Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o suradnji u području zdravstva i medicine ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 11.02.2011 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o suradnji u području zdravstva i medicine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

7

Na temelju članka 30.L652823 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. studenoga 2010. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDIJE O SURADNJI U PODRUČJU ZDRAVSTVA I MEDICINE

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o suradnji u području zdravstva i medicine, sklopljen u Zagrebu, 9. lipnja 2010. godine, u izvorniku na hrvatskom, hindi i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDIJE O SURADNJI U PODRUČJU ZDRAVSTVA I MEDICINE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Indije (u daljnjem tekstu ugovorne stranke),

prepoznajući da suradnja u području zdravstva i medicine doprinosi jačanju prijateljskih odnosa između dviju zemalja,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke će poticati suradnju u području zdravstva i medicine na temelju jednakosti, uzajamnosti i obostrane koristi.

Članak 2.

Ugovorne stranke će surađivati u sljedećim područjima:

1) zdravstvena zaštita majke i djeteta;

2) planiranje obitelji;

3) sestrinska služba u javnom zdravstvu;

4) zarazne bolesti;

5) istraživanja u medicini;

6) medicinska oprema i farmaceutski proizvodi;

7) upravljanje bolnicama;

8) standardi i nastavni plan i program zdravstvenih djelatnika.

Članak 3.

Suradnja između ugovornih stranaka odvijat će se kroz sljedeće oblike:

1) razmjena informacija u području zdravstva i medicine;

2) razmjena izaslanstava zdravstvenih i medicinskih stručnjaka;

3) obrazovanje u zajednički dogovorenim područjima;

4) slanje stručnjaka na međunarodne skupove koji se održavaju u jednoj od dviju zemalja.

Članak 4.

Ugovorna stranka koja upućuje stručnjake će uz curriculum vitae dostaviti ugovornoj stranci koja prima stručnjake prijedlog posjeta najkasnije tri (3) mjeseca unaprijed. Ugovorna stranka koja prima stručnjake će pravodobno odgovoriti na prijedlog.

Članak 5.

Suradnja, kako je predviđena ovim Ugovorom, provodit će se u skladu s raspoloživim sredstvima iz odgovarajućih proračuna ugovornih stranaka.

Ugovorna stranka koja upućuje stručnjake snosit će troškove putovanja stručnjaka u i iz glavnog grada ugovorne stranke koja prima stručnjake. Ugovorna stranka koja prima stručnjake snosit će unutarnje troškove prijevoza, hranu i hotelski smještaj.

Članak 6.

Ugovorna stranka koja prima stručnjake će osigurati hitnu medicinsku pomoć za stručnjake sukladno zakonodavstvu ugovorne stranke koja prima stručnjake.

Ugovorna stranka koja prima stručnjake neće osigurati liječenje kroničnih bolesti niti zubnu protetiku.

Članak 7.

Ugovorne stranke će osnovati Radnu skupinu kako bi nadalje razradile detalje suradnje te nadzirale provedbu ovog Ugovora.

Ugovorne stranke su suglasne da se Radna skupina sastaje jednom godišnje, naizmjenično u glavnim gradovima ugovornih stranaka.

Članak 8.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravstva i obiteljske skrbi Republike Indije su tijela nadležna za provedbu ovog Ugovora.

Članak 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, da su njihovi odgovarajući unutarnji pravni uvjeti potrebni za njegovo stupanje na snagu ispunjeni.

Ovaj Ugovor ostaje na snazi za razdoblje od pet (5) godina od datuma njegovog stupanja na snagu, te se automatski produžuje za daljnja razdoblja od pet (5) godina, ukoliko ga bilo koja od ugovornih stranaka ne otkaže pisano, diplomatskim putem, šest (6) mjeseci prije isteka tekućeg petogodišnjeg razdoblja.

Sastavljeno u Zagrebu dana 9. lipnja 2010. godine u dva izvornika, na hrvatskom, hindi i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ante-Zvonimir Golem, v. r.

državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi

ZA VLADU REPUBLIKE INDIJE

Sachin Pilot, v. r.

državni ministar za komunikacije i informatičku tehnologiju

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zdravstvo.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 504-02/10-01/01
Urbroj: 5030114-10-7
Zagreb, 25. studenoga 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o suradnji u području zdravstva i medicine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !