Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/01, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 30.3.2001. Odluka o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

30
Na temelju članka 30.L114780 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2001. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE UKRAJINE O POTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA

I.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, a sklopljen u Kievu 15. prosinca 1997. godine, u izvorniku na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.

II.

Tekst međunarodnog ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE I VLADE UKRAJINE O
POTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Ukrajine (u daljnjem tekstu "Ugovorne stranke"),
U želji da ojačaju gospodarsku suradnju na uzajamnu dobrobit obje države,
U namjeri stvaranja i održavanja povoljnih uvjeta za ulaganja ulagatelja jedne države na teritoriju druge države, i Svjesne da će poticanje i uzajamna zaštita ulaganja, sukladno ovom Ugovoru, potaknuti poslovne inicijative na tom polju,
Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Ugovora:
1. Izraz "ulaganje" obuhvatit će svaku vrstu imovine koju je ulagatelj jedne Ugovorne stranke uložio u svezi s gospodarskim aktivnostima na teritoriju druge Ugovorne stranke sukladno njezinim zakonima i propisima, te će uključivati poglavito, iako ne isključivo:
a) pokretnu i nepokretnu imovinu kao i druga stvarna vlasnička prava kao što su hipoteke, prava zadržaja, založna prava i slična prava;
b) dionice, udjele i zadužnice društava ili bilo koji drugi oblik učešća u društvu;
c) potraživanja u novcu ili u bilo kojoj činidbi koja ima gospodarsku vrijednost koja je povezana s ulaganjem;
d) prava intelektualnog vlasništva, uključujući autorska prava, trgovačke znakove, patente, industrijsko oblikovanje, tehničke postupke, znanje i tehnologiju, trgovačke tajne i poslovni ugled povezan s ulaganjem;
e) sva prava koja proizlaze iz zakona ili ugovora ili licence i dozvole sukladno zakonu, uključujući koncesije na istraživanje, vađenje, oplemenjivanje ili korištenje prirodnih izvora.
Bilo kakva promjena oblika u koje je imovina uložena ne utječe na prirodu samog ulaganja.
2. Izraz "ulagatelj" znači bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja ulaže na teritoriju druge Ugovorne stranke.
a) Izraz "fizička osoba" znači bilo koju fizičku osobu koja ima državljanstvo jedne od Ugovornih stranaka sukladno njenim zakonima.
b) Izraz "pravna osoba" znači u odnosu na obje Ugovorne stranke:
- bilo koji subjekt inkorporiran ili osnovan sukladno s ili priznat prema njenim zakonima kao pravna osoba;
- bilo koje tijelo osoba koje nemaju pravnu osobu, ali koji se prema njenim zakonima smatraju društvom.
3. Izraz "povrati" znači bilo koje iznose koji nastanu na osnovi ulaganja, a poglavito iako ne isključivo uključuju dobiti, kamatu, dobitke od kapitala, dividende, tantijeme i naknade.
4. Izraz "teritorij" znači teritorij Ugovornih stranaka, uključujući područja mora koja se nastavljaju na vanjsku granicu teritorijalnog mora, uključujući morsko dno i podzemlje, nad kojima Ugovorna stranka vrši, u skladu s međunarodnim pravom, svoja suverena prava i jurisdikciju.

Članak 2.

POTICANJE I ZAŠTITA ULAGANJA

1. Svaka Ugovorna stranka poticat će i stvarati povoljne uvjete kako bi ulagatelji druge Ugovorne stranke ulagali na njenom teritoriju, te će dopustiti takva ulaganja, sukladno njenim zakonima i propisima.
2. Ulaganja ulagatelja svake od Ugovornih stranaka uživat će u svakom trenutku punu zaštitu i sigurnost na teritoriju druge Ugovorne stranke.

Članak 3.

NACIONALNI TRETMAN I TRETMAN NAJPOVLAŠTENIJE NACIJE

1. Niti jedna od Ugovornih stranaka neće na svom teritoriju ulaganjima i povratima od ulagatelja druge Ugovorne stranke odobriti tretman koji je manje povoljan od onoga kojeg ona odobrava ulaganjima i povratima svojih vlastitih ulagatelja, ili ulaganjima i povratima ulagatelja neće treće države, što god je povoljnije za tog ulagatelja.
2. Niti jedna od Ugovornih stranaka neće na svom teritoriju odobriti ulagateljima druge Ugovorne stranke, a u svezi s upravljanjem, održavanjem, uživanjem, korištenjem ili raspolaganjem njihovim ulaganjem, tretman koji je manje povoljan od tretmana kojeg odobrava svojim vlastitim ulagateljima ili ulagateljima neke treće države, što god je povoljnije za tog ulagatelja.
3. Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka neće se tumačiti tako da obvezuju jednu Ugovornu stranku da pruži ulagateljima druge Ugovorne stranke korist od bilo kojeg tretmana, prednosti ili privilegije kojeg je prva Ugovorna stranka odobrila temeljem:
a) neke postojeće ili buduće carinske ili gospodarske unije, područja slobodne trgovine ili sličnog međunarodnog sporazuma, kojeg je jedna od Ugovornih stranaka sada stranka ili će to biti u budućnosti;
b) sporazuma, sklopljenih radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja.

Članak 4.

NAKNADA ZA GUBITKE

1. Kada ulaganja ulagatelja jedne od Ugovornih stranaka pretrpe gubitke uslijed rata, oružanog sukoba, izvanrednog stanja u državi, pobune, ustanka, nereda ili nekog drugog sličnog događaja na teritoriju druge Ugovorne stranke, ta Ugovorna stranka će im odobriti tretman glede povrata, odštete, naknade ili drugog rješenja, ne manje povoljan od onoga kojeg ta Ugovorna stranka odobrava svojim vlastitim ulagateljima ili ulagateljima neke treće države.
2. Ne prejudicirajući stavak 1. ovog članka, ulagatelji jedne Ugovorne stranke koji u bilo kojoj od situacija iz tog stavka pretrpe gubitke na teritoriju druge Ugovorne stranke, te imaju za posljedicu:
a) oduzimanje njihovog vlasništva od strane oružanih snaga ili nadležnih tijela;
b) uništavanje njihovog vlasništva od strane oružanih snaga ili nadležnih tijela kojem nije uzrok borbena akcija ili koji nije prouzročen potrebom situacije
bit će odobrena pravedna i odgovarajuća naknada za gubitak nastao tijekom razdoblja oduzimanja ili kao rezultat uništavanja vlasništva. Rezultirajuća će plaćanja biti slobodno prenosiva u slobodno konvertibilnoj valuti bez kašnjenja.

Članak 5.

IZVLAŠTENJE

1. Ulaganja ulagatelja jedne od Ugovornih stranaka neće biti nacionalizirana, izvlaštena ili podvrgnuta mjerama koje imaju učinak jednak nacionalizaciji ili izvlaštenju (u daljnjem tekstu "Izvlaštenje") na teritoriju druge Ugovorne stranke osim u javnom interesu. Izvlaštenje će se provesti slijedom valjanog pravnog postupka, na nediskriminacijskoj osnovi te će ga pratiti odredbe o plaćanju promptne, adekvatne i učinkovite naknade. Takva će naknada biti jednaka poštenoj tržišnoj vrijednosti izvlaštenog ulaganja neposredno prije izvlaštenja ili prije nego što je predstojeće izvlaštenje postalo javno poznato, te će uključivati kamatu izračunatu prema LIBOR tečaju od dana izvlaštenja do dana plaćanja. Naknada će biti plaćena bez odlaganja u slobodno konvertibilnoj valuti, bit će učinkovito ostvariva i slobodno prenosiva.
2. Ulagatelj na kojeg se to odnosi, imat će pravo, na hitno ispitivanje slučaja od strane sudskog ili nekog drugog nezavisno ovlaštenog tijela te Ugovorne stranke, o svom slučaju i o procjeni svog ulaganja sukladno načelima predviđenim ovim člankom.
3. Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i kada Ugovorna stranka izvlašćuje imovinu društva koje je inkorporirano ili osnovano prema zakonu na snazi na bilo kojem dijelu njezinog vlastitog teritorija i u kojem ulagatelji druge Ugovorne stranke posjeduju udjele.

Članak 6.

PRIJENOSI

1. Ugovorne stranke jamče prijenos plaćanja u svezi s ulaganjima i povratima od ulaganja. Prijenosi će se vršiti u slobodno konvertibilnoj valuti, bez ikakvih ograničenja i nepotrebnog kašnjenja. Takvi će prijenosi uključivati poglavito, iako ne isključivo:
a) kapital i dodatne iznose za održavanje i povećanje ulaganja;
b) profite, kamatu, dividende i ostale tekuće prihode;
c) sredstva u ime otplate zajmova;
d) tantijeme i honorare;
e) prihode od prodaje ili likvidacije ulaganja;
f) zarade fizičkih osoba zavisno od zakona i propisa Ugovornih stranaka kod kojih se ulaganje vrši.
2. Za potrebe ovog Ugovora, devizni tečaj će biti službeni tečaj koji je na snazi za tekuće transakcije na dan prijenosa, ukoliko nije drukčije dogovoreno.

Članak 7.

SUBROGACIJA

1. Ako Ugovorna stranka ili agencija koju je ona odredila izvrši plaćanje svojim vlastitim ulagateljima temeljem garancije koju je odobrila u svezi s ulaganjem na teritoriju druge Ugovorne stranke, ta stranka će priznati:
a) prijenos, prema zakonu ili sukladno zakonskoj transakciji u toj zemlji, ulagatelj može potraživati od prve Ugovorne stranke ili agencije koju je ona odredila bilo koje pravo ili potraživanje.
b) da prva Ugovorna stranka ili agencija koju je ona odredila ima pravo temeljem subrogacije izvršiti prava i provesti potraživanja tog ulagatelja te će preuzeti obveze u svezi s ulaganjem.
2. Prava ili zahtjevi na osnovi subrogacije neće biti veći od izvornih prava i zahtjeva ulagatelja.

Članak 8.

RJEŠAVANJE ULAGAČKIH SPOROVA IZMEĐU UGOVORNE STRANKE I ULAGATELJA DRUGE UGOVORNE STRANKE

1. Bilo koji spor do kojega može doći između ulagatelja jedne Ugovorne stranke i druge Ugovorne stranke u svezi s ulaganjem na teritoriju te Ugovorne stranke bit će predmetom pregovora između stranaka u sporu.
2. Ako se neki spor između ulagatelja jedne Ugovorne stranke i druge Ugovorne stranke ne može riješiti na taj način u razdoblju od šest mjeseci, ulagatelj će imati pravo podnijeti slučaj:
a) Međunarodnom centru za rješavanje ulagačkih sporova (ISCID) u svezi s primjenom odredbi Konvencije o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država otvorenom za potpisivanje u Washingtonu D.C., 18. ožujka 1965. godine, u slučaju da su obje stranke potpisnice ove Konvencije; ili
b) arbitraži ili međunarodnom ad hoc arbitražnom sudu osnovanom sukladno Arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih naroda o međunarodnom trgovačkom pravu (INCITRAL). Ugovorne stranke u sporu se mogu složiti pisanim putem o izmjeni tih pravila. Arbitražna odluka je konačna i obvezujuća za obje stranke u sporu.

Članak 9.

RJEŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU UGOVORNIH STRANAKA

1. Sporovi koji se odnose na tumačenje i primjenu ovog Ugovora, ako je to moguće, će se rješavati konzultacijama i pregovorima između Ugovornih stranaka.
2. Ako se na taj način spor ne može riješiti u razdoblju od šest mjeseci, on će se na zahtjev jedne od Ugovornih stranaka predati arbitražnom sudu sukladno odredbama ovog članka.
3. Arbitražni se sud osniva za svaki slučaj zasebno na sljedeći način. U roku od dva mjeseca od primitka zahtjeva za arbitražu, svaka će Ugovorna stranka imenovati jednog člana suda. Ova će dva člana izabrati državljana treće države koji će nakon odobrenja obiju Ugovornih stranaka biti imenovan predsjednikom suda (u daljnjem tekstu "predsjednik"). Predsjednika treba imenovati u roku od tri mjeseca od datuma imenovanja druga dva člana.
4. Ako se u razdobljima kako je to određeno stavkom 3. ovog članka ne izvrše potrebna imenovanja, može se zahtijevati od Predsjednika Međunarodnog suda da izvrši imenovanja. Ako je on državljanin jedne od Ugovornih stranaka ili je na neki drugi način spriječen u obavljanju ove dužnosti, pozvat će se član Međunarodnog suda sljedeći po rangu koji nije državljanin jedne od Ugovornih stranaka da izvrši imenovanja.
5. Arbitražni će sud donijeti svoju odluku većinom glasova. Ovakva će odluka biti obvezujuća. Svaka će Ugovorna stranka snositi troškove svojeg arbitra i njegovog zastupanja u arbitražnom postupku; troškove predsjednika i ostale troškove snosit će obje Ugovorne stranke u jednakim dijelovima. Arbitražni će sud odrediti svoj vlastiti postupak.

Članak 10.

PRIMJENA OSTALIH PROPISA I POSEBNE OBVEZE

1. Kada je slučaj istovremeno rukovođen ovim Ugovorom i nekim drugim međunarodnim ugovorom kojeg su obje Ugovorne stranke, ništa iz ovog Ugovora neće spriječiti jednu od Ugovornih stranaka ili bilo kojeg ulagatelja koji posjeduje ulaganja na teritoriju druge Ugovorne stranke u korištenju prednosti bilo kojeg od pravila koje je u njegovom slučaju povoljnije.
2. Ako je tretman kojeg jedna Ugovorna stranka odobri ulagateljima druge Ugovorne stranke sukladno zakonima i propisima ili ostalim specifičnim odredbama ugovora povoljniji od onog kojeg odobrava ovaj Ugovor, bit će odobren onaj koji je povoljniji.

Članak 11.

PRIMJENA OVOG UGOVORA

Odredbe ovog Ugovora primjenjivat će se na ulaganja ulagatelja jedne Ugovorne stranke na teritoriju druge Ugovorne stranke prije kao i nakon stupanja ovog Ugovora na snagu.

Članak 12.

STUPANJE NA SNAGU, TRAJANJE I OTKAZ

1. Ugovorne će stranke obavijestiti jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni zahtjevi njihovim unutarnjim zakonodavstvom predviđeni za stupanje ovog Ugovora na snagu. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka zadnje obavijesti.
2. Ovaj Ugovor ostaje na snazi za razdoblje od deset godina, te će i dalje ostati na snazi, osim ako jedna od Ugovornih stranaka ne otkaže ovaj Ugovor diplomatskim putem najmanje jednu godinu prije isteka početnog ili sljedećeg razdoblja, slanjem pisane obavijesti drugoj Ugovornoj stranci.
3. U svezi ulaganja izvršenih prije otkazivanja ovog Ugovora, odredbe ovog Ugovora ostat će na snazi za razdoblje od deset godina od dana otkaza ovog Ugovora.
Sastavljeno 15. prosinca 1997. godine u Kievu u dva izvornika, na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.
Svi su tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, prevladat će engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

ZA VLADU UKRAJINE
Sergij Osyka, v. r.
mr. sc. Nenad Porges, v. r. ministar vanjskoekonomskih
ministar gospodarstva veza i trgovine

III.

Za izvršenje međunarodnog ugovora iz točke I. ove Odluke nadležno je Ministarstvo gospodarstva.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Na dan donošenja ove Odluke međunarodni ugovor iz točke I. ove Odluke nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegovog stupanja na snagu.

Klasa: 404-02/97-01/04
Urbroj: 5030114-01-1
Zagreb, 22. veljače 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

zatvori
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !