Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o veterinarskoj suradnji ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/99, XX/99, XX/99, )
označi tražene riječi printaj stranicu
5 03.05.1999 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o veterinarskoj suradnji

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 30.L114209 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 1999. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O VETERINARSKOJ SURADNJI

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o veterinarskoj suradnji, potpisan u Ankari, 10. veljače 1999. godine, u izvorniku na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O VETERINARSKOJ SURADNJI

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Turske (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke), u želji da olakšaju promet životinja i proizvoda životinjskog podrijetla i da istovremeno spriječe unošenje zaraznih bolesti životinja i po zdravlje štetnih proizvoda životinjskog podrijetla, kao i da razvijaju suradnju u veterinarstvu, ugovorile su sljedeće:

Članak 1.

Uvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: pošiljka) može se obaviti samo ako je udovoljeno propisanim veterinarsko-sanitarnim uvjetima i ako je prethodno pribavljeno odobrenje nadležnog tijela zemlje uvoznice, odnosno zemlje preko čijeg se teritorija pošiljka provozi.

Nadležna tijela ugovornih stranaka razmjenjivat će primjerke veterinarsko-sanitarnih svjedodžbi (certifikata) koje trebaju pratiti pošiljke u Republiku Hrvatsku i Republiku Tursku, i obavještavati jedna drugu o njihovim promjenama i dodacima.

Veterinarsko-sanitarne svjedodžbe moraju biti otisnute najmanje na hrvatskom i turskom jeziku.

Članak 2.

Nadležna tijela ugovornih stranaka će:

1. obavještavati jedna drugu o veterinarsko-sanitarnim uvjetima za uvoz i provoz pošiljaka;

2. razmjenjivati mjesečno izvješće o stanju zaraznih bolesti životinja u njihovim zemljama koje podliježu obveznom prijavljivanju, navodeći imena mjesta, oznaku i naziv epizootiološkog i epidemiološkog područja;

3. u roku od 24 sata, izvijestiti jedna drugu u pisanom obliku o pojavi zaraznih bolesti životinja sa »A« liste Kodeksa Međunarodnog ureda za epizootije (OIE), kao i o tijeku bolesti, te će, pri pojavi slinavke i šapa, navesti tip virusa, karakter bolesti, poduzete mjere i izvor bolesti.

Članak 3.

U svrhu razvijanja suradnje u veterinarstvu, nadležna tijela ugovornih stranaka će:

1. razmjenjivati propise iz veterinarstva i druge stručne publikacije;

2. razmjenjivati plan uzrokovanja rezidua za tekuću godinu i rezultate testiranja rezidua iz prethodne godine;

3. ostvariti suradnju znanstvenih institucija u proučavanju i istraživanju bolesti životinja i sustava veterinarsko-sanitarne kontrole namirnica životinjskog podrijetla, te suradnju između dijagnostičkih i analitičkih laboratorija;

4. pružati uzajamnu pomoć u proizvodnji i nabavi potrebnih sredstava za suzbijanje bolesti i liječenje životinja;

5. razmjenjivati, u slučaju potrebe, sojeve uzročnika zaraznih i parazitarnih bolesti u eksperimentalne i dijagnostičke svrhe, kao i dijagnostička sredstva;

6. ostvariti suradnju veterinarskih uprava i izmjenjivati veterinarske stručnjake radi upoznavanja organizacije i djelovanja veterinarske službe, stanja izvoznih objekata, stanja zdravlja životinja i sustava podataka o zdravlju životinja;

7. nastojati organizirati godišnje stručne sastanke na osnovi reciprociteta.

Članak 4.

Ako se na graničnom prijelazu ili u odredištu utvrdi da pošiljka ne udovoljava uvjetima iz veterinarsko-sanitarne svjedodžbe, nadležno tijelo uvozne ugovorne stranke o tome će izvijestiti nadležno tijelo druge ugovorne stranke i poduzeti određene mjere u skladu sa svojim propisima.

Članak 5.

Ako se na teritoriju jedne ugovorne stranke utvrdi neka od zaraznih bolesti, nadležno tijelo druge ugovorne stranke ima pravo ograničiti ili zabraniti uvoz i provoz životinja koje pripadaju vrstama prijemčivim na tu zarazu, s teritorija na kojem se zaraza pojavila. Ograničenje i zabrana uvoza i provoza može se proširiti uz iste uvjete i na ostale pošiljke kojima se može prenositi bolest.

Članak 6.

Sporna pitanja nastala primjenom odredaba ovog Ugovora rješavat će se na razini predstavnika nadležnih tijela ugovornih stranaka. Ako se na taj način ne postigne željeni rezultat, sporna će se pitanja rješavati diplomatskim putem.

Članak 7.

Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj jest Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Uprava za veterinarstvo, sa sjedištem u Zagrebu. Nadležno tijelo u Republici Turskoj jest Ministarstvo poljoprivrede i sela, Glavna uprava zaštite i kontrole, sa sjedištem u Ankari.

Članak 8.

Odredbe ovog Ugovora mogu se dopunjavati i/ili mijenjati uz pristanak obiju ugovornih stranaka.

Članak 9.

Ovaj Ugovor nije u suprotnosti s pravima i obvezama ugovornih stranaka što proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora kojih su one stranke.

Članak 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi u mjesecu u kojem je primljena posljednja pisana obavijest diplomatskim putem kojom ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu da su ispunjeni unutarnji pravni zahtjevi za stupanje na snagu ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor ostaje na snazi pet godina. Ukoliko ga niti jedna od ugovornih stranaka ne otkaže pisano diplomatskim putem najmanje šest mjeseci prije isteka prvog i svakog sljedećeg petogodišnjeg razdoblja, Ugovor se prešutno produžuje za sljedećih pet godina.

Danom stupanja na snagu ovog Ugovora prestaje vrijediti Veterinarska konvencija, između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Turske, potpisana u Ankari, 22. rujna 1960. godine.

Sastavljeno u Ankari dana 10. veljače 1999. godine u dva izvornika, na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju različitog tumačenja engleski tekst bit će mjerodavan.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA VLADU REPUBLIKE

HRVATSKE TURSKE

mr. Borislav Škegro, v. r. Hikmet Ulugbay, v. r.

potpredsjednik Vlade potpredsjednik Vlade

Republike Hrvatske Republike Turske

i ministar financija

Članak 3.

Za izvršenje međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nadležno je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 322-01/97-01/04
Urbroj: 5030114-99-4
Zagreb, 15. travnja 1999.

Potpredsjednica
dr. Ljerka Mintas Hodak, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o veterinarskoj suradnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !