Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za »Plinacro plinovodi II« ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 28.11.2007 Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za »Plinacro plinovodi II«

HRVATSKI SABOR

154

Na temelju članka 88.L359918 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA »PLINACRO PLINOVODI II«

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za »Plinacro plinovodi II«, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01-164

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 12. listopada 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA »PLINACRO PLINOVODI II«

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za »Plinacro plinovodi II«, potpisan u Splitu, dana 31. srpnja 2007. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

FI no. (HR)

Serapis N° 2007-0176

UGOVOR O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE

HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE

OVAJ JE UGOVOR SKLOPLJEN IZMEĐU:

Republike Hrvatske, koju u svrhe ovog Ugovora zastupa ministar financija, gospodin Ivan Šuker, u daljnjem tekstu: »Jamac«, s jedne strane, i

Europske investicijske banke sa sjedištem u Luxemburgu, zastupane po potpredsjedniku, gospodinu Matthiasu Kollatzu-Ahnenu, u daljnjem tekstu: »Banka« s druge strane.

BUDUĆI DA:

– je Ugovor o financiranju pod nazivom »Plinacrov Plinovod II« sklopljen između Europske investicijske banke i Plinacra d.o.o. (u daljnem tekstu »Zajmoprimac«) potpisan dana 31. srpnja 2007., kojim ugovorom (u daljnjem tekstu »Ugovor o financiranju«) Banka Zajmoprimcu dodjeljuje kredit u ukupnom iznosu od 190,000,000 eura (sto devedeset milijuna eura) u svrhe gradnje i operativne aktivnosti novih dionica visokotlačnog plinovoda (u daljnjem tekstu »dionica«) kroz područje Republike Hrvatske te proširenja/modernizacije postojećeg sustava za transport plina,

– sklapanjem ovog Ugovora o jamstvu (u daljnjem tekstu ovaj »Ugovor o jamstvu«) Vlada Republike Hrvatske potvrđuje da je kreditno financiranje iz Ugovora o financiranju pokriveno Okvirnim ugovorom sklopljenim 13. prosinca 2000. godine između Republike Hrvatske i Banke, koji uređuje aktivnosti Banke u Republici Hrvatskoj, u obliku u kojem je ratificiran i objavljen u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 6/2001,

– je sklapanje ovog Ugovora odobreno odlukom Vlade Republike Hrvatske, donesenom dana 28. lipnja 2007.

stoga je dogovoreno kako slijedi:

Članak 1.

UGOVOR O FINANCIRANJU

1.01 Jamac izjavljuje da je dobro upoznat s uvjetima i klauzulama Ugovora o financiranju, čiji će mu originalni primjerak koji su potpisale stranke biti dostavljen.

Uvjeti definirani u Ugovoru o financiranju imaju isto značenje i u ovom Ugovoru o jamstvu.

Članak 2.

JAMSTVO

2.01 Jamac, kao glavni obveznik, a ne samo kao jamac, jamči potpuno i pravovremeno podmirivanje svih platežnih obveza iz Ugovora o financiranju koje je Zajmpoprimac obvezan platiti Banci, koje uključuju glavnice, kamate bez ograničenja, naknade i sve druge troškove, izdatke i iznose koji s vremena na vrijeme dospiju na plaćanje u skladu s nekom odredbom Ugovora o financiranju (svi tako zajamčeni iznosi u daljnjem će se tekstu nazivati »zajamčeni iznos«).

Članak 3.

PROVEDBA JAMSTVA

3.01 Zahtjev se može dostaviti u skladu s ovim Ugovorom, ako Zajmoprimac na dan plaćanja, na zahtjev za prijevremenim plaćanjem ili na neki drugi način, ne ispuni sve ili dio obveza zajamčenih u članku 2.

Istovremeno uz (i) svaki podsjetnik Zajmoprimcu da treba platiti ratu na dan plaćanja, koji mu se dostavi i (ii) i svaki zahtjev za plaćanje koji mu se dostavi, Banka je obvezna kopiju takvog podsjetnika ili zahtjeva dostaviti Jamcu.

3.02 Jamac se ovime neopozivo odriče bilo kakvih prigovora ili izuzetaka iz zakona koji se odnose na cjelokupnu ili djelomičnu provedbu ovog Ugovora o jamstvu. Obvezuje se da će na prvi pisani zahtjev Banke izvršiti svoje obveze i platiti dospjele iznose bez ikakvih ograničenja, zadržavanja ili uvjeta, s tim da Banka nije obvezna dostaviti nikakav poseban dokaz kojim bi potkrijepila svoj zahtjev, osim onoga da zahtjev podnosi temeljem ovog Ugovora o jamstvu. Banka naročito nije obvezna dokazati da je poduzela ikakve akcije protiv Zajmoprimca, kao što nije obvezna, prije stupanja na snagu ovog Ugovora, realizirati jamstva niti provesti ijedan drugi instrument osiguranja koji su Zajmoprimac ili neka treća stranka ponudili.

3.03 Sva plaćanja zajamčenog iznosa od strane Jamca dospijevaju sedam (7) luksemburških radnih dana nakon datuma relevantnog zahtjeva, a vrše se u valuti u kojoj je zajamčen iznos, na račun naveden u zahtjevu.

3.04 U slučaju da Banka ima tražbine sukladno ovom Ugovoru, Jamac ima pravo Banci, bez odgode, kao cjelovito i konačno izvršenje svojih obveza iz ovog Ugovora, isplatiti bilancu zajma neplaćenu na dan plaćanja, dospjele kamate do tog dana, kao i sve druge zajamčene iznose koje duguje Zajmoprimac, zajedno s odštetom koju bi Zajmoprimac bio obvezan platiti sukladno članku 4.02B Ugovora o financiranju da je dobrovoljno platio bilancu zajma na dan plaćanja iz stavke 3.04.

3.05 Jamstvo iz ovog Ugovora ostaje na snazi dok se svi zajamčeni iznosi u cijelosti i bezuvjetno ne plate, o kojem će datumu Banka trenutno obavijestiti Jamca.

Članak 4.

ZAMJENA

4.01 Kada Jamac napravi uplatu Banci, zamjenjuje u smislu takve uplate Zajmoprimca u odnosu na prava i akcije povezane s takvim plaćanjem koje Banka može poduzeti protiv Zajmoprimca; ovo pravo zamjene ne može se primijeniti na štetu Banke.

Članak 5.

PREINAKE UGOVORA O FINANCIRANJU

5.01 Banka nije ovlaštena dopunjavati niti mijenjati Ugovor o financiranju, osim uz prethodni pisani pristanak Jamca, koje se ne smije odbiti bez opravdanog razloga.

Članak 6.

POREZI, TROŠKOVI I IZDACI

6.01 Jamac snosi poreze ili fiskalne troškove, zakonske troškove kao i ostale troškove provedbe ovog Ugovora o jamstvu. Jamac je obvezan plaćanja iz ovog Ugovora izvršiti neumanjena za porezne ili fiskalne troškove.

Članak 7.

ZAKONI I NADLEŽNOSTI

7.01 Za ovaj Ugovor o jamstvu mjerodavano je pravo Republike Austrije.

7.02 Sporovi koji proizađu iz ovog Ugovora o jamstvu potpadaju pod nadležnost Suda Europskih zajednica. Stranke ovog Ugovora o jamstvu ovime se oodriču imuniteta i prava na prigovor nadležnosti Suda. Odluka Suda donesena u skladu s ovim stavkom 7.02 konačna je i obvezujuća za stranke, bez ograničenja i rezervi.

7.03 Svaki dokument i obavijest koji se dostavljaju Banci u skladu s odredbama ovog Ugovora o jamstvu biti će na engleskom jeziku ili će biti popraćeni njihovim ovjerenim prijevodom na engleski jezik.

Članak 8.

ZAVRŠNE ODREDBE

8.01 Obavijesti i ostala priopćenja povezane s ovim Ugovorom, koje jedna stranka dostavlja drugoj, šalju se na dolje navedene adrese ili neke druge adrese koje primatelj prethodno pisanim putem označi kao svoje nove adrese za tu svrhu; s tim da se obavijesti Jamcu šalju na adresu navedenu pod (1) osim onih koje se odnose na parničenje, bez obzira je li isto već u tijeku ili se tek najavljuje, u kojem slučaju se šalju na adresu pod (2), prebivalište Jamca:

– za Jamca: (1) Ministarstvo financija

Republike Hrvatske

Katančićeva 5

HR10000 Zagreb

(2) Misija Republike Hrvatske

pri Europskim zajednicama

Avenue des Arts 50

B-1000 Brussels.

– za Banku: boulevard Konrad Adenauer 100

L2950 Luxembourg.

8.02 Parambula čini sastavni dio ovog Ugovora o jamstvu.

8.03 Ovaj Ugovor stupa na snagu na datum stupanja na snagu zakona o njegovom potvrđivanju.

U potvrdu navedenog, stranke su sklopile ovaj Ugovor o jamstvu u tri (3) izvornika na engleskom jeziku. Svaku stranicu ovog Ugovora parafirale su gospođa Sanja Flegar, načelnica Odjela za međunarodne financijske institucije, Uprava za europske integracije i međunarodne financijske odnose, za Jamca, i gospođa Michela Frugis, pravna savjetnica za Banku.

Dana 31. srpnja 2007., u Splitu

Potpisano za i u ime

REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar financija

I. Šuker

Potpisano za i u ime

EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE

Potpredsjednik

M. Kollatz-Ahnen

FI no. (HR)

Serapis N° 2007-0176

GUARANTEE AGREEMENT BETWEEN REPUBLIC OF CROATIA AND EUROPEAN INVESTMENT BANK

THIS AGREEMENT IS MADE BETWEEN:

the Republic of Croatia, for the purposes of this agreement represented by the Minister of Finance, Mr Ivan Suker, hereinafter also called: «the Guarantor», of the first part, and

the European Investment Bank having its seat in Luxembourg, represented by the Vice-President, Mr Matthias Kollatz-Ahnen, hereinafter called: «the Bank» of the second part.

WHEREAS:

– a Finance Contract entitled «Plinacro Gas Pipelines II» between the European Investment Bank and Plinacro d.o.o. (hereinafter called the «Borrower») has been signed on 31 July 2007, by which contract (hereinafter called the «Finance Contract») the Bank has established a credit in an aggregate amount of or equivalent to EUR 190,000,000 (one hundred and ninety million euros) in favour of the Borrower to be used for construction and operation of new high-pressure gas pipeline sections (hereinafter each of them referred to as the «Section») throughout the territory of the Republic of Croatia and the rehabilitation/modernisation of the existing gas transmission system;

– by entering into this guarantee agreement (hereinafter this «Guarantee Agreement») the Government of the Republic of Croatia acknowledges that the loan financing to be provided under the Finance Contract falls within the scope of the Framework Agreement governing the Bank’s activities in the Republic of Croatia concluded on 13 December 2000 between the Republic of Croatia and the Bank as ratified by law published in the official gazette of the Republic of Croatia «Narodne novine – međunarodni ugovori» nr. 6/2001;

– the conclusion of this Guarantee Agreement has been authorised by a decision of the Government of the Republic of Croatia dated 28 June 2007.

NOW THEREFORE it is hereby agreed as follows:

Article 1

FINANCE CONTRACT

1.01 The Guarantor declares that it is well acquainted with the terms, conditions and clauses of the Finance Contract, a true copy of which, as signed by the parties thereto, has been delivered to it.

Terms defined in the Finance Contract shall have the same meaning in this Guarantee Agreement.

Article 2

GUARANTEE

2.01 The Guarantor, as primary obligor and not merely as surety, guarantees entirely the full and punctual performance of all payment obligations of the Borrower to the Bank under the Finance Contract in respect of principal monies, interest without any limitation, commissions and all other charges, expenses and sums which may from time to time become due under or pursuant to any provision of the Finance Contract (each amount so guaranteed hereinafter referred to as a «Guaranteed Sum»).

Article 3

ENFORCEMENT OF GUARANTEE

3.01 Demand may be made hereunder as soon as the Borrower has not performed, whether on a Payment Date, upon demand for early repayment or otherwise, all or part of the obligations guaranteed pursuant to Article 2.

Simultaneously with (i) each reminder sent to the Borrower in respect of any instalment payable by it on a Payment Date and (ii) each demand for payment made to the Borrower, the Bank will send a copy of such reminder or demand to the Guarantor.

3.02 The Guarantor hereby waives irrevocably any objection or exception in law to the total or partial enforcement of this Guarantee Agreement. It undertakes to perform its obligations upon first written demand by the Bank whenever such demand is made and to pay the sums due without any limitation, retention or condition, without the Bank having to furnish any special evidence in support of its request other than the reason for the demand under this Guarantee Agreement. In particular, the Bank is not bound to prove that it has taken any action against the Borrower and it is not obliged, prior to the enforcement of this Guarantee Agreement, to realise securities or to enforce any other security that the Borrower or a third party may have constituted.

3.03 Any payment of a Guaranteed Sum by the Guarantor shall fall due seven (7) Luxembourg Business Days after the date of the relevant demand and shall be made in the currency of that Guaranteed Sum and to the account specified in the demand.

3.04 In the event of the Bank making any demand hereunder, the Guarantor shall have the right to pay immediately to the Bank, in full and final settlement of its obligations under this Guarantee Agreement, the balance of the Loan outstanding at the date of such payment, interest accrued thereon until that date and any other Guaranteed Sum then payable by the Borrower, together with any indemnity which would have been payable by the Borrower pursuant to Article 4.02B of the Finance Contract if the latter would have voluntarily prepaid the balance of the Loan on the date of the payment under this Paragraph 3.04.

3.05 The guarantee under this Guarantee Agreement shall remain in force until all Guaranteed Sums have been fully and unconditionally paid or discharged, of which date the Bank shall promptly inform the Guarantor.

Article 4

SUBROGATION

4.01 When the Guarantor has made a payment to the Bank, it is subrogated, to the extent of such payment, to the rights and actions relating to the said payment that the Bank has against the Borrower; this right of subrogation shall not be invoked to the detriment of the Bank.

Article 5

MODIFICATION OF THE FINANCE CONTRACT

5.01 The Bank may not amend or vary the terms of the Finance Contract save with the prior written consent of the Guarantor, which consent shall not be unreasonably withheld.

Article 6

TAXES, CHARGES AND EXPENSES

6.01 Taxes or fiscal charges, legal costs and other expenses incurred in the implementation of this Guarantee Agreement shall be borne by the Guarantor. The Guarantor shall make payments hereunder without withholding or deduction on account of tax or fiscal charges.

Article 7

LAW AND JURISDICTION

7.01 This Guarantee Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Austria.

7.02 Disputes arising out of this Guarantee Agreement shall be submitted to the jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities. The parties to this Guarantee Agreement hereby waive any immunity from, or right to object to, the jurisdiction of that Court. A decision of the Court given pursuant to this Paragraph 7.02 shall be conclusive and binding on the parties without restriction or reservation.

7.03 Any document and notice submitted to the Bank in accordance with the provisions of this Guarantee Agreement shall be made in the English language or shall be accompanied by a duly certified translation thereof in English.

Article 8

FINAL PROVISIONS

8.01 Notices and other communications given hereunder by one party to this to the other shall be in writing and sent to the relevant address set out below or to such other address as the addressee shall have previously notified in writing as its new address for such purpose; provided that notices to the Guarantor shall be sent to the address mentioned under (1) save if relating to litigation whether pending or threatened, in which case they shall be sent to the address mentioned under (2) below where the Guarantor elects domicile:

– for the Guarantor: (1) Ministry of Finance of the

Republic of Croatia

Katančićeva 5

HR10000 Zagreb

(2) the Mission of the Republic of Croatia

to the European Communities

Avenue des Arts 50

B-1000 Brussels.

– for the Bank: boulevard Konrad Adenauer 100

L2950 Luxembourg.

8.02 The Recitals form part of this Guarantee Agreement.

8.03 This Guarantee Agreement shall enter into force on the date on which the law on its ratification will enter into force.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have caused this Guarantee Agreement to be executed on their behalf in three (3) originals in the English language. Each page hereof has been initialled by Ms Sanja Flegar, Head of Department for International Financial Institutions, Directorate for European Integration and International Financial Relations, for the Guarantor, and by Ms Michela Frugis, Legal Counsel, for the Bank.

This 31st day of July 2007, in Split.

Signed for and on behalf of the

REPUBLIC OF CROATIA

The Minister of Finance

I. Suker

Signed for and on behalf of the

EUROPEAN INVESTMENT BANK

The Vice-President

M. Kollatz-Ahnen

Članak 3.

Tekst Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i društva Plinacro d.o.o. za »Plinacro plinovodi II«, potpisan u Splitu, 31. srpnja 2007. godine, u izvorniku na engleskom i prijevodu na hrvatski jezik glasi:

Fl no. (HR)

Serapis N° 2007-0176

UGOVOR O FINANCIRANJU IZMEĐU EUROPSKE

INVESTICIJSKE BANKE I PLINACRO d.o.o.

OVAJ UGOVOR JE SKLOPLJEN IZMEĐU:

Europske investicijske banke sa sjedištem u 100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, zastupane po Potpredsjedniku, gospodinu Matthiasu Kollatzu-Ahnenu, u daljnjem tekstu: »Banka« s jedne strane, i

Plinacra d.o.o., društva s ograničenom odgovornošću osnovanog u Zagrebu u Hrvatskoj, sa sjedištem u Savska c. 88a, 10000 Zagreb, Hrvatska, s matičnim brojem 1537571, koji je izdan od Državnog ureda za statistiku, zastupanog po gospodinu Branku Radoševiću, predsjedniku Upravnog odbora, u daljnjem tekstu: »Zajmoprimac« s druge strane.

BUDUĆI DA JE:

1. Banka ovlaštena odobravati zajmove iz svojih vlastitih resursa za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj prema odlukama Odbora guvernera Banke od 6. veljače 2001. i 14. svibnja 2004., koje su povremeno mijenjane i dopunjavane,

2. Zajmoprimac i Republika Hrvatska su naveli da žele započeti projekt (u daljnjem tekstu »Projekt«) izgradnje i operativne aktivnosti novih dionica visokotlačnog plinovoda (u daljnjem tekstu »dionica«) kroz područje Republike Hrvatske i proširenja/modernizacije postojećeg sustava za transport plina, što je detaljnije opisano u tehničkom opisu (u daljnjem tekstu »Tehnički opis«) iz Priloga A ovom Ugovoru,

3. Zajmoprimac je društvo s ograničenom odgovornošću u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske,

4. Ukupni trošak Projekta, prema procjeni Banke je EUR475,400.000 (četiristo sedamdeset pet milijuna četiristo tisuća eura), a financirat će se na sljedeći način:

· vlastitim sredstvima Zajmoprimca (60 %) EUR 285.400.000

· zajmom zatraženim od Banke (40 %) EUR 190.000.000

· Ukupno (100%) EUR 475.400.000,

5. Ministar financija Republike Hrvatske zatražio je Banku pismom od 19. ožujka 2007. da produži financiranje zajmom prema ovom Ugovoru,

6. Zahtjev Ministra financija učinjen je u ime Vlade Republike Hrvatske i stoga financiranje zajmom prema ovom Ugovoru ulazi u okvir Okvirnog sporazuma koji uređuje aktivnosti Banke u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu »Okvirni sporazum«) sklopljenog 13. prosinca 2000. između Republike Hrvatske i Banke a koji je potvrđen zakonom objavljenim u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« broj 6/2001 od 23. svibnja 2001.;

7. člankom 3. Okvirnog sporazuma Republika Hrvatska se obvezala da će kamate i sva druga davanja prema Banci koja proizađu iz aktivnosti predviđenih u Okvirnom sporazumu kao i imovina i prihoda Banke u vezi s tim aktivnostima, biti oslobođeni od oporezivanja;

8. da će tijekom cijelog trajanja bilo koje financijske operacije sklopljene temeljem Okvirnog sporazuma:

»(a) osigurati (i) da Korisnici mogu pretvoriti u svaku potpuno konvertibilnu valutu, prema tečaju valjanom na tržištu na datum dospijeća, iznose u nacionalnoj valuti Hrvatske potrebne za pravodobno plaćanje svih dospjelih iznosa koje Banka potražuje u vezi sa zajmovima i jamčevinama koji se odnose na bilo koji Projekt; i (ii) da će ti iznosi biti slobodno, odmah i efektivno prenosivi,

(b) osigurati (i) da Banka može pretvoriti u svaku potpuno konvertibilnu valutu, prema tečaju valjanom na tržištu, iznose u nacionalnoj valuti Hrvatske, primljene od Banke u ime plaćanja izvršenih u okviru zajmova i jamstava ili bilo koje druge aktivnosti, te da Banka može slobodno, odmah i efektivno transferirati tako konvertirane iznose; ili, ovisno o želji Banke (ii) da ona može slobodno raspolagati tim iznosima na državnom području Hrvatske; i, (iii) da Banka može pretvoriti u nacionalnu valutu Hrvatske prema važećem tržišnom deviznom tečaju sve iznose u bilo kojoj potpuno konvertibilnoj valuti«,

9. Pravodobno ispunjavanje financijskih obveza Zajmoprimca iz ovog Ugovora bezuvjetno će jamčiti Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: »Jamac«) i to u skladu s Ugovorom o jamstvu koji će se sklopiti prema uvjetima prihvatljivim za Banku, između Republike Hrvatske i Banke (u daljnjem tekstu »Ugovor o jamstvu«),

10. Statut Banke nalaže joj obvezu da osigura da njena sredstva budu korištena što je racionalnije moguće u interesu Europske zajednice, te u skladu s tim, uvjeti i rokovi u vezi sa zajmovima koje izdaje moraju biti dosljedni politici Europske zajednice,

11. Banka je u odgovoru na zahtjev sačinjen od Republike Hrvatske u dogovoru sa Zajmoprimcem, zadovoljna što financiranje Projekta ulazi u djelokrug njenih funkcija, te je uzimajući u obzir između ostalog, izjave i činjenice navedene u ovim uvodnim odredbama, odlučila udovoljiti zahtjevu Zajmoprimca i dodijeliti mu kredit u iznosu od EUR 190 000 000 (sto devedeset milijuna eura) prema ovom ugovoru o financiranju (u daljnjem tekstu »Ugovor«),

12. Sklapanje ovog Ugovora u ime Zajmoprimca uredno je odobreno odlukom njegovog Nadzornog odbora na dan 24. srpnja 2007.,

13. Zajmoprimac je osnovao unutar svoje organizacije jedinicu za provedbu projekta koja je prihvatljiva za Banku (u daljnjem tekstu »PIU«),

14. Pozivanje u ovom Ugovoru na članke, uvodne odredbe i priloge je, osim ako izričito drukčije nije dogovoreno, pozivanje na članke, uvodne odredbe i priloge ovog Ugovora.

STOGA je dogovoreno kako slijedi:

Članak 1.

KREDIT I ISPLATA

1.01 Iznos kredita

Ovim Ugovorom Banka utvrđuje u korist Zajmoprimca a Zajmoprimac prihvaća kredit (u daljnjem tekstu »Kredit« u iznosu od EUR 190 000 000 (sto devedeset milijuna eura) u svrhu financiranja Projekta.

1.02 Postupak isplate

1.02A Tranše

Banka će isplatiti Kredit u najviše dvadeset i pet (25) tranši. Iznos svake tranše, ako se ne radi o preostalom neiskorištenom iznosu Kredita, bit će najmanje EUR 10,000,000 (deset milijuna eura) za FSFR tranšu (kako je niže definirano) i EUR 5,000,000 (pet milijuna eura) za tranšu s fiksnom kamatnom stopom (kako je niže definirano). Tranša koju zatraži Zajmoprimac u skladu s člankom 1.02B u daljnjem tekstu se naziva »Tranša«.

1.02B Zahtjev za isplatom

Povremeno a najkasnije do 31. srpnja 2012., Zajmoprimac može uložiti Banci, s preslikom Jamcu, pisani zahtjev (»Zahtjev za isplatom«), oblik kojeg je sadržan u Prilogu C. 1, kojim se zahtijeva isplata tranše. Osim u slučaju da je dokaz već dostavljen, zahtjev za isplatom mora biti popraćen dokazom o ovlaštenju potpisnika, zajedno s ovjerenim uzorcima njihovih potpisa. U zahtjevu za isplatom mora se odrediti sljedeće.:

(i) Iznos za isplatu tranše,

(ii) Poželjni datum isplate koji mora padati na relevantni radni dan kako je definirano u članku 5.01, koji pada najmanje 15 (petnaest) kalendarskih dana nakon datuma podnesenog zahtjeva za isplatom, uz uvažavanje da Banka može isplatiti tranšu najkasnije u roku od četiri (4) kalendarska mjeseca od datuma zahtjeva za isplatom,

(iii) Naznaka da li se radi o tranši s fiksnom kamatnom stopom (to jest »tranša s fiksnom kamatnom stopom«) ili promjenjivom kamatnom stopom fiksne kamatne marže (to jest »Tranša s promjenjivom stopom fiksne kamatne marže« ili »FSFR Tranša«), sve u skladu s relevantnim odredbama iz članka 3.01,

(iv) Poželjnu dinamiku otplate kamata za tranšu, odabranu u skladu s člankom 3.01,

(v) Poželjne rokove otplate glavnice, odabrane u skladu s člankom 4.01,

(vi) Poželjne datume plaćanja, odabrane u skladu s člankom 5.01, i

(vii) U slučaju FSFR tranše, Zajmoprimčev izbor datuma konverzije kamate (kako je definirano u Prilogu E), ako je potrebno.

Zajmoprimac može, vlastitom odlukom, u zahtjevu za isplatom odrediti i sljedeće elemente, prema potrebi, kako naznači Banka i bez obveze da se to odnosi na tranšu tijekom njenog trajanja, to jest:

(viii) U slučaju tranše s fiksnom stopom, kamatna stopa, i

(ix) U slučaju FSFR tranše, kamatna marža (kako je navedeno u članku 3.01) koja se primjenjuje do Datuma dospijeća (kako je definirano u članku 4.01C) ili do Datuma konverzije kamata, ako takav postoji.

Općenito u svrhu ovog Ugovora, »Relevantna međubankarska stopa« je EURIBOR (kako je definirano u Prilogu B).

Prema drugom stavku članka 1.02C, svaki zahtjev za isplatom je neopozivi.

1.02C Obavijest o isplati

Banka je dužna između 10 (deset) i 15 (petnaest) dana prije datuma isplate tranše, a ako je Zahtjev za isplatom u skladu s člankom 1.02B, dostaviti Zajmoprimcu obavijest, s kopijom Jamcu, (u daljnjem tekstu »Obavijest o isplati«), u kojoj treba odrediti sljedeće:

(i) Iznos isplate,

(ii) Osnovicu kamatne stope,

(iii) Datume isplate koji će se primjenjivati,

(iv) Rokove otplate glavnice zajma i dinamiku plaćanja kamate,

(v) datum kada je planirana isplata tranše (u daljnjem tekstu »Planirani datum isplate«), a isplata je u svakom slučaju podložna uvjetima iz članka 1.04,

(vi) u slučaju FSFR tranše, Datum konverzije kamate, ako takav postoji, i

(vii) za tranšu s fiksnom stopom, fiksna kamatna stopa, a za FSFR tranšu, kamatna marža.

Ukoliko jedan ili više elemenata utvrđenih u Obavijesti o isplati nije u skladu s pripadajućim elementom u Zahtjevu za isplatom, Zajmoprimac može u roku od tri (3) luksemburška radna dana od primitka Obavijesti o isplati povući svoj Zahtjev za isplatom dajući o tome obavijest Banci, a nakon čega Zahtjev za isplatom i Obavijest o isplati prestaju biti valjani.

Općenito u svrhu ovog Ugovora »Luksemburški radni dan« je svaki dan kada su otvorene poslovne banke u Luksemburgu.

1.02D Račun isplate

Isplata će se izvršiti u Zajmoprimčevo ime na bankarski račun koji on dostavi Banci u pisanom obliku (što uključuje broj računa i identifikacijsku šifru Banke u kojoj je račun otvoren) i to najmanje 15 (petnaest) dana prije Planiranog datuma isplate. Za svaku tranšu može se dostaviti samo jedan račun.

1.03 Valuta isplate

Banka će isplatiti svaku tranšu u eurima (EUR).

1.04 Uvjeti isplate

1.04A Prva tranša

Ne utječući na članak 1.04B, isplata prve tranše iz članka 1.02 uvjetovana je primitkom od Banke, sljedećih dokumenata ili dokaza od Zajmoprimca ili već prema slučaju, od Jamca u, za Banku, zadovoljavajućem obliku i sadržaju, na dan ili prije dana koji pada sedam (7) luksemburških radnih dana prije Planiranog datuma isplate:

(i) Ugovor o jamstvu koji je propisno proveden,

(ii) pravno mišljenje izdano od strane ili u ime Ministra pravosuđa Republike Hrvatske, kojim se utvrđuje da su odredbe sadržane u Ugovoru o jamstvu u punoj snazi i važenju te da je taj Ugovor valjan, obvezujući i provediv u Republici Hrvatskoj u skladu s uvjetima koje sadržava i da financiranje prema ovom Ugovoru ulazi u područje primjene Okvirnog sporazuma,

(iii) potvrda da trenutačno nisu potrebna nikakva odobrenja u smislu kontrole valutne zamjene u svrhu omogućavanja primanja sredstava isplaćenih prema ovom Ugovoru na bilo koji račun iz članka 1.02D i u svrhu omogućavanja otplate Zajma i plaćanje kamata i ostalih iznosa temeljem ovog Ugovora,

(iv) primjerak odluke kojom Zajmoprimčev Nadzorni odbor ovlašćuje Zajmoprimca da sklopi ovaj Ugovor i gosp. Branko Radošević, predsjednik Upravnog odbora Zajmoprimca, da ga potpiše u ime Zajmoprimca,

(v) pravno mišljenje izdano od strane vanjskog pravnog savjetnika Zajmoprimcu, kojim se potvrđuje da:

– je odluka iz članka 1.04A (b) (i) pravovaljano usvojena od Nadzornog odbora Zajmoprimca;

– je ovaj Ugovor pravovaljano proveden od Zajmoprimca, da su njegove odredbe u punoj snazi i važenju, te da je pravovaljan, obvezujući i provediv u Republici Hrvatskoj u skladu s uvjetima koje sadrži,

– ne postoje nikakva ograničenja u smislu kontrolne valutne zamjene niti su potrebna odobrenja u svrhu omogućavanja primanja sredstava isplaćenih prema ovom Ugovoru i u svrhu omogućavanja otplate zajma i plaćanje kamata i ostalih iznosa temeljem ovog Ugovora.

1.04B Sve tranše

Uvjeti za isplatu svake tranše prema članku 1.02B, uključujući, bez utjecaja na članak 1.04A, i prvu tranšu, jest da Banka primi njoj prihvatljive u obliku i sadržaju sljedeće dokumente ili dokaze od Zajmoprimca, ili već prema slučaju, od Jamca, na dan ili do dana koji pada sedam (7) luksemburških radnih dana prije planiranog datuma isplate:

(i) dokaz o ovlaštenju osobe (osoba) za potpisivanje zahtjeva za isplatom u ime Zajmoprimca zajedno s ovjerenim uzorcima njihovih potpisa, osim ako je takav dokaz već dostavljen,

(ii) potvrdu u pisanom obliku da su i dalje na raspolaganju dostatna sredstva kojima se osigurava pravodobno dovršenje i provedba Projekta u skladu s Prilogom A,

(iii) dokaz da je Zajmoprimac imenovao savjetnika s međunarodnim iskustvom koji će pomoći u (i) planiranju i odabiru vezano na postupke nadmetanja, (ii) pripremi natječajne dokumentacije prema međunarodnim standardima nabave i u skladu sa Vodičem nabave Banke koji se primjenjuje u vrijeme potpisivanja ovog Ugovora i (iii) ocjeni ponuda i pripremi izvješća o ocjeni ponuda,

(iv) dokumenti kojima se dokazuje da Zajmoprimac u cijelosti djeluje u skladu s člankom 6.08 i člankom 8.03,

(v) certifikat novijeg datuma od Zajmoprimca u obliku iz Priloga D,

(vi) ovjerene vjerodostojne primjerke ugovora vezano na stavke iz Tehničkog opisa, prikladno za financiranje kreditom, a koji ugovor ili ugovori će se provesti u uvjetima zadovoljavajućima za Banku prema Vodiču Nabave Banke koji se primjenjuje u vrijeme potpisivanja ovog Ugovora (svi izdaci za takve stavke u daljnjem tekstu »kvalificirani izdatak«),

(vii) dokaz da je kod Zajmoprimca nastao kvalificirani izdatak u iznosu koji je jednak zbirnom iznosu prethodnih isplata i potrebne isplate pod uvjetom, da za izračun protuvrijednosti u eurima bilo kojeg iznosa u drugoj valuti, Banka će primijeniti referentni tečaj izračunat i objavljen za tu valutu od strane Europske središnje banke na dan koji pada petnaest (15) dana prije datuma isplate prema odluci Banke (ili, u nedostatku toga tečaja, relevantni tečaj ili tečajevi koji prevladavaju na bilo kojem financijskom tržištu a koje je Banka opravdano odabrala),

(viii) primjerak izvješća o procjeni okoliša (u daljnjem tekstu »EIA«) i povezanog netehničkog kratkog prikaza vezano na dionicu plinovoda koja se financira primicima tražene isplate,

(ix) pisanu potvrdu od Državne direkcije za zaštitu prirode ili drugog relevantnog nadležnog tijela da niti jedan dio dionice plinovoda koja se financira primicima tražene isplate neće imati značajne utjecaje na niti jedno područje koje je od važnosti za očuvanje prirode (uključujući aktualno zaštićene zone i već identificirana područja pokrivena Naturom 2000),

(x) primjerak rezultata javne konzultacije vezano na dionicu plinovoda koja se financira primicima tražene isplate s navodom trajanja razdoblja javne konzultacije,

(xi) primjerke lokacijskih i građevinskih dozvola vezano na dionicu plinovoda koja se financira primicima tražene isplate, a da je prihvaćeno od strane Banke,zajedno sa informacijom navedenom u članku 1.04B (vii) (ix) i (x) da procjene okoliša zadovoljavaju osnovne zahtjeve EU habitat i EIA direktiva, kako su oboje izmijenjeni i dopunjeni.

Podrazumijeva se da će se dokumenti ili dokazi vezano na svaku dionicu plinovoda dostaviti Banci samo jednom prema ovom članku 1.04.

1.04C Opće odredbe o uvjetima isplate

U slučaju da se zahtjev za isplatom provodi bez da su zadovoljeni uvjeti iz članka 1.04, takav zahtjev za isplatom smatrat će se da je primljen od Banke na datum kada je Banka zadovoljna s ispunjenjem takvih uvjeta.

Bez obzira na odredbe iz prethodnog stavka, ukoliko bilo koji dio dokumenata koji su zaprimljeni prema članku 1.04 nije Banci prihvatljiv, Banka može isplatiti, bez štete za minimalni iznos iz članka 1.02(A), iznos koji je jednak iznosu koji pripada relevantnom Zahtjevu za isplatom umanjen za iznos koji pripada nedokumentiranim nastalim i prognoziranim kvalificiranim izdacima.

1.05 Odgoda isplate

1.05A Razlozi za odgodu

Banka će, na zahtjev Zajmoprimca, odgoditi isplatu bilo koje tranše u cijelosti ili djelomično do datuma koji utvrdi Zajmoprimac, ali ne više od šest (6) mjeseci od Planiranog datuma isplate. U takvom slučaju Zajmoprimac je dužan platiti nadoknadu za odgodu prema članku 1.#clanak105B#clanak05B ovog ugovora. Svaki zahtjev za odgodu isplate smatrati će se važećim za tranšu samo ako je uložen najmanje sedam (7) luksemburških radnih dana prije dotičnog Planiranog datuma isplate.

Ukoliko bilo koji od uvjeta iz članka 1.04 nije ispunjen zaključno s utvrđenim danom i na planirani datum isplate, isplata će se odgoditi do datuma o kojem se dogovori Banka i Zajmoprimac ali koji pada najmanje sedam (7) luksemburških radnih dana nakon ispunjenja svih uvjeta za isplatu.

1.05B Naknada za odgodu

Ako dođe do odgode bilo koje objavljene tranše (kako je definirano u članku 1.05B), bilo na zahtjev Zajmoprimca ili kao posljedica neispunjenja uvjeta za isplatu, Zajmoprimac je dužan, na zahtjev Banke, platiti odštetu za iznos čija je isplata odgođena. Takva naknada će se obračunati od Planiranog datuma isplate do datuma kada je isplata stvarno izvršena, ili ako je to slučaj, do datuma otkazivanja tranše i po stopi jednakoj R1 umanjeno za R2, pri čemu:

»R1« označava kamatnu stopu koja bi se primjenjivala prema potrebi u skladu s člankom 3.01 i odgovarajućoj Obavijesti o isplati ako je tranša isplaćena na Planirani datum isplate.

i

»R2« označava relevantnu međubankarsku stopu umanjenu za 0.125% (12.5 baznih bodova); uz uvjet da su u svrhu određivanja relevantne međubankarske stope u odnosu na članak 1.05, relevantna razdoblja utvrđena u Prilogu B budu uzastopna jednomjesečna razdoblja počevši od Planiranog datuma isplate.

Nadalje:

a) Ako je odgoda duža od jednog (1) mjeseca, naknada će se obračunati na kraju svakog mjeseca,

b) Naknada će se obračunati korištenjem pravila o brojanju dana koje se primjenjuje kod R1,

c) ako R2 prelazi R1, naknada će biti nula, i

d) naknada će biti isplaćena u skladu s člankom 1.07.

U ovom Ugovoru »Objavljena tranša« označava tranšu za koju je Banka izdala Obavijest o isplati.

1.05C Otkazivanje isplate odgođene za šest mjeseci

Banka može, na zahtjev Zajmoprimca, sa preslikom Jamcu, otkazati isplatu koja je bila odgođena prema članku 1.05A više od šest mjeseci ukupno. Otkazani iznos ostati će na raspolaganju za isplatu prema članku 1.02.

1.06 Otkazivanje i obustava

1.06A Pravo Zajmoprimca na otkazivanje

Zajmoprimac može u bilo koje vrijeme uz davanje obavijesti Banci o tome, sa preslikom Jamcu, otkazati cijeli ili dio neisplaćenog Kredita, što na snagu stupa odmah. Međutim, takva obavijest neće imati nikakav učinak na Objavljenu tranšu čiji Planirani datum isplate pada unutar roka od sedam (7) luksemburških radnih dana od datuma te obavijesti.

1.06B Pravo Banke na obustavu ili otkazivanje

Banka može, uz obavijest poslanu Zajmoprimcu, s preslikom Jamcu, u cijelosti ili djelomično obustaviti i/ili otkazati neisplaćeni dio Kredita u bilo koje vrijeme i s trenutnim učinkom i to:

(i) nakon događaja iz članka 10.01,

(ii) u iznimnim okolnostima koje bi negativno utjecale na pristup Banke tržištu kapitala, osim u slučaju Objavljene tranše, i

(iii) ako, djelujući razumno, nije zadovoljna kako se jamstva i obveze date od strane Zajmoprimca u članku 6.08 i 8.03 izvršavaju.

Nadalje, do mjere do koje Banka može otkazati Kredit prema članku 4.03A, Banka isti može i obustaviti. Svaka obustava traje sve dok Banka ne okonča obustavu ili otkaže obustavljeni iznos.

1.06C Naknada za obustavu i opoziv tranše

1.06C (1)Obustava

Ako Banka obustavi Objavljenu tranšu, bilo nakon događaja prijevremene ispate podložne naknadi (kako je definirano u članku 4.03C) ili nakon događaja iz članka 10.01 ali ne i u suprotnom, Zajmoprimac je dužan Banku obeštetiti u skladu s člankom 1.05B.

1.06C (2) Opoziv

Ako Zajmoprimac otkaže objavljenu tranšu s fiksnom kamatnom stopom, dužan je Banci platiti odštetu u skladu s člankom 4.02B. Ako Zajmoprimac otkaže bilo koji dio Kredita osim objavljene tranše s fiksnom stopom, nema obveze plaćanja odštete.

Ako Banka otkaže objavljenu tranšu s fiksnom kamatnom stopom nakon događaja prijevremene isplate podložne naknadi ili otkaže isplatu tranše s fiksnom kamatnom stopom u skladu s člankom 1.05C, Zajmoprimac je dužan Banci platiti naknadu u skladu s člankom 4.02B.

Ako Banka otkaže objavljenu tranšu nakon događaja spomenutog u članku 10.01, Zajmoprimac je dužan platiti naknadu Banci u skladu s člankom 10.03A ili 10.03B. Osim u slučajevima navedenima u ovom članku 1.06C(2), nikakva odšteta se ne plaća nakon otkazivanja Banke.

Naknada će se izračunavati na način da se za otkazani iznos smatra da je bio isplaćen i otplaćen na planirani datum isplate ili, do mjere do koje je isplata tranše aktualno odgođena ili obustavljena, na datum obavijesti o otkazivanju.

1.06D Otkazivanje nakon isteka Kredita

U bilo kojem trenutku nakon isteka roka koji Zajmoprimcu stoji na raspolaganju da preda zahtjev za isplatom iz članka 1.02B, Banka može, uz davanje obavijesti o tome Zajmoprimcu, bez nastanka obveze po bilo koju od strana, otkazati bilo koji dio Kredita, osim objavljene tranše.

1.07 Iznosi potraživani prema članku 1

Iznosi potraživani u skladu sa člancima 1.05 i 1.06 plativi su u EUR. Biti će plaćeni u roku od sedam (7) dana od dana primitka zahtjeva Banke ili u nekom dužem roku koji Banka odredi u svom zahtjevu.

Članak 2.

ZAJAM

2.01 Iznos zajma

Zajam dan po Kreditu (dalje u tekstu »Zajam«) obuhvaćat će skupnu vrijednost iznosa isplaćenih od Banke a prema obavijesti koju Banka šalje nakon svake isplate pojedine tranše.

2.02 Valuta otplate

Svaka otplata tranše prema članku 4. ili ako je to slučaj, članku 10. obavit će se u EUR.

2.03 Valuta kamate i drugih naknada

Kamata i ostale naknade koje je Zajmoprimac dužan platiti prema člancima 3, 4. i gdje je to primjenjivo, 10 obračunavaju se i plaćaju u EUR.

Svaka uplata iz članka 9.02 biti će izvršena u valuti koju odredi Banka s obzirom na valutu u kojoj je izražen izdatak koji će se nadoknaditi tim plaćanjem.

2.04 Potvrda Banke

Nakon svake isplate tranše, Banka će Zajmoprimcu dostaviti kratak izvještaj koji sadrži datum isplate, iznos, rokove otplate te kamatnu stopu za tu tranšu. Takva potvrda mora sadržavati i plan otplate zajma.

Članak 3.

KAMATA

3.01A Tranše s fiksnom stopom

Zajmoprimac je dužan platiti kamatu na nepodmireni iznos svake tranše s fiksnom kamatnom stopom polugodišnje ili godišnje kako dospijevaju na relevantni datum plaćanja, kako je utvrđeno u obavijesti o isplati, počevši s prvim takvim datumom plaćanja nakon datuma isplate određene tranše.

Kamata će se izračunati na temelju članka 5.02 (i) na godišnjoj stopi koja je fiksna stopa.

U ovom Ugovoru, »Fiksna stopa« označava godišnju kamatnu stopu utvrđenu od Banke u skladu s mjerodavnim načelima koje povremeno određuje uprava Banke za zajmove sklopljene s fiksnom kamatnom stopom, denominirane u EUR i uz tome odgovarajuće uvjete za otplatu glavnice i plaćanje kamata.

3.01B FSFR Tranše

Zajmoprimac je dužan platiti kamatu na preostali saldo svake FSFR tranše po FSFR stopi (kako je dolje opisano) tromjesečno prema dugovanju na relevantne datume plaćanja, kako je utvrđeno u obavijesti o isplati.

Banka će o visini FSFR stope obavijestiti Zajmoprimca u roku od 10 (deset) dana od početka svakog FSFR referentnog razdoblja.

Kamata će se izračunati za svako FSFR referentno razdoblje na temelju članka 5.02 (ii).

U ovom Ugovoru:

»FSFR« označava promjenjivu kamatnu stopu s fiksnom kamatnom maržom, tj. godišnju kamatnu stopu jednaku relevantnoj međubankarskoj stopi uvećanoj ili umanjenoj za kamatnu maržu, koju Banka utvrđuje za svako uzastopno FSFR referentno razdoblje;

»FSFR referentno razdoblje« označava svako razdoblje od tri (3) mjeseca od jednog datuma plaćanja do sljedećeg relevantnog datuma plaćanja, uz uvjet da prvo FSFR referentno razdoblje počinje s datumom isplate te tranše; i

»Kamatna marža« označava fiksnu kamatnu maržu u odnosu na relevantnu međubankarsku stopu (bilo da se radi o plusu ili minusu) koju odredi Banka I o njoj obavijesti Zajmoprimca u sljedećoj obavijesti o isplati.

3.01C Konverzija FSFR Tranši

Kada Zajmoprimac iskoristi opciju konverzije osnovice kamatne stope FSFR tranše, dužan je od efektivnog dana konverzije, platiti kamatu po stopi određenoj u skladu s odredbama odgovarajućeg Priloga ovome Ugovoru.

3.02 Kamata na dospjela nepodmirena dugovanja

Bez utjecaja na članak 10 i uz iznimku članka 3.01, kamata će se obračunavati na sva dospjela nepodmirena dugovanja po ovom Ugovoru od datuma dospijeća do datuma plaćanja po godišnjoj stopi jednakoj relevantnoj međubankarskoj stopi uvečanoj za 2% (200 baznih bodova) a plaćati će se u skladu sa zahtjevom Banke. U svrhu utvrđivanja relevantne međubankarske stope u svezi s ovim člankom 3.02, relevantna razdoblja u okviru značenja Priloga B bit će uzastopna razdoblja u trajanju od jednog (1) mjeseca, počevši s datumom dospijeća.

Međutim, kamata na tranšu s fiksnom stopom naplaćivat će se po godišnjoj stopi koja je stopa definirana u članku 3.01A ili 3.01C uvećana za 0.25% (25 baznih bodova) ako ta godišnaj stopa prelazi, za bilo koje dano relevantno razdoblje, stopu naznačenu u prethodnom stavku.

Ako je dospjeli nepodmireni iznos u valuti različitoj od EUR, primjenjivat će se sljedeća godišnja kamatna stopa, a to je relevantna međubankarska stopa koju Banka inače ima za transakcije u toj valuti, uvećana za 2% (200 baznih bodova), izračunata u skladu s praksom na tržištu za tu stopu.

Članak 4.

OTPLATA

4.01 Redovita otplata

4.01A Otplata u ratama

Zajmoprimac je dužan otplatiti svaku tranšu u ratama na datume plaćanja utvrđene u dotičnoj obavijesti o isplati, u skladu s uvjetima plana otplate koji se dostavlja u skladu s člankom 2.04.

Svaki plan otplate sastavlja se na temelju sljedećih pretpostavki:

(i) da se otplata tranše obavlja:

a) u slučaju tranše s fiksnom stopom bilo (i) kroz jednake godišnje ili polugodišnje rate otplate glavnice ili (ii) na bazi konstantnog anuiteta kod kojeg je ukupni iznos glavnice i kamate za dotičnu tranšu približno jednak kod svakog roka otplate, i

b) u slučaju FSFR tranše, u jednakim tromjesečnim ratama otplate glavnice, i

(ii) prvi datum otplate svake tranše je datum plaćanja koji pada najkasnije na prvi datum plaćanja odmah nakon pete godišnjice planiranog datuma isplate tranše, a posljednji datum otplate je datum plaćanja koji pada najranije nakon četiri (4) godine i najkasnije nakon dvadeset (20) godina od planiranog datuma isplate.

Posljednji datum roka otplate neke tranše utvrđen u skladu s člankom 4.01 u daljnjem tekstu se smatra »Datumom dospijeća«.

4.02 Dragovoljna otplata prije dospijeća

4.02A Mogućnost prijevremene otplate

Podložno člancima 4.02B i 4.04, Zajmoprimac može otplatiti cjelokupni ili djelomični iznos bilo koje tranše prije njenog dospijeća, zajedno s obračunatim kamatama za istu, tako da mjesec dana (1) unaprijed pošalje pisanu obavijest (dalje u tekstu »Obavijest o prijevremenoj otplati«) određujući iznos koji će se otpaltiti prijevremeno (»Iznos prijevremene otplate«) i datum koji Zajmoprimac predlaže za prijevremenu otplatu (»Datum prijevremene otplate«), a koji će biti datum plaćanja za tu tranšu. U slučaju djelomične prijevremene otplate, u obavijesti će se također utvrditi sklonost Zajmoprimca u skladu s člankom 4.04.

4.02B Naknada za prijevremenu otplatu

4.02B (1) Tranša s fiksnom stopom

Za svaki iznos prijevremene otplate tranše s fiksnom stopom, Zajmoprimac će Banci platiti odštetnu naknadu na datum prijevremene otplate, koja je jednaka sadašnjoj vrijednosti (s datumom prijevremene otplate) razlike, ako takva postoji.:

(i) Kamate koja bi se od tog trenutka obračunala na dotični iznos prijevremene otplate tijekom razdoblja od datuma prijevremene otplate do datuma dospijeća, da nije došlo do prijevremene otplate, nad

(ii) Kamatom koja bi se obračunala tijekom tog perioda da se izračunava po stopi ponovnog angažmana EIB-a (kako je dolje opisano), minus 15 baznih bodova.

Spomenuta sadašnja vrijednost bit će izračunata po diskontnoj stopi koja je jednaka stopi ponovnog angažmana EIB-a, koja se primjenjuje sa svakim relevantnim datumom plaćanja.

U ovom Ugovoru, »stopa ponovnog angažmana EIB-a« označava fiksnu stopu koja vrijedi jedan (1) mjesec prije datuma prijevremene otplate i koja nosi iste uvjete plaćanja kamate i isti profil otplate do datuma dospijeća kao i iznos prijevremene otplate.

4.02B (2) FSFR tranša

Zajmodavac može prijevremeno otplatiti FSFR tranšu bez odštete na svaki dotični datum plaćanja.

4.02C Načini prijevremene otplate

Banka će Zajmoprimca obavijestiti, najmanje 15 (petnaest) dana prije datuma prijevremene otplate, o iznosu prijevremene otplate, o visini dospjele kamate, te u slučaju prijevremene otplate tranše s fiksnom stopom ili FSFR tranše, o odštetnoj naknadi koja se plaća prema članku 4.02B ili, ako je to slučaj, da naknada nije zaračunata.

Najkasnije do isteka roka prihvaćanja (kako je dolje definirano), Zajmoprimac je dužan Banku izvijestiti o sljedećem:

(i) Ili da potvrđuje obavijest o prijevremenoj otplati po uvjetima utvrđenima od Banke, ili

(ii) Da povlači svoju obavijest o prijevremenoj otplati.

Ako Zajmoprimac potvrdi kao što je navedeno pod (i), dužan je izvršiti prijevremenu otplatu. Ako Zajmoprimac povuče obavijest o prijevremenoj otplati ili ne potvrdi na vrijeme, neće moći izvršiti prijevremenu otplatu. Osim prethodno navedenog, obavijest o prijevremenoj otplati je obvezujuća i neopoziva.

Zajmoprimac je dužan uz prijevremenu otplatu platiti i do tog trenutka zaračunate kamate kao i naknadu, ako takve ima, koje se zaračunavaju na iznos prijevremene otplate.

U svrhu ovog članka 4.02C, »Rok prihvaćanja« obavijesti je:

(i) 16h00 po luksemburškom vremenu na dan dostave ako je obavijest dostavljena do 14h00 na luksemburški radni dan, ili

(ii) 11h00 sljedećeg dana koji je luksemburški radni dan ako je obavijest dostavljena nakon 14h00 po luksemburškom vremenu bilo koji takav dan ili na dan koji nije luksemburški radni dan.

4.03 Prinudna otplata prije dospijeća

4.03A Razlozi za prijevremenu otplatu

4.03A (1) Smanjenje troškova Projekta

Ako ukupni trošak Projekta bude značajno manji od iznosa navedenog u uvodnoj napomeni (4) Banka može proporcionalno tom smanjenju, uz prethodno davanje obavijesti Zajmoprimcu, otkazati Kredit ili zahtijevati prijevremenu otplatu Zajma.

1.1A(2) S jednakim pravima na drugi dugoročni Zajam

Ako Zajmoprimac dobrovoljno prijevremeno otplati u cijelosti ili djelomično neki drugi zajam, ili bilo kakav drugi dug ili kredit, koji mu je izvorno odobren na rok duži od pet (5) godina (dalje u tekstu »Dugoročni zajam«) osim iz sredstava novog zajma koji ima rok najmanje jednak neisteklom roku prijevremeno otplaćenog zajma, Banka može uz prethodno davanje obavijesti Zajmoprimcu, otkazati kredit ili zahtijevati prijevremenu otplatu zajma do mjere do koje otplaćeni iznos dugoročnog zajma odgovara ukupnom nepodmirenom iznosu svih dugoročnih zajmova.

Banka će svoju obavijest Zajmoprimcu poslati u roku od 30 (trideset) dana od primitka obavijesti iz članka 8.02.

4.03A(3) Događaj vezan uz promjenu kontrole

Ako Zajmoprimac zna, ili ima opravdane razloge vjerovati da će (i) Republika Hrvatska izgubiti mogućnost kontrole nad Zajmoprimcem, bilo izravno ili neizravno, u smislu korištenja dioničkog prava glasa ili ovlasti imenovanja i/ili smjenjivanja većine članova Uprave ili drugog nadležnog tijela Zajmoprimca, ili (ii) neka fizička ili pravna osoba ili skupina takvih osoba zajednički, steći broj dionica Zajmoprimca koje nose pravo glasa i/ili druge pravne osobe, koji je dovoljan za preuzimanje kontrole nad Zajmoprimcem (dalje u tekstu se takav gubitak kontrole ili stjecanja dionica naziva »Događajem vezanim uz promjenu kontrole«), Zajmoprimac je dužan bez odgode o tome obavijestiti Banku.. Po primitku takve obavijesti, Banka može odmah zahtijevati konzultaciju sa Zajmoprimcem. Takva će se konzultacija održati u roku od 30 (trideset) dana od dana takvog zahtjeva. Ako nakon isteka 30 (trideset) dana od dana takvog zahtjeva Banka opravdano smatra da će ovaj događaj vezan uz promjenu kontrole utjecati na buduće otplaćivanje zajma ili financijsku stabilnost Zajmoprimca, Banka može, uz davanje obavijesti o tome Zajmoprimcu, odmah otkazati Kredit ili zahtijevati prijevremenu otplatu Zajma.

4.03B Načini prijevremene otplate

Svaki iznos koji Banka zahtijeva po članku 4.03A, uključujući i sve zaračunate kamate i naknade po članku 4.03C, platiti će se na datum koji navede Banka, a koji će padati najmanje 30 (trideset) dana od datuma kada je Banka dala obavijest o zahtjevu.

4.03C Naknada za prijevremenu otplatu

U slučaju prijevremene otplate uslijed događaja spomenutog u članku 4.03A, osim stavka 4.03A(1) i 4.03(2) (a svaki događaj ovdje se naziva »događajem prijevremene isplate podložne naknadi«), naknada, ako uopće postoji, utvrditi će se u skladu s člankom 4.02B.

Nadalje, ako, sukladno bilo kojoj odredbi iz članka 4.03 B Zajmoprimac prijevremeno otplati tranšu na dan koji nije relevantan datum plaćanja, zajmoprimac će Banci platiti naknadu u iznosu za koji Banka potvrdi da je dovoljan za naknadu toga što je Banka novac primila na dan koji nije relevantan datum plaćanja.

4.0.4. Raspoređivanje djelomičnih otplata prije dospijeća

Ako Zajmoprimac djelomično otplaćuje tranšu prije dospijeća, iznos prijevremene otplate rasporedit će se proporcionalno, ili po njegovom izboru, u obrnutom redoslijedu dospijeća svake nepodmirene otplatne rate.

Ako Banka zahtijeva djelomičnu otplatu Zajma, Zajmoprimac djelujući sukladno zahtjevu, može, uz davanje obavijesti koja mora biti dostavljena u roku od sedam(7) luksemburških radnih dana od dana primitka zahtjeva od Banke, odabrati da tranše budu prijevremeno otplaćene i iskoristiti svoju mogućnost za raspoređivanje prijevremeno otplaćenih iznosa.

Članak 5.

PLAĆANJE

5.01 Definicija datuma plaćanja

U ovom Ugovoru:

»Datum plaćanja« znači:

(i) za tranšu s fiksnom stopom, polugodišnji ili godišnji datumi kako je utvrđeno u obavijesti o isplati, i

(ii) za FSFR tranšu, datumi koji padaju na tromjesečne datume od planiranog datuma isplate do datuma dospijeća, osim ako taj datum nije relevantni radni dan, znači:

(i) za tranšu s fiksnom stopom, sljedeći relevantni radni dan, bez korekcija kamate iz članka 3.01., i

(ii) za FSFR tranšu, sljedeći dan, ako ga ima, tog kalendarskog mjeseca koji je relevantni radni dan ili koji pada na najbliži prethodni dan koji je relevantni radni dan, uz odgovarajuću korekciju kamate iz članka 3.01; i

»Relevantni radni dan« znači:

(i) za euro, dan koji je radni za sustav plaćanja TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer), i

(ii) za svaku drugu valutu, dan kada su banke otvorene za redovito poslovanje u glavnom domaćem financijskom središtu dotične valute.

5.02 Pravila računanja dana

Svi iznosi potraživani na temelju kamata, nadoknada ili naknada od Zajmoprimca po ovom Ugovoru i koji se izračunavaju za neki dio godine, utvrđivat će se uz primjenu sljedećih pravila:

(i) za tranšu s fiksnom stopom, godina od 360 dana i mjesec od 30 dana,

(ii) za FSFR tranšu, godina od 360 dana i broj proteklih dana.

5.03 Vrijeme i mjesto plaćanja

Svi iznosi osim za kamate, naknade i glavnicu plaćaju se u roku od sedam (7) dana od dana kada Zajmoprimac primi zahtjev Banke.

Svaki iznos koji je Zajmoprimac dužan platiti po ovom Ugovoru plaća se na odgovarajući račun o kojem će Banka obavijestiti Zajmoprimca. Banka će o računu obavijestiti najmanje 15 (petnaest) dana prije datuma dospijeća prve uplate Zajmoprimca, te o promjeni računa najmanje 15 (petnaest) dana prije datuma prve uplate na koju se promjena odnosi. Ovaj rok za obavijest ne odnosi se na uplate iz članka 10.

Iznos koji je Zajmoprimac dužan platiti smatra se plaćenim kad ga Banka primi.

Članak 6.

OBVEZA ZAJMOPRIMCA

A. Obveze u svezi s Projektom

6.01 Korištenje Zajma i drugih raspoloživih sredstava

Zajmoprimac smije koristiti sredstva iz Zajma isključivo u svrhu izvršenja Projekta.

Zajmoprimac treba osigurati da ima na raspolaganju druga sredstva navedena u preambuli ugovora (4), te da se ta sredstva troše, u potrebnoj mjeri, na financiranje Projekta.

6.02 Dovršetak Projekta

Zajmoprimac je dužan Projekt izvoditi u skladu s Tehničkim opisom, koji se povremeno može mijenjati uz odobrenje Banke, a takvo odobrenje se neće neopravdano odbiti, te dovršiti Projekt u naznačenom roku.

6.03 Povećanje troškova Projekta

Ako trošak Projekta prijeđe procjenu naznačenu u preambuli ugovora (4), Zajmoprimac je dužan ishoditi sredstva za financiranje tog viška troškova, bez obraćanja Banci za pomoć, kako bi se osiguralo dovršenje Projekta u skladu s Tehničkim opisom. Plan financiranja viška troškova potrebno je, u razumnom roku, predati Banci.

6.04 Postupci nadmetanja

Zajmoprimac će nabavljati robu, nabavljati usluge i naručivati radove za dionice plinovoda iz stavaka 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., i 2.1. do 2.5. Tehničkog opisa u skladu s EIB-ovih Smjernica nabave koje se primjenjuju u trenutku potpisivanja ovog Ugovora. Ugovori iznad gornjeg praga navedenog u direktivama EU o nabavi podložni su otvorenom međunarodnom javnom natječaju, uz prethodno objavljivanje u Službenom glasilu Europskih zajednica.

Zajmoprimac može u nekim slučajevima nabavljati robu, nabavljati usluge i naručivati radove za dionice plinovoda kako je gore navedeno, u skladu sa primjenjivim Zakonom o javnoj nabavi Republike Hrvatske, ako je prihvatljiv za Banku. U tim slučajevima Zajmoprimac će od Banke zatražiti obavijest bez prigovora u pisanom obliku prije izdavanja bilo koje natječajne dokumentacije i prije sklapanja ugovora, a koja se neće nerazumno odbiti.

Zajmoprimac će nabavljati robu, nabavljati usluge i naručivati radove vezano na dionice plinovoda osim onih navedenih u prvom stavku ovog članka 6.04 u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi Republike Hrvatske.

6.05 Stalne obveze u Projektu

Dok god je Zajam neotplaćen, Zajmoprimac je dužan:

(i) Održavanje: održavati, popravljati, servisirati i obnavljati svu imovinu koja čini Projekt koliko je potrebno da ista bude u dobrom radnom stanju,

(ii) Imovina Projekta: osim ako je Banka prethodno dala svoju pisanu suglasnost, zadržati vlasništvo i posjed nad cjelokupnom ili značajnom većinom imovine koja čini Projekt ili, po potrebi, zamijeniti i obnoviti tu imovinu i održavati infrastrukturu koja čini Projekt neprestano otvorenu za promet u skladu sa svojom izvornom namjenom, uz uvjet da Banka može uskratiti svoj pristanak jedino ako predloženi postupak može utjecati na interese Banke kao zajmodavca ili ako može dovesti do toga da je Projekt neprihvatljiv za financiranje od Banke prema njenom Statutu ili prema članku 267. Rimskog sporazuma.

(iii) Osiguranje: osigurati sve radove i imovinu koja je dio projekta kod prvoklasnih osiguravatelja u skladu s najopsežnijom praksom u dotičnoj gospodarskoj grani,

(iv) Prava i dozvole: održavati na snazi sva prava prolaza ili uporabe i sve dozvole nužne za izvođenje i rad Projekta, i

(v) Okoliš i zakon EU:

a) Okoliš: implementirati i izvoditi Projekt u skladu sa zakonima Europske Unije i Republike Hrvatske, osim odstupanja od Banke u svrhu ovog ugovora, kao i važećih međunarodnih sporazuma, kojima je osnovni cilj očuvanje, zaštita ili uređenje okoliša, a u svrhu čega »Okoliš« podrazumijeva sljedeće: u mjeri u kojoj utječu na dobrobit čovječanstva (a) biljni životinjski svijet; (b) tlo, vodu, zrak, klimu i krajolik, i (c) kulturnu baštinu i graditeljske objekte), i

b) osigurati:

(i) da sve suglasnosti i ovlaštenja od nadležnih tijela na području zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj nužna u svrhu Članka 6.05 (v) (a) budu pribavljena i da ostanu na snazi,

(ii) da Projekt nema nikakav značajan negativan utjecaj na bilo koji lokalitet koji je važan za očuvanje okoliša i da se u izgradnji neće koristiti niti odlagati nikakav materijal i tvari koje imaju negativan utjecaj na okoliš, što vrijedi i tijekom cijelog razdoblja u kojem je Zajam neotplaćen, te tijekom eksploatacije i održavanja projekta, i

(iii) da, dok god se Zajam ne otplati, svi radovi na održavanju i sanaciji Projekta, koje budu zahtijevala nadležna tijela na području okoliša, budu obavljeni na objektima Projekta.

c) Zakon EU: izvršavati i upravljati Projektom u skladu s relevantnim standardima iz zakona Europske unije, kao i relevantnih zakona Republike Hrvatske, osim odstupanja od Banke u svrhu ovog Ugovora.

6.06 PIU

Zajmoprimac će, na zadovoljstvo Banke, održavati postojeći PIU u okviru svoje organizacije, a u kojem će biti na odgovarajući način zaposleno kvalificirano i predano osoblje. PIU će biti zadužen, tijekom cjelokupnog razdoblja provedbe Projekta, za tehničku koordinaciju Projekta.

B. Opće obveze

6.07 Otuđenje imovine

Zajmoprimac se obvezuje da neće otuđiti u cijelosti ili neki značajan dio svoje tvrtke, poslovanja ili imovine, gdje bi takvo otuđenje značilo materijalan negativan učinak na Zajmoprimčevu sposobnost ispunjenja obveza iz ovog ugovora, bez prethodne pisane suglasnosti Banke, a takva suglasnost se neće neopravdano odbiti.

U svrhu ovog članka 6.07 »otuđiti« podrazumijeva bilo koji postupak s učinkom prodaje, prijenosa, najma ili prijenosa.

6.08 Načelo savjesnosti i poštenja

Zajmoprimac jamči i obavezuje u korist Banke da nije počinio, niti da je itko prema njegovom znanju počinio, niti jednu od sljedećih radnji, te da neće počiniti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost, počiniti niti jednu od tih radnji, a to su::

(i) nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na radnje osobe u javnoj službi ili funkciji, odnosno na direktora ili zaposlenika javne ustanove ili poduzeća, odnosno direktora ili namještenika javne međunarodne organizacije, u vezi bilo kakvog procesa nabave ili provedbe ugovora u okviru projekta, ili

(ii) svako djelo kojim se na neprimjeren način utječe ili se nastoji utjecati na proces nabave ili provedbe Projekta na štetu Zajmoprimca, uključujući tajni dogovor ponuditelja.

U tu svrhu, znanjem Zajmoprimca smatra se znanje predsjednika ili bilo kojeg člana Uprave Zajmoprimca, voditelja bilo kojeg odjela ili dužnosnika, projektnog menadžera ili bilo kojeg člana osoblja grupe za provedbu projekta. Zajmoprimac se obvezuje da će obavijestiti Banku ako sazna bilo kakvu informaciju ili činjenicu koja upućuje na mogućnost počinjenja bilo kojeg od navedenih djela.

Ukoliko Zajmoprimac drugačije specificira napismeno Banci, voditelj interne kontrole Zajmoprimca će biti odgovoran za kontakte sa Bankom u svrhu članka 6.08.

6.09 Posjeti

Zajmoprimac je dužan, uz prethodnu obavijest, dopustiti osobama koje odredi Banka da posjete lokacije i radove koji čine Projekt i da obave sve provjere koje smatraju potrebnima. U tom smislu Zajmoprimac im treba pružiti ili osigurati svu potrebnu pomoć.

6.10 Legitimnost sredstava koja se koriste za projekt

Zajmoprimac izjavljuje da po svom najboljem znanju i uvjerenju, nijedno sredstvo uloženo u temeljni kapital Zajmoprimca nije nezakonitog podrijetla i isto tako izjavljuje da nijedna sredstva definirana u uvodnim navodima nisu nezakonitog podrijetla. Nadalje je dužan promptno izvijestiti Banku, ako u bilo koje vrijeme bude obaviješten o svakom nezakonitom podrijetlu svakog takvog sredstva.

Zajmodavac prima na znanje politiku Banke da proslijedi informacije o transakcijama njezinih klijenata nadležnim tijelima u okolnostima u kojima se prema zakonu EU traži da regulirane financijske institucije tako postupe.

Ukoliko Zajmodavac drukčije ne navede u pisanom obliku Banci, Zajmoprimčev rukovoditelj interne kontrole biti će odgovoran za kontakte s Bankom temeljem ovog članka 6.10.

6.11 Računi Zajmoprimca:

Zajmoprimac se obvezuje da će:

(a) voditi financijske i računovodstvene evidencije i dokumente u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima,

(b) dati svoje poslovne knjige i financijske izvještaje na reviziju jednom godišnje u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima, i

(c) za financijskog revizora angažirati revizijsku kuću međunarodnog ugleda, koja ima dokazanu sposobnost revizije u skladu s međunarodnim standardima.

6.12 Financijske obveze

Tako dugo dok je zajam neotplaćen, Zajmoprimac neće počiniti niti napraviti značajan kapitalni izdatak bilo koje vrste osim vezano na ovaj Projekt ili kao redovit izdatak zamjene i ulaganja u sustav transporta plina u Hrvatskoj, bez prethodne suglasnosti Banke u pisanom obliku. U svrhu ovog članka 6.12. značenje kapitalnog izdatka se definira kao prelaženje ukupnih 10% Zajmoprimčeve neto dugotrajne imovine kako je dokazano u njegovim najnovijim revidiranim financijskim izvješćima.

Tako dugo dok je zajam neotplaćen, Zajmoprimac se obvezuje ne isplaćivati dividendu niti vršiti drugu raspodjelu kapitala bez prethodne suglasnosti Banke u pisanom obliku.

6.13 Ostale obveze

Do sredine 2008. godine Zajmoprimac će utvrditi u suradnji s Regulatorom energetskih djelatnosti Republike Hrvatske i na zadovoljstvo Banke troškovni benchmark temeljen na međunarodnim uspoređivanjima za svoje operativne aktivnosti i aktivnosti održavanja.

Članak 7.

JAMSTVO OTPLATE DUGA

7.01 Jamstvo

Bez utjecaja na članak 1.04 obveze Banke prema ovom Ugovoru ovise o potpisivanju i dostavi Banci Ugovora o jamstvu.

7.02 Negativna obveza

Tako dugo dok bilo koji dio zajma ostaje neotplaćen, Zajmoprimac neće stvarati niti će dopustiti da postoji niti jedan sigurnosni interes na ili u svezi bilo koje njegove sadašnje ili buduće tvrtke, poslovanja, imovine ili prihoda (uključujući bilo koji neuplaćeni kapital), osim ako su njegove obveze po ovom zajmu istovremeno osigurane jednako i proporcionalno takvim sigurnosnim interesom pomoću instrumenta koji je u svim aspektima prihvatljiv za Banku ili osim ako Banka daje prethodnu pisanu suglasnost (koja se neće neopravdano odbiti), osim da Zajmoprimac može stvoriti sigurnosni interes bez ograničenja vezano na imovinu čija ukupna vrijednost ne prelazi 10% od knjigovodstvene vrijednosti bruto imovine, neto amortizacije, Zajmoprimca, kako je prikazano u njegovim posljednjim revidiranim financijskim izvješćima od vremena do vremena. U tu svrhu »Sigurnosni interes« znači svaka hipoteka, zalog, pravo zapljene, trošak, prijenos, ugovor o hipoteci ili sigurnosni interes ili bilo koji drugi ugovor ili sporazum sa učinkom davanja jamstva.

Članak 8.

INFORMACIJE I POSJETI

8.01 Informacija o Projektu

Zajmoprimac je dužan:

(i) dostaviti Banci (a) podatke koji su sadržajem i oblikom te rokovima kako je utvrđeno u Prilogu A 2. ili drugačije kako je dogovoreno od strana u ovome Ugovoru (b) bilo koju takvu informaciju ili dokument u svezi financiranja, nabave, provedbe, eksploatacije ili utjecaja na okoliš za Projekt a koji Banka može opravdano zatražiti, pod uvjetom da, ako takva informacija ili dokument nije dostavljen Banci na vrijeme i Zajmoprimac ne ispravi propust u razumnom roku postavljenom od Banke u pisanom obliku, Banka može popraviti nedostatak zapošljavanjem vlastitog osoblja ili konzultanta ili bilo koje druge treće strane na trošak Zajmoprimca, i Zajmoprimac će pružiti takvim osobama svu pomoć koja je potrebna u tu svrhu,

(ii) osigurati da njegove evidencije pokazuju sve poslovanje koje se odnosi na financiranje i provedbu Projekta te voditi zapisnike o natječajnim postupcima, dodjeli i izvršenju ugovora o nabavi (osim ugovora o nabavi za koje će Banka dati prethodno izuzeće od ove obveze),

Uz uvjet da ti postupci uključuju i zadržavanje svih relevantnih izvornih dokumenata u jednoj datoteci u roku od šest (6) godina od datuma izvršenja Ugovora o nabavi.

Uz dodatni uvjet da, u svrhu ovog Ugovora, »Ugovor o nabavi« znači svaki pravovaljano potpisan ugovor, čiju je ovjerenu presliku Banka primila, koji zadovoljava sljedeće uvjete:

a) da se radi o ugovoru za radove, robu ili usluge koje se dobavljaju u vezi s Projektom, sklopljenom po za Banku zadovoljavajućim uvjetima, te da je sukladan izdanju Vodiča za nabavu koji se primjenjuje u trenutku potpisivanja ovog Ugovora,

b) vezano na Vodiča nabave Banke koji se primjenjuje u trenutku potpisivanja ovog Ugovora da određeni natječajni postupak zadovoljava odredbe članka 6.#clanak604#clanak04 ovoga Ugovora,

c) u slučaju ugovora za koji vrijedi odjeljak 3.5 Vodiča za nabavu koji je primjenjiv u trenutku potpisivanja ovog Ugovora, da takav ugovor:

– sadrži izvođačevu izjavu o savjesnosti i poštenju u obliku zadanom u Vodiču,

– opunomoćuje Zajmoprimca, Banku i revizore imenovane od bilo koga od njih da pregledaju ugovornu evidenciju izvođača,

– obvezuje izvođača na čuvanje ovih evidencija najmanje šest (6) godina od datuma glavnog izvršenja ugovora,

(iii) na zahtjev Banke, dati na raspolaganje predstavnicima Banke spise i dokumente koji se spominju u članku 8.01 (i),

(iv) Banci dostaviti dokumente (i) informaciju koja je sadržajem i oblikom te rokovima kako je utvrđeno u Prilogu A ili kako se stranke ovog Ugovora mogu dogovoriti od vremena do vremena (ii) bilo koju takvu informaciju ili daljnje dokumente koji se odnose na financiranje, nabavu, provedbu, eksploataciju i utjecaj na okoliš u Projektu, a sve prema opravdanim zahtjevima Banke,

(v) pravodobno izvještavati Banku o pitanjima u vezi kojih je potreban pristanak Banke prema stavku 6.05 (ii),

(vi) odmah izvijestiti Banku o (a) svakom značajnom sporu pokrenutom ili najavljenom protiv njega u vezi s ekološkim ili drugim pitanjima koja imaju utjecaj na Projekt i (b) svakoj Zajmoprimcu poznatoj činjenici ili događaju koji bi mogao bitno ugroziti ili nepovoljno utjecati na uvjete izvršenja ili korištenja Projekta.

8.02 Informacije koje se tiču Zajmoprimca

Zajmoprimac je dužan:

(i) dostaviti Banci (a) svake godine u roku od jednog (1) mjeseca po ovjeri svoja godišnja izvješća, bilance račun dobiti i gubitka (oboje sastavljeno sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima) te revizijski izvještaj; i (b) povremeno sve druge podatke o svojoj općoj financijskoj situaciji koje bi Banka mogla tražiti.

(ii) osigurati da njegove poslovne knjige u potpunosti prikazuju poslovanje koje se odnosi na financiranje, izvršenje i vođenje Projekta, i

(iii) odmah obavijestiti Banku:

a) o svakoj značajnijoj promjeni u svom Statutu ili o svakoj značajnijoj izmjeni svakog zakona, uredbe, pravila ili zakonskih zahtjeva koji su izravno povezani s njegovim poslovnim aktivnostima kao i o svakom prijedlogu ili odluci sličnog učinka koji su mu poznati; o bilo kojoj transakciji kojom dolazi do promjene prava vlasništva od 10% ili više poslovnih udjela Zajmoprimca ili što će se vjerojatno rezultirati u promjeni kontrole Zajmoprimca,

b) o svom uvjerenju, ili ako je to slučaj, o opravdanoj osnovi za vjerovanje da je došlo ili će doći do Događaja vezanog uz promjenu kontrole koji se spominju u članku 4.03A(3),

c) o svakoj činjenici koja ga obvezuje na prijevremenu otplatu financijskog duga;

d) o svakoj odluci koju je donio vezano na prijevremenu otplatu dugoročnog zajma, kako je definiran u članku 4.03A(2),

e) o svakoj namjeri sa svoje strane u pogledu davanja jamstva nad bilo kojim dijelom svoje imovine u korist treće strane,

f) o svakoj namjeri sa svoje strane u pogledu odricanja vlasništva nad bilo kojim značajnim dijelom Projekta, i

g) o svakoj činjenici ili događaju za koji se opravdano vjeruje da će spriječiti u značajnoj mjeri ispunjenje njegovih obveza iz ovog Ugovora.

8.03 Istraživanje i informacije

Zajmoprimac je dužan:

(i) poduzeti takvu akciju koju će Banka opravdano zatražiti u svrhu istraživanja i/ili prestanka svake neutvrđene ili sumnjive radnje čija je priroda opisana u članku 6.08,

(ii) obavijestiti Banku o mjerama koje su se poduzele za potraživanje naknade štete od osoba koje su odgovorne za svaki gubitak koji proizađe iz takve radnje, i

(iii) omogućiti svako istraživanje koje bi Banka mogla poduzeti u svezi svake takve radnje.

Članak 9.

PRISTOJBE I TROŠKOVI

9.01 Porezi, pristojbe i naknade

Zajmodavac je dužan platiti sve poreze, pristojbe, naknade i ostala davanja bilo koje vrste, uključujući i pristojbe za biljege i registraciju, koji proizlaze iz izvršenja ili provedbe ovog Ugovora ili su u vezi sa zaključivanjem bilo kojeg jamstva za Zajam.

Zajmoprimac je dužan platiti sve glavnice, kamate, provizije i ostale iznose koji dospijevaju prema ovom Ugovoru, i to bruto bez odbijanja bilo kakvih državnih ili domaćih davanja bilo koje vrste, uz uvjet da će Zajmoprimac, ako je obvezan primijeniti takav odbitak, Banci dati u toj mjeri uvećani iznos koji će nakon odbitka biti jednak iznosu koji duguje.

9.02 Ostali troškovi

Zajmoprimac će snositi troškove svih pristojbi i troškove, uključujući stručne, bankarske i tečajne naknade u vezi s pripremom i provođenjem ovog Ugovora ili bilo kojeg s njim povezanog dokumenta, kao i bilo koje izmjene ili dodatka istima, te u svezi sa stvaranjem, upravljanjem i realizacijom bilo kakvog jamstva za Zajam, ako je potrebno kao i troškove Banke temeljem članka 8.03.

Članak 10.

PRIVREMENA OTPLATA ZBOG NEISPUNJENJA OBVEZA

10.01 Pravo traženja prijevremene otplate

Zajmoprimac je dužan otplatiti Zajam ili neki njegov dio, uključujući zaračunate kamate, na pisani zahtjev Banke, u skladu sa odredbama koje slijede.

10.01A Zahtjev bez odgode

Banka može takav zahtjev uložiti bez odgode:

(i) Ako Zajmodavac ne otplati na datum dospijeća bilo koji dio Zajma, ne plati kamatu ili bilo koji drugi iznos Banci po ovom Ugovoru,

(ii) Ako se ispostavi da su bilo koje informacije ili dokumenti koje je Banka dobila od ili u ime Zajmoprimca u vezi s pregovorima u ovom ugovoru ili tijekom njegova trajanja bili netočni,

(iii) Ako Zajmoprimac ne ispuni financijsku obvezu u pogledu bilo kojeg zajma (osim Zajma) koji mu je dala Banka,

(iv) Ako je nakon neispunjenja obveze, Zajmoprimac dužan otplatiti bilo koji drugi zajam ili podmiriti prije dospijeća bilo koju drugu obvezu proizašlu iz bilo koje financijske transakcije,

(v) Ako nakon neispunjenja obveze Zajmoprimca pri izvršenju bilo koje obveze u svezi bilo koje potpore odobrene Zajmoprimcu od Europske unije, pravo Zajmoprimca na povlačenje primitaka vezano na tu potporu u cijelosti ili djelomično, je otkazano ili je prestalo ili ako se potpora otplaćuje prema svojim rokovima,

(vi) Ako je izdan nalog ili donesena odluka koja za posljedicu ima zatvaranje Zajmoprimca, ili ako Zajmoprimac poduzme korake prema značajnom smanjenju svog vlasničkog kapitala, ili bude proglašen nesolventnim, ili ako prestane ili odluči prestati sa svojim poslovanjem u cijelosti ili u značajnoj mjeri, osim u slučaju rekonstrukcije, integracije, spajanja, reorganizacije ili konsolidacije, uz uvjet da je navedeno obavljeno uz prethodnu suglasnost Banke,

(vii) Ako vjerovnik preuzme posjed bilo kojeg dijela poslovanja ili imovine Zajmoprimca ili bilo koje imovine koja tvori Projekt, ili ako je nad istima imenovan stečajni upravitelj, likvidator ili slično od nadležnog suda ili drugog nadležnog upravnog tijela,

(viii) ako dođe do zaplijene, ovrhe, konfiskacije ili drugog postupka nad imovinom Zajmoprimca ili imovinom koja sačinjava Projekt, i ne dođe do podmirenja ili obustave istih u roku od (14) četrnaest dana ili

(ix) ako dođe do Značajne negativne promjene u vezi sa Zajmoprimcem

»Značajna negativna promjena« znači, u svrhu ovog Ugovora, promjenu u vezi sa Zajmoprimcem ili bilo kojim događajem ili promjenu uvjeta, u odnosu na stanje u trenutku sklapanja Ugovora, koja utječe na Zajmoprimca ili bilo koju njegovu podružnicu, što za posljedicu, po mišljenju Banke, ima značajno umanjenje sposobnosti Zajmoprimca da podmiruje svoje financijske i druge obveze iz ovog Ugovora, ili značajno utječe na dana jamstva.

10.01B Zahtjev nakon opomene

Banka također može uložiti takav zahtjev nakon što stvar ne bude riješena niti nakon isteka razumnog vremenskog roka utvrđenog u obavijesti koju Banka uruči Zajmoprimcu:

(i) Ako Zajmoprimac ne udovolji nekoj obvezi iz ovog Ugovora osim obveze spomenute u članku 10.01(A) ili ako Jamac ne udovolji nekoj obvezi iz Ugovora o jamstvu, ili

(ii) Ako se bilo koja od činjenica navedenih u Uvodnim napomenama značajno promijeni, i ne bude vraćena na staro, a promjena utječe na interese Banke kao zajmodavca ili negativno utječe na provedbu ili funkcioniranje Projekta.

10.02 Ostala prava po zakonu

Članak 10.01 neće ograničiti neko drugo pravo Banke koje ona ima po zakonu u smislu prava na traženje prijevremene otplate Zajma.

10.03 Odštete

10.03A Tranše s fiksnom stopom

U slučaju zahtjeva iz članka 10.01 u pogledu tranše s fiksnom stopom, Zajmoprimac je dužan Banci platiti traženi iznos zajedno sa iznosom zaračunatim prema članku 4.02B na bilo koji dospjeli nepodmireni iznos. Taj će se iznos obračunavati od datuma dospijeća za uplatu utvrđenu u obavijesti o zahtjevu Banke i izračunavat će se kao da je prijevremena otplata izvršena na tako utvrđeni način.

10.03B FSFR tranše

U slučaju zahtjeva iz članka 10.01 u pogledu FSFR tranše, Zajmoprimac je dužan Banci platiti traženi iznos zajedno s iznosom jednakim sadašnjoj vrijednosti 0.15% (15 baznih bodova) godišnje izračunato i obračunato na iznos koji dospijeva na prijevremenu otplatu na isti način na koji bi kamata bila izračunata i obračunata da je taj iznos ostao nepodmiren sukladno izvornom planu otplate tranše, uzimajući u obzir datum konverzije kamate, ako je potrebno.

Sadašnja vrijednost bit će izračunata po diskontnoj stopi, koja se primjenjuje sa svakim relevantnim datumom plaćanja. Diskontna stopa biti će fiksna stopa koja vrijedi jedan(1) mjesec prije datuma prijevremene isplate, uz iste uvjete za plaćanje kamate i isti rok do datuma dospijeća ili, u slučaju FSFR tranše, datum konverzije kamata, ako je potrebno, kao iznos prijevremene otplate.

10.03C Općenito

Iznosi koje Zajmoprimac duguje po članku 10.03 stići će na naplatu na dan prijevremene otplate utvrđen u zahtjevu Banke.

10.04 Neodricanje od prava

Nikakav propust ili kašnjenje Banke u ostvarivanju nekog njenog prava prema ovom članku 10 neće se tumačiti kao odustajanje od takvog prava.

10.05 Raspoređivanje primljenih iznosa

Iznosi koje Banka primi nakon zahtjeva iz članka 10.01 prvo će se rasporediti na plaćanje troškova, kamata i odštetnih naknada, a nakon toga na podmirenje preostalih rata redoslijedom obrnutim od redoslijeda dospijeća. O raspodjeli uplata na određene tranše odlučuje Banka.

Članak 11.

MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

11.01 Mjerodavno pravo

Za ovaj Ugovor mjerodavno je pravo Republike Austrije.

11.02 Sudska nadležnost

Ovime stranke ovog Ugovora priznaju nadležnost sudova Republike Austrije.

Stranke ovog Ugovora ovim putem odriču se svakog imuniteta od ili prava na prigovor na pravnu nadležnost toga suda. Svaka odluka koju donese Sud prema ovom stavku 11.02 biti će konačna i obvezujuća za stranke, bez ograničenja i rezervi.

11.03 Dokaz o dospjelim iznosima

U svakom pravnom postupku koji proizađe iz ovog Ugovora, potvrda Banke o nekom dospjelom iznosu, koji Banka potražuje prema ovom Ugovoru, biti će, ako u njemu nema neke očite pogreške, prima facie (dovoljan) dokaz za taj iznos.

11.04 Jezik

Svaki dokument, obavijest ili komunikacija među strankama ovog Ugovora biti će na engleskom jeziku ili će biti popraćeni ovjerenim prijevodom na engleski jezik.

Članak 12.

ZAVRŠNE ODREDBE

12.01 Obavijesti

Obavijesti i ostala priopćenja prema ovom Ugovoru, koje jedna ugovorna stranka šalje drugoj, šalju se u pisanom obliku i na dolje navedenu adresu ili na neku drugu adresu koju je naslovnik prethodno u pisanom obliku naznačio kao svoju novu adresu za ove potrebe:

Za Banku

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Za Zajmoprimca (1) Plinacro d.o.o.

Savska cesta 88a

Financijski sektor

Gospodin Marin Zovko

HR-10000 Zagreb

Hrvatska

(2) Za pravne postupke:

Lovells, Odvjetnici

Darmstaedter Landstrasse 126

D-60598 Frankfurt/Main

Za Jamca (1) Ministarstvo financija

Republike Hrvatske

Katančićeva 5

HR-10000 Zagreb

(2) Misija Republike Hrvatske

pri Europskim zajednicama

Avenue des Arts 50

B-1000 Brussels.

12.02 Oblik obavijesti

Obavijesti i ostale poruke za koje se u ovom Ugovoru utvrđuju fiksni rokovi ili koje u sebi sadrže fiksne rokove koje obavezuju primatelje, šalju se osobnom dostavom, preporučenim pismom, telefaksom ili drugim komunikacijskim sredstvom koje ostavlja dokaz o primitku kakve obavijesti od primatelja. Za utvrđivanje roka bit će odlučan datum urudžbiranja, ili ovisno o slučaju, navedeni datum primitka prenesene poruke.

Obavijesti koje izda Zajmoprimac prema bilo kojoj odredbi ovog Ugovora trebaju se, ako tako traži Banka, poslati u Banku zajedno s prihvatljivim dokazima o ovlaštenju osobe ili osoba ovlaštenih za potpisivanje takve obavijesti u ime Zajmoprimca i ovjerenih uzoraka potpisa takve osobe odnosno osoba.

12.03 Preambula Ugovora i Prilozi

Preambula Ugovora i sljedeći Prilozi čine sastavni dio ovoga Ugovora:

Prilog A

Tehnički opis i obveze informiranja

Prilog B

Definicije EURIBOR-a

Prilog C

Formular Zahtjeva za isplatom (članak 1.02B)

Prilog D

Formular Potvrde of Zajmoprimca

Prilog E

Konverzija FSFR Tranše u tranšu s fiksnom stopom

U POTVRDU NAVEDENOG, stranke su sklopile ovaj Ugovor u četiri (4) izvornika na engleskom jeziku. Svaku stranicu ovog Ugovora parafirali su gospođa Michela Frugis, pravna savjetnica, za Banku, i gospodin Dabiša Bučanac, Direktor poslovnih funkcija, za Zajmoprimca.

Dana 31. srpnja 2007. u Splitu

Potpisano za i u ime

EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE

Potpredsjednik

M. Kollatz-Ahnen

Potpisano za i u ime

PLINACRA d.o.o.

Predsjednik Upravnog odbora

B. Radošević

PRILOG A

TEHNIČKI OPIS

Projekt obuhvaća investicijski program Plinacra za razdoblje 2007. – 2011. s ciljem proširenja kapaciteta sustava transporta plina, povezivanja novih područja, razvoja integrirane plinske mreže sa susjednim zemljama i diverzifikacije izvora dobave plina. Uključuje izgradnju i operative aktivnosti približno 930 km novih dionica visokotlačnog plinovoda koje se zemljopisno nalaze na raznim lokacijama po Hrvatskoj. Posebice su uključene sljedeće glavne komponente:

Opis

Tehničke
karakteristike

Investicijski troškovi

Promjer mm

Dužina km

Tlak bar

>2007 M€

2008 M€

2009 M€

2010 M€

2011 M€

Ukupno M€

1

1.1

1.2

Plinovodi za nova područja

Sjeverozapad

plinovod Pula-Umag

plinovod Kukujanovo – Omišalj

300

500

78

15

50

75

14

1

3

3

19

8

0

0

0

0

23.4

12

1.3

Tlačne redukcijske i mjerne stanice u Rovinju, Poreču, Kovri, Umagu, Kršanu, Vrboskom, Urinju, Omišalju

50/75

0.8

0,5

1.7

2

0

5

1.4

1.5

Lika-Dalmacija

Plinovod
Bosiljevo-Split

Plinovod
Split – Ploče

500

500

290

96

75

75

3

0.5

5

1.5

45

2

82

2

10

42

145

48

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Plinovod
Vrhovine – Otočac

Plinovod PoIjice
– Gospić

Plinovod
Lovinac – Gračac

Plinovod Kastel Zegarski – Obrovac

Plinovod Benkovac – Zadar

Plinovod Benkovac – Biograd

Plinovod Morpolaca – Pirovac

Plinovod Šibenik – Knin

Plinovod Jadrici – Trogir

Plinovod Zadvarije – Brela

100

100

100

300

300

100

100

300

200

200

10.8

1.3

17.7

9. 4

34.5

13.3

12.8

45. 7

15. 7

15

75

75

75

50

50

75

75

50

75

75

0.1

0

0.1

0.1

0.35

0.1

0.1

0.71

0.14

0

0.1

0.05

0.1

0.1

1

0.2

0.1

1

0.2

0.2

1.1

0.15

0.1

0.12

3

0.4

0.1

1

0.2

0.2

0

0

0.5

0.7

6

1

0.3

2

1

0.8

0

0

1.5

1.8

0

0

1

9

1.6

1.8

13

0.2

2.3

2.82

10.35

1.7

1.6

13. 71

3.14

3

1.16

Tlačne redukcijske i mjerne stanice u Ogulinu, Otočcu, Gospiću, Gračacu, Obrovcu, Benkovcu, Zadru, Biogradu, Pirovcu, Šibeniku, Drnišu, Kninu, Trogiru, Splitu, Breli, Zagvozdu, Pločama.

0.6

0.9

2.4

4.05

5.05

13.00

2.

2.1

2.2

Novi plinovodi za uvoz i tranzit

Plinovod Rogatec Zabok

Plinovod Zabok Lučko

700

700

34

43

75

75

0.3

0.3

0.4

1

1

1

1

1.5

16

22

18.7

25.8

2.3

2.4

2.5

Plinovod Dravaszerdahely – Donji Miholjac

Plinovod Donji Mholjac – Slobodnica

Plinovod Slobodnica – Bosanski Brod

700

700

700

8

80

8

75

75

75

1

2

0.5

1

2

1

5

10

1

0

30.5

5.5

0

0

0

7

44

8

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Proširenje i
modernizacija

Plinovod Budrovac – Ivanić Grad

Plinovod Slavonski Brod – Negoslavci

Plinovod Kutina – Dobrovac

Postojeći sustav rekonstrukcije

Regionalni uredi u Rijeci, Vodnjanu, Ivanić Gradu, Kutini, Slavonskom Brodu, Čakovcu, Benkovcu, Splitu

SCADA

Oprema

300

400

200

71

3

25

50

50

50

0

0.3

0.1

3

5.8

5

1.5

0.5

1

0.15

3

0.6

0

1.5

2

0

0.5

3

1.2

0

1.5

0

0

3

3

0

0

1.5

0

0

0

3

0

0

1.5

2.50

1.30

3.75

15.00

7.6

5.0

7.5

Podzbroj

28.8

29.1

110.7

147.9

116.3

432.7

Cjenovne varij.

Nominalni podzbroj

Kamate tijekom gradnje

0.0

28.8

0.0

0.7

29.8

0.6

5.6

116.3

2.3

11.4

159.2

4.9

12.1

128.3

5.2

29.8

462.4

12.9

UKUPNI TROŠAK

28.8

30.4

118.5

164.1

133.5

475.4

Očekuje se da će se komponente projekta provesti, pustiti u rad i pogon tijekom petogodišnjeg razdoblja koje završava sa 31. 12. 2011.

Zajam Banke bit će namijenjen za financiranje ugovora o dobavi i radu koji se odnose na stavke 1.1, 1.2. 1.4. 1.5 i 2.1 do 2.5 (vidjeti gornju tablicu) i objavit će se u Službenom glasilu EZ i biti će na zadovoljstvo Banke u cijelosti usuglašen s EIB-ovim smjernicama nabave.

PRILOG A.2

Strana 1/2

INFORMACIJA O PROJEKTU KOJA SE ŠALJE BANCI I NAČIN PRIJENOSA

1. Otprema informacije: naznaka odgovorne osobe

Niže navedena informacija treba se dostaviti Banci uz odgovornost:

Kompanija

Plinacro

Osoba za kontakt

Gosp. Marin Zovko

Funkcija

Rukovoditelj poslovne jedinice

Funkcija/Odjel

Financijski sektor

Adresa

Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon

++385 1 6301-702

Faks

++353 6301-792

Email

Marin.zovko@plinacro.hr

Gore navedena osoba (osobe) za kontakt je (su) odgovorna osoba (osobe) u ovom trenutku.

Zajmoprimac će odmah izvijestiti EIB u slučaju bilo koje promjene.

2. Informacija o specifičnim predmetima

Zajmoprimac treba utvrditi u suradnji sa Regulatorom energetskih djelatnosti troškovni benchmark temeljen na međunarodnim uspoređivanjima za svoje operativne aktivnosti i aktivnosti održavanja i treba dostaviti rezultate Banci do sredine 2008. godine.

3. Informacija o provedbi projekta

Tromjesečna izvješća o kretanju vezano na provedbu stavaka 1.1. 1.2. 1.4. 1.5 i 2.1 do 2.5 Priloga A1 i godišnja izvješća o kretanju vezano na provedbu svih ostalih stavaka dok se projekt uspješno ne stavi u rad, uključujući izvješće o usuglašenosti sa zaštitom okoliša tijekom provedbe projekta od strane izvođača koji su zaduženi za nadzor nad projektom i tima (timova) za nadzor of Ministarstva za zaštitu okoliša.

Zajmoprimac će izvijestiti Banku na godišnjoj bazi o napretku odnosno kretanju u svrhu osiguranja uvoza dodatnog plina i posebice o radovima koji se provode prema MoUs-u sa svojim partnerima u Mađarskoj i Bosni.

Godišnja izvješća o aktualnim transportiranim količinama plina, operativnim rashodima i prihodima od usluga transporta.

4. Informacija na završetku radova i prvu godinu operativne aktivnosti

Promotor će osigurati izvješće o dovršenju projekta koje se treba dostaviti Banci do 30.04.2013. približno 15 mjeseci nakon dovršenja projekta, u kojem su sadržane barem sljedeće informacije:

– kratak tehnički opis provedenih radova sa naznakom razlika ukoliko postoje vezano na Tehnički opis koji se nalazi u prilogu financijskom ugovoru;

– Datum dovršenja projektnih shema uz naznaku razloga za kašnjenje, ukoliko postoje;

– Pojedinosti o proizvodnom trošku projekta, sa naznakom razloga za bilo kakve značajne promjene;

Strana 2/2

– Radni odnos nastao projektom, poslovi na određeno vrijeme tijekom gradnje projekta kao i nova radna mjesta vezano na operativnu aktivnost i održavanje projekta.

– Promjene u tržišnom ili gospodarskom okruženju;

– Promjene u regulatornom okolišu i posebice vezano na tarifni sustav i kontrolu od Regulatora energetskih djelatnosti

– Promjene u utjecaju na okoliš projektnih shema;

– Operativnu performansu od 2007. godine, na godišnjoj bazi. Uključene su: količine transportiranog plina, operativni troškovi i prihodi.

– Količine plina transportiranog plinovodom Bosiljevo-Split-Ploce na mjesečnoj bazi od početka operativnih aktivnosti.

– Potražnju za plinom u Hrvatskoj i podatke dobave po vrsti potrošača (proizvodnja energije, Industrija, domaćinstva) i izvor dobave (domaća proizvodnja offshore, domaća proizvodnja onshore, uvoz plina iz Rusije, ostali uvoz)

– Sve ostale komentare vezano na provedbu projekta koje promotor smatra relevantnima.

PRILOG B

DEFINICIJE EURIBOR-A

A. EURIBOR

»EURIBOR«

(i) u smislu relevantnog razdoblja, uključujući FSFR referentno razdoblje kao i sva druga vremenska razdoblja ne kraća od jednog mjeseca, znači kamatnu stopu za depozite u eurima, koja se odnosi na relevantno razdoblje, tj. broj cijelih mjeseci koji najbliže odgovaraju trajanju razdoblja i

(ii) u smislu relevantnog razdoblja kraćeg od mjesec dana, kamatnu stopu za depozite u eurima dane na razdoblje od jednog mjeseca.

(razdoblje na koje se kamatna stopa uzima u daljnjem tekstu se naziva »Reprezentativnim razdobljem«)

objavljenu u 11.00 sati prema vremenu u Bruxellesu, ili nekom kasnijem vremenu prihvatljivom Banci na dan (»Datum resetiranja«) koji pada dva (2) relevantna radna dana prije prvog dana relevantnog razdoblja na Reuters-ovoj stranici pod nazivom EURIBOR 01, njenoj zamjenskoj stranici ili ako ne, u bilo kojem drugom sredstvu publikacije koje u rečenu svrhu odredi Banka.

Ako se rečena stopa ne objavi, Banka je dužna zahtijevati od glavnih podružnica četiri najveće banke u euro-zoni, o vlastitom izboru, da joj saopće stope pod kojima one nude depozite usporedivog iznosa u eurima, u 11 sati, briselsko vrijeme na dan resetiranja, vodećim bankama na među-bankovnom tržištu euro-zone, na razdoblje koje odgovara reprezentativnom razdoblju. Ako Banka primi minimalno dvije tražene obavijesti, stopa na datum resetiranja biti će jednaka aritmetičkoj sredini između te dvije obavijesti.

U slučaju da se prime manje od dvije obavijesti, stopa na datum resetiranja biti će jednaka aritmetičkoj sredini stopa zajma u eurima za usporedivi iznos, koji se izdaju na razdoblje jednako reprezentativnom razdoblju, većih banaka euro-zone, po izboru Banke, u približno 11 sati, briselsko vrijeme, na dan koji pada dva relevantna radna dana nakon datuma resetiranja.

B. Opće odredbe

U svrhu gore spomenutih definicija:

(i) Svi postotci koji su rezultat proračuna iz ovog priloga, po potrebi se zaokružuju na najbliži sto-tisućiti dio boda postotka, s tim da se polovice zaokružuju.

(ii) Banka će informirati Zajmoprimca bez odlaganja o obavijestima koje primi.

(iii) Ako ijedna od prethodnih odredbi postane protivna odredbama usvojenima pod okriljem

EURIBOR FBE i EURIBOR ACI, koje se odnose na EURIBOR, Banka može Zajmoprimcu poslati obavijest kojom izmjenjuje problematičnu odredbu, kako bi je uskladila sa ostalim odredbama.

PRILOG C

C. 1 OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ISPLATUZEMLJA – PROJEKT

PRILOG D

OBRAZAC POTVRDE OD ZAJMOPRIMCA

Za: Europsku investicijsku banku

Od: Plinacro d.o.o.

Datum:

Cijenjena gospodo,

Predmet: Plinacro Plinovodi II

Ugovor o financiranju između Europske investicijske banke i PLINACROA od 31. srpnja 2007. (u daljnjem tekstu »Ugovor o financiranju«)

_____________________________________________

Izrazi definirani u Ugovoru o financiranju imaju isto značenje kao i izrazi korišteni u ovom pismu.

U svrhu Članka 1.04 Ugovora o financiranju, ovime vam potvrđujemo kako slijedi:

(i) Takav dio vlastitih sredstava i (podložno raspoloživosti sredstava financiranja prema Ugovoru o financiranju) zajmovi i subvencije iz drugog uvodnog navoda, će nam biti stavljeni na raspolaganje po potrebi za nesmetanu realizaciju projekta u skladu s tehničkim opisom;

(ii) Nije potrebno odobrenje promjene devizne kontrole kako bi se primio iznos tranše koji će se isplatiti na naš dolje navedeni račun br. ___________________ kod ___________________, otplata Zajma i kamata i svih drugih dospijevajućih iznosa iz Ugovora o financiranju;

(iii) Nije se dogodila niti jedna situacija od onih opisanih u Članku 4.03A Ugovora o financiranju;

(iv) Odredbe članaka 6.08 i 8.03 Ugovora o financiranju su u potpunosti usklađene;

(v) Nakon datuma potpisivanja Ugovora o financiranju, nema više odobravanja nikakvih dodatnih osiguranja, povlastica niti prioriteta, navedenih u Članku 7.02, bez da Vas o tome ne informiramo.;

(vi) Ne postoje nikakvi sudski sporovi, arbitraže, regulatorni postupci ili istrage u tijeku koje se vode protiv nas, ili bilo koje od naših podružnica, i koji bi, u slučaju nepovoljnog ishoda, mogli značajno utjecati na našu sposobnost da ispunimo obveze preuzete iz Ugovora o financiranju; i

(vii) Od zaključenja Ugovora o financiranju, nije se dogodio niti jedan događaj naveden u članku 10.01.

Srdačan pozdrav,

Za i u ime

PLINACROA

PRILOG E

Strana 1/2

KONVERZIJA FSFR TRANŠE U TRANŠU S FIKSNOM STOPOM

Za svaku FSFR tranšu, primjenjivat će se sljedeće odredbe:

A. Definicije u ovom Prilogu

»Prijedlog za konverziju« je prijedlog koji Banka daje u skladu sa stavkom B ovog Priloga.

»Konverzija kamate« je konverzija tranše, ili njenog dijela, iz promjenljive u fiksnu kamatnu stopu za preostali rok otplate zajma..

»Datum konverzije kamate« je datum koji Zajmoprimac odredi u skladu sa Člankom 1.02B (vii) pod uvjetom da najmanje 10 milijuna eura ostane nepodmireno na taj datum, koji pada ne manje od četiri godine ili, u slučaju tranše plative u jednoj rati, ne manje od tri godine prije posljednjeg dozvoljenog dana plaćanja iz članka 4.01A »Zahtjev za konverziju kamate« ili »Zahtjev«, je pisana obavijest Zajmoprimca, koja se dostavlja 75 (sedamdeset-pet) dana prije datuma konverzije kamate, u kojoj se od Banke traži da mu dostavi Prijedlog konverzije tranše. Zahtjevom se također definira:

(i) da li je konverzija u tranšu s fiksnom stopom;

(ii) datumi plaćanja odabrani su u skladu sa primjenjivim odredbama članka 3.01; i

(iii) preferirani plan otplate odabran je u skladu sa člankom 4.01A.

B. Postupci konverzije

Po primitku Zahtjeva za konverziju kamate, nakon prethodnog savjetovanja sa Zajmoprimcem, ovisno o raspoloživosti, Banka je obvezna na svaki luksemburški radni dan koji pada između 60 i 30 dana prije Datuma konverzije kamate do dana na koji Zajmoprimac isti prihvati, Zajmoprimcu dostavljati prijedlog (»Prijedlog konverzije ») u kojem mora biti navedena:

(i) kamatna stopa koja bi bila primjenjiva na tranšu, ili njen dio naveden u Zahtjevu, a koja je fiksna stopa u skladu sa člankom 3.01; i

(ii) da je fiksna stopa primjenjiva od relevantnog datuma konverzije kamate, s tim da se kamate plaćaju tromjesečno, polugodišnje ili godišnje unatrag, na naznačene datume plaćanja.

Zajmoprimac može prihvatiti prijedlog konverzije do 17:00 sati, luksemburško vrijeme na dan primitka.

Izmjene i dopune Ugovora koje se odnose na konverziju, a Banka ih zatraži, obavljaju se putem ugovora koji se mora sklopiti najkasnije 15 (petnaest) dana prije relevantnog dana konverzije kamate.

Strana 2/2

C. Učinak konverzije

Ako Zajmoprimac pravovaljano prihvati prijedlog konverzije, Zajmoprimac je obvezan platiti dospjele kamate na dan konverzije kamate kao i na sve sljedeće datume plaćanja

Prije datuma konverzije kamate odredbe ugovora koje se odnose na FSFR tranšu, primjenjuju se na cijeli iznos tranše. Nakon datuma konverzije kamate, odredbe koje se odnose na tranšu fiksne stope, primjenjuju se na cijelu ili, po potrebi, konvertirani dio tranše, a posebno na sva pred-plaćanja konvertiranog dijela nakon što Zajmoprimac pravovaljano prihvati prijedlog konverzije. Prethodno primjenjive odredbe odnose se na saldo

D. Ne-provedba konverzije kamate

Ako Zajmoprimac prihvati prijedlog za vrijeme kraće od trajanja cijele tranše ili ako stranke ne uvedu izmjene i dopune koje Banka zatraži u skladu sa stavkom B, Zajmoprimac je obvezan otplatiti saldo tranše na dan konverzije kamate.

FI no. (HR)

Serapis N° 2007-0176

FINANCE CONTRACT BETWEEN EUROPEAN

INVESTMENT BANK AND PLINACRO d.o.o.

THIS CONTRACT IS MADE BETWEEN:

the European Investment Bank having its seat at 100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, represented by the Vice-President, Mr Matthias Kollatz-Ahnen, hereinafter called: the «Bank» of the first part, and

Plinacro d.o.o., a limited liability company incorporated in Zagreb, Croatia and having its registered office at Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb, Croatia, and having identification number 1537571, issued by the National Bureau of Statistic, and represented by Mr Branko Radošević, President of the Board, hereinafter called: the «Borrower» of the second part.

WHEREAS:

1. the Bank is authorised to grant loans from its own resources for investment projects in the Republic of Croatia according to the decisions of to the Board of Governors of the Bank dated 6 February 2001 and 14 May 2004, as amended from time to time;

2. the Borrower and the Republic of Croatia have stated that they desire to undertake project (hereinafter referred to as the «Project») concerning the construction and operation of new high-pressure gas pipeline sections (hereinafter each of them referred to as the «Section») throughout the territory of the Republic of Croatia and the rehabilitation/modernisation of the existing gas transmission system, as more particularly described in the technical description (hereinafter the «Technical Description») set out in Schedule A hereto;

3. the Borrower is a limited liability company 100% owned by the Republic of Croatia;

4. the total cost of the Project as estimated by the Bank is EUR 475,400,000 (four hundred and seventy-five thousand million four hundred thousand euros), to be financed as follows:

· own funds of the Borrower (60 %) EUR 285,400,000

· loan requested from the Bank (40 %) EUR 190,000,000

· Total (100 %) EUR 475,400,000;

5. the Minister of Finance of the Republic of Croatia has requested the Bank by letter dated 19 March 2007 to extend the loan financing to be provided hereunder;

6. the request of the Minister of Finance was made on behalf of the government of the Republic of Croatia and therefore the loan financing to be provided hereunder falls within the scope of the framework agreement governing the Bank’s activities in the Republic of Croatia (hereinafter the «Framework Agreement») as concluded on 13 December 2000 between the Republic of Croatia and the Bank and ratified by law published in the Croatian official gazette «Narodne novine – Medjunarodni ugovori» (Official Gazette - International agreements) No. 6/2001 dated 23 May 2001;

7. by Article 3 of the Framework Agreement, the Republic of Croatia agreed that interest and all other payments due to the Bank and arising out of activities envisaged by the Framework Agreement, as well as the assets and revenues of the Bank connected with such activities, shall be exempt from tax;

8. by Article 4 of the Framework Agreement, the Republic of Croatia agreed that throughout the life of any financial operation concluded pursuant to the Framework Agreement it shall:

«(a) ensure (i) that Beneficiaries may convert into any fully convertible currency, at the prevailing market exchange rate on the due date, the amounts in the national currency of Croatia necessary for the timely payment of all sums due to the Bank in respect of loans and guarantees in connection with any Project; and (ii) that such amounts shall be freely, immediately and effectively transferable;

(b) ensure (i) that the Bank may convert into any fully convertible currency, at the prevailing market exchange rate, the amounts in the national currency of Croatia received by the Bank by way of payments arising in respect of loans and guarantees or any other activity and that the Bank may freely, immediately and effectively transfer the amounts so converted; or, at the Bank’s option, (ii) that it may freely dispose of such amounts within the territory of Croatia; and, (iii) that the Bank may convert into the national currency of Croatia, at the prevailing market exchange rate, any amounts in any fully convertible currency»;

9. the due performance of the financial obligations of the Borrower hereunder shall be unconditionally guaranteed by the Republic of Croatia (hereinafter also: the «Guarantor») pursuant to a guarantee agreement to be concluded on terms satisfactory to the Bank between the Republic of Croatia and the Bank (hereinafter: the «Guarantee Agreement»);

10. the Statute of the Bank provides that the Bank shall ensure that its funds are used as rationally as possible in the interests of the European Community and, accordingly, the terms and conditions of the Bank’s loan operations must be consistent with relevant European Community policies;

11. the Bank, in response to the request made by the Republic of Croatia in agreement with the Borrower, being satisfied that the financing of the Project comes within the scope of its functions, and relying, inter alia, on the statements and facts cited in these Recitals, is willing to make available to the Borrower a credit of EUR 190,000,000 (one hundred and ninety million euros) under this finance contract (hereafter called the «Contract»);

12. execution of this Contract on behalf of the Borrower is duly authorised by a decision taken by its Supervisory Board on 24 July 2007;

13 the Borrower has established within its organisation a project implementation unit satisfactory to the Bank (hereinafter: the «PIU»);

14. References herein to Articles, Recitals and Schedules are, save if explicitily stipulated otherwise, references respectively to articles of, recitals and schedules to this Contract.

NOW THEREFORE it is hereby agreed as follows:

Article 1

CREDIT AND DISBURSEMENT

1.01 Amount of Credit

By this Contract the Bank establishes in favour of the Borrower, and the Borrower accepts, a credit (hereafter called the «Credit») in an amount of EUR 190,000,000 (one hundred and ninety million euros) for the financing of the Project.

1.02 Disbursement procedure

1.02A Tranches

The Bank shall disburse the Credit in up to twenty-five (25) tranches. The amount of each tranche, if not being the undrawn balance of the Credit, shall be a minimum of EUR 10,000,000 (ten million euros) for a FSFR Tranche (as defined below) and EUR 5,000,000 (five million euros) for a Fixed-Rate Tranche (as defined below). A tranche requested by the Borrower in accordance with Article 1.02B is hereafter referred to as a «Tranche».

1.02B Disbursement Request

From time to time up to 31 July 2012, the Borrower may present to the Bank, with a copy to the Guarantor, a written request (a «Disbursement Request»), substantially in the form set out in Schedule C. 1, for the disbursement of a Tranche. Save where the evidence has already been supplied, the Disbursement Request shall be accompanied by evidence of the authority of the signatory or signatories, together with their authenticated specimen signatures. The Disbursement Request shall specify:

(i) the amount of disbursement of the Tranche;

(ii) the preferred date for disbursement, which shall be a Relevant Business Day as defined in Article 5.01 falling not less than 15 (fifteen) calendar days following the date of the Disbursement Request, it being understood that the Bank may disburse the Tranche up to four (4) calendar months from the date of the Disbursement Request;

(iii) whether the Tranche bears a fixed rate of interest (i.e. it is a «Fixed-Rate Tranche») or a floating rate of interest at a fixed spread (i.e. a «Fixed-Spread Floating-Rate Tranche» or «FSFR Tranche»), both pursuant to the relevant provisions of Article 3.01;

(iv) the preferred interest payment periodicity for the Tranche, chosen in accordance with Article 3.01;

(v) the preferred terms for repayment of principal, chosen in accordance with Article 4.01;

(vi) the preferred Payment Dates, chosen in accordance with Article 5.01; and

(vii) in the case of an FSFR Tranche, the Borrower’s choice of Interest Conversion Date (as defined in Schedule E), if any.

The Borrower may also at its discretion specify in the Disbursement Request the following respective elements, if any, as indicated by the Bank without commitment to be applicable to the Tranche during its lifetime, that is to say:

(viii) in the case of a Fixed-Rate Tranche, the interest rate; and

(ix) in the case of an FSFR Tranche, the Spread (as defined in Article 3.01) that applies up to the Maturity Date (as defined in Article 4.01C) or the Interest Conversion Date, if any.

For the purposes of this Contract generally, «Relevant Interbank Rate» means EURIBOR (as defined in Schedule B).

Subject to the second paragraph of Article 1.02C, each Disbursement Request is irrevocable.

1.02C Disbursement Notice

Between 10 (ten) and 15 (fifteen) days before the date of disbursement of a Tranche the Bank shall, if the Disbursement Request conforms to Article 1.02B, deliver to the Borrower, with a copy to the Guarantor, a notice (hereafter a «Disbursement Notice»), which shall specify:

(i) the amount of disbursement;

(ii) the interest rate basis;

(iii) the applicable Payment Dates;

(iv) the terms for repayment of principal and the periodicity of the payment of interest;

(v) the date on which the Tranche is scheduled to be disbursed (hereinafter referred to as the «Scheduled Disbursement Date»), disbursement being in any case subject to the conditions of Article 1.04;

(vi) in the case of an FSFR Tranche, the Interest Conversion Date, if any; and

(vii) for a Fixed-Rate Tranche, the fixed interest rate and for an FSFR Tranche, the Spread.

If one or more of the elements specified in the Disbursement Notice does not conform to the corresponding element, if any, in the Disbursement Request, the Borrower may within three (3) Luxembourg Business Days following receipt of the Disbursement Notice revoke the Disbursement Request by notice to the Bank and thereupon the Disbursement Request and the Disbursement Notice shall be of no effect.

For the purposes of this Contract generally «Luxembourg Business Day» means a day on which commercial banks are open for business in Luxembourg.

1.02D Disbursement account

Disbursement shall be made to such bank account in the name of the Borrower as it shall notify to the Bank in writing (specifying the account number and the account bank’s Bank Identifier Code) not less than 15 (fifteen) days before the Scheduled Disbursement Date. Only one account may be so specified for each Tranche.

1.03 Currency of disbursement

The Bank shall disburse each Tranche in euros (EUR).

1.04 Conditions of disbursement

1.04A First Tranche

Without prejudice to Article 1.04B, the disbursement of the first Tranche under Article 1.02 is subject to the Bank having received from the Borrower, or, as the case may be, from the Guarantor, on or before the date falling seven (7) Luxembourg Business Days preceding the Scheduled Disbursement Date, the following documents or evidence in form and substance satisfactory to it:

(i) the Guarantee Agreement duly executed;

(ii) a legal opinion issued by or on behalf of the Minister of Justice of the Republic of Croatia, confirming that the provisions of the Guarantee Agreement are in full force and effect and that such agreement is valid, binding and enforceable in the Republic of Croatia in accordance with its terms and that the financing to be provided under this Contract falls within the scope of the Framework Agreement;

(iii) a confirmation that no exchange control consents are currently required in order to permit the receipt of amounts disbursed hereunder on any account referred to in Article 1.02D and to permit the repayment of the Loan and the payment of interest and all other amounts due under this Contract;

(iv) a copy of the resolution of the Borrower’s Supervisory Board authorising the Borrower to enter into this Contract and Mr Branko Radošević, President of the Board of Directors of the Borrower, to sign it on behalf of the Borrower;

(v) a legal opinion issued by an external legal advisor to the Borrower confirming that:

– the resolution referred to in this Article 1.04A(iv) has been validly adopted by its Supervisory Board;

– this Contract has been duly executed by the Borrower, its provisions are in full force and effect and it is valid, binding and enforceable in the Republic of Croatia in accordance with its terms; and

– no exchange control restrictions are in place or consents are required in order to permit the receipt of all amounts to be disbursed hereunder and to permit the repayment of the Loan and the payment of interest and all other amounts due under this Contract.

1.04B All Tranches

The disbursement of each Tranche under Article 1.02B, including, without prejudice to Article 1.04A, the first, shall be subject to the Bank having received from the Borrower, or, as the case may be, from the Guarantor, on or before the date falling seven (7) Luxembourg Business Days preceding the Scheduled Disbursement Date, the following documents or evidence in form and substance acceptable to it:

(i) evidence of the authority of the person(s) authorised to sign the Disbursement Request on behalf of the Borrower and the relating authenticated specimen signature of such persons, save where such evidence has already been supplied;

(ii) a confirmation in writing that sufficient funds continue to be available to ensure the timely completion and implementation of the Project in accordance with Schedule A;

(iii) evidence that the Borrower has appointed an internationally experienced consultant to assist in (i) the planning and selection of tendering procedures, (ii) the preparation of tender documents to international procurement standards and in line with the Bank’s Procurement Guide applicable at the time of signature of this Contract, and (iii) the evaluation of the tenders and the preparation of bid evaluation reports;

(iv) documents evidencing that the Borrower fully complies with Article 6.08 and Article 8.03;

(v) a recent certificate from the Borrower in the form of Schedule D;

(vi) certified true copies of a contract or contracts in respect of items specified in the Technical Description as eligible for financing under the Credit, which contract or contracts shall have been executed on terms satisfactory to the Bank having regard to the Bank’s Procurement Guide applicable at the time of signature of this Contract (all expenditure on such items being herein referred to as «Qualifying Expenditure»);

(vii) evidence that the Borrower has incurred Qualifying Expenditure in an amount equal to the aggregate of previous disbursements and the requested disbursement provided that, for the purpose of calculating the equivalent in euro of any sum spent in another currency, the Bank shall apply the reference exchange rate computed and published for that currency by the European Central Bank on such date falling within 15 (fifteen) days before the date of disbursement as the Bank shall decide (or, failing such a rate, the relevant exchange rate or rates then prevailing on any financial market reasonably chosen by the Bank);

(viii) a copy of the environmental impact assessment (hereinafter: the «EIA») report and of the associated non-technical summary in relation to the Section to be financed with the proceeds of the disbursement requested;

(ix) a written confirmation from the State Directorate for nature Protection or other relevant competent authority that no part of the Section to be financed with the proceeds of the disbursement requested is likely to have significant effects on any site of nature conservation importance (including currently protected zones and already identified Natura 2000 sites);

(x) a copy of the outcome of the public consultation in relation to the Section to be financed with the proceeds of the disbursement requested with indication of the duration of the public consultation period;

(xi) copies of the location and building permits in relation to the Section to be financed with the proceeds of the disbursement requested, which shall demonstrate to the Bank’s satisfaction, together with the information mentioned under Article 1.04B (vii), (ix) and (x), that the environmental assessments meet the basic requirements of the EU habitat and EIA directives, as both amended.

It being understood that the documents or evidences relating to each Section shall be submitted to the Bank only one time pursuant to this Article 1.04.

1.04C General provisions on the conditions of disbursement

In case a Disbursement Request is made without the conditions set out in Article 1.04 having been fulfilled, such Disbursement Request shall be deemed to have been received by the Bank on the date on which the Bank is satisfied that such conditions have been fulfilled.

Notwithstanding the provision of the previous paragraph, if any part of the documents received pursuant to Article 1.04 is not satisfactory to the Bank, the Bank may disburse, without prejudice to the minimum amount set out in Article 1.02(A), an amount equal to the amount being the subject of the relevant Disbursement Request less the amount corresponding to the undocumented incurred and forecasted Qualifying Expenditures.

1.05 Deferment of disbursement

1.05A Grounds for deferment

The Bank shall, at the request of the Borrower, defer disbursement of any Tranche in whole or in part to a date specified by the Borrower being a date falling not more than six (6) months from its Scheduled Disbursement Date. In such a case, the Borrower shall pay deferment indemnity as determined pursuant to Article 1.05B below. Any request for deferment shall have effect in respect of a Tranche only if it is made at least seven (7) Luxembourg Business Days before its Scheduled Disbursement Date.

If any of the conditions referred to in Article 1.04 is not fulfilled as of the specified date, and at the Scheduled Disbursement Date, disbursement will be deferred to a date agreed between the Bank and the Borrower falling not less than seven (7) Luxembourg Business Days following the fulfilment of all conditions of disbursement.

1.05B Deferment indemnity

If the disbursement of any Notified Tranche (as defined below in this Article 1.05B) is deferred, whether on request of the Borrower or by reason of non-fulfilment of the conditions of disbursement, the Borrower shall, upon demand by the Bank, pay an indemnity on the amount of which disbursement is deferred. Such indemnity shall accrue from the Scheduled Disbursement Date to the actual disbursement date or, as the case may be, until the date of cancellation of the Tranche at a rate equal to R1 minus R2, where:

«R1» means the rate of interest that would have applied from time to time pursuant to Article 3.01 and the relevant Disbursement Notice, if the Tranche had been disbursed on the Scheduled Disbursement Date

and

«R2» means the Relevant Interbank Rate less 0.125% (12.5 basis points); provided that for the purpose of determining the Relevant Interbank Rate in relation to this Article 1.05, the relevant periods provided for in Schedule B shall be successive periods of one (1) month commencing on the Scheduled Disbursement Date.

Furthermore, the indemnity:

a) if the deferment exceeds one (1) month in duration, shall accrue at the end of every month;

b) shall be calculated using the day count convention applicable to R1;

c) where R2 exceeds R1, shall be set at zero; and

d) shall be payable in accordance with Article 1.07.

In this Contract a «Notified Tranche» means a Tranche in respect of which the Bank has issued a Disbursement Notice.

1.05C Cancellation of disbursement deferred by six months

The Bank may, by notice to the Borrower, with a copy to the Guarantor, cancel a disbursement which has been deferred under Article 1.05A by more than six (6) months in aggregate. The cancelled amount shall remain available for disbursement under Article 1.02.

1.06 Cancellation and suspension

1.06A Borrower’s right to cancel

The Borrower may at any time by notice given to the Bank, with a copy to the Guarantor, cancel, in whole or in part and with immediate effect, the undisbursed portion of the Credit. However, the notice shall have no effect on a Notified Tranche whose Scheduled Disbursement Date falls within seven (7) Luxembourg Business Days following the date of the notice.

1.06B Bank’s right to suspend and cancel

The Bank may, by notice to the Borrower, with a copy to the Guarantor, in whole or in part suspend and/or cancel the undisbursed portion of the Credit at any time, and with immediate effect:

(i) upon an event mentioned in Article 10.01;

(ii) in exceptional circumstances adversely affecting the Bank’s access to the capital market, save as regards a Notified Tranche; and

(iii) if, acting reasonably, it is not satisfied that the warranties and undertakings given by the Borrower in Articles 6.08 and 8.03 have been complied with.

Furthermore, to the extent that the Bank may cancel the Credit under Article 4.03A, the Bank may also suspend it. Any suspension shall continue until the Bank ends the suspension or cancels the suspended amount.

1.06C Indemnity for suspension and cancellation of a Tranche

1.06C (1) Suspension

If the Bank suspends a Notified Tranche, whether upon an Indemnifiable Prepayment Event (as defined in Article 4.03C) or an event mentioned in Article 10.01 but not otherwise, the Borrower shall indemnify the Bank under Article 1.05B.

1.06C (2) Cancellation

If the Borrower cancels a Fixed Rate Notified Tranche, it shall indemnify the Bank under Article 4.02B. If the Borrower cancels any part of the Credit other than a Fixed Rate Notified Tranche, no indemnity or otherwise is payable.

If the Bank cancels a Fixed Rate Notified Tranche upon an Indemnifiable Prepayment Event or cancels a Fixed Rate Tranche disbursement pursuant to Article 1.05C, the Borrower shall indemnify the Bank under Article 4.02B.

If the Bank cancels a Notified Tranche upon an event mentioned in Article 10.01, the Borrower shall indemnify the Bank under Article 10.03A or 10.03B. Save in the cases set out in this Article 1.06C(2), no indemnity is payable upon cancellation by the Bank.

An indemnity shall be calculated on the basis that the cancelled amount is deemed to have been disbursed and repaid on the Scheduled Disbursement Date or, to the extent that the disbursement of the Tranche is currently deferred or suspended, on the date of the cancellation notice.

1.06D Cancellation after expiry of Credit

At any time after the deadline for the Borrower to submit a Disbursement Request under Article 1.02B, the Bank may by notice to the Borrower, and without liability arising on the part of either party, cancel any part of the Credit other than a Notified Tranche.

1.07 Sums due under Article 1

Sums due under Articles 1.05 and 1.06 shall be payable in EUR. They shall be payable within seven (7) days of the Borrower’s receipt of the Bank’s demand or within any longer period specified in the Bank’s notice of demand.

Article 2

THE LOAN

2.01 Amount of Loan

The loan made under the Credit (hereinafter the «Loan») shall comprise the aggregate of the amounts disbursed by the Bank, as notified by the Bank upon the occasion of the disbursement of each Tranche.

2.02 Currency of repayments

Each repayment of a Tranche under Article 4 or, as the case may be, Article 10 shall be effected in EUR.

2.03 Currency of interest and other charges

Interest and other charges payable by the Borrower under Articles 3, 4 and, where applicable, 10 shall be calculated and be payable in EUR.

Any payment under Article 9.02 shall be made in the currency specified by the Bank having regard to the currency of the expenditure to be reimbursed by means of that payment.

2.04 Confirmation by the Bank

After each disbursement of a Tranche, the Bank shall deliver to the Borrower a summary statement showing the disbursement date, amount, repayment terms and the interest rate of and for that Tranche. Such confirmation shall include the relevant amortisation table.

Article 3

INTEREST

3.01A Fixed-Rate Tranches

The Borrower shall pay interest on the outstanding balance of each Fixed-Rate Tranche semi-annually or annually in arrears on the relevant Payment Dates, as specified in the Disbursement Notice, commencing on the first such Payment Date following the date of disbursement of the Tranche.

Interest shall be calculated on the basis of Article 5.02 (i) at an annual rate that is the Fixed Rate.

In this Contract, «Fixed Rate» means an annual interest rate determined by the Bank in accordance with the applicable principles from time to time laid down by the governing bodies of the Bank for loans made at a fixed rate of interest, denominated in EUR and bearing equivalent terms for the repayment of capital and the payment of interest.

3.01B FSFR Tranches

The Borrower shall pay interest on the outstanding balance of each FSFR Tranche at FSFR (as defined below) quarterly in arrears on the relevant Payment Dates, as specified in the Disbursement Notice.

The Bank shall notify FSFR to the Borrower within 10 (ten) days following the commencement of each FSFR Reference Period.

Interest shall be calculated in respect of each FSFR Reference Period on the basis of Article 5.02 (ii).

In this Contract:

«FSFR» means a fixed-spread floating interest rate, that is to say an annual interest rate equal to the Relevant Interbank Rate plus or minus the Spread, determined by the Bank for each successive FSFR Reference Period;

«FSFR Reference Period» means each period of three (3) months from one Payment Date to the next relevant Payment Date, provided that the first FSFR Reference Period shall commence on the date of disbursement of the Tranche; and

«Spread» means such fixed spread to the Relevant Interbank Rate (being either plus or minus) determined by the Bank and notified to the Borrower in the relevant Disbursement Notice.

3.01C Conversion of FSFR Tranches

Where the Borrower exercises an option to convert the interest rate basis of a FSFR Tranche, it shall, from the effective date of the conversion, pay interest at a rate determined in accordance with the provisions of the relevant Schedule to this Contract.

3.02 Interest on overdue sums

Without prejudice to Article 10 and by way of exception to Article 3.01, interest shall accrue on any overdue sum payable under the terms of this Contract from the due date to the date of payment at an annual rate equal to the Relevant Interbank Rate plus 2% (200 basis points) and shall be payable in accordance with the demand of the Bank. For the purpose of determining the Relevant Interbank Rate in relation to this Article 3.02, the relevant periods within the meaning of Schedule B shall be successive periods of one (1) month commencing on the due date.

However, interest on a Fixed-Rate Tranche shall be charged at the annual rate that is the sum of the rate defined in Article 3.01A or 3.01C plus 0.25% (25 basis points) if that annual rate exceeds, for any given relevant period, the rate specified in the preceding paragraph.

If the overdue sum is in a currency other than EUR, the following rate per annum shall apply, namely the relevant interbank rate that is generally retained by the Bank for transactions in that currency plus 2% (200 basis points), calculated in accordance with the market practice for such rate.

Article 4

REPAYMENT

4.01 Normal repayment

4.01A By instalments

The Borrower shall repay each Tranche by instalments on the Payment Dates specified in the relevant Disbursement Notice in accordance with the terms of the amortisation table delivered pursuant to Article 2.04.

Each amortisation table shall be drawn up on the basis that:

(i) repayment of a Tranche shall be made:

a) in the case of a Fixed-Rate Tranche, either (i) by equal annual or semi-annual instalments of principal or (ii) on a constant annuity basis, so that the aggregate of principal and interest payable in respect of the Tranche shall be nearly as possible the same on each repayment date; and

b) in the case of an FSFR Tranche, by equal quarterly instalments of principal; and

(ii) the first repayment date of each Tranche shall be a Payment Date falling not later than the first Payment Date immediately following the fifth anniversary of the Scheduled Disbursement Date of the Tranche and the last repayment date shall be a Payment Date falling not earlier than four (4) years and not later than 20 (twenty) years from the Scheduled Disbursement Date.

The last repayment date of a Tranche specified pursuant to this Article 4.01 is hereinafter referred to as the «Maturity Date».

4.02 Voluntary prepayment

4.02A Prepayment option

Subject to Articles 4.02B and 4.04, the Borrower may prepay all or part of any Tranche, together with accrued interest thereon, upon giving one (1) month’s prior written notice (hereafter a «Prepayment Notice») specifying the amount thereof to be prepaid (the «Prepayment Amount») and the date on which the Borrower proposes to effect prepayment (the «Prepayment Date»), which date shall be a Payment Date for that Tranche. In case of a partial prepayment, the notice shall also specify the Borrower’s preference under Article 4.04.

4.02B Prepayment indemnity

4.02B (1) Fixed-Rate Tranche

In respect of each Prepayment Amount of a Fixed-Rate Tranche, the Borrower shall pay to the Bank on the Prepayment Date an indemnity equal to the present value (as of the Prepayment Date) of the excess, if any, of:

(i) the interest that would accrue thereafter on the Prepayment Amount over the period from the Prepayment Date to the Maturity Date, if it were not prepaid; over

(ii) the interest that would so accrue over that period, if it were calculated at the EIB Redeployment Rate (as defined below), less 15 basis points.

The said present value shall be calculated at a discount rate equal to the EIB Redeployment Rate, applied as of each relevant Payment Date.

In this Contract, «EIB Redeployment Rate» means the Fixed Rate in effect one (1) month prior to the Prepayment Date and having the same terms for the payment of interest and the same repayment profile to Maturity Date as the Prepayment Amount.

4.02B (2) FSFR Tranche

The Borrower may prepay a FSFR Tranche without indemnity on any relevant Payment Date.

4.02C Prepayment mechanics

The Bank shall notify the Borrower, not later than fifteen (15) days prior to the Prepayment Date, of the Prepayment Amount, of the interest due thereon, and, in case of prepayment of a Fixed-Rate Tranche or FSFR Tranche, of the indemnity payable under Article 4.02B or, as the case may be, that no indemnity is due.

Not later than the Acceptance Deadline (as defined below), the Borrower shall notify the Bank either:

(i) that it confirms the Prepayment Notice on the terms specified by the Bank; or

(ii) that it withdraws the Prepayment Notice.

If the Borrower gives the confirmation under (i), it shall effect the prepayment. If the Borrower withdraws the Prepayment Notice or fails to confirm it in due time, it may not effect the prepayment. Save as aforesaid, the Prepayment Notice shall be binding and irrevocable.

The Borrower shall accompany the prepayment by the payment of accrued interest and indemnity, if any, due on the Prepayment Amount.

For the purpose of this Article 4.02C, the «Acceptance Deadline» for a notice is:

(i) 16h00 Luxembourg time on the day of delivery, if the notice is delivered by 14h00 on a Luxembourg Business Day; or

(ii) 11h00 on the next following day which is a Luxembourg Business Day, if the notice is delivered after 14h00 Luxembourg time on any such day or is delivered on a day which is not a Luxembourg Business Day.

4.03 Compulsory prepayment

4.03A Grounds for prepayment

4.03A (1) Project cost reduction

If the total cost of the Project should fall significantly short of the figure stated in the Recital (4), the Bank may in proportion to the reduction forthwith, by notice to the Borrower, cancel the Credit or demand prepayment of the Loan.

4.03A(2) Pari passu to another Term Loan

If the Borrower voluntarily prepays a part or the whole of any other loan, or any other financial indebtedness or credit, originally granted to it for a term of more than five (5) years for the purpose of financing the Project (hereafter a «Term Loan») otherwise than out of the proceeds of a new loan having a term at least equal to the unexpired term of the loan prepaid, the Bank may, by notice to the Borrower, cancel the Credit or demand prepayment of the Loan in such proportion as the repaid amount of the Term Loan bears to the aggregate outstanding amount of all Term Loans.

The Bank shall address its notice to the Borrower within 30 (thirty) days of receipt of notice under Article 8.02.

4.03A(3) Change-of-control Event

If the Borrower is informed, or has reasonable grounds to believe, that (i) the Republic of Croatia looses the possibility to control the Borrower, either directly or indirectly, through the exercise of shareholder’s voting rights or the power to appoint and/or remove a majority of the members of the Management Board or other governing body of the Borrower or (ii) a single natural or legal person or a group of such persons acting in concert acquire such number of outstanding voting shares of the Borrower and/or any other legal person, as is necessary to control the Borrower (such a loss of control or acquisition of shares being hereafter referred to as a «Change-of-control Event»), the Borrower shall promptly inform the Bank. Upon receipt of such information the Bank may demand that the Borrower consult with it. Such consultation shall take place within 30 (thirty) days from the date of the Bank’s request. If, after the elapse of 30 (thirty) days from the date of such a request, the Bank is of the reasonable opinion that the Change-of-control Event is likely to affect the future servicing of the Loan or the financial stability of the Borrower, the Bank may by notice to the Borrower, forthwith cancel the Credit or demand prepayment of the Loan.

4.03B Prepayment mechanics

Any sum demanded by the Bank pursuant to Article 4.03A, together with any interest accrued and any indemnity due under Article 4.03C, shall be paid on the date indicated by the Bank, which date shall fall not less than 30 (thirty) days from the date of the Bank’s notice of demand.

4.03C Prepayment indemnity

In the case of prepayment upon an event mentioned under Article 4.03A, other than paragraph 4.03A(1) and Article 4.03(2) (each such event herein referred to as an «Indemnifiable Prepayment Event»), the indemnity, if any, shall be determined in accordance with Article 4.02B.

If, moreover, pursuant to any provision of Article 4.03B the Borrower prepays a Tranche on a date other than a relevant Payment Date, the Borrower shall indemnify the Bank in such amount as the Bank shall certify is required to compensate it for receipt of funds otherwise than on a relevant Payment Date.

4.04 Application of partial prepayments

If the Borrower partially prepays a Tranche, the Prepayment Amount shall be applied pro rata or, at its option, by inverse order of maturity to each outstanding instalment.

If the Bank demands a partial prepayment of the Loan, the Borrower, in complying with the demand, may, by notice to the Bank, delivered within seven (7) Luxembourg Business Days of its receipt of the Bank’s demand, choose the Tranches to be prepaid and exercise its option for application of the prepaid sums.

Article 5

PAYMENTS

5.01 Payment Date definition

In this Contract:

«Payment Date» means:

(i) for a Fixed-Rate Tranche the semi-annual or annual dates specified in the Disbursement Notice; and

(ii) for an FSFR Tranche, the dates falling quarterly from the Scheduled Disbursement Date until the Maturity Date, save that, in case any such date is not a Relevant Business Day, it means:

(i) for a Fixed-Rate Tranche, the following Relevant Business Day, without adjustment to the interest due under Article 3.01; and

(ii) for an FSFR Tranche, the next day, if any, of that calendar month that is a Relevant Business Day or, failing that, the nearest preceding day that is a Relevant Business Day, with corresponding adjustment to the interest due under Article 3.01; and

«Relevant Business Day» means:

(i) for the EUR, a day on which the Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) payment system operates; and

(ii) for any other currency, a day on which banks are open for normal business in the principal domestic financial centre of the currency concerned.

5.02 Day count convention

Any amount due by way of interest, indemnity or fee from the Borrower under this Contract, and calculated in respect of a fraction of a year, shall be determined on the following respective conventions:

(i) for a Fixed-Rate Tranche, a year of 360 days and a month of 30 days; and

(ii) for an FSFR Tranche, a year of 360 days and the number of days elapsed.

5.03 Time and place of payment

All sums other than of interest, indemnity and principal are payable within seven (7) days of the Borrower’s receipt of the Bank’s demand.

Each sum payable by the Borrower under this Contract shall be paid to the respective account notified by the Bank to the Borrower. The Bank shall indicate the account not less than 15 (fifteen) days before the due date for the first payment by the Borrower and shall notify any change of account not less than 15 (fifteen) days before the date of the first payment to which the change applies. This period of notice does not apply in the case of payment under Article 10.

A sum due from the Borrower shall be deemed paid when the Bank receives it.

Article 6

BORROWER UNDERTAKINGS

A. Project undertakings

6.01 Use of Loan and availability of other funds

The Borrower shall use the proceeds of the Loan exclusively for the execution of the Project.

The Borrower shall ensure that it has available to it the other funds listed in Recital (4) and that such funds are expended, to the extent required, on the financing of the Project.

6.02 Completion of Project

The Borrower shall carry out the Project in accordance with the Technical Description as may be modified from time to time with the approval of the Bank such approval not to be unreasonably withheld, and complete it by the final date specified therein.

6.03 Increased cost of Project

If the cost of the Project exceeds the estimated figure set out in Recital (4), the Borrower shall obtain the finance to fund the excess cost without recourse to the Bank, so as to enable the Project to be completed in accordance with the Technical Description. Any plan for funding the excess cost shall be submitted in a timely manner to the Bank.

6.04 Tendering procedure

The Borrower shall purchase goods, procure services, and order works for the Sections indicated under items 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 and 2.1 to 2.5 of the Technical Description in accordance with the EIB Guide to Procurement applicable at the time of the signature of this Contract. Contracts above the thresholds of the EU procurement directives shall be subject to open international tender with prior publication in the Official Journal of the European Communities.

The Borrower may in some cases purchase goods, procure services, and order works for the Sections indicated above in accordance with the applicable Croatian Public Procurement Act if this proves to be acceptable to the Bank. In these cases the Borrower shall seek the Bank’s non-objection written notice prior to the issue of any tender documents and any contract award, which shall not be unreasonably withheld.

The Borrower shall purchase goods, procure services, and order works in relation to the Sections other than the ones indicated in the first paragraph of this Article 6.04 in accordance with Croatian Public Procurement Act.

6.05 Continuing Project undertakings

So long as the Loan is outstanding, the Borrower shall:

(i) Maintenance: maintain, repair, overhaul and renew all property forming part of the Project as required to keep it in good working order;

(ii) Project assets: unless the Bank shall have given its prior consent in writing, retain title to and possession of all or substantially all the assets comprising the Project or, as appropriate, replace and renew such assets and maintain the infrastructure forming part of the Project in continuous operation in accordance with its original purpose; provided that the Bank may withhold its consent only where the proposed action would prejudice the Bank’s interests as lender to the Borrower or would render the Project ineligible for financing by the Bank under the Statute or under Article 267 of the Treaty of Rome;

(iii) Insurance: insure all works and property forming part of the Project with first class insurance companies in accordance with the most comprehensive relevant industry practice;

(iv) Rights and Permits: maintain in force all rights of way or use and all permits necessary for the execution and operation of the Project; and

(v) Environment and EU law:

a) Environment: implement and operate the Project in conformity with those laws of the European Union and the Republic of Croatia save for any derogation made by the Bank for the purpose of this Contract, as well as applicable international treaties, of which a principal objective is the preservation, protection or improvement of the Environment; for which purpose «Environment» means the following, in so far as they affect human well-being: (a) fauna and flora; (b) soil, water, air, climate and landscape; and (c) cultural heritage and the built environment; and

b) undertake to ensure that:

(i) all approvals by, and authorisations from, the competent environmental authorities in the Republic of Croatia required for the purpose of Article 6.05 (v) (a) will be secured and maintained;

(ii) the Project will not have significant negative effects on any site of nature conservation importance and that no materials or substances which could have adverse effects on the environment will be used or disposed of in the construction and, so long as the Loan is outstanding, the operation and maintenance of the Project; and

(iii) so long as the Loan is outstanding, all maintenance and rehabilitation works which may be required by the competent environmental authorities will be carried out on the facilities of the Project.

c) EU law: execute and operate the Project in accordance with the relevant standards of EU law, as well as the relevant laws of the Republic of Croatia, save for any derogation made by the Bank for the purpose of this Contract.

6.06 PIU

The Borrower shall, to the Bank’s satisfaction, maintain the existing PIU within its organisation, adequately staffed with qualified and dedicated personnel. The PIU shall be entrusted, during the full implementation period of the Project, with the technical coordination of the Project.

B. General undertakings

6.07 Disposal of assets

The Borrower undertakes not to dispose of the whole or any substantial part of its business, undertaking or assets where such disposal would have a material adverse effect on its ability to meet its obligations under this Contract without prior written consent of the Bank, such consent not to be unreasonably witheld.

For the purpose of this Article 6.07, «dispose» includes any act effecting sale, transfer, lease or assignment.

6.08 Integrity Commitment

The Borrower warrants and undertakes for the benefit of the Bank that it has not committed, and no person to its present knowledge has committed, any of the following acts and that it will not commit, and no person, with its consent or prior knowledge, will commit any such act, that is to say:

(i) the offering, giving, receiving or soliciting of any improper advantage to influence the action of a person holding a public office or function or a director or employee of a public authority or public enterprise or a director or official of a public international organisation in connection with any procurement process or in the execution of any contract in connection with the Project; or

(ii) any act which improperly influences or aims improperly to influence the procurement process or the implementation of the Project to the detriment of the Borrower, including collusion between tenderers.

For this purpose, the knowledge of the President or any Member of the Management Board of the Borrower, of the head of any of its departments or of the officer, of the Project manager or of any member of the PIU staff shall be deemed the knowledge of the Borrower. The Borrower undertakes to inform the Bank if it should become aware of any fact or information suggestive of the commission of any such act.

Unless the Borrower shall otherwise specify in writing to the Bank, the head of the Borrower’s internal audit function shall be responsible for contacts with the Bank for the purposes of this Article 6.08.

6.09 Visits

The Borrower shall, upon prior notification, permit persons designated by the Bank to visit the sites and works comprising the Project and to conduct such checks as they may wish. For this purpose the Borrower shall provide them, or ensure that they are provided, with all necessary assistance.

6.10 Legitimacy of funds used for the Project

The Borrower declares that, to the best of its knowledge and belief, no fund invested in the Borrower’s share capital is of illicit origin and likewise declares that no fund specified in the Recitals is of illicit origin. It furthermore undertakes promptly to inform the Bank, if it should at any time be informed of an illicit origin of any such fund.

The Borrower notes the policy of the Bank to pass information on its clients’ transactions to the competent authorities in circumstances where EU law would require regulated financial institutions to do so.

Unless the Borrower shall otherwise specify in writing to the Bank, the head of the Borrower’s internal audit function shall be responsible for contacts with the Bank for the purposes of this Article 6.10.

6.11 Accounts of the Borrower

The Borrower undertakes to:

(a) maintain financial and accounting records and documents consistent with International Accounting Standards;

(b) have its accounts and financial statements audited on an annual basis in accordance with International Accounting Standards; and

(c) retain as its auditor a firm of international repute, which has proven capacity of auditing according to International Auditing Standards.

6.12 Financial undertakings

So long as the Loan is outstanding, the Borrower shall not commit or incur significant capital expenditure of any kind other than on this Project or as regular replacement expenditure and investments to the gas transmission system in Croatia, without prior written consent of the Bank. For the purpose of this Article 6.12, «capital expenditure» means the aggregate amount exceeding the 10% of the Borrower’s net fixed assets as evidenced in its most recent audited financial statements.

So long as the Loan is outstanding, the Borrower shall not pay dividends or other capital distribution without the Bank’s prior written consent.

6.13 Other undertakings

By mid 2008, the Borrower shall establish in cooperation with the Croatian Energy Regulator and to the Bank’s satisfaction, cost benchmarks based on international comparisons for its operation and maintenance activities.

Article 7

SECURITY

7.01 Guarantee

Without prejudice to Article 1.04, the obligations of the Bank hereunder are conditional upon the prior execution and delivery to it of the Guarantee Agreement.

7.02 Negative Pledge

So long as any part of the Loan remains outstanding, the Borrower shall not create or permit to subsist any Security Interest on, or with respect to, any of its present or future business, undertaking, assets or revenues (including any uncalled capital), unless its obligations under the Loan are at the same time secured equally and rateably with such Security Interest by an instrument satisfactory in all respects of the Bank or unless the Bank gives its prior written consent (which shall not be unreasonably withheld), save that the Borrower may create a Security Interest without restriction over assets whose aggregate value does not exceed 10% of the book value of the gross assets, net of depreciation, of the Borrower, as shown in its most recent audited financial statements from time to time. For this purpose «Security Interest» means any mortgage, pledge, lien, charge, assignment, hypothecation or security interest or any other agreement or arrangement having the effect of conferring security.

Article 8

INFORMATION AND VISITS

8.01 Information concerning Project

The Borrower shall:

(i) deliver to the Bank (a) the information in content and in form, and at the times, specified in Schedule A.2 or otherwise as agreed from time to time by the parties to this Contract, and (b) any such information or further document concerning the financing, procurement, implementation, operation and environmental impact of or for the Project as the Bank may reasonably require, provided always that, if such information or document is not delivered to the Bank on time, and the Borrower does not rectify the omission within a reasonable time set by the Bank in writing, the Bank may remedy the deficiency, to the extent feasible, by employing its own staff or a consultant or any other third party, at the Borrower’s expense, and the Borrower shall provide such persons with all assistance necessary for the purpose

(ii) ensure that its records show all the operations relating to the financing and execution of the Project and maintain procedures to record the process of tender, award and execution of Supply Contracts (save for any Supply Contract for which the Bank shall have given a prior exemption from this obligation);

Provided that such procedures shall include the retention of all relevant original documents in a single file or folder for a period of six (6) years from the respective date of completion of the Supply Contract;

Provided further that, for the purposes of this Contract, «Supply Contract» shall mean a duly signed contract, of which the Bank has received a certified true copy, which satisfies the following conditions, namely that:

(a) it is a contract for works, goods or services procured in respect of the Project executed on terms satisfactory to the Bank, having regard to the edition of its Guide to Procurement applicable at the time of the signature of this Contract;

(b) having regard to the applicable Bank’s Guide to Procurement applicable at the time of the signature of this Contract, the relevant tendering procedure satisfies Article 6.04 of this Contract;

(c) in case of a contract for which section 3.5 of the Bank’s Guide to Procurement applicable at the time of the signature of this Contract, so requires, such a contract:

– contains a contractor’s covenant of integrity substantially in the form set out in that Guide;

– empowers the Borrower, the Bank and auditors appointed by either of them to inspect the contractual records of the contractor;

– obliges the contractor to preserve these records for at least six (6) years from the date of substantial performance of the contract;

(iii) on the request of the Bank make available to the Bank’s representatives the records and documents referred to in Article 8.01 (i);

(iv) deliver to the Bank (i) the information in content and in form, and at the times, specified in the Schedule A or otherwise as agreed from time to time by the parties to this Contract, and (ii) any such information or further document concerning the financing, procurement, implementation, operation and environmental impact of or for the Project as the Bank may reasonably require;

(v) inform the Bank in good time of any situation which requires the consent of the Bank under Paragraph 6.05 (ii);

(vi) promptly inform the Bank of (a) any material litigation that is commenced or threatened against it with regard to environmental or other matters affecting the Project; and (b) any fact or event known to the Borrower, which may substantially prejudice or affect the conditions of execution or operation of the Project.

8.02 Information concerning Borrower

The Borrower shall:

(i) deliver to the Bank (a) each year within one (1) month after their approval, its annual report, balance sheet and profit and loss account (both prepared in accordance with International Accounting Standards) and auditor’s report; and (b) from time to time, such further information on its general financial situation as the Bank may reasonably require;

(ii) ensure that its accounting records fully reflect the operations relating to the financing, execution and operation of the Project; and

(iii) inform the Bank immediately of:

a) any alteration of its statutes or of any material modification of any law, decree, regulation or legal requirement directly relating to its business activities in particular, as well as of each proposal or decision to any such effect of which it is aware; any transaction by which there occurs a change of ownership of 10% or more of the quotas of the Borrower or which is likely to result in a change in control of the Borrower;

b) its belief or, as the case may be, reasonable grounds for belief that a Change-of-Control Event as referred to in Article 4.03A(3) has occurred or is about to occur;

c) any fact which obliges it to prepay any financial indebtedness;

d) any decision made by it to make a prepayment of a Term Loan as referred to in Article 4.03A(2);

e) any intention on its part to grant any security over any of its assets in favour of a third party;

f) any intention on its part to relinquish ownership of any material component of the Project; and

g) any fact or event that is reasonably likely to prevent the substantial fulfilment of any obligation of the Borrower under this Contract.

8.03 Investigations and Information

The Borrower undertakes:

(i) to take such action as the Bank shall reasonably request to investigate and/or terminate any alleged or suspected act of the nature described in Article 6.08;

(ii) to inform the Bank of the measures taken to seek damages from the persons responsible for any loss resulting from any such act; and

(iii) to facilitate any investigation that the Bank may make concerning any such act.

Article 9

CHARGES AND EXPENSES

9.01 Taxes, duties and fees

The Borrower shall pay all taxes, duties, fees and other impositions of whatsoever nature, including stamp duty and registration fees, if any, arising out of the execution or implementation of this Contract or any related document or the creation of any security for the Loan.

The Borrower shall pay all principal, interest, indemnity and other amounts due under this Contract gross without deduction of any national or local impositions whatsoever, provided that, if the Borrower is obliged to make any such deduction, it will gross up the payment to the Bank so that after deduction, the net amount received by the Bank is equivalent to the sum due.

9.02 Other charges

The Borrower shall bear all charges and expenses, including professional, banking or exchange charges incurred in connection with the preparation and implementation of this Contract or any related document, including any amendment thereto, and in the creation, management and realisation of any security for the Loan, if any as well as expenses of the Bank under Article 8.03.

Article 10

PREPAYMENT UPON AN EVENT OF DEFAULT

10.01 Right to demand repayment

The Borrower shall repay the Loan or any part thereof forthwith, together with interest accrued thereon, upon written demand being made therefor by the Bank in accordance with the following provisions.

10.01A Immediate demand

The Bank may make such demand immediately:

(i) if the Borrower fails on due date to repay any part of the Loan, to pay interest thereon or to make any other payment to the Bank as herein provided;

(ii) if any information or document given to the Bank by or on behalf of the Borrower in connection with the negotiation of this Contract or during its lifetime proves to have been incorrect in any material particular;

(iii) if the Borrower defaults in the performance of any financial obligation in respect of any loan (other than the Loan) made respectively to the Borrower by the Bank;

(iv) if, following any default in relation thereto, the Borrower is required to prepay any other loan or to discharge ahead of maturity any indebtedness arising out of a financial transaction;

(v) if, following a default of the Borrower in the performance of any obligation in respect to any grant extended respectively to the Borrower by the European Union, the right of the Borrower to drawdown the proceeds of that grant, in whole or in part, have been cancelled or terminated or if that grant shall have become repayable pursuant to its terms

(vi) if an order is made or an effective resolution is passed for the winding up of the Borrower, or if the Borrower takes steps towards a substantial reduction in its capital, is declared insolvent or ceases or resolves to cease to carry on the whole or any substantial part of its business or activities, save in the course of a material reconstruction, amalgamation, reorganisation, merger or consolidation previously consented to by the Bank;

(vii) if an encumbrancer takes possession of, or a receiver, liquidator, administrator, administrative receiver or similar officer is appointed, whether by a court of competent jurisdiction or by any competent administrative authority, of or over, any part of the business or assets of the Borrower or any property forming part of the Project;

(viii) if any distress, execution, sequestration or other process is levied or enforced upon the property of the Borrower or any property forming part of the Project and is not discharged or stayed within 14 (fourteen) days; or

(ix) if a Material Adverse Change occurs in relation to the Borrower

«Material Adverse Change» means for the purposes of this Contract, in relation to the Borrower or, respectively, any event or change of condition, as compared with its condition at the date of this Contract, affecting the Borrower or any of their subsidiaries, which, in the reasonable opinion of the Bank, materially impairs the ability of the Borrower to perform its financial and other obligations under this Contract, or which materially affects any security provided.

10.01B Demand after notice to remedy

The Bank may also make such demand, upon the matter not being remedied within a reasonable period of time specified in a notice served by the Bank on the Borrower:

(i) if the Borrower fails to comply with any material obligation under this Contract not being an obligation mentioned in Article 10.01(A) or if the Guarantor fails to comply with any material obligation under the Guarantee Agreement; or

(ii) if any fact stated in the Recitals materially alters and is not materially restored and the alteration either prejudices the interests of the Bank as lender to the Borrower or adversely affects the implementation or operation of the Project.

10.02 Other rights at law

Article 10.01 shall not restrict any other right of the Bank at law to require prepayment of the Loan.

10.03 Indemnity

10.03A Fixed-Rate Tranches

In case of demand under Article 10.01 in respect of any Fixed-Rate Tranche, the Borrower shall pay to the Bank the sum demanded together with interest accrued thereon and with a sum calculated in accordance with Article 4.02B on any sum that has become due and payable. Such sum shall accrue from the due date for payment specified in the Bank’s notice of demand and be calculated on the basis that prepayment is effected on the date so specified.

10.03B FSFR Tranches

In case of demand under Article 10.01 in respect of an FSFR Tranche, the Borrower shall pay to the Bank the sum demanded together with a sum equal to the present value of 0.15% (15 basis points) per annum calculated and accruing on the amount due to be prepaid in the same manner as interest would have been calculated and would have accrued, if that amount would have remained outstanding according to the original amortisation schedule of the Tranche, taking into account the Interest Conversion Date, if any.

Such present value shall be determined using a discount rate, applied as of each relevant Payment Date. The discount rate shall be the Fixed Rate applicable one (1) month prior to the date of prepayment and having the same terms for the payment of interest and the same term to Maturity Date or, in case of a FSFR Tranche, the Interest Conversion Date, if any, as the amount to be prepaid.

10.03C General

Amounts due by the Borrower pursuant to this Article 10.03 shall be payable on the date of prepayment specified in the Bank’s demand.

10.04 Non-Waiver

No failure or delay by the Bank in exercising any of its rights under this Article 10 shall be construed as a waiver of such right.

10.05 Application of sums received

Sums received by the Bank following a demand under Article 10.01 shall be applied first in payment of expenses, interest and indemnities and secondly in reduction of the outstanding instalments in inverse order of maturity. The Bank may apply sums received between Tranches at its discretion.

Article 11

LAW AND JURISDICTION

11.01 Governing Law

This Contract shall be governed by the laws of the Republic of Austria.

11.02 Jurisdiction

The parties hereby submit to the jurisdiction of the courts of the Republic of Austria.

The parties to this Contract hereby waive any immunity from or right to object to the jurisdiction of that Court. A decision of the Court given pursuant to this Article 11.02 shall be conclusive and binding on the parties without restriction or reservation.

11.03 Evidence of sums due

In any legal action arising out of this Contract the certificate of the Bank as to any amount due to the Bank under this Contract shall be in absence of any manifest error prima facie evidence of such amount.

11.04 Language

Every document, notice or communication made between the parties hereunder shall be made in the English language or shall be accompanied by a duly certified translation in English.

Article 12

FINAL CLAUSES

12.01 Notices to either party

Notices and other communications given hereunder addressed to each party to this Contract shall be in writing and shall be sent to its address set out below, or to such other address as it previously notifies to the other in writing:

For the Bank

Attention:

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

For the Borrower

(1) Plinacro d.o.o.

Savska cesta 88a

Finance Department

Mr Marin Zovko

HR-10000 Zagreb

Croatia

(2) For legal proceedings:

Lovells, Attorneys at Law

Darmstaedter Landstrasse 126

D-60598 Frankfurt/Main

For the Guarantor

(1) Ministry of Finance of the

Republic of Croatia

Katančićeva 5

HR-10000 Zagreb

(2) The Mission of the Republic of Croatia

to the European Communities

Avenue des Arts 50

B-1000 Brussels.

12.02 Form of notice

Notices and other communications, for which fixed periods are laid down in this Contract or which themselves fix periods binding on the addressee, shall be served by hand delivery, registered letter, facsimile or other means of transmission which affords evidence of receipt by the addressee. The date of registration or, as the case may be, the stated date of receipt of transmission shall be conclusive for the determination of a period.

Notices issued by the Borrower pursuant to any provision of this Contract shall, where required by the Bank, be delivered to the Bank together with satisfactory evidence of the authority of the person or persons authorised to sign such notice on behalf of the Borrower and the authenticated specimen signature of such person or persons.

12.03 Recitals and Schedules

The Recitals and following Schedules form part of this Contract:

Schedule A

Technical Description and Information Duties

Schedule B

Definitions of EURIBOR

Schedule C

Form of Disbursement Request (Article 1.02B)

Schedule D

Form of Certificate from Borrower

Schedule E

Conversion of Tranche from FSFR to Fixed

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have caused this Contract to be executed in four (4) originals in the English language and have respectively caused Ms Michela Frugis, Legal Counsel, for the Bank and Mr Dabisa Bucanac, Director of Corporate Functions, for the Borrower to initial each page of this Contract on their behalf.

This 31st day of July 2007, in Split.

Signed for and on behalf of

EUROPEAN INVESTMENT BANK

The Vice-President

M. Kollatz-Ahnen

Signed for and on behalf of

PLINACRO d.o.o.

The President of the Board

B. Radošević

SCHEDULE A.1

TECHNICAL DESCRIPTION

The project concerns the 2007-2011investment programme of Plinacro aiming at expanding the capacity gas transmission system, connecting new regions, developing an integrated gas grid with neighbouring countries and diversifying the source of gas supply. It involves the construction and operation of about 930 km of new high-pressure gas pipeline sections geographically dispersed throughout Croatia. It includes in particular the following main components:

Item N Description Technical characteristics Investment costs

Item N°

Description

Technical characteristics

Investment costs

Diameter mm

Lenght km

Pressure bar

>2007 M€

2008 M€

2009 M€

2010 M€

2011 M€

Total M€

1

1.1

1.2

Pipelines to new regions

North-west

Pula-Umag pipeline

Kukujanovo – Omišalj pipeline

300

500

78

15

50

75

14

1

3

3

19

8

0

0

0

0

23.4

12

1.3

Pressure reduction & metering stations at: Rovinju, Poreč, Kovri, Umag, Kršan, Vrbosko, Urinj, Omišalj

50/75

0.8

0,5

1.7

2

0

5

1.4

1.5

Lika-Dalmacija

Bosiljevo-Split pipeline

Split – Ploče pipeline

500

500

290

96

75

75

3

0.5

5

1.5

45

2

82

2

10

42

145

48

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Vrhovine – Otočac pipeline

PoIjice – Gospić pipeline

Lovinac – Gračac pipeline

Kastel Zegarski – Obrovac pipeline

Benkovac – Zadar pipeline

Benkovac – Biograd pipeline

Morpolaca – Pirovac pipeline

Šibenik – Knin pipeline

Jadrici – Trogir pipeline

Zadvarije – Brela pipeline

100

100

100

300

300

100

100

300

200

200

10.8

1.3

17.7

9. 4

34.5

13.3

12.8

45. 7

15. 7

15

75

75

75

50

50

75

75

50

75

75

0.1

0

0.1

0.1

0.35

0.1

0.1

0.71

0.14

0

0.1

0.05

0.1

0.1

1

0.2

0.1

1

0.2

0.2

1.1

0.15

0.1

0.12

3

0.4

0.1

1

0.2

0.2

0

0

0.5

0.7

6

1

0.3

2

1

0.8

0

0

1.5

1.8

0

0

1

9

1.6

1.8

13

0.2

2.3

2.82

10.35

1.7

1.6

13. 71

3.14

3

1.16

Pressure reduction & metering stations at: Ogulin, Otočac, Gospić, Gračac, Obrovac, Benkovac, Zadar, Biograd, Pirovac, Šibenik, Drniš, Knin, Trogir, Split, Brela, Zagvozd, Ploče.

0.6

0.9

2.4

4.05

5.05

13.00

2.

2.1

2.2

New import and transit pipelines

Rogatec Zabok pipeline

Zabok Lučko pipeline

700

700

34

43

75

75

0.3

0.3

0.4

1

1

1

1

1.5

16

22

18.7

25.8

2.3

2.4

2.5

Dravaszerdahely – Donji Miholjac pipeline

Donji Mholjac – Slobodnica pipeline

Slobodnica – Bosanski Brod pipeline

700

700

700

8

80

8

75

75

75

1

2

0.5

1

2

1

5

10

1

0

30.5

5.5

0

0

0

7

44

8

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Rehabilitation and modernisation

Budrovac – Ivanić Grad pipeline

Slavonski Brod –
Negoslavci pipeline

Kutina – Dobrovac pipeline

Reconstruction existing system

Regional offices at: Rijeka, Vodnjan, Ivanić Grad, Kutina, Slavonski Brod, Čakovec, Benkovac, Split

SCADA

Equipment

300

400

200

71

3

25

50

50

50

0

0.3

0.1

3

5.8

5

1.5

0.5

1

0.15

3

0.6

0

1.5

2

0

0.5

3

1.2

0

1.5

0

0

3

3

0

0

1.5

0

0

0

3

0

0

1.5

2.50

1.30

3.75

15.00

7.6

5.0

7.5

Sub-total (2007 prices)

28.8

29.1

110.7

147.9

116.3

432.7

Price Variations

Sub-total nominal

Interests during construction

0.0

28.8

0.0

0.7

29.8

0.6

5.6

116.3

2.3

11.4

159.2

4.9

12.1

128.3

5.2

29.8

462.4

12.9

TOTAL COST

28.8

30.4

118.5

164.1

133.5

475.4

All project components are expected to be implemented, commissioned and put into operation during the five-year period ending 31/12/2011.

The Bank’s loan will be earmarked for the financing of the supply and work contracts relating to items 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 and 2.1 to 2.5 (see above table) and that will be advertised in the Official Journal of the EC and tendered to the Bank’s satisfaction in full compliance with EIB procurement guide.

SCHEDULE A.2

Page 1/2

PROJECT INFORMATION TO BE SENT TO THE BANK AND METHOD OF TRANSMISSION

1. Dispatch of information: designation of the person responsible

The information below has to be sent to the Bank under the responsibility of:

Company

Plinacro

Contact person

Mr. Marin Zovko

Title

Head of bussines unit

Function / Department

Finance department

Address

Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, Croatia

Phone

++385 1 6301-702

Fax

++353 6301-792

Email

Marin.zovko@plinacro.hr

The above-mentioned contact person(s) is (are) the responsible contact(s) for the time being.

The Borrower shall inform the EIB immediately in case of any change.

2. Information on specific subjects

The Borrower should establish in coordination with the Energy Regulator cost benchmarks based on international comparisons for its operation and maintenance activities and submit the results to the Bank by mid 2008.

3. Information on the project’s implementation

Quarterly progress reports on the implementation of items 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 and 2.1 to 2.5 of Schedule A1, and annual progress reports on the implementation of all other items, up until the project is successfully commissioned, including reporting on environmental compliance during project implementation by both the contractor(s) in charge of the project’s supervision and the supervision team(s) from the Ministry of Environment.

The borrower shall inform the Bank annually on the progresses made for securing additional gas imports and in particular on the works carried out under the MoUs with their counterparts in Hungary and Bosnia.

Annual reporting on actual gas volumes transported, operating expenses, and revenues from transportation services.

4. Information on the end of works and first year of operation

The promoter shall provide a Project Completion Report, to be submitted to the Bank by 30/04/2013 about 15 months after project completion, containing at least the following information:

– A brief technical description of the works implemented detailing the differences, if any, from the Technical Description annexed to the finance contract;

– The date of completion of the project’ schemes indicating reasons for delay, if any;

– The details of the out-turn cost of the project, indicating the reasons for any significant changes;

Page 2/2

– The employment created by the project, both temporary jobs during construction of the project and permanent new positions linked to the operation and maintenance of the project;

– Changes in the market or the economic environment;

– Changes in the regulatory environment and in particular with regard to the tariff system and control from the Energy Regulator;

– Changes in the environmental impact of the project schemes;

– Operating performance since 2007, on a yearly basis. This to include: volumes of gas transported, operating costs, and revenues;

– Volumes of gas transported by the pipeline Bosiljevo-Split-Ploce on a monthly basis since the start of operations:

– Croatia gas demand and supply data broken don by type of consumers (Power generation, Industry, households) and source of supply (domestic production offshore, domestic production onshore, Russian gas imports, other imports);

– Any other comments concerning implementation of the project that the promoter considers relevant.

SCHEDULE B

DEFINITION OF EURIBOR

A. EURIBOR

«EURIBOR» means:

(i) in respect of any relevant period, including a FSFR Reference Period or any other period of time of one (1) month or more, the rate of interest for deposits in EUR for a term being the number of whole months most closely corresponding to the duration of the period; and

(ii) in respect of a relevant period of less than a month, the rate of interest for deposits in EUR for a term of one (1) month,

(the period for which the rate is taken being hereafter called the «Representative Period»)

as published at 11.00 a.m. Brussels time or at a later time acceptable to the Bank on the day (the «Reset Date») which falls two (2) Relevant Business Days prior to the first day of the relevant period, on Reuters page EURIBOR 01 or its successor page or, failing which, by any other means of publication chosen for this purpose by the Bank.

If such rate is not so published, the Bank shall request the principal euro-zone offices of four major banks in the euro-zone, selected by the Bank, to quote the rate at which EUR deposits in a comparable amount are offered by each of them as at approximately 11:00 a.m., Brussels time, on the Reset Date to prime banks in the euro-zone interbank market for a period equal to the Representative Period. If at least two quotations are provided, the rate for that Reset Date will be the arithmetic mean of the quotations.

If fewer than two quotations are provided as requested, the rate for that Reset Date will be the arithmetic mean of the rates quoted by major banks in the euro-zone, selected by the Bank, at approximately 11:00 a. m. Brussels time on the day which falls two (2) Relevant Business Days after the Reset Date, for loans in EUR in a comparable amount to leading European Banks for a period equal to the Representative Period.

B. General

For the purposes of the foregoing definitions:

(i) All percentages resulting from any calculations referred to in this Schedule will be rounded, if necessary, to the nearest one hundred-thousandth of a percentage point, with halves being rounded up.

(ii) The Bank shall inform the Borrower without delay of the quotations received by the Bank.

(iii) If any of the foregoing provisions becomes inconsistent with provisions adopted under the aegis of EURIBOR FBE and EURIBOR ACI in respect of EURIBOR, the Bank may by notice to the Borrower amend the provision to bring it into line with such other provisions.

SCHEDULE C

C. 1 FORM OF DISBURSEMENT REQUEST (ARTICLE 1.02B)COUNTRY – PROJECT

SCHEDULE D

FORM OF CERTIFICATE FROM BORROWER

To: European Investment Bank

From: Plinacro d.o.o.

Date:

Dear Sirs,

Subject: Plinacro Gas Pipelines II

Finance Contract between European Investment Bank and PLINACRO dated 31 July 2007 (hereafter referred to as the «Finance Contract»)

_____________________________________________

Terms defined in the Finance Contract have the same meaning when used in this letter.

For the purposes of Article 1.04 of the Finance Contract we hereby certify to you as follows:

(i) such part of our funds and (subject to availability of the finance to be provided under the Finance Contract) the loans and grants referred to in the fourth Recital will be available to us as is necessary to enable the undisturbed progress of the execution of the Project in accordance with the Technical Description;

(ii) no exchange control consents are currently required in order to permit the receipt of the amount of the Tranche to be disbursed hereunder on our account No. ___________________ with ___________________, repayment of the Loan and payment of all interest and other amounts due under the Finance Contract;

(iii) no situation has occurred among those described in Article 4.03A of the Finance Contract;

(iv) the provisions set out in Articles 6.08 and 8.03 of the Finance Contract are fully complied with;

(v) after the date of the Finance Contract, no additional security, preference or priority envisaged by Article 7.02 has been granted without us having informed you in respect of it;

(vi) there is no current litigation, arbitration, regulatory proceeding or investigation, for which process has been served on us or any of our subsidiaries, and which, if adversely determined, could materially affect our ability to perform our obligations under the Finance Contract; and

(vii) since the execution of the Finance Contract, there has not occurred any event mentioned in its Article 10.01.

Yours faithfully,

for and on behalf of

PLINACRO

SCHEDULE E

Page 1/2

CONVERSION OF TRANCHE FROM

FSFR TO FIXED

For any FSFR Tranche the following provisions shall apply:

A. Definitions in this Schedule

«Conversion Proposal» means a proposal made by the Bank under Paragraph B of this Schedule.

«Interest Conversion» means the conversion of the Tranche, or part thereof, from a variable to fixed interest rate for its remaining term.

«Interest Conversion Date» means the date specified by the Borrower under Article 1.02B (vii) on condition that at least € 10 million remains outstanding at that date, being a date falling not less than four years or, in the case of a Tranche repayable in one instalment, not less than three years before the last allowed Payment Date stated in Article 4.01A «Interest Conversion Request» or «Request» means a written notice from the Borrower, delivered at least 75 (seventy-five) days before the Interest Conversion Date, requesting the Bank to submit to it a Conversion Proposal for the Tranche. The Request shall also specify:

(i) whether the conversion is into a Fixed-Rate Tranche;

(ii) Payment Dates chosen in accordance with the respective provisions of Article 3.01; and

(iii) the preferred repayment schedule chosen in accordance with Article 4.01A.

B. Mechanics of Conversion

Upon receiving an Interest Conversion Request, and, where appropriate, after prior consultation with the Borrower, and subject to availability, the Bank shall, on each Luxembourg Business Day in the interval falling between 60 (sixty) and 30 (thirty) days before the Interest Conversion Date, until the date the Borrower accepts, deliver to the Borrower a proposal (a «Conversion Proposal «) stating:

(i) the interest rate that would apply to the Tranche, or the part thereof indicated in the Request, being a Fixed Rate pursuant to Article 3.01; and

(ii) that the Fixed Rate shall apply as from the relevant Interest Conversion Date, interest being payable quarterly, semi-annually or annually in arrears on designated Payment Dates.

The Borrower may accept a Conversion Proposal by 17h00 Luxembourg time on the day of its delivery.

Any amendment to the Contract requested by the Bank in this connection shall be effected by an agreement to be concluded not later than 15 (fifteen) days prior to the relevant Interest Conversion Date.

Page 2/2

C. Effects of Conversion

To the extent that the Borrower duly accepts a Conversion Proposal, the Borrower shall pay accrued interest on the Interest Conversion Date and thereafter on the designated Payment Dates.

Prior to the Interest Conversion Date, the provisions of the Contract relating to FSFR Tranches shall apply to the entire Tranche. From the Interest Conversion Date, the provisions relating to Fixed-Rate Tranches shall apply to the whole or, as the case may be, the converted part of the Tranche and, in particular, to any prepayment of the converted part that occurs after the Borrower has duly accepted a Conversion Proposal. The previously applicable provisions shall apply to the balance.

D. Non-fulfilment of Interest Conversion

If the Borrower accepts the Conversion Proposal for less than the whole Tranche or if the parties fail to effect an amendment requested by the Bank pursuant to Paragraph B, the Borrower shall repay the balance of the Tranche on the Interest Conversion Date.

Članak 4.

Financijske obveze koje bi mogle nastati za Republiku Hrvatsku kao jamca na temelju Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona podmirivat će se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2007. do 2032. prema planovima otplate do konačne otplate zajma.

Članak 5.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove financija i energetike.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/07-01/02

Zagreb, 5. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za »Plinacro plinovodi II«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !