Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Mađarske – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/01, XX/01, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

35
Na temelju članaka 2.L114790 i 4.L114791 Zakona o Carinskoj tarifiL114792 ("Narodne novine", broj 61/00, 117/00) i članaka 3., 10. i 38. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Mađarske, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. travnja 2001. godine donijela

UREDBU

O PROVEDBI UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAĐARSKE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se uvjeti uvoza robe, podrijetlom iz Republike Mađarske u Republiku Hrvatsku u 2001. godini, sukladno Ugovoru o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Mađarske (u daljnjem tekstu: Ugovor) potpisanom u Zagrebu 22. veljače 2001. godine, koji se privremeno primjenjuje od 1. travnja 2001. g.

Članak 2.

Za industrijske proizvode podrijetlom iz Republike Mađarske, koji se uvoze u Republiku Hrvatsku od dana početka privremene primjene Ugovora, određuje se carinska stopa "slobodno", osim za industrijske proizvode navedene u Prilogu 1., koji je sastavni dio ove Uredbe.
Za industrijske proizvode navedene u Prilogu 1. plaća se carina po stopi određenoj u tom Prilogu.

Članak 3.

Za poljoprivredno-prehrambene proizvode koji su navedeni u Prilogu 2a. koji je sastavni dio ove Uredbe, pri uvozu u Republiku Hrvatsku određuje se carinska stopa "slobodno".
Za poljoprivredno-prehrambene proizvode koji su navedeni u Prilogu 2b. koji je sastavni dio ove Uredbe, pri uvozu u Republiku Hrvatsku, plaća se carina po stopi određenoj ovim Prilogom. Iznimno, za proizvode uz koje je naznačena kvota propisana carina se primjenjuje samo u okviru te kvote.
Za poljoprivredno-prehrambene proizvode koji su navedeni u Prilogu 2c. koji je sastavni dio ove Uredbe, pri uvozu u Republiku Hrvatsku, plaća se carina po carinskoj stopi određenoj u tom prilogu, u okviru utvrđene kvote.
Za sve ostale poljoprivredno-prehrambene proizvode iz Poglavlja 1. - 24. Zakona o carinskoj tarifi koji nisu navedeni u Prilogu 2a., 2b. i 2c. ove Uredbe, pri uvozu u Republiku Hrvatsku primjenjuju se carine sukladno načelu najpovlaštenije nacije.

Članak 4.

Raspodjelu kvota iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe obavlja Ministarstvo gospodarstva na prijedlog Povjerenstva, koje čine po dva predstavnika Ministarstva gospodarstva i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i po jedan predstavnik Ministarstva financija - Carinske uprave Republike Hrvatske i Hrvatske gospodarske komore.
Povjerenstvom predsjedava predsjednik, kojeg između predstavnika Ministarstva gospodarstva imenuje ministar gospodarstva.
Povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.

Članak 5.

Povjerenstvo raspodjeljuje kvote na temelju javnog natječaja, koji se mora objaviti najmanje deset (10) dana prije raspodjele kvota u javnim glasilima.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe registrirane za proizvodnju ili trgovinu, te fizičke osobe čija je djelatnost registrirana prema Zakonu o obrtu (u daljnjem tekstu: uvoznik).

Članak 6.

Prijave za sudjelovanje na natječaju iz članka 5.#clanak5 ove Uredbe podnose se preporučenom poštom ili osobno u pisarnici Ministarstva gospodarstva, na obrascu koji odgovara uzorku iz Priloga 3., koji je sastavni dio ove Uredbe, uz sljedeću dokumentaciju:
1. presliku registracije podnositelja prijave, odnosno za obrtnike, presliku potvrde rješenja ili uvjerenja nadležnog ureda za gospodarstvo o statusu i matični broj podnositelja prijave;
2. izjavi o namjeni proizvoda, kojeg podnositelj prijave namjerava uvesti (proizvodnja ili daljnja prodaja);
3. trgovački naziv i šifru tarifnog stavka Carinske tarife proizvoda za koji se podnosi zahtjev za uvoz;
4. količina proizvoda za koju se podnosi zahtjev za uvoz po šifri tarifnog stavka proizvoda, izražena u jedinici mjere (kg, t);
5. jedinična cijena s naznakom ukupne vrijednosti proizvoda (nabavna cijena CIP granica);
6. podatke o ostvarenom uvozu proizvoda iz Republike Mađarske u 1999. i 2000. godini (specifikacija JCD-a za sve proizvode po šiframa tarifnog stavka, količinski i vrijednosno);
7. podatke o izvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Republiku Mađarsku u 2000. godini (specifikacija JCD-a po vrijednostima svih izvezenih proizvoda i ukupno);
8. temeljne podatke ili dokaze o proizvodnim odnosno prodajnim i skladišnim mogućnostima podnositelja prijave i Rješenje o udovoljavanju objekta veterinarsko-zdravstvenim uvjetima, te registracijski list o upisu u Upisnik odobrenih objekata;
9. dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe, sukladno Zakonu o upravnim pristojbamaL114793 ("Narodne novine", br. 8/96, 95/97, 131/97 i 68/98).

Članak 7.

Pri raspodjeli kvota iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe polazi se od sljedećih kriterija:
- namjene proizvoda tj. da li se radi o uporabi robe u procesu proizvodnje ili uvozu robe radi daljnje prodaje. Prilikom raspodjele kvota prednost će imati domaći proizvođači za proizvode koje koriste u proizvodnji svog konačnog proizvoda, a ukoliko se radi o proizvodima koji se ne koriste u proizvodnji, kvota će se raspodijeliti trgovačkim društvima radi daljnje prodaje;
- primjerene regionalne zastupljenosti u raspodjeli;
- procjene sposobnosti uvoznika da ostvari traženi uvoz;
- ostvarene razmjene poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s Republikom Mađarskom u 1999. i 2000. godini radi utvrđivanja da li se radi o tradicionalnim ili novim uvoznicima robe iz Republike Mađarske;
- ostvarenog izvoza u Republiku Mađarsku.
Poslovnikom iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe Povjerenstvo će detaljno razraditi kriterije za raspodjelu kvota.

Članak 8.

Nakon raspodjele kvota, Ministarstvo gospodarstva izdaje uvozniku dozvolu za uvoz određene količine proizvoda iz članka 3.#clanak3 ove Uredbe, s određenim rokom uvoza.

Članak 9.

Ministarstvo gospodarstva može na prijedlog Povjerenstva iz članka 4.#clanak4 ove Uredbe, ponoviti natječaj za raspodjelu kvota za proizvode za koje u trenutku raspodjele kvota nije bilo interesa uvoznika, ili ako uvoz iz objektivnih razloga nije bio ostvaren u datom roku.
Ministarstvo gospodarstva može obaviti raspodjelu kvota dva puta godišnje, pri čemu kvote moraju biti raspodijeljene u cijelosti najmanje dva mjeseca prije isteka kalendarske godine.

Članak 10.

Carinska uprava Republike Hrvatske prati i nadzire ostvarenje uvoza robe po izdanim dozvolama iz članka 8.#clanak8 ove Uredbe i o tome mjesečno izvješćuje Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

Članak 11.

Uvoznik iz članka 2.#clanak2 i 8.#clanak8 ove Uredbe dužan je pri uvozu robe iz Republike Mađarske u Republiku Hrvatsku, carinskim tijelima uz ostalu dokumentaciju priložiti i dokaz o podrijetlu robe, koji je izdan u zemlji izvoza, sukladno Protokolu II. o definiciji pojma "proizvoda s podrijetlom" i načina administrativne suradnje Ugovora.

Članak 12.

Uvoznik kojem je izdana dozvola za uvoz iz članka 8.#clanak8 ove Uredbe dužan je u roku od 15 dana od dana obavljenog uvoza, Ministarstvu gospodarstva dostaviti preslike jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD-a) o ostvarenom uvozu.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu 1. travnja 2001. godine.
Klasa: 303-03/00-01/02
Urbroj: 5030116-01-1
Zagreb, 30. ožujka 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika,
dr. sc. Goran Granić, v. r.

PRILOG 1

Tarifna oznaka	Carina %	Tarifna oznaka	Carina %	Tarifna oznaka	Carina %	Tarifna oznaka	Carina%
252100		7		3402901		5,15		620312				620469
252220		7		3402909		2,5		6203121		9,4		6204691		9,4
252230		7		390410		sl		6203129		9,4		6204699		9,4
252329		2,5		390422		3,5		620319				620520		9,4
2523291		9		392490		2,5		6203191		9,4		620640		9,4
2523292		sl		4409202		4,5		6203192		9,4		621210		9,4
2523293		9		4409203		4,5		6203199		9,4		6310
2523294		9		4409204		4,5		620331		9,4		631010		9,2
2523295		9		4409209		4,5		620341		9,4		631090		8,2
2523296		9		441810		4,5		620342				640319		8,2
2523299		9		441830		4,5		6203421		9,4		64039
252330				480510		7,6		6203429		9,4		640391		7,25
2523301		9		4805291		7,6		620343				640399		7,25
2523309		sl		480530		6,4		6203431		9,4		640610		6
252390		9		480560				6203439		9,4		681011		7
27100012	9,4		4805601		6,4		620349				681019		7
27100013	9,4		48056091	6,4		6203491		9,4		681091		7
27100017	9,4		48056099	6,4		6203499		9,4		681130		7
27100019	9,4		480810		6,5		620431		9,4		690410
27100021	9,4		481110		6,4		520432				6904101		6
27100022	9,4		481121		6,4		6204321		9,4		6904102		6
27100023	9,4		481890		3,35		6204329		9,4		6904103		6
27100029	9,4		48481910	6,15		620433				6904104		6
27100031	9,4		4819209		6,4		6204331		9,4		6904109		6
27100032	9,4		4819501		6,4		6204339		9,4		690490
27100037	5		482311		5,6		620439				6904901		6
27100038	5		482359		5,6		6204391		9,4		6904902		6
271320		sl		610711		9,4		6204399		9,4		6904903		6
3004909		4,8		610821		9,4		620453		9,4		6904909		6
310290		6,65		610910		9,4		620462				690890		5
310510		6,65		611010		9,4		6204621		9,4		701092		7,5
340220				611020		9,4		6204629		9,4		7214991		6,65
3402201		5,15		611030		9,4		620463				730840
3402209		4,15		620211		9,4		6204631		9,4		7308401		4,25
340290				620311		9,4		6204639		9,4		7308409		4,25
730890				8501319		5,5		850164		5,5		8703228		4,65
7308901		sl		850132				851660				8703231
7308909		4		8501321		sl		8516601		7		87032311	4,65
732181		7		8501329		5,5		8516609		7		87032312	4,65
732183		7		850133				853610		5		8703232		6
732211		6		8501331		sl		853620		7		8703233		2,5
732219		6		8501339		5,5		853650				8703234		4,65
732510		3,5		850134				8536501		sl		8703235		6
760429		6,8		8501341		sl		8536502		sl		8703238		4,65
7605219		2,5		8501349		5,5		8536503		sl		8703239		6
760611				850140				8536509		5		870324
7606111		2,5		8501401		5,5		853669				8703241		4,65
7606119		7		8501409				8536691		sl		8703242		6
760612				85014091	sl		8536699		5		8703243		2,5
8606121		2,5		850151				853710		6,5		8703244		4,65
7606122		7		8501511		5,5		853922		6		8703245		6
7606129		7		8501512				853932		6		8703248		4,65
760691		6,8		85015121	sl		854451				8703249		6
760692		6,8		85015129	2,5		8544511		sl		8703328		4,65
761090				8501519				8544519		6,6		870839		5
7610901		6,25		85015191	sl		854459				940161
7610902		2,5		85015199	5,5		8544591		6,25		9401611		6,5
7610909		6,25		8501529				8544592		6,25		9401619		6,5
761290				85015291	sl		8544593		6,25		940169
7612901		4,65		85015299	5,5		8544599		6,25		9401691		6,5
7612902		4,65		85016				8701901		6,25		9401699		6,5
7612909		4,65		850161				8701902				940490		6,8
761699				8501611		sl		87019021	6,5
7616991		5,35		8501619		5,5		87019029	5,9 
7616999		5,35		850162				8701903		sl
841330				8501621		sl		8701904		sl
84113301	sl		8501629		5,5		8701905		sl 
8413309		6		850163				8701906		sl
850131				8501631		sl		8701909		sl
8501311		sl		8501639		5,5		8703221		4,65 

PRILOG 2a.

0101		0712 90 50	1206 00 10	1522
0102 10		0712 90 90	1207 10		1603
0103 10		0713		1207 20		1604
0104		0714		1207 30		1605
0106		0801		1207 40		1702 20
0204		0802		1207 50		1801
0205		0803		1207 60		1802
0206		0804		1207 92		1803
0208		0805		1207 99		1804
0301 10		0806 20		1208		1805
0301 91		0807 20		1209		1902 40
0301 92		0808 20		1211		1903
0301 99		0810 40		1212 10		1905 30
0302		0810 50		1212 20		1905 40
0303		0810 90		1212 30		1905 90
0304		0812		1212 92		2003 20
0305		0813		1212 99		2005 70
0306		0814		1213		2008 11
0307		0901		1214		2008 19
0501		0902		1301		2008 20
0502		0903		1302		2008 30
0503		0904		1401		2009 11
0504		0905		1402		2009 19
0505		0906		1403		2009 20
0506		0907		1404		2009 30
0507		0908		1501		2009 40
0508		0909 10		1502		2101 11
0509		0909 20		1503		2101 12
0510		0909 50		1504		2101 20
0511		0910		1505		2103 10
0601		1001 10		1506		2201
0602		1005 10		1507		2301
0604		1006		1508		2302
0701 10		1007		1509		2303
0709 10		1008		1510		2304
0709 30		1102 30		1511		2305
0709 40		1103 14		1512 21		2306
0709 52		1106		1512 29		2307
0711		1201		1513		2308
0712 30		1202		1515		2309
0712 90 11	1203		1518	
0712 90 19	1204		1520
0712 90 30	1205 00 10			1521

PRILOG 2b.

		Najviša razina		KVOTA
HS oznaka	primjenjivih
		carinskih stopa (%)	u 2001. g. u T
0102 90			15
0103 91			10
0103 92			15		1000
0105 11			9
0105 12			9
0105 19			9
0105 92			10
0105 93			10
0105 99			10
0201			45
0202			35
0203			25		3100
0207 12			28
0207 14 10		35
0207 14 20		35
0207 14 30		35
0207 14 40		35
0207 14 50		35
0207 14 60		35
0207 14 70		35
0207 14 91		25
0207 14 99		35
0207 27 91		10
0207 36 81		10
0207 36 85		10
0207 36 89		10
0209			20
0210 11			35
0210 12			20
0210 19			20
0210 20			20
0210 90			20
0301 93			5
0402 10			37
0402 21			37
0402 91			37
0402 99			45
0404 10			14
0404 90			14
0704 20			10
0704 90			10
0705 19			10
0705 21			10
0705 29			10
0706 10			10
0708 20			10
0708 90			10
0709 20			5
0709 70			10
0710 22			7
0710 29			7
0710 30			7
0710 40			7
0710 90			7
0807 11			9
0807 19			9
0809 10			8
0809 30			9
0810 30			9
0811 10			9
0909 30			4
0909 40			4
1001 90			15		10 000
1002			15
1003			18
1004			15
1101			40
1102 10			15
1102 20			15
1102 90			15
1103 12			15
1103 13			15
1103 19			15
1103 21			15
1103 29			15
1104 11			15
1103 12			15
1104 19			15	
1104 21			15
1104 22			15
1104 23			15
1104 29			15
1104 30			15
1105 10			15
1108 14			14
1108 19			14
1108 20			14
1109			14
1210			5
1517 10			20
1517 90			20
1602 10			15
1602 20			15
1602 31 		15
1602 32			15
1602 39			15
1602 42			35
1602 49			35
1602 50			35
1702 11			20
1702 19			20
1702 60			30
1703			14
1704			12
1806 10			12
1806 20			10
1902 11			20
1902 19			20
1904 20 10		6
1904 90			7
1905 10			7
1905 20			7
2001 10			15
2001 20			15
2002 10			11
2002 90			11
2005 10			15
2005 20			20
2005 40			15
2005 51			7
2005 59			7
2005 60			6
2005 80			15
2005 90 75		17
2008 40			4
2008 50			6
2008 60			6
2008 70			6
2008 80			6
2008 91			7
2008 92			6
2008 99			4
2009 60			4
2009 70			12
2101 30			14
2102 30			7
2104 10			4
2104 20			4
2106 10			7
2202 10			19
2202 90			10
		
PRILOG 2c.

HS oznaka	Količina (tona)	Preferencijalna stopa
				carine unutar
				kvote (%)
0401		7300		4,2 Euro/100 kg
0702		100			15
070310		200			15
070320		200			5
0707		200			10
070951		300			10
07096010	750			12
0710		1035			5
100590		25000			9
110311		700			15
1107		2000			10
1206		1500			6
1601		150			10
170230		1300			10
170240		700			5
180631,32, 90	300			10
190190		400			10
2102		300			7
2105		400			0
210690		150			5
2203		4000			10
240110,20	200			11,5
PRILOG 3.

	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
	Ulica grada Vukovara 78
	10000 ZAGREB


ZAHTJEV
ZA DODJELU ODREĐENE KOLIČINE ROBE U OKVIRU SPORAZUMA
O SLOBODNOJ TRGOVINI IZ MAĐARSKE

1. Podnositelj zahtjeva: ____________________________________________________
   Naziv tvrtke i sjedište:___________________________________________________ 
   Matični broj tvrtke: 	___________________________________________________
 2.	Popis korisnika robe (u slučaju, da podnositelj zahtjeva nije jedini korisnik): 
   Naziv tvrtke i sjedište: ___________________________________________________
   Matični broj tvrtke:______________________________________________________

  Ukoliko se radi o više korisnika, popis priložiti zahtjevu

3. Specifikacija po tarifnim oznakama:

Red.	Šifra tarifnog stavka	Naziv proizvoda	Zagtijevana	Uvoz proizvoda 
br.	(devet znamenki)	po Carinskoj tarifi	količina	iz Mađarske
							u 2001. g.	1999.g. 2000.g.
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________4. Prodajne odnosno skladišne mogućnosti podnositelja zahtjeva:

	Skladišni kapaciteti:_________________________ 	? podnositelja: __________________

	Količina godišnje prodaje: ___________________ 	fax podnositelja: __________________

	Količina godišnje prerade__________________

U __________________ , dana __________________ .

																	
____________________________
		Ime i prezime odgovorne osobe
							M.P.	
____________________________
		Potpis odgovorne osobe


zatvori
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Mađarske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !