Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o pomorskom prijevozu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/01, XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

69
Na temelju članka 30.L114863 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 2001. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O POMORSKOM PRIJEVOZU

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o pomorskom prijevozu sklopljen dana 12. veljače 2001. godine u Varšavi, u izvorniku na hrvatskom, engleskom i poljskom jeziku.

Članak 2.

Tekst međunarodnog ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O POMORSKOM PRIJEVOZU

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Poljske, (u daljnjem tekstu "ugovorne stranke")
- Želeći unaprijediti prijateljske odnose između dviju država;
- Želeći razvijati gospodarsku suradnju, u području pomorskog prometa, utemeljenu na načelima jednakosti, uzajamne koristi, slobode prijevoza i nediskriminacije;
- Uzimajući u obzir međunarodne ugovore o pomorskom prometu koji obvezuju obje ugovorne stranke;
Sporazumjele su se kako slijedi:
Članak 1.
DEFINICIJE
U svrhu ovog Ugovora:
1. Izraz "nadležne vlasti ugovornih stranaka" znači:
- za Republiku Hrvatsku: Ministarstvo pomorstva, prometa i veza;
- za Republiku Poljsku: ministar prometa i pomorskog gospodarstva i druga nadležna tijela.
2. Izraz "brod ugovorne stranke" označava bilo koji brod upisan u upisnik pomorskih brodova na teritoriju jedne od ugovornih stranaka sukladno njezinim pravnim propisima, a čiju zastavu brod vije. Naprijed navedeni izraz ne obuhvaća ratne brodove, brodove obalne straže i policije, ribarske brodove i javne brodove osim školskih brodova.
3. Izraz "brodarsko društvo ugovorne stranke" označava fizičku ili pravnu osobu koja u svoje ime obavlja djelatnosti međunarodnog pomorskog prijevoza vlastitim ili unajmljenim brodovima i koja ima sjedište na teritoriju države ugovorne stranke.
4. Izraz "član posade" označava zapovjednika ili bilo koju osobu zaposlenu na brodu i koja je na popisu posade broda.
5. Izraz "luka ugovorne stranke" označava bilo koju pomorsku luku, uključujući sidrište, proglašenu otvorenom za međunarodni pomorski prijevoz od strane ugovorne stranke, a koja se nalazi na teritoriju države te ugovorne stranke.
Članak 2.
RAZVOJ POMORSKOG PROMETA
1. Ugovorne stranke će:
a) pridonositi razvoju pomorskog prometa između njihovih država;
b) izbjegavati bilo kakve djelatnosti koje bi mogle spriječiti slobodno i neograničeno sudjelovanje brodarskih društava obiju ugovornih stranaka u prijevozu roba između dviju država, te između ugovorne stranke i treće države.
2. Brodovi jedne od ugovornih stranaka imaju pravo pristajati u luke druge ugovorne stranke, prevoziti putnike i teret između država ugovornih stranaka i između njih i trećih država.
3. Brodarsko društvo trećih država i brodovi koji viju zastavu treće države moći će sudjelovati neograničeno u prijevozu robe u okviru međunarodne trgovinske razmjene ugovornih stranaka.
4. Brodovi koji viju strane zastave, unajmljeni od strane brodarskih kompanija ugovornih stranaka, imat će ista prava i obveze kao da viju zastavu jedne od ugovornih stranaka.
Članak 3.
MEĐUNARODNE OBVEZE
1. Odredbe ovog Ugovora neće utjecati na prava i obveze ugovornih stranaka koje proizlaze iz za njih obvezujućih međunarodnih ugovora niti na one obveze koje proistječu iz članstva u međunarodnim organizacijama.
2. Ugovorne stranke će nastojati postati strankama međunarodnih ugovora koji se odnose na sigurnost pomorske plovidbe, socijalne i radne uvjete pomoraca i zaštite morskog okoliša.
Članak 4.
NEDISKRIMINACIJA I SLOBODNA KONKURENCIJA
Ugovorne stranke će poštivati pravila nediskriminacije i slobodne konkurencije u međunarodnom pomorskom prijevozu i osigurati pravo na slobodu izbora brodarske kompanije.
Članak 5.
POLOŽAJ BRODOVA U LUKAMA I TERITORIJALNOM MORU
1. Svaka od ugovornih stranaka će jamčiti isti položaj brodovima druge ugovorne stranke kao što je zajamčeno za brodove najpovlaštenije nacije u njezinim lukama u teritorijalnom moru i drugim morskim područjima pod njezinom suverenošću. Ovo se također odnosi na prilaz lukama, određivanju lučkih pristojbi i naknada, odnos za vrijeme boravka i odlaska iz luka prilikom korištenja lučke opreme za rukovanje teretom i ukrcaj/iskrcaj putnika kao i za korištenje drugih usluga i opreme u luci.
2. Odredba stavka 1. obuhvaća pravo brodarskih društava obiju ugovornih stranaka da osnuju predstavništva na teritoriju države druge ugovorne stranke, u skladu s pravnim propisima obvezujućim na teritoriju države te ugovorne stranke.
3. Stavak 1. se ne primjenjuje na brodove koji ne udovoljavaju uvjetima primjenjivih međunarodnih konvencija u pogledu sigurnosti plovidbe i zaštite pomorskog okoliša.
Članak 6.
SLOBODAN PRIJENOS PRIHODA
Jedna ugovorna stranka jamčit će brodarskim društvima druge ugovorne stranke pravo korištenja prihoda od usluga pomorskog prijevoza pruženih na teritoriju te ugovorne stranke za plaćanje svih troškova i obveza koje proizlaze iz te aktivnosti, ili će osigurati slobodan prijenos tih prihoda u konvertibilnoj valuti.
Članak 7.
PODRUČJA ISKLJUČENA IZ OVOGA UGOVORA
Ovaj Ugovor neće utjecati na pravno obvezujuće norme ugovornih stranaka koje se odnose na:
a) isključivo pravo da se obalna plovidba obavlja brodovima pod vlastitom zastavom, isključivo pravo da pružanje usluga tegljenja, peljarenja jaružanja pružaju brodarska društva ili druge kompanije i državljani ugovornih stranaka. Međutim ne obuhvaća obalnu plovidbu ukoliko brod ugovorne stranke plovi između luka druge ugovorne stranke da iskrca teret ili putnike prevožene iz neke treće države ili da ukrca teret ili putnike za neku treću državu.
b) istraživanje mora.
Članak 8.
PRIMJENA DOMAĆEG PRAVA
1. Na brodove ugovornih stranaka i njihovu posadu, putnike i teret, dok su na teritoriju države druge ugovorne stranke, primjenjivat će se zakoni te države, a posebno oni koji se odnose na sigurnost plovidbe, kretanje posade i putnika, promet robe i skladištenje, prelazak granice, imigraciju, carinu, porez i karantenu.
2. Dok su na teritoriju države jedne ugovorne stranke, na brodove druge ugovorne stranke primjenjivat će se odredbe koje se odnose na opremu, uređaje, mjere sigurnosti, veličinu i sposobnost za plovidbu, a koje su obvezujuće u skladu s međunarodnim ugovorima u njihovim državama.
Članak 9.
AKTIVNOSTI ZA OLAKŠANJE I PODRŽAVANJE POMORSKOG PRIJEVOZA
Ugovorne stranke će poduzeti, u skladu s pravnim normama obvezujućim na teritorijima njihovih država, sve nužne aktivnosti kako bi olakšale i podržale pomorski prijevoz, izbjegavajući neželjene prekostojnice, ubrzale i olakšale rješavanje carinskih i drugih lučkih formalnosti, te olakšale korištenje uređaja za prihvat otpada.
Članak 10.
UZAJAMNO PRIZNANJE BRODSKIH DOKUMENATA
1. Brodski dokumenti, izdani ili priznati od nadležnih vlasti ugovorne stranke, u skladu s međunarodnim ugovorima, uključujući dokumente u svezi posade, izdane ili priznate od nadležnih tijela ugovorne stranke, u skladu s STCW Konvencijom 1978, s izmjenama, bit će priznati od strane nadležnih tijela druge ugovorne stranke.
2. Brodovi koji imaju valjanu svjedodžbu o baždarenju, izdanu ili priznatu od nadležnih tijela ugovorne stranke u skladu s obvezujućim međunarodnim pravilima, bit će izuzeti od ponovnog mjerenja u lukama druge ugovorne stranke.
Članak 11.
IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE ČLANOVA POSADE
1. Svaka ugovorna stranka će priznati službene dokumente članova posade koji im omogućavaju prelazak državne granice, izdane od nadležnih vlasti druge ugovorne stranke, ovlašteni za izdavanje, a koji daju nositeljima tih dokumenata prava navedena u članku 12.#clanak12 ovog Ugovora. Gore spomenuti dokumenti su:
- u odnosu na državljane Republike Hrvatske: putovnica ili pomorska knjižica;
- u odnosu na državljane Republike Poljske: putovnica ili pomorska knjižica.
2. Ugovorne stranke će proslijediti primjerke dokumenta, diplomatskim putem, najkasnije 15 dana od dana kada je ovaj Ugovor stupio na snagu. Svaka izmjena ili propisivanje novih obrazaca ovih dokumenata bit će notificirani najkasnije 30 dana nakon izmjene ili donošenja odgovarajućeg propisa.
3. Članovi posade koji su državljani treće države i koji su ukrcani na brodu ugovorne stranke moraju imati službene dokumente koji im omogućavaju prelazak državne granice izdane od nadležnih vlasti treće države, pod uvjetom da su ti dokumenti priznati kao putovnica ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa zakonima ili propisima u državi odnosne ugovorne stranke.
Članak 12.
ULAZAK, PROLAZAK I BORAVAK ČLANOVA POSADE
1. Ugovorne stranke će dozvoliti članovima posade broda druge ugovorne stranke koji posjeduju jednu od isprava navedenih u članku 11. izlazak na kopno bez vize i prilaz području lučkog grada za vrijeme boravka broda u jednoj od luka ugovorne stranke, u skladu s mjerodavnim pravnim propisima te države i te luke.
2. Svaki član posade koji ima ispravu navedenu u članku 11. ovlašten je na prolaz kroz teritorij države druge ugovorne stranke u sljedećim slučajevima:
- povratka na teritorij svoje države,
- ukrcaja na svoj ili drugi brod,
- u bilo kojem drugom slučaju koji se smatra opravdanim od strane nadležnih tijela druge ugovore stranke.
3. Ako je, u skladu s pravnim normama koje se odnose na strance, obvezna tranzitna viza, u skladu sa stavkom 2., ista bi trebala biti izdana u najkraće moguće vrijeme.
4. Tijela jedne od ugovornih stranaka koja su nadležna za izdavanje dozvola odobrit će svakom članu posade koji je primljen u bolnicu na teritoriju njihove države, da tamo ostane u trajanju potrebnom za bolničko liječenje.
5. Ugovorne stranke zadržavaju pravo odbiti ulazak na teritorij svoje države osobi koja se smatra nepoželjnom čak i ukoliko nosi jedan od dokumenata naveden u članku 11.
6. Odredbe iz stavaka 1 - 5 neće biti u suprotnosti s propisima ugovornih stranaka u svezi ulaska, boravka i odlaska stranaca.
Članak 13.
POMORSKE NEZGODE
1. Dogodi li se brodu jedne od ugovornih stranaka bilo kakva nezgoda u teritorijalnom moru ili unutrašnjim morskim vodama druge ugovorne stranke, nadležna tijela će osigurati istu pomoć u bilo koje doba kakva je osigurana za brodove, njihovu posadu, putnike i teret. Za vrijeme ustanovljavanja uzroka pomorske nezgode, ugovorne stranke će primijeniti pravila sadržana u konvencijama Međunarodne pomorske organizacije (IMO) koja su prihvaćena od obiju ugovornih stranaka.
2. Nadležno tijelo jedne od ugovornih stranaka na čijem se teritoriju brodu druge ugovorne stranke dogodila nezgoda opisana u stavku 1., odmah će obavijestiti najbliži konzularni ured druge ugovorne stranke o tom događaju.
3. Ako brod ugovorne stranke doživi nesreću ili nasukanje ili bilo kakav drugi izvanredni događaj u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru, ta ugovorna stranka neće naplaćivati uvozne carine, kao ni poreze na promet, na teret, opremu i drugu robu, ukoliko nisu namijenjeni trgovini na njezinom državnom teritoriju.
4. Nesreća ili drugi izvanredni događaj trebaju odmah biti prijavljeni nadležnom carinskom uredu te će se odmah utvrditi uvjeti privremenog skladištenja tereta bez plaćanja uvoznih carina.
5. Odredbe stavaka 1 - 4 ne utječu na prava na zahtjev za nagradu za spašavanje u pogledu pomoći pružene brodu, njegovim putnicima, posadi i teretu.
Članak 14.
SURADNJA U USLUGAMA U SVEZI POMORSKOG PROMETA
Ugovorne stranke će poticati brodarska društva i ostale srodne institucije u svojim državama da razvijaju sve moguće oblike suradnje, osobito u klasifikaciji brodova, izobrazbi pomoraca, priobalnoj plovidbi, zaštiti morskog okoliša, pomorskoj administraciji i spašavanju brodova.
Članak 15.
SAVJETOVANJE
1. Sastanak predstavnika nadležnih tijela ugovornih stranaka te stručnjaka imenovanih od ugovornih stranaka može biti sazvan kako bi se osigurala efikasna provedba ovog Ugovora.
2. Sastanak će biti održan na zahtjev jedne od ugovornih stranaka u roku od tri mjeseca od dana primitka zahtjeva.
Članak 16.
RJEŠAVANJE SPOROVA
1. Sve sporove u svezi s primjenom ili tumačenjem ovog Ugovora raspravit će i riješiti nadležna tijela ugovornih stranaka.
2. U slučaju da do sporazuma ne dođe, sporovi će se riješiti diplomatskim putem.
Članak 17.
IZMJENE
Ovaj Ugovor može biti izmijenjen u svako doba obostranom suglasnošću ugovornih stranaka u skladu s postupkom propisanim člankom 19.
Članak 18.
OTKAZ
Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka Ugovor može u bilo koje vrijeme otkazati u pisanom obliku diplomatskim putem.
U tom slučaju Ugovor prestaje važiti trideset dana od dana kad je druga ugovorna stranka primila obavijest o otkazu.
Članak 19.
STUPANJE NA SNAGU
Ovaj Uvogor će stupiti na snagu tridesetog dana od dana primitka posljednje obavijesti diplomatskim putem u kojoj ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu da su uvjeti koje traži njihovo nacionalno zakonodavstvo za stupanje na snagu ovog Ugovora ispunjeni.
Sastavljen u Varšavi, dana 12. veljače 2001. u dva izvornika, svaki od njih na hrvatskom, poljskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju razlika u tumačenju mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.
U potvrdu navedenog, Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe su potpisali

Za Vladu Republike Hrvatske                                 Za Vladu Republike Poljske
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.                                         Jerzego Widzyka, v. r.
ministar pomorstva, prometa                                   ministar transporta i
i veza                                                                      pomorskog gospodarstva

Članak 3.

Provedba ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegovog stupanja na snagu.
Klasa: 342-01/99-03/01
Urbroj: 5030113-01-1
Zagreb, 15. lipnja 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o pomorskom prijevozu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !