Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 03.05.1999 Uredba o potvrđivanju Ugovora o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 42.L114200 Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 1999. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I STVARI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran, potpisan u Zagrebu, 29. svibnja 1995. godine, u izvorniku na hrvatskom, perzijskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I STVARI, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN

PREAMBULA

Želeći pospješiti cestovni prijevoz putnika i stvari između dviju država i u tranzitu preko njihovih teritorija, Vlada Republike Hrvatske i Vlada Islamske Republike Iran (u daljnjem tek-stu: ugovorne stranke), dogovorile su se kako slijedi:

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

DEFINICIJE

U smislu ovog Ugovora:

1. Izraz »prijevoznik« označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja je u Republici Hrvatskoj odnosno Islamskoj Republici Iranu, ovlaštena, u skladu s važećim nacionalnim zakonima i propisima, obavljati usluge međunarodnog cestovnog prijevoza putnika i stvari.

2. Izraz »vozilo« označava svako cestovno motorno vozilo koje je:

a) takve konstrukcije da može prevoziti više od devet osoba uključujući i vozača (putničko vozilo), ili da može prevoziti stvari (teretno vozilo);

b) registrirano na teritoriju bilo koje od ugovornih stranaka (u slučaju vozila s prikolicom, potrebno je da vučno vozilo bude registrirano).

Izraz »vozilo« odnosi se na bilo koje pojedinačno vozilo ili na kombinaciju vučnog vozila i poluprikolice ili prikolice.

Članak 2.

PODRUČJE PRIMJENE

Na temelju odredbi ovog Ugovora, prijevoznici imaju pravo obavljati usluge cestovnog prijevoza stvari ili putnika, i to između teritorija ugovornih stranaka, u tranzitu preko njihovih teritorija ili za ili iz trećih država.

Članak 3.

PRIJEVOZ PUTNIKA

1. U sljedećim slučajevima nije potrebno ishoditi dozvole za obavljanje prijevoza putnika:

a) Prijevoz putnika istim vozilom u toku čitavog putovanja, pri čemu se polazišne i odredišne točke trebaju nalaziti na teritoriju ugovorne stranke u kojoj je vozilo registrirano, a zabranjeno je ukrcavanje ili iskrcavanje putnika u toku čitavog putovanja ili u slučaju zaustavljanja izvan dotične države (kružna putovanja zatvorenih vrata);

b) Prijevoz grupe putnika od polazišta u zemlji registracije vozila do određene točke na teritoriju druge ugovorne stranke, nakon čega vozilo napušta teritorij druge ugovorne stranke bez putnika;

c) Putovanja zatvorenih vrata u smislu tranzita preko teritorija druge ugovorne stranke.

2. Prilikom obavljanja prijevoza prema stavku 1. ovog članka u vozilu se treba nalaziti putni list koji se mora predočiti na zahtjev nadležnih organa.

Nadležni organi ugovornih stranaka ili Mješovita komisija navedena u članku 12.#clanak12 ovog Ugovora odredit će sadržaj i oblik tog putnog lista.

3. Za sve ostale vrste prijevoza putnika osim onih spomenutih u stavku 1. ovog članka trebaju se ishoditi dozvole, koje će se izdavati na temelju dogovora nadležnih organa ugovornih stranaka.

Članak 4.

PRIJEVOZ STVARI

Sljedeće vrste prijevoza stvari, pomoću praznih ili natovarenih vozila, podložne su režimu izdavanja dozvola, pri čemu dozvole izdaju organi ugovornih stranaka:

a) između bilo koje dogovorene točke na teritoriju jedne ugovorne stranke i neke dogovorene točke na teritoriju druge ugovorne stranke;

b) u tranzitu preko teritorija druge ugovorne stranke;

c) iz ili prema trećim državama.

Mješovita komisija navedena u članku 12.#clanak12 ovog Ugovora dogovorit će se o roku važnje i vrstama dozvola.

Dozvole će se razmjenjivati svake godine na temelju zahtjeva nadležnih organa ugovornih stranaka, bez primjene kvote ili drugih ograničenja.

Svaka takva dozvola vrijedit će za jedno vozilo ili kombinaciju vozila i odnosit će se na jedno putovanje.

OPĆE ODREDBE

Članak 5.

TEŽINE I DIMENZIJE VOZILA

1. Glede ukupne mase, dimenzija vozila odnosno osovinskog opterećenja, ugovorne stranke obavezuju se da na vozila registrirana na teritoriju druge ugovorne stranke neće primjenjivati odredbe koje bi bile nepovoljnije od odredbi koje se primjenjuju za vozila registrirana na vlastitom teritoriju.

2. Kada ukupna masa, dimenzije ili osovinsko opterećenje vozila prelaze maksimalne vrijednosti dozvoljene na teritoriju jedne ugovorne stranke, tada se za takvo vozilo treba ishoditi posebna dozvola od nadležnog organa dotične ugovorne stranke.

Ukoliko je u takvoj dozvoli navedeno da se vozilo treba kretati po određenom itinereru, tada je prijevoz moguć samo korištenjem zadatog itinerera.

Članak 6.

ZABRANA UNUTARNJEG PRIJEVOZA

Ovim Ugovorom, prijevoznicima obiju ugovornih stranaka zabranjuje se obavljanje prijevoza putnika ili stvari unutar teritorija druge ugovorne stranke, tj. od jedne do druge točke.

Članak 7.

TAKSE I PRISTOJBE

Prijevoznici ugovornih stranaka plaćaju za prijevoz što ga obavljaju na teritoriju druge ugovorne stranke naknadu za korištenje cesta, osim kada se radi o linijskom prijevozu putnika.

Obje ugovorne stranke dogovarat će visinu naknade za korištenje cesta, na temelju reciprociteta.

Članak 8.

CARINSKE FORMALNOSTI

1. Carinske takse i pristojbe ne naplaćuju se za privremeni uvoz vozila na teritorij druge ugovorne stranke, pa takav uvoz nije podložan zabranama ili ograničenjima koji proizlaze iz zakona i propisa dotične ugovorne stranke.

2. Gorivo pohranjeno u standardnim spremnicima vozila obiju ugovornih stranaka, koje se privremeno uvozi na teritorij druge ugovorne stranke, izuzima se od naplate uvoznih taksi i pristojbi, te nije podložno uvoznim zabranama i ograničenjima, ukoliko su vozila opremljena istim spremnicima koje je prvobitno instalirao proizvođač vozila.

3. Rezervni dijelovi, koji se uvoze radi popravka određenog vozila već uvezenog prema odredbama iz stavka 1. ovog članka mogu se privremeno uvesti bez naplate uvoznih taksi i pristojbi, te bez uvoznih zabrana i ograničenja. Ugovorne stranke mogu zahtijevati da se takvi dijelovi upišu na dozvolu za privremeni uvoz. Stari rezervni dijelovi trebaju se bilo ocariniti ili iznijeti pod nadzorom carinskih organa, ili besplatno uručiti tim organima u skladu sa zakonima i propisima države u koju su ti dijelovi uvezeni.

4. Posada motornih vozila smije privremeno uvoziti svoje osobne potrepštine i alat za popravke koji se obično nalazi u vozilima, te koji je potreban u toku putovanja.

Članak 9.

PRIMJENA NACIONALNIH PROPISA

Glede svih ostalih pitanja koja nisu regulirana ovim Ugovorom ili drugim međunarodnim konvencijama kojih su obje države stranke, prijevoznici i vozači vozila jedne ugovorne stranke dužni su poštivati pravne odredbe i propise druge ugovorne stranke.

Članak 10.

PREKRŠAJI

1. Nadležni organi ugovornih stranaka dužni su kontrolirati da li prijevoznici poštuju odredbe ovog Ugovora.

2. Nadležni organi ugovorne stranke na čijem je teritoriju vozilo registrirano dužni su, kada njihovi prijevoznici ili vozači na teritoriju druge ugovorne stranke prekrše odredbe ovog Ugovora, tj. zakone i propise o prometu i prijevozu koji su na snazi na tom teritoriju, poduzeti sljedeće mjere kada to od njih zatraže nadležni organi druge ugovorne stranke:

a) upozorenje,

b) oduzimanje dozvole za obavljanje usluga prijevoza na teritoriju gdje je napravljen prekršaj i to bilo privremeno, djelomično ili u potpunosti, ovisno o dogovoru nadležnih organa ugovornih stranaka.

3. Nadležni organi prve ugovorne stranke dužni su obavijestiti nadležne organe druge ugovorne stranke o mjerama poduzetim na temelju stavka 2. ovog članka.

4. Primjena odredbi iz ovog članka ne sprečavaju sudove ili izvršne organe države na čijem je teritoriju prekršaj počinjen da primijene odgovarajuće zakonske sankcije.

Članak 11.

NADLEŽNI ORGANI

Sljedeći nadležni organi zaduženi su za primjenu odredbi ovog Ugovora:

Za Vladu Republike Hrvatske:

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza;

Za Vladu Islamske Republike Iran:

Ministarstvo prometa i veza.

Članak 12.

MJEŠOVITA KOMISIJA

1. U cilju kontrole izvršenja ovog ugovora i što hitnijeg razrješenja neriješenih pitanja nadležni organi ugovornih stranaka osnovat će Mješovitu komisiju sastavljenu od njihovih predstavnika. Djelokrug rada Mješovite komisije je sljedeći:

a) ispitivanje i iznošenje prijedloga rješenja mogućih problema koji nisu riješeni izravno između nadležnih organa ugovornih stranaka navedenih u članku 11.#clanak11 ovog Ugovora;

b) razmatranje svih drugih relevantnih problema koji spadaju u područje primjene ovog ugovora i načiniti preporuke za njihovo rješavanje;

c) razmatranje svih drugih pitanja glede cestovnog prometa koja se imaju uzajamno dogovoriti.

Mješovita komisija može preporučiti izmjenu nekog od članaka ovog ugovora i podnijeti je na odobrenje ndležnim organima.

Obje ugovorne stranke obvezne su provoditi odluke Mješovite komisije.

2. Mješovita komisija sastajat će se naizmjenično na teritoriju svake od ugovornih stranaka i to na zahtjev nadležnog organa jedne od njih.

Članak 13.

STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE UGOVORA

1. Ugovorne stranke izvijestit će jedna drugu diplomatskim putem o ispunjenju svih uvjeta nacionalnih zakonodavstava za stupanje na snagu ovog Ugovora. Ugovor će stupiti na snagu istekom roka od 30 dana od dana primitka posljednje obavijesti.

2. Ovaj Ugovor važit će tri godine od dana stupanja na snagu. Nakon toga Ugovor će se prešutno produživati, ukoliko ga šest mjeseci unaprijed ne otkaže jedna od ugovornih stranaka diplomatskim putem.

Sačinjeno u Zagrebu dana 29. svibnja 1995. godine, od preambule i trinaest članaka, u dva istoimena primjerka na hrvatskom, perzijskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vrijedni, s tim da će engleski tekst biti mjerodavan u slučaju različitog tumačenja.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN

Ivica Mudrinić, v. r. dr. Hassan Habibi, v. r.

ministar pomorstva, prometa prvi potpredsjednik Islamske i veza Republike Hrvatske Republike Iran

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/96-01/02
Urbroj: 5030114-99-1
Zagreb, 29. travnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !