Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Albanije ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/94, XX/01)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 24.10.1994. Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Albanije

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 89.L113378 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O PRIJATELJSTVU I SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ALBANLIE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Albanije kojeg je donio ZASTUPNIČKI dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 3o. rujna 1994. godine. Broj: PA4-86/I-94.Zagreb, 5. listopada 1994. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tudman, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU (RATIFIKACIJI) UGOVORA O PRIJATELJSTVU I SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ALBANIJE

Članak 1.

Potvrđuje se (ratificira) Ugovor o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Albanije (u daljnjem tekstu: Ugovor), potpisan 10. svibnja 1993. u Zagrebu, na hrvatskom i albanskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O PRIJATELJSTVU I SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ALBANIJE

Republika Hrvatska i Republika Albanija (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

- oslanjajući se na tradicionalno prijateljstvo i suradnju između hrvatskoga i albanskoga naroda,

- smatrajući da će duboke političke i gospodarske promjene koje su se zbile u objema državama, u Europi i u svijetu, stvoriti nove povoljne izglede za razvijanje hrvatsko-albanskih odnosa.

- iskazujući svoju potporu ciljevima i načelima Poveije Ujedinjenih naroda, Završnoga akta helsinške konferencije, Pariške povelje o Novoj Europi, kao i dokumentima potpisanim nakon toga na sastancima KESS-a,

- naglašavajući da je njihova sigurnost nerazdvojno vezana uz sigurnost svih zemalja sudionica KESS-a, i izražavajući volju da doprinesu razvoju odnosa i stvaranju ućinkovitih mehanizama za garanciju sigurnosti svakoj zemlji sudionici,

- vodene naćelom prema kojemu mir i stabilnost na Balkanu zahtijevaju učvršćenje povjerenja i razvijanje suradnje i uzajamnoga djelovanja među državama u ovom dijelu svijeta, na svim područjima, na osnovi jednakosti i uzajamnog probitka,

- sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

Ugovorne stranke će razvijati prijateljske odnose i suradnju na osnovi povjerenja i uzajamnog poštovanja.

Članak 2.

Ugovorne stranke izražavaju svoju odlućnost da njihovi bilateralni odnosi budu vodeni načelima koje dopušta međunarodno pravo kao što su jednakost, suverenost, poštovanje prava na suverenost, nekorištenje sile ili prijetnje silom, nepovredivost granica, teritorijalna cjelovitost država, rješavanje sukoba mirnim putem, nemiješanje u unutarnje stvari, poštovanje ljudskih prava i sloboda, jednakost naroda i njihovo pravo na odlučivanje o vlastitoj sudbini, suradnja među zemljama, te svjesno ispunjenje svih obveza koje proizlaze iz međunarodnog prava.

Članak 3.

Ugovorne stranke će doprinositi promidžbi i ućvršćivanju duha razumijevanja, miru i stabilnosti na Balkanu, kao i ostvarivanju regionalnih projekata kao sastavnoga dijela stvaranja ujedinjene Europe.

Članak 4.

Ugovorne će stranke, polazeći od načela Povelje Ujedinjenih naroda, završnog helsinškog dokumenta KESS-a i ostalih međunarodnih obveza, doprinositi smanjenju oružanih snaga i naoružanja u Europi na uravnoteženu i najnižu moguću razinu, dovoljnu za obranu, ukljućujući i dodatne mjere za smanjivanje regionalne neravnoteže na vojnom polju.

Ugovorne će stranke, u svezi s odredbom u prethodnom stavku ovoga Članka, poticati bilateralnu suradnju na vojnom polju potpisivanjem posebnih ugovora, odnosno sporazuma, a posebnu će painju posvećivati konzultacijama i povremenim susretima vojnih predstavnika, ukljućujući i susrete ministara obrane i zapovjednika glavnih stoiera.

Članak 5.

Ugovorne stranke će surađivati na poduzimanju i primjeni zajednićkih mjera sigurnosti u skladu s glavom VII. Povelje Ujedinjenih naroda.

Ako jedna od ugovornih stranaka bude napadnuta ili ako joj treća zemlja zaprijeti silom, druga strranka toj zemlji neće pružiti ni političku, ni vojnu ni bilo kakvu drugu pomoć.

Članak 6.

Republika Hrvatska i Republika Albanija su se sporazumjele da će razvijati dugoroćne trgovačke i gospodarske odnose, tehničku i znanstvenu suradnju, posebice na polju industrije, poljoprivrede, turizma, transporta, telekomunikacija, energetike, ini,enjerskih aktivnosti, kao i na projektima zajednićkih investicija, u svojim ili u trećim zemljama.

Ugovorne stranke će se, stoga, vodeći također raćuna o svojoj zemljopisnoj blizini, truditi da stvore pravne, gospodarske, financijske i trgovačke uvjete, potrebne za povećanje prometa roba, usluga i kapitala između dviju zemaja.

Članak 7

Ugovorne stranke će poticati razmjenu informacija i iskustava na gospodarskom, znanstvenom i tehničkom području, kao i redovite konzultacije na tim područjima. Potpomagat će jaćanje kontakata na svim razinama, zbog boljeg uzajamnog upoznavanja i procjene potencijala i mogućnosti odnosnih zemalja na ovom području.

Članak 8.

Ugovorne stranke će doprinijeti praktićnom osfvarenju ugovora zakljućenih na područjima određenim u Članku 6.#clanak6 ovoga Ugovora.

Članak 9.

Ugovorne stranke će poticati izravno ulaganje kapitala, stvaranje mješovitih trgovačkih poduzeća uz sudjelovanje partnera iz trećih zemalja, uskladivanje pravnih normi u gospodarskom području u skladu s pravnim propisima koji su na snazi za svaku od ugovornih stranaka, zajednićku pripremu kadrova itd.

Članak 10.

Imajući u vidu svjetsko znaćenje problema koji se odnose na zaštitu ćovjekove okoline, ugovorne stranke pridaju veliku važnost ekologiji balkanske regije i u tu svrhu su suglasne da će uložiti napore za pojaćanje suradnje na bilateralnom ili multilateralnom planu.

Obje stranke će surađivati u pitanjima mjera osiguranja od prirodnih nepogoda i odstranjivanju posljedica koje one mogu izazvati.

Članak 11.

Ugovorne stranke će pojaćati suradnju na kulturnom, umjetnićkom, znanstvenom, prosvjetnom, zdravstvenom, športskom i turistićkom polju.

U skladu s odnosnima međuvladinim ugovorima i programima, ugovorne stranke će razvijati kulturnu razmjenu na svim područjima i svim razinama. Poticat će suradnju među kulturnim, odgojnim i znanstvenim ustanovama, višim odgojnim ustanovama, društvima umjetnika, izdavaćkim kućama, prijateljskim udrugama itd., kao i izravne kontakte među predstavnicima s područja umjetnosti, kulture i znanosti dviju država.

Poticat će suradnju i razmjenu na području kinematografije, kazališta, glazbe i umjetnosti općenito.

Svaka od ugovornih stranaka doprinosit će proširenju mogućnosti ućenja jezika druge stranke, zbog boljega međusobnog upoznavanja.

Članak 12.

Ugovorne stranke će doprinositi jaćanju kontakata među Građanima dviju zemalja, kao i razvoju suradnje među sindikalnim organizacijama, organizacijama mladih, športskim organizacijama itd., među crkvama i vjerskim zajednicama, zakladama, političkim strankama i pokretima.

Članak 13.

Ugovorne stranke će jaćati suradnju u pogledu pravnih i konzularnih pitanja, zbog lakšega razvijanja odnosa na svim područjima.

Članak 14.

Ugovorne stranke će surađivati u borbi protiv međunarodnoga terorizma, organiziranoga zloćina, nezakonitoga trgovanja drogom i psihotropicima, protiv krijumčarenja i nezakonitoga trgovanja oružjem i kulturnim i povijesnim vrijednostima.

Članak 15.

Ugovorne stranke će održavati redovite konzultacije, a po potrebi i izvanredne, zbog razmjene mišljenja na raznim razinama, o problemima od zajednićkog interesa, a sa svrhom ostvarenja odredbi ovoga Ugovora, kao i pregleda mjera koje treba poduzeti kako bi se bilateralni odnosi bolje ra.zvijali.

Članak 16.

Ovaj Ugovor nije usmjeren ni protiv jedne treće zemlje, niti je nauštrb prava i obveza koje su ugovorne stranke preuzele potpisivanjem drugih bilateralnih i multilateralnih ugovora.

Članak 17.

Ovaj Ugovor se potpisuje na razdoblje od 10 (deset) godina i podliježe ratifikaciji prema za,konodavstvu svake ugovorne stranke, a stupit će na snagu danom obavijesti diplomatskim putem da su ispunjeni zakonski uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

Važnost ovoga Ugovora automatski će se produžiti za novih 5 (pet) godina, u slućaju da jedna od ugovornih stranaka ne obavijesti pismeno drugu stranku, najmanje godinu dana prije isteka određenoga roka, o svojoj odluci da raskine ugovor.

Potpisano u Zagrebu, 10. svibnja 1993. u dva primjerka, na izvornim jezicima, hrvatskom i albanskom, a oba teksta su jednako valjana.

ZA REPUBLIKU HRVATSKU
dr. Franjo Tuđman v. r.

ZA REPUBLIKU ALBANIJU
Sali Berisha, v. r.

Članak 3.

Za provedbu ovoga Ugovora zadužuje se Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 910-O1/93-01/OS
Zagreb, 30, rujna 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

zatvori
Ugovor o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Albanije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !