Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. XX/03, XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 5.3.2003 Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije

HRVATSKI SABOR

24

Na temelju članka 88.L115438 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ALBANIJE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 23. siječnja 2003.

Broj: 01-081-03-300/2
Zagreb, 28. siječnja 2003.

Predsjednik
Republike
Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE
I REPUBLIKE ALBANIJE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije, sklopljen u Zagrebu, 27. rujna 2002. godine u izvorniku na hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovog Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

 

UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ALBANIJE

PREAMBULA

Želeći razviti i učvrstiti prijateljske odnose, posebice na području gospodarske suradnje i trgovine, a kako bi dale svoj doprinos napretku gospodarske suradnje između dvije zemlje i povećale obujam međusobne trgovinske razmjene,

Republika Hrvatska i Republika Albanija (u daljnjem tekstu »stranke«)

Potvrđujući namjeru aktivnog sudjelovanja u procesu gospodarskog udruživanja u Europi i izražavajući svoju spremnost na suradnju u pronalaženju načina i sredstava za učvršćivanje tog procesa;

S obzirom na iskustvo stečeno suradnjom koja se razvila između stranaka ovog Ugovora, kao i između stranaka i njihovih glavnih trgovinskih partnera;

Izražavajući svoju spremnost za poduzimanjem aktivnosti u cilju promicanja skladnog razvitka trgovine između dviju država, kao i povećanjem i širenjem njihove međusobne suradnje na područjima od zajedničkog interesa, uključujući područja koja nisu pokrivena ovim Ugovorom, stvarajući na taj način okvir i poticajno okruženje utemeljeno na jednakosti, nediskriminaciji i ravnoteži prava i obveza;

Pozivajući se na međusobni interes stranaka za stalno jačanje multilateralnog trgovinskog sustava te smatrajući da su odredbe i instrumenti Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994 (u daljnjem tekstu »GATT 1994«) i Svjetske trgovinske organizacije (u daljnjem tekstu »WTO«) osnova njihove vanjskotrgovinske politike;

Odlučne u tu svrhu donijeti odredbe kojima je cilj postupno ukidanje prepreka u trgovini između stranaka sukladno odredbama tih instrumenata, a posebice one bitne za uspostavu područja slobodne trgovine;

Podrazumijevajući da se niti jedna odredba ovog Ugovora ne može tumačiti tako da izuzima stranke od njihovih obveza iz drugih međunarodnih ugovora.

Odlučile su, težeći ovim ciljevima, sklopiti sljedeći Ugovor (u daljnjem tekstu »ovaj Ugovor«):

Članak 1.

Ciljevi

1. Stranke će postupno uspostaviti područje slobodne trgovine tijekom prijelaznog razdoblja od šest godina počevši od stupanja na snagu ovog Ugovora, za najveći dio međusobne trgovine, sukladno odredbama ovog Ugovora i u skladu s definicijom iz članka XXIV GATT-a 1994. i Sporazuma o osnivanju WTO.

2. Ciljevi ovog Ugovora su:

a) unaprijediti i povećati gospodarsku suradnju između stranaka te podići razinu životnog standarda stanovnika dviju zemalja;

b) postupno ukloniti ograničenja u trgovini robama;

c) osigurati pravedne uvjete tržišnog natjecanja u trgovini između stranaka;

d) uklanjanjem prepreka za trgovinu, pridonijeti skladnom razvitku i širenju svjetske trgovine;

e) stvoriti uvjete za daljnje poticanje ulaganja posebice za razvitak zajedničkih ulaganja u obje zemlje;

f) poticati trgovinu i suradnju između stranaka na tržištima trećih zemalja.

Članak 2.

Osnovne carine

1. U trgovini između stranaka obuhvaćenoj ovim Ugovorom, svaka će od stranaka pri uvozu primjenjivati svoju carinsku tarifu za klasifikaciju roba namijenjenih uvozu.

2. Osnovna carina za svaki proizvod, na koju se primjenjuju postupna sniženja utvrđena ovim Ugovorom bit će carina po načelu najpovlaštenije nacije (MFN) koja je bila na snazi na dan stupanja na snagu ovog Ugovora.

3. Ako se nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, primijeni bilo kakvo sniženje carina na erga omnes osnovi, a posebice sniženja koja proizlaze iz pregovora o carinama u okviru WTO-a, te će snižene carine zamijeniti osnovne carine iz stavka 2. od datuma kada se takva sniženja primjenjuju.

4. Snižene carine, obračunate u skladu sa stavkom 2. zaokružit će se na broj bez decimala, u skladu s aritmetičkim pravilima. Tako će se decimale od 0,1-0,4 zanemariti, a decimale od 0,5-0,9 povećat će glavni broj za 1.

5. Stranke će jedna drugu obavještavati o svojim osnovnim carinama.

GLAVA I.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 3.

Primjena

1. Odredbe ove glave primjenjivat će se na industrijske proizvode podrijetlom iz jedne od stranaka.

2. Za potrebe ovog Ugovora izraz »industrijski proizvodi« označava proizvode obuhvaćene poglavljima 25. do 97. Harmoniziranog sustava nazivlja i brojčanih oznaka roba, izuzevši proizvode navedene u Dodatku I. ovog Ugovora.

Članak 4.

Uvozne carine i pristojbe s jednakim uČinkom

1. Stranke neće u međusobnoj trgovini uvoditi nove uvozne carine niti pristojbe s jednakim učinkom, niti će one postojeće povećavati od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Uvozne carine koje se u Republici Albaniji primjenjuju na proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske, osim navedenih u Dodatku II, ukinut će se stupanjem na snagu ovog Ugovora.

3. Uvozne carine koje se u Republici Hrvatskoj primjenjuju na proizvode podrijetlom iz Republike Albanije, osim navedenih u Dodatku III, ukinut će se stupanjem na snagu ovog Ugovora.

Članak 5.

Fiskalna davanja

Odredbe članka 4. primjenjivat će se i na carine fiskalne naravi.

Članak 6.

Izvozne carine i pristojbe s jednakim uČinkom

1. Stranke neće u međusobnoj trgovini uvoditi nove izvozne carine niti pristojbe s jednakim učinkom od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Datumom stupanja na snagu ovog Ugovora, stranke će međusobno ukinuti sve izvozne carine i pristojbe s jednakim učinkom.

Članak 7.

KoliČinska ogranČenja uvoza i izvoza i mjere s jednakim uČinkom

1. Stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nova količinska ograničenja izvoza i uvoza ili mjere s jednakim učinkom, niti će ona postojeća povećavati od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Datumom stupanja na snagu ovog Ugovora, stranke međusobno ukidaju sva količinska ograničenja izvoza i uvoza i mjere s jednakim učinkom.

Članak 8.

TehniČke prepreke u trgovini

1. Prava i obveze stranaka u svezi s tehničkim preprekama u trgovini (tehnički propisi, norme ili postupci za ocjenu sukladnosti) te odnosne mjere uredit će se sukladno WTO Sporazumu o tehničkim preprekama u trgovini.

2. Stranke će surađivati i razmjenjivati informacije s područja normizacije, mjeriteljstva, ovlašćivanja i ocjene sukladnosti s ciljem uklanjanja tehničkih prepreka u trgovini.

3. Svaka će stranka, na zahtjev druge stranke, dati informacije o svakom zasebnom pitanju normi, tehničkih propisa ili sličnim mjerama.

4. Stranke će stupiti kad god je to potrebno, u pregovore o sklapanju ugovora o međusobnom priznavanju na području ocjene sukladnosti u duhu preporuka iz WTO Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini.

GLAVA II.

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Članak 9.

Primjena

1. Odredbe ove glave primjenjivat će se na poljoprivredne proizvode podrijetlom iz stranaka.

2. Za potrebe ovog Ugovora, izraz »poljoprivredni proizvodi« znači proizvode obuhvaćene poglavljima 1. do 24. Harmoniziranog sustava nazivlja i brojčanih oznaka roba, uključujući proizvode navedene u Dodatku I. ovog Ugovora.

Članak 10.

Razmjena koncesija

1. Stranke će međusobno odobravati koncesije utvrđene Protokolom 1. ovog Ugovora (u daljnjem tekstu »Protokol 1.«) sukladno odredbama ovog Protokola i odredbama ove glave.

2. Uzimajući u obzir:

– ulogu poljoprivrede u svojim gospodarstvima;

– razvitak trgovine poljoprivrednim proizvodima između stranaka;

– naročitu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda;

– pravila na području njihove poljoprivredne politike,

– rezultate multilateralnih trgovinskih pregovora u okviru WTO.

Stranke će unutar Zajedničkog odbora navedenog u članku 33.#clanak33 ovog Ugovora ( u daljnjem tekstu »Zajednički odbor«) ispitati mogućnosti za međusobno odobravanje daljnjih koncesija u trgovini poljoprivrednim proizvodima.

Članak 11.

KoliČinska ograniČenja izvoza i mjere
s jednakim uČinkom

1. Stranke neće nakon datuma stupanja na snagu ovog Ugovora u međusobnoj trgovini uvoditi nikakva nova količinska ograničenja izvoza ili mjere s jednakim učinkom, niti će postojeće povećavati.

2. Sva količinska ograničenja izvoza iz stranaka kao i mjere s jednakim učinkom ukinut će se s datumom stupanja na snagu ovog Ugovora.

Članak 12.

Koncesije i poljoprivredna politika

1. Bez obzira na koncesije odobrene prema članku 10.#clanak10 ovog Ugovora odredbe ove glave neće ni na koji način ograničavati stranke u provedbi njihove poljoprivredne politike ili poduzimanju bilo koje mjere u okviru te politike, uključujući provedbu odgovarajućih odredbi u okviru WTO.

2. Stranke će obavijestiti Zajednički odbor o promjenama u provedbi svoje poljoprivredne politike ili poduzetim mjerama koje bi mogle imati utjecaja na međusobnu trgovinu poljoprivrednim proizvodima sukladno ovom Ugovoru. Na zahtjev jedne od stranaka održat će se hitne konzultacije u cilju ispitivanja stanja.

Članak 13.

Posebne zaŠtitne mjere

Bez obzira na ostale odredbe ovog Ugovora, osobito članka 19.#clanak19 ovog Ugovora, te s obzirom na osobitu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda, ako uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne stranke za koje vrijede koncesije odobrene prema ovom Ugovoru prouzroči drugoj stranci ozbiljan poremećaj na tržištu, pogođena će stranka odmah započeti konzultacije radi pronalaženja odgovarajućeg rješenja. U očekivanju takva rješenja, pogođena stranka može poduzimati mjere koje smatra potrebnima. Vrsta i trajanje mjera biti će ograničene na one nužno potrebne kako bi se stanje popravilo.

Članak 14.

Sanitarne i fitosanitarne mjere

1. Stranke će primjenjivati svoje propise na sanitarna i fitosanitarna pitanja na način da oni ne predstavljaju diskriminaciju i nedopušteno ograničavanje trgovine.

2. Veterinarsko-sanitarne mjere kao i poslovi veterinarskih usluga provodit će se u skladu s međunarodnim konvencijama na tom području.

3. Fitosanitarne mjere i poslovi usluga za zaštitu biljaka provodit će se u skladu s međunarodnim konvencijama na tom području.

GLAVA III.

OPĆE ODREDBE

Članak 15.

Unutarnje oporezivanje

1. Stranke će se suzdržati od svake mjere ili prakse unutarnje porezne prirode kojom se, bilo izravno ili neizravno, provodi diskriminacija proizvoda podrijetlom iz jedne od stranaka.

2. Proizvodi koji se izvoze na teritorij stranaka ne mogu uživati pogodnost povrata domaćeg poreza u iznosu koji premašuje iznos neizravnog poreza kojemu oni podliježu.

Članak 16.

Carinske unije, podruČja slobodne trgovine i pograniČna trgovina

1. Ovaj Ugovor neće sprječavati održavanje i uspostavu carinskih unija, područja slobodne trgovine ili dogovora o pograničnoj trgovini u mjeri u kojoj oni ne utječu negativno na trgovinski režim stranaka, te osobito na odredbe u svezi s pravilima o podrijetlu iz ovog Ugovora.

2. Na zahtjev jedne od stranaka, iste će razmijeniti informacije o svakom ugovoru kojim se uspostavlja carinska unija ili područja slobodne trgovine.

Članak 17.

Strukturna prilagodba

1. Stranke mogu poduzeti iznimne mjere ograničenog trajanja koje odstupaju od odredbi članka 4. u obliku povišenih carina.

2. Ove se mjere mogu poduzimati samo u svezi s nerazvijenim industrijama te u nekim sektorima u postupku restrukturiranja ili suočenim s ozbiljnim teškoćama, posebice ako te teškoće izazivaju značajne socijalne probleme.

3. Uvozne carine koje stranke primjenjuju na proizvode podrijetlom iz druge stranke, a koje su uvedene ovim mjerama ne mogu biti više od 25% ad valorem te će sadržavati element preferencije za proizvode podrijetlom iz druge stranke. Ukupna vrijednost uvoza proizvoda koji su predmetom ovih mjera ne može biti viša od 15% ukupnog uvoza industrijskih proizvoda iz druge stranke tijekom posljednje godine za koju postoje statistički podaci kako je to definirano u članku 4.

4. Stranke će obavijestiti Zajednički odbor o svim iznimnim mjerama koje namjeravaju poduzeti te će na zahtjev bilo koje od stranaka održati konzultacije unutar Zajedničkog odbora o tim mjerama i sektorima na koje se te mjere primjenjuju prije njihove primjene. Kada poduzimaju takve mjere, stranke će dati Zajedničkom odboru raspored ukidanja carina uvedenih sukladno ovom članku. Rasporedom će se odrediti postupno ukidanje carina u jednakim godišnjim stopama, a koje će započeti najkasnije dvije godine nakon njihovog uvođenja. Zajednički odbor može odlučiti o drukčijem rasporedu.

Članak 18.

Antidamping i kompenzacijske mjere

Ovaj Ugovor neće ni na koji način utjecati ili sprječavati stranke u poduzimanju antidampinških i kompenzacijskih mjera sukladno Sporazumu o primjeni članka VI GATT-a 1994. i Sporazumu o subvencijama i kompenzacijskim mjerama.

Članak 19.

OpĆe zaŠtitne mjere

Kada se proizvod uvozi u bilo koju od stranaka u toliko povećanim količinama i pod uvjetima da to uzrokuje ili bi moglo prouzročiti:

a) ozbiljne štete za domaće proizvođače sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na teritoriju stranke uvoznice ili

b) ozbiljnih poremećaja u bilo kojem srodnom sektoru gospodarstva ili poteškoća koje bi mogle dovesti do ozbiljnog pogoršanja gospodarskog stanja u određenom području, stranka na koju se to odnosi može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenim člankom 22.

Članak 20.

Reeksport i ozbiljna nestaŠica

1. Kada postupanje sukladno odredbama članaka 6.#clanak6 i 7.#clanak7 ovog Ugovora izazove:

a) reeksport u neku treću zemlju proizvoda na koju stranka izvoznica primjenjuje količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere ili pristojbe s jednakim učinkom; ili

b) ozbiljnu nestašicu ili opasnost od nestašice proizvoda koji je bitan za stranku izvoznicu; te gore navedene stanja dovedu ili će vjerojatno dovesti do većih poteškoća za stranku izvoznicu, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenim u članku 22.

2. Mjere poduzete uslijed stanja utvrđenog u stavku 1. bit će nediskriminirajuće te će se ukinuti kada okolnosti više ne budu opravdavale njihovo postojanje.

Članak 21.

DrŽavni monopoli

1. Stranke će postupno prilagođivati svaki državni monopol komercijalne naravi kako bi zajamčile da do datuma stupanja na snagu ovog Ugovora više ne postoji diskriminacija državljana stranaka glede uvjeta pod kojima se robe nabavljaju i prodaju.

2. Zajednički odbor bit će obaviješten o mjerama koje su usvojene radi ostvarivanja toga cilja.

Članak 22.

Postupak za primjenu zaŠtitnih mjera

1. Prije pokretanja postupka za primjenu zaštitnih mjera utvrđenih sljedećim stavcima ovog članka, stranke će nastojati riješiti sve međusobne nesuglasice izravnim konzultacijama.

2. U slučaju da neka od stranaka uvoz proizvoda koji bi mogao prouzročiti stanje navedeno u članku 19.#clanak19 ovog Ugovora podvrgne upravnom postupku sa svrhom brzog pribavljanja informacija o kretanju trgovinskih tijekova, o tome će obavijestiti drugu stranku.

3. Bez obzira na stavak 7. ovog članka, stranka koja namjerava pribjeći zaštitnim mjerama odmah će o tome izvijestiti drugu stranku i dostaviti joj sve informacije s tim u svezi. Stranke će bez odgađanja održati konzultacije unutar Zajedničkog odbora radi pronalaženja obostrano prihvatljivog rješenja.

4. a) Glede članaka 18.#clanak18, 19.#clanak19 i 20.#clanak20 ovog Ugovora, Zajednički će odbor ispitati slučaj te može donijeti bilo koju odluku potrebnu za okončanje poteškoća o kojima ga je izvijestila pogođena stranka. U slučaju da se odluka ne donese u roku od trideset dana od dana upućivanja predmeta Zajedničkom odboru, pogođena stranka može uvesti potrebne mjere za poboljšanje stanja.

b) Glede članka 36.#clanak36 ovog Ugovora, pogođena stranka može poduzeti odgovarajuće mjere nakon obavljenih konzultacija ili isteka roka od tri mjeseca od dana prve pisane obavijesti drugoj stranci.

c) Glede članaka 27.#clanak27 i 28.#clanak28 ovog Ugovora, pogođena će stranka pružiti Zajedničkom odboru svu potrebnu pomoć za ispitivanje slučaja te će tamo gdje treba dokinuti spornu praksu. Ako stranka ne prekine sa spornom praksom u roku koji odredi Zajednički odbor, ili ako Zajednički odbor ne postigne suglasnost u roku od trideset radnih dana o predmetu koji mu je upućen, pogođena stranka može usvojiti odgovarajuće mjere radi rješavanja teškoća proizašlih iz sporne prakse.

5. O zaštitnim mjerama odmah se izvješćuje druga stranka. Opseg i trajanje mjera ograničavaju se na najnužnije za poboljšanje stanja koje je dovelo do njihove primjene te neće premašivati štetu prouzročenu spornom praksom ili poteškoćom. Prednost imaju mjere koje najmanje remete provedbu ovoga Ugovora.

6. Poduzete zaštitne mjere bit će predmetom povremenih konzultacija unutar Zajedničkog odbora radi njihova ublažavanja ili ukidanja kad stanje više ne bude opravdavalo njihovo postojanje.

7. Ako je zbog izvanrednih okolnosti koje zahtijevaju hitno djelovanje nemoguće prethodno proučiti predmet, pogođena stranka može u slučajevima iz članaka 18.#clanak18, 19.#clanak19 i 20.#clanak20 ovog Ugovora smjesta primijeniti privremene mjere nužne za poboljšanje stanja. O tim će se mjerama bez odgode poslati obavijest, te će se konzultacije između stranaka održati unutar Zajedničkog odbora čim prije.

Članak 23.

OpĆe iznimke

Ovim Ugovorom ne sprječava se zabrana ili ograničavanje uvoza, izvoza ili provoza roba iz razloga javnog morala, javnog reda ili javne sigurnosti; zaštite života i zdravlja ljudi, životinja ili biljaka i okoliša; zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti; zaštite intelektualnog vlasništva ili odredbi o zlatu i srebru i zaštiti iscrpivih prirodnih izvora, ukoliko su takve mjere na snazi u svezi s ograničenjima domaće proizvodnje ili potrošnje. Takve zabrane ili ograničenja neće, međutim, biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine između stranaka.

Članak 24.

Pravila o podrijetlu i suradnja carinskih uprava

1. Protokol 2. ovog Ugovora utvrđuje pravila o podrijetlu te odgovarajuće načine carinske suradnje.

2. Stranke će poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući i redoviti nadzor od strane Zajedničkog odbora, te dogovore oko carinske suradnje, radi osiguranja učinkovite i usklađene primjene odredbi Protokola 2. i članaka 2.#clanak2 do 8.#clanak8, 12.#clanak12 i 15.#clanak15 i stavka 1. članka 16.#clanak16 ovoga Ugovora te radi smanjenja formalnosti u trgovini u najvećoj mogućoj mjeri i radi postizanja obostrano zadovoljavajućih rješenja za sve poteškoće koje proiziđu iz provedbe tih odredbi.

Članak 25.

Suradnja u sluČaju prijevara

Obje stranke suglasne su da će surađivati na smanjivanju mogućnosti za prijevaru u primjeni trgovinskih odredbi ovog Ugovora.

Bez obzira na ostale odredbe ovog Ugovora, a posebice članaka 13.,19. i 25. Protokola 2., kad jedna od stranaka ustanovi da postoje dostatni dokazi o prijevari, kao što je znatno povećanje trgovine proizvodima od jedne stranke prema drugoj iznad razine koja odražava gospodarske uvjete poput uobičajenih proizvodnih i izvoznih mogućnosti, ili pak uskraćivanje upravne suradnje koja je potrebna kako bi druga stranka provjerila dokaze o podrijetlu, obje će stranke odmah započeti konzultacije radi pronalaženja odgovarajućega rješenja. Do pronalaženja takva rješenja pogođena stranka može poduzeti odgovarajuće mjere koje smatra nužnima. Pri odabiru tih mjera prednost će se dati mjerama koje najmanje remete provedbu dogovora utvrđenih ovim Ugovorom.

Članak 26.

PlaĆanja

Sva plaćanja proizišla iz trgovine robama, uslugama i pravima na nematerijalnu robu između stranaka vršit će se u konvertibilnoj valuti sukladno nacionalnom zakonodavstvu stranaka.

Članak 27.

Pravila trŽiŠnog natjecanja u poduzetniŠtvu

1. Sljedeće je nespojivo s ispravnom primjenom Ugovora u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između stranaka:

a) svi ugovori između poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika ili usklađene prakse poduzetnika kojima je cilj ili učinak sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

b) zloporaba vodećeg položaja od strane jednog ili više poduzetnika na teritoriju stranaka u cjelini ili na njihovom većem dijelu.

2. Odredbe stavka 1. ovog članka, primjenjuju se na aktivnosti svih poduzeća, uključujući i javna poduzeća te poduzeća kojima stranke odobre posebna ili ekskluzivna prava. Poduzeća kojima su povjerene uslužne djelatnosti od općeg gospodarskog interesa ili ona koja su po svojoj naravi monopol koji ostvaruje prihod, podliježu odredbama stavka 1. ukoliko primjena tih odredbi ne sprječava provedbu odgovarajućih javnih ovlasti koje su im dodijeljene, pravno ili stvarno.

3. Za proizvode iz glave II ovog Ugovora, odredbe stavka 1. (a) neće se primjenjivati na one ugovore, odluke i prakse koje čine sastavni dio ustroja nacionalnog tržišta.

4. Ako neka od stranaka smatra da je određena praksa u neskladu sa stavcima 1., 2. i 3. ovog članka te ako takva aktivnost nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete za interese te stranke ili materijalne štete njezinoj domaćoj industriji, pogođena stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 22#clanak22 ovog Ugovora.

Članak 28.

DrŽavna potpora

1. Svaka potpora dobivena od stranke ili putem državnih izvora u bilo kojemu obliku, koja ometa ili prijeti ometanjem tržišnog natjecanja davanjem prednosti određenim poduzećima ili proizvodnji određenih roba, u suprotnosti je s pravilnom primjenom ovoga Ugovora ukoliko utječe na trgovinu između stranaka.

2. Odredbe stavka 1. ne primjenjuju se na proizvode iz glave II. ovog Ugovora.

3. Stranke će osigurati transparentnost na području državne potpore, između ostalog, putem godišnjih izvješća Zajedničkom odboru o ukupnom iznosu i raspodjeli dodijeljene potpore te će na zahtjev druge stranke dostaviti informacije o programima potpore i konkretnim pojedinačnim slučajevima državne potpore.

4. Ako stranka smatra da je određena aktivnost:

– u neskladu s uvjetima iz stavka 1., ili

– nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete interesima te stranke, ili materijalne štete njezinoj domaćoj industriji,

ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s odredbama navedenim u članku 22.#clanak22 ovog Ugovora.

Takve odgovarajuće mjere mogu se poduzeti jedino u skladu s postupcima i pod uvjetima utvrđenim Ugovorom o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, posebice GATT-a 1994. te drugih odgovarajućih instrumenata dogovorenih na njegovoj osnovi, koji su primjenjivi između stranaka.

Članak 29.

TeŠkoĆe u svezi s platnom bilancom

Kada jedna od stranaka ima ozbiljnih teškoća s platnom bilancom ili joj one prijete, ta stranka može sukladno uvjetima utvrđenim u okviru GATT-a 1994. i članka VIII. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, poduzeti mjere ograničenja, uključujući i mjere u svezi uvoza, ograničenog trajanja koje ne mogu prelaziti ono što je nužno za poboljšanje stanja platne bilance. Te će se mjere postupno ublažavati s poboljšanjem platne bilance i ukinut će se kad uvjeti više ne opravdavaju njihovo postojanje. Pogođena stranka odmah će o njihovu uvođenju i gdje god je moguće o vremenskom rasporedu njihova uklanjanja obavijestiti drugu stranku.

Članak 30.

ZaŠtita intelektualnog vlasniŠtva

1. Stranke će odobriti i osigurati odgovarajuću i djelotvornu zaštitu prava intelektualnog vlasništva na nediskriminirajućoj osnovi, uključujući djelotvorne mjere za zaštitu od kršenja tih prava, a naročito od krivotvorenja i plagijata. Stranke su suglasne da će se pridržavati osnovnih normi multilateralnih sporazuma navedenih u Dodatku IV.

2. Za potrebe ovoga Ugovora izraz »intelektualno vlasništvo« odnosi se prije svega na zaštitu autorskih i srodnih prava, uključujući kompjutorske programe i baze podataka, prava izumitelja, autorskog oblikovanja, patente i oblikovanje predmeta opće uporabe, zaštitne znakove, industrijsko oblikovanje i topografiju integriranih krugova, geografske oznake uključujući oznaku o podrijetlu kao i neobjavljene podatke o »know-how-u«.

3. Stranke u provedbi svojih obveza u skladu s međunarodnim sporazumima i zakonima koji se primjenjuju na prava intelektualnog vlasništva, neće odobravati državljanima druge stranke tretman manje povoljan od onog koji odobravaju državljanima treće zemlje.

4. Stranke će surađivati u pitanjima intelektualnog vlasništva. Na zahtjev bilo koje od stranaka, održat će se konzultacije stručnjaka o tim pitanjima, poglavito glede aktivnosti u svezi s postojećim ili budućim međunarodnim konvencijama o usklađivanju, upravljanju ili provedbi zaštite intelektualnog vlasništva, o aktivnostima međunarodnih organizacija poput Svjetske trgovinske organizacije i Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo kao i o odnosima stranaka s bilo kojom trećom zemljom u pitanjima intelektualnog vlasništva.

5. Stranke će redovno nadzirati provedbu ovog članka. Ukoliko se pojave poteškoće u trgovini između stranaka u svezi zaštite intelektualnog vlasništva, bilo koja od stranaka može zatražiti hitne konzultacije u cilju nalaženja obostrano zadovoljavajućeg rješenja.

Članak 31.

Javne nabave

1. Stranke smatraju da je liberalizacija tržišta javnih nabavki, jedan od ciljeva ovoga Ugovora. Stranke namjeravaju raspisati natječaje za javne nabavke na temelju nediskriminacije i uzajamnosti.

2. Stranke će postupno donijeti pravila, uvjete i postupke za provođenje javnih nabavki te će dobavljačima iz druge stranke odobriti pristup postupcima dodjele ugovora na tržištima javnih nabavki koji neće biti manje povoljan od onog koji ga odobri društvima bilo koje treće zemlje.

3. Zajednički odbor će ispitati događanja u svezi s postizanjem ciljeva iz ovog članka te može predložiti praktične načine primjene odredbi stavka 2. radi osiguravanja slobodnog pristupa, transparentnosti, ravnoteže prava i obveza. Tijekom ispitivanja po ovom stavku ovog članka Zajednički odbor može razmotriti, posebno s obzirom na međunarodne propise iz ove oblasti, mogućnost proširenja opsega i/ili stupnja tržišne otvorenosti predviđene stavkom 2.

4. Stranke će nastojati pristupiti odgovarajućim Sporazumima ugovorenim pod okriljem GATT-a 1994 i Sporazuma o osnivanju WTO-a.

Članak 32.

Usluge i ulaganja

1. Stranke ovog Ugovora svjesne su rastućeg značaja pojedinih područja kao što su usluge i ulaganja. U nastojanju postupnog razvoja i širenja suradnje, posebno u sklopu europskih integracija, odlučne su surađivati u cilju postizanja postupne liberalizacije i međusobnog otvaranja tržišta za ulaganja i trgovinu uslugama, a u skladu s bitnim odredbama Općeg sporazuma o trgovini i uslugama.

2. Stranke će o toj suradnji raspravljati na Zajedničkom odboru s ciljem razvoja i unapređenja odnosa utvrđenih ovim člankom.

GLAVA IV.

INSTITUCIONALNE I KONAČNE ODREDBE

Članak 33.

ZajedniČki odbor

1. Ovime se osniva Zajednički odbor sastavljen od predstavnika obje stranke.

2. Zajednički odbor nadzirat će i upravljati provedbom ovog Ugovora.

3. U svrhu pravilne primjene ovog Ugovora, stranke će razmjenjivati informacije te će se na zahtjev bilo koje od stranaka održati konzultacije unutar Zajedničkog odbora. Zajednički odbor stalno će razmatrati mogućnost daljnjeg uklanjanja prepreka u trgovini između stranaka.

4. Zajednički odbor može donositi odluke u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom. O ostalim pitanjima Zajednički odbor može davati preporuke.

Članak 34.

Postupci ZajedniČkog odbora

1. U svrhu pravilne primjene ovog Ugovora, Zajednički odbor će se sastajati kad god je to potrebno, ali najmanje jednom godišnje. Svaka od stranaka može zatražiti održavanje sastanka.

2. Zajednički odbor postupat će na temelju konsenzusa.

3. Ako predstavnik neke od stranaka u Zajedničkom odboru prihvati neku odluku, uz rezervu ispunjenja svih unutarnjih zakonskih uvjeta, ta odluka stupa na snagu ako ne sadrži neki kasniji datum, na dan primitka pisane obavijesti o ispunjenju takvih uvjeta.

4. Za potrebe ovog Ugovora Zajednički će odbor usvojiti poslovnik, koji će između ostalog sadržavati odredbe o sazivanju sastanaka i određivanju predsjedavajućeg i trajanju njegovog mandata.

5. Zajednički odbor može odlučiti o osnivanju pododbora i radnih grupa za koje smatra da su mu potrebni kao pomoć u izvršavanju njegovih zadaća.

Članak 35.

Sigurnosne iznimke

1. Ništa u ovom Ugovoru ne sprječava stranke u poduzimanju bilo koje mjere koju smatraju neophodnom zbog:

a) sprječavanja objave informacije suprotno osnovnim interesima sigurnosti;

b) zaštite osnovnih sigurnosnih interesa ili radi provedbe međunarodnih obveza ili nacionalnih politika:

i) u svezi s prometom oružja, streljiva i ratnog materijala, ukoliko takve mjere ne narušavaju uvjete natjecanja u svezi s proizvodima koji nisu namijenjeni u izričito vojne svrhe, kao i u svezi s prometom drugim takvim robama, materijalima ili uslugama izravno ili neizravno za potrebe opskrbe vojske, ili

ii) u svezi s neširenjem bioloških i kemijskih oružja, nuklearnog oružja ili ostalih nuklearnih eksplozivnih naprava; ili

iii) u vrijeme rata ili druge ozbiljne međunarodne napetosti koja predstavlja ratnu opasnost.

Članak 36.

Ispunjenje obveza

1. Stranke će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale ispunjenje ciljeva i obveza iz ovog Ugovora.

2. Ako jedna stranka smatra da druga stranka nije ispunila neku svoju obvezu prema ovom Ugovoru, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenim u članku 22.

Članak 37.

Razvojna klauzula

1. Kad jedna stranka smatra da bi u interesu gospodarstava stranaka bilo korisno razviti i produbiti odnose uspostavljene ovim Ugovorom njihovim proširenjem na područja koja nisu obuhvaćena ovim Ugovorom, uputit će drugoj stranci obrazložen zahtjev. Stranke mogu dati naputak Zajedničkom odboru da ispita takav zahtjev i da im gdje je to opravdano, da svoje preporuke, osobito u pogledu započinjanja pregovora.

2. Sporazumi koji proizlaze iz postupka spomenutog u stavku 1. podliježu ratifikaciji ili odobrenju stranaka sukladno njihovom nacionalnom zakonodavstvu.

Članak 38.

Izmjene i dopune

Izmjene i dopune ovog Ugovora koje nisu spomenute stavkom 3. članka 34., a koje je odobrio Zajednički odbor, stupit će na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem kojom se potvrđuje da su ispunjeni svi potrebni uvjeti predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje tih izmjena i dopuna na snagu.

Članak 39.

Dodaci i protokoli

1. Dodaci i protokoli ovom Ugovoru čine njegov sastavni dio.

2. Zajednički odbor može odlučiti o izmjenama i dopunama dodataka i protokola ovom Ugovoru sukladno odredbama stavka 2. članka 34.

3. U tom će slučaju izmjene i dopune stupiti na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem kojom se potvrđuje da su ispunjeni svi potrebni uvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovih izmjena i dopuna.

Članak 40.

Trajanje i otkaz Ugovora

1. Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

2. Svaka od stranaka može otkazati ovaj Ugovor putem pisane obavijesti drugoj stranci, diplomatskim putem. Ovaj Ugovor prestaje prvog dana sedmog mjeseca nakon datuma primitka obavijesti o otkazu.

3. Stranke su sporazumne da će se u slučaju da bilo koja od stranaka postane članicom Europske unije, ta stranka povući iz ovog Ugovora najkasnije dan prije nego što članstvo stupi na snagu i bez ikakve naknade drugoj stranci zbog izmijenjenih uvjeta trgovanja.

Članak 41.

Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor podliježe ratifikaciji. Stupit će na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon datuma primitka posljednje pisane obavijesti, diplomatskim putem, kojom stranke obavještavaju jedna drugu da su ispunjeni svi potrebni uvjeti predviđeni njihovim unutarnjim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Ugovora.

U potvrdu toga, niže potpisani propisno ovlašteni opunomoćenici potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 27. mjeseca rujna 2002. godine, u dva izvornika na hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju neslaganja u tumačenju prevladat će engleski tekst.

Za Republiku Hrvatsku Za Republiku Albaniju

dr. sc. Ljubo Jurčić, Arben Malaj,

ministar ministar

gospodarstva Republike gospodarstva Republike

Hrvatske Albanije

DODATAK IV.

(iz stavka 1. članka 24.)

1. Stavak 1. članka 24. odnosi se na sljedeće višestrane konvencije:

– WTO Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS Sporazum) od 15. travnja 1994.;

– Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju od 26. listopada 1961. (Rimska konvencija);

– Nicanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova (Ženeva, 1977. izmijenjen i dopunjen 1979.);

– Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka (Budimpešta, 1977.);

– Međunarodna konvencija o zaštiti novih biljnih vrsta (UPOV, Ženeva, 1991.).

Zajednički odbor može odlučiti da stavak 1. članka 24. može uključiti i ostale višestrane konvencije.

2. Stranke potvrđuju značaj koji pripisuju obvezama koje proizlaze iz sljedećih višestranih konvencija:

– Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela od 09. rujna 1971. (Pariški dokument, 1971.);

– Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva od 20. ožujka 1996. (Stockholmski dokument 1967. izmijenjen i dopunjen 1979.);

– Ugovor o suradnji na području patenata (Washington, 1970., izmijenjen i dopunjen 1979. i izmijenjen 1984.).

PROTOKOL 1.

(iz članka 10.)

RAZMJENA POLJOPRIVREDNIH KONCESIJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE
I REPUBLIKE ALBANIJE

1. Proizvodi podrijetlom iz Republike Hrvatske navedeni u Dodatku A ovom Protokolu uvozit će se u Republiku Albaniju uz nultu stopu carine u okviru kvota navedenih u ovom Dodatku.

2. Proizvodi podrijetlom iz Republike Albanije navedeni u Dodatku B ovom Protokolu uvozit će se u Republiku Hrvatsku uz nultu stopu carine u okviru kvota navedenih u ovom Dodatku.

PROTOKOL 2

definicija pojma »proizvoda s podrijetlom« i naČini upravne suradnje

SADRŽAJ

GLAVA I. OPĆE ODREDBE

– Članak 1. Definicije

GLAVA II. DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA
S PODRIJETLOM«

– Članak 2. Opći uvjeti

Članak 3. Dvostrana kumulacija

Članak 4. (ovaj Protokol ne sadrži članak 4.)

Članak 5. Proizvodi dobiveni u cijelosti

Članak 6. Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

Članak 7. Nedostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

Članak 8. Kvalifikacijska jedinica

Članak 9. Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Članak 10. Slogovi

Članak 11. Neutralni elementi

GLAVA III. TERITORIJALNI UVJETI

Članak 12. Načelo teritorijalnosti

Članak 13. Izravni prijevoz

Članak 14. Izložbe

GLAVA IV. (ovaj Protokol ne sadrži GLAVU IV)

Članak 15. (ovaj Protokol ne sadrži Članak 15.)

GLAVA V. DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16. Opći uvjeti

Članak 17. Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 18. Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 19. Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 20. Izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanoga ili popunjenog dokaza o podrijetlu

– Članak 20.a Računovodstveno razdvajanje

Članak 21. Uvjeti za davanje izjave na računu

Članak 22. Ovlašteni izvoznik

Članak 23. Valjanost dokaza o podrijetlu

Članak 24. Podnošenje dokaza o podrijetlu

Članak 25. Uvoz u djelomičnim pošiljkama

Članak 26. Izuzeća od dokazivanja podrijetla

Članak 27. Dokazne isprave

Članak 28. Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

Članak 29. Nepodudarnost i formalne pogreške

Članak 30. Iznosi iskazani u eurima

GLAVA VI. ORGANIZACIJA UPRAVNE SURADNJE

Članak 31. Uzajamna pomoć

Članak 32. Provjera dokaza o podrijetlu

Članak 33. Rješavanje sporova

Članak 34. Kazne

Članak 35. Slobodne zone

GLAVA VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36. Pododbor za carinska pitanja i podrijetlo robe

Članak 37. Prilozi

Članak 38. Roba u tranzitu ili na skladištenju

Popis priloga

Prilog I: Uvodne napomene uz popis u Prilogu II

Prilog II: Popis prerada ili obrada što ih je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom

Prilog III: Obrasci potvrde o prometu robe EUR.1 i zahtjeva za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1

Prilog IV: Tekst izjave na računu

Prilog V: Nastavak primjene harmoniziranih preferencijalnih pravila podrijetla

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovoga Protokola:

a) »izrada« označuje svaku obradu ili preradu, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

b) »materijal« označuje svaki sastojak, sirovinu, sastavnicu ili dio itd. koji služi u izradi određenoga proizvoda;

c) »proizvod« označuje proizvod koji se dobiva postupkom izrade, čak i ako je namijenjen za uporabu u nekom drugom proizvodnom postupku;

d) »robe« označuje i materijal i proizvode;

e) »carinska vrijednost« označuje vrijednost koja je utvrđena u skladu sa Ugovorom o provedbi članka VII. Općega ugovora o carinama i trgovini 1994 (Ugovor Svjetske trgovinske organizacije o određivanju carinske vrijednosti);

f) »cijena fco tvornica« označuje cijenu koja je plaćena za određeni proizvod u korist proizvođača u ugovornoj stranki u čijoj je tvrtki obavljen posljednji postupak obrade ili prerade, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih uporabljenih materijala, umanjenu za sve domaće poreze koji podliježu ili bi mogli podlijegati povratu po obavljenom izvozu dobivenoga proizvoda;

g) »vrijednost materijala« označuje carinsku vrijednost u trenutku uvoza uporabljena materijala bez podrijetla ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je nemoguće utvrditi, na prvu utvrdivu cijenu plaćenu za materijal u ugovornoj stranci;

h) »vrijednost materijala s podrijetlom« označuje vrijednost materijala sukladno definiciji iz točke (g), koja se primjenjuje mutatis mutandis;

i) »dodana vrijednost« razumijeva cijenu proizvoda na paritetu fco tvornica, umanjenu za carinsku vrijednost svih ugrađenih materijala s podrijetlom iz druge ugovorne stranke ili, ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može provjeriti, a koja je plaćena za materijale u jednoj od ugovornih stranaka;

j) »poglavlja« i »tarifni brojevi« označuju poglavlja i tarifne brojeve (četveroznamenkaste brojeve) koji se upotrebljavaju u nazivlju koje tvori Harmonizirani sustav naziva i označivanja robe (u daljnjem tekstu »Harmonzirani sustav« ili »HS«);

k) »razvrstan« označuje razvrstavanje određenoga proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

l) »pošiljka« označuje proizvode koji se ili otpremaju istodobno od određenoga izvoznika do određenoga primatelja ili su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja se odnosi na njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili su, ako takva isprava ne postoji, obuhvaćeni jednim računom;

m) »područje« uključuje i teritorijalne vode;

n) »euro« označuje jedinstvenu valutu Europske monetarne unije.

GLAVA II.

DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA
S PODRIJETLOM«

Članak 2.

OpĆi uvjeti

Za potrebe provedbe ovoga Ugovora smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz ugovorne stranke:

a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u ugovornoj stranci u smislu članka 5.;

b) proizvodi koji su dobiveni u ugovornoj stranci, ali sadrže materijal koji nije ondje dobiven u cijelosti, pod uvjetom da je odnosni materijal podvrgnut u toj ugovornoj stranci dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6.

Članak 3.

Dvostrana kumulacija podrijetla

Materijali podrijetlom iz ugovorne stranke smatrat će se materijalima podrijetlom iz druge ugovorne stranke kada su ugrađeni u proizvod ondje dobiven. Ti materijali ne moraju biti nužno podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da su podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi obradu ili preradu iz članka 7. stavak 1. ovog Protokola.

Članak 4.

(ovaj Protokol ne sadrži članak 4.)

Članak 5.

Proizvodi dobiveni u cijelosti

1. Smatra se da su dobiveni u cijelosti u ugovornoj stranci:

a) mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njihova tla ili s njihova morskoga dna;

b) biljni proizvodi ondje ubrani ili požnjeveni;

c) žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

d) proizvodi proizvedeni od ondje uzgojenih živih životinja;

e) proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim;

f) proizvodi morskoga ribolova i drugi proizvodi koje su njihova plovila izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda ugovornih stranaka;

g) proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih pod točkom (f);

h) rabljeni proizvodi ondje prikupljeni namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene gume koje su prikladne isključivo za protektiranje guma ili uporabu u obliku otpada;

i) otpad i otpadni materijal nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obavljenih;

j) proizvodi koji su izvađeni s morskoga dna ili podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju isključivo pravo na eksploataciju toga dna ili podzemlja;

k) roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda koji su navedeni pod točkom (a) do (j);

2. Izrazi »njihova plovila« i »njihovim brodovima tvornicama« iz stavka 1. točka (f) odnosno (g) primjenjuju se isključivo na plovila i brodove tvornice:

a) koji su registrirani ili upisani u ugovornoj stranci;

b) koji plove pod zastavom ugovorne stranke;

c) koji se u omjeru od najmanje 50 posto nalaze u vlasništvu državljana ugovorne stranke, odnosno trgovačkoga društva sa sjedištem u jednoj od ovih država, čiji su direktor ili direktori, predsjednik uprave ili nadzornoga odbora i većina članova te uprave ili odbora državljani odnosne ugovorne stranke i čija polovica kapitala, u slučaju partnerstava ili društava s ograničenom odgovornošću, a povrh svega navedenoga, pripada tim državama ili javnim tijelima odnosno državljanima tih država;

d) čiji su zapovjednik i časnici državljani ugovornih stranaka; i

e) u čijem osoblju najmanje 75 posto otpada na državljane ugovornih stranaka.

Članak 6.

Dostatno obraĐeni ili preraĐeni proizvodi

1. Za potrebe članka 2. proizvodi koji nisu dobiveni u cijelosti smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima ako su ispunjeni uvjeti koji su navedeni u popisu iz Priloga II.

U slučaju svih proizvoda koji su obuhvaćeni ovim Ugovorom, gore se spomenuti uvjeti odnose na vrstu obrade ili prerade kojoj se mora podvrgnuti materijal bez podrijetla koji služi u proizvodnji te se primjenjuje isključivo u vezi s takvim materijalom. Prema tomu, ako se određeni proizvod koji je ispunjavanjem uvjeta koji su navedeni u popisu stekao status proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka upotrebljava u proizvodnji nekoga drugoga proizvoda, na njega se ne primjenjuju uvjeti koji su primjenjivi na proizvod u koji je ugrađen, a materijal bez podrijetla, koji se možebitno upotrebljavao u njegovoj proizvodnji, ne uzima se u obzir.

2. Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka materijal bez podrijetla koji se, sukladno uvjetima koji su navedeni u popisu, ne bi trebao upotrebljavati u proizvodnji određenoga proizvoda, može se unatoč tomu upotrebljavati pod uvjetom da:

a) njegova ukupna vrijednost ne prelazi 10 posto tvorničke cijene tog proizvoda;

b) da zbog primjene ovoga stavka nije premašen ni jedan od postotaka koji su navedeni u popisu u vezi s najvišom vrijednošću materijala bez podrijetla.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na proizvode koji potpadaju pod poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

3. Odredbe stavaka 1. i 2. primjenjivat će se sukladno odredbama članka 7.

Članak 7.

Nedostatno obraĐeni ili preraĐeni proizvodi

1. Bez utjecaja na stavak 2. sljedeći postupci smatrat će se obradom ili preradom nedostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bilo da su zahtjevi iz članka 6. zadovoljeni ili da nisu:

a) postupci kojima se jamči očuvanje robe u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja;

b) rastavljanje i sastavljanje pošiljaka;

c) pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, hrđe, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

d) glačanje ili prešanje tekstila;

e) jednostavni postupci bojenja i laštenja;

f) ljuštenje, djelomično ili potpuno izbjeljivanje, poliranje i glaziranje žitarica i riže;

g) postupci bojenja šećera ili izrade kocki šećera;

h) lupljenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, orašastih plodova i povrća;

i) oštrenje, jednostavno brušenje ili jednostavno rezanje;

j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, stupnjevanje, slaganje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

k) jednostavno pakiranje u staklenke, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

l) stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipova i drugih sličnih prepoznatljivih znakova na proizvode ili njihovu ambalažu;

m) jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste;

n) jednostavno sastavljanje dijelova proizvoda radi dobivanja proizvoda u cijelosti ili rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove;

o) kombinacija dvaju ili više postupaka koji su navedeni pod točkom (a) do (n);

p) klanje životinja.

2. Kako bi se utvrdilo da li se obrada ili prerada kojoj je podvrgnut određeni proizvod može smatrati nedostatnom u smislu stavka 1. ovoga članka, u obzir će se, zajednički gledano, uzeti svi radni postupci koji su obavljeni na nekom proizvodu u ugovornoj stranci.

Članak 8.

Kvalifikacijska jedinica

1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovoga Protokola konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba razvrstava uporabom nomenklature iz Harmoniziranoga sustava.

Prema tomu:

a) kada se proizvod sastavljen od skupine ili skupa predmeta svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranoga sustava, takva cjelina tvori kvalifikacijsku jedinicu;

b) kada se pošiljka sastoji od više istovjetnih proizvoda koji su razvrstani u isti tarifni broj Harmoniziranoga sustava, pri primjeni odredaba ovoga Protokola svaki se proizvod mora uzeti pojedinačno.

2. Kad se u skladu s Općim pravilom 5. Harmoniziranoga sustava, za potrebe razvrstavanja, ambalaža uključuje zajedno s proizvodom, ona će se uključiti i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 9.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Pribor, zamjenski dijelovi i alati koji se šalju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatrat će se sastavnim dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 10.

Slogovi

Slogovi, kako su definirani Općim pravilom 3. Harmoniziranoga sustava, smatrat će se proizvodom s podrijetlom kada sve komponente sloga imaju podrijetlo. Međutim, kada se slog sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, smatrat će se proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15 posto cijene sloga fco tvornica.

Članak 11.

Neutralni elementi

Kako bi se utvrdilo je li određeni proizvod s podrijetlom, nije potrebno odrediti podrijetlo onoga što je možebitno upotrijebljeno u njegovoj izradi, kako slijedi:

a) energija i gorivo;

b) postrojenja i oprema;

c) strojevi i alati;

d) roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena ulasku u konačni sastav proizvoda.

GLAVA III.

TERITORIJALNI UVJETI

Članak 12.

NaČELO TERITORIJALNOSTI

1. Osim u slučajevima predviđenim člankom 3. i stavkom 3. ovog članka, uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom koji su navedeni u glavi II, moraju bez prekida biti stalno ispunjeni u ugovornim strankama.

2. Osim u slučajevima predviđenim člankom 3., ako se roba s podrijetlom, koja je izvezena u neku treću zemlju iz jedne od ugovornih stranaka, u njih vrati, ona se mora smatrati robom bez podrijetla, osim ako se carinskim vlastima ne pruže zadovoljavajući dokazi o tome:

a) da je vraćena upravo ona roba koja je bila izvezena; i

b) da roba nije bila podvrgnuta nikakvim postupcima, osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se očuvala u dobrom stanju dok se nalazila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Na stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima iz glave II neće utjecati postupci obrade ili prerade koji su izvan ugovornih stranaka obavljeni na materijalu koji je iz jedne od ugovornih stranaka izvezen i nakon toga ponovno uvezen, pod uvjetom:

a) da je taj materijal dobiven u cijelosti u jednoj od ugovornih stranaka ili je prije izvoza prošao obradu ili preradu veću od nedostatnih postupaka navedenih u članku 7.; i

b) da se carinskim vlastima mogu podnijeti zadovoljavajući dokazi o tome:

(i) da je ponovno uvezena roba dobivena obradom ili preradom izvezena materijala; i

(ii) da ukupna dodana vrijednost koja je ostvarena izvan ugovornih stranaka primjenom odredaba ovoga članka ne prelazi 10 posto cijene proizvoda fco tvornica krajnjega proizvoda za koji se traži stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

4. Za potrebe primjene stavka 3. uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, koji su navedeni u glavi II neće se primjenjivati na obradu ili preradu koja je obavljena izvan ugovornih stranaka. Međutim, kada je u popisu iz Priloga II za određivanje statusa podrijetla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez podrijetla, ukupna vrijednost materijala bez podrijetla koji su ugrađeni na teritoriju odnosne ugovorne stranke, zajedno s ukupnom dodanom vrijednošću ostvarenom izvan ugovornih stranaka, ovisno o kojoj je riječ, uz primjenu ovoga članka, ne smije premašiti navedeni postotak.

5. Za potrebe primjene odredaba stavaka 3. i 4. ovoga članka smatrat će se da »ukupna dodana vrijednost« razumijeva sve troškove koji nastanu izvan ugovornih stranaka, uključujući i vrijednost materijala koji je tamo ugrađen.

6. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji ne ispunjavaju uvjete koji su navedeni u popisu iz Priloga II i koji se mogu smatrati dostatno obrađenima ili prerađenima jedino ako se primijene opća odstupanja predviđena člankom 6. stavak 2.

7. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji se razvrstavaju u poglavlja 50. do 63. Harmoniziranoga sustava.

8. Svaki postupak obrade ili prerade koji je obuhvaćen odredbama ovoga članka i koji je obavljen izvan ugovornih stranaka obavljat će se po postupku vanjske prerade ili sličnim postupcima.

Članak 13.

Izravni prijevoz

1. Povlašteni tretman predviđen Ugovorom primjenjuje se isključivo na proizvode koji zadovoljavaju uvjete iz ovoga Protokola i čiji se prijevoz obavlja izravno između ugovornih stranaka. Međutim, proizvodi koji predstavljaju jednu pošiljku mogu se prevoziti i preko teritorija trećih zemalja, pri čemu je, ako to nalažu okolnosti, na tim teritorijima moguć i njihov pretovar ili privremeno skladištenje, pod uvjetom da ti proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih vlasti u zemlji provoza ili skladištenja te da nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim istovara, ponovnoga utovara ili kakva drugoga postupka koji se obavlja kako bi se očuvali u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti i preko teritorija koji nisu teritoriji ugovornih stranaka.

2. Carinskim vlastima zemlje uvoznice podnosit će se dokazi o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, i to predočenjem:

a) jedinstvene prijevozne isprave kojom je obuhvaćen prolazak robe od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza; ili

b) potvrde koju izdaju carinske vlasti zemlje provoza:

(i) u kojoj se navodi točan opis proizvoda;

(ii) u kojoj se navode datumi istovara i ponovnoga utovara proizvoda i, prema potrebi, nazivi brodova ili drugih uporabljenih prijevoznih sredstava; i

(iii) kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili

c) u nedostatku navedenoga, bilo kakvih dostatnih isprava.

Članak 14.

IzloŽbe

1. Na proizvode s podrijetlom koji su poslani radi izlaganja izvan ugovornih stranaka i nakon izložbe prodani radi izvoza u jednu od ugovornih stranaka, pri uvozu primjenjivat će se odredbe Ugovora, pod uvjetom da se carinskim vlastima podnesu zadovoljavajući dokazi o tome:

a) da je izvoznik te proizvode poslao iz ugovornih stranaka u zemlju u kojoj se izložba održava te da ih je tamo izložio;

b) da je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u ugovornoj stranki;

c) da su proizvodi, poslani za vrijeme izložbe ili neposredno nakon nje, upravo onakvi kakvi su bili upućeni na izložbu; i

d) da proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu upotrijebljeni ni u koju drugu svrhu osim izlaganja na toj izložbi.

2. Dokaz o podrijetlu se mora izdati ili sastaviti u skladu s odredbama glave V te na uobičajen način podnijeti carinskim vlastima zemlje uvoznice. Na dokazu se mora naznačiti naziv i adresa izložbe. Prema potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izloženi.

3. Stavak 1. ovoga članka primjenjivat će se na sve trgovačke, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične priredbe ili izlaganja koja se ne priređuju u privatne svrhe u prodavaonicama ili poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda i tijekom kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

GLAVA IV.

(ovaj Protokol ne sadrži glavu IV.)

Članak 15.

(ovaj Protokol ne sadrži članak 15.)

GLAVA V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16.

OpĆi uvjeti

1. Povlastice koje su predviđene odredbama Ugovora primjenjivat će se na proizvode podrijetlom iz ugovorne stranke pri njihovu uvozu u drugu ugovornu stranku:

a) po predočenju potvrde o prometu robe EUR.1, čiji je primjerak sadržan u Prilogu III; ili

b) u slučajevima predviđenim člankom 21., stavak 1., izjave, u daljnjem tekstu; »izjava na računu«, koju izvoznik daje na računu, dostavnici ili kakvoj drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno podrobno da bi se mogli jasno prepoznati; tekst izjave na računu sadržan je u Prilogu IV.

2. Bez obzira na stavak 1. na proizvode s podrijetlom u smislu ovoga Protokola se, u slučajevima predviđenim člankom 26., primjenjuju povlastice iz ovoga Ugovora, pri čemu nije potrebno podnijeti ni jednu od gore navedenih isprava.

Članak 17.

Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1

1. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinske vlasti zemlje izvoznice na zahtjev koji u pisanom obliku podnosi izvoznik ili, pod izvoznikovom odgovornošću, njegov ovlašteni predstavnik.

2. U tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik ispunit će i obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji su primjerci sadržani u Prilogu III. Ti se obrasci ispunjavaju na jednom od jezika na kojima je sastavljen ovaj Ugovor i u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako se obrasci ispunjavaju rukom, moraju se ispuniti tintom i tiskanim slovima. Opis se proizvoda mora upisati u polje predviđeno za to, bez ostavljanja praznih redaka. Ako polje nije do kraja ispunjeno, ispod zadnjega retka opisa treba se povući vodoravna crta, a nepopunjeni se dio mora prekrižiti.

3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanjem potvrde o prometu robe EUR.1 bit će spreman u svakom trenutku na zahtjev carinskih vlasti zemlje u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1 podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka te da ispunjavaju sve druge zahtjeve koji su postavljeni ovim Protokolom.

4. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdat će carinske vlasti ugovorne stranke ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz ugovornih stranaka i ako ispunjavaju druge zahtjeve iz ovoga Protokola.

5. Carinske vlasti koje su nadležne za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 poduzet će sve korake prijeko potrebne kako bi se provjerilo imaju li predmetni proizvodi status proizvoda s podrijetlom te ispunjavaju li druge zahtjeve iz ovog Protokola. U tu će svrhu one imati pravo zatražiti bilo koji dokaz i obaviti bilo koju vrstu uvida u izvoznikovu poslovnu evidenciju, odnosno bilo koju provjeru koju smatraju primjerenom. One su također dužne pobrinuti se da obrasci iz stavka 2. budu propisno ispunjeni. One će posebice provjeravati je li prostor predviđen za opis proizvoda ispunjen tako da se isključuje svaka mogućnost neovlaštenoga dopisivanja.

6. Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 naznačit će se u polju 11. na potvrdi.

7. Carinske vlasti izdat će potvrdu o prometu robe EUR.1 i staviti ju na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 18.

Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

1. Bez obzira na članak 17. stavak 7., potvrda o prometu robe EUR.1 može se iznimno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi ako:

a) u trenutku izvoza nije izdana zbog greške, nenamjernoga propusta ili posebnih okolnosti; ili

b) se carinskim vlastima pruže zadovoljavajući dokazi o tome da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali da pri uvozu nije prihvaćena iz tehničkih razloga.

2. Radi provedbe stavka 1. izvoznik u svom zahtjevu mora naznačiti mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se potvrda o prometu robe EUR.1 odnosi te navesti razloge za svoj zahtjev.

3. Carinske vlasti mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što provjere da li podaci navedeni u izvoznikovu zahtjevu odgovaraju podacima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jednu od ovih naznaka:

HR »NAKNADNO IZDANO«

SQ »LËshuar Aposteriori«

EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«

5. Napomena iz stavka 4. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

Članak 19.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1 izvoznik carinskim vlastima koje su je izdale može podnijeti zahtjev za izdavanjem duplikata na temelju izvoznih isprava koje se nalaze u njihovu posjedu.

2. Tako izdan duplikat mora sadržavati jednu od ovih naznaka:

HR »DUPLIKAT«

SQ »DuplikatË«

EN »DUPLICATE«

3. Napomena iz stavka 2. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

4. Duplikat, na kojem mora biti naznačen datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1, stupit će na snagu s tim datumom.

Članak 20.

Izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanoga ili popunjenoga dokaza o podrijetlu

Kada se proizvodi s podrijetlom stavljaju pod nadzor određene carinske službe u ugovornoj stranci, izvorni dokaz o podrijetlu moći će se zamijeniti sa jednom ili sa više potvrda o prometu robe EUR.1 radi slanja svih ili nekih od predmetnih proizvoda na druga mjesta u ugovornoj stranki. Takvu zamjensku potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1 izdat će carinska služba pod čiji su nadzor stavljeni ti proizvodi.

Članak 20a.

RaČunovodstveno razdvajanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili stvarne poteškoće u čuvanju zaliha proizvoda s podrijetlom odvojeno od proizvoda bez podrijetla, a koji su jednaki ili međusobno zamjenjivi, carinske vlasti mogu, na pismeni zahtjev zainteresiranih, dopustiti takozvanu metodu »računovodstvenog razdvajanja« za vođenje takvih zaliha.

2. Ova metoda mora osigurati da broj dobivenih proizvoda koji se smatraju proizvodima s podrijetlom, unutar određenog referentnog razdoblja, bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile i fizički odvojene.

3. Carinske vlasti mogu dati takvo odobrenje pod bilo kojim uvjetima, koje smatraju potrebnima.

4. Ova metoda se evidentira i primjenjuje na temelju općih računovodstvenih načela koja važe u državi, u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ovog pojednostavljenja može izdati odnosno zatražiti dokaz o podrijetlu za one količine takvih proizvoda, koji se mogu smatrati proizvodima s podrijetlom. Na zahtjev carinskog organa, korisnik daje izjavu o načinu vođenja proizvoda.

6. Carinske vlasti nadziru uporabu odobrenja, i mogu ga oduzeti u bilo kojem trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi, ili ne ispunjava neki od uvjeta propisanih ovim Protokolom.

Članak 21.

Uvjeti za davanje izjave na raČunu

1. Izjavu na računu iz članka 16. stavak 1. točka (b) smije izdati:

a) ovlašteni izvoznik u smislu članka 22., ili

b) bilo koji izvoznik pošiljke koja se sastoji od jednoga ili više pakiranja proizvoda s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6 000 eura.

2. Izjavu na računu je moguće izdati ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz ugovornih stranaka te ako zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

3. Izvoznik koji izdaje izjavu na računu bit će u svakom trenutku spreman na zahtjev carinskih vlasti zemlje izvoznice podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da predmetna roba ima status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljava ostale zahtjeve ovoga Protokola.

4. Izjavu na računu izvoznik će izdati tako što na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipka ili otisne u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu čiji se tekst navodi u Prilogu IV, pri čemu je dužan uporabiti jednu od jezičnih inačica iz toga Priloga, a u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako je izjava pisana rukom, bit će napisana tintom i tiskanim slovima.

5. Izjava na računu bit će ovjerena rukom pisanim izvornim potpisom izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. ne mora potpisivati takvu izjavu pod uvjetom da se carinskim vlastima zemlje izvoznice u pisanom obliku obveže da će preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu na računu u kojoj se navodi kao da ju je sam rukom potpisao.

6. Izjavu na računu može izdati izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se u zemlju uvoznicu dostavi najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

 

Članak 22.

OvlaŠteni izvoznik

1. Carinske vlasti zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojega izvoznika, u daljnjem tekstu »ovlašteni izvoznik«, koji često šalje pošiljke proizvoda u skladu s ovim Ugovorom da daje izjave na računu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji podnosi zahtjev za takvo ovlaštenje mora carinskim vlastima dati sva zadovoljavajuća jamstva koja su prijeko potrebna za potvrđivanje da njegovi proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

2. Carinske vlasti mogu odobriti status ovlaštenoga izvoznika pod uvjetima koje smatraju prikladnima.

3. Carinske će vlasti ovlaštenomu izvozniku dodijeliti broj carinskoga ovlaštenja koji će se navesti u svakoj izjavi na računu.

4. Carinske će vlasti nadzirati kako ovlašteni izvoznik rabi svoje ovlaštenje.

5. Carinske vlasti u svakom trenutku mogu opozvati svoje odobrenje. Carinske će vlasti to učiniti kada ovlašteni izvoznik prestane davati jamstva iz stavka 1., kada više ne zadovoljava uvjete iz stavka 2. ili na drugi način nepravilno rabi svoje ovlasti.

Članak 23.

Valjanost dokaza o podrijetlu

1. Dokaz o podrijetlu vrijedit će četiri mjeseca od datuma izdavanja u zemlji izvoznici i u tom roku mora biti podnesen carinskim vlastima zemlje uvoznice.

2. Dokazi o podrijetlu koji se carinskim vlastima zemlje uvoznice podnose nakon posljednjega roka za podnošenje, koji je naveden u stavku 1., mogu se prihvatiti radi primjene povlaštenoga tretmana u slučaju da je do nepodnošenja tih dokumenata prije posljednjega roka došlo zbog izvanrednih okolnosti.

3. U ostalim slučajevima zakašnjeloga podnošenja isprava carinske vlasti zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu kada su proizvodi podneseni prije isteka posljednjega roka.

Članak 24.

PodnoŠenje dokaza o podrijetlu

Dokazi o podrijetlu podnosit će se carinskim vlastima zemlje uvoznice u skladu s postupkom koji je na snazi u toj zemlji. Te mogu zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu, a mogu zahtijevati i da uz uvoznu deklaraciju bude priložena i izjava uvoznika o tome da proizvodi zadovoljavaju uvjete koji su potrebni za primjenu Ugovora.

Članak 25.

Uvoz u djelomiČnim poŠiljkama

U slučajevima kada se na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje određuju carinske vlasti zemlje uvoznice u više pošiljaka uvoze rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Općega pravila 2., točka (a), Harmoniziranoga sustava, koji potpadaju pod odsjek XVI. i XVII. ili tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranoga sustava, carinskim vlastima bit će podnesen jedinstven dokaz o podrijetlu za te proizvode pri uvozu prve pošiljke.

Članak 26.

IzuzeĆa od dokazivanja podrijetla

1. Proizvodi koje u malim paketima pojedinac šalje pojedincu ili koji čine osobnu prtljagu putnika prihvaćat će se kao proizvodi podrijetlom iz ugovornih stranaka bez podnošenja dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da takvi proizvodi nisu trgovačke naravi, da su deklarirani kao proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve ovoga Protokola i da nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda koji su poslani poštom ova se izjava može unijeti u carinsku deklaraciju CN22/CN23 ili na listu papira koji se prilaže toj ispravi.

2. Uvoz proizvoda koji je povremene naravi i koji obuhvaća isključivo proizvode za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili članova njihovih obitelji neće se smatrati uvozom trgovačke naravi ako je iz naravi i količine proizvoda očito da ne postoji namjera njihove komercijalne uporabe.

3. Nadalje, ukupna vrijednost takvih proizvoda neće prelaziti 500 eura u slučaju malih paketa ili 1 200 eura u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika.

Članak 27.

Dokazne isprave

Isprave navedene u članku 17. stavak 3. i članku 21. stavak 3., koje se rabe radi dokazivanja da proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu biti smatrani proizvodima podrijetlom iz ugovornih stranaka te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola mogu se sastojati, inter alia, od sljedećega:

a) izravnih dokaza o postupcima koje je izvoznik ili dobavljač poduzeo da bi se dobila predmetna roba i koji se nalaze, primjerice, u njegovoj računovodstvenoj ili knjigovodstvenoj evidenciji;

b) isprava izdanih ili sastavljenih u ugovornoj stranci kojima se status proizvoda s podrijetlom dokazuje za iskorišten materijal u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

c) isprava izdanih ili sastavljenih u ugovornoj stranci kojima se dokazuje obrada ili prerada materijala u ugovornoj stranci u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

d) potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu izdane ili sastavljene u ugovornoj stranci u skladu s ovim Protokolom kojima se dokazuje da iskorišteni materijal ima status proizvoda s podrijetlom.

Članak 28.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

1. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati isprave iz članka 17. stavak 3.

2. Izvoznik koji daje izjavu na računu najmanje će tri godine čuvati jedan primjerak te izjave na računu te isprave iz članka 21. stavak 3.

3. Carinske vlasti zemlje izvoznice koje izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati obrazac zahtjeva koji je naveden u članku 17. stavak 2.

4. Carinske vlasti zemlje uvoznice najmanje će tri godine čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu koje su im podnesene.

Članak 29.

Nepodudarnost i formalne pogreŠke

1. Otkriće neznatnih odstupanja između iskaza u dokazu o podrijetlu i navoda u ispravama koje su podnesene carinskoj službi pri obavljanju službenoga postupka za uvoz proizvoda ipso facto neće činiti dokaz o podrijetlu ništavim ako se uredno utvrdi da se isprava odnosi na podnesene proizvode.

2. Očite formalne pogreške, kao što su strojopisne pogreške na dokazu o podrijetlu, ne bi trebale prouzrokovati odbacivanje te isprave ako te greške nisu takve da bi stvorile sumnju u točnost navoda u toj ispravi.

Članak 30.

Iznosi iskazani u eurima

1. Za primjenu odredaba članka 21. stavak 1. točka (b), i članka 26. stavak 3., u slučajevima kada su proizvodi fakturirani u valuti koja nije euro, ugovorne stranke jednom će u godini utvrditi iznos u svojoj nacionalnoj valuti koji predstavlja protuvrijednost iznosa iskazanoga u eurima.

2. Na pošiljke će se primjenjivati povlastica iz odredaba članka 21. stavak 1. točka (b), ili članka 26. stavak 3., pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, a u skladu s iznosom koji je utvrdila odnosna zemlja.

3. Iznosi koji će se rabiti u nekoj nacionalnoj valuti predstavljat će protuvrijednost u toj valuti iznosa iskazanih u eurima prvoga radnoga dana u listopadu a primjenjivat će se od 1. siječnja sljedeće godine. Za primjenu odredbi stavka 2., ugovorne stranke priznaju u uvozu odgovarajuće iznose, koje je dostavila određena država ili Europska komisija.

4. Ugovorna strana može naviše ili naniže zaokružiti iznos koji nastane zbog konverzije iznosa iskazanoga u eurima u svoju nacionalnu valutu. Takav zaokruženi iznos ne smije odstupati od iznosa koji je dobiven konverzijom više od 5 posto. Ugovorna stranka može zadržati nepromijenjenom protuvrijednost u nacionalnoj valuti iznosa koji je iskazan u eurima ako u trenutku godišnjega usklađivanja predviđenoga u stavku 3. konverzija toga iznosa prije zaokruživanja za ishod ima povećanje manje od 15 posto u protuvrijednosti u nacionalnoj valuti. Protuvrijednost se u nacionalnoj valuti može zadržati nepromijenjenom ako konverzija za ishod ima smanjenje te protuvrijednosti.

5. Iznose u eurima preispitivat će Zajednički odbor na zahtjev ugovornih stranaka. Pri preispitivanju Zajednički odbor u obzir će uzimati poželjnost očuvanja realnoga učinka ograničenja. U tu svrhu Odbor može donijeti odluku o preinaci iznosa koji su iskazani u eurima.

GLAVA VI.

ORGANIZACIJA UPRAVNE SURADNJE

Članak 31.

Uzajamna pomoĆ

1. Carinske će vlasti ugovornih stranaka jedna drugoj dostaviti ogledne otiske pečata koje u svojim uredima rabe za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1, te adrese carinskih vlasti koje su odgovorne za provjeru tih potvrda i izjava na računu.

2. Kako bi osigurale pravilnu primjenu ovoga Protokola, ugovorne stranke će putem svojih nadležnih carinskih vlasti jedna drugoj pomagati u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu te točnosti navoda sadržanih u tim ispravama.

Članak 32.

Provjera dokaza o podrijetlu

1. Naknadna će se provjera dokaza o podrijetlu obavljati nasumičnim odabirom ili kad god carinske vlasti zemlje uvoznice imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost tih isprava, u to da su predmetni proizvodi s podrijetlom ili u zadovoljavanje ostalih zahtjeva ovoga Protokola.

2. Za potrebe primjene odredaba stavka 1. carinske će vlasti zemlje uvoznice carinskim vlastima zemlje izvoznice vratiti potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je podnesen, izjavu na računu ili kopiju tih isprava uz navođenje, kad je god to prikladno, razloga za upit. Uz zahtjev za provjeru poslat će i sve dobivene isprave ili informacije koje upućuju na to da su navodi u dokazu o podrijetlu netočni.

3. Provjeru će obavljati carinske vlasti zemlje izvoznice. Radi toga te će vlasti imati pravo zatražiti sve potrebne dokaze i obaviti svaki potreban uvid u poslovne knjige izvoznika ili kakvu drugu provjeru koju smatraju primjerenom.

4. Ako carinske vlasti zemlje uvoznice odluče obustaviti odobravanje povlaštenoga tretmana predmetnim proizvodima dok čekaju ishod provjere, uvozniku će se ponuditi puštanje robe u promet uz primjenu mjera predostrožnosti koje se prosude prijeko potrebnima.

5. Carinske vlasti koje traže provjeru bit će u najkraćem mogućem roku izviještene o nalazima provjere. Nalazi moraju jasno pokazati jesu li isprave vjerodostojne i može li se smatrati da su predmetni proizvodi podrijetlom iz ugovornih stranaka te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola. Ako se primjenjuju odredbe o kumulaciji sukladno članku 3. ovog Protokola, a u svezi sa člankom 16. (4), odgovor će sadržavati pouzdanu kopiju (kopije) potvrde (potvrda) o prometu robe ili izjave (izjava) na računu.

6. Ako se u slučaju osnovane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku od deset mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za provjeru ili ako u odgovoru nisu sadržane dostatne informacije za utvrđivanje vjerodostojnosti dotične isprave ili stvarnoga podrijetla proizvoda, carinske vlasti koje su podnijele zahtjev, osim u iznimnim okolnostima, odbit će primjenu povlaštenoga tretmana.

Članak 33.

RjeŠavanje sporova

U slučajevima da nastane spor u odnosu na postupak provjere iz članka 32. koji carinske vlasti koje su zahtijevale provjeru i carinske vlasti odgovorne za obavljanje te provjere ne mogu riješiti ili ako one postave pitanje tumačenja ovoga Protokola, takav će se spor uputiti na rješavanje Zajedničkom odboru.

U svim slučajevima spora između uvoznika i carinskih vlasti zemlje uvoznice spor će se rješavati u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 34.

Kazne

Kaznit će se svaka osoba koja sastavi ili prouzroči izdavanje isprave koja sadrži netočne podatke radi dobivanja povlaštenoga tretmana za proizvode.

Članak 35.

Slobodne zone

1. Ugovorne stranke će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje pod pokrićem dokaza o podrijetlu, a koji tijekom prijevoza borave u slobodnoj zoni na njihovu teritoriju, ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti nikakvu drugom rukovanju osim uobičajenim postupcima kojima je cilj sprečavanje njihova propadanja.

2. Iznimno od odredaba stavka 1., u slučaju da su proizvodi podrijetlom iz ugovornih stranaka uvezeni u slobodnu zonu pod pokrićem dokaza o podrijetlu i podvrgnuti obradi ili preradi, nadležne su vlasti dužne na zahtjev izvoznika izdati novu potvrdu o prometu robe EUR.1 ako je primijenjena obrada ili prerada sukladna odredbama ovoga Protokola.

GLAVA VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Pododbor za carinska pitanja i pitanja podrijetla

1. U okviru Zajedničkog odbora ustanovit će se Pododbor za carinska pitanja i pitanja podrijetla sa svrhom da mu pomaže pri provođenju njegovih obveza i za provođenje stalnog izvješćivanja i savjetovanja između stručnjaka.

2. Pododbor će se sastojati od stručnjaka obiju ugovornih stranaka zaduženih za carinska pitanja i pitanja podrijetla.

Članak 37.

Prilozi

Prilozi I, II, III, IV, i V ovog Protokola tvore njegov sastavni dio.

Članak 38.

Roba u tranzitu ili na skladiŠtenju

Roba koja udovoljava uvjetima glave II i koja je na dan početka primjene ovog Ugovora na putu ili privremeno smještena u nekoj od ugovornih stranaka u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, smatrat će se robom s podrijetlom, pod uvjetom, da se u roku četiri mjeseca od tog datuma carinskoj službi ugovorne stranke uvoznice, podnese dokaz o podrijetlu izdan naknadno, zajedno s dokumentima koji pokazuju okolnosti prijevoza.

PRILOG I. PROTOKOLA 2.

Uvodne napomene uz popis u PrilogU II. Protokola 2.

Napomena 1:

Popis donosi uvjete koje trebaju ispunjavati svi proizvodi da bi se smatrali dostatno obrađenima ili prerađenima u značenju iz članka 6. Protokola.

Napomena 2:

2.1. Prva dva stupca u popisu opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi broj tarifnoga broja ili poglavlja iz Harmoniziranoga sustava, a drugi stupac daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod u prva dva stupca dano je pravilo u stupcu 3. ili 4. Kad u nekim slučajevima navodu iz prvoga stupca prethodi »ex«, to znači da se pravila iz stupca 3. ili 4. primjenjuju samo na dio toga tarifnoga broja koji je opisan u stupcu 2.

2.2. Kad je nekoliko tarifnih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1 ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3. ili 4. odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranomu sustavu razvrstani pod tarifni broj odnosnoga poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.

2.3. Kad su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnoga broja, svaki uvučeni redak sadrži opis toga dijela tarifnoga broja koji je obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3. ili 4.

2.4. Kad se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3. i u stupcu 4., izvoznik može alternativno birati primjenu pravila iz stupca 3. ili iz stupca 4. Ako u stupcu 4. nije dano nikakvo pravilo glede podrijetla, mora se primijeniti pravilo iz stupca 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe članka 6. Protokola o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji služe u izradi drugih proizvoda, primjenjivat će se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici gdje se rabe ili u nekoj drugoj tvornici u ugovornoj stranci.

Primjer:

Motor iz tarifnoga broja 8407, za koji pravilo kaže da vrijednost materijala bez podrijetla koji se može ugraditi ne smije prelaziti 40 posto cijene fco tvornica, izrađen je od »drugoga legiranoga čelika grubo oblikovanoga kovanjem« iz tarifnoga broja ex 7224.

Ako je to kovanje obavljeno u ugovornoj stranki na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo temeljem pravila iz popisa za tarifni broj ex 7224. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili drugoj tvornici u ugovornoj stranci. Vrijednost ingota bez podrijetla time se ne uzima u obzir pri zbrajanju vrijednosti materijala bez podrijetla.

3.2. Pravilo iz popisa je minimalna količina potrebne obrade ili prerade, pa se poduzimanjem većega stupnja obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom, i obratno, poduzimanjem manjega stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može uporabiti materijal bez podrijetla, uporaba toga materijala u ranijoj fazi izrade dopuštena je, dok uporaba toga materijala u kasnijoj fazi izrade nije dopuštena.

3.3 Ne dirajući u napomenu 3.2 kada pravilo kaže da se mogu uporabiti »materijali iz bilo kojega tarifnog broja«, može se uporabiti materijal iz bilo kojeg tarifnog broja (čak i materijali istog opisa i istog tarifnog broja kao i proizvod), uz primjenu svih posebnih ograničenja koja mogu biti sadržana u pravilu. Međutim, izraz »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja…« ili »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod« znači da se mogu uporabiti materijali iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih koji imaju isti opis kao proizvod koji je naveden u stupcu 2 na popisu.

3.4. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod može izrađivati od više od jednoga materijala, to znači da se može uporabiti jedan ili više materijala. Ne zahtijeva se da svi budu upotrijebljeni.

Primjer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih brojeva 5208 do 5212 određuje da se mogu uporabiti prirodna vlakna te da se među ostalim materijalom može uporabiti i kemijski materijal. To ne znači da se mora uporabiti jedan i drugi; može se koristiti jedan ili drugi ili i jedan i drugi.

3.5. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod mora izraditi od određenoga materijala, taj uvjet očito ne priječi uporabu drugog materijala koji zbog svoje unutarnje naravi ne može zadovoljiti to pravilo. (Vidi također donju napomenu 6.2. u svezi s tekstilom.)

Primjer:

Pravilo za gotovu hranu iz tarifnoga broja 1904, koje konkretno isključuje uporabu žitarica i njihovih prerađevina, ne priječi uporabu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.

Međutim, to se ne odnosi na proizvode koji se, premda se ne mogu izraditi od određenoga konkretno navedenoga materijala s popisa, mogu proizvesti od materijala iste naravi u nekoj ranijoj fazi izrade.

Primjer:

U slučaju odjevnoga predmeta iz ex poglavlja 62, izrađenoga od netkana materijala, te ako je za tu skupinu proizvoda dopuštena uporaba samo pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom, čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal normalno bio u fazi koja prethodi pređi, a to je stanje vlakana.

3.6. Kad se u nekom pravilu iz popisa navode dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se može uporabiti, ti se postoci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postoci ne smiju se premašiti u odnosu na konkretni materijal na koji se primjenjuju.

Napomena 4:

4.1. Pojam »prirodna vlakna« rabi se u popisu za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drugačije, na grebenana, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.

4.2. Pojam »prirodna vlakna« uključuje konjsku dlaku iz tarifnoga broja 0503, svilu iz tarifnoga broja 5002 i 5003, te vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tbr. od 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tbr. od 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tbr. od 5301 do 5305.

4.3. Pojmovi »tekstilna pulpa«, »kemijski materijali« i »materijali za izradu papira« u popisu prerada služe za opis materijala koji nisu klasificirani u poglavljima od 50. do 63., a mogu se uporabiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

4.4. Pojam »proizvedena sortirana vlakna« rabi se u popisu za umjetnu kudjelju, vlakna sortirana po duljini i finoći ili otpad iz tbr. od 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kad se za određeni proizvod iz popisa spominje ova napomena, uvjeti iz stupca 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su uporabljeni za izradu toga proizvoda koji zajedno čine 10 posto ili manje od ukupne težine svih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidi također donje bilješke 5.3 i 5.4.)

5.2. Međutim, tolerancija iz bilješke 5.1. može se primijeniti samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od dvaju ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Osnovni su tekstilni materijali ovi:

– svila,

– vuna,

– gruba životinjska dlaka,

– fina životinjska dlaka,

– konjska dlaka,

– pamuk,

– materijali za izradu papira i papir,

– lan,

– prirodna konoplja,

– juta i druga tekstilna vlakna od drvenoga lika,

– sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

– kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,

– sintetički filamenti,

– umjetni filamenti,

– vodljivi filamenti,

– sintetička polipropilenska sortirana vlakna,

– sintetička poliesterska sortirana vlakna,

– sintetička poliamidna sortirana vlakna,

– sintetička poliakrilonitrilna sortirana vlakna,

– sintetička poliimidna sortirana vlakna,

– sintetička politetrafluoroetilenska sortirana vlakna,

– sintetička sortirana vlakna od polifenilen sulfida,

– sintetička sortirana vlakna od polivinil klorida,

– druga sintetička sortirana vlakna,

– umjetna sortirana vlakna viskoze,

– druga umjetna sortirana vlakna,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– proizvodi iz tarifnoga broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije,

– drugi proizvodi iz tarifnoga broja 5605.

Primjer:

Pređa iz tarifnoga broja 5205 koja je izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnoga broja 5203 i sintetički sortiranih vlakana iz tarifnog broja 5506 miješana je pređa. Stoga se sintetička sortirana vlakna koja ne potječu iz Ugovorne stranke i ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe) mogu uporabiti uz uvjet da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto težine pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnoga broja 5112 koja je izrađena od vunene pređe iz tarifnoga broja 5107 i sintetičkih sortiranih vlakana iz tarifnoga broja 5509 miješana je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe), ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana bez grebenanja ili češljanja ili druge pripreme za predenje) ili njihova kombinacija, može uporabiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto ukupne težine tkanine.

Primjer:

Čupava tekstilna tkanina iz tarifnoga broja 5802 koja je izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnoga broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina koja je izrađena od pređe razvrstane pod dva različita tarifna broja, ili ako su uporabljene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:

Ako je odnosna čupava tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnoga broja 5407, onda su uporabljene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je čupava tekstilna tkanina prema tomu miješani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji uključuju »poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu«, tolerancija za tu pređu iznosi 20 posto.

5.4. U slučaju proizvoda koji uključuju »traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije«, tolerancija za tu traku iznosi 30 posto.

Napomena 6:

6.1. Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijal, uz izuzeće podstava i međupodstava, koji ne zadovoljava pravilo iz stupca 3. popisa za izrađeni proizvod, može se uporabiti pod uvjetom da je razvrstan pod drugi tarifni broj nego proizvod te da njegova vrijednost ne pređe 8 posto cijene fco tvornica proizvoda.

6.2. Ne dirajući u napomenu 6.3., materijal koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. može se slobodno uporabiti u izradi tekstilnih proizvoda, sadržavao on tekstil ili ne sadržavao.

Primjer:

Ako pravilo iz popisa propisuje da se za određeni tekstilni artikl, poput hlača, mora uporabiti pređa, to ne priječi uporabu metalnih artikala poput dugmadi, jer dugmad nije razvrstana u poglavljima 50. do 63. Iz istoga se razloga ne priječi ni uporaba patentnih zatvarača premda patentni zatvarači normalno sadrže tekstil.

6.3. Gdje god vrijedi pravilo o postotku, vrijednost materijala koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. mora se uzeti u obzir pri izračunavanju vrijednosti uključenih materijala koji ne potječu iz Ugovorne stranke.

Napomena 7:

7.1. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 »specifični postupci« su sljedeći:

a) vakuumska destilacija;

b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

c) krekovanje;

d) popravljanje;

e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilacija;

i) izomerizacija.

7.2. Za potrebe tarifnih brojeva 2710, 2711 i 2712 »specifični postupci« su sljedeći:

a) vakuumska destilacija;

b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

c) krekovanje;

d) popravljanje;

e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilacija;

i) izomerizacija;

j) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85 posto sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda);

k) samo u odnosu na proizvode iz tarfinog broja 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja;

l) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250°C uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, kad vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tarifnog broja ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom;

m) samo u odnosu na loživa ulja iz tarifnog broja ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30 posto tih proizvoda – po obujmu, uključujući i gubitke – destilira na 300°C pomoću metode ASTM D 86;

n) samo u pogledu drugih teških ulja osim plinskih i loživih ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman pomoću visokofrekventnoga jedva vidljivoga električnoga pražnjenja bez iskrenja.

o) samo u pogledu sirovih proizvoda iz tarifnog broja 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od mrkog ugljena i lignita ili voska od treseta koji po masi sadrže manje od 0,75 posto ulja), uklanjanje ulja frakcijskom kristalizacijom.

7.3. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

 

DODATAK I.

(iz članaka 3. i 9.)

Proizvodi navedeni u glavama 25 – 97 Harmoniziranog sustava nazivlja i šifarskih oznaka roba (HS) koji su navedeni u člancima 3. i 9. Ugovora

Tarifni broj Skraćeni opis proizvoda

2905 43 Mannitol

2905 44 D-glucitol (sorbitol)

3301 Eterična ulja, rezinoidi, ekstrahirane oleosmole, sporedni terpenski proizvodi, vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

3501 do 3505 Kazein, kazeinati, kazeinska ljepila, albumini, albuminati, želatina, riblje ljepilo, ostala ljepila životinjskog podrijetla, peptoni i njihovi derivati, kožni prah, dekstrini i drugi modificirani škrobovi, ljepila na osnovi škrobova ili dekstrina

3809 10 Sredstva za doradu, nosači boja,na osnovi škrobnih tvari

3824 60 Sorbitol osim sorbitola iz tar. podbroja 2905 44

4101 do 4103 Sirove, krupne i sitne goveđe kože i kože kopitara, ovce ili janje; ostale krupne i sitne sirove kože

4301 Sirovo krzno

5001 do 5003 Čahure dudovog svilca prikladne za odmotavanje, sirova svila i svileni otpaci

5101 do 5103 Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka, otpaci od vune ili životinjske dlake

5201 do 5203 Pamuk i pamučni otpaci

5301 Lan, sirovi ili prerađivani ali nepreden, kučina i laneni otpaci

5302 Konoplja, kučina i otpaci od konoplje

 

DODATAK II.

(iz stavka 2. članka 4.)

UKIDANJE CARINA NA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ALBANIJE

Uvozne carine kod uvoza u Republiku Albaniju na proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske koji se nalaze u ovom Dodatku postupno će se smanjivati i ukidati kako slijedi:

• Danom stupanja na snagu Ugovora, carine će se smanjiti na 80% od osnovne carine

• 01. siječnja 2004., carine će se smanjiti na 65% od osnovne carine

• 01. siječnja 2005., carine će se smanjiti na 50% od osnovne carine

• 01. siječnja 2006., carine će se smanjiti na 35% od osnovne carine

• 01. siječnja 2007., carine će se smanjiti na 20% od osnovne carine

• 01. siječnja 2008., preostale carine će se ukinuti.

 

Tarifna

oznaka OPIS PROIZVODA

2501 Sol (uključujući jestivu sol i denaturiranu sol) i čisti natrijev klorid, otopljen ili neotopljen u vodi ili s dodanim tvarima protiv grudanja ili tvarima za poboljšanje sipkosti; morska voda

2522 Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno, osim kalcijevog oksida i hidroksida iz tarifnog broja 2825

2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, što sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja

2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

2713 Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od nafte ili ulja od bitumenskih minerala

2713 20 -Naftni bitumen

2804 Vodik, plemeniti plinovi i ostale nekovine

2811 Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski kisikovi spojevi nekovina:

- ostale anorganske kiseline, nemetala

2811 23 -- sumporov dioksid

3102 Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska

3103 Fosfatna gnojiva, mineralna ili kemijska

3304 Proizvodi za uljepšavanje i šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući pripravke za zaštitu od sunca ili za pojačavanje pigmentacije pri sunčanju; pripravci za manikiranje i pedikiranje

3305 Pripravci za kosu

3306 Pripravci za higijenu usta i zubi, uključujući paste i praškove za pričvršćivanje umjetnog zubala; konac za čišćenje prostora između zubi (zubna svila), u pakiranjima za pojedinačnu prodaju

3307 Pripravci za brijanje, uključujući i one što se rabe prije i nakon brijanja, dezodoransi za osobnu uporabu, pripravci za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni pripravci, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimirani ili neparfimirani, uključujući i one što imaju dezinfekcijska svojstva

3401 Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci što se rabe kao sapun, u obliku štapića, kocaka, lijevanih ili oblikovanih komada, s dodatkom ili bez dodataka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci za pranje kože, u obliku tekućine ili kreme, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju, što sadrže ili ne sadrže sapun; papir, vata, pust i netkani tekstilni materijali, impregnirani, premazani ili prekriveni sapunom ili deterdžentom

3402 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni pripravci, pripravci za pranje (uključujući pomoćne pripravke za pranje) i pripravci za čišćenje, s dodatkom ili bez dodataka sapuna, osim onih iz tarifnog broja 3401

3405 Politure i laštila, za obuću, pokućstvo, podove, karoserije, staklo ili kovine, paste i praškovi za ribanje (čišćenje) i slični proizvodi (uključujući i one u obliku papira, vate, pusta, netkanih tekstilnih materijala, celularne plastike ili celularne gume, impregnirani ili prevučeni takvim pripravcima), osim voskova iz tarifnog broja 3404

3406 Svijeće, svijećice i slično

3801 Umjetni grafit, koloidni ili polukoloidni grafit; pripravci na osnovi grafita ili drugih vrsta ugljika u obliku paste, blokova, ploča ili drugih proizvoda

3801 30 Ugljikove paste za elektrode i slične paste za oblaganje peći

3923 Proizvodi za prijevoz i pakiranje robe, od plastičnih masa; čepovi, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa

3924 Stolni proizvodi, kuhinjski proizvodi i ostali kućanski proizvodi te toaletni proizvodi, od plastičnih masa

3925 Građevinski proizvodi od plastičnih masa, što nisu spomenuti ili uključeni na drugom mjestu

4012 Protektirane ili upotrebljavane vanjske pneumatske gume; pune gume i gume sa zračnim komorama, protektori (gazni sloj) i štitnici od gume

4016 Ostali proizvodi od vulkaniziranog kaučuka (gume) osim od tvrde gume

4101 Sirove goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene niti pergamentno obrađene niti drukčije dalje obrađivane), s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane

4102 Sirove ovčje i janjeće kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađivane) s vunom ili bez vune, cijepane ili necijepane, osim onih isključenih napomenom 1c) uz ovo poglavlje

4103 Ostale sirove kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađivane) s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane, osim onih isključenih napomenom 1 b) ili 1 c) uz ovo poglavlje

4404 Drvo za obruče; cijepani kolci; zašiljeni kolci i stupovi, drvene motke, grubo okresane ili netokarene, nesavijene ili drukčije obrađene, prikladne za proizvodnju štapova, kišobrana, drški alata ili slično; tanke vrpce dobivene cijepanjem

4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

4409 Drvo, (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene) profilirano (s perom i utorom, žlijebljeno, rubno zarezano ili slično obrađeno) po dužini bilo kojeg ruba ili lica, uključujući blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima

4415 Sanduci za pakiranje, kutije, gajbe, bubnjevi i slična ambalaža za pakiranje, od drva; bubnjevi za kabele, palete, palete-sanduci i druge ploče za utovar; paletni obruči od drva

4416 Bačve, kace, vjedra i drugi bačvarski proizvodi od drva te njihovi drveni dijelovi, uključujući bačvarske duge

4417 Alati, tijela alata, držala za alate, tijela i držala za metle i četke od drva; postolarski kalupi od drva

4418 Građevinska stolarija i ostali drvni proizvodi za građevinarstvo, uključujući celularne ploče od drva, sastavljene parketne ploče, piljenu i cijepanu šindru

4420 Marketerija i intarzija od drva; kovčežići i kutije za draguljarske predmete, za pribor za jelo i slični drveni proizvodi; statue i drugi drveni ukrasi; drveni proizvodi za unutarnje opremanje što ih se ne razvrstava u poglavlje 94

4421 Ostali drveni proizvodi

6404 Obuća s vanjskim potplatima od gume, plastične mase, od kože ili umjetne kože i gornjim dijelom od tekstilnog materijala

6405 Ostala obuća

6406 Dijelovi obuće (uključujući gornji dio što je pričvršćen ili ne na unutarnji potplat, osim na vanjski potplat) izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi i njihovi dijelovi

6904 Keramičarske zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi nosači i slično

6905 Crijep, dijelovi i pribor za dimnjake, ukrasi i ostali proizvodi za građevinarstvo, keramički

7213 Toplo valjana žica od željeza ili nelegiranog čelika u nepravilno (labavo) namotanim kolutima

7214 Šipke od željeza ili nelegiranog čelika samo kovane, toplo valjane, toplo vučene ili toplo istiskivane, uključujući one što su usukane poslije valjanja

7215 Ostale šipke od željeza ili nelegiranog čelika

7215 50 - Ostale, što su samo hladno dobivene ili hladno dovršene bez daljnje obrade

7216 Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7217 Hladno dobivena žica od željeza ili nelegiranog čelika

7317 Čavli, čavlići, pribodnice za ploče za crtanje, valoviti čavli, pojedinačne prošivne spojnice (osim onih iz tarifnog broja 8305) i slični proizvodi, željezni ili čelični, s glavom ili bez glave od drugog materijala, isključujući takve proizvode s bakrenom glavom

- ostali

-- hladno prešani od žice

7317 00 40 --- Čavli od čelika s masenim udjelom ugljika od 0,5% ili većim, kaljeni

7408 Bakrena žica

7413 Strukovi od žice, užad, pletene trake i slično, od bakra, električno neizolirani

9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona što ih se može pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi

9403 Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi

9403 30 - Uredsko pokućstvo od drva

9403 40 - Kuhinjsko pokućstvo od drva

9403 60 - Ostalo pokućstvo od drva

 

DODATAK III.

(iz stavka 2. članka 4.)

UKIDANJE CARINA NA INDUSTRIJSKE PROIZVODE
IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ALBANIJE

Uvozne carine kod uvoza u Republiku Hrvatsku na proizvode podrijetlom iz Republike Albanije koji se nalaze u ovom Dodatku postupno će se smanjivati i ukidati kako slijedi:

• Danom stupanja na snagu Ugovora, carine će se smanjiti na 70% od osnovne carine

• 01. siječnja 2004., carine će se smanjiti na 55% od osnovne carine

• 01. siječnja 2005., carine će se smanjiti na 40% od osnovne carine

• 01. siječnja 2006., carine će se smanjiti na 30% od osnovne carine

• 01. siječnja 2007., carine će se smanjiti na 15% od osnovne carine

• 01. siječnja 2008., preostale carine će se ukinuti.

 

Tarifna

oznaka OPIS PROIZVODA

2515 Mramor, travertin, ekozin i drugo vapnenačko kamenje za spomenike, građevine gustoće 2,5 ili veće ili ploče

2710 Naftna ulja i ulja od bitumenskih minerala, osim sirovih

2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

4418 Građevinska stolarija i ostali drvni proizvodi

4418.10 Prozori, vrata-prozori i okviri

4418.20 Vrata, dovratnici i pragovi

4418.30 Parketne ploče

6103 Odijela, kompleti, jakne, sakoi za muškarce i dječake

6104 Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine za žene i djevojčice

6105 Košulje za muškarce i dječake

6106 Bluze za žene i djevojčice

6107 Donje rublje i pidžame za muškarce i dječake

6108 Donje rublje i spavaćice za žene i djevojčice

6109 T-majice, potkošulje i ostale majice

6110 Džemperi, puloveri i prsluci

6203 Odijela, jakne, sakoi za muškarce i dječake

6204 Kostimi, kompleti, jakne za žene i djevojčice

6205 Košulje za muškarce i dječake

6206 Bluze, košulje i sl. za žene i djevojčice

6404 Obuća s vanjskim potplatima od gume, plastične mase, od kože ili umjetne kože i gornjim dijelom od tekstilnog materijala

6405 Ostala obuća

6802 Obrađeni kamen za spomenike ili građevine i proizvodi od njih

6806 Vuna od troske, vuna od kamena i slične mineralne vune

6807 Proizvodi od asfalta i sličnih materijala

6904 Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi nosači i slično

6905 Crijep, dijelovi i pribor za dimnjake, ukrasi i ostali proizvodi za građevinarstvo, keramički

6908 Glazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke kockice za mozaik i slično, na podlozi ili bez podloge

8544 Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, s priključnim uređajima ili bez njih; kabeli od optičkih, pojedinačno oplaštenih vlakana čak i kad sadrže električne vodiče ili su opremljeni priključnim uređajima

8544 11 10 - Žica za namotaje lakirana ili emajlirana

8544 11 90 - Ostala

8544 20 00 - Koaksijalni kabeli i ostali koaksijalni električni vodiči

8544 41 90 - Ostali

8544 49 80 - Ostali

8544 51 90 - Ostali

8544 59 10 - Žica i kabeli s promjerom pojedinačnog žičnog vodiča većim od 0,51 mm

8544 59 20 - Za napon od 1000V

8544 59 80 - Za napon veći od 80V, ali manji od 1000V

8544 60 10 - S vodičima od bakra

8544 60 90 - S vodičima od ostalih materijala

9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona što ih se može pretvoriti u ležaje i njihovi dijelovi

9401.61 - tapecirana

9401.69 - ostala

9403 Ostalo pokućstvo i dijelovi

9403.30 - uredsko pokućstvo od drva

9403.40 - kuhinjsko pokućstvo od drva

9403.50 - pokućstvo za spavaće sobe od drva

9403.60 - ostalo pokućstvo od drva

   

DODATAK A PROTOKOLA 1.

(izvoz iz Hrvatske u Albaniju)

Tarifna Opis proizvoda Količina

oznaka (tone)

0403 Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno
mlijeko i vrhnje 50

0406 30 Sir topljeni, osim struganoga ili u prahu 100

0406 90 Ostali sir, izuzev 04069029 100

1001 Pšenica i suražica 5.000

1107 Slad, pržen ili nepržen 200

1602 Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih klaoničkih proizvoda ili krvi 100

1704 90 Proizvodi od šećera bez kakaa, ostali 100

1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao 100

1901 Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog
ekstrakta, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe
iz tarifnog broja 0401 do 0404, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu 250

1902 Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena;
kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni, izuzev tarifnog broja 19021100 i 190219 150

1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi 200

2001 Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u
octu ili octenoj kiselini 100

2007 Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća ili od orašastih plodova 50

2009 Voćni sokovi 200

2102 Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz
tarifnog broja 3002); pripremljeni praškovi za pecivo 50

2103 90 Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; ostali 50

2104 Juhe, uključujući i mesne i pripravke za njih; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi 20

2105 Sladoled 50

2106 Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu 150

 

DODATAK b PROTOKOLA 1.

(izvoz iz Albanije u Hrvatsku)

Tarifna Opis proizvoda Količina

oznaka (tone)

0204 Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto 150

04061080 Svježi sir, ostali 100

04069029 Kačkavalj 150

04070030 Jaja peradi, ostala 70

0409 Prirodni med 50

07011905020 Krumpir, svjež ili rashlađen, ostali, od 1. veljače do 24. svibnja 200

Rajčica, svježa ili rashlađena

0702000010 – od 1. siječnja do 31. svibnja

0702000020 – od 26. rujna do 31. prosinca 300

07039000 Poriluk, svjež ili rashlađen 150

07061000 Mrkva i bijela repa, svježa ili rashlađena 100

07070005 Krastavci, svježi ili rashlađeni 150

0708200020 Grah, svjež ili rashlađen, od 01. listopada do 31. prosinca 100

07133100 Grah vrste Vigna mungo (L.) Hepper ili Vigna radiata (L.) Wilczek, sušeni 100

080240 Kesteni 100

08041000 Datulje 200

1211 Bilje i dijelovi bilja, što ih se poglavito radi u parfimeriji, farmaciji ili za insekticidne,
fungicidne ili slične svrhe 50

15091090 Maslinovo ulje, ostalo 150

20019065 Masline, pripremljene ili konzervirane u octu ili octenoj kiselini 100

2009 Voćni sokovi 200

2102 Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva
iz tarifnog broja 30.02); pripremljeni praškovi za pecivo 50

2201 Vode, bez dodanog šećera ili drugih sladila 150

2202 Vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromama i ostala bezalkoholna pića,
osim sokova voća ili povrća iz tarifnog broja 2009 100

22082012 Cognac 75

23099097 Pripravci što ih se rabi za prehranu životinja, ostalo 100

 

PROTOKOL 2

definicija pojma »proizvoda s podrijetlom« i naČini upravne suradnje

SADRŽAJ

GLAVA I. OPĆE ODREDBE

– Članak 1. Definicije

GLAVA II. DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA
S PODRIJETLOM«

– Članak 2. Opći uvjeti

Članak 3. Dvostrana kumulacija

Članak 4. (ovaj Protokol ne sadrži članak 4.)

Članak 5. Proizvodi dobiveni u cijelosti

Članak 6. Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

Članak 7. Nedostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

Članak 8. Kvalifikacijska jedinica

Članak 9. Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Članak 10. Slogovi

Članak 11. Neutralni elementi

GLAVA III. TERITORIJALNI UVJETI

Članak 12. Načelo teritorijalnosti

Članak 13. Izravni prijevoz

Članak 14. Izložbe

GLAVA IV. (ovaj Protokol ne sadrži GLAVU IV)

Članak 15. (ovaj Protokol ne sadrži Članak 15.)

GLAVA V. DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16. Opći uvjeti

Članak 17. Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 18. Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 19. Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 20. Izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanoga ili popunjenog dokaza o podrijetlu

– Članak 20.a Računovodstveno razdvajanje

Članak 21. Uvjeti za davanje izjave na računu

Članak 22. Ovlašteni izvoznik

Članak 23. Valjanost dokaza o podrijetlu

Članak 24. Podnošenje dokaza o podrijetlu

Članak 25. Uvoz u djelomičnim pošiljkama

Članak 26. Izuzeća od dokazivanja podrijetla

Članak 27. Dokazne isprave

Članak 28. Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

Članak 29. Nepodudarnost i formalne pogreške

Članak 30. Iznosi iskazani u eurima

GLAVA VI. ORGANIZACIJA UPRAVNE SURADNJE

Članak 31. Uzajamna pomoć

Članak 32. Provjera dokaza o podrijetlu

Članak 33. Rješavanje sporova

Članak 34. Kazne

Članak 35. Slobodne zone

GLAVA VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36. Pododbor za carinska pitanja i podrijetlo robe

Članak 37. Prilozi

Članak 38. Roba u tranzitu ili na skladištenju

Popis priloga

Prilog I: Uvodne napomene uz popis u Prilogu II

Prilog II: Popis prerada ili obrada što ih je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom

Prilog III: Obrasci potvrde o prometu robe EUR.1 i zahtjeva za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1

Prilog IV: Tekst izjave na računu

Prilog V: Nastavak primjene harmoniziranih preferencijalnih pravila podrijetla

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovoga Protokola:

a) »izrada« označuje svaku obradu ili preradu, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

b) »materijal« označuje svaki sastojak, sirovinu, sastavnicu ili dio itd. koji služi u izradi određenoga proizvoda;

c) »proizvod« označuje proizvod koji se dobiva postupkom izrade, čak i ako je namijenjen za uporabu u nekom drugom proizvodnom postupku;

d) »robe« označuje i materijal i proizvode;

e) »carinska vrijednost« označuje vrijednost koja je utvrđena u skladu sa Ugovorom o provedbi članka VII. Općega ugovora o carinama i trgovini 1994 (Ugovor Svjetske trgovinske organizacije o određivanju carinske vrijednosti);

f) »cijena fco tvornica« označuje cijenu koja je plaćena za određeni proizvod u korist proizvođača u ugovornoj stranki u čijoj je tvrtki obavljen posljednji postupak obrade ili prerade, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih uporabljenih materijala, umanjenu za sve domaće poreze koji podliježu ili bi mogli podlijegati povratu po obavljenom izvozu dobivenoga proizvoda;

g) »vrijednost materijala« označuje carinsku vrijednost u trenutku uvoza uporabljena materijala bez podrijetla ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je nemoguće utvrditi, na prvu utvrdivu cijenu plaćenu za materijal u ugovornoj stranci;

h) »vrijednost materijala s podrijetlom« označuje vrijednost materijala sukladno definiciji iz točke (g), koja se primjenjuje mutatis mutandis;

i) »dodana vrijednost« razumijeva cijenu proizvoda na paritetu fco tvornica, umanjenu za carinsku vrijednost svih ugrađenih materijala s podrijetlom iz druge ugovorne stranke ili, ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može provjeriti, a koja je plaćena za materijale u jednoj od ugovornih stranaka;

j) »poglavlja« i »tarifni brojevi« označuju poglavlja i tarifne brojeve (četveroznamenkaste brojeve) koji se upotrebljavaju u nazivlju koje tvori Harmonizirani sustav naziva i označivanja robe (u daljnjem tekstu »Harmonzirani sustav« ili »HS«);

k) »razvrstan« označuje razvrstavanje određenoga proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

l) »pošiljka« označuje proizvode koji se ili otpremaju istodobno od određenoga izvoznika do određenoga primatelja ili su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja se odnosi na njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili su, ako takva isprava ne postoji, obuhvaćeni jednim računom;

m) »područje« uključuje i teritorijalne vode;

n) »euro« označuje jedinstvenu valutu Europske monetarne unije.

GLAVA II.

DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA
S PODRIJETLOM«

Članak 2.

OpĆi uvjeti

Za potrebe provedbe ovoga Ugovora smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz ugovorne stranke:

a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u ugovornoj stranci u smislu članka 5.;

b) proizvodi koji su dobiveni u ugovornoj stranci, ali sadrže materijal koji nije ondje dobiven u cijelosti, pod uvjetom da je odnosni materijal podvrgnut u toj ugovornoj stranci dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6.

Članak 3.

Dvostrana kumulacija podrijetla

Materijali podrijetlom iz ugovorne stranke smatrat će se materijalima podrijetlom iz druge ugovorne stranke kada su ugrađeni u proizvod ondje dobiven. Ti materijali ne moraju biti nužno podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da su podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi obradu ili preradu iz članka 7. stavak 1. ovog Protokola.

Članak 4.

(ovaj Protokol ne sadrži članak 4.)

Članak 5.

Proizvodi dobiveni u cijelosti

1. Smatra se da su dobiveni u cijelosti u ugovornoj stranci:

a) mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njihova tla ili s njihova morskoga dna;

b) biljni proizvodi ondje ubrani ili požnjeveni;

c) žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

d) proizvodi proizvedeni od ondje uzgojenih živih životinja;

e) proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim;

f) proizvodi morskoga ribolova i drugi proizvodi koje su njihova plovila izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda ugovornih stranaka;

g) proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih pod točkom (f);

h) rabljeni proizvodi ondje prikupljeni namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene gume koje su prikladne isključivo za protektiranje guma ili uporabu u obliku otpada;

i) otpad i otpadni materijal nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obavljenih;

j) proizvodi koji su izvađeni s morskoga dna ili podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju isključivo pravo na eksploataciju toga dna ili podzemlja;

k) roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda koji su navedeni pod točkom (a) do (j);

2. Izrazi »njihova plovila« i »njihovim brodovima tvornicama« iz stavka 1. točka (f) odnosno (g) primjenjuju se isključivo na plovila i brodove tvornice:

a) koji su registrirani ili upisani u ugovornoj stranci;

b) koji plove pod zastavom ugovorne stranke;

c) koji se u omjeru od najmanje 50 posto nalaze u vlasništvu državljana ugovorne stranke, odnosno trgovačkoga društva sa sjedištem u jednoj od ovih država, čiji su direktor ili direktori, predsjednik uprave ili nadzornoga odbora i većina članova te uprave ili odbora državljani odnosne ugovorne stranke i čija polovica kapitala, u slučaju partnerstava ili društava s ograničenom odgovornošću, a povrh svega navedenoga, pripada tim državama ili javnim tijelima odnosno državljanima tih država;

d) čiji su zapovjednik i časnici državljani ugovornih stranaka; i

e) u čijem osoblju najmanje 75 posto otpada na državljane ugovornih stranaka.

Članak 6.

Dostatno obraĐeni ili preraĐeni proizvodi

1. Za potrebe članka 2. proizvodi koji nisu dobiveni u cijelosti smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima ako su ispunjeni uvjeti koji su navedeni u popisu iz Priloga II.

U slučaju svih proizvoda koji su obuhvaćeni ovim Ugovorom, gore se spomenuti uvjeti odnose na vrstu obrade ili prerade kojoj se mora podvrgnuti materijal bez podrijetla koji služi u proizvodnji te se primjenjuje isključivo u vezi s takvim materijalom. Prema tomu, ako se određeni proizvod koji je ispunjavanjem uvjeta koji su navedeni u popisu stekao status proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka upotrebljava u proizvodnji nekoga drugoga proizvoda, na njega se ne primjenjuju uvjeti koji su primjenjivi na proizvod u koji je ugrađen, a materijal bez podrijetla, koji se možebitno upotrebljavao u njegovoj proizvodnji, ne uzima se u obzir.

2. Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka materijal bez podrijetla koji se, sukladno uvjetima koji su navedeni u popisu, ne bi trebao upotrebljavati u proizvodnji određenoga proizvoda, može se unatoč tomu upotrebljavati pod uvjetom da:

a) njegova ukupna vrijednost ne prelazi 10 posto tvorničke cijene tog proizvoda;

b) da zbog primjene ovoga stavka nije premašen ni jedan od postotaka koji su navedeni u popisu u vezi s najvišom vrijednošću materijala bez podrijetla.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na proizvode koji potpadaju pod poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

3. Odredbe stavaka 1. i 2. primjenjivat će se sukladno odredbama članka 7.

Članak 7.

Nedostatno obraĐeni ili preraĐeni proizvodi

1. Bez utjecaja na stavak 2. sljedeći postupci smatrat će se obradom ili preradom nedostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bilo da su zahtjevi iz članka 6. zadovoljeni ili da nisu:

a) postupci kojima se jamči očuvanje robe u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja;

b) rastavljanje i sastavljanje pošiljaka;

c) pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, hrđe, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

d) glačanje ili prešanje tekstila;

e) jednostavni postupci bojenja i laštenja;

f) ljuštenje, djelomično ili potpuno izbjeljivanje, poliranje i glaziranje žitarica i riže;

g) postupci bojenja šećera ili izrade kocki šećera;

h) lupljenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, orašastih plodova i povrća;

i) oštrenje, jednostavno brušenje ili jednostavno rezanje;

j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, stupnjevanje, slaganje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

k) jednostavno pakiranje u staklenke, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

l) stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipova i drugih sličnih prepoznatljivih znakova na proizvode ili njihovu ambalažu;

m) jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste;

n) jednostavno sastavljanje dijelova proizvoda radi dobivanja proizvoda u cijelosti ili rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove;

o) kombinacija dvaju ili više postupaka koji su navedeni pod točkom (a) do (n);

p) klanje životinja.

2. Kako bi se utvrdilo da li se obrada ili prerada kojoj je podvrgnut određeni proizvod može smatrati nedostatnom u smislu stavka 1. ovoga članka, u obzir će se, zajednički gledano, uzeti svi radni postupci koji su obavljeni na nekom proizvodu u ugovornoj stranci.

Članak 8.

Kvalifikacijska jedinica

1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovoga Protokola konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba razvrstava uporabom nomenklature iz Harmoniziranoga sustava.

Prema tomu:

a) kada se proizvod sastavljen od skupine ili skupa predmeta svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranoga sustava, takva cjelina tvori kvalifikacijsku jedinicu;

b) kada se pošiljka sastoji od više istovjetnih proizvoda koji su razvrstani u isti tarifni broj Harmoniziranoga sustava, pri primjeni odredaba ovoga Protokola svaki se proizvod mora uzeti pojedinačno.

2. Kad se u skladu s Općim pravilom 5. Harmoniziranoga sustava, za potrebe razvrstavanja, ambalaža uključuje zajedno s proizvodom, ona će se uključiti i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 9.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Pribor, zamjenski dijelovi i alati koji se šalju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatrat će se sastavnim dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 10.

Slogovi

Slogovi, kako su definirani Općim pravilom 3. Harmoniziranoga sustava, smatrat će se proizvodom s podrijetlom kada sve komponente sloga imaju podrijetlo. Međutim, kada se slog sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, smatrat će se proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15 posto cijene sloga fco tvornica.

Članak 11.

Neutralni elementi

Kako bi se utvrdilo je li određeni proizvod s podrijetlom, nije potrebno odrediti podrijetlo onoga što je možebitno upotrijebljeno u njegovoj izradi, kako slijedi:

a) energija i gorivo;

b) postrojenja i oprema;

c) strojevi i alati;

d) roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena ulasku u konačni sastav proizvoda.

GLAVA III.

TERITORIJALNI UVJETI

Članak 12.

NaČELO TERITORIJALNOSTI

1. Osim u slučajevima predviđenim člankom 3. i stavkom 3. ovog članka, uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom koji su navedeni u glavi II, moraju bez prekida biti stalno ispunjeni u ugovornim strankama.

2. Osim u slučajevima predviđenim člankom 3., ako se roba s podrijetlom, koja je izvezena u neku treću zemlju iz jedne od ugovornih stranaka, u njih vrati, ona se mora smatrati robom bez podrijetla, osim ako se carinskim vlastima ne pruže zadovoljavajući dokazi o tome:

a) da je vraćena upravo ona roba koja je bila izvezena; i

b) da roba nije bila podvrgnuta nikakvim postupcima, osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se očuvala u dobrom stanju dok se nalazila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Na stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima iz glave II neće utjecati postupci obrade ili prerade koji su izvan ugovornih stranaka obavljeni na materijalu koji je iz jedne od ugovornih stranaka izvezen i nakon toga ponovno uvezen, pod uvjetom:

a) da je taj materijal dobiven u cijelosti u jednoj od ugovornih stranaka ili je prije izvoza prošao obradu ili preradu veću od nedostatnih postupaka navedenih u članku 7.; i

b) da se carinskim vlastima mogu podnijeti zadovoljavajući dokazi o tome:

(i) da je ponovno uvezena roba dobivena obradom ili preradom izvezena materijala; i

(ii) da ukupna dodana vrijednost koja je ostvarena izvan ugovornih stranaka primjenom odredaba ovoga članka ne prelazi 10 posto cijene proizvoda fco tvornica krajnjega proizvoda za koji se traži stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

4. Za potrebe primjene stavka 3. uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, koji su navedeni u glavi II neće se primjenjivati na obradu ili preradu koja je obavljena izvan ugovornih stranaka. Međutim, kada je u popisu iz Priloga II za određivanje statusa podrijetla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez podrijetla, ukupna vrijednost materijala bez podrijetla koji su ugrađeni na teritoriju odnosne ugovorne stranke, zajedno s ukupnom dodanom vrijednošću ostvarenom izvan ugovornih stranaka, ovisno o kojoj je riječ, uz primjenu ovoga članka, ne smije premašiti navedeni postotak.

5. Za potrebe primjene odredaba stavaka 3. i 4. ovoga članka smatrat će se da »ukupna dodana vrijednost« razumijeva sve troškove koji nastanu izvan ugovornih stranaka, uključujući i vrijednost materijala koji je tamo ugrađen.

6. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji ne ispunjavaju uvjete koji su navedeni u popisu iz Priloga II i koji se mogu smatrati dostatno obrađenima ili prerađenima jedino ako se primijene opća odstupanja predviđena člankom 6. stavak 2.

7. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji se razvrstavaju u poglavlja 50. do 63. Harmoniziranoga sustava.

8. Svaki postupak obrade ili prerade koji je obuhvaćen odredbama ovoga članka i koji je obavljen izvan ugovornih stranaka obavljat će se po postupku vanjske prerade ili sličnim postupcima.

Članak 13.

Izravni prijevoz

1. Povlašteni tretman predviđen Ugovorom primjenjuje se isključivo na proizvode koji zadovoljavaju uvjete iz ovoga Protokola i čiji se prijevoz obavlja izravno između ugovornih stranaka. Međutim, proizvodi koji predstavljaju jednu pošiljku mogu se prevoziti i preko teritorija trećih zemalja, pri čemu je, ako to nalažu okolnosti, na tim teritorijima moguć i njihov pretovar ili privremeno skladištenje, pod uvjetom da ti proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih vlasti u zemlji provoza ili skladištenja te da nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim istovara, ponovnoga utovara ili kakva drugoga postupka koji se obavlja kako bi se očuvali u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti i preko teritorija koji nisu teritoriji ugovornih stranaka.

2. Carinskim vlastima zemlje uvoznice podnosit će se dokazi o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, i to predočenjem:

a) jedinstvene prijevozne isprave kojom je obuhvaćen prolazak robe od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza; ili

b) potvrde koju izdaju carinske vlasti zemlje provoza:

(i) u kojoj se navodi točan opis proizvoda;

(ii) u kojoj se navode datumi istovara i ponovnoga utovara proizvoda i, prema potrebi, nazivi brodova ili drugih uporabljenih prijevoznih sredstava; i

(iii) kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili

c) u nedostatku navedenoga, bilo kakvih dostatnih isprava.

Članak 14.

IzloŽbe

1. Na proizvode s podrijetlom koji su poslani radi izlaganja izvan ugovornih stranaka i nakon izložbe prodani radi izvoza u jednu od ugovornih stranaka, pri uvozu primjenjivat će se odredbe Ugovora, pod uvjetom da se carinskim vlastima podnesu zadovoljavajući dokazi o tome:

a) da je izvoznik te proizvode poslao iz ugovornih stranaka u zemlju u kojoj se izložba održava te da ih je tamo izložio;

b) da je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u ugovornoj stranki;

c) da su proizvodi, poslani za vrijeme izložbe ili neposredno nakon nje, upravo onakvi kakvi su bili upućeni na izložbu; i

d) da proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu upotrijebljeni ni u koju drugu svrhu osim izlaganja na toj izložbi.

2. Dokaz o podrijetlu se mora izdati ili sastaviti u skladu s odredbama glave V te na uobičajen način podnijeti carinskim vlastima zemlje uvoznice. Na dokazu se mora naznačiti naziv i adresa izložbe. Prema potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izloženi.

3. Stavak 1. ovoga članka primjenjivat će se na sve trgovačke, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične priredbe ili izlaganja koja se ne priređuju u privatne svrhe u prodavaonicama ili poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda i tijekom kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

GLAVA IV.

(ovaj Protokol ne sadrži glavu IV.)

Članak 15.

(ovaj Protokol ne sadrži članak 15.)

GLAVA V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16.

OpĆi uvjeti

1. Povlastice koje su predviđene odredbama Ugovora primjenjivat će se na proizvode podrijetlom iz ugovorne stranke pri njihovu uvozu u drugu ugovornu stranku:

a) po predočenju potvrde o prometu robe EUR.1, čiji je primjerak sadržan u Prilogu III; ili

b) u slučajevima predviđenim člankom 21., stavak 1., izjave, u daljnjem tekstu; »izjava na računu«, koju izvoznik daje na računu, dostavnici ili kakvoj drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno podrobno da bi se mogli jasno prepoznati; tekst izjave na računu sadržan je u Prilogu IV.

2. Bez obzira na stavak 1. na proizvode s podrijetlom u smislu ovoga Protokola se, u slučajevima predviđenim člankom 26., primjenjuju povlastice iz ovoga Ugovora, pri čemu nije potrebno podnijeti ni jednu od gore navedenih isprava.

Članak 17.

Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1

1. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinske vlasti zemlje izvoznice na zahtjev koji u pisanom obliku podnosi izvoznik ili, pod izvoznikovom odgovornošću, njegov ovlašteni predstavnik.

2. U tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik ispunit će i obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji su primjerci sadržani u Prilogu III. Ti se obrasci ispunjavaju na jednom od jezika na kojima je sastavljen ovaj Ugovor i u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako se obrasci ispunjavaju rukom, moraju se ispuniti tintom i tiskanim slovima. Opis se proizvoda mora upisati u polje predviđeno za to, bez ostavljanja praznih redaka. Ako polje nije do kraja ispunjeno, ispod zadnjega retka opisa treba se povući vodoravna crta, a nepopunjeni se dio mora prekrižiti.

3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanjem potvrde o prometu robe EUR.1 bit će spreman u svakom trenutku na zahtjev carinskih vlasti zemlje u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1 podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka te da ispunjavaju sve druge zahtjeve koji su postavljeni ovim Protokolom.

4. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdat će carinske vlasti ugovorne stranke ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz ugovornih stranaka i ako ispunjavaju druge zahtjeve iz ovoga Protokola.

5. Carinske vlasti koje su nadležne za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 poduzet će sve korake prijeko potrebne kako bi se provjerilo imaju li predmetni proizvodi status proizvoda s podrijetlom te ispunjavaju li druge zahtjeve iz ovog Protokola. U tu će svrhu one imati pravo zatražiti bilo koji dokaz i obaviti bilo koju vrstu uvida u izvoznikovu poslovnu evidenciju, odnosno bilo koju provjeru koju smatraju primjerenom. One su također dužne pobrinuti se da obrasci iz stavka 2. budu propisno ispunjeni. One će posebice provjeravati je li prostor predviđen za opis proizvoda ispunjen tako da se isključuje svaka mogućnost neovlaštenoga dopisivanja.

6. Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 naznačit će se u polju 11. na potvrdi.

7. Carinske vlasti izdat će potvrdu o prometu robe EUR.1 i staviti ju na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 18.

Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

1. Bez obzira na članak 17. stavak 7., potvrda o prometu robe EUR.1 može se iznimno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi ako:

a) u trenutku izvoza nije izdana zbog greške, nenamjernoga propusta ili posebnih okolnosti; ili

b) se carinskim vlastima pruže zadovoljavajući dokazi o tome da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali da pri uvozu nije prihvaćena iz tehničkih razloga.

2. Radi provedbe stavka 1. izvoznik u svom zahtjevu mora naznačiti mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se potvrda o prometu robe EUR.1 odnosi te navesti razloge za svoj zahtjev.

3. Carinske vlasti mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što provjere da li podaci navedeni u izvoznikovu zahtjevu odgovaraju podacima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jednu od ovih naznaka:

HR »NAKNADNO IZDANO«

SQ »LËshuar Aposteriori«

EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«

5. Napomena iz stavka 4. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

Članak 19.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1 izvoznik carinskim vlastima koje su je izdale može podnijeti zahtjev za izdavanjem duplikata na temelju izvoznih isprava koje se nalaze u njihovu posjedu.

2. Tako izdan duplikat mora sadržavati jednu od ovih naznaka:

HR »DUPLIKAT«

SQ »DuplikatË«

EN »DUPLICATE«

3. Napomena iz stavka 2. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

4. Duplikat, na kojem mora biti naznačen datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1, stupit će na snagu s tim datumom.

Članak 20.

Izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanoga ili popunjenoga dokaza o podrijetlu

Kada se proizvodi s podrijetlom stavljaju pod nadzor određene carinske službe u ugovornoj stranci, izvorni dokaz o podrijetlu moći će se zamijeniti sa jednom ili sa više potvrda o prometu robe EUR.1 radi slanja svih ili nekih od predmetnih proizvoda na druga mjesta u ugovornoj stranki. Takvu zamjensku potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1 izdat će carinska služba pod čiji su nadzor stavljeni ti proizvodi.

Članak 20a.

RaČunovodstveno razdvajanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili stvarne poteškoće u čuvanju zaliha proizvoda s podrijetlom odvojeno od proizvoda bez podrijetla, a koji su jednaki ili međusobno zamjenjivi, carinske vlasti mogu, na pismeni zahtjev zainteresiranih, dopustiti takozvanu metodu »računovodstvenog razdvajanja« za vođenje takvih zaliha.

2. Ova metoda mora osigurati da broj dobivenih proizvoda koji se smatraju proizvodima s podrijetlom, unutar određenog referentnog razdoblja, bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile i fizički odvojene.

3. Carinske vlasti mogu dati takvo odobrenje pod bilo kojim uvjetima, koje smatraju potrebnima.

4. Ova metoda se evidentira i primjenjuje na temelju općih računovodstvenih načela koja važe u državi, u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ovog pojednostavljenja može izdati odnosno zatražiti dokaz o podrijetlu za one količine takvih proizvoda, koji se mogu smatrati proizvodima s podrijetlom. Na zahtjev carinskog organa, korisnik daje izjavu o načinu vođenja proizvoda.

6. Carinske vlasti nadziru uporabu odobrenja, i mogu ga oduzeti u bilo kojem trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi, ili ne ispunjava neki od uvjeta propisanih ovim Protokolom.

Članak 21.

Uvjeti za davanje izjave na raČunu

1. Izjavu na računu iz članka 16. stavak 1. točka (b) smije izdati:

a) ovlašteni izvoznik u smislu članka 22., ili

b) bilo koji izvoznik pošiljke koja se sastoji od jednoga ili više pakiranja proizvoda s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6 000 eura.

2. Izjavu na računu je moguće izdati ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz ugovornih stranaka te ako zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

3. Izvoznik koji izdaje izjavu na računu bit će u svakom trenutku spreman na zahtjev carinskih vlasti zemlje izvoznice podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da predmetna roba ima status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljava ostale zahtjeve ovoga Protokola.

4. Izjavu na računu izvoznik će izdati tako što na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipka ili otisne u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu čiji se tekst navodi u Prilogu IV, pri čemu je dužan uporabiti jednu od jezičnih inačica iz toga Priloga, a u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako je izjava pisana rukom, bit će napisana tintom i tiskanim slovima.

5. Izjava na računu bit će ovjerena rukom pisanim izvornim potpisom izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. ne mora potpisivati takvu izjavu pod uvjetom da se carinskim vlastima zemlje izvoznice u pisanom obliku obveže da će preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu na računu u kojoj se navodi kao da ju je sam rukom potpisao.

6. Izjavu na računu može izdati izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se u zemlju uvoznicu dostavi najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

 

Članak 22.

OvlaŠteni izvoznik

1. Carinske vlasti zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojega izvoznika, u daljnjem tekstu »ovlašteni izvoznik«, koji često šalje pošiljke proizvoda u skladu s ovim Ugovorom da daje izjave na računu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji podnosi zahtjev za takvo ovlaštenje mora carinskim vlastima dati sva zadovoljavajuća jamstva koja su prijeko potrebna za potvrđivanje da njegovi proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

2. Carinske vlasti mogu odobriti status ovlaštenoga izvoznika pod uvjetima koje smatraju prikladnima.

3. Carinske će vlasti ovlaštenomu izvozniku dodijeliti broj carinskoga ovlaštenja koji će se navesti u svakoj izjavi na računu.

4. Carinske će vlasti nadzirati kako ovlašteni izvoznik rabi svoje ovlaštenje.

5. Carinske vlasti u svakom trenutku mogu opozvati svoje odobrenje. Carinske će vlasti to učiniti kada ovlašteni izvoznik prestane davati jamstva iz stavka 1., kada više ne zadovoljava uvjete iz stavka 2. ili na drugi način nepravilno rabi svoje ovlasti.

Članak 23.

Valjanost dokaza o podrijetlu

1. Dokaz o podrijetlu vrijedit će četiri mjeseca od datuma izdavanja u zemlji izvoznici i u tom roku mora biti podnesen carinskim vlastima zemlje uvoznice.

2. Dokazi o podrijetlu koji se carinskim vlastima zemlje uvoznice podnose nakon posljednjega roka za podnošenje, koji je naveden u stavku 1., mogu se prihvatiti radi primjene povlaštenoga tretmana u slučaju da je do nepodnošenja tih dokumenata prije posljednjega roka došlo zbog izvanrednih okolnosti.

3. U ostalim slučajevima zakašnjeloga podnošenja isprava carinske vlasti zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu kada su proizvodi podneseni prije isteka posljednjega roka.

Članak 24.

PodnoŠenje dokaza o podrijetlu

Dokazi o podrijetlu podnosit će se carinskim vlastima zemlje uvoznice u skladu s postupkom koji je na snazi u toj zemlji. Te mogu zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu, a mogu zahtijevati i da uz uvoznu deklaraciju bude priložena i izjava uvoznika o tome da proizvodi zadovoljavaju uvjete koji su potrebni za primjenu Ugovora.

Članak 25.

Uvoz u djelomiČnim poŠiljkama

U slučajevima kada se na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje određuju carinske vlasti zemlje uvoznice u više pošiljaka uvoze rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Općega pravila 2., točka (a), Harmoniziranoga sustava, koji potpadaju pod odsjek XVI. i XVII. ili tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranoga sustava, carinskim vlastima bit će podnesen jedinstven dokaz o podrijetlu za te proizvode pri uvozu prve pošiljke.

Članak 26.

IzuzeĆa od dokazivanja podrijetla

1. Proizvodi koje u malim paketima pojedinac šalje pojedincu ili koji čine osobnu prtljagu putnika prihvaćat će se kao proizvodi podrijetlom iz ugovornih stranaka bez podnošenja dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da takvi proizvodi nisu trgovačke naravi, da su deklarirani kao proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve ovoga Protokola i da nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda koji su poslani poštom ova se izjava može unijeti u carinsku deklaraciju CN22/CN23 ili na listu papira koji se prilaže toj ispravi.

2. Uvoz proizvoda koji je povremene naravi i koji obuhvaća isključivo proizvode za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili članova njihovih obitelji neće se smatrati uvozom trgovačke naravi ako je iz naravi i količine proizvoda očito da ne postoji namjera njihove komercijalne uporabe.

3. Nadalje, ukupna vrijednost takvih proizvoda neće prelaziti 500 eura u slučaju malih paketa ili 1 200 eura u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika.

Članak 27.

Dokazne isprave

Isprave navedene u članku 17. stavak 3. i članku 21. stavak 3., koje se rabe radi dokazivanja da proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu biti smatrani proizvodima podrijetlom iz ugovornih stranaka te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola mogu se sastojati, inter alia, od sljedećega:

a) izravnih dokaza o postupcima koje je izvoznik ili dobavljač poduzeo da bi se dobila predmetna roba i koji se nalaze, primjerice, u njegovoj računovodstvenoj ili knjigovodstvenoj evidenciji;

b) isprava izdanih ili sastavljenih u ugovornoj stranci kojima se status proizvoda s podrijetlom dokazuje za iskorišten materijal u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

c) isprava izdanih ili sastavljenih u ugovornoj stranci kojima se dokazuje obrada ili prerada materijala u ugovornoj stranci u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

d) potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu izdane ili sastavljene u ugovornoj stranci u skladu s ovim Protokolom kojima se dokazuje da iskorišteni materijal ima status proizvoda s podrijetlom.

Članak 28.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

1. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati isprave iz članka 17. stavak 3.

2. Izvoznik koji daje izjavu na računu najmanje će tri godine čuvati jedan primjerak te izjave na računu te isprave iz članka 21. stavak 3.

3. Carinske vlasti zemlje izvoznice koje izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati obrazac zahtjeva koji je naveden u članku 17. stavak 2.

4. Carinske vlasti zemlje uvoznice najmanje će tri godine čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu koje su im podnesene.

Članak 29.

Nepodudarnost i formalne pogreŠke

1. Otkriće neznatnih odstupanja između iskaza u dokazu o podrijetlu i navoda u ispravama koje su podnesene carinskoj službi pri obavljanju službenoga postupka za uvoz proizvoda ipso facto neće činiti dokaz o podrijetlu ništavim ako se uredno utvrdi da se isprava odnosi na podnesene proizvode.

2. Očite formalne pogreške, kao što su strojopisne pogreške na dokazu o podrijetlu, ne bi trebale prouzrokovati odbacivanje te isprave ako te greške nisu takve da bi stvorile sumnju u točnost navoda u toj ispravi.

Članak 30.

Iznosi iskazani u eurima

1. Za primjenu odredaba članka 21. stavak 1. točka (b), i članka 26. stavak 3., u slučajevima kada su proizvodi fakturirani u valuti koja nije euro, ugovorne stranke jednom će u godini utvrditi iznos u svojoj nacionalnoj valuti koji predstavlja protuvrijednost iznosa iskazanoga u eurima.

2. Na pošiljke će se primjenjivati povlastica iz odredaba članka 21. stavak 1. točka (b), ili članka 26. stavak 3., pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, a u skladu s iznosom koji je utvrdila odnosna zemlja.

3. Iznosi koji će se rabiti u nekoj nacionalnoj valuti predstavljat će protuvrijednost u toj valuti iznosa iskazanih u eurima prvoga radnoga dana u listopadu a primjenjivat će se od 1. siječnja sljedeće godine. Za primjenu odredbi stavka 2., ugovorne stranke priznaju u uvozu odgovarajuće iznose, koje je dostavila određena država ili Europska komisija.

4. Ugovorna strana može naviše ili naniže zaokružiti iznos koji nastane zbog konverzije iznosa iskazanoga u eurima u svoju nacionalnu valutu. Takav zaokruženi iznos ne smije odstupati od iznosa koji je dobiven konverzijom više od 5 posto. Ugovorna stranka može zadržati nepromijenjenom protuvrijednost u nacionalnoj valuti iznosa koji je iskazan u eurima ako u trenutku godišnjega usklađivanja predviđenoga u stavku 3. konverzija toga iznosa prije zaokruživanja za ishod ima povećanje manje od 15 posto u protuvrijednosti u nacionalnoj valuti. Protuvrijednost se u nacionalnoj valuti može zadržati nepromijenjenom ako konverzija za ishod ima smanjenje te protuvrijednosti.

5. Iznose u eurima preispitivat će Zajednički odbor na zahtjev ugovornih stranaka. Pri preispitivanju Zajednički odbor u obzir će uzimati poželjnost očuvanja realnoga učinka ograničenja. U tu svrhu Odbor može donijeti odluku o preinaci iznosa koji su iskazani u eurima.

GLAVA VI.

ORGANIZACIJA UPRAVNE SURADNJE

Članak 31.

Uzajamna pomoĆ

1. Carinske će vlasti ugovornih stranaka jedna drugoj dostaviti ogledne otiske pečata koje u svojim uredima rabe za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1, te adrese carinskih vlasti koje su odgovorne za provjeru tih potvrda i izjava na računu.

2. Kako bi osigurale pravilnu primjenu ovoga Protokola, ugovorne stranke će putem svojih nadležnih carinskih vlasti jedna drugoj pomagati u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu te točnosti navoda sadržanih u tim ispravama.

Članak 32.

Provjera dokaza o podrijetlu

1. Naknadna će se provjera dokaza o podrijetlu obavljati nasumičnim odabirom ili kad god carinske vlasti zemlje uvoznice imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost tih isprava, u to da su predmetni proizvodi s podrijetlom ili u zadovoljavanje ostalih zahtjeva ovoga Protokola.

2. Za potrebe primjene odredaba stavka 1. carinske će vlasti zemlje uvoznice carinskim vlastima zemlje izvoznice vratiti potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je podnesen, izjavu na računu ili kopiju tih isprava uz navođenje, kad je god to prikladno, razloga za upit. Uz zahtjev za provjeru poslat će i sve dobivene isprave ili informacije koje upućuju na to da su navodi u dokazu o podrijetlu netočni.

3. Provjeru će obavljati carinske vlasti zemlje izvoznice. Radi toga te će vlasti imati pravo zatražiti sve potrebne dokaze i obaviti svaki potreban uvid u poslovne knjige izvoznika ili kakvu drugu provjeru koju smatraju primjerenom.

4. Ako carinske vlasti zemlje uvoznice odluče obustaviti odobravanje povlaštenoga tretmana predmetnim proizvodima dok čekaju ishod provjere, uvozniku će se ponuditi puštanje robe u promet uz primjenu mjera predostrožnosti koje se prosude prijeko potrebnima.

5. Carinske vlasti koje traže provjeru bit će u najkraćem mogućem roku izviještene o nalazima provjere. Nalazi moraju jasno pokazati jesu li isprave vjerodostojne i može li se smatrati da su predmetni proizvodi podrijetlom iz ugovornih stranaka te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola. Ako se primjenjuju odredbe o kumulaciji sukladno članku 3. ovog Protokola, a u svezi sa člankom 16. (4), odgovor će sadržavati pouzdanu kopiju (kopije) potvrde (potvrda) o prometu robe ili izjave (izjava) na računu.

6. Ako se u slučaju osnovane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku od deset mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za provjeru ili ako u odgovoru nisu sadržane dostatne informacije za utvrđivanje vjerodostojnosti dotične isprave ili stvarnoga podrijetla proizvoda, carinske vlasti koje su podnijele zahtjev, osim u iznimnim okolnostima, odbit će primjenu povlaštenoga tretmana.

Članak 33.

RjeŠavanje sporova

U slučajevima da nastane spor u odnosu na postupak provjere iz članka 32. koji carinske vlasti koje su zahtijevale provjeru i carinske vlasti odgovorne za obavljanje te provjere ne mogu riješiti ili ako one postave pitanje tumačenja ovoga Protokola, takav će se spor uputiti na rješavanje Zajedničkom odboru.

U svim slučajevima spora između uvoznika i carinskih vlasti zemlje uvoznice spor će se rješavati u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 34.

Kazne

Kaznit će se svaka osoba koja sastavi ili prouzroči izdavanje isprave koja sadrži netočne podatke radi dobivanja povlaštenoga tretmana za proizvode.

Članak 35.

Slobodne zone

1. Ugovorne stranke će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje pod pokrićem dokaza o podrijetlu, a koji tijekom prijevoza borave u slobodnoj zoni na njihovu teritoriju, ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti nikakvu drugom rukovanju osim uobičajenim postupcima kojima je cilj sprečavanje njihova propadanja.

2. Iznimno od odredaba stavka 1., u slučaju da su proizvodi podrijetlom iz ugovornih stranaka uvezeni u slobodnu zonu pod pokrićem dokaza o podrijetlu i podvrgnuti obradi ili preradi, nadležne su vlasti dužne na zahtjev izvoznika izdati novu potvrdu o prometu robe EUR.1 ako je primijenjena obrada ili prerada sukladna odredbama ovoga Protokola.

GLAVA VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Pododbor za carinska pitanja i pitanja podrijetla

1. U okviru Zajedničkog odbora ustanovit će se Pododbor za carinska pitanja i pitanja podrijetla sa svrhom da mu pomaže pri provođenju njegovih obveza i za provođenje stalnog izvješćivanja i savjetovanja između stručnjaka.

2. Pododbor će se sastojati od stručnjaka obiju ugovornih stranaka zaduženih za carinska pitanja i pitanja podrijetla.

Članak 37.

Prilozi

Prilozi I, II, III, IV, i V ovog Protokola tvore njegov sastavni dio.

Članak 38.

Roba u tranzitu ili na skladiŠtenju

Roba koja udovoljava uvjetima glave II i koja je na dan početka primjene ovog Ugovora na putu ili privremeno smještena u nekoj od ugovornih stranaka u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, smatrat će se robom s podrijetlom, pod uvjetom, da se u roku četiri mjeseca od tog datuma carinskoj službi ugovorne stranke uvoznice, podnese dokaz o podrijetlu izdan naknadno, zajedno s dokumentima koji pokazuju okolnosti prijevoza.

PRILOG I. PROTOKOLA 2.

Uvodne napomene uz popis u PrilogU II. Protokola 2.

Napomena 1:

Popis donosi uvjete koje trebaju ispunjavati svi proizvodi da bi se smatrali dostatno obrađenima ili prerađenima u značenju iz članka 6. Protokola.

Napomena 2:

2.1. Prva dva stupca u popisu opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi broj tarifnoga broja ili poglavlja iz Harmoniziranoga sustava, a drugi stupac daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod u prva dva stupca dano je pravilo u stupcu 3. ili 4. Kad u nekim slučajevima navodu iz prvoga stupca prethodi »ex«, to znači da se pravila iz stupca 3. ili 4. primjenjuju samo na dio toga tarifnoga broja koji je opisan u stupcu 2.

2.2. Kad je nekoliko tarifnih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1 ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3. ili 4. odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranomu sustavu razvrstani pod tarifni broj odnosnoga poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.

2.3. Kad su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnoga broja, svaki uvučeni redak sadrži opis toga dijela tarifnoga broja koji je obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3. ili 4.

2.4. Kad se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3. i u stupcu 4., izvoznik može alternativno birati primjenu pravila iz stupca 3. ili iz stupca 4. Ako u stupcu 4. nije dano nikakvo pravilo glede podrijetla, mora se primijeniti pravilo iz stupca 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe članka 6. Protokola o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji služe u izradi drugih proizvoda, primjenjivat će se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici gdje se rabe ili u nekoj drugoj tvornici u ugovornoj stranci.

Primjer:

Motor iz tarifnoga broja 8407, za koji pravilo kaže da vrijednost materijala bez podrijetla koji se može ugraditi ne smije prelaziti 40 posto cijene fco tvornica, izrađen je od »drugoga legiranoga čelika grubo oblikovanoga kovanjem« iz tarifnoga broja ex 7224.

Ako je to kovanje obavljeno u ugovornoj stranki na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo temeljem pravila iz popisa za tarifni broj ex 7224. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili drugoj tvornici u ugovornoj stranci. Vrijednost ingota bez podrijetla time se ne uzima u obzir pri zbrajanju vrijednosti materijala bez podrijetla.

3.2. Pravilo iz popisa je minimalna količina potrebne obrade ili prerade, pa se poduzimanjem većega stupnja obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom, i obratno, poduzimanjem manjega stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može uporabiti materijal bez podrijetla, uporaba toga materijala u ranijoj fazi izrade dopuštena je, dok uporaba toga materijala u kasnijoj fazi izrade nije dopuštena.

3.3 Ne dirajući u napomenu 3.2 kada pravilo kaže da se mogu uporabiti »materijali iz bilo kojega tarifnog broja«, može se uporabiti materijal iz bilo kojeg tarifnog broja (čak i materijali istog opisa i istog tarifnog broja kao i proizvod), uz primjenu svih posebnih ograničenja koja mogu biti sadržana u pravilu. Međutim, izraz »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja…« ili »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod« znači da se mogu uporabiti materijali iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih koji imaju isti opis kao proizvod koji je naveden u stupcu 2 na popisu.

3.4. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod može izrađivati od više od jednoga materijala, to znači da se može uporabiti jedan ili više materijala. Ne zahtijeva se da svi budu upotrijebljeni.

Primjer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih brojeva 5208 do 5212 određuje da se mogu uporabiti prirodna vlakna te da se među ostalim materijalom može uporabiti i kemijski materijal. To ne znači da se mora uporabiti jedan i drugi; može se koristiti jedan ili drugi ili i jedan i drugi.

3.5. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod mora izraditi od određenoga materijala, taj uvjet očito ne priječi uporabu drugog materijala koji zbog svoje unutarnje naravi ne može zadovoljiti to pravilo. (Vidi također donju napomenu 6.2. u svezi s tekstilom.)

Primjer:

Pravilo za gotovu hranu iz tarifnoga broja 1904, koje konkretno isključuje uporabu žitarica i njihovih prerađevina, ne priječi uporabu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.

Međutim, to se ne odnosi na proizvode koji se, premda se ne mogu izraditi od određenoga konkretno navedenoga materijala s popisa, mogu proizvesti od materijala iste naravi u nekoj ranijoj fazi izrade.

Primjer:

U slučaju odjevnoga predmeta iz ex poglavlja 62, izrađenoga od netkana materijala, te ako je za tu skupinu proizvoda dopuštena uporaba samo pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom, čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal normalno bio u fazi koja prethodi pređi, a to je stanje vlakana.

3.6. Kad se u nekom pravilu iz popisa navode dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se može uporabiti, ti se postoci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postoci ne smiju se premašiti u odnosu na konkretni materijal na koji se primjenjuju.

Napomena 4:

4.1. Pojam »prirodna vlakna« rabi se u popisu za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drugačije, na grebenana, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.

4.2. Pojam »prirodna vlakna« uključuje konjsku dlaku iz tarifnoga broja 0503, svilu iz tarifnoga broja 5002 i 5003, te vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tbr. od 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tbr. od 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tbr. od 5301 do 5305.

4.3. Pojmovi »tekstilna pulpa«, »kemijski materijali« i »materijali za izradu papira« u popisu prerada služe za opis materijala koji nisu klasificirani u poglavljima od 50. do 63., a mogu se uporabiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

4.4. Pojam »proizvedena sortirana vlakna« rabi se u popisu za umjetnu kudjelju, vlakna sortirana po duljini i finoći ili otpad iz tbr. od 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kad se za određeni proizvod iz popisa spominje ova napomena, uvjeti iz stupca 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su uporabljeni za izradu toga proizvoda koji zajedno čine 10 posto ili manje od ukupne težine svih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidi također donje bilješke 5.3 i 5.4.)

5.2. Međutim, tolerancija iz bilješke 5.1. može se primijeniti samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od dvaju ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Osnovni su tekstilni materijali ovi:

– svila,

– vuna,

– gruba životinjska dlaka,

– fina životinjska dlaka,

– konjska dlaka,

– pamuk,

– materijali za izradu papira i papir,

– lan,

– prirodna konoplja,

– juta i druga tekstilna vlakna od drvenoga lika,

– sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

– kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,

– sintetički filamenti,

– umjetni filamenti,

– vodljivi filamenti,

– sintetička polipropilenska sortirana vlakna,

– sintetička poliesterska sortirana vlakna,

– sintetička poliamidna sortirana vlakna,

– sintetička poliakrilonitrilna sortirana vlakna,

– sintetička poliimidna sortirana vlakna,

– sintetička politetrafluoroetilenska sortirana vlakna,

– sintetička sortirana vlakna od polifenilen sulfida,

– sintetička sortirana vlakna od polivinil klorida,

– druga sintetička sortirana vlakna,

– umjetna sortirana vlakna viskoze,

– druga umjetna sortirana vlakna,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– proizvodi iz tarifnoga broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije,

– drugi proizvodi iz tarifnoga broja 5605.

Primjer:

Pređa iz tarifnoga broja 5205 koja je izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnoga broja 5203 i sintetički sortiranih vlakana iz tarifnog broja 5506 miješana je pređa. Stoga se sintetička sortirana vlakna koja ne potječu iz Ugovorne stranke i ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe) mogu uporabiti uz uvjet da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto težine pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnoga broja 5112 koja je izrađena od vunene pređe iz tarifnoga broja 5107 i sintetičkih sortiranih vlakana iz tarifnoga broja 5509 miješana je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe), ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana bez grebenanja ili češljanja ili druge pripreme za predenje) ili njihova kombinacija, može uporabiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto ukupne težine tkanine.

Primjer:

Čupava tekstilna tkanina iz tarifnoga broja 5802 koja je izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnoga broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina koja je izrađena od pređe razvrstane pod dva različita tarifna broja, ili ako su uporabljene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:

Ako je odnosna čupava tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnoga broja 5407, onda su uporabljene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je čupava tekstilna tkanina prema tomu miješani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji uključuju »poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu«, tolerancija za tu pređu iznosi 20 posto.

5.4. U slučaju proizvoda koji uključuju »traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije«, tolerancija za tu traku iznosi 30 posto.

Napomena 6:

6.1. Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijal, uz izuzeće podstava i međupodstava, koji ne zadovoljava pravilo iz stupca 3. popisa za izrađeni proizvod, može se uporabiti pod uvjetom da je razvrstan pod drugi tarifni broj nego proizvod te da njegova vrijednost ne pređe 8 posto cijene fco tvornica proizvoda.

6.2. Ne dirajući u napomenu 6.3., materijal koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. može se slobodno uporabiti u izradi tekstilnih proizvoda, sadržavao on tekstil ili ne sadržavao.

Primjer:

Ako pravilo iz popisa propisuje da se za određeni tekstilni artikl, poput hlača, mora uporabiti pređa, to ne priječi uporabu metalnih artikala poput dugmadi, jer dugmad nije razvrstana u poglavljima 50. do 63. Iz istoga se razloga ne priječi ni uporaba patentnih zatvarača premda patentni zatvarači normalno sadrže tekstil.

6.3. Gdje god vrijedi pravilo o postotku, vrijednost materijala koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. mora se uzeti u obzir pri izračunavanju vrijednosti uključenih materijala koji ne potječu iz Ugovorne stranke.

Napomena 7:

7.1. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 »specifični postupci« su sljedeći:

a) vakuumska destilacija;

b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

c) krekovanje;

d) popravljanje;

e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilacija;

i) izomerizacija.

7.2. Za potrebe tarifnih brojeva 2710, 2711 i 2712 »specifični postupci« su sljedeći:

a) vakuumska destilacija;

b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

c) krekovanje;

d) popravljanje;

e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilacija;

i) izomerizacija;

j) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85 posto sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda);

k) samo u odnosu na proizvode iz tarfinog broja 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja;

l) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250°C uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, kad vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tarifnog broja ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom;

m) samo u odnosu na loživa ulja iz tarifnog broja ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30 posto tih proizvoda – po obujmu, uključujući i gubitke – destilira na 300°C pomoću metode ASTM D 86;

n) samo u pogledu drugih teških ulja osim plinskih i loživih ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman pomoću visokofrekventnoga jedva vidljivoga električnoga pražnjenja bez iskrenja.

o) samo u pogledu sirovih proizvoda iz tarifnog broja 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od mrkog ugljena i lignita ili voska od treseta koji po masi sadrže manje od 0,75 posto ulja), uklanjanje ulja frakcijskom kristalizacijom.

7.3. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

 

PRILOG II. PROTOKOLA 2

POPIS PRERADA ILI OBRADA ŠTO IH JE POTREBNO OBAVITI NA MATERIJALIMA BEZ PODRIJETLA
KAKO BI DOBIVENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti obuhvaćeni Ugovorom. Iz tog razloga neophodno je konzultirati ostale dijelove Ugovora.

   

Poglavlje 1 Žive životinje Sve životinje iz poglavlja 1 bit će
dobivene u cijelosti

Poglavlje 2 Meso i jestivi klaonični proizvodi Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
materijali iz poglavlja 1 i 2 dobiveni
u cijelosti

Poglavlje 3 Ribe i ljuskavci, mekušci i ostali Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
vodeni beskralježnjaci materijali iz poglavlja 3 dobiveni
u cijelosti

ex Poglavlje 4 Mlijeko i mliječni proizvodi; jaja Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
peradi i ptičja jaja; prirodni med; materijali iz poglavlja 4 dobiveni
jestivi proizvodi životinjskog u cijelosti
podrijetla; što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu; osim:

0403 Mlaćenica, kiselo mlijeko, kiselo Proizvodnja u kojoj:
vrhnje, jogurt, kefir i ostalo – su upotrijebljeni materijali iz poglavlja
fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i 4 dobiveni u cijelosti,
vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani – je sav upotrijebljeni sok od voća
s dodanim ili bez dodanog šećera ili (osim od ananasa, limuna i limeta ili
drugih sladila, aromatizirani ili s grejpa) iz tarifnog broja 2009 dobiven
dodanim voćem, orašastim plodovima u cijelosti, i
ili kakaom – vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% cijene proizvoda fco tvornica.

ex poglavlje 5 Proizvodi životinjskog podrijetla, što Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
nisu spomenuti niti uključeni na materijali iz poglavlja 5 dobiveni
drugom mjestu, osim: u cijelosti

ex 0502 Čekinje i dlake domaće ili divlje Čišćenje, dezinfekcija, svrstavanje i
svinje, prerađene ispravljanje čekinja i dlaka

Poglavlje 6 Živo drveće i druge biljke; lukovice, Proizvodnja u kojoj:
korijenje i slično; rezano cvijeće i – su svi upotrijebljeni materijali iz
ukrasno lišće poglavlja 6 dobiveni u cijelosti, i
– vrijednost upotrijebljenih materijala
ne premašuje 50% cijene proizvoda
fco tvornica

Poglavlje 7 Jestivo povrće, neko korijenje Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
i gomolji materijali iz poglavlja 7 dobiveni
u cijelosti

Poglavlje 8 Jestivo voće i orašasti plodovi; Proizvodnja u kojoj:
kore agruma, dinja i lubenica – je svo upotrijebljeno voće
orašasto voće dobiveno u cijelosti,
– vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 17. Ne
premašuje 30% u cijeni proizvoda
fco tvornica.

ex Poglavlje 9 Kava, čaj, mate-čaj i začini, osim: Proizvodnja u kojoj su svi materijali
upotrijebljeni iz poglavlja 9 dobiveni
u cijelosti

0901 Kava, pržena ili nepržena s kofeinom Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, tarifnog broja
nadomjesci kave što sadrže kavu u
bilo kojem omjeru

0902 Čaj, aromatizirani ili nearomatizirani Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja

ex 0910 Mješavine začina Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja

Poglavlje 10 Žitarice Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
materijali iz poglavlja 10 dobiveni
u cijelosti

ex poglavlje 11 Proizvodi mlinske industrije slad, Proizvodnja u kojoj je svo upotrijebljeno
škrob, inulin; pšenični gluten; osim: povrće, žitarice, korijeni i gomolji iz
tarifnog broja 0714 dobiveno u cijelosti

ex 1106 Brašno i krupica od osušenoga Sušenje i mljevenje mahunastog povrća
mahunastoga povrća iz 0713, ljuštena iz tar. br. 0708

Poglavlje 12 Uljano sjemenje i plodovi: razno Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko materijali iz poglavlja 12 dobiveni
i ljekovito bilje; slama i stočna hrana u cijelosti

1301 Šelak; prirodne gume, smole, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
gume-smole i oleo smole (na upotrijebljenih materijala iz tarifnog
primjer balzami) broja 1301 ne premašuje 50% u cijeni

proizvoda fco tvornica

1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske
tvari, pektinati i pektati; agar-agar i
ostale sluzi i zgušnjivači, dobiveni
od biljnih proizvoda, čak i modificirani

– Sluzi i zgušnjivači dobiveni od Proizvodnja iz nemodificiranih sluzi
biljnih proizvoda, modificirani i zguščivaća

– Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% u cijeni proizvoda fco tvornica

Poglavlje 14 Biljni materijali za pletarstvo; biljni Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
proizvodi što nisu spomenuti niti materijali iz poglavlja 14 dobiveni
uključeni na drugom mjestu u cijelosti

ex Poglavlje 15 Masti i ulja životinjskog ili biljnog Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
podrijetla te proizvodi njihove tarifnog broja osim tarifnog broja
razgradnje; prerađene jestive masti; proizvoda
životinjski ili biljni voskovi, osim:

1501 Svinjska mast (uključujući salo) i mast
peradi, osim iz tarifnog broja 0209
ili 1503

– Mast iz kostiju ili otpadaka Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja, osim materijala iz tarifnih
brojeva 0203, 0206 ili 0207 ili kostiju
iz 0506

– Ostalo Proizvodnja od mesa ili od jestivih
otpadaka svinjećega podrijetla iz
tarifnog broja 0203 ili 0206, ili jestivih
otpadaka peradi iz tarifnog broja 0207

1502 Masti od goveda, ovaca ili koza, osim
iz tarifnog broja 1503

– Mast iz kostiju ili otpadaka Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja, osim materijala iz tarfinih
brojeva 0201, 0202 ili 0204 ili 0206 ili
kostiju iz tarifnog broja 0506

– Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
materijali iz poglavlja 2 dobiveni
u cijelosti

1504 Masti i ulja i njihove frakcije, od
riba ili morskih sisavaca, rafinirani
ili nerafinirani, ali kemijski
nemodificirani

– Krute frakcije Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja, uključujući ostale
materijale iz tarifnog broja 1504

– Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
materijali iz poglavlja 2 i 3 dobiveni
u cijelosti

ex 1505 Rafinirani lanolin Proizvodnja od sirove masti od vune
iz tarifnog broja 1505

1506 Ostale životinjske masti i ulja i
njihove frakcije, rafinirani ili
nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

- - Krute frakcije Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja, uključujući ostale
materijale iz tarfinog broja 1506

- - Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
materijali iz poglavlja 2 dobiveni
u cijelosti

1507 do 1515 Biljna ulja i njihove frakcije Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

– Sojino ulje, ulje od kikirikija, tarifnog broja osim tarifnog broja
palmino ulje, ulje od kokosova oraha proizvoda
(kopre), ulje od palminih koštica,
»babasu« ulje, tungovo ulje, oiticica
ulje, mirtin vosak i japanski vosak,
frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke
ili industrijske svrhe, osim za
proizvodnju prehrambenih proizvoda
za ljude

– Krute frakcije osim onih od ulja Proizvodnja iz drugih materijala iz
jojobe tarifnih brojeva 1507 do 1515

– Ostalo Proizvodnja u kojoj su sve upotrijebljene
biljne tvari dobivene u cijelosti

1516 Masti ili ulja životinjskog ili biljnog Proizvodnja u kojoj:
podrijetla i njihove frakcije, – su svi upotrijebljeni materijali iz
djelomično ili potpuno hidrogenirani, poglavlja 2 dobiveni u cijelosti, i
interesterificirani, re-esterificirani ili – sve upotrijebljene biljne tvari su
elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dobivene u cijelosti.

dalje nepripremljeni: Međutim, materijali iz tarifnih brojeva
1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti
upotrijebljeni

1517 Margarin; jestive mješavine ili Proizvodnja u kojoj:
pripravci masti ili ulja životinjskog ili – su svi upotrijebljeni materijali iz
biljnog podrijetla ili od frakcija poglavlja 2 i 4 dobiveni u cijelosti, i
različitih masti ili ulja iz ovog – sve upotrijebljene biljne tvari su
poglavlja, osim jestivih masti ili ulja dobivene u cijelosti.
ili njihovih frakcija iz tarifnog broja Međutim, materijali iz tarifnih brojeva
1516 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti
upotrijebljeni

Poglavlje 16 Prerađevine od mesa, riba, ljuskavaca, Proizvodnja:
mekušaca ili drugih vodenih – Od životinja iz poglavlja 1, i/ili
beskralježnjaka – Svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja
3 bit će dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 17 Šećer i proizvodi od šećera, osim: Proizvodnja iz materijala bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 1701 Šećer od šećerne trske ili šećerne repe Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
i kemijski čista saharoza, u krutom upotrijebljenih materijala iz poglavlja
stanju, s dodanim aromama ili tvarima 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda
za bojenje fco tvornica

1702 Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu
laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu,
u krutom stanju; šećerni sirupi bez
dodanih aroma ili tvari za bojenje;
umjetni med, miješan ili ne s
prirodnim medom; karamel

– Kemijski čista maltoza i fruktoza Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja uključujući druge
materijale iz 1702

– Ostali šećeri u krutom stanju, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
s dodanim aromama ili tvarima za upotrijebljenih materijala iz Poglavlja
bojenje 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda
fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
materijali dobiveni u cijelosti

ex 1703 Melase dobivene pri ekstrakciji ili Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
rafiniranju šećera, s dodanim aromama upotrijebljenih materijala iz Poglavlja
ili tvarima za bojenje 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda
fco tvornica

1704 Proizvodi od šećera (uključujući bijelu Proizvodnja:
čokoladu), bez kakaa – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Poglavlje 18 Kakao i proizvodi od kakaa Proizvodnja:
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

1901 Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi
od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili
sladnog ekstrakta, što ne sadrže kakao
ili što sadrže manje od 40% masenog
udjela kakaa, računano na potpuno
odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti
niti uključeni na drugom mjestu;
prehrambeni proizvodi od robe iz
tarifnih brojeva 0401 do 0404 što ne
sadrže kakao ili što sadrže manje od
5% masenog udjela kakaa, računato
na potpuno odmašćenu osnovu, što
nisu spomenuti niti uključeni na
drugom mjestu;

– Sladni ekstrakt Prerada žitarica iz poglavlja 10

– Ostalo Proizvodnja:
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% cijene proizvoda fco tvornica

1902 Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili
punjena (mesom ili drugim tvarima)
ili drukčije pripremljena, kao što su
špageti, makaroni, rezanci, lazanje,
njoki, ravioli, kaneloni; kuskus
pripremljeni ili nepripremljeni

– Koji sadrže 20% ili manje mesa, Proizvodnja u kojoj su upotrijebljene
mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca žitarice i njihovi derivati (osim tvrdoga
ili mekušaca žita i njihovih derivata), dobiveni
u cijelosti

– Koji sadrže više od 20% mesa, Proizvodnja u kojoj:
mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca – su sve žitarice i njihovi derivati
ili mekušaca (osim tvrdoga žita i njihovih derivata)
dobiveni u cijelosti, i
– svi upotrijebljeni materijali iz
poglavlja 2 i 3 su dobiveni u cijelosti

1903 Tapioka i nadomjesci tapioke Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
pripremljeni od škroba, u obliku tarifnog broja osim od krumpirova
pahuljica, zrnaca, kuglica ili u škroba iz tarifnog broja 1108
sličnim oblicima

1904 Prehrambeni proizvodi dobiveni Proizvodnja:
bubrenjem ili prženjem žitarica ili – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne broja osim iz tarifnog broja 1806;
pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u – u kojoj su sve upotrijebljene žitarice
zrnu ili u pahuljicama ili drukčije i brašno (osim pšenice durum i njenih
pripremljene (osim brašna, prekrupe derivata i kukuruza Zea indurata)
i krupice) prethodno kuhane ili dobivene u cijelosti, i
drukčije pripremljene, što nisu – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
spomenute niti uključene na drugom materijala iz poglavlja 17 ne premašuje
mjestu: 30% cijene proizvoda fco tvornica

1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali Proizvodnja iz materijala iz svih tarifnih
pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa brojeva osim onih iz poglavlja 11
ili bez kakaa; hostije, prazne kapsule
za farmaceutske proizvode, oblate,
rižin papir i slični proizvodi

ex Poglavlje 20 Proizvodi od povrća, voća, orašastih Proizvodnja u kojoj je sve voće, orašasti
plodova ili ostalih dijelova biljaka, plodovi i povrće dobiveno u cijelosti
osim:

ex 2001 Yam, slatki krumpir i slični jestivi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
dijelovi biljaka s masenim udjelom tarifnog broja osim tarifnog broja
5% ili više škroba, pripremljeni ili proizvoda
konzervirani u octu ili octenoj kiselini

ex 2004 i Krumpir u obliku brašna, krupice ili Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

ex 2005 pahuljica, pripremljeni ili konzervirani tarifnog broja osim tarifnog broja
na drugi način osim u octu ili octenoj proizvoda
kiselini

2006 Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od Proizvodnja u kojoj vrijednost
voća i ostali dijelovi biljaka, upotrijebljenih materijala iz Poglavlja
konzervirani šećerom (iscijeđeni, 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda
preliveni ili kandirani) fco tvornica

2007 Džemovi, voćni želei, marmelade, Proizvodnja:
pirei i paste od voća ili od orašastih – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
plodova dobiveni kuhanjem, s broja osim tarifnog broja proizvoda, i
dodanim ili bez dodanog šećera ili – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
drugih sladila materijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 2008 – Orašasti plodovi, bez dodatka šećera Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ili alkohola upotrijebljenih orašastih plodova i
uljnatog sjemenja s podrijetlom iz
tarfinih brojeva 0801, 0802 i 1202 do
1207 premašuje 60% vrijednosti
proizvoda fco tvornica

– Maslac od kikirikija, mješavine na – Proizvodnja iz materijala iz bilo
bazi žitarica; palmina jezgra; kukuruz kojeg tarifnog broja osim tarifnog
broja proizvoda

– Ostalo osim voća i orašastih Proizvodnja:
plodova, ukuhano drukčije nego na – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
pari ili vodi, bez dodatka šećera, broja osim tarifnog broja proizvoda, i
zamrznuto – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% cijene proizvoda fco tvornica

2009 Voćni sokovi (uključujući mošt od Proizvodnja u kojoj:
grožđa) i sokovi od povrća – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
nefermentirani i bez dodanog alkohola, broja osim tarifnog broja proizvoda, i
s dodanim ili bez dodanog šećera ili – u kojoj vrijednost upotrijebljenih
drugih sladila; materijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 21 Razni prehrambeni proizvodi osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, Proizvodnja:
čaja, mate- čaja i pripravci na osnovi – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja broja osim tarifnog broja proizvoda, i
ili mate-čaja; pržena cikorija i ostali – u kojoj je sva upotrijebljena cikorija
prženi nadomjesci kave i ekstrakti, dobivena u cijelosti
esencije i koncentrati tih proizvoda

2103 Umaci i pripravci za umake; miješani
začini i miješana začinska sredstva;
brašno i krupica od gorušice i
pripremljena gorušica (senf)

– Pripravci za umake i pripremljeni Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
umaci, miješani začini i miješana tarifnog broja osim tarifnog broja
začinska sredstva proizvoda. Međutim, može se
upotrijebiti brašno od gorušice ili
pripremljenu gorušicu

– Brašno i krupica od gorušice i Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
pripremljena gorušica tarifnog broja

ex 2104 Juhe, uključujući i mesne i pripravci Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
za njih tarifnog broja, osim od prerađena ili
konzerviranog povrća iz 2002 do 2005

2106 Prehrambeni proizvodi što nisu Proizvodnja:
spomenuti niti uključeni na drugom – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
mjestu: broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 22 Pića, alkoholi i ocat, osim: Proizvodnja:
– proizvodnja iz materijala iz bilo
kojeg tarifnog broja osim tarifnog
broja proizvoda, i
– u kojoj je svo upotrijebljeno grožđe
i bilo koji materijal dobiven iz grožđa
dobiveno u cijelosti

2202 Vode, uključujući mineralne vode i Proizvodnja:
gazirane vode, s dodanim šećerom ili – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
drugim sladilima ili aromama i ostala broja osim tarifnog broja proizvoda,
bezalkoholna pića, osim sokova voća – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
ili povrća iz tarifnog broja 2009 materijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% cijene proizvoda fco tvornica, i
– u kojoj su svi upotrijebljeni voćni
sokovi (osim od ananasa, limete te
grejpa) s podrijetlom

2207 Nedenaturirani etilni alkohol s Proizvodnja:
volumnim udjelom alkohola 80 vol. % – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
ili većim; etilni alkohol i ostali broja, osim tarifnih brojeva 2207 ili
alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim 2208, i
sadržajem alkohola – u kojoj je sve grožđe ili
upotrijebljene prerađevine od grožđa
dobiveno u cijelosti ili, ako su svi
drugi upotrijebljeni materijali već s
podrijetlom, arak može biti upotrijebljen
do 5% ukupnog volumena

2208 Nedenaturirani etilni alkohol, s Proizvodnja:
volumnim udjelom alkohola manjim – od materijala iz bilo kojeg tarifnog
od 80 vol. %; rakije, likeri i ostala broja osim tarifnih brojeva 2207
alkoholna pića ili 2208, i
– u kojoj je sve grožđe ili upotrijebljene
prerađevine od grožđa dobiveno u
cijelosti ili, ako su svi drugi
upotrijebljeni materijali već s podrijetlom,
arrack (rakija od riže ili palminog vina)
može biti upotrijebljen do 5%
ukupnog volumena

ex poglavlje 23 Ostaci i otpaci od prehrambene Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
industrije; pripremljena životinjska tarifnog broja osim tarifnog broja
hrana, osim: proizvoda

ex 2301 Brašno, krupica, pelete od ribe ili Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
od ljuskavaca, mekušaca ili ostalih materijali iz poglavlja 2 i 3 dobiveni
vodenih beskralježnjaka, nepogodni u cijelosti
za ljudsku uporabu

ex 2303 Ostaci od proizvodnje škroba od Proizvodnja u kojoj je upotrijebljeni
kukuruza (osim koncentriranih kukuruz dobiven u cijelosti
tekućina za namakanje), s masenim
udjelom bjelančevina, računano na
suhi proizvod, većim od 40 %

ex 2306 Uljane pogače i drugi ostaci dobiveni Proizvodnja u kojoj su upotrijebljene
pri ekstrakciji maslinovog ulja, s masline dobivene u cijelosti
masenim udjelom većim od 3%
maslinovog ulja

2309 Pripravci što ih se rabi za prehranu Proizvodnja u kojoj:
životinja – su upotrijebljene žitarice, šećer ili
melasa, meso ili mlijeko s podrijetlom; i
– svi materijali iz poglavlja 3 su
dobiveni u cijelosti

ex poglavlje 24 Duhan i prerađeni nadomjesci Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
duhana, osim za; materijali iz poglavlja 24 dobiveni
u cijelosti

2402 Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana Proizvodnja u kojoj je najmanje 70%
ili nadomjestaka duhana težine upotrijebljena neprerađenog
duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog
broja 2401 dobiveno u cijelosti

ex 2403 Duhan za pušenje Proizvodnja u kojoj je najmanje 70%
težine upotrebljena neprerađenog
duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog
broj 2401 dobiveno u cijelosti

ex poglavlje 25 Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
vapno i cement, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 2504 Grafit prirodni, kristalasti, obogaćen Obogaćenje sadržaja ugljikom,
ugljikohidratima, pročišćen i u prahu pročišćavanje i mljevenje gruba
kristalastoga grafita

ex 2515 Mramor, grubo oblikovan piljenjem Obrada mramora debljine veće od
ili drukčije, u blokovima ili pločama 25 centimetara, piljenjem ili drukčije
u pravokutnim oblicima (uključujući (i ako je već ispiljen)
četverokutne) do 25 centimetara
debljine

ex 2516 Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo Obrada kamena debljine veće od 25
kamenje za spomenike i građevine, centimetara, piljenjem ili drukčije (i ako
jednostavno obrađeno piljenjem ili na je već ispiljen)
drugi način, u blokovima ili pločama
u pravokutnim oblicima (uključujući
četverokutne), do 25 centimetara
debljine

ex 2518 Pečeni dolomit Pečenje nepečena dolomita

ex 2519 Drobljeni prirodni magnezijev karbonat Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
(magnezit) u hermetički zatvorenim tarifnog broja osim tarifnog broja
kontejnerima i magnezijev oksid, čisti proizvoda. Međutim, dopuštena je
ili nečisti, osim topljena magnezijeva upotreba prirodna magnezijeva
oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) karbonata (magnezita)
magnezijeva oksida

ex 2520 Sadra, posebno obrađena za zubarstvo Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni
materijali ne premašuju 50% u
vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2524 Prirodno azbestno vlakno Proizvodnja od minerala azbesta
(koncentrirani azbest)

ex 2525 Tinjac u prahu Mljevenje tinjca ili otpadaka od tinjca

ex 2530 Zemljane boje, pečene ili u prahu Mljevenje ili pečenje zemljanih boja

Poglavlje 26 Rudače, troske i pepeli Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex Poglavlje 27 Mineralna goriva, mineralna ulja i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
proizvodi njihove destilacije; tarifnog broja osim tarifnog broja
bitumenske tvari; mineralni voskovi, proizvoda
osim:

ex 2707 Ulja u kojima masa aromatskih Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
premašuje masu nearomatskih specifičnih procesa 
(1)
sastojaka, slična mineralnim uljima ili
dobivenim destilacijom ugljenih Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni
katrana na visokim temperaturama, materijali moraju biti razvrstani unutar
gdje je destilirano više od 65% tarifnog broja različitog od broja
njihova opsega na temperaturi do proizvoda. Međutim, materijali iz istog
250 stupnjeva C (uključujući tarifnog broja kao i proizvod mogu se
mješavinu esencije nafte i benzola), koristiti pod uvjetom da njihova ukupna
a namijenjeni su za pogonsko ili vrijednost ne premaši 50% vrijednosti
toplinsko gorivo cijene proizvoda fco tvornica

ex 2709 Kruta ulja dobivena iz bitumenskih Destruktivna destilacija bitumenskih
minerala materijala

2710 Naftna ulja i ulja dobivena od Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
bitumenskih minerala, osim sirovih; specifičnih procesa
(2)
proizvodi nespomenuti niti uključeni ili
na drugom mjestu, što sadrže po masi Druge radnje u kojima su svi
70% ili više udjela naftnih ulja ili upotrijebljeni materijali razvrstani unutar
ulja dobivenih od bitumenskih tarifnog broja različitog od broja
minerala, koji čine osnovne sastojke proizvoda. Međutim, materijali iz istog
tih proizvoda, otpadna ulja tarifnog broja kao i proizvod mogu se
koristiti pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti
cijene proizvoda fco tvornica

2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
ugljikovodici specifičnih procesa 
(2)
ili
Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni
materijali moraju biti razvrstani unutar
tarifnog broja različitog od broja
proizvoda. Međutim, materijali iz istog
tarifnog broja kao i proizvod mogu se
koristiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premašuje 50%
vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

2712 Vazelin; parafinski vosak, Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
mikrokristalni naftni vosak, prešani specifičnih procesa 
(2)
parafini, ozokerit, vosak od mrkog ili
ugljena, vosak od treseta, drugi Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni
mineralni voskovi i slični proizvodi materijali moraju biti razvrstani unutar
dobiveni sintezom ili drugim tarifnog broja različitog od broja
postupcima, obojeni ili ne proizvoda. Međutim, materijali iz istog
tarifnog broja kao i proizvod mogu se
koristiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premašuje 50%
vrijednosti cijene proizvoda
fco tvornica

2713 Naftni koks, naftni bitumen i drugi Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
ostaci od nafte ili ulja od bitumenskih specifičnih procesa 
(1)
minerala ili
Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni
materijali moraju biti razvrstani unutar
tarifnog broja različitog od broja
proizvoda. Međutim, materijali iz istog
tarifnog broja kao i proizvod mogu se
koristiti pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti
cijene proizvoda fco tvornica

2714 Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
ili uljni škriljevci i katranski pijesak; specifičnih procesa 
(1)
asfaltiti i asfaltne stijene ili
Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni
materijali moraju biti razvrstani unutar
tarifnog broja različitog od broja
proizvoda. Međutim, materijali iz istog

tarifnog broja kao i proizvod mogu se
koristiti pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premaši 50% vrijednosti
cijene proizvoda fco tvornica

2715 Bitumenske mješavine na osnovi Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, specifičnih procesa 
(1)
naftnog bitumena, mineralnog katrana ili
ili mineralne katranske smole Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni
(npr. bitumenski kit, »cutback«) materijali moraju biti razvrstani unutar
tarifnog broja različitog od broja
proizvoda. Međutim, materijali iz istog
tarifnog broja kao i proizvod mogu se
koristiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premašuje 50%
vrijednosti cijene proizvoda
fco tvornica

ex poglavlje 28 Anorganski kemijski proizvodi; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
organski i anorganski spojevi tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
plemenitih kovina, kovina rijetkih proizvoda. Proizvodnja iz materijala iz premašuje 40% vrijednosti proizvoda
zemlji, radioaktivnih elemenata i bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog fco-tvornica
izotopa, osim: broja proizvoda. Međutim, mogu se
koristiti materijali iz istog tarifnog
broja pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premašuje 20% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 2805 »Mischmetall« Proizvodnja elektrolitičkim i termalnim
tretmanom u kojem vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco-tvornica

ex 2811 Sumporov trioksid Proizvodnja iz sumpornog dioksida Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne
premašuje 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

ex 2833 Aluminijev sulfat Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2840 Natrijevi perborati Proizvodnja iz disodium tetraborata Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
pentahidrat upotrijebljenih materijala ne
premašuje 40% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

ex poglavlje 29 Organski kemijski spojevi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda
tarifnog broja kao i proizvod mogu fco tvornica
biti upotrijebljeni, pod uvjetom da
njihova ukupna vrijednost ne premaši
20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2901 Aciklički ugljikovodici za uporabu Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
kao gorivo za pogon ili grijanje specifičnih procesa 
(1)
ili
Druge radnje u kojima su svi
upotrijebljeni materijali razvrstani
unutar tarifnog broja različitog od broja
proizvoda. Međutim, materijali iz istog
tarifnog broja kao i proizvod mogu se
koristiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 50%
vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

ex 2902 Ciklani i cikleni (izuzevši azulen), Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
benzeni, tolueni i ksileni, za uporabu specifičnih procesa 
(1)
kao gorivo za pogon ili grijanje ili
Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni
materijali moraju biti razvrstani unutar
tarifnog broja različitog od broja
proizvoda. Međutim, materijali iz istog
tarifnog broja kao i proizvod mogu se
koristiti pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premaši 50% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 2905 Kovinski alkoholati alkohola iz ovog Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja, te od etanola ili tarifnog broja, uključujući i ostale upotrijebljenih materijala ne
glicerina materijale iz tarifnog broja 2905. premašuje 40% vrijednosti proizvoda
Međutim, kovinske alkoholate iz ovog fco tvornica
tarifnog broja može se upotrijebiti pod
uvjetom da njihova ukupna vrijednost
ne premašuje 20% cijene proizvoda
fco tvornica

2915 Zasićene acikličke mono-karboksilne Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, tarifnog broja. Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne
peroksidi i perkiseline; njihovi upotrijebljenih materijala iz tarifnih premašuje 40% cijene proizvoda
halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo brojeva 2915 i 2916 ne smije prijeći fco tvornica
derivati 20% cijene proizvoda fco tvornica.

ex 2932 Interni eteri i njihovi halogeni Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
sulfonirani, nitrirani ili nitrozni tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne
derivati upotrijebljenih materijala iz tarifnog premašuje 40% vrijednosti proizvoda
broja 2909 ne smije prijeći 20% fco tvornica
cijene proizvoda fco tvornica.

– Ciklički acetati i hemi-acetali, te Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani tarifnog broja. upotrijebljenih materijala ne
ili nitrozni derivati premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2933 Heterociklički spojevi samo s jednim Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ili više dušikovih heteroatoma tarifnog broja. Međutim, vrijednosti upotrijebljenih materijala ne
svih upotrijebljenih materijala iz tarif. premašuje 40% vrijednosti proizvoda
brojeva 2932 i 2933 ne smije prijeći fco tvornica
20% cijene proizvoda fco tvornica.

2934 Nukleinske kiseline i njihove soli; Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kemijski određene ili ne; ostali tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne
heterociklički spojevi upotrijebljenih materijala iz tarif. br. premašuje 40% vrijednosti proizvoda
2932, 2933 i 2934 ne smije prijeći fco tvornica
20% cijene proizvoda fco tvornica.

ex 2939 Koncentrati od slamke maka koji po Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
masi sadrže najmanje 50% alkaloida upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 30 Farmaceutski proizvodi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda. Međutim, materijali iz istog
tarifnog broja kao i proizvod mogu
biti upotrijebljeni, pod uvjetom da
njihova ukupna vrijednost ne premaši
20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3002 Ljudska krv; životinjska krv priprem-
ljena za terapijsku, profilaktičnu ili
dijagnostičku uporabu; antiserumi te
ostale frakcije krvi i modificirani
imunološki proizvodi, dobiveni
biotehnološkim postupcima ili na
drugi način; cjepiva, toksini, kulture
mikroorganizama (osim kvasca) i
slični proizvodi:

– Proizvodi koji se sastoje od dvaju Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
ili više sastojaka, pomiješani za tarifnog broja uključujući ostale
terapijsku ili profilaktičnu uporabu materijale iz tarifnog broja 3002.
ili ne pomiješani proizvodi za ove Međutim, materijali istog opisa kao i
svrhe, pakirani u odmjerene doze ili proizvod mogu se upotrijebiti pod
u obliku ili pakirani za maloprodaju uvjetom da njihova ukupna vrijednost
ne premaši 20% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

– Ostalo:

– – Ljudska krv Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja uključujući ostale
materijale iz tarifnog broja 3002.
Međutim, materijali istog opisa kao i
proizvod mogu se upotrijebiti pod
uvjetom da njihova ukupna vrijednost
ne premaši 20% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

– – Životinjska krv pripremljena za Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
terapijsku ili profilaktičnu uporabu tarifnog broja uključujući ostale
materijale iz tarifnog broja 3002.
Međutim, materijali istog opisa kao i
proizvod mogu se upotrijebiti pod
uvjetom da njihova ukupna vrijednost
ne premaši 20% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

– – Frakcije krvi osim antiseruma, Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
hemoglobina i serum globulina tarifnog broja uključujući ostale
materijale iz tarifnog broja 3002.
Međutim, materijali istog opisa kao i
proizvod mogu se upotrijebiti pod
uvjetom da njihova ukupna vrijednost
ne premaši 20% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

– – Hemoglobin, globulin od krvi i Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
serum-globulin tarifnog broja uključujući ostale
materijale iz tarifnog broja 3002.
Međutim, materijali istog opisa kao i
proizvod mogu se upotrijebiti pod
uvjetom da njihova ukupna vrijednost
ne premaši 20% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

– – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja uključujući ostale
materijale iz tarifnog broja 3002.
Međutim, materijali istog opisa kao i
proizvod mogu se upotrijebiti pod
uvjetom da njihova ukupna vrijednost
ne premaši 20% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

3003 i 3004 Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnog
broja 3002, 3005 ili 3006):

– Dobiveni iz amikacina iz tarifnog Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
broja 2941 tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda. Međutim, materijali iz
tarifnih brojeva 3003 ili 3004 mogu
biti upotrijebljeni pod uvjetom da
njihova ukupna vrijednost ne premaši
20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja:
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda.
Međutim, materijali iz tarifnih brojeva
3003 i 3004 mogu biti upotrijebljeni
samo pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost zajedno ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 3006 Otpadni farmaceutski proizvodi Zadržat će se podrijetlo proizvoda
navedeni u napomeni 4(k) ovog prema njegovom izvornom razvrstavanju
poglavlja

ex poglavlje 31 Gnojiva, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
proizvoda. Međutim, materijali premašuje 40% vrijednosti proizvoda
razvrstani unutar istog tarifnog broja fco tvornica
kao i proizvod mogu se upotrijebiti
pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premaši

ex 3105 Mineralna ili kemijska gnojiva što Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
sadrže dva ili tri gnojiva elementa – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
- dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; broja osim tarifnog broja proizvoda. premašuje 40% vrijednosti proizvoda
proizvodi iz ovog poglavlja u obliku Međutim, materijali iz istog tarifnog fco tvornica
tableta ili u sličnim oblicima ili broja kao i proizvod mogu biti
pakiranjima bruto-mase ne veće upotrijebljeni pod uvjetom da njihova
od 10 kg, osim: vrijednost ne premaši 20% ukupne
– Natrij-nitrata vrijednosti proizvoda fco tvornica, i
– Kalcij-cianomida – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
– Kalijeva sulfata materijala ne premašuje 50% cijene
– Magnezium kalium sulfata proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 32 Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tanini i njihovi derivati; bojila, tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
pigmenti i druge tvari za bojenje; proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda
pripremljene premazne boje i lakovi; tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica
kitovi i druge mase za brtvljenje; upotrijebiti pod uvjetom da njihova
tiskarske boje i crnila; osim za: ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3201 Tanini i njihove soli, eteri, esteri i Proizvodnja od ekstrakta tanina Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ostali derivati biljnog podrijetla upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3205 Lak bojila; pripravci na osnovi lak Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
bojila navedeni u napomeni 3 uz tarifnog broja, osim tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne
ovo poglavlje
(3) 3203, 3204 i 3205. Međutim, materijali premašuje 40% vrijednosti proizvoda
iz tarifnog broja kao i proizvod 3205 fco tvornica
mogu se upotrijebiti pod uvjetom da
njihova ukupna vrijednost ne premaši
20% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 33 Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kozmetički ili toaletni proizvodi; osim: tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda
tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica
upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

3301 Eterična ulja (bez terpena ili s Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
terpenima), uključujući takozvane tarifnog broja, uključujući materijale upotrijebljenih materijala ne
konkrete i absolute; rezinoidi; različite »grupe«
(4) iz ovog tarifnog premašuje 40% vrijednosti proizvoda ekstrahirane oleosmole, koncentrati broja. Međutim, materijali iz iste grupe fco tvornica
eteričnih ulja u mastima, neeteričnim kao i proizvod mogu biti korišteni, pod
uljima, voskovima ili slično, uvjetom da njihova ukupna vrijednost
dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja ne premaši 20% cijene proizvoda
pomoću masti ili maceracijom; fco tvornica
sporedni terpenski proizvodi dobiveni
deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni
destilati i vodene otopine eteričnih
ulja

ex poglavlje 34 Sapun, organska površinski aktivna Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
sredstva, pripravci za pranje, pripravci tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
za podmazivanje, umjetni voskovi, proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda
pripremljeni voskovi, pripravci za tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica
poliranje i čišćenje, svijeće i slični upotrijebiti pod uvjetom da njihova
proizvodi, paste za modeliranje, ukupna vrijednost ne premaši 20%
»zubarski voskovi« te zubarski vrijednosti proizvoda fco tvornica
pripravci na osnovi sadre, osim:

ex 3403 Pripravci za podmazivanje s Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više

masenim udjelom naftnog ulja ili specifičnih procesa (1)
ulja dobivenog od bitumenskih ili

minerala manjim od 70 % Druge radnje u kojima su svi
upotrijebljeni materijali tarifnog broja
različitog od broja proizvoda.
Međutim, materijali iz istog tarifnog
broja kao i proizvod mogu se
upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premašuje 50%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

3404 Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi:

– Na osnovi parafina, naftnih voskova, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
voskova od bitumenskih minerala, tarifnog broja osim tarifnog broja
stisnutog parafina ili parafina s proizvoda. Međutim, materijali iz istog
odstranjenim uljem tarifnog broja kao i proizvod mogu se
upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 50%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja, osim: upotrijebljenih materijala ne
– hidrogenih ulja koja imaju svojstva premašuje 40% vrijednosti proizvoda
voskova iz tarifnog broja 1516, fco tvornica
– kemijski neodređene masne kiseline
ili industrijski masni alkoholi koji
imaju svojstva voskova iz tarifnog
broja 3823, i
– materijali iz tarifnog broja 3404
Međutim, ti materijali se mogu
upotrijebiti pod uvjetom da njhova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 35 Bjelančevinaste tvari; modificirani Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
škrobovi; ljepila, enzimi, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda
tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica
upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

3505 Dekstrini i drugi modificirani škrobovi
(npr. preželatinirani i esterificirani
škrobovi); ljepila na osnovi škrobova
ili na osnovi dekstrina ili drugih
modificiranih škrobova:

– Škrobni eteri i esteri Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tar. br., uključujući i ostale materijale upotrijebljenih materijala ne
iz tarifnog broja 3505 premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– Ostali Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tar. br., osim onih iz tar. br. 1108 upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3507 Pripremljeni enzimi, što nisu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
spomenuti niti uključeni na drugom upotrijebljenih materijala ne premašuje
mjestu 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Poglavlje 36 Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
šibice; piroforne slitine; zapaljivi tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
pripravci proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda
tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica
upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 37 Proizvodi za fotografsku i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kinematografsku uporabu, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda
tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica
upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

3701 Fotografske ploče i ravni filmovi,
osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni,
od bilo kojeg materijala osim od
papira, kartona ili tekstila; ravni
filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju,
osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni,
u kasetama ili bez kaseta

– Film za trenutnu (brzu) kolor Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
fotografiju, u kasetama tarifnog broja osim tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne
3701 i 3702. Međutim, materijali iz premašuje 40% vrijednosti proizvoda
tarifnog broja 3702 mogu se fco tvornica
upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 30%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

– Ostali Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne
3701 i 3702. Međutim, materijali iz premašuje 40% vrijednosti proizvoda
tarifnih brojeva 3701 i 3702 mogu se fco tvornica
upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost skupa ne premaši
20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3702 Fotografski filmovi u svicima, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne
od bilo kojeg materijala osim od 3701 i 3702. premašuje 40% vrijednosti proizvoda
papira, kartona ili tekstila; filmovi u fco tvornica
svicima za trenutne (brze) fotografije,
osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni

3704 Fotografske ploče, filmovi, papir, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
karton i tekstil, osvijetljeni ali tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne
nerazvijeni 3701 do 3704 premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 38 Razni proizvodi kemijske industrije, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
osim: tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda
tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica
upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3801 – Koloidni grafit u uljnoj suspenziji Proizvodnja u kojoj vrijednost
i polukoloidni grafit; ugljikova pasta upotrijebljenih materijala ne smije
za elektrode prijeći 50% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

– Grafit u obliku paste, gdje Proizvodnja u kojoj vrijednost Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
mješavina grafita i mineralnih ulja materijala iz tarifnog broja 3403 ne upotrijebljenih materijala ne
sudjeluje u više od 30% mase smije premašiti 20% cijene proizvoda premašuje 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica fco tvornica

ex 3803 Rafinirano tal-ulje Rafiniranje sirovog tal-ulja Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3805 Alkohol sulfatnog terpentina, Pročišćavanje destilacijom ili Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
pročišćeni rafiniranjem sirova alkohola od upotrijebljenih materijala ne
sulfatnog terpentina premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3806 Smolni esteri Proizvodnja od smolnih kiselina Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3807 Drvni katran (smola drvnog katrana) Destilacija drvnoga katrana Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
herbicidi, sredstva protiv klijanja, upotrijebljenih materijala ne premašuje
sredstva za reguliranje rasta biljaka, 50% cijene proizvoda fco tvornica
dezinficijensi i slični proizvodi,
pripremljeni u oblike ili pakiranja za
pojedinačnu prodaju ili kao pripravci
ili proizvodi (npr. posumporene vrpce,
stijenjevi, svijeće i papiri za ubijanje
muha)

3809 Sredstva za doradu, nosači bojila, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
sredstva za ubrzavanje bojenja i upotrijebljenih materijala ne premašuje
fiksiranje bojila i drugi proizvodi i 50% cijene proizvoda fco tvornica
pripravci (npr. sredstva za apreturu i
nagrizanje), što se rabe u tekstilnoj,
papirnoj, kožarskoj i sličnim
industrijama, što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu

3810 Pripravci za luženje (dekapiranje) Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kovinskih površina; talitelji i drugi upotrijebljenih materijala ne premašuje
pomoćni pripravci za lemljenje i 50% cijene proizvoda fco tvornica
zavarivanje; prah i paste za lemljenje
i zavarivanje što se sastoje od kovina
i drugih materijala; pripravci što se
rabe kao jezgre ili obloge za elektrode
ili šipke za zavarivanje:

3811 Pripravci protiv detonacije, pripravci
za sprječavanje oksidacije, za sprječavanje
taloženja smole, poboljšivači viskoznosti,
pripravci za sprječavanje korozije i drugi
pripremljeni aditivi za mineralna ulja
(uključujući benzin) ili za druge
tekućine što se rabe za jednake
namjene kao mineralna ulja:

– Pripremljeni aditivi za ulja za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
podmazivanje što sadrže naftna ulja upotrijebljenih materijala iz tarifnog
ili ulja od bitumenskih minerala broja 3811 ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

– Ostali Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

3812 Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
složeni omekšivači (plastifikatori) za upotrijebljenih materijala ne premašuje
gumu i plastične mase, što nisu 50% cijene proizvoda fco tvornica
spomenuti niti uključeni na drugom
mjestu; pripravci za sprječavanje
oksidacije i drugi složeni stabilizatori
za gumu i plastične mase:

3813 Pripravci i punjenja za aparate za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
gašenje požara; napunjene granate upotrijebljenih materijala ne premašuje
za gašenje požara 50% cijene proizvoda fco tvornica

3814 Složena organska otapala i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
razrjeđivači što nisu spomenuti niti upotrijebljenih materijala ne premašuje
uključeni na drugom mjestu; 50% cijene proizvoda fco tvornica
pripremljena sredstva za skidanje
premazanih boja ili lakova

3818 Kemijski elementi dopirani za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
uporabu u elektrotehnici, u obliku upotrijebljenih materijala ne premašuje
diskova, pločica ili sličnih oblika; 50% cijene proizvoda fco tvornica
kemijski spojevi dopirani za uporabu
u elektrotehnici

3819 Tekućine za hidraulične kočnice i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ostale pripremljene tekućine za upotrijebljenih materijala ne premašuje
hidraulični prijenos, što ne sadrže ili 50% cijene proizvoda fco tvornica
sadrže manje od 70% masenog udjela
naftnog ulja, ili ulja dobivenih od
bitumenskih minerala

3820 Pripravci protiv smrzavanja i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
pripremljene tekućine za odleđivanje upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

3822 Dijagnostički ili laboratorijski reagensi Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
na podlozi, pripremljeni dijagnostički upotrijebljenih materijala ne premašuje
ili laboratorijski reagensi na podlozi ili 50% cijene proizvoda fco tvornica
ne, osim onih iz tarifnih brojeva 3002 ili
3006; referentni materijali s certifikatom

3823 Industrijske monokarbonske masne
kiseline; kisela ulja od rafinacije,
industrijski masni alkoholi

– Industrijske monokarbonske masne Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
kiseline; kisela ulja od rafinacije. tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

– Industrijski masni alkoholi Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja uključujući druge
materijale iz tarifnog broja 3823

3824 Pripremljena vezivna sredstva za
ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke
jezgre; kemijski proizvodi i pripravci
kemij. i srodnih industrija (uključu-
jući i one što se sastoje od smjese
prirodnih proizvoda), što nisu spome-
nuti niti uključeni na drugom mjestu;

– Slijedeće iz ovog tarifnog broja: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– – Pripremljena vezivna sredstva za tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% cijene proizvoda
jezgre od prirodnih smolnih proizvoda tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica
– – Naftenske kiseline, njihove soli upotrijebiti pod uvjetom da njihova
netopive u vodi i njihovi esteri ukupna vrijednost ne premaši 20%
– – Sorbitol osim sorbitola iz vrijednosti proizvoda fco tvornica
tarifnog broja 2905
– – Petrolejski sulfonati, isključujući
petrolejske sulfonate alkalnih kovina,
amonijaka ili etanolamina; tiofenirane
sulfonske kiseline iz ulja dobivenih
od bitumenskih minerala, njihove soli
– – Ionski izmjenjivači
– – Absorpcijska sredstva (geteri) za
vakuum cijevi
– – Alkalni željezni oksidi za
pročišćavanje plina
– – Tekući amonijski plin i potrošni
oksid proizveden u pročišćavanju
ugljenog plina
– – Sulfonaftene kiseline i njihove
soli netopive u vodi, te njihovi esteri
– – Fusel-ulje i Dippel-ulje
– – Mješavine soli što sadrže
rezne anione
– – Želatinaste paste za grafičke
reprodukcije, sa ili bez papirne ili
tekstilne podloge

– Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

3901 do 3915 Plastične mase u primarnim-oblicima,
odresci i lomljevina plastičnih masa,
osim iz tarifnih brojeva ex 3907 i
3912 za koje važe pravila u nastavku:

– Proizvodi adicijske Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
homopolimerizacije u kojima jedan – vrijednost upotrijebljenih materijala upotrijebljenih materijala ne
monomer sudjeluje s više od 99% u ne premašuje 50% cijene proizvoda premašuje 25% cijene proizvoda fco
težini u ukupnom sastavu polimera fco tvornica, i tvornica
– unutar gornjeg ograničenja,
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 39 ne
premašuje 20% cijene proizvoda
fco tvornica
(5)

– Ostalo – vrijednost svih upotrijebljenih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
materijala iz poglavlja 39 ne upotrijebljenih materijala ne
premašuje 20% cijene proizvoda premašuje 25% cijene proizvoda fco
fco tvornica 
(5) tvornica

ex 3907 – Kopolimeri od polikarbonata i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
akrilonitril-butadien-styrene tarifnog broja osim tarifnog broja
kopolimera (ABS) proizvoda. Međutim, materijali iz istog
tarifnog broja kao i proizvod mogu se

upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 50%
vrijednosti proizvoda fco tvornica 
(5)

– Poliester Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala iz poglavlja

39 ne premašuje 20% cijene proizvoda
fco tvornica i/ili proizvodnja iz
policarbonata tetrabroma (bisfenol A)

3912 Celuloza i njezini kemijski derivati, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
što nisu spomenuti niti uključeni na upotrijebljenih materijala iz istog
drugom mjestu, u primarnim oblicima tarifnog broja kao proizvod ne
premašuje 20% cijene proizvoda
fco tvornica

3916 do 3921 Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih
masa, osim proizvoda iz tarifnih
brojeva ex 3916, ex 3917, ex 3920
i ex 3921 za koje vrijede
sljedeća pravila:

– Ravni proizvodi bolje obrađeni no Proizvodnja u kojoj vrijednost svih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
samo površinski ili razrezani drukčije upotrijebljenih materijala iz poglavlja upotrijebljenih materijala ne
no četvrtasto ili pravokutno i ostali 39 ne premašuje 50% cijene proizvoda premašuje 25% cijene proizvoda fco
proizvodi obrađeni bolje no samo fco tvornica tvornica
površinski

– Ostalo:

– – Proizvodi adicijske Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
homopolimerizacije u kojima jedan – vrijednost upotrijebljenih materijala upotrijebljenih materijala ne
monomer sudjeluje sa više od 99% ne premašuje 50% cijene proizvoda premašuje 25% cijene proizvoda
u težini u ukupnom sastavu polimera fco tvornica, i fco tvornica
– unutar gornjeg ograničenja
vrijednost upotrijebljenih materijala iz
poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene
proizvoda fco tvornica 
(5)

– – Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala iz poglavlja upotrijebljenih materijala ne
39 ne premašuje 20% cijene proizvoda premašuje 25% cijene proizvoda
fco tvornica 
(5) fco tvornica

ex 3916 i Profili i cijevi Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

ex 3917 – vrijednost upotrijebljenih materijala upotrijebljenih materijala ne
ne premašuje 50% u cijeni proizvoda premašuje 25% cijene proizvoda
fco tvornica, i fco tvornica
– unutar gornjeg ograničenja,
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz istog tarifnog broja kao
i proizvod, ne premašuje 20% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 3920 Ploče ili prevlake ionomera Proizvodnja od termo-plastične Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
djelomične soli koja je kopolimer upotrijebljenih materijala ne
etilena i metakrilične kiseline, premašuje 25% cijene proizvoda
djelomično neutralizirane kovinskim fco tvornica
ionima, u prvom redu cinka i natrija

– Listovi regenerirane celuloze, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poliamida ili polietilena materijala iz istog tarifnog broja kao
i proizvod ne premašuje 20% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 3921 Folije od plastičnih masa, metalizirane Proizvodnja od jako prozirne Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poliesterske folije debljine manje upotrijebljenih materijala ne
od 23 mikrona
(6) premašuje 25% cijene proizvoda fco tvornica

3922 do 3926 Proizvodi od plastičnih masa Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 40 Kaučuk i proizvodi od kaučuka Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
i gume, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 4001 Laminirane ploče ili krep guma Laminiranje listova prirodnoga kaučuka
za potplate

4005 Pripremljene smjese nevulkaniziranog Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kaučuka, u primarnim oblicima ili u upotrijebljenih materijala, osim prirodne
obliku ploča, listova ili vrpci gume, ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

4012 Protektirane ili upotrebljavane vanjske
pneumatske gume; pune gume i gume
sa zračnim komorama, protektori
(gazni sloj) i štitnici od gume:

– Protektirane gume, pune gume i Protektiranje upotrebljavanih guma
gume za napuhavanje od gume

– Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo
kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih
brojeva 4011 i 4012

ex 4017 Proizvodi od tvrde gume Proizvodnja od tvrde gume

ex poglavlje 41 Sirova koža s dlakom ili bez dlake Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
(osim krzna) i štavljena koža, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 4102 Sirova ovčja ili janjeća koža, bez vune Struganje ovčjih i janjećih koža sa
vunom

4104 do 4106 Štavljena ili »crust« (u suhom stanju) Ponovno štavljenje koža ili

krupna i sitna koža, bez dlake ili Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
vune, cijepana ili necijepana, ali ne kojeg tarifnog broja osim tarifnog
dalje obrađivana broja proizvoda

4107, 4112 Koža dalje obrađivana nakon Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

i 4113 štavljenja ili »crust« obrade, tarifnog broja osim tarifnih brojeva
uključujući pergamentno obrađenu 4104 do 4113
kožu, bez vune ili dlake, cijepana ili
necijepana, osim kože iz tarifnog
broja 4114

ex 4114 Lakirana koža i lakirana laminirana Proizvodnja iz materijala iz tarifnih
koža; metalizirana koža brojeva 4104 do 4106, pod uvjetom
da njihova ukup. vrijednost ne premaši
50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 42 Proizvodi od kože; sedlarski i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
remenarski proizvodi; predmeti za tarifnog broja osim tarifnog broja
putovanje, ručne torbe i slični proizvoda
spremnici; proizvodi od životinjskih
crijeva (osim od dudovog svilca)

ex poglavlje 43 Prirodno i umjetno krzno; proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
od krzna, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 4302 Štavljena ili obrađena krzna,
sastavljena:

– Nape, četvorine i slični oblici Bijeljenje ili bojenje, uz to rezanje ili
sastavljanje štavljenih ili obrađenih
kožica krzna

– Ostalo Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih
nesastavljenih kožica krzna

4303 Odjeća, pribor za odjeću i ostali Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih
proizvodi od krzna kožica krzna nesastavljenih iz
tarifnog broja 4302

ex poglavlje 44 Drvo i proizvodi od drva; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
drveni ugljen, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 4403 Drvo, grubo obrađeno (učetvoreno) Proizvodnja od grubo obrađena drva,
s korom ili bez kore ili okresanog

ex 4407 Drvo obrađeno po dužini rezanjem, Blanjanje, brušenje ili spajanje
glodanjem, sječenjem ili ljuštenjem, na krajevima
ravno brušeno ili spojeno na
krajevima, debljine veće od 6 mm

ex 4408 Listovi za furniranje (uključujući Spajanje, blanjanje, brušenje ili
dobivene siječenjem laminatnog spajanje na krajevima
drveta) i za šperploče debljine do
6 mm, spojeni, i drugo drvo piljeno
po dužini, sječeno nožem ili ljušteno,
debljine do 6 mm, ravnano, brušeno
ili spojeno na krajevima

ex 4409 Drvo profilirano po dužini bilo kojeg
ruba, kraja ili lica, brušeno ili
spojeno na krajevima

– Brušeno ili spojeno na krajevima Brušenje ili spajanje na krajevima

– Rubne letvice i vijenci Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

ex 4410 do Rubne letvice i vijenci od drva za Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

ex 4413 pokućstvo, okvire, za unutarnju
dekoraciju

ex 4415 Sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i Proizvodnja od dasaka, nerezanih u
slično, od drva bilo kojim veličinama

ex 4416 Bačve, kace, vjedra, i drugi Proizvodnja od dužica, piljenih ili
bačvarski proizvodi od drva te nepiljenih na dvije glavne strane, ali
njihovi drveni dijelovi ne drukčije obrađenih

ex 4418 – Građevinska stolarija i građa, drvena Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
ovog proizvoda. Međutim, mogu se
upotrijebiti celulozne daske od drva,
»šingle« i »šejl«

– Rubne letvice i vijenci Prerada u obliku rubnih letvica i
vijenaca

ex 4421 Drvo obrađeno za šibice; drvene Proizvodnja od drva iz bilo kojeg
zakovice za cipele tarifnog broja, osim obrađenog drva
iz tarifnog broja 4409

ex poglavlje 45 Pluto i proizvodi od pluta, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo
kojeg tarifnog broja osim tarifnog
broja proizvoda

4503 Proizvodi od prirodnog pluta Proizvodnja od pluta iz tarifnog
broja 4501

Poglavlje 46 Proizvodi od slame i esparta i od Proizvodnja iz materijala iz bilo
ostalih materijala za pletarstvo; kojeg tarifnog broja osim tarifnog
košarački i pletarski proizvodi broja proizvoda

Poglavlje 47 Drvna celuloza ili celuloza od ostalih Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
vlaknastih celuloznih materijala; tarifnog broja osim tarifnog broja
papirni i kartonski ostaci i otpaci proizvoda
namijenjeni ponovnoj preradi

ex poglavlje 48 Papir i karton; proizvodi od papirne Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
mase, papira ili od kartona, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 4811 Papir i karton, namotan, sa crtama Proizvodnja od materijala za izradu
ili kockama papira iz poglavlja 47

4816 Karbonski papir, samokopirajući Proizvodnja od materijala za izradu
papir i ostali papiri za kopiranje papira iz poglavlja 47
i prenošenje (osim onih iz tarifnog
broja 4809), matrice za umnožavanje
i ofsetploče, od papira, u kutijama
ili bez kutija

4817 Poštanske omotnice, pisma - Proizvodnja:
omotnice, dopisnice i karte za – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
dopisivanje, bez slike, od papira broja osim tarifnog broja proizvoda,
ili kartona; slogovi za dopisivanje i
u kutijama, vrećicama, notesima i – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
sličnim pakiranjima, od papira ili materijala ne premašuje 50% cijene
kartona proizvoda fco tvornica

ex 4818 Toaletni papir Proizvodnja od materijala za
proizvodnju papira iz poglavlja 47

ex 4819 Kutije, vreće i vrećice i drugi Proizvodnja:
spremnici za pakiranje, od papira, – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
kartona, celulozne vate i koprene od broja osim tarifnog broja proizvoda,
celuloznih vlakana i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 4820 Blokovi listovnog papira Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 4823 Ostali papiri, karton, celulozna vata Proizvodnja od materijala za
i koprene od celuloznih vlakana, proizvodnju papira iz glave 47
izrezani u određene veličine ili oblike

ex poglavlje 49 Tiskane knjige, novine, slike i ostali Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tarifnog broja osim tarifnog broja
tipkani tekstovi i planovi, osim: proizvoda

4909 Poštanske razglednice; čestitke i Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
karte što imaju osobne poruke, tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva
tiskane, ilustrirane ili neilustrirane, s 4909 i 4911
ili bez poštanskih omotnica (koverti)
ili ukrasa

4910 Kalendari svih vrsta, tiskani, Proizvodnja:
uključujući i kalendare u blokovima: – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

– “Vječiti” kalendari ili kalendari s broja osim tarifnog broja proizvoda,
promjenjivim listovima na podlozi i
što nije ni papir ni karton – u kojoj vrijednost svih materijala
ne premašuje 50% cijene proizvoda
fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva
4909 i 4911

ex poglavlje 50 Svila, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 5003 Svileni otpaci (uključujući čahure Vlačenje ili češljanje svilenih otpadaka
neprikladne za odmotavanje, otpatke
pređe i raščupane tekstilne
materijale), grebenani ili češljani

5004 do Svilena pređa i pređa od svilenih Proizvodnja iz (7):

ex 5006 otpadaka – sirove svile ili otpadaka svile,
vlačenih, češljanih ili pripremljenih
na neki drugi način za pređenje
– ostala prirodna vlakna koja nisu
vlačena ili prerađena na drugi način
za predenje
– kemijski materijali ili tekstilna pulpa,
ili

– materijali od kojih se radi papir

5007 Svilene tkanine i tkanine od svilenih
otpadaka:

– Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe (7)

– Ostalo Proizvodnja iz (7):
– kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni grebenanog ni češljanog ni
drukčije obrađenog za predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili
– papira
ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade
ili završne obrade (npr. pranje,
bijeljenje, mercerizacija,
termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje,
obrada za otpornost na skupljanje,
trajna dorada, dekatiranje,
impregnacija, krpanje i odstranjivanje
čvorova) pod uvjetom da ukupna
vrijednost upotrijebljenih tkanina bez
tiska ne premaši 47,5% cijene
proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 51 Vuna, fina ili gruba životinjska Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
dlaka; pređa i tkanine od konjske tarifnog broja osim tarifnog broja
dlake, osim: proizvoda

5106 do 5110 Pređa od vune, fine ili grube Proizvodnja iz (7):
životinjske dlake ili konjske dlake – sirove svile ili otpadaka svile,
vlačenih, češljanih ili pripremljenih
na neki drugi način za pređenje,
– ostala prirodna vlakna koja nisu
vlačena ili prerađena na drugi način
za predenje,
– kemijski materijali ili tekstilna pulpa,
ili
– materijali od kojih se radi papir

5111 do 5113 Tkanine od vune, fine ili grube
životinjske dlake ili od konjske dlake:

– Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe (7)

– Ostalo Proizvodnja iz (7):
– kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije odrađenog za predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
– papira
ili
Tisak s najmanje dvije radnje obrade
ili završne obrade (npr. pranje,
bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,
čupavljenje, cijeđenje, obrada za
otpornost na skupljanje, trajna dorada,
dekatiranje, impregnacija, krpanje i
odstranjivanje čvorova) pod uvjetom
da ukupna vrijednost upotrijebljenih
tkanina bez tiska ne premaši 47,5%
cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 52 Pamuk, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

5204 do 5207 Pamučna pređa i konac Proizvodnja iz (7):
– sirove svile ili otpadaka svile,
vlačenih, češljanih ili pripremljenih
na neki drugi način za predenje
– ostala prirodna vlakna koja nisu
vlačena ili prerađena na drugi način
za predenje
– kemijski materijali ili tekstilna pulpa,
ili
– materijali od kojih se radi papir

5208 do 5212 Pamučne tkanine

– Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe (7)

– Ostalo Proizvodnja iz (7):
kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije odrađenog za predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
– papira
ili
Tisak s najmanje dvije radnje obrade
ili završne obrade (npr. pranje,
bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,
čupavljenje, cijeđenje, obrada za
otpornost na skupljanje, trajna dorada,
dekatiranje, impregnacija, krpanje i
odstranjivanje čvorova) pod uvjetom
da ukupna vrijednost upotrijebljenih
tkanina bez tiska ne premaši 47,5%
cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 53 Ostala biljna tekstilna vlakna; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
papirna pređa i tkanine od papirne tarifnog broja osim tarifnog broja
pređe, osim: proizvoda

5306 do 5308 Pređa od drugih biljnih tekstilnih Proizvodnja iz (7):
vlakana, papirna pređa – sirove svile ili otpadaka svile,
vlačenih, češljanih ili pripremljenih
na neki drugi način za predenje

– ostala prirodna vlakna koja nisu
vlačena ili prerađena na drugi način
za predenje
– kemijski materijali ili tekstilna pulpa,
ili
– materijali od kojih se radi papir

5309 do 5311 Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih
vlakana; tkanine od papirne pređe:

– Koja sadrži gumene niti, Proizvodnja od jednonitne pređe (7)

– Ostalo Proizvodnja iz (7):
– kokosove pređe

– jutene pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije odrađenog za predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
– papira

ili
Tisak s najmanje dvije radnje obrade
ili završne obrade (npr. pranje,
bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,
čupavljenje, cijeđenje, obrada za
otpornost na skupljanje, trajna dorada,
dekatiranje, impregnacija, krpanje i
odstranjivanje čvorova) pod uvjetom
da ukupna vrijednost upotrijebljenih
tkanina bez tiska ne premaši 47,5%
cijene proizvoda fco tvornica

5401 do 5406 Pređa, monofilamenti i konac od Proizvodnja iz (7):
umjetnih ili sintetičkih filamenata – sirove svile ili otpadaka svile,
vlačenih, češljanih ili pripremljenih na
neki drugi način za predenje
– ostala prirodna vlakna koja nisu
vlačena ili prerađena na drugi način
za predenje
– kemijski materijali ili tekstilna pulpa,
ili
– materijali od kojih se radi papir

5407 i 5408 Tkanine od umjetne ili sintetičke
filament pređe

– Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe (7)

– Ostalo Proizvodnja iz (7):
– kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije odrađenog za predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
– papira
ili
Tisak s najmanje dvije radnje obrade
ili završne obrade (npr. pranje,
bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,
čupavljenje, cijeđenje, obrada za
otpornost na skupljanje, trajna dorada,
dekatiranje, impregnacija, krpanje i
odstranjivanje čvorova) pod uvjetom
da ukupna vrijednost upotrijebljenih
tkanina bez tiska ne premaši 47,5%
cijene proizvoda fco tvornica

5501 do 5507 Umjetna ili sintetička rezana vlakna Proizvodnja od kemijskih materijala
ili tekstilne pulpe

5508 do 5511 Pređa i konac za šivanje od umjetnih Proizvodnja iz (7):
ili sintetičkih rezanih vlakana – sirove svile ili otpadaka svile,
vlačenih, češljanih ili pripremljenih
na neki drugi način za predenje
– ostalih prirodnih vlakana koja nisu
vlačena ili prerađena na drugi način
za predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
– materijala od kojih se radi papir

5512 do 5516 Tkanine od umjetnih ili sintetičkih
rezanih vlakana

– Koja sadrži gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe (7)

– Ostalo Proizvodnja iz (7):
kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije odrađenog za predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
– papira
ili
Tisak s najmanje dvije radnje obrade
ili završne obrade (npr. pranje,
bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,
čupavljenje, cijeđenje, obrada za
otpornost na skupljanje, trajna dorada,
dekatiranje, impregnacija, krpanje i
odstranjivanje čvorova) pod uvjetom
da ukupna vrijednost upotrijebljenih
tkanina bez tiska ne premaši 47,5%
cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 56 Vata, pust i netkani materijal; Proizvodnja iz (7):
posebna pređa; konopi, uzice i kokosove pređe,
užad, te proizvodi od njih, osim: – prirodnih vlakana
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
– materijala što služe za proizvodnju
papira

5602 Pust, uključujući impregniran,
prevučen, prekriven ili laminiran:

– Iglani pust Proizvodnja od (7):
– prirodnih vlakana, ili
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe
Međutim može se upotrijebiti:
– predivo od polipropilenskog vlakna
iz tarifnog broja 5402,
– rezano polipropilensko vlakno iz
tarifnog broja 5503 ili 5506, ili
– filament kučine od polipropilenskog
vlakna iz tarifnog broja 5501,
– pri čemu je u svim primjerima
učešće svakog monofilamenta ili
vlakna manje od 9 deciteksa, pod
uvjetom da njihova vrijednosti ne
premašuje 40% cijene proizvoda
fco tvornica

– – ostalo Proizvodnja iz (7):
prirodnih vlakana
– rezanih vlakana dobivenih od
kazeina ili
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

5604 Niti i kord od gume, prekriveni
tekstilnim materijalom; tekstilna
pređa, vrpce i slično iz tarifnog
broja 5404 ili 5405, impregnirani,
prevučeni, prekriveni ili obloženi s
gumom ili plastičnom masom:

– Niti i kord od gume, prekriveni Proizvodnja od gumenih niti ili
tekstilnim materijalom jezgri koje nisu prekrivene tkaninom

– Ostalo Proizvodnja iz (7):
prirodnih vlakana negrebenanih i
nečešljanih, a ni drukčije obrađenih
za predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
– materijala što služe za proizvodnju
papira

5605 Metalizirana pređa, uključujući Proizvodnja iz (7):
obavijenu pređu, što se sastoje od – prirodnih vlakana
tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika – sintetskog i umjetnog vlakna,
iz tarifnog broja 5404 ili 5405, nevlačenog i nečešljanog, ni drukčije
kombiniranih s kovinom u obliku obrađenog za predenje

niti, vrpca ili praha, ili prekrivenih – kemijskih materijala ili tekstilne
kovinom pulpe, ili
– materijala što služe za proizvodnju
papira

5606 Obavijena pređa, obavijene vrpce i Proizvodnja iz (7):
slični oblici iz tarifnog broja 5404 – prirodnih vlakana
ili 5405, (osim obavijenih proizvoda – negrebenanog i nečešljanog, a ni
iz tarifnog broja 5605 i obavijene drukčije obrađenog sintetskog ili
pređe od konjskih dlaka iz grive umjetnog vlakna
i repa); šenil-pređa (uključujući – kemijskih materijala ili tekstilne
flokiranu šenil-pređu); efektna pulpe, ili
pređa s petljama – materijala što služe za proizvodnju
papira

Poglavlje 57 Sagovi i drugi tekstilni podni pokrivači Proizvodnja iz (7):

– Od iglanog pusta – prirodnih vlakana ili
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe

Međutim može se upotrijebiti:
– predivo od polipropilenskog vlakna
iz tarifnog broja 5402,
– polipropilensko vlakno iz tarifnog
broja 5503 ili 5506, ili
– filament kučine od polipropilenskog
vlakna iz tarifnog broja 5501
pri čemu je udjel svakog monofilamenta
ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod
uvjetom da njihova ukupna vrijednost
ne premaši 40% cijene proizvoda fco
tvornica

Tkanine od jute smiju se koristiti kao

podloga

– Od ostalog pusta Proizvodnja iz (7):
– prirodnih vlakana negrebanih i
nečešljanih, a ni drukčije obrađenih
za predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

– Ostalo Proizvodnja iz (7):
– pređe od kokosove pređe ili pređe
jute
– pređe od sintetičkih ili umjetnih
filamenata
– prirodnih vlakana
– nevlačenog i nečešljanog, a ni
drukčije obrađenog rezanog sintetičkog
ili umjetnog vlakna Tkanine od jute
smiju se koristiti kao podloga

ex poglavlje 58 Posebne tkanine; tekstilni proizvodi
dobiveni tafting postupkom; čipke;
tapiserije; pozamenterija; vez; osim:

– Kombinirane sa gumenim nitima Proizvodnja od jednonitne pređe (7)

– Ostalo Proizvodnja iz (7):
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije obrađenog za predenje
– kemijskih materijala ili tekstil. pulpe,
ili
Tisak s najmanje dvije radnje obrade
ili završne obrade (npr. pranje,
bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,
čupavljenje, cijeđenje, obrada za
otpornost na skupljanje, trajna dorada,
dekatiranje, impregnacija, krpanje i
odstranjivanje čvorova) pod uvjetom
da ukupna vrijednost upotrijebljenih
tkanina bez tiska ne premaši 47,5%
cijene proizvoda fco tvornica

5805 Tapiserije ručno tkane (vrsta Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
Gobelins, Flanders, Aubusson, tarifnog broja osim tarifnog broja
Beauvais i slično) i tapiserije iglom proizvoda
rađene (npr. sitnim bodom i
križićima), uključujući i gotove
proizvode

5810 Vez u metraži, u vrpcama ili motivima Proizvodnja:
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda,
i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% u cijeni
proizvoda fco tvornica

5901 Tekstilni materijali prevučeni ljepilom Proizvodnja od prediva
ili škrobnim tvarima, što ih se rabi za
vanjsko uvezivanje knjiga i za sličnu
uporabu; tkanine za kopiranje;
kanafas pripremljen za slikanje;
“buckram” i slični kruti tekstilni
materijali što ih se rabi za osnove
šešira

5902 Kord-materijali za vanjske pneu-
matske gume od pređe velike čvrstoće
od najlona ili ostalih poliamida,
poliestera ili viskoznog rajona:

– Sa sadržajem 90% ili manje Proizvodnja od prediva
tekstilnih tvari u masi

– Ostalo Proizvodnja od kemijskih materijala
ili tekstilne pulpe

5903 Tekstilni materijali impregnirani, Proizvodnja iz prediva
premazani, prevučeni, prekriveni ili
ili laminirani plastičnim masama, Tisak s najmanje dvije radnje obrade
osim onih iz tarifnog broja 5902 ili završne obrade (npr. pranje,
bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,
čupavljenje, cijeđenje, obrada za
otpornost na skupljanje, trajna dorada,
dekatiranje, impregnacija, krpanje i
odstranjivanje čvorova) pod uvjetom
da ukupna vrijednost upotrijebljenih
tkanina bez tiska ne premaši 47,5%
cijene proizvoda fco tvornica

5904 Linoleum, uključujući rezan u Proizvodnja od prediva (7)
oblike; podni pokrivači na tekstilnoj
podlozi premazanoj, prevučenoj ili
prekrivenoj, uključujući rezane u oblike

5905 Zidne tapete od tekstila

– Impregnirane, premazane ili Proizvodnja od prediva
prekrivene gumom, plastičnim
tvarima ili drugim tvarima

– ostalo Proizvodnja iz (7):
kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije obrađenog za predenje ili
– kemijskih materijala ili tekstil. pulpe,
ili
Tisak s najmanje dvije radnje obrade
ili završne obrade (npr. pranje,
bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,
čupavljenje, cijeđenje, obrada za
otpornost na skupljanje, trajna dorada,
dekatiranje, impregnacija, krpanje i
odstranjivanje čvorova) pod uvjetom
da ukupna vrijednost upotrijebljenih
tkanina bez tiska ne premaši 47,5%
cijene proizvoda fco tvornica

5906 Tekstilni materijali impregnirani,
premazani, prevučeni, prekriveni ili
laminirani kaučukom ili gumom,
osim onih iz tarifnog broja 5902:

– pletene ili kačkane tkanine Proizvodnja iz (7)
prirodnih vlakana
– nevlačenog i nečešljanog, a ni
drukčije obrađenog za predenje
rezanog sintetskog ili umjetnog
vlakna, ili
– kemijski materijali ili tekstilna pulpa

Ostale tkanine od pređe na osnovi Proizvodnja od kemijskih materijala
sintetskog vlakna, što sadrže više od
90% tekstilnih tvari u masi

Ostalo Proizvodnja iz prediva

5907 Tekstilni materijali na drugi način Proizvodnja iz prediva
impregnirani, premazani, prevučeni ili
ili prekriveni; oslikana platna za Tisak s najmanje dvije radnje obrade
kazališne kulise, umjetničke radionice ili završne obrade (npr. pranje,
i sličnu uporabu bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,
čupavljenje, cijeđenje, obrada za
otpornost na skupljanje, trajna dorada,
dekatiranje, impregnacija, krpanje i
odstranjivanje čvorova) pod uvjetom
da ukupna vrijednost upotrijebljenih
tkanina bez tiska ne premaši 47,5%
cijene proizvoda fco tvornica

5908 Tekstilni stijenjevi, tkani, prepleteni
ili pleteni, za svjetiljke, peći,
upaljače, svijeće i slično; čarapice
za plinsku rasvjetu i cjevasti pleteni
materijali za čarapice; impregnirani
ili neimpregnirani

– Čarapice za plinsku rasvjetu, Proizvodnja iz cjevasto pletenog vlakna
impregnirane za plinsku rasvjetu

– Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

5909 do 5911 Tekstilni proizvodi za
industrijsku upotrebu

– Diskovi ili obruči za poliranje, Proizvodnja od pređe ili ostataka
osim od pusta iz tarifnog broja 5911 vlakna ili krpa iz tarifnog broja 6310

– Tkanine, najčešće korištene u Proizvodnja iz (7):
proizvodnji papira ili za druge – kokosove pređe
tehničke svrhe, postavljene ili ne, – slijedećih materijala:
impregnirane ili neimpregnirane ili – – pređe od politetraflouroetilena 
(8)
presvučene, okrugle, beskonačne ili – – prediva, višenitnog, od poliamida,
sa jednim ili više osnova i/ili potki, presvučenog, impregniranog ili
ili ravno tkane sa više osnova i/ili prekrivenog fenolskom smolom,
potki iz tarifnog broja 5911 – – prediva od sintetskih tekstilnih
vlakana aromatiziranog poliamida,
dobivenog polikondenzacijom
m-fenolenediamina i isoftalične kiseline,
– – monofila od politetraflouroetilena 
(8)
– – prediva od sintetičkog tekstilnog
vlakna od poli-p-fenilena tereftalamida,
– – prediva od staklenih vlakana,
presvučenog fenolnom smolom i
pojačano akrilnom pređom 
(8)
– – copoliestera monofilamenta i
smola tereftalične kiseline i 1,4
cikloheksanedimetanol i isoftalična
kiselina,
– – prirodnih vlakana
– – umjetnih vlakana nečešljanih i
nevlačenih niti drukčije pripremljenih
za pređu, ili
– – kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

– Ostalo Proizvodnja iz (7)
– kokosove pređe
– prirodnih vlakana
– nevlačenog i nečešljanog, a ni
drukčije obrađenog za predenje
rezanog sintetskog ili umjetnog vlakna
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Poglavlje 60 Pleteni ili kačkani materijali Proizvodnja iz (7)
– prirodnih vlakana
– umjetnih vlakana nevlačenih ili
nečešljanih ili drukčije obrađenih za
predenje, ili
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Poglavlje 61 Odjeća i pribor za odjeću,
pleteni ili kačkani

– Dobiveni šivanjem ili spajanjem Proizvodnja od prediva (7) (9)
na drugi način dvaju ili više
dijelova trikotaže, što su bili
razrezani u krojne oblike ili bili
proizvedeni već oblikovani

– Ostalo Proizvodnja od (7)
prirodnih vlakana
– rezanih sintetskih ili umjetnih
vlakana, negrebanih ni češljanih, ni
drukčije obrađenih za predenje ili
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

ex poglavlje 62 Odjeća i pribor za odjeću, osim Proizvodnja od prediva (7) (9)
pletenih i kačkanih, osim:

ex 6202, Odjeća za žene, djevojčice, dojenčad, Proizvodnja od prediva (9)

ex 6204, te drugi izrađeni pribor za odjeću, ili

ex 6206, vezeni Proizvodnja od nevezenih tkanina pod

ex 6209 uvjetom da vrijednost nevezenih

i ex 6211 proizvoda ne premaši 40% cijene
proizvoda fco tvornica 
(9)

ex 6210 Protupožarna oprema od tkanine Proizvodnja od prediva (9)

i pokrivena poliesterskom ili

ex 6216 aluminiziranom folijom Proizvodnja od nepresvučenih tkanina
pod uvjetom da ukupna vrijednost
nepresvučenih materijala ne premaši
40% cijene proizvoda fco tvornica 
(9)

6213 i 6214 Rupčići, šalovi, rupci, marame,
velovi i slični proizvodi

– Vezeni Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena
prediva 
(7) (9)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina,

pod uvjetom da vrijednost nevezenih

tkanina ne premaši 40% cijene
proizvoda fco tvornica 
(9)

– Ostalo Proizvodnja od jednožičnog,
nebijeljena prediva
(7) (9)
ili
Slaganje koje slijedi tisak s najmanje
dvije radnje obrade ili završne obrade
(npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija,
termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje,
obrada za otpornost na skupljanje,
trajna dorada, dekatiranje, impregnacija,
krpanje i odstranjivanje čvorova), pod
uvjetom da vrijednost svih
upotrijebljenih tkanina bez tiska iz
tarifnih brojeva 6213 i 6214 ne premaši
47,5% cijene proizvoda fco tvornica

6217 Ostali gotovi pribor za odjeću;
dijelovi odjeće ili pribora za odjeću,
osim onih iz tarifnog broja 6212

– Vezeni Proizvodnja od prediva (9)
ili
Proizvodnja od nevezenih tkanina,
pod uvjetom da vrijednost proizvoda
ne premaši 40% cijene proizvoda
fco tvornica 
(9)

– Protupožarna oprema od tkanine Proizvodnja od prediva (9)
pokrivene poliesterskom ili
aluminiziranom folijom Proizvodnja od nevezenih tkanina,

pod uvjetom da vrijednost nevezenih
tkanina ne premaši 40% cijene
proizvoda fco tvornica
(9)

– Pribor za ovratnike i orukvice, Proizvodnja:
razrezano – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda,

i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premaši 40% cijene
proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja od prediva (9)

ex Poglavlje 63 Ostali gotovi tekstilni proizvodi; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tarifnog broja osim tarifnog broja
tekstilni proizvodi; krpe; osim: proizvoda

6301 do 6304 Pokrivači, posteljno rublje, itd;
zavjese, itd; ostali proizvodi za
unutarnje opremanje:

– Od pusta, od netkanog materijala Proizvodnja od (7)
– prirodnih vlakana, ili
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

– Ostali:

– – Vezeni Proizvodnja od jednožičnog
nebijeljena prediva
(9) (10)
ili
Proizvodnja od nevezenih tkanina
(osim pletenih i kačkanih), pod
uvjetom da vrijednost nevezenih
tkanina ne premaši 40% cijene
proizvoda fco tvornica

– – Ostalo proizvodnja od jednožičnog
nebijeljena prediva
(9) (10)

6305 Vreće i vrećice za pakiranje robe Proizvodnja od (7):
prirodnih vlakana
– umjetnih vlakana nevlačenih ili
nečešljanih ili drukčije pripremljenih
za predenje ili
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

6306 Cerade, nadstrešnice i vanjski
platneni zastori; šatori; jedra (za
čamce, daske za jedrenje ili suhozem.
vozila); proizvodi za kampiranje:

– Od netkanog materijala Proizvodnja od (7) (9)
prirodnih vlakana, ili
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

– Ostalo Proizvodnja od jednostavne
nebijeljene pređe
(7) (9)

6307 Ostali gotovi proizvodi, uključujući Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
modne krojeve za odjeću upotrijebljenih materijala ne premaši
40% cijene proizvoda fco tvornica

6308 Kompleti što se sastoje od komada Svaki proizvod u setu mora
tkanine i pređa, s priborom ili bez zadovoljavati određeno pravilo što
pribora, za izradu prostirka, tapiserija, važi i kad nije u setu. Međutim, u setu
vezenih stoljnjaka i ubrusa ili sličnih mogu biti proizvodi bez podrijetla, pod
tekstilnih proizvoda, pripremljeni u uvjetom da njihova ukupna vrijednost
pakiranja za pojedinačnu prodaju ne premaši 15% u cijeni seta fco tvornica

ex poglavlje 64 Obuća, nazuvci i slični proizvodi; Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
dijelovi tih proizvoda, osim: tarifnog broja, osim od složenog
gornjišta obuće pričvršćenog na
unutarnje potplate ili druge dijelove
potplata iz tarifnog broja 6406

6406 Dijelovi obuće (uključujući gornji dio Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
što je pričvršćen ili ne na unutarnji tarifnog broja osim tarifnog broja
potplat, osim na vanjski potplat); proizvoda
izmjenljivi ulošci za obuću, umeci za
potpetice i slični proizvodi; nazuvci, i
slični proizvodi i njihovi dijelovi:

ex poglavlje 65 Šeširi, kape i ostala pokrivala za Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
glavu i njihovi dijelovi, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

6503 Šeširi i druga pokrivala za glavu Proizvodnja od tekstilnih prediva ili
od pusta, izrađeni od tuljaka, konusa i vlakana
(9)
drugih proizvoda iz tarifnog broja 6501,
uključujući i podstavljene ili ukrašene

6505 Šeširi i druga pokrivala za glavu, Proizvodnja od tekstilnih prediva ili
pleteni ili kačkani, ili izrađeni od vlakana
(9)
čipke, pusta ili ostalih tekstilnih
materijala u metraži (osim od vrpca),
uključujući podstavljene ili ukrašene;
mreže za kosu od bilo kojeg materijala,
uključujući podstavljene ili ukrašene

ex poglavlje 66 Kišobrani, suncobrani, štapovi, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
štapovi-stolci, bičevi, korbači i tarifnog broja osim tarifnog broja
njihovi dijelovi, osim: proizvoda

6601 Kišobrani i suncobrani (uključujući Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
štapove-kišobrane, vrtne kišobrane upotrijebljenih materijala ne premašuje
i slične kišobrane) 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 67 Preparirano perje i paperje i proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
izrađeni od perja i paperja; umjetno tarifnog broja osim tarifnog broja
cvijeće; proizvodi od ljudske kose proizvoda

ex poglavlje 68 Proizvodi od kamena, sadre, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
cementa, betona, azbesta, tinjca tarifnog broja osim tarifnog broja
i sličnih materijala, osim: proizvoda

ex 6803 Proizvodi od prirodna ili
aglomerirana škriljevca Proizvodnja od obrađena škriljevca

ex 6812 Proizvodi od azbesta ili smjese na Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
osnovi azbesta i magnezijeva karbonata tarifnog broja

ex 6814 Proizvodi od tinjca; uključujući i Proizvodnja od obrađenog tinjca
aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, (obuhvaćen aglomerirani ili
na podlozi od papira, kartona ili rekonstruirani tinjac)
drugih materijala

Poglavlje 69 Keramički proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex poglavlje 70 Staklo i stakleni proizvodi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 7003 Staklo bez nereflektirajućeg sloja Proizvodnja od materijala iz tarifnog

ex 7004 i broja 7001

ex 7005

7006 Staklo iz tarifnih brojeva 7003, 7004
i 7005, savijeno, s obrađenim
rubovima, gravirano, brušeno,
emajlirano ili drukčije obrađeno, ali
neuokvireno niti spojeno s drugim
materijalima:

– Postakljena podloga obložena tankim Proizvodnja od materijala (podloge)
dielektričnim filmom, poluprovodljivim, iz tarifnog broja 7006
u skladu sa SEMII standardom
(11)

– Ostalo Proizvodnja od materijala iz tarifnog
broja 7001

7007 Sigurnosno staklo, kaljeno ili Proizvodnja od materijala iz tarifnog
slojevito staklo broja 7001

7008 Višeslojni zidni elementi za izolaciju, Proizvodnja od materijala iz tarifnog
od stakla broja 7001

7009 Staklena zrcala, uokvirena ili Proizvodnja od materijala iz tarifnog
neuokvirena, uključujući i retrovizore broja 7001

7010 Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
ostali spremnici, od stakla, za tarifnog broja osim tarifnog broja
transport ili pakiranje robe; staklenke proizvoda
za konzerviranje; čepovi, poklopci i ili
ostali zatvarači, od stakla rezanje staklenih predmeta, pod
uvjetom da ukupna vrijednost
upotrijebljenih nerezanih predmeta
ne premaši 50% vrijednosti gotova
proizvoda fco tvornica

7013 Proizvodi od stakla što ih se rabi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
za stolom, u kuhinji, za toaletnu tarifnog broja osim tarifnog broja
uporabu, u uredima, proizvodi za proizvoda ili
unutarnje opremanje i slične namjene rezanje staklenih predmeta, pod
(osim onih iz tarifnog broja 7010 uvjetom da ukupna vrijednost
ili 7018) upotrijebljenih nerezanih predmeta

ne premaši 50% vrijednosti gotova
proizvoda fco tvornica
ili
Ukrašavanje rukom (izuzevši svilotisak)
puhanih staklenih proizvoda, ako
vrijednost puhanoga staklenog predmeta
ne premašuje 50% vrijednost gotova
proizvoda fco tvornica

ex 7019 Predmeti od staklenih vlakana Proizvodnja od:
(osim prediva) – neobojenih svitaka, roving prediva,
prediva ili rezanog vlakna, ili od
– staklene vune

ex poglavlje 71 Prirodni i kultivirani biseri, dragulji Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
i poludragulji, plemenite kovine, tarifnog broja osim tarifnog broja
kovine platirane plemenitim kovinama proizvoda
i proizvodi od njih, imitacije dragu-
ljarskih predmeta; kovani novac, osim:

ex 7101 Prirodni ili kultivirani biseri, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
sortirani, privremeno nanizani radi upotrijebljenih materijala ne premašuje
lakšeg transporta 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 7102 Obrađeni dragulji ili poludragulji Proizvodnja iz neobrađenih dragulja

ex 7103 i (prirodni, sintetički i rekonstruirani) ili poludragulja

ex 7104

7106, 7108 Plemenite kovine:

i 7110 – Neobrađene Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva
7106, 7108 i 7110 ili

Elektrolitička, termička ili kemijska

separacija plemenitih kovina iz

tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110

ili

Međusobno legiranje plemenitih

kovina iz tarifnih brojeva 7106, 7108

ili 7110 ili njihovo legiranje s

običnim kovinama

– Poluobrađena ili u prahu Proizvodnja iz neobrađenih plemenitih
kovina

ex 7107, Kovine obložene plemenitim Proizvodnja od plemenitih kovina,

ex 7109 kovinama, u poluprerađenom obliku neobrađenih

i ex 7111

7116 Predmeti od prirodnih ili kultiviranih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
bisera, dragulja ili poludragulja upotrijebljenih materijala ne premašuje
(prirodnih, sintetičkih ili 50% cijene proizvoda fco tvornica
rekonstituiranih)

7117 Imitacije draguljarskih predmeta Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda
ili
Proizvodnja od dijelova običnih
kovina, nepozlaćenih, neposrebrenih,
neplatiniranih, pod uvjetom da
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
ne premašuje 50% vrijednosti
proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 72 Željezo i čelik, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

7207 Poluproizvodi od željeza ili Proizvodnja od materijala iz tarifnih
nelegiranoga čelika brojeva 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205

7208 do 7216 Valjani plosnati proizvodi: žica, Proizvodnja od željeza i nelegirana
šipke, profili od željeza ili čelika u ingotima ili drugim primarnim
nelegirana čelika oblicima iz tarifnog broja 7206

7217 Hladno dobivena žica, od željeza Proizvodnja od poluproizvoda iz
ili nelegiranog čelika tarifnog broja 7207

ex 7218, Poluproizvodi, valjani plosnati

7219 do 7222 proizvodi, šipke i profili od Proizvodnja od nerđajućega čelika u
nerđajućega čelika ingotima ili drugima primarnim
oblicima iz tarifnog broja 7218

7223 Hladno dobivena žica od Proizvodnja od poluproizvoda od
nerđajućega čelika nerđajućega čelika iz tarifnog broja 7218

ex 7224, Poluproizvodi, valjani ravni Proizvodnja od nelegirana čelika u

7225 do 7228 proizvodi, toplovaljana žica i šipka, ingotima i drugim primarnim oblicima
nepravilno namotani na kolutovima; iz tarifnog broja 7206, 7218 ili 7224
šipke i profili od ostalih legiranih
čelika; šuplje šipke za svrdla, od
legiranih ili nelegiranih čelika

7229 Hladno dobivena žica od ostalih Proizvodnja od poluproizvoda ostalih
legiranih čelika legiranih čelika iz 7224

ex poglavlje 73 Proizvodi od željeza i čelika, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 7301 Žmurje (priboj) Proizvodnja od materijala iz tarifnog
broja 7206

7302 Dijelovi za izgradnju željezničkih i Proizvodnja od materijala iz tarifnog
tramvajskih kolosijeka, od željeza ili broja 7206
čelika; tračnice, vodilice i
ozubljene tračnice, skretnički jezičci,
skretnička srca, skretničko polužje i
drugi dijelovi skretnica, pragovi,
vezice, klizni jastuci, stezni klinovi,
podložne ploče, elastične pritiskalice,
uporne pločice, spojne motke i drugi
dijelovi posebno zasnovani
(konstruirani) za postavljanje,
spajanje i pričvršćivanje tračnica

7304, 7305 Cijevi, šuplji profili od željeza Proizvodnja od materijala iz tarifnih

i 7306 (osim od lijevanog željeza) ili čelika brojeva 7206, 7207, 7218 ili 7224

ex 7307 Cijevi ili pribor za cijevi od Izvrtanje, bušenje, razvrtavanje,
nehrđajućeg čelika izvlačenje, bušenje, pjeskarenje od
(ISO br. X5CrNiMo 1712), koji se neobrađenih materijala, pod uvjetom
sastoji iz više dijelova da ukupna vrijednost upotrijebljenih
neobrađenih materijala ne premaši
35% cijene proizvoda fco tvornica

7308 Željezne ili čelične konstrukcije Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
(osim montažnih zgrada iz tarifnog tarifnog broja osim tarifnog broja
broja 9406) i dijelovi konstrukcija proizvoda
(npr. mostovi i sekcije mostova, Međutim, zavarene kutove,
vrata splavnica, tornjevi, rešetkasti kalupe i profile iz tarifnog broja 7301
i drugi stupovi, upornjaci, krovovi, ne smije se upotrijebiti
krovišta (krovni kosturi), vrata i
prozori te okviri za njih, pragovi za
vrata, roloi i ograde); željezni ili
čelični limovi, šipke, profili, cijevi
i slično pripremljeni za uporabu
u konstrukcijama

ex 7315 Lanci protiv klizanja Proizvodnja u kojoj vrijednost
upotrijebljenih materijala iz tarifnog
broja 7315 ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica. Proizvodnja
iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda
50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 74 Bakar i proizvodi od bakra, osim: Proizvodnja:
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda,
i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50%cijene
proizvoda fco tvornica

7401 Bakrenac; cementni (taložni) bakar Proizvodnja u kojoj su svi
upotrijebljeni materijali razvrstani
unutar tarifnog broja različitog od
broja proizvoda

7402 Nerafinirani bakar; bakrene anode Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
za elektrolitsko rafiniranje: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

7403 Rafinirani bakar i slitine bakra, u
sirovim oblicima

– Rafinirani bakar Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

– Slitine bakra i rafinirani bakar koji Proizvodnja od rafiniranog bakra, sirova
sadrži druge elemente ili od strugotina

7404 Otpaci i lomljevina, od bakra Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

7405 Predslitine bakra Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex poglavlje 75 Nikal i proizvodi od nikla, osim: Proizvodnja:
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

7501 do 7503 Nikalni kamen, sinterirani oksidi nikla Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
i drugi međuproizvodi metalurgije tarifnog broja osim tarifnog broja
nikla, nikal u sirovim oblicima; otpaci proizvoda
i lomljevina, od nikla

ex poglavlje 76 Aluminij i proizvodi od aluminija, Proizvodnja:
osim: – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

7601 Aluminij u sirovim oblicima Proizvodnja:
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica
ili
Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim
postupkom od nelegirana aluminija ili
od otpadaka aluminija

7602 Otpaci i lomljevina, od aluminija Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 7616 Proizvodi aluminija, osim mreža, Proizvodnja:
ograda, rešetaka, proizvoda za – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
pojačanje i sličnih (uključujući broja osim iz tarifnog broja proizvoda.
beskrajne vrpce) od aluminijske žice, Međutim, smije se upotrijebiti žičane
te ekspandirane kovine – aluminija mreže, ograde, rešetke, proizvode za
pojačanje i slično (uključujući beskrajne
vrpce) od aluminijske žice, kao i
ekspandiranu kovinu aluminija; i
– u kojoj vrijednost upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

Poglavlje 77 Rezervirano za eventualnu novu
upotrebu u HS

ex poglavlje 78 Olovo i proizvodi od olova, osim: Proizvodnja:
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

7801 Olovo u sirovim oblicima

– Rafinirano olovo Proizvodnja od olova u prvoj obradi
ili »obrađeno« olovo

– Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz
tarifnog broja 7802 ne mogu su koristiti

7802 Otpaci i lomljevina, od olova Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex poglavlje 79 Cink i proizvodi od cinka, osim: Proizvodnja:
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

7901 Cink u sirovim oblicima Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz
tarifnog broja 7902 ne mogu se koristiti

7902 Otpaci i lomljevina, od cinka Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex poglavlje 80 Kositar i proizvodi od kositra, osim: Proizvodnja:
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

8001 Kositar u sirovim oblicima Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz
tarifnog broja 8002 ne mogu se koristiti

8002 i 8007 Otpaci i lomljevina, od kostira, ostali Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
proizvodi od kositra tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

Poglavlje 81 Ostale obične kovine, kermeti,
proizvodi od njih

– Ostale obične kovine, sirove, i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
proizvodi od njih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog
broja kao i proizvod ne premašuje 50%
cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex poglavlje 82 Alati, nožarski proizvodi i pribor Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
za jelo od običnih kovina; njihovi tarifnog broja osim tarifnog broja
dijelovi od običnih kovina, osim proizvoda

8206 Alati iz dvaju ili više tarifnih Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
brojeva od 8202 do 8205, u tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva
slogovima (setovima) za prodaju na 8202 do 8205: Međutim, alate iz
malo tarifnih brojeva 8202 do 8205 može
se upotrijebiti u sklopu setova, pod
uvjetom da njihova ukupna vrijednost
ne premaši 15% cijene seta fco tvornica

8207 Izmjenjivi alat za ručne sprave s ili Proizvodnja:
bez mehaničkog pogona ili za alatne – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
strojeve (npr. za prešanje, utiskivanje, broja osim tarifnog broja proizvoda,
probijanje, narezivanje i urezivanje i
navoja, bušenje, proširivanje provrta, – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
glodanje, tokarenje ili odvijanje materijala ne premašuje 40% cijene
vijaka) uključujući matrice za proizvoda fco tvornica
izvlačenje ili istiskivanje kovina, i
alat za bušenje stijena ili zemlje

8208 Noževi i rezne oštrice za strojeve Proizvodnja:
ili za mehaničke uređaje – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda,
i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 8211 Noževi s reznim oštricama, pa i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
ozubljenim (uključujući vrtlarske tarifnog broja osim tarifnog broja
noževe), osim noževa iz tarifnog proizvoda. Međutim, može se
broja 8208 upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

8214 Ostali nožarski proizvodi (npr. Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
strojevi za šišanje, mesarske ili tarifnog broja osim tarifnog broja
kuhinjske, sjekire i noževi za proizvoda. Međutim, može se
sjeckalice, noževi za papir); slogovi upotrijebiti ručke od osnovnih kovina
i sprave za manikir i pedikir
(uključujući rašpe za nokte)

8215 Žlice, vilice, grabilice, žlice za Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
obiranje, lopatice za serviranje tarifnog broja osim tarifnog broja
kolača, noževi za ribu, noževi za proizvoda. Međutim, može se
maslac, štipaljke za šećer i slični upotrijebiti ručke od osnovnih kovina
kuhinjski i stolni proizvodi

ex poglavlje 83 Razni proizvodi od običnih kovina, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 8302 Ostali okov, pribor i slični proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
prikladni za građenje, automatski tarifnog broja osim tarifnog broja
zatvarači vrata proizvoda. Međutim, mogu se
upotrijebiti ostali materijali iz tarifnog
broja 8302 pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 8306 Kipići i drugi ukrasni predmeti od Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
običnih kovina tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda. Međutim, ostali materijali
iz tarifnog broja 8306 mogu biti
upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 30%
cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 84 Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi, Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
aparati i mehanički uređaji, njihovi – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
dijelovi, osim: broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 30% cijene proizvoda
i fco tvornica
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 8401 Nuklearni neozračeni gorivi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
elementi (ulošci) tarifnog broja osim tarifnog broja materijala ne premašuje 30% cijene
proizvoda
(12) konačnog proizvoda fco tvornica

8402 Kotlovi za proizvodnju vodene i Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
druge pare (osim kotlova za – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
centralno grijanje toplom vodom što broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 25% cijene proizvoda
mogu proizvoditi paru niskog i fco tvornica
pritiska); kotlovi za pregrijanu vodu – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8403 i ex 8404 Kotlovi za centralno grijanje, osim Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kotlova iz tarifnog broja 8402, i tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne
pomoćni uređaji za kotlove za 8403 i 8404 premašuje 40% cijene proizvoda
centralno grijanje fco tvornica

8406 Turbine na vodenu i drugu paru: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

8407 Klipni motori s unutarnjim izgaranjem Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
na paljenje pomoću svjećica s pravo- upotrijebljenih materijala ne premašuje
crtnim i rotacijskim kretanjem klipa 40% cijene proizvoda fco tvornica

8408 Klipni motori s unutarnjim izgaranjem Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
na paljenje pomoću kompresije upotrijebljenih materijala ne premašuje
(dizelski ili poludizelski motori) 40% cijene proizvoda fco tvornica

8409 Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
isključivo ili uglavnom za motore iz upotrijebljenih materijala ne premašuje
tarifnog broja 8407 ili 8408 40% cijene proizvoda fco tvornica

8411 Turbomlazni motori, turbopropelerni Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
motori i druge plinske turbine – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 25% cijene proizvoda fco
i tvornica
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8412 Ostali motori i pogonski strojevi Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8413 Sisaljke za potiskivanje s Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
rotacijskim kretanjem – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 25% cijene proizvoda
i fco tvornica
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 8414 Industrijski ventilatori, puhala i slično Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 25% cijene proizvoda fco

i tvornica
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8415 Uređaji za klimatizaciju, s Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ventilatorom na motorni pogon i upotrijebljenih materijala ne premašuje
elementima za mijenjanje temperature 40% cijene proizvoda fco tvornica
i vlažnosti, uključujući strojeve u
kojima se vlažnost ne može posebno
regulirati

8418 Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
za proizvodnju hladnoće, električni – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
i ostali; toplinske sisaljke, osim broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 25% cijene proizvoda fco
uređaja za klimatizaciju iz tarifnog i tvornica
broja 8415 – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica, i
– u kojoj vrijednost materijala bez
podrijetla ne premašuje vrijednost
svih upotrijebljenih materijala s
podrijetlom

ex 8419 Strojevi i uređaji za drvnu industriju, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
za proizvodnju papirne mase i papira – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
i kartona materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda fco
proizvoda fco tvornica, i tvornica
– u spomenutim ograničenjima
vrijednost svih materijala iz istog
tarifnog broja kao i proizvod ne
premašuje25% cijene proizvoda
fco tvornica

8420 Kalandri i drugi strojevi za valjanje, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
osim za kovine ili staklo, te valjci – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
za njih materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda fco
proizvoda fco tvornica tvornica
– u spomenutim ograničenjima
vrijednost svih materijala iz istog
tarifnog broja kao i proizvod ne
premašuje 25% cijene proizvoda
fco tvornica

8423 Vage (osim vaga osjetljivosti 5 Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
centigrama i finijih), uključujući i – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
strojeve za brojenje i provjeru što broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 25% cijene proizvoda fco
rade na osnovi vaganja mase; utezi i tvornica
za sve vrste vaga; – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8425 do 8428 Strojevi i uređaji za dizanje, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
rukovanje, istovar ili utovar – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda fco
proizvoda fco tvornica, i tvornica
– gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz tarifnog broja 8431 ne
premašuje 10% cijene proizvoda
fco tvornica

8429 Samokretni buldožeri, angldozeri,
grejderi, ravnjači, skrejperi (strugači),
jaružala (gliboderi), utovarivači sa
žlicom, strojevi za nabijanje i
cestovni valjci

– Cestovni valjci Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostali Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda fco
proizvoda fco tvornica; tvornica
– gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz tarifnog broja 8431 ne
premašuje 10% cijene proizvoda
fco tvornica

8430 Ostali strojevi za premještanje, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ravnanje, odsijecanje, kopanje, – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
nabijanje (uključujući kompaktore), materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda fco
vađenje ili bušenje zemlje, minerala proizvoda fco tvornica, i tvornica
ili rudača; zabijala i strojevi za – gdje u spomenutim granicama
vađenje pilota; ralice za uklanjanje vrijednost svih upotrijebljenih
snijega i snjegočistači materijala iz tarifnog broja 8431 ne
premašuje 10% cijene proizvoda
fco tvornica

ex 8431 Dijelovi prepoznatljivi kao Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
namijenjeni isključivo ili uglavnom upotrijebljenih materijala ne premašuje
sa cestovnim valjcima 40% cijene proizvoda fco tvornica

8439 Strojevi za proizvodnju celuloze od Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
vlaknastih celuloznih materijala ili – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
strojevi za proizvodnju i dovršavanje materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda fco
papira ili kartona proizvoda fco tvornica tvornica
– gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz istog tarifnog broja kao
i proizvod ne premašuje 25% cijene
proizvoda fco tvornica

8441 Ostali strojevi za preradu papirne Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
mase, papira ili kartona, uključujući – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
sve vrste strojeva za rezanje materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda fco
proizvoda fco tvornica, i tvornica
– gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz istog tarifnog broja
kao i proizvod ne premašuje 25%
cijene proizvoda fco tvornica

8444 do 8447 Strojevi iz ovih tarifnih brojeva Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
za tekstilnu industriju upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8448 Pomoćni strojevi i uređaji za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
uporabu sa strojevima iz tarifnog upotrijebljenih materijala ne premašuje
broja 8444 i 8445 40% cijene proizvoda fco tvornica

8452 Strojevi za šivanje, osim strojeva
za prošivanje knjiga iz tarifnog
broja 8440; pokućstvo, postolja i
poklopci posebno pripravljeni za
strojeve za šivanje; igle za strojeve
za šivanje:

– Strojevi za šivanje (samo strojevi Proizvodnja u kojoj:
sa verižnim bodom), s glavom bez – vrijednost svih upotrijebljenih
motora mase 16 kg ili manje ili s materijala ne premašuje 40% cijene
motorom mase 17 kg ili manje proizvoda fco tvornica,
– vrijednost svih upotrijebljenih
materijala za slaganje glave (bez
motora) bez podrijetla, ne premašuje
vrijednost upotrijebljenih materijala
s podrijetlom, i
– uređaji za zatezanje niti, za
kačkanje i uređaji za cik-cak moraju
biti s podrijetlom

– Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

8456 do 8466 Strojevi i alatni strojevi iz tar. Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
broja 8456 do 8466 s pripadajućim upotrijebljenih materijala ne premašuje
dijelovima i priborom 40% cijene proizvoda fco tvornica

8469 do 8472 Uredski strojevi (npr. strojevi za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
pisanje, strojevi za računanje, upotrijebljenih materijala ne premašuje
strojevi za automatsku obradu 40% cijene proizvoda fco tvornica
podataka, strojevi za umnožavanje,
strojevi za spajanje)

8480 Kalupnici za ljevaonice kovina; Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
modelne ploče; modeli za kalupe; upotrijebljenih materijala ne premašuje
kalupi za kovine (osim kalupa za 50% cijene proizvoda fco tvornica
ingote), kovinske karbide, staklo,
mineralne tvari, gumu i plastične mase

8482 Valjni ležaji (kuglični, valjkasti i Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
igličasti) – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 25% cijene proizvoda fco
i tvornica
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8484 Brtve od kovinskih listova Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kombinirane s drugim materijalom upotrijebljenih materijala ne premašuje
ili od dva ili više slojeva kovine; 40% cijene proizvoda fco tvornica
slogovi brtava, različitih po sastavu
materijala, u vrećicama, omotima ili
sličnim pakiranjima; mehaničke brtve

8485 Dijelovi strojeva, aparata i uređaja Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
bez električnih priključaka, izolatora, upotrijebljenih materijala ne premašuje
svitaka, kontakata ili drugih 40% cijene proizvoda fco tvornica
električnih obilježja, što nisu
spomenuti niti uključeni na drugom
mjestu u ovom poglavlju

ex poglavlje 85 Električni strojevi i oprema i njihovi Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
dijelovi; aparati za snimanje ili – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
reprodukciju zvuka; televizijski broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 30% cijene proizvoda fco
aparati za snimanje ili reprodukciju i tvornica
slike i zvuka i dijelovi i pribor za te – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
proizvode, osim: materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8501 Električni motori i električni Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
generatori (osim generatorskih – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
agregata) materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda fco
proizvoda fco tvornica, i tvornica
– gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz tarifnog broja 8503 ne
premašuje 10% cijene proizvoda
fco tvornica

8502 Električni generatorski agregati i Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
rotacijski pretvarači (konvertori) – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda fco
proizvoda fco tvornica, i tvornica
– gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz tarifnih brojeva 8501 i
8503 ne premašuje 10% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 8504 Uređaji za napajanje strojeva za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
automatsku obradu podataka upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8518 Mikrofoni i njihovi stalci; zvučnici, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
uključujući i zvučnike u zvučnim – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
kutijama; audio-frekventna električna materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
pojačala; električni slogovi za proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
pojačanje zvuka
– vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

8519 Gramofoni s ugrađenim pojačalom ili Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
bez njega, kazetofoni i drugi aparati – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
za reprodukciju zvuka, bez ugrađenog materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
uređaja za snimanje zvuka proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

8520 Magnetofoni i ostali aparati za Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
snimanje zvuka, uključujući aparate – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
s ugrađenim uređajem za reprodukciju materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
zvuka proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

8521 Aparati za pohranjivanje i Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
reprodukciju slike, s videoprijamnikom – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
ili bez njega materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8522 Dijelovi i pribor prikladni za uporabu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
samo ili uglavnom s aparatima iz tar. upotrijebljenih materijala ne premašuje
brojeva 8519 do 8521 40% cijene proizvoda fco tvornica

8523 Za snimanje pripremljeni nesnimljeni Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
nosači zvuka i nosači sličnih zapisa, upotrijebljenih materijala ne premašuje
osim proizvoda iz poglavlja 37 40% cijene proizvoda fco tvornica

8524 Ploče, vrpce i ostali nosači zvuka i
nosači sličnih zapisa, uključujući
matrice i galvanske otiske za
proizvodnju ploča, osim proizvoda
iz poglavlja 37

– Matrice i galvanski otisci za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
proizvodnju ploča upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
– gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
iz tarifnog broja 8523 ne premašuje
10% cijene proizvoda fco tvornica

8525 Odašiljači radio-telefonije, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
radio-grafije, radiodifuzije ili – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
televizije, uključujući s ugrađenim materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
prijamnikom ili aparatom za snimanje proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
ili reprodukciju zvuka; televizijske – vrijednost svih upotrijebljenih
kamere; videokamere za nepomične materijala bez podrijetla ne premašuje
slike i druge video-kamere vrijednost svih upotrijebljenih materijala
(kamkorderi); digitalne kamere s podrijetlom

8526 Radari, uređaji za radio-navigaciju Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
i uređaji za radio-daljinsko upravljanje – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

8527 Prijamnici radio-telefonije, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
radio-telegrafije i radiodifuzije, – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
uključujući i prijamnike s, u isto materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
kućište, ugrađenim aparatima za proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
snimanje ili reprodukciju zvuka, – vrijednost svih upotrijebljenih
odnosno satom materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost upotrijebljenih materijala s
podrijetlom

8528 Televizijski prijamnici, uključujući s Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ugrađenim prijamnikom radiodifuzije – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
ili aparatom za pohranjivanje ili materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
reprodukciju zvuka ili slike; proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
video-monitori i video-projektori – vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8529 Dijelovi pogodni za uporabu isključivo
ili uglavnom za aparate iz tarifnih
brojeva 8525 do 8528

– Namijenjeni poglavito ili isključivo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
video-uređajima za pohranjivanje i upotrijebljenih materijala ne premašuje
reprodukciju 40% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8535 i 8536 Električni aparati za uklapanje ili Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
isklapanje ili zaštitu ili spajanje – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
električnih strujnih krugova materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
– gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz tarifnog broja 8538 ne
premašuje 10% cijene proizvoda
fco tvornica

8537 Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
nosači, opremljeni s dva ili više – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
aparata iz tarifnog broja 8535 ili materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
8536 za električno upravljanje ili proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
razdiobu električne struje, uključujući – gdje u spomenutim granicama
one s ugrađenim instrumentima i vrijednost svih upotrijebljenih materijala
aparatima iz poglavlja 90 i aparatima iz tarifnog broja 8538 ne premašuje
za numeričko upravljanje, osim 10% cijene proizvoda fco tvornica
komutacijskih aparata iz tarifnog
broja 8517

ex 8541 Diode, tranzistori i slični poluvodički Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
elementi: foto-osjetljivi poluvodički – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
elementi, osim još neizrezanih broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 25% cijene proizvoda
čip pločica – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8542 Elektronički integrirani krugovi i
mikrosklopovi

8542 – Monolitni integrirani krugovi Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
– gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
iz tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne
premašuju 10% cijene proizvoda
fco tvornica
ili
postupak difuzije (u kojem se
integrirani krugovi formiraju na
supstratu poluvodiča, selektivnim
uvođenjem odgovarajućeg dopanta)
bez obzira da li je sastavljanje ili i/ili
testiranje obavljeno u zemlji koja nije
jedna od ugovornih stranaka

– Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
– gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
iz tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne
premašuju 10% cijene proizvoda
fco tvornica

8544 Izolirana žica (uključujući lakiranu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
žicu i anodiziranu žicu), kabeli upotrijebljenih materijala ne premašuje
(uključujući koaksijalne kabele) i 40% cijene proizvoda fco tvornica
ostali izolirani električni vodiči, s
priključnim uređajima ili bez njih;
kabeli od optičkih, pojedinačno
oplaštenih vlakana (svjetlovodi) čak
i kada sadrže električne vodiče ili
su opremljeni priključnim uređajima

8545 Ugljene elektrode, ugljene četkice, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ugljen za žarulje, ugljen za baterije i upotrijebljenih materijala ne premašuje
drugi proizvodi od grafita ili od 40% cijene proizvoda fco tvornica
drugih vrsta ugljika, s kovinom ili
bez nje, za namjenu u elektrotehnici

8546 Električni izolatori od bilo kakvog Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
materijala upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

8547 Izolacijski dijelovi električnih strojeva, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
uređaja ili opreme, izrađeni u cijelosti upotrijebljenih materijala ne premašuje
od izolacijskog materijala ili samo 40% cijene proizvoda fco tvornica
s manjim sastavnicama od kovina
(npr. čahurama s navojem) utisnutim
isključivo za potrebe ugradnje, osim
izolatora iz tarifnog broja 8546;
cijevi i njihove spojnice od običnih
kovina, obložene izolacijskim
materijalom, za električne vodiče

8548 Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
primarnih baterija i električnih upotrijebljenih materijala ne premašuje
akumulatora; istrošene primarne ćelije, 40% cijene proizvoda fco tvornica
primarne baterije i električni
akumulatori; električni dijelovi
strojeva i aparata, što nisu spomenuti
niti uključeni na drugom mjestu u
ovom poglavlju:

ex poglavlje 86 Tračnička vozila i njihovi dijelovi: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kolosiječni sklopovi i pribor i njihovi upotrijebljenih materijala ne premašuje
dijelovi; mehanička i elektromehanička 40% cijene proizvoda fco tvornica
signalna oprema za prometne puteve
svih vrsta, osim:

8608 Kolosiječni sklopovi i pribor, Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
mehanička (uključujući elektro- – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
mehanička) oprema za signalizaciju, broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
sigurnost, nadzor ili upravljanje u – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
prometu na prugama, cestama, materijala ne premašuje 40% cijene
unutarnjim vodenim putevima, proizvoda fco tvornica
parkiralištima, u lučkim postrojenjima
i zračnim lukama; njihovi dijelovi

ex poglavlje 87 Vozila, osim tračničkih vozila i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
njihovi dijelovi i pribor, osim: upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

8709 Samokretna radna kolica (autokare), Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
bez uređaja za dizanje ili rukovanje, – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
što ih se rabi u tvornicama, broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
skladištima, lukama i zračnim – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
lukama za prijevoz robe na kratkim materijala ne premašuje 40% cijene
udaljenostima; vučna vozila što ih proizvoda fco tvornica
se rabi na peronima željezničkih
kolodvora; dijelovi navedenih vozila

8710 Tenkovi i druga oklopna borbena Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
motorna vozila, uključujući i – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
opremljena naoružanjem i njihovi broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
dijelovi – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8711 Motocikli (uključujući i mopede),
bicikli i slična vozila s pomoćnim
motorom, s bočnom prikolicom ili
bez nje; bočne prikolice

– S klipnim motorom (osim
rotacijskih klipnih motora) obujma
cilindara ne većeg

– Od 50 cm3 Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 20% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

– Većeg od 50 cm3 Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
– vrijednost svih upotrijbljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednosti svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

– Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

ex 8712 Bicikli bez kugličnih ležajeva Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja osim iz tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
8714 premašuje 30% cijene proizvoda
fco tvornica

8715 Dječja kolica i njihovi dijelovi Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8716 Prikolice i poluprikolice; ostala Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
vozila, nesamokretna; njihovi dijelovi – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 88 Letjelice, svemirske letjelice i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
njihovi dijelovi, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
proizvoda premašuje 40% cijene proizvoda
fco tvornica

ex 8804 Rotošuti Proizvodnja od materijala iz bilo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kojeg tarifnog broja, uključujući upotrijebljenih materijala ne
ostale materijala iz tarifnog broja 8804 premašuje 40% cijene proizvoda
fco tvornica

8805 Oprema za lansiranje zrakoplova; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
palubni zaustavljivači zrakoplova i tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
slična oprema; zemaljski trenažeri proizvoda premašuje 30% cijene proizvoda
letenja; dijelovi navedenih proizvoda fco tvornica

Poglavlje 89 Brodovi, brodice i ploveće Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
konstrukcije tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
proizvoda. Međutim, trupove broda iz premašuje 40% cijene proizvoda
tarifnog broja 8906 se ne smije fco tvornica
upotrebljavati

ex poglavlje 90 Optički, fotografski, kinematografski Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
i mjerni instrumenti, instrumenti za – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
ispitivanje točnosti, medicinski broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
instrumenti i aparati; njihovi dijelovi – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
i pribor, osim: materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

9001 Optička vlakna i snopovi optičkih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
vlakana; kabeli od optičkih vlakana, upotrijebljenih materijala ne premašuje
osim onih iz tarifnog broja 8544; 40% cijene proizvoda fco tvornica
listovi i ploče od polarizirajućeg
materijala; leće (uključujući kontaktne
leće), prizme, zrcala, i ostali optički
elementi od bilo kakvoga materijala,
nemontirani, osim takvih optičkih
neobrađenih staklenih elemenata

9002 Leće, prizme, zrcala, i drugi optički Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
elementi, od bilo kakvoga materijala, upotrijebljenih materijala ne premašuje
montirani, kao što su dijelovi ili 40% cijene proizvoda fco tvornica
pribor instrumenata ili aparata, osim
takvih optičkih neobrađenih staklenih
elemenata

9004 Naočale i slični proizvodi, korekcijski, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
zaštitni i ostali upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9005 Dalekozori (s jednim ili dva Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
objektiva), optički teleskopi i njihova – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
postolja; osim astronomskih broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 30% cijene proizvoda
refrakcijskih teleskopa i njihovih – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
postolja materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica, i
– u kojoj vrijednosti svih
upotrijebljenih materijala bez podrijetla
ne premašuje vrijednost svih
upotrijebljenih materijala s podrijetlom

ex 9006 Fotografski aparati; osim Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kinematografskih kamera; fotografske – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
bljeskalice i žarulje-bljeskalice; osim broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 30% cijene proizvoda
žarulja s električnim paljenjem – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica, i
– u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

9007 Kinematografske kamere i projektori, Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
s ugrađenim aparatom za snimanje – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
ili reprodukciju zvuka ili bez njega broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 30% cijene proizvoda
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica, i
– u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

9011 Optički mikroskopi, uključujući one Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
za mikrofotografiju, mikro- – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
kinematografiju i mikroprojekciju broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 30% cijene proizvoda
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica, i
– u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

ex 9014 Ostali instrumenti i aparati za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
navigaciju upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

9015 Instrumenti i aparati za geodetsku Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
izmjeru zemljišta (uključujući upotrijebljenih materijala ne premašuje
fotogrametriju), hidrografiju, 40% cijene proizvoda fco tvornica
oceanografiju, hidrologiju,
meteorologiju i geofiziku, osim
kompasa; daljinomjeri

9016 Vage osjetljivosti 5 centigrama i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
finije, s utezima ili bez njih upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

9017 Instrumenti i aparati za crtanje, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
obilježavanje ili matematičko računanje upotrijebljenih materijala ne premašuje
(npr. aparati za crtanje, pantografi, 40% cijene proizvoda fco tvornica
kutomjeri, pribor za crtanje u slogu,
logaritamska računala, kalkulatori u
obliku okrugle ploče); instrumenti za
mjerenje dužine, namijenjeni držanju u
ruci (npr. mjerne šipke i vrpce,
mikrometarska mjerila, pomična
mjerila) što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu u
ovom poglavlju

9018 Instrumenti i aparati namijenjeni
uporabi u medicini, zubarstvu ili
veterini, uključujući scintigrafske i
druge elektromedicinske aparate te
instrumente za ispitivanje vida;

– Zubarski stolci s ugrađenom Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
zubarskom opremom ili uređajem tarifnog broja uključujući ostale upotrijebljenih materijala ne
za ispiranje usta vodom materijale iz tarifnog broja 9018 premašuje 40% cijene proizvoda
fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 25% cijene proizvoda
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

9019 Aparati za mehanoterapiju, aparati Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
za masažu, aparati za psihološka – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
ispitivanja, aparati za ozonoterapiju, broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 25% cijene proizvoda
oksigenoterapiju, aerosol-terapiju, – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
umjetno disanje i ostali terapeutski materijala ne premašuje 40% cijene
aparati za disanje proizvoda fco tvornica

9020 Ostali aparati za disanje i plinske Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
maske, osim zaštitnih maski bez – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
mehaničkih dijelova i izmjenjivih broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 25% cijene proizvoda
filtera; – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

9024 Strojevi i aparati namijenjeni Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ispitivanju tvrdoće, vlačne ili tlačne upotrijebljenih materijala ne premašuje
čvrstoće, elastičnosti i ostalih 40% cijene proizvoda fco tvornica
mehaničkih svojstava materijala
(npr. kovina, drva, tekstila, papira,
plastičnih masa)

9025 Hidrometri i slični plutajući Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
instrumenti, termometri, pirometri, upotrijebljenih materijala ne premašuje
barometri, higrometri i psihrometri, 40% cijene proizvoda fco tvornica
s registratorom ili bez njega i
kombinacije tih instrumenta:

9026 Instrumenti i aparati za mjerenje ili Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
nadzor protoka, razine, pritiska ili upotrijebljenih materijala ne premašuje
ostalih promjenjivih veličina tekućina 40% cijene proizvoda fco tvornica
ili plinova (npr. mjerači protoka,
pokazivači razine, manometri,
toplinomjeri), osim instrumenata i
aparata iz tarifnog broja 9014, 9015,
9028 ili 9032

9027 Instrumenti i aparati za fizikalne i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kemijske analize (npr. polarimetri, upotrijebljenih materijala ne premašuje
refraktometri, spektrometri, aparati za 40% cijene proizvoda fco tvornica
analizu plina ili dima); instrumenti
i aparati za mjerenje i kontrolu
viskoziteta, poroznosti, dilatacije,
površinskog napona i slično;
instrumenti i aparati za
kalorimetrijska, akustična i
fotometrijska mjerenja (uključujući
svjetlomjere); mikrotomi:

9028 Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina
ili tekućine, električna brojila,
uključujući i mjerila za njihovo
baždarenje:

– Dijelovi i pribor Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

9029 Brojila okretaja, brojila proizvodnje, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
taksametri, brojila kilometara, brojila upotrijebljenih materijala ne premašuje
koraka i slično; mjerači brzine i 40% cijene proizvoda fco tvornica
tahometri, osim onih koje se
razvrstava u tarifni broj 9014 ili 9015;
stroboskopi:

9030 Osciloskopi, spektralni analizatori i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ostali instrumenti i aparati za upotrijebljenih materijala ne premašuje
mjerenje ili ispitivanje električnih 40% cijene proizvoda fco tvornica
veličina, isključujući mjerila iz
tarifnog broja 9028; instrumenti i
aparati za mjerenje ili otkrivanje
alfa-, beta-, gama-, rentgenskih,
svemirskih ili ostalih ionizirajućih
zračenja:

9031 Instrumenti, aparati i strojevi za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
mjerenje ili ispitivanje, što nisu upotrijebljenih materijala ne premašuje
spomenuti niti uključeni na drugom 40% cijene proizvoda fco tvornica
mjestu u ovom poglavlju; projektori
profila:

9032 Instrumenti i aparati za automatsku Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
regulaciju ili upravljanje: upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

9033 Dijelovi i pribor (što nisu spomenuti Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
niti uključeni na drugom mjestu u upotrijebljenih materijala ne premašuje
ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, 40% cijene proizvoda fco tvornica
instrumente ili aparate iz poglavlja 90

ex poglavlje 91 Satovi i njihovi dijelovi, osim: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

9105 Ostali satovi Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

9109 Ostali satni mehanizmi, kompletni Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
i sastavljeni – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

9110 Kompletni satni mehanizmi Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
(za osobne ili druge satove) – vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
nesastavljeni ili djelomično materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
sastavljeni (satni mehanizmi u proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
slogovima); nekompletni satni – u spomenutim granicama, vrijednost
mehanizmi (za osobne ili druge svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog
satove), sastavljeni; grubo kompletirani broja 9114 ne premašuje 10% cijene
satni mehanizmi za satove (osobne proizvoda fco tvornica
ili druge)

9111 Kućišta za osobne satove i njihovi Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
dijelovi: – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

9112 Kućišta i kutije za kućne, uredske i Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
slične satove i kućišta i kutije slične – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
vrste za drugu robu iz ovog poglavlja broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
i njihovi dijelovi – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

9113 Remeni i narukvice za ručne satove
i dijelovi za njih

– Od obične kovine, pozlaćeni, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
posrebreni, platirani ili presvučeni upotrijebljenih materijala ne premašuje
plemenitim kovinama 40% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 92 Glazbala, dijelovi i pribor za te Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
proizvode upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 93 Oružje i streljivo; njihovi dijelovi i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
pribor upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 94 Pokućstvo; nosači madraca; oprema Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
za krevete i slični proizvodi (madraci, tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
jastuci i slični punjeni proizvodi); proizvoda premašuje 40% cijene proizvoda
svjetiljke i druga rasvjetna tijela, što fco tvornica
nisu spomenuta niti uključena na
drugom mjestu; osvijetljeni znakovi,
osvijetljene pločice s imenima ili
slično; montažne zgrade, osim:

ex 9401 i Pokućstvo od običnih kovina Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

ex 9403 presvučeno netapeciranom pamučnom tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
tkaninom težine do najviše 300g/m2 proizvoda premašuje 40% cijene proizvoda
ili fco tvornica
Proizvodnja od pamučnih
tkanina već proizvedenih u oblicima
spremnima za uporabu sa materijalima
iz tarifnih brojeva 9401 ili 9403, pod
uvjetom da:
– vrijednost tkanina ne premašuje
25% cijene proizvoda fco tvornica, i
– svi ostali upotrijebljeni materijali su
s podrijetlom i razvrstani su unutar
tarifnog broja različitog od tarifnih
brojeva 9401 ili 9403

9405 Svjetiljke i druga rasvjetna tijela Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
(uključujući reflektore) i njihovi upotrijebljenih materijala ne premašuje
dijelovi, što nisu spomenuti niti 50% cijene proizvoda fco tvornica
uključeni na drugom mjestu;
osvijetljeni znakovi, osvijetljene
pločice s imenima i slično, sa stalno
učvršćenim izvorom svjetlosti, i
njihovi dijelovi što nisu spomenuti
niti uključeni na drugom mjestu

9406 Montažne zgrade Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 95 Igračke, rekviziti za društvene igre Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
i šport; njihovi dijelovi i pribor, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

9503 Ostale igračke; umanjeni modeli i Proizvodnja:
slični modeli za igru, uključujući s – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
pogonom, slagalice svih vrsta broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 9506 – Palice za golf i ostala oprema Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
za golf tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda. Međutim, grubo oblikovani
blokovi za izradu glava za golf štapove
mogu se upotrijebiti

ex poglavlje 96 Razni proizvodi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 9601 i Proizvodi životinjskog, biljnoga ili Proizvodnja od materijala za rezbarenje

ex 9602 mineralnog podrijetla, za rezbarenje iz istih tarifnih brojeva

ex 9603 Metle i četke (osim metla i metlica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
od pruća, bez ili sa drškom, i četki upotrijebljenih materijala ne premašuje
od dlake vjeverica i lasica), ručno 50% cijene proizvoda fco tvornica
pogonjene mehaničke naprave za
čišćenje poda, bez motora, jastučići
za nanošenje boje i soboslikarski
valjci; brisači za podove i četke
za paučinu

9605 Putni slogovi za osobnu toaletu, Svaki proizvod u setu mora
šivanje ili čišćenje cipela ili odijela udovoljavati pravilu što bi važilo za taj
proizvod pojedinačno. Međutim, set
može sadržavati i proizvode bez pravog
podrijetla, pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premašuje
15% cijene proizvoda fco tvornica

9606 Dugmad, kopčice što ih se zatvara Proizvodnja:
utiskivanjem ili na drugi način, – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
dugmad za presvlačenje i ostali broja osim tarifnog broja proizvoda, i
dijelovi tih proizvoda; nedovršena – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
dugmad materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

9608 Kemijske olovke; flomasteri i markeri Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
s vrhom od pusta ili drugog tarifnog broja osim tarifnog broja
poroznog materijala; naliv pera i proizvoda. Međutim, pera i njihovi
slična pera na punjenje; pera za vrhovi iz istog tarifnog broja kao i
kopiranje; patent-olovke, držala za proizvod mogu se upotrijebiti
pera, držala za olovke i slična držala;
dijelovi (uključujući kape i klipse)
navedenih proizvoda osim onih iz
tarifnog broja 9609

9612 Vrpce za pisaće strojeve i slične Proizvodnja:
vrpce, natopljene tiskarskom bojom – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
ili drukčije pripremljene za davanje broja osim tarifnog broja proizvoda, i
otisaka, uključujući na svicima ili u – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
patronama; jastučići za žigove materijala ne premašuje 50% cijene
natopljeni ili nenatopljeni, s kutijom proizvoda fco tvornica
ili bez kutije

ex 9613 Upaljači sa električnom iskrom (piezo) Proizvodnja u kojoj vrijednost
upotrijebljenih materijala iz tarifnog
broja 9613 ne premašuje 30% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 9614 Lule za pušenje i glave lula Proizvodnja iz grubo obrađenih
blokova

Poglavlje 97 Umjetnine, kolekcionarski predmeti i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
starine (antikviteti) tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

PRILOG III. PROTOKOLA 2.

POTVRDA O PROMETU ROBE EUR.1 I ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1

Upute za tiskanje

1. Svaka potvrda bit će veličine 210 x 297 mm, a može se dopustiti odstupanje od minus 5 ili plus 8 mm po duljini. Obvezatno se rabi bijeli papir, veličine za pisanje, koji je bez dodatnih premaza težak najmanje 25 g/m2. Nosit će otisnut zeleni guilloche uzorak u podlozi, što omogućuje vizualno primjećivanje svakoga pokušaja mehaničkoga ili kemijskoga krivotvorenja.

2. Nadležna tijela ugovornih stranaka mogu zadržati pravo tiskanja potvrda ili taj posao mogu povjeriti ovlaštenoj tiskari. Tada na svakoj potvrdi mora biti otisnuto i takvo dopuštenje za tiskanje. Na svakoj potvrdi mora biti otisnut naziv i adresa tiskare ili znak po kojemu je tiskara službeno prepoznatljiva. Osim toga na njoj će biti otisnut ili drugačije naznačen serijski broj, temeljem kojega je se može prepoznati.

 

POTVRDA O PROMETU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja) EUR.1 No A 000000
Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini

3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (neobvezatan podatak) 2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj trgovini između ...........................................................................................

i

..............................................................................................

(upisati odgovarajuće zemlje, skupinu zemalja ili teritorij)

4. Zemlja, skupina zemalja 5. Zemlja, skupina
ili područje na kojemu se zemalja ili područje
proizvode smatra proiz- na koje se roba šalje

vodima s podrijetlom

 

6. Informacije u svezi s prijevozom (neobvezatan podatak) 7. Napomene

      

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota(1); Opis robe 9. Bruto-težina 10. Fakture

(kg) ili druga (neobve-

količinska zatno)

oznaka
(litra, m2 itd.)

           

11. OVJERA CARINSKE SLUŽBE 12. IZJAVA IZVOZNIKA
Ovjerena deklaracija Ja, dolje potpisani, izjavljujem

Izvozni dokument(2) Pečat da gore spomenuta roba

Model …………… br. ……… udovoljava uvjetima za

Carinarnica …………………… izdavanje ove potvrde.

Zemlja ili teritorij izdavanja ....

…………………………....…… …………………............…....

………………………………… (mjesto i datum)

Datum …………………………

………………………………… …………………….......……

(potpis) (potpis)

1 Ako roba nije u paketima, navodi se broj predmeta ili napomena »u rasutom stanju«.

2 Popunjava se samo ako to zahtijeva propis zemlje ili područja izvoznika.

 

13. ZAHTJEV ZA PROVJERU, upućuje se: 14. REZULTAT PROVJERE

Provjerom je ustanovljeno (*)

¨ da je ovu potvrdu izdala spomenuta carinarnica i da

su podaci u njoj točni

¨ da ova potvrda nije točna ni ispravna
(vidi napomene u prilogu)

Zahtjev za provjeru točnosti i ispravnosti ove potvrde.

 

........................................................... ...........................................................

(mesto i datum) (mesto i datum)

Pečat Pečat

........................................................... ...........................................................

(potpis) (potpis)

––––––––––––––––––––––––––––––––

(*) Oznakom X označiti rezultat provjere

 

Napomene

1. U potvrdi se podaci ne smiju brisati niti dopisivati. Kad je nužan ispravak, precrta se prijašnji podatak i dopisuje novi. Svaki takav ispravak mora parafom odobriti onaj tko je izdao potvrdu i ovjeriti carinska služba zemlje ili područja gdje je potvrda izdana.

2. Proizvodi se u potvrdu obvezno upisuju bez proreda, a ispred svakoga proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon zadnjega proizvoda obvezatno se upisuje vodoravna crta. Neispunjen prostor treba precrtati tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.

3. Roba mora biti označena na način uobičajen u trgovini, s dovoljno podataka za ustanovljavanje o kakvoj je robi riječ.

 

ZAHTJEV ZA POTVRDU O PROMETU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja) EUR.1 No A 000000
Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini

3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (neobvezatan podatak) 2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj trgovini između ...........................................................................................

i

..............................................................................................

(upisati odgovarajuće zemlje, skupinu zemalja ili područje)

4. Zemlja, skupina zemalja 5. Zemlja, skupina
ili područje na kojemu se zemalja ili područje
proizvode smatra proiz- na koje se roba šalje

vodima s podrijetlom

 

6. Informacije u svezi s prijevozom (neobvezatan podatak) 7. Napomene

      

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota(1); Opis robe 9. Bruto-težina 10. Fakture

(kg) ili druga (neobve-

količinska zatno)

oznaka
(litra, m2 itd.)

                

1 Ako roba nije u paketima, navodi se broj predmeta ili napomena »u rasutom stanju«.

 

IZJAVA IZVOZNIKA

 

Ja, dolje potpisani, izvoznik robe spomenute na poleđini,

IZJAVLJUJEM da roba udovoljava uvjetima za izdavanje priložene potvrde;

DAJEM podatke na temelju kojih roba udovoljava gore navedenim uvjetima:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

PODNOSIM sljedeće dokazne isprave(1):

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

OBVEZUJEM se na zahtjev nadležnih službi podnijeti svaku potrebnu ispravu koju bi one mogle zatražiti radi izdavanja priložene potvrde, te prihvaćam, ako bude zatražen, svaki potreban pregled mojega knjigovodstva i svaku provjeru procesa proizvodnje gore spomenute robe, što će obaviti te službe;

MOLIM izdavanje priložene potvrde za tu robu.

  

...................................................................

(Mjesto i datum)

 

...................................................................

(Potpis)

   

PRILOG IV. PROTOKOLA 2.

Tekst izjave na raČunu

Izjava na računu, tekst koji je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Međutim, napomene nije potrebno otisnuti.

Hrvatska verzija

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ......... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .................... (2) preferencijalnoga podrijetla.

Albanska verzija

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. ............. (1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë …......… preferenciale (2).

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...... (2) preferential origin.

  

.......................................................................................................................................................................................................................... (3)

(Mjesto i datum)

 

.......................................................................................................................................................................................................................... (4)

(Potpis izvoznika, dodatno mora biti čitko navedeno ime osobe koja je izjavu potpisala)

      

1 Na primjer: uvozne isprave, potvrde o prometu robe, fakture, izjave proizvođača itd., koja se odnosi na proizvode korištene u izradi ili na robu ponovno izvezenu u istom stanju.

 

(1) Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu čl. 22. ovog Protokola, ovdje mora biti upisan broj ovlaštenja. Kada izjavu na računu nije dao ovlašteni izvoznik, riječi u zagradi će se izostaviti ili će se ostaviti prazno.

(2) Navod zemlje podrijetla

(3) Ti se navodi mogu ispustiti ako te obavijesti postoje u samom dokumentu.

(4) Vidi čl. 21.(5) Protokola. Kada se potpis izvoznika ne zahtijeva, izuzeće se također odnosi na navođenje imena potpisnika.

 

PRILOG V. PROTOKOLA 2

Nastavak primjene harmoniziranih preferencijalnih pravila podrijetla

Ugovorne stranke su suglasne da će pratiti nastavak primjene harmoniziranih preferencijalnih pravila podrijetla sukladno praksi Europske zajednice.

 

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u djelokrugu je Ministarstva gospodarstva.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/02-01/04
Zagreb, 23. siječnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !