Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o suradnji na području turizma ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 20.7.2007. Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o suradnji na području turizma

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

90

Na temelju članka 30.L348974 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. srpnja 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LATVIJE O SURADNJI NA PODRUČJU TURIZMA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o suradnji na području turizma, sklopljen u Zagrebu 22. srpnja 2005. godine, u izvorniku na hrvatskom, latvijskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LATVIJE O SURADNJI NA PODRUČJU TURIZMA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Latvije, u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«,

prepoznajući obostrani interes za uspostavljanjem čvrste i dugoročne suradnje na području turizma,

vođene zajedničkom željom za jačanjem prijateljskih odnosa između obje zemlje na tom području, kao i nacionalnih turističkih organizacija,

uvažavajući značaj turističkog razvitka i njegovog doprinosa za gospodarski, kulturni i socijalni život njihovih zemalja,

sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

Ugovorne stranke poticat će povećanje turističkog prometa između Republike Hrvatske i Republike Latvije, sa ciljem unapređenja uzajamnog poštovanja i poznavanja načina života, povijesti i kulture svojih naroda.

Suradnja prema ovom Ugovoru, odvijati će se sukladno zakonodavstvu i propisima na snazi u dvjema zemljama, kao i odredbama ovog Ugovora.

Članak 2.

Ugovorne stranke poticat će čvršću suradnju nacionalnih turističkih administracija i turističkih organizacija, kao i drugih turističkih organizacija koje sudjeluju u razvoju međunarodnog i domaćeg turizma.

Članak 3.

Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora koji obvezuju ugovorne stranke.

Članak 4.

Ugovorne stranke surađivat će na:

1. Razvoju konkurentnosti i održivog razvoja turizma

2. Razvoju standarda sigurnosti i kvalitete u turizmu

3. Liberalizaciji turističkih i drugih formalnosti turističkog prometa između obje zemlje, a u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u obje zemlje

4. Prikupljanju i razmjeni statističkih pokazatelja, kao i nacionalnih zakona i uredbi na području turizma

5. Sudjelovanju u međunarodnim turističkim organizacijama

6. Obrazovanju, usavršavanju i istraživanju na području turizma

7. Uzajamnim posjetima turističkih novinara i predstavnika medija.

Članak 5.

U cilju provedbe ovog Ugovora, ugovorne stranke suglasne su osnovati Mješoviti odbor za turizam. Odbor će biti odgovoran za sastavljanje zajedničkih prijedloga i radnog programa, koji će između ostalog, specificirati okvire i uvjete suradnje, kao i nadzor nad njihovom provedbom.

Odbor će biti sastavljen od jednakog broja predstavnika svake zemlje, uključujući i službenike državnih institucija zadužene za turizam.

Odbor će se sastati jednom svake dvije godine ili kada to ocijeni potrebnim, alternativno u Republici Hrvatskoj i Republici Latviji.

Ugovorne stranke mogu pozvati stručnjake iz privatnog sektora iz obiju zemalja da sudjeluju u aktivnostima Odbora.

Članak 6.

Tijela za provedbu ovog Ugovora su:

U ime Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka,

U ime Vlade Republike Latvije, Ministarstvo gospodarstva.

Članak 7.

Ugovorne stranke riješit će svaki spor koji bi mogao proizaći iz tumačenja i primjene ovog Ugovora pregovorima i konzultacijama između tijela za provedbu. Ukoliko to ne dovede do rješenja, spor će se riješiti diplomatskim putem.

Članak 8.

Ovaj Ugovor stupa na snagu na datum primitka posljednje obavijesti kojom se ugovorne stranke diplomatskim putem međusobno izvješćuju da su ispunjene sve pravne pretpostavke predviđene njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje Ugovora na snagu.

Članak 9.

Ovaj Ugovor sklapa se na razdoblje od pet (5) godina, te se automatski obnavlja za sljedeća petogodišnja razdoblja, osim ako ga bilo koja od ugovornih stranaka ne otkaže, pisanom obaviješću o namjeri otkaza upućenoj drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem, najkasnije šest (6) mjeseci prije isteka dotičnog razdoblja.

Prestanak ovog Ugovora ne utječe na dovršenje bilo kakve aktivnosti poduzete temeljem ovog Ugovora, koja nije u cijelosti provedena u vrijeme prestanka ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor može se izmijeniti i dopuniti obostranim pisanim pristankom ugovornih stranaka. Svaka izmjena i dopuna ovog Ugovora, o kojoj su se ugovorne stranke sporazumjele, stupa na snagu u skladu s postupkom predviđenim člankom 8.#clanak8 ovog Ugovora.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 22. srpnja 2005. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, latvijskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE LATVIJE

dr. sc. Ivo Sanader, v. r. Aigars Kalvîtis, v. r.

predsjednik Vlade predsjednik Vlade

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za turizam.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 334-05/05-03/01

Urbroj: 5030114-07-1

Zagreb, 12. srpnja 2007.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o suradnji na području turizma
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !