Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 26.10.2009 Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

HRVATSKI SABOR

114

Na temelju članka 88.L479792 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ESTONIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/176

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 7. listopada 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ESTONIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, potpisan u Zagrebu 17. ožujka 2009. u izvorniku na hrvatskom, estonskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ESTONIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Estonije (u daljnjem tekstu: »stranke«),

shvaćajući da dobra suradnja može zahtijevati razmjenu klasificiranih podataka između stranaka,

želeći uspostaviti pravila koja uređuju uzajamnu zaštitu klasificiranih podataka koji se prenose ili nastaju tijekom suradnje između stranaka,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.
PREDMET

Predmet ovog Ugovora je osiguravanje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između stranaka.

Članak 2.
DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

(1) »Klasificirani podatak« označava bilo koji podatak, neovisno o obliku, koji treba zaštititi od povrede sigurnosti i koji je klasificiran u skladu s nacionalnim zakonima i propisima stranke pošiljateljice;

(2) »Nužnost pristupa podacima za obavljanje poslova iz djelokruga« označava nužnost pristupa klasificiranim podacima u okviru službenog položaja i za obavljanje određenog zadatka;

(3) »Povreda sigurnosti« označava svaki oblik neovlaštenog otkrivanja klasificiranog podatka, zloporabe, neovlaštene izmjene, oštećivanja ili uništavanja klasificiranog podatka, kao i bilo koju drugu radnju ili nedostatak iste, čiji je rezultat gubitak povjerljivosti, cjelovitosti ili dostupnosti podatka;

(4) »Stupanj tajnosti« označava kategoriju koja, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, predstavlja stupanj ograničenja pristupa klasificiranom podatku i minimalni stupanj njegove zaštite koji osiguravaju stranke;

(5) »Stranka pošiljateljica« označava stranku koja je stvorila klasificirani podatak;

(6) »Stranka primateljica« označava stranku kojoj se prenose klasificirani podaci stranke pošiljateljice;

(7) »Nacionalno sigurnosno tijelo« označava nacionalno tijelo odgovorno za provedbu i nadzor ovog Ugovora;

(8) »Nadležno tijelo« označava nacionalno sigurnosno tijelo ili drugo nacionalno tijelo koje u skladu s nacionalnim zakonima i propisima provodi odredbe ovog Ugovora;

(9) »Ugovaratelj« označava fizičku ili pravnu osobu koja ima pravnu sposobnost sklapanja ugovora;

(10) »Klasificirani ugovor« označava ugovor između dvaju ili više ugovaratelja koji sadrži klasificirane podatke ili čija provedba zahtijeva pristup klasificiranim podacima;

(11) »Uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe« označava potvrdu nadležnog tijela, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, kojom se potvrđuje da fizička osoba ispunjava uvjete za pristup klasificiranim podacima.

(12) »Uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe« označava potvrdu nadležnog tijela, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, kojom se potvrđuje da pravna ili fizička osoba ima fizičke i organizacijske kapacitete kojima se ispunjavaju uvjeti za pristup i rukovanje klasificiranim podacima.

(13) »Treća strana« označava bilo koju državu, organizaciju, pravnu ili fizičku osobu koja nije stranka ovog Ugovora.

Članak 3.
STUPNJEVI TAJNOSTI

Stranke su suglasne da su sljedeći stupnjevi tajnosti istoznačni:

Za Republiku Hrvatsku

Istoznačnica na engleskom

Za Republiku Estoniju

VRLO TAJNO

TOP SECRET

TÄIESTI SALAJANE

TAJNO

SECRET

SALAJANE

POVJERLJIVO

CONFIDENTIAL

KONFIDENTSIAALNE

OGRANIČENO

RESTRICTED

PIIRATUD

Članak 4.
NACIONALNA SIGURNOSNA TIJELA

1. Nacionalna sigurnosna tijela stranaka su:

Za Republiku Hrvatsku:

– Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost;

Za Republiku Estoniju:

– Odjel za sigurnost Ministarstva obrane.

2. Stranke se međusobno obavještavaju diplomatskim putem o promjenama nacionalnih sigurnosnih tijela.

3. Nacionalna sigurnosna tijela međusobno se, na zahtjev, obavještavaju o važećim nacionalnim zakonima i propisima kojima se uređuje zaštita klasificiranih podataka i razmjenjuju podatke o sigurnosnim standardima, postupcima i praksi za zaštitu klasificiranih podataka.

Članak 5.
MJERE ZAŠTITE I PRISTUP KLASIFICIRANIM PODACIMA

1. Stranke, u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima, provode sve odgovarajuće mjere zaštite klasificiranih podataka, koji se razmjenjuju ili nastaju u skladu s ovim Ugovorom. Za takve klasificirane podatke osigurava se isti stupanj zaštite kao i za nacionalne klasificirane podatke s odgovarajućim stupnjem tajnosti, kako su određeni člankom 3.#clanak3 ovog Ugovora.

2. Stranka pošiljateljica pisanim putem obavještava stranku primateljicu o svim promjenama stupnja tajnosti ustupljenih klasificiranih podataka, kako bi se primijenile odgovarajuće sigurnosne mjere.

3. Pristup klasificiranim podacima imaju osobe kojima je u skladu s nacionalnim zakonima i propisima odobren pristup klasificiranim podacima odgovarajućeg stupnja tajnosti i kojima je pristup tim podacima nužan za obavljanje poslova iz djelokruga.

4. U okviru ovog Ugovora svaka stranka priznaje uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe i uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe koje izdaje druga stranka.

5. Nadležna tijela, na zahtjev i u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, pomažu jedno drugom u provedbi postupaka provjere nužnih za primjenu ovog Ugovora.

6. U okviru ovog Ugovora nacionalna sigurnosna tijela međusobno se bez odgode obavještavaju o svim izmjenama u vezi s uvjerenjem o sigurnosnoj provjeri osobe i uvjerenjem o sigurnosnoj provjeri pravne osobe, posebice u vezi s povlačenjem ili promjenom stupnja tajnosti.

7. Na zahtjev nacionalnog sigurnosnog tijela stranke pošiljateljice nacionalno sigurnosno tijelo stranke primateljice izdaje pisanu potvrdu da fizička osoba ima pravo pristupa klasificiranim podacima ili da je pravnoj osobi izdano uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe.

8. Stranka primateljica:

a) ustupa klasificirane podatke trećoj strani samo na temelju prethodne pisane suglasnosti stranke pošiljateljice;

b) označava primljene klasificirane podatke sukladno istovjetnom stupnju tajnosti iz članka 3.;

c) koristi klasificirane podatke samo za svrhe za koje su dostavljeni.

9. Ukoliko bilo koji drugi ugovor sklopljen između stranaka sadrži strože odredbe u vezi s razmjenom ili zaštitom klasificiranih podataka, primjenjuju se te odredbe.

Članak 6.
PRIJENOS KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Klasificirani podaci prenose se načinima koje zajednički odobravaju nacionalna sigurnosna tijela. Stranka primateljica pisanim putem potvrđuje primitak klasificiranog podatka.

2. Sigurnosne i policijske službe stranaka mogu neposredno razmjenjivati operativne podatke u skladu s nacionalnim zakonima i propisima.

Članak 7.
UMNOŽAVANJE I PREVOĐENJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Klasificirani podaci označeni stupnjem tajnosti TAJNO / SECRET / SALAJANE ili višim prevode se ili umnožavaju samo u iznimnim slučajevima na temelju prethodne pisane suglasnosti stranke pošiljateljice.

2. Svi umnoženi primjerci klasificiranih podataka označavaju se izvornom klasifikacijskom oznakom. Takvi umnoženi podaci štite se na isti način kao i izvorni podaci. Broj umnoženih primjeraka ograničen je na broj potreban u službene svrhe.

3. Prijevod se označava izvornom klasifikacijskom oznakom i dodatnom oznakom na jeziku prijevoda da prijevod sadrži klasificirane podatke stranke pošiljateljice.

Članak 8.
UNIŠTAVANJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Klasificirani podaci uništavaju se na način koji onemogućava njihovo djelomično ili potpuno obnavljanje.

2. Klasificirani podaci stupnja tajnosti VRLO TAJNO / TOP SECRET / TÄIESTI SALAJANE ne uništavaju se. Takvi podaci vraćaju se stranci pošiljateljici.

3. Stranka pošiljateljica može dodatnim označavanjem ili slanjem naknadne pisane obavijesti izričito zabraniti uništavanje klasificiranog podatka. Ukoliko je uništavanje zabranjeno, klasificirani podatak vraća se stranci pošiljateljici.

4. U slučaju krizne situacije, kada je nemoguće zaštititi ili vratiti klasificirane podatke koji su preneseni ili nastali u okviru ovog Ugovora, ti se klasificirani podaci odmah uništavaju. Stranka primateljica što je prije moguće obavještava nacionalno sigurnosno tijelo stranke pošiljateljice o tom uništavanju.

Članak 9.
KLASIFICIRANI UGOVORI

1. Klasificirani ugovori sklapaju se i provode u skladu s nacionalnim zakonima i propisima svake stranke.

2. Nacionalno sigurnosno tijelo stranke primateljice na zahtjev potvrđuje da je predloženom ugovaratelju izdano odgovarajuće uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe ili pravne osobe. Ukoliko predloženi ugovaratelj ne posjeduje odgovarajuće uvjerenje o sigurnosnoj provjeri, nacionalno sigurnosno tijelo stranke pošiljateljice može zatražiti od nacionalnog sigurnosnog tijela stranke primateljice da izda odgovarajuće uvjerenje o sigurnosnoj provjeri.

3. Sigurnosni prilog sastavni je dio svakog klasificiranog ugovora ili podugovora, kojim stranka pošiljateljica pobliže određuje koji se klasificirani podatak ustupa stranci primateljici, koji je stupanj tajnosti dodijeljen tom podatku i koje su obveze ugovaratelja u vezi zaštite klasificiranog podatka.

4. Obveze ugovaratelja o zaštiti klasificiranih podataka odnose se najmanje na sljedeće:

a) otkrivanje klasificiranih podataka isključivo osobama kojima je sukladno nacionalnim zakonima i propisima odobren pristup klasificiranim podacima istovjetnog stupnja tajnosti i kojima je to nužno za obavljanje poslova iz djelokruga;

b) prijenos klasificiranih podataka na način sukladan odredbama ovog Ugovora;

c) postupke za obavještavanje o svim promjenama koje mogu nastati u vezi s klasificiranim podacima;

d) korištenje klasificiranih podataka iz klasificiranog ugovora samo u svrhu vezanu uz predmet ugovora;

e) strogo poštivanje odredaba ovog Ugovora u vezi s postupcima rukovanja klasificiranim podacima;

f) obvezu izvješćivanja nacionalnog sigurnosnog tijela ugovaratelja o svakoj povredi sigurnosti u vezi s klasificiranim ugovorom;

g) ustupanje klasificiranih podataka iz klasificiranog ugovora bilo kojoj trećoj strani samo uz prethodnu pisanu suglasnost stranke pošiljateljice.

Članak 10.
POSJETI

1. Posjeti vezani uz provedbu ili pripremu klasificiranog ugovora koji uključuju pristup klasificiranim podacima podložni su prethodnom odobrenju nacionalnog sigurnosnog tijela stranke domaćina. Odobrenje se izdaje na temelju zahtjeva za posjet nacionalnog sigurnosnog tijela stranke posjetitelja.

2. Zahtjev iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće:

a) ime i prezime posjetitelja, datum i mjesto rođenja, državljanstvo;

b) broj putovnice ili broj druge identifikacijske isprave posjetitelja;

c) radno mjesto posjetitelja i ime organizacije koju predstavlja;

d) stupanj uvjerenja o sigurnosnoj provjeri posjetitelja;

e) svrhu, predloženi radni program i planirani datum posjeta;

f) naziv organizacije i objekata za koje se traži posjet;

g) broj posjeta i traženi period;

h) druge podatke, na temelju dogovora nacionalnih sigurnosnih tijela.

3. Svaka stranka jamči zaštitu osobnih podataka posjetitelja, u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima.

Članak 11.
POVREDA SIGURNOSTI

1. U slučaju stvarne povrede sigurnosti ili sumnje na povredu sigurnosti, nacionalno sigurnosno tijelo stranke gdje se povreda sigurnosti dogodila bez odgode obavještava nacionalno sigurnosno tijelo stranke pošiljateljice te, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, pokreće odgovarajući postupak kako bi se utvrdile okolnosti povrede. Rezultati postupka prosljeđuju se nacionalnom sigurnosnom tijelu stranke pošiljateljice.

2. U slučaju kada do povrede sigurnosti dođe u trećoj državi, nacionalno sigurnosno tijelo pošiljatelja bez odgode poduzima radnje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.
TROŠKOVI

Svaka stranka snosi vlastite troškove koji su nastali u provedbi i nadzoru provedbe ovog Ugovora.

Članak 13.
RJEŠAVANJE SPOROVA

Svaki spor u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora rješavat će se međusobnim konzultacijama i pregovorima između stranaka i neće se podnositi na rješavanje bilo kojem međunarodnom sudu ili trećoj strani.

Članak 14.
ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se stranke međusobno obavještavaju, diplomatskim putem, da su ispunjeni njihovi unutarnji pravni uvjeti potrebni za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj Ugovor može se izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim pristankom stranaka. Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka.

3. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka od stranaka može okončati ovaj Ugovor pisanom obaviješću drugoj stranci diplomatskim putem. U tom slučaju, ovaj Ugovor prestaje šest mjeseci od datuma kada je druga stranka primila obavijest o prestanku.

4. U slučaju prestanka ovog Ugovora, svi klasificirani podaci razmijenjeni pod uvjetima iz ovog Ugovora i dalje se štite sukladno njegovim odredbama, te se na zahtjev vraćaju stranci pošiljateljici.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 17. ožujka 2009. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, estonskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

ZA VLADU
REPUBLIKE ESTONIJE

Ladislav Pivčević, v. r.

Miko Haljas, v. r.

predstojnik Ureda Vijeća
za nacionalnu sigurnost

veleposlanik Republike Estonije u Republici Hrvatskoj

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg državnog tijela nadležnog za poslove informacijske sigurnosti.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 804-04/09-01/03

Zagreb, 2. listopada 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !