Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o turističkoj suradnji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/97, XX/98)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 28.8.1997. Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o turističkoj suradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42.L283390 Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1997. godine, donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O TURISTIČKOJ SURADNJI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o turističkoj suradnji, potpisan u Zagrebu dana 18. svibnja 1996. godine, na hrvatskom i poljskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O TURISTIČKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Poljske - u daljnjem tekstu »Ugovorne stranke« -

- sa željom potpore razvoja prijateljskih odnosa i gospodarske suradnje između dviju država na ravnopravnoj osnovi i u svrhu uzajamne koristi,

- nastojeći stvoriti povoljne uvjete za stabilan i harmoničan razvoj bileteralne turističke suradnje,

- svjesne činjenice da turizam predstavlja savršeno sredstvo za izražavanje dobre volje i učvršćivanje odnosa između država, odlučile su sklopiti ovaj Ugovor, te su se dogovorile o sljedećem:

Članak 1.

Ugovorne stranke će doprinositi jačanju i razvoju uzajamne turističke suradnje između dvije države u svrhu boljeg upoznavanja načina života, povijesti i kulture dvaju naroda.

Suradnja će se odvijati sukladno odredbama ovog Ugovora i nacionalnih zakonodavstava Ugovornih stranaka.

Članak 2.

Ugovorne stranke će osobitu pozornost posvetiti razvoju turizma bilo da se radi o organiziranom ili pak individualnom obliku. One će također podupirati razmjenu specijalnih grupa, uključujući njihovo sudjelovanje na kongresima, simpozijima, izložbama, športskim priredbama, muzičkim festivalima, kazališnim predstavama.

Članak 3.

Ugovorne stranke će, u skladu sa zakonima na snazi u njihovoj državi, stvoriti uvjete, pogodne za ostvarivanje i jačanje suradnje između hrvatskih i poljskih organizacija, poduzeća i udruženja koja sudjeluju u razvoju međunarodnog turizma.

Članak 4.

Suradnja će biti ostvarena:

- ugovaranjem zajedničkih projekata u svrhu organiziranja usluga, uključujući i turiste trećih zemalja,

- ustrojstvom i razvijanjem kompanija s udjelom stranog kapitala,

- uspostavljenjem i razvijanjem infrastrukture, neophodne za realizaciju turističke suradnje,

- zajedničkim investicijama na području turizma,

- razmjenom stručnjaka,

- organiziranjem izložbi i sajmova,

- drugim oblicima suradnje, a koji su od obostranog interesa.

Članak 5.

Ugovorne stranke će, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvima, nastojati ukloniti prepreke koje ograničavaju uzajamne turističke kontakte njihovih državljana.

Članak 6.

Svi obračuni i plaćanja za turističku djelatnost realizirat će se u konvertibilnoj valuti.

Na osnovi sporazuma između nadležnih organa obje države, obračuni i plaćanja mogu biti realizirani na drugi način, sukladno nacionalnim zakonodavstvima Ugovornih stranaka.

Članak 7.

Nadležna tijela Ugovornih stranaka će razmjenjivati informacije o turizmu u okviru:

- trenutno važeće zakonske regulative na području turističke suradnje s inozemstvom,

- propisa u svezi zaštite okoliša i kulturnih dobara, koji predstavljaju turističku vrijednost,

- statističkih podataka o stanju turističkog tržišta,

- propagandnih te znanstveno istraživačkih informacija i materijala (brošura, kalendara, turističkih reklamnih filmova itd.).

Članak 8.

Ugovorne stranke će stvarati uvjete za suradnju na području obrazovanja i stručnog usavršavanja turističkog kadra, razmjene znanstvenih djelatnika, stručnjaka, novinara, kao i za suradnju između institucija koje provode istraživanja na području turizma.

Članak 9.

Ugovorne stranke će, u okviru zakonskih regulativa na snazi u njihovim državama, doprinositi stvaranju odgovarajućih uvjeta za uspostavljanje i djelovanje nacionalnih turističkih informativnih centara koji će djelovati kao njihovi službeni predstavnici na teritoriju druge države.

Pitanja u svezi s otvaranjem i djelovanjem nacionalnih turističkih informativnih centara, dogovorit će se između tijela Ugovornih stranaka nadležnih za turizam.

Članak 10.

Ugovorne stranke će razvijati suradnju i putem međunarodnih turističkih organizacija.

Članak 11.

Ugovorne stranke će osnovati zajedničku Mješovitu komisiju, zastupljenu od predstavnika Ugovornih stranaka, čija će svrha biti analiza provedbe ovog Ugovora, kao i pronalaženje rješenja problema koji bi mogli nastati u tijeku uzajamne suradnje.

Komisija će se sastajati jednom godišnje, naizmjenično u Hrvatskoj i Poljskoj.

Članak 12.

Ovaj Ugovor ne narušava obveze koje proizlaze iz drugih međunarodnih sporazuma potpisanih od Ugovornih stranaka.

Ugovorne stranke će se uzajamno informirati o svim novim međunarodnim dokumentima iz područja turizma, koje su potpisali, a koji bi mogli biti od interesa za drugu Ugovornu stranku.

Članak 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka zadnje obavijesti diplomatskim putem u pismenom obliku kojom stranke obavještavaju jedna drugu da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni njihovim nacionalnim uzakonodavstvima za stupanje ovog Ugovora na snagu.

Članak 14.

Ovaj Ugovor se sklapa za razdoblje od pet godina, te se prešutno produžuje za sljedeća petogodišnja razdoblja, ukoliko ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže u pisanom obliku diplomatskim putem najkasnije šest mjeseci prije isteka prvog ili kojeg kasnijeg petogodišnjeg razdoblja.

Otkaz Ugovora neće utjecati na radnje poduzete i realizirane za vrijeme trajanja Ugovora do trenutka završetka tih radnji.

Sklopljeno u Zagrebu dana 18. svibnja 1996. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom i poljskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 334-05/94-01/03
Urbroj: 5030114-97-1
Zagreb, 24. srpnja 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o turističkoj suradnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !