Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u području zdravstva i medicine ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 24.8.2007 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u području zdravstva i medicine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

105

Na temelju članka 30.L350923 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O SURADNJI U PODRUČJU ZDRAVSTVA I MEDICINE

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u području zdravstva i medicine, sklopljen u Sofiji, 7. svibnja 2003. godine, u izvorniku na hrvatskom, bugarskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O SURADNJI U PODRUČJU ZDRAVSTVA I MEDICINE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Bugarske (u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«), u cilju razvijanja prijateljstva i promicanja i jačanja suradnje u području zdravstva i medicine između svojih zemalja, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke će promicati razvoj suradnje u području zdravstva i medicine, te izravnu suradnju između zdravstvenih ustanova i medicinskih institucija, na osnovi uzajamnosti, zajedničke koristi, a u okviru svojih zakonodavstava, uglavnom na sljedećim područjima:

1. unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite;

2. praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva;

3. promicanje zdravlja i sprječavanje bolesti;

4. sanitarni nadzor namirnica i predmeta opće uporabe;

5. epidemiološka kontrola zaraznih i parazitskih bolesti;

6. lijekovi i medicinski proizvodi;

7. zakoni i drugi propisi u području zdravstva;

8. medicinske znanosti.

Suradnja u navedenim područjima neće isključivati druga područja za suradnju koja su od zajedničkog interesa.

Članak 2.

Ugovorne stranke će poticati suradnju na sljedeći način:

1. Razmjenom informacija o zakonima i drugim propisima u području zdravstva;

2. Uzajamnom razmjenom stručnjaka i studijskih grupa;

3. Prisustvovanjem međunarodnim skupovima koji se održavaju u drugoj ugovornoj stranki;

4. Izravnim kontaktima između zdravstvenih ustanova i medicinskih institucija obje ugovorne stranke;

5. Bilateralnim projektima s temama od zajedničkog interesa;

6. Drugim oblicima suradnje koje su dogovorile obje ugovorne stranke.

Članak 3.

Ugovorne stranke će razmjenjivati stručnjake u cilju proučavanja zdravstvenih problema ili razmjene iskustva u ukupnom trajanju od najviše 30 dana godišnje.

Članak 4.

Za provedbu ovog Ugovora, ugovorne stranke će povremeno sklapati planove o suradnji između svojih ministarstava zdravstva, u kojima će specificirati suradnju za odnosno razdoblje i odrediti financijske uvjete za njihovu provedbu.

Članak 5.

Razmjena stručnjaka, kao i drugi oblici suradnje koji proizlaze iz ovog Ugovora, bit će provedeni u skladu sa zakonima i drugim propisima ugovornih stranaka.

Članak 6.

Ugovorne stranke će promicati koordinaciju svojih aktivnosti u okviru Svjetske zdravstvene organizacije i drugih međunarodnih organizacija, ostvarujući suradnju u području zdravstva.

Članak 7.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu da su ispunjeni svi uvjeti, predviđeni njihovim unutarnjim zakonodavstvom, za stupanje ovog Ugovora na snagu.

Ovaj Ugovor ostaje na snazi u razdoblju od pet (5) godina, a nakon toga će se automatski produživati za naredna razdoblja od pet godina, osim ako bilo koja ugovorna stranka obavijesti drugu ugovornu stranku, pisano, diplomatskim putem, o svojoj namjeri da otkaže Ugovor najkasnije šest mjeseci prije isteka navedenog razdoblja.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Ugovora prestaje između Republike Hrvatske i Republike Bugarske važiti Sporazum između Vlade Narodne Republike Bugarske i Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije o suradnji na području zdravstva, socijalne skrbi i planiranja izgradnje, potpisan u Sofiji, 16. siječnja 1963. godine.

Sastavljeno u Sofiji, dana 7. svibnja 2003. godine, u dva izvornika na hrvatskom, bugarskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, prevladavat će engleski jezik.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE BUGARSKE

mr. sc. Andro Vlahušić, v. r. prof. dr. Božidar Finkov, v. r.

ministar zdravstva ministar zdravstva

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 504-02/01-02/03

Urbroj: 5030104-07-1

Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u području zdravstva i medicine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !