Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstan o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/11, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 11.02.2011 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstan o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

8

Na temelju članka 30.L652825 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. studenoga 2010. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KAZAKSTAN O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstan o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta, sklopljen u Zagrebu 11. srpnja 2006. godine, u izvorniku na hrvatskom, kazačkom, ruskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KAZAKSTAN O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Kazakstan, u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«,

U želji da doprinesu razvoju trgovine i gospodarskih odnosa između dviju država,

Odlučne unaprijediti suradnju u cestovnom prijevozu, u okviru tržišnog gospodarstva,

Vodeći računa o zaštiti okoliša i ljudi, racionalnom korištenju energije, sigurnosti cestovnog prometa i okoliša, te radnim uvjetima vozača,

U cilju razvoja intermodalnosti prometa,

Priznajući obostranu korist od razvoja cestovnog prijevoza,

Sporazumjele su se kako slijedi:

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

PODRUČJE PRIMJENE

Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se na cestovni prijevoz putnika i tereta između državnih područja ugovornih stranaka, u tranzitu preko njihovih država, te do i od trećih država, koji obavljaju prijevoznici s poslovnim nastanom na državnom području jedne od ugovornih stranaka.

Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora koji obvezuju ugovorne stranke.

Članak 2.

DEFINICIJE

Izrazi koji se koriste u ovom Ugovoru imaju sljedeće značenje:

1. »Prijevoznik« – bilo koja fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom na državnom području jedne od ugovornih stranaka koja je ovlaštena za obavljanje cestovnog prijevoza putnika ili tereta.

2. »Vozilo« – motorno vozilo ili motorno vozilo s prikolicom, kamion ili kamion s poluprikolicom, od kojih su barem motorno vozilo ili kamion registrirani u jednoj od ugovornih stranaka, a koja se koriste i opremljena su isključivo za prijevoz putnika ili tereta.

3. »Prijevoz« – vožnja punim ili praznim vozilom, čak i ako se vozilo, prikolica ili poluprikolica jedan dio vožnje prevoze vlakom ili brodom.

4. »Kabotaža« – prijevoz putnika ili tereta koji obavlja prijevoznik iz jedne ugovorne stranke između dvaju mjesta na državnom području druge ugovorne stranke.

5. »Državno područje ugovorne stranke« – državno područje Republike Hrvatske odnosno Republike Kazakstan.

6. »Država poslovnog nastana« – državno područje ugovorne stranke u kojoj su prijevoznik i vozilo registrirani.

7. »Država domaćin« – državno područje ugovorne stranke u kojoj prijevoznik posluje, a da vozilo nije tamo registrirano i da tamo nije poslovni nastan prijevoznika.

8. »Autobus« – vozilo registrirano na državnom području jedne od ugovornih stranaka koje je svojom konstrukcijom i opremom prikladno i namijenjeno za prijevoz putnika, a koje, pred vozačkog sjedišta, ima više od osam sjedećih mjesta.

9. »Linijski prijevoz putnika« – prijevoz kojime se putnici prevoze utvrđenim pravcem, prema unaprijed utvrđenom i objavljenom redu vožnje i cjeniku. Putnici se uzimaju i ostavljaju na prethodno utvrđenim stajalištima.

10. »Naizmjenični prijevoz putnika« – prijevoz pri kojemu se nizom ponovljenih polaznim i povratnih vožnji prethodno formirane skupine putnika prevoze od jednog polaznog mjesta to jednog odredišnog mjesta. Svaka skupina, sastavljena od putnika koji su izvršili polaznu vožnju, vraća se u polazno mjesto kasnijom vožnjom. Polazno mjesto odnosno odredišno mjesto označavaju mjesto u kojemu vožnja započinje odnosno završava, u svakom slučaju zajedno s okolnim područjem u radijusu od 50 km.

Prva povratna vožnja i posljednja polazna vožnja obavljaju se praznim vozilom.

11. »Povremeni prijevoz putnika« – prijevoz koji nije obuhvaćen definicijom linijskog prijevoza putnika, niti definicijom naizmjeničnog prijevoza. Učestalost i broj vožnji ne utječu na klasifikaciju prijevoza kao povremenog.

12. »Kontrolni dokument« – putni list za autobuse koji odgovara uzorku koji usuglasi Mješoviti odbor iz članka 14.#clanak14 ovog Ugovora.

13. »Dozvola« – dokument koji izdaju nadležna tijela dviju ugovornih stranaka, a kojime se vozilu registriranom na državnom području druge ugovorne stranke daje pravo obavljanja prijevoza do ili preko državnog područja ugovorne stranke koja je dozvolu izdala.

14. »Tranzit« – prijevoz putnika i/ili tereta vozilom registriranim na državnom području jedne ugovorne stranke preko državnog područja druge ugovorne stranke.

15. Izraz »opasne tvari« – teret koji zbog svojih svojstava i osobina može pri prijevozu, utovaru, istovaru i skladištenju biti uzrokom oštećenja stvari, opreme, objekata i konstrukcija, te smrti, ozljede ili bolesti ljudi i životinja i opasnošću po okoliš.

II. PRIJEVOZ PUTNIKA

Članak 3.

LINIJSKI PRIJEVOZ

1. Linijski prijevoz putnika koji se obavlja između državnih područja ugovornih stranaka ili u tranzitu preko njih podliježe sustavu dozvola koje izdaju nadležna tijela ugovornih stranaka.

2. Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se nadležnom tijelu u državi poslovnog nastana prijevoznika, te se prosljeđuje nadležnom tijelu druge ugovorne stranke. Ako to nadležno tijelo odobri zahtjev, dozvola se dostavlja nadležnom tijelu u državi poslovnog nastana prijevoznika.

3. Mješoviti odbor osnovan u skladu s člankom 14.#clanak14 ovog Ugovora odlučuje o obliku zahtjeva za izdavanje dozvole i o potrebnim pratećim dokumentima.

4. Dozvole izdaju nadležna tijela ugovornih stranaka uzajamnim dogovorom.

5. Pozitivna ili negativna odluka po zahtjevu za izdavanje dozvole donosi se u roku od tri mjeseca.

6. Dozvola vrijedi najduže pet godina. Njome se utvrđuju uvjeti obavljanja prijevoza, uključujući i ekološke i sigurnosne standarde koje vozila moraju zadovoljavati.

7. O izmjenama uvjeta obavljanja prijevoza i ukidanju linije odlučuje se u postupku utvrđenom stavcima 2. i 3. ovog članka.

8. Ako više ne postoji potražnja za prijevozom, prijevoznik ga može ukinuti uz obavijest tri mjeseca unaprijed nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu i korisnicima prijevoza.

Članak 4.

POVREMENI I NAIZMJENIČNI PRIJEVOZ

1. Povremeni i naizmjenični prijevoz putnika koji se obavlja između državnih područja ugovornih stranaka ili u tranzitu preko njih podliježu sustavu dozvola koje izdaju nadležna tijela ugovornih stranaka.

Mješoviti odbor osnovan u skladu s člankom 14.#clanak14 ovog Ugovora odlučuje o tehničkim, ekološkim i sigurnosnim standardima koje moraju zadovoljavati vozila kojima se obavlja prijevoz iz ovog članka.

2. Iznimno od stavka 1. ovog članka, niže navedene kategorije prijevoza izuzete su iz sustava dozvola na državnom području države domaćina:

1) kružne vožnje sa zatvorenim vratima, pri kojima se isto vozilo koristi za prijevoz iste skupine putnika tijekom čitave vožnje i za povrata u polazno mjesto;

2) vožnje pri kojima se polazna obavlja punim, a povratne praznim vozilom;

3) vožnje pri kojima se polazna obavlja praznim, a povratne punim vozilom, pod uvjetom da je isti prijevoznik prethodno dovezao putnike na državno područje ugovorne stranke, gdje ih ponovno preuzima i vraća na državno područje države poslovnog nastana.

3. Uzimanje putnika tijekom liberaliziranih vožnji nije dopušteno, osim uz odgovarajuću dozvolu.

Mješoviti odbor osnovan u skladu s člankom 14.#clanak14 ovog Ugovora može odobriti izuzeća i za druge kategorije povremenog prijevoza putnika.

4. Zahtjev za dozvolu podnosi se nadležnom tijelu države domaćina.

Mješoviti odbor osnovan u skladu s člankom 14.#clanak14 ovog Ugovora odlučuje o obliku zahtjeva za izdavanje dozvole i o potrebnim pratećim dokumentima.

5. Povremeni prijevoz izuzet iz sustava dozvola koji se obavlja autobusima, obavlja se uz kontrolni dokument. Uvjete korištenja i sadržaj kontrolnog dokumenta utvrđuje Mješoviti odbor iz članka 14.#clanak14 ovog Ugovora.

Članak 5.

ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA

1. Dozvola za prijevoz nije prenosiva na druge prijevoznike.

2. Obavljanje kabotaže putnika je zabranjeno.

III. PRIJEVOZ TERETA

Članak 6.

SUSTAV DOZVOLA

1. Prijevoznici s poslovnim nastanom na državnom području jedne od ugovornih stranaka mogu, uz univerzalne dozvole, obavljati:

1) prijevoz između državnih područja dviju ugovornih stranaka;

2) prijevoz u tranzitu;

3) prijevoz između jedne točke na državnom području druge ugovorne stranke i točke na državnom području treće države, ako itinerer prolazi preko državnog područja države u kojoj je vozilo registrirano.

2. Prijevoz između jedne točke na državnom području druge ugovorne stranke i točke na državnom području treće države obavlja se uz posebnu dozvolu ukoliko itinerer ne prolazi preko državnog područja države u kojoj je vozilo registrirano.

3. Kabotaža u prijevozu tereta je dopuštena samo uz posebnu dozvolu države domaćina.

4. Mješoviti odbor osnovan u skladu s člankom 14.#clanak14 ovog Ugovora utvrđuje ostale vrste dozvola. Prema potrebi, ona može predložiti obavljanje prijevoza bez dozvola.

Članak 7.

UVJETI IZUZEĆA IZ SUSTAVA DOZVOLA

1. Dozvole iz članka 6.#clanak6 ovog Ugovora nisu potrebne za:

1) prijevoz vozilima čija ukupna dopuštena težina s prikolicom nije veća od 6 tona ili čija nosivost s prikolicom nije veća od 3,5 tone;

2) povremeni prijevoz do i od zračnih luka u slučaju preusmjeravanja usluga zračnog prijevoza;

3) prijevoz oštećenih ili pokvarenih vozila i vožnje vozila za popravak kvarova;

4) prazne vožnje teretnim vozilima poslanim da zamijene neispravno vozilo u drugoj državi, te povratne vožnje, nakon popravka, neispravnih vozila;

5) prijevoz medicinskih potrepština i opreme potrebne u izvanrednim okolnostima, naročito u slučaju elementarnih nepogoda i kao humanitarna pomoć;

6) prijevoz umjetničkih djela i predmeta za potrebe sajmova i izložbi ili u nekomercijalne svrhe;

7) prijevoz za nekomercijalne svrhe predmeta, opreme i životinja za potrebe kazališnih, glazbenih, filmskih, sportskih ili cirkuskih priredaba i sajmova, te za potrebe radijskih snimanja ili televizijske i filmske produkcije;

8) pogrebni prijevoz;

9) poštanski prijevoz.

2. Mješoviti odbor osnovan u skladu s člankom 14.#clanak14 ovog Ugovora može proširiti popis kategorija prijevoz izuzetih iz obveze posjedovanja dozvole.

Članak 8.

ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA PRIJEVOZ TERETA

1. Nadležna tijela dviju ugovornih stranaka razmjenjuju svake godine dogovoreni broj obrazaca dozvola.

Dozvole vrijede do 31. siječnja sljedeće kalendarske godine.

2. Dozvole nisu prenosive na druge prijevoznike.

3. Dozvolu može u jednom vremenu koristiti samo jedno vozilo. U slučaju kombinacije vozila, motorno je vozilo odlučujući čimbenik pri izdavanju dozvole ili izuzeću.

4. Mješoviti odbor osnovan u skladu s člankom 14.#clanak14 ovog Ugovora utvrđuje kvotu, kategoriju i daljnje uvjete korištenja dozvola.

IV. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 9.

POREZI I PRISTOJBE

1. Vozila kojima se obavlja međunarodni prijevoz tereta, putnika i prtljage, a koja su registrirana na državnom području jedne od ugovornih stranaka i privremeno se nalaze na državnom području druge ugovorne stranke u skladu s uvjetima ovog Ugovora oslobođena su plaćanja svih poreza vezanih uz vlasništvo, registraciju i prometovanje vozila.

2. Gorivo u standardnim spremnicima vozila i namijenjeno za pogon vozila (najviše 200 l za teretna vozila i najviše 600 l za autobuse), kao i mazivo i rezervni dijelovi, oslobođeni su svih carinskih pristojbi u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države domaćina.

Neiskorišteni rezervni dijelovi moraju se izvesti iz zemlje, a zamijenjeni dijelovi moraju se izvesti ili uništiti u nazočnosti carinskih službenika dotične ugovorne stranke.

3. Prijevoz obuhvaćen odredbama ovog Ugovora podliježe naknadama za korištenje cesta, cestarinama i ostalim pristojbama koje se naplaćuju za korištenje cestovne mreže ili mostova u državi domaćinu. Naknade i druge pristojbe naplaćuju se prijevoznicima iz obiju ugovornih stranaka na nediskriminativnoj osnovi.

Članak 10.

TEŽINE I DIMENZIJE

1. Dopuštene težine, osovinski pritisak i dimenzije vozila ne smiju prelaziti naznačene u registracijskim dokumentima vozila niti gornje dopuštene granice koje vrijede u državi domaćinu.

2. Korištenje vozila čije težine i dimenzije prelaze gornje dopuštene granice dopušteno je u državi domaćinu samo uz posebnu unaprijed zatraženu dozvolu.

Članak 11.

OPREMA I DRUGE OSOBINE

1. Vozila koja prevoze opasne tvari moraju biti opremljena u skladu sa zahtjevima Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari cestom od 30. rujna 1957., kako je izmijenjen (ADR).

2. Oprema koja se koristi za praćenje vremena vožnje i odmora posada u vozilima mora biti u skladu s odredbama Europskog sporazuma o radu posada vozila koja obavljaju međunarodni cestovni prijevoz od 1. srpnja 1970. s izmjenama (AETR).

3. Ugovorne stranke obvezuju se promicati u okviru ovog Ugovora, korištenje vozila koja zadovoljavaju sigurnosne i emisione standarde.

Članak 12.

NADZOR

Dozvole, kontrolni dokumenti i ostali dokumenti sukladno ovom Ugovoru, kao i teretni listovi, putni listovi, uvjerenja o osiguranju, svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti i svi ostali dokumenti potrebni u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju države ugovornih stranaka moraju se nalaziti u vozilu i na zahtjev pokazati ovlaštenim službenicima.

Članak 13.

OBVEZE PRIJEVOZNIKA I PREKRŠAJI

1. Prijevoznici iz ugovornih stranaka i posade njihovih vozila moraju tijekom boravka na državnom području druge ugovorne stranke poštivati nacionalno zakonodavstvo na snazi u toj državi.

2. Ako prijevoznik iz jedne ugovorne stranke počini bilo kakvu povredu odredaba ovog Ugovora, nadležno tijelo ugovorne stranke na čijem je državnom području došlo do povrede dužno je, ne dovodeći u pitanje pravne postupke u svojoj državi, izvijestiti nadležno tijelo druge ugovorne stranke, koje će poduzeti korake predviđene nacionalnim zakonodavstvom te države. U osobito ozbiljnim slučajevima, nadležno tijelo države domaćina može privremeno zabraniti pristup na državno područje svoje države dok nadležno tijelo države poslovnog nastana ne donese odluku. Nadležna tijela ugovornih stranaka uzajamno će se izvješćivati o donesenim odlukama.

Članak 14.

MJEŠOVITI ODBOR

Za potrebe pravilne provedbe ovog Ugovora i rješavanja uz to vezanih pitanja osniva se Mješoviti odbor sastavljen od predstavnika nadležnih tijela ugovornih stranaka.

Članak 15.

NADLEŽNA TIJELA

Nadležna tijela za provedbu ovog Ugovora su:

– u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka;

– u Republici Kazakstan; Ministarstvo prometa i veza Republike Kazakstan.

U slučaju izmjena nadležnih tijela navedenih u ovom članku nazivi nadležnih tijela priopćuju se drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem.

V. DIO – ZAVRŠNE ODREDBE

STUPANJE NA SNAGU, TRAJANJE, TE IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

Članak 16.

Ovaj Ugovor može se izmijeniti i dopuniti uzajamnim pristankom ugovornih stranaka.

Članak 17.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan primitka posljednje od pisanih obavijesti kojima se ugovorne stranke međusobno izvješćuju diplomatskim putem o okončanju njihovih unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovog Ugovora.

2. Ovaj Ugovor ostaje na snazi za neodređeno vrijeme. Bilo koja od ugovornih stranaka može ga otkazati pisanom obaviješću diplomatskim putem. U tom slučaju Ugovor prestaje vrijediti tri mjeseca nakon datuma primitka takve obavijesti.

U potvrdu navedenog, niže potpisani za to propisno ovlašteni potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Zagrebu dana 11. srpnja 2006., u dva izvornika na hrvatskom, kazačkom, ruskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

U slučaju bilo kakve razlike u tumačenju odredaba ovog Ugovora mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Dražen Breglec, v. r.

državni tajnik u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka

ZA VLADU REPUBLIKE KAZAKSTAN

Askar U. Mamin, v. r.

ministar prometa i komunikacija

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove prometa.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 340-01/06-03/01
Urbroj: 5030105-10-1
Zagreb, 25. studenoga 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstan o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !