Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o pomorskom prijevozu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/99, XX/01)
označi tražene riječi printaj stranicu
15 15.12.1999 Uredba o objavi Ugovora o pomorskom prijevozu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30.L114488 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. prosinca 1999. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA O POMORSKOM PRIJEVOZU, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE MAROKO

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor o pomorskom prijevozu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko, sklopljen u Rabatu, 7. srpnja 1999. godine, u izvorniku na hrvatskom, arapskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O POMORSKOM PRIJEVOZU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE MAROKO

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Kraljevine Maroko, u daljnjem tekstu: ugovorne stranke, uvjerene kako će razvoj trgovačke mornarice između Republike Hrvatske i Kraljevine Maroko znatno doprinijeti jačanju njihove suradnje;

želeći uspostaviti prijateljsku suradnju na polju trgovačke mornarice na temeljima zajedničkog interesa i uzajamnosti;

svjesne potrebe za međusobnim promicanjem i usklađivanjem djelatnosti trgovačke mornarice;

dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

U svrhu ovog Ugovora izraz:

1. »Brod ugovorne stranke« znači bilo koji trgovački brod koji je registriran na državnom području bilo koje ugovorne stranke i plovi pod nacionalnom zastavom.

Gore spomenuti izraz neće uključivati:

a) ratne brodove;

b) druge javne brodove koji su projektirani ili se koriste u nekomercijalne svrhe;

c) brodove za hidrografska, oceanografska ili znanstvena istraživanja;

d) ribarske brodove;

e) brodove na nuklearni pogon;

f) brodove koji ne odgovaraju usvojenim međunarodnim standardima.

2. »Članovi posade« znači zapovjednika trgovačkog broda i svaku drugu osobu koja za vrijeme putovanja obavlja dužnosti ili zadatke na brodu i ima osobne identifikacijske dokumente kao što je navedeno u članku 10. i čije je ime uključeno u popis posade.

3. »Nadležna vlast« znači:

- za Republiku Hrvatsku - Ministarstvo pomorstva, prometa i veza;

- za Kraljevinu Maroko - Ministarstvo nadležno za trgovačku mornaricu.

4. »Brodarsko društvo« znači svako javno ili privatno društvo koje je registrirano u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka.

5. »Luka« znači luku ugovornih stranaka koja je otvorena za međunarodni promet.

Članak 2.

Ovaj Ugovor primjenjuje se na državno područje Republike Hrvatske s jedne strane i državno područje Kraljevine Maroko s druge strane, te je njegovim odredbama, rokovima i uvjetima definiran pomorski prijevoz između dviju država.

Članak 3.

1. Ugovorne stranke će, u skladu sa svojim zakonima i propisima, nastojati unaprijediti odnose između nadležnih vlasti koje su zadužene za pomorski prijevoz u obje zemlje, dati svoj doprinos uzajamnim savjetovanjima i razmjeni informacija između gore navedenih vlasti, te poticati kontakte i suradnju između brodskih organizacija i pomorskih gospodarstava obiju država.

2. Ugovorne stranke će poticati brodarska društva u svojim zemljama da uspostave, uz uvjet ekonomske opravdanosti, redovite brodske linije između luka dvije zemlje na kojima će ploviti i brodovi ugovornih stranaka, s ciljem razvijanja pomorske trgovine između njih.

3. Redovite linijske usluge kao što je spomenuto u stavku 2. moraju se zasnivati na ujednačenom sudjelovanju između pomorskih društava ovlaštenih od nadležnih tijela ugovornih stranaka u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvima.

4. Ugovorne stranke će promicati korištenje modernih tehnologija u pomorskom prijevozu, uključujući razvoj kontejnerskog prijevoza između luka ugovornih stranaka.

Članak 4.

Svaka ugovorna stranka poticat će svoje brodare da poduzmu potrebne mjere radi osiguranja učinkovitog prijevoza roba i putnika na zajedničku korist svih uključenih stranaka.

Članak 5.

Ovaj se Ugovor neće primjenjivati na prijevoz robe ili putnika između luka iste ugovorne stranke (kabotaža), kao niti na spašavanje, tegljenje i pilotiranje, što je zadržano pravo brodarskih društava svake ugovorne stranke.

U slučaju kada brod jedne ugovorne stranke plovi od jedne luke druge ugovorne strane do druge, istovar unutrašnjeg tereta i/ili iskrcaj putnika iz inozemstva ili utovar vanjskog tereta, neće se smatrati kabotažom.

Članak 6.

Ugovorne stranke će u svojim lukama pružiti ravnopravan tretman brodovima druge ugovorne stranke u svezi sa pristojbama i davanjima za lučke troškove, kao i pristup luci i korištenje svih lučkih uređaja u komercijalne svrhe.

Članak 7.

Ugovorne strane će u skladu sa svojim zakonima i propisima poduzeti potrebne mjere kako bi pojednostavile sve administrativne, carinske, zdravstvene i ostale formalnosti koje se primjenjuju u njihovim lukama.

Odredbe ovog članka neće utjecati na prava ugovornih strana da obavljaju kontrolu u pogledu primjene međunarodnih standarda i mjerodavnog nacionalnog zakonodavstva u svezi sa sigurnošću plovidbe te zaštitom ljudskih života i morskog okoliša.

Članak 8.

Svaka ugovorna stranka priznavat će državljanstvo brodova druge ugovorne stranke na temelju dokumenata koji se nalaze na brodovima, a koje je izdala nadležna vlast u skladu sa zakonima i odredbama druge ugovorne stranke.

Članak 9.

Svaka ugovorna stranka priznavat će valjanost dokumenata koji se nalaze na brodu druge ugovorne stranke, a koji se odnose na njihovu opremu, posadu, tonažu (nosivost) i druge potvrde i dokumente koje je izdala nadležna vlast u skladu sa zakonima i propisima druge ugovorne stranke.

Članak 10.

Svaka ugovorna stranka priznavat će osobne identifikacijske dokumente koje je članovima posade izdala nadležna vlast druge ugovorne stranke, preslika kojih je priložena ovom Ugovoru. Gore spomenuti dokumenti za Republiku Hrvatsku bit će »Pomorska knjižica«, a za Kraljevinu Maroko »Le Livret maritime«.

Članak 11.

Članovima posade jedne ugovorne stranke koji posjeduju osobne dokumente prema članku 10.#clanak10 ovog Ugovora:

1. bit će dopušten izlazak na obalu bez vize za vrijeme dok je njihov brod u luci druge ugovorne stranke, ukoliko kapetan broda nadležnim vlastima dostavi popis posade u skladu s pozitivnim propisima te ugovorne stranke;

2. bit će dopušteno da kao putnici bilo kojim prijevoznim sredstvom stupe na državno područje druge ugovorne stranke ili ga prijeđu u tranzitu kako bi se ukrcali na brod, prešli na drugi brod ili se vratili u svoju zemlju, ili da poduzmu bilo koje drugo putovanje koje je odobrila druga ugovorna stranka.

3. bit će dopušteno, u slučaju bolesti ili ozljede, boraviti na državnom području druge ugovorne stranke tijekom vremena potrebnog za oporavak u skladu sa zakonima i propisima odnosne ugovorne stranke.

Osobe koje posjeduju osobne dokumente prema članku 10.#clanak10 ovog Ugovora i nalaze se na popisu članova posade broda, mogu u slučaju pomorske nezgode ili neke druge katastrofe stupiti na i putovati državnim područjem druge ugovorne stranke, kako bi se ukrcale na brodove radi povratka u domovinu, ili radi drugog razloga koji je prihvatljiv nadležnim vlastima druge ugovorne stranke, u skladu sa zakonima i propisima te ugovorne stranke.

U takvim slučajevima, ukoliko zakonodavstvo odnosne zemlje predviđa izdavanje vize, vlasti te ugovorne stranke izdat će vizu u najkraćem mogućem vremenu.

Članak 12.

Svaka ugovorna stranka zadržava pravo osobi koju smatra nepoželjnom uskratiti ulazak na njezin teritorij.

Članak 13.

Ako je brod jedne ugovorne stranke sudionik u pomorskoj nezgodi ili u nekoj drugoj katastrofi u teritorijalnom moru druge ugovorne stranke ili u međunarodnim vodama, nadležne vlasti te ugovorne stranke poduzet će sve moguće mjere da spase putnike i posadu i da pomognu brodu i teretu.

Sve pristojbe, takse, davanja i troškovi u svezi sa spašavanjem bit će plaćeni u skladu s domaćim zakonima i propisima, kao i međunarodnim sporazumima.

Teret, oprema, skladišta i njihova roba koji su istovareni ili spašeni s brodova u nezgodi, neće podlijegati plaćanju carine ili drugih taksi bilo koje vrste koji se inače plaćaju pri uvozu, pod uvjetom da se ne isporučuju za korištenje ili potrošnju na teritoriju druge ugovorne strane.

Članak 14.

Svi prihodi koje ostvari brodarsko društvo jedne ugovorne stranke na državnom području druge ugovorne stranke mogu se slobodno koristiti u novčanim transakcijama na području druge ugovorne stranke ili se pak mogu prenijeti u inozemstvo u konvertibilnoj valuti po službenom tečaju koji vrijedi na dan takvog prijenosa.

Članak 15.

Kako bi se osigurala provedba ovog Ugovora i unaprijedila suradnja između ugovornih stranaka na polju trgovačke mornarice, osnovat će se Zajednička pomorska komisija. Zajednička pomorska komisija će se sastojati od predstavnika nadležnih vlasti i stručnjaka koje će imenovati ugovorne stranke.

Komisija će se sastojati po potrebi, na zahtjev jedne ugovorne stranke, što prije je to moguće, ali ne nakon razdoblja dužeg od tri mjeseca od datuma postavljanja zahtjeva. Mjesto sastanka odredit će se na temelju zajedničkog sporazuma.

Članak 16.

Svaki spor do kojeg bi moglo doći u svezi sa tumačenjem ili provedbom ovog Ugovora bit će podnesen Zajedničkoj pomorskoj komisiji.

Ako se spor ne riješi nakon konzultacija unutar Komisije, bit će proslijeđen nadležnim vlastima radi izravnih pregovora.

Članak 17.

Ugovorne stranke će, unutar svojih mogućnosti, zajednički pružati tehničku pomoć u razvoju trgovačke flote, što uključuje i obuku pomoraca.

U svrhu stručnog usavršavanja časnika i članova posade, ugovorne stranke će promicati i olakšavati suradnju između ovlaštenih obrazovnih institucija, organizacija i službi dviju država pri obuci osoblja koje plovi.

Članak 18.

Brodarska društva registrirana na državnom području jedne ugovorne stranke, imaju pravo otvoriti stalno komercijalno predstavništvo i imenovati predstavnika na državnom području druge ugovorne stranke u skladu sa zakonima i propisima te ugovorne stranke.

Članak 19.

Ovaj Ugovor može se izmijeniti i dopuniti u svako doba u skladu s postupkom predviđenim u članku 21.

Članak 20.

Ovaj Ugovor sklopljen je na razdoblje od pet godina i automatski će se produživati. Svaka ugovorna stranka može ga otkazati u bilo koje doba pisanom obaviješću diplomatskim putem.

Članak 21.

Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan primitka posljednje pisane obavijesti upućene diplomatskim putem, kojom ugovorne strane izvješćuju jedna drugu da su ispunjeni uvjeti predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje ovog Ugovora na snagu.

Sastavljeno u Rabatu dana 7. srpnja 1999. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju nesuglasica u tumačenju, bit će mjerodavan engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

dr. Mate Granić, v. r.

potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova

ZA VLADU KRALJEVINE MAROKO

Mohammed Benaisa, v. r.

Republike Hrvatske Kraljevine Maroko

ministar vanjskih poslova

Članak 3.

Za izvršenje međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 342-01/98-01/01
Urbroj: 5030114-99-1
Zagreb, 2. prosinca 1999.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.

zatvori
Ugovor o pomorskom prijevozu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !