Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o gospodarskoj suradnji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 02.07.2009 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o gospodarskoj suradnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

62

Na temelju članka 30.L459949 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2009. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O GOSPODARSKOJ SURADNJI

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o gospodarskoj suradnji, sklopljen u Ankari, 18. veljače 2009. godine, u izvorniku na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O GOSPODARSKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Turske, (u daljnjem tekstu »stranke«),

potaknute tradicionalno prijateljskim vezama koje postoje između Republike Hrvatske i Republike Turske,

želeći unaprijediti i intenzivirati njihovu gospodarsku, industrijsku, tehničku i tehnološku suradnju na temelju uzajamnosti i obostrane koristi,

svjesne potrebe za odgovarajućim pravnim okvirom za hrvatsko–turske odnose u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i propisima važećim u obje zemlje,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.
CILJEVI

Stranke su suglasne da su ciljevi ovog Ugovora, u skladu sa zakonima i propisima važećim u svakoj zemlji, sljedeći:

(a) poticati aktivnosti odgovarajućih sektora s ciljem unaprjeđenja dvostrane gospodarske, tehničke i tehnološke suradnje;

(b) osigurati potporu i unaprijediti poslovne kontakte i mogućnosti;

(c) unaprijediti razvoj dvostranih ulaganja i pronalaženja gospodarskih i ulagačkih mogućnosti u njihovim zemljama;

(d) poticati suradnju na područjima od obostranog interesa povezanih s gospodarskim razvojem;

(e) unaprijediti suradnju za opće poboljšanje gospodarskih odnosa između dviju zemalja.

Članak 2.
GOSPODARSKA SURADNJA

Stranke će, u okviru njihovog važećeg zakonodavstva, nastojati razvijati i jačati gospodarsku suradnju na što široj osnovi, na svim područjima na kojima imaju uzajamni interes i koristi. Stranke dijele zajedničko opredjeljenje za načela slobodnog tržišnog gospodarstva. Stoga su suglasne poticati i unaprjeđivati veću suradnju između njihovih javnih i privatnih institucija u skladu sa zakonima i propisima važećim u svakoj od zemalja. U tu svrhu suglasne su da će:

(a) razmjenjivati informacije o gospodarskom razvoju i uzajamnoj trgovini između dviju zemalja,

(b) pronalaziti i olakšavati ulagačke mogućnosti u poduzećima privatnog sektora;

(c) poticati i pružati potporu gospodarskim i ulagačkim misijama, analizi tržišta, razmjeni trgovinskih i marketinških informacija, poslovnom i institucionalnom povezivanju i ostalim inicijativama za povezivanje potencijalnih poslovnih partnera;

(d) uzajamno se obavještavati o postojećim mogućnostima u pogledu trgovinskih sajmova, izložbi, poduzetničkih misija i ostalih promotivnih aktivnosti;

(e) poticati razmjenu stručnjaka;

(f) istražiti i poticati mogućnosti zajedničkih poslova u trećim zemljama;

(g) poticati i unaprijediti industrijsku, tehničku i tehnološku suradnju u privatnom i javnom sektoru.

Članak 3.
ZAJEDNIČKI GOSPODARSKI ODBOR

1. Stranke će osnovati Zajednički gospodarski odbor (u daljnjem tekstu »Odbor«), kako bi ispunile ciljeve ovog Ugovora.

2. Sastanci Odbora sazivat će se temeljem uzajamne suglasnosti na zahtjev svake od stranaka, naizmjence u Republici Hrvatskoj i Republici Turskoj.

3. Zadaci Odbora obuhvaćaju osobito sljedeće:

(a) uspostavu smjernica za gospodarsku suradnju;

(b) pronalaženje novih mogućnosti za daljnji razvoj buduće gospodarske suradnje;

(c) izradu prijedloga za poboljšanje uvjeta za gospodarsku suradnju između poduzeća obiju zemalja; i

(d) davanje preporuka za uspješnu primjenu i provedbu ovog Ugovora.

4. Odbor će biti sastavljen od stručnjaka obiju stranaka i predstavnika odgovarajućih organizacija javnog i privatnog sektora.

Članak 4.
ODNOS PREMA DRUGIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

1. Ništa u ovom Ugovoru ne dovodi u pitanje niti utječe na prava i obveze bilo koje od stranaka prema međunarodnim ugovorima kojih je bilo koja od njih stranka.

2. Odredbe ovog Ugovora ne mogu se tumačiti na način da poništavaju ili na drugi način utječu na obveze koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji i obveza preuzetih iz Ugovora o osnivanju Europske zajednice ili iz Ugovora o pridruživanju između Europske ekonomske zajednice i Republike Turske.

Članak 5.
STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Ugovor stupa na snagu trideset (30) dana nakon datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom se stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, o okončanju njihovih unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovog Ugovora.

2. Stupanjem na snagu ovog Ugovora, prestaje Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i Republike Turske, sklopljen 12. veljače 1996. u Zagrebu.

Članak 6.
PRESTANAK

Ovaj Ugovor ostaje na snazi tijekom razdoblja od jedne (1) godine od datuma njegovog stupanja na snagu i produžuje se za naredna razdoblja od jedne (1) godine, osim ako jedna od stranaka ne obavijesti drugu stranku pisano, diplomatskim putem, o svojoj namjeri da okonča Ugovor tri (3) mjeseca prije njegovog isteka.

Članak 7.
RJEŠAVANJE SPOROVA

Bilo koji spor između stranaka u pogledu tumačenja ili provedbe ovog Ugovora riješit će se bez neosnovanog odgađanja, prijateljskim savjetovanjem i pregovorima.

Članak 8.
IZMJENE I DOPUNE

1. Svaka izmjena i dopuna ovog Ugovora stupa na snagu u skladu sa stavkom 1. članka 5.

2. Izmjene i dopune ili prestanak ovog Ugovora neće utjecati na valjanost dogovora i ugovora već sklopljenih na temelju ovog Ugovora.

Sastavljeno u Ankari, dana 18. veljače 2009., u dva izvornika svaki na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju ovog Ugovora, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE

ZA VLADU

REPUBLIKE TURSKE

Gordan Bakota, v. r.

Tuncer Kayalar, v. r.

izvanredni i opunomoćeni

veleposlanik Republike

Hrvatske u Republici Turskoj

podtajnik za vanjsku trgovinu

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 303-03/09-03/01

Urbroj: 5030114-09-4

Zagreb, 28. svibnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o gospodarskoj suradnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !