Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 04.08.2010 Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

84

Na temelju članka 88.L606083 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SURADNJI NA IZGRADNJI I KORIŠTENJU PLINOVODA NA DRŽAVNOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. srpnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/64

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 6. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SURADNJI NA IZGRADNJI I KORIŠTENJU PLINOVODA NA DRŽAVNOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske, potpisan u Moskvi 2. ožujka 2010., u izvorniku na hrvatskom, ruskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SURADNJI NA IZGRADNJI I KORIŠTENJU PLINOVODA NA DRŽAVNOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ruske Federacije, u daljnjem tekstu »stranke«,

– želeći pridonijeti razvoju dvostrane uzajamno korisne suradnje na području energetike, uključivo i osiguranje stabilnih isporuka prirodnog plina iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku;

– nastojeći povećati energetsku sigurnost Republike Hrvatske i Ruske Federacije putem diversifikacije trasa isporuke prirodnog plina, te želeći pridonijeti pozitivnim utjecajima na gospodarski razvoj;

– podržavajući izgradnju novog sustava plinovoda za tranzit i isporuku plina u zemlje Europe;

– želeći pridonijeti stvaranju uvjeta za projektiranje, izgradnju i korištenje navedenog plinovodnog sustava u skladu sa zakonodavstvom država obiju stranaka i međunarodnim ugovorima kojih su Republika Hrvatska i Ruska Federacija stranke;

– uzimajući u obzir Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu, potpisan 2. listopada 1995. godine i Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, potpisan 20. svibnja 1996. godine;

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Za potrebe ovoga Ugovora sljedeći izrazi znače:

»sustav plinovoda« – znači novi sustav plinovoda iz Ruske Federacije preko Crnog mora i državnih područja trećih zemalja, za tranzit i isporuku prirodnog plina u europske zemlje;

»plinovod« – znači plinovod koji je dio sustava plinovoda koji se gradi na državnom području Republike Hrvatske i kojim se Republici Hrvatskoj osigurava mogućnost dodatne opskrbe prirodnim plinom;

»projekt« – znači projektiranje, izgradnja i korištenje plinovoda;

»osnivači« – znači društvo s ograničenom odgovornošću »Plinacro d.o.o.« (Republika Hrvatska), (u daljnjem tekstu »hrvatski osnivač«) i otvoreno dioničko društvo »Gazprom d.d.« (Ruska Federacija), (u daljnjem tekstu »ruski osnivač«);

»društvo« – znači društvo koje su osnovali osnivači u svrhu projektiranja, izgradnje i korištenja plinovoda;

»studija izvedivosti« – znači studija koja je pripremljena od strane osnivača prije projektiranja plinovoda kako bi se utvrdile tehničke, ekološke, gospodarske i financijske opravdanosti izgradnje plinovoda.

Članak 2.

Stranke pomažu osnivačima u osnivanju društva.

Osnivači društva dogovaraju mjesto registracije društva, dajući prednost, u istim uvjetima, Republici Hrvatskoj.

Društvo je vlasnik plinovoda kao i druge imovine i objekata koje društvo stvori i /ili stekne u obavljanju svojih poslovnih djelatnosti.

Prethodno spomenuta imovina društva ne podliježe izvlaštenju, nacionalizaciji niti bilo kakvim mjerama koje su po svojim posljedicama jednake izvlaštenju ili nacionalizaciji.

Članak 3.

1. Osnivači imaju sljedeće udjele u osnivačkom kapitalu društva:

hrvatski osnivač – 50 %;

ruski osnivač – 50 %.

2. U razdoblju koje prethodi osnivanju društva sve dogovorene troškove povezane s njegovom djelatnošću, uključivo i troškove za pripremu studije izvedivosti, snose osnivači u skladu s udjelima navedenim u točki jedan ovoga članka.

Nakon osnivanja društva, svaki od osnivača samostalno osigurava financiranje djelatnosti društva u skladu sa svojim udjelom u osnivačkom kapitalu društva.

Odluku o osnivanju društva u cilju provedbe projekta zajednički donose osnivači na temelju rezultata studije izvedivosti.

Društvu se mogu pridružiti novi dioničari uz odgovarajuću preraspodjelu udjela. Osnivači će dogovorom donositi odluke u svezi s time na temelju načela korporativnog upravljanja.

Članak 4.

Parametre plinovoda, uključivo njegov kapacitet, trasu i opseg potrebne infrastrukture određuju osnivači tijekom pripreme studije izvedivosti imajući u vidu parametre sustava plinovoda. Na prijedlog društva ili njegovih osnivača, hrvatska stranka će, u najkraćem mogućem roku, u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske, odobriti trasu plinovoda na državnom području Republike Hrvatske.

Članak 5.

Stranke polaze od suglasnosti da će osnivači pripremiti studiju izvedivosti najkasnije do 30. prosinca 2010. godine. Osnivači će donijeti odluku o izgradnji plinovoda najkasnije 24 mjeseca od datuma primitka studije izvedivosti, ovisno o rezultatima te studije.

Ruski osnivač će razmotriti mogućnost povećanja količina isporuke prirodnog plina iz Ruske Federacije u Republiku Hrvatsku kroz plinovod po tržišnim uvjetima, uključujući mogućnost isporuke plina pravnom subjektu kojeg odredi hrvatska stranka. Konkretne količine, uvjeti i rokovi takvih isporuka prirodnog plina određuju se odgovarajućim posebnim ugovorima.

Jedan od uvjeta za početak izgradnje plinovoda je sklapanje dugoročnog ugovora između društva i ruskog osnivača ili pravne osobe ovlaštene od strane ruskog osnivača za transportiranje količina prirodnog plina kroz plinovod za unutarnje potrebe Republike Hrvatske.

Na zahtjev društva ili osnivača hrvatska stranka će pružiti svu potrebnu pomoć za dobivanje izuzeća u odnosu na prava pristupa treće stranke kapacitetima plinovoda, na reguliranje tarifa i na pravila razdvajanja operatora sustava u cilju provedbe projekta.

Članak 6.

Funkcije operatora plinovoda obavlja društvo.

Tarife za usluge transportiranja plina određuje društvo, s obzirom da je to u njegovoj isključivoj nadležnosti.

Prava na korištenje svih kapaciteta plinovoda pripadaju ruskom osnivaču ili pravnoj osobi koju je on ovlastio.

Članak 7.

Hrvatska stranka osigurava sve potrebne uvjete za neometano transportiranje plina kroz plinovod.

Članak 8.

Stranke pružaju pomoć osnivačima i društvu koje su osnovale u pribavljanju, sukladno postojećem postupku, svih potrebnih dozvola povezanih s provedbom projekta, kao i u isporuci potrebnih strojeva i opreme, provedbi građevinskih i montažnih radova i drugih usluga.

Izbor izvođača (jednog ili više), kao i isporučitelja materijalnih i tehničkih sredstava kao i organizacija koje nude usluge potrebne za provedbu projekta obavlja društvo raspisivanjem natječaja.

Stranke će, u skladu sa zakonodavstvom svojih država, osigurati da stručnjaci, materijal, građevinsko-montažna tehnika i oprema, potrebna za provedbu projekta, prelazi granice država stranaka po pojednostavljenom postupku.

Stranke će, u skladu sa zakonodavstvom svojih država, osigurati potrebne uvjete za neometano obavljanje radova na provedbi projekta, te za dobivanje svih dozvola i odobrenja.

Članak 9.

Hrvatska stranka će za provedbu projekta osigurati:

– izdvajanje zemljišnih parcela koje odgovaraju ciljevima i uvjetima za provedbu projekta i neopozivo ustupanje prava na navedene zemljišne parcele, u cilju osiguranja neometane provedbe projekta;

– sigurnu i stabilnu isporuku energije projektu.

Članak 10.

U cilju povećanja gospodarske učinkovitosti za trajanja provedbe projekta, hrvatska stranka osigurava društvu najpovoljniji carinski i porezni tretman sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske, uključujući ubrzanje postupaka povrata poreza na dodanu vrijednost plaćenog na robu, usluge i radove potrebne za provedbu projekta.

Članak 11.

Oporezivanje djelatnosti društva, osnivača i izvođača koji sudjeluju u projektu u okvirima ovoga Ugovora ostvarivat će se u skladu sa zakonodavstvom države stranke, na čijem državnom području se djelatnost odvija.

U slučaju izmjena u zakonodavstvu Republike Hrvatske, koje bi izazvale pogoršanje uvjeta oporezivanja društva, osnivača i izvođača koji sudjeluju u projektu prema ovom Ugovoru, oporezivanje društva, osnivača i izvođača koji sudjeluju u projektu, do razdoblja isplativosti projekta ostvarivat će se u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske koje je bilo na snazi na datum potpisivanja ovog Ugovora.

Pod pogoršanjem uvjeta oporezivanja za potrebe ovog Ugovora podrazumijeva se uvođenje (određivanje) novih poreza, pristojbi i taksi i/ili drugih sličnih davanja, povećanje poreznih stopa, postotka pristojbi i tarifa i/ili drugih sličnih davanja.

Ovaj se članak odnosi isključivo na oporezivanje djelatnosti povezanih s provedbom projekta.

Članak 12.

Tijela određena za provedbu ovog Ugovora su:

– za hrvatsku stranku

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske;

– za rusku stranku

Ministarstvo energetike Ruske Federacije.

U slučaju izmjene njihovih određenih tijela, stranke se odmah međusobno izvješćuju o tomu, diplomatskim putem.

Članak 13.

Ukoliko se pojave okolnosti koje sprječavaju bilo koju od stranaka u ispunjenju njezinih obveza, ili ukoliko se pojavi bilo kakav spor vezan uz ovaj Ugovor, određena tijela država stranaka provest će konzultacije kako bi se postigla uzajamno prihvatljiva rješenja i prevladale spomenute okolnosti ili sporovi te osiguralo izvršenje ovoga Ugovora.

Sporovi između stranaka koji se odnose na tumačenje i/ili primjenu odredaba ovoga Ugovora, a koji se ne mogu riješiti konzultacijama između određenih tijela, rješavaju se pregovorima između stranaka zabilježeno u odgovarajućim zapisnicima.

Članak 14.

Odredbe ovoga Ugovora ne utječu na prava i obveze stranaka koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora kojih su njihove države stranke.

Članak 15.

Stranke ne snose odgovornost za obveze društva i njegovih osnivača koje proizlaze iz sudjelovanja u projektu.

Svaka stranka poduzima mjere kako bi osigurala da društvo i osnivači ispunjavaju njihove obveze iz projekta na odgovarajući način.

Članak 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana mjeseca nakon datuma primitka zadnje pisane obavijesti kojom se stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, o okončanju njihovih odgovarajućih unutarnjih postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu i ostaje na snazi trideset (30) godina.

Nakon isteka ovog početnog razdoblja, ovaj Ugovor se automatski produžuje za daljnja razdoblja od pet (5) godina, ukoliko jedna od stranaka ne obavijesti drugu pisano, o svojoj namjeri da okonča ovaj Ugovor najkasnije devet (9) mjeseci prije isteka dotičnog razdoblja. Takva pisana potvrda razmijenit će se diplomatskim putem.

U slučaju da osnivači ne donesu pozitivnu odluku o izgradnji plinovoda do roka predviđenog u članku 5.#clanak5 ovoga Ugovora, ovaj Ugovor prestaje proizvoditi učinak osim ako se stranke ne sporazumiju drugačije.

Odredbe ovoga Ugovora mogu se izmijeniti pisanim pristankom obiju stranaka.

Prestanak ovoga Ugovora ne utječe na provedbu obveza prema ugovorima sklopljenim u okviru ovog Ugovora dok je on još bio na snazi.

Ovaj Ugovor privremeno se primjenjuje od datuma njegovog potpisivanja.

Sastavljeno u Moskvi dana 2. ožujka 2010. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, ruskom, i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju bilo kakvih razlika u tumačenju odredaba ovog Ugovora, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE
mr. sc. Đuro Popijač, v. r. ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

ZA VLADU
RUSKE FEDERACIJE
Sergej Ivanović Šmatko, v. r.
ministar energetike

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove energetike.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od datuma njegovog potpisivanja, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/10-01/01

Zagreb, 2. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !