Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji (2004. godina) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 20.7.2007. Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji (2004. godina)

HRVATSKI SABOR

87

Na temelju članka 88.L348966 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANCIJSKOJ SURADNJI (2004. GODINA)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji (2004. godina), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/82

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 13. srpnja 2007.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANCIJSKOJ SURADNJI (2004. GODINA)

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji (2004. godina), potpisan 20. ožujka 2007. godine u Zagrebu, u dva izvornika, na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O FINANCIJSKOJ SURADNJI (2004. GODINA)

Vlada Republike Hrvatske iVlada Savezne Republike Njemačke ...

u duhu postojećih prijateljskih odnosa između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke,

u želji da se učvrste i prodube ovi prijateljski odnosi putem partnerske financijske suradnje,

svjesne da je očuvanje tih odnosa temelj ovoga Ugovora,

u namjeri da pridonesu socijalnom i gospodarskom razvitku u Republici Hrvatskoj,

pozivajući se na Zapisnik o radnim razgovorima između izaslanstva Saveznog ministarstva za gospodarsku suradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke i izaslanstva Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske glede pripreme i dogovaranja suradnje u cilju poticanja razvoja u 2004. godini, koji je potpisan 7. prosinca 2004. godine –

sporazumjele su se kao što slijedi:

Članak 1.

(1) Vlada Savezne Republike Njemačke omogućava Vladi Republike Hrvatske ili drugom zajmoprimatelju, kojeg obje Vlade zajedno trebaju izabrati, da od KfW-a primi za projekt »Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije« zajam u ukupnom iznosu do 20.000.000 EUR (slovima: dvadeset milijuna eura) sa sniženom kamatnom stopom, koji se odobrava u sklopu javne suradnje u području razvoja, ukoliko se nakon provedenog ispitivanja utvrdi da ovaj projekt zaslužuje razvojno-političko poticanje, te da će nadalje postojati dobar kreditni rejting Republike Hrvatske.

(2) Osim toga, Vlada Savezne Republike Njemačke omogućava Vladi Republike Hrvatske ili drugom primatelju, kojeg obje Vlade zajedno trebaju izabrati, da primi darovnicu za financiranje popratnih mjera potrebnih za provedbu i brigu o projektu iz stavka 1. ovog članka u ukupnom iznosu do 1.500.000 EUR (slovima: jedan milijun petsto tisuća eura).

(3) Darovnica iz stavka 2. ovog članka se može koristiti za druge projekte ukoliko se o tome dogovore Vlada Savezne Republike Njemačke i Vlada Republike Hrvatske.

(4) Darovnice za financiranje pripremnih i popratnih mjera prema stavku 2. ovog članka pretvaraju se u zajmove ukoliko se ne koriste za takve mjere.

Članak 2.

(1) Korištenje iznosa iz članka 1. uvjeti pod kojima se oni stavljaju na raspolaganje, te postupak odobravanja pojedinačnih kredita i dodjeljivanja poslova iz sredstava darovnice utvrđuju se ugovorima koje trebaju sklopiti KfW i primatelji zajma odnosno darovnice, a koji podliježu pravnim propisima koji vrijede u Saveznoj Republici Njemačkoj. Obveze iz članka 1. postat će nevažećima ukoliko u roku od osam godina od godine preuzimanja obveze ne budu sklopljeni odgovarajući ugovori o zajmu, odnosno financiranju. Rok za preuzete obveze istječe 31. prosinca 2012. godine.

(2) Vlada Republike Hrvatske će, ukoliko sama nije primatelj darovnice, KfW-u garantirati za eventualna potraživanja u svezi s vraćanjem iznosa, a koja mogu nastati na temelju Ugovora o financiranju koji se treba sklopiti prema stavku 1. ovog članka.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske će osloboditi KfW svih poreza i ostalih javnih davanja koja se naplaćuju u Republici Hrvatskoj, a koja su povezana sa sklapanjem i provedbom ugovora iz članka 2.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske prepušta putnicima i dobavljačima pri prijevozu putnika i robe u pomorskom, cestovnom i zračnom prometu, koji se obavlja na temelju odobrenog zajma i odobrene darovnice, slobodan izbor prometnih poduzeća, ona neće poduzimati nikakve mjere kojima bi se isključilo ili otežalo ravnopravno sudjelovanje prometnih poduzeća sa sjedištem u Saveznoj Republici Njemačkoj, te će u danom slučaju izdati potrebne dozvole neophodne za sudjelovanje tih prometnih poduzeća.

Članak 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka obavijesti kojom Vlada Republike Hrvatske obavještava Vladu Savezne Republike Njemačke da su preduvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ispunjeni. Mjerodavan je dan primitka obavijesti.

Sastavljeno u Zagrebu dana 20. ožujka 2007. u dva izvornika, svaki na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE

Ivan Šuker, v. r. Hans Jochen Peters, v. r.

Članak 3.

Financijske obveze koje će ili koje bi mogle za Republiku Hrvatsku kao primatelja zajma ili jamca nastati po pojedinačnim ugovorima koji će se zaključiti na temelju Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, podmirivat će se ili planirati u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine trajanja zajmova prema planovima otplata ugovorenim u pojedinačnim ugovorima, do njihove konačne otplate.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona je u djelokrugu središnjih tijela državne uprave nadležnih za financije i vanjske poslove.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podatak o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30.L348964 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-01/07-01/01

Zagreb, 6. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji (2004. godina)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !