Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/03, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
27.11.2003 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

147

Na temelju članka 30.L115674 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. listopada 2003. godine donijela

UREDBU

o objavi ugovora izmeĐu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima, potpisan u Zagrebu 26. svibnja 2003. godine, u izvorniku na hrvatskom, rumunjskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUMUNJSKE O PRIJEVOZU NA UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Rumunjske, u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«,

želeći promicati postojeće prijateljske odnose između dviju država,

želeći pridonijeti razvoju i učvršćenju odnosa suradnje između svojih država na području prijevoza stvari i putnika na unutarnjim plovnim putovima kao i poticati uvođenje modernih tehnologija u plovidbu unutarnjim plovnim putovima,

imajući u vidu odredbe Konvencije o režimu plovidbe na Dunavu (Beograd, 18. kolovoz 1948.),

uzimajući u obzir Završni akt Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi i to posebice one odredbe koje se odnose na razvoj prijevoza,

uzimajući u obzir inicijativu Europske Unije koja se odnosi na izradu međunarodne konvencije koja će jednoobrazno urediti vidove koji se odnose na plovidbu na unutarnjim plovnim putovima,

suglasile su se kako slijedi:

Članak 1.

Ovaj će se Ugovor primjenjivati na postojeće unutarnje plovne putove Republike Hrvatske i Rumunjske, razvrstane prema Europskom ugovoru o glavnim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN), donesenom u Ženevi 19. siječnja 1996.

Članak 2.

Za potrebe ovog Ugovora izrazi imaju slijedeća značenja:

a) hrvatska plovila – plovila unutarnje plovidbe ili riječno-morska plovila upisana u hrvatski upisnik plovila, koja vijore hrvatsku zastavu i vrše prijevoz stvari i/ili putnika na unutarnjim plovnim putovima;

b) rumunjska plovila – plovila unutarnje plovidbe ili riječno-morska plovila upisana u rumunjski upisnik plovila, koja vijore rumunjsku zastavu i vrše prijevoz stvari i/ili putnika na unutarnjim plovnim putovima;

c) hrvatske brodarske tvrtke – hrvatske fizičke ili pravne osobe registrirane za obavljanje prijevoza stvari ili putnika na unutarnjim plovnim putovima koje djeluju u skladu sa hrvatskim zakonodavstvom koje je na snazi;

d) rumunjske brodarske tvrtke – rumunjske pravne osobe registrirane za obavljanje prijevoza stvari ili putnika na unutarnjim plovnim putovima koje djeluju u skladu s rumunjskim zakonodavstvom koje je na snazi;

e) nadležno tijelo

– za Vladu Republike Hrvatske – Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, i

– za Vladu Rumunjske – Ministarstvo javnih radova, prometa i stanovanja.

Ugovorne stranke međusobno će se obavijestiti o svakoj izmjeni u odnosu na svoja nadležna tijela;

f) luke – pomorske i luke unutarnjih voda, kao i službeno dozvoljena mjesta za vez otvorena za utovar, istovar i prekrcaj stvari kao i za ukrcaj/iskrcaj putnika koje se nalaze na plovnim putovima iz članka 1.#clanak1 ovog Ugovora;

g) izravni promet – prijevoz stvari i/ili putnika koji obavljaju hrvatska plovila i rumunjska plovila između luka koje se nalaze na državnom području jedne ugovorne stranke i luka koje se nalaze na državnom području druge ugovorne stranke;

h) tranzitni promet – prijevoz stvari i/ili putnika koji obavljaju hrvatska plovila i rumunjska plovila na unutarnjim plovnim putovima unutar državnog područja druge ugovorne stranke, bez zaustavljanja, radi operacija utovara/istovara stvari ili ukrcaja/iskrcaja putnika, čije odredište nije luka koja se nalazi na državnom području niti jedne ugovorne stranke;

i) promet plovilima treće države – prijevoz stvari i/ili putnika koji obavljaju plovila koja vijore zastavu treće države između luka koje se nalaze na državnom području jedne ugovorne stranke i luka koje se nalaze na državnom području druge ugovorne stranke;

j) promet kroz treću državu – prijevoz stvari i/ili putnika koji obavljaju hrvatska plovila između luka koje se nalaze na rumunjskom državnom području i luka koje se nalaze na državnom području treće države, ili koji obavljaju rumunjska plovila između luka koje se nalaze na hrvatskom državnom području i luka koje se nalaze na državnom području treće države;

k) kabotaža – prijevoz stvari i/ili putnika koji obavljaju rumunjska plovila između hrvatskih luka ili koji obavljaju hrvatska plovila između rumunjskih luka.

Članak 3.

1. Hrvatskim plovilima i rumunjskim plovilima dozvoljeno je ploviti unutarnjim plovnim putovima iz članka 1.#clanak1 ovog Ugovora i upotrebljavati luke koje se nalaze na njima.

2. Odredbe stavka 1. ovog članka odgovarajuće će se primjenjivati na prijevoz tehničkih brodova, kao i na prijevoz novosagrađenih plovila.

Članak 4.

1. Hrvatskim plovilima i rumunjskim plovilima dopušteno je obavljanje prijevoza u izravnom prometu na jednakoj osnovi.

2. Hrvatske brodarske tvrtke i rumunjske brodarske tvrtke imaju pravo slobodno sudjelovati u izravnom prometu.

Članak 5.

Hrvatska plovila i rumunjska plovila mogu slobodno obavljati tranzitni promet na unutarnjim plovnim putovima iz članka 1.#clanak1 ovog Ugovora.

Članak 6.

Promet plovilima treće države dopušten je jedino uz dozvolu nadležnog tijela države na čijem se području nalazi(e) luka/luke utovara.

Članak 7.

Promet kroz treću državu dopušten je jedino uz dozvolu nadležnog tijela države na čijem se području nalazi(e) luka/luke utovara.

Članak 8.

Kabotaža će se obavljati u skladu s propisima koji su na snazi u državi između čijih se luka obavljaju takvi prijevozi.

Članak 9.

1. Plovila, njihovi članovi posade, putnici kao i teret na plovilima podliježu nacionalnim propisima ugovorne stranke na čijim unutarnjim plovnim putovima ta plovila plove.

2. Dokumenti i svjedodžbe koji se odnose na plovilo, putnike, teret i članove posade, izdani od strane mjerodavnih tijela jedne ugovorne stranke priznat će se od strane mjerodavnih tijela druge ugovorne stranke uz uvjet da su u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te ugovorne stranke. Zajednička Komisija određena od strane Zajedničkog odbora izvršit će provjeru uzoraka dokumenata.

Članak 10.

Hrvatska plovila i rumunjska plovila mogu prevoziti opasne tvari na unutarnjim plovnim putovima iz članka 1.#clanak1 ovog Ugovora, time da podliježu nacionalnim propisima i međunarodnim konvencijama koje su na snazi u odnosu na dotične unutarnje plovne putove.

Članak 11.

Svaka ugovorna stranka odobrit će plovilima koja vijore državnu zastavu druge ugovorne stranke isti postupak koji vrijedi za plovila vlastite države.

Ova se odredba posebice odnosi na:

a) upotrebu prevodnica, lučkih uređaja i mjesta za vez,

b) naplaćivanje lučkih i brodskih pristojbi koje naplaćuju lučke uprave,

c) provođenje formalnosti od strane mjerodavnih tijela,

d) snabdijevanje gorivom, mazivom i namirnicama,

e) uklanjanje otpada i zagađenih voda.

Članak 12.

Svaka ugovorna stranka odobrit će plovilima koja vijore državnu zastavu druge ugovorne stranke isti postupak koji odobrava vlastitim plovilima, u odnosu na carinsko postupanje sa zalihama hrane, goriva i maziva koje se upotrebljavaju na plovilu.

Članak 13.

1. Hrvatske brodarske tvrtke i rumunjske brodarske tvrtke mogu, uz uvjet uzajamnosti, osnivati agencije i stjecati prihode na državnom području druge ugovorne stranke, uz primjenu njenog nacionalnog zakonodavstva.

2. Hrvatske brodarske tvrtke i rumunjske brodarske tvrtke mogu, u svrhu promicanja učinkovitosti prijevoza, sklapati ugovore koji se odnose na suradnju na tehničkom i trgovačkom području.

Članak 14.

1. Hrvatske brodarske tvrtke i rumunjske brodarske tvrtke imaju pravo slobodnog transfera u svoje sjedište, razlike između prihoda i rashoda proizašlih iz prijevoza stvari i /ili putnika, stečenih na državnom području druge ugovorne stranke, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dotične ugovorne stranke.

2. Glede poreza na dohodak i na imovinu, primjenjuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, potpisan u Zagrebu 25. siječnja 1996. godine.

Članak 15.

Hrvatska plovila i rumunjska plovila mogu sidriti danju i noću u lukama kao i na drugim dozvoljenim sidrištima koja se nalaze na unutarnjim plovnim putovima iz članka 1.#clanak1 ovog Ugovora.

Članak 16.

1. Radi prijelaza državne granice jedne ugovorne stranke, članovi posade plovila koja vijore državnu zastavu druge ugovorne stranke trebaju imati valjanu putnu ispravu.

2. Druge osobe koje putuju na hrvatskim plovilima i na rumunjskim plovilima, u svrhu prelaska državne granice druge ugovorne stranke, trebaju imati valjanu putnu ispravu i, ako se to traži, vizu ili dozvolu boravka.

3. Sve osobe iz stavka 1. ovog članka moraju biti upisane u popis posade, a osobe iz stavka 2. ovog članka moraju biti upisane u popis putnika.

4. Obje ugovorne stranke će, prije stupanja na snagu ovog Ugovora, razmijeniti uzorke isprava iz stavka 1. ovog članka.

5. Ukoliko nacionalno zakonodavstvo jedne ugovorne stranke koje uređuje ulazak, boravak i izlazak na/iz njenog državnog područja sadrži povoljnije odredbe, primjenjivat će se te odredbe.

6. Svaka ugovorna stranka pridržava pravo odbiti ulazak na svoje državno područje osobama iz stavka 1. i 2. ovoga članka koje posjeduju putnu ispravu i vizu, ukoliko se te osobe smatraju nepoželjnima.

Članak 17.

U slučaju nekog događaja na plovilu koje vijori državnu zastavu jedne ugovorne stranke, koji onemogućuje nastavak putovanja ili povratak u državu polaska (šteta, nezgoda, teška bolest osobe na plovilu itd.), mjerodavna tijela druge ugovorne stranke, na čijem državnom području se plovilo nalazi, pružit će nužnu pomoć tom plovilu i/ili osobama na plovilu.

Članak 18.

1. Radi provedbe ovog Ugovora uspostavlja se Zajednički odbor. Zajednički odbor sastavljen je od po tri predstavnika svake ugovorne stranke koje će odrediti njihovo nadležno tijelo. Predsjedavanje Zajedničkim odborom osiguravaju ugovorne stranke naizmjenično. Na sastancima Zajedničkog odbora mogu sudjelovati i drugi eksperti. Zajednički odbor donijet će svoj poslovnik na svom prvom sastanku.

2. Zajednički odbor imat će slijedeće zadaće i nadležnosti:

a) razmjenjivati statističke podatke koji se odnose na plovila i teret;

b) izrađivati prijedloge za nadležna tijela koji se odnose na odgovarajuće i profitabilne tarife, s ekonomskog gledišta, kao i na uvjete koji se odnose na izravni promet;

c) imenovati zajedničku Komisiju.

3. Ugovori sklopljeni na temelju prijedloga Zajedničkog odbora, u skladu sa stavkom 2. ovog članka, stupit će na snagu u roku od dva tjedna nakon razmjene priopćenja o odobrenju od strane nadležnih tijela ugovornih stranaka.

4. Ukoliko Zajednički odbor ne može postići sporazum, tada će se na zahtjev jedne od ugovornih stranaka predstavnici nadležnih tijela sami sastati radi konzultacija u roku od 4 tjedna.

5. Zajednički odbor podnosi ugovornim strankama prijedloge glede izmjena ovog Ugovora u skladu s razvojem prijevoza na unutarnjim plovnim putovima i glede rješavanja svih problema koji mogu proizaći iz provedbe ovog Ugovora.

Članak 19.

Nadležna tijela ugovornih stranaka proslijedit će Zajedničkom odboru, na njegov zahtjev, dokumente potrebne za obavljanje njegovih zadaća i nadležnosti, u skladu s odredbama članka 18.#clanak18 stavka 2. ovog Ugovora.

Članak 20.

Sportski čamci i čamci za osobne potrebe koji vijore zastavu jedne od ugovornih stranaka, mogu koristiti unutarnje plovne putove unutar državnog područja druge ugovorne stranke uz primjenu nacionalnog zakonodavstva i propisa koji su na snazi u odnosu na dotični unutarnji plovni put.

Članak 21.

Ovaj Ugovor ne utječe na prava i obveze ugovornih stranaka koji proizlaze iz dvostranih ili mnogostranih ugovora kojih su Republika Hrvatska i Rumunjska stranke.

Članak 22.

Bilo kakav spor u svezi tumačenja i primjene ovog Ugovora riješit će se izravnim pregovorima između nadležnih tijela ugovornih stranaka. Ukoliko se takvim pregovorima ne mogu postići nikakvi zaključci, spor će se riješiti diplomatskim putem.

Članak 23.

Ovaj Ugovor može biti izmijenjen ili dopunjen dogovorom ugovornih stranaka. U tu svrhu, svaka ugovorna stranka unaprijed će dostaviti nacrt izmjena ili dopuna drugoj ugovornoj stranci, koja ima obvezu odgovoriti u roku od 30 dana. Bilo koja izmjena koja će biti usuglašena između ugovornih stranaka, stupa na snagu u skladu s odredbom članka 24.#clanak24 ovog Ugovora.

Članak 24.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje pisane obavijesti kojom jedna od ugovornih stranaka izvješćuje diplomatskim putem drugu ugovornu stranku o okončanju nacionalnih pravnih postupaka za stupanje Ugovora na snagu.

Članak 25.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Ovaj Ugovor prestaje nakon 6 (šest) mjeseci od dana kada je jedna ugovorna stranka pisano diplomatskim putem izvijestila drugu ugovornu stranku o svojoj namjeri da otkaže ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Zagrebu dana 26. svibnja 2003. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, rumunjskom i engleskom jeziku, od kojih su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju bilo kakve razlike u tumačenju mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE RUMUNJSKE

Roland Žuvanić Miron Tudor Mitrea

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, međunarodni Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 342-01/02-02/04
Urbroj: 5030115-03-4
Zagreb, 29. listopada 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !