Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o darovnici Zaklade Globalnog fonda za okoliš između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2 ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 04.05.2009 Uredba o objavi Ugovora o darovnici Zaklade Globalnog fonda za okoliš između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

31

Na temelju članka 30.L447527 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine,« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 2009. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA O DAROVNICI ZAKLADE GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor o darovnici Zaklade Globalnog fonda za okoliš između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2, sklopljen 6. veljače 2009. godine u Zadru, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

ZAJAM BR. 7640 HR
DAROVNICA GEF-a BR. TF092704

UGOVOR O DAROVNICI ZAKLADE GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ

(Projekt zaštite od onečišćenja voda na
priobalnom području 2)

IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

u svojstvu provedbene agencije globalnog
fonda za okoliš

UGOVOR O DAROVNICI ZAKLADE GLOBALNOG FONDA ZA OKOLIŠ

UGOVOR je sklopljen dana 6. veljače, 2009. između REPUBLIKE HRVATSKE (u daljem tekstu: »Primatelj«); i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (u daljem tekstu: »Banka« ili »Svjetska banka«), u svojstvu Provedbene agencije Globalnog fonda za okoliš (u daljnjem tekstu: »GEF«).

Primatelj i Banka ovime su se sporazumjeli kako slijedi:

Članak I.
STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE

1.01. Standardni uvjeti za darovnice Svjetske banke iz raznih fondova od 20. srpnja 2006. (»Standardni uvjeti«) primjenjuju se na ovaj Ugovor.

1.02. Ako kontekst ne nalaže drugačije, izrazi napisani velikim početnim slovom korišteni u ovom Ugovoru imaju značenja koja su im pripisana u Standardnim uvjetima, ovom Ugovoru, Ugovoru o zajmu ili Ugovoru o projektu; pojam »Pokazatelji za praćenje i ocjenjivanje Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta« označava dogovorene pokazatelje praćenja i ocjenjivanja utvrđene pismom istoga datuma kao i ovaj Ugovor, koje će Primatelj koristiti za mjerenje napretka provedbe Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta i stupnja u kojemu se postižu njegovi ciljevi.

Članak II.
PROJEKT

2.01. Primatelj izražava svoju predanost ciljevima Projekta opisanim u Prilogu 1. ovome Ugovoru (u daljnjem tekstu: »Projekt«). U tu će svrhu Primatelj: (i) provesti Dio 3.2. Projekta putem MZOPUG-a; i (ii) osigurati da Dijelove 1., 2. i 3.1. Projekta provedu Hrvatske vode (»Tijelo za provedbu projekta«) u skladu s odredbama članka II. Standardnih uvjeta.

2.02. Ne ograničavajući odredbe Odjeljka 2.01. ovoga Ugovora, i ako se Primatelj i Banka ne dogovore drugačije, Primatelj će osigurati da se Projekt provodi u skladu s odredbama Priloga 2. ovom Ugovoru.

Članak III.
DAROVNICA

3.01. Banka je suglasna dodijeliti Primatelju, pod odredbama i uvjetima utvrđenima ili navedenima u ovom Ugovoru, darovnicu u iznosu od šest milijuna i četiristo tisuća američkih dolara (6,400,000 USD) (u daljnjem tekstu: »Darovnica«) kao pomoć u financiranju dijela troškova Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta.

3.02. Primatelj može povlačiti sredstva Darovnice u skladu s Odjeljkom IV. Priloga 2. ovom Ugovoru.

Članak IV.
DODATNI PRAVNI LIJEKOVI

4.01. Dodatne događaje za obustavu koji se navode u Odjeljku 4.02. (i) Standardnih uvjeta čini sljedeće:

(a) Nastala je situacija u kojoj je malo vjerojatno da će Program, ili njegov znatan dio, biti proveden.

(b) Propisi koji uređuju Tijelo za provedbu projekta su izmijenjeni i dopunjeni, obustavljeni, opozvani, ukinuti ili odbačeni, čime se bitno i nepovoljno utječe na sposobnost Tijela za provedbu projekta da izvrši svoje obveze iz ovog Ugovora.

Članak V.
STUPANJE NA SNAGU; PRESTANAK

5.01. Ovaj Ugovor neće stupiti na snagu dok Banci ne budu dostavljeni za Banku zadovoljavajući dokazi o ispunjenju dolje navedenih uvjeta:

(a) Da je potpisivanje i sklapanje ovog Ugovora u ime Primatelja propisno odobreno ili prihvaćeno u svim potrebnim vladinim i poslovnim postupcima.

(b) Da je Ugovor o zajmu potpisan i sklopljen istoga datuma između Primatelja i Banke, čime se osigurava zajam u korist Projekta (u daljnjem tekstu: »Ugovor o zajmu«), te da su svi uvjeti koji prethode njegovom stupanju na snagu ili pravu Primatelja da prema njemu povlači sredstva, osim stupanja na snagu ovog Ugovora, ispunjeni.

5.02. Kao dio dokaza koji će biti dostavljeni prema Odjeljku 5.01. (a), Banci će biti dostavljeno za Banku prihvatljivo mišljenje ili mišljenja savjetnika prihvatljivog za Banku ili, ako Banka tako zatraži, potvrda zadovoljavajuća za Banku nadležnog dužnosnika Primatelja u kojoj je vidljivo da je Ugovor u ime Primatelja propisno odobren ili prihvaćen, potpisan i sklopljen u njegovo ime, te pravno obvezujući za njega prema uvjetima Ugovora.

5.03. Ako se Primatelj i Banka ne dogovore drugačije, ovaj Ugovor stupa na snagu datumom kada Banka dostavi obavijest Primatelju o prihvaćanju dokaza zatraženih prema Odjeljku 5.01. (u daljnjem tekstu: »Datum stupanja na snagu«). Ako, prije Datuma stupanja na snagu, nastupi događaj koji bi Banku ovlastio da ukine prava Primatelja na povlačenje sredstva s Računa darovnice da je ovaj Ugovor stupio na snagu, Banka može odložiti dostavu obavijesti navedene u ovom Odjeljku do prestanka trajanja tog ili tih događaja.

5.04. Ovaj Ugovor i sve obveze stranaka temeljem njega prestaju ako ne stupi na snagu u roku sto dvadeset (120) dana od datuma ovog Ugovora, osim ako Banka, nakon što je razmotrila razloga odgode, ne utvrdi kasniji datum u svrhu ovog Odjeljka. Banka će u najkraćem roku obavijestiti Primatelja o takvom kasnijem datumu.

Članak VI.
ZASTUPNIK PRIMATELJA; ADRESE

6.01. Predstavnik Primatelja koji se navodi u Odjeljku 7.02. Standardnih uvjeta je ministar financija.

6.02. Adresa Primatelja koji se navodi u Odjeljku 7.01. Standardnih uvjeta je:

Ministarstvo financija

Katančićeva 5

10000 Zagreb

Republika Hrvatska

Telefaks:

(385-1) 4922-598

6.03. Adresa Svjetske banke koja se navodi u Odjeljku 7.01. Standardnih uvjeta je:

Međunarodna banka za obnovu i razvoj

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Sjedinjene Američke Države

Telegraf: Teleks: Telefaks:

INTBAFRAD 248423 (MCI) ili (1-202) 477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

DOGOVORENO u Zadru, Republika Hrvatska, na datum naveden na početku dokumenta.

REPUBLIKA HRVATSKA
Od strane Ivana Šukera, v. r.
Ovlašteni predstavnik

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ
u svojstvu Provedbene agencije Globalnog fonda za okoliš
Od strane Andrasa Horvaija, v. r.
Ovlašteni predstavnik

PRILOG 1.

OPIS PROJEKTA

Ciljevi Projekta su: (i) poboljšati pružanje učinkovite i održive usluge zbrinjavanja otpadnih voda u odabranim Općinama obalnog područja, te (ii) smanjiti opterećenje hranjivim tvarima koje ulaze u obalne vode Zajmoprimca i pronaći inovativna rješenja za pročišćavanje otpadnih voda u odabranim Općinama.

Projekt predstavlja drugu fazu Programa, i sastoji se od sljedećih dijelova:

Dio 1:
INVESTICIJE U OTPADNE VODE

1.1 Financiranje i provođenje Potprojekata za izgradnju, sanaciju i proširenje:

a) kanalizacijskih mreža, glavnih kolektora, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskih ispusta u odabranim Općinama; te

b) uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s poboljšanim smanjenjem opterećenja hranjivim tvarima u odabranim Općinama.

1.2 Izrada studija izvedivosti, procjena utjecaja na okoliš i izrada ostale dokumentacije potrebne za pribavljanje lokacijskih i građevinskih dozvola, izrada glavnih projekata i završne natječajne dokumentacije za radove koji će se financirati u Dijelu 1.1. Projekta.

Dio 2:
INSTITUCIONALNO JAČANJE I UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2.1 Institucionalno jačanje HV-a i MRRŠVG-a u razvoju sektora i potpori pristupanju EU, uključujući odredbu o pružanju konzultantskih usluga i opreme koja je potrebna za: (i) provedbu Strategije upravljanja vodama; (ii) uspostavu sustava praćenja i mjerila u HV radi praćenja operativnih, financijskih i ekoloških aktivnosti Komunalnih poduzeća; (iii) izradu studija za projektiranje i provedbu rješenja obrade i odlaganja mulja i pročišćavanja i ispuštanja otpadnih voda za Komunalna poduzeća; te (iv) izrada temeljite studije o investicijskim potrebama i planu financiranja kako bi se ispunili zahtjevi EU-a, uključujući izradu studija izvedivosti i natječajne dokumentacije za projekte prihvatljive za financiranje od strane EU.

2.2 Institucionalno jačanje Komunalnih poduzeća u cilju poboljšanja njihove financijske i operativne učinkovitosti, uključujući radove, opremu, softver, konzultantske usluge i obuku potrebnu za poboljšanje fakturiranja i naplate, smanjenja gubitaka vode, uspostavu troškovnih centara u Komunalnim poduzećima koji pružaju više usluga, poboljšanje operativne učinkovitosti, katastarsko snimanje uvjeta u mreži, uspostavu katastra cijevi, daljinsko očitavanje, obuku osoblja, te ostale mjere troškovne učinkovitosti.

2.3 Osiguranje konzultantskih usluga i opreme radi pomoći jedinici za provođenje projekta u provedbi Projekta, uključujući dovršenje izrade i ocjenu Potprojekata, reviziju, obuku, obavještavanje javnosti i komunikaciju.

Dio 3:
PRAĆENJE KAKVOĆE MORSKE VODE

Poboljšanje pokrivenosti mrežama za praćenje kakvoće otpadnih voda i morske vode kako bi se osigurale dostatne i odgovarajuće informacije o obalnim vodama Zajmoprimca i ispuštanjima otpadnih voda, te poboljšala koordinacija, usporedivost i analitička kakvoća rezultata, uključujući:

3.1 Poboljšanje i proširenje kapaciteta sustava praćenja HV-a u svrhu procjene utjecaja Programa na kakvoću obalnih voda osiguranjem konzultantskih usluga i opreme, najnovijih tehnologija, uključujući i praćenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s poboljšanom redukcijom opterećenja hranjivim tvarima, istraživanja u svrhu mjerenja ekoloških utjecaja, te aktivnosti širenja informacija.

3.2 Jačanje kapaciteta za praćenje okoliša MZOPUG-a radi procjene kakvoće voda Jadranskog mora Zajmoprimca i utjecaja Projekta na kakvoću morske vode osiguranjem konzultantskih usluga i opreme koji obuhvaćaju proširenje aktivnosti praćenja na sva Komunalna poduzeća uključena u Projekt i pojačano usredotočenje na usuglašenost s EU.

PRILOG 2.

IZVRŠENJE PROJEKTA

Odjeljak I.
INSTITUCIONALNI I DRUGI DOGOVORI

A. Supsidijarni zajam i Ugovor o darovnici

1. U svrhu izvođenja Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta, Primatelj će sredstva Zajma dodijeljena s vremena na vrijeme Kategorijama (1), (2) i (3) staviti na raspolaganje Tijelu za provedbu projekta prema Ugovoru o supsidijarnom zajmu i supsidijarnoj darovnici koje će sklopiti Zajmoprimac i Tijelo za provedbu projekta prema odredbama i uvjetima koje odobri Banka.

2. Primatelj će koristiti svoja prava prema Ugovoru o supsidijarnom zajmu i supsidijarnoj darovnici na način da zaštiti interese Primatelja i Banke te ostvari svrhe Darovnice. Osim ako se Banka ne suglasi drukčije, Primatelj neće prenijeti, izmijeniti, opozvati ili se odreći Ugovora o supsidijarnom zajmu i supsidijarnoj darovnici ili ikoje njegove odredbe.

B. Pridržavanje sigurnosne politike

Primatelj će, putem MRRŠVG-a, poduzeti sve mjere u svojoj moći kako bi osigurao da Tijelo za provedbu projekta provede i probere Potprojekte, i time osigura njihovu dosljednost s načelima i zahtjevima utvrđenim Okvirom politike preseljenja i Okvirom sigurnosne politike, te ispuni sve primjenjive zahtjeve za izradu, objavu i provedbu procjene utjecaja na okoliš, plana upravljanja okolišem i/ili akcijskog plana nabave zemljišta i preseljenja za određenu lokaciju, ovisno o slučaju, prije podnošenja zahtjeva za povlačenjem sredstava u smislu potrebe izrade ocjene utjecaja na okoliš, plana upravljanja okolišem i/ili akcijskog plana nabave zemljišta i preseljenja za pojedini Potprojekt.

C. Operativni priručnik

Primatelj će, putem MRRŠVG-a, poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi osigurao da se Projekt provodi u skladu sa zahtjevima utvrđenim ili navedenim u Operativnom priručniku.

Odjeljak II.
PRAĆENJE, IZVJEŠĆIVANJE I OCJENA PROJEKTA

A. Izvješća o projektu; Izvješće o dovršenju

1. Primatelj će, putem MZOPUG-a, poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi pratio i ocijenio napredak Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta i osigurao pripremu Izvješća o projektu u skladu s odredbama Odjeljka 2.06. Standardnih uvjeta te na temelju Pokazatelja za praćenje i ocjenjivanje za Dijelove 1., 2. i 3.1. Projekta. Svako Izvješće o projektu obuhvaćat će razdoblje od jednog (1) kalendarskog polugodišta, i bit će dostavljeno Banci ne kasnije od jednog (1) mjeseca po završetku razdoblja koje je obuhvaćeno takvim izvješćem.

2. Primatelj će pripremiti Izvješće o dovršenju u skladu s odredbama Odjeljka 2.06. Standardnih uvjeta. Izvješće o dovršenju će biti dostavljeno Svjetskoj banci ne kasnije od šest (6) mjeseci nakon Datuma zatvaranja ugovora.

B. Kontrola na sredini trajanja projekta

Primatelj će, putem MRRŠVG-a:

(a) voditi odgovarajuće politike i postupke koje će mu omogućiti konstantno praćenje i ocjenjivanje izvođenja izvođenje Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta i postizanje ciljeva istih, u skladu s Pokazateljima praćenja i ocjenjivanja za Dijelove 1., 2. i 3.1. Projekta;

(b) izraditi, prema projektnom zadatku zadovoljavajućem za Banku, i dostaviti Banci, na dan ili oko 30. ožujka 2011., izvješće u koje su uključeni rezultati aktivnosti praćenja i ocjenjivanja i preporučene mjere za osiguravanje učinkovitog izvođenja Dijelova 1., 2.i 3.1. Projekta i postizanje ciljeva istih u razdoblju nakon toga datuma; i

(c) izvršiti zajedno s Bankom kontrolu, na dan ili oko 30. lipnja 2011., ili na kasniji dan ako to zatraži Banka, izvješća navedenog u prethodnom stavku (b), te potom poduzeti sve mjere potrebne za osiguravanje učinkovitog dovršenja Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta i postizanje ciljeva istih na temelju zaključaka i preporuka iz spomenutog izvješća i stajališta Banke o tom pitanju.

C. Financijsko upravljanje, financijska izvješća, revizije

1. Primatelj će osigurati održavanje sustava financijskog upravljanja u skladu s odredbama Odjeljka 2.07. Standardnih uvjeta.

2. Primatelj će osigurati da se, kao dio Izvješća o projektu, ne kasnije od četrdeset pet (45) dana po završetku svakog kalendarskog polugodišta, izrade i dostave Banci nerevidirana financijska međuizvješća za Projekt koja obuhvaćaju kalendarsko polugodište, a po obliku i sadržaju zadovoljavajuća za Banku.

3. Primatelj će osigurati reviziju svojih Financijskih izvješća za Projekt u skladu s odredbama Odjeljka 2.07. (b) Standardnih uvjeta. Svaka revizija Financijskih izvješća obuhvaćat će razdoblje od jedne Fiskalne godine. Revidirana Financijska izvješća za svako takvo razdoblje biti će dostavljena Banci ne kasnije od šest (6) mjeseci po završetku toga razdoblja.

Odjeljak III.
NABAVA

Sve robe, usluge (osim konzultantskih usluga), radovi i konzultantske usluge potrebne Tijelu za provedbu projekta za izvođenje Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta koji će se financirati sredstvima Zajma nabavljat će se u skladu s odredbama Odjeljka III. Priloga 2. Ugovora o zajmu.

Odjeljak IV.
POVLAČENJE SREDSTAVA DAROVNICE

A. Općenito

Primatelj može povlačiti sredstva Darovnice u skladu s odredbama: (i) članka III. Standardnih uvjeta, (ii) ovog Odjeljka, i (iii) takvih dodatnih uputa koje Svjetska banka navede u obavijesti Primatelju (uključujući »Smjernice Svjetske banke o plaćanjima u sklopu projekata« iz svibnja 2006., koje Banka povremeno revidira i koje su primjenjive na ovaj Ugovor sukladno takvim uputama), u svrhu financiranja Prihvatljivih izdataka utvrđenih u tablici u donjem stavku 2.

Kategorija

Dodijeljeni iznos Darovnice
(izraženo u dolarima)

Postotak izdataka koji će se financirati

(1) Radovi:

a) u Dijelu 1.1 (b) Projekta, isključujući one financirane iz Kategorije (1)(b) ove tablice

b) za biološki uređaj iz Dijela 1.1 (b) Projekta

4,250,000

850,000

20%

100%

(2) Konzultantske usluge za Dijelove 1., 2. i 3.1. Projekta

650,000

100%

(3) Neraspoređeno

650,000

UKUPNI IZNOS

6,400,000

B. Uvjeti povlačenja sredstava; Razdoblje povlačenja sredstava

1. Unatoč odredbama Dijela A ovoga Odjeljka, neće se povlačiti sredstva:

(a) za plaćanja izvršena prije datuma ovog Ugovora, osim sredstava čiji ukupni iznos ne prelazi protuvrijednost 500,000 EUR, a koja mogu biti povučena za plaćanja izvršena prije toga datuma, ali na ili nakon 29. srpnja 2008., za Prihvatljive izdatke u Kategoriji (2); ili

(b) na ime plaćanja za radove u Kategoriji (1), dok i ako Tijelo za provedbu projekta ne podnese Banci pisanu potvrdu da, za Potprojekt koji uključuje radove u svezi kojih se traži povlačenje sredstava: (A) nije potrebna predaja, izrada i objava ocjene utjecaja na okoliš, plana upravljanja okolišem i/ili akcijskog plana nabave zemljišta i preseljenja za određenu lokaciju, ovisno o slučaju; ili da (B) jest potrebna predaja, izrada i objava ocjene utjecaja na okoliš, plana upravljanja okolišem i/ili akcijskog plana nabave zemljišta i preseljenja za određenu lokaciju, ovisno o slučaju, a ti su zahtjevi ispunjeni na zadovoljstvo Banke.

2. Datum zatvaranja Ugovora koji se navodi u Odjeljku 3.06. (c) Standardnih uvjeta je 30. rujna 2014.

LOAN NUMBER 7640 HR
GEF TRUST FUND GRANT NUMBER TF092704

GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY TRUST FUND GRANT AGREEMENT

(Coastal Cities Pollution Control Poject 2)

BETWEEN REPUBLIC OF CROATIA AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Acting as an Implementing Agency of the Global Environment Facility

GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY TRUST FUND GRANT AGREEMENT

AGREEMENT dated February 6, 2009, entered into between THE REPUBLIC OF CROATIA («Recipient»); and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT («Bank» or »World Bank»), acting as an implementing agency of the Global Environment Facility («GEF»).

The Recipient and the World Bank hereby agree as follows:

Article I
STANDARD CONDITIONS; DEFINITIONS

1.01. The Standard Conditions for Grants Made by the World Bank Out of Various Funds, dated July 20, 2006 («Standard Conditions»), constitute an integral part of this Agreement.

1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the Standard Conditions, this Agreement, the Loan Agreement, or in the Project Agreement; and the term «Monitoring and Evaluation Indicators for Parts 1, 2 and 3.1 of the Project» means the agreed monitoring and evaluation indicators set forth in a letter of even date herewith to be utilized by the Recipient to measure the progress in the implementation of Parts 1, 2 and 3.1 of the Project and the degree to which the objectives thereof are being achieved.

Article II
THE PROJECT

2.01. The Recipient declares its commitment to the objectives of the Project described in Schedule 1 to this Agreement («Project»). To this end, the Recipient shall: (i) carry out Part 3.2 of the Project through the MEPPPC; and (ii) cause Parts 1, 2 and 3.1 of the Project to be carried out by Hrvatske Vode («Project Implementing Entity») in accordance with the provisions of Article II of the Standard Conditions.

2.02. Without limitation upon the provisions of Section 2.01 of this Agreement, and except as the Recipient and the Bank shall otherwise agree, the Recipient shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement.

Article III
THE GRANT

3.01. The Bank agrees to extend to the Recipient, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, a grant in an amount equal to six million four hundred thousand United States Dollars ($6,400,000) («Grant») to assist in financing part of the cost of Parts 1, 2 and 3.1 of the Project.

3.02. The Recipient may withdraw the proceeds of the Grant in accordance with Section IV of Schedule 2 to this Agreement.

Article IV
ADDITIONAL REMEDIES

4.01. The Additional Events of Suspension referred to in Section 4.02 (i) of the Standard Conditions consist of the following:

(a) A situation has arisen which shall make it improbable that the Program, or a significant part thereof, will be carried out

(b) The Project Implementing Entity’s Legislation has been amended, suspended, abrogated, repealed or waived so as to affect materially and adversely the ability of the Project Implementing Entity to perform any of its obligations under this Agreement.

Article V
EFFECTIVENESS; TERMINATION

5.01. This Agreement shall not become effective until evidence satisfactory to the Bank has been furnished to the Bank that the conditions specified below have been satisfied:

(a) That the execution and delivery of this Agreement on behalf of the Recipient has been duly authorized or approved by all necessary governmental and corporate action.

(b) That the Loan Agreement of even date herewith between the Recipient and the Bank, providing a loan in support of the Project («Loan Agreement»), has been executed and delivered and all conditions precedent to its effectiveness or to the right of the Recipient to make withdrawals under it, other than the effectiveness of this Agreement, have been fulfilled.

5.02. As part of the evidence to be furnished pursuant to Sections 5.01 (a), there shall be furnished to the Bank an opinion or opinions satisfactory to the World Bank of counsel acceptable to the Bank or, if the Bank so requests, a certificate satisfactory to the Bank of a competent official of the Recipient, showing, on behalf of the Recipient, that this Agreement has been duly authorized or approved by, and executed and delivered on its behalf and is legally binding upon it in accordance with its terms.

5.03. Except as the Recipient and the Bank shall otherwise agree, this Agreement shall enter into effect on the date upon which the Bank dispatches to the Recipient notice of its acceptance of the evidence required pursuant to Section 5.01 («Effective Date»). If, before the Effective Date, any event has occurred which would have entitled the Bank to suspend the right of the Recipient to make withdrawals from the Grant Account if this Agreement had been effective, the Bank may postpone the dispatch of the notice referred to in this Section until such event (or events) has (or have) ceased to exist.

5.04. This Agreement and all obligations of the parties under it shall terminate if it has not entered into effect by the date one hundred and twenty (120) days after the date of this Agreement, unless the Bank, after consideration of the reasons for the delay, establishes a later date for the purpose of this Section. The Bank shall promptly notify the Recipient of such later date.

Article VI
RECIPIENT’S REPRESENTATIVE; ADDRESSES

6.01. The Recipient’s Representative referred to in Section 7.02 of the Standard Conditions is the Minister of Finance.

6.02. The Recipient’s Address referred to in Section 7.01 of the Standard Conditions is:

Ministry of Finance

Katančićeva 5

10000 Zagreb

Republic of Croatia

Facsimile:

(385-1) 4922-598

6.03. The World Bank’s Address referred to in Section 7.01 of the Standard Conditions is:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable: Telex: Facsimile:

INTBAFRAD 248423 (MCI) or (1-202) 477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

AGREED at Zadar, Republic of Croatia, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA
By Ivan Šuker, v. r.
Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
acting as an Implementing Agency of the Global Environment Facility
By Andras Horvai, v. r.
Authorized Representative

SCHEDULE 1

PROJECT DESCRIPTION

The objective of the Project are: (i) to improve the provision of efficient and sustainable wastewater services in participating costal municipalities; and (ii) to reduce the nutrient load entering the Recipient’s coastal waters from, and pilot innovative wastewater treatment solutions in, selected municipalities.

The Project constitutes the second phase of the Program, and consists of the following Parts:

Part 1:
WASTEWATER INVESTMENTS

1.1 Financing and carrying out of Sub-projects for construction, rehabilitation and expansion of:

(a) sewerage networks, main collectors, pumping stations, wastewater treatment facilities, and submarine outfalls in selected Municipalities; and

(b) enhanced nutrient reduction wastewater treatment facilities in selected Municipalities.

1.2 Carrying out of feasibility studies, environmental impact assessments and preparation of other documentation necessary to secure location and construction permits, detailed design and final bidding documents for the works to be financed under Part 1.1 of the Project.

Part 2:
INSTITUTIONAL STRENGTHENING AND PROGRAM MANAGEMENT

2.1 Institutional strengthening of HV and MRDFWM in sector development and EU accession support, including the provision of consultants’ services and equipment required for: (i) the implementation of the Water Management Strategy; (ii) the establishment of a monitoring and benchmarking system in HV to monitor MWSC operational, financial and environmental performance; (iii) the carrying out of studies to design and implement sludge and sewage treatment and disposal solutions for MWSCs; and (iv) the carrying out of an in-depth study on investment needs and financing plan to meet EU requirements, including preparation of feasibility studies and bidding documents for project eligible for EU financing.

2.2 Institutional strengthening of MWSCs aimed at the improvement of their financial and operating efficiency, including works, equipment, software, consultants’ services and training required for the improvement of billing and collection, the reduction of non-revenue water, establishment of cost centers in multi-service utilities, improvement of operational efficiency, cadastral survey of network conditions, establishment of cadastre of pipes, remote sensing, staff training and other cost efficiency measures.

2.3 Provision of consultants’ services and equipment to support the PIU in Project implementation, including completing the preparation and appraisal of Sub-projects, auditing, training, public information and communication.

Part 3:
SEAWATER QUALITY MONITORING

Improvement of the coverage of the networks which monitor the quality of wastewater and seawater with a view to provide sufficient and adequate information of the Borrower’s coastal waters and discharges from wastewaters and to improve the coordination, comparability and the analytical quality of the results, as follows:

3.1 Improvement and expansion of the capacity of the HV monitoring systems to assess the impact of the Program on the quality of coastal waters, through the provision of consultants’ services and equipment, state-of-the-art technologies, including monitoring of the enhanced nutrient reduction waste water treatment plans, research to measure ecological impacts, and dissemination activities.

3.2 Strengthening of MEPPPC environmental monitoring capabilities to assess the quality of the Recipient’s Adriatic Sea waters and the impact of the Project on seawater quality, through the provision of consultants’ services and equipment, including the extension of monitoring activities to all MWSCs participating in the Project and increased focus on EU compliance.

SCHEDULE 2

PROJECT EXECUTION

Section I.
INSTITUTIONAL AND OTHER ARRANGEMENTS

A. Subsidiary Loan and Grant Agreement

1. For the purpose of the carrying out of Parts 1, 2 and 3.1 of the Project, the Recipient shall make the proceeds of the Grant allocated from time to time to Categories (1), (2) and (3) available to the Project Implementing Entity under a Subsidiary Loan and Grant Agreement to be entered into between the Recipient and the Project Implementing Entity, under terms and conditions approved by the Bank.

2. The Recipient shall exercise its rights under Subsidiary Loan and Grant Agreement in such manner as to protect the interests of the Recipient and the Bank and to accomplish the purposes of the Grant. Except as the Bank shall otherwise agree, the Recipient shall not assign, amend, abrogate or waive the Subsidiary Loan and Grant Agreement or any of its provisions.

B. Safeguards Compliance

The Recipient, through the MRDFWM, shall take all measures within its control to ensure that the Project Implementing Entity carry out and screen Sub-projects to ensure their consistency with the principles and requirements set forth in the Resettlement Policy Framework and the Environmental Safeguard Framework and the satisfaction of any and all applicable requirements for the preparation, disclosure and implementation of a site-specific EIA, EMP and/or LARAP, as the case may be, before the submission of any withdrawal request in respect of any Sub-project necessitating the respective EIA, EMP and/or LARAP.

C. Operational Manual

The Recipient, through MRDFWM, shall take all action required on its part to ensure the Project is carried out in accordance with the requirements set forth or referred to in the Operational Manual.

Section II.
PROJECT MONITORING, REPORTING AND EVALUATION

A. Project Reports; Completion Report

1. The Recipient shall, through the MEPPPC, shall take all action required on its part to monitor and evaluate the progress of Parts 1, 2 and 3.1 of the Project and cause Project Reports to be prepared in accordance with the provisions of Section 2.06 of the Standard Conditions and on the basis of the Monitoring and Evaluation Indicators of Parts 1, 2 and 3.1 of the Project. Each Project Report shall cover the period of one (1) calendar semester, and shall be furnished to the Bank not later than one (1) month after the end of the period covered by such report.

2. The Recipient shall prepare the Completion Report in accordance with the provisions of Section 2.06 of the Standard Conditions. The Completion Report shall be furnished to the World Bank not later than six (6) months after the Closing Date.

B. Mid-Term Review

The Recipient, through the MRDFWM, shall:

(a) maintain polices and procedures adequate to enable it to monitor and evaluate on an ongoing basis, in accordance with the Monitoring and Evaluation Indicators for Parts 1, 2 and 3.1 of the Project, the carrying out of Parts 1, 2 and 3.1 of the Project and the achievement of the objectives thereof;

(b) prepare, under terms of reference satisfactory to the Bank, and furnish to the Bank, on or about March 30, 2011, a report integrating the results of the monitoring and evaluation activities and setting out the measures recommended to ensure the efficient carrying out of Parts 1, 2 and 3.1 of the Project and the achievement of the objectives thereof during the period following such date; and

(c) review with the Bank, on or about June 30, 2011 or such later date as the Bank shall request, the report referred to in the preceding paragraph (b) and, thereafter, take all measures required to ensure the efficient completion of Parts 1, 2 and 3.1 of the Project and the achievement of the objectives thereof, based on the conclusions and recommendations of the said report and the Bank’s views on the matter.

C. Financial Management; Financial Reports; Audits

1. The Recipient shall ensure that a financial management system is maintained in accordance with the provisions of Section 2.07 of the Standard Conditions.

2. The Recipient shall ensure that interim unaudited financial reports for the Project are prepared and furnished to the World Bank as part of the Project Report not later than forty-five (45) days after the end of each calendar semester, covering the semester, in form and substance satisfactory to the Bank.

3. The Recipient shall have its Financial Statement for the Project audited in accordance with the provisions of Section 2.07 (b) of the Standard Conditions. Each audit of the Financial Statement shall cover the period of one Fiscal Year. The audited Financial Statements for each such period shall be furnished to the Bank not later than six (6) months after the end of such period.

Section III.
PROCUREMENT

All goods, services (other than consultants’ services), works, and consultants’ services required by the Project Implementing Entity’s implementation of Parts 1, 2 and 3.1 of the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the provisions of Section III of Schedule 2 to the Loan Agreement.

Section IV.
WITHDRAWAL OF GRANT PROCEEDS

A. General

The Recipient may withdraw the proceeds of the Grant in accordance with the provisions of: (i) Article III of the Standard Conditions, (ii) this Section, and (iii) such additional instructions as the World Bank may specify by notice to the Recipient (including the «World Bank Disbursement Guidelines for Projects» dated May 2006, as revised from time to time by the Bank and as made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to finance Eligible Expenditures as set forth in the table in paragraph 2 below.

Category

Amount of the Grant Allocated
(Expressed in USD)

Percentage of Expenditures to be Financed

(1) Works:

(a) under Part 1.1 (b) of the Project, excluding those financed under Category (1)(b) hereof

(b) for the constructed treatment wetlands facility under Part 1.1 (b) of the Project

4,250,000

850,000

20%

100%

(2) Consultants’ Services under Parts 1, 2 and 3.1 of the Project

650,000

100%

(3) Unallocated

650,000

TOTAL AMOUNT

6,400,000

B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period

1. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be made:

(a) for payments made prior to the date of this Agreement, except that withdrawals up to an aggregate amount not to be exceed Euro 500,000 equivalent may be made for payments made prior to this date but on or after July 29, 2008, for Eligible Expenditures under Category (2); or

(b) on account of payments for works under Category (1), until and unless the Project Implementing Entity has submitted to the Bank a written attestation for each Sub-project that entails the works in respect of which the withdrawal is requested that: (A) the Sub-project does not require the submission, preparation and disclosure of a site-specific EIA, EMP or LARAP, as the case may be; or (B) the Sub-project does require the submission, preparation and disclosure of a site-specific EIA, EMP or LARAP, as the case may be, and such requirements have been fulfilled to the satisfaction of the Bank.

2. The Closing Date referred to in Section 3.06 (c) of the Standard Conditions is September 30, 2014.

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove vodnoga gospodarstva, a primatelj sredstava darovnice u ime Republike Hrvatske je Ministarstvo financija koje će proslijediti sredstva darovnice tijelu za provedbu projekta, Hrvatskim vodama.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, Ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 441-03/08-01/02

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 25. ožujka 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Ugovor o darovnici Zaklade Globalnog fonda za okoliš između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !