Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Poljske – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/01, XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR

139

Na temelju članka 88.L114996 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE POLJSKE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Poljske, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3897/2
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE POLJSKE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Poljske, sklopljen u Varšavi, 7. studenoga 2001. u izvorniku na hrvatskom, poljskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE POLJSKE

PREAMBULA

Republika Hrvatska i Republika Poljska (u daljnjem tekstu »stranke«),

Pozivajući se na namjeru aktivnog sudjelovanja u procesu gospodarskog udruživanja u Europi te izražavajući svoju spremnost na suradnju u pronalaženju načina i sredstava za jačanje toga procesa;

Potvrđujući svoje čvrsto opredjeljenje za načela tržišnog gospodarstva, koje čini osnovu za njihove odnose;

Pozivajući se na Ugovor o gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisan 5. studenoga 1992;

Odlučne da u tom cilju postupno ukinu sve prepreke za najveći dio međusobne trgovine, sukladno odredbama Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994 (GATT 1994) i Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO);

Čvrsto uvjerene da će ovaj Ugovor potaknuti jačanje međusobno korisnih trgovinskih odnosa, te pridonijeti procesu povezivanja u Europi;

Podrazumijevajući da se niti jedna odredba ovoga Ugovora ne može tumačiti tako da izuzima stranke od njihovih obveza iz ostalih međunarodnih ugovora; posebice GATT-a 1994. i Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije;

Odlučile su kako slijedi:

Članak 1.

Ciljevi

1. Stranke uspostavljaju područje slobodne trgovine, sukladno odredbama ovoga Ugovora te sukladno članku XXIV GATT-a 1994. i WTO-a za najveći dio njihove dvostrane trgovine.

2. Ciljevi ovog Ugovora su:

a) širenjem međusobne trgovine poticati skladan razvitak gospodarskih odnosa između stranaka i time potaknuti napredak gospodarske aktivnosti, poboljšanje uvjeta života i zapošljavanje, te povećanje produktivnosti i financijske stabilnosti,

b) osigurati pravične uvjete za konkurenciju u trgovini između stranaka;

c) uklanjanjem prepreka za trgovinu pridonositi skladnom razvitku i širenju svjetske trgovine.

Glava I. - INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 2.

Primjena

1. Odredbe ove glave primjenjivat će se na industrijske proizvode podrijetlom iz stranaka.

2. Za potrebe ovog Ugovora, izraz »industrijski proizvodi« znači proizvode obuhvaćene u glavama 25. do 97. Harmoniziranog sustava nazivlja i šifarskih oznaka roba, izuzevši proizvode navedene u Dodatku I. ovog Ugovora.

Članak 3.

Uvozne carine

1. Stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nove uvozne carine od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Sve uvozne carine za proizvode podrijetlom iz stranaka ukinut će se danom stupanja na snagu ovog Ugovora.

Članak 4.

Pristojbe jednake uvoznim carinama

1. Stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nove pristojbe s jednakim učinkom kao carine od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Sve pristojbe jednakog učinka kao uvozne carine ukinut će se danom stupanja na snagu ovog Ugovora.

Članak 5.

Fiskalna davanja

Odredbe članka 3. također će se primjenjivati na ostale uvozne pristojbe fiskalne naravi.

Članak 6.

Izvozne carine i pristojbe s jednakim uČinkom

Stranke u međusobnoj trgovini neće primjenjivati izvozne carine ili pristojbe s jednakim učinkom od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

Članak 7.

KoliČinska ograniČenja uvoza i mjere s jednakim uČinkom

1. Stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nova količinska ograničenja uvoza ili mjere s jednakim učinkom od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Sva količinska ograničenja i mjere s jednakim učinkom na uvoz proizvoda podrijetlom iz stranaka ukinut će se danom stupanja na snagu ovog Ugovora, osim onih koja su navedena u Dodatku II. ovog Ugovora.

Članak 8.

KoliČinska ograniČenja izvoza i mjere s jednakim uČinkom

1. Stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi količinska ograničenja izvoza ili mjere s jednakim učinkom od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Sva količinska ograničenja na izvoz i mjere s jednakim učinkom iz stranaka ukinut će se danom stupanja na snagu ovog Ugovora, osim onih koja su navedena u Dodatku III. ovog Ugovora.

Članak 9.

Postupak obavjeŠtavanja o nacrtima tehniČkih propisa

1. Prava i obveze stranaka u svezi sa standardima ili tehničkim propisima i odnosne mjere rukovodit će se WTO sporazumom o tehničkim preprekama u trgovini.

2. Svaka će stranka na zahtjev druge stranke dati informacije o pitanjima u svezi sa standardima, tehničkim propisima i odnosnim mjerama.

3. Stranke će nastojati smanjiti tehničke prepreke u trgovini. U tom će cilju i kada to bude potrebno stupiti u pregovore o sklapanju sporazuma o međusobnom priznavanju na području ocjene sukladnosti u duhu preporuka WTO sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini.

Glava II. – POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Članak 10.

Primjena

1. Odredbe ove glave primjenjivat će se na poljoprivredne proizvode podrijetlom iz stranaka.

2. Za potrebe ovoga Ugovora, »poljoprivredni proizvodi« znači proizvode obuhvaćene u glavama 1. do 24. Harmoniziranog sustava nazivlja i šifarskih oznaka robe uključujući proizvode navedene u Dodatku I. ovog Ugovora.

Članak 11.

Razmjena koncesija

1. Stranke će odobravati jedna drugoj koncesije navedene u Protokolu 1. ovog Ugovora sukladno odredbama ove glave te sukladno odredbama ovog Protokola.

2. Uzimajući u obzir:

– ulogu poljoprivrede u njihovim gospodarstvima,

– razvitak trgovine poljoprivrednim proizvodima između stranaka,

– naročitu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda,

– pravila na području njihove poljoprivredne politike,

– rezultate višestranih trgovinskih pregovora prema Općem sporazumu o carinama i trgovini 1994. (GATT) i Svjetske trgovinske organizacije (WTO),

stranke će ispitati mogućnost odobravanja daljnjih međusobnih koncesija.

Članak 12.

Koncesije i poljoprivredna politika

1. Bez obzira na koncesije odobrene člankom 11., odredbe ove glave ni na koji način neće ograničavati stranke u provedbi njihove poljoprivredne politike ili primjeni bilo kojih mjera sukladno toj politici uključujući i primjenu odgovarajućih odredbi WTO Sporazuma o poljoprivredi.

2. Stranke će obavještavati Zajednički odbor o promjenama u poljoprivrednoj politici ili primijenjenim mjerama koje bi mogle utjecati na uvjete njihove međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima sukladno ovom Ugovoru. Na zahtjev bilo koje od stranaka odmah će se održati konzultacije kako bi se ispitalo stanje.

Članak 13.

Posebne zaŠtitne mjere

Bez obzira na ostale odredbe ovoga Ugovora, osobito članka 26. te obzirom na posebnu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda, ako uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne stranke za koje vrijede koncesije odobrene ovim Ugovorom, prouzroči ozbiljan poremećaj na tržištima druge stranke, pogođena stranka će odmah započeti konzultacije radi pronalaženja odgovarajućeg rješenja. U očekivanju takvog rješenja, ta stranka može poduzimati mjere koje smatra potrebnima.

Članak 14.

Sanitarne i fitosanitarne mjere

1. Mjere veterinarske i fitosanitarne kontrole uskladit će se između stranka na osnovi zakonodavstva Europske unije.

2. Stranke se obvezuju da neće uvoditi diskriminacijske ili ostale neuobičajene mjere koje bi mogle ograničiti tijek informacija, životinja, biljaka ili proizvoda.

3. Stranke će primjenjivati propise utvrđene WTO Sporazumom o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera.

Glava III. – OPĆE ODREDBE

Članak 15.

Pravila o podrijetlu i suradnja carinskih uprava

1. Protokol 2. ovog Ugovora utvrđuje pravila o podrijetlu te odgovarajuće načine carinske suradnje.

2. Stranke će poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući i redoviti nadzor od strane Zajedničkog odbora, te dogovore o carinskoj suradnji, radi osiguranja učinkovite i usklađene primjene odredaba Protokola 2. i članaka 3.#clanak3 do 8.#clanak8, 11#clanak11, 16#clanak16, 26.#clanak26 i 27.#clanak27 ovoga Ugovora te radi smanjenja formalnosti u trgovini u najvećoj mogućoj mjeri i radi postizanja obostrano zadovoljavajućih rješenja svih poteškoća koje proiziđu iz provedbe tih odredbi.

Članak 16.

Unutarnje oporezivanje

1. Stranke će se suzdržati od svake mjere ili prakse unutarnje porezne prirode kojom se proizvodi podrijetlom iz stranaka diskriminiraju, izravno ili neizravno.

2. Izvoznici ne mogu ostvariti povrat unutarnjeg poreza veći od iznosa izravno ili neizravno propisanog za proizvode izvezene na teritorij jedne od stranaka.

Članak 17.

OpĆa izuzeĆa

Ovim Ugovorom ne sprječavaju se zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza roba iz razloga javnog morala, javne politike ili javne sigurnosti, zaštite života i zdravlja ljudi, životinja ili biljaka, zaštite okoliša, zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti; zaštite intelektualnog vlasništva ili propisa koji se odnose na zlato i srebro ili očuvanje neobnovljivih prirodnih izvora, ako se takve mjere provode zajedno s ograničenjima domaće proizvodnje ili potrošnje. Takve zabrane ili ograničenja neće, međutim, biti sredstvo samovoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine između stranaka.

Članak 18.

Sigurnosne iznimke

Ništa u ovom Ugovoru ne sprječava stranke u poduzimanju bilo koje mjere koju smatra neophodnom zbog:

1. sprječavanja objave informacija suprotno osnovnim interesima sigurnosti;

2. zaštite osnovnih sigurnosnih interesa ili radi provedbe međunarodnih obveza ili nacionalnih politika;

a) u svezi s prometom oružja, streljiva i ratnog materijala, pod uvjetom da takve mjere ne pogoršavaju uvjete za konkurentnost proizvoda koji nisu namijenjeni isključivo za vojne svrhe, kao i u svezi s prometom drugim takvim robama, materijalima i uslugama izravno ili neizravno namijenjenima opskrbi vojske; ili

b) u svezi s neširenjem biološkog i kemijskog oružja, nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava; ili

c) mjera poduzetih u vrijeme rata ili druge ozbiljne međunarodne napetosti.

Članak 19.

DrŽavni monopoli

1. Stranke će postupno prilagođivati svaki državni monopol komercijalne naravi kako bi, do stupanja na snagu ovog Ugovora, osigurale da više ne bude diskriminacije glede uvjeta nabavke i trgovanja robama između državljana stranaka.

2. Odredbe ovog članka primjenjivat će se na bilo koje tijelo putem kojega nadležna tijela stranaka, pravno ili stvarno, izravno ili neizravno nadziru, određuju ili znatnije utječu na uvoz ili izvoz između stranaka. Ove odredbe također se primjenjuju na monopole koje država prenese na druga tijela.

Članak 20.

PlaĆanja

1. Za plaćanja u slobodno konvertibilnim valutama u svezi s trgovinom robama između stranaka te za prijenose takvih plaćanja na teritorij stranke na kojem je sjedište vjerovnika neće biti nikakvih ograničenja.

2. Stranke će se suzdržati od bilo kakvih deviznih ili upravnih ograničenja za odobravanje, otplatu ili primanje kratkoročnih ili srednjoročnih kredita u svezi s trgovinom robama u kojoj sudjeluje osoba sa sjedištem u strankama.

3. Bez obzira na odredbe stavka 2., stranke zadržavaju pravo primjenjivati devizna ograničenja kod odobravanja ili primanja kratkoročnih i srednjoročnih kredita u svezi s trgovinom robama u mjeri u kojoj je to dozvoljeno sukladno njihovom statusu prema MMF, pod uvjetom da se takva ograničenja primjenjuju na nediskriminacijski način glede podrijetla proizvoda i da se ne primjenjuju samo na specifične proizvode ili vrste proizvoda. Ograničenja će biti ograničenog trajanja te će se ukinuti kada uvjeti više ne opravdavaju njihovo zadržavanje. Stanke će odmah obavijestiti Zajednički odbor o uvođenju takvih mjera i svim promjenama u svezi s njima.

Članak 21.

Pravila trŽIŠnog natjecanja za poduzeĆa

1. Sljedeće je nespojivo s ispravnom primjenom ovog Ugovora, u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između stranaka:

a) svi ugovori između poduzeća, odluke udruženja poduzeća ili dogovorna praksa poduzetnika čiji je cilj ili učinak sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

b) zlouporaba dominantnog položaja od strane jednog ili više poduzeća na cijelom teritoriju stranaka ili na njegovu većem dijelu.

2. Odredbe stavka 1. primjenjivat će se na aktivnosti svih poduzeća, uključujući i javna poduzeća te poduzeća kojima stranke odobre posebna ili isključiva prava. Poduzeća kojima su povjerene uslužne djelatnosti od općeg gospodarskog interesa ili ona koja su po svojoj naravi monopol koji ostvaruje prihod, podliježu odredbama stavka 1. ukoliko primjena tih odredbi ne sprječava provedbu odgovarajućih javnih ovlasti koje su im dodijeljene, pravno ili stvarno.

3. Za proizvode iz glave II. odredbe stavka 1. (a) neće se primjenjivati na one ugovore, odluke i praksu koje čine sastavni dio ustroja nacionalnog tržišta.

4. Ako neka od stranaka smatra da je određena djelatnost nespojiva sa stavcima 1., 2. i 3. ovog članka te ako takva djelatnost nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete interesima te stranke ili materijalne štete njezinoj domaćoj industriji, ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 29.

Članak 22.

DrŽavna pomoĆ

1. Svaka pomoć koju odobri stranka ili putem državnih izvora u bilo kojemu obliku, koja ometa ili prijeti ometanjem tržišnog natjecanja davanjem prednosti određenim poduzetnicima ili proizvodnji određenih roba, u suprotnosti je s ispravnom primjenom ovoga Ugovora ukoliko utječe na trgovinu između stranaka.

2. Odredbe stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se na proizvode iz glave II.

3. Stranke će osigurati transparentnost na području državne pomoći, sukladno odredbama Sporazuma o subvencijama i kompenzacijskim mjerama i WTO/GATT 1994 i svaka će stranka na zahtjev druge stranke dostaviti informacije o programima pomoći i konkretnim pojedinačnim slučajevima državne pomoći.

4. Ako stranka smatra da je određena djelatnost:

– nespojiva s uvjetima iz stavka 1. te se ne provodi odgovarajuće prema provedbenim pravilima iz stavka 3., ili

– ako ne postoje pravila, iz stavka 3., nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete interesima te stranke, ili materijalne štete njezinoj domaćoj industriji,

ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s odredbama navedenim u članku 29.

Takve odgovarajuće mjere mogu se poduzeti jedino u skladu s postupcima i pod uvjetima utvrđenim Općim sporazumom o carinama i trgovini 1994. i Sporazumom o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, posebice Sporazumom o subvencijama i kompenzacijskim mjerama te drugih odgovarajućih instrumenata dogovorenih na njegovoj osnovi, koji su primjenjivi između stranaka.

Članak 23.

Javne nabavke

1. Stranke smatraju da je liberalizacija tržišta javnih nabavki, jedan od ciljeva ovoga Ugovora.

2. Stranke će postupno uskladiti svoje odgovarajuće propise, uvjete i praksu u svezi s javnim nabavkama s ciljem da se dobavljačima druge stranke omogući pristup javnim natječajima na tržištima javnih nabavki.

3. Zajednički odbor će ispitati događanja u svezi s postizanjem ciljeva iz ovog članka te može predložiti praktične načine primjene odredaba stavka 2. ovog članka radi osiguravanja slobodnog pristupa, transparentnosti, ravnoteže prava i obveza te međusobnog otvaranja tržišta javnih nabavki svake od stranaka.

Članak 24.

ZaŠtita intelektualnog vlasniŠtva

1. Stranke će odobriti i osigurati zaštitu prava intelektualnog vlasništva bez diskriminacije, uključujući mjere za odobravanje i provedbu takvih prava. Stranke potvrđuju svoju želju poštivanja obveza proizišlih iz WTO Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva, koji čini Dodatak Ic Sporazuma iz Marakeša kojim se osniva WTO, kao i ostalih konvencija o zaštiti prava intelektualnog vlasništva koje su navedene u Dodatku IV. ovog Ugovora.

2. Za potrebe ovoga Ugovora izraz »intelektualno vlasništvo« odnosi se na sve kategorije intelektualnog vlasništva kao što su zaštita autorskih i srodnih prava, patenti, industrijsko oblikovanje, korisni modeli, žigovi i zemljopisne oznake, kao i topografiju integriranih krugova, neobjavljene podatke, uključujući know-how, nove biljne vrste i sprječavanje nelojalnog tržišnog natjecanja.

3. Stranke će surađivati u pitanjima intelektualnog vlasništva. Posebice, stranke će poduzeti sve moguće mjere u okviru zakona kako bi zaustavile međusobni protok roba kojima se krši intelektualno industrijsko i trgovinsko vlasništvo druge stranke i trećih stranaka kako je to navedeno u stavku 2. ovog članka. Izraz »međusobni protok roba« uključuje sve oblike trgovine robama proizvedenim u svakoj od stranaka, bez obzira na načine nabavke roba u stranci. Na zahtjev bilo koje od stranaka, održat će se konzultacije stručnjaka o tim pitanjima, poglavito glede aktivnosti u svezi s postojećim ili budućim međunarodnim konvencijama o usklađivanju, upravljanju ili provedbi zaštite intelektualnog vlasništva, o aktivnostima međunarodnih organizacija poput Svjetske trgovinske organizacije i Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, kao i o odnosima stranaka s bilo kojom trećom zemljom u pitanjima intelektualnog vlasništva.

Članak 25.

Damping

Ako jedna od stranaka smatra da u trgovinskim odnosima iz ovoga Ugovora dolazi do dampinga u smislu iz članka VI GATT-a 1994, ista može poduzeti odgovarajuće mjere protiv takve prakse sukladno članku VI GATT-a 1994. i sporazuma u svezi s tim člankom pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 29.#clanak29 ovog Ugovora.

Članak 26.

Opće zaštitne mjere

Kad se bilo koji proizvod uvozi u tako povećanim količinama i pod uvjetima koji nanose ili prijete nanošenjem:

a) ozbiljne štete za domaće proizvođače sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na području stranke uvoznice, ili

b) ozbiljnih poremećaja u bilo kojem povezanom sektoru gospodarstva, ili poteškoća koje bi mogle dovesti do ozbiljnog pogoršanja gospodarskog stanja u određenoj regiji;

pogođena stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 29.#clanak29 ovog Ugovora.

Članak 27.

Re-export i ozbiljna nestaŠica

Kad postupanje sukladno odredbama članaka 6. i 8. dovodi do:

a) re-exporta u neku treću zemlju proizvoda za koji stranka izvoznica primjenjuje količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere ili pristojbe s jednakim učinkom; ili

b) ozbiljne nestašice ili prijetnje nestašicom proizvoda koji je bitan za stranku izvoznicu;

te kad navedena stanja dovedu ili će vjerojatno dovesti do većih poteškoća za stranku izvoznicu, ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 29.#clanak29 ovog Ugovora.

Članak 28.

IzvrŠenje obveza

1. Stranke će poduzeti sve opće ili posebne mjere potrebne za ispunjenje njihovih obveza iz ovog Ugovora. Pobrinut će se o tome da budu postignuti svi ciljevi navedeni u ovom Ugovoru.

2. Ako jedna stranka smatra da druga stranka nije ispunila neku svoju obvezu iz ovoga Ugovora, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 29.#clanak29 ovog Ugovora.

3. Niti jedna odredba ovog Ugovora ne može se tumačiti tako da izuzima stranke od njihovih obveza prema međunarodnim sporazumima, posebice GATT-a 1994 i Sporazuma o osnivanju WTO-a.

Članak 29.

Postupak za primjenu zaŠtitnih mjera

1. Prije pokretanja postupka za primjenu zaštitnih mjera određenih u sljedećim stavcima ovoga članka, stranke će nastojati riješiti sve međusobne nesuglasice izravnim konzultacijama.

2. U slučaju da neka od stranaka uvoz proizvoda koji bi mogao prouzročiti stanje navedeno u članku 26. podvrgne upravnom postupku sa svrhom brzog pribavljanja informacija o kretanju robnih tokova, o tome će obavijestiti drugu stranku.

3. Bez obzira na stavak 7. ovog članka, stranka koja namjerava pribjeći zaštitnim mjerama odmah će o tome izvijestiti drugu stranku i dostaviti joj sve informacije s tim u svezi. Stranke će bez odgode održati konzultacije radi pronalaženja rješenja.

4. a) Glede članaka 25., 26. i 27. ako se ne može postići zajedničko rješenje ili ako se stranke ne mogu ili ne sastanu u roku od 30 dana zbog uzajamnih konzultacija, pogođena stranka može donijeti mjere potrebne za poboljšanje stanja te će obavijestiti drugu stranku.

b) Glede članka 28. pogođena stranka može poduzeti odgovarajuće mjere nakon obavljenih konzultacija ili isteka roka od tri mjeseca od dana prve pisane obavijesti drugoj stranki.

c) Glede članaka 21. i 22., pogođena stranka može od druge stranke zahtijevati ukidanje sporne prakse. Ako stranka ne prekine sa spornom praksom ili ako se ne postigne suglasnost u roku od trideset radnih dana, dotična stranka može poduzeti odgovarajuće protumjere radi rješavanja teškoća proizišlih iz sporne prakse.

5. O poduzetim zaštitnim mjerama odmah se izvješćuje druga stranka. Opseg i trajanje mjera ograničavaju se na najnužnije za poboljšanje stanja koje je dovelo do njihove primjene te neće premašivati štetu prouzročenu spornom praksom ili poteškoćom. Prednost imaju mjere koje najmanje remete provedbu ovoga Ugovora. Mjere koje poduzme stranka protiv djelovanja ili propusta druge stranke mogu se odnositi samo na trgovinu s tom strankom.

6. Poduzete zaštitne mjere bit će predmetom povremenih konzultacija radi njihova što skorijeg ublažavanja ili ukidanja kad stanje više ne bude opravdavalo njihovo postojanje.

7. Ako je zbog izvanrednih okolnosti koje zahtijevaju hitno djelovanje nemoguće prethodno proučiti predmet, pogođena stranka može u slučajevima iz članaka 25., 26. i 27. smjesta primjenjivati privremene mjere nužne za poboljšanje stanja. O tim mjerama bez odgode će izvijestiti drugu stranku te će stranke čim prije obaviti konzultacije.

8. Poduzete mjere primjenjivat će se sukladno načelima GATT-a 1994 i Sporazuma o osnivanju WTO-a.

Članak 30.

PoteŠkoĆe u svezi s platnom bilancom

1. Stranke će nastojati izbjeći uvođenje mjera ograničenja, uključujući mjere koje se odnose na uvoz zbog potreba platne bilance.

2. Kad jedna od stranaka ima ozbiljnih teškoća s platnom bilancom ili joj to neposredno prijeti, ista može sukladno odgovarajućim odredbama GATT-a 1994-a, uvesti mjere ograničenja, uključujući mjere koje se odnose na uvoz, koje će biti ograničenog trajanja i neće prelaziti ono što je nužno za poboljšanje stanja platne bilance. Te mjere postupno će se ublažavati s poboljšanjem stanja platne bilance te će se ukinuti kad stanje više ne bude opravdavalo njihovo postojanje. Odnosna stranka odmah će o njihovu uvođenju i, gdje je to moguće, o vremenskom rasporedu njihova postupnog ukidanja izvijestiti drugu stranku.

Članak 31.

Razvojna klauzula

1. Kad jedna stranka smatra da bi u interesu gospodarstava stranaka bilo korisno razviti i produbiti odnose uspostavljene ovim Ugovorom njihovim proširenjem na područja koja nisu obuhvaćena ovim Ugovorom, uputit će drugoj stranci obrazložen zahtjev. Stranke mogu dati naputak Zajedničkom odboru da ispita takav zahtjev i tamo gdje je to opravdano dade svoje preporuke, osobito radi započinjanja pregovora.

2. Ugovori koji proiziđu iz postupka spomenutog u stavku 1. podliježu ratifikaciji ili potvrđivanju stranaka u skladu s njihovim unutarnjim zakonskim postupkom.

Članak 32.

ZajedniČki odbor

1. Ovime se osniva Zajednički odbor sastavljen od predstavnika stranaka.

2. Zajednički odbor nadzire i upravlja provedbom ovog Ugovora.

3. U svrhu ispravne provedbe ovoga Ugovora, stranke će razmjenjivati informacije te će na zahtjev bilo koje od stranaka, obavljati konzultacije unutar Zajedničkog odbora. Zajednički odbor stalno će razmatrati mogućnost daljnjeg uklanjanja prepreka trgovini među strankama.

4. Zajednički odbor može donositi odluke u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom. U ostalim slučajevima Zajednički odbor može davati preporuke.

Članak 33.

Postupci ZajedniČkog odbora

1. U svrhu ispravne provedbe ovoga Ugovora, Zajednički odbor sastajat će se kad god to bude potrebno, a najmanje jednom godišnje. Svaka od stranaka može zatražiti održavanje sastanka.

2. Zajednički odbor postupat će na temelju konsenzusa.

3. Ako predstavnik neke od stranaka u Zajedničkom odboru prihvati neku odluku uz rezervu ispunjenja unutrašnjih zakonskih uvjeta, ta odluka stupa na snagu ako ne sadrži neki kasniji datum, na dan primitka pisane obavijesti o ispunjenju takvih uvjeta.

4. Za potrebe ovoga Ugovora Zajednički odbor usvojit će svoj Poslovnik koji će između ostaloga sadržavati odredbe o sazivanju sastanaka te imenovanju predsjedavajućeg i trajanja njegovog mandata.

5. Zajednički odbor može donijeti odluku o osnivanju pododbora i radnih skupina za koje smatra da su mu potrebni kao pomoć u izvršavanju njegovih zadaća.

Članak 34.

Usluge i ulaganje

1. Stranke su svjesne rastuće važnosti pojedinih područja, kao što su usluge i ulaganja. Ulažući napor u postupni razvoj i širenje suradnje, posebno u kontekstu europskih integracija, stranke će surađivati s ciljem postizanja postupne liberalizacije i uzajamnog otvaranja tržišta za ulaganje i trgovinu uslugama, uzimajući u obzir relevantne odredbe Općeg sporazuma o trgovini uslugama.

2. Stranke će unutar Zajedničkog odbora, raspravljati o mogućnostima proširenja trgovinskih odnosa na područjima izravnih stranih ulaganja i trgovine uslugama.

Članak 35.

Carinske unije, zone slobodne trgovine i malograniČna trgovina

Ovaj Ugovor ne priječi održavanje ili uspostavu carinskih unija, zona slobodne trgovine ili sporazuma o pograničnoj trgovini koje su usklađene s odredbama članka XXIV GATT-a 1994. i Tumačenja i interpretacije članka XXIV GATT-a 1994.

Članak 36.

Dodaci, Protokoli i izmjene i dopune

1. Dodaci I. do IV. i Protokoli 1. i 2. ovoga Ugovora su njegovi sastavni dijelovi. Zajednički odbor može odlučiti izmijeniti i dopuniti Dodatke i Protokole sukladno odredbama stavka 3. članka 33.

2. Izmjene i dopune ovog Ugovora osim onih o kojima je odlučeno sukladno stavku 4. članka 32., a koje je odobrio Zajednički odbor predat će se drugoj stranci na prihvaćanje te će stupiti na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon dana kada su stranke obavijestile jedna drugu da su ispunjeni njihovi unutarnji zakonski postupci za stupanje tih izmjena i dopuna na snagu, ako se stanke ne dogovore o drugom datumu razmjenom nota.

Članak 37.

Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana mjeseca od dana primitka posljednje pisane obavijesti kojom stranke obavještavaju jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni svi unutarnji zakonski uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

Članak 38.

Rok vaŽenja i otkazivanje

1. Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka od stranaka može otkazati ovaj Ugovor putem pisane obavijesti diplomatskim putem drugoj stranci najmanje šest mjeseci unaprijed.

2. Obje su stranke suglasne da u slučaju da bilo koja od stranaka ovog Ugovora postane članicom Europske unije, ta će se stranka povući iz ovog Ugovora najkasnije dan prije nego što članstvo stupi na snagu bez ikakve naknade drugoj stranci.

U POTVRDU TOGA niže potpisani propisno ovlašteni opunomoćenici potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Varšavi dana 7. studenoga 2001., u dva izvornika na hrvatskom, poljskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju neslaganja u tumačenju prevladat će engleski tekst.

Za Republiku Hrvatsku Za Republiku Poljsku
Olgica Spevec, v. r. Ewa Freyberg, v. r.
pomoćnica ministra državna podtajnica
gospodarstva u Ministarstvu poljoprivrede
Republike Hrvatske Republike Poljske

ZAPISNIK O SUGLASNOSTI

1. Stranke izražavaju spremnost unutar Zajedničkog odbora ispitati mogućnost međusobnog davanja koncesija koje odobravaju ili će odobravati trećim zemljama s kojima zaključe ugovor o slobodnoj trgovini ili sličan ugovor na koji se primjenjuje članak XXIV GATT-a 1994.

2. Stranke su suglasne da se članak 8. ne primjenjuje kada su mjere koje su predmetom ovog članka potrebne za ispunjavanje međunarodnih obveza.

3. Kada se donose kriteriji i pravila navedeni u stavku 3. članka 22., stranke:

– imaju za cilj osigurati najveću moguću usklađenost relevantnih kriterija i pravila prema Ugovorima kojima se uspostavlja pridruženo članstvo između svake od stranaka i Europskih zajednica;

– će utvrditi uvjete i/ili situacije kada se mogu privremeno derogirati odredbe stavka 1.;

– ispitati uvjete pod kojima se mogu poduzeti akcije protiv državne pomoći.

4. Stranke smatraju da se može predvidjeti arbitražni postupak za sporove koji se ne mogu riješiti konzultacijama između stranaka ili unutar Zajedničkog odbora. Ta se mogućnost može dalje ispitati unutar Zajedničkog odbora.

5. Ako se izmijeni Protokol 4. Ugovora između Europskih zajednica i njezinih članica s Republikom Hrvatskom i Republikom Poljskom, takve će izmjene i dopune biti unesene u Protokol 2. o pravilima o podrijetlu Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Poljske.

 

DODATAK I.
( iz članaka 2. i 10. )

Proizvodi navedeni u glavama 25 – 97 Harmoniziranog sustava nazivlja i šifarskih oznaka roba (HS) koji su navedeni u člancima 2. i 10. Ugovora

 

Tarifni broj Skraćeni opis proizvoda

2905 43 Mannitol

2905 44 D-glucitol (sorbitol)

3301 Eterična ulja, rezinoidi, ekstrahirane oleosmole, sporedni terpenski proizvodi, vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

3501 do 3505 Kazein, kazeinati, kazeinska ljepila, albumini, albuminati, želatina, riblje ljepilo, ostala ljepila životinjskog podrijetla, peptoni i njihovi derivati, kožni prah, dekstrini i drugi modificirani škrobovi, ljepila na osnovi škrobova ili dekstrina

3809 10 Sredstva za doradu, nosači boja,na osnovi škrobnih tvari

3824 60 Sorbitol osim sorbitola iz tar. podbroja 2905 44

4101 do 4103 Sirove, krupne i sitne goveđe kože i kože kopitara, ovce ili janje; ostale krupne i sitne sirove kože

4301 Sirovo krzno

5001 do 5003 Čahure dudovog svilca prikladne za odmotavanje, sirova svila I svileni otpaci

5101 do 5103 Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka, otpaci od vune ili životinjske dlake

5201 do 5203 Pamuk i pamučni otpaci

5301 Lan, sirovi ili prerađivani ali nepreden, kučina i laneni otpaci

5302 Konoplja, kučina i otpaci od konoplje

 

DODATAK II.

(iz člana 7.)

UVOZNE ZABRANE I OGRANIČENJA

1. Količinska ograničenja uvoza I mjere jednakog učinka, koje se primjenjuju u Poljskoj

 

Harmonizirani sustav (PCN Code*) Skraćeni opis proizvoda

2903 14 00 0, 2903 19 10 0, 2903 30 33 0, 2903 41 00 0, Halogeni derivati ugljikovodika

2903 42 00 0, 2903 43 00 0, 2903 44 10 0, 2903 44 90 0 ,

2903 45 10 0, 2903 45 15 0, 2903 45 20 0, 2903 45 25 0,

2903 45 30 0, 2903 45 35 0, 2903 45 40 0, 2903 45 45 0,

2903 45 50 0, 2903 45 55 0, 2903 46 10 0, 2903 46 20 0,

2903 46 90 0, 2903 49 10 0, 2903 49 30 0, 2903 49 40 0,

2903 49 80 0

 

3824 71 00 0, 3824 79 00 0, 3824 90 95 0 Kemijski proizvodi I preparati, ostaci proizvoda od kemijske ili srodne industrije

 

ex.  8407 33 10 0, ex.  8407 33 90 1, ex.  8407 33 90 9, ex.  Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje 8407 34 10 0, ex.  8407 34 30 0 pomoću svjećica

 

ex. 8703 21 10 0, ex. 8703 21 90 1, ex. 8703 21 90 9, Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom

ex. 8703 22 10 0, ex. 8703 22 901, ex. 8703 22 90 9, namijenjena za prijevoz osoba (osim vozila iz tar. br.

ex. 8703 23 11 0, ex. 8703 23 19 0, ex. 8703 23 90 1, 8702) uključujući motorna vozila za kombinirani

ex. 8703 23 90 9, ex. 8703 24 10 0, ex. 8703 24 90 1, prijevoz osoba i robe tipa karavan, kombi i trkaći

ex. 8703 24 90 9 automobili

 

ex. 8706 00 11 1, ex. 8706 00 11 5, ex. 8706 00 11 6, Šasije s ugrađenim motorima, za motorna

ex. 8706 00 19 1, ex. 8706 00 19 5, ex. 8706 00 19 6, vozila iz tar. br. 8701 do 8705

ex. 8706 00 91 1, ex. 8706 00 91 5, ex. 8706 00 91 6,

ex. 8706 00 99 1, ex. 8706 00 99 5, ex. 8706 00 99 6

(ex – vozila s dvotaktnim motorom)

 

6309 00 00 0 Rabljena odjeća (ne upisuje se automatski)

 

DODATAK III.

(iz članka 8.)

IZVOZNE ZABRANE I OGRANIČENJA

1. Količinska ograničenja izvoza I mjere jednoga učinka, koje se primjenjuju u Hrvatskoj

 

HS Tarifni broj Opis proizvoda

72.04 Otpaci i lomljevina od željeza i čelika; otpadni ingoti, slabovi I dr., od željeza i čelika,
za pretaljivanje

7204.10 - otpaci i lomljevina od lijevanog željeza

7204.101 --- strugotina

7204.109 --- ostali

7204.4 - ostali otpaci i lomljevina

7204.41 --- strugotina, piljevina i slični otpaci od tokarenja, glodanja, blanjanja, brušenja, turpijanja i
sličnih obrada I odresci i izresci od štancanja i rezanja, uključujući u balama

7204.411 --- strugotina i briketi od strugotine, piljevina, odresci i slični otpaci od tokarenja, glodanja,
blanjanja, brušenja, turpijanja i sličnih obrada

7204.412 --- odresci i izresci od štancanja i rezanja, uključujući u balama

7204.419 --- ostali

7204.49 --- ostali

7204.491 --- prešana automobilska limovina (karoserije i dijelovi)

7204.493 --- rezani čelični komadi velikih konstrukcija debljine iznad 10 mm, otpadne tračnice,
skretnički pribor i slično, za pretaljivanje

7204.494 --- rezani čelični komadi debljine od 3 do 10 mm za pretaljivanje

7204.499 --- ostali

7204.50                       - otpadni ingoti, slabovi I dr. za pretaljivanje

 

2. Količinska ograničenja izvoza I mjere jednakog učinka koji se primjenjuju u Poljskoj

Harmonizirani sustav (PCN Code*) Skraćeni opis proizvoda

2903 14 00 0, 2903 19 10 0, 2903 30 33 0, 2903 41 00 0, Halogeni derivati ugljikovodika

2903 42 00 0, 2903 43 00 0, 2903 44 10 0, 2903 44 90 0,

2903 45 10 0, 2903 45 15 0, 2903 45 20 0, 2903 45 25 0,

2903 45 30 0, 2903 45 35 0, 2903 45 40 0, 2903 45 45 0,

2903 45 50 0, 2903 45 55 0, 2903 46 10 0, 2903 46 20 0,

2903 46 90 0, 2903 49 10 0, 2903 49 30 0, 2903 49 40 0,

2903 49 80 0

 

3824 71 00 0, 3824 79 00 0, 3824 90 95 0 Kemijski proizvodi I preparati, ostaci proizvoda od kemijske ili srodne industrije

  

DODATAK IV.
(iz članka 24.)

O INTELEKTUALNOM VLASNIŠTVU

Višestrani ugovori obuhvaćeni člankom 24. obuhvaćaju:

– Parišku konvenciju za zaštitu industrijskog vlasništva od 20. ožujka 1883. (Stockholmski dokument, 1967)

– Bernsku konvenciju za zaštitu književnih i umjetničkih djela od 09. rujna 1886. (Pariški dokument, 1971.)

– Međunarodnu konvenciju za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i ogranizacija za radiodifuziju od 26. listopada 1961. (Rimska konvencija)

– Međunarodnu konvenciju o zaštiti novih biljnih vrsta (UPOV, Ženeva, 1991)

 

PROTOKOL 1.
(iz članka 12.)

RAZMJENA POLJOPRIVREDNIH KONCESIJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE POLJSKE

1. Proizvodi podrijetlom iz Republike Hrvatske navedeni u Dodatku A ovog Protokola uvozit će se u Republiku Poljsku sukladno uvjetima navedenim u tom Dodatku.

2. Proizvodi podrijetlom iz Republike Poljske navedeni u Dodatku B ovog Protokola uvozit će se u Republiku Hrvatsku sukladno uvjetima navedenim u tom Dodatku.

3. Republika Poljska će ukinuti uvozne carine za ribu i riblje prerađevine navedene u poglavlju 3., tarifni brojevi 1604 i 1605 Kombiniranog nazivlja (osim živih šarana) podrijetlom iz Republike Hrvatske.

4. Republika Hrvatska će ukinuti uvozne carine za ribu i riblje prerađevine navedene u poglavlju 3., tarifni brojevi 1604 i 1605 Kombiniranog nazivlja (osim živih šarana) podrijetlom iz Republike Poljske.

 

DODATAK 1 PROTOKOLA 1.

Uvoz u Poljsku proizvoda podrijetlom iz Hrvatske podližje niže navedenim koncesijama:

 

Tarifni broj Opis proizvoda Količina (tone) Carina

0805.20 Mandarine (uključujući tangirske i satsumas mandarine); hibridi
agruma (klementine, vilking i sl.), svježe ili suhe Neograničeno 0%

0810.50 00 0 Kivi, svježi Neograničeno 0%

1602 Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, od drugih
klaoničnih proizvoda ili od krvi 300 9%

1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao 300 10%

1901.10 00 0 Proizvodi za dječju prehranu u pakiranjima za prodaju na malo Neograničeno 0%

ex 2106.90 92 0 Cedevita Light – vitaminski prehrambeni pripravak u krutom stanju,
dodatak hrani, osnova kojeg je voćna aroma, koji ne sadrži saharozu
nego umjetne zaslađivače: sobitol i aspartame 190 10%

ex 2106 90 98 0 Cedevita – vitaminski prehrambeni pripravak u krutom stanju,
dodatak hrani, osnova kojeg je voćna aroma, koji ne sadrži
manje od 5% saharoze

2203 Pivo dobiveno od slada 300 7%

2204 Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od
grožđa osim mošta iz tar. broja 20.09 1000 10%

2205 Vermut i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirani biljem
ili tvarima za aromatizaciju 880 15%

 

DODATAK B PROTOKOLA 1.

Uvoz u Hrvatsku proizvoda iz Poljske podliježe niže navedenim koncesijama:

Tarifni broj Opis proizvoda Količina (tone) Carina

0709.51 Jestive gljive, svježe ili rashlađene 350 0%

ex 0710.809 Jestive gljive (sirove ili kuhane na pari ili kuhane u vodi), ostalo

ex 0711.90 Jestive privremeno konzervirane gljive (npr. sumpornim dioksidom,
u slanoj vodi, sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzervi-
ranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

0712.30 Jestive gljive i tartufi, sušeni, cijeli, rezani ili mljeveni, ali
dalje nepripremljeni

ex 2001.909 Jestive gljive pripremljene ili konzervirane u octu ili octenoj kiselini

2003.10 Jestive gljive pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u
octu ili octenoj kiselini

0811.10 Jagode, nekuhano ili kuhano u vodi ili pari, smrznuto, s dodanim
ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

0811.201 Maline, nekuhano ili kuhano u vodi ili pari, smrznuto, s dodanim
ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

ex 0811.209 Crni ribiz, nekuhano ili kuhano u vodi ili pari, smrznuto, s dodanim
ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

ex 0811.209 Crveni ribiz, nekuhano ili kuhano u vodi ili pari, smrznuto, s
dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila Neograničeno 0%

ex 0811.209 Kupine i dudovi, nekuhano ili kuhano u vodi ili pari, smrznuto s
dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

0811.902 Višnje, nekuhano ili kuhano u vodi ili pari, smrznuto, s dodanim
ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

ex 0811.909 Trešnje, nekuhano ili kuhano u vodi ili pari, smrznuto, s dodanim
ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

12.10 Hmelj, svježi ili sušeni, uključujući drobljeni ili mljeveni ili u
obliku peleta; lupulin 330 0%

1302.13 Ekstrakt hmelja Neograničeno 0%

16.02 Ostali pripremljeni i konzervirani proizvodi od mesa, od drugih
klaoničnih proizvoda ili od krvi 300 9%

18.06 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao 300 10%

20.07 Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća i od
orašastih plodova dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog
šećera ili drugih sladila 300 5%

20.08 Voće, uključujući i orašaste plodove i ostali jestivi dijelovi biljaka,
drukčije pripremljeni ili konzervirani, s dodanim ili bez dodanog
šećera ili drugih sladila ili alkohola, što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu 300 0%

22.03 Pivo dobiveno od slada 300 7%

 

PROTOKOL

(iz članka 15.)

O DEFINICIJI POJMA »PROIZVODA S PODRIJETLOM« I NAČINIMA ADMINISTRATIVNE SURADNJE

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovoga Protokola:

a) »izrada« znači bilo koju vrstu obrade ili prerade, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

b) »materijal« znači bilo koji sastojak, sirovinu, sastavnicu ili dio itd. koji se koriste u izradi proizvoda;

c) »proizvod« znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namijenjen za kasniju uporabu u nekom drugom postupku izrade;

d) »roba« znači i materijale i proizvode;

e) »carinska vrijednost« znači vrijednost utvrđenu sukladno Sporazumu o provedbi članka VII Općeg sporazuma o carinama i trgovini (Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o carinskoj vrijednosti) iz 1994;

f) »cijena fco tvornica« znači cijenu plaćenu za proizvod proizvođaču u ugovornoj stranki u čijemu je poduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih upotrebljenih materijala, uz odbitak unutarnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobivenog proizvoda;

g) »vrijednost materijala« znači carinsku vrijednost u vrijeme uvoza upotrebljenih materijala bez podrijetla ili, ako ona nije poznata i ne može se sa sigurnošću utvrditi, prvu cijenu koja se može sa sigurnošću utvrditi a koja se za te materijale plaća u toj stranki;

h) »vrijednost materijala s podrijetlom« znači vrijednost materijala iz podstavka (g) primijenjenu mutatis mutandis;

i) »dodana vrijednost« podrazumijeva cijenu proizvoda na paritetu fco tvornica, umanjenu za carinsku vrijednost svakog uključenog materijala s podrijetlom iz zemalja koje nisu stranke ili, ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može provjeriti, a koja je plaćena za materijale u Hrvatskoj ili u Poljskoj;

j) »poglavlja« i »tarifni brojevi« znače poglavlja i tarifne brojeve (četveroznamenkasti brojevi) korištene u nomenklaturi koja tvori Harmonizirani sustav nazivlja i šifarskih oznaka robe (u daljnjemu tekstu »Harmonzirani sustav« ili »HS«);

k) »razvrstan« se odnosi na klasifikaciju proizvoda ili materijala pod određenim tarifnim brojem;

l) »pošiljka« znači proizvode koje jedan izvoznik istodobno šalje jednom primatelju ili proizvode obuhvaćene jednim prijevoznim dokumentom koji pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primatelja ili, u pomanjkanju takvog dokumenta, proizvode obuhvaćene jednim računom;

m) »područje« uključuje teritorijalne vode.

GLAVA II.

DEFINICIJA POJMA »PROIZVOD S PODRIJETLOM«

Članak 2.

OpĆi uvjeti

1. Za potrebe ovoga Ugovora za sljedeće proizvode smatra se da potječu iz Hrvatske:

a) proizvodi u cijelosti dobiveni u Hrvatskoj u smislu članka 4. ovoga Protokola;

b) proizvodi dobiveni u Hrvatskoj koji uključuju materijale koji nisu u cijelosti tamo dobiveni, pod uvjetom da su ti materijali prošli dostatnu obradu ili preradu u Hrvatskoj u smislu članka 5. ovoga Protokola;

2. Za potrebe ovoga Ugovora za sljedeće proizvode smatra se da potječu iz Poljske:

c) proizvodi u cijelosti dobiveni u Poljskoj u smislu članka 4. ovoga Protokola;

d) proizvodi dobiveni u Poljskoj koji uključuju materijale koji nisu u cijelosti tamo dobiveni, pod uvjetom da su ti materijali prošli dostatnu obradu ili preradu u Poljskoj u smislu članka 5. ovoga Protokola;

Članak 3.

Bilateralna kumulacija podrijetla

1. Materijali s podrijetlom iz Hrvatske smatraju se materijalima s podrijetlom iz Poljske kad su ugrađeni u tamo dobiveni proizvod. Nije potrebno da takvi materijali prođu dostatnu obradu ili preradu, pod uvjetom da su prošli obradu ili preradu koja seže dalje od one navedene u članku 6.(1) ovoga Protokola.

2. Materijali s podrijetlom iz Poljske smatraju se materijalima s podrijetlom iz Hrvatske kad su ugrađeni u tamo dobiveni proizvod. Nije potrebno da takvi materijali prođu dostatnu obradu ili preradu, pod uvjetom da su prošli obradu ili preradu koja seže dalje od one navedene u članku 6.(1) ovoga Protokola.

Članak 4.

Cjelovito dobiveni proizvodi

1. Smatra se da su cjelovito dobiveni u nekoj od stranaka:

a) mineralni proizvodi izvađeni iz tla ili morskog dna;

b) biljni proizvodi tamo ubrani ili požnjeveni;

c) žive životinje tamo okoćene i uzgojene;

d) proizvodi proizvedeni od tamo uzgojenih živih životinja;

e) proizvodi tamo dobiveni lovom ili ribarstvom;

f) proizvodi morskog ribarstva i drugi proizvodi koji su izvađeni iz mora izvan teritorijalnih voda stranke, njezinim plovilima;

g) proizvodi izrađeni na njezinim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda iz podstavka (f);

h) tamo prikupljani rabljeni predmeti, namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene automobilske gume koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad;

i) otpad i otpadne tvari od tamo obavljenih proizvodnih aktivnosti;

j) proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja izvan teritorijalnih voda te zemlje, pod uvjetom da ona ima isključiva prava na obradu tog dna ili podzemlja;

k) roba tamo proizvedena isključivo od proizvoda iz točaka (a) do (j).

2. Pojmovi »njezina plovila« i »njezini brodovi tvornice« u stavku 1. (f) i (g), primjenjuju se samo na plovila i brodove tvornice:

a) koji su registrirani ili se vode u stranki;

b) koji plove pod zastavom te stranke;

c) koji su najmanje 50 posto u vlasništvu državljana odnosne stranke, ili tvrtke sa sjedištem u jednoj od stranaka, u kojoj direktor ili direktori, predsjednik poslovodnog ili nadzornog odbora te većina članova tih odbora državljani odnosne stranke, te u kojima, dodatno, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću najmanje polovica kapitala pripada odnosnoj stranki ili javnim tijelima ili državljanima te stranke;

d) na kojima su zapovjednik i časnici državljani odnosne stranke; i

e) na kojima su najmanje 75 posto posade državljani odnosne stranke.

Članak 5.

Dostatno obraĐeni ili preraĐeni proizvodi

1. Za potrebe članka 2. proizvodi koji nisu cjelovito dobiveni smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima kad su ispunjeni uvjeti navedeni u listi iz Dodatka II. Gore spomenuti uvjeti naznačuju za sve proizvode obuhvaćene ovim Ugovorom, obradu ili preradu koja se mora obaviti na materijalima bez podrijetla koji se koriste u izradi, te se primjenjuju samo u odnosu na takve materijale. Iz toga slijedi da ako se proizvod koji je stekao podrijetlo ispunjenjem uvjeta navedenih u listi, koristi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnose uvjeti primjenjivi na proizvod u koji se on ugrađuje, te se ne uzimaju u obzir materijali bez podrijetla koji su eventualno korišteni u njegovoj izradi.

2. Bez obzira na stavak 1. materijali bez podrijetla koji se prema uvjetima iz liste ne bi smjeli koristiti u izradi određenog proizvoda, ipak se mogu koristiti, pod uvjetom:

a) da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 10 posto tvorničke cijene proizvoda;

b) da se primjenom ovoga stavka ne prekorači bilo koji od postotaka navedenih u listi kao maksimalna vrijednost materijala bez podrijetla.

Ovaj stavak ne primjenjuje se na proizvode obuhvaćene poglavljima 50 do 63 Harmoniziranog sustava.

3. Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se u slučajevima navedenim u članku 6.

Članak 6.

Nedostatni postupci obrade ili prerade

1. Uzevši u obzir odredbe stavka 2., smatra se da su sljedeći postupci obrade ili prerade nedostatni, da bi proizvod dobio status proizvoda s podrijetlom, imajući u vidu to, da li je udovoljeno zahtjevima članka 5.:

a) postupci za očuvanje robe u dobrom stanju za vrijeme prijevoza i skladištenja;

b) rastavljanje i sastavljanje pošiljaka;

c) pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, korozije, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

d) glačanje tekstila;

e) jednostavni postupci bojenja i laštenja;

f) ljuštenje, bijeljenje, djelomično ili u cjelini, poliranje i glaziranje žita i riže;

g) postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki;

h) lupljenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, oraščića i povrća;

i) brušenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje;

j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, usklađivanje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

k) jednostavno pakiranje u staklenke, konzerve, čuture, vrećice, sanduke, učvršćivanje na kartone ili ploče, itd., kao i svi ostali postupci pakiranja;

l) dodavanje oznaka, naljepnica, natpisa i drugih sličnih znakova za razlikovanje proizvoda i njihove ambalaže;

m) jednostavno miješanje proizvoda, bili oni različiti ili ne;

n) jednostavno sklapanje dijelova kako bi se proizvelo cjelovit proizvod, ili rastavljanje proizvoda na dijelove;

o) kombinacija dvaju ili više postupaka, navedenih u podstavcima od a) do n);

p) klanje životinja.

2. Kod utvrđivanja da li se prerade ili obrade, koje su obavljene na cjelokupnom proizvodu, ubrajaju u nedostatne u smislu stavka 1. zajednički se uzimaju u obzir svi postupci obavljeni na tom proizvodu u jednoj od stranaka.

Članak 7.

Kvalifikacijska jedinica

1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredbi ovoga Protokola konkretni je proizvod, koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba razvrstava uporabom nomenklature Harmoniziranog sustava.

Iz toga slijedi da:

a) kad je proizvod koji se sastoji od grupe ili skupa predmeta, svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranog sustava, takva cjelina tvori jednu kvalifikacijsku jedinicu;

b) kad se pošiljka sastoji od niza istovjetnih proizvoda razvrstanih pod isti tarifni broj Harmoniziranog sustava, svaki proizvod mora se uzimati pojedinačno prigodom primjene odredbi ovoga Protokola.

2. Kad je u skladu sa općim pravilom 5. Harmoniziranog sustava, za potrebe razvrstavanja, ambalaža uključena zajedno s proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 8.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Pribor, zamjenski dijelovi i alati poslani uz dio opreme, stroja, uređaja ili vozila, koji su dio normalne opreme i uključeni u njezinu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatraju se sastavnim dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 9.

Setovi

Setovi, kako su definirani Općim pravilom 3. Harmoniziranog sustava, smatraju se proizvodom s podrijetlom, kada sve komponente seta imaju podrijetlo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, smatrat će se proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15 posto cijene seta fco tvornica.

Članak 10.

Neutralni elementi

Da bi se ustanovilo je li neki proizvod s podrijetlom, nije potrebno određivati podrijetlo onoga što je bilo korišteno u njegovoj izradi, kako slijedi:

a) energija i gorivo;

b) pogon i oprema;

c) strojevi i alati;

d) roba koja ne ulazi niti je namijenjena tome da uđe u konačni sastav proizvoda.

GLAVA III.

TERITORIJALNI UVJETI

Članak 11.

NaČelo teritorijalnosti

1. Uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom iznijeti u glavi II i dalje moraju biti ispunjeni bez prekida u strankama.

2. Ako se proizvode s podrijetlom, izvezene iz jedne od stranaka u neku drugu zemlju vrati, mora ih se smatrati proizvodima bez podrijetla, osim kada je carinskom tijelu moguće dokazati:

a) da je vraćena roba ona ista koja je bila izvezena; i

b) da nije bila podvrgnuta nikakvom drugom postupku osim onog koji je bio potreban da se roba očuva u dobrom stanju dok je bila u odnosnoj zemlji ili dok je bila izvezena.

Članak 12.

Prerada ili obrada koja se obavlja izvan jedne od stranaka

1. Za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom u skladu sa uvjetima iznijetim u glavi II neće biti od utjecaja obrada ili prerada izvršena na materijalima izvezenim iz jedne od stranki i naknadno ponovno uvezenim tamo, pod uvjetom:

a) da su ti materijali cjelovito dobiveni u stranci ili su prije izvoza prošli obradu ili preradu veću od nedostatnih postupaka navedenih u članku 6.; i

b) da je carinskoj službi moguće dokazati:

(i) da je ponovno uvezena roba dobivena obradom ili preradom izvezenih materijala; i

(ii) da ukupna dodana vrijednost ostvarena izvan stranke primjenom odredbi ovog članka ne prelazi 10 posto cijene proizvoda fco tvornica krajnjeg proizvoda za koji se traži status proizvoda s podrijetlom.

2. Za potrebe stavka 1. uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom iznijeti u glavi II neće se primijeniti na obradu ili preradu obavljenu izvan odnosne stranke. Ali kada je, u listi u Dodatku II, za određivanje statusa podrijetla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez podrijetla, ukupna vrijednost materijala bez podrijetla ugrađenih na teritoriju odnosne stranke, zajedno s ukupnom dodanom vrijednošću ostvarenom izvan ove stranke uz primjenu ovog članka, ne smije premašiti navedeni postotak.

3. Za potrebe primjene odredbi stavaka 1. i 2. »ukupna dodana vrijednost« znači sve troškove koji nastanu izvan odnosne stranke, uključujući vrijednost tamo ugrađenih materijala.

4. Odredbe stavaka 1. i 2. neće se primijeniti na proizvode koji ne udovoljavaju uvjetima iznijetim u listi u Dodatku II i koji se mogu smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim jedino ukoliko se primjene opća odstupanja predviđena člankom 5. (2).

5. Odredbe stavaka 1. i 2. neće se primijeniti na proizvode koji se razvrstavaju u poglavlja 50 do 63 Harmoniziranog sustava.

6. Svaka vrsta obrade ili prerade obuhvaćena odredbama ovog članka obavljena izvan stranaka, biti će obavljena po postupku vanjske prerade, ili sličnom postupku.

Članak 13.

Izravni prijevoz

1. Povlašteni tretman iz Ugovora primjenjuje se samo na proizvode koji zadovoljavaju uvjete iz ovog Protokola te se izravno prevoze između stranaka. Međutim, proizvodi koji tvore jednu pošiljku mogu se prevoziti kroz druga područja, te se mogu ako do toga dođe, pretovariti ili privremeno uskladištiti na tim područjima, pod uvjetom da roba ostane pod nadzorom carinskih tijela u zemlji tranzita ili skladištenja te da se ne podvrgava drugim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kojeg postupka namijenjenog njezinu očuvanju u dobrom stanju.

2. Dokazi o tome da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. pružit će se carinskim tijelima zemlje uvoznice predočenjem:

a) tovarnog lista koji obuhvaća put od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza; ili

b) potvrde što ju ispostavljaju carinske vlasti zemlje provoza koja:

(i) sadrži točan opis proizvoda;

(ii) navodi datum istovara i ponovnog utovara proizvoda odnosno imena brodova ili drugih upotrijebljenih prijevozna sredstva; i

(iii) potvrđuje uvjete pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili

c) u pomanjkanju spomenutih, sve druge uvjerljive isprave.

Članak 14.

IzloŽbe

1. Na proizvode s podrijetlom koji se šalju na izložbu izvan zemlje stranke i nakon izložbe se prodaju radi uvoza u jednu od stranaka primjenjivat će se odredbe Ugovora pod uvjetom da se carinskim tijelima dokaže:

a) da je izvoznik poslao te proizvode iz jedne od stranaka u zemlju u kojoj se održavala izložba te da ih je tamo izlagao;

b) da je izvoznik prodao proizvode ili ih je na neki drugi način ustupio nekoj osobi u jednoj od stranaka;

c) da su proizvodi, poslani za vrijeme ili odmah nakon izložbe, upravo onakvi kakvi su bili i upućeni na izložbu; i

d) da proizvodi, nakon upućivanja na izložbu, nisu bili korišteni ni za kakvu drugu svrhu osim pokazivanja na izložbi.

2. Dokaz o podrijetlu mora se izdati ili popuniti sukladno odredbama glave V. i predati carinskim tijelima stranke uvoznice na uobičajen način. Na njemu mora stajati ime i adresa izložbe. U slučaju potrebe mogu se zahtijevati dodatni dokumentirani dokazi o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izlagani.

3. Stavak 1. primjenjuje se na bilo koju trgovinsku, industrijsku, poljoprivrednu ili obrtničku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izlaganje koji se ne organiziraju u privatne svrhe u trgovinama i poslovnim prostorima s nakanom prodaje inozemnih proizvoda, te za vrijeme kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

GLAVA IV.

POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 15.

Zabrana povrata carine ili izuzeća od carine

1. Materijal bez podrijetla koji je uporabljen za proizvodnju proizvoda podrijetlom iz Hrvatske ili Poljske, za koji je dokaz o podrijetlu izdan ili sastavljen u skladu s odredbama glave V, u Hrvatskoj ili u Poljskoj neće podlijegati povratu carine ili izuzeću od carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz stavka 1. primjenjivat će se na svaki postupak kojim se predviđa povrat, otpust ili neplaćanje, bilo djelomično ili potpuno, carina ili pristojba s istovjetnim učinkom koje se u Hrvatskoj ili u Poljskoj primjenjuju na materijal uporabljen u proizvodnji ako se takav povrat, otpust ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primjenjuje kada se proizvodi dobiveni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće uporabe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o podrijetlu bit će spreman u svakom trenutku, na zahtjev carinskih vlasti, podnijeti sve upotrebne isprave kojima se dokazuje da u svezi s materijalom bez podrijetla, koji je uporabljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povrat carine te da su sve carine ili pristojbe koje se s istovjetnim učinkom primjenjuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.

4. Odredbe stavka 1. do 3. također će se primjenjivati u svezi s ambalažom u smislu članka 7., stavak 2., priborom, rezervnim dijelovima i alatima u smislu članka 9. i proizvodima u setu u smislu članka 9., ako su takvi proizvodi bez podrijetla.

5. Odredbe stavaka 1. do 4. primjenjivat će se isključivo u vezi s materijalom one vrste na koju se Ugovor primjenjuje. Nadalje, ove odredbe ne isključuju primjenu sustava povrata izvoznih carina na poljoprivredne proizvode koji se pri izvozu primjenjuje u skladu s odredbama Ugovora.

6. Bez obzira na stavak 1., stranke će primjenjivati sustav povrata ili izuzeća od carina ili pristojba s istovjetnim učinkom koji se primjenjuje na materijal uporabljen u proizvodnji proizvoda s podrijetlom, ovisno o ovim odredbama:

1. carinska stopa od 5% ili neka niža stopa koja je na snazi u stranci naplaćivat će se u vezi s proizvodima koji potpadaju pod poglavlja od 25. do 49. i od 64. do 97. Harmoniziranog sustava;

2. carinska stopa od 10% ili neka niža stopa koja je snazi u stranci naplaćivat će se u vezi s proizvodima koji potpadaju pod poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

7. Odredbe ovog članka primjenjivat će se od 1. siječnja 2003. godine, te se uz obostranu suglasnost mogu preispitati. Odredbe stavka 6. primjenjivat će se do 31. prosinca 2005. godine.

GLAVA V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16.

OpĆi uvjeti

1. Proizvodi s podrijetlom iz neke od stranaka kod uvoza će u drugu stranku imati povlastice iz ovog Ugovora uz predočenje:

a) potvrde o prometu robe EUR.1, primjer koje je u Dodatku III; ili

b) izjave izvoznika, u slučajevima iz članka 22. (1), tekst koje je u Dodatku IV, koju izvoznik unosi na račun, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dostatno podrobno opisuje proizvode o kojima je riječ i tako omogućuje njihovu identifikaciju (u daljnjemu tekstu »izjava na računu«).

2. Bez obzira na stavak 1. proizvodi s podrijetlom u smislu ovoga Protokola, u slučajevima navedenim u članku 27. koriste povlastice ovog Ugovora bez obveze podnošenja bilo kojeg od gore navedenih dokumenata.

Članak 17.

Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1

1. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice na pismeni zahtjev izvoznika ili njegova ovlaštenog predstavnika, a na odgovornost izvoznika.

2. U tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik popunjava i potvrdu o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji se primjeri nalaze u Dodatku III. Ti obrasci popunjavaju se na jednome od jezika na kojima je sastavljen Ugovor te sukladno odredbama unutarnjeg zakonodavstva stranke izvoznice. Ako se popunjavaju rukom, valja pisati tintom i tiskanim slovima. Opis proizvoda unosi se u polje rezervirano za tu svrhu, bez praznih redaka. Ako polje nije posve popunjeno povlači se vodoravna crta ispod zadnjeg retka opisa te se precrta prazni prostor.

3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanjem potvrde o prometu robe EUR.1 bit će pripravan u svako doba na zahtjev carinskih tijela zemlje izvoznice u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1 dati na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje da proizvodi potječu iz neke od zemalja izvoznica, kao i to da su ispunjeni ostali uvjeti iz ovoga Protokola.

4. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela jedne stranke ako se proizvodi o kojima je riječ mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz jedne od stranaka ako ispunjavaju druge uvjete iz ovoga Protokola.

5. Carinska tijela koja izdaju potvrdu EUR.1 poduzet će sve potrebne korake za provjeru podrijetla proizvoda i ispunjenja drugih uvjeta iz ovoga Protokola. U tu svrhu imaju pravo zahtijevati bilo koje dokaze te obavljati provjeru izvoznikovih navoda ili bilo koju drugu provjeru koju smatraju potrebnom. Carinska tijela koja izdaju potvrdu EUR.1 također će osigurati pravilno popunjavanje obrazaca iz stavka 2. Osobito će provjeravati je li prostor rezerviran za opis proizvoda popunjen na način koji isključuje svaku mogućnost neistinitih dodataka.

6. Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 naznačuje se u polju 11 potvrde.

7. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela te je stavljaju na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 18.

Naknadno izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1

1. Bez obzira na članak 17. (7), potvrda o prometu robe EUR.1 može se iznimno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ona odnosi, ako:

a) potvrda nije bila izdana u vrijeme izvoza zbog pogrešaka ili nehotičnih propusta ili posebnih okolnosti; ili

b) ako se carinskim tijelima dokaže da je potvrda o prometu robe EUR.1 bila izdana ali pri uvozu nije bila prihvaćena zbog tehničkih razloga.

2. Za primjenu stavka 1. izvoznik mora u svom zahtjevu naznačiti vrijeme i mjesto izvoza proizvoda na koje se odnosi potvrda o prometu robe EUR.1, te navesti razlog svoga zahtjeva.

3. Carinska tijela mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što provjerom utvrde da se podaci iz izvoznikova zahtjeva slažu s onima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdana potvrda o prometu robe EUR.1 mora bit označen jednom od sljedećih napomena:

»NAKNADNO IZDANO«

»WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

»ISSUED RETROSPECTIVELY«

5. Napomena iz stavka 4. unosi se u polje »Napomene« potvrde o prometu robe EUR.1.

Članak 19.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1, izvoznik može podnijeti zahtjev carinskim tijelima koje su izdale potvrdu za izdavanje duplikata na temelju izvozne dokumentacije koju posjeduje.

2. Tako izdan duplikat mora biti označen jednom od sljedećih bilješki:

»DUPLIKAT«

»DUPLIKAT«

»DUPLICATE«

3. Napomena iz stavka 2. unosi se u polje »Napomene« duplikata potvrde o prometu robe EUR.1.

4. Duplikat, koji mora nositi datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1, na snazi je od toga datuma.

Članak 20.

Izdavanje potvrda o prometu roba EUR.1 na temelju izdanog ili prethodno popunjenog dokaza o podrijetlu

Kad se proizvodi s podrijetlom nalaze pod nadzorom carinarnice neke od stranaka, izvorni dokaz o podrijetlu moći će se zamijeniti s jednom ili više potvrda o prometu robe EUR.1 u svrhu slanja svih ili nekih od tih proizvoda na drugo mjesto unutar stranaka. Zamjensku potvrdu/e o prometu robe EUR.1 izdaje carinarnica pod čijim se nadzorom proizvodi nalaze.

Članak 21.

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili stvarne poteškoće u čuvanju zaliha proizvoda s podrijetlom odvojeno od proizvoda bez podrijetla, a koji su jednaki ili međusobno zamjenjivi, carinska tijela mogu, na pisani zahtjev zainteresiranih, dopustiti takozvanu metodu »odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja«, za vođenje takvih zaliha.

2. Ova metoda mora osigurati da broj dobivenih proizvoda koji se smatraju proizvodima s podrijetlom, unutar određenog referentnog razdoblja, bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile i fizički odvojene.

3. Carinska tijela mogu dati takvo odobrenje pod bilo kojim uvjetima, koje smatraju potrebnima.

4. Ova metoda se evidentira i primjenjuje na temelju općih računovodstvenih načela koja važe u državi, u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ovog pojednostavljenja može izdati odnosno zatražiti dokaz o podrijetlu za one količine takvih proizvoda, koji se mogu smatrati proizvodima s podrijetlom. Na zahtjev carinskog tijela, korisnik daje izjavu o načinu vođenja proizvoda.

6. Carinske vlasti nadziru uporabu odobrenja, i mogu ga oduzeti u bilo kojem trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi, ili ne ispunjava neki od uvjeta propisanih ovim Protokolom.

Članak 22.

Uvjeti za popunjavanje izjave na raČunu

1. Izjavu na računu iz članka 16. (1)(b) može dati:

a) ovlašteni izvoznik u značenju iz članka 23. ili

b) bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6.000 eura.

2. Izjava na računu može se dati ako se odnosni proizvodi mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz stranaka te ako ispunjavaju ostale uvjete iz ovoga Protokola.

3. Izvoznik koji daje izjavu na računu bit će pripravan u bilo koje doba na zahtjev carinskih tijela zemlje izvoznice, podnijeti na uvid odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje podrijetlo za odnosnu robu, kao i to da su ispunjeni ostali uvjeti iz ovoga Protokola.

4. Izjavu na računu izvoznik će otipkati strojem, otisnuti žigom ili odštampati na računu, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu čiji se tekst nalazi u Dodatku IV koristiti jednu od jezičnih verzija navedenih u tom Dodatku i sukladno odredbama unutarnjeg zakonodavstva zemlje izvoznice. Ako se izjava ispisuje rukom, bit će napisana tintom tiskanim slovima.

5. Izjava na računu mora nositi originalni vlastoručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u značenju članka 23. ne mora potpisivati takve deklaracije pod uvjetom da se naspram carinskih tijela zemlje izvoznice pismeno obveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na računu koja ga identificira, kao da ju je sam vlastoručno potpisao.

6. Izjavu na računu izvoznik može popuniti kad se proizvodi na koje se ona odnosi izvoze, ili iznimno nakon njihova izvoza. Ukoliko se izjava na računu, popunjava nakon izvoza, podnosi carinskim tijelima stranke uvoznice nakon što je proizvod na koji se odnosi podnesen odnosnim tijelima, uvoznik mora navesti potrebnu vezu sa uvoznom dokumentacijom.

Članak 23.

OvlaŠteni izvoznik

1. Carinska tijela zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika (u nastavku »ovlaštenog izvoznika«) koji često obavlja isporuke proizvoda iz ovoga Ugovora za popunjavanje izjava na računu bez obzira na vrijednost proizvoda o kojima je riječ. Izvoznik koji traži takvo ovlaštenje mora carinskim vlastima pružiti sva jamstva potrebna za provjeru podrijetla te o ispunjavanju drugih uvjeta iz ovoga Protokola.

2. Carinska tijela mogu odobriti status ovlaštenog izvoznika uz bilo koji uvjet kojega smatraju potrebnim.

3. Carinska tijela ovlaštenome izvozniku odobravaju broj carinskog ovlaštenja koji se unosi u izjavu na računu.

4. Carinska tijela nadzirat će uporabu ovlaštenja ovlaštenog izvoznika.

5. Carinska tijela mogu u svako doba povući ovlaštenje. To će učiniti onda kad ovlašteni izvoznik više ne daju jamstva iz stavka 1., kad ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ili na neki drugi način nepravilno rabi ovlaštenje.

Članak 24.

Valjanost dokaza o podrijetlu

1. Dokaz o podrijetlu vrijedit će četiri mjeseca od dana izdavanja u zemlji izvoznici, te se u tom razdoblju mora podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

2. Dokazi o podrijetlu koji se podnose carinskim tijelima zemlje nakon isteka roka za predočenje navedenog u stavku 1. mogu se prihvatiti u svrhu primjene povlaštenog tretmana kad je nepodnošenje tih dokumenata prije isteka krajnjeg roka bilo uzrokovano iznimnim okolnostima.

3. U ostalim slučajevima zakašnjelog predočenja carinska tijela zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu kad su proizvodi isporučeni prije spomenutog krajnjeg roka.

Članak 25.

PodnoŠenje dokaza o podrijetlu

Dokazi o podrijetlu podnose se carinskim vlastima ugovorne stranke uvoznice u skladu s postupcima koji se primjenjuju u toj ugovornoj stranki. Spomenuta tijela mogu zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu te također mogu zahtijevati da uvoznu deklaraciju prati i izjava uvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uvjete potrebne za primjenu ovoga Protokola.

Članak 26.

Uvoz djelomiČnih poŠiljaka

Kad se na zahtjev uvoznika, te pod uvjetima što su ih odredile carinske vlasti ugovorne stranke uvoznice, uvoze u više pošiljaka, rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u značenju iz Općeg pravila 2(a) Harmoniziranog sustava, koji spadaju u odsjeke XVI do XVII ili u tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranog sustava, carinskim vlastima se za takve proizvode podnosi samo jedna potvrda o prometu robe pri uvozu prve djelomične pošiljke.

Članak 27.

IzuzeĆe od dokazivanja podrijetla

1. Proizvodi što ih privatne osobe u malim paketima šalju privatnim osobama ili koji su dio osobne prtljage putnika priznaju se proizvodima s podrijetlom te se ne zahtijeva podnošenje dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da takvi proizvodi nisu trgovačke naravi, te da su deklarirani kao proizvodi što ispunjavaju uvjete iz ovoga Protokola, i kad nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda slanih poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN 22/CN 23 ili na listu papira koji se doda tom dokumentu.

2. Povremeni uvoz koji se isključivo sastoji od proizvoda za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili njihovih obitelji ne smatra se uvozom trgovačke naravi ako je iz naravi i količine proizvoda očito da nisu uvezeni zbog trgovine.

3. Nadalje, ukupna vrijednost tih proizvoda neće prelaziti 500 eura u slučaju malih paketa ili 1200 eura u slučaju proizvoda koji su dio osobne prtljage putnika.

Članak 28.

Popratni dokumenti

Dokumenti iz članka 17. (3) i članka 22. (3) koji se koriste u svrhu dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz neke od stranaka, te ispunjavaju ostale uvjete iz ovoga Protokola, mogu se između ostaloga sastojati od sljedećega:

a) izravnih dokaza o postupcima koje je poduzeo izvoznik ili dobavljač za dobivanje odnosne robe, sadržanih primjerice u njegovim računima ili unutarnjem knjigovodstvu;

b) dokumenti koji dokazuju podrijetlo upotrijebljenih materijala, koji se koriste, izdaju ili popunjavaju u stranki u kojoj se ti dokumenti koriste sukladno njenom unutarnjem zakonodavstvu;

c) dokumenti koji dokazuju obradu ili preradu materijala u jednoj od stranaka, koji se koriste, izdaju ili popunjavaju u stranki u kojoj se ti dokumenti koriste sukladno njenom unutarnjem zakonodavstvu;

d) potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu koje dokazuju podrijetlo upotrijebljenih materijala, izdane ili popunjene u stranki sukladno ovom Protokolu.

Članak 29.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i popratne dokumentacije

1. Izvoznik koji podnese zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 čuvat će dokumente iz članka 17. (3) najmanje tri godine.

2. Izvoznik koji daje izjavu na računu najmanje će tri godine čuvati kopiju te izjave na računu, kao i dokumente iz članka 22. (3).

3. Carinska tijela zemlje izvoznice koje izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 čuvat će najmanje tri godine obrazac zahtjeva iz članka 17. (2).

4. Carinska tijela zemlje uvoznice najmanje će tri godine čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu, koje im budu podnesene.

Članak 30.

Nepodudarnosti i formalne pogreŠke

1. Otkriće manjih nepodudarnosti između izjava u dokazu o podrijetlu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim tijelima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvoda neće ipso facto učiniti dokaz o podrijetlu nevažećim i ništavnim ako se valjano ustanovi da taj dokument doista odgovara odnosnim proizvodima.

2. Očite formalne pogreške poput strojopisnih, u dokazu o podrijetlu neće biti razlog odbijanja toga dokumenta, ako te pogreške nisu takve da izazivaju sumnju u točnost izjava danih u tom dokumentu.

Članak 31.

Iznosi izraŽeni u eurima

1. Za primjenu odredaba iz članka 22. (1) (b) i članka 27. (3) u slučajevima kad se proizvodi obračunavaju u nekoj drugoj valuti, a ne u eurima, svaka od ugovornih stranaka godišnje će utvrditi iznose u domaćoj valuti te stranke, koji odgovaraju iznosima izraženim u eurima.

2. Za pošiljku se mogu uvažiti pogodnosti iz članka 22. (1) (b) ili članka 27. (3) pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, sukladno iznosu koji je utvrdila ta država.

3. Iznosi koje treba primijeniti u bilo kojoj od domaćih valuta su one protuvrijednosti u onoj nacionalnoj valuti, koje su jednake iznosima izraženima u eurima prema tečaju na prvi radni dan u listopadu, a koriste se od 01. siječnja sljedeće godine. Za primjenu odredbi stavka 2., ugovorne stranke priznaju odgovarajuće iznose, koje je dostavila odnosna država. Stranke će obavijestiti jedna drugu o odgovarajućim iznosima do 15. listopada.

4. Svaka stranka može iznos, koji dobije prilikom preračunavanja iznosa izraženog u eurima u domaću valutu, zaokružiti prema gore ili prema dolje. Zaokruženi iznos se ne smije razlikovati od iznosa koji se dobije prilikom preračunavanja za više od 5 posto. Svaka stranka može zadržati i neizmijenjenu protuvrijednost u domaćoj valuti kao iznos izražen u eurima, ako prilikom godišnjeg usklađivanja predviđenog stavkom 3., preračunata protuvrijednost tog iznosa, prije bilo kakvog zaokruživanja, rezultira povećanjem koje je manje od 15 posto iznosa izraženog u nacionalnoj valuti. Protuvrijednost u domaćoj valuti može ostati neizmijenjena, ako bi se zbog preračunavanja smanjila protuvrijednost u toj nacionalnoj valuti.

5. Zajednički odbor pregledava iznose iskazane u eurima na zahtjev jedne od stranaka. Prilikom tog pregleda, Zajednički odbor će uzeti u obzir poželjnost očuvanja stvarnih učinaka predmetnih vrijednosnih ograničenja. U tu svrhu može se donijeti odluka o promjeni iznosa iskazanih u eurima.

GLAVA V.

ORGANIZACIJA ADMINISTRATIVNE SURADNJE

Članak 32.

Uzajamna pomoĆ

1. Carinska tijela stranaka dostavit će jedne drugima uzorke otisaka pečata koji se koriste u njihovim carinarnicama za izdavanje potvrda o kretanju robe EUR.1, zajedno s adresama carinskih tijela zaduženih za provjeru tih potvrda i izjava na računu.

2. Radi osiguranja pravilne primjene ovoga Protokola, stranke će pomagati jedna drugoj putem nadležne carinske uprave u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu te točnosti podataka iz tih dokumenata.

Članak 33.

Provjera dokaza o podrijetlu

1. Naknadne provjere dokaza o podrijetlu obavljat će se nasumce ili u svakom slučaju opravdane sumnje carinskih tijela zemlje uvoznice u vjerodostojnost takvih dokumenata, podrijetlo robe o kojoj se radi ili u ispunjenje drugih uvjeta iz ovoga Protokola.

2. U svrhu provedbe odredbi iz stavka 1. carinska tijela zemlje uvoznice vratit će potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je bio podnesen, izjavu na računu, ili kopiju tih dokumenata, carinskim tijelima zemlje izvoznice, uz navod razloga za provjeru, gdje je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i podaci koji ukazuju na to da je podatak u dokazu o podrijetlu netočan bit će dostavljeni kao potkrjepa zahtjevu za provjerom.

3. Provjeru će obaviti carinske vlasti zemlje izvoznice. U tu svrhu imaju pravo zahtijevati bilo koji dokazni materijal te obaviti inspekciju izvoznikovih računa ili bilo koju drugu provjeru koju smatraju potrebnom.

4. Ako carinska tijela zemlje uvoznice odluče suspendirati odobrenje povlaštenog tretmana odnosnim proizvodima u očekivanju rezultata provjere, uvozniku će biti ponuđeno preuzimanje robe uz sve potrebne mjere predostrožnosti.

5. Carinska tijela koja zatraže provjeru bit će obaviještene o rezultatima te provjere čim prije. Ti rezultati moraju jasno kazivati jesu li dokumenti vjerodostojni te mogu li se odnosni proizvodi smatrati proizvodima s podrijetlom iz jedne stranke, te ispunjavaju li ostale uvjete iz ovoga Protokola. Kada se primjenjuju odredbe o kumulaciji iz članka 3. ovog Protokola, a u svezi s člankom 17.(4) odgovor će sadržavati kopiju (kopije) odnosne potvrde (a) o prometu robe ili izjave (a) na računu.

6. Ako u slučaju opravdane sumnje odgovor ne stigne u roku od deset mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za provjeru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dostatne za utvrđivanje vjerodostojnosti dokumenta o kojemu je riječ ili stvarnog podrijetla proizvoda, carinska tijela koja su podnijela zahtjev će, osim u iznimnim okolnostima, uskratiti pravo na povlašteni tretman.

Članak 34.

RjeŠavanje sporova

Kad dođe do sporova u odnosu na postupke provjere iz članka 33., koji se ne mogu riješiti između carinskih tijela koja su podnijele zahtjev za provjeru i carinskih tijela zaduženih za obavljanje provjere, ili kad se u njima postavlja pitanje tumačenja ovoga Protokola, isti se upućuju Zajedničkom odboru.

U svim slučajevima rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice podliježe zakonodavstvu spomenute stranke.

Članak 35.

Kazne

Kaznit će se svaka osoba koja izradi ili dade izraditi dokument koji sadrži netočne podatke u svrhu pribavljanja povlaštenog tretmana za proizvode.

Članak 36.

Slobodne zone

1. Stranke će poduzeti sve potrebne korake za osiguranje da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o podrijetlu te tijekom transporta koriste slobodnu zonu smještenu na njihovom području ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti drugom rukovanju osim normalnih postupaka za sprečavanje njihova propadanja.

2. Putem izuzeća od odredbi sadržanih u stavku 1., kad se proizvodi s podrijetlom iz neke stranke uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o podrijetlu te se podvrgavaju tretmanu ili preradi, odnosna tijela izdat će novu potvrdu EUR.1 na zahtjev izvoznika, ako su tretman ili prerada u skladu s odredbama ovoga Protokola.

GLAVA VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Izmjene Protokola

Zajednički odbor može odlučiti o izmjenama odredbi ovog Protokola.

Članak 38.

Carinski pododbor

1. Ustanovit će se Carinski pododbor koji će biti zadužen za provedbu administrativne suradnje u cilju ispravne i jednake primjene ovog Protokola te za provedbu drugih poslove u području carine koji mu mogu biti povjereni.

2. Pododbor će se sastojati od stručnjaka obiju stranaka zaduženih za carinska pitanja.

Članak 39.

Dodaci

Dodaci ovome Protokolu tvore njegov sastavni dio.

Članak 40.

Provedba Protokola

Stranke će poduzeti mjere potrebne za provedbu ovog Protokola.

Članak 41.

Roba na putu ili u skladiŠtenju

Odredbe ovog Ugovora mogu se primjeniti na robu koja udovoljava uvjetima ovog Protokola i koja je na dan početka primjene ovoga Ugovora na putu ili privremeno smještena u nekoj od stranaka u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, pod uvjetom, da se u roku četiri mjeseca od tog datuma carinskom tijelu stranke uvoznice, podnese potvrda o prometu EUR.1 koju su nadležna tijela stranke izvoznice izdala naknadno, zajedno s dokumentima koji dokazuju da je roba bila prevezena izravno.

DODATAK I. UZ PROTOKOL 2.

Uvodne napomene uz listu u Dodatku II. Protokola 2.

Napomena 1:

Lista donosi uvjete koje trebaju ispunjavati svi proizvodi da bi se smatrali dostatno obrađenima ili prerađenima u značenju iz članka 5. ovoga Protokola.

Napomena 2:

2.1 Prva dva stupca u listi opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi broj tarifnog broja ili poglavlja iz Harmoniziranog sustava, a drugi stupac daje opis robe koji se koristi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod u prva dva stupca dano je pravilo u stupcu 3 ili 4. Kad u nekim slučajevima navodu iz prvog stupca prethodi oznaka ex to znači da se pravila iz stupca 3 ili 4 odnose samo na dio tog tarifnog broja opisan u stupcu 2.

2.2 Kad se nekoliko tarifnih brojeva grupiraju zajedno u stupcu 1 ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2 daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3 ili 4 odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranom sustavu razvrstani pod tarifni broj odnosnog poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.

2.3 Kad su na listi različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekog tarifnog broja, svaki uvučeni redak sadrži opis toga dijela tarifnog broja obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3 ili 4.

2.4 Kad se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3 i stupcu 4, izvoznik može alternativno birati primjenu pravila iz stupca 3 ili stupca 4. Ako u stupcu 4 nije dano nikakvo pravilo glede podrijetla, mora se primijeniti pravilo iz stupca 3.

Napomena 3:

3.1 Odredbe članka 6. Protokola o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom a koriste se u izradi drugih proizvoda primjenjuju se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status unutar tvornice gdje se koriste ili u nekoj drugoj tvornici u stranci.

Primjer:

Motor iz tarifnog broja br. 8407, za kojega pravilo kaže da vrijednost materijala koji ne potječu iz ugovorne stranke a koji se mogu ugraditi ne smije prelaziti 40 posto tvorničke cijene, izrađen je od »drugog legiranog čelika grubo oblikovanog kovanjem« iz tarifnog broja br. ex 7224.

Ako je to kovanje obavljeno u Hrvatskoj na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo temeljem pravila iz lista za tarifni broj ex 7224. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili drugoj tvornici u Hrvatskoj. Vrijednost ingota bez podrijetla time se ne uzima u obzir kod zbrajanja vrijednosti materijala koji ne potječu iz stranke.

3.2 Pravilo iz lista prerada prikazuje minimalnu količinu potrebne obrade ili prerade, pa se poduzimanjem većeg stupnja obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom; i obratno, poduzimanjem manjeg stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može koristiti materijal bez podrijetla, korištenje tog materijala u ranijoj fazi izrade dopušteno je, dok korištenje tog materijala u kasnijoj fazi izrade nije dopušteno.

3.3 Bez obzira na napomenu 3.2, kad pravilo kaže da se mogu koristiti »materijali iz bilo kojeg tarifnog broja«, mogu se koristiti i materijali iz istog tarifnog broja pod koji spada i proizvod, podložno eventualnim konkretnim ograničenjima sadržanima u pravilu. Međutim, izraz »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja br...« znači da se mogu koristiti samo materijali razvrstani pod isti tarifni broj kao proizvod čiji se opis razlikuje od onoga navedenog u stupcu 2 lista.

3.4 Kad pravilo iz lista navodi da se proizvod može izrađivati od više od jednog materijala, to znači da se može koristiti bilo koji materijal ili materijali.

Primjer:

Pravilo za tkaninu iz HS 5208 do 5212 određuje da se mogu koristiti prirodna vlakna te da se između ostalih materijala mogu koristiti i kemijski materijali. To ne znači da se moraju koristiti jedni i drugi; mogu se koristiti jedni ili drugi ili i jedni i drugi.

3.5 Kad pravilo iz lista navodi da se proizvod mora izraditi od određenog materijala, taj uvjet očito ne priječi uporabu drugih materijala koji zbog svoje unutarnje naravi ne mogu zadovoljiti to pravilo. (Vidi također donju napomenu 6.2 u svezi s tekstilom).

Primjer:

Pravilo za gotovu hranu iz tarifnog broja br. 1904 koje konkretno isključuje uporabu žitarica i njihovih prerađevina ne priječi uporabu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.

Međutim, to se ne odnosi na proizvode koji se, premda se ne mogu izraditi od određenog konkretno navedenog materijala i lista, mogu proizvesti od materijala iste naravi u nekoj ranijoj fazi izrade.

Primjer:

U slučaju odjevnog predmeta iz ex poglavlja 62, izrađenog od netkanih materijala te ako je za tu klasu proizvoda dopušteno korištenje samo one pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom - čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim slučajevima početni materijal bi normalno bio u fazi koja prethodi pređi - a to je stanje vlakana.

3.6 Kad se u nekom pravilu iz lista navode dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se mogu koristiti, ti se postotci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih korištenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postotci ne smiju se premašiti u odnosu na konkretne materijale na koje se primjenjuju.

Napomena 4:

4.1 Pojam »prirodna vlakna« koristi se u listi za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drukčije, na grebenana, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.

4.2 Pojam »prirodna vlakna« uključuje konjsku dlaku iz tarifnog broja 0503, svilu iz tarifnog broja 5002 i 5003, kao i vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tbr. 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tbr. 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tbr. 5301 do 5305.

4.3 Pojmovi »tekstilna pulpa«, »kemijski materijali« i »materijali za izradu papira« u listi prerada koriste se za opis materijala koji nisu klasificirani u poglavljima 50 do 63 a mogu se koristiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

4.4 Pojam »proizvedena sortirana vlakna« koristi se u listi za umjetnu kudjelju, vlakna sortirana po duljini i finoći ili otpad iz tbr. 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1 Kad se za određeni proizvod iz lista spominje ova napomena, uvjeti iz stupca 3 ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale korištene za izradu toga proizvoda koji zajedno predstavljaju 10 posto ili manje od ukupne težine svih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidi također niže napomene 5.3 i 5.4).

5.2 Međutim, tolerancija iz bilješke 5.1 može se primijeniti samo na mješovite proizvode izrađene od dva ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Sljedeći materijali osnovni su tekstilni materijali:

– svila,

– vuna,

– gruba životinjska dlaka,

– fina životinjska dlaka,

– konjska dlaka,

– pamuk,

– materijali za izradu papira i papir,

– lan,

– prirodna konoplja,

– juta i druga tekstilna vlakna od drvenog lika,

– sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

– kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,

– sintetički filamenti,

– umjetni filamenti,

– vodljivi filamenti,

– sintetička polipropilenska sortirana vlakna,

– sintetička poliesterska sortirana vlakna,

– sintetička poliamidna sortirana vlakna,

– sintetička poliakrilonitrilna sortirana vlakna,

– sintetička poliimidna sortirana vlakna,

– sintetička politetrafluoroetilenska sortirana vlakna,

– sintetička sortirana vlakna od polifenilen sulfida.

– sintetička sortirana vlakna od polivinil klorida,

– druga sintetička sortirana vlakna,

– umjetna sortirana vlakna viskoze,

– druga umjetna sortirana vlakna,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– proizvodi iz tarifnog broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju traku koja se sastoji od jezgre od aluminjske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskog praha ili bez njega, debljine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnog ili bojanog ljepila između dva sloja plastične folije,

– drugi proizvodi iz tarifnog broja 5605.

Primjer:

Pređa iz tarifnog broja 5205 izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnog broja 5203 i sintetički sortiranih vlakana iz tarifnog broja 5506 miješana je pređa. Stoga se sintetička sortirana vlakna koja ne potječu iz ugovorne stranke i ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe) mogu koristiti do 10 posto te ine pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnog broja 5112 izrađena od vunene pređe iz tarifnog broja 5107 i sintetičkih sortiranih vlakana iz tarifnog broja 5509 mješovita je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe) ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana bez grebenanja ili češljanja ili druge pripreme za predenje) ili njihova kombinacija, može koristiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto ukupne te ine tkanine.

Primjer:

Čupava tekstilna tkanina iz tarifnog broja 5802 izrađena od pamučne pređe iz tarifnog broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnog broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina izrađena od pređe razvrstane pod dva različita tarifna broja, ili ako su korištene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:

Ako je odnosna čupava tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnog broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnog broja 5407, onda su korištene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je čupava tekstilna tkanina prema tome miješani proizvod.

5.3 U slučaju proizvoda koji uključuju »poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu«, tolerancija za tu pređu iznosi 20 posto.

5.4 U slučaju proizvoda koji uključuju »traku koja se sastoji od jezgre od aluminjske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskog praha ili bez njega, debljine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnog ili bojanog ljepila između dva sloja plastične folije«, tolerancija za tu traku iznosi 30 posto.

Napomena 6:

6.1 U slučaju tekstilnih proizvoda koji su u listi označeni fusnotom koja upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali, uz izuzeće podstava i međupodstava, koji ne zadovoljavaju pravilo iz stupca 3 liste za izrađeni proizvod, mogu se koristiti pod uvjetom da su razvrstani pod drugi tarifni broj nego li proizvod te da njihova vrijednost ne premaši 8 posto tvorničke cijene proizvoda.

6.2 Ne dirajući u napomenu 6.3, materijali koji nisu razvrstani u poglavljima 50 do 63 mogu se slobodno koristiti u izradi tekstilnih proizvoda, sadržavali oni tekstil ili ne.

Primjer:

Ako pravilo iz lista propisuje da se za određeni tekstilni artikl, poput hlača, mora koristiti pređa, to ne priječi korištenje metalnih artikala poput dugmadi, jer dugmad nisu razvrstana u poglavljima 50 do 63. Iz istog razloga se ne priječi ni korištenje patentnih zatvarača premda patentni zatvarači normalno sadrže tekstil.

6.3 Gdje god vrijedi pravilo o postotku, vrijednost materijala koji nisu razvrstani u poglavljima 50 do 63 mora se uzeti u obzir kod izračunavanja vrijednosti uključenih materijala koji ne potječu iz ugovorne stranke.

Napomena 7:

7.1 Za potrebe tbr. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, »specifični postupci« su sljedeći:

a) vakuumska destilacija;

b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja1;

c) krekovanje;

d) popravljanje;

e) ekstrakcija pomoću selektivnih otapala;

f) postupak koji obuhvaća sve slijedeće aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornog trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizacija alkalnim agensima; dekolorizacija i purifikacija prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za potrebe tbr. 2710, 2711 i 2712 »specifični postupci« su sljedeći:

a) vakumska destilacija;

b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja1;

c) krekovanje;

d) popravljanje;

e) ekstrakcija pomoću selektivnih otapala;

f) postupak koji obuhvaća sve slijedeće aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornog trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizacija alkalnim agensima; dekolorizacija i purifikacija prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilacija;

i) izomerizacija.

k) samo u odnosu na teška ulja iz tbr. ex 2710, odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85 posto sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda);

l) samo u odnosu na proizvode iz tbr. 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja;

m) samo u odnosu na teška ulja iz tbr. ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250° C uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, kad vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tbr. ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom;

n) samo u odnosu na loživa ulja iz tbr. ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30 posto tih proizvoda - po zapremini, uključujući i gubitke - destilira na 300° C pomoću metode ASTM D 86;

o) samo u pogledu drugih teških ulja osim plinskih i loživih ulja iz tbr. ex 2710, tretman pomoću visokofrekventnog jedva vidljivog električnog pražnjenja bez iskrenja.

7.3 Za potrebe tbr. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilje avanja, dobivanja sadržaja sumpora uslijed miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

 

DODATAK III. UZ PROTOKOL 2.

Potvrda o prometu robe EUR.1, zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 i izjava izvoznika

1. Veličina potvrde je 210 x 297 milimetara; može se dopustiti odstupanje od minus 5 ili plus 8 mm po dužini. Obvezatno se koristi bijeli papir bez dodatnih premaza težak najmanje 25 grama po četvornome metru. Potvrda nosi otisnut zeleni guiloche uzorak u podlozi, što omogućuje primjećivane svakog pokušaja mehaničkog ili kemijskog krivotvorenja.

2. Nadležna tijela stranaka mogu zadržati pravo tiskanja potvrde ili taj posao mogu povjeriti ovlaštenoj tiskari. Tada na svakoj potvrdi mora biti otisnuto i takvo dopuštenje za tiskanje. Na svakoj potvrdi mora biti otisnut naziv i adresa tiskare ili znak po kojemu je tiskara službeno prepoznatljiva. Osim toga na potvrdi obvezno mora biti otisnut ili drugačije naznačen serijski broj, temeljem kojega se može prepoznati.

 

IZJAVA IZVOZNIKA

 

ja, dolje potpisani, izvoznik robe spomenute na poleđini,

IZJAVLJUJEM da roba udovoljava uvjetima za izdavanje priložene potvrde;

DAJEM podatke temeljem koji roba udovoljava tim uvjetima:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PODNOSIM sljedeće dokazne isprave(1):

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-------------------------------------------------------------------------------------------------

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBVEZUJEM se na zahtjev nadležnih službi podnijeti svaku potrebnu ispravu, radi izdavanja priložene potvrde, te prihvaćam svaki potreban pregled knjigovodstva i uvjete proizvodnje spomenute robe;

MOLIM izdavanje priložene potvrde

------------------------

(Mjesto i datum)

 

-------------------------

 

(Potpis)

  

DODATAK IV. UZ PROTOKOL 2.

Izjava na računu

Izjava na računu, tekst koje je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Broj napomene nije potrebno otisnuti.

Hrvatska verzija:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ............. 1.) izjavljuje da su, osim ako je to drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ............. 2 preferencijalnog podrijetla.

.......................................................................… 3

(Mjesto i datum)

.......................................................................… 4

(Potpis izvoznika, dodatno mora biti čitko navedeno ime osobe koja je izjavu potpisala)

Poljska verzija:

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ............. 1) deklaruje, że z wyštkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te majš ............. 2 preferencyjne pochodzenie.

.......................................................................… 3

(Miejsce i data)

.......................................................................… 4

(Podpis eksportera, dodatkowo czytelnie imię i nazwisko osoby podpisujšcej deklarację.)

Engleska verzija:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No .............1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .............2 preferential origin.

.......................................................................… 3

(Place and Date)

.......................................................................… 4

(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script.)

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u djelokrugu je Ministarstva gospodarstva.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/01-01/05
Zagreb, 7. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Poljske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !