitila brod, njegove članove posade, teret te ostale osobe i imovinu na brodu.

U slučaju da se protupravno djelovanje dogodi u teritorijalnom moru ili unutrašnjim morskim vodama bilo koje od ugovornih stranaka, takva ugovorna stranka će poduzeti bez odgode i sve potrebne mjere sukladno njezinom zakonodavstvu kako bi okončala takvo djelovanje.

Ugovorne stranke će odmah o tom djelovanju izvijestiti diplomatskog predstavnika druge ugovorne stranke.

SPAŠAVANJE NA MORU

Č
lanak 15.

Ukoliko bi brod jedne od ugovornih stranaka bio sudionikom pomorske nezgode ili neke druge katastrofe u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama druge ugovorne stranke, brod, putnici, posada i brodski teret uživat će ista prava i olakšice koje ta ugovorna stranka, u sličnim situacijama, dodjeljuje brodovima pod vlastitom zastavom.

Tamo gdje je potrebno privremeno uskladištiti teret i ostalu imovinu odbačenu ili spašenu s broda koji je doživio pomorsku nezgodu na području druge ugovorne stranke, potonja ugovorna stranka će poduzeti sve da osigura potrebne usluge. Spašeni teret i imovina neće biti podložni carinjenju ukoliko nisu namijenjeni potrošnji ili upotrebi na državnom području druge ugovorne stranke.

Nadležne vlasti ugovorne stranke u čijem se teritorijalnom moru ili unutrašnjim morskim vodama brod druge ugovorne stranke nalazi u jednoj od situacija navedenih u stavku 1. ovog članka, izvijestiti će bez odgode najbližeg diplomatskog predstavnika druge ugovorne stranke.

BRODARI

Č
lanak 16.

Svaka ugovorna stranka će, u svrhu plaćanja, dozvoliti pravo korištenja prihoda i dobiti koju brodarska društva i organizacije jedne ugovorne stranke ostvare po osnovi obavljanja djelatnosti pomorskog prometa na državnom području druge ugovorne stranke.

Brodarska društva i organizacije bilo koje od ugovornih stranaka ovlaštene su prenositi u svoju zemlju porijekla svu dobit koja preostane nakon podmirenja gore navedenih plaćanja, a u skladu s primjenjivim nacionalnim propisima.

Sva plaćanja koja proizlaze iz obavljanja aktivnosti sukladno odredbama ovog Ugovora ostvaruje se u konvertibilnoj stranoj valuti, prihvatljivoj za zainteresirane organizacije ugovornih stranaka.

Č
lanak 17.

Brodska društva i organizacije registrirani na državnom području jedne ugovorne stranke imaju pravo otvoriti stalno komercijalno predstavništvo i imenovati predstavnika u drugoj ugovornoj stranci, sukladno zakonima i propisima te ugovorne stranke.

Č
lanak 18.

Predstavnici državnih tijela nadležnih za pomorski promet ugovornih stranaka sastajat će se prema potrebi da razmotre primjenu ovog Ugovora, te rasprave bilo koje pitanje od obostranog interesa, a koje se odnosi na pomorski promet.

Č
lanak 19.

Svaki spor u tumačenju ili primjeni ovog Ugovora riješit će se neposrednim pregovorima između nadležnih tijela ugovornih stranaka.

Ako gore navedena tijela ne postignu dogovor, spor će se riješiti diplomatskim putem.

Č
lanak 20.

Ovaj Ugovor stupa na snagu trideset (30) dana od dana primitka zadnje obavijesti kojom su ugovorne stranke izvijestile jedna drugu o okončanju unutarnjim zakonodavstvom utvrđenih postupaka za stupanje Ugovora na snagu.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

Ovaj Ugovor može, u svako doba, otkazati svaka ugovorna stranka, pisano, diplomatskim putem.

Otkaz Ugovora proizvodi učinak šest (6) mjeseci od dana primitka obavijesti o otkazu.

Sastavljeno u Sofiji 2. listopada 2000. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, bugarskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. Alojz Tušek, v. r.

ministar pomorstva, prometa i veza

ZA VLADU REPUBLIKE BUGARSKE

 Antoni Slavinski, v. r.

 ministar prometa i veza

 

Č
lanak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Č
lanak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegovog stupanja na snagu.

Klasa: 342-01/00-03/02
Urbroj: 5030114-01-1
Zagreb, 4. siječnja 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o pomorskom prijevozu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !