Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima INTERBUS ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/03, XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 14.3.2003 Uredba o objavi Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima INTERBUS

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

35

Na temelju članka 30.L115463 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. veljače 2003. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA OBIČNIM
I PUTNIČKIM AUTOBUSIMA INTERBUS

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima INTERBUS, potpisan u ime Republike Hrvatske, u Bruxellesu, 27. travnja 2001. godine, na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst međunarodnog Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UGOVOR O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA OBIČNIM I PUTNIČKIM AUTOBUSIMA (INTERBUS UGOVOR)

UGOVORNE STRANKE

ŽELEĆI promicati razvoj međunarodnog prometa u Europi, i posebice olakšati njegovu organizaciju i obavljanje;

ŽELEĆI olakšati turističku i kulturnu razmjenu između ugovornih stranaka;

BUDUĆI da Sporazum o međunarodnom povremenom cestovnom prijevozu putnika koji se obavlja običnim i putničkim autobusima (ASOR), potpisan u Dublinu, 26. svibnja 1982. god. ne ostavlja mogućnost za pristup ugovornih stranaka;

SMATRAJUĆI potrebnim održati iskustvo i liberalizaciju postignute navedenim sporazumom;

SMATRAJUĆI poželjnim predvidjeti usklađene odredbe o liberalizaciji pojedinih međunarodnih povremenih vožnji običnim i putničkim autobusima i tranzitnih vožnji u svezi s njima;

SMATRAJUĆI poželjnim usuglasiti pravila i postupke za obavljanje neliberaliziranog povremenog međunarodnog prijevoza, za koje je još uvijek potrebna dopusnica;

SMATRAJUĆI poželjnim osigurati visok stupanj važećih tehničkih uvjeta za obične i putničke autobuse u međunarodnom povremenom prijevozu između ugovornih stranaka kako bi se poboljšala sigurnost prometa na cestama i zaštita okoliša;

SMATRAJUĆI potrebnim da ugovorne stranke primjenjuju jedinstvene mjere glede rada posada običnih i putničkih autobusa koji prometuju u međunarodnom cestovnom prometu;

SMATRAJUĆI poželjnim osigurati usklađene uvjete pristupa u djelatnost prijevoznika u cestovnom prijevozu putnika;

SMATRAJUĆI da načelo nediskriminacije mora biti osnovni uvjet koji se primjenjuje kod pružanja usluga međunarodnog prijevoza bez obzira na državljanstvo ili sjedište prijevoznika, te polazište ili odredište običnog ili putničkog autobusa;

SMATRAJUĆI potrebnim osigurati istovrsne obrasce prijevoznih dokumenata kao što su kontrolni dokumenti za liberalizirane povremene vožnje, te dopusnice i obrasci zahtjeva za izdavanje dopusnice za neliberalizirane vožnje, a kako bi se olakšali i pojednostavnili postupci nadzora;

SMATRAJUĆI potrebnim osigurati usklađene mjere za provedbu Ugovora, naročito u pogledu provođenja nadzora, kažnjavanja i uzajamne pomoći;

SMATRAJUĆI potrebnim utvrditi određene postupke za provođenje Ugovora, kako bi se osigurala valjana provedba i omogućile neke tehničke prilagodbe Priloga;

SMATRAJUĆI da Ugovor treba biti otvoren za pristup budućim državama članicama Europske konferencije ministara prometa i nekim drugim europskim državama;

ODLUČIVŠI uspostaviti jedinstvena pravila za međunarodni povremeni prijevoz putnika običnim i putničkim autobusima;

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

I. DIO

PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

PODRUČJE PRIMJENE

1. Ovaj Ugovor primjenjivat će se:

a) na međunarodni cestovni prijevoz putnika bilo kojeg državljanstva povremenim vožnjama:

– između teritorija dviju ugovornih stranaka, ili koje započinju i završavaju na teritoriju iste ugovorne stranke, a u slučaju potrebe tijekom ovih prijevoza u tranzitu preko teritorija druge ugovorne stranke ili preko teritorija države koja nije ugovorna stranka;

– koji obavljaju javni prijevoznici osnovani u ugovornoj stranci u skladu s njenim propisima i koji posjeduju odobrenje za obavljanje međunarodnog povremenog prijevoza putnika običnim i putničkim autobusom;

– koji se obavlja običnim i putničkim autobusima registriranim u ugovornoj stranci u kojoj je prijevoznik osnovan.

b) na prazne vožnje običnih i putničkih autobusa u svezi s takvim prijevozima.

2. Nijedna odredba ovog Ugovora ne smije se tumačiti na način da prijevoznicima osnovanim u jednoj ugovornoj stranci daje mogućnost obavljanja povremenog prijevoza na teritoriju druge ugovorne stranke.

3. Korištenje običnih i putničkih autobusa namijenjenih za prijevoz putnika, u skladu s ovim Ugovorom isključuje mogućnost prijevoza tereta u komercijalne svrhe.

4. Ovaj Ugovor ne odnosi se na povremene prijevoze za vlastite potrebe.

Članak 2.

NEDISKRIMINACIJA

Ugovorne stranke trebaju osigurati primjenu načela nediskriminacije, bez obzira na državljanstvo ili mjesto u kojem je prijevoznik osnovan, te polazna i odredišna mjesta običnog ili putničkog autobusa, a naročito u pogledu fiskalnih odredaba utvrđenih u VI. dijelu, te nadzora i kazni utvrđenih u IX. dijelu.

Članak 3.

DEFINICIJE

U svrhe ovoga Ugovora primjenjuju se sljedeće definicije:

1. »Obični i putnički autobusi« su vozila koja su po tipu konstrukcije i opremi prikladna za prijevoz više od devet osoba, uključujući i vozača, i koja su namijenjena toj svrsi.

2. »Međunarodni povremeni prijevoz« je prijevoz, između teritorija najmanje dviju ugovornih stranaka, a koji ne spada pod definiciju linijskog prijevoza ili posebnog linijskog prijevoza ni pod definiciju naizmjeničnog prijevoza. Takav prijevoz može se obavljati i s određenom učestalošću, a da ipak ne izgubi svojstvo povremenog prijevoza.

3. »Linijski prijevoz« je prijevoz, kojim se putnici prevoze prema utvrđenoj učestalosti i na određenoj relaciji, s tim da se putnici tijekom puta mogu uzimati ili ostavljati na unaprijed utvrđenim stajalištima. Za linijski prijevoz može važiti obveza pridržavanja ranije utvrđenog reda vožnje i tarife.

4. »Posebni linijski prijevoz« je prijevoz, bez obzira tko ga organizira, određene kategorije putnika uz isključenje ostalih putnika, a koji se obavlja u skladu s uvjetima naznačenim u točki 3. Posebni linijski prijevoz uključuje:

– prijevoz radnika između njihovih domova i radnih mjesta;

– prijevoz učenika i studenata do i od obrazovnih ustanova.

Činjenica da se posebni linijski prijevoz prilagođava prema potrebama korisnika, neće utjecati na njegovo razvrstavanje kao linijski prijevoz.

5.

(1) »Naizmjenični prijevoz« je prijevoz kod kojega se nizom polaznih i povratnih vožnji prethodno formirane skupine putnika, prevoze s istog polaznog mjesta na isto odredišno mjesto. Svaka skupina koja je obavila putovanje u polasku, vratit će se u polazno mjesto kasnijom vožnjom istog prijevoznika.

Polazno odnosno odredišno mjesto, označavat će mjesta gdje vožnja počinje odnosno završava, zajedno s okolnim mjestima unutar promjera od 50 km.

(2) Kod naizmjeničnog prijevoza ni jedan se putnik ne smije uzimati ili ostavljati tijekom puta.

(3) Prva povratna vožnja i posljednja polazna vožnja u nizu naizmjeničnih vožnji, obavlja se praznim vozilom.

(4) Značenje naizmjeničnog prijevoza se ne mijenja, ako se uz odobrenje nadležnih tijela u jednoj ili više ugovornih stranaka:

– putnici vraćaju s drugom skupinom ili prijevoznikom, bez obzira na odredbe podstavka 1.

– putnici usput uzimaju ili ostavljaju, bez obzira na odredbe podstavka 2.

– prva polazna i posljednja povratna vožnja obavlja praznim vozilom, bez obzira na odredbe podstavka 3.

6. »Ugovorne stranke« su one potpisnice koje su izrazile pristanak biti vezane ovim Ugovorom i za koje je ovaj Ugovor na snazi.

Ovaj Ugovor primjenjuje se na one teritorije na kojima vrijedi Ugovor o osnivanju Europske Zajednice i u skladu s uvjetima iz tog ugovora, te u BOSNI I HERCEGOVINI, BUGARSKOJ, HRVATSKOJ, ČEŠKOJ REPUBLICI, ESTONIJI, MAĐARSKOJ, LETONIJI, LITVI, MOLDOVI, POLJSKOJ, RUMUNJSKOJ, SLOVAČKOJ, SLOVENIJI i TURSKOJ, ukoliko su sklopile ovaj Ugovor.

7. »Nadležna tijela« su ona tijela koja države članice Zajednice i druge ugovorne stranke odrede za provedbu zadaća iz V., VI., VII., VIII. i IX. dijela ovoga Ugovora.

8. »Tranzit« označava vožnje na dijelu puta preko teritorija jedne ugovorne stranke bez uzimanja ili ostavljanja putnika.

II. DIO

UVJETI ZA PRIJEVOZNIKE U CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA

Članak 4.

1. Ugovorne stranke koje to još nisu učinile primjenjivat će odredbe jednake onima koje su utvrđene Smjernicom Europske zajednice navedene u Prilogu 1.

2. U pogledu uvjeta odgovarajućeg financijskog stanja iz članka 3., stavak 3. navedene Smjernice, ugovorne stranke mogu primjenjivati niži minimalni raspoloživi kapital i pričuve od iznosa određenog točkom (c) navedenog stavka 3. do dana 1. siječnja 2003. god. ili čak 1. siječnja 2005. god., pod uvjetom da u tom slučaju podnesu odgovarajuću izjavu u vrijeme ratifikacije Ugovora, bez obzira na odredbe sadržane u Europskom ugovoru kojim se uspostavlja veza između Europskih zajednica i njihovih država članica, te određenih ugovornih stranaka ovoga Ugovora.

III. DIO

TEHNIČKI UVJETI ZA VOZILA

Članak 5.

Obični i putnički autobusi koji se koriste pri obavljanju međunarodnog povremenog prijevoza obuhvaćenog ovim Ugovorom trebaju udovoljavati tehničkim standardima iz Priloga 2.

IV. DIO

PRISTUP NA TRŽIŠTE

Članak 6.

LIBERALIZIRANI POVREMENI PRIJEVOZ

Sljedeće vožnje oslobođene su obveze ishođenja dopusnice na teritoriju bilo koje ugovorne stranke osim one u kojoj je prijevoznik osnovan.

1. Kružne vožnje – zatvorenih vrata, tj. vožnje koje se obavljaju istim običnim ili putničkim autobusom koji na cijelom putovanju prevozi istu skupinu i vraća je na polazno mjesto. Polazno mjesto je u ugovornoj stranci u kojoj je prijevoznik osnovan.

2. Vožnje koje se obavljaju s putnicima pri polaznoj vožnji, te praznim vozilom pri povratnoj vožnji. Polazno mjesto je u ugovornoj stranci u kojoj je prijevoznik osnovan.

3. Vožnje pri kojima se polazno putovanje obavlja bez putnika i svi se putnici uzimaju na istom mjestu, uz zadovoljenje jednog od sljedećih uvjeta:

(a) skupina je sastavljena od putnika, s teritorija države koja nije ugovorna stranka ili druge ugovorne stranke, osim one u kojoj je prijevoznik osnovan ili one u kojoj se putnici uzimaju, a koje su unaprijed formirane na osnovi ugovora o prijevozu sastavljenog prije njihova dolaska na teritorij dotične ugovorne stranke. Putnici se prevoze na teritorij ugovorne stranke u kojoj je prijevoznik osnovan.

(b) putnike je isti prijevoznik, pod okolnostima opisanim u točki 2., prethodno dovezao na teritorij ugovorne stranke odakle će ponovno biti preuzeti i prevoze se na teritorij ugovorne stranke u kojoj je prijevoznik osnovan.

(c) putnici su pozvani da doputuju na teritorij druge ugovorne stranke, pri čemu troškove prijevoza snosi onaj tko ih je pozvao. Ti putnici moraju činiti jedinstvenu skupinu koja nije sastavljena isključivo radi tog putovanja, a koja se prevozi na teritorij ugovorne stranke u kojoj je prijevoznik osnovan.

Od obveze pribavljanja dopusnice bit će izuzeti:

4. Prijevozi u tranzitu preko teritorija ugovornih stranaka, ako su u svezi s povremenim prijevozom za koji nije potrebna dopusnica.

5. Prazni obični i putnički autobusi koji se koriste isključivo kao zamjena za oštećene obične i putničke autobuse u međunarodnom prijevozu obuhvaćenom ovim Ugovorom.

Za vožnje prijevoznika osnovanog unutar Europske zajednice polazna i/ili odredišna točka vožnje može biti u bilo kojoj državi članici Europske zajednice, bez obzira u kojoj je državi članici obični ili putnički autobus registriran ili u kojoj je državi članici prijevoznik osnovan.

Članak 7.

NELIBERALIZIRANI POVREMENI PRIJEVOZ

1. Za ostale povremene vožnje, osim onih iz članka 6. potrebno je ishoditi dopusnicu u skladu s člankom 15.

2. Za vožnje koje obavlja prijevoznik osnovan unutar Europske zajednice, polazna i/ili odredišna točka prijevoza može biti u bilo kojoj državi članici Europske zajednice, bez obzira u kojoj je državi članici obični ili putnički autobus registriran ili u kojoj je prijevoznik osnovan.

V. DIO

SOCIJALNE ODREDBE

Članak 8.

Ugovorne stranke ovog Ugovora koje to još nisu učinile pristupit će Europskom ugovoru o radu posada vozila u međunarodnom cestovnom prijevozu (AETR) od 1. srpnja 1970., s njegovim kasnijim izmjenama i dopunama ili će primjenjivati Pravila Zajednice br. 3820/85 i 3821/85, koja će važiti na dan stupanja na snagu ovoga Ugovora.

VI. DIO

CARINSKE I FISKALNE ODREDBE

Članak 9.

1. Obični i putnički autobusi kojima se obavlja prijevoz u skladu s ovim Ugovorom bit će oslobođeni svih poreza na vozila i davanja koji se naplaćuju na promet i posjedovanje vozila kao i svih posebnih poreza ili davanja određenih za obavljanje prijevoza na teritoriju drugih ugovornih stranaka.

Obični i putnički autobusi neće biti oslobođeni plaćanja poreza i davanja na motorno gorivo, poreza na dodanu vrijednost za usluge prijevoza, cestarina i davanja za korištenje infrastrukture.

2. Ugovorne stranke osigurat će da se cestarine i ostali oblici korisničkih davanja ne naplaćuju istodobno za korištenje jedne dionice ceste. Međutim, ugovorne stranke mogu također naplaćivati davanja na mrežama na kojima se već ubiru korisnička davanja, i to za korištenje mostova, tunela i planinskih prijelaza.

3. Za gorivo sadržano u standardnim spremnicima običnog i putničkog autobusa, i to za količinu koja ne premašuje 600 litara, kao ni za mazivo sadržano u vozilima isključivo za njihovu upotrebu, neće se naplaćivati uvozne carine niti bilo koji drugi porezi ili plaćanja koje primjenjuju druge ugovorne stranke.

4. Mješovita komisija osnovana u skladu s člankom 23. izradit će popis poreza koji se odnose na cestovni prijevoz putnika običnim i putničkim autobusom koji se primjenjuju u svakoj od ugovornih stranaka. Na ovom popisu bit će naznačeni porezi koji spadaju pod odredbe točke 1. prvog stavka ovoga članka, a koji se mogu naplaćivati samo u državi u kojoj je vozilo registrirano. Na popisu će također biti naznačeni porezi koji spadaju pod odredbe točke 1. drugog stavka ovoga članka, a koji se mogu naplaćivati u ostalim ugovornim strankama, osim ugovorne stranke u kojoj je vozilo registrirano. Ugovorne stranke koje zamijene bilo koji porez, sadržan na spomenutom popisu, drugim porezom iste ili različite vrste, izvijestit će Mješovitu komisiju kako bi se obavile potrebne izmjene i dopune.

5. Rezervni dijelovi i alati koji se uvoze radi popravka običnog ili putničkog autobusa koji se pokvario pri obavljanju međunarodnog cestovnog prijevoza, bit će oslobođeni carine i svih poreza i davanja u vrijeme uvoza na teritorij druge ugovorne stranke, u skladu s uvjetima iz propisa o privremenom uvozu takvih roba. Zamijenjeni rezervni dijelovi trebaju se ponovno izvesti ili uništiti pod nadzorom nadležnih carinskih vlasti druge ugovorne stranke.

VII. DIO

KONTROLNI DOKUMENTI ZA POVREMENE VOŽNJE ZA KOJE NIJE POTREBNA DOPUSNICA

Članak 10.

Usluge iz članka 6. pružat će se uz kontrolne dokumente, koje izdaje nadležno tijelo ili druga propisno ovlaštena agencija ugovorne stranke u kojoj je prijevoznik osnovan.

Članak 11.

1. Kontrolni dokument će se sastojati od razdvojivih putnih listova u dva primjerka, spojenih u knjige od po 25 primjeraka. Kontrolni dokument treba izgledati poput uzorka iz Priloga 3. ovoga Ugovora.

2. Svaka knjiga i u njoj sadržani putni listovi označeni su brojevima. Putni listovi se označavaju brojevima u nizu od 1 do 25.

3. Tekst na omotu knjige i na putnim listovima, tiska se na službenom jeziku ili više službenih jezika ugovorne stranke u kojoj je prijevoznik osnovan.

Članak 12.

1. Knjiga iz članka 11. izdaje se na ime prijevoznika; ona nije prenosiva.

2. Prvi primjerak putnog lista mora se nalaziti u vozilu za vrijeme cijelog putovanja na koje se odnosi.

3. Prijevoznik je odgovoran za propisno i točno popunjavanje putnih listova.

Članak 13.

1. Prije početka svakog putovanja prijevoznik treba popuniti putni list u dva primjerka.

2. Radi evidencije imena putnika, prijevoznik može koristiti ranije na posebnom listu sačinjen popis putnika, koji se prilaže putnom listu. Pečat prijevoznika i potpis ovlaštene osobe prijevoznika, odnosno vozača običnog ili putničkog autobusa, treba se unijeti tako da dijelom zahvati popis putnika, a drugim dijelom putni list.

3. Za vožnje kod kojih se polazna vožnja obavlja praznim vozilom kao što je navedeno u članku 6(3), popis putnika se može sačiniti u vrijeme preuzimanja putnika, na način opisan u stavku 3.

Članak 14.

Nadležna tijela dviju ili više ugovornih stranaka mogu se dogovoriti da popis putnika nije potreban. U tom slučaju, u kontrolnom dokumentu mora se navesti broj putnika.

O ovakvim dogovorima potrebno je izvijestiti Mješovitu komisiju osnovanu u skladu s člankom 23.

VIII. DIO
DOPUSNICE ZA NELIBERALIZIRANI POVREMENI PRIJEVOZ

Članak 15.

1. Za svaku povremenu vožnju koja nije liberalizirana u skladu s odredbama članka 6. nadležna tijela ugovornih stranaka gdje se putnici uzimaju ili ostavljaju, izdat će dopusnicu prema međusobnom dogovoru, kao i ugovorne stranke preko kojih se tranzitira. Ako se polazno ili odredišno mjesto nalazi u državi članici Europske zajednice, za tranzit preko drugih država članica te Zajednice, neće trebati dopusnica.

2. Obrazac dopusnice treba odgovarati obrascu iz Priloga 5.

Članak 16.

Zahtjev za izdavanje dopusnice

1. Zahtjev za izdavanje dopusnice prijevoznik treba podnijeti nadležnom tijelu ugovorne stranke na čijem teritoriju se nalazi polazno mjesto.

Zahtjev treba odgovarati obrascu iz Priloga 4.

2. Prijevoznici popunjavaju obrazac zahtjeva i uz njega prilažu dokaz da su ovlašteni za obavljanje međunarodnog povremenog prijevoza običnim i putničkim autobusima iz članka 1(1)(a), drugi stavak.

3. Nadležna tijela ugovornih stranaka na čijem se teritoriju nalazi polazno mjesto, razmotrit će zahtjev za izdavanje dopusnice, a u slučaju pozitivnog rješenja dostavit će ih nadležnom tijelu odredišne ugovorne stranke/stranaka, te nadležnim tijelima ugovornih stranaka preko čijeg se teritorija tranzitira.

4. Kao odstupanje od članka 15. stavak 1. ugovorne stranke čiji se teritoriji tranzitiraju mogu odlučiti da za ove vožnje njihov pristanak nije potreban. U tom slučaju o takvoj odluci treba izvijestiti Mješovitu komisiju, osnovanu u skladu s člankom 23.

5. Nadležna tijela ugovorne stranke/ugovornih stranaka od koje/kojih je zatražen pristanak izdat će dopusnicu u roku od mjesec dana, bez diskriminacije glede državljanstva ili sjedišta prijevoznika. Ako se nadležna tijela ne slažu s izdavanjem dopusnice, izvijestit će nadležna tijela zainteresiranih ugovornih stranaka o razlozima neizdavanja.

Članak 17.

Nadležna tijela dviju ili više ugovornih stranaka mogu se dogovoriti o pojednostavljenju postupka izdavanja dopusnica, obrascu zahtjeva za izdavanje dopusnica i obrascu dopusnice za povremeni prijevoz koji se obavlja između tih ugovornih stranaka. O takvim dogovorima treba izvijestiti Mješovitu komisiju osnovanu u skladu s člankom 23.

IX. DIO
NADZOR, KAZNE I UZAJAMNA POMOĆ

Članak 18.

Kontrolni dokument iz članka 10. i dopusnica iz članka 15. moraju se nalaziti u običnom ili putničkom autobusu i predočiti na zahtjev službenika ovlaštenog za nadzor.

Članak 19.

Nadležna tijela ugovornih stranaka osigurat će poštivanje odredbi ovoga Ugovora od strane prijevoznika.

Članak 20.

U autobusu se mora nalaziti ovjerena preslika odobrenja za obavljanje međunarodnog povremenog prijevoza običnim i putničkim autobusom iz članka 1(1)(a) druga alineja, i predočiti na zahtjev službenika ovlaštenog za nadzor.

Mješovitu komisiju osnovanu sukladno članku 23. treba izvijestiti o obrascima dokumenata koje izdaju nadležna tijela ugovornih stranaka.

Članak 21.

Nadležna tijela ugovornih stranaka utvrdit će sustav kazni za kršenje ovoga ugovora. Tako utvrđene kazne trebaju biti djelotvorne, srazmjerne i odvraćajuće.

Članak 22.

1. Ako strani prijevoznik počini ozbiljniji prekršaj ili učestalo krši propise u cestovnom prometu, posebno one koji se odnose na vrijeme vožnje i odmora vozača i sigurnost cestovnog prometa, a što bi moglo dovesti do oduzimanja odobrenja za obavljanje cestovnog prijevoza, nadležna tijela te ugovorne stranke, dostavit će sve informacije koje posjeduju o tim prekršajima i kaznama koje su izrekli, nadležnom tijelu ugovorne stranke u kojoj je taj prijevoznik osnovan.

2. Nadležna tijela ugovorne stranke, na čijem je teritoriju počinjen ozbiljniji ili ponovljeni prekršaj propisa u cestovnom prometu, posebno onih koji se odnose na vrijeme vožnje i odmora vozača i sigurnost cestovnog prometa, mogu tom prijevozniku, privremeno uskratiti pristup na teritorij te ugovorne stranke.

Što se tiče Europske zajednice, nadležno tijelo države članice može, samo privremeno uskratiti pristup na teritorij te ugovorne stranke.

O tim mjerama treba izvijestiti nadležno tijelo ugovorne stranke u kojoj je prijevoznik osnovan i Mješovitu komisiju iz članka 23.

3. Ako prijevoznik počini ozbiljniji ili ponovljeni prekršaj propisa u cestovnom prometu, posebno onih koji se odnose na vrijeme vožnje i odmora vozača i sigurnost cestovnog prometa, nadležno tijelo ugovorne stranke u kojoj je taj prijevoznik osnovan, poduzet će odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo ponavljanje tih prekršaja; ove mjere mogu obuhvaćati i privremeno ili trajno povlačenje odobrenja za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza. O tim mjerama treba izvijestiti Mješovitu komisiju iz članka 23.

4. Ugovorne stranke moraju jamčiti prijevoznicima pravo prigovora protiv izrečenih sankcija.

X. DIO
MJEŠOVITA KOMISIJA

Članak 23.

1. Radi provođenja ovoga Ugovora, osniva se Mješovita komisija. Ova Komisija bit će sastavljena od predstavnika ugovornih stranaka.

2. Mješovita komisija će se prvi put sastati u roku od šest mjeseci, od stupanja na snagu ovoga Ugovora.

3. Mješovita komisija donijet će svoj poslovnik.

4. Mješovita komisija sastajat će se na zahtjev najmanje jedne od ugovornih stranaka.

5. Mješovita komisija može donositi odluke samo ako su na njenim sjednicama zastupljene dvije trećine ugovornih stranaka, uključujući i Europsku zajednicu.

6. Ukoliko Mješovita komisija treba donijeti odluku, potrebna je jednoglasnost zastupljenih ugovornih stranaka. Ako se jednoglasnost ne postigne, nadležna tijela će se, na zahtjev jedne ili više ugovornih stranaka, sastati u roku od šest tjedana radi konzultacija.

Članak 24.

1. Mješovita komisija će se brinuti za ispravnu provedbu ovoga Ugovora. O svim mjerama koje su usvojene ili će se usvojiti radi provedbe odredbi ovoga Ugovora obavijestit će se Komisija.

2. Mješovita komisija će naročito:

(a) na osnovi informacija koje dostave ugovorne stranke, napraviti popis nadležnih tijela ugovornih stranaka koja su odgovorna za zadaće iz V., VI., VII., VIII. i IX. dijela ovoga Ugovora;

(b) preinačiti ili prihvatiti kontrolne dokumente i druge obrasce isprava utvrđene u prilozima ovoga Ugovora;

(c) preinačiti ili prihvatiti Priloge glede tehničkih standarda koji se odnose na obične i putničke autobuse, kao i Prilog 1. glede uvjeta koji se primjenjuju na cestovni prijevoz putnika iz članka 4., a kako bi ugradile mjere koje je prihvatila Europska zajednica;

(d) na osnovi informacija koje dostave ugovorne stranke, napravit će popis svih carinskih pristojbi, poreza i davanja iz članka 9. stavka 4. i 5.;

(e) izmijeniti i dopuniti ili prihvatiti zahtjeve glede socijalnih odredbi iz članka 8., a kako bi se ugradile buduće mjere usvojene u okviru Europske zajednice;

(f) rješavati sve sporove koji mogu proizići iz provedbe i tumačenja ovoga Ugovora;

(g) preporučivati daljnje korake u smjeru liberalizacije povremenih vožnji za koje je još uvijek potrebna dopusnica.

3. Ugovorne će stranke poduzeti potrebne mjere za provođenje svih odluka koje je usvojila Mješovita komisija, u skladu s unutarnjim postupcima.

4. Ako se ne može postići dogovor glede rješenja nekog spora u skladu sa stavkom 2., točka (f) ovoga članka, zainteresirane ugovorne stranke, mogu podnijeti predmet na rješavanje arbitražnom tijelu. Svaka od zainteresiranih ugovornih stranaka imenovat će arbitra. Mješovita komisija će također imenovati arbitra.

Odluke arbitara donose se većinom glasova.

Ugovorne stranke koje su uključene u spor poduzet će mjere koje se od njih traže kako bi provele odluke arbitara.

XI. DIO
OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Dvostrani ugovori

1. Odredbe ovoga Ugovora zamjenjuju odgovarajuće odredbe ugovora sklopljenih između ugovornih stranaka. Što se tiče Europske zajednice, ova odredba primjenjuje se na sklopljene ugovore između bilo koje države članice i ugovorne stranke.

2. Ugovorne stranke koje nisu članice Europske zajednice mogu se dogovoriti da neće primjenjivati članak 5. i Prilog 2. ovoga Ugovora, te da će na obične i putničke autobuse koji obavljaju povremeni prijevoz između tih ugovornih stranaka i u tranzitu preko njihovih teritorija, primjenjivati druge tehničke standarde.

3. Bez obzira na odredbe članka 6. Priloga 2., odredbe ovoga Ugovora zamjenjuju odgovarajuće odredbe ugovora sklopljenih između država članica Europske zajednice i drugih ugovornih stranaka.

Međutim, za povremene vožnje iz članka 6. mogu se zadržati odredbe o vožnjama za koje nije potrebna dopusnica, sadržane u dvostranim ugovorima između država članica Europske zajednice i drugih ugovornih stranaka. U tom slučaju, zainteresirane ugovorne stranke odmah će izvijestiti Mješovitu komisiju osnovanu u skladu s člankom 23.

Članak 26.

Potpisivanje

Ovaj će Ugovor biti otvoren za potpisivanje u Bruxellesu od 14. travnja 2000. god. do 30. lipnja 2001. god., u Glavnom tajništvu Vijeća Europske Unije, koje će obavljati dužnost depozitara ovog Ugovora.

Članak 27.

Ratifikacija, odobrenje i depozitar Ugovora

Potpisnice će Ugovor ratificirati odnosno odobriti u skladu s njihovim unutarnjim postupcima. Ugovorne stranke će isprave o odobrenju ili ratifikaciji položiti kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije, koje će o tome izvijestiti sve ostale potpisnice.

Članak 28.

Stupanje na snagu

1. Za ugovorne stranke koje su ga odobrile ili ratificirale, ovaj Ugovor stupa na snagu, kada ga odobre četiri ugovorne stranke, uključujući i Europsku zajednicu, prvog dana trećeg mjeseca nakon datuma polaganja četvrte isprave o odobrenju ili ratifikaciji, ili čak prvog dana šestog mjeseca, i to u zadnjem slučaju, pod uvjetom da je u vrijeme ratifikacije Ugovora dana odgovarajuća izjava.

2. Ovaj Ugovor stupa na snagu, za svaku ugovornu stranku koja ga odobri ili ratificira nakon stupanja na snagu u skladu sa stavkom 1., prvoga dana trećeg mjeseca nakon datuma s kojim je ta ugovorna stranka položila svoju ispravu o odobrenju ili ratifikaciji.

Članak 29.

Trajanje Ugovora – ocjena izvrŠavanja Ugovora

1. Ovaj Ugovor sklapa se na razdoblje od pet godina, računajući od dana njegovog stupanja na snagu.

2. Trajanje ovoga Ugovora automatski se produljuje za slijedeća razdoblja od pet godina, osim za one ugovorne stranke koje se očituju da to ne žele. U tom će slučaju odnosna ugovorna stranka izvijestiti depozitara o svojoj namjeri u skladu s člankom 31.

3. Prije isteka svakog razdoblja od pet godina, Mješovita će komisija ocijeniti izvršavanje Ugovora.

Članak 30.

Pristupanje

1. Nakon stupanja na snagu, ovaj će Ugovor biti otvoren za pristup državama punopravnim članicama Europske konferencije ministara prometa (CEMT). U slučaju da ovom Ugovoru pristupe države koje su članice Ugovora o europskom gospodarstvenom području, ovaj se Ugovor neće primjenjivati među ugovornim strankama Ugovora o Europskom gospodarstvenom području.

2. Ovaj Ugovor će biti također otvoren za pristup Republici San Marino, Kneževini Andori i Kneževini Monaco.

3. Za svaku državu, koja pristupi Ugovoru nakon stupanja na snagu u skladu s člankom 28., Ugovor će stupiti na snagu prvog dana trećeg mjeseca nakon što ta država položi ispravu o pristupu.

4. Svakoj državi koja pristupi ovom Ugovoru, nakon njegovog stupanja na snagu u skladu s člankom 28., bit će ostavljeno razdoblje od najviše tri godine za usvajanje smjernice/smjernica navedenih u Prilogu 1. O usvajanju ovih mjera treba izvijestiti Mješovitu komisiju.

Članak 31.

Otkazivanje

Svaka ugovorna stranka može, jednostrano otkazati ovaj Ugovor tako da, istovremeno, godinu dana unaprijed, putem depozitara Ugovora, obavijesti druge ugovorne stranke. O razlozima otkaza ugovora treba izvijestiti i Mješovitu komisiju. Međutim, Ugovor se ne može otkazati tijekom prve četiri godine nakon njegovog stupanja na snagu u skladu s člankom 28.

Ako Ugovor otkaže jedna ili više ugovornih stranaka, a broj ugovornih stranaka bude manji od prvobitno dogovorenog broja da bi Ugovor stupio na snagu u skladu sa člankom 28., Ugovor će ostati na snazi osim ako Mješovita komisija sastavljena od preostalih ugovornih stranaka ne odluči drukčije.

Članak 32.

Prestanak Ugovora

Ugovorna stranka koja pristupi Europskoj uniji prestat će se smatrati ugovornom strankom od datuma pristupanja.

Članak 33.

Prilozi

Prilozi ovom Ugovoru čine njegov sastavni dio.

Članak 34.

Jezici

Ugovor je sačinjen na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni, a bit će pohranjen u pismohrani Glavnog tajništva Vijeća Europske unije koja će ovjerene primjerke dostaviti svakoj ugovornoj stranci.

Svaka ugovorna stranka osigurat će službeni prijevod na svoj službeni jezik ili jezike. Primjerak prijevoda pohranit će se u pismohrani Glavnog tajništva Vijeća Europske unije.

Primjerak svih prijevoda Ugovora i njegovih Priloga depozitar će dostaviti svim ugovornim strankama.

U POTVRDU PRETHODNO NAVEDENOG niže potpisani opunomoćenici potpisali su ovaj Ugovor.

PRILOG 1.

Uvjeti za prijevoznike koji se bave cestovnim prijevozom putnika iz Članka 4.

Smjernica Europske zajednice spomenuta u članku 4. je sljedeća:

Smjernica Vijeća 96/26/EC od 29. travnja 1996. god. o pristupu o djelatnost cestovnog prijevoznika tereta i cestovnog prijevoznika putnika, te uzajamnom priznavanju diploma, svjedodžbi i drugih dokaza o formalnoj izobrazbi u cilju olakšavanja tim prijevoznicima prava slobode osnivanja poduzeća za unutarnji i međunarodni prijevoz (Službeno glasilo Europskih zajednica br. L 124 od 23. 5. 1996. god., str. 1), koja je izmijenjena i dopunjena zadnji put smjernicom Vijeća br. 98/76/EC od 1. listopada 1998. god. (Službeno glasilo Europskih zajednica br. L277 od 14. 10. 1998. god. str. 17).

PRILOG 2.

TehniČki standardi koji se primjenjuju na obiČne i putniČke autobuse

Članak 1.

Od dana stupanja na snagu za svaku ugovornu stranku ugovora INTERBUS, obični i putnički autobusi kojima se obavlja povremeni međunarodni prijevoz putnika moraju udovoljavati propisima iz sljedećih pravnih tekstova.

(a) Smjernice Vijeća br. 96/96/EC od 20. prosinca 1996. god. o približavanju zakona država-članica u svezi provjere tehničke ispravnosti motornih vozila i njihovih prikolica (Službeno glasilo Europskih zajednica br. L 46 od 17. 2. 1997. god., str. 1).

(b) Smjernice Vijeća br. 92/6/EEC od 10. veljače 1992. god. o gradnji i upotrebi uređaja za ograničavanje brzine na određenim kategorijama motornih vozila u prometu Zajednicom (Službeno glasilo Europskih zajednica br. L 57 od 23. 2. 1992., str. 27).

(c) Smjernice Vijeća br. 96/53/EEC od 25. srpnja 1996. god. o masama, dimenzijama i ostalim tehničkim osobinama određenih vozila za cestovni prijevoz (Službeno glasilo Europskih zajednica br. L 235 od 17. 9. 1996. god., str. 59).

(d) Pravila Vijeća (EEC) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. god. o opremi za zapisivanje podataka u cestovnom prijevozu (Službeno glasilo Europskih zajednica br. L 370 od 31. 12. 1985. god., str. 8), s posljednjim izmjenama i dopunama u Pravilima Komisije (EC) br. 2135/98 od 24. 9. 1998. god. (Službeno glasilo br. L 274 od 9. 10. 1998. god., str. 1) ili istovjetnim pravilima utvrđenim AETR ugovorom uključujući i njegove Protokole.

Članak 2.

Od dana stupanja na snagu za svaku ugovornu stranku ugovora INTERBUS, ugovorne stranke koje nisu članice Europske zajednice uskladit će svoje propise za obične i putničke autobuse s tehničkim zahtjevima iz sljedećih smjernica Zajednice ili odgovarajućih UN/ECE pravila o jedinstvenim propisima za homologaciju novih vozila i njihove opreme.

Stavka UN/ECE pravila Smjernica EC Datum

(sa zadnjim (original./ primjene

izmjenama i najnoviji unutar EU

dopunama) tekst)

Emisija 49/01 -88/77 01.10.1993.

ispušnih 49/02, odobrenje A -91/542, 1. faza 01.10.1996.

plinova 49/02, odobrenje B -91/542, 2. faza

-96/1

Dim 24/03 72/306 02.08.1972.

Emisija 51/02 -70/157 01.10.1989.

buke -84/424 01.10.1996.

-92/97

Sustav 13/09 -71/320 01.10.1991.

za -88/194 01.10.1994.

kočenje -91/422

-98/12

Gume 54 92/23 01.01.1993.

Svjetlosna 48/01 -76/756 01.01.1994.

instalacija -91/663

-97/28

Članak 3.

Obični i putnički autobusi kojima se obavljaju sljedeći prijevozi:

(a) prijevozi iz bilo koje države članice Zajednice (osim Grčke) u bilo koju ugovornu stranku INTERBUS-a;

(b) prijevozi iz bilo koje ugovorne stranke INTERBUS-a u bilo koju državu članicu Zajednice (osim Grčke);

(c) prijevozi iz bilo koje ugovorne stranke INTERBUS-a u Grčku u tranzitu preko bilo koje druge države članice Zajednice, a koje obavljaju prijevoznici osnovani u bilo kojoj ugovornoj stranci INTERBUS-a,

bit će podložni sljedećim pravilima:

1. Obični putnički autobusi prvi put registrirani prije 1. 1. 1980. god. ne mogu se koristiti za povremeni prijevoz u skladu s ovim Ugovorom.

2. Obični i putnički autobusi prvi put registrirani između 1. 1. 1980. god. i 31. 12. 1981. god. mogu se koristiti samo do 31. 12. 2000.god.

3. Obični i putnički autobusi prvi put registrirani između 1. 1. 1982. god. i 31. 12. 1983. god. mogu se koristiti samo do 31. 12. 2001. god.

4. Obični i putnički autobusi prvi put registrirani između 1. 1. 1984. god. i 31. 12. 1985. god. mogu se koristiti samo do 31. 12. 2002. god.

5. Obični i putnički autobusi prvi put registrirani između 1. 1. 1986. god. i 31. 12. 1987. god. mogu se koristiti samo do 31. 12. 2003. god.

6. Obični i putnički autobusi prvi put registrirani između 1. 1. 1988. god. i 31. 12. 1989. god. mogu se koristiti samo do 31. 12. 2004. god.

7. Samo obični i putnički autobusi prvi put registrirani nakon 1. 1. 1990. god. (EURO 0) mogu se koristiti od 1. 1. 2005. god.

8. Samo obični i putnički autobusi prvi put registrirani nakon 1. 10. 1993. god. (EURO 1) mogu se koristiti od 1. 1. 2007.

Članak 4.

Obični i putnički autobusi kojima se obavljaju sljedeći prijevozi:

(a) iz Grčke u ugovorne stranke INTERBUS-a;

(b) iz ugovornih stranaka INTERBUS-a u Grčku,

bit će podložni sljedećim pravilima:

1. Obični i putnički autobusi prvi put registrirani prije 1. 1. 1980. god. ne mogu se koristiti za povremeni prijevoz u skladu s ovim Ugovorom.

2. Obični i putnički autubusi prvi put registrirani između 1. 1. 1980. god. i 31. 12. 1981. god. mogu se koristiti samo do 31. 12. 2000. god.

3. Obični i putnički autobusi prvi put registrirani između 1. 1. 1982. god. i 31. 12. 1983. god. mogu se koristiti samo do 31. 12. 2001. god.

4. Obični i putnički autobusi prvi put registrirani između 1. 1. 1984. god. i 31. 12. 1985. god. mogu se koristiti samo do 31. 12. 2003. god.

5. obični i putnički autobusi prvi put registrirani između 1. 1. 1986. god. i 31. 12. 1987. god. mogu se koristiti samo do 31. 12. 2005. god.

6. Obični i putnički autobusi prvi put registrirani između 1. 1. 1988. god. i 31. 12. 1989. god. mogu se koristiti samo do 31. 12. 2007.god.

7. Samo obični i putnički autobusi prvi put registrirani nakon 1. 1. 1990. god. (EURO 0) mogu se koristiti od 1. 1. 2008. god.

8. Samo obični i putnički autobusi prvi put registrirani nakon 1. 10. 1993. god. (EURO 1) mogu se koristiti od 1. 1. 2010. god.

Članak 5.

Obični i putnički autobusi Zajednice koji se koriste u dvostranom prometu između Grčke i drugih država članica Zajednice u tranzitu preko ugovornih stranaka INTERBUS-a nisu obuhvaćeni ovim pravilima o tehničkim standardima, ali su podložni pravilima Europske zajednice.

Članak 6.

1. Pravila o tehničkim standardima sadržana u dvostranim ugovorima ili dogovorima između država članica Zajednice, te ugovornih stranaka INTERBUS-a, a koja se odnose na dvostrani promet i tranzit, i koja su stroža od pravila utvrđenih ovim ugovorom mogu se primjenjivati do 31. prosinca 2006. god.

2. Države članice Zajednice i ugovorne stranke INTERBUS-a koje su dogovorile stroža pravila izvijestit će Mješovitu komisiju osnovanu sukladno članku 23. ugovora o sadržaju takvih bilateralnih ugovora odnosno dogovora.

Članak 7.

1. Dokument kojim se dokazuje datum prve registracije vozila treba se nalaziti u vozilu i predočiti na zahtjev službenika ovlaštenih za nadzor. Za potrebe ovog Priloga, »datum prve registracije vozila« odnosi se na prvu registraciju vozila nakon njegove proizvodnje. Ako datum registracije nije dostupan, za datum prve registracije uzimat će se datum proizvodnje.

2. U slučaju da se originalni motor autobusa zamijeni novim motorom, dokument iz stavka 1. ovoga članka zamijenit će dokument kojim se dokazuje usklađenost novog motora s važećim homologacijskim propisima spomenutim u članku 3.

Članak 8.

1. Bez obzira na odredbu iz stavka (a) članka 1. ovog Priloga, ugovorne stranke mogu utvrditi nasumične preglede radi kontrole usklađenosti običnih i putničkih autobusa s odredbama Smjernice br. 96/96/EC. Za potrebe ovog Priloga, »nasumičnim pregledima« smatrat će se nenajavljeni, te stoga i neočekivani pregledi običnih ili putničkih autobusa koji prometuju na teritoriju ugovorne stranke, a koje će ovlaštena tijela obavljati uz cestu.

2. Pri obavljanju pregleda uz cestu iz ovog Priloga, nadležna tijela ugovornih stranaka koristit će popis stavki sadržan u Prilogu II a i II b. Presliku popisa koje je sačinilo ovlašteno tijelo koje je obavilo pregled dat će vozaču običnog ili putničkog autobusa, a on će ga na zahtjev predočiti kako bi se pojednostavili ili gdje je to moguće izbjegli naknadni pregledi u kratkom i nerazložnom razdoblju.

3. Ako osoba koja pregledava vozilo smatra da nedostaci u održavanju običnog ili putničkog autobusa opravdavaju daljnje pregledavanje, obični ili putnički autobus će se podvrći provjeri tehničke ispravnosti u odobrenoj stanici za tehnički pregled, a u skladu s člankom 2. Smjernice Vijeća br. 96/96/EC.

4. Bez obzira na druge kazne koje se mogu izreći, ako rezultat nasumičnog pregleda pokaže da obični ili putnički autobus ne udovoljava odredbama Smjernice br. 96/96/EC, te da predstavlja ozbiljan rizik za putnike i druge sudionike u cestovnom prometu, može se odmah zabraniti daljnje korištenje običnog ili putničkog u prometu na javnim cestama.

5. Pregledi uz cestu obavljat će se bez diskriminacije u pogledu državljanstva, prebivališta ili mjesta registracije običnog i putničkog autobusa odnosno vozača.

PRILOG II a

OBRAZAC ZA PREGLED VOZILA

 1. Mjesto pregleda: ––––– 2. Datum: ––––– 3. Vrijeme: –––––

 4. Oznaka zemlje porijekla i registracijski broj: ––––––––––––

 5. Kategorija vozila

L Autobus1

 6. Naziv i adresa prijevoznika koji obavlja prijevoz:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 7. Državljanstvo: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 8. Vozač: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 9. Pošiljatelj, adresa, mjesto ulaska: ––––––––––––––––––––––

10. Primatelj, adresa, mjesto izlaska: ––––––––––––––––––––––

11. Ukupna masa jedinice: ––––––––––––––––––––––––––––––

12. Nije prošao provjeru zbog:

• kočionog sustava i komponenti

• upravljačkog mehanizma

• svjetala, rasvjetnih i signalnih uređaja

• kotača/glavčina kotača/guma

• ispušnog sustava

• tamnog dimljenja (diesel)

• emisije plinova (benzin)

13. Razno/primjedbe:

 

14. Nadležno tijelo/službenik koji je obavio nadzor:

 

15. Nalaz:

• prošao

• prošao s nevažnim kvarovima

• ozbiljni kvarovi

• trenutna zabrana vožnje

  

Potpis službenika koji je obavio pregled/Ovjera

 

PRILOG II b

TEHNIČKI STANDARDI ZA PREGLED VOZILA NA CESTI

Obični i putnički autobusi u skladu s odredbama članka 3., moraju se održavati u takvom stanju da ih tijela nadležna za nadzor smatraju tehnički ispravnim za cestovni promet.

Kontrolirat će se oni dijelovi koji se smatraju važnim za ispravan rad običnog ili putničkog autobusa i sigurnu vožnju. Osim jednostavne provjere (svjetala, rasvjetnih i signalnih uređaja, stanje guma itd.), provodit će se i posebni pregledi kočionog sustava i emisija plinova na sljedeći način:

1. Kočnice

Svi dijelovi i sklopovi kočničkog sustava moraju se ispravno održavati, te moraju biti podešeni za efikasan rad.

Kočnice običnog ili putničkog autobusa moraju biti u stanju obavljati sljedeće tri funkcije kočenja:

(a) Kod običnih i putničkih autobusa i njihovih prikolica i poluprikolica radna kočnica mora biti u stanju smanjiti brzinu vozila i zaustaviti ga sigurno, brzo i efikasno bez obzira na opterećenost i bez obzira da li se vozilo kreće uzbrdo ili nizbrdo;

(b) Kod običnih i putničkih autobusa i njihovih prikolica i poluprikolica parkirna kočnica mora vozilo zadržavati na mjestu bez obzira na opterećenost, na primjetnom usponu ili nizbrdici, pri čemu uređaj koji je u cijelosti mehanički, drži kočione površine u kočionom položaju;

(c) Kod običnih i putničkih autobusa, pomoćna kočnica (kočnica za slučaj nužde) mora biti u stanju smanjiti brzinu i zaustaviti obični ili putnički autobus, bez obzira na opterećenost, unutar razumne udaljenosti, čak i u slučaju zatajenja radne kočnice.

Kada se posumnja u održavanje autobusa, tijela nadležna za nadzor mogu provjeriti kočione karakteristike u skladu s nekim ili svim odredbama Smjernice 96/96/EC Prilog II., točka 1.

2. Emisija ispuha

2.1. Emisija ispuha

2.1.1. Obični i putnički autobusi opremljeni motorima s pozitivnim paljenjem (benzin).

(a) Tamo gdje se emisija ispuha ne kontrolira sustavom za kontrolu ispušnih plinova kao što je trostruki katalitički pretvarač kontroliran lambda-sondom:

1. Vizualna kontrola ispušnog sustava u svrhu kontrole da nema propuštanja.

2. Ako je potrebno, vizualna kontrola sustava za kontrolu emisije, da bi se utvrdilo da li je ugrađena tražena oprema.

Nakon određenog razdoblja zagrijavanja motora (uzevši u obzir preporuke proizvođača običnog ili putničkog autobusa), sadržaj ugljičnog monoksida (CO) u ispušnim plinovima mjeri se kad je motor u praznom hodu (bez opterećenja).

Najveći dozvoljeni sadržaj CO u ispušnim plinovima je onaj kojeg je ustanovio proizvođač običnog ili putničkog autobusa. Ako ova informacija nije dostupna ili ako nadležne vlasti zemlje članice odluče da taj podatak neće koristiti kao referentnu vrijednost, sadržaj CO ne smije prelaziti sljedeće vrijednosti:

– za obične i putničke autobuse prvi put registrirane ili prvi put stavljene u promet između datuma od kada država članica traži da obični i putnički autobusi udovoljavaju Smjernici 70/220/EEC1 i 1. listopada 1986. god.: CO–4,5% volumnih udjela.

– za obične i putničke autobuse prvi put registrirane ili prvi put stavljene u promet nakon

1. listopada 1986. god.: CO–3,5% volumnih udjela.

(b) Tamo gdje se emisija ispuha kontrolira sustavom za kontrolu emisije kao što je trostruki katalitički pretvarač kontroliran lambda-sondom:

1. Vizualna kontrola ispušnog sustava u svrhu kontrole da nema propuštanja i da su svi dijelovi kompletni.

2. Vizualna kontrola sustava za kontrolu emisije, da bi se utvrdilo da li je ugrađena tražena oprema.

3. Određivanje efikasnosti sustava kontrole emisije običnih ili putničkih autobusa koji mjeri lambda vrijednosti i CO sadržan u ispušnim plinovima u skladu s Djelom 4. ili prema preporukama proizvođača koje su odobreni u vrijeme pribavljanja odobrenja za tip. Za svaku provjeru motor se zagrijava u skladu s preporukama proizvođača običnog ili putničkog autobusa.

4. Emisije iz ispušne cijevi – granične vrijednosti

Mjeri se kad je motor u praznom hodu:

Najveći dopušteni sadržaj CO u ispušnim plinovima je onaj kojeg je ustanovio proizvođač običnog ili putničkog autobusa. Tamo gdje ta informacija nije dostupna, najveći sadržaj CO ne smije prelaziti 0,5 vl.%.

Mjeri se u praznom hodu, broj okretaja motora mora biti veći od 2 000 min-1.

CO sadržaj: najviše 0,3% volumnih udjela.

Lambda: 1 ± 0,03 u skladu sa specifikacijama proizvođača.

2.1.2. Obični i putnički autobusi opremljeni motorima u koje se gorivo ubrizgava pod tlakom (disel)

Mjerenja zacrnjenja ispušnog plina sa slobodnim ubrzanjem (nema opterećenja od praznog hoda do isključenja brzine). Razina koncentracije ne smije preći veličinu koja je naznačena na pločici u skladu sa Smjernicom 72/306/EEC1. Tamo gdje ta informacija nije dostupna ili nadležne vlasti država članica odluče da je neće koristiti kao referentnu vrijednost, granične vrijednosti koeficijenta apsorpcije su sljedeće:

Maksimalni koeficijent apsorpcije za:

obične disel motore (disel motori bez prednabijanja)

= 2,5 m-1,

turbo disel motore (disel motori s prednabijanjem)

= 3,0 m-1

ili jednake vrijednosti kad se koristi oprema različita od one koja je korištena za EC odobrenje tipa.

2.1.3. Oprema za pregled

Provjera emisije običnih i putničkih autobusa se obavlja korištenjem opreme kojom se točno može utvrditi da li su prekoračene granične vrijednosti koje je proizvođač propisao ili naznačio.

2.2. Gdje je to prikladno provjera ispravnosti rada obavlja se na On Board Diagnostic (OBD) sustavu za praćenje emisije ispušnih plinova.

(zeleni papir: DIN A4 = 7 ¤ 21 cm)

(Unutarnja strana omota knjige putnih listova)

(Ispisuje se na službenom jeziku ili više službenih jezika

ugovorne stranke u kojoj je prijevoznik osnovan)

VAŽNA OBAVIJEST

1. Sljedeće vožnje su obuhvaćene Ugovorom INTERBUS:

1) Međunarodni cestovni prijevoz putnika, bez obzira na državljanstvo, povremenim vožnjama

– između teritorija dviju ugovornih stranaka, ili koje započinju i završavaju na teritoriju iste ugovorne stranke, a u slučaju potrebe tijekom ovih prijevoza u tranzitu preko teritorija druge ugovorne stranke ili preko teritorija države koja nije ugovorna stranka;

– koji obavljaju javni prijevoznici osnovani u ugovornoj stranci u skladu s njenim propisima i koji posjeduju odobrenje za obavljanje povremenog međunarodnog prijevoza putnika običnim i putničkim autobusom;

– koji se obavlja običnim i putničkim autobusima registriranim u ugovornoj stranci u kojoj je prijevoznik osnovan i koji su konstruirani i opremljeni za prijevoz više od devet osoba, uključujući i vozača, i koji su namijenjeni za prijevoz putnika.

2) Na prazne vožnje običnih i putničkih autobusa u svezi s takvim prijevozima

3) Za potrebe Ugovora INTERBUS izraz »teritorij ugovorne stranke« ukoliko se radi o Europskoj zajednici označava one teritorije na kojima se primjenjuje Ugovor kojim se osniva Zajednica i pod uvjetima iz tog Ugovora

4) Ugovor INTERBUS ne daje mogućnost prijevoznicima osnovanim u jednoj državi članici da obavljaju povremeni unutarnji prijevoz u drugoj državi članici.

5) Ugovor isključuje mogućnost korištenja običnih i putničkih autobusa namijenjenih za prijevoz putnika za prijevoz tereta u komercijalne svrhe

6) Ugovor INTERBUS se ne odnosi na povremene prijevoze za vlastite potrebe.

2. U skladu s odredbama članka 6. Ugovora INTERBUS za sljedeće međunarodne vožnje nije potrebna dopusnica države članice koja nije država u kojoj je prijevoznik osnovan:

1. kružne vožnje »zatvorenih vrata« odnosno tako nazvane vožnje kod kojih se u običnom ili putničkom autobusu prevozi ista skupina putnika i vraća na polazno mjesto. Polazno mjesto je na teritoriju države članice u kojoj je prijevoznik osnovan.

2. vožnje koje se obavljaju s putnicima pri polaznoj vožnji, te praznim vozilom pri povratnoj vožnji. Polazno mjesto je na teritoriju države članice u kojoj je prijevoznik osnovan.

3. vožnje pri kojima se polazno putovanje obavlja bez putnika, i svi se putnici uzimaju na istom mjestu uz zadovoljenje jednog od sljedećih uvjeta:

a) skupina je sastavljena od putnika s teritorija države koja nije ugovorna stranka, ili druge ugovorne stranke, osim one u kojoj je prijevoznik osnovan, ili one u kojoj se uzimaju putnici, a koje su unaprijed formirane na osnovu ugovora o prijevozu sastavljenog prije njihovog dolaska na teritorij dotične ugovorne stranke. Putnici se prevoze na teritorij ugovorne stranke u kojoj je prijevoznik osnovan.

b) putnike je isti prijevoznik, pod okolnostima opisanim u točci 2., dovezao na teritorij ugovorne stranke odakle će ponovo biti preuzeti i prevoze se na teritorij ugovorne stranke u kojoj je prijevoznik osnovan.

c) putnici su pozvani da doputuju na teritorij druge ugovorne stranke, pri čemu troškove prijevoza snosi onaj tko ih je pozvao. Ti putnici moraju činiti jedinstvenu skupinu koja nije sastavljena isključivo radi tog putovanja, a koja se prevozi na teritorij ugovorne stranke u kojoj je prijevoznik osnovan.

4. za prijevoz u tranzitu preko teritorija ugovornih stranaka također ne treba dopusnica, ako su u svezi s povremenim prijevozom za koji nije potrebna dopusnica.

5. za prazne obične i putničke autobuse koji se koriste isključivo kao zamjena za oštećene obične ili putničke autobuse u međunarodnom prijevozu obuhvaćenom ovim Ugovorom također nije potrebna dopusnica.

Za vožnje koje obavlja prijevoznik osnovan u Europskoj zajednici polazna i/ili odredišna točka može biti u bilo kojoj državi-članici Europske zajednice, bez obzira u kojoj je državi članici obični ili putnički autobus registriran, ili u kojoj je državi članici obični ili putnički autobus registriran, ili u kojoj je državi članici prijevoznik osnovan.

3. Uvjeti koji se primjenjuju na obične i putničke autobuse

Obični i putnički autobusi koji se koriste za obavljanje povremenog međunarodnog prijevoza obuhvaćenog Ugovorom INTERBUS trebaju udovoljavati tehničkim uvjetima iz članka 5. i Priloga 2. ovog Ugovora.

4. Informacije u svezi popunjavanja putnog lista

1. Za vako putovanje koje se obavlja kao povremeni prijevoz, prije početka putovanja, prijevoznik treba popuniti putni list u dva primjerka.

Radi evidencije imena putnika, prijevoznik može koristiti, ranije na posebnom listu sačinjen popis putnika, koji se prilaže putnom listu. Pečat prijevoznika i potpis ovlaštene osobe prijevoznika, odnosno vozača autobusa, treba se unijeti tako da dijelom zahvati popis putnika a drugim dijelom putni list.

Za vožnje kod kojih se polazna vožnja obavlja praznim vozilom, popis putnika se može sačiniti u vrijeme preuzimanja putnika.

Prvi primjerak putnog lista mora se nalaziti u običnom ili putničkom autobusu za vrijeme cijelog putovanja i predočiti na zahtjev službenika ovlaštenih za nadzor.

2. Za prijevoze kod kojih se polazna vožnja obavlja praznim vozilom, kao što je naznačeno u točki 4C putnog lista, prijevoznik uz putni list mora priložiti sljedeće dokumente.

– u slučaju spomenutim pod 4 C1: presliku ugovora o prijevozu, ili drugog odgovarajućeg dokumenta iz kojeg su vidljivi bitni podaci iz ugovora (posebno mjesto, država i datum sklapanja ugovora, mjesto, zemlja i datum ulaska, mjesto i zemlja odredišta);

– u slučaju prijevoza spomenutim pod 4 C2: putni list uz koje je prijevoznik običnog ili putničkog autobusa obavio polaznu vožnju i odgovarajuću povratnu vožnju praznim vozilom radi dovoženja putnika na teritorij države članice odakle će ih ponovo preuzeti.

– u slučaju prijevoza spomenutim pod 4 C3: pismo-pozivnicu od osobe koja je pozivnicu poslala ili presliku pozivnice:

3. Za vrijeme obavljanja povremenih prijevoza niti jedan putnik ne smije ući ili izići za vrijeme putovanja osim uz odobrenje nadležnih vlasti. U tom slučaju je potrebno posjedovati odobrenje.

4. Prijevoznik je odgovoran za ispravno i točno popunjavanje putnih listova. Putni list treba biti popunjen tiskanim slovima i neizbrisivom tintom.

5. Knjiga putnih listova je neprenosiva.

 

AGREEMENT ON THE INTERNATIONAL OCCASIONAL CARRIAGE OF PASSENGERS BY COACH AND BUS (INTERBUS AGREEMENT)

THE CONTRACTING PARTIES:

HAVING REGARD to the desire to promote the development of international transport in Europe and especially to facilitate the organisation and operation thereof;

HAVING REGARD to the desire to facilitate tourism and cultural exchange between the Contracting Parties;

WHEREAS the Agreement to the international Carriage of Passengers by Road by means of Occasional Coach and Bus Services (ASOR), signed in Dublin on the 26th May 1982 does not provide for any scope for the accession of new Parties;

WHEREAS the experience and the liberalisation achieved by this latter Agreement should be maintained;

WHEREAS it is desirable to provide for harmonised liberalisation of certain international occasional services by coach and bus and the transit operations thereof;

WHEREAS it is desirable to provide for certain harmonised rules of procedure for non-liberalised international occasional services, that are thus still subject to authorisation;

WHEREAS it is necessary to provide for a high degree of harmonisation of the technical conditions applying to buses and coaches carrying out international occasional services between Contracting Parties in order to improve road safety and protection of the environment;

WHEREAS it is necessary that Contracting Parties should apply uniform measures concerning the work of the crews of buses and coaches engaged in international road transport;

WHEREAS it is desirable to provide for harmonisation of the conditions for access to the occupation of road passenger transport operator;

WHEREAS the principle of non-discrimination on grounds of nationality or the place of establishment of the transport operator, and of the origin or destination of the bus or coach, should be considered to be a basic condition applying to the provision of international transport services;

WHEREAS it is necessary to provide for uniform models for transport documents such as the control document for liberalised occasional services and also the authorisation and the application form for non-liberalised services in order to facilitate and simplify inspection procedures;

WHEREAS it is necessary to provide for certain harmonised measures on the enforcement of the Agreement, especially as far as control procedures, penalties and mutual assistance are concerned;

WHEREAS it is appropriate to establish certain procedures for the management of the Agreement in order to ensure proper enforcement and to permit some technical adaptation of the Annexes;

WHEREAS the Agreement should be open for accession to future Members of the European Conference of Ministers of Transport and to certain other European countries;

HAVE DECIDED to establish uniform rules for the international occasional carriage of passengers by coach and bus;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

SECTION I

SCOPE AND DEFINITIONS

Article 1

SCOPE

1. This Agreement shall apply:

a) to the international carrige of passengers, of any nationality, by road by means of occasional services:

– between the territories of two Contracting Parties, or starting and finishing on the territory of the same Contracting Party and, should the need arise during such services, in transit through the territory of another Contracting Party or through the territory of a non-Contracting State;

– carried out by transport operators for hire or reward established in a Contracting Party in accordance with its law and holding a licence to undertake carriage by means of international occasional services by coach and bus;

– using buses and coaches registered in the Contracting Party where the transport operator is established.

b) to unladen journeys of the buses and coaches concerned with these services.

2. None of the provisions of this Agreement may be interpreted as providing the possibility to operate national occasional services in the territory of a Contracting Party by operators established in the territory of another Contracting Party.

3. The use of buses and coaches designed to carry passengers for the transport of goods for commercial purposes is excluded from the scope of this Agreement.

4. The present Agreement does not concern own account occasional services.

Article 2

NON DISCRIMINATION

Contracting Parties are required to ensure that the principle of non-discrimination on the grounds of the nationality or the place of establishment of the transport operator, and of the origin or destination of the bus or coach, is applied, in particular with regard to fiscal provisions as established in section VI as well as control and penalties as established in section IX.

Article 3

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement, the following definitions shall apply:

1. »Bused and coaches« are vehicles which, by virtue of their construction and their equipment, are suitable for carrying more than nine persons, including the driver, and are intended for that purpose.

2. »International Occasional Services« are services between the territory of at least two Contracting Parties falling neither within the definition of regular services or special regular services nor the definition of a shuttle service. Such services may be operated with some degree of frequency without thereby ceasing to be occasional services.

3. »Regular Services« are services which provide for the carriage of passengers according to specified frequency and along specified routes, whereby passengers may be taken up or set down at predetermined stopping points. Regular services can be subject to the obligation to respect previously established timetables and tariffs.

4. »Special Regular Services« are services, by whomsoever organised, which provide for the carriage of specified categories of passengers to the exclusion of other passengers, insofar as such services are operated under the conditions specified in point 3. Special regular services shall include:

– the carriage of workers between home and work;

– the carriage of school pupils and students to and from the educational institution;

The fact that a special regular service may be varied according to the needs of users shall not affect its classification as a regular service.

5.

(1) »Shuttle services« are services whereby, by means of repeated outward and return journeys, previously formed groups of passengers are carried from a single place of departure to a single destination. Each group, consisting of the passengers who made the outward journey, shall be carried back to the place of departure on a later journey by the same transport operator.

Place of departure and destination shall mean, respectively, the place where the journey begins and the place where the journey ends, together with, in each case, the surrounding localities within a radius of 50 km.

(2) In the course of shuttle services, no passenger may be taken up or set down during the journey.

(3) The first return journey and the last outward journey in a series of shuttles shall be made unladen.

(4) However, the classification of a transport operation as a shuttle service shall not be affected by the fact that, with the agreement of the competent authorities in the Contracting Party of Parties concerned:

– passengers, notwithstanding the provisions of sub-paragraph 1, make the return journey with another group or another transport operator.

– passengers, notwithstanding the provisions of sub-paragraph 2, are taken up or set down along the way.

– the first outward journey and the last return journey of the series of shuttles are, notwithstanding the provisions of sub-paragraph 3, made unladen.

6. »Contracting Parties« are those signatories that have consented to be bound by this Agreement and for which this Agreement is in force.

This Agreement applies to those territories where the Treaty establishing the European Community is applied and under the conditions laid down in that Treaty and to BOSNIA-HERZEGOVINA, BULGARIA, CROATIA, CZECH REPUBLIC, ESTONIA, HUNGARY, LATVIA, LITHUANIA, MOLDOVA, POLAND, ROMANIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, TURKEY, as far as they have concluded this Agreement.

7. »Competent Authorities« are those authorities designated by the Member States of the Community and by the other Contracting Parties to carry out the tasks set out in sections V, VI, VII, VIII and IX of this Agreement.

8. »Transit« means the part of a transport operation through the territory of a Contracting Party without passengers being picked up or set down.

SECTION II

CONDITIONS APPLYING TO ROAD PASSENGER TRANSPORT OPERATORS

Article 4

1. Contracting Parties who have not yet done so shall apply provisions equivalent to those established by the European Community Directive referred to in Annex 1.

2. Concerning the condition on the appropriate financial standing referred to in Article 3, paragraph 3 of such Directive, Contracting parties may apply a minimum available capital and reserves lower than the amount established in point (c), up to the date of 1.1.2003 or even to 1.1.2005 under condition in the latter case that a corresponding declaration be made at the time of the ratification of the Agreement, without prejudice to the provisions included in the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States and certain Contracting Parties of the present Agreement.

SECTION III

TECHNICAL CONDITIONS APLYING TO VEHICLES

Article 5

The buses and coaches used to carry out the international occasional services covered by this Agreement shall comply with the technical standards laid down in Annex 2.

SECTION IV

ACCESS TO THE MARKET

Article 6

LIBERALISED OCCASIONAL SERVICES

The following occasional services shall be exempted from authorisation on the territory of any Contracting Party other than that in which the transport operator is established.

1. Closed-door tours, that is to say services whereby the same bus or coach is used to carry the same group of passengers throughout the journey and to bring them back to the place of departure. The place of departure is in the territory of the Contracting Party in which the transport operator is established.

2. Services which make the outward journey laden and the return journey unladen. The place of departure is in the territory of the Contracting Party in which the transport operator is established.

3. Services on which the outward journey is made unladen and all the passengers are taken up in the same place, provided that one of the following conditions is met:

a) passengers constitute groups, on the territory of a non-Contracting Party or of a Contracting Party other than that in which the transport operator is established or that where the passengers are taken up, that have been formed under contracts of carriage made before their arrival in the territory of the latter Contracting Party. Passengers are carried on the territory of the Contracting Party in which the transport operator is established.

b) passengers have been previously brought, by the same transport operator in the circumstances provided for under point 2, into the territory of the Contracting Party where they are taken up again and carried into the territory of the Contracting Party in which the transport operator is established.

c) passengers have been invited to travel into the territory of another Contracting Party, the cost of transport being borne by the person issuing the invitation. Such passengers must constitute a homogeneous group, which has not been formed solely with a view to undertake that particular journey and which is brought into the territory of the Contracting Party in which the transport operator is established.

The following shall also be exempted from authorisation:

4. Transit operations through the territory of Contracting Parties in conjunction with occasional services that are exempted from authorisation.

5. Unladen buses and coaches to be used exclusively for the replacement of a bus or a coach damaged or broken down, while performing an international service covered by this Agreement.

For services provided by transport operators established within the European Community, the points of departure and/or destination of te services can be in any Member State of the European Community, independently of the Member State in which the bus or coach is registered or the Member State in which the transport operator is established.

Article 7

NON-LIBERALISED OCCASIONAL SERVICES

1. Occasional services other than those referred to in Article 6 shall be subject to authorisation in accordance with Article 15.

2. For services provided by transport operators established within the European Community, the points of departure and/or destination of the services can be in any Member State of the European Community, independently of the Member State in which the bus or coach is registered or the Member State in which the transport operator is established.

SECTION V

SOCIAL PROVISIONS

Article 8

The Contracting Parties to this Agreement who have not yet done so shall accede to the European Agreement concerning the work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport (AETR) of 1 July 1970, as subsequently amended, or shall apply Community Regulations 3820/85 and 3821/85 as in force at the entry into force of this Agreement.

SECTION VI

CUSTOM AND FISCAL PROVISIONS

Article 9

1. Buses and coaches that are engaged in transport operations in accordance with this Agreement shall be exempted from all vehicle taxes and charges levied on the circulation or possession of vehicles as well as from all special taxes or charges levied on transport operations in the territory of the other Contracting Parties.

Buses and coaches shall not be exempted from payment of taxes and charges on motor fuel, Value Added Tax on transport services, road tolls and user charges levied on the use of infrastructure.

2. Contracting Parties shall ensure that tolls and any other form of user charges may not be imposed at the same time form the use of a single road section. However, Contracting Parties may also impose tolls on networks where user charges are levied, for the use of bridges, tunnels and mountain passes.

3. The fuel for buses and coaches, contained in the fuel tanks established by the manufacturer for this purpose, and in any case not more than 600 litres, as well as the lubricants contained in buses and coaches for the sole purpose of their operation, shall be exempted from import duties and any other taxes and payments imposed in other Contracting Parties.

4. The Joint Committee established in Article 23 will draft a list of the taxes concerning road transport of passengers by bus and coach levied in each Contracting Party. This list will indicate the taxes falling under the provisions of point 1, first paragraph, of this article that can only be levied in the Contracting Party of registration of the vehicle. This list will also indicate the taxes falling under the provisions of point 1, second paragraph, of this article that may be levied in Contracting Parties other than the Contracting Party of registration of the vehicle. Contracting Parties which replace any tax included in the referred lists with another tax of the same or a different kind shall notify the Joint Committee in order do make the necessary amendments.

5. Spare parts and tools imported for the repair of a damaged bus or coach while performing an international road transport operation shall be exempted from customs duty and from all taxes and charges at the time of importation into the territory of the other Contracting party under the conditions laid down in its provisions concerning temporary admission of such goods. The spare parts which are replaced should be re-exported or destroyed under the control of the competent customs authority of the other Contracting Party.

SECTION VII

CONTROL DOCUMENTS FOR OCCASIONAL SERVICES
EXEMPTED FROM AUTHORISATION

Article 10

The provision of services referred to in Article 6 shall be carried out under cover of a control document issued by the competent authorities or by any duly authorised agency of the Contracting Party in which the transport operator is established.

Article 11

1. The control document shall consist of detachable passenger waybills in duplicate in books of 25. The control document shall conform to the model shown in Annex 3 to this Agreement.

2. Each book and its component passenger waybills shall bear a number. The passenger waybills shall also be numbered consecutively, running from 1 to 25.

3. The wording on the cover of the book and that on the passenger waybills shall be printed in the official language or several official languages of the Contracting Party in which the transport operator is established.

Article 12

1. The book referred to in Article 11 shall be made out the name of the transport operator; it shall not be transferable.

2. The top copy of the passenger waybill shall be kept on the bus or coach throughout the journey to which it refers.

3. The transport operator shall be responsible for seeing that passenger waybills are duly and correctly completed.

Article 13

1. The passenger waybill shall be completed in duplicate by the transport operator for each journey before the start of the journey.

2. For the purpose of providing the names of passengers, the transport operator may use a previously completed list on a separate sheet, which shall be annexed to the passenger waybill. The transport operatoržs stamp or, where appropriate, the transport operatoržs signature or that of the driver of the bus or coach shall be placed both on the list and on the passenger waybill.

3. For the services involving an outward unladen journey referred to in Article 6 (3) of this Agreement, the list of passengers may be completed as provided in paragraph 2 at the time when the passengers are taken up.

Article 14

The competent authorities of two or more Contracting Parties may agree that the list of passengers need not be drawn up. In that case, the number of passengers must be shown on the control document.

The Joint Committee established in Article 23 shall be informed of these agreements.

SECTION VIII

AUTHORISATION FOR NON-LIBERALISED OCCASIONAL SERVICES

Article 15

1. An authorisation for each occasional service which has not been liberalised under the provisions of Article 6 shall be issued, in mutual agreement by the competent authorities of the Contracting Parties where passengers are picked up or set down as well as by the competent authorities of the Contracting Parties, crossed in transit. When the point of departure or destination is situated in a Member State of the European Community, the transit through other Member States of this Community will not be subject to authorisation.

2. The authorisation shall conform to the model laid down in Annex 5.

Article 16

APPLICATION FOR AUTHORISATION

1. The application for authorisation shall be submitted by the transport operator to the competent authorities of the Contracting Party on whose territory the point of departure is situated.

Applications shall conform to the model laid down in Annex 4.

2. Transport operators shall fill in the application form and attach evidence that the applicant is licensed to perform carriage by means of international occasional services by coach and bus as referred to in Article 1 (1)(a), second indent.

3. The competent authorities of the Contracting Party in whose territory the place of departure is situated shall examine the application for authorisation of the service concerned and, in the case of its approval, shall forward it to the competent authorities of the Contracting Party(ies) of destination as well as the competent authorities of the Contracting Parties in transit.

4. As a derogation from Article 15 paragraph 1, Contracting Parties whose territories are crossed in transit may decide that their agreement is no longer necessary for services envisaged in this Section. In this case, the Joint Committee established in Article 23 shall be informed of this decision.

5. The competent authorities of the Contracting Party(ies) whose agreement has been requested shall issue the authorisation within one month, without discrimination as to the nationality or place of establishment of the transport operator. If these authorities do not agree on the terms of the authorisation they shall inform the competent authorities of the Contracting Party(ies) concerned of the relevant reasons.

Article 17

The competent authorities of two or more Contracting Parties may agree to simplify the authorisation procedure, the model of application for authorisation and the model of authorisation for the occasional services carried out between these Contracting Parties. The Joint Committee established in Article 23 shall be informed of these agreements.

SECTION IX

CONTROLS, PENALTIES AND MUTUAL ASSISTANCE

Article 18

The control documents referred to in article 10 and the authorisations referred to in Article 15 shall be carried on the bus or coach and shall be presented at the request of any authorised inspecting officer.

Article 19

The competent authorities in the Contracting Parties shall ensure that transport operators comply with the provisions of this Agreement.

Article 20

A certified true copy of the licence to perform carriage by means of international occasional services by bus and coach referred to in Article 1 (1) (a), second indent, shall be kept on the bus or coach and shall be presented at the request of any authorised inspecting officer.

The Joint Committee established in Article 23 shall be informed about the models of such a document issued by the competent authorities of the Contracting Parties.

Article 21

The competent authorities of the Contracting Parties shall lay down a system of penalties for breaching this Agreement. The prenalties thus provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.

Article 22

1. Where serious of repeated infringements of regulations concerning road transport, especially those concerning driving and resting time and road safety, have been committed by non-resident transport operators and might lead to withdrawal of the licence to practise as a road passenger transport operator, the competent authorities of the Contracting Party concerned shall provide the competent authorities of the Contracting Party in which such a transport operator is established with all of the information in their possession concerning those infringements and the penalties that they have imposed.

2. The competent authorities of the contracting Party in whose territory the serious or repeated infringement of regulations concerning road transport, especially those concerning driving and resting time and road safety have occurred, may temporarily deny access for the transport operator concerned to the territory of this Contracting Party.

As far as the European Community is concerned, the competent authority of a Member State may only temporarily deny access to the territory of that Member State.

Competent authorities of the Contracting Party of establishment of the transport operator and the Joint Committee established in Article 23 shall be informed of such measures.

3. Where serious or repeated infringements of regulations concerning road transport, especially those concerning driving and resting time and road safety, have been committed by a transport operator, the competent authorities of the Contracting Party where the transport operator is established shall take the appropriate measures to avoid repetition of those infringements; these measures may include the suspension or the withdrawal of the licence to practise as a road passenger transport operator. The Joint Committee established in Article 23 shall be informed on such measures.

4. Contracting Parties shall guarantee the right of the transport operator to appeal against the sanctions imposed.

SECTION X
THE JOINT COMMITTEE

Article 23

1. In order to facilitate the management of this Agreement, a Joint Committee is hereby established. This Joint Committee shall be made up of representatives of the Contracting Parties.

2. The Joint Committee shall meet for the first time within six months of the entry into force of the present Agreement.

3. The Joint Committee shall establish its own rules of procedure.

4. The Joint Committee will meet at the request of at least one Contracting Party.

5. The Joint Committee may adopt decisions only when two thirds of the Contracting Parties, including the European Community, are represented in the Joint Committee meetings.

6. In so far as the Joint Committee is required to take decisions, unanimity of the Contracting Parties represented shall be required. In the event that unanimity cannot be achieved, then the competent authorities concerned shall, following a request by one or more of the Contracting Parties concerned, meet for consultation within a period of six weeks.

Article 24

1. The Joint Committee shall ensure proper implementation of this Agreement. The Committee will be informed of any measure adopted or to be adopted in order to implement the provisions of this Agreement.

2. The Joint Committee shall in particular:

(a) on the basis of the information provided by the Contracting Parties, draw up a list of competent authorities of the Contracting Parties responsible for the tasks referred to in Sections V, VI, VII, VIII and IX of this Agreement;

(b) amend or adapt the control documents and other models of documents established in the Annexes of this Agreement;

(c) amend or adapt the Annexes concerning the technical standards applying to buses and coaches, as well as Annex 1 regarding the conditions applying to road passenger transport operators referred to in Article 4, in order to incorporate future measures taken within the European Community;

(d) on the basis of the information provided by the Contracting Parties, draw up a list, for information, of all custom duties, taxes and charges referred to in Article 9 paragraph 4 and 5;

(e) amend or adapt the requirements concerning the social provisions referred to in Article 8 in order to incorporate future measures taken within the European Community;

(f) resolve any dispute which may arise over the implementation and interpretation of this Agreement;

(g) recommend further steps towards the liberalisation of those occasional services still subject to authorisation.

3. The Contracting Parties shall take the measures necessary to enforce any decisions adopted by the Joint Committee in accordance, where necessary, with their own internal procedures.

4. If an agreement cannot be reached to settle a dispute in accordance with paragraph 2, point (f) of this article, the Contracting Parties concerned may submit the case to an arbitration panel. Each Contracting Party concerned shall appoint an arbitrator. The Joint Committee itself shall also appoint an arbitrator.

The arbitratorsž decisions shall be taken by majority vote.

Contracting Parties involved in the dispute must take the steps required to implement the arbitratorsž decisions.

SECTION XI
GENERAL AND FINAL PROVISIONS

Article 25

BILATERAL AGREEMENTS

1. The provisions of this Agreement shall replace those relevant provisions of the agreements concluded between Contracting Parties. As far as the European Community is concerned, this provision applies to agreements concluded between any Member State and a Contracting Party.

2. Contracting Parties other than the European Community may agree not to apply Article 5 and Annex 2 of the present Agreement and apply other technical standards to buses and coaches executing occasional services between these Contracting Parties including transit of their territories.

3. Notwithstanding the provisions of Article 6 of Annex 2, the provisions of the agreement shall replace those relevant provisions of the agreements concluded between the Member States of the European Community and other Contracting Parties.

However, the provisions granting an exemption from authorisation contained in existing bilateral agreements between Member States of the European Community and other Contracting Parties for occasional services mentioned in Article 7 may be maintained and renewed. In that case, the Contracting Parties concerned will immediately inform the Joint Committee established in Article 23.

Article 26

SIGNATURE

This agreement shall be open for signature at Brussels from 14 April 2000 to 31 December 2000, at the General Secretariat of the Council of the European Union who shall act as the depository of the present Agreement.

Article 27

RATIFICATION OR APPROVAL AND DEPOSITORY OF THE AGREEMENT

This Agreement shall be approved or ratified by the signatories in accordance with their own procedures. The instruments of approval or ratification shall be deposited by Contracting Parties with the General Secretariat of the Council of the European Union, which shall notify all other signatories.

Article 28

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force for the Contracting Parties that have approved or ratified it, when four Contracting Parties including the European Community have approved or ratified it, on the first day of the third month following the date on which the fourth instrument of approval or ratification is deposited, or even on the first day of the sixth month, under condition in the latter case that a corresponding declaration be made at the time of the ratification of the Agreement.

2. This Agreement shall enter into force, for each Contracting Party that approves or ratifies it after the entry into force provided for in paragraph 1, on the first day of the third month following the date on which the Contracting Party concerned has deposited its instrument of approval or ratification.

Article 29

Duration of the Agreement – evaluation of the functioning of the Agreement

1. This Agreement shall be concluded for a period of five years, dating from its entry into force.

2. The duration of this Agreement shall be automatically extended for successive periods of five years among those Contracting Parties who do not express their wish not to do so. In the latter case the Contracting Party concerned shall notify the Depository of its intention according to Article 31.

3. Before the end of each period of five years, the Joint Committee shall evaluate the functioning of this Agreement.

Article 30

ACCESSION

1. After its entry into force, the present Agreement shall be open to accession by countries which are full members of the European Conference of Ministers of Transport (ECMT). In the event of the accession to the present Agreement by countries that are members of the Agreement on the European Economic Area, the present Agreement shall not apply among the Contracting Parties of the Agreement on the European Economic Area.

2. This Agreement shall also be open to accession by the Republic of San Marino, the Principality of Andorra and the Principality of Monaco.

3. For each State acceding to this Agreement after the entry into force provided for in Article 28 the Agreement shall enter into force on the first day of the third month after deposit by such State of its instrument of accession.

4. Each State acceding to this Agreement after the entry into force foreseen in Article 28, may be granted a period of three years maximum for the adoption of provisions equivalent to the directive (s) referred to in Annex 1. The Joint Committee shall be informed of any such measures adopted.

Article 31

DENUNCIATION

Each Contracting Party may, for its part, denounce this Agreement with one yearžs notice by simultaneous notification of the other Contracting Parties through the Depository of the Agreement. The Joint Committee shall also be informed of the reasons of the denunciation. However, the Agreement cannot be denounced during the first four years which follow its entry into force, as provided for under Article 28.

If the Agreement is denounced by one or more Contracting Parties, and the number of Contracting Parties falls below the number agreed for the original entry into force as provided for in Article 28, the Agreement shall remain in force unless the Joint Committee, comprising the remaining Contracting Parties, decides otherwise.

Article 32

TERMINATION

A Contracting Party that has acceded to the European Union shall cease to be treated as a Contracting Party from the date of such accession.

Article 33

ANNEXES

Annexes to this Agreement constitute an integral part thereof.

Article 34

LANGUAGES

This Agreement, drawn up in English, French and German language, these texts being authentic, shall be deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union which shall transmit a certified true copy to each of the Contracting Parties.

Each Contracting Party shall ensure a proper translation of the Agreement in its official language or official languages. A copy of this translation shall be deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

A copy of all translation of the Agreement and the Annexes will be sent by the Depository to all Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries have signed this Agreement.

ANNEX 1

THE CONDITIONS APPLYING TO ROAD PASSENGER TRANSPORT OPERATORS REFERRED TO IN ARTICLE 4

The European Community Directive referred to in Article 4 is the following:

Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualification intended to facilitate for these operators the right of freedom of establishment for national and international transport operations. (Official Journal of the European Communities L 124 of 23.5.1996, p. 1) as last amended by Council Directive 98/76/EC of 1 October 1998 (Official Journal of the European Communities L 277 of 14.10.1998 p.17).

ANNEX 2

TECHNICAL STANDARDS APPLYING TO BUSES AND COACHES

Article 1

As from the date of entry into force for each Contracting Party of the INTERBUS Agreement, buses and coaches carrying out international occasional carriage of passengers shall comply with the rules established in the following legal texts:

a) Council Directive 96/96/EC of 20 December 1996 on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers transport (Official Journal of the European Communities L 46 of 17.2.1997, p.1).

b) Council Directive 92/6/EEC od 10 February 1992 on the installation and use of speed limitation devices for certain categories of motor vehicles in the Community transport (Official Journal of the European Communities L 57 of 232.1992, p.27).

c) Council Directive 96/53/EEC of 25 July 1996 on the weights dimensions and other technical characteristics of certain road transport vehicles (Official Journal of the European Communities L 235 of 17.9.1996, p.59).

d) Council Regulation (EEC) 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport (Official Journal of the European Communities L 370 of 31.12.1985, p.8) as last amended by Commission Regulation (EC) 2135/98 of 24.9.1998 (Official Journal L 274 of 9.10.1998, p 1.) or equivalent rules established by AETR Agreement including its Protocols.

Article 2

As from the date of entry into force of INTERBUS Agreement for each Contracting Party, Contracting Parties other than the European Community shall comply, for buses and coaches carrying out international occasional carriage of passengers, with the technical requirements of the following Community Directives or equivalent UN-ECE Regulations on uniform provisions concerning the type approval for new vehicles and their equipment.

Item UN-ECE EC-Directive Date of

Regulation original- implemen-

/last latest tation within

amendment the EU

Gaseous 49/01 -88/77 01.10.1993.

emission 49/02, authorisation A -91/542, 1. phase 01.10.1996.

49/02, authorisation B -91/542, 2. phase

-96/1

Smoke 24/03 72/306 02.08.1972.

Noise 51/02 -70/157 01.10.1989.

emission -84/424 01.10.1996.

-92/97

Braking 13/09 -71/320 01.10.1991.

system -88/194 01.10.1994.

-91/422

-98/12

Tires 54 92/23 01.01.1993.

Lightening 48/01 -76/756 01.01.1994.

instalation -91/663

-97/28

Article 3

The buses and coaches carrying out the following services:

a) services from any Member State of the Community (except Greece) to any Contracting Party of INTERBUS;

b) services from any Contracting Party of INTERBUS to any Member State of the Community (except Greece);

c) services from any Contracting Party of INTERBUS to Greece in transit through any other Member State of the Community carried out by transport operators established in any Contracting Party of INTERBUS,

shall be subject to the following rules:

1. Buses and coaches first registered before 1.1.1980 cannot be used for the occasional services covered by present Agreement.

2. Buses and coaches first registered between 1.1.1980 and 31.12.1981 can only be used until 31.12.200.

3. Buses and coaches first registered between 1.1.1982 and 31.12.1983 can only be used until 31.12.2001.

4. Buses and coaches first registered between 1.1.1984 and 31.12.1985 can only be used until 31.12.2002.

5. Buses and coaches first registered between 1.1.1986 and 31.12.1987 can only be used until 31.12.2003.

6. Buses and coaches first registered between 1.1.1988 and 31.12.1989 can only be used until 31.12.2004.

7. Only Buses and coaches first registered as from 1.1.1990 (EURO 0) can be used from 1.1.2005.

8. Only Buses and coaches first registered as from 1.10.1993 (EURO 1) can be used from 1.1.2007.

Article 4

Buses and coaches carrying out the following services:

a) services from Greece to Contracting Parties of INTERBUS;

b) services from Contracting Parties of INTERBUS to Greece;

shall be subject to the following rules:

1. Buses and coaches first registered before 1.1.1980 cannot be used for the occasional services covered by present Agreement.

2. Buses and coaches first registered between 1.1.1980 and 31.12.1981 can only be used until 31.12.2000.

3. Buses and coaches first registered between 1.1.1982 and 31.12.1983 can only be used until 31.12.2001.

4. Buses and coaches first registered between 1.1.1984 and 31.12.1985 can only be used until 31.12.2003.

5. Buses and coaches first registered between 1.1.1986 and 31.12.1987 can only be used until 31.12.2005.

6. Buses and coaches first registered between 1.1.1988 and 31.12.1989 can only be used until 31.12.2007.

7. Only Buses and coaches first registered as from 1.1.1990 (EURO 0) can be used from 1.1.2008.

8. Only Buses and coaches first registered as from 1.10.1993 (EURO 1) can be used from 1.1.2010.

Article 5

Community buses and coaches used in bilateral traffic between Greece and other Member States of the Community in transit through Contracting Parties of INTERBUS Agreement are not covered by present rules on technical standards, but are subject to European Community rules.

Article 6

1. The rules on technical standards included in bilateral agreements or arrangements between Member States of the Community and Contracting Parties of INTERBUS Agreement, concerning bilateral traffic and transit, which are stricter than the rules established in this Agreement may be applied until 31 December 2006.

2. Member States of the Community and Contracting Parties of the INTERBUS Agreement concerned shall inform the Joint Committee established in Article 23 of the Agreement on the contents of such bilateral agreements or arrangements.

Article 7

1. A document proving the date of vehicležs first registration shall be kept on board and shall be presented at the request of any authorised inspecting officer. For the purpose of this Annex the terms »date of vehicležs first registration« shall refer to the first registration of the vehicle after its manufacture. When this date of registration is not available, it will be referred to as the date of construction.

2. In the event that the original bus engine has been replaced by a new engine the document referred to in paragraph 1 of this article shall be substituted by a document proving the compliance of the new engine to the relevant type approval rules mentioned in Article 3.

Article 8

1. Notwithstanding the provision referred to in paragraph a) of Article 1 of this Annex, Contracting Parties may establish random inspections in order to control that the buses and coaches concerned comply with the provisions of Directive 96/96/EC. For the purpose of this Annex »random inspections« shall mean an unscheduled and therefore unexpected inspection of a bus or coach circulating on the territory of a Contracting Party carried out by the authorities at the roadside.

2. In order to carry out the roadside inspection provided for in this Annex, competent authorities of Contracting Parties shall use the checklist included in Annex II a and II b. A copy of this checklist drawn up by the authority which carried it out shall be given to the driver of the bus or coach and presented on request in order to simplify or avoid, where possible, subsequent inspections within a short and unreasonable period.

3. If the vehicle examiner considers that the deficiency in the maintenance of the bus or coach justifies further examination, the bus or coach may be subjected to a roadworthiness test at an approved testing centre in accordance with Article 2 of Community Directive 96/96/EC.

4. Without prejudice to other penalties which may be imposed, if the consequence of the random inspection is that the bus or coach does not comply with the provisions of Directive 94/96/EC and therefore is considered to present a serious risk to its occupants or other road users, then the bus or coach may be banned immediately from use on the public roads.

5. Roadside checks shall be carried out without discrimination on the grounds of nationality, residence or registration of buses and coaches and drivers respectively.

ANNEX II a

CHECKLIST

 

 1. Place of check .......... 2. Date ........ 3. Time ........

 4. Vehicle nationality mark

and registration number .......................................................

 5. Class of vehicle

L Coach1

 6. Name and address of transport operator carrying out transport

.................................................................................................

 7. Nationality ............................................................................

 8. Driver .............................................................................

 9. Consignor, address, place of loading ....................................

10. Consignee, address, place of unloading .................................

11. Gross mass of unit ..................................................................

12. Reason for failure:

• Braking System and components

• Steering linkages

• Lamps, lighting and signalling devices

• Wheels/hubs/tyres

• Exhaust system

• Smoke opacity (diesel)

• Gaseous emissions (petrol)

13. Miscellaneous/remarks

  

14. Authority/officer having carried out the inspection

 

15. Result of inspection

• pass

• passed with minor defects

• serious defects

• immediate prohibition

 

Signature of testing inspector/Authorisation

ANNEX II b

Technical standards of the roadside check

Buses and coaches as defined in Article 3 of this Agreement shall be maintained in such a condition that can be deemed as roadworthy by the inspection authorities.

The items that shall be inspected will include those that are considered to be important for the safe and clean operation of the bus or coach. As well as simple functional checks (lighting, signalling, tyre condition etc.), specific tests and/or inspections shall be carried out on the vehicležs brakes and the motor vehicležs emissions in the following manner:

1. Brakes

It is required that every part of the braking system and its means of operation shall be maintained in good and efficient working order and be properly adjusted.

The bus or coachžs brakes shall be capable of performing the following three braking functions:

(a) For buses and coaches and their trailers and semi-trailers, a service brake capable of slowing down the vehicle and of shopping it safely, rapidly and efficiently, whatever its conditions of loading and whatever the upward or downward gradient of the road on which it is moving;

(b) For buses and coaches and their trailers and semi-trailers a parking brake capable of holding the bus or coach stationary, whatever its condition of loading, on a noticeable upward or downward gradient, the operative surfaces of the brake being held in the braking position by a device whose action is purely mechanical;

(c) For buses and coaches, a secondary (emergency) brake capable of slowing down and stopping the bus or coach, whatever its condition of loading, within a reasonable distance, even in the event of failure of the service brake.

Where the maintenance condition of the bus or coach is in doubt then the inspection authorities may test the bus or coachžs braking performance in accordance with some or all of the provisions of Directive 96/96/EC annex II, item I.

2. Exhaust Emissions

2.1 Exhaust emission

2.1.1 Buses and coaches equipped with positive-ignition (petrol) engines.

(a) Where the exhaust emissions are not controlled by an advanced emission control system such as a three-way catalytic converter which is lambda-probe controlled:

1. Visual inspection of the exhaust system in order to check that there is no leakage.

2. If appropriate, visual inspection of the emission control system in order to check that the required equipment has been fitted.

After a reasonable period of engine conditioning (taking account of the bus or coach manufactureržs recommendations) the carbon monoxide (CO) content of the exhaust gases is measured when the engine is idling (no load).

The maximum permissible CO content in the exhaust gases is that stated by the bus or coach manufacturer. Where this information is not available or where Member Statesž competent authorities decide not to use it as a reference value, the CO content must not exceed the following:

– for buses and coaches registered or put into service for the first time between the date from which Contracting Parties required the buses and coaches to comply with Directive 70/220/EEC˛ and 1 October 1986: CO – 4,5% vol.

– for buses and coaches registered or put into service for the first time after

1 October 1986: CO – 3,5% vol.

(b) Where the exhaust emissions are controlled by an advanced emission control system such as a three-way catalytic converter which is lambda-probe controlled:

1. Visual inspection of the exhaust system in order to check that there are no leakages and that all parts are complete.

2. Visual inspection of the emission control system in order to check that the required equipment has been fitted.

3. Determination of the efficiency of the bus or coachžs emission control system by measuring the lambda value and the CO content of the exhaust gases in accordance with section 4 or with the procedures proposed by the manufacturers and approved at the time of type-approval. For each of the tests the engine is conditioned in accordance with the bus or coach manufactureržs recommendations.

4. Exhaust pipe emissions – limit values

Measurement at engine idling speed:

The maximum permissible CO content in the exhaust gases is that stated by the bus or coach manufacturer. Where this information is not available, the maximum CO content must not exceed 0,5% vol.

Measurement at high idle speed, engine speed to be at least 2 000 min-1:

CO content: maximum 0,3% vol.

Lambda: 1 ± 0,03 in accordance with the manufactureržs specifications.

2.1.2 Buses and coaches equipped with compression ignition (diesel) engines. Measurement of exhaust gas opacity with free acceleration (no load from idling up to cut-off speed). The level of concentration not exceed the level recorded on the plate pursuant to Directive 72/306 EEC3. Where this information is not available or where Contracting Parties competent authorities decide not to use it as a reference, the limit values of the coefficient of absorption are as follows:

Maximum coefficient of absorption for:

naturally aspirated diesel engines = 2,5 m-1,

turbo-charged diesel engines = 3,0 m-1

or equivalent values where use is made of equipment of a type different from that used for EC type-approval.

2.1.3 Test equipment

Buses and coaches emissions are tested using eqipment designed to establish accurately whether the limit values prescribed or indicated by the manufacturer have been complied with.

2.2 Where appropriate, a check on the correct functioning of the On Board Diagnostic (OBD) emission monitoring system.

(green-coloured paper: DIN A4 = 29.7 ¤ 21 cm)

(Flyleaf of the book of waybills – recto)

(To be worded in the official language(s) or one of the official languages of the Contracting Party where the transport operator is established)

IMPORTANT NOTICE

1. Services covered by the INTERBUS Agreement are the following:

1) International carriage of passengers of any nationality, by road by means of occasional services

– between the territories of two Contracting Parties, or starting and finishing in the territory of the same Contracting Party, and should the need arise during such service, in transit through the territory of another Contracting Party or through the territory of a non-Contracting State;

– carried out by transport operators for hire or reward established in a Contracting Party in accordance with its law and holding a licence to undertake carriage by means of international occasional services by coach and bus;

– using buses and coaches registered in the territory of the Contracting Party where the transport operator is established which by virtue of their construction and their equipment, are suitable for carrying more than nine persons, including the driver, and are intended for that purpose.

2) Unladen journeys of the buses and coaches concerned with these services.

3) For the purposes of the INTERBUS Agreement, the term žterritory of a Contracting Partyž covers, as far as the European Community is concerned, those territories where the Treaty establishing that Community is applied and under the conditions laid down in that Treaty.

4) The possibility to operate national occasional services in a Contracting Party by operators established in another Contracting Party is excluded from the scope of the INTERBUS Agreement.

5) The use of buses and coaches designed to carry passengers, for the transport of goods for commercial purposes is excluded from the scope of this Agreement.

6) the INTERBUS Agreement does not concern own account occasional services.

2. International ocassional Services exempted from authorisation on the territory of any Contracting Party other than that in which the transport operator is established under the terms of Article 6 of the INTERBUS Agreement are the following:

1. Closed-door tours, that is to say services whereby the same bus or coach is used to carry the same group of passengers throughout the journey and to bring them back to the place of departure. The place of departure is in the territory of the Contracting Party in which the transport operator is established.

2. Services which make the outward journey laden and the return journey unladen. The place of deparature is in the territory of the Contracting Party in which the transport operator is established.

3. Services during which the outward journey is made unladen and all the passengers are taken up in the same place provided that one of the following conditions is complied with:

a) passengers constitute groups, on the territory of a non-Contracting Party or a Contracting Party other than that in which the transport operator is established or that where the passengers are taken up, that have been formed under contracts of carriage made before their arrival in the territory of the latter Contracting Party. Passengers are carried on the territory of the Contracting Party in which the transport operator is established.

b) passengers have been previously brought, by the same transport operator in the circumstances provided for under point 2, into the territory of the Contracting Party where they are taken up again and carried into the territory of the Contracting Party in which the transport operator is established.

c) passengers have been invited to travel into the territory of another Contracting Party, the cost of transport being borne by the person issuing the invitation. Such passengers must constitute a homogeneous group, which has not been formed solely with a view to undertake that particular journey and which is brought into the territory of the Contracting Party in which the transport operator is established.

4. transit operations through Contracting Parties in conjunction with occasional services that are exempted from authorisation shall also be exempted from authorisation.

5. Unladen buses and coaches to be used exclusively for the replacement of a damaged or broken down bus or coach, performing an international service covered by this Agreement shall also be exempted from authorisation.

For services provided by transport operators established within the European Community, the points of departure and/or destination of the services can be in any Member State of the European Community, independently of the Member State in which the bus or coach is registered or the Contracting Party in which the transport operator is established.

3. Conditions applicable to buses and coaches

Buses and coaches used to carry out international occasional services covered by the INTERBUS Agreement shall comply with the technical standards according to Article 5 and Annex 2 of such Agreement.

4. Information concerning the completion of the waybill.

1. For each journey carried out as an occasional service the transport operator must complete a passenger waybill in duplicate, before the start of the journey.

For the purpose of providing the names of passengers, the transport operator may use a list previously completed on a separate sheet, which shall be annexed to the passenger waybill. The transport operatoržs stamp or, where appropriate, the transport operatoržs signature or that of the driver of the vehicle must be placed both on the list and on the passenger waybill.

For services where the outward journey is made unladen, the list of passengers may be completed as provided above at the time when the passengers are taken up.

The top copy of the passenger waybill must be kept on board the bus or coach throughout the journey and be produced whenever required by any authorised inspecting officer.

2. For services where the outward journey is made unladen, referred to in point 4C of the waybill, the transport operator must attach the following supporting documents to the passenger control document.

– in cases mentioned under 4 C1: the copy of the contract of carriage in so far as some countries require it, or any other equivalent document which establishes the essential data of this contract (especially place, country and date of conclusion, place, country and date when passengers are taken up, place and country of destination);

– in the case of services falling within 4 C2: the passenger waybill which accompanied the bus or coach during the corresponding journey made by the transport operator outward laden/return unladen in order to bring the passengers into the territory of the Contracting Party where they are taken up again;

– in the case of services falling within 4 C3: the letter of invitation from the person issuing the invitation or a photocopy thereof.

3. In the course of occasional services no passenger may be taken up or set down during the journey, save for exemption authorised by the competent authorities. In that case an authorisation is needed.

4. The transport operator is responsible for seeing that passenger waybills are duly and correctly completed. They shall be completed in block letters and in indelible ink.

5. The book of waybills is not transferable.

 

(Passenger waybill – verso)

Itinerary Daily Stages

Dates from to Km Km Border-crossing points

Locality/Country Locality/Country Laden Unladen

     

5

       

List of passengers

 1 22 43

 2 23 44

 3 24 45

 4 25 46

 5 26 47

 6 27 48

 7 28 49

 8 29 50

 9 30 51

6 10 31 52

11 32 53

12 33 54

13 34 55

14 35 56

15 36 57

16 37 58

17 38 59

18 39 60

19 40 61

20 41 62

21 42 63

7 Date of completion of waybill Signature of the transport operator

8 Unforeseen changes

9 Control stamps

if any

(Item 6, if necessary, can be completed on a separate sheet that will be firmly stuck to this document)

 

(putni list – stražnja strana)

Plan putovanja Dnevne etape

Datumi od do km km Granični prijelazi

Mjesta/države Mjesta/države pun prazan

     

5

       

Popis putnika

 1 22 43

 2 23 44

 3 24 45

 4 25 46

 5 26 47

 6 27 48

 7 28 49

 8 29 50

 9 30 51

6 10 31 52

11 32 53

12 33 54

13 34 55

14 35 56

15 36 57

16 37 58

17 38 59

18 39 60

19 40 61

20 41 62

21 42 63

7 Datum ispunjavanja putnog lista Potpis prijevoznika

8 Nepredviđene promjene

9 Kontrolni pečati

po potrebi

(Podaci pod 6, ako je to potrebno, mogu biti napisani na posebnom listu papira koji treba pričvrstiti uz ovaj dokument)

 

ANNEX 4

 

Model of application for an authorisation for an international occasional service

 

(White paper – A4)

  

To be worded in the official language(s) or one of the official
languages of the Contracting Parties

 

APPLICATION FOR AN AUTHORISATION

ZTO START AN INTERNATIONAL OCCASIONAL SERVICE

  

carried out by coach or bus between Contracting Parties
in accordance with Article 7 of the Agreement on the International
Occasional Carriage of Passengers by Coach or Bus

(INTERBUS Agreement)

    

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Competent authority of the Contracting Party from which the service departs, namely, the first pick up point for passengers)

   

1. Information concerning the applicant for authorisation:

 

Name or

trade name –––––––––––––––––––––––––––

Address: –––––––––––––––––––––––––––

Country: –––––––––––––––––––––––––––

Tel: –––––––––––––––––––––––––––

Fax: –––––––––––––––––––––––––––

 

PRILOG 4.

 

Uzorak zahtjeva za izdavanje dopusnice za povremeni međunarodni prijevoz

 

(Bijeli papir – A4)

  

Ispuniti na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika
ugovorne stranke gdje se predaje zahtjev

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOPUSNICE

ZA OBAVLJANJE POVREMENOG PRIJEVOZA

  

koji se obavlja običnim ili putničkim autobusom između ugovornih stranaka
u skladu s člankom 7. Ugovora o povremenom međunarodnom
prijevozu putnika običnim i putničkim autobusom

(Ugovor INTERBUS)

    

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Nadležno tijelo ugovorne stranke s koje započinje vožnja, navesti naziv prvog mjesta gdje će se uzeti putnici)

   

1. Podaci o podnositelju zahtjeva

 

Ime i prezime ili

naziv prijevoznika ––––––––––––––––––––

Adresa: ––––––––––––––––––––

Država: ––––––––––––––––––––

Tel: ––––––––––––––––––––

Fax: ––––––––––––––––––––

 

(Second page of the application)

2. Purpose, reasons and description of the occasional service:

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Information concerning the route:

(a) Place of departure of service: -----––––––––––––––––––––––-- Country -----–––––––––––––––––––––––––––

(b) Place of destination of service: -----–––––––––––––––––––––-- Country -----–––––––––––––––––––––––––––

Principal route of service and border crossing points

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Countries whose territory is crossed without passengers being picked up or set down

-----––––––––––––––––––––––––––––––--  -----––––––––––––––––––––––––––––––--

-----––––––––––––––––––––––––––––––--  -----––––––––––––––––––––––––––––––--

-----––––––––––––––––––––––––––––––--  -----––––––––––––––––––––––––––––––--

4. Date of carrying out of service: -----––––––––––––––––––––––––––––––--

5. Number of registration of

bus (es) or coach (es) -----––––––––––––––––––––––––––––––--

-----––––––––––––––––––––––––––––––--

-----––––––––––––––––––––––––––––––--

6. Any additional information:

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

        

7. -----––––––––––––––––––––––––––––––-- -----––––––––––––––––––––––––––––––--

(Place and date) (signature of applicant)

 

(druga strana zahtjeva)

2. Svrha, razlozi i opis povremene vožnje:

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Podaci koji se odnose na vožnju:

(a) Polazno mjesto: -----––––––––––––––––––––––––––––––-- Država: -----–––––––––––––––––––––––––––

(b) Odredišno mjesto: -----––––––––––––––––––––––––––––––-- Država: -----–––––––––––––––––––––––––––

Načelni plan putovanja i granični prijelazi

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Države preko čijeg se teritorija prelazi bez uzimanja ili ostavljanja putnika

-----––––––––––––––––––––––––––––––--  -----––––––––––––––––––––––––––––––--

-----––––––––––––––––––––––––––––––--  -----––––––––––––––––––––––––––––––--

-----––––––––––––––––––––––––––––––--  -----––––––––––––––––––––––––––––––--

4. Datum obavljanja vožnje: -----––––––––––––––––––––––––––––––--

5. Registracijski broj običnog (ih) ili

putničkog (ih) autobusa -----––––––––––––––––––––––––––––––--

-----––––––––––––––––––––––––––––––--

-----––––––––––––––––––––––––––––––--

6. Eventualno dodatni podaci:

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

        

7. -----––––––––––––––––––––––––––––––-- -----––––––––––––––––––––––––––––––--

(Mjesto i datum) (Potpis podnositelja zahtjeva)

 

(Third page of the application)

Important notice

1. Transport operators shall fill in the application form and attach evidence that the applicant has a licence to undertake carriage by means of international occasional services by coach and bus referred to in Article 1 (1) (a) second paragraph of the INTERBUS agreement.

2. Occasional services other than those referred to in Article 6 of the INTERBUS agreement shall be subject to authorisation namely, services other than the following:

1. Closed-door tours, that is to say services whereby the same bus or coach is used to carry the same group of passengers throughout the journey and to bring them back to the place of departure. The place of departure is in the territory of the Contracting Party in which the transport operator is established.

2. Services which make the outward journey laden and the return journey unladen. The place of departure is in the territory of the Contracting Party in which the transport operator is established.

3. Services which the outward journey is made unladen and all the passengers are taken up in the same place, provided that one of the following conditions are met:

a) passengers constitute groups, on the territory of a non-Contracting Party or of a Contracting Party other that in which the transport operator is established or that where the passengers are taken up, that have been formed under contracts of carriage made before their arrival in the territory of the latter Contracting Party. Passengers are carried on the territory of the Contracting Party in which the transport operator is established.

b) passengers have been previously brought, by the same transport operator in the circumstances provided for under point 2, into the territory of the Contracting Party where they are taken up again and carried into the territory of the Contracting Party in which the transport operator is established.

c) passengers have been invited to travel into the territory of another Contracting Party, the cost of transport being borne by the person issuing the invitation. Such passengers must constitute a homogeneous group, which has not been formed solely with a view to undertake that particular journey and which is brought into the territory of the Contracting Party in which the transport operator is established.

4. Transit operations through Contracting Parties in conjunction with occasional services that are exempted from authorisation shall also be exempted from authorisation.

5. Unladen buses and coaches to be used exclusively for the replacement of a bus or coach damaged or broken down while performing an international service covered by this Agreement shall also be exempted from authorisation.

For services provided by transport operators established within the European Community, the points of departure and/or destination of the services can be in any Member State of the European Community, independently of the Member State in which the bus or coach is registered or the Member State in which the transport operator is established.

3. The application shall be made to the competent authority of the Contracting Party in which the service departs, namely, the first pick-up point for passengers.

4. The buses and coaches to be used shall be registered on the territory of the Contracting Party of establishment of the transport operator.

5. The buses and coaches used to carry out international occasional services covered by INTERBUS Agreement shall comply with the technical standards laid down in Annex 2 of that agreement.

 

(treća stranica zahtjeva)

Važna obavijest

1. Prijevoznik će popuniti obrazac zahtjeva i uz njega priložiti dokaz, da posjeduje odobrenje za obavljanje prijevoza u međunarodnom povremenom prijevozu običnim i putničkim autobusima, navedenom u članku 1. (1)(a) drugi stavak Ugovora INTERBUS.

2. Za povremene vožnje koje nisu spomenute u članku 6. Ugovora INTERBUS, potrebna je dopusnica, vožnje za koje nije potrebna dopusnica su u sljedeće:

1. Kružne vožnje »zatvorenih vrata«, tj. vožnje koje se obavljaju istim običnim ili putničkim autobusom koji na cijelom putovanju prevozi istu skupinu i vraća je na polazno mjesto. Polazno mjesto je u ugovornoj stranci u kojoj je prijevoznik osnovan.

2. Vožnje koje se obavljaju s putnicima pri polaznoj vožnji, te praznim vozilom pri povratnoj vožnji. Polazno mjesto je u ugovornoj stranci u kojoj je prijevoznik osnovan.

3. Vožnje pri kojima se polazno putovanje obavlja bez putnika i svi se putnici uzimaju na istom mjestu, uz zadovoljenje jednog od sljedećih uvjeta:

a) skupina je sastavljena od putnika, s teritorija države koja nije ugovorna stranka ili druge ugovorne stranke osim one u kojoj je prijevoznik osnovan ili one u kojoj se putnici uzimaju, a koje su unaprijed formirane na osnovi ugovora o prijevozu sastavljenog prije njihova dolaska na teritorij dotične ugovorne stranke. Putnici se prevoze na teritorij ugovorne stranke u kojoj je prijevoznik osnovan.

b) putnike je isti prijevoznik, pod okolnostima opisanim pod 2, prethodno dovezao na teritorij ugovorne stranke odakle će ponovno biti preuzeti i prevoze se na teritorij ugovorne stranke u kojoj je prijevoznik osnovan.

c) putnici su pozvani da doputuju na teritorij druge ugovorne stranke, pri čemu troškove prijevoza snosi onaj tko ih je pozvao. Ti putnici moraju činiti jedinstvenu skupinu koja nije sastavljena isključivo radi tog putovanja a koja se prevozi na teritorij ugovorne stranke u kojoj je prijevoznik osnovan.

4. Za prijevoz u tranzitu preko teritorija ugovornih stranaka također ne treba dopusnica, ako su u svezi s povremenim prijevozom za koji nije potrebna dozvola.

5. Za prazne obične i putničke autobuse koji se koriste isključivo kao zamjena za oštećene obične ili putničke autobusa u međunarodnom prijevozu obuhvaćenom ovim Ugovorom također nije potrebna dopusnica.

Za vožnje prijevoznika osnovanog unutar Europske zajednice polazna i/ili odredišna točka vožnje može biti u bilo kojoj državi članici Europske zajednice, bez obzira u kojoj je državi članici obični ili putnički autobus registriran ili u kojoj je državi članici prijevoznik osnovan.

3. Zahtjev se predaje nadležnom tijelu ugovorne stranke odakle se polazi na vožnju, odnosno gdje se nalazi prvo mjesto uzimanja putnika.

4. Obični i putnički autobusi koji se koriste moraju biti registrirani u ugovornoj stranci u kojoj prijevoznik ima sjedište.

5. Obični i putnički autobusi koji se koriste za obavljanje povremenog međunarodnog prijevoza prema Ugovoru INTERBUS, moraju udovoljavati tehničkim standardima sadržanim u Prilogu 2. tog ugovora.

 

ANNEX 5

 

Model of authorisation for non-liberalised occasional services

 

(First page of authorisation)

(Pink paper – A4)

 

To be worded in the official language(s) or one of the official languages
of the Contracting Parties issuing the authorisation

    

ISSUING CONTRACTING COMPETENT AUTHORITY

PARTY (Stamp)

– International distinguishing sign-5

 

 

AUTHORISATION N° …………

  

for an international occasional service
carried out by coach or bus between Contracting Parties
in accordance with Article 7 of the Agreement on the
International Occasional Carriage of Passengers by
Coach and Bus

(INTERBUS Agreement)

     

to:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Surname, first name or trade name of transport operator)

  

Address: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Country: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tel: ––––––––––––––––––––

Fax: ––––––––––––––––––––

 

 

 

_ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ___

(Place and date of issue) (Signature and stamp of issuing authority)

   

––––––––––––––––––––––––

1. Belgium (B), Denmark (DK), Germany (D), Greece (GR), Spain (E), France (F), Ireland (IRL), Italy (I), Luxembourg (L), Netherlands (NL), Portugal (P), United Kingdom (UK), Finland (FIN), Austria (A), Sweden (S), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Estonia (EST), Hungary (H), Lithuania (LT), Latvia (LV), Poland (PL), Romania (RO), Slovak Republic (SK), Slovenia (SLO) to be completed.

 

PRILOG 5.

 

Uzorak dopusnice za neliberalizirane povremene prijevoze

 

(prva stranica dopusnice)

(Ružičasti papir – A4)

 

Ispuniti na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika
ugovorne stranke koja izdaje dopusnicu

    

UGOVORNA STRANKA KOJA IZDAJE NADLEŽNO TIJELO

DOPUSNICU (Pečat)

– Međunarodna razlikovna oznaka – 1

 

 

DOPUSNICA br.: …………

  

za međunarodne povremene vožnje
koje se obavljaju običnim ili putničkim autobusom između ugovornih stranaka
u skladu sa Člankom 7. Ugovora o
međunarodnom povremenom prijevozu putnika
običnim i putničkim autobusima

(Ugovor INTERBUS)

     

za:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Prezime, ime ili naziv prijevoznika)

  

Adresa: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Država: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tel: ––––––––––––––––––––

Fax: ––––––––––––––––––––

 

 

 

_ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ___

(Mjesto i datum izdavanja knjige) (Potpis i pečat tijela nadležnog za izdavanje)

   

––––––––––––––––––––––––

1. Belgija (B), Danska (DK), Njemačka (D), Grčka (GR), Španjolska (E), Francuska (F), Irska (IRL), Italija (I), Luksemburg (L), Nizozemska (NL), Portugal (P), Ujedinjeno Kraljevstvo (UK), Finska (FIN), Austrija (A), Švedska (S), Bugarska (BG), Češka Repubilka (CZ), Estonija (EST), Mađarska (H), Letonija (LT), Litva (LV), Poljska (PL), Rumunjska (RO), Slovačka Republika (SK), Slovenija (SLO) – bit će dopunjeno.

 

(Second page of authorisation)

1. Purpose, reasons and description of the occasional service:

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Information concerning the route:

(a) Place of departure of service: -----––––––––––––––––––––––-- Country -----–––––––––––––––––––––––––––

(b) Place of destination of service: -----–––––––––––––––––––––-- Country -----–––––––––––––––––––––––––––

Principal route of service and border crossing points

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Date of provision of the service: -----––––––––––––––––––––––––––––––--

4. Registration number of the bus(es)

of coach(es): -----––––––––––––––––––––––––––––––--

-----––––––––––––––––––––––––––––––--

-----––––––––––––––––––––––––––––––--

5. Other conditions:

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-----––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Passenger list attached.

       

-----–––––––––––––––––––––––––––––––––––––--

(Stamp of authority issuing authorisation)

 

(druga strana dopusnice)

1. Svrha, razlozi i opis povremene vožnje:

––––––––––––––––––––––––––––––__––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––__–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––__–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––__–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Podaci koji se odnose na put:

(a) Polazno mjesto: _____––––––––––––––––––––––––––––––__ Država: _____–––––––––––––––––––––––––

(b) Odredišno mjesto: _____––––––––––––––––––––––––––––––__ Država: _____–––––––––––––––––––––––––

Načelni plan putovanja i granični prijelazi

_____––––––––––––––––––––––––––––––__––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

_____––––––––––––––––––––––––––––––__––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

_____––––––––––––––––––––––––––––––__––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

_____––––––––––––––––––––––––––––––__––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Datum obavljanja vožnje: _____––––––––––––––––––––––––––––––__

4. Registracijski broj običnog (ih) ili

putničkog (ih) autobusa _____––––––––––––––––––––––––––––––__

_____––––––––––––––––––––––––––––––__

_____––––––––––––––––––––––––––––––__

5. Ostali uvjeti:

_____––––––––––––––––––––––––––––––__––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

_____––––––––––––––––––––––––––––––__––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. U prilogu se nalazi putni list.

       

_____–––––––––––––––––––––––––––––––––––––__

(Pečat tijela nadležnog za izdavanje dopusnice)

 

(Third page of authorisation)

 

To be worded in the official language(s) or one of the official languages
of the Contracting Parties issuing the authorisation.

Important notice

1. The authorisation is valid for the entire journey. It may only be used by a transport operator whose name and registration number of the bus or coach is indicated thereon.

2. The authorisation shall be kept on the bus or coach for the duration of the journey and shall be presented whenever enforcement officials so request.

3. The list of passengers is to be annexed to this authorisation

 

MODEL OF DECLARATION TO BE MADE BY INTERBUS CONTRACTING PARTIES

CONCERNING ARTICLE 4 AND ANNEX 1

 

Conditions applying to road passenger transport operators

DECLARATION BY----–––––––––––––––––––––––––––––––––----------         (Name of the Contracting Party)

CONCERNING ARTICLE 4 AND ANNEX 1

1. The three conditions established in Title I of Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualification intended to facilitate for these operators the right of freedom of establishment for national and international transport operations (Official Journal of the European Communities n° L 124 of 23. 5. 1996, p. 1), as last amended by Council Directive 98/76/EC of 1 October 1998, (Official Journal of the European Community n° L 277 of 14. 1. 1998. p. 17).

a) have been introduced in the national legislation by

…………………………………………… (reference to the Law);

b) will be introduced in the national legislation

……………………………………………… (date)

2. As far as the condition concerning the »appropriate financial standing« is concerned the existing legislation establishes that the transport operator must have available capital and reserves of at least:

– EURO …………………… (or equivalent in national currency) per vehicle used or

– EURO …………………… (or equivalent in national currency) per seat of the passenger transport buses or coaches used by the transport operator.

It is envisaged that the amount of the »appropriate financial standing« will be adapted to the requirements of Directive 96/26/EC on ……………… (date, or no later than 1. 1. 2005).

 

(Treća stranica dopusnice)

 

Ispuniti na službenom jeziku (-icima) ili jednom od službenih jezika
ugovorne stranke koja izdaje dopusnicu

 

VAŽNA NAPOMENA

1. Dopusnica vrijedi za čitavo putovanje. Dopusnicu može koristiti samo prijevoznik na kojeg je izdana i za obični ili putnički autobus za koji je na dopusnici naveden broj registracije.

2. Dopusnica se mora nalaziti u običnom ili putničkom autobusu za vrijeme trajanja putovanja i predočit na zahtjev osoba ovlaštenih za nadzor.

3. U prilogu dopusnice mora se nalaziti popis putnika.

  

UZORAK DEKLARACIJE KOJU ĆE ISPUNITI UGOVORNE STRANKE
U SVEZI S ČLANKOM 4. I PRILOGOM 1.

 

Uvjeti koji se primjenjuju na prijevoznike koji se bave cestovnim prijevozom putnika

 

DEKLARACIJA –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (Naziv ugovorne stranke)

U SVEZI S ČLANKOM 4. I PRILOGOM 1.

 

1. Tri su uvjeta propisana u I. dijelu Smjernice vijeća 96/26/EC od 29. travnja 1996. o pristupanju u djelatnost cestovnog prijevoznika tereta i cestovnog prijevoznika putnika i uzajamnom priznavanju diploma, potvrda i drugih dokaza o formalnoj naobrazbi, kako bi se prijevoznicima omogućilo pravo da slobodno obavljaju unutarnji i međunarodni prijevoz (Službeni list Europskih zajednica br. L 124 od 23. 5. 1996., str. 1). Zadnji put izmijenjena i dopunjena Smjernicom vijeća 98/76/EC od 1. listopada 1998. (Službeni list Europskih zajednica br. L 277 od 14. listopada 1998., str. 17)

(a) postala su dijelom nacionalnog zakonodavstva

u …………………………………………… (upućivanje na Zakon);

(b) bit će ugrađena u nacionalno zakonodavstvo

……………………………………………… (datum)

2. Što se tiče uvjeta »odgovarajućeg financijskog stanja«, postojeće zakonodavstvo propisuje, da prijevoznik mora imati na raspolaganju kapital i rezerve od najmanje:

– EURO …………………… (ili protuvijednost u nacionalnoj valuti) po korištenom vozilu ili

– EURO …………………… (ili protuvrijednost u nacionalnoj valuti) po putničkom sjedalu u običnom ili putničkom autobusu kojeg koristi prijevoznik

Predviđa se, da će iznos »odgovarajućeg financijskog stanja« biti ujednačen s odredbama Smjernice 96/26/EC dne ……………… (datum ili najkasnije 1. 1. 2005.)

 

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 340-05/00-02/01
Urbroj: 5030115-03-1
Zagreb, 20. veljače 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

 
zatvori
Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima INTERBUS
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !