Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 22.2.2006. Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

21

Na temelju članka 30.L291461 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. veljače 2006. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE CRNE GORE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, sklopljen u Podgorici 9. prosinca 2005. godine, u izvorniku na hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE CRNE GORE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Crne Gore, u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«,

Imajući u vidu da povrede carinskog zakonodavstva štete njihovim gospodarskim, fiskalnim i trgovačkim interesima njihovih zemalja;

Imajući u vidu značaj točnog utvrđivanja carinskih davanja i drugih poreza prilikom uvoza i izvoza roba, kao i točnog utvrđivanja vrijednosti i podrijetla takvih roba;

Prepoznajući potrebu za međunarodnom suradnjom u pitanjima povezanim s primjenom i provedbom carinskog zakonodavstva;

Uvjerene da borba protiv carinskih prekršaja može biti učinkovitija kroz suradnju njihovih carinskih službi;

Uzimajući u obzir Preporuku Vijeća za carinsku suradnju o uzajamnoj upravnoj pomoći od 5. prosinca 1953.;

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

1. »carinsko zakonodavstvo« znači zakone i druge propise ugovornih stranaka u vezi s uvozom, izvozom i provozom roba ili nekim drugim carinskim postupkom, a koji se odnose na carine, poreze ili druga davanja i pristojbe koja naplaćuju carinske službe i mjere zabrane, ograničenja i kontrole koje provode carinske službe;

2. »carinska davanja« znače sva carinska davanja i sva druga davanja, poreze, pristojbe i druge naknade koji se naplaćuju u svezi s uvozom i izvozom roba, ne uključujući pristojbe i naknade koje su ograničene za iznos približnih troškova za pružene usluge;

3. »služba tražiteljica« znači carinsku službu koja podnosi zahtjev za pomoć sukladno ovom Ugovoru ili prima takvu pomoć;

4. »zatražena služba« znači carinsku službu koja prima zahtjev za pomoć sukladno ovom Ugovoru ili daje takvu pomoć;

5. »carinski prekršaj« predstavlja svaku povredu carinskog zakonodavstva kao i pokušaj povrede tog zakonodavstva;

6. »carinska služba« znači u Republici Hrvatskoj – Ministarstvo financija, Carinska uprava Republike Hrvatske, a u Republici Crnoj Gori – Uprava carine;

7. »osobni podaci« znače bilo koji podatak koji se odnose na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja može biti određena u povredi ili pokušaju povrede carinskog zakonodavstva;

8. »opojne droge« znače sve tvari, prirodne ili sintetičke, koje su navedene u Popisu I. i Popisu II. Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961. godine;

9. »psihotropne tvari« znače tvari, prirodne ili sintetičke ili bilo koju prirodnu tvar, koje su navedene u Popisima I., II., III. i IV. Konvencije o psihotropskim supstancama iz 1971. godine;

10. »prekursori« znače kemijske tvari koje se, pod kontrolom koriste u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari navedenih u Popisima I. i II. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nedozvoljenog prometa drogama i psihotropskim supstancama iz 1988. godine;

11. »kontrolirana isporuka« znači postupak za izvoz iz, prolaz kroz ili uvoz na državno područje jedne ili više zemalja nezakonitih ili pošiljaka za koje se sumnja da su nezakonite, opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora ili njihovih zamjenskih tvari, uz znanje i pod kontrolom nadležnih tijela tih zemalja, a u svrhu otkrivanja osoba koje čine carinski prekršaj.

Članak 2.

PODRUČJE PRIMJENE UGOVORA

1. Carinske službe ugovornih stranaka će pružati jedna drugoj pomoć na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom, a u cilju osiguranja pravilne primjene carinskog zakonodavstva, poglavito sprječavanjem, otkrivanjem i istraživanjem carinskih prekršaja.

2. Sva pomoć koja se daje u skladu s ovim Ugovorom bit će dana u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom zatražene ugovorne stranke.

Članak 3.

SURADNJA PO ZAHTJEVU

1. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražen služba će pružiti sve potrebne podatke kako bi se omogućila ispravna primjena carinskog zakonodavstva, uključujući između ostalog, podatke u vezi s prijevozom i otpremom robe, kretanjem i odredištem takve robe, kao i o njezinoj vrijednosti i podrijetlu, te podatke u vezi s izvršenim ili planiranim djelima kojima se krši ili bi se kršilo carinsko zakonodavstvo.

2. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba obavijestit će da li je roba izvezena s državnog područja jedne od ugovornih stranaka uredno uvezena na državno područje druge ugovorne stranke u skladu s carinskim zakonodavstvom, navodeći kada je to potrebno, koji je carinski postupak primijenjen na tu robu.

3. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će u okviru svoje nadležnosti, poduzeti potrebne mjere nadzora nad:

a) pojedinim fizičkim ili pravnim osobama za koje postoji osnovana sumnja vjerovati da čine ili su počinili carinski prekršaj na državnom području ugovorne stranke tražiteljice;

b) mjestima gdje su robe uskladištene na način koji daje osnove za sumnju da su predviđene za nedopušten uvoz na državno područje ugovorne stranke tražiteljice;

c) kretanjem roba uočenom od strane službe tražiteljice, a koje bi moglo dovesti do carinskog prekršaja na državnom području ugovorne stranke tražiteljice;

d) prijevoznim sredstvima za koje postoji osnovana sumnja vjerovati da su bila korištena, da se koriste ili bi se mogla koristiti za počinjenje carinskih prekršaja na državnom području ugovorne stranke tražiteljice.

Članak 4.

SPONTANA SURADNJA

Carinske službe ugovornih stranaka će, u okviru svojih nadležnosti, jedna drugoj pružati pomoć ako to smatraju potrebnim za pravilnu primjenu carinskog zakonodavstva, poglavito kada pribavljaju podatke koji se odnose na:

– djela kojima je prekršeno, kojima se krši ili će se prekršiti carinsko zakonodavstvo i koja bi mogla biti od interesa za drugu ugovornu stranku;

– nova sredstva ili načine počinjenja carinskih prekršaja;

– robe za koje se zna ili se sumnja da će biti predmet carinskih prekršaja na državnom području druge ugovorne stranke;

– pojedine osobe za koje se zna ili se sumnja da su počinile carinske prekršaje na državnom području druge ugovorne stranke;

– prijevozna sredstva i kontejnere o kojima postoji saznanje ili sumnja da su se koristili, ili se koriste ili bi se mogli koristiti za izvršenje carinskih prekršaja na državnom području druge ugovorne stranke.

Članak 5.

TEHNIČKA POMOĆ

1. Pomoć, kako je predviđena ovim Ugovorom, uključuje između ostalog podatke u vezi s:

a) načinima djelovanja koji bi mogli biti korisni u suzbijanju carinskih prekršaja;

b) novim načinima izvršenja carinskih prekršaja;

c) iskustvima i rezultatima proizašlim iz uspješne primjene novih načina i tehnika; i

d) novim postupcima i poboljšanim načinima kontrole putnika i pošiljaka.

2. Carinske službe ugovornih stranaka će, ukoliko to nije u suprotnosti s njihovim nacionalnim zakonodavstvom, težiti suradnji na:

a) poticanju, razvoju ili poboljšanju programa obuke svojih djelatnika;

b) uspostavljanju i održavanju međusobnih putova komunikacije u cilju olakšavanja sigurne i brze razmjene podataka;

c) pospješivanju međusobne suradnje, uključujući razmjenu osoblja, stručnjaka i određivanje službenika za vezu;

d) proučavanju i isprobavanju nove opreme i postupka;

e) pojednostavljivanju i usklađivanju svojih carinskih postupaka; i

f) bilo kojim drugim upravnim pitanjima koja bi mogla povremeno zahtijevati njihovo zajedničko postupanje.

Članak 6.

DOSTAVLJANJE/ IZVJEŠĆIVANJE

Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će, u skladu sa svojim zakonodavstvom, poduzeti sve potrebne mjere za:

– dostavu svih relevantnih dokumenata,

– priopćavanje svih relevantnih odluka

koje se u području primjene ovog Ugovora odnose na adresata, s prebivalištem ili sjedištem na njenom državnom području. U tom slučaju primjenjivat će se stavak 3. članka 7.#clanak7 ovog Ugovora.

Članak 7.

OBLIK I SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA POMOĆ

1. Zahtjevi koji proizlaze iz ovog Ugovora bit će u pisanom obliku. Dokumenti potrebni za izvršavanje zahtjeva trebaju biti priloženi zahtjevu. Kada je to zbog hitnosti postupka potrebno, može se prihvatiti usmeni zahtjev koji se mora odmah pisano potvrditi.

2. Zahtjevi koji proizlaze iz stavka 1. ovog članka sadržavat će sljedeće podatke:

a) naziv službe tražiteljice koja postavlja zahtjev;

b) zahtijevano postupanje;

c) predmet i razlog zahtjeva;

d) zakone, propise i druge pravne osnove na kojima se zahtjev temelji;

e) što točnije i preciznije podatke o fizičkim i pravnim osobama na koje se zahtjev odnosi;

f) sažetak relevantnih činjenica, osim u slučajevima predviđenim člankom 6.#clanak6 ovog Ugovora; i

g) vezu između tražene pomoći i predmeta na koji se odnosi.

3. Zahtjevi se podnose na službenom jeziku zatražene službe, engleskom ili jeziku prihvatljivom toj službi.

4. U slučaju kada carinska služba zatražene ugovorne stranke nije nadležna za postupanje prema zahtjevu, odmah će zahtjev proslijediti nadležnom tijelu, koje će odgovoriti u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, ili će uputiti službu tražiteljicu na odgovarajući postupak koji treba provesti u svezi s takvim zahtjevom.

5. Ako zahtjev ne odgovora formalnim uvjetima, može se zahtijevati njegov ispravak ili dopuna; pri tome se ipak mogu poduzeti privremene mjere osiguranja.

Članak 8.

IZVRŠENJE ZAHTJEVA

1. Zatražena služba će poduzeti sve odgovarajuće mjere za izvršenje zahtjeva, te će, ako je potrebno, nastojati pribaviti bilo koje upravne ili sudske mjere potrebne za udovoljavanje zahtjevu.

2. Carinska služba jedne ugovorne stranke će, na zahtjev carinske službe druge ugovorne stranke, provesti sve potrebne istrage, uključujući i ispitivanje vještaka i svjedoka ili osoba osumnjičenih za počinjenje prekršaja, te poduzeti potrebne provjere, preglede i utvrditi sve činjenice u vezi s pitanjima na koja se odnosi ovaj Ugovor.

3. Na zahtjev, zatražena služba može u najvećoj mogućoj mjeri, dopustiti djelatnicima službe tražiteljice da budu prisutni na državnom području zatražene ugovorne stranke, za vrijeme dok njezini djelatnici istražuju prekršaje koji su od interesa za službu tražiteljicu.

4. Služba tražiteljice će, ako se to zahtijeva, biti obaviještena o vremenu i mjestu poduzimanja radnji vezanih uz zahtjev, kako bi djelovanje moglo biti koordinirano.

5. Službenici službe tražiteljice, koji su ovlašteni za istragu o prekršaju, mogu zahtijevati da zatražena služba pregleda knjige, registre i druge dokumente ili nosače podataka te da se pribave njihove preslike ili bilo koji podaci vezani uz carinski prekršaj.

Članak 9.

OBLIK PRIOPĆAVANJA PODATAKA

1. Zatražena služba priopćit će rezultate istraga službi tražiteljici u obliku dokumenata, ovjerenih preslika dokumenata, izvještaja i slično, te prema potrebi usmeno.

2. Dokumente iz stavka 1. ovog članka mogu zamijeniti elektronski podaci u bilo kojem obliku sačinjeni za istu svrhu; pri tome je potrebno dostaviti i sve obavijesti neophodne za tumačenje ili korištenje takvih elektronskih podataka.

Članak 10.

IZNIMKE OD OBVEZE PRUŽANJA POMOĆI

1. U slučajevima gdje zatražena služba smatra da bi udovoljavanje zahtjevu kršilo suverenitet, sigurnost, javni poredak njegove države ili neki drugi bitni nacionalni interes, ili bi predstavljalo povredu državne, poslovne ili službene tajne, pomoć se može odbiti, pružiti djelomično ili pružiti pod određenim uvjetima ili okolnostima.

2. Kada služba tražiteljica zahtijeva pomoć koju ona sama ne bi mogla pružiti, ako bi od nje bila zahtijevana, na ovu će okolnost upozoriti u svom zahtjevu. U tom će slučaju na zatraženoj službi biti odluka o udovoljavanju takvom zahtjevu.

3. Ako je pomoć odbijena ili odgođena, odluka i razlozi o tome dostavit će se službi tražiteljici bez odgode.

Članak 11.

OBVEZA ČUVANJA POVJERLJIVOSTI

1. Svi podaci priopćeni u bilo kojem obliku sukladno ovom Ugovoru biti će povjerljive naravi. Bit će pokriveni obvezom čuvanja službene tajne te će uživati jednaku zaštitu koja se pruža za istu vrstu podataka, prema nacionalnom zakonodavstvu koje se odnosi na istu vrstu podataka u državi ugovorne stranke koja prima podatke.

2. Osobni podaci se mogu dostaviti samo u slučaju kada je razina osobne zaštite, koju predviđaju zakonodavstva ugovornih stranka jednaka. Ugovorne stranke bi trebale osigurati najmanje razinu zaštite, kakva se temelji na načelima utvrđenim u Dodatku ovog Ugovora, a koji je njegov sastavni dio.

Članak 12.

KORIŠTENJE PODATAKA

1. Informacije, dokumenti i ostala priopćenja primljena tijekom međusobne pomoći mogu se koristiti samo za svrhe navedene u ovom Ugovoru, uključujući i korištenje u sudskim i upravnim postupcima.

2. Služba tražiteljica neće koristiti dokaze ili podatke, pribavljene sukladno ovom Ugovoru, u druge svrhe osim onih navedenih u zahtjevu, bez ranije pisane suglasnosti zatražene službe.

3. U slučaju razmjene osobnih podataka prema ovom Ugovoru, carinske službe ugovornih stranaka osigurat će njihovo korištenje samo za svrhe navedene u zahtjevu i u skladu sa svim uvjetima koje postavi zatražena služba.

4. Odredbe stavaka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na podatke o prekršajima vezanim uz opojne droge i psihotropne tvari. Takve obavijesti se mogu priopćiti tijelima ugovorne stranke tražiteljice koja su neposredno uključena u borbu protiv nedopuštene trgovine drogama.

Članak 13.

AKCIJE PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA, PSIHOTROPNIM TVARIMA I PREKURSORIMA

1. Carinske službe će pomagati jedna drugoj u sprječavanju i istraživanju nedopuštene trgovine opojnim drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima dojavljujući jedna drugoj, na zahtjev ili samoinicijativno, sve relevantne informacije vezane za:

a) načine borbe protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima;

b) načine carinske kontrole opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora i novim načinima za njihovo otkrivanje;

c) publikacije i druge znanstvene i stručne publikacije i nastavna pomagala koji se odnose na borbu protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima

d) nove vrste opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora, mjesta gdje se proizvode, puteve nezakonitog prijevoza i načine sakrivanja i promjene u cijenama opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora.

2. Carinska služba jedne ugovorne stranke će na vlastitu inicijativu ili na temelju zahtjeva, dostaviti carinskoj službi druge ugovorne stranke sve podatke koji se odnose na:

a) fizičke ili pravne osobe za koje se zna ili se sumnja da se bave nedopuštenim uvozom, izvozom ili prijevozom opojnih droga, psihotropnih tvari i prekursora;

b) nova sredstva i načine koji se koriste u nedopuštenoj trgovini opojnim drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima;

c) robu i poštanske pošiljke za koje se zna ili se sumnja da su predmet nedopuštene trgovine opojnim drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima;

d) prijevozna sredstva za koja se zna ili se sumnja da se koriste ili bi se mogla koristiti u svrhe nedopuštene trgovine opojnim drogama, psihotropnim tvarima i prekursorima.

Članak 14.

KONTROLIRANA ISPORUKA

1. Carinske službe će međusobno surađivati u provedbi metoda kontrolirane isporuke.

2. Odluka o primjeni postupka kontrolirane isporuke donosi se za konkretni slučaj, a u skladu s nacionalnim zakonodavstvom svake ugovorne stranke.

Članak 15.

SPISI, DOKUMENTI I SVJEDOCI

1. Carinske službe ugovornih stranaka će, na zahtjev, pribaviti dokumente o prijevozu i otpremi robe iz kojih je vidljiva vrijednost, podrijetlo, raspolaganje i odredište robe.

2. Izvornici spisa, dokumenata i ostalih materijala zahtijevat će se samo u slučajevima kada su preslike nedostatne. Na izričit zahtjev, preslike takvih spisa, dokumenata i ostalih materijala će biti odgovarajuće ovjerene.

3. Izvornici spisa, dokumenata i ostalih materijala koji su dostavljeni službi tražiteljici, biti će vraćeni čim prije. Prava zatražene službe ili trećih strana u vezi s njima ostat će nedirnuta. Na zahtjev, izvornici, potrebni za donošenje presuda ili za slične svrhe, biti će vraćeni bez odgode.

4. Na zahtjev carinske službe jedne ugovorne stranke, carinska služba druge ugovorne stranke će, prema svome nahođenju, dozvoliti svojim službenicima, ako oni na to pristanu, da se pojave kao svjedoci ili vještaci u sudskim ili upravnim postupcima u državi ugovorne stranke tražiteljice, te da predoče spise, isprave i ostale materijale ili njihove ovjerene prijepise, koji su potrebni u postupku. U takvom zahtjevu treba navesti vrijeme, mjesto i vrstu postupka te u kojem svojstvu će službenik svjedočiti.

Članak 16.

TROŠKOVI

1. Carinske službe ugovornih stranaka neće jedna od druge zahtijevati povrat troškova nastalih provedbom ovog Ugovora, uz izuzeće troškova isplaćenih svjedocima, naknada isplaćenih vještacima te troškova prevoditelja koji nisu državni službenici.

2. Ako se traži ili će se tražiti podmirenje većih troškova neuobičajene naravi, carinske službe ugovornih stranaka će se konzultirati radi određivanja rokova i uvjeta pod kojima će se zahtjevu udovoljiti, te načina podmirenja troškova.

Članak 17.

PROVEDBA UGOVORA

1. Provedba ovog Ugovora u nadležnosti je carinskih službi ugovornih stranaka. One odlučuju o svim praktičnim mjerama i dogovorima potrebnim za njegovu primjenu, uzimajući u obzir pravila o zaštiti podataka.

2. Nakon konzultacija, carinske službe ugovornih stranaka mogu izdati upute potrebne za provedbu ovog Ugovora.

3. Carinske službe ugovornih stranaka mogu dogovoriti da njihove istražne službe budu u izravnoj vezi jedna s drugom.

Članak 18.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Svi sporovi u vezi s tumačenjem ili provedbom odredbi ovog Ugovora rješavat će se konzultacijama i pregovorima između ugovornih stranaka.

Članak 19.

IZMJENE I DOPUNE

Ovaj Ugovor može se izmijeniti i dopuniti uzajamnim pristankom ugovornih stranaka.

Članak 20.

TERITORIJALNA PRIMJENA

Ovaj Ugovor se primjenjuje na carinskim područjima obiju država ugovornih stranaka, kako su utvrđena njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 21.

STUPANJE NA SNAGU I OTKAZ

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma kada su ugovorne stranke diplomatskim putem međusobno izvijestile da su ispunjeni njihovi unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

2. Carinske službe ugovornih stranaka suglasne su sastati se na zahtjev jedne od carinskih službi ili po isteku pet godina od dana njegovog stupanja na snagu kako bi revidirale Ugovor ili razmotrile bilo koje drugo carinsko pitanje koje se pojavi tijekom suradnje, osim ako se pisano međusobno ne izvijeste da takvo revidiranje nije potrebno.

3. Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, ukoliko ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže pisano diplomatskim putem. Ovaj Ugovor prestaje biti na snazi šest mjeseci od datuma primitka takve obavijesti.

U POTVRDU PRETHODNO NAVEDENOG, niže potpisani, za to propisano ovlašteni od svojih Vlada, potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Podgorici dana 9. prosinca 2005, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU ZA VLADU REPUBLIKE

REPUBLIKE HRVATSKE CRNE GORE

Branko Vukelić, v. r. Miodrag Radusinović, v. r.

ministar gospodarstva, rada direktor Uprave carina

i poduzetništva Republike Crne Gore

DODATAK UGOVORU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE CRNE GORE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA O TEMELJNIM NAČELIMA ZAŠTITE PODATAKA

1. Osobni podaci podvrgnuti automatskoj obradi bit će:

a) pribavljeni i obrađeni pravilno i zakonito;

b) pohranjeni za predviđene i zakonite svrhe te se neće koristiti na način nespojiv s tim svrhama;

c) primjereni, bitni i ne preopširni glede svrhe za koju su pohranjeni;

d) točni i po potrebi ažurirani;

e) pohranjeni u obliku koji dozvoljava određivanje subjekta na koje se podatci odnose tako dugo, koliko je potrebno za svrhu za koju su pohranjeni.

2. Osobni podaci koji otkrivaju rasno podrijetlo, političko mišljenje, vjerska ili druga uvjerenja, kao i osobni podaci koji su u vezi sa zdravljem i spolnim životom, ne mogu se automatski obrađivati osim ako nacionalno zakonodavstvo ne osigura prikladnu zaštitu. Isto će se primijeniti na osobne podatke povezane s kaznenim presudama.

3. Ugovorne stranke će poduzeti odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka pohranjenih u automatske baze podataka, protiv neovlaštenog uništenja ili slučajnog gubitka, kao i protiv neovlaštenog pristupa, izmjena ili oglašavanja.

4. Svakoj osobi će se omogućiti:

a) utvrđivanje postojanja automatske baze osobnih podataka, njezine glavne svrhe, kao i naziv, prebivalište ili glavno sjedište nadležnog tijela koje kontrolira bazu;

b) pribavljanje u razumnim vremenskim razmacima i bez prekomjernog odgađanja ili troškova potvrde o tome jesu li osobni podaci koji se odnose na nju, pohranjeni u automatskoj bazi podataka, kao i priopćavanje tih podataka u njoj razumljivom obliku;

c) postići, ovisno o slučaju, ispravak ili brisanje takvih podataka ako su oni obrađeni protivno odredbama unutarnjeg prava dajući učinak temeljnim načelima utvrđenim u stavcima 1 i 2 ovog Dodatka;

d) korištenje pravnog lijeka za slučaj da nije bilo udovoljeno zahtjevu za uvid ili, ovisno o slučaju, da nije bilo omogućeno priopćavanje, ispravak ili brisanje predviđeno u podstavcima b i c ovog stavka.

5. Nisu dopuštene nikakve iznimke od odredaba stavaka 1., 2. i 4. ovog Dodatka, osim u granicama određenim u podstavcima koji slijede.

Odstupanja od odredbi iz stavaka 1., 2. i 4. ovog Dodatka dopušteno je kada je takvo odstupanje predviđeno pravom ugovorne stranke i predstavlja, u demokratskom društvu, neophodnu mjeru za:

a) zaštitu državne sigurnosti, javne sigurnosti, monetarnih interesa države ili sprječavanje kriminalnih radnji;

b) zaštitu subjekata na koje se podaci odnose ili prava i sloboda drugih.

Ograničenje primjene prava navedenih u stavku 4. podstavcima b, c i d ovog Dodatka mogu se predvidjeti zakonom, kada se automatske baze osobnih podataka koriste za potrebe statistike ili znanstvenih istraživanja, kada očigledno nema opasnosti od povrede privatnosti osoba na koje se podaci odnose.

6. Svaka ugovorna stranka se obvezuje uspostaviti prikladne sankcije i mjere za kršenje odredbi unutarnjih zakona uzimajući u obzir osnovna načela izložena u ovom Dodatku.

7. Niti jedna odredba ovog Dodatka neće se tumačiti tako da ograničava ili drukčije utječe na mogućnost ugovorne stranke da osigura subjektima na koje se podaci odnose veću zaštitu od one predviđene ovim Dodatkom.

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva financija – Carinske uprave Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti, sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 413-01/03-02/04

Urbroj: 5030122-06-3

Zagreb, 15. veljače 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !