Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 19.5.2006 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

55

Na temelju članka 30.L298362 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. svibnja 2006. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KOREJE O POTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja potpisan u Zagrebu, 19. lipnja 2005. godine, u izvorniku na hrvatskom, korejskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KOREJE O POTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Koreje (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«);

Želeći proširiti gospodarsku suradnju između ugovornih stranaka,

S namjerom stvaranja povoljnih uvjeta za ulaganja od strane ulagatelja jedne ugovorne stranke na državnom području druge ugovorne stranke na osnovi jednakosti i obostrane koristi i,

Svjesne da će poticanje i zaštita ulaganja na osnovi ovog Ugovora unaprijediti poslovne inicijative na tom polju

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

(1) »ulaganja« znači svaki oblik imovine koju ulagatelji jedne ugovorne stranke ulažu na državnom području druge ugovorne stranke sukladno njenim zakonima i propisima, te uključuje poglavito, iako ne isključivo:

(a) pokretnu i nepokretnu imovinu kao i sva druga vlasnička stvarna prava, kao što su hipoteke, prava zadržaja, založna prava, plodouživanje i slična prava;

(b) dionice, udjele i zadužnice te svaki drugi oblik sudjelovanja u tvrtki ili poduzeću;

(c) tražbine u novcu ili u bilo kojoj ugovorenoj činidbi koja ima gospodarsku vrijednost;

(d) prava intelektualnog vlasništva, uključujući autorska i njima srodna prava, patente, zaštitne znakove, trgovačka imena, industrijski dizajn, poslovne tajne i know-how te ugled tvrtke;

(e) pravo na koncesije s gospodarskom vrijednošću, sukladno zakonu ili ugovoru, uključujući koncesije o istraživanju, pripremi, vađenju i eksploataciji prirodnih dobara; i

(f) robu koja se uz ugovor o najmu daje na raspolaganje najmoprimcu na državnom području ugovorne stranke u skladu sa zakonima i propisima.

Svaka promjena oblika u kojem se imovina ulaže ili ponovno ulaže neće utjecati na njenu narav kao ulaganja.

(2) »povrati« znači prihode ostvarene ulaganjem, a uključuje poglavito, iako ne isključivo dobit, kamate, dobit od kapitala, dividende, tantijeme i sve vrste naknada.

(3) »ulagatelji« podrazumijeva svaku fizičku ili pravnu osobu jedne ugovorne stranke koja ulaže na državnom području druge ugovorne stranke:

(a) izraz »fizičke osobe« podrazumijeva fizičke osobe državljanine jedne od ugovornih stranaka u skladu sa njenim zakonima i propisima;

(b) izraz »pravne osobe« podrazumijeva pravne osobe kao što su tvrtke, javne institucije, uprave, fondacije, partnerstva, firme, ustanove, organizacije, društva ili udruženja, inkorporirana ili osnovana u skladu sa zakonima i propisima važećim u ugovornoj stranci.

(4) »državno područje« znači državno područje Republike Hrvatske ili državno područje Republike Koreje, kao i ona područja mora koja se nastavljaju na vanjsku granicu teritorijalnog mora, uključujući morsko dno i podzemlje, nad kojima dotična država vrši, u skladu s međunarodnim pravom i unutarnjim zakonodavstvom, svoja suverena prava i/ili jurisdikciju u cilju istraživanja i korištenja prirodnih izvora tih područja.

(5) »slobodno konvertibilna valuta« značit će bilo koju valutu koja se uobičajeno koristi za plaćanja međunarodnih transakcija i kao uobičajena valuta na glavnim međunarodnim deviznim tržištima.

Članak 2.

POTICANJE I ZAŠTITA ULAGANJA

(1) Svaka ugovorna stranka poticat će i stvarati povoljne uvjete za ulaganja ulagatelja druge ugovorne stranke na njezinom državnom području te će, u skladu sa svojim zakonima i propisima, dopuštati takva ulaganja.

(2) Ulaganjima ulagatelja svake ugovorne stranke uvijek će se odobriti pošten i pravičan tretman i ista će uživati punu zaštitu i sigurnost na državnom području druge ugovorne stranke u skladu s međunarodnim pravom i odredbama ovog Ugovora.

(3) Niti jedna ugovorna stranka neće neopravdanim ili diskriminacijskim mjerama ometati rad, upravljanje, održavanje, korištenje, uživanje ili raspolaganje ulaganjima ulagatelja druge ugovorne stranke na svojem državnom području.

(4) Svaka će od ugovornih stranaka dozvoliti, sukladno svojim zakonima i propisima te postupcima u svezi s ulaskom, boravkom i radom fizičkih osoba, bez obzira na državljanstvo, ulazak, boravak i rad na svom državnom području rukovodećem osoblju uključujući vrhunske menadžere i tehničko osoblje koje je zaposleno za potrebe ulaganja na njezinom državnom području. Članovima uže obitelji (supružnici i maloljetna djeca) rukovodećeg osoblja bit će dodijeljen jednak tretman glede ulaska i privremenog boravka u ugovornoj stranci domaćinu.

Članak 3.

TRETMAN U SVEZI S ULAGANJIMA

(1) Svaka od ugovornih stranaka na svom će državnom području pružiti pošten i pravičan tretman ulaganjima i povratima ulagatelja druge ugovorne stranke i ne manje povoljan od onoga kojeg ona odobrava ulaganjima i povratima svojih vlastitih ulagatelja, ili ulaganjima i povratima ulagatelja neke treće države, što god je povoljnije za ulagatelje.

(2) Svaka će ugovorna stranka na svom državnom području odobriti ulagateljima druge ugovorne stranke, a u svezi s upravljanjem, održavanjem, uživanjem, korištenjem ili raspolaganjem njihovim ulaganjem, pošten i pravičan tretman, ne manje povoljan od tretmana kojeg ona odobrava svojim vlastitim ulagateljima ili ulagateljima neke treće države, što god je povoljnije za ulagatelje.

(3) Odredbe stavka (1) i (2) ovog članka neće se tumačiti tako da obvezuju jednu ugovornu stranku da pruži ulagateljima druge ugovorne stranke korist od bilo kojega tretmana, prednosti ili privilegije kojeg je prva ugovorna stranka odobrila temeljem:

(a) neke postojeće ili buduće carinske ili gospodarske unije, područja slobodne trgovine ili sličnih međunarodnih ugovora, kojeg je jedna od ugovornih stranaka stranka ili će to biti u budućnosti;

(b) bilo kojeg međunarodnog ugovora ili dogovora koji se u cijelosti ili dijelom odnosi na oporezivanje.

Članak 4.

NAKNADA ZA GUBITAK

(1) Kada ulaganja ulagatelja jedne od ugovornih stranaka pretrpe gubitak uslijed rata ili drugog oružanog sukoba, izvanrednog stanja u zemlji, pobune, ustanka, građanskih nemira ili sličnih događaja na državnom području druge ugovorne stranke, potonja ugovorna stranka će im pružiti uvjete glede restitucije, odštete, naknade ili drugačijeg rješenja, ne manje povoljne od onih koje ona pruža svojim vlastitim ulagateljima ili ulagateljima treće države. Proizišla plaćanja moći će se slobodno prenositi bez nepotrebnog odlaganja.

(2) Bez prejudiciranja stavka 1. ovog članka, ulagatelji jedne ugovorne stranke koji u bilo kojem od slučajeva koji se spominju u tom stavku pretrpe gubitak na državnom području druge ugovorne stranke koji su posljedica:

(a) rekviriranja njihovog vlasništva od strane njenih snaga ili tijela vlasti; ili

(b) uništenja njihovog vlasništva od strane njenih snaga ili tijela vlasti koje nije bilo uzrokovano borbenom akcijom ili nije bilo neophodno u danoj situaciji,

dobit će hitnu restituciju i, gdje je to primjereno, hitnu, adekvatnu i djelotvornu naknadu. U bilo kojem od slučajeva restitucija i kompenzacija neće biti manje povoljna od one koju ugovorna stranka u tim slučajevima pruža ulagateljima druge ugovorne stranke ili treće države. Proizišla plaćanja moći će se slobodno prenositi bez nepotrebnog odlaganja.

Članak 5.

IZVLAŠTENJE

(1) Ulaganja ulagatelja jedne ugovorne stranke neće biti nacionalizirana, izvlaštena ili na drugi način izložena mjerama koje imaju jednak učinak poput nacionalizacije ili izvlaštenja (u daljnjem tekstu »izvlaštenje«) na državnom području druge ugovorne stranke osim sa svrhom koja je u javnom interesu i uz hitnu, adekvatnu i djelotvornu naknadu. Izvlaštenje će se provesti na nediskriminacijskoj osnovi u skladu sa zakonom propisanim postupkom.

(2) Naknada će biti jednaka pravičnoj tržišnoj vrijednosti izvlaštenog ulaganja neposredno prije nego što je došlo do izvlaštenja ili prije nego što je izvlaštenje postalo javno poznato, što god je nastupilo ranije te će sadržavati kamatu po važećoj komercijalnoj stopi obračunatoj od datuma izvlaštenja do datuma plaćanja, a koja će se moći realizirati i slobodno prenositi bez nepotrebnog odlaganja. Ugovorna stranka pružit će glede izvlaštenja i kompenzacije uvjete ne manje povoljne od onih koje pruža svojim vlastitim ulagateljima ili ulagateljima treće države.

(3) Ulagatelji ugovorne stranke čija su ulaganja izvlaštena imat će pravo na hitno ispitivanje slučaja od strane sudskog ili nekog drugog nezavisnog ovlaštenog tijela druge ugovorne stranke te vrednovanje ulaganja u skladu s načelima iznijetim u ovom članku.

(4) Kad ugovorna stranka izvlasti imovinu tvrtke koja je pripojena ili osnovana u skladu sa zakonom i zakonskim propisima, a u kojoj ulagatelj druge ugovorne stranke sudjeluje ili je vlasnik dionica ili zadužnica, primijenit će se načela ovog članka.

Članak 6.

PRIJENOSI

(1) Svaka će ugovorna stranka jamčiti ulagateljima druge ugovorne stranke slobodan prijenos ulaganja i povrata ulaganja. Takvi će prijenosi uključivati, poglavito, iako ne isključivo:

a) neto dobit, dobit od kapitala, dividende, kamate, tantijeme, pristojbe i svu dobit ostvarenu ulaganjima;

b) prihode od prodaje ili cjelokupne ili djelomične likvidacije ulaganja;

c) sredstva za otplatu zajmova vezanih uz ulaganja;

d) plaće državljana druge ugovorne stranke koji su dobili dozvolu rada u svezi s ulaganjima na njeno državno područje;

e) dodatna sredstva potrebna za održavanje ili razvoj postojećih ulaganja;

f) iznose utrošene za upravljanje ulaganjem na državnom području druge ugovore strane ili treće države; i

g) naknadu sukladno člancima 4. i 5.

(2) Svaki prijenos po ovom Ugovoru izvršit će se u slobodno konvertibilnoj valuti bez nepotrebnih ograničenja i odlaganja po tečaju važećem za prijenose ili određenom po službenom tečaju važećem na dan prijenosa na državnom području ugovorne stranke gdje se ulaganje ostvaruje, što god je povoljnije za ulagatelja.

Članak 7.

SUBROGACIJA

Ako jedna ugovorna stranka ili agencija koju je ona odredila izvrši svojim ulagateljima plaćanje temeljem odštete u svezi s ulaganjem, druga ugovorna stranka će priznati:

(a) prijenos svih prava i zahtjeva ulagatelja prema prvoj ugovornoj stranci ili ovlaštenoj agenciji, prema zakonu ili odredbama o zakonskom prijenosu u toj državi; i

(b) da prva ugovorna stranka ili njena ovlaštena agencija ima pravo ostvariti takva prava i provoditi takve zahtjeve temeljem subrogacije.

Članak 8.

RJEŠAVANJE ULAGAČKIH SPOROVA IZMEĐU UGOVORNE STRANKE I ULAGATELJA DRUGE UGOVORNE STRANKE

(1) Svaki ulagački spor između ugovorne stranke i ulagatelja druge ugovorne stranke, stranke u sporu nastojat će u mjeri u kojoj je to moguće riješiti sporazumno.

(2) Unutranja pravna sredstva prema zakonima i propisima ugovorne stranke na čijem je državnom području izvršeno ulaganje bit će dostupna ulagateljima druge ugovorne stranke uz postupak koji neće biti manje povoljan od onog koji ona pruža ulaganjima svojih vlastitih ulagatelja ili ulagateljima treće države, što god je povoljnije za ulagatelje.

(3) Ukoliko spor ne može biti riješen u roku od šest (6) mjeseci od datuma kad je bilo koja od stranaka pokrenula spor, spor se na zahtjev ulagatelja ugovorne stranke može podnijeti na rješavanje Međunarodnom centru za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID), osnovanom Konvencijom o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država, Washington 18. ožujka 1965. U slučaju arbitraže svaka ugovorna stranka ovim Ugovorom neopozivo i unaprijed prihvaća nadležnost ICSID-a, čak i ako ne postoji poseban ugovor o arbitraži između ugovorne stranke i ulagatelja. Prihvaćanje ove nadležnosti podrazumijeva odustajanje od zahtjeva da se iscrpe unutranja upravna ili sudbena pravna sredstva.

(4) Odluka ICSID će biti konačna i obvezujuća za stranke u sporu. Svaka ugovorna stranka će osigurati priznanje i izvršenje arbitražne odluke u skladu sa svojim važećim zakonima i propisima.

Članak 9.

RJEŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU UGOVORNIH STRANAKA

(1) Sporovi između ugovornih stranaka u svezi s tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora, riješit će se, ukoliko je to moguće, pregovorima diplomatskim putem.

(2) Ako spor nije moguće riješiti u roku od šest (6) mjeseci, na zahtjev jedne od ugovornih stranaka uputit će se u skladu s odredbama ovog članka ad hoc arbitražnom sudu.

(3) Takav će se arbitražni sud osnovati za svaki pojedinačni slučaj na sljedeći način: U roku dva (2) mjeseca od primitka zahtjeva za pokretanje arbitraže, svaka će ugovorna stranka imenovati jednog člana arbitražnog suda. Ta dva člana izabrat će državljanina treće države, koji će uz odobrenje obje ugovorne strane biti imenovan predsjedateljem arbitražnog suda. Predsjedatelj će biti imenovan u roku dva (2) mjeseca od datuma imenovanja ostala dva člana.

(4) Ukoliko se u roku navedenom u stavku (3) ovog članka ne izvrše potrebna imenovanja, bilo koja od ugovornih stranaka može pozvati predsjednika Međunarodnog suda da izvrši neophodna imenovanja. Ako je predsjednik Međunarodnog suda državljanin jedne od ugovornih stranaka ili je na drugi način spriječen u obavljanju spomenute dužnosti, potpredsjednik će biti pozvan da obavi neophodna imenovanja. Ukoliko je potpredsjednik također državljanin jedne od ugovornih stranaka ili je spriječen u obavljanju spomenute dužnosti, sljedeći po rangu član Međunarodnog suda koji nije državljanin jedne od ugovornih stranaka bit će pozvan da obavi imenovanja.

(5) Arbitražni će sud ustanoviti vlastita pravila postupka. Arbitražni će sud donijeti svoju odluku na temelju ovog Ugovora i u skladu s pravilima međunarodnog prava. Arbitražni će sud donijeti odluku većinom glasova. Odluka je konačna i obvezujuća.

(6) Svaka će ugovorna stranka snositi troškove svog arbitra i svog zastupanja u arbitražnom postupku. Troškove predsjedatelja suda i preostale troškove obje će ugovorne stranke snositi u jednakim dijelovima. Arbitražni sud može, međutim, u svojoj odluci odrediti da jedna ugovorna stranka snosi veći dio troškova.

Članak 10.

PRIMJENA DRUGIH ODREDBI

(1) Kad se na neko pitanje mogu istodobno primijeniti odredbe ovog Ugovora i drugog međunarodnog ugovora, stranke kojeg su obje ugovorne stranke, ili opća načela međunarodnog prava, ništa u ovom Ugovoru ne sprječava bilo koju ugovornu stranku ili njene ulagatelje koji su vlasnici ulaganja na državnom području druge ugovorne stranke da iskoriste prednosti pravila koje su u tom slučaju za njih povoljnija.

(2) Ukoliko je postupak koji jedna od ugovornih stranaka primjenjuje na ulagatelje druge ugovorne stranke u skladu sa svojim zakonima i propisima ili drugim posebnim odredbama ili ugovorima povoljniji od onog koji se primjenjuje ovim Ugovorom, primijenit će se povoljniji postupak.

(3) Svaka će ugovorna stranka poštivati sve i sve druge obveze koje je eventualno preuzela u svezi s ulaganjima na svoj državnom području ulagatelja druge ugovorne stranke.

Članak 11.

PRIMJENA UGOVORA

Ovaj Ugovor primjenjivat će se na ulaganja izvršena prije ili nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, ali se neće primjenjivati na sporove nastale u svezi ulaganja koji su riješeni prije njegovog stupanja na snagu.

Članak 12.

STUPANJE NA SNAGU, TRAJANJE I PRESTANAK

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom primitka posljednje obavijesti diplomatskim putem, kojim jedna od ugovornih stranaka obavještava drugu o ispunjenju uvjeta predviđenih njenim unutarnjim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Ugovora.

(2) Ovaj će Ugovor ostati na snazi kroz razdoblje od petnaest (15) godina, a nakon toga se produžuje na neodređeno vrijeme, osim ako jedna od ugovornih stranaka godinu dana unaprijed, ne obavijesti drugu ugovornu stranku o svojoj namjeri otkazivanja Ugovora.

(3) Na ulaganja izvršena prije no što je nastupio otkaz Ugovora primjenjivat će se odredbe članka 1.#clanak1 do 11.#clanak11 ovog Ugovora tijekom daljnjeg razdoblja od dvadeset (20) godina od datuma prestanka Ugovora.

U POTVRDU TOGA, niže potpisani, propisno ovlašteni od svojih Vlada potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 19. lipnja 2005. u dva izvornika, na hrvatskom, korejskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE ZA VLADU REPUBLIKE KOREJE

Branko Vukelić, v. r. Ho – jin Lee, v. r.

Ministar gospodarstva, rada i Veleposlanik Republike Koreje u

poduzetništva Republici Hrvatskoj sa sjedištem u

Budimpešti

Članak 3.

Provedba međunarodnog Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 404-02/99-03/01

Urbroj: 5030122-06-1

Zagreb, 5. svibnja 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja

i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !