Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007 - 2011 ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 22.12.2010 Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007 - 2011

HRVATSKI SABOR

126

Na temelju članka 89.L643509 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT SUFINANCIRANJA EU IPA ISPA 2007-2011

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/145
Urbroj: 71-05-03/1-10-2
Zagreb, 3. prosinca 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT SUFINANCIRANJA EU IPA ISPA 2007-2011

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011, potpisan u Zagrebu 30. rujna 2010., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

FI br. 25.749 (HR)
Serapis br. 2010-0280

Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011

UGOVOR O FINANCIRANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE

OVAJ JE UGOVOR SKLOPLJEN IZMEĐU:

Republike Hrvatske, u čije ime djeluje i koja djeluje putem Ministarstva financija, koju zastupa potpredsjednik Vlade i ministar financija, Ivan Šuker, (»Zajmoprimac«) s jedne strane, i

Europske investicijske banke sa sjedištem u 100 blvd Konrad Adenauer, Luxembourg, L-2950 Luxembourg, koju zastupa potpredsjednik, Matthias Kollatz-Ahnen, (»Banka«)s druge strane.

BUDUĆI DA JE:

(1) Zajmoprimac izjavio da pokreće projekt (»Projekt«) koji se sastoji od sufinanciranja s fondovima EU-a nekoliko investicijskih projekata (s pojedinačnim nazivom »Investicijski projekt (»Scheme)« i zajedničkim nazivom »Investicijski projekti« (»Schemes«) u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i povezanih Sektorskih operativnih programa kako su podrobnije opisani u tehničkom opisu (»Tehnički opis«) utvrđenim u Prilogu A.

(2) Provedba Projekta temelji se na sustavu upravljanja i kontrole definiranom različitim propisima EU-a koji su preneseni u hrvatsko zakonodavstvo i uključuje sljedeću raspodjelu odgovornosti između nacionalnih tijela: Ministarstvo financija, kao tijelo za upravljanje, tijelo za potvrđivanje i tijelo za reviziju, ima sveukupnu odgovornost za to da se pobrine za provedbu Projekta i opće upravljanje i koordinaciju Sektorskih operativnih programa, a Posrednička tijela, koja djeluju putem Ministarstva i provedbenih agencija, odgovorna su za provedbu Sektorskih operativnih programa.

(3) Ministarstva i državne institucije, tijela lokalne uprave, komercijalne tvrtke pod kontrolom državnih tijela ili tijela lokalne uprave, državne i općinske agencije i ostali pravni subjekti registrirani u Hrvatskoj, koji ispunjavaju uvjete za bespovratne potpore u sklopu Programa EU IPA (dalje u tekstu: s pojedinačnim nazivom »Krajnji korisnik« i zajedničkim nazivom »Krajnji korisnici«, tijela su i pravni subjekti koji imaju koristi od potpora koje dodjeljuje EU i koji će naposljetku provoditi pojedinačne Investicijske projekte u okviru programa IPA.

(4) Ukupni trošak Projekta, prema procjeni Banke, iznosi 816.500.000,00 EUR (osam stotina šesnaest milijuna petsto tisuća eura) i Zajmoprimac je izjavio da namjerava financirati Projekt kako slijedi:

Izvor

Iznos (EUR)

Europski fondovi

593.200.000,00

Ostali izvori financiranja

23.300.000,00

Kredit Banke

200.000.000,00

UKUPNO

816.500.000,00

(5) U svrhu ostvarenja plana financiranja utvrđenog u Uvodnoj odredbi (2), Zajmoprimac je od Banke zatražio kredit u iznosu od, odnosno protuvrijednosti od 200.000.000,00 EUR (dvjesto milijuna eura) za financiranje nacionalnog doprinosa u Program IPA 2007-2011 i dva projekta ISPA.

(6) Republika Hrvatska i Banka su 13. prosinca 2000. god. sklopile Okvirni sporazum kojim se uređuju aktivnosti Banke u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: »Okvirni sporazum«) ratificiran zakonom koji je Hrvatski sabor usvojio 3. svibnja 2001. god., objavljen u službenom glasilu Republike Hrvatske – »Narodne novine – međunarodni ugovori« br. 6/01. od 23. svibnja 2001.

(7) Člankom 3. Okvirnog sporazuma Republika Hrvatska suglasila se da su Kamate i ostali iznosi koje Banka potražuje i koji nastaju uslijed aktivnosti predviđenih Okvirnim sporazumom, kao i imovina i prihodi Banke povezani s takvim aktivnostima, izuzeti od obveze plaćanja poreza.

(8) Člankom 4. Okvirnog sporazuma Republika Hrvatska suglasila se da će tijekom trajanja svih financijskih operacija koje se provode u skladu s Okvirnim sporazumom:

(a) osigurati: (i) da Krajnji korisnici mogu konvertirati u bilo koju potpuno konvertibilnu valutu, prema prevladavajućem tržišnom deviznom tečaju na datum dospijeća, iznose u nacionalnoj valuti Hrvatske, koji su potrebni za pravodobno plaćanje svih iznosa koji se duguju Banci s obzirom na zajmove i jamstva u vezi s nekim projektom te (ii) da se ti iznosi mogu slobodno, trenutačno i učinkovito prenijeti;

(b) osigurati: (i) da Banka može konvertirati u bilo koju potpuno konvertibilnu valutu, prema prevladavajućem tržišnom deviznom tečaju, iznose u nacionalnoj valuti Hrvatske, koje je Banka primila kao uplatu u vezi sa zajmovima i jamstvima te ostalim aktivnostima, te da Banka može slobodno, trenutačno i učinkovito prenijeti tako konvertirana sredstva; ili, po izboru Banke, (ii) da se tim iznosima može slobodno služiti na državnom području Hrvatske, te (iii) da Banka može prema prevladavajućem tržišnom deviznom tečaju konvertirati bilo koji iznos u nekoj potpuno konvertibilnoj valuti u nacionalnu valutu Hrvatske.

(9) Banka, uzimajući u obzir da financiranje Projekta potpada pod djelokrug njezinih funkcija i da je on u skladu s ciljevima Okvirnog sporazuma, i s obzirom na navode i činjenice navedene u ovoj Uvodnoj odredbi, odlučila je udovoljiti zahtjevu Zajmoprimca time što će mu dodijeliti kredit u protuvrijednosti 200.000.000,00 EUR (dvjesto milijuna eura) prema ovom Ugovoru o financiranju (»Ugovor«); uz uvjet da iznos zajma Banke neće, ni u kom slučaju, biti veći od 50% (pedeset posto) ukupnih troškova Projekta utvrđenih u Uvodnoj odredbi (2), a ukupan iznos sredstava EU-a i zajam Banke neće, ni u kom slučaju, biti veći od 97% (devedeset i sedam posto) ukupnih troškova Projekta navedenih u Uvodnoj odredbi (2).

(10) Zajmoprimac će se pobrinuti da sredstva koja će Banka osigurati sukladno ovom Ugovoru budu stavljena na raspolaganje Krajnjim korisnicima, koji će obuhvaćati jedinice lokalne uprave i ostale javne i privatne subjekte koji će provoditi Investicijske projekte u sklopu Projekta.

(11) Statutom Banke utvrđuje se da će Banka osigurati da se njezina sredstva upotrebljavaju što je racionalnije moguće u interesu Europske unije; i, slijedom toga, uglavci i uvjeti projekata financiranih zajmom Banke moraju biti sukladni mjerodavnim politikama EU-a.

(12) Financiranje Projekta uključuje određene državne subvencije ili potpore i osiguravanje takvih sredstava propisno je odobreno i ona će se osigurati u skladu sa svim mjerodavnim zakonima EU-a.

(13) EIB smatra da pristup informacijama igra ključnu ulogu u smanjenju ekoloških i socijalnih rizika, uključujući kršenje ljudskih prava, koji su povezani s projektima koje ona financira. EIB je zbog toga uspostavila svoju Politiku transparentnosti, čija je svrha pojačati odgovornost EIB Grupe prema njezinim dioničarima i građanima EU-a općenito, davanjem pristupa informacijama koje će im omogućiti da razumiju njezino upravljanje, strategiju, politike, aktivnosti i praksu.

STOGA je dogovoreno kako slijedi:

TUMAČENJE I DEFINICIJE

(a) Tumačenje

(i) Upućivanja u ovom Ugovoru na članke, uvodne odredbe, priloge i dodatke su, osim ako se izričito propisuje drugačije, upućivanja na članke, uvodne odredbe, priloge odnosno dodatke ovog Ugovora.

(ii) Upućivanja u ovom Ugovoru na neku odredbu zakona je upućivanje na tu odredbu u izmijenjenom odnosno ponovno usvojenom obliku.

(iii) Upućivanja u ovom Ugovoru na svaki drugi sporazum ili instrument u izmijenjenom, noveliranom, dopunjenom, proširenom ili preformuliranom obliku.

(b) Definicije

U ovom Ugovoru:

»Rok prihvaćanja« za obavijest znači:

(a) 16 h po luksemburškom vremenu na dan dostave, ako je obavijest dostavljena do 14 h po luksemburškom vremenu na Radni dan; ili

(b) 11 h po luksemburškom vremenu, sljedećeg dana koji je Radni dan, ako je obavijest dostavljena nakon 14 h po luksemburškom vremenu bilo koji takav dan ili je dostavljena na dan koji nije Radni dan.

»Pismo o dodjeli« je pisana komunikacija (u bilo kojem obliku, uključujući elektroničku poštu) koju pošalje Banka Zajmoprimcu prema članku 1.08B.

»Razdoblje dodjela« ima značenje koje mu je pridano u članku 1.09A.

»Postupak dodjele« znači postupak utvrđen u članku 1.08A.

»Zahtjev za dodjelu« je zahtjev podnesen Banci prema članku 1.08A(a).

»Radni dan« znači dan (osim subote ili nedjelje) na koji su Banka i poslovne banke otvorene za opće poslovanje u Luksemburgu.

»Događaj promjene zakona« ima značenje koje mu je pridano u članku 4.03A(3).

»Ugovor« ima značenje koje mu je pridano u Uvodnoj odredbi (9).

»Kredit« ima značenje koje mu je pridano u članku 1.01.

»Obavijest o isplati« znači obavijest od Banke Zajmoprimcu prema i u skladu s člankom 1.02C.

»Zahtjev za isplatu« znači obavijest koja je u osnovi u obliku utvrđenom u Prilogu C.1.

»Događaj narušavanja« znači jedno ili drugo od sljedećega:

(a) materijalno narušavanje onih sustava plaćanja ili komunikacija ili onih financijskih tržišta čije je djelovanje, u svakom slučaju, potrebno kako bi se mogla izvršiti plaćanja u vezi s ovim Ugovorom; ili

(b) nastupanje bilo kojeg drugog događaja koji ima za posljedicu narušavanje (tehničke ili sistemske naravi) poslovanja riznice ili platnog poslovanja bilo Banke ili Zajmoprimca, koji sprečavaju da neka stranka:

(i) ispuni svoje obveze plaćanja prema ovom Ugovoru; ili

(ii) komunicira s drugim strankama,

i koje narušavanje (u svakom takvom slučaju navedenom u (a) ili (b) gore) nije izazvano od, i koje je izvan kontrole, strane čije poslovanje je narušeno.

»Okoliš« znači sljedeće, u mjeri u kojoj oni utječu na zdravlje ljudi i društveno blagostanje:

(a) fauna i flora;

(b) tlo, voda, zrak, klima i krajobraz; i

(c) kulturno naslijeđe i izgrađeni okoliš,

i uključuje, bez ograničenja, pitanja zaštite na radu i zdravlja i sigurnosti zajednice i radne uvjete.

»Okolišna dozvola« znači bilo koja dozvola, licenca, ovlaštenje, suglasnost ili drugo odobrenje potrebno sukladno Zakonu o okolišu.

»Tužbeni zahtjev za štetu uzrokovanu u okolišu« znači svaki tužbeni zahtjev, postupak, formalnu obavijest ili istragu od strane svake osobe u vezi s bilo kojim tužbenim zahtjevom za štetu uzrokovanu u okolišu.

»Zakon o okolišu« znači:

(a) pravo, norme i načela EU-a osim bilo kakvog izuzeća koje prihvaća Banka za potrebe ovog Ugovora na temelju svakog sporazuma između Republike Hrvatske i EU-a;

(b) nacionalni zakoni i propisi Zajmoprimca; i

(c) primjenjivi međunarodni ugovori,

čiji je glavni cilj očuvanje, zaštita ili unaprjeđenje okoliša.

»EURIBOR« ima značenje koje mu je pridano u Prilogu B.

»Rok raspoloživosti sredstava« znači 30. rujna 2015. godine.

»Fiksna kamatna stopa« znači godišnja kamatna stopa koju određuje Banka u skladu s primjenjivim načelima s vremena na vrijeme koje utvrđuju upravljačka tijela Banke za zajmove dodijeljene s fiksnom kamatnom stopom, denominirane u valuti Tranše s ekvivalentnim uvjetima otplate kapitala i plaćanja kamata.

»Tranša s fiksnom kamatnom stopom« znači Tranša na koju se primjenjuje Fiksna kamatna stopa.

»Promjenjiva kamatna stopa« znači promjenjiva kamatna stopa s fiksnom maržom, to jest, godišnja kamatna stopa jednaka Relevantnoj međubankarskoj stopi uvećanoj ili umanjenoj za kamatnu maržu (raspon), koju određuje Banka za svako iduće Referentno razdoblje promjenljive kamatne stope.

»Referentno razdoblje promjenljive kamatne stope« znači svako razdoblje od jednog Datuma plaćanja do sljedećeg relevantnog Datuma plaćanja, a prvo Referentno razdoblje promjenljive kamatne stope započet će na datum isplate Tranše.

»Tranša s promjenjivom kamatnom stopom« znači Tranša na koju se primjenjuje Promjenjiva kamatna stopa.

»Događaj prijevremene otplate podložne proviziji« znači događaj prijevremene otplate podložne proviziji prema članku 4.03A koji nije stavak 4.03A(2).

»Promjene/konverzije kamatne stope« znači određivanje novih financijskih uvjeta povezanih s kamatnom stopom, posebice iste kamatne osnovice (»promjena«) ili drugačije kamatne osnovice (»konverzija«) koja se može ponuditi za preostalo razdoblje Tranše ili do sljedećeg Datuma promjene/konverzije kamatne stope, ako ga bude bilo.

»Datum promjene/konverzije kamatne stope« znači datum, koji će biti Datum plaćanja, koji specificira Banka sukladno članku 1.02C u Obavijesti o isplati ili sukladno članku 3. i Prilogu D.

»Prijedlog promjene/konverzije kamatne stope« znači prijedlog koji podnese Banka prema Prilogu D.

»Zahtjev za promjenu/konverziju kamatne stope« znači pisana obavijest Zajmoprimca, dostavljena najmanje 75 (sedamdeset pet) dana prije Datuma promjene/konverzije kamatne stope, kojom zahtijeva od Banke da mu podnese Prijedlog promjene/konverzije kamatne stope za iznos koji, na Datum predložene promjene/konverzije kamatne stope, nije manji od 10.000.000 EUR (deset milijuna eura) ili njegove protuvrijednosti. U Zahtjevu za promjenu/konverziju kamatne stope također treba specificirati:

(a) Datume plaćanja odabrane u skladu s odredbama članka 3.01;

(b) preferirani plan otplate odabran u skladu s člankom 4.01; i

(c) bilo koji kasniji Datum promjene/konverzije kamatne stope odabran u skladu s člankom 3.01.

»MFI« znači Međunarodne financijske institucije.

»IPA« znači Pretpristupni instrument EU-a.

»ISPA« znači Instrument EU-a za pretpristupnu strukturnu politiku.

»Pismo o dodjeli« ima značenje koje mu je pridano u članku 1.08A.

»LIBOR« ima značenje koje mu je pridano u Prilogu B.

»Zajam« znači ukupan iznos Tranši koji Banka s vremena na vrijeme isplati prema ovom Ugovoru.

»Događaj narušavanja tržišta« znači u vezi s nekom određenom Objavljenom tranšom ili za Tranšu u vezi s kojom je Zajmoprimac prihvatio Prijedlog promjene/konverzije kamatne stope u skladu s Prilogom D:

(a) postoje, po razumnom mišljenu Banke, iznimne okolnosti koje negativno utječu na Bankin pristup njezinim izvorima financiranja;

(b) po mišljenju Banke, sredstva nisu raspoloživa iz njezinih uobičajenih izvora financiranja za financiranje takve Tranše u relevantnoj valuti i/ili za relevantno dospijeće i/ili u vezi s načinom otplate takve Tranše;

(c) u vezi s Tranšom s obzirom na koju se kamata ima platiti prema Promjenjivoj kamatnoj stopi:

(A) trošak za Banku od pribavljanja sredstava iz njezinih izvora financiranja, kako ga odredi Banka, za razdoblje jednako Referentnom razdoblju Tranše s promjenljivom kamatnom stopom (tj. na novčanom tržištu) bio bi veći od primjenjive Relevantne međubankarske stope;

ili

(B) Banka odredi da ne postoje primjerena i fer sredstva za utvrđivanje primjenjive Relevantne međubankarske stope za relevantnu valutu takve Tranše ili nije moguće odrediti Relevantnu međubankarsku stopu u skladu s definicijom iz Priloga B.

»Značajna negativna promjena« znači, u vezi sa Zajmoprimcem, bilo koji događaj ili promjena uvjeta koja utječe na Zajmoprimca koja, prema mišljenju Banke:

(a) značajno umanjuje sposobnosti Zajmoprimca da izvršava svoje obveze iz ovog Ugovora;

ili

(b) značajno oslabljuje financijski položaj ili izglede Zajmoprimca.

»Datum dospijeća« znači posljednji ili jedini datum otplate Tranše specificiran prema članku 4.01A(b) (iii) ili članku 4.01B.

»Objavljena tranša« znači Tranšu za koju je Banka izdala Obavijest o isplati.

»Datum plaćanja« znači: godišnji, polugodišnji ili tromjesečni datumi specificirani u Obavijesti o isplati do Datuma promjene/konverzije kamatne stope, ako takav postoji, ili Datuma dospijeća, osim što, u slučaju da bilo koji takav datum nije Relevantni radni dan, to znači:

(a) za Tranšu s fiksnom kamatnom stopom, sljedeći Relevantni radni dan, bez korekcije kamate iz članka 3.01 osim za one slučajeve gdje se otplata vrši u jednoj rati prema članku 4.01B, kada će se umjesto toga primjenjivati prethodni Relevantni radni dan na ovu jednu ratu i posljednje plaćanje kamate i samo u ovom slučaju, sa korekcijom plative kamate iz članka 3.01; i

(b) za Tranšu s promjenjivom kamatnom stopom, sljedeći dan, ako takav postoji, tog kalendarskog mjeseca koji je Relevantni radni dan ili, ako ga nema, koji pada na najbliži prethodni dan koji je Relevantni radni dan, u svim slučajevima uz odgovarajuću korekciju plative kamate iz članka 3.01.

»Iznos prijevremene otplate« znači iznos Tranše koju će prijevremeno otplatiti Zajmoprimac u skladu s člankom 4.02A.

»Datum prijevremene otplate« znači datum, koji će biti Datum plaćanja, koji Zajmoprimac predlaže za izvršenje prijevremene otplate Iznosa prijevremene otplate.

»Obavijest o prijevremenoj otplati« znači pisanu obavijest Zajmoprimca u kojoj on potanko navodi, između ostaloga, Iznos prijevremene otplate i Datum prijevremene otplate u skladu sa člankom 4.02A.

»Projekt« ima značenje koje mu je pridano u Uvodnoj odredbi (1).

»Stopa ponovnog angažmana« znači Fiksna kamatna stopa koja vrijedi na dan izračunavanja naknade za zajmove s fiksnom kamatnom stopom denominirane u istoj valuti koji će imati iste uvjete za plaćanje kamate i isti profil otplate do Datuma promjene/konverzije kamatne stope, ako takav postoji, ili Datum dospijeća kao Tranša za koju je prijevremena otplata predložena ili se zahtijeva da se izvrši. Za slučajeve kada je to razdoblje kraće od minimalnih intervala opisanih u članku 3.01 upotrijebit će se ekvivalent stope najbližeg odgovarajućega novčanog tržišta, to jest Relevantna međubankarska stopa umanjena za 0,125% (12,5 baznih bodova) za razdoblja do 12 (dvanaest) mjeseci. Za razdoblja koja padaju između 13 i 36/48 mjeseci, od slučaja do slučaja, primjenjivat će se ponuđena cijena za kupnju kod swap stopa koje objavljuje Intercapital na stranici Reutersa za povezanu valutu i koje se Banka pridržava u vrijeme izračuna.

»Relevantni radni dan« znači:

(a) za EUR, dan koji je radni za sustav plaćanja TARGET DAY; i

(b) za svaku drugu valutu, dan kada su banke otvorene za redovito poslovanje u glavnom domaćem financijskom središtu dotične valute.

»Relevantna međubankarska stopa« znači:

(a) EURIBOR za Tranšu denominiranu u EUR;

(b) LIBOR za Tranšu denominiranu u GBP ili USD; i

(c) tržišna stopa i njezina definicija koju odabere Banka i koja se odvojeno komunicira Zajmoprimcu, za Tranšu denominiranu u bilo kojoj drugoj valuti.

»Planirani datum isplate« znači datum na koji se planira da će se Tranša isplatiti u skladu s člankom 1.02C.

»Investicijski projekt/i« ima značenje koje mu je pridano u Uvodnoj odredbi (1).

»Osiguranje« znači svaka hipoteka, zalog, pravo zapljene, trošak, prijenos, ugovor o hipoteci ili drugo založno pravo koje osigurava svaku obvezu svake osobe ili svaki drugi sporazum ili aranžman koji ima sličan učinak.

»Kamatna marža« znači fiksna kamatna marža na Relevantnu međubankarsku stopu (koja je ili plus ili minus) koje određuje Banka i o kojoj Banka obavijesti Zajmoprimca u relevantnoj Obavijesti o isplati ili Prijedlogu promjene/konverzije kamatne stope.

»Tehnički opis« ima značenje koje mu je pridano u Uvodnoj odredbi (1).

»Tranša« znači svaka isplata izvršena ili koja treba biti izvršena prema ovom Ugovoru.

Članak 1.

KREDIT I ISPLATE

1.01 Iznos Kredita

Ovim Ugovorom Banka utvrđuje u korist Zajmoprimca, a Zajmoprimac prihvaća, kredit u iznosu protuvrijednosti od 200.000.000,00 EUR (dvjesto milijuna eura) u svrhu financiranja Projekta (»Kredit«).

1.02 Postupak isplate

1.02A Tranše

Banka će isplatiti Kredit u najviše 10 (deset) tranši. Iznos svake tranše, ako se ne radi o preostalom neiskorištenom iznosu Kredita, bit će najmanje iznos u protuvrijednosti 10.000.000,00 EUR (deset milijuna eura) za bilo koju tranša osim prve tranše i najviše 60.000.000,00 EUR (šezdeset milijuna eura) za sve tranše.

1.02B Zahtjev za isplatu

(a) Zajmoprimac može podnijeti Banci Zahtjev za isplatu, za isplatu tranše, koju treba primiti do najkasnije na dan ili prije 15 (petnaest) dana prije Roka raspoloživosti sredstava. Zahtjev za isplatu mora biti u obliku utvrđenom u Prilogu C i specificirati:

(i) iznos i valutu tranše;

(ii) poželjni datum isplate za tranšu; a takav poželjni datum isplate mora biti Relevantni radni dan koja pada najmanje 15 (petnaest) dana nakon datuma Zahtjeva za isplatu i na ili prije Roka raspoloživosti sredstava, uz uvažavanje da Banka može isplatiti tranšu najkasnije u roku od četiri (4) kalendarska mjeseca od datuma Zahtjeva za isplatom;

(iii) je li tranša s fiksnom kamatnom stopom ili tranša s promjenjivom kamatnom stopom, svaka prema relevantnim odredbama članka 3.01;

(iv) poželjnu dinamiku otplate kamata za tranšu, odabranu u skladu s člankom 3.01;

(v) poželjne rokove otplate glavnice za tranšu, odabrane u skladu s člankom 4.01;

(vi) poželjni prvi i zadnji datum otplate glavnice za tranšu;

(vii) Zajmoprimčev izbor Datuma promjene/konverzije kamatne stope, ako takav postoji, za tranšu; i

(viii) šifru IBAN (ili odgovarajući format u skladu s lokalnom bankarskom praksom) i SWIFT BIC računa Banke na koji treba izvršiti isplatu tranše u skladu s člankom 1.02D.

(b) Ako je Banka, nakon Zajmoprimčeva zahtjeva, dala Zajmoprimcu, prije podnošenja Zahtjeva za isplatu, ponudu neobvezujuće fiksne kamatne stope ili kamatne marže koja će biti promjenjiva na tranšu, Zajmoprimac može također ako to sam odluči specificirati u Zahtjevu za isplatu takvu ponudu, to jest:

(i) u slučaju tranše s fiksnom kamatnom stopom, gore navedenu fiksnu kamatnu stopu koju je ranije ponudila Banka; ili

(ii) u slučaju tranše s promjenjivom kamatnom stopom, gore navedenu kamatnu maržu koju je ranije ponudila Banka,

primjenjive na tranšu do Datuma dospijeća ili do Datuma promjene/konverzije kamatne stope, ako takav postoji.

(c) Svaki Zahtjev za isplatu mora biti popraćen dokazom o ovlaštenju osobe ili osoba ovlaštenih za njegovo potpisivanje i uzorkom potpisa takve osobe ili osoba ili izjavom Zajmoprimca da nije došlo ni do kakve promjene u vezi s ovlaštenjem osobe ili osoba ovlaštenih za potpisivanje Zahtjeva za isplatu prema ovom Ugovoru.

(d) Podložno članku 1.02C(b), svaki Zahtjev za isplatu je neopoziv.

1.02C Obavijest o isplati

(a) Najmanje 10 (deset) dana prije predloženog Planiranog datuma isplate Tranše Banka će, ako je Zahtjev za isplatu u skladu s ovim člankom 1.02, dostaviti Zajmoprimcu Obavijest o isplati u kojoj će se specificirati:

(i) valuta, iznos i protuvrijednost u EUR Tranše;

(ii) Planirani datum isplate;

(iii) osnovica kamatne stope za Tranšu;

(iv) prvi Datum plaćanja kamate i dinamiku otplate kamata za Tranšu;

(v) uvjeti otplate glavnice za Tranšu;

(vi) prvi i posljednji datum za otplatu glavnice za Tranšu;

(vii) primjenjivi Datumi plaćanja za Tranšu;

(viii) Datum promjene/konverzije kamatne stope, ako to zahtijeva Zajmoprimac, za Tranšu; i

(ix) za Tranšu s fiksnom kamatnom stopom Fiksna kamatna stopa, a za Tranšu s promjenjivom kamatnom stopom, Kamatna marža.

(b) Ako jedan ili više elemenata utvrđenih u Obavijesti o isplati nije u skladu s odgovarajućim elementom, ako takav postoji, u Zahtjevu za isplatu, Zajmoprimac može, nakon primitka Obavijesti o isplati, povući Zahtjev za isplatu dajući o tome pisanu obavijest Banci koju Banka mora primiti najkasnije u 12:00 h po luksemburškom vremenu sljedećeg Radnog dana, nakon čega Zahtjev za isplatu i Obavijest o isplati prestaju biti valjani. Ako Zajmoprimac nije povukao pisanim putem Zahtjev za isplatu unutar tog roka, smatrat će se da je Zajmoprimac prihvatio sve elemente navedene u Obavijesti o isplati.

(c) Ako je Zajmoprimac podnio Banci Zahtjev za isplatu u kojem Zajmoprimac nije specificirao fiksnu kamatnu stopu ili kamatnu maržu kako je utvrđeno u članku 1.02B(b), smatrat će se da se Zajmoprimac unaprijed složio s Fiksnom kamatnom stopom ili Kamatnom maržom kako je naknadno specificirano u Obavijesti o isplati.

1.02D Račun isplate

Isplata će se izvršiti na bankarski račun Zajmoprimca koji on dostavi Banci u pisanom obliku najkasnije 15 (petnaest) dana prije Planiranog datuma isplate (s identifikacijskom šifrom IBAN ili s odgovarajućim formatom u skladu s lokalnom bankarskom praksom).

Za svaku Tranšu može se dostaviti samo jedan račun.

1.03 Valuta isplate

Podložno raspoloživim sredstvima, svaka tranša isplatit će se u EUR, GBP ili USD.

Za izračun raspoloživih iznosa za isplatu u valutama koje nisu EUR, i za utvrđivanje njihove protuvrijednosti u EUR, Banka će primijeniti stopu koju objavljuje Europska središnja banka u Frankfurtu, koja je dostupna prilikom ili neposredno prije podnošenja Obavijesti o isplati odlučit će Banka.

1.04 Uvjeti isplate

1.04A Prva tranša

Isplata prve tranše, koja neće biti veća od 30% iznosa Kredita, prema članku 1.02 ovisi o primitku od strane Banke u obliku i sadržajem zadovoljavajućim za Banku, na datum ili prije datuma, koji pada 7 (sedam) Radnih dana prije Planiranog datuma isplate, sljedećih dokumenata ili dokaza:

(a) dokaza zadovoljavajućeg za Banku da su za potpisivanje ovog Ugovora od strane Zajmoprimca dobivena propisna ovlaštenja i da su osoba ili osobe koje potpišu Ugovor u ime Zajmoprimca propisno ovlašteni da to učine, zajedno s uzorkom potpisa za svaku takvu osobu ili osobe;

(b) dokaza da je Zajmoprimac pribavio sve potrebne suglasnosti, ovlaštenja, dozvole ili odobrenja državnih ili javnih tijela ili vlasti koja su potrebna u vezi s ovim Ugovorom i Projektom;

(c) potvrde od Zajmoprimca na obrascu iz Priloga C.2;

(d) dokaza da je osnovana Jedinica za provedbu Projekta (JPP) pod nadzorom nadležnog tijela vlasti i da su uspostavljeni odgovarajući postupci u skladu s ovim Ugovorom s obzirom na Investicijske projekte koji se financiraju Kreditom, uključujući (a) identificiranje investicijskih projekata, (b) ovjeru usklađenosti pojedinačnih investicijskih projekata s kriterijima prihvatljivosti Banke i zakonskim odredbama Europske unije iz područja zaštite okoliša i javnih nabava, (c) dodjelu, (d) isplatu, i (e) praćenje i izvješćivanje;

(e) pravnog mišljenja, na engleskom jeziku, izdanog od strane ili u ime ministra pravosuđa Republike Hrvatske, o propisnom potpisivanju ovog Ugovora od strane Zajmoprimca, kojim se potvrđuje (i) da su njegove odredbe na snazi i pravomoćne, (ii) da je ovaj Ugovor u cijelosti na snazi i važeći u Republici Hrvatskoj u skladu s uvjetima koje sadržava, (iii) da financiranje prema ovom Ugovoru ulazi u područje primjene Okvirnog sporazuma i (iv) da trenutačno ne postoje nikakva ograničenja i da nisu potrebna nikakva odobrenja u smislu kontrole valutne zamjene kojima bi se odobrio primitak svih iznosa koji će se isplatiti temeljem ovog Ugovora i kojima bi se odobrila otplata Zajma i plaćanje kamata i svih drugih plativih iznosa prema ovom Ugovoru;

(f) dokaz o prihvaćanju punomoćnika o njegovom imenovanju

1.04B Druga i ostale tranše

Isplata svake tranše sukladno članku 1.02, isključujući prvu, ovisi o sljedećem:

(a) primitku od strane Banke za nju oblikom i sadržajem zadovoljavajućeg, na ili prije datuma koji pada 7 (sedam) Radnih dana prije Planiranog datuma isplate za predloženu Tranšu, sljedećih dokumenata ili dokaza:

(i) potvrde od Zajmoprimca na obrascu iz Priloga C.2;

(ii) dokaza koji pokazuje da, nakon povlačenja relevantne Tranše, ukupni iznos Zajma ili Zajmova neće biti veći od ukupnih nastalih izdataka ili izdataka na koje se prema Ugovoru Zajmoprimac obvezao s obzirom na Projekt do datuma relevantnog Zahtjeva za isplatu;

(iii) primjerak bilo kojeg drugog ovlaštenja ili drugog dokumenta, mišljenja ili uvjerenja o kojima je Banka obavijestila Zajmoprimca potreban je ili poželjan u vezi sa sklapanjem i izvršenjem Ugovora, te transakcija koje se u njemu navode, ili valjanosti i izvršivost istoga.

(iv) bilo 80% (osamdeset posto) prethodno isplaćenih tranši je preuzeto kao obveza od strane Zajmoprimca za financiranje Investicijskih projekata i potvrđeno ili odobreno od strane Banke prema članku 1.08B; ili je 50% prethodno isplaćenih tranši efektivno isplaćeno za bilo koji izdatak nastao s obzirom na bilo koji Investicijski projekt(e) podložno Pismu/Pismima o dodjeli Krajnjim korisnicima;

(v) na datum zahtjeva za svako povlačenje tranši, zajmoprimac će Banci dostaviti popis investicijskih projekata povezanih s prethodnim povlačenjem iz ovog Ugovora, naznačiti za svaki projekt da li je procjena utjecaja na okoliš bila potrebna i ako je da li je napravljena u skladu s Direktivom o staništima i Direktivom o pticama EU-a.

(vi) za investicijske projekte s projektnim troškovima manjim od 10 milijuna EUR, nadležno tijelo će pripremiti očitovanje na temelju popisa investicijskih projekata o tome je li procjena utjecaja na okoliš (PUO) potrebna ili nije. Za investicijske projekte čiji su projektni troškovi veći od 10 milijuna EUR i za koje je potrebna (PUO), Netehnički sažetak PUO bit će podnesen Banci prije nego što se sredstva EIB-a budu mogla isplatiti za dotične investicijske projekte;

(vii) Za Investicijske projekte s projektnim troškovima manjim od 10 milijuna EUR koji nemaju nikakav učinak, potencijalni ni vjerojatni, na lokalitet koji je od važnosti za očuvanje prirode, nadležno tijelo će pripremiti očitovanje na temelju popisa investicijskih projekata kako bi se osiguralo da su Investicijski projekti usklađeni s Direktivom o staništima i Direktivom o pticama EU-a. Za investicijske projekte koji imaju učinak na lokalitete koji su od važnosti za očuvanje prirode, nadležno tijelo mora potpisati Obrazac B Priloga A.3.4 i podnijeti ga Banci pojedinačno. Za sve investicijske projekte iznad 10 milijuna EUR, bit će potrebni obrasci A ili B Priloga A.3.4;

(b) da na Planirani datum isplate za predloženu Tranšu:

(i) prikazi i jamstva koja se ponavljaju prema članku 6.7 su točni u svakom smislu; i

(ii) nikakav događaj ili okolnost koja čini ili bi s vremenom ili davanjem obavijesti prema ovom Ugovoru činili:

(aa) događaj neispunjenja obveza iz članka 10.01, ili

(bb) događaj prijevremene otplate iz članka 4.03,

nije se dogodio i ne nastavlja se neispravljen ili se od njega nije odustalo ili ne bi proizašao iz predložene Tranše.

(c) da je Banka poslala Zajmoprimcu, nakon primitka relevantnih Zahtjeva za dodjelu, Pismo o dodjeli kojim se potvrđuje prihvatljivost Investicijskih projekata u vezi s kojima Zajmoprimac traži isplatu. Međutim, Zajmoprimac će moći tražiti samo isplatu prve Tranše, bez prethodnog odobrenja relevantnih Investicijskih projekata prema članku 1.08A dolje, uz uvjet da isplaćeni iznos ne bude veći od iznosa ili protuvrijednosti od 60.000.000,00 EUR (šezdeset milijuna eura) (dalje u tekstu: »Iznos avansa«).

1.04C Sve Tranše uključujući prvu

Isplata svake tranše iz članka 1.02, uključujući prvu, uvjetovana je činjenicom da na Planirani datum isplate za predloženu Tranšu:

(i) vezano za projekte iz područja transporta, Banka je potvrdila zajmoprimcu putem Pisma o dodjeli pozitivnu ocjenu nakon ex-ante procjene predmetnih projekata

(ii) izjave i jamstva koji se ponavljaju prema članku 6.7 točni su u svakom smislu; i

(iii) nikakav događaj ili okolnost koja čini ili bi s vremenom ili davanjem obavijesti prema ovom Ugovor činili:

(aa) događaj neispunjenja obveza iz članka 10.01, ili

(bb) događaj prijevremene otplate iz članka 4.03,

nije se dogodio i ne nastavlja se neispravljen ili se od njega nije odustalo ili ne bi proizašao iz predložene Tranše.

1.05 Odgoda isplate

1.05A Razlozi za odgodu

Na pisani zahtjev Zajmoprimca Banka će odgoditi isplatu bilo koje Objavljene tranše u cijelosti ili djelomično do datuma koji utvrdi Zajmoprimac, ali ne više od 6 (šest) mjeseci od Planiranog datuma isplate. U takvom slučaju Zajmoprimac je dužan platiti nadoknadu za odgodu sukladno članku 1.05B dolje.

Svaki zahtjev za odgodu isplate smatrat će se važećim za Tranšu samo ako je podnesen najmanje 7 (sedam) Radnih dana prije dotičnog Planiranog datuma isplate.

Ako bilo koji od uvjeta iz članka 1.04 nije ispunjen zaključno s utvrđenim danom i na Planirani datum isplate, i Banka bude smatrala da neće biti ispunjen, isplata će se odgoditi do datuma o kojem se dogovore Banka i Zajmoprimac ali koji pada najmanje 7 (sedam) Radnih dana nakon ispunjenja svih uvjeta za isplatu.

1.05B Provizija za odgodu

Ako se bilo koja Objavljena tranša odgodi, bilo na zahtjev Zajmoprimca ili kao posljedica neispunjenja uvjeta za isplatu, Zajmoprimac je dužan, na zahtjev Banke, platiti proviziju za iznos čija je isplata odgođena. Takva provizija će se obračunati od Planiranog datuma isplate do datuma kada je isplata stvarno izvršena, ili ako je to slučaj, do datuma otkazivanja Objavljene tranše u skladu s ovim Ugovorom po stopi jednakoj R1 umanjeno za R2, pri čemu:

»R1« označava kamatnu stopu koja bi se primjenjivala prema potrebi u skladu s člankom 3.01 i odgovarajućoj Obavijesti o isplati da je Tranša isplaćena na Planirani datum isplate; i

»R2« označava relevantnu međubankarsku stopu umanjenu za 0,125% (12,5 baznih bodova); uz uvjet da su u svrhu određivanja Relevantne međubankarske stope u odnosu na ovaj članak 1.05 relevantna razdoblja utvrđena u Prilogu B budu uzastopna razdoblja od 1 (jednog) mjeseca počevši od Planiranog datuma isplate.

Nadalje, provizija:

(a) će se obračunati korištenjem pravila o brojanju dana koje se primjenjuje kod R1;

(b) ako je R2 veći od R1, naknada će biti nula; i

(c) će biti isplaćena u skladu s člankom 1.10.

1.05.C Otkazivanje isplate odgođene za 6 (šest) mjeseci

Banka može, pisanom obaviješću Zajmoprimcu, otkazati isplatu koja je bila odgođena prema članku 1.05A ukupno više od 6 (šest) mjeseci. Otkazani iznos ostat će na raspolaganju za isplatu prema članku 1.02.

1.06 Otkazivanje i obustava

1.06A Pravo Zajmoprimca na otkazivanje

Zajmoprimac može u bilo koje vrijeme uz davanje pisane obavijesti Banci o tome otkazati, u cijelosti ili djelomično i s trenutačnim stupanjem na snagu, neisplaćeni dio Kredita. Međutim, takva obavijest neće imati nikakav učinak na Objavljenu tranšu čiji Planirani datum isplate pada unutar 5 (pet) Radnih dana od datuma te obavijesti.

1.06B Pravo Banke na obustavu i otkazivanje

(a) Banka može, uz davanje pisane obavijesti o tome Zajmoprimcu, obustaviti i/ili otkazati neisplaćeni dio Kredita u cijelosti ili djelomično u bilo koje vrijeme i s trenutačnim stupanjem na snagu, i to:

(i) nakon nastupanja događaja ili okolnosti navedene u članku 4.03A ili 10.01 ili događaja ili okolnosti koje bi s vremenom ili davanjem obavijesti prema ovom Ugovoru činile događaj sukladno članku 4.03A ili događaj neispunjenja obveza sukladno članku 10.01; ili

(ii) ako nastupi Značajna negativna promjena.

(b) Nadalje, do mjere do koje Banka može otkazati Kredit prema članku 4.03A, Banka isti može i obustaviti. Svaka obustava traje sve dok Banka ne okonča obustavu ili otkaže obustavljeni iznos.

1.06C Provizija za obustavu i otkazivanje Tranše

1.06C(1) OBUSTAVA

Ako Banka obustavi Objavljenu tranšu, bilo nakon Događaja prijevremene otplate podložne proviziji ili nakon događaja iz članka 10.01, Zajmoprimac je dužan Banku obeštetiti u skladu s člankom 1.05B.

1.06C(2) OTKAZIVANJE

Ako prema članku 1.06A Zajmoprimac otkaže:

(a) Tranšu s fiksnom kamatnom stopom koja je Objavljena tranša, dužan je Banci platiti proviziju u skladu s člankom 4.02B;

(b) Objavljenu tranšu s promjenljivom kamatnom stopom ili bilo koji dio Kredita osim Objavljene tranše, nema obveze plaćanja provizije.

Ako Banka otkaže Objavljenu tranšu s fiksnom kamatnom stopom koja je Objavljena tranša nakon Događaja prijevremene otplate podložne naknadi ili u skladu s člankom 1.05C, Zajmoprimac je dužan Banci platiti naknadu u skladu s člankom 4.02. Ako Banka otkaže Objavljenu tranšu nakon događaja spomenutog u članku 10.01, Zajmoprimac je dužan platiti naknadu Banci u skladu s člankom 10.03. Osim u tim slučajevima, nikakva provizija se ne plaća nakon otkazivanja Tranše od strane Banke.

Provizija će se izračunavati na način da se za otkazani iznos smatra da je bio isplaćen i otplaćen na Planirani datum isplate ili, do mjere do koje je isplata Tranše trenutno odgođena ili obustavljena, na datum obavijesti o otkazivanju.

1.07 Otkazivanje nakon isteka Kredita

U bilo kojem trenutku nakon isteka Roka raspoloživosti sredstava, Banka može, uz davanje obavijesti o tome Zajmoprimcu, bez nastanka obveze po bilo koju od stranka, otkazati takav iznos Kredita za koji nije podnesen nikakav Zahtjev za isplatu prema članku 1.02B.

1.08 Dodjela

1.08A Zahtjev za dodjelu

Najmanje 3 (tri) mjeseca prije Roka raspoloživosti sredstava Zajmoprimac može podnijeti Banci zahtjev za dodjelu sredstava (»Zahtjev za dodjelu«).

Kredit će biti dodijeljen samo Investicijskim projektima za koje je utvrđeno da su prihvatljivi za financiranje u Tehničkom opisu navedenom u Prilogu A ovom Ugovoru.

Sredstva Banke bit će dodijeljena kako je opisano u Prilogu A.1.4:

Banka zadržava pravo da pregleda postupke dodjele s obzirom na bilo koju promjenu koju zahtijeva, između ostaloga, Europska komisija u vezi s razvojem Investicijskih projekata i Operativnih programa u sklopu IPA-e, kao i razvoj i provedbu Projekta sa Zajmoprimcem.

Uz svaki Zahtjev za dodjelu, kako je navedeno u članku 1.04B (a) (vi) i (vii), treba priložiti:

(i) za Investicijske projekte za koje je potrebna Procjena utjecaja na okoliš (PUO), Netehnički sažetak PUO ili poveznica na javnu verziju Netehnički sažetak PUO;

(ii) za Investicijske projekte bez značajnog utjecaja na okoliš, potencijalni ili vjerojatan, na lokalitet koji je od važnosti za očuvanje prirode (Natura 2000 ili neki drugi), bilo:

(a) kratko očitovanje od nadležnog tijela da su Investicijski projekti usklađeni s Direktivom o staništima i Direktivom o pticama EU-a; ili

(b) Obrazac A u obliku navedenom u Prilogu A.3 – ili njegov ekvivalent,

(iii) za Investicijske projekte sa značajnim utjecajem, potencijalnim ili vjerojatnim, na lokalitet koji je od važnosti za očuvanje prirode, Obrazac B u obliku navedenom u Prilogu A.3 – ili njegov ekvivalent – potpisan od nadležnog tijela,

ako već ranije nisu bili dostavljeni;

Zajmoprimac će dostaviti Banci sve dodatne informacije povezane s Investicijskim projektima kako to Banka može zatražiti na vlastiti zahtjev.

1.08B Pismo o dodjeli

Ako Banka bude potvrdila/odobrila Zahtjev za dodjelu ili Investicijske projekte iz članka 1.08A, Banka će dostaviti Zajmoprimcu pismo o dodjeli (»Pismo o dodjeli«), kojim obavještava Zajmoprimca o svojoj potvrdi/odobrenju i o iznosu Kredita dodijeljenog svakom Investicijskom projektu. Ako Banka zatraži dodatne informacije u vezi s Investicijskim projektima uključenim u Zahtjev za dodjelu, razdoblje za dostavu Pisma o dodjeli bit će obustavljeno dok takve dodatne informacije ne budu dostavljene na zadovoljstvo Banke.

U slučaju da Banka ne odobri, potpuno ili djelomično, Zahtjev za dodjelu, Banka će o tome informirati Zajmoprimca.

Banka može obaviješću Zajmoprimcu izmijeniti postupak Dodjele kako je opisano u ovom članku 1.08A kako bi ga uskladila s politikom Banke o okvirnim zajmovima ili uključila rezultate pregleda kapaciteta za provedbu i uspješnosti. U takvom slučaju Banka će informirati Zajmoprimca o tome i Zajmoprimac će bez odgađanja shodno tome korigirati svoje interne postupke dodjele.

1.01 Postupak preraspodjele

1.09A Preraspodjela na zahtjev Zajmoprimca

Zajmoprimac može pisanom obaviješću Banci, koja će uključiti razloge za to, predložiti da se preraspodijeli u bilo koje vrijeme, bilo koji dio Kredita, koji je bio dodijeljen.

Zajmoprimac će specificirati u pisanom obliku koji od Investicijskih projekata za koje su već dodijeljena sredstva treba ukinuti i/ili koje od Dodijeljenih iznosa treba smanjiti. Zahtjev za dodjelu novih Investicijski projekti će sadržavati informacije kako je specificirano u članku 1.08A, a pregledat će ga Banka u skladu s člankom 1.08B.

Ako preraspodjela nije moguća ili je moguća samo djelomično, Banka može razmjerno neraspodijeljenom iznosu, obaviješću Zajmoprimcu, otkazati Kredit i/ili zahtijevati prijevremenu otplatu Zajma prema članku 4.03A(5).

1.09B Preraspodjela na zahtjev Banke

Ako po mišljenju Banke bilo koji od Investicijskih projekata za koje su dodijeljena sredstva ili su predloženi u skladu s člankom 1.08A gore nije prihvatljiv za financiranje od strane Banke prema Statutu Banke, Bančinim politikama ili smjernicama ili prema članku 309. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Zajmoprimac će na Bančin zahtjev zamijeniti takve Investicijske projekte drugim Investicijskim projektima koji su prihvatljivi za Banku. Ako u roku od 30 dana od datuma zahtjeva Banke Zajmoprimac ne zamijeni takve Investicijske projekte na zadovoljstvo Banke, Banka može razmjerno neraspodijeljenom iznosu, obaviješću Zajmoprimcu, otkazati Kredit i/ili zahtijevati prijevremenu otplatu Zajma prema članku 4.03A(5).

1.10 Iznosi potraživani prema članku 1.

Iznosi potraživani sukladno člancima 1.05 i 1.06 plativi su u valuti dotične Tranše. Bit će plativi u roku od 15 (petnaest) dana od dana Zajmoprimčeva primitka zahtjeva Banke ili u nekom dužem roku koji Banka odredi u svom zahtjevu.

Članak 2.

ZAJAM

2.01 Iznos Zajma

Zajam će obuhvaćati ukupan iznos Tranši koje Banka isplati u sklopu Kredita, kako Banka potvrđuje u članku 2.03.

2.02 Valuta otplate, kamate i drugih naknada

Zajmoprimac će platiti kamate, otplate i druge naknade plative u vezi sa svakom Tranšom u valuti u kojoj se Tranša isplaćuje.

Svako drugo plaćanje bit će izvršeno u valuti koju odredi Banka s obzirom na valutu u kojoj je izražen izdatak koji će se nadoknaditi tim plaćanjem.

2.03 Potvrda Banke

U roku od 10 (deset) dana nakon isplate svake Tranše, Banka će Zajmoprimcu dostaviti plan otplate zajma naveden u članku 4.01, ako je to prikladno, koja sadrži datum isplate, valutu, isplaćeni iznos, rokove otplate te kamatnu stopu te Tranše i za tu Tranšu.

Članak 3.

KAMATA

3.01 Kamatna stopa

Fiksne kamatne stope i rasponi i Kamatne marže su na raspolaganju za razdoblja od najmanje 4 (četiri) godine ili, u slučaju neotplaćivanja glavnice u tom razdoblju, najmanje 3 (tri) godine.

3.01A Tranše s fiksnom kamatnom stopom

Zajmoprimac je dužan platiti kamatu na nepodmireni iznos svake tranše s fiksnom kamatnom stopom tromjesečno, polugodišnje ili godišnje kako dospijevaju na relevantne Datume plaćanja, kako je utvrđeno u Obavijesti o isplati, počevši s prvim takvim datumom plaćanja nakon datuma isplate određene Tranše. Ako je razdoblje od datuma na koji je isplata izvršena do prvog Datuma plaćanja 15 dana ili manje, tada će se plaćanje obračunate kamate tijekom takvog razdoblja odgoditi do sljedećeg Datuma plaćanja.

Kamata će se obračunati na temelju članka 5.01(a) po godišnjoj stopi koja je Fiksna stopa.

3.01B Tranše s promjenljivom kamatnom stopom

Zajmoprimac je dužan platiti kamatu na nepodmireni iznos svake tranše s promjenljivom kamatnom stopom tromjesečno, polugodišnje ili godišnje kako dospijevaju na relevantne datume plaćanja, kako je utvrđeno u Obavijesti o isplati, počevši s prvim takvim datumom plaćanja nakon datuma isplate određene Tranše. Ako je razdoblje od datuma na koji je isplata izvršena do prvog datuma plaćanja 15 dana ili manje, tada će se plaćanje obračunate kamate tijekom takvog razdoblja odgoditi do sljedećeg datuma plaćanja.

Banka će o promjenljivoj kamatnoj stopi obavijestiti Zajmoprimca u roku od 10 (deset) dana nakon početka svakog referentnog razdoblja promjenljive kamatne stope.

Ako se sukladno člancima 1.05 i 1.06 isplata bilo koje Tranše s promjenljivom kamatnom stopom dogodi nakon planiranog datuma isplate, primijenit će se relevantna međubankovna stopa primjenjiva na prvo referentno razdoblje promjenljive kamatne stope kao da je isplata izvršena na planirani datum isplate.

Kamate će biti obračunate za svako referentno razdoblje promjenjive kamatne stope na temelju članka 5.01(b).

3.01C Promjena ili konverzija Tranši

Kada Zajmoprimac iskoristi mogućnost izmjene ili konverzije osnovice kamatne stope Tranše, dužan je, od efektivnog datuma promjene/konverzije kamatne stope (u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu D), platiti kamatu po stopi određenoj u skladu s odredbama Priloga D.

3.02 Kamata na dospjela nepodmirena dugovanja

Bez utjecaja na članak 10. i uz iznimku članka 3.01, kamata će se obračunavati na sva dospjela nepodmirena dugovanja po ovom Ugovoru od datuma dospijeća do datuma plaćanja po godišnjoj stopi jednakoj Relevantnoj međubankarskoj stopi uvećanoj za 2% (200 baznih bodova), a plaćat će se u skladu sa zahtjevom Banke. U svrhu utvrđivanja relevantne međubankarske stope u vezi s ovim člankom 3.02, relevantna razdoblja u okviru značenja Priloga B bit će uzastopna razdoblja u trajanju od jednog (1) mjeseca, počevši s datumom dospijeća.

Međutim, kamata na Tranšu s fiksnom kamatnom stopom naplaćivat će se po godišnjoj stopi koja je iznos stope definiran u članku 3.01A uvećan za 0,25% (25 baznih bodova) ako ta godišnja stopa prelazi, za bilo koje dano relevantno razdoblje, stopu naznačenu u prethodnom stavku.

Ako je dospjeli nepodmireni iznos u valuti različitoj od valute Zajma, primjenjivat će se sljedeća godišnja kamatna stopa, a to je relevantna međubankarska stopa koju Banka inače ima za transakcije u toj valuti, uvećana za 2% (200 baznih bodova), izračunata u skladu s praksom na tržištu za tu stopu.

3.03 Događaj narušavanja tržišta

Ako u bilo koje vrijeme između datuma izdavanja od strane Banke Obavijesti o isplati u vezi s Tranšom ili datuma kada Zajmoprimac prihvati Prijedlog promjene/konverzije kamatne stope u skladu s Prilogom D, i datum koji pada dva radna dana prije planiranog datuma isplate ili relevantnog datuma promjene/konverzije kamatne stope, dolazi do događaja narušavanja tržišta, Banka može obavijestiti Zajmoprimca da je ova klauzula stupila na snagu. U takvom slučaju primjenjivat će se sljedeća pravila:

(a) U slučaju objavljene tranše koja se isplaćuje u EUR, USD ili GBP ili Tranše podložne promjeni/konverziji kamatne stope i denominirane u EUR, USD ili GBP, kamatna stopa primjenjiva na takvu objavljenu tranšu ili Tranšu podložnu promjeni/konverziji kamatne stope do datuma dospijeća ili do datuma promjene/konverzije kamatne stope ako takva postoji, bit će godišnja postotna stopa koja je stopa (izražena kao godišnja postotna stopa) za koju Banka odredi da je ukupni trošak Banke za financiranje relevantne Tranše koja se temelji na tada primjenjivoj interno određenoj Bančinoj referentnoj stopi ili alternativnoj metodi određivanja stope koju razumno određuje Banka. Zajmoprimac će imati pravo odbiti u pisanom obliku takvu isplatu u roku specificiranom u obavijesti i snosit će naknade koje su kao rezultat toga zaračunate, ako takve postoje, u kojem slučaju Banka neće izvršiti isplatu i odgovarajući Kredit će ostati na raspolaganju za isplatu prema članku 1.02B. Ako Zajmoprimac ne odbije isplatu na vrijeme, strane su suglasne da će isplata i njezini uvjeti biti u potpunosti obvezujući za obje strane;

(b) U slučaju da Tranša podložna promjeni/konverziji kamatne stope za koju je Zajmoprimac prihvatio prijedlog promjene/konverzije kamatne stope i koja je denominirana u valutu koja nije EUR, USD ili GBP, strane su suglasne da će denominacija Tranše biti konvertirana u EUR, i Banka će obavijestiti Zajmoprimca o ekvivalentu u EUR Tranše o kojoj se radi i relevantnoj postotnoj stopi kako je opisana gore u stavku (a) primjenjivoj na Tranšu od datuma promjene/konverzije kamatne stope do datuma dospijeća ili sljedećeg datuma promjene/konverzije kamatne stope ako takav postoji. Zajmoprimac će imati pravo odbiti u pisanom obliku takvu konverziju valute u roku navedenom u objavi, u kojem slučaju će Zajmoprimac otplatiti Tranšu u potpunosti na datum promjene/konverzije kamatne stope. Ako Zajmoprimac ne odbije konverziju valute na vrijeme, strane su suglasne da će konverzija Tranše u EUR i njezini uvjeti biti u potpunosti obvezujući za obje strane.

U svakom slučaju kamatna marža ili fiksna kamatna stopa o kojoj je Banka prethodno obavijestila u Obavijesti o isplati ili u Prijedlogu promjene/konverzije kamatne stope više neće biti primjenjiva.

Članak 4.

OTPLATA

4.01 Redovna otplata

4.01A Otplata u ratama

(a) Zajmoprimac je dužan otplatiti svaku tranšu u ratama na datume plaćanja utvrđene u dotičnoj Obavijesti o isplati, u skladu s uvjetima plana otplate Zajma koji se dostavlja u skladu s člankom 2.03.

(b) Svaki plan otplate sastavlja se na temelju sljedećih pretpostavki:

(i) u slučaju Tranše s fiksnom kamatnom stopom bez Datuma promjene/konverzije kamatne stope, otplata će se vršiti na bazi konstantnog anuiteta ili u jednakim godišnjim, polugodišnjim ili tromjesečnim ratama glavnice;

(ii) u slučaju Tranše s fiksnom kamatnom stopom s Datumom promjene/konverzije kamatne stope ili Tranše s promjenjivom kamatnom stopom, otplata će vršiti u jednakim godišnjim, polugodišnjim ili tromjesečnim ratama glavnice;

(iii) prvi datum otplate svake tranše bit će Datum plaćanja koji pada najranije 60 dana od Planiranog datuma isplate (ili, u slučaju odgode, stvarnog datuma isplate) i najkasnije na prvi Datum plaćanja koji neposredno slijedi iza pete godišnjice Planiranog datuma isplate Tranše; i

(iv) posljednji datum otplate svake Tranše bit će Datum plaćanja koji pada najranije 4 (četiri) godine, a najkasnije 25 (dvadeset pet) godina nakon Planiranog datuma isplate.

4.01B Jednokratna otplata (jedna rata)

Alternativno, Zajmoprimac može otplatiti Tranšu jednokratnom otplatom (u jednoj rati) na datum plaćanja naveden u Obavijesti o isplati, koji je datum koji pada najmanje 3 (tri) godine ili više od 15 (petnaest) godina nakon planiranog datuma isplate.

4.02 Dobrovoljna prijevremena otplata

4.02A Mogućnost prijevremene otplate

Podložno člancima 4.02B, 4.02C i i 4.04, Zajmoprimac može otplatiti cjelokupni ili djelomični iznos bilo koje Tranše prije njezinog dospijeća, zajedno s obračunatim kamatama i naknadom ako takva postoji, tako da najmanje 1 (jedan) mjesec dana unaprijed pošalje obavijest u kojoj će navesti Iznos prijevremene otplate i Datum prijevremene otplate.

Podložno članku 4.02C Obavijest o prijevremenoj otplati bit će obvezujuća i neopoziva.

4.02B Naknada za prijevremenu otplatu

4.02B(1) Osim ako je Zajmoprimac prihvatio u pisanom obliku Fiksnu kamatnu stopu u vezi s bilo kakvim Prijedlogom promjene/konverzije kamatne stope prema Prilogu D, prijevremena otplata Tranše na njezin Datum promjene/konverzije kamatne stope kako je o njoj dana obavijest iz članka 1.02C(viii), ili u skladu s Prilogom C.1, vrši se bez naknade.

4.02B(2) TRANŠA S FIKSNOM KAMATNOM STOPOM

Podložno članku 4.02B(1) gore, ako Zajmoprimac unaprijed otplati Tranšu s fiksnom kamatnom stopom, Zajmoprimac će Banci na Datum prijevremene otplate platiti naknadu, koja je jednaka sadašnjoj vrijednosti (s Datumom prijevremene otplate) razlike, ako takva postoji, od:

(a) Kamata koja bi se od tog trenutka obračunala na Iznos prijevremene otplate tijekom razdoblja od datuma prijevremene otplate do datuma promjene/konverzije kamatne stope, ili datuma dospijeća, ako nije došlo do prijevremene otplate; nad

(b) Kamatom koja bi se obračunala tijekom tog razdoblja da se izračunava po Stopi ponovnog angažmana EIB-a, umanjeno za 0,15% (15 baznih bodova).

Spomenuta sadašnja vrijednost bit će izračunata po diskontnoj stopi koja je jednaka Stopi ponovnog angažmana EIB-a, koja se primjenjuje sa svakim relevantnim Datumom plaćanja.

4.02B(3) TRANŠA S PROMJENJIVOM KAMATNOM STOPOM

Podložno članku 4.02B(1) gore, Zajmoprimac može prijevremeno otplatiti Tranšu s promjenjivim kamatnom stopom bez provizije na svaki dotični Datum plaćanja.

4.02C Načini prijevremene otplate

Banka će Zajmoprimca obavijestiti, najkasnije 15 (petnaest) dana prije datuma prijevremene otplate, o iznosu prijevremene otplate, o visini dospjele kamate i o naknadi koja se plaća prema članku 4.02B ili, ako je to slučaj, da naknada nije zaračunata.

Najkasnije do isteka roka prihvaćanja, Zajmoprimac je dužan Banku izvijestiti o sljedećem:

(a) da potvrđuje Obavijest o prijevremenoj otplati po uvjetima utvrđenima od Banke; ili

(b) da povlači svoju Obavijest o prijevremenoj otplati.

Ako Zajmoprimac potvrdi kao što je navedeno u stavku (a) gore, dužan je izvršiti prijevremenu otplatu. Ako Zajmoprimac povuče Obavijest o prijevremenoj otplati ili je ne potvrdi na vrijeme, neće moći izvršiti prijevremenu otplatu. Osim u navedenom slučaju, Obavijest o prijevremenoj otplati bit će obvezujuća i neopoziva.

Zajmoprimac je dužan uz prijevremenu otplatu platiti i do tog trenutka zaračunate kamate kao i naknadu, ako takve ima, koje se zaračunavaju na Iznos prijevremene otplate.

Iznos prijevremene otplate će se primijeniti razmjerno na svaku neotplaćenu ratu.

4.03 Obvezna prijevremena otplata

4.03A Osnova za prijevremenu otplatu

4.03A(1) SMANJENJE TROŠKOVA PROJEKTA

Ako ukupni trošak Projekta bude smanjen od iznosa navedenog u Uvodnoj napomeni (2) na razinu na kojoj iznos Kredita premašuje 50% (pedeset posto) takvog troška, Banka može razmjerno tom smanjenju, uz prethodno davanje obavijesti Zajmoprimcu, otkazati neisplaćeni dio Kredita i/ili zahtijevati prijevremenu otplatu Zajma. Zajmoprimac će izvršiti plaćanje traženog iznosa na datum koji specificira Banka, s tim da takav datum bude datum koji pada najmanje 30 (trideset) dana od datuma zahtjeva.

4.03A(2) S JEDNAKIM PRAVIMA NA DRUGI DUGOROČNI ZAJAM

Ako Zajmoprimac dobrovoljno prijevremeno otplati djelomično ili u cijelosti neki drugi zajam koji mu je izvorno odobren na rok duži od 5 (pet) godina (»Dugoročni zajam«) osim iz sredstava revolving kredita koja ostaju otvorena za povlačenje nakon takve prijevremene otplate pod istim uvjetima kao takva prijevremena otplata, Banka može, uz prethodno davanje obavijesti Zajmoprimcu, otkazati kredit ili zahtijevati prijevremenu otplatu Zajma do mjere do koje prijevremeno otplaćeni iznos Dugoročnog zajma odgovara ukupnom nepodmirenom iznosu svih Dugoročnih zajmova.

Banka će svoju obavijest Zajmoprimcu poslati u roku od 30 (trideset) dana od primitka obavijesti iz članka 8.02(ii).

U svrhe ovog članka, »zajam« uključuje svaki zajam, obveznicu ili drugi oblik financijskog zaduženja ili bilo koju obvezu za plaćanje ili otplatu novca. Takav izraz isključivat će zaduženje u obliku državnih obveznica.

4.03A(3) PROMJENA ZAKONA

Zajmoprimac će bez odgode obavijestiti Banku ako se dogodio Događaj promjene zakona ili je vjerojatno da će se dogoditi. U takvom slučaju, ili ako Banka ima razuman razlog vjerovati da se dogodio ili će se dogoditi Događaj promjene zakona, Banka može zahtijevati da se Zajmoprimac konzultira s njom. Takva konzultacija će se održati u roku od 30 (trideset) dana od datuma Bančinog zahtjeva. Ako, nakon isteka 30 (trideset) dana od datuma takvog zahtjeva za konzultaciju Banka bude smatrala da se učinci Događaja promjene zakona ne mogu ublažili na njezino zadovoljstvo, Banka može, putem obavijesti Zajmoprimcu, otkazati neisplaćeni dio Kredita i zahtijevati prijevremenu otplatu Zajma, zajedno s pripadajućom kamatom i svim drugim pripadajućim ili neotplaćenim iznosima prema ovom Ugovoru.

Zajmoprimac će izvršiti plaćanje iznosa koji se traži na datum koji specificira Banka, a takav datum će padati najmanje 30 (trideset) dana od datuma zahtjeva.

U svrhe ovog članka »Događaj promjene zakona« znači donošenje, proglašenje, potpisivanje ili ratificiranje, ili bilo kakvu izmjenu ili dopunu bilo kojeg zakona, pravila ili propisa (ili u primjeni ili službenom tumačenju bilo kojeg zakona pravila ili propisa) koji se dogodi nakon datuma ovog Ugovora i koji bi, po mišljenju Banke, značajno negativno utjecao na sposobnost Zajmoprimca da izvršava svoje obveze prema ovom Ugovoru.

4.03A(4) Ne-dodjela

Ako Zajmoprimac ne preraspodijeli Investicijske projekte na Datum dospijeća u skladu s člankom 1.09B, Banka može, putem obavijesti Zajmoprimcu, otkazati Kredit razmjerno iznosu koji nije preraspodijeljen ili zahtijevati prijevremenu otplatu Zajma u iznosu jednakom nepreraspodijeljenom iznosu, zajedno s obračunatom kamatom i svim pripadajućim i neotplaćenim iznosima prema ovom Ugovoru.

4.03B Način prijevremene otplate

Svaki iznos koji Banka zahtijeva po članku 4.03A, uključujući i sve zaračunate kamate ili druge iznose obračunate ili neotplaćene prema ovom Ugovoru i uključujući, bez ograničenja, sve naknade po članku 4.03C, platit će se na datum koji navede Banka u svojoj obavijesti o zahtjevu i bit će primijenjen u skladu s člankom 10.05.

4.03C Naknada za prijevremenu otplatu

U slučaju Događaja prijevremene otplate podložne naknadi, naknada, ako takva postoji, bit će određena u skladu s člankom 4.02B.

Ako, štoviše, prema bilo kojoj odredbi članka 4.03A Zajmoprimac unaprijed otplati Tranšu na datum koji je različit od relevantnog Datuma plaćanja, Zajmoprimac će obeštetiti Banku u takvom iznosu koji će Banka ovjeriti kao potreban da joj se nadoknadi primitak sredstava osim na relevantni Datum plaćanja.

4.04 Primjena djelomičnih prijevremenih otplata

Ako Zajmoprimac djelomično prijevremeno otplati Tranšu, Iznos prijevremene otplate će se primijeniti razmjerno na svaku neotplaćenu ratu.

Unaprijed otplaćeni iznos ne može se ponovno pozajmiti. Ovaj članak 4. neće prejudicirati članak 10.

Članak 5.

PLAĆANJA

5.01 Pravila računanja dana

Svi iznosi potraživani na temelju kamata, naknada ili provizija od Zajmoprimca po ovom Ugovoru i koji se izračunavaju za neki dio godine, utvrđivat će se uz primjenu sljedećih pravila:

(a) za Tranšu s fiksnom stopom, godina od 360 (tristo šezdeset) dana i mjesec od 30 (trideset) dana; i

(b) za Tranšu s promjenjivom kamatnom stopom, godina od 360 (tristo šezdeset) dana (ali 365 (tristo šezdeset pet) dana (uvijek) za GBP) i broj proteklih dana.

5.02 Vrijeme i mjesto plaćanja

Ako nije drugačije navedeno, svi iznosi osim iznosa kamata, naknade i glavnice imaju se platiti u roku od 15 (petnaest) dana od primitka zahtjeva Banke od strane Zajmoprimca.

Svaki iznos koji je Zajmoprimac dužan platiti po ovom Ugovoru plaća se na odgovarajući račun o kojem će Banka obavijestiti Zajmoprimca. Banka će o računu obavijestiti najmanje 15 (petnaest) dana prije datuma dospijeća prve uplate Zajmoprimca, te o svakoj promjeni računa najmanje 15 (petnaest) dana prije datuma prve uplate na koju se promjena odnosi. Ovaj rok za obavijest ne odnosi se na uplate iz članka 10.

Iznos koji je Zajmoprimac dužan platiti smatrat se plaćenim kad ga Banka primi.

5.03 Namirenje

Banka može izvršiti namirenje svake dospjele obveze koje joj je Zajmoprimac dužan platiti prema ovom Ugovoru (u mjeri u kojoj je stvarni vlasnik Banka) s obzirom na svaku obvezu (bez obzira je li dospjela ili nije) koju Banka duguje Zajmoprimcu bez obzira na mjesto plaćanja, poslovnicu koja obavlja knjiženje ili valutu bilo koje obveze. Ako su obveze u različitim valutama, Banka može konvertirati bilo koju obvezu po tržišnoj stopi zamjene valute u svom uobičajenom poslovanju u svrhu namirenja. Ako je bilo koja obveza nelikvidirana ili neutvrđena, Banka može izvršiti namirenje u iznosu koji procijeni u dobroj vjeri da je iznos te obveze.

5.04 Narušavanje sustava plaćanja

Ako Banka utvrdi (po svojoj odluci) da je nastupio Događaj narušavanja ili Zajmoprimac obavijesti Banku da je nastupio Događaj narušavanja:

(a) Banka može, i hoće ako to zatraži Zajmoprimac, konzultirati sa Zajmoprimcem u cilju postizanja suglasnosti sa Zajmoprimcem o takvim promjenama u operaciji ili administraciji Ugovora kako to Banka bude smatrala nužnim u danim okolnostima;

(b) Banka neće biti obvezna konzultirati se sa Zajmoprimcem u vezi s bilo kakvim promjenama spomenutim u stavku (a) ako, po njezinom mišljenju, to ne bude izvedivo u danim okolnostima i, u svakom slučaju, neće imati nikakve obveze suglasiti se s takvim promjenama; i

(c) Banka neće biti odgovorna ni za kakva obeštećenja, troškove ili gubitke koji proizlaze iz Događaja narušavanja ili za poduzimanje ili nepoduzimanje bilo kakve radnje prema ili u vezi s ovim člankom 5.04.

Članak 6.

OBVEZE I IZJAVE ZAJMOPRIMCA

Obveze u ovom članku 6. ostaju na snazi od datuma ovog Ugovora sve dok bilo koji iznos bude neotplaćen prema ovom Ugovoru ili sve dok Kredit bude na snazi.

6.01 Korištenje Zajma i raspoloživost drugih sredstava

Zajmoprimac će, i pobrinut će se da to učine i Krajnji korisnici, upotrebljavati sve iznose koje je pozajmio u sklopu Zajma isključivo za financiranje Investicijskih projekata za koje je izvršena dodjela prema članku 1.08.

Zajmoprimac treba osigurati da ima na raspolaganju druga sredstva navedena u Uvodnoj odredbi (2), te da se ta sredstva troše, u potrebnoj mjeri, na financiranje Investicijskih projekata uključenih u Projekt.

6.02 Dovršenje Projekta

Zajmoprimac je dužan Projekt izvoditi, i pobrinut će se da to učini i Krajnji korisnik, u skladu s Tehničkim opisom, koji se povremeno može mijenjati uz odobrenje Banke, te dovršiti Projekt u naznačenom roku.

6.03 Povećanje troškova Projekta

Ako ukupan trošak Projekta premaši procjenu naznačenu u Uvodnoj odredbi (2), Zajmoprimac je dužan ishoditi sredstva za financiranje tih prevelikih troškova, bez obraćanja Banci za pomoć, kako bi se osiguralo dovršenje Projekta u skladu s Tehničkim opisom. Plan financiranja prevelikih troškova potrebno je bez odgađanja predati Banci.

6.04 Postupak nabave

Zajmoprimac će osigurati da svaki Krajnji korisnik kupi opremu, osigura usluge i naruči radove za dotični Investicijski projekt putem međunarodnog nadmetanja ili drugog prihvatljivog postupka nabave pridržavajući se, na zadovoljstvo Banke, njezine politike opisane u njezinim Smjernicama za nabavu na snazi na datum ovog Ugovora.

6.05 Stalne obveze u Projektu

Zajmoprimac će osigurati da svaki Krajnji korisnik:

(a) Održavanje: održava, popravlja, servisira i obnavlja svu imovinu koja čini dio dotičnog Investicijskog projekta koliko je potrebno da ista bude u dobrom radnom stanju;

(b) Imovina Projekta: osim ako je Banka prethodno dala svoju pisanu suglasnost, zadržati vlasništvo i posjed nad cjelokupnom ili značajnom većinom imovine koja čini dotični Investicijski projekt ili, po potrebi, zamijeniti i obnoviti tu imovinu i voditi dotični Investicijski projekt tako da stalno funkcionira u skladu sa svojom izvornom namjenom; uz uvjet da Banka može uskratiti svoj pristanak jedino ako predloženi postupak može utjecati na interese Banke kao zajmodavca Zajmoprimcu ili ako može dovesti do toga da je dotični Investicijski projekt neprihvatljiv za financiranje od Banke prema njezinom Statutu ili prema članku 309. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

(c) Osiguranje: osigura sve radove i imovinu koja je dio dotičnog Investicijskog projekta na zadovoljstvo Banke u skladu s uobičajenom praksom za slične radove od javnog interesa u Hrvatskoj;

(d) Prava i dozvole: održava na snazi sva prava prolaza ili uporabe i sve dozvole nužne za izvođenje i rad dotičnog Investicijskog projekta;

(e) Okoliš:

(i) provodi i vodi dotični Investicijski projekt u skladu sa Zakonom o okolišu;

(ii) pribavi i održava potrebne okolišne dozvole za dotični Investicijski projekt; i

(iii) bude usklađen sa svim takvim okolišnim dozvolama.

(iv) ne upotrebljava financiranje Banke za financiranje Investicijskih projekata za koje je potrebna PUO ili procjena biološke raznolikosti prema pravu EU i unutarnjem pravu zakonima bez/prije dobivanja suglasnosti od nadležnog tijela, a Netehnički sažetak PUO-a je stavljen na raspolaganje javnosti i dostavljen Banci; i

(v) pribavi i dostavi Banci Obrasce A i B navedene u Prilogu A.3, ili njihov ekvivalent, prije korištenja financijskih sredstava Banke za bilo koji Investicijski projekt.

(f) Pravo EU-a:

izvršava i upravlja dotičnim Investicijskim projektom u skladu s mjerodavnim hrvatskim zakonima i mjerodavnim standardima prava EU-a, osim bilo kojih općih izuzeća usvojenih od strane Europske unije.

Zajmoprimac preuzima na sebe da će potvrditi usklađenost Krajnjih korisnika s relevantnim i primjenjivim zakonodavstvom EU-a, a osobito u području okoliša, državnih potpora i javne nabave.

(g) Ostale obveze:

(i) pohrani, održava i ažurira relevantnu dokumentaciju, uključujući:

1. za Investicijski projekte za koje je potrebna PUO, studije o okolišu povezane s PUO, Netehničke sažetke PUO-a, te Procjene prirode/Biološke raznolikosti ili ekvivalentne dokumente koji podupiru usklađenost s EU Direktivom o staništima i EU Direktivom o pticama.

2. za Investicijske projekte za koje nije potrebna PUO, bilo očitovanje s obrazloženjem od nadležnog tijela o tome zašto PUO nije potrebna ili očitovanje Zajmoprimca s objašnjenjem zašto dotični Investicijski projekt ne potpada pod opseg Direktive o PUO EU-a.

U slučaju da Banka zatraži, zajmoprimac će dostaviti dokumente iz točke 1. I 2. što je brže moguće ali u svakom slučaju ne kasnije od 10 radnih dana od primitka tog zahtjeva od Banke, radi obveze EIB-ove procedure objave javnih podataka kao odgovor vanjskim upitima.

(ii) osigura da nema dvostrukog financiranja Investicijskih projekata s drugim kreditnim sredstvima Europske investicijske banke ili zajmova MFI ili drugih vanjskih izvora financiranja;

(iii) osigura da Netehnički sažeci PUO-a, ako je PUO potrebna za neki Investicijski projekt, budu stavljeni na raspolaganje javnosti;

(iv) osigura da se izradi PUO za sve Investicijske projekte za koje se očekuje da će imati značajan utjecaj na okoliš, prema definicijama i kriterijima sadržanim u relevantnim direktivama EU-a.

Zajmoprimac će:

(i) pozvati Banku kao promatrača na sastanke Povjerenstava za praćenje Operativnih programa IPA; i

(ii) održavati Jedinicu za provedbu Projekta (PIU) kao dio svog ustrojstva do dovršenja Projekta, na zadovoljstvo Banke;

(iii) u slučaju da Banka bude razumno sumnjala da postoji bilo kakva nepravilnost u provedbi nekog Investicijskog projekta ili skupine Investicijskih projekata, uspostaviti rigorozan postupak praćenja za koji će biti zadužen neovisni konzultant po primitku zahtjeva Banke da se osigura pravilno upravljanje sredstvima. U slučaju potvrđivanja nepravilnosti, Zajmoprimac će preraspodijeliti dio Kredita ili Zajma u kojem je nepravilnost uočena, od slučaja do slučaja, na druge Investicijske projekte s kojima se Banka prethodno suglasila, s tim da je Zajmoprimac odgovoran za sve nastale troškove.

6.06 Usklađenost sa zakonima

Zajmoprimac će se pridržavati, i osigurat će da se pridržava svaki Krajnji korisnik, u svakom pogledu svih zakona koji se primjenjuju na njega ili dotične Investicijske projekte ako bi nepridržavanje, prema mišljenju Banke, značajno oslabilo njegovu sposobnost izvršavanja njegovih obveza prema ovom Ugovoru ili bi značajno narušilo bilo kakvo osiguranje pribavljeno prema ovom Ugovoru.

6.07 Opće izjave i jamstva

Zajmoprimac izjavljuje i jamči Banci da:

(a) ima ovlasti da potpiše, ispuni i izvrši sve svoje obveze prema ovom Ugovoru i da su poduzete sve potrebne korporativne, dioničarske i ostale radnje da se da ovlaštenje za potpisivanje, ispunjavanje i izvršenje istoga od njegove strane;

(b) ovaj Ugovor čine njegove pravno važeće, obvezujuće i izvršive obveze;

(c) izvršavanje i ispunjenje, izvršavanje njegovih obveza prema i u skladu s odredbama ovog Ugovora nije i neće biti:

(i) u suprotnosti ili sukobu s bilo kojim primjenjivim zakonom, statutom, pravilom ili propisom, ili bilo kojom presudom, uredbom ili dozvolom kojoj podliježe;

(ii) u suprotnosti ili sukobu s bilo kojim sporazumom ili drugim instrumentom koji je za njega obvezujući za kojeg bi se moglo razumno očekivati da će imati značajan negativan učinak na njegovu sposobnost za izvršavanje svojih obveza prema ovom Ugovoru;

(d) da nije bilo nikakve Značajno negativne promjene od 7. srpnja 2010.;

(e) nikakav događaj ili okolnost koja čini Događaj neispunjenja obveza iz članka 10.01 nije nastupio i ne nastavlja se neispravljen ili da se od njega nije odustalo;

(f) je pribavio sve potrebne suglasnosti, ovlaštenja, dozvole ili odobrenja državnih ili javnih tijela ili vlasti povezana s ovim Ugovorom i Projektom i sve takve suglasnosti, ovlaštenja, dozvole ili odobrenja su na snazi i pravomoćne i prihvatljive kao dokaz;

(g) njegove obveze plaćanja prema ovom Ugovoru imaju bar jednaki položaj (pari passu) prema pravima na plaćanja sa svim drugim sadašnjim i budućim neosiguranim i nepodređenim obvezama prema bilo kojem njegovom dužničkom instrumentu osim obveza koje obvezno kao prioritetne tretira zakon koji se primjenjuje na trgovačka društva općenito; i

(h) je sukladan članku 6.09(e) i koliko zna i po njegovom uvjerenju (nakon propisnog i pažljivog ispitivanja) nije pokrenut nikakav značajan tužbeni zahtjev za štetu uzrokovanu u okolišu niti je najavljen Zajmoprimcu, niti je ranije otkriven Banci.

Izjave i jamstva navedena gore vrijedit će poslije potpisivanja ovog Ugovora i smatraju se, osim stavka (f) gore, ponovljenima na svaki Planirani datum isplate i na svaki Datum plaćanja.

6.09 Načelo savjesnosti i poštenja

Zajmoprimac izjavljuje i jamči da nije počinio, niti da je itko prema njegovom znanju počinio, niti jednu od sljedećih radnji, te da neće počiniti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost, počiniti niti jednu od tih radnji, a to su:

(a) nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na radnje osobe u javnoj službi ili funkciji, odnosno na direktora ili zaposlenika javne ustanove ili poduzeća, odnosno direktora ili dužnosnika javne međunarodne organizacije, u vezi s bilo kakvim postupkom nabave ili izvršavanja ugovora u vezi s Investicijskim projektima; ili

(b) svako djelo kojim se na neprimjeren način utječe ili se nastoji utjecati na proces nabave ili provedbe Investicijskih projekata na štetu Zajmoprimca, uključujući tajni dogovor ponuditelja.

Zajmoprimac se obvezuje da će obavijestiti Banku ako sazna bilo kakvu informaciju ili činjenicu koja upućuje na mogućnost počinjenja bilo kojeg od navedenih djela.

Članak 7.

Obveze u ovom članku 7. ostaju na snazi od datuma ovog Ugovora sve dok bilo koji iznos prema ovom Ugovoru bude neotplaćen ili dok Kredit bude na snazi.

7.01 Položaj jednakih prava (Pari Passu)

Zajmoprimac će osigurati da njegove obveze plaćanja prema ovom Ugovoru budu, i da će biti, bar s jednakim pravima po pravu plaćanja sa svim drugim sadašnjim i budućim neosiguranim i nepodređenim obvezama na temelju bilo kojeg njegovog Instrumenta vanjskog duga osim obveza koje obvezno kao prioritetne tretira zakon koji se primjenjuje na trgovačka društva općenito.

Posebice, ako Banka podnese zahtjev iz članka 10.01 ili ako događaj ili potencijalni događaj neispunjenja obveza prema bilo kojoj neosiguranom i nepodređenom Instrumentu vanjskog duga obvezi Zajmoprimca ili bilo koje njegove agencije ili sredstvima nastupio i traje, Zajmoprimac neće izvršiti (niti odobriti) nikakvo plaćanje povezano s bilo kojim drugim takvim Instrumentom vanjskog duga (bez obzira na to je li redovno raspoređen u planu otplate ili nije) a da istodobno ne plati, ili rasporedi na namjenski račun za plaćanje na sljedeći Datum plaćanja iznos jednak, istom udjelu neotplaćenog duga prema ovom Ugovoru kakav udjel koji plaćanje prema takvom Instrument vanjskog duga ima u ukupno neotplaćenom dugu prema tom Instrumentu. U tu svrhu, svako plaćanje Instrumenta vanjskog duga koje se izvrši iz sredstava izdanja drugog instrumenta, na koji su se velikim dijelom upisale za poravnanje iste osobe koje imaju potraživanja iz Instrumenta vanjskog duga, bit će odbijeno.

U ovom Ugovoru, »Instrument vanjskog duga« znači (a) instrument, uključujući svaki primitak ili bilancu, kojom se dokazuje ili koji čini obvezu za otplatu zajma, polog, predujam ili slično odobrenje kredita (uključujući bez ograničenja bilo koje odobrenje kredita prema sporazumu o refinanciranju ili reprogramiranju), (b) obveza dokazanu obveznicom, zadužnicom ili sličnim pisanim dokazom zaduženja ili (c) jamstvo koje je izdao Zajmoprimac za obvezu treće strane; uz uvjet u svakom slučaju da je takva obveza: (i) uređena zakonskim sustavom koji nije zakonski sustav Zajmoprimca; ili (ii) plativ u valuti koja nije valuta države Zajmoprimca; ili (iii) plativa registriranoj pravnoj osobi, s prebivalištem, nastanjen ili sa sjedištem ili glavnim mjestom poslovanja izvan države Zajmoprimca.

7.02 Dodatna osiguranja

Ako Zajmoprimac da trećoj strani bilo kakvo osiguranje za izvršenje bilo kojeg Instrumenta vanjskog duga ili bilo koju prednost ili prioritet u vezi s njim, Zajmoprimac će, ako to bude zahtijevala Banka, dati Banka ekvivalentno osiguranje za izvršenje svojih obveza prema ovom Ugovoru ili dati Banci ekvivalentnu prednost ili prioritet.

7.03 Uvrštene klauzule

Ako Zajmoprimac sklopi s bilo kojim drugim srednjoročnim ili dugoročnim financijskim vjerovnikom sporazum o financiranju koji uključuje klauzulu o gubitku rejtinga, Zajmoprimac će o tome obavijestiti Banku i, na zahtjev Banke, potpisat će sporazum kojim će se izmijeniti i dopuniti ovaj Ugovor u svrhu osiguravanja ekvivalentne odredbe u korist Banke.

Članak 8.

INFORMACIJE I POSJETI

8.01 Informacije koje se tiču Projekta

Zajmoprimac će:

(a) dostaviti Banci:

(i) informacije koje su sadržajem i oblikom te rokovima kako je utvrđeno u Prilogu A.2. ili drugačije kako je dogovoreno od stranka u ovome Ugovoru; i

(ii) sve takve informacije koje se tiču Investicijskih projekata uključenih u Zahtjev za dodjelu koje Banka može opravdano zatražiti u razumnom roku; i

(iii) bilo koju takvu informaciju ili dodatni dokument u vezi s financiranjem, nabavom, provedbom, radom ili pitanjem okoliša o Projekta ili za Projekt koji Banka može opravdano zatražiti u razumnom roku.

uvijek pod uvjetom da, ako takve informacije ili dokument nisu dostavljeni Banci na vrijeme i Zajmoprimac ne ispravi propust u razumnom roku postavljenom od Banke u pisanom obliku, Banka može popraviti nedostatak, koliko je to izvedivo, zapošljavanjem vlastitog osoblja ili konzultanta ili bilo koje druge treće strane na trošak Zajmoprimca, i Zajmoprimac će pružiti takvim osobama svu pomoć koja je potrebna u tu svrhu

(b) podnijeti na odobrenje Banci bez odgode bilo koju značajnu promjenu Projekta, također uzimajući u obzir objave Banci u vezi s Projektom prije potpisivanja ovog Ugovora, s obzirom na, između ostaloga, cijenu, nacrt, planove, vremenski raspored ili program izdataka ili plan financiranja za Projekt;

(c) promptno obavijestiti Banku o:

(i) svakoj uloženoj tužbi ili protestu ili svakom prigovoru koji je podnijela bilo koja treća stranka ili svaku istinitu pritužbu koju je primio Zajmoprimac ili bilo koji značajan tužbeni zahtjev za štetu uzrokovanu u okolišu koji su, koliko je to njemu poznato, pokrenuti, u tijeku ili za koje postoji rizik da će biti podneseni protiv njega u vezi s pitanjima okoliša ili drugim pitanjima koja utječu na Projekt; i

(ii) svakoj činjenici ili događaju koji su poznati Zajmoprimcu, koji mogu značajno prejudicirati ili utjecati na uvjete izvršenja ili funkcioniranja Projekta; i

(iii) svaku neusklađenost bilo kojeg Investicijskog projekta s bilo kojim primjenjivim zakonom o okolišu; i

(iv) svaka obustava, ukidanje ili izmjena bilo koje okolišne dozvole koja se primjenjuje na bilo koji Investicijski projekt,

i pokrenuti radnju koju treba poduzeti s obzirom na takva pitanja.

8.02 Informacije koje se tiču Zajmoprimca

Zajmoprimac će promptno informirati Banku o sljedećem:

(i) svakoj činjenici koja ga obvezuje na prijevremenu otplatu financijskog duga ili bilo koje financiranje od strane EU-a;

(ii) svakom događaju ili odluci koja čini ili može imati za posljedicu događaje opisane u članku 4.03A;

(iii) svakoj namjeri sa svoje strane u pogledu davanja bilo kakvog jamstva nad bilo kojim dijelom svoje imovine u korist treće strane;

(iv) o svakoj činjenici ili događaju za koji se opravdano vjeruje da će u značajnoj mjeri spriječiti ispunjenje njegovih obveza iz ovog Ugovora;

(v) svakom događaj navedenom u članku 10.01 koji se dogodio ili postoji rizik da se dogodi ili se predviđa.

8.03 Posjeti od strane Banke

Zajmoprimac je dužan dopustiti osobama koje odredi Banka da posjete lokacije, postrojenja i radove koje Projekt obuhvaća i da obave sve provjere koje smatraju potrebnima i u tu svrhu im treba pružiti ili osigurati svu potrebnu pomoć.

Zajmoprimac je dužan dopustiti osobama koje odredi Banka, kao i osobama koje odrede druge institucije ili tijela EU-a kada se to bude zahtijevalo prema relevantnim obveznim odredbama prava EU-a, posjetiti lokacije, postrojenja i radove koje Projekt obuhvaća i da obave sve provjere koje smatraju potrebnima i u tu svrhu im treba pružiti ili osigurati svu potrebnu pomoć.

Zajmoprimac prihvaća da Banka može biti obvezna otkriti takve informacije koje se tiču Zajmoprimca i Projekta svakoj nadležnoj instituciji ili tijelu EU-a u skladu s relevantnim obveznim odredbama prava EU-a.

Članak 9.

PRISTOJBE I TROŠKOVI

9.01 Porezi, pristojbe i naknade

Zajmodavac je dužan platiti sve poreze, pristojbe, naknade i ostala davanja bilo koje vrste, uključujući i pristojbe za biljege i registraciju, koji proizlaze iz izvršenja ili provedbe ovog Ugovora ili bilo kojeg povezanog dokumenta i izrade, zaključivanja, registracije ili izvršenja bilo kojeg jamstva za Zajam u mjeri u kojoj se to na njega primjenjuje.

Zajmoprimac je dužan platiti sve glavnice, kamate, provizije i ostale iznose koji dospijevaju prema ovom Ugovoru, i to bruto bez odbijanja bilo kakvih državnih ili lokalnih davanja bilo koje vrste, uz uvjet da će Zajmoprimac, ako je obvezan primijeniti takav odbitak, Banci dati u toj mjeri uvećani iznos da nakon odbitka neto iznos koji će primiti Banka bude jednak iznosu koji duguje.

9.02 Ostale pristojbe

Zajmoprimac će snositi troškove svih pristojbi i troškove, uključujući stručne, bankarske i tečajne naknade u vezi s pripremom, potpisivanjem, provođenjem i raskidom ovog Ugovora ili bilo kojeg s njim povezanog dokumenta, kao i bilo koje izmjene i dopune ili dodatke ili odricanja od istih, te u vezi sa izmjenom i dopunom, stvaranjem, upravljanjem i realizacijom bilo kakvog jamstva za Zajam.

Banka će osigurati dokumente kao potporu svim takvim pristojbama ili troškovima 14 (četrnaest) dana prije dospijeća svog zahtjeva za plaćanje.

Članak 10.

DOGAĐAJI NEISPUNJENJA OBVEZA

10.01 Pravo traženja prijevremene otplate

Zajmoprimac je dužan odmah otplatiti sav Zajam ili neki njegov dio, uključujući zaračunate kamate i sve druge obračunate i neotplaćene iznose iz ovog Ugovora, na pisani zahtjev Banke, u skladu s odredbama koje slijede

10.01A Zahtjev bez odgode

Banka može takav zahtjev uložiti bez odgode:

(a) ako Zajmodavac ne otplati na Datum dospijeća bilo koji dio Zajma, ne plati pripadajuću kamatu ili bilo koji drugi iznos Banci po ovom Ugovoru, osim ako (i) je njegovo neplaćanje prouzročeno administrativnom ili tehničkom pogreškom ili Događajem narušavanja i (ii) se plaćanje izvrši u roku od 3 radna dana od njegovog datuma dospijeća;

(b) ako se ispostavi da su bilo koje informacije ili dokument koje je Banka dobila od ili u ime Zajmoprimca ili bilo koje očitovanje ili izjava sačinjeni ili se smatra da su bili sačinjeni od Zajmoprimca u primjeni ovog Ugovora ili u vezi s pregovorima ili tijekom trajanja Ugovora jesu ili se dokaže da su bili netočni, nepotpuni ili da su navodili na krive zaključke u bilo kojem značajnom pitanju;

(c) ako Zajmoprimac ne ispuni bilo koju obvezu u pogledu bilo kojeg zajma, ili bilo koju obvezu u pogledu bilo koje financijske transakcije, osim Zajma,

(i) od Zajmoprimca se zahtijeva ili je sposoban da se od njega zahtijeva ili će, nakon isteka bilo kojeg primjenjivog ugovornog razdoblja počeka, biti zahtijevano ili će biti sposoban da se od njega zahtijeva da prijevremeno otplati, podmiri, zatvori ili otkaže prije dospijeća takav drugi zajam ili obvezu ili

(ii) svaka financijska obveza za takav drugi zajam ili obveza se otkazuje ili obustavlja

(d) ako Zajmoprimac nije u stanju platiti svoje dugove kako oni dospijevaju, ili privremeno odgodi svoje dugove, ili zatraži ili, bez prethodne pisane obavijesti Banci, traži da zatraži nagodbu sa svojim vjerovnicima;

(e) ako Zajmoprimac ne ispuni svoje obveze u izvršavanju bilo kakve obveze u pogledu bilo kojeg drugog zajma koji mu je dala Banka ili financijskog instrumenta koji je sklopio s Bankom;

(f) ako Zajmoprimac ne ispuni svoje obveze u izvršavanju bilo kakve obveze u pogledu bilo kojeg drugog zajma koji mu je dan iz sredstava Banke ili EU-a;

(g) ako nastupi Značajna negativna promjena, u usporedbi sa situacijom Zajmoprimca na datum ovog Ugovora; ili

(h) ako je ili postane suprotno zakonu za Zajmoprimca da izvršava bilo koju svoju obvezu prema ovom Ugovoru drugi dokumenti o transakciji ili ovaj Ugovor drugi dokumenti o transakciji nije efektivan u skladu s njegovim uvjetima ili Zajmoprimac tvrdi da nisu efektivni u skladu s njegovim uglavcima.

10.01B Zahtjev nakon opomene

Banka može također uložiti takav zahtjev:

(a) ako Zajmoprimac ne ispuni bilo koju svoju obvezu prema ovom Ugovoru a koja nije obveza spomenuta u članku 10.01A; ili

(b) ako se bilo koja činjenica povezana sa Zajmoprimcem ili Projektom navedena u Uvodnim odredbama značajno promijeni i ne bude značajno ispravljena i ako ta promjena bilo utječe na interese Banke kao zajmodavca Zajmoprimcu ili negativno utječe na provedbu ili rad Projekta,

osim ako je neispunjenje ili okolnost zbog koje je došlo do neispunjenja moguće ispraviti i ispravi se u razumnom roku specificiranom u obavijesti koju Banka dostavi Zajmoprimcu.

10.02 Ostala prava po zakonu

Članak 10.01 neće ograničiti neko drugo pravo Banke koje ona ima po zakonu u smislu prava na traženje prijevremene otplate Zajma.

10.03 Provizije

10.03A Tranše s fiksnom kamatnom stopom

U slučaju zahtjeva iz članka 10.01 u pogledu svake tranše s fiksnom kamatnom stopom, Zajmoprimac je dužan Banci platiti traženi iznos zajedno sa iznosom zaračunatim u skladu s člankom 4.02B na bilo koji dospjeli nepodmireni iznos. Taj će se iznos obračunavati od datuma dospijeća za plaćanje utvrđeno u obavijesti o zahtjevu Banke i izračunavat će se kao da je prijevremena otplata izvršena na tako utvrđeni datum.

10.03B Tranše s promjenjivom kamatnom stopom

U slučaju zahtjeva iz članka 10.01 u pogledu svake tranše s promjenjivom kamatnom stopom, Zajmoprimac je dužan Banci platiti traženi iznos zajedno s iznosom jednakim sadašnjoj vrijednosti 0,15% (15 baznih bodova) godišnje izračunato i obračunato na iznos koji dospijeva na prijevremenu otplatu na isti način na koji bi kamata bila izračunata i obračunata da je taj iznos ostao nepodmiren sukladno izvornom Planu otplate Tranše, do Datuma promjene/konverzije kamatne stope, ako takva postoji, ili Datuma dospijeća.

Vrijednost će biti izračunata po diskontnoj stopi jednakoj Stopi ponovnog angažmana koja se primjenjuje sa svakim relevantnim Datumom plaćanja.

10.03C Općenito

Iznosi koje Zajmoprimac duguje po članku 10.03 stići će na naplatu na dan prijevremene otplate utvrđen u zahtjevu Banke.

10.04 Neodricanje od prava

Nikakav propust ili kašnjenje ili jednokratno ili djelomično ostvarivanje od strane Banke u ostvarivanju bilo kojeg njezinog prava ili pravnih lijekova prema ovom Ugovoru neće se tumačiti kao odustajanje od takvog prava ili pravnog lijeka. Prava i pravni lijekovi predviđeni ovim Ugovorom su kumulativni i ne isključuju nikakva zakonska prava i pravne lijekove.

10.05 Raspoređivanje primljenih iznosa

Iznosi koje Banka primi nakon zahtjeva iz članka 10.01 prvo će se rasporediti na plaćanje troškova, kamata i provizija, a nakon toga na podmirenje preostalih rata redoslijedom obrnutim od redoslijeda dospijeća. O raspodjeli primljenih uplata na određene Tranše odlučuje Banka.

Članak 11.

MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

11.01 Mjerodavno pravo

Za ovaj Ugovor i sve neugovorne obveze koje proizlaze iz njega ili u vezi s njim mjerodavno je pravo Engleske.

11.02 Sudska nadležnost

Ovime stranke ovog Ugovora priznaju nadležnost sudova Engleske.

Stranke ovog Ugovora ovim putem odriču se svakog imuniteta od ili prava na prigovor na pravnu nadležnost tih sudova. Svaka odluka koju donesu sudovi prema ovom članku bit će konačna i obvezujuća za svaku stranku, bez ograničenja i rezervi.

11.03 Punomoćnik za primanje pismena

Ne dovodeći u pitanje bilo koju drugu uslugu dopuštenu prema bilo kojem važećem propisu, zajmoprimac imenuje Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, kao svoga punomoćnika koji će u ime zajmoprimca zaprimati sva pismena, obavijesti, odredbe, presude ili druge pravne dokumente. Ukoliko punomoćnik za primanje pismena pravodobno ne obavijesti zajmoprimca, zajmoprimac se slaže da to neće imati utjecaja na procese na koje se odnosi.

11.04 Dokaz o dospjelim iznosima

U svakom sudskom postupku koji proizlazi iz ovog Ugovora, potvrda Banke o nekom dospjelom iznosu koji treba platiti Banci prema ovom Ugovoru, predstavljat će u nedostatku očite pogreške prima facie dokaz o takvom iznosu.

Članak 12.

ZAVRŠNE ODREDBE

12.01 Obavijesti bilo kojoj stranki

Obavijesti i ostale poruke koje se daju prema ovom Ugovoru upućene bilo kojoj stranki ovog Ugovora trebaju se poslati na adresu ili broj telefaksa kako je navedeno dolje, ili na takvu drugu adresu ili broj telefaksa o kojoj neka stranka prethodno obavijesti drugu pisanim putem:

Za Banku

Na pažnju: Ops A

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Telefaks br.: +352 4379 67487

Za Zajmoprimca

Na pažnju:

Ministarstvo financija

Katančićeva 5

10 000 Zagerb

Republika Hrvatska

Telefaks br.: +385 1 4922 598

12.02 Oblik obavijesti

Svaka obavijest ili druga priopćenja dana prema ovom Ugovoru mora biti u pisanom obliku.

Obavijesti i ostala priopćenja za koje se u ovom Ugovoru utvrđuju fiksni rokovi ili koje u sebi sadrže fiksne rokove koje obavezuju primatelje, šalju se osobnom dostavom, preporučenim pismom ili telefaksom. Za takve obavijesti i poruke smatrat će se da su primljene od druge stranke na datum dostave kad se radi o osobnoj dostavi ili preporučenom pismu ili po primitku prijenosa kad se radi o telefaksu.

Ostale obavijesti i poruke mogu se poslati osobnom dostavom, preporučenim pismom, ili telefaksom ili, ako se strane suglase pisanim sporazumom, elektroničkom poštom ili drugom elektroničkom komunikacijom.

Bez utjecanja na valjanost svake obavijesti dostavljene telefaksom prema stavcima gore, primjerak svake obavijesti dostavljene faksimilom također će biti poslan pismom dotičnoj stranki najkasnije sljedećeg radnog dana.

Obavijesti koje izda Zajmoprimac prema bilo kojoj odredbi ovog Ugovora trebaju se, ako tako traži Banka, dostaviti u Banku zajedno s prihvatljivim dokazima o ovlaštenju osobe ili osoba ovlaštenih za potpisivanje takve obavijesti u ime Zajmoprimca i ovjerenih uzoraka potpisa takve osobe odnosno osoba.

12.03 Uvodne odredbe, Prilozi i Dodatak

Uvodne odredbe i sljedeći prilozi sastavni su dio ovog Ugovora:

Prilog A

Tehnički opis, Postupci dodjele i Izvješćivanje

Prilog B

Definicija EURIBOR-a i LIBOR-a

Prilog C

Obrasci za Zajmoprimca

Prilog D

Promjena i konverzija kamatne stope

Prilog E

F.1 Zahtjev za dodjelu za Investicijske projekte s investicijskim troškom koji ne prelazi 10.000.000 EUR

F.2 Zahtjev za dodjelu za Investicijske projekte s investicijskim troškom između 10.000.000 EUR i 50.000.000 EUR

Ovom Ugovoru priložen je sljedeći Dodatak:

Dodatak I

Ovlaštenje potpisnika

12.04 Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom stupanja na snagu zakona o njegovom potvrđivanju

U POTVRDU NAVEDENOG, stranke su sklopile ovaj Ugovor u 4 izvornika na engleskom jeziku i svaku stranicu ovog Ugovora parafirali su Vladimira Ivandić i Massimo Novo u njihovo ime

U Zagrebu, 30. rujna 2010.

Potpisano za i u ime

REPUBLIKE HRVATSKE

Potpisano za i u ime

EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE

Potpredsjednik Vlade i
ministar financija

Potpredsjednik

Ivan Šuker, v. r.

Matthias Kollatz-Ahnen, v. r.

PRILOG A

Specifikacija projekta i izvještavanje o projektu

A.1. TEHNIČKI OPIS (članak 6.02)

A.1.1 Svrha, lokacija/mjesto

Ovaj višesektorski Okvirni zajam/zajam za Strukturne programe sufinancirat će nacionalni doprinos hrvatskom programu IPA 2007.-2011. i dva izabrana projekta ISPA. IPA, Instrument za pretpristupnu pomoć, zamjenjuje prijašnju pretpristupnu potporu koja se ostvarila kroz određeni broj različitih instrumenata, naima Phare, ISPA, SAPARD i financiranje Europske unije za Zapadni Balkan ostvareno kroz program CARDS. Program IPA sastoji se od pet komponenti. Svrha prve komponente jest pomoć u tranziciji i jačanju, druge komponente prekogranična suradnja, treća i četvrta komponenta uključuju četiri različita operativna programa: Operativni program za okoliš 2007.-2009. Operativni program za regionalnu konkurentnost, Operativni program promet i Operativni program za razvoj ljudskih potencijala. Sva četiri Operativna programa u skladu su s hrvatskim Okvirom za usklađenost strategija 2007.-2013. Posljednji element u programu IPA je peta komponenta, koja potiče ruralni razvoj, što nije uključeno u ovaj program. Uz investicijske projekte uključene u program IPA 2007.-2011., dva će projekta ISPA biti uključena u ovaj Projekt: Centar za gospodarenje regionalnim otpadom Bikarac u Šibensko-kninskoj županiji i projekt za obnovu željezničke pruge Vinkovci -Tovarnik. Investicijski projekti u ovom projektu tako će se najprije odnositi na projekte u područjima infrastrukturnog ulaganja u zaštitu okoliša i promet, gospodarski razvoj i konkurentnost, zapošljavanje te odgoj i obrazovanje.

A.1.2 Opis

EIB će poduprijeti odabrane Investicijske projekte unutar programa IPA 2007.-2011. i dva projekta ISPA, kao što je prikazano u tablici A.1.2.1.

A.1.2.1 Indikativni popis projekata

Indikativni popis projekata služi kao smjernica za odabir vrste projekta koji su prihvatljivi za financiranje od strane EIB-a. Popis projekata koji će biti financirani ovim zajmom može se mijenjati sukladno potrebama Republike Hrvatske I u skladu sa EIB-ovom procedurom ocjenjivanja te također, popis može biti prilagođen promjenama unutar Programa IPA 2007-2011 I dva odabrana ISPA projekta. Ova lista projekata rezultat je inicijalnog pregleda projekata bazirana na općim EIB-ovim kriterijima odabira. Ukoliko bude potrebno, zbog promjena u prioritetima, projekti se bogu brisati ili dodavati u ovaj popis, podrazumijevajući uobičajenu provjeru prihvatljivosti od strane Banke tijekom bilo kada unutar razdoblja dodjele zajma. Svi projekti koji će biti financirani ovim zajmom trebaju biti ocijenjeni/nadzirani kako je opisano u članku A.1.4.

Opseg projekta EIB-a – Investicijski projekti IPA i projekti ISPA prihvatljivi za financiranje od strane EIB-a

IPA I 2007.

Naziv projekta

Program/Prioritet

Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom – faza III

SPOSOBNOST ZA PREUZIMANJE OBVEZA U ČLANSTVU

Razvoj sustava carinskih laboratorija

SPOSOBNOST ZA PREUZIMANJE OBVEZA U ČLANSTVU

IPA II 2007.

Transnacionalni programi JI Europe i Mediterana i prekogranični programi

Naziv projekta

Program/Mjera

Procjena rizika od poplave usmjerena prema dionicima za rizik od poplave u slivu Dunava, DANUBE FLOODRISK

IPA II SEE 2007./Zaštita i poboljšanje okoliša

Mreže ustanova nadležnih za rijeku Dunav, NEWADA

IPA II SEE 2007./Poboljšanje dostupnosti

Suradnička mreža za logistiku i nautičku edukaciju usmjerena na prijevoz unutarnjim plovnim putevima dunavskog koridora podržana inovativnim rješenjima, NELI

IPA II SEE 2007./Olakšavanje inovacija i poduzetništva; Područje intervencije – Stvoriti okvirne uvjete i transnacionalnu suradnju između podunavskih zemalja, usmjerenu na tehnološke inovacije

IPA I 2008.

Naziv projekta

Program/Prioritet

Nastavak podrške jačanju kapaciteta veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspekcije

SPOSOBNOST ZA PREUZIMANJE OBVEZA U ČLANSTVU

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Centar za obuku za tržište rada

SPOSOBNOST ZA PREUZIMANJE OBVEZA U ČLANSTVU

Nadzor plave granice – faza II

SPOSOBNOST ZA PREUZIMANJE OBVEZA U ČLANSTVU

Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša u skladu sa zakonodavstvom EU-a u slučaju kaznenih djela protiv okoliša

SPOSOBNOST ZA PREUZIMANJE OBVEZA U ČLANSTVU

IPA 2008. II – Transnacionalni programi JI Europe i Mediterana + prekogranični programi

Prioritet */ Projekt tehničke pomoći

Program/Mjera

Zajednička regionalna akcija za zaštitu priobalja te održivo obalno planiranje Mediteranskom slivu COASTANCE

IPA II MED 2008./Zaštita okoliša i promicanje održivog teritorijalnog razvoja

IPA KOMPONENTA I 2009.

Naziv projekta

Program/Prioritet

Rekonstrukcija Maškovića Hana i ekonomska revitalizacija naselja Vrane

IPA 2009./Ekonomski kriteriji

Pripreme za eCTD i provedba digitalnog arhivskog informacijskog sustava

IPA 2009./Sposobnost preuzimanja obveza iz članstva

Unaprjeđenje četiri odabrana dugoročna veterinarska i fitosanitarna granična inspekcijska prijelaza

IPA 2009./Sposobnost preuzimanja obveza iz članstva

Izgradnja sposobnosti za pripremu upravljanja planovima i jačanje inspekcije za zaštitu prirode za predložene lokalitete Natura 2000

IPA 2009./Sposobnost preuzimanja obveza iz članstva

Izgradnja sposobnosti za provedbu Direktive o onečišćenju izazvanom određenim opasnim tvarima ispuštenim u vodeni okoliš i Okvirne direktive o vodi

IPA 2009./Sposobnost preuzimanja obveza iz članstva

Izgradnja sposobnosti za provedbu pravne stečevine o okolišu u područjima gospodarenja otpadom, integriranog sprečavanje i kontrole onečišćenja i zaštita od buke

IPA 2009./Sposobnost preuzimanja obveza iz članstva

Sredstva za pripremu projekta i jačanje administrativnih sposobnosti

IPA 2009./Program za potporu

IPA OPERATIVNI PROGRAM PROMET

Naziv projekta

Program/Prioritet/ Mjera

IPA 2007.-09.

Operativni program promet/Prioritetna os 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj/Mjera 1.1.: Nadogradnja i modernizacija pruge

Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani – Novska

Operativni program promet/Prioritetna os 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj/Mjera 1.1.: Nadogradnja i modernizacija pruge

Priprema projekta i ostale projektne dokumentacije za »Nadogradnju i rekonstrukciju željezničke pruge Dugo Selo – Novska, faza I«

Operativni program promet/Prioritetna os 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj/Mjera 1.1.: Nadogradnja i modernizacija pruge

IPA 2010.-11.

Operativni program promet/Prioritetna os 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj/Mjera 1.1.: Nadogradnja i modernizacija pruge

Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za »Nadogradnju i rekonstrukciju željezničke pruge Dugo Selo – Novska, faza II«

Operativni program promet/Prioritetna os 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj/Mjera 1.1.: Nadogradnja i modernizacija pruge

Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za »Izgradnju drugog kolosijeka i izgradnju nove dvokolosiječne pruge Dugo Selo – Novska«

Operativni program promet/Prioritetna os 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj/Mjera 1.1.: Nadogradnja i modernizacija pruge

Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za »Izgradnju nove dvokolosiječne željezničke pruge Goljak – Skradnik«

Operativni program promet/Prioritetna os 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj/Mjera 1.1.: Nadogradnja i modernizacija pruge

Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za »Nadogradnju i rekonstrukciju dionice Križevci – državna granica s izgradnjom drugog kolosjeka«

Operativni program promet/Prioritetna os 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj/Mjera 1.1.: Nadogradnja i modernizacija pruge

Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za »Nadogradnju, izgradnju nove dvokolosječne željezničke pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac«

Operativni program promet/Prioritetna os 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj/Mjera 1.1.: Nadogradnja i modernizacija pruge

Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za »Rekonstrukciju i elektrifikaciju željezničke Vinkovci – Vukovar«

Operativni program promet/Prioritetna os 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj/Mjera 1.1.: Nadogradnja i modernizacija pruge

Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za »Izgradnju nove dvokolosiječne željezničke pruge za teretni promet Zaprešić – Horvati – Turopolje – Dugo Selo«

Operativni program promet/Prioritetna os 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj/Mjera 1.1.: Nadogradnja i modernizacija pruge

IPA 2007.-09.

Operativni program promet/Prioritetna os 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj/Mjera 1.2.: Poboljšanje sigurnosti i učinkovitosti željeznice

Izgradnja centra za obuku i certifikaciju izvršnih radnika u željeznicama u Hrvatskoj

Operativni program promet/Prioritetna os 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj/Mjera 1.2.: Poboljšanje sigurnosti i učinkovitosti željeznice

Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na zagrebačkom glavnom kolodvoru

Operativni program promet/Prioritetna os 1: Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj/Mjera 1.2.: Poboljšanje sigurnosti i učinkovitosti poslovanja željeznice

IPA 2007.-09.

Operativni program promet/Prioritetna os 3: Tehnička pomoć – Mjera 3.1.: Upravljanje programom i izgradnja sposobnosti

Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbom projekata

Operativni program promet/Prioritetna os 3: Tehnička pomoć – Mjera 3.1.: Upravljanje programom i izgradnja sposobnosti

Potpora Operativnoj strukturi za promet u ex-ante evaluaciji Operativnog programa promet za Strukturne fondove

Operativni program promet/Prioritetna os 3: Tehnička pomoć – Mjera 3.1.: Upravljanje programom i izgradnja sposobnosti

IPA 2010.-11.

Operativni program promet/Prioritetna os 3: Tehnička pomoć – Mjera 3.1.: Upravljanje programom i izgradnja sposobnosti

Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbom projekata

Operativni program promet/Prioritetna os 3: Tehnička pomoć – Mjera 3.1.: Upravljanje programom i izgradnja sposobnosti

IPA OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ

Naziv projekta

Program/Prioritet/ Mjera

IPA 2007-11

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 1.

Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj/Mjera 1.1. Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini

Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 1.

Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj/Mjera 1.1. Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini

Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 1.

Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj/Mjera 1.1. Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini

IPA 2010.-11.

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 1.

Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj/Mjera 1.1. Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini

Priprema dokumentacije za osnivanje centara za gospodarenje otpadom na županijskoj razini

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 1.

Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj/Mjera 1.1. Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini

IPA 2010.-11.

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 1.

Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj/Mjera 1.2. Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom (crne točke)

Priprema dokumentacije za sanaciju lokacija visoko onečišćenih otpadom (crne točke) – jama ‘Sovjak’

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 1.

Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj/Mjera 1.2. Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom (crne točke)

IPA 2007.-09.

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 2 – Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama/Mjera 2.1. Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža/Mjera 2.2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže

Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 2 – Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama/Mjera 2.1. Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža/Mjera 2.2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže

Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za počišćivanje otpadnih voda u Kninu

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 2 – Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama/Mjera 2.1. Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža/Mjera 2.2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže

Unapređenje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava sa uređajem za počišćivanje otpadnih voda za grad Drniš

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 2 – Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama/Mjera 2.1. Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža/Mjera 2.2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže

IPA 2010.-11.

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 2 – Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama/Mjera 2.2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže

IPA 2007.-09.

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 3: Tehnička pomoć – Mjera 3.1.: Upravljanje OP-om i izgradnja sposobnosti

Razvijanje institucionalne sposobnosti za upravljanje i apsorpciju projekta IPA

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 3: Tehnička pomoć – Mjera 3.1.: Upravljanje OP-om i izgradnja sposobnosti

IPA 2010.-11.

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 3: Tehnička pomoć – Mjera 3.1.: Upravljanje OP-om i izgradnja sposobnosti

Razvijanje institucionalne sposobnosti za upravljanje i apsorpciju projekta IPA

Operativni program zaštite okoliša/Prioritetna os 3: Tehnička pomoć – Mjera 3.1.: Upravljanje OP-om i izgradnja sposobnosti

IPA OP REGIONALNA KONKURENTNOST

Naziv projekta

Program/Prioritet/ Mjera

IPA 2007.-09.

Operativni program regionalne konkurentnosti/Prioritetna os 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva/

Mjera 2.2.:Transfer tehnologije i podrška na znanju utemeljenim novoosnovanim poduzećima

Poslovna infrastruktura

Operativni program regionalne konkuretnosti/Priorirtetna os 1, Unaprijeđenje razvoja regija koje zaostaju

Fond za ulaganja u znanost i inovacije/ SIIF

Operativni program regionalne konkurentnosti/Prioritetna os 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva/

Mjera 2.2.:Transfer tehnologije i podrška na znanju utemeljenim novoosnovanim poduzećima

Bio centar

Operativni program regionalne konkurentnosti/Prioritetna os 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva/

Mjera 2.2.:Transfer tehnologije i podrška na znanju utemeljenim novoosnovanim poduzećima

IPA 2010.-11.

Operativni program regionalne konkurentnosti/Prioritetna os 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva/

Mjera 2.2.:Transfer tehnologije i podrška na znanju utemeljenim novoosnovanim poduzećima

Fond za ulaganja u znanost i inovacije

Operativni program regionalne konkurentnosti/Prioritetna os 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva/

Mjera 2.2.:Transfer tehnologije i podrška na znanju utemeljenim novoosnovanim poduzećima

Istraživačka infrastruktura za laboratorije na Kampusu, Sveučilište Rijeka

Operativni program regionalne konkurentnosti/Prioritetna os 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva/

Mjera 2.2.:Transfer tehnologije i podrška na znanju utemeljenim novoosnovanim poduzećima

IPA OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Naziv projekta

Prioritet

IPA 2007. – 2009.

Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3

Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada

Mladi na tržištu rada

Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada

HZZ-ove usluge klijentima: Smjernice za poboljšanje cjeloživotnog učenja i ICT potpora

Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada

IPA 2010. – 2011.

Obuka za zapošljavanje radnika koji su ostali bez posla, onih kojima prijeti nezaposlenost i dugoročna nezaposlenost

Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada

Poboljšanje pristupa održivom zapošljavanju dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba

Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada

Lokalne inicijative za razvoj zapošljavanja

Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada

Novi pristupi HZZ-a kod pružanja usluga klijentima

Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada

IPA 2007. – 2009.

Poticanje učinkovitog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada

Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama

Uvođenje potpore pri društvenoj integraciji i kod zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama i marginaliziranih skupina

Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama

Žene na tržištu rada

Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama

Pristup obrazovanju za učenike s posebnim potrebama

Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama

IPA 2010. – 2011.

Bolji pristup skupina osoba u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama tržištu rada

Jačanje socijalne uključenosti i integracija osoba u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama

Uspostava potpore kod socijalne uključenosti i zapošljavanje marginaliziranih skupina i skupina osoba u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama

Jačanje socijalne uključenosti i integracija osoba u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama

Integracija skupina osoba u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama u redoviti odgojno-obrazovni sustav

Jačanje socijalne uključenosti i integracija osoba u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici

Jačanje socijalne uključenosti i integracija osoba u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama

Potpora sektoru socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga

Jačanje socijalne uključenosti i integracija osoba u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama

IPA 2007. – 2009.

Daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Povećanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Jačanje institucionalnog okvira za kurikulum strukovnog obrazovanja

Povećanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Provedba novih kurikuluma

Povećanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Razvoj osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja

Povećanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Regionalna mreža lokalnih institucija za učenje

Povećanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Sveobuhvatno ojačavanje kapaciteta ASO-a

Povećanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

IPA 2010. – 2011.

Jačanje institucionalnog okvira za obučavanje nastavnika strukovnog obrazovanja na radnom mjestu

Povećanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Povećanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Razvoj novih značajki u kurikulumima strukovnog obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada/ gospodarstva

Povećanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Izgradnja kapaciteta obrazovnih institucija za odrasle

Povećanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Izgradnja kapaciteta obrazovnih institucija za odrasle

Povećanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Povećanje kvalitete sustava za obučavanje nastavnika na radnom mjestu

Povećanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Reforma financijskog upravljanja na hrvatskim sveučilištima

Povećanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Izgradnja kapaciteta za osiguravanje kvalitete u odgoju i obrazovanju

Povećanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

Razvoj nacionalnog informacijskog sustava za znanost i visoko obrazovanje (NISSHE)

Povećanje ljudskog kapitala i zapošljivosti

PROJEKTI ISPA

Naziv projekta

Program/Prioritet/ Mjera

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac; Šibensko-kninska županija

ISPA 2005/2005HR 16 P PE 003

Rehabilitacija željezničke pruge na dionici Vinkovci – Tovarnik – državna granica

ISPA 2005/2005HR 16 P PT 001

A.1.2.2 Indikativni popis velikih investicijskih projekata

Veliki investicijski projekti u iznosu većem od 10 milijuna EUR koju su već utvrđeni navedeni su na popisu dolje. Te će investicijske projekte pojedinačno procjenjivati/pregledavati službe Banke.

U sklopu operativnog programa Promet:

o Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani – Novska

o Izrada nacrta i ostale projektne dokumentacije za »Izgradnju drugog kolosijeka i izgradnja nove dvokolosiječne pruge na dionici željezničke pruge Dugo Selo – Novska«

o Izrada nacrta i ostale projektne dokumentacije za »Izgradnju nove dvokolosiječne pruge na dionici željezničke pruge Goljak – Skradnik«

o Izrada nacrta i ostale projektne dokumentacije za »Izgradnju nove obilazne pruge dvokolosiječne pruge Zaprešić – Horvati – Turopolje – Dugo Selo«

o Sustav signalno-sigurnosnih uređaja Glavnog kolodvora Zagreb

U sklopu operativnog programa Okoliš:

o Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, Primorsko-goranska županija

o Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, Istarska županija

o Sustav vodoopskrbe i odvodnje s postrojenjem za pročišćavanje otpadnih voda za Slavonski Brod

o Poboljšanja vodoopskrbe i odvodnje s postrojenjem za pročišćavanje otpadnih voda u Kninu

o Unapređenje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava sa uređajem za počišćivanje otpadnih voda za grad Drniš

U sklopu operativnog programa Regionalna konkurentnost:

o Istraživačka infrastruktura za laboratorije na Kampusu, Sveučilište Rijeka

Projekti ISPA:

o Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac; Šibensko-
-kninska županija

o Obnova željezničke pruge Vinkovci-Tovarnik

Prema preliminarnim procjenama, trošak programa za obnovu željezničke pruge Vinkovic – Tovarnik bit će veći od 50 milijuna EUR. Budući da će troškovi projekta biti veći od praga od 50 milijuna EUR, bit će potrebna posebna ex-ante procjena, kao i posebno predstavljanje odboru EIB-a. U slučaju da troškovi bilo kojeg od velikih investicijskih projekata budu veći od 50 milijuna EUR, primijenit će se ista procedura.

A.1.3 Kalendar

Investicijske projekte treba provesti i dovršiti tijekom razdoblja 2007. – 2015.

A.1.4 Postupak dodjele Banke

Standardni postupci Banke za Okvirne zajmove/zajmove za Strukturne programe će se primjenjivati na sve investicijske projekte koji se su-financiraju Fondovima EU-a (IPA, ISPA). Banka će općenito dodjeljivati svoja sredstava samo prihvatljivim investicijskim projektima koji su ekonomski, tehnički i financijski opravdani i nisu štetni za okoliš. Nositelj će osigurati usklađenost svih Investicijskih projekata s kriterijima prihvatljivosti Banke navedenim u A.1.5.

Nositelj će podnijeti, za svaku dodjelu, standardni Zahtjev za dodjelu (Pismo) u obliku koji zahtijeva Banka te će uz njega priložiti sljedeće:

– Tablicu sa sažetim pregledom dodjela (Tablica A.3.1) koja kumulativno prikazuje sve prethodne dodjele sredstava EIB-a i sadašnji zahtjev za dodjelu;

– Tablicu dodjela (i praćenja) (Tablica A.3.2) koja prikazuje sve pojedinačne investicijske projekte kojima će se dodijeliti sredstva;

– Popis investicijskih projekata koji prikazuje koji investicijski projekti:

o Podliježu izradi PUO-a (u tom slučaju će se pripremiti Netehnički sažetak PUO koja je provedena);

o Imaju učinak na zaštićeni lokalitet/lokalitete NATURA 2000 ili slične ili podliježu Procjeni utjecaja na okoliš/bioraznolikosti (Obrasci A i B u Aneksu A.3.4).

Nositelj će također podnijeti za svaku dodjelu opis investicijskih projekata poredanih prema njihovoj veličini ili vrsti. U tu svrhu razlikuju se sljedeće kategorije:

a) Investicijski projekti s ukupnim troškovima projekta manjim od 2 milijuna EUR bit će prikazani u Tablici sa sažetim pregledom dodjela A.3.2.1. Banka može zahtijevati dodatne informacije.

b) Investicijski projekti s troškom između 2 milijuna EUR i 10 milijuna EUR podnose se Banci ex-ante Banka na informaciju i reviziju prije financiranja. Nositelj treba prikazati investicijski projekt kao sažetak projekta u Aneksu A.3.3. Banka zadržava pravo da zatraži dodatne informacije ili čak i da uradi djelomičnu ili dubinsku procjenu investicijskog projekta ako se to ocijeni potrebnim.

c) Za Investicijske projekte čiji je trošak veći od 10 milijuna EUR Nositelj će podnijeti potpuni obrazac za prijavu/ IPA/ISPA, uključujući studije izvedivosti, Netehnički sažetak PUO-a itd. Banci.

d) Uz zahtjev za dodjelu za sve linijske investicije u sektoru prometa (ceste, željeznica) moraju se priložiti Tablice prema stavku A.3.2.2 ili A.3.2.3.

e) Opća prihvatljivost investicija za financiranje od strane Banke:

1) Investicijski projekti će se sastojati od preglednih i jasno definiranih kapitalnih investicija potrebnih za realizaciju nekog projekta, pri čemu će se obuhvatiti svi elementi trajne prirode (materijalni i nematerijalni) koji su nužni za održivu proizvodnju robe ili usluga predviđen kao planirani rezultat projekta (čisto financijske transakcije nisu prihvatljive);

2) Načela i norme Bančine Izjave o politici zaštite okoliša[1]

Sve informacije će se Banci dostaviti u elektroničkom obliku, a tablice u tabličnim kalkulatorima (eng. spreadsheets).

Banka zadržava pravo pregledati na sredini razdoblja postupaka dodjela s obzirom na napredovanje Projekta s Nositeljem.

A.1.5 Prihvatljive kategorije

Opća izuzeća

Izuzete su sljedeće kategorije komponenti projekata i investicija:

• Aktivnost redovnog održavanja;

• Sekundarne financijske operacije koje nisu izravno povezane s novim fizičkim investicijama;

• Kupnja zemljišta ili investicija u nekretnine.

• Kotizacije za izobrazbu

• Povrat PDV-a

Isključeni sektori:

• Proizvodnja i distribucija oružja i municije, naoružanje i vojne opreme;

• Proizvodnja i distribucija duhanskih ili alkoholnih proizvoda;

• Spaljivanje otpada i obrada toksičnog otpada;

• Aktivnosti kockanja;

• Objekti lišavanja slobode, npr. zatvori, policijske postaje, škole sa skrbničkim funkcijama;

• Sektori i aktivnosti s jakom etičkom dimenzijom za koje se smatra da imaju značajan reputacijski rizik.

Urbani razvoj

Svi investicijski projekti povezani s određenim urbanim područjem morat će se pridržavati logike integriranog planiranja, imati umjerene troškove i biti cjeloviti (ne biti samo komponenta nekoga velikog investicijskog projekta), ali takvi da su komplementarni globalnoj urbanoj akciji.

A.2. INFORMACIJE O PROJEKTIMA KOJI SE TREBAJU SLATI BANCI I NAČIN NJIHOVOG SLANJA

1. Slanje informacija: imenovanje odgovorne osobe

Osoba zadužena za slanje podataka iz donjeg teksta Banci je:

Tvrtka

MINISTARSTVO FINANCIJA, HRVATSKA

Kontakt osoba

Ivana Maletić

Položaj

Državna tajnica, Uprava za izvršavanje državnog proračuna

Funkcija/Odjel

Uprava za europske integracije i međunarodne financijske odnose

Adresa

Katančićeva 5

HR – 10 000 ZAGREB, HRVATSKA

Tel.

+385 (01) 4591 306

Faks

+385 (01) 4591 473

E-pošta

ivana.maletic@mfin.hr

Navedena kontakt osoba za sada je osoba zadužena za kontaktiranje s Bankom.

Zajmoprimac će bez odlaganja obavijestiti EIB o svakoj promjeni

2. Informacije o posebnim pitanjima

Zajmoprimac je obvezan Banci dostaviti sljedeće informacije najkasnije do dolje navedenih rokova

Dokument/informacije

Rok

Značajni/Veliki projekti

Za svaki značajni/veliki investicijski projekt čiji ukupni projektni troškovi premašuju 10 milijuna EUR podnosi se potpuni obrazac za prijavu projekta, kako to traži Europska komisija.

Što je prije moguće (bez kašnjenja) nakon podnošenja Europskoj komisiji

Operativni programi

Sve značajne promjene u bilo kojem Operativnom programu treba priopćiti Banci.

Što je prije moguće, nakon odobrenja promjena.

Izvješća o reviziji, izvješća o nepravilnostima, evaluacijska izvješća i ostala relevantna dokumentacija povezana s provedbom svakoga od Operativnih programa ili/i velikim pojedinačnim projektima.

Kada se podnesu Europskoj komisiji ili Povjerenstvu za praćenje, ili na godišnjoj osnovi, za prethodnu kalendarsku godinu.

Za velike projekte čim dokumenti budu na raspolaganju.

3. Informacije o provedbi projekta

Zajmoprimac tijekom provedbe projekta dostavlja Banci sljedeće podatke o napretku projekta, najkasnije u dolje utvrđenim rokovima

Dokument/informacije

Rok

Učestalost izvještavanja

Izvješće o napretku Projekta

= Godišnja izvješća o provedbi podnose se Europskoj komisiji, u svakom slučaju osobito se izvještava o sljedećem:

– opis svakog značajnijeg problema s utjecajem na okoliš;

– svako značajno pitanje/problem koji se pojavio i svaki značajan rizik koji može utjecati na rad projekta;

– svaka eventualna tužba u tijeku u vezi s projektom.

30. lipnja za prethodnu godinu

Godišnje

Godišnje izvješće o kontroli i mišljenje dostavlja se Europskoj komisiji

Do 31. prosinca svake godine

Godišnje

4. Informacije o završetku radova

Zajmoprimac je obvezan Banci dostaviti sljedeće informacije o dovršenju projekta i puštanju u promet, najkasnije do dolje naznačenih rokova

Dokument/informacije

Datum dostave Banci

Izvješće o dovršenju projekta

= Izvješće o dovršenju Programa koje se podnosi Europskoj komisiji, u svakom slučaju osobito se izvještava o sljedećem:

– opis svakog značajnijeg problema s utjecajem na okoliš;

– svako značajno pitanje/problem koji se pojavio i svaki značajan rizik koji može utjecati na rad projekta.

Može biti bilo koje sveukupno izvješće koje se odnosi na razdoblje do 2011. god. (srednjoročni pregled – mid-term review itd.) koje se priprema na nacionalnoj razini, a osobito za Europsku komisiju ili Povjerenstvo za praćenje.

Kako to zahtijeva Europska komisija ili najkasnije do 30. lipnja 2016. god.

Jezik izvješća

Engleski

A.3 ZAHTJEV ZA DODJELU I PRAĆENJE (OBRASCI EIB-a)

A.3.1 Tablica sa sažetim prikazom dodjela

BR. DODJELA

X

DATUM:

DD/MM/YYYY

Naziv projekta EIB-a:

Sufinanciranje EU IPA ISPA 2007-2011

Broj projekta EIB-a:

2010-0280

Valuta: EUR

TABLICA SA SAŽETIM PRIKAZOM DODJELA (ZA SVE INV. PROJEKTE UKLJUČENE U PROJEKT EIB-a)

ISPLATE (kumulativno do DD/MM/YYYY)

Datum tranše EIB-a

(DD/MM/YYYY)

Iznos (EUR)

Postotak Tranše(i)
EIB-a dodjeljen projektima (%)

Postotak Tranše(i) EIB-a isplaćn Krajnjim korisnicima

datum x

Sadašnji (najnoviji) zahtjev

Ukupno

DODJELE (kumulativno do DD/MM/YYYY)

Program IPA sa svojim komponentama, Operativnim programima i prioritetima, investicijski projekti u vrijednosti većoj od 10 mil. EUR

Ukupni (prihvatljivi) troškovi

(000 EUR)

Doprinos EU-a

(000 EUR)

Središnja država

(000 EUR)

Ostala sredstva

(000 EUR)

Broj investicijskih projekata

Raspon investicijskih projekata – ukupni troškovi

Najniži (000 EUR)

Najviši(000 EUR)

Operativni program (IPA)

Projekti EIB-a

Od čega dodjeljena sredstva EIB-a (ooo EUR)

Ukupna sredstva EIB-a isplaćeno Krajnjim korisnicima (000 EUR)

Odgovorna osoba:

Ministarstvo financija

Potpis:

……………………………………………………….

Datum:

DD/MM/YYYY

Mjesto:

Zagreb, Hrvatska

A.3.2.1 Tablice dodjela i praćenja za sve investicijske projekte – redovno se podnose Banci (ili na zahtjev) prema sektorima

Projekt EIB-a: Sufinanciranje EU IPA ISPA 2007-2011

(Hrvatska, 2010-0280)

Upravljačko tijelo (sektor): ……………………………………….

Identifikacijska šifra

Prioriteti/Mjere

Lokacija

(županija/općina ili mjesto)

Krajnji korisnik (naziv i vrsta

Opis projekta

Usklađenost s okolišem

Faza provedbe

Datum početka/dovršenja

Ukupni prihvatljivi troškovi

Sredstva EU-a

Državni doprinos (financira se zajmom EIB-a)

Ostali doprinosi

R

POU

Očuvanje prirode (Natura 2000)

Početak

Kraj

Planirano

Stvarno

Planirano

Stvarno

planirano

Stvarno

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Ukupno:

Napomene s objašnjenjima:

(4)

Naziv i vrsta Krajnjeg korisnika: država, općina/grad, privatni, NVO itd.

(6)

Molimo navesti: Ako NE: PUO nije potrebna; S-O: projekt Aneks II isključen (screened out); Da: projekt Aneks I ili Aneks II uključen (screened in). Ako DA, priložiti kopiju Netehničkog sažetka pri dodjeli ili čim bude dostupan.

(7)

Odnosi se na Natura 2000 ili druga staništa od međunarodne ili nacionalne važnosti. Molimo navesti: Ako NE: Procjena nije potrebna; NZU – nema značajnog utjecaja: Procjena obavljena: nema značajnog utjecaja; ZU (značajan utjecaj); Procjena obavljena, značajan utjecaj – molimo priložiti Obrazac B pri dodjeli ili kada bude dostupna, ali prije dodjele bilo kojih sredstava EIB-a projektu

(8)

Molimo navesti fazu provedbe Projekta na datum podnošenja (FS – studija izvedivosti, idejni projekt, provedba, dovršeno ….itd.)

(9), (10)

Molimo navesti najnovije predviđene datume početka i dovršenja Projekta

(11)

(11) Procjena početnih ukupnih prihvatljivih troškova Projekta (prema izvješću poslanom EK, fiksno u vrijeme podnošenja zahtjeva za dodjelu, ovaj iznos treba ostati nepromijenjen do kraja programa)

(12)

Najnovija procjena: treba je ažurirati pri svakom zahtjevu za dodjelu

(13)-(16)

Slično kao 11 odnosno 12

(17)

Ostali doprinosi: svi preostali doprinosi države, regije, općine/grada, Korisnika itd.

(18)

Procijenjeni ERR projekt u vrijeme u slučaju ex-ante, u vrijeme odobrenja od strane Upravljačkog tijela u slučaju ex-post (kada je primjenjivo i ako je dostupno)

A.3.2.2 Tablica dodjela za CESTOVNE investicijske projekte

Projekt

Sufinanciranje EU IPA ISPA 2007. – 2011.

br. Projekta EIB-a:

2010-0280

Ugovor br.:

Ref. broj projekta

Road

Naziv invest. projekta/zahvata

Upravljačko tijelo (1)

Cesta br.

Vrsta ceste (2)

Širina (m)

Dužina (km)

Trošak

(000 EUR)

Trošak/km

PGDP (3)

Promet/

% HGV

(4)

Vrsta radova/

Vrsta kvara/oštećenja (5)

Očekivano razdoblje gradnje

Obrazloženje/

Napomene/ ERR (6)

UKUPNO

Legenda

1

Provedbeno tijelo

Npr. Hrvatska uprava za ceste, regija, općina/grad (naziv), druga cestovna organizacija (naziv) itd.

2

Vrsta ceste

Broj traka (npr. 2x1, 2x2, 3x2, etc)

3

PGDP (AADT)

Prosječan godišnji dnevni promet (vozila po danu)

4

HGV

Vozila za teške terete

5

Vrsta radova

1. Presvlačenje; 2. Sanacija; 3. Rekonstrukcija; 4. Modernizacija; 5. Nova izgradnja (novo poravnanje); 6. sigurnosna poboljšanja

Kvarovi/oštećenja prema standardnim šiframa u upotrebi i usvojeni od nacionalnih tijela nadležnih za ceste

6

Obrazloženje

/Napomene/ERR

A – povećanje sigurnosti cestovnog prometa i unaprjeđenje okoliša

B – povećanje razine usluge (kapacitet prometa/protočnost traffic capacity)

C – povećanje nosivosti

Ekonomska stopa povrata (ERR) – ako se obavlja

A.3.2.3 Tablica dodjela za sve ŽELJEZNIČKE investicijske projekte

Projekt:

Sufinanciranje EU IPA ISPA 2007. – 2011

Oper. No:

2010-0280

Ugovor br.:

Ref. broj projekta

Dionica pruge

Naziv investicijskog projekta/zahvata

Šifra dionice pruge

Provedbeno tijelo (1)

Broj kolosijeka

Dužina km

Trošak (000 EUR)

Trošak/km

Promet (2)

% teretni promet

Vrsta radova (3)

Očekivano razdoblje gradnje

Obrazloženje/

Napomene/ERR (4)

UKUPNO

Legenda

1

Provedbeno tijelo

npr. HŽ, regionalna željeznička organizacija (naziv), privatna željeznička tvrtka (naziv) itd.

2

Promet

Putnik-kilometri

3

Vrsta radova

1. Sanacija; 2. Modernizacija; 3. Rekonstrukcija; 4. Signalizacija; 5. Elektrifikacija; 6. Nova izgradnja (novo poravnanje);

7. Telekomunikacije; 8. Kolosijeci

4

Obrazloženje/Napomene/ERR

A – povećanje sigurnosti cestovnog prometa i unaprjeđenje okoliša

B – povećanje razine usluge (kapacitet prometa)

C – povećanje nosivosti

Ekonomska stopa povrata (ERR) – ako se radi

A.3.3 Sažetak projekta za investicijske projekte s troškom između 10 milijuna i 50 milijuna EUR

SAŽETAK PROJEKTA

Sufinanciranje EU IPA ISPA 2007-2011 (Hrvatska)
2010-0280

Naziv Investicijskog projekta:

Nositelj Investicijskog projekta (Korisnik):

Lokacija:

Ref. br. Investicijskog projekta:

Provedbeno tijelo:

Sektor:

Vrsta: novi projekt/ produženje/ obnova

Datum:

Potpis Nositelja

(Ministarstvo financija):

Kontakt osoba:

Kontakt (e-pošta, telefon):

1. Investicijski projekt

1.1 Pozadina

1.2 Razlozi za realizaciju Projekta i ključni ciljevi

1.3 Tehnički opis Projekta uključujući relevantne glavne dimenzije i kapacitete

1.4 Tijelo/tijela odgovorna za koncepciju, izgradnju i nadzor projekta

1.5 Investicijski trošak (ukupno) u EUR

Projektiranje i nadzor

-

Zemljište

-

Građevinski radovi (izgradnja)

-

Oprema

-

Razno

-

Nepredviđene tehničke okolnosti

-

Nepredviđena povećanja cijena (…% godišnje povećanje), ako je primjenjivo

-

Kamata tijekom izgradnje

-

Ukupno

-

1.6 Prilog o očekivanim izdacima (u EUR)

Godina

2007.

n

Ukupno

EUR

1.7 Očekivano tehničko/ekonomsko trajanje projekta (godine)

1.8 Razdoblje provedbe (datumi: mjesec, godina)

a) Početak:

b) Dovršenje:

1.9 Ovlaštenje potrebno za provedbu/rad projekta

Molimo, navedite naziv ili nazive tijela koje/koja izdaje/izdaju relevantnu(e) dozvolu(e) i je (jesu) li odobrenje (odobrenja) bilo/bila izdano/izdana. Ako dozvole nisu izdane, navedite očekivani datum.

1.10 Radna mjesta na koja investicija utječe

Broj radnih mjesta koja će se otvoriti, osigurati ili zatvoriti kao posljedica projekta

a) Tijekom izgradnje:

b) Nakon izgradnje (rad i održavanje) – osigurano:

1.11 Fizički pokazatelji

Molimo, navedite (kvantificirajte) planirani fizički output/rezultat Projekta.

Naziv i definicija pokazatelja

Polazna vrijednost (godina)

Ciljana vrijednost (godina)

a) …

b)

c)

1.12 Nabava

Vrsta i detalji o nadmetanju/nadmetanjima

1.13 Utjecaji na okoliš

a) Molimo ukratko objasniti učinke projekta na okoliš.

b) Ima li Projekt neke osobite rizike ili koristi za okoliš?

c) Usklađenost sa zahtjevima u pogledu zaštite okoliša (lokalna, nacionalna, EU) i sažeti opis donesenih mjera ublažavanja, ako takve postoje; navesti je li potrebna PUO i je li lokacija projekta unutar ili utječe na lokalitete Natura 2000, ili slično – u potvrdnim slučajevima molimo navesti informacije o dotičnoj procjeni i administrativnim odlukama za takve projekte. Službe Banke mogu zatražiti dodatne informacije (kao što je primjerak Netehničkog sažetka PUO-a, analiza učinka na lokalitete Natura 2000 ili slično).

1.14 Pogon i održavanje objekata:

a) organizacija zadužena za pogon i održavanje Investicijskog projekta;

b) troškovi pogona i održavanja i raspoloživi proračun za pogon i održavanje.

1.15 Ekonomski i financijski aspekt

a) broj stanovnika kojeg Investicijski projekt opslužuje, ili druge relevantne analize potražnje (npr. promet);

c) Ako je primjenjivo, sažetak analize troškova i koristi (cost-benefit analize) ili analize ekonomske opravdanosti;

d) Ako je primjenjivo, mehanizam naplate troškova (hoće li korisnici morati davati doprinos za trošak Investicijskog projekta? Kakva je cjenovna politika?).

2. Sveukupni zaključci i preporuke

Mjesto:

Datum:

Nositelj:

Odgovorna osoba:

A.3.4 Obrazac A/B u vezi s Direktivom o staništima i Direktivom o pticama EU-a

Obrazac A – Bez rizika od značajnog utjecaja

OČITOVANJE TIJELA ODGOVORNOG ZA PRAĆENJE LOKALITETA VAŽNIH ZA OČUVANJE PRIRODE[2]

Odgovorno tijelo ......................................................................................

Nakon uvida[3] u prijavu projekta .............................................................

(naziv) ......................................................................................................

čija će lokacija biti ...................................................................................

Potvrđujemo da (označiti odgovarajući kvadratić kvačicom):

? Nije vjerojatno da će projekt imati značajne utjecaje na lokalitet važan za zaštitu prirode1 iz sljedećih razloga:

....................................................................................................................................................................................................................

Stoga se smatralo da nije potrebna odgovarajuća procjena koja se zahtijeva prema članku 6(3) Direktive 92/43/EEZ.

? Nakon odgovarajuće procjene, sukladno Čl. 6(3) Direktive 92/43/EEZ, projekt neće imati značajne negativne utjecaje na neki lokalitet važan za zaštitu prirode1.

Karta u mjerilu 1:100.000 (ili najbližem mogućem mjerilu) nalazi se u privitku, na kojoj je prikazana lokacija projekta, kao i dotični lokalitet važan za zaštitu prirode1, ako takav postoji.

Potpisao: ........................................... Datum ............................

(Tijelo odgovorno za praćenje lokaliteta važnih za očuvanje prirode)

Službeni pečat:

Obrazac B – Rizik za značajan utjecaj

INFORMACIJE TIJELA ODGOVORNOG ZA PRAĆENJE LOKALITETA VAŽNIH ZA OČUVANJE PRIRODE[4]

Odgovorno tijelo ......................................................................................

Nakon uvida[5] u prijavu projekta .............................................................

(naziv) ......................................................................................................

čija će lokacija biti ...................................................................................

daje sljedeće informacije

Zemlja:

Nadležno nacionalno tijelo:

Adresa:

Kontakt osoba:

Tel., faks, e-pošta:

Datum:

1. PROJEKT

Naziv lokaliteta koji bi pretrpio utjecaj:

Ovaj lokalitet je (molimo označiti kvačicom):

? Lokalitet koji je nacionalno nadležno tijelo identificiralo kao kvalificiran prema čl. 4(1) i (2) Direktive o pticama (79/409/EEZ) (Posebno područje zaštite ekvivalentno Naturi 2000)

? Lokalitet koji je nacionalno nadležno tijelo identificiralo kao kvalificiran prema čl. 4 (1) Direktive o staništima (92/43/EEZ) (Posebno područje zaštite ekvivalentno Naturi 2000)

? Samo za države članice Europske unije, tiče li se lokalitet prioritetnog staništa ili vrsta?

? da ? ne

? lokalitet naveden u najnovijem popisu Područja od međunarodne važnosti za ptice (IBA 2000) ili (ako je dostupno) u ekvivalentnim detaljnijim znanstvenim popisima koje podupiru nacionalne vlasti

? močvara od međunarodne važnosti tako imenovana prema Ramsarskoj konvenciji ili koja se kvalificirala za takvu zaštitu

? lokalitet na koji se primjenjuje Bernska konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (čl. 4), a osobito lokalitet koji ispunjava kriterije Smaragdne mreže

? područja zaštićena nacionalnim propisima o očuvanju prirode

Sažetak projekta koji ima utjecaj na lokalitet:

2. NEGATIVNI UTJECAJI

Sažetak procjene negativnih utjecaja na lokalitet:

Napomena: u ovom sažetku treba staviti poseban naglasak na negativne utjecaje koji se očekuju na vrijednost očuvanja lokaliteta (staništa i vrsta), uključujući odgovarajuće karte i treba opisati planirane mjere ublažavanja.

3. ALTERNATIVNA RJEŠENJA

Sažetak proučenih alternativnih rješenja:

Razlozi zbog kojih su nadležna nacionalna tijela zaključila da ne postoje alternativna rješenja:

4. RAZLOZI DA SE PROJEKT IPAK PROVEDE

Razlog da se ovaj plan ili projekt ipak provede:

? Razlog da se projekt ipak provede koji se sastoji u velikom javnom interesu, uključujući razloge društvene ili ekonomske prirode (ako nema prioritetnih staništa/vrsta)

? ljudsko zdravlje

? javna sigurnost

? korisne posljedice od primarne važnosti za okoliš

? ostali razlozi da se projekt ipak provede od velikog javnog interesa6

Kratak opis navedenog razloga:

[6]

5. KOMPENZACIJSKE MJERE

Predviđene kompenzacijske mjere i raspored:

PRILOG B

Definicije EURIBOR-a i LIBOR-a

A. EURIBOR

»EURIBOR« znači:

(a) u smislu relevantnog razdoblja kraćeg od mjesec dana, kamatnu stopu za depozite u EUR dane za razdoblje od jednog mjeseca.

(b) u smislu relevantnog razdoblja od jednog ili više cijelih mjeseci, kamatnu stopu za depozite u EUR za razdoblje za odgovarajući broj cijelih mjeseci; i

(c) u smislu relevantnog razdoblja dužeg od mjesec dana (ali ne cijelih mjeseci), stopa koja je rezultat linearne interpolacije uz referencu na dvije stope za depozite u EUR, od kojih je jedna primjenjiva za razdoblje od cijelih mjeseci sljedeće kraće, a druga za razdoblje cijelih mjeseci sljedeće duže od trajanja relevantnog razdoblja,

(pri čemu je razdoblje na koje se kamatna stopa uzima ili iz kojeg se stope interpoliraju »Reprezentativno razdoblje«),

objavljenu u 11:00 h prema vremenu u Bruxellesu, ili nekom kasnijem vremenu prihvatljivom Banci na dan (»Datum resetiranja«) koji pada 2 (dva) Relevantna radna dana prije prvog dana relevantnog razdoblja, na Reutersovoj stranici pod nazivom EURIBOR 01 ili njezinoj zamjenskoj stranici ili, ako ne, u bilo kojem drugom sredstvu publikacije koje u tu svrhu odredi Banka.

Ako se takva stopa tako ne objavi, Banka će zatražiti od glavnih podružnica četiri najveće banke u eurozoni, po vlastitom izboru, da joj saopće stope pod kojima svaka od njih nudi depozite usporedivog iznosa u EUR, u približno 11:00 h, prema vremenu u Bruxellesu, na Dan resetiranja, vodećim bankama na međubankovnom tržištu eurozone, na razdoblje koje odgovara Reprezentativnom razdoblju. Ako Banka primi najmanje 2 (dvije) tražene obavijesti, stopa na taj Datum resetiranja bit će jednaka aritmetičkoj sredini između te dvije obavijesti.

Ako se prime manje od 2 (dvije) obavijesti prema zahtjevu, stopa na taj Datum resetiranja bit će jednaka aritmetičkoj sredini stopa koje su navele veće banke eurozone, po izboru Banke, u približno 11:00 h prema vremenu u Bruxellesu, na dan koji pada 2 (dva) Relevantna radna dana nakon datuma resetiranja, za zajmove u EUR za ekvivalentni iznos koji se izdaju vodećim europskim bankama na razdoblje jednako Reprezentativnom razdoblju.

B. LIBOR USD

»LIBOR« znači, za USD:

(a) u smislu relevantnog razdoblja kraćeg od mjesec dana, kamatnu stopu za depozite u USD dane za razdoblje od jednog mjeseca;

(b) u smislu relevantnog razdoblja od jednog ili više cijelih mjeseci, kamatnu stopu za depozite u USD za razdoblje za odgovarajući broj cijelih mjeseci; i

(c) u smislu relevantnog razdoblja dužeg od mjesec dana (ali ne cijelih mjeseci), stopa koja je rezultat linearne interpolacije uz referencu na dvije stope za depozite u USD, od kojih je jedna primjenjiva za razdoblje od cijelih mjeseci sljedeće kraće, a druga za razdoblje cijelih mjeseci sljedeće duže od trajanja relevantnog razdoblja,

(pri čemu je razdoblje na koje se kamatna stopa uzima ili iz kojeg se stope interpoliraju »Reprezentativno razdoblje«),

kako ga utvrđuje Britanska udruga bankara i objavljuju financijski servisi u 11:00 h po londonskom vremenu ili nekom kasnijem vremenu prihvatljivom Banci na dan (»Datum resetiranja«) koji pada 2 (dva) Londonska radna dana prije prvog dana relevantnog razdoblja.

Ako se takva stopa tako ne objavi od strane bilo kojeg financijskog servisa prihvatljivog Banci, Banka će zatražiti od glavnih londonskih podružnica 4 (četiri) najveće banke na Londonskom međubankovnom tržištu po izboru Banke, da joj saopće stope pod kojima svaka od njih nudi depozite usporedivog iznosa u USD, u približno 11:00 h po londonskom vremenu na Dan resetiranja, vodećim bankama na Londonskom međubankovnom tržištu, na razdoblje koje odgovara Reprezentativnom razdoblju. Ako Banka primi najmanje 2 (dvije) tražene obavijesti, stopa na taj Datum resetiranja bit će jednaka aritmetičkoj sredini između te dvije obavijesti.

Ako se prime manje od 2 (dvije) obavijesti prema zahtjevu, Banka će zatražiti od glavnih podružnica u New York City-u 4 (četiri) najveće banke na Međubankovnom tržištu New York City-a po izboru Banke, da joj saopće stope pod kojima svaka od njih nudi depozite usporedivog iznosa u USD, u približno 11:00 h po njujorškom vremenu na dan koji pada 2 (dva) Njujorška radna dana nakon Datuma resetiranja, vodećim bankama na europskom tržištu na razdoblje jednako Reprezentativnom razdoblju. Ako Banka primi najmanje 2 (dvije) tražene obavijesti, stopa će biti jednaka aritmetičkoj sredini između te dvije obavijesti.

C. LIBOR GBP

»LIBOR« znači, za GBP:

(a) u smislu relevantnog razdoblja kraćeg od mjesec dana, kamatnu stopu za depozite u GBP dane na razdoblje od jednog mjeseca

(b) u smislu relevantnog razdoblja ili od jednog ili više cijelih mjeseci, kamatnu stopu za depozite u GBP za razdoblje za odgovarajući broj cijelih mjeseci; i

(c) u smislu relevantnog razdoblja dužeg od mjesec dana (ali ne cijelih mjeseci), stopa koja je rezultat linearne interpolacije uz referencu na dvije stope za depozite u GBP, od kojih je jedna primjenjiva za razdoblje od cijelih mjeseci sljedeće kraće, a druga za razdoblje cijelih mjeseci sljedeće duže od trajanja relevantnog razdoblja,

(pri čemu je razdoblje na koje se kamatna stopa uzima ili iz kojeg se stope interpoliraju »Reprezentativno razdoblje«),

kako ga utvrđuje Britanska udruga bankara i objavljuju financijski servisi u 11:00 h po londonskom vremenu ili nekom kasnijem vremenu prihvatljivom Banci na dan (»Datum resetiranja«) na koji počinje relevantno razdoblje ili, ako taj dan nije Londonski radni dan, na sljedeći dan koji je takav Radni dan.

Ako se takva stopa tako ne objavi od strane bilo kojeg financijskog servisa prihvatljivog Banci, Banka će zatražiti od glavnih londonskih podružnica 4 (četiri) najveće banke na Londonskom međubankovnom tržištu po izboru Banke, (»Referentne banke«), da joj saopće stope pod kojima svaka od njih nudi depozite usporedivog iznosa u GBP, u približno 11:00 h po londonskom vremenu na Dan resetiranja, vodećim bankama na Londonskom međubankovnom tržištu, za razdoblje koje odgovara Reprezentativnom razdoblju. Ako Banka primi najmanje 2 (dvije) tražene obavijesti, stopa će biti jednaka aritmetičkoj sredini između te dvije obavijesti.

Ako se prime manje od 2 (dvije) obavijesti prema zahtjevu, stopa će biti jednaka aritmetičkoj sredini stopa koju saopće u približno 11:00 h po londonskom vremenu na Datum resetiranja vodeće banke u Londonu (po izboru Banke) za zajmove u GBP u usporedivom iznosu vodećim europskim bankama za razdoblje jednako Reprezentativnom razdoblju.

D. Općenito

U svrhu gore spomenutih definicija:

(a) »Londonski radni dan« znači dan na koji su banke otvorene za redovno poslovanje u Londonu, a »Njujorški radni dan« znači dan na koji su banke otvorene za redovno poslovanje u New Yorku.

(b) Svi postoci koji su rezultat proračuna iz ovog priloga, po potrebi, zaokružuju se na najbliži stotisućiti dio postotnog boda, s tim da se polovice zaokružuju

(c) Banka će bez odgađanja informirati Zajmoprimca o svim podacima o visini kamatne stope koje primi.

(d) Ako ijedna od prethodnih odredaba dođe u nesklad s odredbama usvojenim pod pokroviteljstvom EURIBOR FBE i EURIBOR ACI u pogledu EURIBOR-a ili Udruge britanskih bankara u pogledu LIBOR-a, Banka može uz obavijest Zajmoprimcu izmijeniti i dopuniti dotičnu odredbu kako bi je uskladila s takvim drugim odredbama.

PRILOG C[7]

Obrasci za Zajmoprimca

C.1 Obrazac Zahtjeva za isplatu (članak 1.02B)
Zahtjev za isplatu
Zemlja – PROJEKT

Račun Zajmoprimca na koji će se isplatiti kredit:

______________________________________

Broj računa: ..............................................................................................

(molimo navesti format IBAN u slučaju isplata u EUR, ili odgovarajući format za valutu o kojoj se radi)

Naziv i adresa Banke: ..............................................................................

Molimo vas da podatke relevantne za zahtjev pošaljete na:

Ime(na) i potpis (i) ovlaštene osobe (osoba) Zajmoprimca:

C.2 Obrazac Potvrde Zajmoprimca (članak 1.04B)

Prima: Europska investicijska banka

Šalje: [Zajmoprimac]

Datum:

Predmet: Ugovor o financiranju između Europske investicijske banke i [Zajmoprimca] s datumom

(»Ugovor o financiranju«)

FI br. ………… Serapis br. ………

__________________________________________________

Poštovani,

Izrazi definirani u Ugovoru o financiranju imaju isto značenje kada se upotrebljavaju u ovom Pismu.

U svrhe članka 1.04 Ugovora o financiranju ovim vam potvrđujemo sljedeće:

(a) nikakav događaj opisan u članku 4.03A nije se dogodio i ne nastavlja se neispravljen;

(b) nije stvoreno nikakvo osiguranje vrste koja je zabranjena prema članku 7.02 i ne postoji;

(c) ne postoji nikakva značajna promjena bilo kojeg aspekta Projekta ili u pogledu kojeg smo obvezni davati izvješća prema članku 8.01, osim kako smo to ranije priopćili;

(d) [imamo dovoljno sredstava na raspolaganju da osiguramo pravodobno dovršenje i provedbu Projekta u skladu s Prilogom A.1;

(e) nikakav događaj ili okolnost koja čini ili bi s vremenom ili davanjem obavijesti iz Ugovora o financiranju činila događaj neispunjenje obveza iz članka 10.01 nije se dogodio i ne nastavlja se neispravljen ili da se od njega nije odustalo;

(f) nikakva parnica, arbitražni upravni postupci ili istraga ne traje niti koliko nam je poznato nije najavljena niti je neriješena pred bilo kojim sudom, arbitražnim tijelom ili agencijom koji su rezultirali ili ako se o njima odluči s nepovoljnim ishodom nije razumno vjerojatno da će rezultirati Značajno negativnom promjenom, niti se vodi protiv nas ili bilo kojeg našeg ovisnog društva bilo koja neriješena presuda ili odluka suda;

(g) očitovanja i jamstva koja ćemo dati ili ponoviti iz članka 6.07 istinita su u svakom značajnom smislu; i

(h) nikakva Značajno negativna promjena nije se dogodila, u usporedbi s našim stanjem na datum Ugovora o financiranju.

S poštovanjem,

Za i u ime [Zajmoprimca]

Datum:

PRILOG D

Promjena i konverzija kamatne stope

Ako je Datum promjene/konverzije kamatne stope uključen u Obavijest o isplati za Tranšu, primjenjivat će se sljedeće odredbe.

A. Načini Promjene/konverzije kamatne stope

Po primitku Zahtjeva za promjenu/konverziju kamatne stope Banka će, tijekom razdoblja koje započinje 60 (šezdeset) dana i završava 30 (trideset) dana prije Datuma promjene/konverzije kamatne stope, dostaviti Zajmoprimcu Prijedlog promjene/konverzije kamatne stope u kojem će navesti:

(a) Fiksnu kamatnu stopu i/ili Kamatnu maržu koja će se primijeniti na Tranšu, ili njezin dio naveden u Zahtjevu za promjenu/konverziju kamatne stope prema članku 3.01; i

(b) da će se takva stopa primjenjivati do Datum dospijeća ili do novog Datuma promjene/konverzije kamatne stope, ako takva postoji, s tim da se kamate plaćaju tromjesečno, polugodišnje ili godišnje unatrag, na naznačene Datume plaćanja.

Zajmoprimac može prihvatiti pisanim putem Prijedlog promjene/konverzije kamatne stope roka naznačenog u njemu.

Bilo kakve izmjene i dopune Ugovora koje Banka zatraži u vezi s ovim, bit će obavljene putem ugovora koji se mora sklopiti najkasnije 15 (petnaest) dana prije relevantnog Datuma promjene/konverzije kamatne stope.

B. Učinci Promjene/konverzije kamatne stope

Ako Zajmoprimac pravovaljano prihvati pisanim putem Fiksnu kamatnu stopu ili Kamatnu maržu s obzirom na Prijedlog promjene/konverzije kamatne stope, Zajmoprimac je obvezan platiti obračunate kamate na Datum promjene/konverzije kamatne stope, kao i na sve sljedeće određene Datume plaćanja.

Prije Datuma promjene/konverzije kamatne stope, relevantne odredbe Ugovora i Obavijesti o isplati će se primjenjivati na cijelu Tranšu. Od i uključujući Datum promjene/konverzije kamatne stope i dalje, odredbe sadržane u Prijedlogu promjene/konverzije kamatne stope koje se odnose na novu kamatnu stopu ili Kamatnu maržu primjenjivat će se na Tranšu (ili njezin dio) do novog Datuma promjene/konverzije kamatne stope, ako takva postoji, ili do Datuma dospijeća.

C. Neprovođenje Promjene/konverzije kamatne stope

Ako Zajmoprimac ne podnese Zahtjev za promjenu/konverziju kamatne stope ili ne prihvati pisanim putem Prijedlog promjene/konverzije kamatne stope za Tranšu ili ako strane ne provedu izmjenu koju zahtijeva Banka prema Stavku A gore, Zajmoprimac je dužan otplatiti Tranšu (ili njezin dio) na Datum promjene/konverzije kamatne stope, bez provizije. Zajmoprimac će otplatiti na Datum promjene/konverzije kamatne stope svaki dio Tranše na koji ne utječe Promjena/konverzija kamatne stope.

[1] http://www.eib.org/about/publications/environmental-and-social-principles-and-standards.htm

[2] Ovo uključuje lokalitete zaštićene u sklopu mreže Natura 2000 (uključujući Posebna područja očuvanja i Posebna područja zaštite), potencijalne lokalitete Natura 2000, lokalitete zaštićene prema Ramsarskoj konvenciji, Područja od međunarodne važnosti za ptice, lokalitete Smaragdne mreže, ili druge, od slučaja do slučaja.

[3]Uzimajući u obzir zahtjeve čl. 6(3) Direktive 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore.

[4]Ovo uključuje lokalitete zaštićene u sklopu mreže Natura 2000 (uključujući Posebna područja očuvanja i Posebna područja zaštite), potencijalne lokalitete Natura 2000, lokalitete zaštićene prema Ramsarskoj konvenciji, Područja od međunarodne važnosti za ptice, lokalitete Smaragdne mreže, ili druge, od slučaja do slučaja.

[5]Uzimajući u obzir zahtjeve čl. 6(3) Direktive 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore.

[6]Ako je projekt u EU-u, treba pribaviti mišljenje Komisije (v. Članak 6(4).2 Direktive o staništima)

[7]Trebaju se dostaviti na papiru sa zaglavljem Zajmoprimca.

8 NAPOMENA: Ako Zajmoprimac ovdje ne specificira kamatu ili Kamatnu maržu, smatrat će se da je Zajmoprimac suglasan s kamatom ili Kamatnom maržom koju je naknadno dostavila Banka u Obavijesti o isplati, u skladu s člankom 1.02C(c).

FI N° 25.749 (HR)
Serapis N° 2010-0280

Co-financing EU IPA ISPA 2007-2011

FINANCE CONTRACT BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK

THIS CONTRACT IS MADE BETWEEN:

the Republic of Croatia, acting by and through its Ministry of Finance, represented by the Vice Prime Minister and Minister of Finance, Mr Ivan Šuker, (the «Borrower») of the first part, and

The European Investment Bank having its seat at 100 blvd Konrad Adenauer, Luxembourg, L-2950 Luxembourg, represented by the Vice President, Mr Matthias Kollatz-Ahnen, (the «Bank») of the second part.

WHEREAS:

(1) The Borrower has stated that it is undertaking a project (the «Project») consisting of co-financing with EU Funds several investment schemes (each a «Scheme» and together «Schemes») under the Instrument for Pre-Accession Programme (IPA) and the related Sector Operational Programmes as more particularly described in the technical description (the «Technical Description») set out in Schedule A.

(2) The implementation of the Project is based on the management and control system defined by various EU regulations transposed into Croatian legislation and includes the following allocation of responsibilities between the national bodies: The Ministry of Finance, as Managing Authority, Certifying and Audit Authority, is overall responsible for ensuring the implementation of the Project and the general management and coordination of the Sector Operational Programmes, and the Intermediate Bodies, acting through the Ministries and implementing agencies, are responsible for the implementation of the Sector Operational Programmes.

(3) Ministries and State Institutions, local government authorities, commercial companies controlled by the State or local government authorities, state and municipal agencies and other legal entities registered in Croatia, eligible for grant support under the EU IPA Programme (hereinafter referred to each as a «Final Beneficiary» and collectively «Final Beneficiaries», are the bodies and legal entities that benefit from the EU grant assistance and which will ultimately implement the individual Schemes under the IPA programme.

(4) The total cost of the Project, as estimated by the Bank, is EUR 816,500,000.00 (eight hundred sixteen and five hundred million euros) and the Borrower has stated that it intends to finance the Project as follows:

Source

Amount (EUR)

EU Funds

593,200,000.00

Other funding sources

23,300,000.00

Credit from the Bank

200,000,000.00

TOTAL

816,500,000.00

(5) In order to fulfil the financing plan set out in Recital (2), the Borrower has requested from the Bank a credit of or equivalent to EUR 200,000,000.00 (two hundred million euros) to finance the National Contribution to the IPA programme 2007-2011 and two ISPA projects.

(6) The Republic of Croatia and the Bank concluded on 13 December 2000 a Framework Agreement governing the Bank’s activities in the Republic of Croatia (hereinafter the «Framework Agreement») as ratified by law adopted on 3 May 2001 by the Croatian Parliament, and published in the Croatian official gazette «Narodne novine – međunarodni ugovori» No. 6/2001 dated 23 May 2001.

(7) By Article 3 of the Framework Agreement, the Republic of Croatia agreed that interest and all other payments due to the Bank and arising out of activities envisaged by the Framework Agreement, as well as the assets and revenues of the Bank connected with such activities, shall be exempt from tax.

(8) By Article 4 of the Framework Agreement, the Republic of Croatia agreed that throughout the life of any financial operation concluded pursuant to the Framework Agreement it shall:

(a) ensure (i) that Final Beneficiaries may convert into any fully convertible currency, at the prevailing market exchange rate on the due date, the amounts in the national currency of Croatia necessary for the timely payment of all sums due to the Bank in respect of loans and guarantees in connection with any project and (ii) that such amounts shall be freely, immediately and effectively transferable;

(b) ensure (i) that the Bank may convert into any fully convertible currency, at the prevailing market exchange rate, the amounts in the national currency of Croatia received by the Bank by way of payments arising in respect of loans and guarantees or any other activity and that the Bank may freely, immediately and effectively transfer the amounts so converted; or, at the Bank’s option, (ii)that it may freely dispose of such amounts within the territory of Croatia; and (iii) that the Bank may convert into the national currency of Croatia, at the prevailing market exchange rate, any amounts in any fully convertible currency.

(9) The Bank considering that the financing of the Project falls within the scope of its functions and it conforms to the aims of the Framework Agreement, and having regard to the statements and facts cited in these Recitals, has decided to give effect to the Borrower’s request providing to it a credit in an amount equivalent to EUR 200,000,000.00 (two hundred million euros) under this Finance Contract (the «Contract»); provided that the amount of the Bank loan shall not, in any case, exceed 50% (fifty per cent) of the total cost of the Project set out in Recital (2) and a total of EU Funds and Bank loan shall not, in any case, exceed 97% (ninety seven per cent) of the total cost of the Project set out in Recital (2).

(10) The Borrower shall ensure that the funds made available by the Bank pursuant to this Contract shall be made available to Final Beneficiaries comprising local governments and other public and private entities implementing the Schemes under the Project.

(11) The Statute of the Bank provides that the Bank shall ensure that its funds are used as rationally as possible in the interests of the European Union; and, accordingly, the terms and conditions of the Bank’s loan operations must be consistent with relevant EU policies.

(12) The financing of the Project includes certain state subsidies or grants and the provision of such funds has been duly authorised and will be provided in compliance with all relevant EU law.

(13) EIB considers that access to information plays an essential role in the reduction of environmental and social risks, including human rights violations, linked to the projects it finances. EIB has therefore established its Transparency policy, the purpose of which is to enhance the accountability of the EIB Group towards its stakeholders and the EU citizens in general, by giving access to the information that will enable them to understand its governance, strategy, policies, activities and practices.

NOW THEREFORE it is hereby agreed as follows:

INTERPRETATION AND DEFINITIONS

(a) Interpretation

(i) References in this Contract to Articles, Recitals, Schedules and Annexes are, save if explicitly stipulated otherwise, references respectively to articles of, and recitals, schedules and annexes to this Contract.

(ii) References in this Contract to a provision of law is a reference to that provision as amended or re-enacted.

(iii) References in this Contract to any other agreement or instrument is a reference to that other agreement or instrument as amended, novated, supplemented, extended or restated.

(b) Definitions

In this Contract:

«Acceptance Deadline» for a notice means:

(a) 16h00 Luxembourg time on the day of delivery, if the notice is delivered by 14h00 Luxembourg time on a Business Day; or

(b) 11h00 Luxembourg time on the next following day which is a Business Day, if the notice is delivered after 14h00 Luxembourg time on any such day or is delivered on a day which is not a Business Day.

«Allocation Letter» is the written communication (in whatever form including e mail) sent by the Bank to the Borrower pursuant Article 1.08B.

»Allocation Period» has the meaning given to it in Article 1.09A.

«Allocation Procedure» means the procedure set up in Article 1.08A.

«Allocation Request» is the request submitted to the Bank pursuant Article 1.08A(a).

»Business Day» means a day (other than a Saturday or Sunday) on which the Bank and commercial banks are open for general business in Luxembourg.

«Change-of-Law Event» has the meaning given to it in Article 4.03A(3).

«Contract» has the meaning given to it in Recital (9).

«Credit» has the meaning given to it in Article 1.01.

«Disbursement Notice» means a notice from the Bank to the Borrower pursuant to and in accordance with Article 1.02C.

«Disbursement Request» means a notice substantially in the form set out in Schedule C.1.

«Disruption Event» means either or both of:

(a) a material disruption to those payment or communications systems or to those financial markets which are, in each case, required to operate in order for payments to be made in connection with this Contract; or

(b) the occurrence of any other event which results in a disruption (of a technical or systems-related nature) to the treasury or payments operations of either the Bank or the Borrower, preventing that party:

(i) from performing its payment obligations under this Contract; or

(ii) from communicating with other parties,

and which disruption (in either such case as per (a) or (b) above) is not caused by, and is beyond the control of, the party whose operations are disrupted.

«Environment» means the following, in so far as they affect human health and social well-being:

(a) fauna and flora;

(b) soil, water, air, climate and the landscape; and

(c) cultural heritage and the built environment,

and includes, without limitation, occupational and community health and safety matters and working conditions.

«Environmental Approval» means any permit, licence, authorisation, consent or other approval required by Environmental Law.

«Environmental Claim» means any claim, proceeding, formal notice or investigation by any person in respect of any Environmental Claim.

«Environmental Law» means:

(a) EU law, standards and principles save for any derogation accepted by the Bank for the purpose of this Contract based on any agreement between the Republic of Croatia and the EU;

(b) the national laws and regulations of the Borrower; and

(c) applicable international treaties,

of which a principal objective is the preservation, protection or improvement of the Environment.

«EURIBOR» has the meaning given to it in Schedule B.

«Final Availability Date» means 30 September 2015.

«Fixed Rate» means an annual interest rate determined by the Bank in accordance with the applicable principles from time to time laid down by the governing bodies of the Bank for loans made at a fixed rate of interest, denominated in the currency of the Tranche and bearing equivalent terms for the repayment of capital and the payment of interest.

«Fixed Rate Tranche» means a Tranche on which Fixed Rate is applied.

«Floating Rate» means a fixed-spread floating interest rate, that is to say an annual interest rate equal to the Relevant Interbank Rate plus or minus the Spread, determined by the Bank for each successive Floating Rate Reference Period.

«Floating Rate Reference Period» means each period from one Payment Date to the next relevant Payment Date and the first Floating Rate Reference Period shall commence on the date of disbursement of the Tranche.

«Floating Rate Tranche» means a Tranche on which Floating Rate is applied.

«Indemnifiable Prepayment Event» means a prepayment event under Article 4.03A other than paragraph 4.03A(2).

«Interest Revision/Conversion» means the determination of new financial conditions relative to the interest rate, specifically the same interest rate basis (»revision») or a different interest rate basis (»conversion») which can be offered for the remaining term of a Tranche or until a next Interest Revision/Conversion Date, if any.

«Interest Revision/Conversion Date» means the date, which shall be a Payment Date, specified by the Bank pursuant to Article 1.02C in the Disbursement Notice or pursuant to Article 3 and Schedule D.

«Interest Revision/Conversion Proposal» means a proposal made by the Bank under Schedule D.

«Interest Revision/Conversion Request» means a written notice from the Borrower, delivered at least 75 (seventy-five) days before an Interest Revision/Conversion Date, requesting the Bank to submit to it an Interest Revision/Conversion Proposal for an amount which, at the proposed Interest Revision/Conversion Date, is not less than EUR 10,000,000.00 (ten million euros) or the equivalent thereof. The Interest Revision/Conversion Request shall also specify:

(a) Payment Dates chosen in accordance with the provisions of Article 3.01;

(b) the preferred repayment schedule chosen in accordance with Article 4.01; and

(c) any further Interest Revision/Conversion Date chosen in accordance with Article 3.01.

«IFI» means the International Financial Institutions.

«IPA» means the EU Instrument for Pre-Accession.

«ISPA» means EU Instrument for Structural Policies for Pre-Accession.

«Letter of Allocation» has the meaning given to it in Article 1.08A.

«LIBOR» has the meaning given to it in Schedule B.

«Loan» means the aggregate amount of Tranches disbursed from time to time by the Bank under this Contract.

«Market Disruption Event» means in relation to a specific Notified Tranche or to a Tranche in respect of which an Interest Revision/Conversion Proposal has been accepted by the Borrower in accordance with Schedule D:

(a) there are, in the reasonable opinion of the Bank, exceptional circumstances adversely affecting the Bank’s access to its sources of funding;

(b) in the opinion of the Bank, funds are not available from its ordinary sources of funding to fund such Tranche in the relevant currency and/or for the relevant maturity and/or in relation to the reimbursement profile of such Tranche;

(c) in relation to Tranche in respect of which interest is payable at Floating Rate:

(A) the cost to the Bank of obtaining funds from its sources of funding, as determined by the Bank, for a period equal to the Floating Rate Reference Period of a Tranche (i.e. in the money market) would be in excess of the applicable Relevant Interbank Rate;

or

(B) the Bank determines that adequate and fair means do not exist for ascertaining the applicable Relevant Interbank Rate for the relevant currency of such Tranche or it is not possible to determine the Relevant Interbank Rate in accordance with the definition contained in Schedule B.

«Material Adverse Change» means, in relation to the Borrower any event or change of condition affecting the Borrower, which, in the opinion of the Bank:

(a) materially impairs the ability of the Borrower to perform its obligations under this Contract;

or

(b) materially impairs the, financial condition or prospects of the Borrower.

«Maturity Date» means the last or sole repayment date of a Tranche specified pursuant to Article 4.01A(b) (iii) or Article 4.01B.

«Notified Tranche» means a Tranche in respect of which the Bank has issued a Disbursement Notice.

«Payment Date» means: the annual, semi-annual or quarterly dates specified in the Disbursement Notice until the Interest Revision/Conversion Date, if any, or the Maturity Date, save that, in case any such date is not a Relevant Business Day, it means:

(a) for a Fixed Rate Tranche, the following Relevant Business Day, without adjustment to the interest due under Article 3.01 except for those cases where repayment is made in a single instalment according to Article 4.01B, when the preceding Relevant Business Day shall apply instead to this single instalment and last interest payment and only in this case, with adjustment to the interest due under Article 3.01; and

(b) for a Floating Rate Tranche, the next day, if any, of that calendar month that is a Relevant Business Day or, failing that, the nearest preceding day that is a Relevant Business Day, in all cases with corresponding adjustment to the interest due under Article 3.01.

«Prepayment Amount» means the amount of a Tranche to be prepaid by the Borrower in accordance with Article 4.02A.

«Prepayment Date» means the date, which shall be a Payment Date, on which the Borrower proposes to effect prepayment of a Prepayment Amount.

«Prepayment Notice» means a written notice from the Borrower specifying, amongst other things, the Prepayment Amount and the Prepayment Date in accordance with Article 4.02A.

«Project» has the meaning given to it in Recital (1).

«Redeployment Rate» means the Fixed Rate in effect on the day of the indemnity calculation for fixed-rate loans denominated in the same currency and which shall have the same terms for the payment of interest and the same repayment profile to the Interest Revision/Conversion Date, if any, or the Maturity Date as the Tranche in respect of which a prepayment is proposed or requested to be made. For those cases where the period is shorter than the minimum intervals described under Article 3.01 the most closely corresponding money market rate equivalent will be used, that is the Relevant Interbank Rate minus 0.125% (12.5 basis points) for periods of up to 12 (twelve) months. For periods falling between 13 and 36/48 months as the case may be, the bid point on the swap rates as published by Intercapital in Reuters for the related currency and observed by the Bank at the time of calculation will apply.

«Relevant Business Day» means:

(a) for EUR, a day which is a TARGET DAY; and

(b) for any other currency, a day on which banks are open for general business in the principal domestic financial centre of the relevant currency.

«Relevant Interbank Rate» means:

(a) EURIBOR for a Tranche denominated in EUR;

(b) LIBOR for a Tranche denominated in GBP or USD; and

(c) the market rate and its definition chosen by the Bank and separately communicated to the Borrower, for a Tranche denominated in any other currency.

«Scheduled Disbursement Date» means the date on which a Tranche is scheduled to be disbursed in accordance with Article 1.02C.

«Scheme/s» has the meaning given to it in Recital (1).

«Security» means any mortgage, pledge, lien, charge, assignment, hypothecation or other security interest securing any obligation of any person or any other agreement or arrangement having a similar effect.

«Spread» means the fixed spread to the Relevant Interbank Rate (being either plus or minus) determined by the Bank and notified to the Borrower in the relevant Disbursement Notice or Interest Revision/Conversion Proposal.

«Technical Description» has the meaning given to it in Recital (1).

«Tranche» means each disbursement made or to be made under this Contract.

Article 1

CREDIT AND DISBURSEMENTS

1.01 Amount of Credit

By this Contract the Bank establishes in favour of the Borrower, and the Borrower accepts, the credit in an amount equivalent to EUR 200,000,000.00 (two hundred million euros) for the financing of the Project (the «Credit»).

1.02 Disbursement procedure

1.02A Tranches

The Bank shall disburse the Credit in up to 10 (ten) Tranches. The amount of each Tranche, if not being the undrawn balance of the Credit, shall be in a minimum amount equivalent to EUR 10,000,000.00 (ten million euros) for any Tranche other than the first Tranche and a maximum of EUR 60,000,000.00 (sixty million euros) for all Tranches.

1.02B Disbursement Request

(a) The Borrower may present to the Bank a Disbursement Request for the disbursement of a Tranche, to be received by the latest on or prior to 15 (fifteen) days before the Final Availability Date. The Disbursement Request shall be in the form set out in Schedule C and shall specify:

(i) the amount and currency of the Tranche;

(ii) the preferred disbursement date for the Tranche; such preferred disbursement date must be a Relevant Business Day falling at least 15 (fifteen) days after the date of the Disbursement Request and on or before the Final Availability Date, it being understood that the Bank may disburse the Tranche up to 4 (four) calendar months from the date of the Disbursement Request;

(iii) whether the Tranche is a Fixed Rate Tranche or a Floating Rate Tranche, each pursuant to the relevant provisions of Article 3.01;

(iv) the preferred interest payment periodicity for the Tranche, chosen in accordance with Article 3.01;

(v) the preferred terms for repayment of principal for the Tranche, chosen in accordance with Article 4.01;

(vi) the preferred first and last dates for repayment of principal for the Tranche;

(vii) the Borrower’s choice of Interest Revision/Conversion Date, if any, for the Tranche; and

(viii) the IBAN code (or appropriate format in line with local banking practice) and SWIFT BIC of the bank account to which disbursement of the Tranche should be made in accordance with Article 1.02D.

(b) If the Bank, following a request by the Borrower, has provided the Borrower, before the submission of the Disbursement Request, with a non-binding fixed interest rate or spread quotation to be applicable to the Tranche, the Borrower may also at its discretion specify in the Disbursement Request such quotation, that is to say:

(i) in the case of a Fixed Rate Tranche, the aforementioned fixed interest rate previously quoted by the Bank; or

(ii) in the case of a Floating Rate Tranche, the aforementioned spread previously quoted by the Bank,

applicable to the Tranche until the Maturity Date or until the Interest Revision/Conversion Date, if any.

(c) Each Disbursement Request shall be accompanied by evidence of the authority of the person or persons authorised to sign it and the specimen signature of such person or persons or a declaration by the Borrower that no change has occurred in relation to the authority of the person or persons authorised to sign Disbursement Requests under this Contract.

(d) Subject to Article 1.02C(b), each Disbursement Request is irrevocable.

1.02C Disbursement Notice

(a) Not less than 10 (ten) days before the proposed Scheduled Disbursement Date of a Tranche the Bank shall, if the Disbursement Request conforms to this Article 1.02, deliver to the Borrower a Disbursement Notice which shall specify:

(i) the currency, amount and EUR equivalent of the Tranche;

(ii) the Scheduled Disbursement Date;

(iii) the interest rate basis for the Tranche;

(iv) the first interest Payment Date and the periodicity for the payment of interest for the Tranche;

(v) the terms for repayment of principal for the Tranche;

(vi) the first and last dates for repayment of principal for the Tranche;

(vii) the applicable Payment Dates for the Tranche;

(viii) the Interest Revision/Conversion Date, if requested by the Borrower, for the Tranche; and

(ix) for a Fixed Rate Tranche the Fixed Rate and for a Floating Rate Trance the Spread.

(b) If one or more of the elements specified in the Disbursement Notice does not reflect the corresponding element, if any, in the Disbursement Request, the Borrower may following receipt of the Disbursement Notice revoke the Disbursement Request by written notice to the Bank to be received no later than 12h00 Luxembourg time on the next Business Day and thereupon the Disbursement Request and the Disbursement Notice shall be of no effect. If the Borrower has not revoked in writing the Disbursement Request within such period, the Borrower will be deemed to have accepted all elements specified in the Disbursement Notice.

(c) If the Borrower has presented to the Bank a Disbursement Request in which the Borrower has not specified the fixed interest rate or spread as set out in Article 1.02B(b), the Borrower will be deemed to have agreed in advance to the Fixed Rate or Spread as subsequently specified in the Disbursement Notice.

1.02D Disbursement Account

Disbursement shall be made to the account of the Borrower as the Borrower shall notify in writing to the Bank not later than 15 (fifteen) days before the Scheduled Disbursement Date (with IBAN code or with the appropriate format in line with local banking practice).

Only one account may be specified for each Tranche.

1.03 Currency of disbursement

Subject to availability, disbursement of each Tranche shall be made in EUR, GBP or USD.

For the calculation of the sums available to be disbursed in currencies other than EUR, and to determine their equivalent in EUR, the Bank shall apply the rate published by the European Central Bank in Frankfurt, available on or shortly before submission of the Disbursement Notices the Bank shall decide.

1.04 Conditions of disbursement

1.04A First Tranche

The disbursement of the first Tranche, which shall not exceed 30% of the amount of the Credit, under Article 1.02 is conditional upon receipt by the Bank in form and substance satisfactory to it, on or before the date falling 7 (seven) Business Days before the Scheduled Disbursement Date, of the following documents or evidence:

(a) evidence satisfactory to the Bank that the execution of this Contract by the Borrower has been duly authorised and that the person or persons signing the Contract on behalf of the Borrower is/are duly authorised to do so together with the specimen signature of each such person or persons;

(b) evidence that the Borrower has obtained all necessary consents, authorisations, licences or approvals of governmental or public bodies or authorities required in connection with this Contract and the Project;

(c) a certificate from the Borrower in the form of Schedule C.2;

(d) evidence that a Project Implementation Unit (PIU) under the supervision of the competent authority has been set up and that appropriate procedures that are compliant with this Contract have been established with respect to Schemes financed by the Credit, including (a) scheme identification, (b) verification of the individual scheme’s compliance with the Bank’s eligibility criteria and conformity with EU environmental and procurement legislation, (c) allocation, (d) disbursement, and (e) monitoring and reporting;

(e) a legal opinion, in the English language, issued by or behalf of the Minister of Justice of Croatia on the due execution of this Contract by the Borrower, confirming (i) that its provisions are in full force and effect, (ii) that this Contract is valid, binding and enforceable in the Republic of Croatia in accordance with its terms, (iii) that the financing to be provided under this Contract falls within the scope of the Framework Agreement and (iv) that no exchange control restrictions are in place or consents are required in order to permit the receipt of all amounts to be disbursed hereunder and to permit the repayment of the Loan and the payment of interest and all other amounts due under this Contract;

(f) evidence of acceptance by the agent of service of its appointment.

1.04B Second and subsequent Tranches

The disbursement of each Tranche under Article 1.02, excluding the first, is conditional upon:

(a) receipt by the Bank in form and substance satisfactory to it, on or before the date falling 7 (seven) Business Days before the Scheduled Disbursement Date for the proposed Tranche, of the following documents or evidence:

(i) a certificate from the Borrower in the form of Schedule C.2;

(ii) evidence demonstrating that, following drawdown of the relevant Tranche, the aggregate amount of the Loan or Loans will not exceed the aggregate expenditure incurred or contractually committed by the Borrower in respect of the Project up to the date of the relevant Disbursement Request;

(iii) a copy of any other authorisation or other document, opinion or assurance which the Bank has notified the Borrower is necessary or desirable in connection with the entry into and performance of, and the transactions contemplated by, the Contract or the validity and enforceability of the same;

(iv) either 80% (eighty per cent) of the previously disbursed Tranches have been committed by the Borrower to finance the Schemes and confirmed or approved by the Bank according to Article 1.08B; or 50% of the previously disbursed Tranches has been effectively paid out towards any expenditure incurred with respect to any Scheme(s) subject to the Letter(s) of Allocation to the Final Beneficiaries;

(v) At the date of the request for each disbursement, the Borrower shall have submitted to the Bank a list of the schemes related to the previous disbursements under this agreement, indicating for each scheme whether an EIA according to the EU EIA Directive, was required and whether a Nature Assessment according to the EU Habitats and Bird Directives, was required;

(vi) for schemes with project cost below EUR 10,000,000.00 (ten million euros) the competent authority shall make a declaration based on a list of schemes as to whether an EIA is required or not. For schemes exceeding EUR 10,000,000.00 (ten million euros) and requiring an EIA, the Non-Technical Summary of the EIA shall be submitted to the Bank before EIB funds can be disbursed to the schemes concerned;

(vii) For schemes with project cost below EUR 10,000,000.00 (ten million euros) with no effect, potential or likely, on a conservation site, the competent authority shall make a declaration based on a list of schemes to ensure that the schemes comply with the EU Habitats and Birds Directives. For schemes with an effect on conservation sites, Form B of Annex A.3.4 has to be signed by the competent authority and submitted to the Bank individually. For any scheme exceeding EUR 10,000,000.00 (ten million euros) Forms A or B of Annex A.3.4 will be required;

(b) that on the Scheduled Disbursement Date for the proposed Tranche:

(i) the representations and warranties which are repeated pursuant to Article 6.07 are correct in all respects; and

(ii) no event or circumstance which constitutes or would with the passage of time or giving of notice under this Contract constitute:

(aa) an event of default under Article 10.01, or

(bb) a prepayment event under Article 4.03,

has occurred and is continuing unremedied or unwaived or would result from the proposed Tranche;

(c) that the Bank has sent to the Borrower, following receipt of the relevant Allocation Requests, the Allocation Letter confirming the eligibility of the Schemes in relation to which the disbursement is requested by the Borrower. However, the Borrower shall be able to request disbursement of the first Tranche only, without prior approval of the relevant Schemes pursuant to Article 1.08A below, provided that the amount disbursed does not exceed an amount of or equivalent to EUR 60,000,000.00 (sixty million euros) (hereafter, the «Upfront Amount»).

1.04C All Tranches including the first

The disbursement of each Tranche under Article 1.02, including the first, is conditional upon the fact that on the Scheduled Disbursement Date for the proposed Tranche:

(i) in relation to the Schemes in the transport sector the Bank has confirmed to the Borrower though an Allocation Letter the positive assessment fulfilled by the Bank services after an ex-ante appraisal to such Projects;

(ii) the representations and warranties which are repeated pursuant to Article 6.07 are correct in all respects; and

(iii) no event or circumstance which constitutes or would with the passage of time or giving of notice under this Contract constitute:

(aa) an event of default under Article 10.01, or

(bb) a prepayment event under Article 4.03,

has occurred and is continuing unremedied or unwaived or would result from the proposed Tranche.

1.05 Deferment of disbursement

1.05A Grounds for deferment

Upon the written request of the Borrower, the Bank shall defer the disbursement of any Notified Tranche in whole or in part to a date specified by the Borrower being a date falling not later than 6 (six) months from its Scheduled Disbursement Date. In such case, the Borrower shall pay the deferment indemnity as determined pursuant to Article 1.05B below.

Any request for deferment shall have effect in respect of a Tranche only if it is made at least 7 (seven) Business Days before its Scheduled Disbursement Date.

If any of the conditions referred to in Article 1.04 is not fulfilled as at the specified date and at the Scheduled Disbursement Date, and the Bank is of the opinion that it will not be satisfied, disbursement will be deferred to a date agreed between the Bank and the Borrower falling not earlier than 7 (seven) Business Days following the fulfilment of all conditions of disbursement.

1.05B Deferment indemnity

If the disbursement of any Notified Tranche is deferred, whether at the request of the Borrower or by reason of non-fulfilment of the conditions of disbursement, the Borrower shall, upon demand by the Bank, pay an indemnity on the amount of disbursement deferred. Such indemnity shall accrue from the Scheduled Disbursement Date to the actual disbursement date or, as the case may be, until the date of cancellation of the Notified Tranche in accordance with this Contract at a rate equal to R1 minus R2, where:

«R1» means the rate of interest that would have applied from time to time pursuant to Article 3.01 and the relevant Disbursement Notice if the Tranche had been disbursed on the Scheduled Disbursement Date; and

«R2» means the Relevant Interbank Rate less 0.125% (12.5 basis points); provided that for the purpose of determining the Relevant Interbank Rate in relation to this Article 1.05, the relevant periods provided for in Schedule B shall be successive periods of 1 (one) month commencing on the Scheduled Disbursement Date.

Furthermore, the indemnity:

(a) shall be calculated using the day count convention applicable to R1;

(b) where R2 exceeds R1, shall be set at zero; and

(c) shall be payable in accordance with Article 1.10.

1.05.C Cancellation of disbursement deferred by 6 (six) months

The Bank may, by notice in writing to the Borrower, cancel a disbursement which has been deferred under Article 1.05A by more than 6 (six) months in aggregate. The cancelled amount shall remain available for disbursement under Article 1.02.

1.06 Cancellation and suspension

1.06A Borrower’s right to cancel

The Borrower may at any time by notice in writing to the Bank cancel, in whole or in part and with immediate effect, the undisbursed portion of the Credit. However, the notice shall have no effect in respect of a Notified Tranche which has a Scheduled Disbursement Date falling within 5 (five) Business Days of the date of the notice.

1.06B Bank’s right to suspend and cancel

(a) The Bank may, by notice in writing to the Borrower, suspend and/or cancel the undisbursed portion of the Credit in whole or in part at any time and with immediate effect:

(i) upon the occurrence of an event or circumstance mentioned in Article 4.03A or 10.01 or an event or circumstance which would with the passage of time or giving of notice under this Contract constitute an event under Article 4.03A or an event of default under Article 10.01; or

(ii) if a Material Adverse Change occurs.

(b) Furthermore, to the extent that the Bank may cancel the Credit under Article 4.03A, the Bank may also suspend it. Any suspension shall continue until the Bank ends the suspension or cancels the suspended amount.

1.06C Indemnity for suspension and cancellation of a Tranche

1.06C(1) SUSPENSION

If the Bank suspends a Notified Tranche, whether upon an Indemnifiable Prepayment Event or an event mentioned in Article 10.01, the Borrower shall indemnify the Bank under Article 1.05B.

1.06C(2) CANCELLATION

If pursuant to Article 1.06A, the Borrower cancels:

(a) a Fixed Rate Tranche which is a Notified Tranche, it shall indemnify the Bank under Article 4.02B;

(b) a Floating Rate Notified Tranche or any part of the Credit other than a Notified Tranche, no indemnity is payable.

If the Bank cancels a Fixed Rate Tranche which is a Notified Tranche upon an Indemnifiable Prepayment Event or pursuant to Article 1.05C, the Borrower shall indemnify the Bank under Article 4.02. If the Bank cancels a Notified Tranche upon an event mentioned in Article 10.01, the Borrower shall indemnify the Bank under Article 10.03. Save in these cases, no indemnity is payable upon cancellation of a Tranche by the Bank.

An indemnity shall be calculated on the basis that the cancelled amount is deemed to have been disbursed and repaid on the Scheduled Disbursement Date or, to the extent that the disbursement of the Tranche is currently deferred or suspended, on the date of the cancellation notice.

1.07 Cancellation after expiry of the Credit

Any time after the Final Availability Date, the Bank may by notice to the Borrower and without liability arising on the part of either party, cancel such amount of the Credit in respect of which no Disbursement Request has been made in accordance with Article 1.02B.

1.08 Allocation

1.08A Allocation Request

Not less than 3 (three) months before the Final Availability Date the Borrower may submit to the Bank a request for allocation (the «Allocation Request»).

The Credit shall only be allocated to Schemes identified as eligible for financing in the Technical Description as set out in Schedule A hereto.

The Bank funds shall be allocated as described in Schedule A.1.4.

The Bank reserves the right to review the allocation procedures in view of any change required by inter alia the European Commission on the development of the Schemes and Operational Programmes under IPA as well as the development and implementation of the Project with the Borrower.

Each Allocation Request as indicated in Article 1.04B (a) (vi) and (vii) shall be accompanied by:

(i) for Schemes requiring an Environmental Impact Assessment (EIA), the Non-Technical Summary of the EIA or a link to a public version of the Non-Technical Summary of the EIA;

(ii) for Schemes without significant environmental impact, potential or likely, on a conservation site (Natura 2000 or otherwise), either:

(a) a simplified declaration from the competent authority that the Schemes are in compliance with EU Habitats and Birds Directives; or

(b) Form A as set out in Schedule A.3 – or its equivalent,

(iii) for Schemes with a significant impact, potential or likely, on a conservation site, the Form B as set out in Schedule A.3 – or its equivalent – signed by the competent authority,

if it has not been provided before;

The Borrower shall provide the Bank with any additional information regarding the Schemes as the Bank, at its own discretion, may request.

1.08B Allocation Letter

If the Allocation Request or the Schemes under Article 1.08A are confirmed/approved by the Bank, the Bank shall deliver to the Borrower a letter of allocation («Letter of Allocation»), informing the Borrower of its confirmation/approval and of the amount of the Credit allocated to each Scheme. If the Bank requires additional information regarding the Schemes included in the Allocation Request, the period to deliver the Letter of Allocation will be suspended until such additional information is provided to the satisfaction of the Bank.

In the event the Bank does not approve fully or partially the Allocation Request, the Bank shall inform the Borrower thereof.

The Bank may by notice to the Borrower amend the Allocation procedure as described in this Article 1.08A to bring it into line with the Bank’s policy on framework loans or reflect the results of the review of the implementation capacity and performance. In such case, the Bank shall inform the Borrower thereof and the Borrower shall promptly adapt its internal allocation procedures accordingly.

1.09 Reallocation Procedure

1.09A Reallocation at the request of the Borrower

The Borrower may by notice in writing to the Bank, which shall include reasons thereof, propose to reallocate at any time, any part of the Credit, which has been allocated.

The Borrower shall specify in writing which of the already allocated Schemes need to be removed and/or which of the Allocated amounts need to be reduced. The request for allocation of new Schemes shall contain information as specified in article 1.08A and will be reviewed by the Bank in accordance with Article 1.08B.

If the reallocation is not possible or possible only in part, the Bank may in proportion to the amount not reallocated, by notice to the Borrower, cancel the Credit and/or demand prepayment of the Loan pursuant to Article 4.03A(5).

1.09B Reallocation at the request of the Bank

If in the opinion of the Bank any of the Schemes allocated or proposed in accordance with article 1.08A above is ineligible for financing by the Bank under the Bank’s Statute, policies or guidelines or under Article 309 of the Treaty on the functioning of the European Union, the Borrower shall upon the Bank request replace such Schemes by other Schemes acceptable to the Bank. If within 30 days from the date of the Bank’s request the Borrower has not replaced such Schemes satisfactorily to the Bank, the Bank may in proportion to the amount not reallocated, by notice to the Borrower, cancel the Credit and/or demand prepayment of the Loan pursuant Article 4.03A(5).

1.10 Sums due under Article 1

Sums due under Articles 1.05 and 1.06 shall be payable in the currency of the Tranche concerned. They shall be payable within 15 (fifteen) days of the Borrower’s receipt of the Bank’s demand or within any longer period specified in the Bank’s demand.

Article 2

THE LOAN

2.01 Amount of Loan

The Loan shall comprise the aggregate amount of Tranches disbursed by the Bank under the Credit, as confirmed by the Bank pursuant to Article 2.03.

2.02 Currency of repayment, interest and other charges

Interest, repayments and other charges payable in respect of each Tranche shall be made by the Borrower in the currency in which the Tranche is disbursed.

Any other payment shall be made in the currency specified by the Bank having regard to the currency of the expenditure to be reimbursed by means of that payment.

2.03 Confirmation by the Bank

Within 10 (ten) days after disbursement of each Tranche, the Bank shall deliver to the Borrower the amortisation table referred to in Article 4.01, if appropriate, showing the disbursement date, currency, the amount disbursed, the repayment terms and the interest rate of and for that Tranche.

Article 3

INTEREST

3.01 Rate of interest

Fixed Rates and Spreads are available for periods of not less than 4 (four) years or, in the absence of a repayment of principal during that period, not less than 3 (three) years.

3.01A Fixed Rate Tranches

The Borrower shall pay interest on the outstanding balance of each Fixed Rate Tranche at the Fixed Rate quarterly, semi-annually or annually in arrears on the relevant Payment Dates as specified in the Disbursement Notice commencing on the first such Payment Date following the date on which the disbursement of the Tranche was made. If the period from the date on which disbursement was made to the first Payment Date is 15 (fifteen) days or less then the payment of interest aInterest shall be calculated on the basis of Article 5.01(a) at an annual rate that is the Fixed Rate.

3.01B Floating Rate Tranches

The Borrower shall pay interest on the outstanding balance of each Floating Rate Tranche at the Floating Rate quarterly, semi-annually or annually in arrears on the relevant Payment Dates, as specified in the Disbursement Notice commencing on the first such Payment Date following the date of disbursement of the Tranche. If the period from the date of disbursement to the first Payment Date is 15 (fifteen) days or less then the payment of interest accrued during such period shall be postponed to the following Payment Date.

The Bank shall notify the Floating Rate to the Borrower within 10 (ten) days following the commencement of each Floating Rate Reference Period.

If pursuant to Articles 1.05 and 1.06 disbursement of any Floating Rate Tranche takes place after the Scheduled Disbursement Date the Relevant Interbank Rate applicable to the first Floating Rate Reference Period shall apply as though the disbursement had been made on the Scheduled Disbursement Date.

Interest shall be calculated in respect of each Floating Rate Reference Period on the basis of Article 5.01(b).

3.01C Revision or Conversion of Tranches

Where the Borrower exercises an option to revise or convert the interest rate basis of a Tranche, it shall, from the effective Interest Revision/Conversion Date (in accordance with the procedure set out in Schedule D pay interest at a rate determined in accordance with the provisions of Schedule D.

3.02 Interest on overdue sums

Without prejudice to Article 10 and by way of exception to Article 3.01, interest shall accrue on any overdue sum payable under the terms of this Contract from the due date to the date of payment at an annual rate equal to the Relevant Interbank Rate plus 2% (200 basis points) and shall be payable in accordance with the demand of the Bank. For the purpose of determining the Relevant Interbank Rate in relation to this Article 3.02, the relevant periods within the meaning of Schedule B shall be successive periods of one month commencing on the due date.

However, interest on a Fixed Rate Tranche shall be charged at the annual rate that is the sum of the rate defined in Article 3.01A plus 0.25% (25 basis points) if that annual rate exceeds, for any given relevant period, the rate specified in the preceding paragraph.

If the overdue sum is in a currency other than the currency of the Loan, the following rate per annum shall apply, namely the relevant interbank rate that is generally retained by the Bank for transactions in that currency plus 2% (200 basis points), calculated in accordance with the market practice for such rate.

3.03 Market Disruption Event

If at any time between the date of issuance by the Bank of a Disbursement Notice in respect of a Tranche or the date that an Interest Revision/Conversion Proposal is accepted by the Borrower in accordance with Schedule D, and the date falling two Business Days prior to the Scheduled Disbursement Date or the relevant Interest Revision/Conversion Date, a Market Disruption Event occurs, the Bank may notify to the Borrower that this clause has come into effect. In such case, the following rules shall apply:

(a) In the case of a Notified Tranche to be disbursed in EUR, USD or GBP or a Tranche subject to Interest Revision/Conversion and denominated in EUR, USD or GBP, the rate of interest applicable to such Notified Tranche or Tranche subject to Interest Revision/Conversion until the Maturity Date or the Interest Revision/Conversion Date if any, shall be the percentage rate per annum which is the rate (expressed as a percentage rate per annum) which is determined by the Bank to be the all-inclusive cost to the Bank for the funding of the relevant Tranche based upon the then applicable internally generated Bank reference rate or an alternative rate determination method reasonably determined by the Bank. The Borrower shall have the right to refuse in writing such disbursement within the deadline specified in the notification and shall bear charges incurred as a result, if any, in which case the Bank shall not effect the disbursement and the corresponding Credit shall remain available for disbursement under Article 1.02B. If the Borrower does not refuse the disbursement in time, the parties agree that the disbursement and the conditions thereof shall be fully binding for both parties;

(b) In the case of a Tranche subject to Interest Revision/Conversion for which the Borrower has accepted an Interest Revision/Conversion Proposal and which is denominated in a currency other than EUR, USD or GBP, the parties agree that the denomination of the Tranche shall be converted to EUR, and the Bank shall notify to the Borrower the EUR equivalent of the Tranche in question and the relevant percentage rate as described above under (a) applicable to the Tranche from the Interest Revision/Conversion Date until the Maturity Date or the next Interest Revision/Conversion Date if any.

The Borrower shall have the right to refuse in writing such currency conversion within the deadline specified in the notification, in which case the Borrower shall repay the Tranche in full on the Interest Revision/Conversion Date. If the Borrower does not refuse the currency conversion in time, the parties agree that the conversion of the Tranche to EUR and the conditions thereof shall be fully binding for both parties.

In each case the Spread or Fixed Rate previously notified by the Bank in the Disbursement Notice or in an Interest Revision/Conversion Proposal shall be no longer applicable.

Article 4

REPAYMENT

4.01 Normal repayment

4.01A Repayment by instalments

(a) The Borrower shall repay each Tranche by instalments on the Payment Dates specified in the relevant Disbursement Notice in accordance with the terms of the amortisation table delivered pursuant to Article 2.03.

(b) Each amortisation table shall be drawn up on the basis that:

(i) in the case of a Fixed Rate Tranche without an Interest Revision/Conversion Date, repayment shall be made on a constant annuity basis or by equal annual, semi-annual or quarterly instalments of principal;

(ii) in the case of a Fixed Rate Tranche with an Interest Revision/Conversion Date or a Floating Rate Tranche, repayment shall be made by equal annual, semi-annual or quarterly instalments of principal;

(iii) the first repayment date of each Tranche shall be a Payment Date falling not earlier than 60 (sixty) days from the Scheduled Disbursement Date (or, in case of deferment, the actual disbursement date) and not later than the first Payment Date immediately following the fifth anniversary of the Scheduled Disbursement Date of the Tranche; and

(iv) the last repayment date of each Tranche shall be a Payment Date falling not earlier than 4 (four) years and not later than 25 (twenty five) years from the Scheduled Disbursement Date.

4.01B Single instalment

Alternatively, the Borrower may repay the Tranche in a single instalment on a Payment Date specified in the Disbursement Notice, being a date falling not less than 3 (three) years or more than 15 (fifteen) years from the Scheduled Disbursement Date.

4.02 Voluntary prepayment

4.02A Prepayment option

Subject to Articles 4.02B, 4.02C and 4.04, the Borrower may prepayall or part of any Tranche, together with accrued interest and indemnities if any, upon giving a Prepayment Notice with at least 1 (one) month’s prior notice specifying the Prepayment Amount and the Prepayment Date.

Subject to Article 4.02C the Prepayment Notice shall be binding and irrevocable.

4.02B Prepayment indemnity

4.02B(1) Unless the Borrower has accepted in writing a Fixed Rate in respect of an Interest Revision/Conversion Proposal pursuant to Schedule D, prepayment of a Tranche on its Interest Revision/Conversion Date as notified under Article 1.02C(viii), or in accordance with Schedule C.1, is effected without indemnity.

4.02B(2) FIXED RATE TRANCHE

Subject to Article 4.02B(1) above, if the Borrower prepays a Fixed Rate Tranche the Borrower shall pay to the Bank on the Prepayment Date an indemnity equal to the present value (as of the Prepayment Date) of the excess, if any, of:

(a) the interest that would accrue thereafter on the Prepayment Amount over the period from the Prepayment Date to the Interest Revision/Conversion Date, if any, or the Maturity Date, if it were not prepaid; over

(b) the interest that would so accrue over that period, if it were calculated at the Redeployment Rate, less 0.15% (15 basis points).

The said present value shall be calculated at a discount rate equal to the Redeployment Rate, applied as of each relevant Payment Date.

4.02B(3) FLOATING RATE TRANCHE

Subject to Article 4.02B(1) above, the Borrower may prepay a Floating Rate Tranche without indemnity on any relevant Payment Date.

4.02C Prepayment mechanics

The Bank shall notify the Borrower, not later than 15 (fifteen) days prior to the Prepayment Date, of the Prepayment Amount, of the accrued interest due thereon and of the indemnity payable under Article 4.02B or, as the case may be, that no indemnity is due.

Not later than the Acceptance Deadline, the Borrower shall notify the Bank either:

(a) that it confirms the Prepayment Notice on the terms specified by the Bank; or

(b) that it withdraws the Prepayment Notice.

If the Borrower gives the confirmation under paragraph (a) above, it shall effect the prepayment. If the Borrower withdraws the Prepayment Notice or fails to confirm it in due time, it may not effect the prepayment. Save as aforesaid, the Prepayment Notice shall be binding and irrevocable.

The Borrower shall accompany the prepayment by the payment of accrued interest and indemnity, if any, due on the Prepayment Amount.

The Prepayment Amount shall be applied pro rata to each outstanding instalment.

4.03 Compulsory prepayment

4.03A Grounds for prepayment

4.03A(1) PROJECT COST REDUCTION

If the total cost of the Project should be reduced from the figure stated in Recital (2) to a level at which the amount of the Credit exceeds 50% (fifty per cent) of such cost, the Bank may in proportion to the reduction forthwith, by notice to the Borrower, cancel the undisbursed portion of the Credit and/or demand prepayment of the Loan. The Borrower shall effect payment of the amount demanded on the date specified by the Bank, such date being a date falling not less than 30 (thirty) days from the date of the demand.

4.03A(2) PARI PASSU TO ANOTHER TERM LOAN

If the Borrower voluntarily prepays a part or the whole of any other loan originally granted to it for a term of more than 5 (five) years (a «Term Loan») otherwise than under revolving credit facilities which remain open for drawing after such prepayment on the same terms as such prepayment, the Bank may, by notice to the Borrower, cancel the Credit and demand prepayment of the Loan, in such proportion as the prepaid amount of the Term Loan bears to the aggregate outstanding amount of all Term Loans.

The Bank shall address its notice to the Borrower within 30 (thirty) days of receipt of notice under Article 8.02(ii).

For the purposes of this Article, «loan» includes any loan, bond or other form of financial indebtedness or any obligation for the payment or repayment of money. Such term shall exclude indebtedness in the form of publicly-issued bonds.

4.03A(3) CHANGE OF LAW

The Borrower shall promptly inform the Bank if a Change-of-Law Event has occurred or is likely to occur. In such case, or if the Bank has reasonable cause to believe that a Change-of-Law Event has occurred or is about to occur, the Bank may request that the Borrower consult with it. Such consultation shall take place within 30 (thirty) days from the date of the Bank’s request. If, after the lapse of 30 (thirty) days from the date of such request for consultation the Bank is of the opinion that the effects of the Change-of-Law Event cannot be mitigated to its satisfaction, the Bank may by notice to the Borrower, cancel the undisbursed portion of the Credit and demand prepayment of the Loan, together with accrued interest and all other amounts accrued or outstanding under this Contract.

The Borrower shall effect payment of the amount demanded on the date specified by the Bank, such date being a date falling not less than 30 (thirty) days from the date of the demand.

For the purposes of this Article «Change-of-Law Event» means the enactment, promulgation, execution or ratification of or any change in or amendment to any law, rule or regulation (or in the application or official interpretation of any law, rule or regulation) that occurs after the date of this Contract and which, in the opinion of the Bank, would materially impair the Borrower’s ability to perform its obligations under this Contract

4.03A(4) FAILURE TO ALLOCATE

If the Borrower fails to reallocate the Schemes on the due date in accordance with Article 1.09B, the Bank may, by notice to the Borrower, cancel the Credit in proportion to the amount not reallocated or demand prepayment of the Loan in an amount equal to the amount not reallocated, together with accrued interest and all other amounts accrued and outstanding under this Contract.

4.03B Prepayment mechanics

Any sum demanded by the Bank pursuant to Article 4.03A, together with any interest or other amounts accrued or outstanding under this Contract including, without limitation, any indemnity due under Article 4.03C, shall be paid on the date indicated by the Bank in its notice of demand and shall be applied in accordance with Article 10.05.

4.03C Prepayment indemnity

In the case of an Indemnifiable Prepayment Event, the indemnity, if any, shall be determined in accordance with Article 4.02B.

If, moreover, pursuant to any provision of Article 4.03A the Borrower prepays a Tranche on a date other than a relevant Payment Date, the Borrower shall indemnify the Bank in such amount as the Bank shall certify is required to compensate it for receipt of funds otherwise than on a relevant Payment Date.

4.04 Application of partial prepayments

If the Borrower partially prepays a Tranche, the Prepayment Amount shall be applied pro rata to each outstanding instalment.

A prepaid amount may not be reborrowed. This Article 4 shall not prejudice Article 10.

Article 5

PAYMENTS

5.01 Day count convention

Any amount due by way of interest, indemnity or fee from the Borrower under this Contract, and calculated in respect of a fraction of a year, shall be determined on the following respective conventions:

(a) for a Fixed Rate Tranche, a year of 360 (three hundred and sixty) days and a month of 30 (thirty) days; and

(b) for a Floating Rate Tranche, a year of 360 (three hundred and sixty) days (but 365 (three hundred and sixty five) days (invariable) for GBP) and the number of days elapsed.

5.02 Time and place of payment

Unless otherwise specified, all sums other than sums of interest, indemnity and principal are payable within 15 (fifteen) days of the Borrower’s receipt of the Bank’s demand.

Each sum payable by the Borrower under this Contract shall be paid to the respective account notified by the Bank to the Borrower. The Bank shall indicate the account not less than 15 (fifteen) days before the due date for the first payment by the Borrower and shall notify any change of account not less than 15 (fifteen) days before the date of the first payment to which the change applies. This period of notice does not apply in the case of payment under Article 10.

A sum due from the Borrower shall be deemed paid when the Bank receives it.

5.03 Set-off

The Bank may set off any matured obligation due from the Borrower under this Contract (to the extent beneficially owned by the Bank) against any obligation (whether or not matured) owed by the Bank to the Borrower regardless of the place of payment, booking branch or currency of either obligation. If the obligations are in different currencies, the Bank may convert either obligation at a market rate of exchange in its usual course of business for the purpose of the set-off. If either obligation is unliquidated or unascertained, the Bank may set off in an amount estimated by it in good faith to be the amount of that obligation.

5.04 Disruption to Payment Systems

If either the Bank determines (in its discretion) that a Disruption Event has occurred or the Bank is notified by the Borrower that a Disruption Event has occurred:

(a) the Bank may, and shall if requested to do so by the Borrower, consult with the Borrower with a view to agreeing with the Borrower such changes to the operation or administration of the Contract as the Bank may deem necessary in the circumstances;

(b) the Bank shall not be obliged to consult with the Borrower in relation to any changes mentioned in paragraph (a) if, in its opinion, it is not practicable to do so in the circumstances and, in any event, shall have no obligation to agree to such changes; and

(c) the Bank shall not be liable for any damages, costs or losses whatsoever arising as a result of a Disruption Event or for taking or not taking any action pursuant to or in connection with this Article 5.04.

Article 6

BORROWER UNDERTAKINGS AND REPRESENTATIONS

The undertakings in this Article 6 remain in force from the date of this Contract for so long as any amount is outstanding under this Contract or the Credit is in force.

6.01 Use of Loan and availability of other funds

The Borrower shall, and shall cause the Final Beneficiaries to, use all amounts borrowed by it under the Loan exclusively for the financing of Schemes to which allocation have been made pursuant to Article 1.08.

The Borrower shall ensure that it has available to it the other funds listed in Recital (2) and that such funds are expended, to the extent required, on the financing of the Schemes included in the Project.

6.02 Completion of Project

The Borrower shall, and shall cause the Final Beneficiary to, carry out the Project in accordance with the Technical Description as may be modified from time to time with the approval of the Bank, and complete it by the final date specified therein.

6.03 Increased cost of Project

If the total cost of the Project exceeds the estimated figure set out in Recital (2), the Borrower shall obtain the finance to fund the excess cost without recourse to the Bank, so as to enable the Project to be completed in accordance with the Technical Description. The plans for funding the excess cost shall be communicated to the Bank without delay.

6.04 Procurement procedure

The Borrower shall procure that each Final Beneficiary purchases equipment, secures services and orders works for the relevant Scheme by open international tender or other acceptable procurement procedure complying, to the Bank’s satisfaction, with its policy as described in its Guide to Procurement in force at the date of this Contract.

6.05 Continuing Project undertakings

The Borrower shall cause each Final Beneficiary to:

(a) Maintenance: maintain, repair, overhaul and renew all property forming part of the relevant Scheme as required to keep it in good working order;

(b) Project assets: unless the Bank shall have given its prior consent in writing, retain title to and possession of all or substantially all the assets comprising the relevant Scheme or, as appropriate, replace and renew such assets and maintain the relevant Scheme in substantially continuous operation in accordance with its original purpose; provided that the Bank may withhold its consent only where the proposed action would prejudice the Bank’s interests as lender to the Borrower or would render the relevant Scheme ineligible for financing by the Bank under its Statute or under Article 309 of the Treaty on the Functioning of the European Union;

(c) Insurance: insure all works and property forming part of the relevant Scheme to the satisfaction of the Bank in accordance wit

(d) Rights and Permits: maintain in force all rights of way or use and all permits necessary for the execution and operation of the relevant Scheme; and

(e) Environment:

(i) implement and operate the relevant Scheme in compliance with Environmental Law;

(ii) obtain and maintain requisite Environmental Approvals for the relevant Scheme; and

(iii) comply with any such Environmental Approvals.

(iv) not use the Bank’s funding to finance Schemes that require an EIA or biodiversity assessment according to EU and national law without/prior to receiving the consent from the competent authority, and the Non-Technical Summary of the EIA having been made available to the public and provided to the Bank; and

(v) obtain and provide to the Bank Form A and B as set out in Annex A.3, or its equivalent, before using the Bank’s funding to any Scheme.

(f) EU law:

execute and operate the relevant Scheme in accordance with the relevant laws of Croatia and the relevant standards of EU law, save for any general derogation made by the European Union.

The Borrower undertakes to verify the compliance of the Final Beneficiaries with the relevant and applicable EU legislation, in particular in the fields of environment, state-aid and public procurement.

(g) Other undertakings:

(i) store, maintain and update the relevant documentation including:

1. for Schemes requiring an EIA, environmental studies related to EIA, the Non-Technical Summaries of EIAs, and Nature/Biodiversity Assessments or equivalent documents supporting the compliance with the EU Habitats and Birds Directives;

2. for Schemes not requiring an EIA, either a reasoned statement from the competent authority as to why an EIA is not necessary or a statement from the Borrower explaining why the Scheme in question falls outside the scope of the EU EIA Directive.

In case of request by the Bank, the Borrower shall provide the documents under 1. and 2. above promptly and in any case not later than 10 Business Days from receipt of the request from the Bank, with reference to the commitment in EIB’s public disclosure policy on response to external inquiries;

(ii) ensure that there is no double-financing of the Schemes with other European Investment Bank’s IFI or other external financing facilities;

(iii) ensure that Non-Technical Summaries of the EIAs, if EIA is required for any Scheme, are made available to the public;

(iv) ensure that an EIA for all Schemes that are expected to have a significant impact on the environment, according to the definitions and criteria contained in the relevant EU Directives is carried out.

The Borrower shall:

(i) invite the Bank as an observer to the meetings of the Monitoring Committees of the IPA Operational Programmes and;

(ii) Maintain a PIU within its organisation until Project completion, to the Bank’s satisfaction;

(iii) in the case the Bank reasonably suspects of any irregularity in the implementation of a Scheme or a group of Schemes, establish a rigorous monitoring procedure in charge of an independent consultant upon the Bank’s request to ensure the proper management of the funds. In case of confirmation of the irregularity, the Borrower will reallocate the affected part of the Credit or Loan, as the case may be, to other Schemes previously agreed by the Bank, being the Borrower responsible of all incurred costs.

6.06 Compliance with laws

The Borrower shall, and shall cause each Final Beneficiary to, comply in all respects with all laws to which it or the relevant Schemes are subject if failure so to comply would, in the opinion of the Bank, materially impair its ability to perform its obligations under this Contract or would materially impair any security provided in respect of this Contract.

6.07 General Representations and Warranties

The Borrower represents and warrants to the Bank that:

(a) it has the power to execute, deliver and perform its obligations under this Contract and all necessary corporate, shareholder and other action has been taken to authorise the execution, delivery and performance of the same by it;

(b) this Contract constitutes its legally valid, binding and enforceable obligations;

(c) the execution and delivery of, the performance of its obligations under and compliance with the provisions of this Contract do not and will not:

(i) contravene or conflict with any applicable law, statute, rule or regulation, or any judgement, decree or permit to which it is subject;

(ii) contravene or conflict with any agreement or other instrument binding upon it which might reasonably be expected to have a material adverse effect on its ability to perform its obligations under this Contract;

(d) there has been no Material Adverse Change since 7 July 2010;

(e) no event or circumstance which constitutes an event of default under Article 10.01 has occurred and is continuing unremedied or unwaived;

(f) it has obtained all necessary consents, authorisations, licences or approvals of governmental or public bodies or authorities in connection with this Contract and the Project and all such consents, authorisations, licences or approvals are in full force and effect and admissible in evidence;

(g) its payment obligations under this Contract rank not less than pari passu in right of payment with all other present and future unsecured and unsubordinated obligations under any of its debt instruments except for obligations mandatorily preferred by law applying to companies generally; and

(h) it is in compliance with Article 6.09(e) and to the best of its knowledge and belief (having made due and careful enquiry) no material Environmental Claim has been commenced or is threatened against it not previously disclosed to the Bank.

The representations and warranties set out above shall survive the execution of this Contract and are, except paragraph (f) above, deemed repeated on each Scheduled Disbursement Date and on each Payment Date.

6.09 Integrity Commitment

The Borrower represents and warrants that it has not committed, and no person to its present knowledge has committed, any of the following acts and that it will not commit, and no person, with its consent or prior knowledge, will commit any such act, that is to say:

(a) the offering, giving, receiving or soliciting of any improper advantage to influence the action of an person holding a public office or function or a director or employee of a public authority or public enterprise or a director or official of a public international organisation in connection with any procurement process or in the execution of any contract in connection with Schemes; or

(b) any act which improperly influences or aims improperly to influence the procurement process or the implementation of a Schemes to the detriment of the Borrower, including collusion between tenderers.

The Borrower undertakes to inform the Bank if it should become aware of any fact or information suggestive of the commission of any such act.

Article 7

The undertakings in this Article 7 remain in force from the date of this Contract for so long as any amount is outstanding under this Contract or the Credit is in force.

7.01 Pari Passu ranking

The Borrower shall ensure that its payment obligations under this Contract rank, and will rank, not less than pari passu in right of payment with all other present and future unsecured and unsubordinated obligations under any of its External Debt Instruments except for obligations mandatorily preferred by law applying to companies generally.

In particular, if the Bank makes a demand under Article 10.01 or if an event or potential event of default under any unsecured and unsubordinated External Debt Instrument of the Borrower or of any of its agencies or instrumentalities has occurred and is continuing, the Borrower shall not make (or authorize) any payment in respect of any other such External Debt Instrument (whether regularly scheduled or otherwise) without simultaneously paying, or setting aside in a designated account for payment on the next Payment Date a sum equal to, the same proportion of the debt outstanding under this Contract as the proportion that the payment under such External Debt Instrument bears to the total debt outstanding under that Instrument. For this purpose, any payment of an External Debt Instrument that is made out of the proceeds of the issue of another instrument, to which substantially the same persons as hold claims under the External Debt Instrument have subscribed, shall be disregarded.

In this Contract, «External Debt Instrument» means (a) an instrument, including any receipt or statement of account, evidencing or constituting an obligation to repay a loan, deposit, advance or similar extension of credit (including without limitation any extension of credit under a refinancing or rescheduling agreement), (b) an obligation evidenced by a bond, debenture or similar written evidence of indebtedness or (c) a guarantee granted by the Borrower for an obligation of a third party; provided in each case that such obligation is: (i) governed by a system of law other than the law of the Borrower; or (ii) payable in a currency other than the currency of the Borrower’s country; or (iii) payable to a person incorporated, domiciled, resident or with its head office or principal place of business outside the Borrower’s country.

7.02 Additional Security

Should the Borrower grant to a third party any security for the performance of any External Debt Instrument or any preference or priority in respect thereof, the Borrower shall, if so required by the Bank, provide to the Bank equivalent security for the performance of its obligations under this Contract or grant to the Bank equivalent preference or priority.

7.03 Clauses by inclusion

If the Borrower concludes with any other medium or long term financial creditor a financing agreement that includes a loss-of-rating clause, the Borrower shall so inform the Bank and shall, at the request of the Bank, execute an agreement to amend this Contract so as to provide for an equivalent provision in favour of the Bank.

Article 8

INFORMATION AND VISITS

8.01 Information concerning the Project

The Borrower shall:

(a) deliver to the Bank:

(i) the information in content and in form, and at the times, specified in Schedule A.2 or otherwise as agreed from time to time by the parties to this Contract; and

(ii) any such information concerning the Schemes included in the Allocation Request as the Bank may reasonably require within a reasonable time; and

(iii) any such information or further document concerning the financing, procurement, implementation, operation and environmental matters of or for the Project as the Bank may reasonably require within a reasonable time;

provided always that if such information or document is not delivered to the Bank on time, and the Borrower does not rectify the omission within a reasonable time set by the Bank in writing, the Bank may remedy the deficiency, to the extent feasible, by employing its own staff or a consultant or any other third party, at the Borrower’s expense and the Borrower shall provide such persons with all assistance necessary for the purpose;

(b) submit for the approval of the Bank without delay any material change to the Project, also taking into account the disclosures made to the Bank in connection with the Project prior to the signing of this Contract, in respect of, inter alia, the price, design, plans, timetable or to the expenditure programme or financing plan for the Project;

(c) promptly inform the Bank of:

(i) any action or protest initiated or any objection raised by any third party or any genuine complaint received by the Borrower or any material Environmental Claim that is to its knowledge commenced, pending or threatened against it with regard to environmental or other matters affecting the Project; and

(ii) any fact or event known to the Borrower, which may substantially prejudice or affect the conditions of execution or operation of the Project; and

(iii) any non-compliance of any Schemes it with any applicable Environmental Law; and

(iv) any suspension, revocation or modification of any Environmental Approval as applicable to any Scheme,

and set out the action to be taken with respect to such matters.

8.02 Information concerning the Borrower

The Borrower shall promptly inform the Bank immediately of:

(i) any fact which obliges it to prepay any financial indebtedness or any EU funding;

(ii) any event or decision that constitutes or may result in the events described in Article 4.03A;

(iii) any intention on its part to grant any security over any of its assets in favour of a third party;

(iv) any fact or event that is reasonably likely to prevent the substantial fulfilment of any obligation of the Borrower under this Contract;

(v) any event listed in Article 10.01 having occurred or being threatened or anticipated.

8.03 Visits by the Bank

The Borrower shall allow persons designated by the Bank to visit the sites, installations and works comprising the Project and to conduct such checks as they may wish, and shall provide them, or ensure that they are provided, with all necessary assistance for this purpose.

The Borrower shall allow persons designated by the Bank, as well as persons designated by other EU institutions or bodies when so required by the relevant mandatory provisions of EU law, to visit the sites, installations and works comprising the Project and to conduct such checks as they may wish, and shall provide them, or ensure that they are provided, with all necessary assistance for this purpose.

The Borrower acknowledges that the Bank may be obliged to divulge such information relating to the Borrower and the Project to any competent EU institution or body in accordance with the relevant mandatory provisions of EU law.

Article 9

CHARGES AND EXPENSES

9.01 Taxes, duties and fees

The Borrower shall pay all taxes, duties, fees and other impositions of whatsoever nature, including stamp duty and registration fees, arising out of the execution or implementation of this Contract or any related document and in the creation, perfection, registration or enforcement of any security for the Loan to the extent applicable.

The Borrower shall pay all principal, interest, indemnities and other amounts due under this Contract gross without deduction of any national or local impositions whatsoever; provided that, if the Borrower is obliged to make any such deduction, it will gross up the payment to the Bank so that after deduction, the net amount received by the Bank is equivalent to the sum due.

9.02 Other charges

The Borrower shall bear all charges and expenses, including professional, banking or exchange charges incurred in connection with the preparation, execution, implementation and termination of this Contract or any related document, any amendment, supplement or waiver in respect of this Contract or any related document, and in the amendment, creation, management and realisation of any security for the Loan.

The Bank shall provide documentary support for any such charges or expenses 14 (fourteen) days before its demand for payment falls due.

Article 10

EVENTS OF DEFAULT

10.01 Right to demand repayment

The Borrower shall repay all or part of the Loan forthwith, together with accrued interest and all other accrued or outstanding amounts under this Contract, upon written demand being made by the Bank in accordance with the following provisions.

10.01A Immediate demand

The Bank may make such demand immediately:

(a) if the Borrower fails on the due date to repay any part of the Loan, to pay interest thereon or to make any other payment to the Bank as provided in this Contract, unless (i) its failure to pay is caused by an administrative or technical error or a Disruption Event and (ii) payment is made within 3 (three) Business Days of its due date;

(b) if any information or document given to the Bank by or on behalf of the Borrower or any representation or statement made or deemed to be made by the Borrower in application of this Contract or in connection with the negotiation or performance of this Contract is or proves to have been incorrect, incomplete or misleading in any material respect;

(c) if, following any default of the Borrower in relation to any loan, or any obligation arising out of any financial transaction, other than the Loan:

(i) the Borrower is required or is capable of being required or will, following expiry of any applicable contractual grace period, be required or be capable of being required to prepay, discharge, close out or terminate ahead of maturity such other loan or obligation or

(ii) any financial commitment for such other loan or obligation is cancelled or suspended;

(d) if the Borrower is unable to pay its debts as they fall due, or suspends its debts, or makes or, without prior written notice to the Bank, seeks to make a composition with its creditors;

(e) if the Borrower defaults in the performance of any obligation in respect of any other loan granted by the Bank or financial instrument entered into with the Bank;

(f) if the Borrower defaults in the performance of any obligation in respect of any other loan made to it from the resources of the Bank or the EU;

(g) if a Material Adverse Change occurs, as compared with the Borrower’s condition at the date of this Contract; or

(h) if it is or becomes unlawful for the Borrower to perform any of its obligations under this Contract other transactional documents or this Contract other transactional documents is not effective in accordance with its terms or is alleged by the Borrower to be ineffective in accordance with its terms.

10.01B Demand after notice to remedy

The Bank may also make such demand:

(a) if the Borrower fails to comply with any obligation under this Contract not being an obligation mentioned in Article 10.01A; or

(b) if any fact related to the Borrower or the Project stated in the Recitals materially alters and is not materially restored and if the alteration either prejudices the interests of the Bank as lender to the Borrower or adversely affects the implementation or operation of the Project,

unless the non-compliance or circumstance giving rise to the non-compliance is capable of remedy and is remedied within a reasonable period of time specified in a notice served by the Bank on the Borrower.

10.02 Other rights at law

Article 10.01 shall not restrict any other right of the Bank at law to require prepayment of the Loan.

10.03 Indemnity

10.03A Fixed Rate Tranches

In case of demand under Article 10.01 in respect of any Fixed Rate Tranche, the Borrower shall pay to the Bank the amount demanded together with a sum calculated in accordance with Article 4.02B on any amount that has become due and payable. Such sum shall accrue from the due date for payment specified in the Bank’s notice of demand and be calculated on the basis that prepayment is effected on the date so specified.

10.03B Floating Rate Tranches

In case of demand under Article 10.01 in respect of any Floating Rate Tranche, the Borrower shall pay to the Bank the amount demanded together with a sum equal to the present value of 0.15% (15 basis points) per annum calculated and accruing on the amount due to be prepaid in the same manner as interest would have been calculated and would have accrued, if that amount had remained outstanding according to the original amortisation schedule of the Tranche, until the Interest Revision/Conversion Date, if any, or the Maturity Date.

The value shall be calculated at a discount rate equal to the Redeployment Rate applied as of each relevant Payment Date.

10.03C General

Amounts due by the Borrower pursuant to this Article 10.03 shall be payable on the date of prepayment specified in the Bank’s demand.

10.04 Non-Waiver

No failure or delay or single or partial exercise by the Bank in exercising any of its rights or remedies under this Contract shall be construed as a waiver of such right or remedy. The rights and remedies provided in this Contract are cumulative and no

10.05 Application of sums received

Sums received by the Bank following a demand under Article 10.01 shall be applied first in payment of expenses, interest and indemnities and secondly in reduction of the outstanding instalments in inverse order of maturity. The Bank may apply sums received between Tranches at its discretion.

Article 11

LAW AND JURISDICTION

11.01 Governing Law

This Contract and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall be governed by the laws of England.

11.02 Jurisdiction

The parties hereby submit to the jurisdiction of the Courts of England.

The parties to this Contract hereby waive any immunity from or right to object to the jurisdiction of these courts. A decision of the courts given pursuant to this Article shall be conclusive and binding on each party without restriction or reservation.

11.03 Agent of Service

Without prejudice to any other mode of service allowed under any relevant law, the Borrower hereby appoints the Embassy of the Republic of Croatia in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as its agent of service for the purposes of accepting service on its behalf of any writ, notice, order, judgement or other legal process. The Borrower agrees that failure by a process agent to notify it of the process will not invalidate the proceedings concerned.

11.04 Evidence of sums due

In any legal action arising out of this Contract the certificate of the Bank as to any amount or rate due to the Bank under this Contract shall in the absence of manifest error be prima facie evidence of such amount or rate.

Article 12

FINAL CLAUSES

12.01 Notices to either party

Notices and other communications given under this Contract addressed to either party to this Contract shall be made to the address or facsimile number as set out below, or to such other address or facsimile number as a party previously notifies to the other in writing:

For the Bank

Attention: Ops A

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Facsimile no: +352 4379 67487

For the Borrower

Attention: Ministry of Finance

Katanciceva 5

10 000 Zagreb

Facsimile no.: +385 1 4922 598

12.02 Form of notice

Any notice or other communication given under this Contract must be in writing.

Notices and other communications, for which fixed periods are laid down in this Contract or which themselves fix periods binding on the addressee, may be made by hand delivery, registered letter or facsimile. Such notices and communications shall be deemed to have been received by the other party on the date of delivery in relation to a hand-delivered or registered letter or on receipt of transmission in relation to a facsimile.

Other notices and communications may be made by hand delivery, registered letter or facsimile or, to the extent agreed by the parties by written agreement, by email or other electronic communication.

Without affecting the validity of any notice delivered by facsimile according to the paragraphs above, a copy of each notice delivered by facsimile shall also be sent by letter to the relevant party on the next following Business Day at the latest.

Notices issued by the Borrower pursuant to any provision of this Contract shall, where required by the Bank, be delivered to the Bank together with satisfactory evidence of the authority of the person or persons authorised to sign such notice on behalf of the Borrower and the authenticated specimen signature of such person or persons.

12.03 Recitals, Schedules and Annex

The Recitals and following Schedules form part of this Contract:

Schedule A

Technical Description, Allocation Procedures and Reporting

Schedule B

Definition of EURIBOR and LIBOR

Schedule C

Forms for Borrower

Schedule D

Interest Rate Revision and Conversion

Schedule E

F.1 Allocation Request for Schemes with an investment cost not exceeding EUR 10,000,000.00 (ten million euros)

F.2 Allocation Request for Schemes with an investment cost between EUR 10,000,000.00 (ten million euros) and EUR 50,000,000.00 (fifty million euros)

The following Annex is attached hereto:

Annex I

Authorisation of signatory

12.04 Entry into force

This Contract shall enter into force on the date of entry into force of the law of its ratification.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have caused this Contract to be executed in 4 originals in the English language and have respectively caused Ms Vladimira Ivandić and Mr Massimo Novo to initial each page of this Contract on their behalf.

At Zagreb, this 30 September 2010

Signed for and on behalf of

REPUBLIC OF CROATIA

Signed for and on behalf of

EUROPEAN INVESTMENT BANK

The Vice Prime Minister and Minister of Finance

The Vice President

Ivan Šuker

Matthias Kollatz-Ahnen

SCHEDULE A

Project Specification and Reporting

A.1 TECHNICAL DESCRIPTION (Article 6.02)

A.1.1 Purpose, Location

This multi-sector Framework Loan/Structural Programme Loan will co-finance the national contribution to the Croatian IPA programme 2007-2011 and two selected ISPA projects. IPA, Instrument for Pre-accession Assistance replaces the former pre-accession support which was delivered through a number of different instruments, namely Phare, ISPA, SAPARD and EU funding for the Western Balkans delivered through the CARDS programme. The IPA programme has five components. Component I aims at transition assistance and institutional capacity building, component II at cross-border cooperation, components III and IV include four different sectoral Operational Programmes: Environmental Operational Programme Instrument for Pre-accession Assistance 2007HR16IPO003, Regional Competitiveness OP, Transport OP and Human Resource Development OP. All four OPs are in line with the Croatian Strategic Coherence Framework 2007-2013. The last element in the IPA programme is component V, supporting rural development which is not included in this programme. In addition to the schemes under IPA 2007-2011, there will be two ISPA projects included in this operation: the Regional Waste management Centre Bikarac in the county of Šibenik-Knin and the Vinkovic-Tovarnik railways rehabilitation project. The schemes in this project will thus primarily concern projects in the areas of infrastructure investments in environmental protection and transport, economic development and competitiveness, employment and education.

A.1.2 Description

The EIB will support selected schemes under the IPA Programme 2007-2011 and two ISPA projects as indicated in the table A.1.2.1.

A.1.2.1 Indicative List of Projects

The Indicative List of Projects serves as a tool to identify the types of schemes that are eligible for EIB financing. The list of schemes to be financed by this loan may change according to the needs of Republic of Croatia and in line with EIB appraisal procedures, the list may be adjusted to changes made in the IPA Programme 2077-2011 and the two selected ISPA projects. The Indicative List of Projects results from an initial screening based on the EIB’s general eligibility criteria. Should it be necessary due to changes in the priorities, schemes may be deleted from or added to the list assuming normal eligibility check by the Bank during any point in time within the Allocation Period of the Loan. All schemes to be financed under this Framework Loan are subject to normal appraisal/review as described in Art A.1.4.

EIB Project scope – IPA schemes and ISPA projects eligible for EIB financing

IPA I 2007

Project name

Programme/Priority

National Border Management Information System – Phase III

ABILITY TO ASSUME THE OBLIGATIONS OF MEMBERSHIP

Customs Laboratory Development

ABILITY TO ASSUME THE OBLIGATIONS OF MEMBERSHIP

IPA II 2007

Transnational Programmes South-East Europe and Mediterranean and the Cross Boarder Programmes

Project name

Programme/Measure

Stakeholder oriented flood risk assessment for the Danube floodplains, DANUBE FLOODRISK

IPA II SEE 2007/Protection and Improvement of the Environment

Network of Danube Waterway Administrations, NEWADA

IPA II SEE 2007/Improvement of the Accessibility

Cooperation-Network for logistics and nautical education focusing on Inland Waterway Transport in the Danube corridor supported by innovative solutions, NELI

IPA II SEE 2007/Facilitation of Innovation and Entrepreneurship; Area of Intervention – Enhance the Framework Conditions and pave the way for Innovation

IPA I 2008

Project name

Programme/Priority

Continued Support to Capacity Strengthening of the Veterinary, Phytosanitary and Sanitary Border Inspection

ABILITY TO ASSUME THE OBLIGATIONS OF MEMBERSHIP

Croatian Employment Service Labour Market Training Centre

ABILITY TO ASSUME THE OBLIGATIONS OF MEMBERSHIP

Blue Border Surveillance – Phase II

ABILITY TO ASSUME THE OBLIGATIONS OF MEMBERSHIP

Enforcement of the new Environmental Protection Act harmonised with EU legislation in cases of criminal offences against the environment

ABILITY TO ASSUME THE OBLIGATIONS OF MEMBERSHIP

IPA 2008 II -Transnational Programmes South-East Europe and Mediterranean + Cross Boarder Programmes

Priority */TA Project

Programme/Measure

Regional Common Action Strategy Against Coastal Erosion and climate change effects for a sustainable coastal planning in the Mediterranean basin, COASTANCE

IPA II MED 2008/Protection of the environment and promotion of a sustainable territorial development

IPA COMPONENT I 2009

Project name

Programme/Priority

Reconstruction of Maškovića Han and economic revitalization of Vrana Settlement

IPA 2009/Economic Criteria

Preparations for eCTD and implementation of digital archival information system

IPA 2009/Ability to assume obligations of membership

Upgrading of four selected long-term veterinary and phytosanitary border inspection posts

IPA 2009/Ability to assume obligations of membership

Capacity Building for preparation of management plans and strengthening of nature protection inspection for proposed Natura 2000 sites

IPA 2009/Ability to assume obligations of membership

Capacity Building for implementation Directive on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment and the Water Framework Directive

IPA 2009/Ability to assume obligations of membership

Capacity Building for the implementation of the environmental acquis in the areas of waste management, integrate pollution prevention and control and noise protection

IPA 2009/Ability to assume obligations of membership

Facility for Project Preparation and Reinforcement of Administrative Capacity

IPA 2009/Supporting Programme

IPA OP TRANSPORT

Project name

Programme/Priority/Measure

IPA 2007-09

Transport Operational programme/Priority axis 1: Upgrading Croatia’s rail transport system/Measure 1.1: Line up-grading and modernisation

Okučani to Novska Railway Rehabilitation and Upgrade

Transport Operational programme/Priority axis 1: Upgrading Croatia’s rail transport system/Measure 1.1: Line up-grading and modernisation

Line Rehabilitation Novska to Dugo Selo Section

Transport Operational programme/Priority axis 1: Upgrading Croatia’s rail transport system/Measure 1.1:Line up-grading and modernisation

IPA 2010-11

Transport Operational programme/Priority axis 1: Upgrading Croatia’s rail transport system/Measure 1.1: Line up-grading and modernisation

Preparation of design and other project documents for «Upgrade and Renewal on Railway Line Dugo Selo – Novska, phase two«

Transport Operational programme/Priority axis 1: Upgrading Croatia’s rail transport system/Measure 1.1:Line up-grading and modernisation

Preparation of design and other project documents for «Construction of Second Track and Construction of New Double Track Line on Sections of Railway Line Dugo Selo – Novska«

Transport Operational programme/Priority axis 1: Upgrading Croatia’s rail transport system/Measure 1.1:Line up-grading and modernisation

Preparation of design and other project documents for «Construction of New Double Track Line on Railway Line Section Goljak – Skradnik«

Transport Operational programme/Priority axis 1: Upgrading Croatia’s rail transport system/Measure 1.1:Line up-grading and modernisation

Preparation of design and other project documents for «Upgrade and Construction of Second Track on Railway Line Section Križevci – Koprivnica – national border«

Transport Operational programme/Priority axis 1: Upgrading Croatia’s rail transport system/Measure 1.1:Line up-grading and modernisation

Preparation of design and other project documents for «Upgrade, Construction of Second Track and Construction of New Double Track Line on Sub-sections of Railway Line Section Hrvatski Leskovac – Karlovac«

Transport Operational programme/Priority axis 1: Upgrading Croatia’s rail transport system/Measure 1.1:Line up-grading and modernisation

Preparation of design and other project documents for «Upgrade and Electrification of Railway Line Vinkovci – Vukovar«

Transport Operational programme/Priority axis 1: Upgrading Croatia’s rail transport system/Measure 1.1:Line up-grading and modernisation

Preparation of design and other project documents for «Construction of New Freight Bypass Double Track Railway Line Zaprešić – Horvati – Turopolje – Dugo Selo«

Transport Operational programme/Priority axis 1: Upgrading Croatia’s rail transport system/Measure 1.1:Line up-grading and modernisation

IPA 2007-09

Transport Operational programme/Priority axis 1: Upgrading Croatia’s rail transport system Measure 1.2: Improvement of the safety and efficiency of railway

Creation of a training and certification centre for the railways employees in Croatia

Transport Operational programme/Priority axis 1: Upgrading Croatia’s rail transport system Measure 1.2: Improvement of the safety and efficiency of railway

Zagreb Main Station Signalling and Interlocking System

Transport Operational programme/Priority axis 1: Upgrading Croatia’s rail transport system/Measure 1.2: Improvement of the safety and efficiency of railway operations

IPA 2007-09

Transport Operational programme/Priority axis 3: Technical Assistance – Measure 3.1: Programme management and capacity building

Technical Assistance to the Transport Operating Structure for management of the Operational Programme and implementation of projects

Transport Operational programme/Priority axis 3: Technical Assistance – Measure 3.1: Programme management and capacity building

Support to the Transport Operating Structure in ex-ante evaluation of the Transport Operational Programme for Structural Funds

Transport Operational programme/Priority axis 3: Technical Assistance – Measure 3.1: Programme management and capacity building

IPA 2010-11

Transport Operational programme/Priority axis 3: Technical Assistance – Measure 3.1: Programme management and capacity building

Technical Assistance to the Transport Operating Structure for management of the Operational Programme and implementation of projects

Transport Operational programme/Priority axis 3: Technical Assistance – Measure 3.1: Programme management and capacity building

IPA OP ENVIRONMENTAL

Project name

Programme/Priority/Measure

IPA 2007-11

IPA OP Environment/Priority Axis 1. Development of waste management infrastructure for establishing an integrated waste management system in Croatia/Measure 1.1. Establishment of new waste management centres at county/regional levels

County Waste Management Centre Marišćina

IPA OP Environment/Priority Axis 1. Development of waste management infrastructure for establishing an integrated waste management system in Croatia/Measure 1.1. Establishment of new waste management centres at county/regional levels

County Waste Management Centre Kaštijun

IPA OP Environment/Priority Axis 1.

Development of waste management infrastructure for establishing an integrated waste management system in Croatia/Measure 1.1. Establishment of new waste management centres at county/regional levels

IPA 2010-11

IPA OP Environment/Priority Axis 1. Development of waste management infrastructure for establishing an integrated waste management system in Croatia/Measure 1.1. Establishment of new waste management centres at county/regional levels

Development of documentation for establishment of Waste Management Centres (WMC) at county levels

IPA OP Environment/Priority Axis 1.

Development of waste management infrastructure for establishing an integrated waste management system in Croatia/Measure 1.1. Establishment of new waste management centres at county/regional levels

IPA 2010-11

IPA OP Environment/Priority Axis 1.

Development of waste management infrastructure for establishing an integrated waste management system in Croatia/

Measure 1.2. Remediation of sites highly polluted by waste (hot spots)

Development of documentation for remediation of site highly polluted by waste (‘hot spot’) pit ‘Sovjak’

IPA OP Environment/Priority Axis 1.

Development of waste management infrastructure for establishing an integrated waste management system in Croatia/

Measure 1.2. Remediation of sites highly polluted by waste (hot spots)

IPA 2007-09

IPA OP Environment/Priority Axis 2 – Protecting Croatia’s water resources through improved water supply and integrated wastewater management systems/Measure 2.1 Establishment of modern water supply systems and networks/Measure 2.2 Construction of waste water treatment plants for domestic and industrial wastewaters and building/upgrading of sewerage network

Water Supply and Sewerage System with Waste Water Treatment Plant for Slavonski Brod

IPA OP Environment/Priority Axis 2 – Protecting Croatia’s water resources through improved water supply and integrated wastewater management systems/Measure 2.1 Establishment of modern water supply systems and networks/Measure 2.2 Construction of waste water treatment plants for domestic and industrial wastewaters and building/upgrading of sewerage network

Water Supply and Sewerage Improvements with Waste Water Treatment Plant in Knin

IPA OP Environment/Priority Axis 2 – Protecting Croatia’s water resources through improved water supply and integrated wastewater management systems/Measure 2.1 Establishment of modern water supply systems and networks/Measure 2.2 Construction of waste water treatment plants for domestic and industrial wastewaters and building/upgrading of sewerage network

Water Supply and Sewerage Improvements and construction of waste water treatment plant in the Municipality of Drniš

OP Environment/Priority Axis 2 – Protecting Croatia’s water resources through improved water supply and integrated wastewater management systems/Measure 2.1 Establishment of modern water supply systems and networks/Measure 2.2 Construction of waste water treatment plants for domestic and industrial wastewaters and building/upgrading of sewerage network

IPA 2010-11

OP Environment/Priority Axis 2 – Protecting Croatia’s water resources through improved water supply and integrated wastewater management systems/Measure 2.2 Construction of waste water treatment plants for domestic and industrial wastewaters and building/upgrading of sewerage network

IPA 2007-09

OP Environment/Priority axis 3: TA – Measure 3.1: OP management and capacity building

Development of institutional capacity for managing and absorbing IPA

OP Environment/Priority axis 3: TA – Measure 3.1: OP management and capacity building

IPA 2010-11

Environment/Priority axis 3: TA – Measure 3.1: OP management and capacity building

Development of institutional capacity for managing and absorbing IPA

Environment/Priority axis 3: TA – Measure 3.1: OP management and capacity building

IPA OP REGIONAL COMPETITIVENESS

Project name

Programme/Priority/Measure

IPA 2007-09

Regional Competitiveness Operational Programme/Priority Axis 2: Enhancing the competitiveness of the Croatian Economy/

Measure 2.2: Technology transfer and support services for knowledge-based start-ups

Business Related Infrastructure

Regional Competitiveness Operational Programme/Priority Axis 1. Improving development potential of the lagging behind regions

Science and innovation investment fund/SIIF

Regional Competitiveness Operational Programme/Priority Axis 2: Enhancing the competitiveness of the Croatian Economy/

Measure 2.2: Technology transfer and support services for knowledge-based start-ups

Bio Centre

Regional Competitiveness Operational Programme/Priority Axis 2: Enhancing the competitiveness of the Croatian Economy

Measure 2.2: Technology transfer and support services for knowledge-based start-ups

IPA 2010-11

Regional Competitiveness Operational Programme/Priority Axis 2: Enhancing the competitiveness of the Croatian Economy

Measure 2.2: Technology transfer and support services for knowledge-based start-ups

Science and Innovation Investment Fund

Regional Competitiveness Operational Programme/Priority Axis 2: Enhancing the competitiveness of the Croatian Economy

Measure 2.2: Technology transfer and support services for knowledge-based start-ups

Research infrastructure for Campus-based laboratories at University of Rijeka

Regional Competitiveness Operational Programme/Priority Axis 2: Enhancing the competitiveness of the Croatian Economy

Measure 2.2: Technology transfer and support services for knowledge-based start-ups

IPA OP HUMAN RECOURSES DEVELOPEMENT

Project name

Priority

IPA 2007 – 2009

Local partnerships for employment-Phase 3

Enhancing access to employment and sustainable inclusion in the labour market

Youth in the labour market

Enhancing access to employment and sustainable inclusion in the labour market

CES Services to clients: Improving lifelong career guidance and ICT support

Enhancing access to employment and sustainable inclusion in the labour market

IPA 2010 – 2011

Training for employment of redundant workers, those threatened by unemployment and the long-term unemployed

Enhancing access to employment and sustainable inclusion in the labour market

Improving access to sustainable employment of long-term unemployed highly educated persons

Enhancing access to employment and sustainable inclusion in the labour market

Local employment development initiatives

Enhancing access to employment and sustainable inclusion in the labour market

The new approaches of CES in delivering services to clients

Enhancing access to employment and sustainable inclusion in the labour market

IPA 2007 – 2009

Fostering effective inclusion of persons with disabilities into the labour market

Reinforcing social inclusion of people at a disadvantage

Establishing Support in Social Integration and Employment of disadvantaged and marginalised groups

Reinforcing social inclusion of people at a disadvantage

Women in the labour market

Reinforcing social inclusion of people at a disadvantage

Access to education by students with disabilities

Reinforcing social inclusion of people at a disadvantage

IPA 2010 – 2011

Improving labour market access of disadvantaged groups

Reinforcing social inclusion and integration of people at a disadvantage

Establishing Support in Social Inclusion and Employment of Marginalized and Disadvantaged Groups

Reinforcing social inclusion and integration of people at a disadvantage

Integration of disadvantaged groups in regular educational system

Reinforcing social inclusion and integration of people at a disadvantage

Broadening the Network of Social Services in the Community

Reinforcing social inclusion and integration of people at a disadvantage

Support to the Social Welfare Sector in the Process of Further Deinstitutionalisation of Social Services

Reinforcing social inclusion and integration of people at a disadvantage

IPA 2007 – 2009

Further development of CROQF

Enhancing human capital and employability

Strengthening the institutional framework for the development of the VET curricula

Enhancing human capital and employability

Implementation of new curricula

Enhancing human capital and employability

VET Quality Assurance Development

Enhancing human capital and employability

Regional network of local learning institutions

Enhancing human capital and employability

Comprehensive strengthening of the capacities of the AVET

Enhancing human capital and employability

IPA 2010 – 2011

Strengthening institutional framework for the in- service VET teacher training

Enhancing human capital and employability

Further development and implementation of the Croatian Qualifications Framework

Enhancing human capital and employability

Development of new features in VET curricula in line with the changing needs of the labour market/economy

Enhancing human capital and employability

Capacity Building of the Adult Education Institutions

Enhancing human capital and employability

Capacity Building of the Adult Education Institutions

Enhancing human capital and employability

Improving the Quality of In-service Teacher Training System

Enhancing human capital and employability

Reforming Financial Governance at Croatian Universities

Enhancing human capital and employability

Capacity Building for Quality Assurance in Education

Enhancing human capital and employability

Development of the National Information System for Science and Higher education (NISSHE)

Enhancing human capital and employability

ISPA PROJECTS

Project name

Programme/Priority/Measure

Regional Waste Management

Centre Bikarac; County of Šibenik-Knin

ISPA 2005/2005HR 16 P PE 003

Vinkovci to Tovarnik to State Border Railway Rehabilitation

ISPA 2005/2005 HR 16 P PT 001

A.1.2.2 Indicative List of Large Schemes

Large schemes exceeding EUR 10m already identified are listed below. These schemes will be appraised/reviewed separately by the Bank’s services.

Under OP Transport:

o Okučani to Novska Railway Rehabilitation and Upgrade

o Preparation of design and other project documents for «Construction of Second Track and Construction of New Double Track Line on Sections of Railway Line Dugo Selo – Novska«

o Preparation of design and other project documents for «Construction of New Double Track Line on Railway Line Section Goljak – Skradnik«

o Preparation of design and other project documents for «Construction of New Freight Bypass Double Track Railway Line Zaprešić – Horvati – Turopolje – Dugo Selo«

o Zagreb Main Station Signalling and Interlocking System

Under OP Environment

o County Waste Management Centre Marišćina Primorje–Gorski Kotar County

o County Waste Management Centre Kaštijun Istrian County

o Water Supply and Sewerage System with Waste Water Treatment Plant for Slavonski Brod

o Water Supply and Sewerage Improvements with Waste Water Treatment Plant in Knin

o Water Supply and Sewerage Improvements and construction of waste water treatment plant in the Municipality of Drniš

Under OP Regional Competitiveness

o Research infrastructure for Campus-based laboratories at University of Rijeka

ISPA Projects

o Regional Waste Management Centre Bikarac; County of Šibenik-Knin

o Vinkovic-Tovarnik railways rehabilitation

According to preliminary estimates, the cost of the Vinkovic-Tovarnik railways rehabilitation project will exceed EUR 50m. Since the project cost exceeds the EUR 50m threshold, it will require a separate ex-ante appraisal as well as a separate presentation to the EIB Board. Should any other of the large schemes exceed EUR 50m, the same procedure will apply.

A.1.3 Calendar

Investment schemes should be implemented and completed during the 2007 – 2015 period.

A.1.4 The Bank’s allocation procedure

Standard Bank procedures for Framework loans/Structural programme lending to be applied for all schemes co-financed with the EU Funds (IPA, ISPA). The Bank will generally allocate its funds only to eligible schemes which are economically, technically and financially justified and environmentally sound. The Promoter shall ensure compliance of all schemes with the Bank’s eligibility as indicated in A.1.5.

The Promoter will submit, for each allocation, a standard allocation request (letter) in a form required by the Bank accompanied by:

– Summary allocation table (Table A.3.1) indicating cumulatively all previous allocations of EIB funds and current allocation request;

– Allocation (and monitoring) table (Table A.3.2) indicating all individual schemes to be allocated;

– List of schemes indicating which schemes are:

o Subject to an EIA (in that case a non-technical summary of an EIA carried out will be provided);

o Having an impact on a protected NATURA 2000 site(s) or similar or being subject to Nature/Biodiversity Assessment (Form A and B in Annex A.3.4).

The Promoter will also submit for each allocation a description of schemes modulated according to their size or nature. For this purpose the following categories are distinguished:

a) Schemes with a total project cost less than EUR 2m will be presented in the Summary Table A.3.2.1. Additional information may be requested by the Bank.

b) Schemes with a cost between EUR 2m and EUR 10m are submitted ex-ante to the Bank for information and review before funding. The Promoter is to present the scheme as a project fiche in Annex A.3.3. The Bank retains the right to ask for additional information or even to do a partial or in-depth appraisal of the scheme if judged necessary.

c) For Schemes with a cost above EUR 10m the Promoter shall provide the full IPA/ISPA application, including feasibility studies, the Non-Technical Summary of the EIA, etc to the Bank.

d) The allocation request for all line investments in the transport sector (roads, rail) must be accompanied by tables as per A.3.2.2 or A.3.2.3.

e) General eligibility of the investments for the Bank’s financing:

1) Schemes shall consist of coherent and clearly defined capital investments needed for the realisation of a project comprising all elements of a permanent nature (whether tangible or intangible) that are necessary for the sustainable production of goods or services that the project is designed to deliver (pure financial transactions are not eligible);

2) The principles and standards of the Bank’s Environmental Policy Statement[1]

All information shall be provided to the Bank in electronic form, tables in spreadsheets.

The Bank reserves the right to review at mid term the allocation procedures in view of the development of the Project with the Promoter.

A.1.5 Eligibilities

General Exclusions

The following categories of project and investment components are excluded:

• Normal maintenance activity;

• Secondary financial operations not directly linked to new physical investments;

• Purchase of land or real-estate investment.

• Training allowances

• Refundable VAT

Excluded Sectors:

• Manufacture and distribution of weapons and ammunition, arms and military equipment;

• Manufacture and distribution of tobacco or alcohol products;

• Waste incineration and processing of toxic waste;

• Gambling activities;

• Detention Facilities e.g. prisons, police stations, schools with custodial functions;

• Sectors and activities with a strong ethical dimension considered to carry a significant reputational risk.

Urban development

All schemes related to a specific urban area will have to abide by the integrated planning logic, have reasonable costs and be self-contained (not just be a component of a major scheme), but complementary to the global urban action.

A.2. PROJECT INFORMATION TO BE SENT TO THE BANK AND METHOD OF TRANSMISSION

1. Dispatch of information: designation of the person responsible

The information below has to be sent to the Bank under the responsibility of:

Company

MINISTRY OF FINANCE, CROATIA

Contact person

Ivana Maletić

Title

State Secretary, Sector for Budget Execution

Function/Department

Directorate for European Integration and Intl. Financial Relations

Address

Katančićeva 5

HR – 10 000 ZAGREB, CROATIA

Phone

+385 (01) 4591 306

Fax

+385 (01) 4591 473

Email

ivana.maletic@mfin.hr

The above-mentioned contact person is the responsible contact for the time being.

The Borrower shall inform the EIB immediately in case of any change.

2. Information on specific subjects

The Borrower shall deliver to the Bank the following information at the latest by the deadline indicated below.

Document/information

Deadline

Major/large projects

For each major/large schemes with total project cost exceeding EUR 10m a full project application as requested by the European Commission.

As soon as possible (without undue delay) after submission to the European Commission

Operational Programmes

Any major change in any of the Operational Programmes should be communicated to the Bank.

As soon as possible, following the approval of the changes.

Audit reports, reports on irregularities, evaluation reports and other relevant documents related to the implementation of each of the Operational Programmes or/and large individual projects.

When provided to the European commission or Monitoring Committee, or annually referring to the previous calendar year.

For large projects as soon as the documents are available.

3. Information on the project’s implementation

The Borrower shall deliver to the Bank the following information on project progress during implementation at the latest by the deadline indicated below.

Document/information

Deadline

Frequency of reporting

Project Progress Report

= Annual implementation reports submitted to the European Commission, in any case reporting particularly on:

– description of any major issue with impact on the environment;

– any significant issue that has occurred and any significant risk that may affect the project’s operation;

– any legal action concerning the project that may be ongoing.

30 June for the previous year

Annually

Annual control report and opinion provided to the European Commission

By 31 December each year

Annually

4. Information on the end of works

The Borrower shall deliver to the Bank the following information on project completion and initial operation at the latest by the deadline indicated below.

Document/information

Date of delivery to the Bank

Project Completion Report

= Programme completion report submitted to the European Commission, in any case reporting particularly on:

– description of any major issue with an impact on the environment;

– any significant issue that has occurred and any significant risk that may affect the project’s operation.

Could be any other overall report referring to the period until 2011 (mid-term review, etc.) produced at the national level, particularly for the European Commission or Monitoring Committee.

As requested by the European Commission or by 30 June 2016 at the latest

Language of reports

English

A.3 ALLOCATION AND MONITORING REQUIREMENTS (EIB FORMS)

A.3.1 Summary Allocation Table

ALLOCATION NO.

X

DATE:

DD/MM/YYYY

Name of EIB Operation:

Co-Financing EU IPA ISPA 2007-2011

Number of EIB Operation:

2010-0280

Currency: EUR

SUMMARY ALLOCATION TABLE (FOR ALL SCHEMES INCLUDED IN EIB OPERATION

DISBURSEMENTS (cumulative up to DD/MM/YYYY)

EIB Tranche date

(DD/MM/YYYY)

Amount (EUR)

Percent of EIB Tranche(s) allocated to the projects (%)

Percent of EIB Tranche(s) Disbursed to Final Beneficiaries

date x

The current (latest) request

Total

ALLOCATIONS (cumulative up to DD/MM/YYYY)

IPA Programme with its components, Operational Programmes and priorities, schemes exceeding EUR 10m

Total (eligible) costs

(EUR ´000)

EU contribution

(EUR ´000)

Central Government

(EUR ´000)

Other resources

(EUR ´000)

Number of schemes

Range of schemes total cost

Lowest (EUR ‘000)

Highest (EUR ‘000)

Operational Programme (IPA)

EIB Project

Of which EIB funds allocated (EUR ´000)

Total EIB Funds disbursed to Final Beneficiaries (EUR ‘000)

Responsible person:

Ministry of Finance

Signature:

……………………………………………………….

Date:

DD/MM/YYYY

Place:

Croatia, Zagreb

A.3.2.1 Allocation and Monitoring tables for all schemes – provided to the Bank regularly (or upon request) by sectors

EIB Project: CO-Financing EU IPA ISPA 2007-2011 (Croatia, 2010-0280)

Managing Authority (sector): ……………………………………….

Identification code

Priorities/Measures

Location (county/ municipality or commune)

Final Beneficiary (name and type)

Project description

Environmental compliance

Implementation phase

Start/end dates

Total Eligible Cost

EU funds

State contribution (financed through EIB loan)

Other Contributions

ERR

EIA

Nature conservation (Natura 2000)

start

end

planned

actual

planned

actual

planned

actual

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Total:

Explanatory notes:

(4)

Name and type of final beneficiary: state, municipality, private, NGO, etc.

(6)

Please indicate: NO: no EIA required; S-O: Annex II project screened out; Yes: Annex I project or Annex II screened in. If YES, provide copy of NTS at allocation or as soon as available

(7)

It refers to Natura 2000 or other habitats areas of international or national importance. Please indicate: NO: Assessment not required; NSI: Assessment performed: no significant impact; SI; Assessment performed, significant impact – please attach Form B at allocation or when available but before allocation of any EIB funds to the project

(8)

Please indicate the implementation phase of the project at the date of submission (FS, preliminary design, implementation, completed ….etc.)

(9), (10)

Please indicate the latest estimated dates for commencement and completion of the project

(11)

Estimated initial total eligible cost of the project (as reported to the EC, fixed at time of allocation request, this amount should remain unchanged until end of the programme)

(12)

Latest estimate: to be updated at each allocation request

(13)-(16)

Similar with 11 and 12 respectively

(17)

Other contribution: all remaining contributions of the state, region, municipality, beneficiary, etc.

(18)

Projects estimated ERR at time of allocation in case of ex-ante, at time of approval by MA in case of ex-post (when applicable and if available)

A.3.2.2 Allocation table for all ROAD schemes

Project:

Co-Financing EU IPA ISPA 2007-2011

Oper. No:

2010-0280

Contract No:

Project reference number

Road

Name of scheme

Managing Authority (1)

Road No.

Road type (2)

Width (m)

Length (km)

Cost (000 EUR)

Expected construction period

Justification/Notes/ERR (6)

TOTAL

Legend

1

Implementation authority

2

Road type

Number of lanes (e.g. 2x1, 2x2, 3x2, etc)

3

AADT

Average Annual Daily Traffic, (vehicles/day)

4

HGV

Heavy Good Vehicles

5

Type of Work

6

Justification/Notes/ERR

B – increasing the service level (traffic capacity)

C – increasing the load bearing capacity

Economic rate of return – if done

A.3.2.3 Allocation table for all RAIL schemes

Project:

Co-Financing EU IPA ISPA 2007-2011

Oper. No:

2010-0280

Contract No:

Project reference number

Rail section

Name of scheme

Rail section code

Implementation authority (1)

Number of tracks

Length km

Cost (000 EUR)

Cost/km

Traffic (2)

% Freight traffic

Type of Work (3)

Expected construction period

Justification/Notes/ERR (4)

TOTAL

Legend

1

Implementation authority

e.g. HZ, regional rail organisation (name), private rail company (name), etc

2

Traffic

Passenger kilometers

3

Type of Work

1. Rehabilitation; 2. Upgrading; 3. Reconstruction; 4. Signalling; 5. Electrification 6. New construction (new alignment);

7. telecommunication: 8. Tracks

4

Justification/Notes/ERR

A – increasing the road traffic safety and improving the environment

B – increasing the service level (traffic capacity)

C – increasing the load bearing capacity

Economic rate of return – if done

A.3.3 Project fiche for schemes with a cost between EUR 10m and EUR 50m

PROJECT fiche

Co-Financing EU IPA ISPA 2007-2011 (Croatia)
2010-0280

Scheme Name:

Scheme promoter (beneficiary):

Location:

Scheme reference number:

Implementing body:

Sector:

Type: new project/extension/rehabilitation

Date:

Signature of the Promoter

(Ministry of Finance):

Contact Person:

Contact (e-mail, telephone):

1. Scheme

1.1 Background

1.2 Reasons for undertaking the Project and key objectives

1.3 Technical description of the project including relevant key dimensions and capacities

1.4 Entity(ies) responsible for project design, construction and supervision

1.5 Investment cost (total) in EUR

Engineering and supervision

-

Land

-

Civil works (Building work)

-

Equipment

-

Miscellaneous

-

Technical contingencies

-

Price contingencies (…% escalation p.a.), if applicable

-

Interest during construction

-

Total

-

1.6 Expected expenditure schedule (in EUR)

year

2007

n

Total

EUR

1.7 Expected technical/economical life-span (years)

1.8 Implementation period (dates: month, year)

c) Start:

d) Completion:

1.9 Authorisation required to implement/operate the project

Please provide the name(s) of the authority(ties) issuing the relevant permit(s) and whether or not the authorisation(s) has (have) been issued. If permits are not issued, please indicate the expected date.

1.10 Jobs affected by the investment

Number of jobs that will be created, secured or lost as a consequence of the project

c) during construction:

d) post construction (operation and maintenance) – secured:

1.11 Physical indicators

Please indicate (quantify) planned physical output/result of the project.

Indicator name and definition

Baseline (year)

Target value (year)

d) …

e)

f)

1.12 Procurement

Type and specifics on tender(s)

1.13 Environmental impacts

a) Please explain briefly the effects of the project on the environment.

b) Does the Project have any particular environmental risks or benefits?

c) Compliance with environmental requirements (local, national, EU) and summary description of mitigating measures adopted, if any; indicate if an EIA is required and if the project is located within/impacts a Natura 2000 sites, or similar – in the affirmative cases, please provide information on the relevant assessment and administrative decisions for such projects. The Bank’s services may require further information (such as a copy of the non-technical EIA summary, analysis of impact on Natura 2000 sites or similar).

1.14 Operation and maintenance of the facilities:

a) Organisation in charge of the operation and maintenance of the Scheme;

b) Operating and maintenance costs and available budget for operation and maintenance.

1.15 Economic and financial aspects

a) Population served by the Scheme, or other pertinent demand analysis (e.g. traffic);

b) If applicable, a summary of cost-benefit or economic feasibility analysis;

c) If applicable, cost recovery mechanism (Will users be required to contribute to the cost of the Scheme? Tariff policy?).

2. Overall conclusions and recommendations

Place:

Date:

Promoter:

Responsible person:

A.3.4 Form A/B according to the EU Habitats and Birds Directives

Form A – No risk of significant effect

DECLARATION BY THE AUTHORITY RESPONSIBLE FOR MONITORING NATURE/CONSERVATION SITES OF IMPORTANCE[2]

Responsible Authority .............................................................................

Having examined[3] the project application ............................................

(title) .........................................................................................................

which is to be located at ..........................................................................

we declare that (tick the appropriate box):

? The project is not likely to have significant effects on a site of nature conservation importance1 on the following grounds:

....................................................................................................................................................................................................................

Therefore an appropriate assessment required by Article 6 (3) of Directive 92/43/EEC was not deemed necessary.

? Following an appropriate assessment, according to Art. 6(3) of Directive 92/43/EEC, the project will not have significant negative effects on a site of nature conservation importance1.

A map at scale of 1:100.000 (or the nearest possible scale) is attached, indicating the location of the project as well as the site of nature conservation importance1 concerned, if any.

Signed:........................................... Date ...............................

(Authority responsible for monitoring sites of nature conservation importance)

Official Seal:

Form B – Risk of significant effect

INFORMATION FROM THE AUTHORITY RESPONSIBLE FOR MONITORING NATURE/CONSERVATION SITES OF IMPORTANCE[4]

Responsible Authority .............................................................................

Having examined[5] the project application ............................................

(title) .........................................................................................................

which is to be located at ..........................................................................

provides the following information

Country:

Competent national authority:

Address:

Contact person:

Tel., fax, e-mail:

Date:

1. PROJECT

Name of the site affected:

This site is (please tick):

? a site identified by the national competent authority as qualifying under Art. 4(1) and (2) of the Birds directive (79/409/EEC) (Special Protection Area equivalent to Natura 2000)

? a site identified by the national competent authority as qualifying under Art. 4 (1) of the Habitats directive (92/43/EEC) (Special Area of Conservation equivalent to Natura 2000)

? For European Union Member States only, does the site concern a priority habitat or species?

? yes ? no

? a site listed in the latest inventory on Important Bird Areas (IBA 2000) or (if available) in an equivalent more detailed scientific inventories endorsed by national authorities

? a wetland of international importance designated under the Ramsar Convention or qualifying for such protection

? a site to which the Bern convention on the conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Art. 4) applies, in particular a site meeting the criteria of the Emerald network

? areas protected under national nature conservation legislation

Summary of the project having an effect on the site:

2. NEGATIVE EFFECTS

Summary of the assessment of the negative effects on the site:

N.B.: this summary should focus on the adverse effects expected on the conservation value of the site (habitats and species), include the appropriate maps and describe the planned mitigation measures.

3. ALTERNATIVE SOLUTIONS

Summary of alternative solutions studied:

Reasons why the competent national authorities have concluded that there is absence of alternative solutions:

4. IMPERATIVE REASONS

Reason to nevertheless carry out this plan or project:

? Imperative reasons of overriding public interest, including those of a social or economic nature (in the absence of priority habitat/species)

? human health

? public safety

? beneficial consequences of primary importance for the environment

? other imperative reasons of overriding public interest6

Short description of the reason:

[6]

5. COMPENSATION MEASURES

Foreseen compensatory measures and timetable:

SCHEDULE B

Definitions of EURIBOR and LIBOR

A. EURIBOR

«EURIBOR» means:

(a) in respect of a relevant period of less than one month, the rate of interest for deposits in EUR for a term of one month;

(b) in respect of a relevant period of one or more whole months, the rate of interest for deposits in EUR for a term for the corresponding number of whole months; and

(c) in respect of a relevant period of more than one month (but not whole months), the rate resulting from a linear interpolation by reference to two rates for deposits in EUR, one of which is applicable for a period of whole months next shorter and the other for a period of whole months next longer than the length of the relevant period,

(the period for which the rate is taken or from which the rates are interpolated being the «Representative Period»),

as published at 11h00 Brussels time or at a later time acceptable to the Bank on the day (the «Reset Date») which falls 2 (two) Relevant Business Days prior to the first day of the relevant period, on Reuters page EURIBOR 01 or its successor page or, failing which, by any other means of publication chosen for this purpose by the Bank.

If such rate is not so published, the Bank shall request the principal euro-zone offices of four major banks in the euro-zone, selected by the Bank, to quote the rate at which EUR deposits in a comparable amount are offered by each of them as at approximately 11h00, Brussels time, on the Reset Date to prime banks in the euro-zone interbank market for a period equal to the Representative Period. If at least 2 (two) quotations are provided, the rate for that Reset Date will be the arithmetic mean of the quotations.

If fewer than 2 (two) quotations are provided as requested, the rate for that Reset Date will be the arithmetic mean of the rates quoted by major banks in the euro-zone, selected by the Bank, at approximately 11h00 Brussels time on the day which falls 2 (two) Relevant Business Days after the Reset Date, for loans in EUR in a comparable amount to leading European Banks for a period equal to the Representative Period.

B. LIBOR USD

«LIBOR» means, in respect of USD:

(a) in respect of a relevant period of less than one month, the rate of interest for deposits in USD for a term of one month;

(b) in respect of a relevant period of one or more whole months, the rate of interest for deposits in USD for a term for the corresponding number of whole months; and

(c) in respect of a relevant period of more than one month (but not whole months), the rate resulting from a linear interpolation by reference to two rates for deposits in USD, one of which is applicable for a period of whole months next shorter and the other for a period of whole months next longer than the length of the relevant period,

(the period for which the rate is taken or from which the rates are interpolated being the «Representative Period»),

as set by the British Bankers Association and released by financial news providers at 11h00 London time or at a later time acceptable to the Bank on the day (the «Reset Date») which falls 2 (two) London Business Days prior to the first day of the relevant period.

If such rate is not so released by any financial news provider acceptable to the Bank, the Bank shall request the principal London offices of 4 (four) major banks in the London interbank market selected by the Bank to quote the rate at which USD deposits in a comparable amount are offered by each of them at approximately 11h00 London time on the Reset Date, to prime banks in the London interbank market for a period equal to the Representative Period. If at least 2 (two) such quotations are provided, the rate will be the arithmetic mean of the quotations provided.

If fewer than 2 (two) quotations are provided as requested, the Bank shall request the principal New York City offices of 4 (four) major banks in the New York City interbank market, selected by the Bank, to quote the rate at which USD deposits in a comparable amount are offered by each of them at approximately 11h00 New York City time on the day falling 2 (two) New York Business Days after the Reset Date, to prime banks in the European market for a period equal to the Representative Period. If at least 2 (two) such quotations are provided, the rate will be the arithmetic mean of the quotations provided.

C. LIBOR GBP

«LIBOR» means, in respect of GBP:

(a) in respect of a relevant period of less than one month, the rate of interest for deposits in GBP for a term of one month;

(b) in respect of a relevant period or of one or more whole months, the rate of interest for deposits in GBP for a term for the corresponding number of whole months; and

(c) in respect of a relevant period of more than one month (but not whole months), the rate resulting from a linear interpolation by reference to two rates for deposits in GBP, one of which is applicable for a period of whole months next shorter and the other for a period of whole months next longer than the length of the relevant period,

(the period for which the rate is taken or from which the rates are interpolated being the «Representative Period»),

as set by the British Bankers Association and released by financial news providers at 11h00 London time or at a later time acceptable to the Bank on the day (the «Reset Date») on which the relevant period starts or, if that day is not a Business Day in London, on the next following day which is such a Business Day.

If such rate is not so released by any financial news provider acceptable to the Bank, the Bank shall request the principal London offices of 4 (four) major banks in the London interbank market, selected by the Bank (the «Reference Banks»), to quote the rate at which GBP deposits in a comparable amount are offered by each of them at approximately 11h00 London time on the Reset Date, to prime banks in the London interbank market for a period equal to the Representative Period. If at least 2 (two) such quotations are provided, the rate will be the arithmetic mean of the quotations provided.

If fewer than 2 (two) quotations are provided as requested, the rate will be the arithmetic mean of the rates quoted at approximately 11h00 London time on the Reset Date by major banks in London (selected by the Bank) for loans in GBP in a comparable amount to leading European banks for a period equal to the Representative Period.

D. General

For the purposes of the foregoing definitions:

(a) «London Business Day» means a day on which banks are open for normal business in London and «New York Business Day» means a day on which banks are open for normal business in New York.

(b) All percentages resulting from any calculations referred to in this Schedule will be rounded, if necessary, to the nearest one hundred-thousandth of a percentage point, with halves being rounded up.

(c) The Bank shall inform the Borrower without delay of the quotations received by the Bank.

(d) If any of the foregoing provisions becomes inconsistent with provisions adopted under the aegis of EURIBOR FBE and EURIBOR ACI in respect of EURIBOR or of the British Bankers Association in respect of LIBOR, the Bank may by notice to the Borrower amend the provision to bring it into line with such other provisions.

SCHEDULE C[7]

Forms for Borrowers

C.1 Form of Disbursement Request (Article 1.02B)
Disbursement Request
Country – PROJECT

Borrower’s account to be credited:

___________________________

Acc. N°: .....................................................................................................

(please, provide IBAN format in case of disbursements in EUR, or appropriate format for the relevant currency)

Bank name, address: …

Please transmit information relevant to:

Borrower’s authorised name(s) and signature(s):

C.2 Form of Certificate from Borrower (Article 1.04B)

To: European Investment Bank

From: [Borrower]

Date:

Subject: Finance Contract between European Investment Bank and [Borrower] dated

(the «Finance Contract»)

FI number ………… Serapis number ………

__________________________________________________

Dear Sirs,

Terms defined in the Finance Contract have the same meaning when used in this letter.

For the purposes of Article 1.04 of the Finance Contract we hereby certify to you as follows:

(a) no event described in Article 4.03A has occurred and is continuing unremedied;

(b) no security of the type under Article 7.02 has been created or is in existence;

(c) there has been no material change to any aspect of the Project or in respect of which we are obliged to report under Article 8.01, save as previously communicated by us;

(d) we have sufficient funds available to ensure the timely completion and implementation of the Project in accordance with Schedule A.1;

(e) no event or circumstance which constitutes or would with the passage of time or giving of notice under the Finance Contract constitute an event of default under Article 10.01 has occurred and is continuing unremedied or unwaived;

(f) no litigation, arbitration administrative proceedings or investigation is current or to our knowledge is threatened or pending before any court, arbitral body or agency which has resulted or if adversely determined is reasonably likely to result in a Material Adverse Change, nor is there subsisting against us or any of our subsidiaries any unsatisfied judgement or award;

(g) the representations and warranties to be made or repeated by us under Article 6.07 are true in all material respects; and

(h) no Material Adverse Change has occurred, as compared with our condition at the date of the Finance Contract.

Yours faithfully,

For and on behalf of [Borrower]

Date:

SCHEDULE D

Interest Rate Revision and Conversion

If an Interest Revision/Conversion Date has been included in the Disbursement Notice for a Tranche, the following provisions shall apply.

A. Mechanics of Interest Revision/Conversion

Upon receiving an Interest Revision/Conversion Request the Bank shall, during the period commencing 60 (sixty) days and ending 30 (thirty) days before the Interest Revision/Conversion Date, deliver to the Borrower an Interest Revision/Conversion Proposal stating:

(a) the Fixed Rate and/or Spread that would apply to the Tranche, or the part thereof indicated in the Interest Revision/Conversion Request pursuant to Article 3.01; and

(b) that such rate shall apply until the Maturity Date or until a new Interest Revision/Conversion Date, if any, and that interest is payable quarterly, semi-annually or annually in arrears on designated Payment Dates.

The Borrower may accept in writing an Interest Revision/Conversion Proposal by the deadline specified therein.

Any amendment to the Contract requested by the Bank in this connection shall be effected by an agreement to be concluded not later than 15 (fifteen) days prior to the relevant Interest Revision/Conversion Date.

B. Effects of Interest Revision/Conversion

If the Borrower duly accepts in writing a Fixed Rate or a Spread in respect of an Interest Revision/Conversion Proposal, the Borrower shall pay accrued interest on the Interest Revision/Conversion Date and thereafter on the designated Payment Dates.

Prior to the Interest Revision/Conversion Date, the relevant provisions of the Contract and Disbursement Notice shall apply to the entire Tranche. From and including the Interest Revision/Conversion Date onwards, the provisions contained in the Interest Revision/Conversion Proposal relating to the new interest rate or Spread shall apply to the Tranche (or part thereof) until the new Interest Revision/Conversion Date, if any, or until the Maturity Date.

C. Non-fulfillment of Interest Revision/Conversion

If the Borrower does not submit an Interest Revision/Conversion Request or does not accept in writing the Interest Revision/Conversion Proposal for the Tranche or if the parties fail to effect an amendment requested by the Bank pursuant to Paragraph A above, the Borrower shall repay the Tranche (or part thereof) on the Interest Revision/Conversion Date, without indemnity. The Borrower will repay on the Interest Revision/Conversion Date any part of a Tranche which is unaffected by the Interest Revision/Conversion.


[1] http://www.eib.org/about/publications/environmental-and-social-principles-and-standards.htm

[2] This includes sites protected as part of the Natura 2000 network (including Special Areas of Conservation and Special Protection Areas), potential Natura 2000 sites, Ramsar sites, International Bird Areas, sites of the Emerald Network, or others as relevant.

[3]3 Taking into account the requirements of Art. 6(3) of Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.

[4]4 This includes sites protected as part of the Natura 2000 network (including Special Areas of Conservation and Special Protection Areas), potential Natura 2000 sites, Ramsar sites, International Bird Areas, sites of the Emerald Network, or others as relevant.

[5]Taking into account the requirements of Art. 6(4) of Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.

[6]6 If the project is in the EU, obtain the opinion of the Commission (see Article 6(4).2 of the Habitats Directive)

[7]7 To be provided on paper bearing the Borrower’s letterhead

8 NOTE: If the Borrower does not specify an interest rate or Spread here, the Borrower will be deemed to have agreed to the interest rate or Spread subsequently provided by the Bank in the Disbursement Notice, in accordance with Article 1.02C(c).

Članak 3.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku kao zajmoprimca na temelju Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona planiraju se i podmiruju u okviru proračunskih sredstava sukladno odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2010. do 2025. prema planovima otplate do konačne otplate zajma.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona je djelokrug središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove financija.

Članak 5.

Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona stupa na snagu danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 441-03/10-01/05

Zagreb, 26. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007 - 2011
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !