Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o međunarodnom prijevozu osoba u slobodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/95, XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 31.1.1995.Uredba o potvrđivanju Ugovora o međunarodnom prijevozu osoba u slobodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32.L113420 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. siječnja 1995. godine donijela

UREDBU

o potvrđivanju Ugovora o međunarodnom prijevozu osoba u slobodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o međunarodnom prijevozu osoba u slobodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije, potpisan u Beču 23. lipnja 1994. godine, u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OSOBA U SLOBODNOM CESTOVNOM PROMETU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE

PREAMBULA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Austrije, u nastavku "Ugovorne stranke",

SVJESNE odluka Centralnoeuropske konferencije održane 17. ožujka 1993. u Beču, da će također i u međunarodnom prijevozu osoba poduzeti mjere za osiguranje i povećanje sigurnosti prometa na cesti,

ODLUČNE da za ostvarivanje postavljenih ciljeva visokom razinom zaštite primjenjuju uvijek najnovije, sa stupnjem tehnike uskladene tehnologije, osobito glede smanjivanja ispusta buke i štetnih tvari do minimuma kao i glede garantiranja visokog sigurnosnotehničkog standarda,

U NASTOJANJU, da ovim Ugovorom reguliraju međunarodni prijevoz osoba u slobodnom cestovnom prometu, između svojih dviju država, kao i da olakšaju organizaciju i izvršenje, te da na taj način pruže doprinos turizma i međusobnom sporazumijevanju među narodima u Europi, dogovorile su se sljedeće:

Članak 1.

Područje primjene

(1) Ovaj Ugovor primjenjuje se na slobodni prijevoz osoba vozilima (posebne vožnje, naizmjenični prijevoz) na cestama u međunarodnom prometu, u, od i kroz područje Ugovornih stranaka, kao i na prazne vožnje u svezi s ovim prometnim uslugama.

Članak 2.

Zakonske definicije

(1) Poseban promet, u smislu ovog Ugovora, je takva prometna usluga koja ne odgovara definiciji linijskog prijevoza (stavak 2.), niti definiciji naizmjeničnog prijevoza (stavak 3.).

(2) Linijski prijevoz (linijski prijevoz motornim vozilima) u smislu ovog Ugovora je redoviti prijevoz osoba na određenim prometnim vezama s prethodno utvrdenim stajalištima, prema utvrdenim redovima vožnje i tarifama.

(3) a) Naizmjenični prijevoz, u smislu ovog ugovora, je prometna usluga kod koje se putnici, koji su unaprijed formirani u grupe, prevoze u više vožnji u odlasku i polasku sa istog polazišta do istog odredišta. Ovi su putnici ili državljani one države u kojoj je vozilo, kojim se obavlja naizmjenični prijevoz registrirano, ili su državljani neke treće države. Svaka se grupa putnika koja je zajedno putovala do odredišta u istom sastavu vraća nekom kasnijom vožnjom do polazišta.

b) Pod polazištem i odredištem podrazumijevaju se mjesto na kojem počinje put i mjesto na kojem put završava, kao i mjesta koja se nalaze u njihovu okrugu od 50 km. Grupe putnika se, osim na polazištu i odredištu, mogu iskrcati na maksimalno tri različita mjesta.

c) Kod naizmjeničnog prijevoza sa smještajem ukljućen je, osim usluge prijevoza i smještaj, sa ili bez prehrane na mjestu odredišta, a po potrebi i tijekom puta za najmanje 80% putnika.

Boravak putnika na odredištu mora trajati najmanje dvije noći.

(4) “Prijevoznik” u smislu ovog Ugovora je svaka fizička ili pravna osoba ili društvo, koji su smješteni na suverenom području dotične Ugovorne stranke, i koji imaju ovlaštenje za obavljanje djelatnosti prijevoza osoba na cesti.

(5) “Vozilo” u smislu ovog Ugovora je svako motorno vozilo koje:

a) je registrirano na suverenom području jedne od ugovornih stranaka;

b) je prema svojoj konstrukciji i opremi određeno za prijevoz više od devet osoba (uključujući i vozaća).

(6) “Dozvola” u smislu ovog Ugovora je dokaz da prijevoznik ispunjava potrebne uvjete čime je ovlašten da izvršava prometne usluge, navedene u Članku 1.

Članak 3.

Naizmjenični prijevoz

(1) Kod naizmjeničnih vožnji nije dozvoljeno putem ukrcavati ili iskrcavati putnike, osim u slučajevima navedenim u stavku 3. pod a) i b) ovog članka.

(2) Prva povratna vožnja i zadnja vožnja do odredišta u nizu naizmjeničnih vožnji moraju biti vožnje bez putnika.

(3) Uvrštavanje neke prijevozne usluge u naizmjenićni prijevoz ne mijenja se, ako, se prethodnom suglasnošću određene Ugovorne stranke,

a) odstupajući od članka 2. stavka 3. povratna vožnja obavi nekom drugom skupinom;

b) odstupajući od članka 3. stavka 1. putnici putem ukrcavaju ili iskrcavaju.

(4) Pod unaprijed formiranom grupom putnika podrazumijeva se grupa za koju je prema propisima Ugovorne stranke jedna nadležna služba ili osoba preuzela zaključivanje Ugovora ili skupno podmirenje usluge ili je primila sva knjiženja i plaćanja prije polaska.

Članak 4.

Posebne vožnje

(1) Posebna vožnja obuhvaća u smislu članka 1.

a) kružne vožnje sa zatvorenim vratima tj. one vožnje koje se vrše istim vozilom koje za vrijeme cijele relacije prevozi istu grupu putnika, te je vraća na mjesto polazišta;

b) prijevozne usluge kod koje se putnici prihvaćaju radi vožnje do odredišta, a povratna vožnja je prazna (iskrcajne vožnje);

c) sve ostale usluge posebnih vožnji.

(2) Prilikom posebnih vožnji zabranjeno je ukrcavanje i iskrcavanje putnika, osim u slućaju da nadležni organi određene Ugovorne stranke dozvoljavaju iznimke. Ovakve vožnje mogu se obavljati s određenom učestalošću bez da gube svojstvo posebne vožnje.

Članak 5.

Obveza dozvole

(1) Prometne usluge, koje su navedene pod područjem primjene, načelno moraju imati dozvolu one Ugovorne stranke na ćijem se području odvija prijevoz osoba, ukoliko člankom 7. nije drugaćije određeno.

(2) Dozvole se izdaju kao jednokratne dozvole ili kod neizmjeničnog prijevoza kao dozvole na određeni rok. Jednokratna dozvola vrijedi za jednu vožnju do odredišta i natrag do polazišta. Ona vrijedi samo tijekom kontingentnog roka i neposredno još sljedeći mjesec, osim ukoliko Mješovita komisija ne odredi drugačiji način postupanja.

(3) Potpuno popunjenu dozvolu potrebno je imati sa sobom prilikom svakog prijevoza i istu predočiti na zahtjev kontrolnih organa. Kod prijevoza prema članku 7. (prijevoz za koji nije potrebna dozvola) dokaz prema članku 7. stavku 2. nadomješta dozvolu.

(4) Dozvola mora sadržavati barem sljedeće podatke:

a) naziv (poduzeća) i sjedište prijevoznika,

b) registarski broj autobusa,

c) ime i prezime vozača (jednog ili više),

d) relaciju vožnje (uz navod graničnih prijevoza),

e) početak i kraj vožnje (mjesto i vrijeme).

(5) Dozvola vrijedi isključivo za prijevoznika na čije ime glasi i nije prenosiva. Dozvole dostavljaju nadležni organi jedne Ugovorne stranke nadležnim organima druge Ugovorne stranke, koji ispunjene dozvole izdaju dotičnom prijevozniku. Podatke iz stavka 4. od točke b) do točke e) ovog Članka prijevoznik mora sam ispuniti.

(6) Mješovita komisija pobliže će utvrditi oblik dozvole.

Članak 6.

Kontrolni dokument

(1) Osim navedene dozvole u članku 5. ili navedenog dokaza u članku 7. stavku 2: treba se prilikom svakog prije voza, u smislu članka 1. imati sa sobom i kontrolni dokument, te isti predočiti na zahtjev kontrolnih organa.

(2) Kontrolni dokument i dokaz u smislu članka 7. stavka 2. izdaju nadležni organi odgovarajuće Ugovorne stranke kod koje je vozilo registrirano, ili neke druge za to ovlaštene službe.

(3) Mješovita komisija (članak 11.) utvrdit će oblik i sadržaj kontrolnog dokumenta i dokaza u smislu članka 7. stavka 2.

Članak 7.

Prijevoz za koji nije potrebna dozvola

(1) Prijevozne usluge, navedene u nastavku, mogu se vršiti bez dozvole, ukoliko vozilo kojim se vrši i obavlja prijevoz odgovora visokom stupnju tehnike glede ispusta i tehničkih sigurnosnih standarda:

a) “Kružne vožnje sa zatvorenim vratima”: to su vožnje koje se vrše istim vozilom, koje na cijeloj relaciji prevozi istu grupu putnika te je vraća na mjesto polazišta;

b) prijevozne usluge kod kojih se putnici ukrcavaju radi vožnje do odredišta, a povratna vožnja je prazna;

c) prijevozne usluge kod kojih je vožnja do odredišta prazna vožnja, kod koje se svi putnici ukrcavaju na istom mjestu i kod koje:

c.a) putnici potječu iz neke treće zemlje i koji su na temelju prijevoznićkih ugovora, sklopljenih prije njihovog dolaska na području dotične Ugovorne stranke na čijem je području vozilo registrirano, formirani u grupe, te se prevoze na područje one Ugovorne stranke na čijem je području vozilo registrirano, ili

c.b) su putnici prethodno prevezeni od istog prijevoznika na područje Ugovorne stranke, na čijem se području ponovno ukrcavaju, te se prevoze na područje Ugovorne stranke, gdje je vozilo registrirano ili

c.c) su putnici pozvani da putuju na područje neke Ugovorne stranke pri čemu onaj koji poziva snosi troškove prijevoza. Putnici moraju pripadati zatvorenom krugu osoba koji nije formiran radi same vožnje i koji se prevozi na područje Ugovorne stranke, gdje je vozilo registrirano.

(2) Vožnje, za koje nisu potrebne dozvole, moraju imati kontrolni dokument i odgovarajući dokaz (tehnički izvještaj za autobuse) glede ispunjavanja tehničkog statusa, za što se trebaju primijeniti odredbe Članka 6.

(3) Dotični važeći tehnički status u smislu stavka 1. Ugovorne stranke utvrduju posebnim Memorandumom koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 8.

Kontingenti

Količina dozvola (kontingenti), rok valjanosti, vrijeme i intervali predaje dogovaraju se uvijek na rok od 12 mjeseci na prijedlog Mješovite komisije prema članku 11. između Ugovornih stranaka.

Članak 9.

Zabrana kabotaže

Zabranjeno je na području druge Ugovorne stranke ukrcavati osobe radi prijevoza unutar područja te države.

Članak 10.

Mjere kod prekršaja

(1) U slučaju prekršaja nekog prijevoznika ili njegovog osoblja protiv zakonskih odredaba važećih na području druge Ugovorne stranke ili protiv odredaba ovog Ugovora, nadležni organ one države na čijem području je vozilo registrirano, mora na zahtjev nadležnog organa druge Ugovorne stranke donijeti sljedeće mjere;

a) opomenu prijevozniku s napomenom da se treba pridržavati važećih propisa;

b) obustavu izdavanja dozvola prijevozniku za prijevoze na području one Ugovorne stranke gdje je počinjen prekršaj, ili oduzimanje već izdatih dozvola;

c) u slučaju teških ili ponovljenih prekršaja protiv odredaba ovog Ugovora nekog prijevoznika ili njegovog osoblja jedne države na suverenom području druge države, nadležni organ te druge države može dotičnog prijevoznika privremeno ili stalno isključiti iz prometa na svom suverenom području.

(2) Nadležni organi obiju Ugovornih stranaka obavještavat će se međusobno o prekršajima iz stavka 1., kao i o poduzetim mjerama. Nacionalni zakonski propisi Ugovornih stranaka o opozivu i oduzimanju neke dozvole (koncesije) ostaju na snazi.

Članak 11.

Mješovita komisija

(1) Radi propisane kontrole i izvršenja ovoga Ugovora, Ugovorne stranke će osnovati Mješovitu komisiju koja se sastoji od predstavnika obiju Ugovornih stranaka.

(2) Mješovita komisija sastaje se na zahtjev jedne od Ugovornih stranaka, a odluke se donose sporazumno.

(3) Mješovita komisija može, ako obrađuje pitanja koja se odnose na druga upra,vna područja, pozvati predstavnike za to nadležnih organa.

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon što su Ugovorne stranke međusobno potvrdile okončanje potrebnih nacionalnih postupaka.

Članak 13.

Trajanje ugovora

Ovaj Ugovor se sklapa na vrijeme od tri godine od dana stupanja na snagu. Njegova valjanost produljuje se iz godine u godinu ukoliko ga jedna od Ugovornih stranaka ovog Ugovora, uz pridržavanje otkaznog roka od šest mjeseci, ne otkaže sa 1. sijećnja.

MEMORANDUM

uz članke 5., 6., 7. i 8. Ugovora o međunarodnom prijevozu osoba u slobodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije

Ugovorne stranke utvrduju sljedeća pravila:

(1) Za kalendarsku godinu 1994. utvrduje se, na temelju reciprociteta, i uz poštivanje postepenog ostvarenja utvrdenih tehničkih standarda sljedeća količina dozvola:

za kalendarsku godinu 1994. 5000 standardnih dozvola

za kalendarsku godinu 1995. i naredne godine 8000 standardnih dozvola

(2) Ugovorne stranke dogovorene dozvole predaju mjesec dana prije početka svake kalendarske godine, u intervalima.

(3) Kao dozvolu, prema članku 5. stavku 6., Ugovorne stranke dogovaraju sastavljen uzorak dozvole iz priloga 1. ovom Memorandumu, na hrvatskom i njemačkom jeziku.

(4) Ugovorne stranke dogovaraju kao kontrolni dokument prema Članku 6. stavku 3. kontrolni dokument prema Odredbi 1838/92/EZ i nastavku 2944/94/EZ.

(5) Prema članku 7. stavku 3. Ugovorne stranke za 1994., 1995. i 1996. godinu glede statusa tehnike ugovaraju kako slijedi:

a) Ispusni standardi:

- koncentracija dima i plina ECE R 24.03

ili EZ pravila 72/306

u izdanju 89/491

ili članak ld KDV

- ispusni plinovi ECE R 49.02

ili EZ pravila 88/77

u izdanju 91/542

ili članak ld KDV

- buka ECE R 51.01

ili EZ pravila 70/157

u izdanju 891491

ili članak 8 KDV

b) Sigurnosnotehnički standardi

- sistem protiv blokiranja

kočnica (ABS) ECE R 13.06

ili EZ pravila 71 /320

u izdanju 91/422

ili članak 3g KDV

- uređaj za usporavanje ECE R 13.06

ili EZ pravila 71/320

u izdanju 91/422

ili članak 3e KDV

(6) kao dokaz (tehnički izvještaj za autobuse) prema članku 7. stavku 2. vrijedi uzorak, sadržan u prilogu 2. ovog Memoranduma.

Sačinjeno u Beču, dana 23. lipnja 1994. u dva originalna primjerka, svaki na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta autentična.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

Klasa:340-O1/94-O1/O1
Urbroj : 5030114-95-2
Zagreb, 19. siječnja 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v.r.

zatvori
Ugovor o međunarodnom prijevozu osoba u slobodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !