Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zaštite bilja ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/99, XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 03.05.1999 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zaštite bilja

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 30.L114207 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. stravnja 1999. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SURADNJI NA PODRUČJU ZAŠTITE BILJA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zaštite bilja, potpisan u Zagrebu, 11. kolovoza 1998. godine, u izvorniku na hrvatskom i makedonskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SURADNJI NA PODRUČJU ZAŠTITE BILJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Makedonije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke)

- u želji da potaknu međusobnu suradnju na području zaštite bilja;

- u cilju zaštite svojih teritorija od unošenja karantenskih štetočina bilja;

- u cilju ograničenja gubitaka koji nastaju kao posljedica njihovog djelovanja;

- u želji da olakšaju međusobnu trgovinu i razmjenu bilja i biljnih proizvoda;

ugovorile su kako slijedi:

Članak 1.

Izrazi upotrebljeni u ovom Ugovoru imaju sljedeće značenje:

- bilje - živo bilje i biljni dijelovi uključujući i sjeme koje je namijenjeno za sjetvu;

- biljni proizvodi - neprerađeni materijal biljnog podrijetla (uključujući i zrno) i prerađeni proizvodi koji uslijed načina njihove prerade mogu stvoriti rizik od širenja štetočina bilja;

- štetočine bilja - svaki oblik biljnog i životinjskog svijeta kao i svaki patogeni agens štetan ili potencijalno štetan za bilje i biljne proizvode;

- karantenske štetočine bilja - štetočine bilja koje su potencijalno opasne za gospodarstvo zemlje uvoznice, koje u njoj ne postoje ili postoje, ali nisu široko rasprostranjene, koje su pod kontrolom i za koje mogu biti propisane posebne mjere suzbijanja;

- gospodarske štetočine bilja - štetočine bilja koje postoje na teritoriju zemlje uvoznice, koje u slučaju veće rasprostranjenosti mogu prouzročiti štete od gospodarskog značaja i za koje je potrebno poduzeti mjere suzbijanja;

- predmeti - stvari koje nisu bilje i biljni proizvodi, a kojima se mogu prenijeti karantenske štetočine bilja;

- fotosanitarna kontrola - obvezatni zdravstveni pregled s ciljem utvrđivanja da na bilju, biljnim proizvodima i predmetima nema karantenskih i gospodarskih štetočina bilja.

Članak 2.

Ugovorne stranke će razmijeniti liste karantenskih štetočina bija kao i obavijesti o specifičnim karantenskim mjerama (fitosanitarne zabrane, ograničenja i uvjeti) koje se odnose na uvoz ili provoz bilja i biljnih proizvoda, u roku 30 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Sve promjene iz stavka 1. ovog članka bit će pisano dostavljene drugoj ugovornoj stranci u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

Članak 3.

Nadležna tijela ugovornih stranaka izvješćivat će se međusobno, odmah, o značajnim promjenama u pojavi karantenskih štetočina bilja, kao i o poduzetim mjerama suzbijanja istih.

Članak 4.

Ugovorne stranke osigurat će da se izvoz i provoz pošiljaka u/kroz državni teritorij ugovorne stranke provodi u skladu sa zakonskim odredbama zemlje uvoznice ili zemlje kroz koju se odvija provoz.

Članak 5.

Svaka pošiljka koja se izvozi ili reeksportira i koja podliježe zdravstvenom pregledu mora biti popraćena svjedodžbom o zdravstvenom stanju bilja izrađenom u skladu s obrascima Međunarodne konfencije o zaštiti bilja i izdanom od nadležnog tijela ugovorne stranke.

Svjedodžba o zdravstvenom stanju bilja ne isključuje pravo zemlje uvoznice da zdravstveni pregled provede na propisani način i poduzme fitosanitarne mjere.

Svjedodžba o zdravstvenom stanju bilja mora biti ispunjena na engleskom jeziku.

Članak 6.

Nadležna tijela ugovornih stranaka izvijestit će jedna drugu o graničnim prijelazima preko kojih se odvija uvoz, izvoz i provoz pošiljaka.

Članak 7.

Ako se prilikom zdravstvenog pregleda pošiljke nađu karantenske štetočine bilja ili se utvrdi povreda propisa iz područja zaštite bilja zemlje uvoznice, nadležno tijelo ugovorne stranke je ovlašteno odbiti uvoz pošiljke ili uništiti takvu pošiljku ili poduzeti druge fitosanitarne mjere.

U slučaju da se pri zdravstvenom pregledu pošiljke pronađu karantenske štetočine bilja, nadležno tijelo ugovorne stranke izvijestit će o tome bez odlaganja drugu ugovornu stranku.

Članak 8.

Nadležna tijela ugovornih stranaka će:

- razmjenjivati pravne propise o zaštiti bilja, najkasnije 30 dana od dana njihovog stupanja na snagu;

- podupirati razmjenu stručnjaka s ciljem upoznavanja organizacije biljne zaštite kao i iskustava i znanstvenih dostignuća iz područja zaštite bilja;

- razmjenjivati informacije o svim važnim stručnim časopisima i publikacijama iz područja zaštite bilja koje se izdaju u njihovim državama.

Članak 9.

U svrhu ubrzanja prijevoza i smanjenja rizika unošenja karantenskih štetočina bilja zdravstveni pregled, uz obostranu suglasnost, mogu obaviti nadležna tijela jedne ugovorne stranke na teritoriju druge ugovorne stranke.

Postupak i druge uvjete zdravstvenog pregleda utvrdit će nadležna tijela ugovornih stranaka za svaki slučaj posebno.

Članak 10.

U svrhu rješavanja određenih pitanja nastalih u svezi s provedbom ovog Ugovora, ako je to potrebno, nadležna tijela ugovornih stranaka organizirat će zajedničke sastanke. Sastanci će se održavati naizmjenično u Republici Hrvatskoj i Republici Makedoniji.

Vrijeme i mjesto održavanja svakog sastanka utvrdit će se na temelju međusobnog dogovora.

Svaka ugovorna stranka sama snosi troškove svojeg izaslanstva.

Članak 11.

Nadležna tijela ugovornih stranaka odgovorna za provođenje ovog Ugovora, odnosno tijela koja mogu davati inicijativu za njegove dopune i izmjene su:

- u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

- u Republici Makedoniji: Ministerstvo za zemjodelstvo, šumarstvo i vodostopanstvo.

Članak 12.

Sporna pitanja koja mogu nastati provedbom ovog Ugovora rješavat će mješovita komisija stručnjaka obiju ugovornih stranaka.

Ukoliko se ne postigne dogovor, sporna pitanja će se riješiti diplomatskim putem.

Članak 13.

Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze ugovornih stranaka koje proizlaze iz drugih bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora ili članstva u međunarodnim organizacijama.

Članak 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu trideset dana od dana primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem da su ispunjeni unutarnji zakonski zahtjevi za stupanje na snagu ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor zaključen je za razdoblje od 5 godina i automatski se produžava za sljedeće razdoblje od pet godina, ukoliko ga jedna od ugovornih strane ne otkaže pisano, diplomatskim putem, najkasnije šest mjeseci prije isteka odnosnog razdoblja.

Sastavljeno u Zagrebu 11. kolovoza 1998. godine, u dva izvornika, na hrvatskom i makedonskom jeziku, pri čemu je svaki od njih jednako vjerodostojan.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE

mr. Zlatko Dominiković, v. r. Kiro Dokuzovski, v. r.

ministar poljoprivrede i šumarstva ministar za zemjodelstvo,

Republike Hrvatske šumarstvo i vodostopanstvo

Članak 3.

Za izvršenje međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nadležno je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 320-20/97-01/03
Urbroj: 5030114-99-1
Zagreb, 15. travnja 1999.

Potpredsjednica
dr. Ljerka Mintas Hodak, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zaštite bilja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !