Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/08, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 13.8.2008. Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

89

Na temelju članka 30.L409198 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LITVE O POTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, sklopljen u Zagrebu, 15. travnja 2008. godine, u izvorniku na hrvatskom, litvanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE LITVE O POTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Litve, u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«,
– želeći intenzivirati gospodarsku suradnju između ugovornih stranaka,
– odlučivši stvarati obostrano povoljne uvjete za ulaganja ulagatelja jedne ugovorne stranke na državnom području druge ugovorne stranke,
– priznajući da poticanje i zaštita takvih ulaganja pogoduju privatnoj poslovnoj inicijativi i povećavaju napredak obiju zemalja,
sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.
DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:
1. Izraz »ulaganje« znači svaki oblik imovine, koju ulagatelj jedne ugovorne stranke ulaže na državnom području druge ugovorne stranke, pod uvjetom da je ulaganje učinjeno u skladu sa zakonima i propisima druge ugovorne stranke, i uključuje poglavito, iako ne isključivo:
a pokretnu i nepokretnu imovinu, kao i sva ostala prava in rem, kao što su hipoteke, prava zadržaja, založna prava, plodouživanje i slična prava,
b dionice, udjele, obveznice, zadužnice i ostale oblike sudjelovanja u društvima,
c tražbine u novcu ili u bilo kojoj činidbi koja ima gospodarsku vrijednost,
d prava intelektualnog vlasništva, posebno uključujući ali se ne ograničavajući na autorska prava i srodna prava, prava industrijskog vlasništva (kao što su patenti, žigovi, industrijski dizajn i modeli, trgovačka imena, tehnički postupci, poslovne tajne, prava biljnih vrsta) i know-how,
e ugled tvrtke,
f bilo koje pravo na sudjelovanje u gospodarskim i poslovnim aktivnostima dodijeljeno prema zakonu ili ugovoru, uključujući koncesije za istraživanje, vađenje i eksploataciju prirodnih dobara.
Svaka promjena oblika u kojem je imovina uložena neće utjecati na njenu narav kao ulaganja, pod uvjetom da je ta promjena učinjena sukladno zakonima i propisima ugovorne stranke domaćina.
2. Izraz »ulagatelj« u odnosu na ugovornu stranku znači:
a fizičke osobe koje su državljani te ugovorne stranke sukladno njezinim zakonima i propisima kao i osobe bez državljanstva sa stalnim prebivalištem u toj ugovornoj stranci,
b svaku pravnu osobu koja je osnovana prema zakonima i propisima te ugovorne stranke.
3. Izraz »povrati« znači sve prihode ostvarene ulaganjem, a uključuje poglavito, iako ne isključivo, dobit, dobitke od kapitala, kamate, dividende, tantijeme i naknade.
4. Izraz »državno područje« znači državno područje ugovorne stranke, kao i ona područja mora koja se nastavljaju na vanjsku granicu teritorijalnog mora, uključujući morsko dno i podzemlje, nad kojima država ugovorne stranke vrši, u skladu s međunarodnim pravom, suverena prava i jurisdikciju.
5. Izraz »zakoni i propisi« znači u odnosu na bilo koju ugovornu stranku zakone i propise koji su na snazi na državnom području te ugovorne stranke.

Članak 2.
POTICANJE I DOPUŠTANJE ULAGANJA

1. Svaka će ugovorna stranka poticati i stvarati povoljne uvjete za ulaganja ulagatelja druge ugovorne stranke na svojem državnom području te će takva ulaganja dopuštati sukladno svojim zakonima i propisima.
2. Na zahtjev bilo koje od ugovornih stranaka druga ugovorna stranka pružiti će informacije o zakonima, propisima, odlukama, administrativnoj praksi ili postupcima ili politikama koje mogu imati utjecaja na ulaganja iz ovog Ugovora.
3. Svaka od ugovornih stranaka će, kad god je to potrebno, sukladno svojim zakonima i propisima, bez odgode izdati potrebne dozvole za aktivnosti konzultanata ili stručnjaka koje angažiraju ulagatelji svake od ugovornih stranaka.
4. Svaka od ugovornih stranaka će sukladno svojim zakonima i propisima koji se odnose na ulazak, boravak i rad fizičkih osoba, u dobroj vjeri ispitati i propisno razmotriti, bez obzira na državljanstvo, zahtjeve ključnoga osoblja uključujući rukovodeće i tehničke kadrove, koji su zaposleni za potrebe ulaganja na državnom području te ugovorne stranke, za ulazak, privremeni boravak i rad na njezinom državnom području.

Članak 3.
ZAŠTITA I TRETMAN ULAGANJA

1. Ulaganjima i povratima ulagatelja svake od ugovornih stranaka u svako doba pružit će se pošten i pravičan tretman i uživat će punu zaštitu i sigurnost na državnom području druge ugovorne stranke. Niti jedna ugovorna stranka neće proizvoljnim, neosnovanim ili diskriminacijskim mjerama umanjiti upravljanje, održavanje, korištenje, uživanje, produljenje ili raspolaganje tim ulaganjima.
2. Svaka ugovorna stranka će na svome državnom području odobriti ulaganjima ili povratima ulagatelja druge ugovorne stranke tretman koji nije manje povoljan od onoga koji odobrava ulaganjima i povratima svojih vlastitih ulagatelja ili ulaganjima ili povratima ulagatelja neke treće države što god je povoljnije za tog ulagatelja.
3. Svaka ugovorna stranka će na svome državnom području odobriti ulagateljima druge ugovorne stranke, u pogledu upravljanja, održavanja, korištenja, uživanja, produljenja ili raspolaganja njihovim ulaganjima, tretman koji nije manje povoljan od onog kojeg odobrava svojim ulagateljima ili ulagateljima bilo koje treće države što god je povoljnije za tog ulagatelja.
4. Odredbe o nacionalnom tretmanu ili o tretmanu najpovlaštenije države iz ovoga članka ne primjenjuju se na pogodnosti koje ugovorna stranka odobrava slijedom svojih obveza kao članica neke carinske, ekonomske ili monetarne unije, zajedničkog tržišta ili područja slobodne trgovine.
5. Odredbe ovog Ugovora neće se tumačiti tako da obvezuju jednu ugovornu stranku da na ulagatelje druge ugovorne stranke proširi pogodnosti bilo kojeg tretmana, prednosti ili povlastice koje je odobrila ulagateljima bilo koje treće države slijedom obveza te ugovorne stranke kao članice neke carinske, ekonomske ili monetarne unije, zajedničkog tržišta ili područja slobodne trgovine, koje proizlaze temeljem nekog međunarodnog ugovora ili utanačenja o uzajamnosti te carinske, ekonomske ili monetarne unije, zajedničkog tržišta ili područja slobodne trgovine.
6. Tretman najpovlaštenije države neće se primjenjivati na povlastice koje bilo koja ugovorna stranka odobrava ulagateljima treće države, a koje proizlaze iz nekog postojećeg ili budućeg ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili nekog drugog dogovora koji se u cijelosti ili poglavito odnosi na oporezivanje.

Članak 4.
IZVLAŠTENJE

1. Nijedna ugovorna stranka neće izvlastiti, nacionalizirati ili poduzeti mjere koje imaju jednaki učinak (u daljnjem tekstu »izvlaštenje«) na ulaganja ulagatelja druge ugovorne stranke, osim:
a na izvlaštenja koja su u javnom interesu i u skladu sa zakonski propisanim postupkom,
b na izvlaštenja na nediskriminirajućoj osnovi, i
c uz davanje pravovremene, odgovarajuće i učinkovite naknade.
2. Naknada iz točke (c) stavka (1) ovoga članka biti će jednaka tržišnoj vrijednosti izvlaštenog ulaganja neposredno prije nego što je izvlaštenje poduzeto ili je postalo javno poznato, što god je od toga ranije, i bit će isplaćena bez neopravdane odgode. Naknada će uključivati kamatu obračunatu na osnovi LIBOR-a od dana izvlaštenja do dana cjelovite isplate.
3. Ulagatelji čija se sredstva izvlašćuju imat će pravo na pravovremeno ispitivanje slučaja od strane sudskog ili nekog drugog ovlaštenog i neovisnog tijela te ugovorne stranke, ne dirajući u njihova prava iz članka 8.#clanak8 ovoga Ugovora, radi utvrđivanja je li to izvlaštenje i s njime povezano plaćanje naknade u skladu s načelima iznijetima u ovom članku te zakonima i propisima ugovorne stranke koja poduzima izvlaštenje.

Članak 5.
NAKNADA ŠTETE ZA GUBITKE

1. Ulagateljima jedne od ugovornih stranaka čija ulaganja na državnom području druge ugovorne stranke pretrpe gubitke uslijed rata, izvanrednog stanja, pobune, nereda ili drugih sličnih događaja, potonja ugovorna stranka odobrit će tretman koji nije manje povoljan od onoga koji pruža svojim vlastitim ulagateljima ili ulagateljima neke treće države, što god je od toga povoljnije za ulagatelja.
2. Ne dirajući u stavak 1. ovog članka, ulagatelji jedne ugovorne stranke koji pretrpe gubitke na državnom području druge ugovorne stranke koji su posljedica:
a rekviriranja njihova ulaganja ili dijela ulaganja od strane snaga ili tijela vlasti potonje ugovorne stranke, ili
b uništenja njihova ulaganja ili dijela ulaganja od strane snaga ili tijela vlasti potonje ugovorne stranke koje nije bilo neophodno u danoj situaciji,
bit će odobrena restitucija ili naknada koja će u svakom slučaju biti pravodobna, odgovarajuća i učinkovita.

Članak 6.
PRIJENOSI

1. Svaka će ugovorna stranka osigurati ulagateljima druge ugovorne stranke slobodan prijenos u i iz svog državnog područja plaćanja koja se odnose na ulaganje, osobito:
a početnog kapitala i dodatnih iznosa za održavanje i proširenje ili povećanje ulaganja,
b povrate,
c prihode od prodaje ili likvidacije cjelokupnog ili bilo kojega dijela ulaganja,
d sredstva za otplatu zajmova koji se izravno odnose na ulaganje,
e naknada iz članka 4. i 5.,
f plaćanja temeljem jamstva ili ugovora o osiguranju iz članka 7.,
g zarade osoblja angažiranog iz inozemstva u svezi s ulaganjem na njezinom državnom području,
h plaćanja koja su proizišla iz rješenja ulagačkog spora iz članka 8.#clanak8 ovoga Ugovora.
2. Ne dirajući u mjere koje je usvojila Europska unija, prijenosi će se obavljati u valuti u kojoj je bilo učinjeno početno ulaganje ili u slobodno konvertibilnoj valuti ako se s time suglasi ulagatelj, po trenutnom tržišnom deviznom tečaju koji se primjenjuje na dan prijenosa, i to bez neopravdane odgode.
3. Ugovorne stranke će prijenosima iz stavka 1. i 2. ovoga članka odobriti tretman koji nije manje povoljan od onoga koji odobrava prijenosima u svezi s ulaganjima ulagatelja trećih država.

Članak 7.
SUBROGACIJA

Ako jedna ugovorna stranka ili od nje ovlaštena agencija (»prva ugovorna stranka«) izvrši plaćanje temeljem jamstva ili ugovora o osiguranju u svezi ulaganja na državnom području druge ugovorne stranke (»druga ugovorna stranka«), druga ugovorna stranka će priznati:
a prijenos prvoj ugovornoj stranci temeljem zakona ili zakonske transakcije svih prava i zahtjeva ugovorne stranke kojoj se treba nadoknaditi šteta, i
b da prva ugovorna stranka ima pravo na korištenje tih prava i preuzimanje obveza temeljem subrogacije, u istom obimu kao i stranka kojoj se nadoknađuje šteta.

Članak 8.
RJEŠAVANJE ULAGAČKIH SPOROVA

1. Sporovi između jedne ugovorne stranke i ulagatelja druge ugovorne stranke u svezi s ulaganjem potonjega na državnom području prve ugovorne stranke, riješiti će se, ukoliko je moguće, prijateljski. U slučaju spora ugovornu stranku na čijemu je državnom području učinjeno ulaganje ulagatelj će obavijestiti u pisanome obliku s detaljnim informacijama.
2. Ako se takav spor ne može riješiti prijateljski u roku od šest mjeseci od datuma pisane obavijesti navedene u stavku 1. ulagatelj ima pravo spor uputiti bilo:
– nadležnom sudu ugovorne stranke na čijem državnom području je učinjeno ulaganje,
– arbitraži od strane nacionalne institucije za trgovačku arbitražu ugovorne stranke prema primjenjivim arbitražnim pravilima,
– Međunarodnom centru za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID) osnovanom prema Konvenciji o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država, radi mirenja ili arbitraže prema Pravilima arbitražnog postupka ICSID-a, ili
– ad hoc arbitražnom sudu osnovanom u skladu s arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL). Stanke u sporu mogu se u pisanome obliku sporazumjeti da izmijene ta pravila.
3. Arbitražne odluke bit će konačne i obvezujuće za stranke u sporu. Svaka ugovorna stranka izvršit će bez odgode takve odluke, i kada ih priznaju u skladu sa zakonima i propisima odnosne ugovorne stranke, osigurat će njihovu učinkovitu provedbu na svome državnom području.
4. Ugovorna stranka koja je stranka u sporu neće niti u jednoj fazi postupka mirenja ili arbitražnog postupka ili provedbe odluke tvrditi u svoju obranu da je ulagatelj koji je druga stranka u sporu primio obeštećenje u odnosu na sve svoje gubitke ili dio njih temeljem osiguranja.

Članak 9.
RJEŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU UGOVORNIH STRANAKA

1. Sporovi između ugovornih stranaka u svezi s tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora, riješit će se, u mjeri u kojoj je to moguće, pregovorima diplomatskim putem.
2. Ako ugovorne stranke ne mogu postići dogovor u roku od šest mjeseci nakon pokretanja spora, na zahtjev jedne od ugovornih stranaka uputit će se dopis arbitražnom sudu.
3. Takav će se arbitražni sud osnovati za svaki predmet na sljedeći način. U roku od dva mjeseca od dana na koji bilo koja od ugovornih stranaka od druge ugovorne stranke primi zahtjev za arbitražu, svaka će ugovorna stranka imenovati jednog arbitra. Ta dva arbitra zajedno će u roku od naredna dva mjeseca izabrati trećeg arbitra koji je državljanin treće države. Taj treći arbitar, kad ga dvije ugovorne stranke potvrde, bit će imenovan predsjedateljem arbitražnog suda.
4. Ako se arbitražni sud ne osnuje u rokovima navedenima u stavku 3. ovoga članka, bilo koja od ugovornih stranaka može, u nedostatku drugog dogovora, pozvati predsjednika Međunarodnog suda da izvrši potrebna imenovanja. Ako je predsjednik državljanin jedne od ugovornih stranaka ili je na drugi način spriječen u obavljanju spomenute dužnosti, potpredsjednik će biti pozvan da obavi neophodna imenovanja. Ako je potpredsjednik državljanin jedne od ugovornih stranaka ili je i on spriječen u obavljanju spomenute dužnosti, sljedeći po rangu član Međunarodnog suda koji nije državljanin jedne od ugovornih stranaka bit će pozvan da obavi neophodna imenovanja.
5. Arbitražni će sud utvrditi vlastita pravila postupka. Arbitražni će sud donijeti svoje odluke većinom glasova. Odluke su konačne i obvezujuće za svaku od ugovornih stranaka.
6. Svaka će ugovorna stranka snositi troškove svoga člana arbitražnog suda i svog zastupanja u arbitražnom postupku; troškove predsjedatelja suda i preostale troškove obje će ugovorne stranke snositi u jednakim dijelovima. Arbitražni sud može, međutim, odlučiti da veći dio troškova snosi jedna od dvije ugovorne stranke i takva odluka bit će obvezujuća za obje ugovorne stranke.

Članak 10.
POVOLJNIJE ODREDBE

Ako odredbe zakona i propisa bilo koje od ugovornih stranaka ili međunarodnog prava daju pravo ulagateljima druge ugovorne stranke ili njihovim ulaganjima tretman povoljniji od onoga koji im pruža ovaj Ugovor, takve odredbe će do mjere u kojoj su povoljnije prevladati nad ovim Ugovorom.

Članak 11.
KONZULTACIJE

Na zahtjev bilo koje od ugovornih stranaka, druga ugovorna stranka suglasna je da se bez odgode održe konzultacije o tumačenju ili primjeni ovoga Ugovora.

Članak 12.
PRIMJENA UGOVORA

Ovaj Ugovor primjenjivat će se na ulaganja učinjena na državnom području jedne od ugovornih stranaka u skladu s njezinim zakonima i propisima od strane ulagatelja druge ugovorne stranke prije ili nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, ali se neće primjenjivati na bilo koji spor u svezi s ulaganjem koji je proizišao ili koji može proizići, ili na bilo koje potraživanje riješeno prije njegova stupanja na snagu.

Članak 13.
IZMJENE I DOPUNE

U vrijeme stupanja na snagu ovoga Ugovora ili u bilo koje vrijeme nakon toga odredbe ovoga Ugovora mogu se izmijeniti i dopuniti na način koji u pisanom obliku međusobno dogovore ugovorne stranke. Te izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu sa stavkom 1. članka 14.

Članak 14.
STUPANJE NA SNAGU, TRAJANJE I OTKAZ

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem kojom jedna ugovorna stranka izvješćuje drugu ugovornu stranku da su ispunjeni njezini unutarnji pravni uvjeti za stupanje ovoga Ugovora na snagu.
2. Ovaj Ugovor ostaje na snazi tijekom razdoblja od deset (10) godina. Nakon toga ostaje i dalje na snazi do isteka dvanaest (12) mjeseci od datuma na koji ugovorne stranke jedna drugoj dostave pisanu obavijest o njegovu otkazivanju.
3. U odnosu na ulaganja učinjena prije datuma otkaza ovoga Ugovora, odredbe ovoga Ugovora ostaju na snazi za naredno razdoblje od deset (10) godina od tog datuma.
Sastavljeno u Zagrebu dana 15. travnja 2008. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, litvanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU                                               ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE                        REPUBLIKE LITVE
dr. sc. Ivo Sanader                                   Gediminas Kirkilas
predsjednik Vlade                                       predsjednik Vlade
Republike Hrvatske                                     Republike Litve

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Na dan donošenja ove Uredbe, Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.
Klasa: 404-01/00-02/04
Urbroj: 5030105-08-6
Zagreb, 20. lipnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !