Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/06, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 22.2.2006. Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

20

Na temelju članka 30.L291467 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. veljače 2006. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADEREPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, sklopljen u Zagrebu 15. prosinca 2005. godine, u izvorniku na hrvatskom i srpskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Srbije (u daljnjem tekstu ugovorne stranke),

Smatrajući da povrede carinskih propisa štete njihovim gospodarskim, trgovačkim, fiskalnim, socijalnim, kulturnim, industrijskim i poljoprivrednim interesima;

Smatrajući da radnje u sprječavanju povreda carinskih propisa mogu biti učinkovitije kroz usku suradnju između njihovih carinskih službi;

Imajući u vidu važnost točnog utvrđivanja carinskih davanja i drugih pristojbi koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu i osiguranja prikladne primjene mjera zabrane, ograničenja i kontrole, kao i pravilne primjene zakona i drugih propisa o krivotvorenoj robi i registriranim trgovačkim oznakama;

Imajući u vidu da promet opojnim drogama i psihotropnim tvarima predstavlja opasnost za javno zdravlje i društvo;

Vodeći računa o Konvenciji o psihotropnim supstancama iz 1971. godine, kao i Konvenciji Ujedinjenih naroda protiv nedozvoljenog prometa drogama i psihotropskim supstancama od 20. prosinca 1988., uključujući one navedene u prilozima navedene Konvencije, kao i njene naknadne izmjene i dopune;

Imajući u vidu Preporuku Vijeća za carinsku suradnju o uzajamnoj upravnoj pomoći od 5. prosinca 1953.;

Sporazumjele su se kako slijedi:

DEFINICIJE

Članak 1.

U smislu ovog Ugovora:

1) »carinski propisi« su zakoni i propisi koje primjenjuju carinske službe, a odnose se na:

– uvoz, izvoz, provoz i smještaj roba i vrijednosti, uključujući i sredstva plaćanja;

– naplatu, garancije i povrat davanja i naknada u svezi s uvozom i izvozom;

– mjere zabrane, ograničenja i kontrole, uključujući i propise o deviznoj kontroli;

– borbu protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih tvari;

2) »carinska služba« u Republici Hrvatskoj – Ministarstvo financija – Carinska uprava i u Republici Srbiji Ministarstvo financija – Uprava carina, koje su nadležne za provedbu mjera navedenih u točki 1) ovog članka;

3) »carinska služba tražiteljica« je carinska služba ugovorne stranke koja podnosi zahtjev za pomoć u carinskim pitanjima;

4) »zatražena carinska služba« je carinska služba ugovorne stranke, kojoj je upućen zahtjev za pomoć u carinskim pitanjima;

5) »carinski prekršaj« je svaka povreda ili pokušaj povrede carinskih propisa;

6) »uvozna i izvozna davanja i naknade« su uvozna i izvozna davanja i druge naknade, pristojbe ili porezi koji se naplaćuju prilikom uvoza ili izvoza;

7) »kontrolirana isporuka« je radnja tijekom koje se, u skladu s nacionalni zakonodavstvom ugovornih stranaka, vrši nadzor ili dopušta prolazak preko državnog područja pošiljci s opojnim drogama ili psihotropnim tvarima ili drugim robama, u svrhu otkrivanja prekršaja vezanih uz uvoz ili izvoz takovih roba, kao i otkrivanja osoba uključenih u takav prekršaj;

8) »osoba« je fizička ili pravna osoba;

9) »osobni podaci« su podatci koji se odnose na određenu osobu ili odredivu osobu;

10) »opojne droge i psihotropne tvari« su svi proizvodi navedeni u Konvenciji Ujedinjenih naroda protiv nedozvoljenog prometa drogama i psihotropskim supstancama od 20. prosinca 1988., uključujući i proizvode navedene u prilogu te Konvencije, i u njenim naknadnim izmjenama i dopunama.

PODRUČJE PRIMJENE UGOVORA

Članak 2.

1. U skladu s odredbama ovog Ugovora ugovorne stranke će putem svojih carinskih službi pružati jedna drugoj administrativnu pomoć u:

– osiguranju pravilne primjene carinskih propisa;

– sprječavanju, istrazi i borbi protiv kršenja carinskih propisa.

2. Pomoć predviđenu ovim Ugovorom svaka će ugovorna stranka pružati u skladu s njenim nacionalnim zakonodavstvom, a u okviru nadležnosti i mogućnosti kojima raspolaže njezina carinska služba.

3. Ovaj Ugovor odnosi se isključivo na uzajamnu administrativnu pomoć između ugovornih stranaka. Odredbe ovog Ugovora ne daju pravo bilo kojoj osobi da pribavi, uskrati ili isključi bilo koji dokaz ili onemogući izvršenje zahtjeva.

4. Ovim Ugovorom se ne osigurava naplata carinskih davanja i drugih naknada na državnom području zatražene carinske službe, a koje su nastale na državnom području carinske službe tražiteljice.

PODRUČJE PRUŽANJA POMOĆI

Članak 3.

1. Carinske službe će, bilo na zahtjev ili samoinicijativno, dostavljati jedna drugoj informacije, podatke i dokumente koji će pomoći u osiguranju pravilne primjene carinskih propisa i sprječavanje, istragu i suzbijanje carinskih prekršaja.

2. Carinska služba koja provodi istragu u ime druge carinske službe, postupat će kao da radi u svoje ime ili na zahtjev drugog državnog tijela.

3. Na zahtjev carinske službe tražiteljice, zatražena carinska služba dostavit će sve podatke u svezi s nacionalnim carinskim propisima i postupcima koji se odnose na istrage o carinskom prekršaju.

OBLICI PRUŽANJA POMOĆI

Članak 4.

1. Carinske službe će, na zahtjev ili samoinicijativno, dostavljati sve raspoložive podatke o:

– novim tehnikama u primjeni carinskih propisa koje su se pokazale djelotvornim;

– novim trendovima, metodama ili sredstvima koja se koriste prilikom carinskih prekršaja;

2. Carinske službe ugovornih stranaka, na zahtjev i nakon provedene prethodne istrage, ako je bila potrebna, a u okviru nacionalnog zakonodavstva, razmjenjuju podatke koji im mogu pomoći u pravilnoj naplati carinskih pristojbi i poreza, posebno podatke koji mogu olakšati:

– utvrđivanje carinske vrijednosti, tarifno razvrstavanje i podrijetlo robe;

– primjenu propisa o zabranama, ograničenjima i kontroli.

Članak 5.

Zatražena carinska služba će, na zahtjev, dostavljati sljedeće informacije i vršiti specijalni nadzor nad:

– osobama za koje carinska služba tražiteljica zna ili za koje postoji sumnja da krše ili da su prekršile carinske propise, posebno nad osobama koje ulaze u i izlaze iz carinskog područja zatražene carinske službe;

– robom u provozu ili koja je uskladištena, a za koju je carinska služba tražiteljica dostavila obavijest da sumnja da je predmet nezakonitog prometa u ili iz carinskog područja zatražene carinske službe;

– prijevoznim sredstvima za koja carinska služba tražiteljica sumnja da su se koristila prilikom kršenja carinskih propisa u carinskom području bilo koje od ugovornih stranaka;

– mjestima za koja carinska služba tražiteljica sumnja da se koriste ili su bila korištena prilikom kršenja carinskih propisa u carinskom području bilo koje od ugovornih stranaka.

Članak 6.

1. Carinske službe će, na zahtjev ili samoinicijativno, dostavljati jedna drugoj informacije i

obavještajne podatke o izvršenim ili planiranim radnjama, koje predstavljaju ili bi mogle predstavljati carinski prekršaj.

2. U slučajevima u kojima bi se mogla nanijeti znatna šteta gospodarstvu, javnom zdravlju, javnoj sigurnosti ili nekom drugom području od vitalnog interesa za jednu od ugovornih stranaka, carinska služba druge ugovorne stranke će, kada je to moguće, dostaviti informacije samoinicijativno.

Članak 7.

1. Carinske službe će, samoinicijativno ili na zahtjev, dostavljati jedna drugoj sljedeće informacije i podatke:

– da li je roba koja je izvezena iz državnog područja carinske službe tražiteljice, na propisan način uvezena na državno područje zatražene carinske službe;

– da li je roba koja je uvezena na državno područje carinske službe tražiteljice, na propisan način izvezena iz državnog područja zatražene carinske službe, kao i koji je carinski postupak proveden nad robom;

– da li je roba za koju je odobren povlašteni tretman prilikom izvoza iz državnog područja države jedne ugovorne stranke na propisan način uvezena u državno područje druge ugovorne stranke, što podrazumijeva da takva informacija treba sadržavati i podatak o mjerama carinske kontrole koje su poduzete.

2. Carinske službe će pružati pomoć jedna drugoj u provedbi privremenih mjera i postupaka, uključujući i zapljenu, stavljanje pod carinski nadzor ili oduzimanje robe.

KONTROLIRANA ISPORUKA

Članak 8.

1. Carinske službe ugovornih stranaka, na osnovi međusobnog dogovora i u okviru ovlaštenja koja imaju sukladno nacionalnom zakonodavstvu, mogu koristiti način kontrolirane isporuke radi kontrole pošiljki opojnih droga, psihotropnih tvari ili druge robe, u cilju otkrivanja carinskih prekršaja i identifikacije osoba koje čine carinske prekršaje.

2. Nezakonite pošiljke čije se isporuke kontroliraju mogu, uz suglasnost nadležnih tijela, biti zaustavljene, ili se može dozvoliti nastavak kretanja, a da roba ostane netaknuta, ili da se roba iz stavka 1. ovog članka ukloni ili zamijeni u cijelosti ili djelomično.

DOKUMENTI I OBAVIJESTI

Članak 9.

1. Izvorni dokumenti mogu se zatražiti samo ako su službene preslike nedovoljne i moraju se što prije vratiti; prava zatražene carinske službe ili trećih zainteresiranih strana ostaju nepromijenjena.

2. Uz dokumente, informacije i podatke koji se razmjenjuju u skladu s ovim Ugovorom dostavit će se i sve informacije neophodne za njihovo za tumačenje ili uporabu.

UPORABA INFORMACIJA I DOKUMENATA

Članak 10.

1. Informacije, dokumenti i drugi podaci primljeni na osnovi pružene administrativne pomoći, mogu se koristiti u građanskim, kaznenim i upravnim postupcima, pod uvjetima utvrđenim u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka i samo u svrhe navedene u ovom Ugovoru.

2. Informacije, dokumenti i drugi podaci mogu se dati i drugim državnim tijelima, koja nisu obuhvaćena ovim Ugovorom, samo ako carinska služba koja ih je dostavila to izričito dozvoli i pod uvjetom da nacionalnim zakonodavstvom zatražene carinske službe nije zabranjeno davanje tih obavijesti.

3. Odredbe stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se na informacije i podatke o prekršajima u vezi s opojnim drogama i psihotropnim tvarima. Takve informacije i podaci mogu se dostavljati samo drugim tijelima koja su izravno uključena u borbu protiv nezakonitog prometa droga.

4. Informacije, dokumenti i drugi podaci mogu se, kada je to moguće, zamijeniti informacijama u elektronskom obliku koje se dostavljaju u iste svrhe, u bilo kojem obliku.

5. Informacije, dokumenti i drugi podaci koji su, radi provedbe ovog Ugovora, na raspolaganju carinskoj službi tražiteljici, uživaju jednaku zaštitu koju te informacije i dokumenti uživaju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom navedene carinske službe.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 11.

Kada se, sukladno ovom Ugovoru, razmjenjuju informacije o osobnim podacima, ugovorne stranke će osigurati zaštitu podataka, koja je na istom nivou zaštite, prema zakonodavstvu ugovorne strane koja daje informaciju, ili, približno na istom nivou zaštite koja proizlazi iz primjene načela o zaštiti osobnih podataka, sadržanih u Dodatku koji je tiskan uz ovaj Ugovor i čini njegov sastavni dio.

OBLIK I SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA POMOĆ

Članak 12.

1. Pomoć predviđena ovim Ugovorom ostvarivat će se izravno između carinskih službi.

2. Zahtjevi za pružanje pomoći u skladu s ovim Ugovorom, podnose se u pisanom obliku, i uz njih se podnose i dokumenti neophodni za njihovo izvršenje. Ako je potrebno, zbog posebnih okolnosti, mogu se podnijeti i usmeni zahtjevi. Takvi zahtjevi se moraju odmah pisano potvrditi.

3. Zahtjevi iz stavka 2. ovog članka, sadrže sljedeće podatke:

– naziv carinske službe tražiteljice;

– predmet zahtjeva i razlog podnošenja zahtjeva;

– kratak opis predmeta, koji se pravni akti primjenjuju i o kojoj vrsti postupka se radi;

– imena i adrese osoba na koje se postupak odnosi, ako su poznati.

4. Zahtjevi se podnose na hrvatskom ili na srpskom jeziku.

5. Zahtjevu jedne od carinskih službi kojim se traži provođenje određenog postupka udovoljit će se, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zatražene carinske službe.

6. Informacije, podaci i dokumenti, iz ovog Ugovora, dostavljati će se nadležnoj službi unutar carinske službe.

7. Carinske službe će poduzeti potrebne mjere da njihovi djelatnici, koji su odgovorni za provođenje istrage i suzbijanje carinskih prekršaja, međusobno osobno i neposredno surađuju.

POSTUPANJE PO ZAHTJEVU

Članak 13.

1. Ako zatražena carinska služba ne raspolaže traženim informacijama, podacima ili dokumentima, ona će, sukladno nacionalnom zakonodavstvu svoje države:

– pokrenuti postupak za pribavljanje tih informacija, podataka ili dokumenata ili

– odmah proslijediti zahtjev nadležnoj službi, ili

– izvijestiti drugu ugovornu stranku, kojoj nadležnoj službi da proslijedi zahtjev.

2. Postupak iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva i uzimanje izjava od osoba od kojih je zatražena informacija u vezi s carinskim prekršajem, kao i od svjedoka i vještaka.

Članak 14.

1. Na pisani zahtjev, posebno određeni službenici carinske službe tražiteljice mogu, radi istraživanja carinskih prekršaja, uz odobrenje zatražene carinske službe i sukladno uvjetima koje zatražena carinska služba utvrdi:

– u prostorijama zatražene carinske službe pregledati dokumente, registre i ostalu odgovarajuću dokumentaciju radi dobivanja informacije u vezi s tim carinskim prekršajem;

– uzimati preslike dokumenata, registara i ostale dokumentacije u vezi s tim carinskim prekršajem;

– biti nazočni istrazi koju provodi zatražena carinska služba, u carinskom području zatražene ugovorne stranke, a koja je bitna za carinsku službu tražiteljicu.

2. Kada, u okolnostima navedenim u stavku 1. ovog članka, službenici carinske službe tražiteljice borave na državnom području države druge ugovorne stranke dužni su pružiti dokaz o svojem službenom statusu.

3. Oni će, za vrijeme svojeg boravka, uživati ista prava na zaštitu i pomoć kao carinski službenici druge ugovorne stranke, u skladu sa važećim propisima i odgovorni su za svaki prekršaj koji počine.

4. Službenici iz stavka 1. ovog članka ne smiju nositi službenu odoru, niti nositi oružje.

VJEŠTACI I SVJEDOCI

Članak 15.

1. Na zahtjev carinske službe jedne ugovorne stranke, carinska služba druge ugovorne stranke može ovlastiti, kad god je to moguće, svoje službenike da se pojave u svojstvu vještaka ili svjedoka na suđenjima ili u upravnim postupcima u svezi s carinskim prekršajima zbog kojih se prekršajni postupak vodi na državnom području države ugovorne stranke tražiteljice i da dostave predmete i druge dokumente ili njihove ovjerene preslike u svrhe navedenih postupaka. U zahtjevu za pojavljivanjem mora točno biti naznačeno o kakvom postupku se radi i u kojem svojstvu je službenik pozvan svjedočiti.

2. Carinska služba koja je primila zahtjev, ako se od nje zahtijeva, u izdanom ovlaštenju, točno navodi granice u okviru kojih njezini službenici mogu svjedočiti.

TROŠKOVI

Članak 16.

1. Carinske službe neće potraživati nikakva sredstva na ime troškova nastalih u toku provedbe ovog Ugovora, osim sredstava za troškove i naknade vještacima i svjedocima, kao i sredstva za troškove prevoditelja koji nisu državni službenici, a koji padaju na teret carinske službe tražiteljice.

2. Ako za ispunjenje zahtjeva nastanu ili mogu nastati značajni i izuzetni troškovi, ugovorne stranke će se dogovoriti pod kojim će se uvjetima udovoljiti zahtjevu, kao i o načinu podmirenja tih troškova.

IZNIMKE OD OBVEZE PRUŽANJA POMOĆI

Članak 17.

1. Kada pomoć predviđena ovim Ugovorom može nanijeti štetu suverenitetu, sigurnosti, javnom poretku ili drugim temeljnih nacionalnim interesima države zatražene ugovorne stranke, ili bi mogla dovesti do kršenja industrijske, trgovačke ili profesionalne tajne, ili nije u skladu s njenim nacionalnim zakonodavstvom, pomoć se može odbiti, pružiti djelomično ili se može pružiti uz udovoljavanje određenim uvjetima ili zahtjevima.

2. Ako carinska služba traži pomoć koju ona ne bi mogla pružiti, ona će na to upozoriti u svojem zahtjevu. Pravo je zatražene carinske službe da odluči da li će udovoljiti zahtjevu.

3. Zatražena carinska služba može odgoditi pružanje pomoći ukoliko bi takva pomoć mogla utjecati na istragu, krivično gonjenje ili postupke koji su u tijeku. U tom slučaju zatražena carinska služba će konzultirati carinsku službu tražiteljicu kako bi utvrdila da li pomoć može biti pružena pod uvjetima zatražene carinske službe.

4. Ako se pomoć odbije ili odgodi, moraju se navesti razlozi za to.

PROVEDBA UGOVORA

Članak 18.

1. Odredbe ovog Ugovora neposredno primjenjuju carinske službe ugovornih stranaka. One će odlučivati o načinu na koji će se olakšati provedba ovog Ugovora.

2. Osniva se Mješovito hrvatsko-srpsko povjerenstvo kojeg čine ravnatelji carinskih službi ugovornih stranaka ili njihovi predstavnici zajedno sa stručnjacima. Povjerenstvo se sastaje po potrebi, na zahtjev bilo koje carinske službe, radi analize provođenja odredaba ovog Ugovora kao i rješavanja problema koji mogu nastati u njegovoj primjeni.

3. Carinske službe ugovornih stranaka sastaju se na zahtjev ili po isteku roka od pet godina od dana stupanja na snagu ovog Ugovora radi njegove revizije, osim ako se međusobno pisano ne izvijeste da takva revizija nije potrebna.

TERITORIJALNA PRIMJENA UGOVORA

Članak 19.

Ovaj Ugovor primjenjuje se na carinskim područjima država ugovornih stranaka, koja su kao takova utvrđena njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

STUPANJE NA SNAGU I PRESTANAK

Članak 20.

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma kada su se ugovorne stranke međusobno pisano izvijestile da su ispunjeni svi unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme ali svaka ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme otkazati ovaj Ugovor pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci. U tom slučaju, Ugovor prestaje tri (3) mjeseca od dana kada je druga ugovorna stranka primila obavijest o otkazu.

3. Postupci koji su u trenutku otkaza u tijeku okončat će se u skladu s odredbama ovog Ugovora.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 15. prosinca 2005., u dva izvornika, svaki na hrvatskom i srpskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE SRBIJE

mr. sc. Mladen Barišić, Dragan Jerinić

pomoćnik ministra financija direktor Uprave carina

i ravnatelj Carinske uprave Republike Srbije

DODATAK UGOVORU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O MEĐUSOBNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA O OSNOVNIM NAČELIMA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

1. Osobni podaci koji su predmet automatske obrade:

1.1 pribavljat će se i obrađivati na zakonom propisan način;

1.2 pohranjivat će se za određene zakonom propisane svrhe i neće se koristiti u svrhu koja je u suprotnosti s tim svrhama;

1.3 bit će primjereni, bitni i ne preopširni glede svrhe za koju su pohranjeni;

1.4 bit će točni i po potrebi ažurirani;

1.5 bit će pohranjeni u obliku koji dozvoljava određivanje sadržaja podataka toliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju pohranjeni.

2. Osobni podaci o rasnom podrijetlu, političkom mišljenju, vjerskom ili drugom uvjerenju, kao i osobni podaci koji su u vezi sa zdravljem i spolnim životom, ne mogu se automatski obrađivati osim ako nacionalno zakonodavstvo ne osigura prikladnu zaštitu. Isto će se primijeniti na osobne podatke povezane s kaznenim djelima.

3. Ugovorne stranke će poduzeti odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka pohranjenih u automatske baze podataka protiv neovlaštenog uništenja ili slučajnog gubitka, kao i protiv neovlaštenog pristupa, izmjena ili otkrivanja.

4. Svakoj osobi će se omogućiti:

4.1 utvrđivanje postojanja automatske baze osobnih podataka, njezine glavne svrhe, kao i identiteta i prebivališta ili glavnog sjedišta službe koja kontrolira bazu podataka;

4.2 dobivanje u razumnim vremenskim razmacima i bez prekomjernog odgađanja ili troškova, potvrde o tome jesu li osobni podaci koji se odnose na nju pohranjeni u automatskoj bazi podataka, kao i priopćavanje tih podataka u njoj razumljivom obliku;

4.3 da ovisno o slučaju takvi podaci budu ispravljeni ili brisani ako su obrađeni suprotno odredbama nacionalnog zakonodavstva uzimajući u obzir osnovna načela iz stavaka 1. i 2. ovog Dodatka;

4.4 pravni lijek, ako nije udovoljeno zahtjevu za dostavljanje obavijesti, ispravak ili brisanje, u skladu s odredbama 4.2 i 4.3 ovog stavka.

5. Nisu dopuštena nikakva odstupanja od odredaba iz stavaka 1, 2 i 4 ovog Dodatka, osim u granicama određenim u odredbama koje slijede.

Moguća su odstupanja od odredaba iz stavaka 1., 2. i 4 ovog Dodatka ako je takvo odstupanje predviđeno nacionalnim zakonodavstvom ugovorne stranke i ako predstavlja neophodnu mjeru u demokratskom društvu, a u interesu:

– zaštite državne sigurnosti, sigurnosti građana, monetarnih interesa države ili suzbijanje kaznenih djela;

– zaštitu subjekata na koje se podaci odnose ili prava i sloboda drugih.

Ograničenje u primjeni prava navedenih u točkama 4.2, 4.3 i 4.4 stavka 4. ovog Dodatka može biti predviđeno nacionalnim zakonodavstvom kada se automatske baze osobnih podataka koriste za potrebe statistike ili znanstvenih istraživanja, kada nema opasnosti od povrede privatnosti osoba na koje se podaci odnose.

6. Svaka ugovorna stranka se obvezuje uspostaviti prikladne sankcije i mjere za kršenje odredbi nacionalnog zakonodavstva kojima su uređena temeljna načela iz ovog Dodatka.

7. Niti jedna odredba ovog Dodatka neće se tumačiti tako da ograničava ili utječe na mogućnost ugovorne stranke da osigura višu razinu zaštite od one predviđene ovim Dodatkom.

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva financija – Carinske uprave Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti naknadno, sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 413-01/03-02/04

Urbroj: 5030122-06-1

Zagreb, 15. veljače 2006.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !