Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško ("Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. XX/02, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 23.7.2002 Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju nuklearne elektrane Krško i Zajedničke izjave povodom potpisivanja Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško

HRVATSKI SABOR

114

Na temelju članka 88.L115241 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐENJU STATUSNIH I DRUGIH PRAVNIH ODNOSA VEZANIH UZ ULAGANJE, ISKORIŠTAVANJE I RAZGRADNJU NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO I ZAJEDNIČKE IZJAVE POVODOM POTPISIVANJA UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐENJU STATUSNIH I DRUGIH PRAVNIH ODNOSA VEZANIH UZ ULAGANJE, ISKORIŠTAVANJE I RAZGRADNJU NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško i Zajedničke izjave povodom potpisivanja Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. srpnja 2002.

Broj: 01-081-02-2617/2
Zagreb, 8. srpnja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐENJU STATUSNIH I DRUGIH PRAVNIH ODNOSA VEZANIH UZ ULAGANJE, ISKORIŠTAVANJE I RAZGRADNJU NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO I ZAJEDNIČKE IZJAVE POVODOM POTPISIVANJA UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐENJU STATUSNIH I DRUGIH PRAVNIH ODNOSA VEZANIH UZ ULAGANJE, ISKORIŠTAVANJE I RAZGRADNJU NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško i Zajednička izjava povodom potpisivanja Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško, potpisani 19. prosinca 2001., u Krškom, u izvorniku na hrvatskom i slovenskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora i Zajedničke izjave iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glase:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐENJU STATUSNIH I DRUGIH PRAVNIH ODNOSA VEZANIH UZ ULAGANJE, ISKORIŠTAVANJE I RAZGRADNJU NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

(i) Polazeći od Europske energetske povelje, a posebno na temelju načela utvrđenih

• Ugovorom o energetskoj povelji,

• Konvencijom o nuklearnoj sigurnosti,

• Zajedničkom konvencijom o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada,

(ii) u želji da kao suverene i međunarodno priznate države i nadalje uređuju sporazumno međusobne odnose u svezi sa statusom, iskorištavanjem i razgradnjom Nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu NE Krško), a

(iii) polazeći od Sporazuma, zaključenog 27. listopada 1970. godine između Izvršnog vijeća SR Hrvatske i Izvršnog vijeća SR Slovenije, a ratificiranog u Saboru SR Hrvatske 28. prosinca 1970. godine (»Narodne novine« SR Hrvatske br. 1/71) te u Skupštini SR Slovenije 10. prosinca 1970. godine (»Uradni list« SR Slovenije br. 44/70),

(iv) imajući u vidu Ugovor o udruživanju sredstava radi zajedničke izgradnje i zajedničke eksploatacije NE Krško, zaključen 22. ožujka 1974. godine između Elektroprivrede Zagreb i Savskih elektrarn Ljubljana, kao i pripadajući Aneks od 16. travnja 1982. godine,

(v) imajući u vidu Samoupravni sporazum o uređenju međusobnih prava i obveza osnivača i NE Krško, zaključen 16. travnja 1982. godine između ZEOH Zagreb i EGS Maribor te

(vi) imajući u vidu Sporazum o pripremi izgradnje druge zajedničke hrvatsko-slovenske nuklearne elektrane, zaključen 21. travnja 1985. godine između ZEOH Zagreb i EGS Maribor,

(vii) imajući u vidu da su ulagatelji NE Krško bili upisani u sudskom registru pri Temeljnom sodišču Novo Mesto pod brojem 56/84 od 29. veljače 1984. godine kao osnivači,

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke) sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

(PRAVNI SLJEDNICI)

(1) Ugovorne stranke utvrđuju da je NE Krško izgrađena sredstvima hrvatskih i slovenskih elektroprivrednih organizacija, koje su zastupale i predstavljale na hrvatskoj strani Elektroprivreda Zagreb, a na slovenskoj strani Savske elektrarne Ljubljana. Pravni sljednik hrvatskih elektroprivrednih organizacija u svezi s pravima i obvezama proizašlim iz izgradnje i iskorištavanja NE Krško je Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu: HEP d.d.) a pravni sljednik slovenskih elektroprivrednih organizacija ELES GEN d.o.o. Ljubljana.

(2) Sredstva potrebna za izgradnju nuklearne elektrane uložili su u jednakim dijelovima, na temelju akata navedenih u preambuli ovog Ugovora, ulagatelji odnosno njihovi pravni sljednici, te su time stekli osnovu za stjecanje prava članova društva u NE Krško u skladu s ovim Ugovorom.

(3) Ugovorne stranke su suglasne da pravni sljednici ulagatelja iz obje ugovorne stranke ostvaruju prava i obveze u svezi s upravljanjem i iskorištavanjem zajedničke NE Krško u jednakim dijelovima i jednakom omjeru, osim ako ovim Ugovorom nije drugačije utvrđeno.

Članak 2.

(DRUŠTVO NEK d.o.o.)

(1) Ugovorne stranke su suglasne da se postojeće Javno poduzeće Nuklearna elektrana Krško, društvo s ograničenom odgovornošću (JPNEK d.o.o.), preoblikovano Uredbom Vlade Republike Slovenije s danom 30. srpnja 1998. iz Nuklearne elektrane Krško p.o., preoblikuje u Nuklearnu elektranu Krško, društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: društvo ili NEK d.o.o.), u skladu s ovim Ugovorom te odgovarajućim društvenim ugovorom kojeg će na osnovi ovog Ugovora sklopiti Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb i ELES GEN d.o.o. Ljubljana (u daljnjem tekstu: osnivači društva ili članovi društva).

(2) Društvo posluje po načelu pokrivanja svih troškova pa stoga u načelu svojim poslovanjem ne ostvaruje niti dobit niti gubitak.

(3) Ugovor koji sklapaju osnivači društva (u daljnjem tekstu Društveni ugovor) temeljit će se na odredbama ovog Ugovora kao i na odredbama Zakona o trgovačkim društvima Republike Slovenije. Ugovorne stranke će osigurati da osnivači društva sklope Društveni ugovor u tekstu kako je to sadržano u prilogu 1 ovog Ugovora. Osnivači će sklopiti Društveni ugovor odmah nakon potpisivanja ovog Ugovora time da Društveni ugovor stupi na snagu istovremeno sa stupanjem na snagu ovog Ugovora. Društveni ugovor smatra se osnivačkim aktom društva i za njegovu pravnu valjanost nije potreban javnobilježnički akt prema Zakonu o trgovačkim društvima. Sklopljen Društveni ugovor nije sastavni dio ovog Ugovora.

(4) Temeljni kapital NEK d.o.o. je 84.723,482.000,00 SIT

(osamdesetčetirimilijardesedamstodvadesttrimilijunačetiristoosamdesetdvijetisuće slovenskih tolara).

(5) Temeljni kapital NEK d.o.o. podijeljen je na dva jednaka poslovna udjela u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb i ELES GEN d.o.o. Ljubljana.

(6) Za odluku o istupanju ili isključenju člana društva iz društva, te za odluku o prijevremenom prestanku društva potrebna je suglasnost ugovornih stranaka.

(7) Ugovorne stranke se obvezuju da neće djelovati na način kojim bi se oduzimala ili ograničavala prava članova društva.

Članak 3.

(ORGANI DRUŠTVA)

(1) Organi društva su skupština, nadzorni odbor i uprava, koji su sastavljeni paritetno, osim ako ovim Ugovorom nije drugačije određeno.

(2) Predsjednika uprave ima pravo predlagati slovenski član društva, a zamjenika predsjednika hrvatski član društva. Kad se unutar paritetno sastavljene uprave ne postigne suglasnost, odlukom se smatra ona za koju je glasovao predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: odlučujući glas). Odlučujući glas predsjednika uprave koristi se iznimno i to u slučajevima kad bi nesuglasnost u upravi mogla ugroziti sigurnost pogona, bitno ugroziti ostvarivanje ciljeva određenih prihvaćenim godišnjim planom ili uzrokovati društvu veću štetu.

(3) U slučaju kad predsjednik uprave koristi odlučujući glas, mora odmah zahtijevati od predsjednika nadzornog odbora sazivanje sjednice nadzornog odbora na kojoj će se razmotriti opravdanost korištenja odlučujućeg glasa i donijeti odgovarajuće odluke.

(4) U slučaju korištenja odlučujućeg glasa, članovi uprave koji su glasovali protiv odluke ne snose odgovornost za štetu koja bi proizišla iz takve odluke predsjednika uprave.

(5) Predsjednika nadzornog odbora ima pravo predlagati hrvatski član društva, a zamjenika predsjednika slovenski član društva.

(6) U radu i odlučivanju nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati i predstavnici zaposlenika NEK d.o.o. (širi sastav), ali samo kad se raspravlja i odlučuje neposredno o radno-pravnim pitanjima koja se tiču zaposlenika NEK d.o.o. U tim slučajevima nadzorni odbor je sastavljen tripartitno, od jednakog broja predstavnika slovenskog člana društva, hrvatskog člana društva i predstavnika zaposlenih u NEK d.o.o. koji su imenovani u skladu s propisima koji uređuju sudjelovanje radnika u upravljanju. Pobliže odredbe o sastavu i radu nadzornog odbora u širem sastavu sadržane su u Društvenom ugovoru.

(7) Ugovorne stranke su suglasne da se u NEK d.o.o. neće primjenjivati slovenski propisi o sudjelovanju u upravljanju radnika koji se odnose na radničkog direktora.

(8) Skupština društva imenovat će predložene članove uprave i nadzornog odbora, ako su predloženi u skladu s ovim Ugovorom i Društvenim ugovorom.

(9) Ugovorne stranke suglasne su da se pitanja o kojima organi društva ne mogu donijeti odluku zbog paritetnog sastava, riješe putem poslovno tehničke arbitraže čija će odluka biti konačna i obvezujuća za društvo. Odredbe o sastavu, nadležnosti i djelovanju te arbitraže sadrži Društveni ugovor.

Članak 4.

(TRAJANJE DRUŠTVA, PRAVO PRVOKUPA)

(1) NEK d.o.o. osnovano je na određeno vrijeme i to do kraja postupka razgradnje nuklearne elektrane.

(2) Pri mogućoj prodaji nekretnina NEK d.o.o. pravo prvokupa ima Republika Slovenija odnosno od nje ovlaštena pravna osoba u skladu s prilogom 2. ovog Ugovora. To pravo prvokupa ima prednost pred drugim zakonskim pravima prvokupa.

Članak 5.

(PROIZVODNJA I PRIJENOS)

(1) Ugovorne stranke suglasne su da je NE Krško vrlo značajan elektroenergetski izvor za elektroenergetske sustave obje države te su iznimno zainteresirane za siguran rad ove elektrane.

(2) Ugovorne stranke suglasne su da će društvo raspoloživu snagu i proizvedenu električnu energiju isporučivati članovima društva, svakom polovicu, i to do kraja redovnog životnog vijeka nuklearne elektrane 2023. godine odnosno do kraja produljenog životnog vijeka ako bude odobren (u daljnjem tekstu: životni vijek).

(3) Ugovorne stranke su suglasne da će se isporuka električne energije na pragu elektrane obavljati u skladu s europskim normama i to pod jednakim uvjetima za oba člana.

(4) Operater prijenosne mreže iz Republike Slovenije osigurat će članu društva iz Republike Hrvatske prijenos snage i električne energije iz stavka 2. ovog članka, najkraćim prijenosnim putem. Član društva iz Republike Hrvatske dužan je preuzeti prenesenu električnu energiju. Za prijenos snage i električne energije iz NE Krško operater prijenosne mreže obračunat će članu društva iz Republike Hrvatske troškove prijenosa sukladno postojećoj i međunarodnoj praksi.

(5) Pravne osobe u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji nadležne za vođenje elektroenergetskih sustava i prijenos električne energije i NEK d.o.o. će prema potrebi posebnim sporazumom urediti međusobne odnose.

(6) Raspoloživa snaga i proizvedena električna energija koja je isporučena sukladno stavku 2. ovog članka i koja se prenosi sukladno stavku 4. ovog članka oslobođena je carine i drugih davanja.

(7) Za električnu energiju proizvedenu u NE Krško koju sukladno stavku 2. ovog članka preuzima član društva iz Republike Hrvatske ne vrijede slovenski propisi o tržištu električne energije.

Članak 6.

(CIJENA, TROŠKOVI)

(1) Članovi društva isporučenu snagu i električnu energiju plaćat će po cijeni koja pokriva cjelokupne troškove poslovanja uključujući između ostalog i troškove amortizacije, u iznosu potrebnom za realizaciju dugoročne investicijske obnove i ulaganja u tehnička poboljšanja u svezi sa sigurnošću i gospodarskom učinkovitošću nuklearne elektrane. Predračunska cijena snage i električne energije utvrđuje se na osnovi godišnjeg plana sukladno elementima utvrđenim u Društvenom dogovoru. Na kraju poslovne godine obavlja se obračun prema stvarno proizvedenoj električnoj energiji i stvarnim troškovima poslovanja.

(2) U slučaju da nuklearna elektrana nije u pogonu zbog uzroka koji se ne mogu pripisati u odgovornost niti jednoj od ugovornih stranaka odnosno niti jednom od članova društva, a čiji uzrok se nalazio izvan same elektrane i nije se mogao predvidjeti, a njegove posljedice se nisu mogle izbjeći ili otkloniti (viša sila) odnosno zbog uzroka koji se nije mogao predvidjeti, a posljedice se nisu mogle izbjeći ili otkloniti (slučaj), oba člana društva podmirit će svaki polovicu nastalih troškova.

(3) Višom silom ne smatraju se akti državne vlasti ili lokalne samoupravne vlasti, osim akata koji se odnose na nuklearnu sigurnost.

(4) Ako okolnosti iz stavka 2. ovog članka traju dulje od 12 mjeseci, a članovi društva ne dogovore se drugačije, provest će se postupak prijevremenog zatvaranja NE Krško.

(5) Članovi društva će svoje financijske obveze prema NEK d.o.o. redovito ispunjavati i svoju obvezu plaćanja osigurati.

(6) NEK d.o.o. može prekinuti isporuku električne energije članu društva koji trajnije ne plaća svoje obveze odnosno ne ostvari odgovarajuće osiguranje plaćanja svojih obveza.

Članak 7.

(IZVANREDNI TROŠKOVI)

Ugovorne stranke poduzet će odgovarajuće mjere da, polazeći od jednakog udjela članova društva, ti članovi u načelu, u jednakom omjeru osiguraju i sredstva potrebna za podmirenje izvanrednih troškova, kao i za nova ulaganja u NE Krško, ako se ta sredstva ne osiguravaju kroz cijenu iz stavka 1. članka 6#clanak6 ovog Ugovora.

Članak 8.

(ZAPOŠLJAVANJE, ŠKOLOVANJE)

(1) Ugovorne stranke suglasne su da će u Društvenom ugovoru biti određena obveza NEK d.o.o. da se pri zapošljavanju vodi načelom pariteta za članove uprave i druge djelatnike s posebnim ovlaštenjima koje određuje Društveni ugovor.

(2) Društvo će odrediti ona stručna radna mjesta za koja će se, vodeći se načelom sigurnosti, optimalnog pogona nuklearne elektrane te primjerene zastupljenosti stručnih kadrova iz obje ugovorne stranke, osigurati slobodno zapošljavanje.

(3) Republika Slovenija se obvezuje da će, u skladu sa stavkom 1. i stavkom 2. ovog članka, osobama koje imaju status stranca, na prijedlog društva omogućiti slobodno zapošljavanje.

(4) Kod školovanja, stipendiranja i stručnog osposobljavanja NEK d.o.o. će se voditi načelom jednakih prava bez obzira na državljanstvo.

(5) Odredbe ovog članka primjenjivat će se i na već zaposlene djelatnike u NEK d.o.o.

Članak 9.

(IZVOĐAČI RADOVA)

(1) Ugovorne stranke suglasne su da za potrebe redovnog pogona kao i u izvanrednim situacijama NEK d.o.o. osigura sudjelovanje tvrtki i institucija koje zadovoljavaju uvjete kvalificiranih izvođača radova u nuklearnim elektranama. Uz ispunjavanje naprijed navedenih uvjeta i uvjeta konkurentnosti, NEK d.o.o. će osigurati sudjelovanje isporučitelja i izvođača radova podjednako iz obje ugovorne stranke.

(2) Ugovorne stranke su suglasne da će isporučitelje i izvođače iz država ugovornih stranaka za potrebe NEK d.o.o. tretirati u svemu jednako.

Članak 10.

(RAZGRADNJA, RADIOAKTIVNI OTPAD I ISTROŠENO NUKLEARNO GORIVO)

(1) Razgradnja NE Krško, odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, kako je utvrđeno u Zajedničkoj konvenciji iz preambule ovog Ugovora, zajednička je obveza ugovornih stranaka.

(2) Ugovorne stranke suglasne su da će osigurati učinkovito zajedničko rješenje za razgradnju te za odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, kako s gospodarskog stajališta tako i sa stajališta zaštite okoliša.

(3) Odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva iz pogona i razgradnje provodit će se sukladno Programu odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva (u daljnjem tekstu: Program odlaganja RAO i ING). Program odlaganja RAO i ING će u skladu s međunarodnim standardima, u suradnji s NEK d.o.o., izraditi stručne organizacije koje će odrediti ugovorne stranke u roku od 60 dana nakon stupanja na snagu ovog Ugovora. Program odlaganja RAO i ING između ostalog uključuje: prijedlog moguće podjele i preuzimanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, kriterije prihvatljivosti za odlaganje te ocjenu potrebnih financijskih sredstava i rokova izvedbe. Program odlaganja RAO i ING bit će izrađen u roku 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog Ugovora, a potvrdit će ga međudržavno povjerenstvo iz članka 18.#clanak18 ovog Ugovora. Program odlaganja RAO i ING revidira se najmanje svakih pet godina.

(4) Razgradnja će se provoditi sukladno Programu razgradnje. Program razgradnje uključuje i zbrinjavanje cjelokupnog radioaktivnog i drugog otpada nastalog tijekom razgradnje do odvoženja s lokacije NE Krško, ocjenu potrebnih financijskih sredstava kao i rokove za njegovu provedbu.

(5) Program razgradnje izradit će stručne organizacije iz stavka 3. ovog članka zajedno s NEK d.o.o. sukladno međunarodnim standardima najkasnije u roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Ugovora. Program razgradnje potvrđuje međudržavno povjerenstvo iz članka 18.#clanak18 ovog Ugovora, a odobrava upravni organ Republike Slovenije nadležan za nuklearnu sigurnost. Program razgradnje revidira se najmanje svakih pet godina.

(6) Lokacija NE Krško može se koristiti za privremeno skladištenje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva do kraja životnog vijeka.

(7) Ako ugovorne stranke ne postignu dogovor o zajedničkom rješenju odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva do kraja redovnog životnog vijeka, obvezuju se da će najkasnije dvije godine nakon tog roka završiti s preuzimanjem i odvoženjem radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva s lokacije NE Krško i to svaka po polovicu. Daljnje preuzimanje i odvoženje odvijat će se sukladno Programu odlaganja RAO i ING i Programu razgradnje, a najmanje svakih pet godina ako odobrenim programima nije drugačije određeno.

(8) Ako do prijevremenog zatvaranja NE Krško dođe temeljem akata vlasti Republike Slovenije koje nisu posljedica više sile ili slučaja u smislu članka 6.#clanak6 ovog Ugovora, Republika Hrvatska će sudjelovati u razgradnji i odlaganju radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva razmjerno električnoj energiji koju je preuzeo član društva iz Republike Hrvatske u odnosu na električnu energiju koju bi NE Krško proizvela u normalnim okolnostima od početka rada do kraja životnog vijeka.

Članak 11.

(FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ODLAGANJA)

(1) Ugovorne stranke obvezuju se u jednakim dijelovima osigurati financiranje troškova izrade Programa razgradnje, troškova njegove provedbe te troškova izrade Programa odlaganja RAO i ING.

(2) Ako ugovorne stranke postignu dogovor o zajedničkom rješavanju odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva i te troškove će financirati u jednakim djelovima. Ako se takav dogovor ne postigne ugovorne stranke snosit će samostalno troškove svih onih aktivnosti provedbe Programa odlaganja RAO i ING koje nisu od zajedničkog značaja.

(3) Ugovorne stranke će u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog Ugovora donijeti odgovarajuće propise za osiguranje sredstava za financiranje troškova iz 1. i 2. stavka ovog članka i to tako da će svaka ugovorna stranka osigurati redovito uplaćivanje sredstava u svoj posebni fond u iznosu predviđenom u odobrenim programima iz članka 10.#clanak10 ovog Ugovora. Ugovorne stranke odnosno njihovi posebni fondovi će svaki po polovicu financirati sve aktivnosti u svezi s razgradnjom i odlaganjem cjelokupnog radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nastalog tijekom pogona i razgradnje NE Krško, koje odobri međudržavno povjerenstvo iz članka 18.#clanak18 ovog Ugovora.

(4) Ako nastupe okolnosti iz stavka 8. članka 10.#clanak10 ovog Ugovora odgovarajuće se mijenja financiranje troškova iz stavaka 1, 2. i 3. ovog članka koje bi ugovorne stranke inače snosile svaka po polovicu.

(5) Svaka ugovorna stranka solidarno jamči za obveze svojeg posebnog fonda.

(6) Ugovorne stranke će se redovito međusobno izvješćivati o iznosu prikupljenih sredstava u svojim posebnim fondovima.

(7) Nositelj razgradnje NE Krško prema Programu razgradnje je NEK d.o.o.

Članak 12.

(ZAŠTITA ULAGANJA)

(1) Ugovorne stranke suglasne su:

1. da se ostvarivanje prava članova društva koja proizlaze iz ovog Ugovora ne smije ni privremeno ni trajno ograničiti;

2. da će na svom teritoriju osigurati pravedno i nepristrano postupanje prema članu društva iz druge ugovorne stranke odnosno da će ga tretirati na isti način kao i svog člana društva, uz potpunu zaštitu i sigurnost ulaganja u vremenu trajanja zajedničkog ulaganja.

(2) Ugovorne stranke se obvezuju da neće opterećivati proizvodnju i preuzimanje električne energije iz NEK d.o.o. bilokakvim javnim davanjima, propisanim od strane države ili lokalne zajednice, a koja nisu postojala u vrijeme potpisivanja ovog Ugovora te se odnose na NE Krško kao nuklearni objekt odnosno postojeća javna davanja neće realno povećavati. Kod ostalih javnih davanja Republika Slovenija jamči da će NEK d.o.o. biti jednako tretiran kao druge pravne osobe u Republici Sloveniji.

(3) Ako bi se za proizvodnju električne energije utvrdila obveza dodjeljivanja odgovarajuće koncesije, Republika Slovenija se obvezuje takvu koncesiju bez naknade dodijeliti NEK d.o.o. s trajanjem do kraja životnog vijeka elektrane.

Članak 13.

(ZAŠTITA OD IZVLAŠTENJA)

(1) Ulaganje člana društva iz Republike Hrvatske ne može se izvlastiti niti se prema ulaganju mogu poduzeti druge mjere koje bi imale učinak jednak izvlaštenju (u daljnjem tekstu: izvlaštenje), osim ako se radi o nekoj mjeri od javnog interesa u svezi s unutarnjim potrebama Republike Slovenije i koja je provedena u nediskriminacijskoj osnovi i uz brzu, odgovarajuću i učinkovitu naknadu.

(2) Naknada za izvlaštenje se utvrđuje prema članku 13. Ugovora o energetskoj povelji uz primjenu članka 16. Međunarodnih računovodstvenih standarda.

(3) Odredbe prethodnih stavaka vrijede jednako i za prihod od ulaganja te u slučaju djelomične ili potpune likvidacije.

Članak 14.

(REPATRIJACIJA ULAGANJA I PRIHODA)

Republika Slovenija jamči članu društva iz Republike Hrvatske, nakon podmirenja poreznih obveza, neograničen prijenos njegovog ulaganja i prihoda te zarada državljana Republike Hrvatske koji rade u NE Krško d.o.o. Prijenosi će biti obavljeni bez odlaganja u konvertibilnoj valuti. Prijenosi će se obavljati prema tečaju koji se primjenjuje na dan prijenosa u skladu s važećim deviznim propisima i uz isti tretman koji vrijedi za repatrijaciju ulaganja i prihoda koju obavljaju ulagatelji trećih država.

Članak 15.

(SUBROGACIJA)

(1) Ako ugovorna stranka ili od nje određena pravna osoba obavi plaćanje temeljem odštetnog zahtjeva, garancije ili ugovora o osiguranju u svezi s ulaganjem, druga ugovorna stranka priznat će prvoj ugovornoj stranci ili od nje određenoj pravnoj osobi prijenos svakog prava ili zahtjeva oštećenog člana društva. Prva ugovorna stranka ili od nje određena pravna osoba ovlaštena je ostvariti takva prava i provesti takve zahtjeve temeljem subrogacije, u istom opsegu kao i sam član društva.

(2) Prva ugovorna stranka ili od nje određena pravna osoba ima uvijek pravo na jednaki tretman u odnosu na prava ili zahtjeve ostvarene temeljem prijenosa.

Članak 16.

(UTJECAJ NA OKOLIŠ)

Ugovorne stranke se obvezuju da će se međusobno redovito informirati o utjecaju NE Krško na okoliš.

Članak 17.

(FINANCIJSKA PITANJA IZ PROŠLOSTI)

(1) Međusobni financijski odnosi nastali do potpisa ovog Ugovora između NEK d.o.o., ELES d.o.o., ELES GEN d.o.o. i HEP d.d. uredit će se u skladu s načelima utvrđenim u prilogu 3. ovog Ugovora.

(2) Ugovorne stranke suglasne su da danom stupanja na snagu ovog Ugovora prestaju sve obveze NEK d.o.o. prema Fondu za financiranje razgradnje NE Krško i odlaganja radioaktivnog otpada iz NE Krško nastale primjenom Zakona o fondu za financiranje razgradnje NE Krško i odlaganja radioaktivnog otpada iz NE Krško (»Uradni list« RS br. 75/94).

Članak 18.

(MEĐUDRŽAVNO POVJERENSTVO)

(1) Ugovorne stranke će osnovati međudržavno povjerenstvo koje će pratiti provedbu ovog Ugovora i obavljati druge poslove u skladu s ovim Ugovorom. Povjerenstvo čine izaslanstva ugovornih stranaka. Svako izaslanstvo ima predsjednika i četiri člana.

(2) Povjerenstvo se sastaje naizmjence na teritoriju jedne i druge ugovorne stranke. Prvi sastanak sazvat će predsjednik slovenskog izaslanstva u roku 90 dana nakon stupanja na snagu ovog Ugovora.

(3) Tekst poslovnika međudržavnog povjerenstva je prilog 4. ovog Ugovora i nije sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 19.

(RJEŠAVANJE SPOROVA)

(1) Svaki spor između jedne ugovorne stranke sa članovima društva iz druge ugovorne stranke, rješavat će se prvenstveno u dobroj namjeri i sporazumno.

(2) U slučaju da se spor ne može riješiti sporazumno u roku od šest mjeseci od dana pisanog izvješća drugoj ugovornoj stranci, oštećeni član društva može po svojoj prosudbi spor dati na rješavanje:

a) nadležnom sudu ugovorne stranke;

b) ad hoc arbitraži u skladu s pravilima o arbitraži Komisije za međunarodno trgovinsko pravo Ujedinjenih naroda (The Arbitration Rules of Procedure of the United Nations Commission for International Law – UNCITRAL);

c) arbitražnom sudu u skladu s Arbitražnim pravilima Trgovačke komore u Stockholmu (The rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce);

d) arbitražnom sudu pred Međunarodnim arbitražnim centrom Savezne gospodarske komore u Beču;

e) Međunarodnom centru za rješavanje sporova o ulaganju (The International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID) prema Konvenciji o rješavanju sporova o ulaganju između država i državljana drugih država i dodatnog ugovora o uređivanju postupaka mirenja, arbitraže i utvrđivanja činjenica.

(3) Odluka će biti konačna i obvezujuća. Svaka ugovorna stranka će osigurati priznanje i provođenje arbitražne odluke u skladu sa svojim zakonodavstvom.

Članak 20.

(RJEŠAVANJE SPOROVA)

(1) Sporovi između ugovornih stranaka u svezi s tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora, riješit će se prvenstveno pregovorima.

(2) Ako spor prema stavku 1. ovog članka nije moguće riješiti u roku od šest mjeseci, na zahtjev jedne od ugovornih stranaka spor će se proslijediti arbitražnom sudu.

(3) Takav će se arbitražni sud osnovati ad hoc kako slijedi: svaka će ugovorna stranka imenovati jednog arbitra, a ta dva arbitra dogovorit će se o izboru državljana treće države za njihovog predsjednika. Ti će arbitri biti imenovani u roku od dva mjeseca od dana kada je jedna ugovorna stranka obavijestila drugu ugovornu stranku o svojoj namjeri da uputi spor na rješavanje arbitražnom sudu. Predsjednik će biti imenovan u roku od dva mjeseca.

(4) Ako se ne poštuju rokovi navedeni u stavku 3. ovog članka, bilo koja od ugovornih stranaka može, u nedostatku drugog relevantnog dogovora, pozvati predsjednika Međunarodnog arbitražnog suda u Haagu (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud) da izvrši neophodna imenovanja. Ako je predsjednik Međunarodnog suda državljanin jedne od ugovornih stranaka ili je na drugi način spriječen u obavljanju spomenute dužnosti, potpredsjednik, ili u slučaju njegove spriječenosti, sljedeći po rangu član Međunarodnog suda, bit će pozvan da pod istim uvjetima izvrši neophodna imenovanja.

(5) Arbitražni će sud ustanoviti vlastita pravila postupka.

(6) Arbitražni će sud donijeti svoju odluku na temelju ovog Ugovora i u skladu s pravilima međunarodnog prava. Arbitražni će sud donijeti odluku većinom glasova. Odluka je konačna i obvezujuća.

(7) Svaka će ugovorna stranka snositi troškove svog člana i svog zastupanja u arbitražnom postupku na sudu. Troškove predsjednika suda i preostale troškove obje će ugovorne stranke snositi u jednakim dijelovima. Arbitražni sud može, međutim, u svojoj odluci odrediti i drukčiju raspodjelu troškova.

Članak 21.

(REGISTRACIJA UGOVORA)

Ovaj Ugovor će se nakon stupanja na snagu registrirati kod Organizacije ujedinjenih naroda u skladu sa člankom 102. Osnivačke povelje Organizacije ujedinjenih naroda. Registraciju će izvršiti Republika Slovenija.

Članak 22.

(ZAVRŠNE ODREDBE)

(1) Stupanjem ovog Ugovora na snagu prestaju važiti odredbe Sporazuma zaključenog 27. listopada 1970. godine između Izvršnog vijeća SR Hrvatske i Izvršnog sveta SR Slovenije, a ratificiranog u Saboru SR Hrvatske 28. prosinca 1970. godine te u Skupštini SR Slovenije 10. prosinca 1970. godine.

(2) Na sve drugo što nije posebno ugovoreno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja.

(3) Ovaj Ugovor će se ratificirati u Hrvatskom saboru odnosno Državnom zboru Republike Slovenije.

(4) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka zadnje pisane obavijesti diplomatskim putem da su ispunjeni svi uvjeti prema zakonodavstvu ugovornih stranaka potrebni za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Ugovor sačinjen je u Krškom dana 19. prosinca 2001. godine, u dva izvornika na hrvatskom i slovenskom jeziku pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

Goranko Fižulić Janez Kopač

ministar gospodarstva ministar okoliša i prostora

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PRILOG 1

Temeljem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško, te članka 409. Zakona o trgovačkim društvima (»Uradni list« RS, 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99. i 45/01.), pravni sljednici osnivača Nuklearne elektrane Krško, i to

ELES GEN d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, Republika Slovenija, koju zastupa direktor gospodin ––––––––––––––––, kao pravni sljednik osnivača Nuklearne elektrane Krško iz Republike Slovenije

i

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, koju zastupa predsjednik uprave gospodin ––––––––––––––––––––––––––––, kao pravni sljednik osnivača Nuklearne elektrane Krško iz Republike Hrvatske,

sklopili su dana –––––––––––, u ––––––––––––––, sljedeći

DRUŠTVENI UGOVOR

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

1.1. Utvrđuje se da je sklopljen Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu: Međudržavni ugovor) kojim su potpisnice ugovora utvrdile međusobne odnose u svezi statusa, iskorištavanja i razgradnje NE Krško, a nakon osamostaljenja obiju država te uspostave novih društveno-političkih i gospodarskih sustava kod obje ugovorne stranke.

1.2. Utvrđuje se da su stranke ovog Društvenog ugovora u smislu članka 2. Međudržavnog ugovora pravni sljednici prvotnih ulagatelja i osnivača postojeće NE Krško iz obiju potpisnica Međudržavnog ugovora koji trebaju i nadalje ostvarivati svoja prava i obveze u svezi upravljanja i iskorištavanja zajedničke NE Krško.

1.3. Utvrđuje se da je postojeći statusni oblik NEK d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću, upisano u sudski registar uložak broj 1/00120/00 kod Okružnog suda u Krškom.

Članak 2.

2.1. Ugovorne strane utvrđuju da se temeljem članka 2. Međudržavnog ugovora postojeće Javno poduzeće NE Krško d.o.o., preoblikuje u NE KRŠKO d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) u skladu s odredbama Međudržavnog ugovora te odredbama Zakona o trgovačkim društvima (»Uradni list« Republike Slovenije broj 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99. i 45/01. – u daljnjem tekstu: ZTD).

2.2. Temeljem ovog Ugovora, ugovorne stranke kao pravni sljednici prvotnih ulagatelja zajedničke NE Krško u smislu članka 2. Međudržavnog ugovora, postaju osnivači odnosno članovi Društva koji utvrđuju da je novo ustrojeno Društvo pravni sljednik svih prava i obveza zajedničke NE Krško u postojećem statusno pravnom obliku.

Članak 3.

3.1. Ovaj Društveni ugovor temelji se na odredbama Međudržavnog ugovora te odredbama ZTD.

3.2. Na međusobne odnose osnivača – članova Društva, odnose između osnivača i Društva, te na statusno pravni položaj Društva u pravnom prometu, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Međudržavnog ugovora i ZTD u dijelu u kojem međusobni odnosi nisu drugačije riješeni Međudržavnim ugovorom, te odredbe ovog Društvenog ugovora.

Članak 4.

Ovaj Društveni ugovor je najviši akt Društva. Drugi akti koje u skladu s ovim Društvenim ugovorom donesu organi Društva ne smiju biti u suprotnosti s odredbama ovog Društvenog ugovora.

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 5.

5.1. Društvo ima tvrtku: Nuklearna elektrana Krško d.o.o.

Skraćena tvrtka Društva glasi: NEK d.o.o.

Sjedište Društva je u Krškom, Vrbina 12, Slovenija.

5.2. Tvrtka Društva u prijevodu na engleski jezik glasi: Nuclear Power Plant Krško d.o.o.

Prijevod tvrtke na strani jezik može se koristiti samo zajedno s tvrtkom na slovenskom jeziku.

5.3. O obliku i sadržaju znaka Društva, koji Društvo koristi u pravnom prometu, odlučuje Nadzorni odbor Društva.

SVRHA I TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 6.

6.1. Utvrđuje se da je svrha Društva proizvodnja i isporuka električne energije isključivo u korist članova Društva. U skladu s navedenim, Društvo ne može proizvoditi i isporučivati električnu energiju trećim osobama osim uz prethodnu suglasnost oba člana Društva i osim u slučaju utvrđenom ovim Društvenim ugovorom.

6.2. Društvo je osnovano na određeno vrijeme i to do kraja postupka razgradnje nuklearne elektrane.

6.3. Nakon isteka razdoblja za koje je Društvo osnovano obavit će se likvidacija Društva u skladu s važećim propisima. Kod prodaje nekretnina Društva Republika Slovenija, odnosno od nje ovlaštena pravna osoba, ima pravo prvokupa u skladu sa odredbama Međudržavnog ugovora.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 7.

Društvo obavlja gospodarsku djelatnost u okviru djelatnosti za koje je registrirano.

Djelatnosti Društva u skladu sa Standardnom klasifikacijom djelatnosti su sljedeće:

• E/40.102 Proizvodnja električne energije u TE i NE

• K/74.204 Ostalo projektiranje i tehničko savjetovanje

• K/74.30 Tehničko ispitivanje i analize

• K/73.102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj na području tehnologije

Društvo može bez upisa u registar obavljati druge djelatnosti, koje su namijenjene za obavljanje djelatnosti upisanih u sudski registar, za koje je uobičajeno da se obavljaju zajedno s tim djelatnostima u manjem opsegu ili povremeno, ili koje pridonose potpunijem korištenju kapaciteta, koji se koriste za obavljanje opisanih djelatnosti.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 8.

Društvo zastupaju i predstavljaju osobe koje su na zastupanje ovlaštene u skladu s člancima 9. i 34. ovog Ugovora te posebnom odlukom Skupštine Društva.

PROKURA

Članak 9.

9.1. Društvo može imenovati jednog ili više prokurista koji su u ime i za račun Društva ovlašteni obavljati sve pravne radnje u okviru pravne sposobnosti Društva, osim otuđenja i opterećenja nekretnina Društva za što prokuristi moraju imati prethodnu odluku Skupštine Društva.

9.2. Odluku o dodjeljivanju prokure pojedinom prokuristi donosi Skupština Društva.

9.3. Društvo sklapa s prokuristima poseban ugovor o međusobnim odnosima.

IMOVINA, TEMELJNI KAPITAL I POSLOVNI UDJELI DRUŠTVA

Članak 10.

10.1. Vrijednost temeljnog kapitala Društva iznosi 84.723,482.000,00 SIT (osamdesetčetirimilijardesedamstodvadesettrimilijunačetristoosamdesetdvijetisuće slovenskih tolara).

10.2. Zaključivanjem ovog Ugovora smatra se da je temeljni kapital u cijelosti uložen u Društvo.

Članak 11.

11.1. U okviru temeljnog kapitala, određenog u prethodnom članku članovi Društva imaju sljedeće osnovne uloge:

1. Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb ima osnovni ulog u visini 42.361,741.000,00 SIT (četrdesetdvijemilijardetristošezdesetjedanmilijunsedamstočetrdesetjednatisuća slovenskih tolara),

2. ELES GEN d.o.o. Ljubljana ima osnovni ulog u visini 42.361,741.000,00 SIT (četrdestdvijemilijardetristošezdesetjedanmilijunsedamstočetrdesetjedna tisuća slovenskih tolara).

11.2. Na temelju određenih temeljnih kapitalnih uloga članovi Društva stječu svaki svoj poslovni udjel.

11.3. Prava koja proizlaze iz poslovnog udjela su jednaka, ako to ovim Ugovorom nije drugačije određeno.

PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA

Članak 12.

12.1. Pod prijenosom poslovnog udjela u smislu ovog Društvenog ugovora smatra se svako besplatno ili naplatno raspolaganje poslovnim udjelom između članova Društva, te članova Društva i trećih osoba.

12.2. Prijenos poslovnog udjela između članova Društva je slobodan.

12.3. Slobodan je i svaki prijenos poslovnog udjela na treće osobe koje imaju položaj ovisnih trgovačkih društava u kojima član Društva ima većinski udio, odnosno većinsko pravo upravljanja, ili prijenos na treće osobe u kojima ugovorne stranke Međudržavnog ugovora imaju većinski udio ili većinsko pravo upravljanja.

12.4. Ne smatra se prijenosom poslovnog udjela u smislu stavka 1. ovog članka, kada dolazi do prijenosa poslovnog udjela radi statusnih promjena u članovima Društva pa se u skladu s time ne smatra prijenosom poslovnog udjela sa članova Društva na pravne sljednike nastale statusnim promjenama.

Članak 13.

Član Društva ne može prenijeti svoj poslovni udio trećim osobama bez izričite pisane suglasnosti drugog člana Društva.

Članak 14.

Dioba poslovnog udjela nije dopuštena.

OPTEREĆENJE POSLOVNOG UDJELA

Članak 15.

15.1. Član Društva ne može svoj poslovni udio opteretiti založnim ili drugim pravom bez izričite pisane suglasnosti drugog člana Društva.

15.2. Član Društva mora drugog člana Društva odmah izvijestiti ako je treća osoba pokrenula postupak ovrhe poslovnog udjela.

POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 16.

16.1. Temeljem odluke Skupštine članova Društva o povećanju temeljnog kapitala, članovi mogu upisati nove uloge, na način da se novi ulozi uplaćuju odnosno unose u novcu i stvarima (efektivno povećanje temeljnog kapitala).

16.2. Temeljem odluke Skupštine Društva, temeljni kapital se može povećati i prijenosom rezervi Društva odnosno dobiti (nominalno povećanje temeljnog kapitala).

16.3. Navedeni načini povećanja temeljnog kapitala mogu se provesti samo tako da se prilikom povećanja zadrži postojeći omjer poslovnih udjela u visini od 50%: 50% u skladu sa člankom 11.#clanak11 stavak 2. ovog Ugovora.

Članak 17.

Izjava o preuzimanju novog temeljnog uloga mora biti sastavljena u obliku javnobilježničkog akta.

Članak 18.

18.1. Ako se temeljni kaital povećava unosom u stvarima, odlukom o povećanju temeljnog kapitala odredit će se predmet i vrijednost uloga. Vrijednost uloga će utvrditi ovlašteni procjenitelj kojeg će imenovati Skupština Društva.

18.2. Član Društva koji unosi ulog u stvarima mora sklopiti s Društvom odgovarajući ugovor o prijenosu stvari odnosno prava u korist Društva, prije podnošenja prijave za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 19.

19.1. Pri efektivnom povećanju temeljnog kapitala članovi Društva uplaćuju odnosno unose, te preuzimaju nove uloge u razmjeru svojih postojećih temeljnih uloga u temeljnom kapitalu Društva.

19.2. Pri nominalnom povećanju temeljnog kapitala, nove udjele preuzimaju dosadašnji članovi razmjerno svojim postojećim temeljnim udjelima u temeljnom kapitalu Društva i to tako da se ukupni odnos temeljnih udjela između članova u temeljnom kapitalu ne mijenja.

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 20.

20.1. Temeljem odluke Skupštine članova Društva temeljni kapital se može smanjiti. U odluci o smanjenju temeljnog kapitala mora se navesti opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala te način i uvjeti provođenja smanjenja.

20.2. Smanjenjem temeljnog kapitala smatra se svako smanjenje visine temeljnog kapitala određenog ovim Ugovorom kao što je: smanjenje vraćanjem članovima njihovih temeljnih uloga, smanjenje sniženjem nominalnog iznosa uloga članova i povlačenje poslovnog udjela.

Članak 21.

Smanjenje temeljnog kapitala provodi se u skladu sa zakonom.

Članak 22.

Smanjenje temeljnog kapitala je valjano ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– ako je Uprava Društva dva puta objavila odluku o smanjenju temeljnog kapitala u kojoj je pozvala vjerovnike Društva da se jave Društvu te izjave da li su suglasni sa smanjenjem temeljnog kapitala, time da vjerovnike koji su poznati Društvu, Društvo mora pozvati neposredno;

– ako Društvo vjerovnicima, koji nisu suglasni sa smanjenjem temeljnog kapitala, podmiri njihove zahtjeve odnosno ukoliko im preda odgovarajuće sredstvo osiguranja.

POVLAČENJE POSLOVNOG UDJELA

Članak 23.

Istupanje odnosno isključenje iz Društva dopušteno je samo uz odgovarajuću suglasnost Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Članak 24.

24.1. Član Društva čiji se poslovni udio povlači u smislu prethodnog članka, ima pravo samo na isplatu vrijednosti poslovnog udjela u novcu koja važi na dan istupa. Za potrebe procjene vrijednosti udjela u slučaju istupa jednog člana, obavit će se procjena koju će provesti ovlašteni revizori koje će imenovati Nadzorni odbor Društva. Procjena će se obaviti na dan istupa na trošak Društva. Pripadajući novčani iznos udjela Društvo je dužno članu koji istupa isplatiti u roku 6 (šest) godina od dana istupa s kamatama po stopi koju banke plaćaju na depozite po viđenju.

24.2. Istupanjem iz Društva prestaje poslovni udio člana kao i sva prava i obveze koje je u svezi s poslovnim udjelom imao taj član.

ODNOSI ČLANOVA U POGLEDU ISKORIŠTAVANJA NE KRŠKO

Članak 25.

25.1. Ovim odredbama uređuje se pravo na korištenje snage i energije koja se u okviru djelatnosti iz članka 7. proizvodi u NE Krško.

25.2. Svaki član Društva ima pravo i obvezu otkupa 50% (pedeset posto) ukupne raspoložive snage i električne energije na pragu NE Krško u skladu s ovim Društvenim ugovorom.

25.3. Ako članovi Društva ne iskoriste u cijelosti svoj dio raspoložive snage (50%) snose troškove kao da su svoj dio iskoristili u cijelosti.

Članak 26.

Proizvodnju električne energije u okviru raspoložive snage dogovaraju članovi Društva i Društvo za svaku narednu godinu godišnjim planom, u koji su pored ostalog uključeni godišnji plan proizvodnje i godišnji plan troškova. Godišnji plan na prijedlog Uprave usvaja Nadzorni odbor Društva. Ako Nadzorni odbor Društva do 31. prosinca tekuće godine ne usvoji godišnji plan za iduću godinu, godišnji plan proizvodnje samostalno određuje Uprava.

CIJENA SNAGE I ENERGIJE IZ NEK

Članak 27.

27.1. Predračunsku cijenu raspoložive snage i energije određuje Društvo unaprijed za svaku poslovnu godinu.

27.2. Tako postavljena cijena određuje se odlukom Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora najkasnije do 1. listopada za sljedeću godinu. Ako izostane suglasnost, na snazi je zadnja predračunska cijena, pomnožena s koeficijentom porasta cijena životnih potrepština u Republici Sloveniji u razdoblju od zadnjeg određivanja predračunske cijene.

27.3. Predračunska cijena raspoložive snage i energije iz nuklearne elektrane određuje se na temelju godišnjeg plana koji čine plan troškova i plan proizvodnje te dugoročni plan ulaganja tako da ta cijena osigurava pokrivanje svih pogonskih troškova Društva.

Članak 28.

28.1. Elementi plana troškova i proračuna cijene su prije svega:

– troškovi nuklearnog goriva i drugi troškovi koji se odnose na to gorivo,

– vodni doprinos,

– troškovi potrošnje materijala i usluga,

– amortizacija do visine potrebne za nova investicijska ulaganja i otplatu glavnica investicijskih kredita za takva ulaganja, a utvrđenih dugoročnim planom ulaganja,

– premije osiguranja,

– naknada za korištenje zemljišta odnosno druge obveze prema lokalnoj zajednici,

– troškovi rada,

– otpisi obrtnih sredstava,

– troškovi kamata i drugi rashodi financiranja i

– porezi i drugi rashodi poslovanja.

28.2. Društvo obračunava:

– raspoloživu snagu na pragu nuklearne elektrane u 12 mjesečnih iznosa,

– radnu energiju po broju proizvedenih kWh na pragu NEK po dogovorenoj cijeni u 12 mjesečnih iznosa.

Članak 29.

Na kraju godine i prije izrade završnog računa utvrđuje se poslovni rezultat i vrši izračun tako da cijena za isporučenu snagu i energiju pokriva sve troškove i rashode Društva.

Članak 30.

30.1. Članovi Društva se obvezuju da će svoje obveze prema NEK d.o.o. podmirivati u roku 15 dana od ispostavljanja svake pojedine fakture. Za zakašnjela plaćanja članova Društva NEK d.o.o. će obračunati zatezne kamate, koje važe u Republici Sloveniji za gospodarske kupoprodajne ugovore.

30.2. Za osiguranje plaćanja faktura članovi Društva će Društvu u roku 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Ugovora predati bankarsko jamstvo na prvi poziv ili drugo odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja obostrano prihvaćeno u visini od najmanje jedne prosječne mjesečne isporuke iz protekle godine. Sredstvo osiguranja plaćanja je trajno i zamjenjivo.

30.3. U slučaju da član Društva ne ispuni svoju obvezu iz prethodnog stavka, Društvo mu smije, po isteku naknadnog 8-dnevnog roka za plaćanje, prekinuti daljnje isporuke, a energiju prodati na tržištu. Ako prihod koji Društvo ostvari prodajom te energiju na tržištu nije dostatan za pokriće svih troškova, član uprave ostaje i nadalje u obvezi prema Društvu za plaćanje te razlike. Društvo će ponovno uspostaviti isporuku članu Društva nakon plaćanja svih dospjelih obveza.

RIZICI POSLOVANJA NE KRŠKO

Članak 31.

31.1. U slučaju da nuklearna elektrana nije u pogonu zbog uzroka koji se ne mogu pripisati u odgovornost niti jednom od članova Društva, a čiji uzrok se nalazio izvan same elektrane i nije se mogao predvidjeti, a njegove posljedice se nisu mogle izbjeći ili otkloniti (viša sila) ili zbog uzroka koji se nije mogao predvidjeti, a posljedice se nisu mogle izbjeći ili otkloniti (slučaj), oba člana Društva podmirit će svaki polovicu nastalih troškova.

31.2. Višom silom ne smatraju se akti državne vlasti ili lokalne samoupravne vlasti, osim akata koji se odnose na nuklearnu sigurnost.

31.3. Ako okolnosti iz stavka 1. ovog članka traju dulje od 12 (dvanaest) mjeseci, a članovi Društva ne dogovore se drugačije, provest će se postupak prijevremenog zatvaranja NE Krško.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 32.

Organi Društva su:

– UPRAVA DRUŠTVA;

– NADZORNI ODBOR;

– SKUPŠTINA DRUŠTVA.

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 33.

33.1. Upravu Društva čine 2 (dva) člana koje imenuje Skupština Društva. Predsjednika uprave predlaže ELES GEN d.o.o., a člana uprave Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb.

33.2. Imenovane osobe moraju osim općih zakonskih uvjeta, imati pet godina radnog iskustva u struci, najmanje visoku stručnu spremu (VII stupanj) tehničke, ekonomske ili pravne struke, aktivno znanje engleskog jezika, organizacijske sposobnosti i smisao za rukovođenje.

33.3. Mandat predsjednika uprave i člana uprave traje pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja.

33.4. Ako bilo kojem članu uprave, uključujući predsjednika uprave, prestane funkcija iz bilo kojeg razloga, član Društva, koji je predlagao imenovanje tog člana, ima pravo neposredno imenovati novog člana uprave koji ima jednaka prava i obveze kao njegov prethodnik. Član Društva mora odmah nakon imenovanja sazvati sjednicu Skupštine Društva koja mora odlučiti o imenovanju. Mandat tako imenovanog člana uprave traje do trenutka kad Skupština Društva donese odluku o imenovanju u skladu s ovim Društvenim ugovorom. Ako Skupština iz bilo kojeg razloga ne donese odluku o imenovanju, mandat neposredno imenovanom članu uprave traje do odluke arbitraže iz članka 58.#clanak58 ovog Ugovora.

33.5. Odmah nakon imenovanja uprave u skladu s ovim Društvenim ugovorom ta će uprava, po paritetnom principu, imenovati ne manje od četiri (4) niti više od šest (6) radnika s posebnim ovlaštenjima koji će obnašati funkcije izvršnih direktora.

33.6. Uprava Društva donosi poslovnik o radu uprave koji detaljnije određuje način rada uprave Društva.

ZASTUPANJE

Članak 34.

34.1. Društvo zastupaju samostalno predsjednik i član uprave uz ograničenja utvrđena ovim Ugovorom.

34.2. Skupština može upravi Društva i drugim osobama ovlaštenim na zastupanje Društva propisati posebna interna ograničenja prava na zastupanje, koja se ne upisuju u sudski registar. Uprava Društva odnosno druga osoba ovlaštena za zastupanje dužni su se pridržavati tako propisanih ograničenja.

VOĐENJE POSLOVA

Članak 35.

35.1. Uprava Društva vodi poslovanje Društva.

35.2. Odluke uprave Društva u okviru vođenja poslovanja Društva donose se suglasnošću svih članova uprave osim u slučaju utvrđenom stavkom 3. ovog članka. Ako za neku odluku uprave nije postignuta suglasnost, ta se odluka daje na razmatranje i odlučivanje Nadzornom odboru Društva u skladu s odredbama ovog Ugovora i Poslovnika o radu uprave.

35.3. Zbog sprječavanja moguće blokade u odlučivanju, kad se unutar paritetno sastavljene uprave ne postigne većina, odlukom se smatra ona za koju je glasovao predsjednik uprave (odlučujući glas). Odlučujući glas predsjednika uprave koristi se iznimno i to u slučajevima kad bi nesuglasnost u upravi mogla:

1. ugroziti sigurnost pogona,

2. bitno ugroziti ostvarenje ciljeva određenih prihvaćenim godišnjim planom,

3. uzrokovati Društvu veću štetu.

35.3.1. U slučaju kad je predsjednik uprave koristio odlučujući glas, mora odmah zahtijevati od predsjednika Nadzornog odbora sazivanje sjednice Nadzornog odbora na kojoj će se razmotriti opravdanost korištenja odlučujućeg glasa i donijeti odgovarajuće mjere.

35.3.2. U slučaju korištenja odlučujućeg glasa članovi uprave, koji su glasovali protiv odluke ne odgovaraju za štetu koja proizlazi iz takve odluke predsjednika uprave.

35.4. U sklopu vođenja poslova Društva, uprava Društva posebice je dužna u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom:

1. određivati poslovnu politiku Društva,

2. samostalno zaključivati pravne poslove i voditi operativno poslovanje,

3. zaključivati ugovore sa zaposlenima,

4. voditi poslovne knjige i sastavljati, te objavljivati financijska izvješća,

5. Nadzornom odboru dostavljati poslovno izvješće svaki kvartal,

6. određivati unutarnju organizaciju Društva i donositi druge akte,

7. provoditi odluke koje prihvati Skupština, odnosno Nadzorni odbor,

8. pripremati odluke za odlučivanje na Nadzornom odboru, za pridobivanje suglasnosti,

9. izvještavati druge organe Društva, te u okviru toga donositi odgovarajuće odluke,

10. donositi opće akte ako to nije ovim Ugovorom ili zakonom izričito postavljeno u djelokrug drugog organa Društva,

11. zaključivati i potpisivati kolektivne ugovore sa sindikatima,

12. brinuti za razvoj sigurnosne kulture u Društvu i za provođenje visokih radnih standarda,

13. donositi mjere za nuklearnu sigurnost i njeno provođenje i poštivati sve elemente koji su potrebni za siguran i stabilan rad nuklearne elektrane,

14. osiguravati potrebne mjere za zaštitu zaposlenih i stanovništva od izvora ionizirajućeg zračenja u slučaju nuklearne nesreće,

15. uređivati obveze u skladu sa zakonom i propisima koji uređuju razgradnju nuklearne elektrane,

16. izvršavati obveze koje određuju odgovarajuće odredbe Međudržavnog ugovora,

17. obavljati druge poslove određene zakonom i ovim Ugovorom.

35.5. Prava i obveze predsjednika i člana uprave određuju se ugovorom koji s upravom u ime Društva sklapa predsjednik Nadzornog odbora.

NADZORNI ODBOR

Članak 36.

36.1. Nadzorni odbor Društva čini šest (6) članova.

36.2. Članovi Nadzornog odbora, u načelu, biraju se iz redova stručnjaka iz područja bitnih za poslovanje Društva.

36.3. Iznimno od načela pariteta u radu i odlučivanju Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati i predstavnici zaposlenika NEK d.o.o. (širi sustav), ali samo kada se raspravlja i odlučuje neposredno o radno-pravnim pitanjima koja se tiču zaposlenika NEK d.o.o. U tim slučajevima nadzorni odbor je sastavljen tripartitno od devet (9) članova, od jednakog broja predstavnika slovenskog člana Društva, hrvatskog člana Društva i predstavnika zaposlenih u NEK d.o.o..

Članak 37.

37.1. Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština Društva na prijedlog članova Društva i to tako da pojedini član Društva predlaže tri (3) člana Nadzornog odbora. Predstavnike zaposlenika imenuje Skupština u skladu s propisima koji uređuju sudjelovanje radnika u upravljanju.

37.2. Uz prijedlog će se dostaviti i pisana izjava kojom osoba predložena za člana Nadzornog odbora, koja to postaje po prvi put, izjavljuje da je pripravna obavljati dužnost člana Nadzornog odbora Društva te da ne postoje zakonske prepreke za obavljanje te dužnosti.

37.3. Izabrane osobe moraju osim općih zakonskih uvjeta, imati pet godina radnog iskustva u struci i najmanje visoku stručnu spremu (VII stupanj). Ta se odredba ne odnosi na predstavnike zaposlenika koji sudjeluju u radu Nadzornog odbora.

Članak 38.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri (4) godine s time da ih se može ponovno birati u taj odbor.

Članak 39.

39.1. Nadzorni odbor izabran na Skupštini mora se konstituirati najkasnije 8 (osam) dana od dana imenovanja. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora imenovanog na Skupštini Društva, članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora, te njegovog zamjenika.

39.2. Predsjednik Nadzornog odbora imenovat će se iz reda članova koje je predložio predstavnik člana Društva iz Hrvatske, a zamjenik iz reda članova koje je predložio predstavnik člana Društva iz Slovenije.

Članak 40.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

1. nadzire vođenje poslova Društva,

2. po potrebi saziva Skupštinu Društva,

3. podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,

4. daje suglasnost na godišnji plan i dugoročni plan ulaganja,

5. daje prethodnu suglasnost na odluke uprave Društva o ulaganjima u Društvo, te o preuzimanju obveza za Društvo, a koje prelaze novčanu protuvrijednost od 2,000.000,00 USD (dva milijuna američkih dolara) osim u slučaju otuđenja ili pribavljanja nekretnina o čemu odlučuje Skupština Društva,

6. daje mišljenje o godišnjem izvješću,

7. zastupa Društvo prema članovima uprave,

8. daje suglasnost na odluke uprave ako to bude propisano posebnim zakonom ili ovim Ugovorom,

9. djeluje kao drugostupanjski organ u pogledu svih pitanja u kojima se mora osigurati dvostupanjsko postupanje i u kojima se kao prvostupanjski organ pojavljuje Uprava,

10. donosi poslovnik o svom radu,

11. imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja,

12. odlučuje u slučaju kada Uprava Društva zbog nedostatka suglasnosti ne može donijeti odluku,

13. na prijedlog uprave imenuje i razrješava članove nezavisnog povjerenstva za sigurnosne analize (u daljnjem tekstu: ISEG),

14. razmatra izvještaje ISEG,

15. provodi obveze utvrđene odgovarajućim odredbama Međudržavnog ugovora,

16. obavlja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene Međudržavnim ugovorom, zakonom i ovim Ugovorom.

Članak 41.

41.1. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas:

41.2. Odluke Nadzornog odbora su pravovaljane ako je na sjednici zastupljena većina glasova članova. Odluka je pravovaljana ako je donesena većinom glasova svih članova Nadzornog odbora. Ove se odredbe odgovarajuće primjenjuju i kad Nadzorni odbor radi u slučaju iz članka 36.#clanak36 stavak 3. ovog Ugovora.

41.3. Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice konzultacijom članova, ako nijedan od članova Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice. Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 42.

Nadzorni odbor donosi svoj Poslovnik o radu u kojem se detaljno uređuje rad Nadzornog odbora. Poslovnik o radu Nadzorni odbor je obvezan donijeti na prvoj sjednici koja slijedi nakon konstituirajuće sjednice.

Članak 43.

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad u Nadzornom odboru prema odluci Skupštine Društva.

SKUPŠTINA ČLANOVA DRUŠTVA

Članak 44.

44.1. Skupština članova Društva sastaje se najmanje jednom na godinu (redovita glavna Skupština).

44.2. Odluke članova Društva donose se na sjednici Skupštine suglasnošću oba člana Društva ukoliko za pojedini slučaj nije drugačije propisano ovim Ugovorom. Održavanje sjednice Skupštine nije potrebno, ako se članovi Društva suglase u pisanom obliku s odlukama koje treba donijeti.

Članak 45.

45.1. Redovne sjednice Skupštine moraju se održati svake godine u roku mjesec dana od izrade godišnjeg izvješća za proteklu poslovnu godinu. Sjednica Skupštine se može sazivati po potrebi, posebice kad treba donijeti odgovarajuće odluke važne za Društvo, odnosno kad to zahtijevaju interesi Društva.

45.2. Sjednicu Skupštine saziva Uprava preporučenim pismom upućenim članovima Društva uz naznaku mjesta, vremena i dnevnog reda. Članovi Društva moraju primiti poziv najmanje sedam dana prije dana održanja sjednice Skupštine, uz koji je priložen dnevni red o kojem će se raspravljati te po potrebi i odgovarajuća dokumentacija koja se odnosi na točke dnevnog reda.

45.3. Poziv na sjednicu Skupštine po prethodnom stavku sadrži i naknadni dan, mjesto te vrijeme održavanja sjednice Skupštine, ukoliko se sjednica Skupštine zbog odsustva jednog člana ne bi održala. Na naknadnom zasjedanju Skupština valjano odlučuje bez obzira na to da li zasjedanju prisustvuju oba člana ili samo jedan. Naknadno zasjedanje može se održati najmanje pet (5) dana nakon prvotno sazvanog zasjedanja.

Članak 46.

46.1. Svaki član Društva može bilo kada zatražiti da uprava sazove sjednicu Skupštine. Ako to uprava ne učini u roku četrnaest (14) dana od dana kad primi takav zahtjev, taj član Društva može neposredno sazvati sjednicu Skupštine, na način utvrđen u prethodnom članku ovog Ugovora.

46.2. Poziv se dostavlja najkasnije u roku četrnaest (14) dana prije dana sjednice Skupštine, pri čemu se dan predaje na poštu i dan sjednice Skupštine ne računaju. Kao adresa za upućivanje poziva vrijedi zadnje poznato sjedište člana Društva.

46.3. Sjednica Skupštine se po mogućnosti održava u sjedištu Društva. Uz suglasnost svih članova Društva može se odustati od poštivanja formalnosti za sazivanje i održavanje sjednice Skupštine te odluku donijeti bez održavanja sjednice. Za to moraju postojati pisane suglasnosti oba člana Društva.

Članak 47.

47.1. Sjednici Skupštine prisustvuju članovi Skupštine putem svojih zakonskih zastupnika odnosno prokurista koji su upisani u sudski registar, ili putem svojih punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku, a punomoćnik prije održavanja sjednice Skupštine mora pokazati originalni primjerak.

47.2. Na sjednici Skupštine uz članove Društva mogu prisustvovati i njihovi savjetnici.

Članak 48.

Svaki od članova Društva ima u Skupštini jedan glas.

Članak 49.

49.1. Skupština odlučuje o svim pitanjima u svezi s poslovanjem i vođenjem Društva, a prije svega:

1. odlučuje o promjeni Društvenog ugovora,

2. odlučuje o prestanku Društva i prijevremenom prestanku rada elektrane,

3. odlučuje o statusnim promjenama u Društvu i o promjeni oblika Društva,

4. donosi opće akte Društva, čije donošenje po obvezujućim propisima te odredbama ovog Ugovora spada u nadležnost Skupštine Društva,

5. imenuje i razrješuje članove uprave Društva te članove Nadzornog odbora,

6. imenuje i opoziva prokuriste,

7. odlučuje o godišnjoj bilanci stanja i uspjeha, o raspodjeli dobiti, te načinu pokrivanja gubitaka Društva,

8. odlučuje o promjeni djelatnosti, tvrtke ili sjedišta Društva,

9. odlučuje o odobrenju pojedinom članu Društva glede terećenja (zalog) njegovog poslovnog udjela u Društvu,

10. daje suglasnost Upravi Društva i prokuristima za otuđenje i terećenje nekretnina Društva,

11. u okviru svog djelokruga provodi obveze utvrđene odgovarajućim odredbama Međudržavnog ugovora te

12. obavlja sve ostalo, što nije stavljeno u djelokrug nekom drugom organu Društva.

49.2. Skupština Društva imenovat će predložene članove Uprave i Nadzornog odbora, ako su predloženi u skladu s ovim Društvenim ugovorom.

49.3. Odluku o prestanku Društva Skupština može donijeti samo uz uvjet utvrđen člankom 2. stavak 5. Međudržavnog ugovora.

49.4. O tijeku Skupštine članova Društva potrebno je voditi zapisnik, kojeg mora potpisati član uprave koji je sudjelovao na Skupštini i članovi Društva.

ZAPOŠLJAVANJE DJELATNIKA

Članak 50.

50.1. Uprava je dužna pri zapošljavanju rukovoditi se načelom pariteta pri izboru djelatnika s posebnim ovlaštenjima koje određuje Društveni ugovor.

50.2. Uprava je dužna odrediti ona stručna radna mjesta za koja će se, vodeći se načelom sigurnosti i optimalnog djelovanja nuklearne elektrane, osigurati primjerena zastupljenost stručnih kadrova iz Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Natječaj o potrebi novog zapošljavanja uprava će objaviti u dnevnim glasilima u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.

50.3. Kod školovanja, stipendiranja i stručnog osposobljavanja uprava će se rukovoditi načelom jednakih prava bez obzira na državljanstvo kandidata.

50.4. Odredbe ovog članka primjenjivat će se i na već zaposlene djelatnike.

POSLOVNE KNJIGE I GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Članak 51.

51.1. Društvo vodi poslovne knjige te izrađuje godišnja izvješća u skladu s važećim propisima Republike Slovenije, ako drugačije nije određeno Međudržavnim ugovorom, pri čemu za pravilnost, točnost, istinitost i ažurnost odgovara uprava Društva.

51.2. Uprava Društva predlaže godišnje izvješće za potvrdu Skupštini najkasnije u rokovima u kojima Društvo mora godišnje izvješće u skladu s važećim propisima Republike Slovenije predati ovlaštenim organima odnosno organizacijama izvan Društva.

RASPODJELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITKA

Članak 52.

52.1. Društvo posluje po načelu pokrivanja svih troškova i u načelu ne ostvaruje ni dobit ni gubitak.

52.2. Eventualna dobit Društva, nastala kao posljedica odstupanja stvarnih prihoda i rashoda od planiranih, ili kao posljedica naknadnih poreznih ili računovodstvenih promjena, raspoređuje se u rezerve.

52.3. Eventualni gubitak, nastao kao posljedica odstupanja stvarnih prihoda i rashoda od planiranih, ili kao posljedica naknadnih poreznih ili računovodstvenih promjena podmiruje se na teret rezervi Društva.

AKTI DRUŠTVA

Članak 53.

53.1. Društvo, odnosno njegovi organi donose odgovarajuće akte Društva u okviru svojih djelokruga kada je to propisima Republike Slovenije propisano ili potrebno u djelovanju Društva.

53.2. Akti Društva su akti koje je Društvo dužno donijeti u skladu s odgovarajućim propisima Republike Slovenije, te poslovnici i pravilnici s kojima se uređuje unutrašnja organizacija važna za rad i poslovanje Društva, knjigovodstveno i financijsko poslovanje, radni odnosi, disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih, poslovna tajna, prava i obveze članova Društva i druga važna pitanja o kojima odlučuje Skupština ili drugi nadležni organ Društva.

53.3. Do prihvaćanja odgovarajućih akata primjenjuju se svi akti koji su u nuklearnoj elektrani bili na snazi na dan zaključivanja ovog Ugovora, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Ugovorom i Međudržavnim ugovorom.

POSLOVNA TAJNA

Članak 54.

54.1. Poslovnu tajnu čine svi podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom te općim aktom o čuvanju poslovne tajne koji donosi Skupština Društva, a koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada te druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenim osobama mogle nastupiti štetne posljedice za gospodarske interese Društva.

54.2. Skupština Društva se obvezuje da odmah nakon upisa Društva u sudski registar, donese opći akt iz prethodnog stavka ovog članka. Sadržajem općeg akta moraju odmah nakon njegovog donošenja biti upoznati članovi organa Društva te druge osobe, koje su dužne čuvati poslovnu tajnu.

54.3. Bez obzira na sadržaj općeg akta, poslovnu tajnu čine i podaci za koje je očito da bi nastala znatna šteta Društvu, ako bi za te podatke saznala neovlaštena osoba. Članovi Društva, članovi organa Društva, djelatnici, te druge osobe, odgovorni su za otkrivanje poslovne tajne, ukoliko su znali ili su morali znati za takav značaj predmetnih podataka.

54.4. Kao poslovna tajna ne mogu se proglasiti podaci, koji su po zakonu javni ili podaci o kršenju zakona ili dobrih poslovnih običaja.

Članak 55.

55.1. Skupština Društva će općim aktom iz prethodnog članka utvrditi način čuvanja poslovne tajne te odgovornost osoba koje su dužne čuvati poslovnu tajnu.

55.2. Podatke koji su poslovna tajna, dužne su čuvati i osobe izvan Društva, ukoliko su znale da su određeni podaci poslovna tajna.

55.3. Zabranjuje se svako ponašanje s kojim bi osobe izvan Društva pokušale u suprotnosti sa zakonom i voljom Društva pribaviti podatke koji su poslovna tajna Društva.

TROŠKOVI

Članak 56.

Sve troškove koji nastanu sklapanjem ovog Ugovora odnosno u svezi s njim u postupku preoblikovanja i konstituiranja Društva snosi Društvo.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 57.

57.1. Svi sporovi nastali iz ovog Ugovora odnosno u svezi s ovim Ugovorom radi povrede njegovih odredbi, te radi prestanka i poništenja Ugovora, konačno će se rješavati u skladu s Pravilima o arbitraži i koncilijaciji (Bečka pravila) pred Međunarodnim arbitražnim centrom Savezne gospodarske komore u Beču, uz pomoć 3 (tri) arbitra imenovanih u skladu s navedenim Pravilima.

57.2. Jezik arbitraže je engleski jezik.

57.3. Imenovana arbitraža ovlaštena je odlučivati po pravičnosti odnosno ex aequo et bono.

57.4. Odluka arbitražnog suda glede konkretnog spora pravomoćna je i izvršna za članove Društva.

57.5. Ova arbitraža nije nadležna za rješavanje sporova koji su posljedica nemogućnosti donošenja odluka i zaključaka na organima upravljanja Društva.

Članak 58.

58.1. U slučaju da Skupština Društva odnosno Nadzorni odbor Društva nisu mogli donijeti odluke zbog nedostatka suglasnosti, na zahtjev jednog od člana Društva konačnu odluku u predmetnoj stvari može u posebnom postupku donijeti za svaki pojedini slučaj ad hoc Poslovno tehnička arbitraža koju će u smislu ovog Ugovora imenovati članovi Društva.

58.2. Arbitražno vijeće ima 3 (tri) člana (arbitri). Svaki član Društva je dužan u roku od 8 dana nakon što je primljen zahtjev za pokretanje postupka pred arbitražom imenovati u Arbitražno vijeće 1 (jednog) arbitra te o tome pisanim putem izvijestiti samog arbitra te drugog člana. Tako imenovani arbitri Arbitražnog vijeća imenuju se s liste arbitara – dvanaest (12) neutralnih stručnjaka koje će imenovati Skupština Društva na prvoj sjednici, a na temelju prijedloga članova. Svaki član Društva predložit će Skupštini za imenovanje šest (6) arbitara.

58.3. Imenovani arbitri dužni su u roku od 5 dana od proteka roka iz članka 58.#clanak58 stavak 2. ovog Ugovora imenovati predsjednika Arbitražnog vijeća. Predsjednik Arbitražnog vijeća ne mora biti arbitar imenovan na listi. Ako arbitri u roku ne imenuju predsjednika Arbitražnog vijeća, članovi Društva ponovno imenuju nove arbitre u roku 8 dana od proteka roka za imenovanje predsjednika Arbitražnog vijeća. Ako niti novoimenovani arbitri ne izaberu predsjednika Arbitražnog vijeća, predsjednika će imenovati, na zahtjev bilo kojeg člana Društva, predsjednik Međunarodnog arbitražnog centra Savezne gospodarske komore u Beču.

58.4. Jednom imenovani arbitri od strane članova Društva za pojedini slučaj, mogu biti imenovani i za druge slučajeve, bez ograničenja.

58.5. Sjedište tako imenovanog ad hoc Arbitražnog vijeća je u Društvu. Sve administrativne poslove arbitraže obavlja Društvo.

58.6. Na sve ostalo, u postupku pred Arbitražnim vijećem primijenit će se na odgovarajući način Pravila Stalne arbitraže pri Gospodarskoj zbornici Slovenije.

58.7. Arbitražno vijeće ovlašteno je odlučivati po pravičnosti odnosno ex aequo et bono.

58.8. Odluka koju donese Arbitražno vijeće glede konkretnog spora, pravomoćna je i izvršna za članove Društva i Društvo.

58.9. Kao jezik arbitraže koriste se i slovenski i hrvatski jezik. Otpravak odluke arbitraže sačinit će se na slovenskom jeziku i prevesti na hrvatski jezik.

IZVRŠAVANJE PRAVA I OBVEZA, TE TUMAČENJE UGOVORA

Članak 59.

59.1. Članovi Društva se posebice obvezuju da će sva svoja prava i obveze iz ovog Ugovora izvršavati na način koji će osiguravati najveći mogući stupanj sigurnosti pogona nuklearne elektrane.

59.2. Kod tumačenja ovog Ugovora i rješavanja sporova poštuje se jednakost prava članova Društva, osim ako to ovim Ugovorom nije drugačije određeno i postizanje stabilnog i sigurnog pogona nuklearne elektrane.

IZMJENE I DOPUNE DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 60.

O izmjenama i dopunama Društvenog ugovora suglasno odlučuju članovi na Skupštini Društva, a provode se u skladu s odredbama ZTD.

SALVATORNA KLAUZULA

Članak 61.

Ako bi neke odredbe ovog Ugovora bile ništavne ili nepravovaljane, to se neće odnositi na pravovaljanost ostalih odredbi Društvenog ugovora. U tom slučaju članovi Društva su dužni otkloniti ništavnost odnosno nepravovaljanost na valjani način koji je najbliži njihovoj gospodarskoj svrsi.

SLUŽBENI JEZIK DRUŠTVA

Članak 62.

62.1. Način i jezike komunikacije organa u Društvu utvrdit će se odgovarajućim poslovnicima tih organa.

62.2. Sva poslovna korespondencija koja je službeno naslovljena na člana Društva iz Republike Hrvatske mora biti hrvatskom članu upućena na slovenskom i hrvatskom jeziku.

PRIMJERCI UGOVORA

Članak 63.

Ovaj Društveni ugovor sastavljen je u šest (6) primjeraka, na hrvatskom i slovenskom jeziku koji su ravnopravni jezici samog Ugovora, od kojih svaka ugovorna stranka zadržava po dva (2) primjerka na hrvatskom i slovenskom jeziku, a preostala četiri (4) služe za potrebe registracije Društva i druge službene potrebe.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 64.

64.1. Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu dana 1. siječnja 2002. g. pod uvjetom da prethodno stupi na snagu Međudržavni ugovor.

64.2. Uprava i drugi organi NEK d.o.o. izvršavaju svoju funkciju do imenovanja novih organa. Uprava NEK d.o.o. mora u roku 3 dana od stupanja na snagu ovog Ugovora sazvati Skupštinu Društva u skladu s odredbama ovog Društvenog ugovora.

64.3. Nakon održane Skupštine Društva u skladu s prethodnim stavkom ovog članka novoimenovana uprava Društva podnijet će u sudski registar prijedlog za upis svih nastalih promjena u skladu sa ovim Ugovorom.

* * * * * *

Članovi Društva

HEP d.d. ELES GEN d.o.o.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PRILOG 2

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA PRVOKUPA

I.

Ako se u postupku likvidacije društva članovi društva ne dogovore drugačije, ugovorne stranke suglasno utvrđuju da će se nekretnine društva izložiti prodaji putem međunarodnog javnog natječaja, na način određen u idućim točkama ovog Priloga. Uvjete javnog natječaja određuje likvidator društva, uz suglasnost članova društva.

II.

Nekretnine društva prodaju se najpovoljnijem ponuđaču na natječaju iz točke I. Pod najpovoljnijim ponuđačem smatra se domaća ili inozemna pravna ili fizička osoba koja ponudi najvišu cijenu.

III.

Likvidator društva dužan je u roku 30 dana od dana isteka roka za prikupljanje ponuda iz međunarodnog javnog natječaja, pisano, preporučenom poštanskom pošiljkom, dostaviti članovima društva i Vladi Republike Slovenije detaljne podatke o najpovoljnijoj ponudi pristigloj na natječaj. Takva obavijest treba sadržavati određene podatke o nekretninama koje se prodaju, uvjete pod kojima se namjerava prodati, kad će to biti, kao i druge odgovarajuće podatke.

IV.

Republika Slovenija ima pravo prvokupa, pod uvjetom da ponudi najmanje istu cijenu i rokove plaćanja kao i najpovoljniji ponuđač.

Ako Republika Slovenija u roku 60 dana nakon primitka obavijesti iz točke III. ovog Priloga, ne dostavi likvidatoru društva i članovima društva, preporučenom poštanskom pošiljkom, pisanu izjavu da je spremna koristiti se svojim pravom prvokupa i kupiti nekretnine pod istim ili povoljnijim uvjetima nego što ih je ponudio najpovoljniji ponuđač, smatra se da nije prihvatila ponudu.

Ako Republika Slovenija prihvati ponudu za kupnju nekretnina, dužna je bez odlaganja, a najkasnije u roku 30 dana od dana odašiljanja obavijesti o korištenju prava prvokupa, pristupiti zaključenju ugovora o prodaji nekretnina. Ako Republika Slovenija pri korištenju svojeg prava prvokupa ne postupi sukladno s odredbama ove točke, prestaje joj pravo prvokupa.

V.

Prijenos nekretnina društva u postupku likvidacije protivan odredbama prethodnih točaka je ništavan.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PRILOG 3

NAČELA O UREĐENJU FINANCIJSKIH ODNOSA

(1) ELES GEN d.o.o. preuzet će sve obveze NEK d.o.o. prema banci koje su nastale kao posljedica prijenosa otplate investicijskih kredita slovenskih osnivača na NEK d.o.o. prema stanju na dan 31. prosinca 2001. godine. Kao dugoročne financijske obveze NEK d.o.o. ostat će samo obveze s osnova kredita uzetih za provedbu projekta modernizacije NEK. Troškove tih kredita će kroz cijenu električne energije do 30. lipnja 2002. godine snositi član društva iz Republike Slovenije, a od tada dalje oba člana društva.

(2) Stupanjem na snagu ovog ugovora:

– HEP d.d. se odriče svih potraživanja prema NEK d.o.o. i ELES d.o.o. za štetu odnosno za naknadu za neisporučenu električnu energiju odnosno naknadu za korištenje kapitala te će se u tom smislu u cijelosti odreći tužbenih zahtjeva s tih osnova;

– NEK d.o.o. se odriče svih potraživanja prema HEP d.d. iz naslova isporučene električne energije i snage te će se u tom smislu u cijelosti odreći tužbenih zahtjeva iz tih osnova;

– NEK d.o.o. se u istom iznosu kao u prethodnoj točki ovog stavka odriče potraživanja prema ELES d.o.o.

– NEK d.o.o. se odriče svih potraživanja prema HEP d.d. s naslova obračunatog doprinosa za financiranje razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško te će se u tom smislu u cijelosti odreći tužbenih zahtjeva s tog osnova;

– NEK d.o.o. se odriče svih potraživanja s naslova udruženih sredstava amortizacije kod oba osnivača te s naslova pokrivanja gubitaka iz proteklih godina.

(3) Na osnovi gore navedenih odredbi NEK d.o.o. će svoju bilancu stanja na dan 31. prosinca 2001. godine preurediti tako:

– da u njoj ne bude iskazano potraživanja prema HEP d.d. i ELES d.o.o. kao ni obveze prema Fondu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada iz NE Krško;

– da u njoj ne budu iskazane obveze prema banci koje su nastale prijenosom otplata investicijskih kredita slovenskih osnivača na NEK d.o.o. iz stavka 1. ovog Priloga;

– da će na osnovi konverzije dugoročnih uloga HEP d.d. i izuzeća kredita povećati kapital NEK d.o.o. koji će nakon pokrića mogućih nepokrivenih gubitaka biti podijeljen između članova društva na dva jednaka dijela tako da temeljni kapital NEK d.o.o. dosegne iznos iz članka 2.#clanak2 ovog Ugovora, a mogući ostatak se rasporedi u rezerve;

– da će izvršiti i druge potrebne knjigovodstvene ispravke ili promjene koje proizlaze iz ovog Priloga.

(4) Moguću dobit NEK d.o.o. koja bi nastala na osnovi knjigovodstvenih promjena i ispravaka iz stavka 3. ovog Priloga bit će oslobođena plaćanja poreza.

(5) ELES GEN d.o.o. preuzima financijske učinke za svu proizvedenu snagu i električnu energiju u razdoblju od 31. srpnja 1998. godine do dana ponovnog preuzimanja električne energije od strane HEP d.d., ali najdulje od 30. lipnja 2002. godine. Pritom se financijski položaj NEK d.o.o. ne smije pogoršati u odnosu na stanje na dan 30. srpnja 1998. godine.

(6) Ugovorne stranke će osigurati da članovi društva najkasnije do kraja 2002. godine utvrde da li društvo treba dodatne dugoročne izvore financiranja tekuće proizvodnje koje će po potrebi osigurati dokapitalizacijom NEK d.o.o. ili na drugi odgovarajući način.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PRILOG 4

POSLOVNIK O RADU MEĐUDRŽAVNOG POVJERENSTVA

Članak 1.

Na temelju stavka 1. članka 18. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu: Ugovor) osnovano je međudržavno povjerenstvo za praćenje provedbe Ugovora i obavljanje drugih zadatka u skladu s Ugovorom (u daljnjem tekstu: međudržavno povjerenstvo).

Međudržavno povjerenstvo čine izaslanstvo Republike Hrvatske i izaslanstvo Republike Slovenije. Svako izaslanstvo ima predsjednika i četiri člana. Po potrebi svako izaslanstvo može uključivati i stručnjake.

Predsjednik svakog izaslanstva ima zamjenika koji se imenuje od članova izaslanstva.

O sastavu izaslanstva i njegovoj eventualnoj izmjeni ugovorne se stranke međusobno obavještavaju diplomatskim putem.

Članak 2.

Međudržavno povjerenstvo obnaša sljedeće zadatke:

a) prati provedbu Ugovora;

b) potvrđuje Program odlaganja RAO i ING te odobrava druge aktivnosti u svezi s time;

c) potvrđuje Program razgradnje NE Krško i odobrava druge aktivnosti u svezi s time;

d) razmatra otvorena pitanja koja se tiču međusobnih odnosa u svezi s Ugovorom.

Članak 3.

Međudržavno povjerenstvo zasjeda najmanje jednom godišnje i to naizmjence na teritoriju jedne i druge ugovorne stranke. Po potrebi mogu predsjednici oba izaslanstva sporazumno sazvati izvanredno zasjedanje.

Dnevni red s materijalima dostavlja se članovima 14 dana prije sjednice.

Na prijedlog jedne ili druge ugovorne stranke sjednicu saziva i vodi domaćin zasjedanja. Domaćin zasjedanja predsjedava tijekom zasjedanja, a osigurava i svu potrebnu administrativnu pomoć zasjedanju.

Članak 4.

Na sjednicama se odlučuje uz suglasnost oba izaslanstva. Ukoliko se suglasnost ne može postići, u zapisnik se unose oba stajališta i o tome se izvješćuju vlade ugovornih stranaka.

O zasjedanju se vodi zapisnik kojeg potpisuju oba predsjednika izaslanstava na kraju zasjedanja.

Članak 5.

Službeni jezici međudržavnog povjerenstva su hrvatski i slovenski jezik.

Članak 6.

Svaka ugovorna stranka snosi troškove svoga izaslanstva. Domaćin zasjedanja snosi troškove zasjedanja, a ostale troškove koji će proizaći iz rada međudržavnog povjerenstva, ukoliko se ne dogovori drugačije, ugovorne stranke snosit će po polovicu iznosa.

ZAJEDNIČKA IZJAVA POVODOM POTPISIVANJA UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UREĐENJU STATUSNIH I DRUGIH PRAVNIH ODNOSA VEZANIH UZ ULAGANJE, ISKORIŠTAVANJE I RAZGRADNJU NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO
(U DALJNJEM TEKSTU MU)

1. S obzirom na vremensku komponentu ugrađenu u MU i nužne opsežne pripreme za njegovu provedbu, dvije strane će se založiti da se ratifikacije MU u Hrvatskom saboru i Državnom zboru Republike Slovenije provedu što je prije moguće u prvom tromjesečju 2002. godine.

2. Za stupanje na snagu Društvenog ugovora (Prilog 1 MU) i za preuređivanje bilanci stanja prema t. 3. Priloga 2 MU uzet će se prvi pogodni datumi (prvi dan u mjesecu i zadnji dan prethodnog mjeseca) nakon stupanja na snagu MU, najkasnije u drugom tromjesečju 2002. godine.

3. Zajednička radna skupina za pripremu podloga potrebnih za osnivačku skupštinu društva i druge radnje važne za učinkovit početak rada društva, prema Zajedničkom zapisniku o završetku pregovora od 5. srpnja 2001. godine, započet će radom 7. siječnja 2002. godine i u svom radu obuhvatiti razmatranje Godišnjeg plana za 2002. godinu kao i drugih akata važnih za poslovanje NE Krško.

Krško, 19. prosinca 2001.

MINISTAR MINISTAR OKOLIŠA
GOSPODARSTVA I PROSTORA

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE SLOVENIJE

Goranko Fižulić Janez Kopač

Članak 3.

Izaslanstvo Republike Hrvatske u Međudržavnom povjerenstvu iz članka 18. Ugovora, zauzet će stajalište o potvrđivanju Programa odlaganja RAO i ING i Programa razgradnje NE Krško uz prethodnu suglasnost Hrvatskoga sabora.

Izaslanstvo Republike Hrvatske u Međudržavnom povjerenstvu iz članka 18. Ugovora zatražit će prethodnu suglasnost Hrvatskoga sabora i kada odobrava druge aktivnosti u svezi s programima iz stavka 1. ovoga članka ukoliko je to potrebno radi zaštite prirode i zdravlja ljudi.

O provedbi Ugovora Izaslanstvo Republike Hrvatske u Međudržavnom povjerenstvu izvješćuje Vladu Republike Hrvatske.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Zakona nadležna je Vlada Republike Hrvatske.

Na dan donošenja ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/02-01/03
Zagreb, 3. srpnja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !