Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o poljoprivrednoj suradnji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 14.3.2003 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o poljoprivrednoj suradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

34

Na temelju članka 30.L115461 stavka 1. Zakona o sklapanju izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. veljače 2003. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDIJE O POLJOPRIVREDNOJ SURADNJI

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o poljoprivrednoj suradnji, sklopljen u New Delhiu, 13. studenoga 2002. godine, u izvorniku na hrvatskom, hindskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I VLADE REPUBLIKE INDIJE O POLJOPRIVREDNOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Indije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke)

želeći unaprijediti postojeće prijateljske odnose između dviju zemalja kroz razvoj suradnje na područjima poljoprivrednih istraživanja i tehnologije, poljoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije i gospodarske suradnje; te

uviđajući koristi koje njihovi narodi mogu imati od promicanja takve suradnje;

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak I.

Ugovorne stranke promicat će razvoj suradnje u poljoprivrednim istraživanjima i tehnologiji, poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, te gospodarskoj suradnji između dviju zemalja kroz zajedničke aktivnosti i razmjenu koje će se utvrditi i primjenjivati putem uzajamno usuglašenih postupaka.

Članak II.

Programi zajedničkih aktivnosti i razmjene provodit će se na sljedećim područjima poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije:

• usluge stručnog savjetovanja o poljoprivrednoj mehanizaciji

• uzgoj usjeva (uzgoj povrća i voća, hortikultura)

• stočarstvo (tehnologija zamrznutog sjemena)

• biotehnologija (zametna plazma usjeva)

• ribarstvo

• zdravstvena zaštita životinja

• prehrambena industrija (uključujući preradu mesa i peradi, mliječnu industriju, vinarstvo, proizvodnju piva)

• zdravstvena ispravnost namirnica životinjskog podrijetla

• održavanje plodnosti tla

• poljoprivredno savjetovanje, konzultacije

• promicanje zajedničkih ulaganja

• uzgoj i primarna prerada ljekovitog i aromatskog bilja

• promicanje razvoja poljoprivrednog poduzetništva i trgovine poljoprivrednim proizvodima

• marketing poljoprivrednih proizvoda (zajedničko sudjelovanje na sajmovima) te sva ostala područja o kojima se ugovorne stranke dogovore.

Članak III.

(1) Programi i projekti mogu imati sljedeće oblike suradnje:

(a) zajedničke aktivnosti na području istraživanja, obuke i daljnje obuke u cilju promicanja gospodarskog i socijalnog razvitka poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije,

(b) organizacija radionica, savjetovanja, sastanaka i razmjene znanstvenih informacija te opće dokumentacije na području poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije,

(c) svi drugi oblici tehničke suradnje u cilju promicanja razvitka prehrambene industrije dviju ugovornih stranaka.

(2) Nakon korištenja rezultati će se zaštititi licencom, patentnim pravom ili nekim drugim oblikom zaštite koji ugovorne stranke uzajamno dogovore.

Članak IV.

Ugovorne stranke promicat će suradnju kroz kratkoročne i srednjoročne programe u okviru zajedničkih aktivnosti navedenih u članku II. ovoga Ugovora. Dvogodišnje planove rada ugovorne stranke će izraditi uzajamnim dogovorom u cilju ostvarenja ciljeva ovog Ugovora.

Članak V.

Ugovorne stranke osnovat će Zajedničku radnu skupinu zaduženu za izradu dvogodišnjih planova rada predviđenih u članku IV. ovoga Ugovora. Ona će biti odgovorna za koordinaciju i praćenje svih aktivnosti provedenih u okviru ovoga Ugovora. Članovi zajedničke radne skupine sastaju se svake dvije godine naizmjence u drugoj zemlji kako bi ocijenili odvijanje aktivnosti i olakšali buduću suradnju.

Članak VI.

Ugovorne stranke poticat će i omogućavati izravne kontakte između institucija i drugih tijela koja se bave istraživanjem, razvojem i obrazovanjem u poljoprivredi da rade na dugoročnoj suradnji.

Članak VII.

Svaka ugovorna stranka će pokriti svoje troškove u svezi sa sudjelovanjem i provođenjem Sporazuma, a u skladu sa važećim zakonima u dotičnoj državi.

Članak VIII.

Ovaj Ugovor ne bi smio ni na koji način utjecati na obveze ugovornih stranaka temeljem postojećih bilateralnih ugovora između dviju zemalja.

Članak IX.

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, da su ispunjeni njihovi unutarnji pravni uvjeti za stupanje ovog Ugovora na snagu.

(2) Ovaj Ugovor vrijedi za razdoblje od (5) godina i automatski se obnavlja za naredna razdoblja od pet godina ukoliko ga bilo koja od ugovornih stranaka ne otkaže pisano, diplomatskim putem, šest mjeseci prije isteka tekućeg petogodišnjeg razdoblja.

(3) Prestanak ovog Ugovora ne utječe na aktivnosti, projekte u tijeku ili one izvršene.

(4) Ovaj Ugovor može biti izmijenjen obostranim pristankom ugovornih stranaka.

Potpisano u New Delhiju dana 13. studenoga 2002. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, hindskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju ovog Ugovora, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE INDIJE

dr. sc. Zoran Andrić, A. K. Rastogi,

veleposlanik Republike Hrvatske posebni tajnik u Ministarstvu

u Republici Indiji poljoprivrede

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 320-01/02-03/04
Urbroj: 5030115-03-1
Zagreb, 20. veljače 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o poljoprivrednoj suradnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !