Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji na području zdravstva i medicine ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
8 24.8.2007 Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji na području zdravstva i medicine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

107

Na temelju članka 30.L350925 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUMUNJSKE O SURADNJI NA PODRUČJU ZDRAVSTVA I MEDICINE

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji na području zdravstva i medicine, sklopljen u Bukureštu, 5. ožujka 2004. godine, u izvorniku na hrvatskom, rumunjskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUMUNJSKE O SURADNJI NA PODRUČJU ZDRAVSTVA I MEDICINE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Rumunjske (u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«) u cilju razvijanja i unaprjeđenja prijateljstva i jačanja razmjene i suradnje na području zdravstva i medicine dviju zemalja, sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke suglasne su da će poticati razmjenu i suradnju na području zdravstva i medicinskog znanja, te će poticati izravnu suradnju između zdravstvenih ustanova i zdravstvenih institucija na temelju uzajamne dobrobiti, posebice na sljedećim područjima:

– unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite;

– praćenje i unaprjeđenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva;

– sprječavanje bolesti i poticanje zdravog načina života;

– razmjena iskustava u području zdravstva u odnosu na okolinu rada i u medicini rada;

– razmjena iskustava na području lijekova, medicinskih proizvoda i homeopatskih proizvoda;

– zakonodavstva u području zdravstva;

– medicinske znanosti.

Članak 2.

Ugovorne stranke suglasne su da u okviru svojih raspoloživih sredstava potiču:

– razmjenu informacija o zakonima i drugim propisima u području suradnje;

– uzajamnu razmjenu stručnjaka i studijskih grupa;

– sudjelovanje na međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima koji se održavaju u drugoj ugovornoj stranki;

– izravno povezivanje između zdravstvenih ustanova i zdravstvenih institucija ugovornih stranaka;

– bilateralne projekte s temama od uzajamnog interesa;

– ostale oblike suradnje prema dogovoru obiju ugovornih stranaka.

Članak 3.

Ugovorne stranke razmjenjivat će stručnjake u cilju proučavanja zdravstvenih problema ili zbog razmjene iskustava, u ukupnom trajanju do najviše 30 dana godišnje.

Članak 4.

Za provedbu ovog Ugovora, ugovorne stranke će povremeno sklapati planove o suradnji između svojih ministarstava zdravstva, u kojima će specificirati suradnju za odnosno razdoblje i odrediti financijske uvjete za njihovu provedbu.

Članak 5.

Sve razmjene, kao i ostali oblici suradnje koji proizlaze iz ovog Ugovora, provest će se u skladu sa zakonima i propisima ugovornih stranaka.

Članak 6.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju da su ispunjeni unutarnji pravni uvjeti za stupanje Ugovora na snagu.

Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunjske o suradnji u oblasti zdravstva i medicinskih znanosti, potpisan u Bukureštu, 25. svibnja 1971. godine, prestaje u odnosu na Republiku Hrvatsku i Rumunjsku na dan stupanja na snagu ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor sklapa se na pet (5) godina od dana njegovog stupanja na snagu i automatski se produžuje za dodatna razdoblja od pet (5) godina, osim ako jedna od ugovornih stranaka ne izvijesti drugu ugovornu stranku, prethodno pisanom obaviješću diplomatskim putem, šest mjeseci unaprijed, o namjeri otkazivanja Ugovora.

Sastavljeno u Bukureštu, dana 5. ožujka 2004. godine, u dva izvornika na hrvatskom, rumunjskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, prevladat će engleski jezik.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE ZA VLADU RUMUNJSKE

dr. sc. Miomir Žužul, v. r. Adrian Nastase, v. r.

ministar vanjskih poslova predsjednik Vlade

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 504-02/01-02/04

Urbroj: 5030104-07-1

Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji na području zdravstva i medicine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !