Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Grčke o gospodarskoj suradnji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/98, XX/98)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42.L113970 Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O GOSPODARSKOJ SURADNJI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Grčke o gospodarskoj suradnji, potpisan u Zagrebu, 13. rujna 1994. godine, u izvorniku na hrvatskom, grčkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O GOSPODARSKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Grčke (u daljnjem tekstu: Ugovorne stranke), želeći unaprijediti razvitak međusobne gospodarske suradnje u područjima od zajedničkog interesa, na načelima jednakosti, zajedničke dobrobiti i reciprociteta,

svjesne važnosti dugoročnih mjera za uspješan razvitak suradnje i za jačanje međusobnih veza na različitim razinama, posebice na razini svojih gospodarskih čimbenika,

dogovorile su kako slijedi:

Članak 1.

1. Ugovorne će stranke, u skladu sa svojim pravnim sustavom i propisima, i uzimajući u obzir svoje međunarodne obveze, poduzeti sve neophodne mjere kako bi razvile i jačale gospodarsku suradnju, na što široj osnovi i u svim područjima za koje smatraju da služe njihovim uzajamnim interesima i dobrobiti.

2. Takva će suradnja posebno biti usmjerena na:

- jačanje i svestrano razvijanje gospodarskih veza između Ugovornih stranaka,

- otvaranje novih tržišta,

- poticanje suradnje između gospodarskih čimbenika, uključujući mala i srednja poduzeća, s ciljem unapređenja trgovinske razmjene, ulaganja, zajedničkih ulaganja, sklapanja licencnih ugovora i drugih oblika međusobne suradnje.

Članak 2.

1. Suradnja predviđena člankom 1. posebice će se proširivati u sljedećim sektorima:

- industrija,

- brodogradnja i remont brodova,

- petrokemijska industrija,

- poljodjelstvo, uključujući agroindustriju,

- građevinarstvo i stambena industrija,

- transport, uključujući pomorski transport,

- bankarstvo, osiguranje i druge financijske usluge,

- turizam,

- naobrazba stručnog i menadžerskog kadra,

- ostale uslužne djelatnosti od uzajamnog interesa.

2. Ugovorne stranke će se savjetovati radi utvrđivanja prioritetnih područja suradnje kao i novih područja gospodarske suradnje.

Članak 3.

1. Gospodarska suradnja predviđena ovim Ugovorom poglavito će se odvijati na osnovi sporazuma i ugovora između hrvatskih i grčkih poduzeća, organizacija i tvrtki, u skladu sa zakonodavstvom svake Ugovorne stranke.

2. Ugovorne stranke će poduzeti sve neophodne mjere kako bi olakšale tu djelatnost stvaranjem povoljnih uvjeta za gospodarsku suradnju, posebice putem:

- razvijanja povoljne investicijske klime,

- olakšavanja razmjene informacija poslovnog i gospodarskog karaktera,

- olakšavanja razmjene i kontakata između svojih gospodarskih čimbenika,

- omogućavanja organizacije sajmova, izložbi, simpozija itd.,

- poticanja djelatnosti na planu unapređivanja trgovine.

Članak 4.

1. Ovime se osniva Zajednički odbor kako bi se osigurala provedba ovog Ugovora.

2. Zajednički će odbor biti sastavljen od predstavnika Ugovornih stranaka i sastajati će se na zahtjev jedne ili druge stranke na mjestu i u vrijeme kako bude uzajamno dogovoreno diplomatskim putem.

3. Zajednički odbor će ocijeniti kako napreduje ostvarenje ciljeva ovog Ugovora, te će, po potrebi, dati preporuke za njegovu provedbu.

Članak 5.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu trideseti dan od dana primitka zadnje obavijesti diplomatskim putem jedne Ugovorne stranke drugoj o ispunjenju uvjeta koji su predviđeni nacionalnim zakonodavstvom svake Ugovorne stranke za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj Ugovor se sklapa na početno razdoblje od pet godina. Ukoliko ga nijedna od Ugovornih stranaka ne otkaže šest mjeseci prije isteka tekućeg perioda važnosti, ovaj Ugovor se automatski produžava za sljedeće razdoblje od pet godina.

3. Nakon otkaza ovog Ugovora njegove će se odredbe nastaviti primjenjivati na svaku neizvršenu obvezu iz sporazuma i ugovora koji su sklopljeni za vrijeme njegovog važenja.

Sastavljen u duplikatu, u Zagrebu dana 13. rujna 1994. godine, na hrvatskom, grčkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi primjerci jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, engleski jezik je mjerodavan.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE                    ZA VLADU REPUBLIKE GRČKE

                Jasna Borić, v. r.                                             Ioannis Anthopoulos, v. r.

zamjenica ministra zamjenik ministra nacionalnog gospodarstva gospodarstva

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo gospodarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/94-01/04
Urbroj: 5030114-98-1
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Potpredsjednik
dr. Milan Ramljak, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Grčke o gospodarskoj suradnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !