Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o poticanju investiranja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/94)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 22.2.1994 Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o poticanju investiranja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32.L113300 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 1994. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O POTICANJU INVESTIRANJA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor o poticanju investiranja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, potpisan u Washingtonu, dana 15. siječnja 1993. godine, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

o poticanju investiranja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Sjedinjenih Američkih Država;

Potvrđujući svoju zajedničku želju za poticanjem onih gospodarskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj koje unapređuju razvitak gospodarskih resursa i proizvodnih kapaciteta Republike Hrvatske; te

Uvidajući da se ovom cilju može pridonijeti osiguranjem investicija (uključivši reosiguranje), kreditima i investicijskim garancijama koje u potpunosti ili djelomično pokriva Vlada Sjedinjenih Američkih Država i daje Korporacija za prekomorske privatne investicije (Overseas Private Investment Corporation, “OPIC”), agencija Vlade Sjedinjenih Američkih Država;

Dogovorile su kako slijedi:

Članak 1.

Termin “osiguranje”, upotrijebljen u ovom Ugovoru, odnosi se na bilo koji oblik investicijskog osiguranja, reosiguranja ili investicijske garancije koju daje Izdavatelj u svezi s nekim projektom na teritoriju Republike Hrvatske, a izraz bIzdavatelj” odnosi se na OPIC, bilo koji sljedbeni organ Vlade Sjedinjenih Amerićkih Država, te na predstavnika bilo koga od njih.

Članak 2.

(a) (i) Ukoliko Izdavatelj izvrši plaćanje bilo kojoj od strana korisnika osiguranja, Vlada Republike Hrvatske će, u skladu s odredbama Članka 3.#clanak3 ovog Ugovora, priznati lzdavatelju doznaku bilo kojeg oblika vrijednosti uključujući i investicije, novčana sredstva i kredite, koji se odnose na takva plaćanja, kao i sukcesiju bilo kojeg prava, titularnog vlasništva, potraživanja, povlastica ili pravo na tužbu glede spora koji postoji ili može postati u svezi s tim.

(ii) Ukoliko Izdavatelj, u ostvarivanju svojih prava kreditora stekne kakvu imovinu ili je sljednik kakvog prava, titularnog vlasništva, potraživanja, povlastica ili prava na tužbu, Vlada Republike Hrvatske će, u skladu s odredbama Članka 3.#clanak3 ovog Ugovora, priznati takvo stjecanje ili sljedništvo.

(b) Izdavatelju ne mogu pripasti veća prava od onih koje je imala strana od koje je stekao ta prava kao što je opisano u stavku (a) ovog Članka.

(c) Izdavatelj, kao razvojna agencija Vlade Sjedinjenih Američkih Država, neće podlif egati pravnim propisima Republike Hrvatske koji se odnose na osiguravajuće ili financijske organizacije.

(d) Kamate i pristojbe na zajmove koje daje ili garantira Izdavatelj bit će izuzete od poreza u Republici Hrvatskoj. Izdavatelj neće biti oporezovan u Republici Hrvatskoj na ime bilo kojeg oblika prijenosa, sukcesije ili drugog oblika stjecanja opisanog u stavku (a) ovog Članka. U svim drugim slučajevima, oporezivanje transakcija koje obavlja Izdavatelj u Republici Hrvatskoj bit će podvrgnuto propisima Republike Hrvatske ili posebnim sporazumom između Izdavatelja i nadležnih poreznih organa Vlade Republike Hrvatske.

Članak 3.

U slučaju da zakoni Republike Hrvatske djelomice ili u potpunosti poništavaju ili zabranjuju prijenos, sukcesiju ili drugo stjecanje, kao što je opisano u Članku 2.(a) ovog Ugovora, bilo kojeg prava i udjela u bilo kojoj imovini Izdavatelja na teritoriju Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske će dopustiti Izdavatelju da obavi odgovarajuće radnje koje su u skladu s prijenosom tog prava i udjela na fizičku ili pravnu osobu koja je prema zakonima Republike Hrvatske na to ovlaštena.

Članak 4.

(a) Iznosi u valuti Republike Hrvatske, uključivši i kredite, koje Izdavatelj stekne u svezi s plaćanjem osiguranoj strani, bit će uskladeni postupkom na teritoriju Republike Hrvatske tako da ne budu manje povoljni, u pogledu korištenja i konverzije od postupka prema kojem bi ta sredstva podlijegala kao da se nalaze u'vlasništvu osigurane strane.

(b) Te iznose i kredite Izdavatelj može prenijeti na bilo koju fizičku ili pravnu osobu, a ti iznosi i krediti bi nakon prijenosa postali slobodni za uporabu od strane bilo koje fizičke i pravne asobe na teritoriju Republike Hrvatske u skladu s njezinim zakonima.

(c) Odredbe ovog Članka se odnose na bilo kojl iznos ili kredit u valuti Republike Hrvatske koji Izdavatelj može prihvatiti u svrhu podmirivanja obveza koje se odnose na zajmove koje daje Izdavatelj za projekte u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

(a) Bilo koji spor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji se odnosi na tumačenje ovog Ugovora, ili koji po mišljenju jedne od vlada, predstavlja problem međunarodnog prava koji se javlja kod nekog projekta ili djelatnosti za koju se izdaje osigura nje ili zajam, treba biti riješen, koliko je moguće, pregovorima između dviju vlada. Ukoliko, u roku od šest mjeseci od zahtjeva za pregovore, dvije vlade sporazumno ne riješe spor, on se, kao i pitanje da li takav spor podliježe međunarodnom pravu, treba iznijeti, na inicijativu jedne od vlada, pred arbitražni sud radi njihova rješavanja u skladu sa stavkom (b) ovog Članka.

(b) Arbitražni sud spomenut u stavku (a) ovog Članka osniva se i djeluje kako slijedi:

(i) Svaka Vlada imenuje po jednog arbitra; ta dva arbitra će sporazumno imenovati predsjedatelja arbitražnog suda koji će biti državljanin treće države i čije imenovanje ovisi o pristanku obiju vlada. Arbitri će biti imenovani u roku od 3 mjeseca, a predsjedatelj u roku od 6 mjeseci od dana zahtjeva jedne od vlada za arbitražu. Ukoliko se imenovanja ne provedu u gore navedenom vremenskom roku, jedna i druga vlada može, u nedostatku drugog dogovora, zatražiti od Glavnog tajnika Stalnog arbitražnog suda da izvrši potrebno imenovanje ili imenovanja, a obje se vlade siažu da prihvate takvo imenovanje ili imenovanja.

(ii) Arbitražni sud će svoje odluke temeljiti na mjerodavnim načelima i pravilima međunarodnog prava. Arbitražni sud će donositi odluke većinom glasova. Njegove će odluke biti konačne i obvezujuće.

(iii) Tijekom tih postupaka, svaka od vlada će platiti trošak svog arbitra i svog zastupstva u postupcima pred arbitražnim sudom, dok će troškove predsjedatelja i druge troškove arbitraže obje vlade snose u jednakim dijelovima. Arbitražni sud može, po svojoj slobodnoj odluci, preraspodijeliti troškove među dvjema vladama.

(iv) U svim drugim pitanjima, arbitražni će sud sam utvrditi svoj postupak. .

(c) Ništa u ovom Ugovoru neće ograničiti pravo Vlade Sjedinjenih Američkih Država da u svojem suverenom svojstvu ostvari neko svoje potraživanje po međunarodnom pravu koje je odvojeno od bilo kojeg prava Izdavatelja.

Članak 6.

(a) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja. (b) Ovaj Ugovor ostaje na snazi do isteka dvanaest mjeseci od datuma kad je jedna vlada dala pismenu obavijest drugoj vladi o prestanku važenja ovog Ugovora. Usprkos prestanku važenja ovog Ugovora, odredbe ovog Ugovora i dalje će se primjenjivati u odnosu na izdato osiguranje ili na zajmove koji su dati u bilo koje vrijeme prije datuma prestanka važenja.

(c) StupanjeXn na snagu ovog Ugovora prestaje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država važiti Ugovor o osiguranju investicija između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ,koji je stupio na snagu razmjenom nota potpisanih u Beogradu 18. sijećnja 1973. Svi slučajevi glede kojih je Republika Hrvatska povezana s tim Ugovorom ili je ulaganje osigurano u skladu s odredbama tog ugovora bit će podvrgnuti odredbama sadašnjeg Ugovora.

Sastavljeno u Washingtonu, dana 15. siječnja 1993., u dva primjerka, na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor. '

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 018-0S/93-01 /34
Urbroj: 5030114-94-2
Zagreb, 3, veljače 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Ugovor o poticanju investiranja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !