Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 02.07.2009 Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

HRVATSKI SABOR

53

Na temelju članka 88.L459933 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. svibnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/82

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, potpisan u Zagrebu 14. studenoga 2008., u izvorniku na hrvatskom, makedonskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Makedonije (u daljnjem tekstu: stranke),

u skladu s već potpisanim dvostranim i mnogostranim ugovorima o političkim i sigurnosnim pitanjima i o unapređenju političke, vojne i gospodarske suradnje,

dogovorivši se o održavanju razgovora o političkim i sigurnosnim pitanjima te proširenju i jačanju međusobne suradnje,

imajući na umu promjene političke situacije u svijetu i prepoznavši važnu ulogu uzajamne suradnje s ciljem stabilizacije mira, međunarodne sigurnosti i uzajamnog povjerenja,

shvaćajući da dobra suradnja može zahtijevati razmjenu klasificiranih podataka između stranaka,

želeći uspostaviti pravila kojima se uređuje uzajamna zaštita klasificiranih podataka, koja će se primjenjivati na sve buduće ugovore o suradnji i klasificirane ugovore koje stranke sklapaju, a koji sadrže ili uključuju klasificirane podatke,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.
PREDMET

Predmet ovog Ugovora je osiguravanje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između stranaka.

Članak 2.
DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:

(1) »Klasificirani podatak« označava svaki podatak, neovisno o njegovom obliku, uključujući predmete i prostorije ili bilo koje njihove dijelove, koje treba zaštiti od neovlaštenog pristupa, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima;

(2) »Nužnost pristupa podacima za obavljanje poslova iz djelokruga« označava nužnost pristupa klasificiranim podacima u okviru radnog mjesta i za obavljanje određenog zadatka;

(3) »Neovlašteni pristup klasificiranom podatku« označava svaki oblik neovlaštenog otkrivanja, zloporabe, oštećivanja, izmjene, uništavanja, gubitka ili bilo koju radnju koja dovodi do povrede sigurnosti klasificiranog podatka;

(4) »Stupanj tajnosti« označava kategoriju, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, koja predstavlja važnost klasificiranog podatka, stupanj ograničenja pristupa podatku i stupanj njegove zaštite od strane stranaka;

(5) »Klasifikacijska oznaka« označava oznaku na svakom klasificiranom podatku koja pokazuje stupanj tajnosti;

(6) »Stranka pošiljateljica« označava stranku kod koje nastaju ili koja prenosi klasificirane podatke stranki primateljici;

(7) »Stranka primateljica« označava stranku kojoj se prenose klasificirani podaci;

(8) »Nadležno sigurnosno tijelo« označava glavno tijelo koje, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima odnosne stranke, provodi nacionalnu politiku za zaštitu klasificiranih podataka, izvršava cjelokupni nadzor u tom području te provodi odredbe ovog Ugovora;

(9) »Ugovaratelj« označava fizičku ili pravnu osobu koja ima pravnu sposobnost sklapanja ugovora ili stranku klasificiranog ugovora u skladu s odredbama ovog Ugovora;

(10) »Klasificirani ugovor« označava ugovor između dvaju ili više ugovaratelja koji sadrži klasificirane podatke ili osigurava pristup klasificiranim podacima;

(11) »Uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe« označava pozitivnu potvrdu koju izdaje nadležno sigurnosno tijelo u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, kojom se potvrđuje da je fizička osoba sigurnosno provjerena za pristup klasificiranim podacima;

(12) »Uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe« označava pozitivnu potvrdu koju izdaje nadležno sigurnosno tijelo u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, kojom se potvrđuje da je pravna osoba sigurnosno provjerena za pristup klasificiranim podacima;

(13) »Treća strana« označava bilo koju državu, organizaciju, pravnu i fizičku osobu koja nije stranka ovog Ugovora.

Članak 3.
STUPNJEVI TAJNOSTI

Stranke su suglasne da su sljedeći stupnjevi tajnosti istoznačni i da odgovaraju stupnjevima tajnosti određenim u nacionalnim zakonima i propisima odnosne stranke:

Za Republiku Hrvatsku

Za Republiku
Makedoniju

Istoznačnica na engleskom

VRLO TAJNO

??????? ?????

TOP SECRET

TAJNO

?????? ?????????

SECRET

POVJERLJIVO

?????????

CONFIDENTIAL

OGRANIČENO

???????

RESTRICTED

Članak 4.
NADLEŽNA SIGURNOSNA TIJELA

1. Nadležna sigurnosna tijela stranaka su:

– Za Republiku Hrvatsku:
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost,

– Za Republiku Makedoniju:
Uprava za sigurnost klasificiranih podataka.

2. Nadležna sigurnosna tijela međusobno se obavještavaju o važećim nacionalnim zakonima i propisima kojima se uređuje zaštita klasificiranih podataka i razmjenjuju podatke o sigurnosnim standardima, postupcima i praksi za zaštitu klasificiranih podataka.

3. Kako bi se osigurala bliska suradnja u provedbi ovog Ugovora, nadležna sigurnosna tijela mogu održavati konzultacije.

Članak 5.
NACIONALNE MJERE I PRISTUP KLASIFICIRANIM PODACIMA

1. U skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima, stranke provode sve odgovarajuće mjere zaštite klasificiranih podataka, koji se razmjenjuju u skladu s ovim Ugovorom ili nastaju u vezi s klasificiranim ugovorom. Za takve klasificirane podatke osigurava se isti stupanj zaštite kao i za nacionalne klasificirane podatke, s odgovarajućim stupnjem tajnosti, kako je određeno člankom 3.#clanak3 ovog Ugovora.

2. Stranka pošiljateljica pisanim putem obavještava stranku primateljicu o svim promjenama stupnja tajnosti ustupljenih klasificiranih podataka, kako bi se primijenile odgovarajuće sigurnosne mjere.

3. Pristup klasificiranim podacima omogućava se samo na temelju uvjerenja o sigurnosnoj provjeri osobe ili uvjerenja o sigurnosnoj provjeri pravne osobe izdanog u skladu s nacionalnim zakonima i propisima stranaka.

4. Stranka primateljica:

a) ustupa klasificirane podatke trećoj strani samo na temelju prethodne pisane suglasnosti stranke pošiljateljice;

b) klasificiranim podacima dodjeljuje stupanj tajnosti istoznačan onom kojeg je dodijelila stranka pošiljateljica;

c) koristi klasificirane podatke samo za svrhe za koje su namijenjeni.

5. Ukoliko bilo koji drugi ugovor sklopljen između stranaka sadrži strože odredbe u vezi s razmjenom ili zaštitom klasificiranih podataka, primjenjuju se te odredbe.

Članak 6.
PRIJENOS KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Klasificirani podaci prenose se diplomatskim putem ili vojnim i drugim teklićima odobrenim od nadležnih sigurnosnih tijela stranaka. Stranka primateljica pisanim putem potvrđuje primitak klasificiranog podatka.

2. U slučaju prijenosa velike pošiljke koja sadrži klasificirane podatke, nadležna sigurnosna tijela zajednički dogovaraju i pisanim putem odobravaju način prijevoza, rutu i sigurnosne mjere u svakom pojedinom slučaju.

3. Stranke prenose klasificirane podatke drugim odobrenim načinima prijenosa u skladu sa sigurnosnim postupcima dogovorenim između nadležnih sigurnosnih tijela.

4. Ukoliko je potrebno, sigurnosne i obavještajne službe stranaka mogu neposredno razmjenjivati klasificirane podatke iz njihovog djelokruga.

Članak 7.
OZNAČAVANJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Stranka primateljica označava primljene klasificirane podatke u skladu s nacionalnim zakonima i propisima.

2. Preslike i prijevodi primljenih klasificiranih podataka označavaju se i njima se rukuje na isti način kao i s izvornicima.

Članak 8.
UMNOŽAVANJE I PREVOĐENJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Podaci označeni stupnjem tajnosti VRLO TAJNO prevode se ili umnožavaju samo u iznimnim slučajevima na temelju prethodnog pisanog odobrenja stranke pošiljateljice.

2. Svi umnoženi primjerci klasificiranih podataka označavaju se izvornom klasifikacijskom oznakom. Takvi umnoženi podaci štite se na isti način kao i izvorni podaci. Broj umnoženih primjeraka ograničen je na broj potreban u službene svrhe.

3. Sve prijevode klasificiranih podataka izrađuju osobe koje imaju uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe. Prijevod se označava izvornom klasifikacijskom oznakom i odgovarajućom oznakom na jeziku prijevoda da prijevod sadrži klasificirane podatke stranke pošiljateljice.

Članak 9.
UNIŠTAVANJE KLASIFICIRANIH PODATAKA

1. Klasificirani podaci uništavaju se na način koji sprečava mogućnost njihovog djelomičnog ili potpunog obnavljanja.

2. Podaci označeni stupnjem tajnosti VRLO TAJNO ne uništavaju se. Takvi podaci vraćaju se stranci pošiljateljici.

3. Stranka pošiljateljica može dodatnim označavanjem ili slanjem naknadne pisane obavijesti izričito zabraniti umnožavanje, mijenjanje ili uništavanje klasificiranog podatka. Ukoliko je uništavanje zabranjeno, klasificirani podatak vraća se stranci pošiljateljici.

4. U slučaju krizne situacije, klasificirani podaci, koje je nemoguće zaštititi ili vratiti stranci pošiljateljici, odmah se uništavaju. Stranka primateljica obavještava stranku pošiljateljicu o uništavanju klasificiranih podataka pisanim putem.

Članak 10.
KLASIFICIRANI UGOVORI

1. Klasificirani ugovori sklapaju se i provode u skladu s nacionalnim zakonima i propisima svake stranke. Nadležno sigurnosno tijelo svake stranke na zahtjev dostavlja potvrdu da je predloženom ugovaratelju izdano odgovarajuće nacionalno uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe. Ukoliko predloženi ugovaratelj ne posjeduje odgovarajuće uvjerenje o sigurnosnoj provjeri pravne osobe, nadležno sigurnosno tijelo svake od stranaka može zatražiti sigurnosnu provjeru za tog ugovaratelja.

2. Sigurnosni prilog sastavni je dio svakog klasificiranog ugovora ili podugovora, kojim ugovaratelj iz stranke pošiljateljice pobliže određuje koji se klasificirani podatak ustupa stranci primateljici i koji je stupanj tajnosti dodijeljen tom podatku.

3. Obveze ugovaratelja o zaštiti klasificiranih podataka odnose se najmanje na sljedeće:

a) ustupanje klasificiranih podataka isključivo osobama kojima je prethodno izdano odgovarajuće uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe, kojima je to nužno za obavljanje poslova iz djelokruga i koje su zadužene za provedbu klasificiranog ugovora;

b) prijenos klasificiranih podataka na način sukladan odredbama ovog Ugovora;

c) postupke i mehanizme za obavještavanje o svim promjenama koje mogu nastati u vezi s klasificiranim podacima;

d) korištenje klasificiranih podataka iz klasificiranog ugovora samo u svrhe vezane uz predmet ugovora;

e) strogo poštivanje odredbi ovog Ugovora u vezi s postupcima rukovanja klasificiranim podacima;

f) obvezu izvješćivanja nadležnog sigurnosnog tijela ugovaratelja o svakom počinjenom neovlaštenom pristupu te pokušaju ili sumnji na neovlašten pristup klasificiranim podacima iz klasificiranog ugovora u skladu s odredbama ovog Ugovora;

g) ustupanje klasificiranih podataka iz klasificiranog ugovora bilo kojoj trećoj strani samo uz prethodnu pisanu suglasnost stranke pošiljateljice.

4. Mjere potrebne za zaštitu klasificiranih podataka, kao i postupak za procjenu i naknadu moguće štete prouzročene ugovarateljima zbog neovlaštenog pristupa klasificiranim podacima, pobliže se određuju u svakom klasificiranom ugovoru.

5. Klasificirani ugovori stupnja tajnosti OGRANIČENO sadrže odgovarajuće sigurnosne uvjete kojima se određuju minimalne sigurnosne mjere koje se primjenjuju za zaštitu klasificiranih podataka. Za takve ugovore ugovaratelje se sigurnosno informira u skladu s nacionalnim zakonima i propisima.

Članak 11.
POSJETI

1. Nadležna sigurnosna tijela održavaju savjetovanja kako bi raspravila postupke za zaštitu klasificiranih podataka.

2. Nadležno sigurnosno tijelo stranke domaćina, na zahtjev nadležnog sigurnosnog tijela stranke posjetitelja, posjetiteljima omogućava pristup klasificiranim podacima ili objektima gdje se klasificiranim podacima rukuje, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima.

3. Zahtjev iz stavka 2. ovog članka sadrži:

a) ime i prezime posjetitelja, datum i mjesto rođenja, državljanstvo;

b) broj putovnice ili broj druge identifikacijske isprave posjetitelja;

c) položaj posjetitelja i ime organizacije koju predstavlja;

d) odgovarajuće uvjerenje o sigurnosnoj provjeri posjetitelja;

e) svrhu, predloženi radni program i planirani datum posjeta;

f) naziv organizacije i objekata za koje se traži posjet;

g) broj posjeta i traženi period;

h) druge podatke, ukoliko se tako dogovore nadležna sigurnosna tijela.

4. Svaka stranka jamči zaštitu osobnih podataka posjetitelja, u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i propisima.

Članak 12.
POVREDE SIGURNOSTI

1. U slučaju stvarne povrede sigurnosti ili sumnje na povredu sigurnosti, nadležno sigurnosno tijelo stranke gdje se povreda dogodila bez odgode obavještava stranku pošiljateljicu te, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, pokreće odgovarajući postupak kako bi se utvrdile okolnosti povrede. Rezultati postupka prosljeđuju se stranci pošiljateljici.

2. U slučaju kada do povrede sigurnosti dođe u trećoj strani, nadležno sigurnosno tijelo pošiljatelja bez odgode poduzima radnje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 13.
TROŠKOVI

Svaka stranka snosi svoje vlastite troškove koji su nastali u provedbi i nadzoru provedbe ovog Ugovora.

Članak 14.
RJEŠAVANJE SPOROVA

Svaki spor u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora rješava se međusobnim konzultacijama i pregovorima između stranaka.

Članak 15.
ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom se stranke međusobno obavještavaju, diplomatskim putem, da su ispunjeni njihovi unutarnji pravni uvjeti potrebni za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj Ugovor može se izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim pristankom stranaka. Izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka.

3. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka od stranaka može otkazati ovaj Ugovor pisanom obaviješću drugoj stranci diplomatskim putem. U tom slučaju, ovaj Ugovor prestaje šest (6) mjeseci od datuma kada je druga stranka primila obavijest o otkazu.

4. U slučaju prestanka ovog Ugovora, svi klasificirani podaci razmijenjeni temeljem ovog Ugovora i dalje se štite sukladno njegovim odredbama.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 14. studenoga 2008. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, makedonskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Ladislav Pivčević, v. r.

predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost

ZA VLADU
REPUBLIKE MAKEDONIJE

Lidija Kostovska, v. r.

ravnateljica Uprave za sigurnost klasificiranih podataka

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg državnog tijela nadležnog za poslove informacijske sigurnosti.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 804-04/09-01/01

Zagreb, 22. svibnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !