Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zajmu od strane Fonda gospodarskog razvitka i suradnje, za modernizaciju luke Rijeka ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/01, XX/01)
označi tražene riječi printaj stranicu
Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zajmu od strane Fonda gospodarskog razvitka i suradnje, za modernizaciju luke Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

109

Na temelju članka 30.L114941 Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. rujna 2001. godine, donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KOREJE O ZAJMU OD STRANE FONDA GOSPODARSKOG RAZVITKA I SURADNJE, ZA MODERNIZACIJU LUKE RIJEKA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zajmu od strane Fonda gospodarskog razvitka i suradnje, za modernizaciju luke Rijeka, potpisan u Zagrebu, 16. siječnja 2001. godine na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zajmu od strane Fonda gospodarskog razvitka i suradnje, za modernizaciju luke Rijeka u izvorniku na engleskom jeziku i prijevodu na hrvatski jezik glasi:

ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA CONCERNING A LOAN FROM THE ECONOMIC DEVELOPMENT COOPERATION FUND

The Government of the Republic of Croatia and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as »the Contracting Parties«) in accordance with the Agreement between the Government of the Republic of Croatia and the Government of the Republic of Korea concerning loans from the Economic Development Cooperation Fund signed on January 16, 2001, have agreed as follows:

Article 1

(1) The Government of the Republic of Korea shall enable the Government of the Republic of Croatia to obtain a loan (hereinafter referred to as »the Loan«) from the Export-Import Bank of Korea (hereinafter referred to as »the Bank«), the government agency for the Economic Development Cooperation Fund (hereinafter refereed to as »the EDCF«), for the implementation of Rijeka Port Modernisation Project (hereinafter referred to as »the Project«).

(2) The Borrower of the Loan shall be the Port of Rijeka Authority, and the guarantor for the Loan shall be the Government of the Republic of Croatia.

(3) The Loan shall be denominated in Korean Won. The amount of the Loan shall not exceed the equivalence of Thirty Four Milion Five Hundred and Forty Thousand Us dollars (US$ 34,540,000) and shall be fixed in accordance with the relevant provisions of a loan agreement to be concluded between the Borrower and the Bank (hereinafter referred to as »the Loan Agreement«).

Article 2

The terms and conditions of the Loan, as well as the procedures for its utilisation will be governed by the Loan Agreement, which will contain, inter alia, the following principles:

(1) The repayment period will be twenty five (25) years including a grace period of seven (7) years;

(2) The interest rate will be three point five percent (2,5%) per annum;

(3) The disbursement period will be twenty four (24) months from the effective date of the Loan Agreement;

(4) A service charge of one-tenth percent (0,1%) of the amount of each disbursement in case of the direct payment procedure, or of the amount specified in the letter of commitment in case of commitment procedure, shall be collected by the Bank. All baking charges and/or costs for services rendered by commercial banks in connection with disbursements of the proceeds of the Loan, repayment of principal or payment of interest payable to the Bank under the Loan Agreement shall be subject to a banking arrangement to be concluded between the concerned commercial banks of the two countries; and

(5) In the event Borrower fails to make payment of all or any portion of the principal of the Loan or any other amount when due under the Loan Agreement, the unpaid amount shall bear an overdue charge at the rate of two percent (2%) per annum above the interest rate specified in the Loan Agreement.

Article 3

(1) The eligible source country for the procurement of goods and services required for the Project shall be the Republic of Korea; provided that the procurement from the Republic of Croatia may be allowed within fifteen percent (15%) of the Loan amount.

(2) The suppliers of goods and services necessary for the implementation of the project shall be selected through direct contract with suppliers of the eligible source country.

(3) The goods which contain materials imported from countries other than the eligible source country may be eligible for financing under the Loan, if the imported portion comprises less than fifty percent (50%) of the contract price of such goods. A formula for calculating the ratio of such imported portion will be prescribed in the Loan Agreement.

(4) The detailed methods and procedures fot procurement shall be governed by the Loan Agreement.

Article 4

In the event that funds available from the proceeds of the Loan are insufficient for the full implementation of the Project, the Borrower shall promptly make arrangements to provide such funds as shall be needed.

Article 5

The proceeds of the Loan shall be disbursed by the Bank to or on behalf of the Borrower in accordance with the progress of the Project, up to the amount of the Loan, and within the disbursement period specified in the Loan Agreement and in accordance with disbursement procedure under the Loan Agreement.

Article 6

Other terms and conditions to be specified in the Loan Agreement shall be determined through negotiations between the Borrower and the Bank.

Article 7

This Agreement shall enter into force on the date of signing and shall remain effective unless otherwise agreed upon, until the Borrower performs all the obligation under the Loan Agreement.

Done in duplicate at Zagreb this 16th day of January, 2001 in the English language, two copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT FOR THE GOVERNMENT

OF THE REPUBLIC OF THE REPUBLIC
OF CROATIA OF KOREA
Mato Crkvenac, v. r. Hwa-Gil Han, v. r.
Minister of Finance Ambassador of the
Republic of Korea

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KOREJE O ZAJMU OD STRANE FONDA GOSPODARSKOG RAZVITKA I SURADNJE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Koreje (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«), u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zajmu od strane Fonda gospodarskog razvitka i suradnje, potpisanog 16. siječnja 2001., sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

(1) Vlada Republike Koreje će omogućiti Vladi Republike Hrvatske dobivanje zajma (u daljnjem tekstu »Zajam«) od strane korejske Export-Import banke (u daljenjm tekstu »Banka«), Vladine agencije za Fond gospodarskog razvitka i suradnje (u daljnjem tekstu »EDCF«), za provedbu Projekta modernizacije luke Rijeka (u daljnjem tekstu »Projekt«).

(2) Zajmoprimac Zajma bit će Lučka uprava Rijeka, a jamac će biti Vlada Republike Hrvatske.

(3) Zajam će biti denominiran u korejskom WON. Iznos neće prijeći iznos od trideset četiri milijuna petsto četrdeset tisuća US dolara (34.540.000,00 USD) i bit će određen u skladu s mjerodavnim odredbama ugovora o zajmu kojeg će sklopiti Zajmoprimac i Banka (u daljnjem tekstu »Ugovor o zajmu«).

Članak 2.

Rokovi i uvjet Zajma, kao i postupak za njegovo korištenje bit će određeni u Ugovoru o zajmu koji će sadržavati, između ostalog, sljedeća načela:

(1) Rok otplate bit će dvadeset pet (25) godina uključujući poček od sedam (7) godina;

(2) Kamatna stopa će biti tri cijelih pet posto (3,5%)

(3) Rok isplate bit će dvadeset četiri (24) mjeseca od datuma stupanja na snagu Ugovora o zajmu;

(4) Uslužna pristojba od nula cijelih jedan posto (0,1%) od iznosa svake isplate u slučaju postupka izravnog plaćanja, ili iznosa određenog u pismu obveze u slučaju takvog postupka, bit će naplaćen od Banke. Sve bankovne tražbine i/ili troškove za usluge poslovnih banaka u vezi s isplatom Zajma, otplatom glavnice ili plaćanjem kamate plative Banci po Ugovoru o zajmu, bit će podložni bankovnom sporazumu koji će se zaključiti između odnosnih poslovnih banaka dvije države; i

(5) U slučaju da Zajmoprimac propusti plaćanje svega ili bilo koje rate glavnice Zajma ili bilo koji iznos dužan po Ugovoru o zajmu, neplaćeni iznos će biti opterećen posebnom naknadom za prekoračenje od dva posto godišnje iznad kamatne stope određene Ugovorom o zajmu.

Članak 3.

(1) Odabrana zemlja porijekla za nabavu roba i usluga potrebnih po Projektu bit će Republika Koreja; uzevši u obzir da nabava od strane Republike Hrvatske može biti dozvoljena do petnaest posto (15%) od iznosa Zajma.

(2) Dobavljači roba i usluga potrebnih za provedbu Projekta bit će odabrani putem izravnog ugovora s dobavljačima odabrane zemlje porijekla.

(3) Roba koja sadrži materijale uvezene iz zemlje koja nije odabrana zemlja porijekla može biti izabrana za financiranje po Zajmu, ako uvezeno obuhvaća manje od pedeset posto (50%) ugovorene cijene te robe. Formula za izračun takvog uvezenog dijela bit će predviđena Ugovorom o zajmu.

(4) Detalji u vezi s načinom nabave i proizvođačima utvrdit će se Ugovorom o zajmu.

Članak 4.

U slučaju da sredstva raspoloživa po iznosu Zajma budu nedostatna za potpunu provedbu Projekta, Zajmoprimac će bez odgode urediti dobavu potrebnih sredstava.

Članak 5.

Sredstva Zajma bit će isplaćena od strane Banke u ime ili u korist Zajmoprimca u skladu s napretkom Projekta, do iznosa Zajma i u roku određenom Ugovorom o zajmu, te u skladu s postupkom isplate po Ugovoru o zajmu.

Članak 6.

Ostali rokovi i uvjeti koji će utvrditi Ugovorom o zajmu, odredit će se putem pregovora između Zajmoprimca i Banke.

Članak 7.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i ostaje na snazi, osim ukoliko bude drugačije ugovoreno, sve dok Zajmoprimac ispuni sve obveze po Ugovoru o zajmu.

Sastavljeno u dva primjerka, u Zagrebu 16. siječnja 2001., na engleskom jeziku, pri čemu su oba jednako vjerodostojna.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE KOREJE

prof.dr.sc. Mato Crkvenac, v. r. Hwa-Gil Han, v. r.

ministar financija veleposlanik Republike
Koreje

 

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegovog stupanja na snagu.

Klasa: 441-03/96-01/1
Urbroj: 5030104-01-1
Zagreb, 27. rujna 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

 
zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zajmu od strane Fonda gospodarskog razvitka i suradnje, za modernizaciju luke Rijeka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !