Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/97, XX/98, XX/01, XX/01, XX/01, XX/02, XX/02, XX/03, XX/03, XX/03. XX/99, XX/00, XX/01, XX/02, XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 30.12.1997. Odluka o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Republike Slovenije

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

U G O V O R O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE
Republika Hrvatska i Republika Slovenija (u daljnjem tekstu "Stranke"), Potvrđujući svoje čvrsto opredjeljenje pluralističkoj demokraciji utemeljenoj na vladavini prava, ljudskim pravima i osnovnim slobodama; Pozivajući se na svoju namjeru da aktivno sudjeluju u procesu gospodarskog povezivanja u Europi i izražavajući svoju spremnost na suradnju u pronalaženju načina i sredstava za učvršćivanje toga procesa; Radi uvažavanja Protokola s Prvog zasjedanja Hrvatsko-slovenskog odbora za gospodarsku suradnju od 05. listopada 1994 i Zajedničke izjave o namjeri zaključivanja Ugovora o slobodnoj trgovini između Stranaka potpisanoj 7. veljače 1994. godine; Potvrđujući svoje čvrsto opredjeljenje za načela tržišnog gospodarstva koje tvori osnovu za njihove odnose; Pozivajući se na svoje čvrsto opredjeljenje za Završni dokument Organizacije o europskoj sigurnosti i suradnji, Parišku povelju, te osobito na načela sadržana u Završnom dokumentu Bonske konferencije o gospodarskoj suradnji u Europi; Odlučne da u tom cilju postupno uklone sva ograničenja u međusobnoj trgovini sukladno odredbama Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994 (u daljnjem tekstu "GATT 1994") i Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (u daljnjem tekstu "WTO"), imajući u vidu da je cilj Republike Hrvatske postati članicom WTO-a; Čvrsto uvjerene da će ovaj Ugovor potaknuti jačanje međusobno korisnih trgovinskih odnosa, te pridonijeti procesu povezivanja u Europi; Podrazumijevajući da se niti jedna odredba ovoga Ugovora neće moći tumačiti tako da izuzima Stranke od njihovih obveza iz drugih međunarodnih sporazuma; Ugovorile su kako slijedi:
Članak 1. Ciljevi
 • Stranke će postupno uspostaviti područje slobodne trgovine za najveći dio međusobne trgovine u prijelaznom razdoblju koje završava 1. siječnja 2001. godine, sukladno odredbama ovog Ugovora, te sukladno članku XXIV GATT-a 1994. i WTO-a.
  
  2. Ciljevi ovog Ugovora su:
  
  
 • poticati skladan razvitak gospodarskih odnosa između Stranaka širenjem međusobne trgovine, te na taj način u Strankama potaknuti napredak gospodarske djelatnosti;
  
  
 • osigurati pravične uvjete konkurencije u trgovini među Strankama;
  
  
 • uklanjanjem prepreka u trgovini pridonositi skladnom razvitku i širenju svjetske trgovine.
  
  
  
  
  
  GLAVA I - INDUSTRIJSKI PROIZVODI Članak 2. Primjena
 • Odredbe ove Glave primjenjivat će se na industrijske proizvode podrijetlom iz jedne od Stranaka.
  
  2. Izraz "industrijski proizvodi" za potrebe ovoga Ugovora znači proizvode obuhvaćene u Poglavljima 25 do 97 Harmoniziranog sustava naziva i označavanja roba, izuzevši proizvode navedene u Prilogu I. ovog Ugovora.
  
  
  
  Članak 3. Osnovne carine
 • Osnovna carina za svaki proizvod na koju se primjenjuju postupne olakšice određene ovim Ugovorom, bit će carina po statusu najpovlaštenije nacije koja vrijedi na dan 01. siječnja 1998.
  
  
 • Ako se nakon stupanja na snagu ovoga Ugovora primijeni bilo kakvo smanjenje carina na erga omnes osnovi, posebice smanjenje koje proizlazi iz sporazuma o carinama sklopljenog slijedom GATT Urugvajskog kruga multilateralnih pregovora o trgovini, te će smanjene carine zamijeniti osnovne carine iz stavka 1. od dana od kojeg se takva smanjenja primjenjuju.
  
  
 • Smanjene carine obračunate sukladno stavku 2. zaokruživat će se na jednu decimalu.
  
  
 • Stranke će izvijestiti jedna drugu o svojim carinama.
  
  
  
  Članak 4. Uvozne carine
 • Stranke neće u međusobnoj trgovini uvoditi nove uvozne carine, od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.
  
  
 • Sve uvozne carine ukinut će se sukladno odredbama Protokola 1. ovoga Ugovora (u daljnjem tekstu "Protokol 1").
  
  
  
  Članak 5. Pristojbe jednakog učinka kao carine
 • Stranke u međunarodnoj trgovini neće uvoditi nove pristojbe s učinkom jednakim uvoznim carinama, od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.
 • Sve pristojbe s učinkom jednakim uvoznim carinama ukidaju se od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.
  Članak 6. Fiskalna davanja
  Odredbe članka 4. također će se primjenjivati na ostale uvozne pristojbe fiskalne naravi.
  Članak 7. Izvozne carine i pristojbe s jednakim učinkom
 • Stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nove izvozne carine ili pristojbe s jednakim učinkom od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.
  	
  
 • Sve izvozne carine ili pristojbe s jednakim učinkom ukidaju se od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.
  Članak 8. Količinska ograničenja uvoza i mjere s jednakim učinkom
 • Stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nova količinska ograničenja uvoza ili mjere s jednakim učinkom od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.
  
  
 • Sva količinska ograničenja uvoza i mjere s jednakim učinkom ukidaju se s danom stupanja na snagu ovog Ugovora.
  
  
  
  Članak 9. Količinska ograničenja izvoza i mjere s jednakim učinkom
 • Stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nova količinska ograničenja izvoza ili mjere s jednakim učinkom od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.
  
  
 • Sva količinska ograničenja izvoza i mjere s jednakim učinkom ukidaju se s danom stupanja na snagu ovog Ugovora , osim u slučajevima navedenim u Prilogu II. ovog Ugovora.
  
  
  
  Članak 10. Ukidanje tehničkih prepreka u trgovini
 • Prava i obveze Stranaka u pogledu tehničkih prepreka u trgovini uredit će se u skladu s odredbama WTO Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini.
  
  
 • Stranke će surađivati i razmjenjivati podatke na području normizacije, mjeriteljstva, ocjenjivanja sukladnosti i akreditacije, s ciljem smanjenja tehničkih prepreka u trgovini.
  
  
 • S ciljem ukidanja tehničkih prepreka i učinkovite provedbe ovog Ugovora, Stranke mogu na temelju istog, sklopiti ugovor o međusobnom priznavanju izvješća o ispitivanju, certifikata o sukladnosti i drugim dokumentima koji se neposredno ili posredno odnose na utvrđivanje sukladnosti proizvoda koji su predmet robne razmjene između potpisnica, a na temelju propisa važećih u državi uvoznici.
  GLAVA II - POLJOPRIVREDNI PROIZVODI Članak 11. Primjena
  1. Odredbe ove Glave primjenjivat će se na poljoprivredne proizvode podrijetlom iz jedne od Stranaka. 2. Izraz "poljoprivredni proizvodi" za potrebe ovoga Ugovora znači proizvode iz Poglavlja 1 do 24 Harmoniziranog sustava naziva i označavanja roba, te proizvode navedene u Prilogu I. ovog Ugovora.
  Članak 12. Razmjena koncesija
 • Stranke odobravaju jedna drugoj koncesije navedene u Protokolu 2. ovog Ugovora, (u daljnjem tekstu" Protokol 2 ") kao što je utvrđeno odredbama ovog Protokola te sukladno odredbama ove Glave.
  
  2. Uzimajući u obzir:
  - ulogu poljoprivrede u svojim gospodarstvima,
  - razvitak trgovine poljoprivrednim proizvodima među Strankama,
  - naročitu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda,
  - propise na području njihove poljoprivredne politike,
     - rezultate multilateralnih pregovora o trgovini u okviru WTO-a,
  
  	Stranke će ispitati unutar Zajedničkog odbora mogućnost odobravanja daljnjih međusobnih koncesija u trgovini poljoprivrednim proizvodima.
  
  
  
  Članak 13. Koncesije i poljoprivredna politika
 • Bez obzira na koncesije odobrene člankom 12.#clanak12 ovog Ugovora, odredbe ove Glave ni na koji način ne ograničavaju Strankama provedbu njihove poljoprivredne politike ili poduzimanje bilo kojih mjera sukladno toj politici uključujući i provedbu rezultata ugovora Urugvajskog kruga.
  
  
 • Stranke će obavještavati Zajednički odbor o promjenama u svojoj poljoprivrednoj politici ili mjerama koje bi mogle utjecati na uvjete trgovine poljoprivrednim proizvodima među njima. Na zahtjev bilo koje od Stranaka odmah će se održati konzultacije kako bi se ispitalo stanje.
  
  
  
  Članak 14. Posebne zaštitne mjere
  Bez obzira na ostale odredbe ovoga Ugovora, osobito članka 27.#clanak27 ovog Ugovora, te obzirom na posebnu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda, ako uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne Stranke za koje vrijede koncesije odobrene ovim Ugovorom, prouzroči ozbiljan poremećaj na tržištu druge Stranke, pogođena Stranka će odmah stupiti u konzultacije radi pronalaženja prikladnog rješenja. U očekivanju takvog rješenja pogođena Stranka može poduzimati mjere koje smatra potrebnima.
  Članak 15. Sanitarne i fitosanitarne mjere
 • Stranke će primjenjivati svoje propise u veterinarskim, fitosanitarnim i zdravstvenim područjima, poglavito u razmjeni informacija o zaraznim bolestima domaćih životinja, karantenskim bolestima, štetnicima i korovu kod biljaka, kao i usuglašavati slične dokumente o robnoj razmjeni i transportu roba, uzimajući pri tom u obzir Ugovor o suradnji na području veterinarstva koji je potpisan u Zagrebu, 13. rujna 1995. godine.
 • Stranke će primjenjivati svoje propise u veterinarskim, fitosanitanim i zdravstvenim područjima na nediskriminacijski način, te neće donositi nove mjere koje mogu imati učinak neopravdanog ograničavanja trgovine.
  
  
  
  
  
  GLAVA III - OPĆE ODREDBE Članak 16. Pravila o podrijetlu i suradnji u carinskim poslovima
 • Protokol 3. ovog Ugovora (u daljnjem tekstu "Protokol 3") utvrđuje pravila o podrijetlu te načine administrativne suradnje u svezi s njima.
  
  
 • Stranke će poduzet odgovarajuće mjere, uključujući i redoviti nadzor od strane Zajedničkog odbora te dogovore oko administrativne suradnje, radi osiguranja učinkovite i usklađene primjene odredaba Protokola 3. i članaka 3.#clanak3 do 9.#clanak9, 12.#clanak12, 17.#clanak17, 27.#clanak27, 28.#clanak28 i 29.#clanak29 ovoga Ugovora, te radi smanjenja, u najvećoj mogućoj mjeri, formalnosti u trgovini te radi postizanja obostrano zadovoljavajućih rješenja za sve poteškoće koje proizađu iz provedbe tih odredbi.
  
  
 • Protokol 4. ovog Ugovora (u daljnjem tekstu "Protokol 4") uređuje međusobnu pomoć i suradnju Carinskih uprava Stranaka.
  Članak 17. Unutarnje oporezivanje
 • Stranke će se suzdržati od svake mjere ili aktivnosti porezne naravi koja izravno ili neizravno stvara diskriminaciju među proizvodima podrijetlom iz Stranaka.
  
  
 • Proizvodi izvezeni na teritorij jedne od Stranaka ne mogu ostvariti veći povrat unutarnjeg poreza od onog koji je izravno ili neizravno propisan za njih.
  
  	
  
  Članak 18. Opća izuzeća
  Ovaj Ugovor ne isključuje zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili prometa roba u tranzitu iz razloga javnog morala, javnog reda ili javne sigurnosti; zaštite života i zdravlja ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti; zaštite intelektualnog vlasništva ili propisa koji se odnose na zlato i srebro ili očuvanje ograničenih prirodnih izvora, ako se takve mjere provode zajedno s ograničenjima domaće proizvodnje ili potrošnje. Takve zabrane ili ograničenja neće, međutim, biti sredstvo za samovoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine među Strankama.
  Članak 19. Sigurnosna izuzeća
  Odredbe ovog Ugovora ne sprečavaju Stranke u poduzimanju bilo koje odgovarajuće mjere nužne radi: a. zaštite informacija bitnih za sigurnost Stranaka; b. zaštite bitnih sigurnosnih interesa ili radi provedbe međunarodnih obveza ili nacionalnih politika: (i) u svezi s prometom oružja, streljiva i ratnog materijala, pod uvjetom da takve mjere ne pogoršavaju uvjete za konkurentnost proizvoda koji nisu namijenjeni isključivo za vojne svrhe, kao i u svezi s prometom drugim takvim robama, materijalima i uslugama izravno ili neizravno namijenjenima opskrbi vojske; ili (ii) u svezi s neširenjem bioloških i kemijskih oružja, nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih naprava; ili (iii) mjera poduzetih u vrijeme rata ili druge ozbiljne međunarodne napetosti.
  Članak 20. Državni monopoli
 • Stranke će postupno prilagođavati svaki državni monopol komercijalne naravi kako do kraja prijelaznog razdoblja iz članka 1.#clanak1 ovog Ugovora više ne bi bilo diskriminacije glede uvjeta nabavke i plasmana roba između fizičkih i pravnih osoba Stranaka. Stranke će izvještavati jedna drugu o mjerama poduzetim za postizanje tog cilja.
  
  
 • Odredbe ovog članka primjenjuju se na bilo koje tijelo putem kojega nadležna tijela Stranaka, pravno ili u praksi, izravno ili neizravno nadziru, određuju ili znatnije utječu na uvoz ili izvoz između Stranaka. Ove odredbe također se primjenjuju na monopole koje država prenese na druga tijela.
  
  
  
  Članak 21. Plaćanja
 • Za plaćanje u konvertibilnim valutama u svezi s trgovinom robama između Stranaka te za prijenose takvih plaćanja na teritorij Stranke u kojoj je sjedište vjerovnika neće biti nikakvih ograničenja.
  
  
 • Stranke će se suzdržati od bilo kakvih deviznih ili upravnih ograničenja za odobravanje, otplatu ili primanje kratkoročnih ili srednjoročnih kredita u svezi s trgovinom robama u kojoj sudjeluje osoba sa sjedištem u Strankama.
  
  
 • Bez obzira na odredbe stavka 2. ovog članka, sve mjere u svezi s tekućim plaćanjima glede kretanja roba bit će u skladu s uvjetima iz Članka VIII Statuta o Međunarodnog monetarnog fonda.
  
  
  
  Članak 22. Pravila konkurencije u poduzetništvu
 • Niže navedeno je u suprotnosti s valjanim funkcioniranjem ovoga Ugovora ukoliko može negativno utjecati na trgovinu među Strankama:
  
  a. svi ugovori između poduzetnika, odluke udruga poduzetnika ili dogovorno djelovanje poduzetnika kojemu je cilj ili učinak sprečavanje, ograničavanje ili ometanje konkurencije;
  
  b.	zlouporaba dominantnog položaja od strane jednog ili više poduzetnika na cijelom teritoriju Stranaka ili na njegovu znatnijem dijelu.
  
  
 • Odredbe stavka 1. ovog članka, primjenjuju se na aktivnosti svih poduzetnika, uključujući i javna poduzeća te poduzetnike kojima Stranke odobre posebna ili ekskluzivna prava. Poduzeća kojima su povjerene uslužne djelatnosti od općeg gospodarstvenog interesa ili ona koja su po svojoj naravi monopol koji ostvaruje prihod, podliježu odredbama stavka 1. ukoliko primjena tih mjera ne ometa provedbu, pravno ili u praksi, odgovarajućih javnih ovlasti koje su im dodijeljene.
  
  3. Za proizvode iz Glave II ovog Ugovora odredbe stavka 1. (a) neće se primjenjivati na one ugovore, odluke i aktivnosti koje čine sastavni dio ustroja nacionalnog tržišta.
  
  4. Ako neka od Stranaka smatra da je određena aktivnost u suprotnosti sa stavcima 1., 2. i 3. te ako takva aktivnost nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete za interese te Stranke ili materijalne štete za njezinu domaću industriju, ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 31. ovog Ugovora.
  
  
  
  Članak 23. Državna pomoć
 • Svaka pomoć odobrena od strane države koja je Stranka ovoga Ugovora ili iz državnih izvora u bilo kojemu obliku, koja ometa ili prijeti ometanjem konkurencije davanjem prednosti određenim poduzetnicima ili proizvodnji određenih roba, u suprotnosti je s pravilnim funkcioniranjem ovoga Ugovora ukoliko negativno utječe na trgovinu između Stranaka.
  
  
 • Odredbe stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se na proizvode iz Glave II, ovog Ugovora.
  
  
 • Zajednički će odbor, u roku od 3 godine od stupanja na snagu ovog Ugovora, usvojiti kriterije na temelju kojih će procjenjivati koje su aktivnosti u suprotnosti sa stavkom 1., kao i pravila za njihovu provedbu.
  
  
 • Stranke će međusobno osigurati transparentnost na području državne pomoći, između ostalog, putem godišnjih izvješća Zajedničkom odboru o ukupnom iznosu i raspodjeli dodijeljene pomoći, te će na zahtjev druge Stranke dostaviti informacije o programima pomoći i konkretnim pojedinačnim slučajevima državne pomoći.
  
  
 • Ako neka od Stranaka smatra da je određena aktivnost, uključujući one u poljoprivredi:
  
  - u suprotnosti s odredbama stavka 1. te nije odgovarajuće riješena provedbenim pravilima iz stavka 3., ili
  
  - u nedostatku takvih pravila iz stavka 3., nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete interesima te Stranke ili materijalne štete za njezinu domaću industriju.
  
  ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s odredbama navedenim u članku 31.#clanak31 ovog Ugovora.
  
  
 • Takve odgovarajuće mjere mogu se poduzeti jedino u skladu s postupcima i pod uvjetima utvrđenim GATT-om 1994. i WTO-om bilo kojim drugim odnosnim instrumentima dogovorenim na osnovi istih, koji su primijenjeni među Strankama.
  
  
  
  Članak 24. Javne nabave
  1. Stranke smatraju liberalizaciju svojega tržišta javnih nabava jednim od ciljeva ovoga Ugovora. 2. Stranke će postupno prilagođavati svoje propise, uvjete i postupke s ciljem da se dobavljačima druge Stranke najkasnije do kraja prijelaznog razdoblja odobri pristup postupcima za dodjelu ugovora na njihovim tržištima javnih nabava, uzimajući u obzir odredbe WTO Sporazuma o nabavama vlada. 3. Zajednički će odbor provjeravati razvitak prilika u svezi s postizanjem ciljeva iz ovog članka radi osiguravanja slobodnog pristupa, transparentnosti i uzajamnog otvaranja njihovih tržišta javnih nabava. 4. Stranke će nastojati pristupiti odgovarajućim Ugovorima dogovorenim pod okriljem GATT-a 1994. i WTO-a.
  Članak 25. Zaštita intelektualnog vlasništva
 • Stranke će odobriti i osigurati zaštitu prava intelektualnog vlasništva bez diskriminacije, uključujući mjere za odobravanje i provedbu takvih prava, kao i u slučaju kršenja istih. Zaštita će se postupno poboljšavati kako bi do kraja prijelaznog razdoblja postigla razinu koja će odgovarati bitnim standardima multilateralnih sporazuma navedenih u Prilog III ovog Ugovora.
  
  
 • Za potrebe ovoga Ugovora izraz "zaštita intelektualnog vlasništva" uključuje prije svega zaštitu autorskih i srodnih prava, uključujući kompjuterske programe i baze podataka, robnih i uslužnih žigova, zemljopisnih oznaka uključujući oznake podrijetla, patenata, industrijskog oblikovanja, novih biljnih vrsta, topografija integriranih krugova, kao i neobjavljene podatke.
  
  
  
  Članak 26. Damping
  Ako jedna od Stranaka smatra da u trgovinskim odnosima iz ovoga Ugovora dolazi do dampinga u smislu članka VI GATT-a 1994, ista može poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih aktivnosti sukladno WTO Sporazumu o primjeni članka VI GATT-a 1994 pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 31.#clanak31 ovog Ugovora.
  Članak 27. Opce zaštitne mjere
  Kad se bilo koji proizvod uvozi u tako povećanim količinama i pod uvjetima koji nanose ili prijete nanošenjem: (a) ozbiljne štete za domaće proizvođače sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na području Stranke uvoznice, ili (b) ozbiljnih poremećaja u bilo kojem povezanom sektoru gospodarstva, ili poteškoća koje bi mogle dovesti do ozbiljnog pogoršanja gospodarskog stanja u određenom području; Stranka na koju se to odnosi može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 31.#clanak31 ovog Ugovora.
  Članak 28. Strukturno prilagođavanje
 • Bilo koja od Stranaka može poduzeti iznimne mjere ograničenog trajanja koje nisu u skladu sa člankom 4.#clanak4 ovog Ugovora, u obliku povećanih carina.
  
  
 • Te mjere mogu se odnositi samo na industrije u početnoj fazi razvitka ili na određene sektore koji su u procesu restrukturiranja ili onima koji se suočavaju s ozbiljnim teškoćama, osobito tamo gdje te poteškoće stvaraju značajne socijalne probleme.
  
  
 • Uvozne carine primijenjene u jednoj od Stranaka na proizvode podrijetlom iz druge Stranke na osnovi mjera iz stavaka 1. i 2. ovog članka neće prelaziti 25% ad valorem, te će zadržati element povlastice glede carinske stope za proizvode podrijetlom iz druge Stranke. Ukupna vrijednost uvoza proizvoda na koje se odnose te mjere neće premašivati 15% od ukupnog uvoza industrijskih proizvoda iz druge Stranke navedenih u Glavi I ovog Ugovora tijekom zadnje godine za koju su dostupni statistički podaci.
  
  
 • Ove mjere primjenjivat će se ne dulje od prijelaznog razdoblja određenog u članku 1.#clanak1 stavak 1. ovog Ugovora. Najkasnije će se prestati primjenjivati 1. siječnja 2001. godine.
  
  
 • Pogođena Stranka obavijestiti će drugu Stranku o svim iznimnim mjerama koje namjerava poduzeti te će se na zahtjev druge Stranke hitno održati konzultacije unutar Zajedničkog odbora o tim mjerama i područjima na koje se one odnose. Kod poduzimanja takvih mjera pogođena Stranka dostavit će Zajedničkom odboru vremenski raspored ukidanja carina uvedenih na osnovu ovog članka. Taj raspored obuhvatit će postupno ukidanje tih carina najkasnije dvije godine nakon njihova uvođenja, po jednakim godišnjim stopama. Zajednički odbor može donijeti odluku o drugačijem vremenskom rasporedu.
  
  
  
  Članak 29. Ponovni izvoz i ozbiljna nestašica
  Kad postupanje sukladno odredbama članaka 7.#clanak7 i 9.#clanak9 ovog Ugovora dovodi do:
 • ponovnog izvoza u neku treću zemlju za koju u Stranki izvoznici glede nekog proizvoda postoje izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere ili pristojbe koje imaju jednak učinak; ili
  
  
 • ozbiljne nestašice ili prijetnje nestašicom proizvoda koji je bitan za Stranku izvoznicu;
  
  te kad gore navedena stanja dovedu ili će vjerojatno dovesti do većih poteškoća za Stranku izvoznicu, ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 31.#clanak31 ovog Ugovora.
  
  
  
  Članak 30. Izvršenje obveza
 • Stranke će poduzeti sve opće ili posebne mjere potrebne za ispunjenje njihovih obveza iz ovog Ugovora. Pobrinut će se o tome da budu postignuti svi ciljevi navedeni u ovom Ugovoru.
  
  
 • Ako jedna Stranka smatra da druga Stranka nije ispunila neku svoju obvezu iz ovoga Ugovora, ta Stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 31.#clanak31 ovog Ugovora.
  Članak 31. Postupak za primjenu zaštitnih mjera
 • Prije pokretanja postupka za primjenu zaštitnih mjera određenih u sljedećim stavcima ovoga članka Stranke će nastojati riješiti sve međusobne nesuglasice izravnim konzultacijama.
  
  
 • U slučaju da neka od Stranaka uvoz proizvoda koji bi mogao prouzročiti stanje navedeno u članku 27.#clanak27 ovog Ugovora podvrgne upravnom postupku sa svrhom brzog pribavljanja informacija o kretanju robnih tokova, o tome će izvijestiti drugu Stranku.
  
  
 • Bez obzira na stavak 7. ovog članka, Stranka koja namjerava pribjeći zaštitnim mjerama odmah će o tome izvijestiti pisanim putem drugu Stranku i dostaviti joj sve informacije s tim u svezi. Stranke će bez odgode održati konzultacije unutar Zajedničkog odbora radi pronalaženja rješenja prihvatljivog za Stranke.
  
  
 • (a) Glede članaka 26.#clanak26, 27.#clanak27 i 29.#clanak29 Ovog Ugovora, Zajednički će odbor ispitati slučaj ili stanje te može donijeti svaku potrebnu odluku za okončanje poteškoća o kojima ga izvijesti pogođena Stranka. Ako odluka izostane u roku od 30 dana od dana upućivanja predmeta Zajedničkom odboru, odnosna Stranka može usvojiti potrebne mjere za poboljšanje stanja.
  
  (b) Glede članka 30.#clanak30 ovog Ugovora, pogođena Stranka može poduzeti odgovarajuće mjere nakon obavljenih konzultacija ili isteka roka od tri mjeseca od dana prve pisane obavijesti drugoj Stranki.
  
  (c) Glede članaka 22.#clanak22 i 23.#clanak23 ovog Ugovora, odnosna Stranka pružit će Zajedničkom odboru svu potrebnu pomoć za ispitivanje slučaja te će tamo gdje treba ukinuti spornu praksu. Ako Stranka ne prekine sa spornom praksom u roku koji odredi Zajednički odbor, ili ako Zajednički odbor ne postigne suglasnost u roku od trideset radnih dana o predmetu koji mu je upućen, pogođena Stranka može usvojiti odgovarajuće mjere radi rješavanja teškoća proizašlih iz sporne prakse.
  
  
 • O poduzetim zaštitnim mjerama odmah se izvješćuje druga Stranka. Opseg i trajanje mjera ograničavaju se na najnužnije za poboljšanje stanja koje je dovelo do njihove primjene, te neće premašivati štetu prouzročenu spornom praksom ili poteškoćom. Prednost imaju mjere koje najmanje remete provedbu ovoga Ugovora. Mjere koje poduzima Stranka protiv nekog djela ili propusta druge Stranke mogu utjecati isključivo na trgovinu s tom strankom.
  
  
 • Poduzete zaštitne mjere bit će predmetom povremenih konzultacija u Zajedničkom odboru radi njihova što skorijeg ublažavanja ili ukidanja kad stanje više ne bude opravdavalo njihovo postojanje.
  
  
 • Ako je zbog izvanrednih okolnosti koje zahtijevaju hitno djelovanje nemoguće prethodno proučiti predmet, pogođena Stranka može u slučajevima iz članaka 26.#clanak26, 27.#clanak27 i 29.#clanak29 ovog Ugovora smjesta primjenjivati privremene mjere nužne za poboljšanje stanja. O tim mjerama bez odgode će izvijestiti drugu Stranku te će Stranke čim prije obaviti konzultacije unutar Zajedničkog odbora.
  
  
  
  Članak 32. Poteškoće u svezi s platnom bilancom
 • Stranke će nastojati izbjeći uvođenje mjera ograničenja, uključujući mjere koje se odnose na uvoz zbog poteškoća u svezi s platnom bilancom.
  
  
 • Kad jedna od Stranaka ima ozbiljnih teškoća s platnom bilancom ili joj to neposredno prijeti, ista može sukladno odgovarajućim odredbama GATT-a 1994 i WTO-a uvesti restriktivne mjere, uključujući mjere koje se odnose na uvoz, koje će biti ograničenog trajanja i neće prelaziti ono što je nužno za poboljšanje stanja platne bilance. Te mjere postupno će se ublažavati s poboljšanjem stanja platne bilance te će se ukinuti kad stanje više ne bude opravdavalo njihovo postojanje. Odnosna Stranka odmah će o njihovu uvođenju i, gdje je to moguće, o vremenskom rasporedu njihova postupnog ukidanja izvijestiti drugu Stranku.
  
  
  
  Članak 33. Razvojna klauzula
 • Kad jedna Stranka smatra da bi u interesu gospodarstava Stranaka bilo korisno razviti i produbiti odnose uspostavljene ovim Ugovorom njihovim proširenjem na područja koja nisu obuhvaćena ovim Ugovorom, uputit će drugoj Stranci obrazložen zahtjev. Stranke mogu dati naputak Zajedničkom odboru da ispita takav zahtjev i tamo gdje je to opravdano, daje svoje preporuke, osobito radi započinjanja pregovora.
  
  
 • Ugovori koji proizađu iz postupka spomenutog u stavku 1. podliježu ratifikaciji ili potvrđivanju Stranaka u skladu s njihovim unutarnjim zakonodavstvom.
  Članak 34. Zajednički odbor
 • Ovime se osniva Zajednički odbor sastavljen od predstavnika Stranaka.
  
  
 • Zajednički odbor nadzire i upravlja provedbom ovoga Ugovora.
  
  
 • U svrhu pravilne provedbe ovoga Ugovora, Stranke će razmjenjivati informacije, te će na zahtjev bilo koje od Stranaka, obavljati konzultacije unutar Zajedničkog odbora. Zajednički odbor stalno će razmatrati mogućnost daljnjeg uklanjanja prepreka trgovini među Strankama.
  
  
 • Zajednički odbor može donositi odluke u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom. U ostalim slučajevima Zajednički odbor može davati preporuke.
  
  
  
  Članak 35. Postupci Zajedničkog odbora
 • U svrhu pravilne provedbe ovoga Ugovora Zajednički odbor sastajat će se kad god to bude potrebno, a najmanje jednom godišnje. Svaka od Stranaka može zahtijevati održavanje sastanka.
  
  
 • Zajednički odbor postupat će na temelju konsenzusa.
  
  
 • Ako predstavnik neke od Stranaka u Zajedničkom odboru prihvati neku odluku uz rezervu ispunjenja unutarnjih zakonskih uvjeta, ta odluka stupa na snagu ako ne sadrži neki kasniji datum, na dan primitka pisane obavijesti o ispunjenju takvih uvjeta.
  
  
 • Za potrebe ovoga Ugovora Zajednički odbor usvojit će svoj Poslovnik koji će između ostaloga sadržavati odredbe o sazivanju sastanaka te određivanju predsjedavajućeg i trajanja njegovog mandata.
  
  
 • Zajednički odbor može donijeti odluku o osnivanju pododbora i radnih skupina za koje smatra da su mu potrebni kao pomoć u izvršavanju njegovih zadaća.
  Članak 36. Usluge i ulaganja
 • Stranke su svjesne povećanog značenja pojedinih područja, kao što su usluge i ulaganja. Ulažući napor u postupni razvoj i proširenje njihove suradnje, posebno u kontekstu europskih integracija, Stranke će surađivati s ciljem postizanja postupne liberalizacije i uzajamnog otvaranja tržišta za ulaganje i trgovinu uslugama, uzimajući u obzir relevantne odredbe Općeg sporazuma o trgovini uslugama.
  
  
 • Stranke će unutar Zajedničkog odbora, raspravljati o mogućnostima proširenja trgovinskih odnosa na područjima izravnih stranih ulaganja i trgovine uslugama.
  
  
  Članak 37. Carinske unije, zone slobodne trgovine i malogranična trgovina
  Ovaj Ugovor neće priječiti održavanje ili uspostavu carinskih unija, zona slobodne trgovine zona ili sporazuma o pograničnoj trgovini u mjeri u kojoj isti ne utječu negativno na trgovinski režim među Strankama, te osobito na odredbe u svezi s propisima o podrijetlu robe predviđene ovim Ugovorom.
  Članak 38. Prilozi, protokoli, izmjene i dopune
 • Prilozi i Protokoli ovoga Ugovora su njegovi sastavni dijelovi. Zajednički odbor može odlučiti o izmjenama i dopunama Priloga i Protokola ovog Ugovora sukladno odredbama članka 35.#clanak35 stavka 3. ovog Ugovora.
  
  
 • Izmjene i dopune ovog Ugovora osim onih u skladu sa člankom 34. stavkom 4. koje odobrava Zajednički odbor, bit će predloženi na prihvaćanje drugoj stranki i stupit će na snagu ako ih prihvate obje Stranke.
  
  
  
  Članak 39. Stupanje na snagu
  Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon dana kada Stranke obavijeste jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom Stranaka za njegovo stupanje na snagu.
  Članak 40. Privremena primjena
  Ovaj se Ugovor privremeno primjenjuje od 1. siječnja 1998. godine.
  Članak 41. Rok važenja i otkazivanje
  Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka od Stranaka može otkazati ovaj Ugovor putem pisane obavijesti diplomatskim putem drugoj Stranki. Otkazivanje stupa na snagu prvog dana sedmog mjeseca nakon dana na koji je druga Stranka primila pisanu obavijest. U POTVRDU TOGA niže potpisani propisno ovlašteni opunomoćenici potpisali su ovaj Ugovor. Sastavljeno u Zagrebu dana 12. prosinca 1997. godine, u dva izvornika, na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju neslaganja u tumačenju prevladat će engleski tekst. Za Republiku Hrvatsku Za Republiku Sloveniju mr. Zlatko Mateša, v.r. dr. Janez Drnovšek, v.r. Predsjednik Vlade Republike Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Slovenije

  ZAPISNIK O SUGLASNOSTI

 • Stranke izražavaju svoju spremnost da u okviru Zajedničkog odbora ispitaju mogućnost dodjele bilo kojih koncesija koje dodjeljuju ili budu dodjeljivali trećim državama s kojima su potpisale Ugovor o slobodnoj trgovini ili drugi sličan Ugovor na koji se članak XXIV GATT-a odnosi.

  
  
 • U svezi članka 3.#clanak3 stavka 2. ovog Ugovora, Stranke su suglasne da će smanjenje carina koje su posljedica ukidanja carina za određeno vrijeme, nadomjestiti osnovnim carinama samo za vrijeme trajanja privremenog ukidanja i da će kod svakog djelomičnog ukidanja carina među Strankama biti sačuvan preferencijalni odnos.
 • Stranke će primjenjivati automatske dozvole koje neće negativno utjecati na razvoj međusobne trgovine i bit će u skladu s odredbama GATT-a 1994. Stranke su suglasne da se članak 9. ne primjenjuje kada bi se mjere, određene tim člankom zahtijevale radi izvršavanja međunarodnih obveza.
 • Pri izradi kriterija i pravila u članku 23.#clanak23 stavak 3. ovog Ugovora Stranke će:
   - težiti ostvarenju najveće moguće sukladnosti s odgovarajućim kriterijima i pravilima sukladno Ugovorima o pridruženom članstvu između svake od Stranaka ovog Ugovora i Europskih Zajednica
  
  - odrediti uvjete i/ili stanja kad mogu vrijediti privremena odstupanja od odredaba stavka 1.,
  
  - razmotriti uvjete pod kojima se mogu poduzeti radnje protiv mjera državne pomoći;
  
 • Stranke priznaju sve veći značaj trgovine uslugama. Pri postupnom razvijanju i proširenju suradnje, Stranke će težiti da dostignu potpunu liberalizaciju i uzajamno otvaranje tržišta u trgovini uslugama. Stranke će razmotriti takvu suradnju u okviru Zajedničkog odbora i nastavit će razvijati i produbljivati odnose uspostavljene ovim Ugovorom.
  
  
 • Stranke smatraju da je moguće predvidjeti arbitražni postupak za sporove koji se ne mogu riješiti konzultacijama među Strankama ili putem Zajedničkog odbora. Ovakvu mogućnost moguće je razmotriti u okviru Zajedničkog odbora.
  
  
  

  PRILOG I

  • (iz članka 2. i članka 11.)
  
  
  Tarifni Broj		                    Opis proizvoda
  
  	3502			albumini (uključujući koncentrate od dvije ili
  					više bjelančevina surutke, koji sadrže po 
  					masi više od 80% bjelančevina surutke, 
  					računato na suhu tvar), albuminati i ostali 
  					albuminski derivati
  • PRILOG II
  
  
  • (iz stavka 2. članka 9.)
  
  Republika Hrvatska ukinut će, najkasnije do 1. siječnja 2001. godine, količinska ograničenja na izvoz sljedećih proizvoda:
  
  
  
  Tarifni broj
  
  Tarifna oznaka
  
  Opis proizvoda
  
  27.09
  
  2709.00
  
  Nafta i ulja dobiveni od bitumenskih minerala, sirovi
  
  2709.001
  
  --- nafta
  
  27.11
  
  Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici:
  
  2711.2
  
  -u plinovitom stanju
  
  2711.21
  
  --- prirodni plin
  
  41.01
  
  Sirove krupne i sitne goveđe kože i kože kopitara (svježe ili soljene, sušene, piklane ili drukčije konzervirane, ali koje nisu štavljene, pergamentno obrađene niti dalje obrađivane) s dlakom ili bez dlake cijepane ili necijepane
  
  41.02
  
  Sirove ovčje i janječe kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane ali neštavljene, pergamentno ili transparentno neobrađene, niti drukčije dalje obrađivane), s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane, osim isključenih napomenom 1.c) uz ovo poglavlje
  
  41.04
  
  ?tavljene goveđe kože i kože kopitara, bez dlake, osim štavljene kože iz tar. br. 41.08 i 41.09
  
  44.01
  
  Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične čestice; drvna pilovina, otpaci i ostaci drva, aglomerirani ili neaglomerirani u oblicama, briketima, peletama ili u sličnim oblicima:
  
  4401.10 
  
  - Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima
  
  44.03
  
  Neobrađeno drvo , s korom ili bez kore ili okresano ili grubo neobrađeno (učetvoreno)
  
  4403.10
  
  - zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima
  
  4403.20
  
  - ostalo , od crnogorice
  
  4403.201
  
  --- od egzotične crnogorice
  
  4403.202
  
  --- trupci za rezanje i za furnir od drugog crnogoričnog drva
  
  4403.203
  
  --- celulozno
  
  4403.204
  
  --- stupovi za vodove, neimpregnirani
  
  4403.209
  
  --- ostalo
  
  4403.9
  
  - ostalo
  
  4403.91
  
  -- hrastovo (Quercus spp)
  
  4403.911
  
  --- trupci za rezanje i furnir
  
  4403.912
  
  --- celulozno
  
  4403.919
  
  --- ostalo
  
  4403.92
  
  -- bukovo (Fagus spp)
  
  4403.921
  
  --- za rezanje i furnir
  
  4403.922
  
  --- celulozno
  
  4403.929
  
  --- ostalo
  
  4403.99
  
  --- ostalo:
  
  4403.991
  
  --- trupci za rezanje od ostale tvrde bjelogorice:
  
  4403.9911
  
  --- trupci za rezanje i furnir od oraha
  
  4403.9919
  
  --- ostali
  
  4403.992
  
  --- celulozno drvo od ostale tvrde bjelogorice
  
  4403.993
  
  --- trupci za rezanje i za furnir od topole
  
  4403.994
  
  --- celulozno drvo od topole
  
  4403.995
  
  --- trupci za rezanje i za furnir od ostale meke bjelogorice
  
  4403.996
  
  --- celulozno drvo od ostale meke bjelogorice
  
  4403.999
  
  --- ostalo
  
  47.07
  
  Papir i karton namijenjeni ponovnoj preradi (reciklaži)
  
  4707.10
  
  - nebijeljeni kraft-papir ili valoviti papir ili karton
  
  4707.20
  
  - papir ili karton dobiven uglavnom od bijeljene kemijske celuloze, neobojen u masi
  
  4707.30
  
  - papir ili karton dobiven uglavnom od drvenjače (novine, časopisi i slični tiskani materijali):
  
  4707.301
  
  --- novinski otpaci i ostaci
  
  4707.90
  
  - ostalo, uključujući nesortirane otpatke i ostatke
  
  70.01
  
  7001.00
  
  Staklene krhotine i ostali stakleni otpaci, staklo u masi
  
  7001.002
  
  --- ostalo staklo u masi
  

  PRILOG III

  • (iz stavka 1. članka 25.)
  
  

  O INTELEKTUALNOM VLASNI?TVU

 • Stranka koja nije potpisnica jednog ili više niže navedenih multilateralnih ugovora, pristupit će u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Ugovora, sljedećim konvencijama:
  
  
  • - WTO Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS Sporazum);
  
  
  • - Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju od 26. listopada 1961 (Rimska konvencija);
  
  
  • - Konvencija za zaštitu proizvođača fonograma od nedozvoljenog presnimavanja njihovih fonograma (Ženeva, 1971);
  
  
  • - Protokol u odnosu na Madridski sporazum o međunarodnom registriranju žigova (Madrid, 1989);
  
  
  • - Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizma za postupak patentiranja (Budimpešta, 1977);
  
  - Međunarodna konvencija o zaštiti novih biljnih vrsta (UPOV, Ženeva, 1991).
  
  
  • 2. Stranke potvrđuju značaj koji pripisuju obvezama koje proizlaze iz sljedećih multilateralnih konvencija:
  
  
  • - Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela od 9. rujna 1971. (Pariški dokument, 1971);
  • - Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva od 20. ožujka 1996. (Stockholmski dokument, 1967)
  • - Ugovor o patentnoj suradnji (Washington, 1970. godine, izmijenjen i dopunjen 1979. i izmijenjen 1984. godine)

  PROTOKOL 1.

  • (iz stavka 2. članka 4)
  
  
  

  UKIDANJE UVOZNIH CARINA IZMEĐU REPUBLIKE SLOVENIJE

  I REPUBLIKE HRVATSKE

 • Uvozne carine, koje se primjenjuju u Republici Hrvatskoj za proizvode podrijetlom iz Republike Slovenije, navedene u Prilogu A, ovog Protokola, postupno će se smanjivati u skladu s sljedećim vremenskim rasporedom:
  
  - 1. siječnja 1998. - na 70% od osnovne carine,
  - 1. siječnja 1999. - na 40% od osnovne carine, 
  - 1. siječnja 2000. - carine se u potpunosti ukidaju.
  
  2. Uvozne carine koje se primjenjuju u Republici Hrvatskoj za proizvode podrijetlom iz Republike Slovenije, navedene u Prilogu B ovog Protokola, postupno će se smanjivati u skladu s sljedećim vremenskim rasporedom:
  
  - 1. siječnja 1998. - na 80% od osnovne carine,
  - 1. siječnja 1999. - na 60% od osnovne carine,
  - 1. siječnja 2000. - na 40% od osnovne carine,
  - 1. siječnja 2001. - carine se u potpunosti ukidaju.
  
  3. Uvozne carine, koje se primjenjuju u Republici Sloveniji za proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske, navedene u Prilogu C ovog Protokola, postupno će se smanjivati u skladu s slijedećim vremenskim rasporedom:
  
  - 1. siječnja 1998. - na 70% od osnovne carine,
  - 1. siječnja 1999. - na 40% od osnovne carine, 
  - 1. siječnja 2000. - carine se u potpunosti ukidaju.
  
  4. Uvozne carine, koje se primjenjuju u Republici Sloveniji za proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske, navedene u Prilogu D ovog Protokola, postupno će se smanjivati u skladu s sljedećim vremenskim rasporedom:
  
  - 1. siječnja 1998. - na 80% od osnovne carine,
  - 1. siječnja 1999. - na 60% od osnovne carine,
  - 1. siječnja 2000. - na 40% od osnovne carine,
  - 1. siječnja 2001. - carine se u potpunosti ukidaju.
  
  5. Uvozne carine, koje se primjenjuju u Republici Sloveniji za proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske, navedene u Prilogu E ovog Protokola, bit će u 1998 godini i 1999 godini smanjene na razinu određenu u tom Prilogu i ukinute 1. siječnja 2000. godine.
  
  6. Od dana stupanja ovog Ugovora na snagu, za sve proizvode osim onih koji su navedeni u Prilozima A, B, C, D i E ovog Protokola, a podrijetlom su iz Republike Hrvatske odnosno Republike Slovenije, ukidaju se carine kada se uvoze u Republiku Hrvatsku odnosno Republiku Sloveniju.
  
  
  PRILOG A PROTOKOLA 1.
  2523 29 4421 90 6405 90 8481 80 2715 009 4802 52 2 6807 10 8516 10 3208 10 4802 52 3 7213 10 8516 60 3208 20 4802 52 4 7213 91 8703 22 3208 90 4802 52 9 7307 19 8712 00 3209 10 4805 22 1 7307 92 9028 30 3214 90 4805 29 1 7307 99 9403 10 3402 20 4805 29 9 7308 30 9403 30 3402 90 4805 30 7308 90 9403 40 3917 21 4805 60 7309 00 9403 50 3917 23 4805 70 7310 10 9403 60 3917 29 4811 10 7310 21 9403 90 1 3917 32 4811 21 7310 29 9403 90 2 3917 39 4811 39 7314 31 9404 29 3918 10 4814 20 7314 39 9405 40 3918 90 4818 10 7314 41 3919 90 4818 20 7318 12 3920 10 4818 30 7318 13 3920 42 4818 40 7318 14 3921 11 4819 30 7318 15 3921 12 4819 40 7318 16 3921 13 4819 50 9 7318 19 3921 19 4820 10 7318 29 3921 90 4822 10 7321 11 3922 10 4823 11 7321 81 3922 20 4823 51 7324 21 3922 90 4823 60 7324 90 3923 10 4901 10 8302 41 3923 21 4901 91 8311 10 3923 29 4901 99 8311 20 3923 90 9 6403 19 8403 10 3924 90 6403 30 8418 10 3925 20 6403 59 8418 21 3925 30 6403 91 8418 29 3925 90 6403 99 8450 11 3926 90 9 6404 11 8481 10 4418 10 6404 19 8481 30 4418 20 6405 10 8481 40
  PRILOG B PROTOKOLA 1.
  4808 10 4819 10 4819 20 9 4819 50 1 4822 90 1 4822 90 9 7214 20 1 7214 99 1 7217 10 1 7217 10 9 7306 30 7306 60 7306 90 7314 20 7604 10 7604 21 7604 29 7605 11 7605 19 7605 21 7605 29 7606 11 7606 12 7606 91 7606 92 7607 11 7607 19 7607 20 7608 10 7608 20 7610 10 7610 90 7616 99 8309 90 8507 10 8507 20
  PRILOG C PROTOKOLA 1.
  2836 50 4814 10 8516 60 3208 10 4821 8525 20 3208 20 4823 11 8536 10 3208 90 4823 51 8536 20 3209 10 6403 19 8536 50 3210 6403 30 9028 30 3214 90 6403 59 9403 10 3402 20 6403 91 9403 40 3402 90 6403 99 9404 29 3824 90 6404 11 9405 40 3917 21 6404 19 3917 22 6405 10 3917 23 6405 90 3917 29 7113 11 3917 31 7113 19 3917 32 7213 10 3917 33 7213 20 3917 39 7213 91 3918 10 7217 10 3921 11 7308 30 3921 13 7308 90 3921 90 7314 20 3922 10 7318 29 3922 90 7321 11 3923 10 7604 29 90 3923 21 8415 10 3923 29 8415 81 3923 90 90 8418 10 3925 20 8418 21 3925 30 8418 29 3925 90 8501 52 3926 90 9 8501 61 4418 10 8504 40 4418 20 8507 10 4421 90 8507 20 4811 21 8516 10
  PRILOG D PROTOKOLA 1.
  2523 29 7306 60 2715 7306 90 3403 19 7604 10 3810 90 7604 21 3920 10 7604 29 10 3920 20 7605 11 3920 69 7605 19 3920 71 7605 21 3921 19 7605 29 4808 10 7606 11 4809 20 7606 12 4810 91 7606 91 4811 39 7606 92 4811 90 7607 11 4819 10 7607 19 4819 20 7607 20 7214 10 7608 10 7214 20 7608 20 7214 91 7610 10 7215 50 7610 90 90 7215 90 7616 99 7222 11 7905 7222 19 8309 90 7222 20 8311 10 7222 30 8311 20 7223 8515 80 7227 10 9018 41 7227 20 9018 49 7227 90 9025 80 7228 10 9105 19 7228 20 9105 29 7228 30 7228 40 7228 50 7228 60 7306 30
  PRILOG E PROTOKOLA 1.
  Stopa carine (%) Tarifni broj Godina Godina 1998. 1999. 2710 00 27 0 3 1.5 2710 00 29 0 3 1.5 2710 00 36 0 3 1.5 2710 00 66 0 3 1.5 2710 00 67 0 3 1.5 2710 00 68 0 3 1.5 2710 00 74 1 1.5 0.75 2710 00 74 9 1.5 0.75 2710 00 76 0 3.9 1.95 2710 00 77 0 4.8 2.4 PROTOKOL 2.
 • Proizvodi podrijetlom iz Republike Slovenije navedeni u Prilogu A ovog Protokola uvozit će se u Republiku Hrvatsku pod uvjetima navedenim u tom Prilogu.
  
  
 • Proizvodi podrijetlom iz Republike Hrvatske navedeni u Prilogu B ovog Protokola uvozit će se u Republiku Sloveniju pod uvjetima navedenim u tom Prilogu.
  Prilog A protokolu 2.
  Tarifni broj
  Carinska stopa (%)
  Količina (tone)
  0201
  
  1
  500
  0203
  
  10
  100
  0206
  
  1
  20
  0207
  
  1
  300
  0209
  
  1
  20
  0210
  
  1
  100
  0401.109, 209,309
  0401.2011
  0401.2012
  
  1 5 5
  12500 500 500
  0402
  
  7
  250
  0403
  
  7
  200
  0405
  
  7
  100
  0406 od čega
  0406.90
  
  5
  650 350
  0409
  
  1
  20
  0701.90
  
  1
  1000
  0808.101
  
  1
  6000
  0808.202
  
  1
  500
  0810.103
  
  1
  250
  1101
  
  1
  500
  1103.11
  
  1
  150
  1103.13
  
  1
  100
  1515.29
  
  1
  300
  1601
  
  10
  1350
  1602 od čega
  1602.30
  
  10
  900 350
  1604.13
  
  1
  100
  1604.20
  
  1
  50
  1704.10
  1704.90
  
  1 1
  100 250
  1806
  
  1
  450
  1901
  
  1
  300
  1902
  
  10
  600
  1904.10
  
  1
  50
  1905.30
  1905.40
  1905.90
  
  1 1 1
  700 200 100
  2001
  
  1
  300
  2002.90
  
  1
  150
  2003.10
  
  1
  20
  2005.20
  
  1
  30
  2005.70
  
  1
  20
  2005.90
  
  1
  100
  2007.99
  
  1
  100
  2008.60
  
  1
  50
  2009
  2009.70
  2009.80
  2009.90
  
  1
  1100
  2102
  
  1
  500
  2103.30
  
  1
  50
  2103.904
  
  1
  600
  2104.10
  
  1
  250
  2105
  
  1
  500
  2106.90
  
  1
  1000
  2201.10
  
  1
  3500
  2202.10
  
  1
  4500
  2202.90
  
  1
  1000
  2203
  
  1
  6000
  2204.10
  2204.21
  2204.29
  
  1 1 1
  50 800 800
  2208.90
  
  1
  200
  1. Proizvod se neće uvoziti u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 01.10 do 31.12.
  2. Proizvod se neće uvoziti u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 01.10 do 31.12.
  3. Proizvod se neće uvoziti u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 15.05 do 30.06.
  4. Od čega 300 tona majoneze, a 300 tona ostalo. 
  
  Prilog B Protokolu 2.
  Tarifni broj
  Carinska stopa (%)
  Količina (tone)
  0201
  
  1
  100
  0203
  
  10
  100
  0206
  
  1
  20
  0207
  
  1
  200
  0210
  
  1
  100
  0401.2011
  0401.2091
  
  5 5
  500 500
  0402
  
  7
  50
  0403
  
  7
  200
  0405
  
  7
  100
  0406.20
  0406.30
  0406.40
  0406.90
  
  5 5 5 5
  50 300 100 200
  0701.90
  
  1
  1000
  0707
  
  1
  350
  0709.51
  
  1
  15
  0709.60
  
  1
  200
  0805.20
  
  1
  1000
  0808.10
  
  1
  1000
  0810.101
  
  1
  250
  1001.90
  
  1
  6500
  1005.90
  
  1
  28000
  1101
  
  1
  500
  1103.11
  
  1
  150
  1103.13
  
  1
  100
  1517.10
  
  1
  1000
  1601
  
  10
  50
  1602
  
  10
  1400
  1604.13
  
  1
  100
  1604.20
  
  1
  50
  1704.90
  
  1
  350
  1806
  
  1
  450
  1901 od čega
  1901.10
  
  1
  700 400
  1902
  
  10
  150
  1904.10
  
  1
  50
  1905.30
  1905.90
  
  1 1
  700 300
  2001
  
  1
  300
  2002.90
  
  1
  150
  2003.10
  
  1
  20
  2005.20
  
  1
  30
  2005.70
  
  1
  20
  2005.90
  
  1
  100
  2007.99
  
  1
  100
  2008.60
  
  1
  50
  2009
  2009.70
  2009.80
  2009.90
  
  1
  1100
  2101.30
  
  1
  250
  2102
  
  1
  500
  2103.30
  
  1
  50
  2103.902
  
  1
  600
  2104.10
  
  1
  250
  2105
  
  1
  500
  2106.90
  
  1
  1000
  2201.10
  
  1
  3500
  2202.10
  
  1
  4500
  2202.90
  
  1
  1000
  2203
  
  1
  6000
  2204.21
  
  1
  220
  2207.10
  
  1
  1000
  2208.20
  
  1
  400
  2208.60
  
  1
  150
  2208.70
  
  1
  100
  2208.90
  
  1
  400
  2402.20
  
  10
  200
  1.Proizvod se neće uvoziti u Republiku Sloveniju u razdoblju od 15.05. do 30.06.
  
  2. Od čega 120 tona majoneze i 480 tona ostalog što će prvenstveno biti dodijeljeno proizvodu pod nazivom "Vegeta" i tek onda ostalim proizvodima
  
  PROTOKOL 3. o definiciji pojma "proizvoda s podrijetlom" i načinima administrativne suradnje SADRŽAJ
  GLAVA I OPĆE ODREDBE - članak 1. Definicije GLAVA II DEFINICIJE POJMA "PROIZVODA S PODRIJETLOM" - članak 2. Opći uvjeti - članak 3. Bilateralna kumulacija podrijetla - članak 4. Cjelovito dobiveni proizvodi - članak 5. Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi - članak 6. Nedostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi - članak 7. Kvalifikacijska jedinica - članak 8. Pribor, zamjenski dijelovi i alati - članak 9. Setovi - članak 10. Neutralni elementi GLAVA III TERITORIJALNI UVJETI - članak 11. Načelo teritorijalnosti - članak 12. Izravni prijevoz - članak 13. Izložbe GLAVA IV DOKAZ O PODRIJETLU - članak 14. Opći uvjeti - članak 15. Postupak za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 - članak 16. Naknadno izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 - članak 17. Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1 - članak 18. Izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanog ili popunjenog dokaza o podrijetlu - članak 19. Uvjeti za izjavu na računu - članak 20. Ovlašteni izvoznik - članak 21. Valjanost dokaza o podrijetlu - članak 22. Podnošenje dokaza o podrijetlu - članak 23. Uvoz na rate - članak 24. Izuzeće od dokazivanja podrijetla - članak 25. Popratna dokumentacija - članak 26. Čuvanje dokaza o podrijetlu i popratne dokumentacije - članak 27. Nepodudarnosti i formalne pogreške - članak 28. Iznosi izraženi u ECU-ima GLAVA V ORGANIZACIJA ADMINISTRATIVNE SURADNJE - članak 29. Uzajamna pomoć - članak 30. Provjera dokaza o podrijetlu - članak 31. Rješavanje sporova - članak 32. Kazne - članak 33. Slobodne zone GLAVA VI ZAVR?NE ODREDBE - članak 34. Pododbor za carinske poslove i pitanja podrijetla - članak 35. Prilozi - članak 36. Roba u provozu i uskladištenju
  GLAVA I OPĆE ODREDBE Članak 1. Definicije
  Za potrebe ovoga Protokola: (a) "izrada" znači bilo koju vrstu obrade ili prerade, uključujući sklapanje ili posebne postupke; (b) "materijal" znači bilo koji sastojak, sirovinu, sastavnicu ili dio itd. koji se koriste u izradi proizvoda; (c) "proizvod" znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namijenjen za kasniju uporabu u nekom drugom postupku izrade; (d) "roba" znači i materijale i proizvode; (e) "carinska vrijednost" znači vrijednost utvrđenu sukladno Sporazumu o provedbi članka VII Općeg sporazuma o carinama i trgovini (Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o carinskoj vrijednosti) iz 1994; (f) "cijena fco tvornica" znači cijenu plaćenu za proizvod proizvođaču u Ugovornoj stranki u čijemu je poduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih upotrebljenih materijala, uz odbitak unutarnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobivenog proizvoda; (g) "vrijednost materijala" znači carinsku vrijednost u vrijeme uvoza upotrebljenih materijala bez podrijetla ili, ako ona nije poznata i ne može se sa sigurnošću utvrditi, prvu cijenu koja se može sa sigurnošću utvrditi a koja se za te materijale plaća u toj Ugovornoj stranki; (h) "vrijednost materijala s podrijetlom" znači vrijednost materijala iz podstavka (g) primijenjenu mutatis mutandis; (i) "dodana vrijednost" je cijena fco tvornica proizvoda umanjena za carinsku vrijednost svakog od uključenih proizvoda koji ne potječu iz zemlje u kojoj su ti proizvodi dobiveni; (j) "poglavlja" i "tarifni brojevi" znače poglavlja i tarifne brojeve (četveroznamenkasti brojevi) korištene u nomenklaturi koja tvori Harmonizirani sustav naziva i označavanja roba (u daljnjem tekstu "Harmonizirani sustav" ili "HS"); (k) "razvrstan" se odnosi na klasifikaciju proizvoda ili materijala pod određenim tarifnim brojem; (l) "pošiljka" znači proizvode koje jedan izvoznik istodobno šalje jednom primatelju ili proizvode obuhvaćene jednim prijevoznim dokumentom koji pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primatelja ili, u pomanjkanju takvog dokumenta, proizvode obuhvaćene jednim računom; (m) "područje" uključuje teritorijalne vode; (n) "obračunska jedinica" znači protuvrijednost Europske obračunske jedinice ( ECU).
  GLAVA II DEFINICIJA POJMA "PROIZVOD S PODRIJETLOM" Članak 2. Opći uvjeti
  Za potrebe primjene ovog Ugovora za slijedeće proizvode smatra se da potječu iz neke od Ugovornih stranaka: (a) proizvodi u cijelosti dobiveni u toj Ugovornoj stranki u smislu članka 4 ovoga Protokola; (b) proizvodi dobiveni u toj Ugovornoj stranki koji uključuju materijale koji nisu u cijelosti tamo dobiveni, pod uvjetom da su ti materijali prošli dostatnu obradu ili preradu u toj Ugovornoj stranki u smislu članka 5. ovoga Protokola.
  Članak 3. Bilateralna kumulacija podrijetla
  Materijali podrijetlom iz Ugovorne stranke uvoznice smatraju se materijalima podrijetlom iz Ugovorne stranke izvoznice kad su ugrađeni u tamo dobiveni proizvod. Nije potrebno da takvi materijali prođu dostatnu obradu ili preradu, pod uvjetom da su prošli obradu ili preradu koja je viša od one navedene u članku 6. ovoga Protokola.
  Članak 4. Cjelovito dobiveni proizvodi
  1. Smatra se da su cjelovito dobiveni u nekoj od Ugovornih stranaka: (a) mineralni proizvodi izvađeni iz tla ili morskog dna; (b) biljni proizvodi tamo ubrani ili požnjeveni; (c) žive životinje tamo okoćene i uzgojene; (d) proizvodi proizvedeni od tamo uzgojenih živih životinja; (e) proizvodi tamo dobiveni lovom ili ribarstvom; (f) proizvodi morskog ribarstva i druge proizvode koji su izvađeni iz mora izvan teritorijalnih voda Ugovorne stranke, njezinim plovilima; (g) proizvodi izrađeni na njezinim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda iz podstavka (f); (h) tamo prikupljani rabljeni predmeti, namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene automobilske gume koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad; (i) otpad i otpadne tvari proizvedene u toj zemlji; (j) proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja izvan teritorijalnih voda te zemlje, pod uvjetom da ona ima isključiva prava na obradu tog dna ili podzemlja; (k) roba tamo proizvedena isključivo od proizvoda navedenih u podstavcima (a) do (j). 2. Pojmovi "njezina plovila" i "njezini brodovi tvornice" u podstavcima 1 (f) i (g) primjenjuju se samo na plovila i brodove tvornice: (a) koji su registrirani ili se vode u Ugovornoj stranki; (b) koji plove pod zastavom te Ugovorne stranke; (c) koji su najmanje 50 posto u vlasništvu državljana odnosne Ugovorne stranke, ili tvrtke s sjedištem u jednoj od stranaka, u kojoj direktor ili direktori, predsjednik upravnog ili nadzornog odbora te većina članova tih odbora državljani odnosne Ugovorne stranke, te dodatno kod kojih, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću najmanje polovica kapitala pripada odnosnoj Ugovornoj stranki ili javnim tijelima ili državljanima te Ugovorne stranke; (d) na kojima su zapovjednik i časnici državljani odnosne Ugovorne stranke; i (e) na kojima su najmanje 75 posto posade državljani odnosne Ugovorne stranke.
  Članak 5. Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi
  1. Za potrebe članka 2, proizvodi koji nisu cjelovito dobiveni smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima kad su ispunjeni uvjeti navedeni u listi iz Priloga II. Gore navedeni uvjeti označavaju za sve proizvode obuhvaćene ovim Ugovorom, obradu ili preradu koja se mora obaviti na materijalima bez podrijetla koji se koriste u proizvodnji, te se primjenjuju samo u odnosu na takve materijale. Iz toga slijedi da ako se proizvod koji je stekao podrijetlo ispunjenjem uvjeta navedenih u listi, koristi za proizvodnju nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnose uvjeti primjenjivi na proizvod u koji se on ugrađuje, te se ne uzimaju u obzir materijali bez podrijetla koji su eventualno korišteni u njegovoj proizvodnji. 2. Bez obzira na stavak 1, materijali bez podrijetla koji se prema uvjetima iz liste ne bi smjeli koristiti u izradi određenog proizvoda, ipak se mogu koristiti, pod uvjetom: (a) da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 10 posto tvorničke cijene proizvoda; (b) da se primjenom ovoga stavka ne prekorači bilo koji od postotaka navedenih u listi kao maksimalna vrijednost materijala bez podrijetla. Ovaj stavak ne primjenjuje se na proizvode obuhvaćene točkama 50. do 63. Harmoniziranog sustava. 3. Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se u slučajevima navedenim u članku 6.
  Članak 6. Nedostatni postupci obrade ili prerade
  1. Sljedeći postupci smatraju se nedostatnom obradom ili preradom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bez obzira da li su zadovoljeni uvjeti iz članka 5.: (a) postupci kojima se robu održava u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja (provjetravanje, prostiranje, sušenje, hlađenje, usoljavanje, sumporenje ili stavljanje u druge otopine, otklanjanje oštećenih dijelova i slični postupci); (b) jednostavni postupci koje se sastoje od otklanjanja prašine, prosijavanja, sortiranja, klasificiranja, slaganja (uključujući slaganje kompleta), pranja, ličenja, rasijecanja; (c) (i) promjena pakiranja te rastavljanje i ponovno sastavljanje omota; (ii) jednostavno punjenje boca, bočica, vreća, sanduka, kutija, pričvršćivanje na kartice ili ploče itd. te svi drugi jednostavni postupci pakiranja; (d) dodavanje oznaka, natpisa i drugih razlikovnih obilježja na proizvodima ili njihovu pakiranju; (e) jednostavno miješanje proizvoda, bili oni različitih vrsta ili ne, kod kojega jedan ili više sastojaka mješavine ne ispunjava uvjete propisane ovim Protokolom na temelju kojih bi mogli biti priznati kao proizvodi s podrijetlom iz Ugovorne stranke; (f) jednostavno sklapanje dijelova kako bi se proizvelo cjelovit proizvod; (g) kombinacija dviju ili više postupaka navedenih u podstavcima (a) do (f); (h) klanje životinja. 2. Svi postupci provedeni u Ugovornim strankama na određenom proizvodu razmatraju se zajedno pri određivanju hoće li se obrada ili prerada koju je taj proizvod prošao smatrati nedostatnom.
  Članak 7. Kvalifikacijska jedinica
  1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredbi ovoga Protokola konkretni je proizvod, koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba razvrstava uporabom nomenklature Harmoniziranog sustava. Iz toga slijedi da: (a) kad je proizvod koji se sastoji od skupine ili skupa predmeta, svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranog sustava, takva cjelina tvori jednu kvalifikacijsku jedinicu; (b) kad se pošiljka sastoji od niza istovjetnih proizvoda razvrstanih pod isti tarifni broj Harmoniziranog sustava, svaki proizvod mora se uzimati pojedinačno prigodom primjene odredbi ovoga Protokola. 2. Kad je u skladu sa općim pravilom 5. Harmoniziranog sustava, za potrebe razvrstavanja, ambalaža uključena zajedno s proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja podrijetla.
  Članak 8. Pribor, zamjenski dijelovi i alati
  Pribor, zamjenski dijelovi i alati poslani uz dio opreme, stroja, uređaja ili vozila, koji su dio normalne opreme i uključeni u njezinu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatraju se sastavnim dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.
  Članak 9. Setovi
  Setovi, kako su definirani Općim pravilom 3. Harmoniziranog sustava, smatraju se proizvodom s podrijetlom, kada svi sastavni dijelovi seta imaju podrijetlo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, smatrat će se proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15 posto cijene seta fco tvornica.
  Članak 10. Neutralni elementi
  Da bi se ustanovilo je li neki proizvod s podrijetlom, nije potrebno određivati podrijetlo onoga što je bilo korišteno u njegovoj izradi, kako slijedi: (a) energija i gorivo; (b) pogon i oprema; (c) strojevi i alati; (d) roba koja ne ulazi niti je namijenjena ulasku u konačni sastav proizvoda.
  GLAVA III TERITORIJALNI UVJETI Članak 11. Načelo teritorijalnosti
 • Uvjeti navedeni u Glavi II u svezi sa stjecanjem statusa proizvoda s podrijetlom, moraju u Ugovornim strankama biti ispunjeni bez prekida.
  
  
 • Kada se proizvode s podrijetlom, izvezene iz Ugovorne stranke u neku drugu zemlju vrati, više ih se ne smatra proizvodima s podrijetlom, samo kada je carinskoj službi moguće dokazati:
  
  (a) da je vraćena roba ona ista koja je bila izvezena; i
  
  (b) da nije bila podvrgnuta nikakvom drugom postupku mimo onog koji je bio potreban da se roba očuva u dobrom stanju dok je bila u odnosnoj zemlji ili dok je bila izvezena.
  
  
  
  Članak 12. Izravni prijevoz
 • Povlašteni tretman iz ovog Ugovora primjenjuje se samo na proizvode koji zadovoljavaju uvjete iz ovog Protokola te se izravno prevoze između Ugovornih stranaka. Međutim, proizvodi koji tvore jednu pošiljku mogu se prevoziti kroz druga područja, te se mogu ako do toga dođe, pretovariti ili privremeno uskladištiti na tim područjima, pod uvjetom da roba ostane pod nadzorom carinskih tijela u zemlji provoza ili skladištenja te da se ne podvrgava drugim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kojeg postupka namijenjenog njezinu očuvanju u dobrom stanju.
                                                                                         
  Proizvodi s podrijetlom iz neke od Ugovornih stranaka mogu se cjevovodima prevoziti preko drugih područja koja nisu područja Ugovornih stranaka.
  
  2. Dokazi o tome da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1 pružit će se carinskim vlastima zemlje uvoznice predočenjem:
  
  (a)	tovarnog lista koji obuhvaća put od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza; ili
  
  (b)	potvrde što ju ispostavljaju carinska tijela zemlje provoza koja:
  
  (i) sadrži točan opis proizvoda;
  
  (ii) navodi datum istovara i ponovnog utovara proizvoda odnosno imena brodova ili drugih upotrijebljenih prijevozna sredstva; i
  (iii) potvrđuje uvjete pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili
  
  (c)	u pomanjkanju spomenutih, sve druge uvjerljive isprave.
  
  
  
  Članak 13. Izložbe
  1. Na proizvode s podrijetlom koji se šalju na izložbu izvan Ugovornih stranaka i nakon izložbe se prodaju radi uvoza u jednu od Ugovornih stranaka primjenjivat će se odredbe Ugovora pod uvjetom da se carinskim tijelima dokaže: (a) da je izvoznik poslao te proizvode iz jedne od Ugovornih stranaka u zemlju u kojoj se održavala izložba te da ih je tamo izlagao; (b) da je izvoznik prodao proizvode ili ih je na neki drugi način ustupio nekoj osobi u jednoj od Ugovornih stranaka; (c) da su proizvodi, poslani za vrijeme ili odmah nakon izložbe, upravo onakvi kakvi su bili i upućeni na izložbu; i (d) da proizvodi, nakon upućivanja na izložbu, nisu bili korišteni ni za kakvu drugu svrhu osim pokazivanja na izložbi. 2. Dokaz o podrijetlu mora se izdati ili popuniti sukladno odredbama Glave IV i predati carinskim vlastima Ugovorne stranke uvoznice na uobičajen način. Na njemu mora stajati ime i adresa izložbe. U slučaju potrebe mogu se zahtijevati dodatni dokumentirani dokazi o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izlagani. 3. Stavak 1. primjenjuje se na bilo koju trgovinsku, industrijsku, poljoprivrednu ili obrtničku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izlaganje koji se ne organiziraju u privatne svrhe u trgovinama i poslovnim prostorima s nakanom prodaje inozemnih proizvoda, te za vrijeme kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.
  GLAVA IV DOKAZ O PODRIJETLU Članak 14. Opći uvjeti
  1. Proizvodi podrijetlom iz neke od Ugovornih stranaka će kod uvoza u drugu Ugovornu stranku imati povlastice uz predočenje: (a) potvrde o prometu robe EUR.1, čiji se uzorak nalazi u Prilogu III; ili (b) izjave izvoznika, u slučajevima iz članka 19. stavak 1., tekst koje se nalazi u Prilogu IV, koju izvoznik unosi na račun, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dostatno podrobno opisuje proizvode o kojima je riječ i tako omogućuje njihovu identifikaciju (u daljnjemu tekstu "izjava na računu"). 2. Bez obzira na stavak 1., proizvodi s podrijetlom u smislu ovoga Protokola, u slučajevima navedenim u članku 24. koriste povlastice ovog Ugovora bez obveze podnošenja bilo kojeg od gore navedenih dokumenata.
  Članak 15. Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1
 • Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela Ugovorne stranke izvoznice na pismeni zahtjev izvoznika ili njegova ovlaštenog predstavnika a na odgovornost izvoznika.
  
  
 • U tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik popunjava i potvrdu o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji se uzorci nalaze u Prilogu III. Ti obrasci popunjavaju se na jednome od jezika na kojima je sastavljen Ugovor te sukladno odredbama unutarnjeg zakonodavstva Ugovorne stranke izvoznice. Ako se popunjavaju rukom, valja pisati tintom i tiskanim slovima. Opis proizvoda unosi se u polje rezervirano za tu svrhu, bez praznih redaka. Ako polje nije posve popunjeno povlači se vodoravna crta ispod zadnjeg retka opisa te se precrta prazni prostor.
  
  
 • Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanjem potvrde o prometu robe EUR.1 bit će pripravan u svako doba na zahtjev carinskih tijela Ugovorne stranke izvoznice u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1 dati na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje da proizvodi potječu iz neke od Ugovornih stranaka, kao i to da su ispunjeni drugi uvjeti iz ovog Protokola.
  
  
 • Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela Ugovorne stranke ako se proizvodi o kojima je riječ mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz Ugovorne stranke ili iz jedne od drugih zemalja iz članka 4., te ako ispunjavaju druge uvjete iz ovoga Protokola.
  
  
 • Carinska tijela koja izdaju potvrdu EUR.1 poduzet će sve potrebne korake za provjeru podrijetla proizvoda i ispunjenja drugih uvjeta iz ovoga Protokola. U tu svrhu imaju pravo zahtijevati bilo koje dokaze te obavljati provjeru izvoznikovih navoda ili bilo koju drugu provjeru koju smatraju potrebnom. Carinska tijela koja izdaju potvrdu EUR.1 također će osigurati pravilno popunjavanje obrazaca iz stavka 2. Osobito će provjeravati je li prostor rezerviran za opis proizvoda popunjen na način koji isključuje svaku mogućnost nedozvoljenog popunjavanja.
  
  
 • Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 naznačuje se u polju 11. potvrde.
  
  
 • Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela te je stavljaju na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.
  
  
  
  Članak 16. Naknadno izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1
  1. Bez obzira na članak 15. stavak 7., potvrda o prometu robe EUR.1 može se iznimno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ona odnosi, ako: (a) potvrda nije bila izdana u vrijeme izvoza zbog pogrešaka ili nehotičnih propusta ili posebnih okolnosti; ili (b) ako se carinskim tijelima dokaže da je potvrda o prometu robe EUR.1 bila izdana ali pri uvozu nije bila prihvaćena zbog tehničkih razloga. 2. Za primjenu stavka 1. izvoznik mora u svom zahtjevu naznačiti vrijeme i mjesto izvoza proizvoda na koje se odnosi potvrda o prometu robe EUR.1, te navesti razlog svoga zahtjeva. 3. Carinske vlasti mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što provjerom utvrde da se podaci iz izvoznikova zahtjeva slažu s onima iz odgovarajuće evidencije. 4. Naknadno izdana potvrda o prometu robe EUR.1 mora biti označena jednom od sljedećih bilješki: "NAKNADNO IZDANO" "IZDANO NAKNADNO" "ISSUED RETROSPECTIVELY" 5. Napomena iz stavka 4. unosi se u polje "Napomene", potvrde o prometu robe EUR.1.
  Članak 17. Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1
  1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1, izvoznik može podnijeti zahtjev carinskim tijelima koje su izdale potvrdu, za izdavanje duplikata na temelju izvozne dokumentacije koju posjeduje. 2. Tako izdan duplikat mora biti označen jednom od sljedećih bilješki: "DUPLIKAT","DVOJNIK", "DUPLICATE". 3. Napomena iz stavka 1 unosi se u polje "Napomene" duplikata potvrde o prometu robe EUR.1. 4. Duplikat, koji mora nositi datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1, pravno je učinkovit od toga datuma.
  Članak 18. Izdavanje potvrda o prometu roba EUR.1 na temelju izdanog ili prethodno popunjenog dokaza o podrijetlu
  Kad se proizvodi s podrijetlom nalaze pod nadzorom carinarnice neke od Ugovornih stranaka, izvorni dokaz o podrijetlu moći će se zamijeniti s jednom ili više potvrda o prometu robe EUR.1 u svrhu slanja svih ili nekih od tih proizvoda na neko drugo mjesto unutar Ugovornih stranaka. Zamjensku potvrdu/e o prometu robe EUR.1 izdaje carinarnica pod čijim se nadzorom proizvodi nalaze.
  Članak 19. Uvjeti za popunjavanje izjave na računu
  1. Izjavu na računu iz članka 14. stavak 1.(b) može dati: (a) ovlašteni izvoznik u značenju iz članka 20., ili (b) bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6.000 ECU-a. 2. Izjava na računu može se dati ako se odnosni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz Ugovornih stranaka te ako ispunjavaju druge uvjete iz ovoga Protokola. 3. Izvoznik koji daje izjavu na računu bit će pripravan u bilo koje doba na zahtjev carinskih tijela Ugovorne stranke izvoznice, podnijeti na uvid odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje podrijetlo za odnosnu robu, kao i to da su ispunjeni ostali uvjeti iz ovoga Protokola. 4. Izjavu na računu izvoznik će otipkati strojem, otisnuti žigom ili tiskati na računu, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu čiji se tekst nalazi u Prilogu IV koristiti jednu od jezičnih verzija navedenih u tom Prilogu i sukladno odredbama unutarnjeg zakonodavstva zemlje izvoznice. Ako se izjava ispisuje rukom, bit će napisana tintom tiskanim slovima. 5. Izjava na računu mora nositi originalni vlastoručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu članka 20. ne mora potpisivati takve deklaracije pod uvjetom da se pred carinskim tijelima zemlje izvoznice pismeno obveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na računu koja ga identificira, kao da ju je sam vlastoručno potpisao. 6. Izjavu na računu izvoznik može popuniti kad se proizvodi na koje se ona odnosi izvoze, ili nakon njihova izvoza uz uvjet da se ista u zemlji izvoznici predoči najkasnije u roku od dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.
  Članak 20. Ovlašteni izvoznik
  1. Carinska tijela Ugovorne stranke izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika koji često obavlja isporuke proizvoda iz ovoga Ugovora za popunjavanje izjava na računu bez obzira na vrijednost proizvoda o kojima je riječ. Izvoznik koji traži takvo ovlaštenje mora carinskim tijelima pružiti sva jamstva potrebna za provjeru podrijetla te o ispunjavanju drugih uvjeta iz ovoga Ugovora. 2. Carinska tijela mogu odobriti status ovlaštenog izvoznika uz bilo koji uvjet kojega smatraju potrebnim. 3. Carinska tijela ovlaštenome izvozniku odobravaju broj carinskog ovlaštenja koji se unosi u izjavu na računu. 4. Carinska tijela nadzirat će uporabu ovlaštenja ovlaštenog izvoznika. 5. Carinska tijela mogu u svako doba povući ovlaštenje. To će učiniti onda kad ovlašteni izvoznik više ne daje jamstva iz stavka 1., kad ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ili na neki drugi način nepravilno koristi ovlaštenje. 6 Carinska tijela nadležna za provođenje provjera dokaza o podrijetlu u smislu članka 30. ovog Protokola, mogu se međusobno izvješćivati o uvjetima davanja ovlaštenja ovlaštenom izvozniku, te mogu u tu svrhu izmjenjivati ažurirane popise.
  Članak 21. Valjanost dokaza o podrijetlu
  1. Dokaz o podrijetlu vrijedit će četiri mjeseca od dana izdavanja u Ugovornoj stranki izvoznici, te se u tom razdoblju mora podnijeti carinskim tijelima Ugovorne stranke uvoznice. 2. Dokazi o podrijetlu koji se podnose tijelima Ugovorne stranke uvoznice nakon isteka roka za predočenje navedenog u stavku 1. mogu se prihvatiti u svrhu primjene povlaštenog tretmana kad je nepodnošenje tih dokumenata prije isteka krajnjeg roka bilo uzrokovano iznimnim okolnostima. 3. U ostalim slučajevima zakašnjelog predočenja, carinska tijela Ugovorne stranke uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu kad su proizvodi isporučeni prije spomenutog krajnjeg roka.
  Članak 22. Podnošenje dokaza o podrijetlu
  Dokazi o podrijetlu podnose se carinskim tijelima Ugovorne stranke uvoznice u skladu s postupcima koji se primjenjuju u toj Ugovornoj stranki. Spomenuta tijela mogu zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu te također mogu zahtijevati da uvoznu deklaraciju prati i izjava uvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uvjete potrebne za primjenu ovoga Ugovora.
  Članak 23. Uvoz djelomičnih pošiljaka
  Kad se na zahtjev uvoznika, te pod uvjetima što su ih odredila carinska tijela Ugovorne stranke uvoznice, uvoze u više pošiljaka, rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u značenju iz Općeg pravila 2(a) Harmoniziranog sustava, koji spadaju u odsjeke XVI do XVII ili u tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranog sustava, carinskim vlastima se za takve proizvode podnosi samo jedna potvrda o prometu robe pri uvozu prve djelomične pošiljke.
  Članak 24. Izuzeće od dokazivanja podrijetla
  1. Proizvodi što ih privatne osobe u malim paketima šalju privatnim osobama ili koji su dio osobne prtljage putnika priznaju se proizvodima s podrijetlom te se ne zahtijeva podnošenje dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da takvi proizvodi nisu trgovačke naravi, te da su deklarirani kao proizvodi što ispunjavaju uvjete iz ovoga Protokola, i kad nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda slanih poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN 23, bivši C2/CP3 ili na listu papira koji se doda tom dokumentu. 2. Povremeni uvoz koji se isključivo sastoji od proizvoda za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili njihovih obitelji ne smatra se uvozom trgovinske naravi ako je iz naravi i količine proizvoda očito da nisu uvezeni zbog trgovine. 3. Nadalje, ukupna vrijednost tih proizvoda neće prelaziti 500 ECU-a u slučaju malih paketa ili 1200 ECU-a u slučaju proizvoda koji su dio osobne prtljage putnika.
  Članak 25. Popratni dokumenti
  Dokumenti iz članka 15. stavak 3. i članka 19. stavak 3. koji se koriste u svrhu dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz neke od Ugovornih stranaka, te ispunjavaju ostale uvjete iz ovoga Protokola, mogu se između ostaloga sastojati od slijedećega: (a) izravnih dokaza o postupcima koje je poduzeo izvoznik ili dobavljač za dobivanje odnosne robe, sadržanih primjerice u njegovim računima ili unutarnjem knjigovodstvu; (b) dokumenti koji dokazuju podrijetlo upotrebljenih materijala, koji se koriste, izdaju ili popunjavaju u Ugovornoj stranki u kojoj se ti dokumenti koriste sukladno njenom unutarnjem zakonodavstvu; (c) dokumenti koji dokazuju obradu ili preradu materijala u Ugovornoj stranki, koji se koriste, izdaju ili popunjavaju u Ugovornoj stranki u kojoj se ti dokumenti koriste sukladno njenom unutarnjem zakonodavstvu; (d) potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu koje dokazuju podrijetlo upotrijebljenih materijala, izdane ili popunjene u Ugovornoj stranki sukladno ovom Protokolu.
  Članak 26. Čuvanje dokaza o podrijetlu i popratne dokumentacije
  1. Izvoznik koji podnese zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 čuvat će najmanje tri godine dokumente iz članka 15. stavak 3. 2. Izvoznik koji daje izjavu na računu najmanje će tri godine čuvati kopiju te izjave na računu, kao i dokumente iz članka 19. stavak 3. 3. Carinska tijela Ugovorne stranke izvoznice koje izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 čuvat će najmanje tri godine obrazac zahtjeva iz članka 15. stavak 2. 4. Carinska tijela Ugovorne stranke uvoznice najmanje će tri godine čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu, koje im budu podnesene.
  Članak 27. Nepodudarnosti i formalne pogreške
  1. Otkriće manjih nepodudarnosti između izjava u dokazu o podrijetlu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim vlastima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvoda neće ipso facto učiniti dokaz o podrijetlu nevažećim i ništavnim ako se valjano ustanovi da taj dokument doista odgovara odnosnim proizvodima. 2. Očite formalne pogreške poput strojopisnih, u dokazu o podrijetlu neće biti razlog odbijanja toga dokumenta, ako te pogreške nisu takve da izazivaju sumnju u točnost izjava danih u tom dokumentu.
  Članak 28 Iznosi izraženi u ECU-ima
  1. Iznose u nacionalnoj valuti Ugovorne stranke izvoznice odgovarajuće iznosu izraženom u ECU-ima utvrdit će Ugovorna stranka izvoznica i o njima izvijestiti Ugovornu stranku uvoznicu. 2. Kad iznosi prelaze odgovarajuće iznose koje utvrdi Ugovorna stranka uvoznica, ista će ih prihvatiti ako su proizvodi fakturirani u valuti Ugovorne stranke izvoznice. Kad su proizvodi fakturirani u valuti jedne od država članica Europske zajednice ili država EFTA, Ugovorna stranka uvoznica priznat će iznos kojega pismeno dostavi odnosna zemlja ili Europska komisija. 3. Iznosi koji se koriste u bilo kojoj određenoj nacionalnoj valuti odgovarat će iznosu izraženom u ECU-ima prema stanju na prvi radni dan u listopadu 1997. 4. Zajednički odbor će na zahtjev neke od Ugovornih stranaka provjeriti iznose izražene u ECU-ima i njihove ekvivalente u nacionalnim valutama neke od Ugovornih stranaka. Prigodom te provjere Zajednički odbor osigurat će da ne dođe do umanjivanja iznosa koji se koriste u bilo kojoj nacionalnoj valuti te će razmotriti koliko je u stvarnosti poželjno zadržati učinak odnosnih ograničenja. U tu svrhu, Zajednički odbor može donijeti odluku o izmjeni iznosa izraženih u ECU-ima.
  GLAVA V ORGANIZACIJA ADMINISTRATIVNE SURADNJE Članak 29. Uzajamna pomoć
  1. Carinska tijela Ugovornih stranaka dostavit će jedne drugima uzorke otisaka pečata koji se koriste u njihovim carinarnicama za izdavanje potvrda o kretanju robe EUR.1, zajedno s adresama carinskih tijela zaduženih za provjeru tih potvrda i izjava na računu. 2. Radi osiguranja pravilne primjene ovoga Protokola, Ugovorne stranke pomagat će jedna drugoj putem nadležne carinske uprave u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu te točnosti podataka iz tih dokumenata.
  Članak 30. Provjera dokaza o podrijetlu
  1. Naknadne provjere dokaza o podrijetlu obavljat će se nasumce ili u svakom slučaju opravdane sumnje carinskih tijela Ugovorne stranke uvoznice u vjerodostojnost takvih dokumenata, podrijetlo robe o kojoj se radi ili u ispunjenje drugih uvjeta iz ovoga Protokola. 2. U svrhu provedbe odredbi iz stavka 1., carinske vlasti Ugovorne stranke uvoznice vratit će potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je bio podnesen, izjavu na računu, ili kopiju tih dokumenata, carinskim tijelima Ugovorne stranke izvoznice, uz navođenje razloga za provjeru, gdje je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i podaci koji ukazuju na to da je podatak u dokazu o podrijetlu netočan bit će priloženi zahtjevu za provjerom. 3. Provjeru će obaviti carinska tijela Ugovorne stranke izvoznice. U tu svrhu imaju pravo zahtijevati bilo koji dokazni materijal te obaviti inspekciju izvoznikovih računa ili bilo koju drugu provjeru koju smatraju potrebnom. 4. Ako carinska tijela Ugovorne stranke uvoznice odluče suspendirati odobrenje povlaštenog tretmana odnosnim proizvodima u očekivanju rezultata provjere, uvozniku će biti ponuđeno preuzimanje robe uz sve potrebne mjere predostrožnosti. 5. Carinska tijela koja zatraže provjeru bit će izvještena o rezultatima te provjere čim prije. Ti rezultati moraju jasno ukazati jesu li dokumenti vjerodostojni te mogu li se odnosni proizvodi smatrati proizvodima podrijetlom iz Ugovorne stranke te ispunjavaju li druge uvjete iz ovoga Protokola. Ako se primjenjuju odredbe o kumulaciji u skladu s člankom 3. ovoga Protokola, i u svezi s člankom. 15. stavak 4. , odgovor će sadržavati i preslik (preslike) potvrde (potvrda) o prometu robe ili izjave (izjava) na računu, na temelju kojih je izdana. 6. Ako u slučaju opravdane sumnje odgovor ne stigne u roku od deset mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za provjeru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dostatne za utvrđivanje vjerodostojnosti dokumenta o kojemu je riječ ili stvarnog podrijetla proizvoda, carinsko tijelo koje je podnijelo zahtjev će, osim u iznimnim okolnostima, uskratiti pravo na povlašteni tretman.
  Članak 31. Rješavanje sporova
  Kad dođe do sporova u odnosu na postupke provjere iz članka 30., koji se ne mogu riješiti između carinskih tijela koja su podnijela zahtjev za provjeru i carinskih tijela zaduženih za obavljanje provjere, ili kad se u njima postavlja pitanje tumačenja ovoga Protokola, isti se upućuju Zajedničkom odboru. U svim slučajevima rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela Ugovorne stranke uvoznice podliježe zakonodavstvu spomenute Ugovorne stranke.
  Članak 32. Kazne
  Kaznit će se svaka osoba koja izradi ili daje izraditi dokument koji sadrži netočne podatke u svrhu pribavljanja povlaštenog tretmana za proizvode.
  Članak 33. Slobodne zone
  1. Ugovorne stranke poduzet će sve potrebne korake za osiguranje da proizvodi kojima se trguje a obuhvaćeni su dokazom o podrijetlu, te koji tijekom prijevoza koriste slobodnu zonu smještenu na njihovom području ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti drugom rukovanju osim normalnih postupaka za sprečavanje njihova propadanja. 2. Kroz izuzeće od odredbi sadržanih u stavku 1., kad se proizvodi s podrijetlom iz neke Ugovorne stranke uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o podrijetlu te se podvrgavaju tretmanu ili preradi, odnosna tijela izdat će novu potvrdu EUR.1 na zahtjev izvoznika, ako su postupak ili prerada u skladu s odredbama ovoga Protokola.
  GLAVA VI ZAVR?NE ODREDBE Članak 34. Pododbor za carinske poslove i pitanja podrijetla
  U okviru Zajedničkog odbora sukladno članku 35.#clanak35 stavak 5. ovoga Ugovora, ustanovit će se Pododbor za carinske poslove i pitanja podrijetla sa svrhom da mu pomaže pri provođenju njegovih uputa i za provođenje stalnog izvješćivanja i savjetovanja između stručnjaka. Pododbor će se sastojati od stručnjaka obiju Ugovornih stranaka zaduženih za pitanja u svezi carinskih poslova i pitanja podrijetla.
  Članak 35. Prilozi
  Prilozi I, II, III, IV i V ovome Protokolu su njegovi sastavni dijelovi.
  Članak 36. Roba na putu ili u skladištenju
  Roba koja udovoljava uvjetima Glave II i koja je na dan stupanja na snagu Ugovora na putu ili privremeno smještena u nekoj od Ugovornih strana u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, smatrat će se robom s podrijetlom, pod uvjetom, da su u roku četiri mjeseca od tog datuma carinskom tijelu Ugovorne stranke uvoznice, podnese dokaz o podrijetlu izdan naknadno, zajedno s dokumentima koji pokazuju okolnosti prijevoza.
  PRILOG I UVODNE BILJE?KE UZ LISTU U PRILOGU II
  Napomena 1: Lista donosi uvjete koje trebaju ispunjavati svi proizvodi da bi se smatrali dostatno obrađenima ili prerađenima u značenju iz članka 6. Protokola. Napomena 2: 2.1 Prva dva stupca u listi opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi broj tarifnog broja ili poglavlja iz Harmoniziranog sustava, a drugi stupac daje opis robe koji se koristi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod u prva dva stupca dano je pravilo u stupcu 3 ili 4. Kad u nekim slučajevima navodu iz prvog stupca prethodi oznaka ex to znači da se pravila iz stupca 3 ili 4 odnose samo na dio tog tarifnog broja opisan u stupcu 2. 2.2 Kad se nekoliko tarifnih brojeva grupiraju zajedno u stupcu 1 ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2 daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3 ili 4 odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranom sustavu razvrstani pod tarifni broj odnosnog poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1. 2.3 Kad su na listi različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekog tarifnog broja, svaki uvučeni redak sadrži opis toga dijela tarifnog broja obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3 ili 4. 2.4 Kad se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3 i stupcu 4, izvoznik može alternativno birati primjenu pravila iz stupca 3 ili stupca 4. Ako u stupcu 4 nije dano nikakvo pravilo glede podrijetla, mora se primijeniti pravilo iz stupca 3. Napomena 3: 3.1 Odredbe Članka 6. Protokola o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom a koriste se u izradi drugih proizvoda primjenjuju se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status unutar tvornice gdje se koriste ili u nekoj drugoj tvornici Ugovornih stranaka. Primjer: Motor iz tarifnog broja br. 8407, za kojega pravilo kaže da vrijednost materijala koji ne potječu iz Ugovorne stranke a koji se mogu ugraditi ne smije premašivati 40 posto tvorničke cijene, izrađen je od "drugog legiranog čelika grubo oblikovanog kovanjem" iz tarifnog broja br. ex 7224. Ako je to kovanje obavljeno u Ugovornoj stranki na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo temeljem pravila iz lista za tarifni broj ex 7224. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili drugoj tvornici neke od Ugovornih stranaka. Vrijednost ingota proizvod bez podrijetla time se ne uzima u obzir kod zbrajanja vrijednosti materijala koji ne potječu iz Ugovorne stranke. 3.2 Pravilo iz lista prerada prikazuje minimalnu količinu potrebne obrade ili prerade, pa se poduzimanjem većeg stupnja obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom; i obratno, poduzimanjem manjeg stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može koristiti materijal bez podrijetla, korištenje tog materijala u ranijoj fazi izrade dopušteno je, dok korištenje tog materijala u kasnijoj fazi izrade nije dopušteno. 3.3 Ne dirajući u bilješku 3.2, kad pravilo kaže da se mogu koristiti "materijali iz bilo kojeg tarifnog broja", mogu se koristiti i materijali iz istog tarifnog broja pod koji spada i proizvod, podložno eventualnim konkretnim ograničenjima sadržanima u pravilu. Međutim, izraz "izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja br..." znači da se mogu koristiti samo materijali razvrstani pod isti tarifni broj kao proizvod čiji se opis razlikuje od onoga navedenog u stupcu 2 lista. 3.4 Kad pravilo iz lista navodi da se proizvod može izrađivati od više od jednog materijala, to znači da se može koristiti bilo koji materijal ili materijali. Primjer: Pravilo za tkaninu iz HS 5208 do 5212 određuje da se mogu koristiti prirodna vlakna te da se između ostalih materijala mogu koristiti i kemijski materijali. To ne znači da se moraju koristiti jedni i drugi; mogu se koristiti jedni ili drugi ili i jedni i drugi. 3.5 Kad pravilo iz lista navodi da se proizvod mora izraditi od određenog materijala, taj uvjet očito ne priječi uporabu drugih materijala koji zbog svoje unutarnje naravi ne mogu zadovoljiti to pravilo. (Vidi također donju napomenu 6.2 u svezi s tekstilom). Primjer: Pravilo za gotovu hranu iz tarifnog broja br. 1904 koje konkretno isključuje uporabu žitarica i njihovih prerađevina ne priječi uporabu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica. Međutim, to se ne odnosi na proizvode koji se, premda se ne mogu izraditi od određenog konkretno navedenog materijala i lista, mogu proizvesti od materijala iste naravi u nekoj ranijoj fazi izrade. Primjer: U slučaju odjevnog predmeta iz ex poglavlja 62, izrađenog od netkanih materijala te ako je za tu klasu proizvoda dopušteno korištenje samo one pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom - čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim slučajevima početni materijal bi normalno bio u fazi koja prethodi pređi - a to je stanje vlakana. 3.6 Kad se u nekom pravilu iz lista navode dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se mogu koristiti, ti se postoci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih korištenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postoci ne smiju se premašiti u odnosu na konkretne materijale na koje se primjenjuju. Napomena 4: 4.1 Pojam "prirodna vlakna" koristi se u listi za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drugačije, na grebena, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna. 4.2 Pojam "prirodna vlakna" uključuje konjsku dlaku iz tarifnog broja 0503, svilu iz tarifnog broja 5002 i 5003, kao i vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tbr. 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tbr. 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tbr. 5301 do 5305. 4.3 Pojmovi "tekstilna pulpa", "kemijski materijali" i "materijali za izradu papira" u listi prerada koriste se za opis materijala koji nisu klasificirani u poglavljima 50 do 63 a mogu se koristiti za izradu umjetničkih. sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe. 4.4 Pojam "proizvedena sortirana vlakna" koristi se u listi za umjetnu kudelju, vlakna sortirana po duljini i finoći ili otpad iz tbr. 5501 do 5507. Napomena 5: 5.1 Kad se za određeni proizvod iz lista spominje ova napomena, uvjeti iz stupca 3 ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale korištene za izradu toga proizvoda koji zajedno predstavljaju 10 posto ili manje od ukupne te ine svih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidi također donje bilješke 5.3 i 5.4). 5.2 Međutim, tolerancija iz bilješke 5.1 može se primijeniti samo na mješovite proizvode izrađene od dva ili više osnovnih tekstilnih materijala. Sljedeći materijali osnovni su tekstilni materijali: - svila, - vuna, - gruba životinjska dlaka, - fina životinjska dlaka, - konjska dlaka, - pamuk, - materijali za izradu papira i papir, - lan, - prirodna konoplja, - juta i druga tekstilna vlakna od drvenog lika, - sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava, - kokos, abaka (filipinska konoplja Musa textilis), rami (malezijski lan Boehmeria nivea) i druga biljna tekstilna vlakna, - sintetička vlakna, - umjetna vlakna, - sintetička polipropilenska sortirana vlakna, - sintetička poliesterska sortirana vlakna, - sintetička poliamidna sortirana vlakna, - sintetička poliakrilonitrilna sortirana vlakna, - sintetička polimidna sortirana vlakna, - sintetička politetrafluoroetilenska sortirana vlakna, - sintetička sortirana vlakna od polifenilen sulfida. - sintetička sortirana vlakna od polivinil klorida, - druga sintetička sortirana vlakna, - umjetna sortirana vlakna viskoze, - druga umjetna sortirana vlakna, - poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena, - poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, upletena ili neupletena, - proizvodi iz tarifnog broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskog praha ili bez njega, debljine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnog ili bojanog ljepila između dva sloja plastične folije, - drugi proizvodi iz tarifnog broja 5605. Primjer: Pređa iz tarifnog broja 5205 izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnog broja 5203 i sintetički sortiranih vlakana iz tarifnog broja 5506 miješana je pređa. Stoga se sintetička sortirana vlakna koja ne potječu iz Ugovorne stranke i ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe) mogu koristiti do 10 % te ine pređe. Primjer: Vunena tkanina iz tarifnog broja 5112 izrađena od vunene pređe iz tarifnog broja 5107 i sintetičkih sortiranih vlakana iz tarifnog broja 5509 mješovita je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe) ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana bez grebenanja ili češljanja ili druge pripreme za predenje) ili njihova kombinacija, može koristiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto ukupne te ine tkanine. Primjer: Čupava tekstilna tkanina iz tarifnog broja 5802 izrađena od pamučne pređe iz tarifnog broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnog broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina izrađena od pređe razvrstane pod dvije različite tarifnog broja, ili ako su korištene pamučne pređe i same mješavine. Primjer: Ako je odnosna čupava tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnog broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnog broja 5407, onda su korištene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je čupava tekstilna tkanina prema tome miješani proizvod. Primjer: Tepih s čupercima kako od umjetne pređe tako i od pamučne pređe na jutenoj podlozi mješoviti je proizvod jer su korištena tri osnovna materijala. Dakle, svi materijali bez podrijetla koji su iz kasnije faze izrade no što to dopušta pravilo mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne premaši 10 % od te ine tekstilnog materijala tepiha. Dakle, i pređa jutene podloge i/ili umjetna pređa mogu se uvoziti u toj fazi izrade pod uvjetom da se ispune uvjeti glede te ine. 5.3 U slučaju proizvoda koji uključuju "poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu", tolerancija za tu pređu iznosi 20 %. 5.4 U slučaju proizvoda koji uključuju "traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskog praha ili bez njega, debljine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnog ili bojanog ljepila između dva sloja plastične folije", tolerancija za tu traku iznosi 30 %. Napomena 6: 6.1 U slučaju tekstilnih proizvoda koji su u listi označeni fusnotom koja upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali, uz izuzeće podstava i međupodstava, koji ne zadovoljavaju pravilo iz stupca 3 liste za izrađeni proizvod, mogu se koristiti pod uvjetom da su razvrstani pod drugu točku nego li proizvod te da njihova vrijednost ne premaši 8 posto tvorničke cijene proizvoda. 6.2 Ne dirajući u napomenu 6.3, materijali koji nisu razvrstani u poglavljima 50 do 63 mogu se slobodno koristiti u izradi tekstilnih proizvoda, sadržavali oni tekstil ili ne. Primjer: Ako pravilo iz lista propisuje da se za određeni tekstilni artikl, poput hlača, mora koristiti pređa, to ne priječi korištenje metalnih artikala poput dugmadi, jer dugmad nisu razvrstana u poglavljima 50 do 63. Iz istog razloga se ne priječi ni korištenje patentnih zatvarača premda patentni zatvarači normalno sadrže tekstil. 6.3 Gdje god vrijedi pravilo o postotku, vrijednost materijala koji nisu razvrstani u poglavljima 50 do 63 mora se uzeti u obzir kod izračunavanja vrijednosti uključenih materijala koji ne potječu iz Ugovorne stranke. Napomena 7: 7.1 Za potrebe tbr. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, "specifični postupci" su slijedeći: (a) vakumska destilacija; (b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja; (c) krekovanje; (d) popravljanje; (e) ekstrakcija pomoću selektivnih otapala; (f) postupak koji obuhvaća sve slijedeće aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornog trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizacija alkalnim agensima; dekolorizacija i purifikacija prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom; (g) polimerizacija; (h) alkilacija; (i) izomerizacija. 7.2 Za potrebe tbr. 2710, 2711 i 2712 "specifični postupci" su slijedeći: (a) vakumska destilacija; (b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja; (c) krekovanje; (d) popravljanje; (e) ekstrakcija pomoću selektivnih otapala; (f) postupak koji obuhvaća sve sljedeće aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornog trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizacija alkalnim agensima; dekolorizacija i purifikacija prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom; (g) polimerizacija; (h) alkilacija; (i) izomerizacija. (k) samo u odnosu na teška ulja iz tbr. ex 2710, odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85 posto sadrž aja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda); (l) samo u odnosu na proizvode iz tbr. 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja; (m) samo u odnosu na teška ulja iz tbr. ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250 C uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, kad vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tbr. ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom; (n) samo u odnosu na loživa ulja iz tbr. ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30 % tih proizvoda - po zapremini, uključujući i gubitke - destilira na 300 C pomoću metode ASTM D 86; (o) samo u pogledu drugih teških ulja osim plinskih i loživih ulja iz tbr. ex 2710, tretman pomoću visokofrekventnog jedva vidljivog električnog pražnjenja bez iskrenja. 7.3 Za potrebe tbr. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora uslijed miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda proizvod s podrijetlom.
  PRILOG II
  Lista prerada ili obrada što ih je potrebno obaviti na materijalima bez pravog podrijetla kako bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom. Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti pokriveni Ugovorom. Iz tog razloga neophodno je konzultirati ostale dijelove Ugovora.
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  Poglavlje 01 
  
  Žive životinje
  
  Sve životinje iz poglavlja 1 moraju biti cjelovito dobivene
  
  Poglavlje 02
  
  Meso i drugi jestivi klaonični proizvodi
  
  Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 1 i 2 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  Poglavlje 03
  
  Ribe, ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci
  
  Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 3 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  ex Poglavlje 04
  
  Mliječni proizvodi; ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla; nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu; osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 4 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  0403
  
  Stepka, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje, aromatizirani, s dodanim ili bez dodanog voća ili kakaa
  
  • Proizvodnja u kojoj:
  • - materijali upotrebljeni iz poglavlja 4 moraju biti cjelovito dobiveni;
  • - upotrebljeni sok od voća (osim ananasa, limuna i limeta ili grejpa) iz 2009 mora biti cjelovito dobiveni;
  • - vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne smije premašiti 30% u cijeni proizvoda fco tvornica.
  ex poglavlje 05
  
  Proizvodi životinjskog podrijetla, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu, osim: 
  
  Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 5 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  ex 0502
  
  Čekinje i dlake pitome ili divlje svinje, prerađene
  
  Čišćenje, dezinfekcija, svrstavanje i ispravljanje čekinja i dlaka 
  
  Poglavlje 06
  
  Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće
  
  • Proizvodnja u kojoj:
  • - materijali upotrebljeni u poglavlju 6 moraju biti cjelovito dobiveni;
  • - vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica
  Poglavlje 07
  
  Jestivo povrće, korijenje i gomolji
  
  Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 7 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  Poglavlje 08
  
  Jestivo i koštuničavo (lupinasto) voće; kore agruma, dinja i lubenica
  
  • Proizvodnja u kojoj:
  • - voće i koštuničavo voće upotrebljeni moraju biti cjelovito dobiveni;
  • - vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17. ne smije premašiti 30% u cijeni proizvoda fco tvornica.
  ex Poglavlje 09
  
  Kava, čaj, mate-čaj i začini, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 9 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  0901
  
  Kava, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave, koji sadrže kavu bilo u kojem postotku
  
  Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja
  
  0902
  
  Čaj, aromatizirani ili nearomatizirani
  
  Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja
  
  ex 0910
  
  Mješavine začina
  
  Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja
  
  Poglavlje 10
  
  Žitarice
  
  Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 10 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  ex poglavlje 11
  
  Proizvodi mlinske industrije slad, škrob, inzulin; pšenični gluten; osim:
  
  Proizvodnja u kojoj upotrebljeno povrće, žitarice, korijeni i gomolji iz 0714 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  ex 1106
  
  Brašno i krupica od osušenoga mahunastoga povrća iz 0713, ljuštena
  
  Sušenje i mljevenje mahunastog povrća iz tar.br. 0708
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  Poglavlje 12
  
  Uljano sjemenje i plodovi: razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i glomazna stočna hrana
  
  Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 12 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  1301
  
  ?elak; prirodne gume, smole, gume-smole (na primjer balzami)
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz tarifnog broja 1301 ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica
  
  1302
  
  Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušćivači, dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani
  
  - sluzi i zgušćivači dobiveni iz biljnih proizvoda, modificirani
  
  Proizvodnja iz nemodificiranih sluzi i zgušćivača
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica
  
  Poglavlje 14
  
  Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu
  
  Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 14 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  ex Poglavlje 15
  
  Masti i ulja životinjskog i biljnog podrijetla te proizvodi njihova razlaganja; prerađene jestive masti; životinjski i biljni voskovi, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  1501
  
  Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tar.br. 02.09 ili 15.03
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  - Mast iz kostiju ili otpadaka
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz 0506 
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja od mesa ili od jestivih otpadaka svinjećega podrijetla iz 0203 ili 0206, ili jestivih otpadaka peradi iz 0207
  
  1502
  
  Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tar. br. 15.03 
  
  - Mast iz kostiju ili otpadaka
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz 0201,0202 ili 0204 ili 0206 ili od kostiju iz 0506 
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 2 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  1504
  
  Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani
  
  - čvrste frakcije
  
  Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz 1504
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 2 i 3 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  ex 1505
  
  rafinirani lanolin
  
  Proizvodnja od sirove masti od vune iz 1505
  
  1506
  
  Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  - čvrste frakcije
  
  Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz 1506
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrebljeni iz poglavlja 2 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  1507 do 1515
  
  Biljna ulja i njihove frakcije
  
  - sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosova oraha (kopre), ulje od palmine jezgre, "babassu" ulje, tungovo ulje, oitikika ulje, vosak od mirike i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničku ili industrijsku primjenu, ne za ljudsku prehranu
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda 
  
  - čvrste frakcije osim onih od ulja jojobe
  
  Proizvodnja iz drugih materijala iz tarifnih brojeva 1507 do 1515
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj upotrebljene biljne tvari moraju biti cjelovito dobivene
  
  1516
  
  Masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, re-esterificirani ili elaidinizirani, bez obzira jesu li rafinirani ili nerafinirani, ali dalje nepripremljeni:
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali iz poglavlja 2, moraju biti cjelovito dobiveni
  - sve upotrebljene biljne tvari moraju biti cjelovito dobivene. Međutim materijali iz tar.br. 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrebljeni
  
  1517
  
  Margarin; jestive mješavine ili preparati masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broja 1516,
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali iz poglavlja 2 i 4, moraju biti cjelovito dobiveni;
  - sve upotrebljene biljne tvari moraju biti cjelovito dobiveni: ipak materijali iz tar.br. 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrebljeni
  
  Poglavlje 16
  
  Prerađevine od mesa, riba, ljuskavaca, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka
  
  Proizvodnja od životinja iz poglavlja 1: Svi upotrebljeni materijali iz poglavlja 3 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex Poglavlje 17
  
  ?ećer i proizvodi od šećera, osim: 
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda 
  
  ex 1701
  
  ?ećer od šećerne trske i šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju , aromatizirana ili obojana
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  1702
  
  Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih tvari za aromatizaciju ili za bojenje; umjetni med i mješavine umjetnog i prirodnog meda; karamel 
  
  - kemijski čista maltoza i fruktoza
  
  Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući druge materijale iz 1702
  
  - ostali šećeri u krutom stanju, aromatizirani ili obojani
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti cjelovito dobiveni
  
  ex 1703
  
  Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera, s dodacima za aromu ili boju
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  1704
  
  Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa
  
  Proizvodnja u kojoj: 
  - svi upotrebljeni materijali trebaju biti iz različitog tarifnog broja od tarifnog broja proizvoda;
  - vrijednost ostalih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  Poglavlje 18
  
  Kakao i proizvodi od kakaa
  
  Proizvodnja u kojoj: 
  - svi upotrebljeni materijali trebaju biti iz različitog tarifnog broja od tarifnog broja proizvoda;
  - vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  1901
  
  Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, krupice, škroba i sladnog ekstrakta, bez dodanog kakao praha ili s dodanim kakao prahom u količini manjoj od 40% po masi računato na potpuno odmašćenu osnovu, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tar.br. 0401 do 0404 bez dodanog kakao praha ili s dodanim kakao prahom u količini manjoj od 5% po masi računato na potpuno odmašćenu osnovu, nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu;
  
  - sladni ekstrakt
  
  Prerada žitarica iz poglavlja 10
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj: 
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost ostalih upotrebljenih materijala iz pogl. 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  1902
  
  Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni, "coucous" (kuskus) pripremljeni ili nepripremljeni
  
  - koji sadrže 20% ili manje mesa, mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca mekušaca 
  
  Proizvodnja u kojoj upotrebljene žitarice i njihovi derivati(osim tvrdoga žita i njihovih derivata), trebaju biti cjelovito dobiveni
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  - koji sadrže više od 20% mesa, mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca ili mekušaca
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - sve žitarice i njihovi derivati (osim tvrdoga žita i njihovih derivata) moraju biti cjelovito dobiveni
  - svi upotrebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  1903
  
  Tapioka i nadomjestak tapioke pripremljene od škroba, u obliku ljuskica, zrnaca, perli ili u sličnim oblicima
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja od krumpirova škroba iz tbr. 1108
  
  1904
  
  Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili pahuljicama ili drukčije pripremljene (osim brašna) prethodno kuhane ili drukčije pripremljene, nespomenute ili neobuhvaćene na drugom mjestu:
  
  Proizvodnja:
  - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz 1806;
  - u kojoj sve upotrebljene žitarice i brašno (osim tvrdog žita i njegovih prerađevina) moraju biti cjelovito dobiveni;
  - u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije prelaziti 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  1905
  
  Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi 
  
  Proizvodnja iz materijala iz svih tarifnih brojeva osim onih iz poglavlja 11
  
  ex Poglavlje 20
  
  Proizvodi od povrća, voća, koštuničavog (lupinastog) voća i ostalih dijelova biljaka, osim: 
  
  Proizvodnja u kojoj sve voće, koštuničavo voće i povrće mora biti cjelovito dobiveno
  
  ex 2001
  
  Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi povrća koji sadrže 5% ili više škroba, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini 
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  ex 2004 i ex 2005
  
  Krumpir u obliku brašna, jela ili pahuljica, pripremljeni ili konzervirani na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini 
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  2006
  
  Povrće, voće, orasi, kore od voće i drugi dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (osušeno, preliveno ili kristalizirano)
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  2007
  
  Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća i od koštuničavog (lupinastog) voća dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica 
  
  ex 2008
  
  - Koštuničavo (lupinasto) voće, bez dodatka šećera ili alkohola 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenog cjelovito dobivenog jezgričavog voća i uljnatog sjemenja pravog podrijetla iz 0801, 0802 i 1202 do 1207 premašuje 60% vrijednosti proizvoda fco tvornica 
  
  - maslac od kikirikija, mješavine na bazi žitarica; palmina jezgra; kukuruz 
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. 
  
  - ostalo osim voća i jezgričavog voća, ukuhano drukčije nego na pari ili vodi, bez dodatka šećera, zamrznuto
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica 
  
  2009
  
  Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje;
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica 
  
  ex poglavlje 21
  
  Razni prehrambeni proizvodi osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  2101
  
  Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja, mate čaja, pržena cikorija i drugi nadomjesci kave
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - upotrebljena cikorija mora biti cjelovito dobiveni
  
  2103
  
  Umaci i preparati za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)
  
  - preparati za umake i pripremljeni umaci, miješani začini i miješana začinska sredstva
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, smije se upotrijebiti brašno od gorušice ili pripremljenu gorušicu
  
  - brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja
  
  ex 2104
  
  Juhe i mesne juhe i preparati za te proizvode
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od prerađena ili konzerviranog povrća iz 2002 do 2005
  
  2106
  
  Prehrambeni proizvodi nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu:
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica 
  
  ex poglavlje 22
  
  Pića, alkoholi i ocat, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - upotrebljeno grožđe i bilo koji materijal dobiven iz grožđa mora biti cjelovito dobiven
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  2202
  
  Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom ili drugim tvarima za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se razvrstavaju u tar.br. 2009
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 17 ne smije premašiti 30% cijene proizvoda fco tvornica; 
  - upotrebljeni voćni sokovi (osim ananasa, limete te grejpa) moraju biti cjelovito dobiveni
  
  2208
  
  Nedenaturirani etilni alkohol, alkoholne jakosti manje od 80% volumena; rakije, likeri i ostala alkoholna pića
  
  Proizvodnja:
  - od materijala koji nisu razvrstani u tar.br. 2207 ili 2208;
  - u kojoj sve grožđe ili upotrebljene prerađevine od grožđa moraju biti cjelovito dobiveni ili ako svi drugi upotrebljeni materijali već s podrijetlom, arrack (rakija od riže ili palminog vina) može biti upotrebljen do 5% ukupnog volumena 
  
  ex poglavlje 23
  
  Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda 
  
  ex 2301
  
  Brašno, prah, pelete od ribe ili od ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, nepogodni za ljudsku prehranu
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  ex 2303
  
  Ostaci od proizvodnje škroba iz kukuruza (izuzevši koncentrirane tekućine za namakanje), što sadrže u suhoj tvari više od 40% proteina
  
  Proizvodnja u kojoj upotrebljeni kukuruz mora biti cjelovito dobiven
  
  ex 2306
  
  Pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji maslinova ulja, što sadrže više od 3% maslinova ulja 
  
  Proizvodnja u kojoj upotrebljene masline moraju bit cjelovito dobivene
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  2309
  
  Proizvodi koji se upotrebljavaju za hranidbu životinja
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - upotrebljene žitarice, šećer, melasa, meso ili mlijeko moraju biti cjelovito dobiveni;
  - svi materijali iz poglavlja 3 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  ex poglavlje 24
  
  Duhan i prerađeni nadomjesci duhana
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali iz poglavlja 24 moraju biti cjelovito dobiveni
  
  2402
  
  Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana i nadomjestaka duhana
  
  Proizvodnja u kojoj najmanje 70% težine upotrebljena neprerađenog duhana ili otpadaka duhana iz tbr. 2401 mora biti cjelovito dobiveno
  
  ex 2403
  
  Duhan za pušenje
  
  Proizvodnja u kojoj najmanje 70% težine upotrebljena neprerađenog duhana ili otpadaka duhana iz tbr. 2401 mora biti cjelovito dobiveno
  
  ex poglavlje 25
  
  Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra; vapno i cement, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda 
  
  ex 2504
  
  Grafit prirodni, kristalasti, obogaćen ugljikohidratima, pročišćen i u prahu
  
  Obogaćenje sadržaja ugljikom, pročišćavanje i mljevenje gruba kristalastoga grafita
  
  ex 2515
  
  Mramor, grubo oblikovan piljenjem ili drukčije, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne) do 25 centimetara debljine
  
  Obrada mramora debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)
  
  ex 2516
  
  Granit, porfir, bazalt, pješćar i drugo kamenje za spomenike i građevine, jednostavno obrađeno piljenjem ili na drugi način, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne), do 25 centimetara debljine
  
  Obrada kamena debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)
  
  ex 2518
  
  Pečeni dolomit
  
  Pečenje nepečena dolomita
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex 2519
  
  Drobljeni prirodni magnezijev karbonat (magnezit) u hermetički zatvorenim kontejnerima i magnezijev oksid, čisti ili nečisti, osim topljena magnezijeva oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) magnezijeva oksida
  
  Proizvodnja u kojoj se dopušta upotreba materijala samo iz drugoga tarifnog broja od tar.br. proizvoda. Međutim, dopuštena je upotreba prirodna magnezijeva karbonata (magnezita) 
  
  ex 2520
  
  Sadra, posebno obrađena za zubarstvo 
  
  Proizvodnja u kojoj upotrebljeni materijali ne smiju premašiti 50% u vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex 2524
  
  Prirodno azbestno vlakno 
  
  Proizvodnja od minerala azbesta (koncentrirani azbest)
  
  ex 2525
  
  Tinjac u prahu
  
  Mljevenje tinjca ili otpadaka od tinjca
  
  ex 2530
  
  Zemljane boje, pečene ili u prahu
  
  Mljevenje ili pečenje zemljanih boja
  
  Poglavlje 26
  
  Rude, troske i pepeli
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. 
  
  ex Poglavlje 27
  
  Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. 
  
  ex 2707
  
  Ulja u kojima masa aromatskih premašuje masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobivenim destilacijom uglje-nih katrana na visokim temperaturama, gdje je destilirano više od 65% njihova opsega na tempe-raturi do 250 stupnjeva C (uključujući mješavinu esenci-je nafte i benzola), a namijenjeni su za pogonsko ili toplinsko gorivo
  
  Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 
  ili 
  Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex 2709
  
  Kruta ulja dobivena iz bitumenskih minerala
  
  Destruktivna destilacija bitumenskih materijala 
  
  2710
  
  Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70% ili više naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda
  
  Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa
  ili 
  Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tbr. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica
  
  2711
  
  Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici
  
  Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1
  ili 
  Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica
  
  2712
  
  Vazelin; parafin, mikro-kristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ugljena i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni 
  
  Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1 
  ili 
  Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  2713
  
  Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenskih minerala
  
  Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 
  ili 
  Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tar. br. koji nije isti kao onaj od proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  2714
  
  Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski i uljni škriljevci i terpijesak; asfaltiti i asfaltne stijene: 
  
  Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 
  ili 
  Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tar. br. koji nije isti kao onaj od proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  2715
  
  Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, "cutback"):
  
  Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1 
  ili 
  Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tar.br. koji nije isti kao onaj od proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 28
  
  Anorganski kemijski proizvodi; organski i anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemalja, radioaktivnih elemenata i izotopa, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali trebaju biti razvrstani unutar tar.br. koji nije isti kao onaj od proizvoda. Međutim, mogu se koristiti materijali iz istog tar.br. pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco-tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex 2805
  
  "Mischmetall" 
  
  Proizvodnja elektrolitičkim i termalnim tretmanom u kojem vrijednost svih upotrebljenih materijal ne prelazi 50% cijene proizvoda fco-tvornica
  
  ex 2811
  
  sumporni trioksid
  
  Proizvodnja iz sumpornog dioksida
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex 2833
  
  Aluminijev sulfat
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex 2840
  
  Natrijevi perborati
  
  Proizvodnja iz disodium tetraborata pentahidrat 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 29
  
  Organski kemijski spojevi, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex 2901
  
  Aciklički ugljikovodici što ih se upotrebljava kao pogonsko ili toplinsko gorivo
  
  Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1 
  ili 
  Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex 2902
  
  Ciklani i cikleni (izuzevši azulena), benzeni, tolueni i ksileni, upotrebljeni kao pogonsko ili toplinsko gorivo
  
  Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1 
  ili 
  Druge radnje u kojima svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tar.br. se mogu koristiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 2905
  
  Kovinski alkoholati alkohola iz ovog tar. br., te od etanola ili glicerina
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući i ostale materijale iz 2905: Međutim, kovinske alkoholate iz ovog tarifnog broja može se upotrijebiti samo ako njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  2915
  
  Zasićene aciklične mono-karbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i peroksid-kiseline; njihovi halogeni, sulfo-nitro ili nitrozo derivati 
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar.br. Vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tbr. 2915 i 2916 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 2932
  
  - interni eteri i njihovi halogeni sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati 
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar.br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tbr. 2909 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  - ciklični acetati i hemi-acetali, te njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati
  
  proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja.
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  2933
  
  Heterociklički spojevi samo s dušikovim heteroatomom (heteroatomima)
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar.br. Međutim, vrijednosti svih upotrebljenih materijala iz tbr. 2932 i 2933 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  2934
  
  Nukleinske kiseline i njihove soli; ostali heterociklički spojevi
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar.br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932, 2933 i 2934 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 30
  
  Farmaceutski proizvodi, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  3002
  
  Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za uporabu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserumi i ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni biotehnološkim procesima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi: 
  
  - proizvodi koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka, pomiješani za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu ili ne pomiješani proizvodi za ove svrhe, pakirani u odmjerene doze ili u obliku ili pakirani za maloprodaju 
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar.br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  - ostalo:
  
  - ljudska krv
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar.br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrij-ebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  - životinjska krv pripremljena        za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar.br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  - frakcije krvi osim antiseruma, hemoglobina i serum globulina 
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar.br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  - Hemoglobin, globulin od krvi i serum-globulin
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar.br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući materijale iz tar.br. 3002. Materijali ovog istog opisa se mogu upotrijebiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  3003 i 3004
  
  Lijekovi (osim proizvoda iz 3002, 3005 ili 3006):
  
  - dobiveni iz amikacina iz tar.br. 2941
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tbr. različitog od proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar tbr. 3003 i 3004 mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost zajedno ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti iz tbr. različitog od proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar tbr. 3003 i 3004 mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost zajedno ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 31
  
  Gnojiva, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tbr. različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tar.br. mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex 3105
  
  Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa: dušik, fosfori i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima, ili pakiranjima do 10 kg bruto mase, osim:
  - natrij-nitrata
  - kalcij-cianomida
  - kalijeva sulfata
  - magnezium kalium sulfata
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijed-nost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex poglavlje 32
  
  Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati: pigmenti i druge tvari za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i crnila; osim za:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tbr. različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tbr. mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex 3201
  
  Tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati
  
  Proizvodnja od ekstrakta tanina biljnog podrijetla
  
  proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  3205
  
  Lak boje; preparati na osnovi lak boja navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje1
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tbr., osim tbr. 3203, 3204 i 3205. Međutim materijali iz tbr. 3205 se mogu upotrijebiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 33
  
  Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički i toaletni proizvodi; osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tbr. različitog od proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tbr. mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  3301
  
  Eterična ulja (bez terpentina ili s terpentinom), uključujući takozvane konkrete i absolue; rezinoidi; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili sličnom, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski provodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja 
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući materijale različite "grupe"2 ovog tar.br. Međutim, materijali iste grupe mogu biti korišteni, pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex poglavlje 34
  
  Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, "zubarski voskovi" te zubarski preparati na osnovi sadre, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex 3403
  
  Sredstva za podmazivanje koji po masi sadrže manje od 70% naftnog ulja ili ulja od bituminoznih minerala
  
  Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa 1 
  ili 
  Druge radnje u kojima su svi upotrebljeni materijali tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali klasificirani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  3404
  
  Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi:
  
  - na osnovi parafina, naftnih voskova ,voskova od bituminoznih minerala, stisnutog parafina ili parafina s odstranjenim uljem
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  - ostalo
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim: 
  
  - hidrogenih ulja koja imaju svojstva voskova iz 1516, 
  
  - kemijski neodređenje masne kiseline ili industrijski masni alkoholi koji imaju svojstva voskova iz tar.br. 3823
  
  - materijali iz tar.br. 3404
  
  Međutim, ti materijali se mogu upotrijebiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica.
  
  ex poglavlje 35
  
  Albuminozne tvari; modificirani škrobovi; ljepila, enzimi, osim:
  
  3505
  
  Dekstrini i ostali modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi); ljepila od škroba, dekstrina ili drugih modificiranih škrobova: 
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  - škrobni eteri i esteri
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar.br., uključujući i ostale materijale iz 3505
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  - ostali
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar.br., uključujući i ostale materijale iz 1108
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex 3507
  
  Pripremljeni enzimi, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne smije premašiti 50% vrijednost proizvoda fco tvornica
  
  Poglavlje 36
  
  Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforičke smjese; zapaljivi preparati
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 37
  
  Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe, osim: 
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  3701 
  
  Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, bilo od kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni u kasetama ili bez kaseta
  
  - film za kolor fotografiju, u kasetama
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja koji nije 3701 ili 3702. Međutim, materijali iz tar.br. 3702 mogu biti upotrebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 30% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  - ostali
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja koji nije 3701 ii 3702
  Međutim, materijali iz tar.br. 3701 i 3702 mogu biti upotrebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost skupa ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  3702
  
  Fotografski filmovi u smocima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, bilo od kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; filmovi u smocima za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja koji nije 3701 ili 3702.
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  3704
  
  Fotografske ploče, filmovi, papir, karton i tekstil, osvijetljeni ali nerazvijeni
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva od 3701 do 3704
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex poglavlje 38
  
  Razni proizvodi kemijske industrije, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tarifnog broja mogu biti upotrebljeni samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex 3801
  
  - koloidni grafit u otopini ulja i polukoloidni grafit; karbonska pasta za elektrode
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala ne smije prijeći 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica 
  
  - grafit u obliku paste, gdje mješavina grafita i mineralnih ulja sudjeluje u više od 30% mase
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost materijala iz tar.br. 3403 ne smije premašiti 20% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex 3803
  
  Rafinirano tal-ulje
  
  Rafiniranje sirovog tal-ulja
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex 3805
  
  Alkohol sulfatnog terpentina, prečišćeni
  
  Pročišćavanje destilacijom ili rafiniranjem sirova alkohola od sulfatnog terpentina
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex 3806
  
  Smolni esteri
  
  Proizvodnja od smolnih kiselina
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex 3807
  
  Katran od drva (smola drvnog katrana)
  
  Destilacija drvnoga katrana
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  3808
  
  Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi, pripremljeni u oblicima ili pakirani za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi ( npr. posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za ubijanje muha)
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  3809
  
  Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje boje i drugi proizvodi i preparati (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koja se upotrebljavaju u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, nespomenuta i neobuhvaćena na drugom mjestu
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  3810
  
  Preparati za dekapiranje kovinskih površina; talatelji i drugi pomoćni preparati za lemljenje i zavarivanje; prašci i paste za lemljenje i zavarivanje; koje se sastoje od kovina i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgre ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje:
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  3811
  
  Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoznosti, preparati za sprečavanje korozije i drugi pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao mineralna ulja:
  
  -Pripremljeni dodaci za podmazivanje što sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala   
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar.br. 3811 ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  - ostali
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  3812
  
  Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije, složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu; preparati za sprječavanje oksidacije i drugi složeni stabilizatori za gumu i plastične mase:
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  3813
  
  Preparati i punila za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  3814
  
  Složena organska otapala i razrjeđivači, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; sredstva pripremljena za skidanje premazanih sredstava ili lakova
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  3818
  
  Kemijski elementi dopirani za uporabu u elektronici, u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; kemijski spojevi dopirani za upotrebu u elektronici 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  3819
  
  Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi, naftnog ulja, ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  3820
  
  Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  3822
  
  Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi i pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi ili ne, osim onih iz tar.br. 3002 ili 3006
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  3823
  
  Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije, industrijski masni alkoholi
  
  -Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije.
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  - industrijski masni alkoholi
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući druge materijale iz tar.br. 3823
  
  3824
  
  Pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili ljevačke jezgre, kemijski proizvodi i preparati kemijske i srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda), nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; ostaci od kemijske i srodnih industrija, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu:
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  Slijedeće iz ovog tarifnog broja
  
  
  Pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili ljevačke jezgre od prirodnih smolnih proizvoda
  
  Naftenske kiseline, njihove soli netopive u vodi i njihovi esteri
  
  Sorbitol osim sorbitola iz tar.br. 2905
  
  Sulfonat nafte, osim sulfonata nafte alkalnih kovina, nastavak amonija ili etanolimina, tiofenizirane sulfonske kiseline ulja dobivenih od bitumenskih ruda i njihove soli
  
  Razmjenjivač iona
  
  Sušač vakuumskih cijevi
  Ikalinizirani željezni oksidi za pročišćavanje plina
  
  Tekući amonijski plin i potrošni oksid proizveden u pročišćavanju ugljenog plina
  
  Sulfonaftne kiseline i njihove soli netopive u vodi, te njihovi esteri
  
  Fusel-ulje i Dippel-ulje
  Mješavine soli što sadrže razne anione
  
  Želatinaste paste za grafičke reprodukcije, sa ili bez papirne ili tekstilne podloge
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali trebaju biti unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tar.br. mogu biti upotrebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  - Ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednosti svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  3901 do 3915 
  
  Plastične tvari u primarnim-oblicima, strugotine i ostaci plastičnih tvari, osim proizvoda ex 3907 i 3912 za koje važe pravila u nastavku:
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  - Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje sa više od 99% u težini u ukupnom sastavu polimera
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica i
  - vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica1 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  - ostalo
  
  - vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 3907
  
  Kopolimeri od polikarbonata i akrilonitril - butadien-styrene kopolimera (ABS)
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali trebaju biti unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istog tar.br. mogu biti upotrebljeni pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica 
  
  - poliester
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica i/ili proizvodnja iz policarbonata tetrabroma (bisfenol A)
  
  3912
  
  Celuloza i njezini kemijski derivati, nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica
  
  3916 do 3921
  
  Poluproizvodi i proizvodi od plastike, osim proizvoda iz ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921 za koje vrijede slijedeća pravila:
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  - ravni proizvodi bolje obrađeni no samo površinski ili razrezani drukčije no četvrtasto ili pravokutno i ostali proizvodi obrađeni bolje no samo površinski
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  - Ostalo:
  
  - Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje sa više od 99% u težini u ukupnom sastavu polimera
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica i
  - vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica 1 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
   
  
  - Ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz poglavlja 39 ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica1 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 3916 i ex 3917
  
  Profili i cijevi
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost upotrebljenih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica;
  - vrijednost upotrebljenih materijala iz koji su razvrstani unutar istog tbr. kao i proizvod, ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 3920
  
  Ploče ili prevlake ionomera
  
  Proizvodnja od termo-plastične djelomične soli koja je kopolimer etilena i metakrilične kiseline, djelomično neutralizirane kovinskim ionima, u prvom redu cinka i natrija
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  - listovi regenerirane celuloze, poliamida ili polietilena
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala koji su razvrstani unutar istog tbr. kao i proizvod ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex 3921
  
  Folije od plastičnih masa, metalizirane
  
  Proizvodnja od jako prozirne poliesterske folije debljine manje od 23 mikrona1 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  3922 do 3926
  
  Proizvodi od plastičnih masa
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 40
  
  Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume, osim:
  
  Proizvodna u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani u različiti tarifni broj od proizvoda
  
  ex 4001
  
  Laminirane ploče ili krep guma za potplate
  
  Laminiranje listova prirodnoga kaučuka
  
  4005
  
  - Mješavine kaučuka, nevulkanizirane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala, osim prirodne gume, ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  4012
  
  Protektirane ili upotrebljavane vanjske pneumatske gume; pune gume i gume sa zračnim komorama i izmjenjivi protektori i štitnici od gume:
  
  - Protektirane gume, pune gume i gume za napuhavanje od gume 
  
  Protektiranje upotrebljavanih guma
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim 4011 ili 4012
  
  ex 4017
  
  Proizvodi od tvrde gume
  
  Proizvodnja od tvrde gume
  
  ex poglavlje 41
  
  Sirova krupna i sitna koža (osim krzna) i štavljena koža, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
  
  ex 4102
  
  Sirova ovčja ili janječa koža, bez vune
  
  Struganje ovčjih i janječih koža sa vunom
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  4104 do 4107
  
  Koža, bez dlake ili vune, osim kože iz tar. br. 4108 ili 4109
  
  Ponovno štavljenje koža 
  ili 
  prerada u kojoj su svi upotrebljeni materijali iz različitog tar.br. od broja proizvoda
  
  4109
  
  Lakirana koža i lakirana slojevita koža , metalizirana koža
  
  Prerada koža iz 4104 do 4107 pod uvjetom da njihova vrijednost ne premaši 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Poglavlje 42
  
  Proizvodi od kože; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca)
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
  
  ex poglavlje 43
  
  Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna, osim: 
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
  
  ex 4302 
  
   ?tavljena ili obrađena krzna, sastavljena:
  
  - nape, četvorine i slični oblici
  
  Bijeljenje ili bojenje, uz to rezanje ili sastavljanje štavljenih ili obrađenih kožica krzna
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih nesastavljenih kožica krzna
  
  4303
  
  Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna
  
  Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih kožica krzna nesastavljenih iz 4302
  
  ex poglavlje 44
  
  Drvo i drvni proizvodi; drveni ugljen, osim: 
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali klasi-ficirani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  ex 4403
  
  Drvo, grubo, četvrtasto tesano
  
  Proizvodnja od grubo obrađena drva, s korom ili bez kore ili okresanog
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex 4407
  
  Drvo obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem, sječenjem ili ljuštenjem, ravno brušeno ili zupčasto spojeno, debljine veće od 6 mm
  
  Blanjanje, brušenje ili zupčasto spajanje
  
  ex 4408
  
  Listovi furnira i listovi za šperploče debljine do 6 mm, spojeni, i drugo drvo piljeno po dužini, sječeno nožem ili ljušteno, debljine do 6 mm, ravnano, brušeno ili zupčasto spojeno
  
  Spajanje, blanjanje, brušenje ili zupčasto spajanje
  
  ex 4409
  
  Drvo profilirano po dužini bilo kojeg ruba ili lica, brušeno ili zupčasto spojeno
  
  - brušeno ili zupčasto spojeno
  
  Brušenje ili zupčasto spajanje
  
  - rubne letvice i vijenci
  
  Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca
  
  ex 4410 do 4413
  
  Rubne letvice i vijenci od drva za pokućstvo, okvire, za unutarnju dekoraciju
  
  Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca
  
  ex 4415
  
  Drveni sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slično
  
  Proizvodnja od dasaka, nerezanih u bilo kojim veličinama
  
  ex 4416
  
  Drvene bačve, burad, kace, vjedra, i drugi bačvarski proizvodi i dijelovi
  
  Proizvodnja od dužica, piljenih ili nepiljenih na dvije glavne strane, ali ne drukčije obrađenih
  
  ex 4418
  
  - Građevinska stolarija i građa, drvena
  
  Proizvodnja u kojoj upotrebljeni materijali moraju biti iz različitog tar. broja od broja proizvoda. Mogu se pak upotrijebiti celulozne daske od drva, "šingle" i "šejl" 
  
  - Rubne letvice i vijenci
  
  Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca 
  
  ex 4421
  
  Drvo obrađeno za šibice; drvene zakovice za cipele
  
  Proizvodnja od drva iz bilo kojeg tarifnog broja, osim obrađenog drva iz 4409 
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex poglavlje 45
  
  Pluto i proizvodi od pluta, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
  
  4503
  
  Proizvodi od prirodnog pluta
  
  Proizvodnja od pluta iz 4501
  
  Poglavlje 46
  
  Proizvodi od slame i esparta i od ostalih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
  
  Poglavlje 47
  
  Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; papirni i kartonski ostaci i otpaci namijenjeni ponovnoj preradi
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
  
  ex poglavlje 48 
  
  Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od kartona, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
  
  ex 4811
  
  Papir i karton, namotan, sa crtama ili kockama
  
  Proizvodnja od materijala za izradu papira iz poglavlja 47
  
  4816
  
  Karbon-papir, samokopirajući papir i drugi papir za kopiranje i prenošenje (osim onih iz tar. broja 4809), matrice za umnožavanje i offset-ploče, od papira, u kutijama ili bez kutija
  
  Proizvodnja od materijala za izradu papira iz poglavlja 47
  
  4817
  
  Poštanske omotnice (koverte), pisma omotnice (koverte), dopisnice i karte za dopisivanje, bez slike, od papira ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, vrećicama i sličnim pakiranjima, od papira ili kartona
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - su svi upotrebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
  - vrijednost svih upotre-bljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 4818
  
  Toaletni papir
  
  Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz poglavlja 47
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex 4819
  
  Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakiranje od papira, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - su svi upotrebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
  - vrijednost svih upotre-bljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 4820
  
  Blokovi listovnog papira
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica 
  
  ex 4823
  
  Ostali papiri, kartoni, celulozna vata te listovi i vrpce od celuloznih vlakana, sječeni u određene veličine ili oblike
  
  Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz glave 47
  
  ex poglavlje 49
  
  Tiskane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tipkani tekstovi i nacrti, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
  
  4909
  
  Poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju osobne poruke, tiskane, ilustrirane ili neilustrirane, sa ili bez poštanskih omotnica (koverti) ili ukrasa
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, izuzevši 4909 ili 4911
  
  4910
  
  Kalendari svih vrsta, tiskani, uključujući i kalendarske blokove:
  
  "Vječiti" kalendari ili kalendari s promjenjivim listovima na podlozi što nije ni papir ni karton
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - su svi upotrebljeni materijali obvezno iz tar.br. koji je različit od broja proizvoda,
  - vrijednost svih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, izuzevši 4909 i 4911
  
  ex poglavlje 50
  
  Svila, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex 5003
  
  Svileni otpaci (uključujući čahure neprikladne za odmotavanje, otpatke pređe i raščupane tekstilne materijale), grebani ili češljani
  
  Vlačenje ili češljanje svilenih otpadaka
  
  5004 do ex5006
  
  Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka
  
  Proizvodnja iz:1 
  - sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje
  - ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje
  - kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili
  -materijali od kojih se radi papir
  
  5007
  
  Tkanine od svile ili svilenih otpadaka:
  
  - koje sadrže gumene niti
  
  Proizvodnja od jednonitne 
  pređe 1
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja iz:1 
  - kokosova vlakna
  - prirodnog vlakna
  - sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebenanog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili
  - papira
  ili
  Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex poglavlje 51
  
  Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske dlake, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tbr. različitog od broja proizvoda.
  
  5106 do 5110
  
  Pređa od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake
  
  Proizvodnja iz:1 
  - sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje,
  - ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje,
  - kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili
  -materijali od kojih se radi papir
  
  5111 do 5113
  
  Tkanine od vune, fine ili grube životinjske dlake ili od konjske dlake:
  
  - koje sadrže gumene niti
  
  Proizvodnja od jednonitne pređe1
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja iz:1 
  - kokosova vlakna
  - prirodnog vlakna
  - sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili
  - papira
  ili
  Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex poglavlje 52
  
  Pamuk, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar različitog tar. broja proizvoda
  
  5204 do 5207
  
  Pamučna pređa i konac
  
  Proizvodnja iz:1 
  - sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje
  - ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje
  - kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili
  -materijali od kojih se radi papir
  
  5208 do 5212
  
  Pamučne tkanine
  
  - koje sadrže gumene niti
  
  Proizvodnja od jednonitne pređe 1
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja iz: 1 
  - kokosova vlakna
  - prirodnog vlakna
  - sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili
  - papira
  ili
  Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex poglavlje 53
  
  Ostala biljna tekstilna vlakna, papirna pređa i tkanine od papirne pređe, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
  
  5306 do 5308
  
  Pređa od drugih biljnih tekstilnih vlakana, papirna pređa
  
  Proizvodnja iz:1 
  - sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje
  - ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje
  - kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili
  -materijali od kojih se radi papir
  
  5309 do 5311
  
  Tkanina od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanina od papirnih vlakana:
  
  - koja sadrži gumene niti,
  
  Proizvodnja od jednonitne pređe 1
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja iz: 1 
  - kokosova vlakna
  - prirodnog vlakna
  - sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili
  - papira
  ili
  Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  5401 do 5406
  
  Pređa, monofilamenti i konac od umjetnih ili sintetskih filamenata
  
  Proizvodnja iz:1 
  - sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje
  - ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje
  - kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili
  -materijali od kojih se radi papir
  
  5407 i 5408 
  
  Tkanine od umjetne ili sintetske filament pređe
  
  - koje sadrže gumene niti
  
  Proizvodnja od jednonitne pređe1
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja iz: 1 
  - kokosova vlakna
  - prirodnog vlakna
  - sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili
  - papira
  ili
  Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje tkanina, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica
  
  5501 do 5507
  
  Umjetna ili sintetska rezana vlakna
  
  Proizvodnj od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  5508 do 5511
  
  Pređa i konac za šivanje od umjetnih ili sintetskih rezanih vlakana
  
  Proizvodnja iz:1 
  - sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za pređenje
  - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpa, ili
  -materijala od kojih se radi papir
  
  5512 do 5516
  
  Tkanina od umjetnih ili sintetskih rezanih vlakana
  
  - koja sadrži gumene niti
  
  Proizvodnja od jednonitne pređe 1
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja iz: 1 
  - kokosova vlakna
  - prirodnog vlakna
  - sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili
  - papira ili
  Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 56
  
  Vata, pust i netkani materijal; specijalna pređa, konopi, užad, konopci i kabeli i proizvodi od njih
  
  Proizvodnja iz: 1
  - kokosova vlakna,
  - prirodnih vlakana
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili 
  - materijala što služe za proizvodnju papira
  
  5602
  
  Pust, uključujući impregniran, prevučen, laminiran: 
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  - Iglani pust
  
  Proizvodnja od1 :
  - prirodnih vlakana,
  - kemijskih materijala ili tekstilnih materijala
  Međutim:
  - predivo od polipropilenskog vlakna iz 5402
  - rezano polipropilensko vlakno iz 5503 ili 5506
  ili
  - filament kučine od polipropilenskog vlakna iz 5501, pri čemu je u svim primjerima učešće svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa, pod uvjetom da njihova vrijednosti ne premaši 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja iz: 1
  - prirodnih vlakana
  - rezanih vlakana dobivenih od kazeina ili
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili 
  
  5604
  
  Nit i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilna pređa, vrpce i slično iz 5404 i 5405, impregnirani, prevučeni, obloženi gumom ili plastičnom masom: 
  
  - nit i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom
  
  Proizvodnja od gumenih niti ili jezgri koje nisu prekrivene tkaninom
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja iz: 1
  - prirodnih vlakana negrebanih i nečešljanih, a ni drukčije obrađenih za predenje
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili 
  - materijala što služe za proizvodnju papira
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  5605
  
  Metalizirana pređa, uključujući obavijenu pređu, koja se sastoji od tekstilne pređe, vrpci ili sličnoga iz 5404 ili 5405, kombinirano s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha, ili prekrivenih kovinom 
  
  Proizvodnja iz 1 
  - prirodnih vlakana
  - sintetskog i umjetnog vlakna, nevlačenog i nečešljanog, ni drukčije obrađenog za predenje
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili 
  - materijala što služe za proizvodnju papira
  
  5606
  
  Obavijena pređa, obavijene vrpce i slični oblici iz tbr. 5404 ili 5405,(osim obavijenih proizvoda iz tar. broja 5606 i obavijene pređe od konjskih dlaka iz grive i repa); žanila pređa (uključujući flokiranu žanila pređu); efektna pređa
  
  Proizvodnja iz: 
  - prirodnih vlakana
  - negrebanog i neče-šljanog, a ni drukčije obrađenog sintetskog ili umjetnog vlakna
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili 
  - materijala što služe za proizvodnju papira
  
  Poglavlje 57
  
  Sagovi i drugi tekstilni podni pokrivači
  
  - od iglanog pusta
  
  Proizvodnja iz: 1 
  - prirodnih vlakana,
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe 
  Međutim:
  - predivo od polipropilenskog vlakna iz 5402
  - polipropilensko vlakno iz 5503 ili 5506 ili
  - filament kučine od polipropilenskog vlakna iz 5501 pri čemu je učešće svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa, smije se upotrijebiti do vrijednosti od 40% u cijene proizvoda fco tvornica
  
  - od ostalog pusta
  
  Proizvodnja iz 1
  - prirodnih vlakana negrebanih i nečešljanih, a ni drukčije obrađenih za predenje
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  - ostalo
  
  Proizvodnja iz 1
  - kokosovog vlakna
  - sintetskog ili umjetnog vlakna 
  - prirodnih vlakana
  - nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog rezanog sintetskog ili umjetnog vlakna
  
  ex poglavlje 58
  
  Specijalne tkanine; tafting tkanine; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez; osim:
  
  - kombinirane sa gumenim nitima
  
  Proizvodnja od jednonitne pređe1 
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja iz: 1 
  - kokosova vlakna
  - prirodnog vlakna
  - sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili
  ili
  Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje tkanina, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica
  
  5805
  
  Tapiserije ručno tkane, vrsta Gobelins, Flanders, Aubusson, Bauveais i slično i tapiserije iglom rađene (npr. sitnim bodom i križićima), uključujući i konfekcionirane 
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  5810
  
  Vez u metraži, u vrpcama ili motivima
  
  Proizvodnja u kojoj:          - svi upotrebljeni materijali moraju biti tarifnog broja različitog od broja proizvoda      - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne smije premašiti 50% u cijeni proizvoda fco tvornica
  
  5901
  
  Tekstilne tkanine prevučene ljepilom ili škrobnim tvarima koje se upotrebljavaju za vanjsko uvezivanje knjiga i za slične svrhe; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; krute tkanine ("buckram") i slične tkanine koje se upotrebljavaju u izradi šešira
  
  Proizvodnja od prediva
  
  5902
  
  Kord tkanine za vanjske pneumatske gume od najlonske pređe i ostalih poliamida, poliestera i viskoznog rajona, velike čvrstoće:
  
  - sa sadržajem 90% ili manje tekstilnih tvari u masi
  
  Proizvodnja od prediva
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe
  
  5903
  
  Tekstilne tkanine impregnirane, premazane, prevučene ili pokrivene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tar. broja 59.02
  
  Proizvodnja iz prediva1
  ili
  Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  5904
  
  Linoleum, uključujući rezani u oblike, podni pokrivači na tekstilnoj podlozi koja je premazana, prevučena ili prekrivena, uključujući rezane oblike
  
  Proizvodnja od prediva1 
  
  5905
  
  Zidne tapete od tekstila
  
  - impregnirane, premazane ili prekrivene gumom, plastičnim tvarima ili drugim tvarima
  
  Proizvodnja od prediva
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja iz: 1 
  - kokosova vlakna
  - prirodnog vlakna
  - sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni drukčije odrađenog za predenje
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili
  ili
  Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje tkanina, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica
  
  5906
  
  Gumirane tekstilne tkanine osim onih iz tar. broja 59.02
  
  - pletene ili kačkane tkanine
  
  Proizvodnja iz 1 
  - prirodnih vlakana
  - nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog za predenje rezanog sintetskog ili umjetnog vlakna
  - kemijski materijali ili tekstilna pulpa 
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  Ostale tkanine od pređe na osnovi sintetskog vlakna, što sadrže više od 90% tekstilnih tvari u masi
  
  Proizvodnja od kemijskih materijala
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja od prediva
  
  5907
  
  Tkanine na drugi način impregnirane, premazane, prevučene ili prekrivene; platna slikana za kazališne kulise, tkanine za atelje i slične svrhe
  
  Proizvodnja iz prediva
  ili
  Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica
  
  5908
  
  Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače, svijeće i slično; čarapice za plinsku rasvjetu i cjevaste pletene tkanine za čarapice; impregnirane ili neimpregnirane 
  
  - čarapice za plinsku rasvjetu, impregnirane
  
  Proizvodnja iz cjevasto pletenog vlakna za plinsku rasvjetu 
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali različitog tarifnog broja od onog broja kojeg je proizvod
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  5909 do 5911
  
  Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu
  
  - diskovi ili obruči za poliranje, osim od pusta iz tar. broja 5911
  Proizvodnja od pređe ili ostataka vlakna ili krpa iz tarifnog broja 6310
  
  - Tkanine, najčešće korištene u proizvodnji papira ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnirane ili neimpregnirane ili presvučene, okrugli, beskonačni ili sa jednim ili više osnova i/ili potki, ili ravno tkani sa više osnova i/ili potki iz 5911
  
  Proizvodnja iz: 1 
  -kokosove pređe              
  -slijedećih materijala
  - pređe od politetraflouroetilena2  
  - predivo, višenitno, od poliamida, presvučeno, impregnirano ili prekriveno fenolskom smolom,
  - predivo od sintetičke tekstilno vlakno aromatiziranog poliamida, dobivenog polikondenzacijom m-fenolenediamina i isoftalične kiseline,
  - monofil od politetrafloureotilena 2
  - predivo od sintetičkog tekstilnog vlakna od poli-p-fenilena tereftalamida,
  - predivo od staklenih vlakana, presvučeno fenolnom smolom i pojačano akrilnom pređom 2
  - copoliester monofilament i smola tereftalične kiseline i 1,4 cikloheksanedimetanol i isoftalična kiselina,
  - prirodna vlakna
  - umjetna vlakna nečešljana i nevlačena niti drukčije pripremljena za pređu, ili
  - kemijski materijali i tekstilna pulpa
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  - ostalo
  
  Proizvodnja iz1 
  - kokosove pređe
  - prirodnih vlakana
  - nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije obrađenog za predenje rezanog sintetskog ili umjetnog vlakna
  - kemijski materijali ili tekstilna pulpa 
  
  Poglavlje 60
  
   Pleteni ili kačkani materijali 
  
  Proizvodnja iz 1
  - prirodnih vlakana
  - umjetnih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili drukčije obrađenih za pređenje , ili
  - kemijski materijali ili tekstilna pulpa
  
  Poglavlje 61
  
  Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kačkani
  
  - dobiveni šivanjem ili spajanjem na drugi način dvaju ili više dijelova trikotaže, što su bili razrezani u krojne oblike ili bili proizvedeni već oblikovani
  
  Proizvodnja od prediva 1,2
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja od 1
  - prirodnih vlakana
  - rezanih sintetskih ili umjetnih vlakana, negrebanih ni češljanih, ni drukčije obrađenih za predenje ili
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe
  
  ex poglavlje 62
  
  Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih i kačkanih, osim:
  
  Proizvodnja od prediva 1,2
  
  ex 6202,
  ex 6204, 
  ex 6206,
  ex 6209 i
  ex 6211
  
  Odjeća za žene, djevojčice, dojenčad, te drugi izrađeni pribor za odjeću, vezeni
  
  Proizvodnja od prediva 2
  ili Proizvodnja od nevezenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40%2 
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex 6210 i 
  ex 6216
  
  Protupožarna oprema od tkanine pokrivena poliesterskom aluminiziranom folijom
  
  Proizvodnja od prediva 1 
  ili Proizvodnja od nepresvučenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% 2
  
  6213 i 6214
  
  Rupčići, šalovi, ešarpe, marame, koprene i slični proizvodi
  
  - vezeni
  
  Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena prediva1,2 
  ili Proizvodnja od nevezenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% 1 
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja od jednožičnog, nebijeljena prediva 1,2
  ili
  Slaganje koje slijedi tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacije, čupavljenja, obrada za otpornost na skupljanje, impregnacija, apretura, krpanje) gdje vrijednost upotrebljenih tkanina bez tiska iz tarifnih brojeva 6213 i 6214 ne premašuje 47,5% cijene proizvoda fco tvornica
  
  6217
  
  Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  - vezeni
  
  Proizvodnja od prediva 1 
  ili Proizvodnja od nevezenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% 1
  
  - protupožarna oprema od kanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom
  
  Proizvodnja od prediva 1
  ili Proizvodnja od nevezenih tkanina s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% 1
  
  - pribor za ovratnike i orukvice, razrezano
  
  Proizvodnja u kojoj: 
  - svi upotrebljeni materijali su razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost upotrebljenog materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja od prediva 1
  
  ex Poglavlje 63
  
  Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tekstilni proizvodi; krpe
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od proizvoda 
  
  6301 do 6304
  
  Pokrivači, posteljno rublje, itd; zavjese, itd; ostali proizvodi za uređenje stana:
  
  - od pusta, od netkanog materijala
  
  Proizvodnja od 2 
  - prirodnih vlakana, ili
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe
  
  - ostali:
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  - vezeni
  
  Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena prediva 1,2 
  ili 
  Proizvodnja od nevezenih tkanina (osim pletenih i kačkanih) s vrijednošću što u cijeni proizvoda fco tvornica ne premašuje 40% 
  
  - ostalo
  
  proizvodnja od jednožičnog nebijeljena prediva 1,2
  
  6305
  
  Vreće i vrećice za pakiranje robe
  
  Proizvodnja od:1
  - prirodnih vlakana
  - umjetnih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili drukčije pripremljenih za predenje
  - kemijski materijali ili tekstilna pulpa 
  
  6306 
  
  Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; šatori; jedra (za čamce, daske za jedrenje i suhozemna vozila); proizvodi za kampiranje:
  
  - od netkanog materijala
  
  Proizvodnja od 1,3 
  - prirodnih vlakana, ili
  - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja od jednostavne nebijeljene pređe 1,3
  
  6307
  
  Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  6308
  
  Kompleti koji se sastoje od komada tkanine i pređe, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka i salveta, ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljeni u pakiranja za prodaju na malo
  
  Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati određeno pravilo što važi i kad nije u setu. Međutim, u setu mogu biti proizvodi bez pravoga podrijetla, ako njihova ukupna vrijednost ne premaši 15% u cijeni seta fco tvornica 
  
  ex poglavlje 64
  
  Obuća, nazuvci i slični proizvodi; dijelovi tih proizvoda, osim:
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od složenog gornjišta obuće pričvršćenog na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata iz 6406
  
  6406
  
  Dijelovi obuće (uključujući gornjište koje je pričvršćeno ili ne na potplat osim na vanjski potplat); ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi i njihovi dijelovi:
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  ex poglavlje 65
  
  ?eširi, kape i ostala pokrivala glave i njihovi dijelovi, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  6503
  
  ?eširi i druga pokrivala glave, pusteni, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tar. broja 65.01, uključujući i podstavljene ili ukrašene  
  
  Proizvodnja od tekstilnih prediva ili vlakana1 
  
  6505
  
  ?eširi i druga pokrivala glave, pleteni ili kačkani, ili izrađeni od čipke, pusta ili ostalih tekstilnih metražnih materijal (osim od vrpci), uključujući podstavljene ili ukrašene; mreže za kosu bilo od kojeg materijala, uključujući podstavljene ili ukrašene
  
  Proizvodnja od tekstilnih prediva ili vlakana 1 
  
  ex poglavlje 66
  
  Kišobrani, suncobrani, štapovi, bičevi, korbači i njihovi dijelovi, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  6601
  
  Kišobrani, suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Poglavlje 67
  
  Perje i paperje; preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  ex poglavlje 68
  
  Proizvodi od kamena, sadre, cementa, betona, azbesta, tinjca i sličnih materijala, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  ex 6803
  
  Proizvodi od prirodna ili aglomerirana škriljevca
  
  Proizvodnja od obrađena škriljevca
  
  ex 6812
  
  Proizvodi od azbesta ili mješavine na osnovi azbesta i magnezijeva karbonata
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja
  
  ex 6814
  
  Proizvodi od tinjca; uključujući i aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, na podlozi od papira, kartona ili ostalih materijala
  
  Proizvodnja od obrađenog tinjca (obuhvaćen aglomerirani ili rekonstruirani tinjac)
  
  Poglavlje 69
  
  Keramički proizvodi
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  ex poglavlje 70
  
  Staklo i stakleni proizvodi, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  ex 7003
  ex 7004 i 
  ex 7005
  
  Staklo bez nereflektirajućeg sloja
  
  Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001
  
  7006
  
  Staklo iz tar. broja 7003, 7004 i 7005, savijeno s obrađenim rubovima gravirano, brušeno, emajlirano, ili drukčije obrađeno, neuokvireno niti spojeno s drugim materijalima 
  
  Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  7007
  
  Sigurnosno staklo, od kaljenoga ili slojevitoga stakla
  
  Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001
  
  7008
  
  Višeslojni zidni elementi za izolaciju, od stakla
  
  Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001
  
  7009
  
  Staklena zrcala, uokvirena ili neuokvirena, uključujući i retrovizore
  
  Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001
  
  7010
  
  Opletene boce, staklenke, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, stakleni, za transport ili parkiranje robe; staklenke za konzerve; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, stakleni
  
  Proizvodnja u kojoj upotrebljeni materijali trebaju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  ili
  rezanje staklenih predmeta pod uvjetom da vrijednost nerezanih predmeta ne premaši 50% vrijednosti gotova proizvoda fco tvornica
  
  7013
  
  Stakleni proizvodi koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, u toaletne svrhe, u uredima, proizvodi za unutarnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. broja 7010 i 7018)
  
  Proizvodnja u kojoj upotrebljeni materijali trebaju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  ili
  rezanje staklenih predmeta pod uvjetom da vrijednost nerezanih predmeta ne premaši 50% vrijednosti gotova proizvoda fco tvornica
  ili
  Ukrašavanje rukom (izuzevši štampanje svile) puhanih staklenih proizvoda, ako vrijednost puhanoga staklenog predmeta ne premaši 50% vrijednost gotova proizvoda fco tvornica
  
  ex 7019
  
  Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva)
  
  Proizvodnja od:
  - neobojenih svitaka, roving-prediva, prediva ili rezanog vlakna, ili od
  - staklene vune
  
  ex poglavlje 71
  
  Prirodni i kultivirani biseri, dragulji i poludragulji, pleme-nite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih, imitacije draguljarskih predmeta; kovani novac, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex 7101
  
  Biseri, prirodni ili kultivirani, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 7102
  ex 7103 i 
  ex 7104
  
  Obrađeni dragulji ili poludragulji (prirodni, sintetički i rekonstruirani)
  
  Proizvodnja iz neobrađenih dragulja ili poludragulja
  
  7106, 7108 i 7110 
  
  Plemenite kovine:
  
  - neobrađene
  
  Proizvodnja od materijala što nisu uvršteni u 7106, 7108 ili 7110
  ili
  Elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina iz 7106, 7108 ili 7110
  ili
  Međusobno legiranje plemenitih kovina iz 7106, 7108 ili 7110 ili njihovo legiranje s običnim kovinama
  
  - poluobrađena ili u prahu
  
  Proizvodnja iz neobrađenih plemenitih kovina
  
  ex 7107,
  ex 7109 i 
  ex 7111
  
  Kovine obložene plemenitim kovinama, u poluprerađenom obliku
  
  Proizvodnja od plemenitih kovina, neobrađenih 
  
  7116
  
  Predmeti od prirodnih ili kultiviranih bisera, dragulja ili poludragulja (prirodnih, sintetskih ili rekonstruiranih)
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  7117
  
  Imitacije draguljarskih predmeta
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda 
  ili 
  Proizvodnja od dijelova običnih kovina, nepozlaćenih, neposrebrenih, neplatiniranih, pod uvjetom da vrijednost upotrebljenih materijala ne premaši 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex poglavlje 72
  
  Željezo i čelik, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  7207
  
  Poluproizvodi od željeza ili nelegiranoga čelika
  
  Proizvodnja od materijala iz 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205
  
  7208 do 7216
  
  Valjani ravni proizvodi: žica, šipke, profili od željeza ili nelegirana čelika
  
  Proizvodnja od željeza i nelegirana čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz 7206
  
  7217
  
  Hladno dobivena žica, od željeza ili nelegiranog čelika
  
  proizvodnja od poluproizvoda iz 7207
  
  ex 7218, 7219 do 7222
  
  Poluproizvodi, valjani ravni proizvodi, šipke i profili od nerđajućega čelika
  
  Proizvodnja od nerđajućega čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz 7218
  
  7223
  
  Hladno dobivena žica od nerđajućega čelika
  
  Proizvodnja od poluproizvoda od nerđajućega čelika iz 7218
  
  ex 7224, 7225 do 7228
  
  Poluproizvodi, valjani ravni proizvodi, toplovaljana žica i šipka, nepravilno namotani na kolutovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za svrdla, od legiranih ili nelegiranih čelika
  
  Proizvodnja od nelegirana čelika u ingotima i drugim primarnim oblicima iz tarifnog broja 7206, 7218 ili 7224
  
  7229
  
  Hladno dobivena žica od ostalih legiranih čelika
  
  Proizvodnja od poluproizvoda ostalih legiranih čelika iz 7224
  
  ex poglavlje 73
  
  Proizvodi od željeza i čelika, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  ex 7301
  
  Žmurje (talpe)
  
  Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  7302
  
  Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka, od željeza ili čelika; tračnice, tračnice-vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi dijelovi križanja li skretnica, pragovi, vezice, tračničke stolice, klinovi tračničkih stolica, podložne pločice, pričvrsne pločice, distantne šipke i motke i drugi dijelovi specijalno konstruirani za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje tračnica
  
  Proizvodnja od materijala iz 7206
  
  7304, 7305 i 7306
  
  Cijevi, šuplji profili od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika 
  
  Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206, 7207, 7218 ili 7224
  
  ex 7307
  
  Cijevi ili pribor za cijevi od nerđajućeg čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji se sastoji iz više dijelova
  
  Izvrtanje, bušenje, razvrtavanje, izvlačenje, bušenje, pjeskarenje od neobrađenih materijala čija vrijednost ne prelazi 35% cijene proizvoda fco tvornica 
  
  7308
  
  Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi , rešetkasti stupovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stupovi), željezni ili čelični; limovi, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, željezni ili čelični
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali unutar tar.br. različitog od proizvoda. Međutim, zavarene kutove, kalupe i profile iz 7301 ne smije se upotrijebiti
  
  ex 7315
  
  Lanci protiv klizanja
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz 7315 ne smije premašiti 50% vrijednosti u cijeni proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex poglavlje 74
  
  Bakar i bakreni proizvodi, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  7401
  
  Bakrenac, cement bakar (precipitat bakar)
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  7402
  
  Nerafinirani bakar; bakrene sonde za elektrolitičku rafinaciju:
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  7403
  
  Rafinirani bakar i slitina bakra, sirovi
  
  - rafinirani bakar
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  - slitine bakra i rafinirani bakar koji sadrži druge elemente
  
  Proizvodnja od rafiniranog bakra, sirova ili od strugotina
  
  7404
  
  Otpaci i ostaci, bakreni
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  7405
  
  Predslitine bakra
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  ex poglavlje 75
  
  Nikal i proizvodi od nikla, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  7501 do 7503
  
  Niklov kamenac, sinterirani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla, sirovi nikl; otpaci i ostaci nikleni
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  ex poglavlje 76
  
  Aluminij i aluminijski proizvodi, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  7601
  
  Aluminij, sirovi
  
  Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegirana aluminija ili od otpadaka aluminija
  
  7602
  
  Otpadci i ostaci od aluminija
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  ex 7616
  
  Proizvodi aluminija, osim mreža, ograda, rešetaka, proizvoda za pojačanje i sličnih (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice, te ekspandirane kovine - aluminija
  
  Proizvodnja u kojoj: 
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda: Međutim, smije se upotrijebiti žičane mreže, ograde, rešetke, proizvode za pojačanje i slično (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice, ako i ekspandiranu kovinu aluminija
  - vrijednost upotrebljenih materijala ne smije premašiti 50% vrijednosti u cijeni proizvoda fco tvornica 
  
  Poglavlje 77
  
  Rezervirano za eventualnu novu upotrebu u HS
  
  ex poglavlje 78
  
  Olovo i olovni proizvodi, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj: 
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.     
   - vrijednost upotrebljenih materijala ne smije premašiti 50% vrijednosti u cijeni proizvoda fco tvornica 
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  7801
  
  Sirovo olovo
  
  - rafinirano olovo
  
  Proizvodnja od olova u prvoj obradi ili "obrađeno" olovo
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 7802 se mogu koristiti
  
  7802
  
  Ostaci i otpaci, olovni
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  ex poglavlje 79
  
  Cink i proizvodi od cinka, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj: 
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda, 
  - vrijednost upotrebljenih materijala ne smije premašiti 50% vrijednosti u cijeni proizvoda fco tvornica 
  
  7901
  
  Cink, sirovi
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 7902 se mogu koristiti
  
  7902
  
  Ostaci i otpaci, od cinka
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  ex poglavlje 80
  
  Kositar i kositreni proizvodi, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda   - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% vrijednost proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  8001
  
  Kositar, sirovi
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 8002 se mogu koristiti
  
  8002 i 8007
  
  Ostaci i otpaci od kostira, ostali proizvodi od kositra
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  Poglavlje 81
  
  Ostale obične kovine, kermeti, proizvodi od njih
  
  - ostale obične kovine, sirove, i proizvodi od njih, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala razvrstani unutar istog tarifnog broja ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  ex poglavlje 82 
  
  Alati, nožarski proizvodi, žlice i vilice, od običnih kovina; njihovi dijelovi od običnih kovina, osim
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  8206
  
  Alati iz dva ili više tarifnih brojeva 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo
  
  Proizvodnja u kojoj su upotrebljeni materijali obvezno iz različita tar. broja no što su brojevi od 8202 do 8205: Međutim, alate iz 8202 do 8205 može se upotrijebiti u sklopu setova, ako njihova vrijednost ne premašuje 15% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  8207
  
  Izmjenjivi alat za ručne sprave sa ili bez mehaničkog pogona i za alatne strojeve (npr. za prešanje, utiskivanje, duboko izvlačenje, kovanje, štancanje, probijanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta, provlačenje, glodanje, tokarenje) uključujući matrice za vučenje ili istiskivanje kovina te alat za bušenje stijena i zemlje
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8208 
  
  Noževi i oštrice za strojeve ili mehaničke sprave
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 8211
  
  Noževi sa oštricama, ozubljenim ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz 8208
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina
  
  8214
  
  Ostali nožarski proizvodi (npr. strojevi za šišanje i strižu, mesarske ili kuhinjske satare, mesarske sjekire i noževi za sjeckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i rašpe za nokte)
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina
  
  8215
  
  Žlice, vilice, kuhače, žlice za pjenu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stolni pribor
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. međutim, može se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina
  
  ex poglavlje 83
  
  Razni proizvodi od običnih kovina
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda.
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  ex 8302
  
  Ostali okov, pribor i slični proizvodi prikladni za građenje, automatski zatvarači vrata
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti ostali materijali iz tarifnog broja 8302 pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  ex 8306
  
  Statuete i drugi ukrasni predmeti od običnih kovina
  
  Proizvodnja u kojoj upotrebljeni materijali moraju biti iz tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, ostale tvari iz 8306 mogu biti upotrebljene do 30% u cijeni proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 84
  
  Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji, njihovi dijelovi, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 8401
  
  Nuklearni gorivi elementi
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda1 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8402
  
  Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom koji mogu proizvoditi paru niskog tlaka); kotlovi za pregrijanu vodu 
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8403 i ex 8404
  
  Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar. broja 8402, i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grijanje
  
  Proizvodnja u kojoj su svi upotrebljeni materijali razvrstani unutar različitog tarifnog broja osim 8403 ili 8404
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  8406
  
  Turbine na vodenu i drugu paru: 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8407
  
  Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, s izmjeničnim ili rotacijskim kretanjem klipa
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8408
  
  Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8409
  
  Dijelovi prikladni isključivo ili uglavnom za motore iz tar. broja 8407 ili 8408
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8411
  
  Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale plinske turbine
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8412
  
  Ostali pogonski strojevi i motori
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 8413
  
  Sisaljke za potiskivanje s rotacijskim kretanjem
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 8414
  
  Industrijski ventilatori, puhala i slično
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  8415
  
  Uređaji za klimatizaciju s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje topline i vlažnosti, uključujući strojeve u kojima se vlažnost ne može posebno regulirati
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8418
  
  Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni i ostali; toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tar. broja 8415
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednost materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrebljenih materijala što jesu pravog podrijetla
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 8419
  
  Strojevi i uređaji za drvnu industriju, za proizvodnju papirne mase i papira i kartona
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - u spomenutim granicama se materijale iz istog tarifnog broja kao što je proizvod smije upotrijebiti samo do vrijednosti od 25% u cijeni proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8420
  
  Kalenderi i ostali strojevi za valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - u spomenutim granicama se materijale iz istog tarifnog broja kao što je proizvod smije upotrijebiti samo do vrijednosti od 25% u cijeni proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  8423
  
  Vage, (osim vaga osjetljivosti do 5 centigrama), uključujući i strojeve za brojenje i kontrolu koje rade na osnovi vaganja mase; utezi za vage svih vrsta; 
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8425 do 8428
  
  Strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, istovar ili utovar
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;
  - gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar.br. 8431 ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8429
  
  Buldožeri, angledožeri, grejderi, ravnjači, skrejperi, jaružala (gliboderi), utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci, samokretni
  
  - cestovni valjci 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  - ostali
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;
  - gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar.br. 8431 ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  8430
  
  Ostali strojevi za premještanje, ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; zabijala i strojevi za vađenje pilota; plugovi za snijeg i puhaljke za snijeg
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar.br. 8431 ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 8431
  
  Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom sa cestovnim valjcima
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8439
  
  Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala i strojevi za proizvodnju i dovršavanje papira ili kartona
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne smije biti veća od 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8441
  
  Ostali strojevi za preradu papirne mase, papira ili kartona, uključujući strojeve za sječenje svih vrsta
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne smije biti veća od 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8444 do 8447
  
  Strojevi iz ovih tarifnih brojeva za tekstilnu industriju
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 8448
  
  Pomoćni strojevi i strojevi za uporabu sa strojevima iz tar. broja 8444 i 8445
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  8452
  
  Strojevi za šivanje, osim strojeva za prošivanje knjiga iz tar. broja 8440; pokućstvo, postolja i poklopci predviđeni za strojeve za šivanje; igle za strojeve za šivanje:
  
  - strojevi za šivanje, (samo strojevi sa verižnim bodom), kad im glava teži najviše 16 kg, bez motora, ili 17 kg sa motorom
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost upotrebljenih materijala ne smije premašiti 40% u cijeni proizvoda fco tvornica
  - vrijednost upotrebljenih materijala za slaganje glave (bez motora) bez podrijetla, ne smije premašiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom
  - uređaji za zatezanje niti, za kačkanje i uređaji za cik-cak moraju imati pravo podrijetlo
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8456 do 8466
  
  Strojevi i alatni strojevi iz tar. broja 8456 do 8466 s pripadajućim dijelovima i priborom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8469 do 8472
  
  Uredski strojevi (npr. strojevi za pisanje, strojevi za računanje, strojevi za automatsku obradu podataka, strojevi za umnožavanje, strojevi za spajanje)
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8480
  
  Kalupnici za ljevaonice kovina; modelne ploče; modeli za kalupe; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), kovinske karbide, staklo, mineralne tvari, gumu i plastične mase 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  8482
  
  Valjni ležaji
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8484
  
  Brtve od kovinskih listova kombinirane s drugim materijalom ili od dva ili više slojeva kovine; setovi brtava, različitih po sastavu materijala, u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehaničke brtve
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8485
  
  Dijelovi strojeva bez električnih priključaka, izolatora, svitaka, kontakata ili drugih električnih dijelova, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 85
  
  Električni strojevi i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda;
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8501
  
  Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar.br. 8503 ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  8502
  
  Električni generatorski agregati i rotacijski konvertori (pretvarači)
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar.br. 8501 i 8503 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 8504
  
  Uređaji za napajanje strojeva za automatsku obradu podataka
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 8518
  
  Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audio-frekvencijska električna pojačala; električni setovi za pojačavanje zvuka
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8519
  
  Gramofoni s vlastitim pojačalom i bez vlastitog pojačala, kazetofoni i drugi aparati za reprodukciju zvuka, koji nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8520
  
  Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka, uključujući aparate s ugrađenim uređajem za reprodukciju zvuka
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  8521
  
  Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez videoprijemnika
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premaštiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8522
  
  Dijelovi i pribor prikladni za upotrebu samo ili uglavnom s aparatima iz tar. brojeva 8519 do 8521
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8523
  
  Pripremljene nesnimljene podloge za zvučna i slična snimanja drugih pojava, osim proizvoda iz poglavlja 37
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8524
  
  Ploče, vrpce i ostale snimljene podloge sa zvučnim i drugim sličnim pojavama, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju ploča, osim proizvoda iz poglavlja 37
  
  - Matrice i galvanski otisci za proizvodnju ploča
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar.br. 8523 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  8525
  
  Odašiljači za radiotelefoniju, radiografiju, radiodifuziju ili televiziju, uključujući s ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; videokamere za statičke slike i druge videokamere (kamkorderi)
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8526
  
  Radari, uređaji za radionavigaciju i radiouređaji za daljinsko upravljanje
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8527
  
  Prijemnici za radiotelefoniju, radiotelegrafiju i radiodifuziju, uključujući i prijemnike kombinirane u istom kućištu s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili satom
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premaštiti vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8528
  
  Televizijski prijemnici, s ugrađenim prijemnikom za radio difuziju ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili bez njega; video monitori i video projektori
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8529
  
  Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom za aparate iz tar. brojeva 85.25 do 85.28
  
  - namijenjeni poglavito ili isključivo video-uređajima za snimanje i reprodukciju
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije premaštiti vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8535 i 8536
  
  Električni aparati za uklapanje ili isklapanje ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar.br. 8538 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8537
  
  Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale podloge, opremljeni s dva ili više aparata iz tar. br. 8535 ili 8536 za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima i aparatima iz poglavlja 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tar. broja 8517
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar.br. 8538 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 8541
  
  Diode, tranzistori i slični poluvodički elementi: fotoosjetljivi poluvodički elementi, osim još neizrezanih čip ploča
  
  Proizvodnja u kojoj:
  
  • - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  8542
  
  Elektronski integrirani krugovi i mikrosklopovi
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - gdje u spomenutim granicama vrijednost upotrebljenih materijala iz tar.br. 8541 ili 8542 zajedno ne smije biti veća od 10% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8544
  
  Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči s konektorima ili bez konektora; kabeli od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinirani ili ne s električnim vodičima, sa ili bez konektora 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8545
  
  Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljena, sa ili bez kovina, za električne svrhe
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8546
  
  Električni izolatori od bilo kojeg materijala
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8547
  
  Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim komponentama od kovina (npr. čahure s navojem) ugrađenim za vrijeme prešanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tar.br. 85.46; cijevi za električne vodiče i spojnice za njih, od običnih kovina, obložene izolacijskim materijalom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  8548
  
  Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva i aparata, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju: 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 86
  
  Tračnička vozila i njihovi dijelovi: željeznički i tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za promet svih vrsta, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8608
  
  Željeznički i tramvajski tračnički sklopovi i pribor, mehanička (uključujući elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili upravljanje u prometu na željeznici, tramvajima, cestama, unutarnjim vodenim putevima, parkiralištima, lučkim instalacijama i zračnim lukama; njihovi dijelovi
  
  Proizvodnja u kojoj:
  
  • - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 87 
  
  Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih tračničkih vozila i njihovi dijelovi i pribor, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8709
  
  Samohodna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili manipulaciju, koja se rabe u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama, za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila koja se rabe na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi navedenih vozila
  
  Proizvodnja u kojoj:
  
  • - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  8710
  
  Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, uključujući i opremljena naoružanjem i njihovi dijelovi
  
  Proizvodnja u kojoj:
  
  • - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8711
  
  Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice
  
  - s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra:
  
  - do 50 cm
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;
  - vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije biti većom od vrijednosti upotrebljenih materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 20% cijene proizvoda fco tvornica
  
  - preko 50 cm
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;
  - vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije biti veća od vrijednosti upotrebljenih materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;
  - vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne smije biti većom od vrijednosti upotrebljenih materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 8712 
  
  Bicikli bez kugličnih ležaja
  
  Proizvodnja iz materijala koji nisu razvrstani unutar tar.br. 8714
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  8715
  
  Dječja kolica i njihovi dijelovi
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8716
  
  Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna; njihovi dijelovi
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 88
  
  Zrakoplovi, svemirske letjelice i njihovi dijelovi, osim: 
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 8804
  
  Rotošuti
  
  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijala iz tarifnog broja 8804
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  8805
  
  Oprema za lansiranje zrakoplova; palubni zaustavljivači zrakoplova i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Poglavlje 89 
  
  Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, trupove broda iz tarifnog broja 9806 se ne smije upotrebljavati 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 90
  
  Optički, fotografski, kinematografski, mjerni i kontrolni instrumenti, instrumenti za kontrolu točnosti, medicinski i kirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor, osim: 
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  9001
  
  Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kabeli od optičkih vlakana, osim onih iz tar. broja 8544; listovi i ploče od polarizirajućeg materijala; leće (uključujući kontaktne leće), prizme, zrcala, i ostali optički elementi od bilo kojeg materijala, nemontirani, osim takvih optičkih neobrađenih staklenih elemenata
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9002
  
  Leće, prizme, zrcala, i drugi optički elementi, od bilo kojega materijala, montirani, koji su dijelovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih optičkih neobrađenih staklenih elemenata
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9004
  
  Naočale i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 9005 
  
  Dalekozori (s jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja; osim astronomskih refrakcijskih teleskopa i njihovih postolja
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednosti svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 9006
  
  Fotografski aparati; osim kinematografskih kamera; fotografski blic - aparati i blic žarulje; osim žarulja s električnim paljenjem
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednosti svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  9007
  
  Kinematografske kamere i projektori, sa ili bez ugrađenih aparata za snimanje ili reprodukciju zvuka
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednosti svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9011
  
  Optički mikroskopi, uključujući one za mikrofotografiju, mikrokinofotografiju i mikroprojekciju
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednosti svih materijala koje nemaju pravo podrijetlo ne prelazi vrijednost materijala s podrijetlom
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 9014
  
  Ostali instrumenti i aparati za navigaciju
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9015
  
  Instrumenti i aparati za geodeziju, topografiju, zemljomjerstvo, niveliranje, fotogrametriju, hidrografiju, oceanografiju, hidrologiju, meteorologiju i geofiziku, osim kompasa; daljinomjeri
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9016
  
  Vage osjetljivosti do 5 centigrama i finije, sa ili bez utega
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  9017
  
  Instrumenti za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, kutomjeri, pribor za crtanje u setu, logaritamska računala, kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjerenje dužine, koji se drže u ruci (npr. mjerne šipke i trake, mikrometarska mjerila, mjerila s nonijem) nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9018
  
  Instrumenti i aparati za medicinu, kirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate te instrumente za ispitivanje vida; 
  
  - zubarski stolci s ugrađenom zubarskom opremom ili uređajem za ispiranje usta vodom
  
  Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tar.br. 9018
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9019
  
  Aparati za mehanoterapiju, aparati za masažu, aparati za psihološka testiranja, aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosolterapiju, umjetno disanje i ostali terapeutski aparati za disanje 
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  9020
  
  Ostali aparati za disanje i plinske maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih dijelova i izmjenjivih filtera;
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9024
  
  Strojevi i aparati namijenjeni za ispitivanje tvrdoće, vlačne i tlačne čvrstoće, elastičnosti i ostalih mehaničkih svojstava materijala (npr. kovina, drva, tekstila, papira, plastičnih masa)
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9025
  
  Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i spirometri, sa i bez registratora i kombinaciji tih instrumenta:
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9026
  
  Instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu protoka, razine, tlaka ili ostalih promjenjivih veličina tekućine ili plinova (npr. mjerila protoka, pokazivači razine, manometri, mjerila količine topline), osim instrumenata i aparata iz tar.br. 9014, 9015, 9028 i 9032
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  9027
  
  Instrumenti i aparati za fizikalne i kemijske analize (npr. polarimetri, refrakciometri, spektrometri, aparati za mjerenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, diletacije, površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska mjerenja ili kontrolu (uključujući ekspozimetre); mikrotomi:
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9028
  
  Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina, tekućine ili elektriciteta, uključujući mjerila za njihovo baždarenje:
  
  - dijelovi i pribor
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica;
  - gdje vrijednost svih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9029
  
  Brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksimetri, brojila kilometara, brojila koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih koji se razvrstavaju u tar.broj 9014 ili 9015; stroboskopi:
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  9030
  
  Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu električnih veličina, isključujući mjerila iz tar. br. 9028; instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rendgenskih, svemirskih ili ostalih ionizirajućih zračenja:
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9031
  
  Instrumenti i aparati i strojevi za mjerenje ili kontrolu, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju; projektori profila:
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9032
  
  Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje:
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9033
  
  Dijelovi i pribor (nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz poglavlja 90
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 91
  
  Satovi i njihovi dijelovi, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
   9105
  
  Ostali satovi 
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  9109
  
  Ostali satni mehanizmi, kompletni ili sastavljeni
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - vrijednost upotrebljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost upotrebljenih materijala s podrijetlom 
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9110
  
  Kompletni satni mehanizmi (za osobne ili druge satove) nesastavljeni ili djelomično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni satni mehanizmi (za osobne ili druge satove), sastavljeni; grubo kompletirani mehanizmi za satove (osobne ili druge)
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  - gdje, u spomenutim granicama, upotrebljeni materijali iz 9114 ne smiju premašiti vrijednost od 10% u cijeni proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9111
  
  Kutije za osobne satove i dijelovi kućišta:
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9112
  
  Kućišta i kutije za kućne, uredske i slične satove i kućišta i kutije sličnog tipa za drugu robu iz ovog poglavlja i dijelovi kućišta i kutija
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9113
  
  Remeni i narukvice za ručne satove i dijelovi za remene i narukvice
  
  - od obične kovine, pozlaćeni, posrebreni, platinirani ili presvučeni plemenitim kovinama
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  - ostalo
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  Poglavlje 92
  
  Glazbala, dijelovi i pribor za te proizvode
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  Poglavlje 93
  
  Oružje i streljivo; dijelovi i pribor
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 94
  
  Pokućstvo; oprema za krevete i slični proizvodi, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i druga svjetleća tijela, na drugom mjestu nespomenuta niti uključena; svijetleći znakovi, osvijetljene pločice s imenima ili slično; montažne zgrade, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 9401 i ex 9403
  
  Pokućstvo od običnih kovina presvučeno netapeciranom pamučnom tkaninom težine do najviše 300g/m
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  ili
  Proizvodnja od pamučnih tkanina već proizvedenih u oblicima spremnima za uporabu u 9401 i 9403, pod uvjetom da:
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda fco tvornica
  - svi ostali upotrebljeni materijali imaju podrijetlo i razvrstani su unutar tarifnog broja različitog od 9401 ili 9403
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9405
  
  Svjetiljke i druga svjetleća tijela, (uključujući reflektore) i njihovi dijelovi, na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni; svjetleći znakovi, svjetleće pločice s imenima i slično, sa stalno fiksiranim svjetlosnim izvorom i njihovi dijelovi na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  9406
  
  Montažne zgrade
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex poglavlje 95
  
  Igračke, rekviziti za društvene igre i šport; njihovi dijelovi i pribor, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  9503
  
  Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući s pogonom, zagonetke svih vrsta
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 9506
  
  - Palice za golf i ostala oprema za golf
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, grubo oblikovani blokovi za izradu glava za golf štapove se mogu upotrijebiti
  
  ex poglavlje 96
  
  Razni proizvodi, osim:
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  9601 i 9602
  
  Proizvodi životinjskog, biljnoga ili mineralnog podrijetla, za rezbarenje
  
  Proizvodnja od materijala za rezbarenje iz istih tarifnih brojeva
  
  ex 9603
  
  Metle i četke (osim metla i metlica od pruća, bez ili sa drškom, i četki od dlake vjeverica i lasica),mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, soboslikarski ulošci i valjci; brisači za podove i pahlice
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  HS Tarifni broj
  Opis proizvoda
  Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  9605
  
  Putni setovi (neseseri) za osobnu toaletu, šivanje ili čišćenje cipela ili odijela
  
  Svaki proizvod u setu mota udovoljavati pravilu što bi važilo za taj proizvod pojedinačno. Međutim, set može sadržavati i proizvode bez pravog podrijetla, ali pod uvjetom da njihova vrijednost ne premaši 15% u cijeni proizvoda fco tvornica
  
  9606
  
  Dugmad, kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  9612
  
  Vrpce za pisaće strojeve i slične vrpce, natopljene tiskarskom bojom ili drukčije pripremljene za davanje otisaka, uključujući na svicima ili u patronama; jastučići za žigove natopljeni ili nenatopljeni, s kutijom ili bez kutije 
  
  Proizvodnja u kojoj:
  - svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  - vrijednost svih upotrebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 9613
  
  Upaljači sa električnom iskrom (piezo)
  
  Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrebljenih materijala iz tar.br. 9613 ne prelazi 30% cijene proizvoda fco tvornica
  
  ex 9614
  
  Lule za pušenje i glave lula
  
  Proizvodnja iz grubo obrađenih blokova
  
  Poglavlje 97
  
  Umjetnine, kolekcionarski predmeti i starine (antikviteti)
  
  Proizvodnja u kojoj svi upotrebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda
  
  PRILOG III POTVRDA O PROMETU ROBE EUR.1 I ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1
  1. Veličina potvrde je 210 5006 297 milimetara; može se dopustiti odstupanja od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Obvezatno se koristi bijeli papir bez dodatnih premaza težak najmanje 25 grama po metru kvadratnom. Na poleđini mora biti otisnut zeleni "guilloche" uzorak, što omogućuje primjećivanje svakog pokušaja mehaničkog ili kemijskog krivotvorenja. 2. Carinske uprave Hrvatske i Slovenije zadržavaju pravo tiskanja potvrde ili taj posao mogu povjeriti ovlaštenoj tiskari. Tada na svakoj potvrdi mora biti otisnuto i takvo dopuštenje za tiskanje. Na svakoj potvrdi mora biti otisnut naziv i adresa tiskare ili znak po kojemu je tiskara službeno prepoznatljiva. Osim toga na potvrdi obvezno mora biti otisnut ili drugačije naznačen serijski broj, temeljem kojega se može prepoznati.
  POTVRDA O PROMETU ROBE
  1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)
  
  EUR.1 No A 000000 Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini
  3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (neobvezatan podatak)
  
   2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj trgovini između
       .............................................................................................
                            i
  
  .............................................................................................. (zemlja, skupina zemalja ili područja)
  4. Zemlja, skupina zemalja ili  
    područje na kojemu se   
    proizvode smatra 
    proizvodima s podrijetlom
  
  5. Zemlja, skupina 
    zemalja ili područje
    na koje se roba šalje
  
  6. Informacije u svezi s prijevozom (neobvezatan podatak)
  
  7. Napomene
  
  8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota (1); Opis robe
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  9. Bruto-
    težina(kg)
    ili druga
    količinska
    oznaka
    (litra, m3,  
    itd.)
  
  
  
  
  
  
  
  10. Fakture
     (neobve-
     zatno)
  
  
  
  
  
  
  11. OVJERA CARINSKE SLUŽBE
     Ovjerena deklaracija                                Pečat
     Izvozni dokument (2)                   
     Model ???????. br. ????..
     Carinarnica ???????????..
      Zemlja ili područje izdavanja ???..
     ????????????????....
     ????????????????....
     Datum ?????????????...
         ?????????????????..
                  (potpis)
  
  12. IZJAVA IZVOZNIKA   
     Ja, dolje potpisani, izjavljujem da gore
     spomenuta roba udovoljava uvjetima
     za izdavanje ove potvrde.
  
  ................................................        
                 (mjesto i datum)
  
       ...................................................................
  
  (potpis)
  (1) Ako roba nije u paketima, navodi se broj predmeta ili napomena "u rasutom stanju"
  (2) Popunjava se samo ako to zahtijeva propis zemlje ili područja izvoznika
  
  
  13. ZAHTJEV ZA PROVJERU, upućuje se:
  
  14. REZULTAT PROVJERE
  
  Provjerom je ustanovljeno (1)
  
   da je ovu potvrdu izdala spomenuta carinarnica i da su podaci u njoj točni   
   da ova potvrda nije točna ni ispravna (vidi napomene u prilogu)
  
   Zahtjev za provjeru točnosti i ispravnosti ove potvrde.
  
  
  ..................................................................................... (mjesto i datum)
  ...................................................Pečat
  ......................................................................................... (mjesto i datum)
  ..........................................Pečat
   .......................................................
            (potpis)
  
  
  
  ..........................................................          
          (potpis)
  -------------------
  (1) Oznakom 5006 označiti rezultat provjere
  
  Napomene
 • U potvrdi se podatke ne smije brisati niti dopisivati. Kad je nužna ispravka precrta se prijašnji podatak i dopisuje novi. Svaki takav ispravak mora odobriti onaj tko je izdao potvrdu i ovjeriti carinska uprava zemlje ili područja gdje je potvrda izdana.
  
  
 • Proizvode se u potvrdu obvezno upisuje bez proreda, a ispred svakog proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon posljednjeg proizvoda obvezatno se upisuje vodoravnu crtu. Neispunjen prostor treba precrtati, tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.
  
  
 • Robu se označuje na način uobičajen u trgovini, s dovoljno podataka za ustanovljavanje o kakvoj je robi riječ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ZAHTJEV ZA POTVRDU O PROMETU ROBE
  1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)
  
  EUR.1 No A 000000 Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini
  3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (neobvezatan podatak)
  
  2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj trgovini između
  
  
    ....................................................................................................................
                             i
  
  ..................................................................................................................... (zemlja, skupina zemalja ili područja)
  4. Zemlja, skupina zemalja ili  
    područje na kojemu se   
    proizvode smatra 
    proizvodima
    pravog podrijetla
  
  5. Zemlja, skupina 
    zemalja ili područja
    na koje se roba šalje
  
  6. Informacije u svezi s prijevozom (neobvezatan podatak)
  
  
  
  
  
  7. Napomene
  
  
  
  8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota (1); Opis robe
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  9. Bruto-
   težina(kg)
   ili druga
   količinska
   oznaka
   (litra, m3, 
   itd.)
  
  10. Fakture
     (neobve-
     zatno)
  
  (1) Ako roba nije u paketima navodi se broj predmeta ili napomena "u rasutom stanju"
  
  
  
  IZJAVA IZVOZNIKA
  ja, dolje potpisani, izvoznik robe spomenute na poleđini, IZJAVLJUJEM da roba udovoljava uvjetima za izdavanje priložene potvrde; DAJEM podatke temeljem koji roba udovoljava tim uvjetima: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PODNOSIM sljedeće dokazne isprave (1): ---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- OBVEZUJEM se na zahtjev nadležnih službi podnijeti svaku potrebnu ispravu, radi izdavanja priložene potvrde, te prihvaćam svaki potreban pregled knjigovodstva i uvjete proizvodnje spomenute robe; MOLIM izdavanje priložene potvrde. ------------------------------- (Mjesto i datum) ------------------------------- (Potpis) (1) Na primjer: uvozne isprave, potvrdu o prometu robe, fakture, izjave proizvođača ,itd. u vezi s proizvodima rabljenim u proizvodnji ili robom što je ponovno izvezena, nepromijenjenih osobina.
  PRILOG IV Izjava na računu
  Izjava na računu, tekst koje je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Broj napomene nije potrebno otisnuti.
  Hrvatska verzija:
  Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br............(1) izjavljuje da su, osim ako je to drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...............(2) preferencijalnog podrijetla.
  Slovenska verzija:
  Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št.........(1)) izjavljam, da če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno..............(2) poreklo.
  Engleska verzija:
  The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.................(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .................(2) preferential origin. .................................................3 (Mjesto i datum) ..................................................4 (Potpis izvoznika, dodatno mora biti čitko navedeno ime osobe koja je izjavu potpisala.) -------------------------------- 1 Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 20. ovog Protokola, ovdje mora biti upisan broj ovlaštenja. Kad izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradi se brišu ili taj prostor ostaje prazan 2 Navod zemlje podrijetla 3 Ovi navodi se mogu ispustiti ako te obavijesti postoje u samom dokumentu. 4 Vidi članak 19. stavak 5. Protokola. Kada se potpis izvoznika ne zahtijeva, izuzeće se također odnosi na navođenje imena potpisnika.
  PRILOG V
  Ugovorne stranke su suglasne da će pratiti nastavak primjene harmoniziranih preferencijalnih pravila podrijetla sukladno praksi Europske Zajednice.
  PROTOKOL 4 (Iz stavka 3. članka 16.) MEĐUSOBNA POMOĆ U CARINSKIM PITANJIMA ČLANAK 1. Definicije
  Za potrebe ovog Protokola: a) "carinsko zakonodavstvo" znači zakone i propise koje primjenjuju carinska tijela u svezi s uvozom, izvozom i provozom robe koji se odnose na carine, pristojbe i ostale kontrole u svezi kretanja roba preko nacionalnih granica; b) "carina" znači sve carine, takse, pristojbe ili/i druge troškove koji se određuju i naplaćuju na područjima Ugovornih stranaka u primjeni carinskog zakonodavstva, ali ne uključuju pristojbe i takse za iznos kojih je ograničen na približne troškove pruženih usluga; c) "služba tražiteljica" znači carinsko tijelo koje podnosi zahtjev za pomoć sukladno ovom Protokolu ili koja prima takvu pomoć; d) "zatražena služba" znači carinsku tijelo koje prima zahtjev za pomoć sukladno ovom Protokolu ili daje takvu pomoć; d) "prekršaj" znači svako kršenje ili pokušaj kršenja carinskih propisa; f) "carinsko tijelo" znači Ministarstvo financija - Carinska uprava Republike Hrvatske za Republiku Hrvatsku, te Ministarstvo za finance - Carinska uprava Republike Slovenije za Republiku Sloveniju; g) "osobni podaci" znače svi podaci o identificiranim osobama ili osobama koje se mogu identificirati
  ČLANAK 2. Cilj protokola
  1. Ugovorne stranke pomažu jedna drugoj na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Protokolom, u osiguravanju pravilne primjene carinskog zakonodavstva, poglavito sprječavanjem, otkrivanjem i istraživanjem prekršaja tog zakonodavstva. 2. Sva pomoć i suradnja koja se daje u skladu s ovim Protokolom bit će u skladu s domaćim zakonodavstvom zatražene službe.
  ČLANAK 3. Suradnja po zahtjevu
  1. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba pružit će sve potrebne podatke kako bi se omogućila ispravna primjena carinskog zakonodavstva, uključuju i između ostalog, podatke u vezi s prijevozom i otpremom robe, kretanjem i odredištem takve robe, o njezinoj vrijednosti i podrijetlu, te podatke u vezi sa izvršenim ili planiranim djelima kojima se krši ili bi se kršilo to zakonodavstvo. 2. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba obavijestit će da li je roba izvezena s područja jedne od Ugovornih stranaka ispravno uvezena na područje druge Ugovorne stranke, navodeći, kada je to potrebno, koji je carinski postupak primijenjen. 3. Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će u okviru svojih nadležnosti poduzeti potrebne mjere za osiguranje nastavka nadzora nad: a) pojedinim fizičkim i pravnim osobama, za koje postoji osnovana sumnja da krše ili su kršili carinsko zakonodavstvo na području stranke tražiteljice; b) mjestima gdje je roba uskladištena na način koji daje osnove za sumnju da je predviđena za ilegalni uvoz na područje stranke tražiteljice; c) prometom roba koje bi moglo prouzročiti značajno kršenje carinskog zakonodavstva na području stranke tražiteljice, a o kojem je služba tražiteljica dala obavijest, d) sredstvima prijevoza i kontejnera za koje postoji osnovana sumnja da su bila korištena ili bi se mogla koristiti za kršenje carinskog zakonodavstva na području stranke tražiteljice.
  ČLANAK 4. Spontana suradnja
  Ugovorne stranke će, u okviru svojih nadležnosti, jedna drugoj pružiti pomoć ako to smatraju potrebnim za pravilnu primjenu carinskog zakonodavstva, poglavito kada pribavljaju podatke koji se odnose na: - djela kojima je prekršen, kojima se krši ili će se kršiti to zakonodavstvo i koja bi mogla biti od značaja za drugu Ugovornu stranku; - nova sredstva ili načine uporabljene pri kršenju carinskog zakonodavstva; - robe za koje je poznato da su predmet značajnih kršenja carinskog zakonodavstva na području druge Ugovorne stranke; - pojedine osobe za koje se zna ili sumnja da krše zakonodavstvo koje je na snazi na području Ugovorne stranke; - sredstva prijevoza i kontejnere, o kojima postoji saznanje ili sumnja da su se uporabljali, da se uporabljaju ili bi se mogli uporabljati za izvršenje prekršaja carinskog zakonodavstva koje je na snazi na području druge Ugovorne stranke.
  ČLANAK 5. Tehnička pomoć
  1. Suradnja predviđena ovim Protokolom, uključit će između ostalog pružanje podataka u svezi s: a) postupcima provođenja zakona koji bi mogli biti korisni u prevenciji prekršaja; b) novim načinima izvršenja prekršaja; c) iskustvima i nalazima proizašlim iz uspješne primjene novih načina i tehnika suzbijanja krijumčarenja; d) novim postupcima i poboljšanim načinima kontrole putnika i pošiljaka. 2. Carinske vlasti Ugovornih stranaka će, ukoliko to nije u suprotnosti s njihovim nacionalnim zakonodavstvima, težiti suradnji na: a) pokretanju, razvoju, ili poboljšanju programa obuke svojih djelatnike; b) uspostavljanju i održavanju međusobnih priopćajnih kanala u cilju olakšavanja sigurne i brze razmjene podataka; c) pospješivanju učinkovite međusobne suradnje, uključujući razmjenu osoblja, stručnjaka, i određivanje službenika za vezu; d) proučavanju i isprobavanju nove opreme i postupaka; e) pojednostavljenju i harmoniziranju svojih carinskih postupaka; f) bilo kojim drugim upravnim pitanjima koja bi mogla s vremena na vrijeme zahtijevati njihovo zajedničko postupanje.
  ČLANAK 6. Dostavljanje / Izvješćivanje
  Na zahtjev službe tražiteljice, zatražena služba će, u skladu sa svojim zakonodavstvom, poduzeti sve potrebne mjere za: - dostavu svih dokumenata, - priopćavanje svih odluka koje su u smislu ovog Protokola, odnose na adresata, s prebivalištem ili sjedištem na njenom području. U takvom slučaju, primijenit će se stavak 3. članka. 7.
  ČLANAK 7. Oblik i sadržaj zahtjeva za pomoć
  1. Zahtjevi koji proizlaze iz ovog Protokola biti će u pisanom obliku. Dokumenti potrebni za udovoljavanje takvim zahtjevima pratit će zahtjev. Kada je to zbog hitnosti postupka potrebno, može se prihvatiti usmeni zahtjev, koji se mora odmah pismeno potvrditi. 2. Zahtjevi koji proizlaze iz stavka 1. ovog članka sadržavat će sljedeće podatke: a) naziv službe tražiteljice koja postavlja zahtjev; b) zahtjevano postupanje; c) predmet zahtjeva i razlog; d) zakone, propise i druge pravne osnove; e) što točnije i obuhvatnije podatke o fizičkim i pravnim osobama na koje se zahtjev odnosi; f) sažetak relevantnih činjenica, osim u slučajevima predviđenim člankom 6. te g) vezu između tražene pomoći i predmeta na koji se odnosi. 3. Zahtjev se podnosi na službenom jeziku zatražene službe, engleskom jeziku ili jeziku prihvatljivom toj službi. 4. a) Suradnja će se odvijati neposrednom komunikacijom između dvaju carinskih tijela. b) U slučaju kada carinsko tijelo zatražene Ugovorne stranke nije nadležno za postupanje po zahtjevu, odmah će zahtjev proslijediti nadležnom tijelu, koje će odgovoriti u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, ili će uputiti službu tražiteljicu na pravilan postupak pri takvom zahtjevu. 5. Ako zahtjev ne odgovara formalnim zahtjevima, može se tražiti njegov ispravak ili dopuna; pri tome se ipak mogu poduzeti privremene mjere osiguranja.
  ČLANAK 8. Izvršenje zahtjeva
  1. Zatražena služba će poduzeti sve odgovarajuće mjere za izvršenje zahtjeva, te će ako je potrebno, nastojati provesti sve upravne ili sudske mjere potrebne za udovoljavanje zahtjevu. 2. Carinsko tijelo bilo koje Ugovorne stranke će, po zahtjevu carinskog tijela druge Ugovorne stranke, provesti sve potrebne istrage, uključujući ispitivanje stručnjaka i svjedoka ili osoba osumnjičenih za izvršenje prekršaja, te poduzeti provjere, kontrole, i utvrditi činjenično stanje u svezi s predmetima na koje se odnosi ovaj Protokol. 3. Zatražena služba može po zahtjevu, do najveće moguće mjere, dozvoliti službenicima druge Ugovorne stranke prisutnost na njenom području, kada njeni službenici istražuju prekršaje koji su od značaja za službu tražiteljicu. 4. Služba tražiteljica će, ako se to zahtjeva, biti obaviještena o vremenu i mjestu poduzimanja radnji vezanih uz zahtjev, kako bi djelovanje moglo biti koordinirano. 5. Službenici službe tražiteljice, koji su ovlašteni za istragu o prekršaju, mogu zahtijevati da zatražena služba pregleda odnosne knjige, registre i druge dokumente ili nosače podataka te da pribavi njihove preslike ili bilo koje podatke vezane uz prekršaj.
  ČLANAK 9. Oblik priopćavanja podataka
  1. Zatražena služba priopćit će rezultate istraga službi tražiteljici u obliku dokumenata, ovjerenih preslika dokumenata, izvještaja i slično, te po potrebi usmeno. 2. Dokumente, predviđene stavkom 1., mogu zamijeniti kompjuterizirani podaci u bilo kojem obliku sačinjeni za istu svrhu, pri tome je potrebno dostaviti i sve obavijesti neophodne za tumačenje ili korištenje takvih kompjuterskih podataka.
  ČLANAK 10. Iznimke obveze pružanja suradnje
  1. U slučajevima gdje zatražena Ugovorna stranka smatra da bi udovoljavanje zahtjevu kršilo suverenitet, sigurnost, javni interes ili neki drugi bitni nacionalni interes, ili bi predstavljalo povredu gospodarske, poslovne ili službene tajne, pomoć se može odbiti ili se može učiniti zavisnom o udovoljavanju određenim uvjetima ili zahtjevima. Pomoć se također može odbiti ako zahtjev uključuje valutne ili porezne propise koji nisu u svezi s propisima o carinskim davanjima. 2. Kada služba tražiteljica zahtjeva pomoć koju ona sama ne bi mogla pružiti ukoliko bi od nje bila zahtjevana, na ovu će okolnost upozoriti u svom zahtjevu. U tom će slučaju na zatraženoj službi biti odluka o udovoljavanju ovakvom zahtjevu. 3. Ako je pomoć odbijena ili odgođena, takva odluka i razlozi za nju dostavit će se službi tražiteljici bez odgađanja.
  ČLANAK 11. Obveza čuvanja povjerljivosti
  1. Svi podaci priopćeni u bilo kojem obliku koji je u skladu s ovim Protokolom bit će povjerljivi po naravi. Bit će zaštićeni obvezom službene tajne te će uživati jednaku zaštitu po odnosnim zakonima na snazi u Ugovornoj strani koja podatke prima, a koja se pruža za istu vrstu podataka. 2. Osobni podaci se mogu dostaviti samo u slučaju kad je razina osobne zaštite koju predviđa zakonodavstvo Ugovorne stranke jednaka. Ugovorne stranke osiguraju u najgorem slučaju takvu razinu zaštite kakva se temelji na načelima utvrđenim u Prilogu ovog Protokola.
  ČLANAK 12. Upotreba podataka
  1. Podaci, isprave, i ostala priopćenja primljena tijekom međusobne pomoći mogu se upotrijebiti samo za svrhe navedene u ovom Protokolu, uključujući i upotrebu u sudskim i upravnim postupcima. 2. Služba tražiteljica neće upotrebljavati dokaze ili podatke, pribavljene prema ovom Protokolu, u druge svrhe osim onih navedenih u zahtjevu, bez ranije pismene suglasnosti zatražene službe. 3. U slučaju razmjene osobnih podataka, po ovom Protokolu, carinske službe Ugovornih stranaka osigurat će primjenu podataka samo za svrhe navedene u zahtjevu i u skladu sa svim uvjetima koje postavi zatražena strana. 4. Odredbe iz stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na podatke o prekršajima vezanim uz narkotične droge i psihotropne tvari. Takve obavijesti se mogu priopćiti tijelima Ugovorne strane tražiteljice koja su neposredno uključena u borbi protiv nezakonitog prometa opojnih sredstava.
  ČLANAK 13. Spisi, isprave i svjedoci
  1. Carinska tijela Ugovornih stranaka će, na zahtjev, pribaviti dokumente o prijevozu i otpremi robe iz kojih je vidljiva vrijednost, količina, podrijetlo i odredište robe. 2. Izvornici spisa, isprava i ostalih materijala zahtijevat će se samo u slučajevima gdje preslici ne bi bili dovoljni. Na izričit zahtjev, preslici takvih spisa, isprava, i ostalih materijala bit će prikladno ovjerene. 3. Izvornici spisa, isprava i ostalih materijala koji su otpremljeni službi tražiteljici, bit će vraćeni čim prije. Prava zatražene službe ili trećih strana u svezi s njima ostat će nedirnuta. Na zahtjev, izvornike, potrebne za donošenje presuda ili slične svrhe, vratiti bez odgađanja. 4. Na zahtjev carinskog tijela jedne Ugovorne stranke, carinsko tijelo druge Ugovorne stranke će, prema svome nahođenju, dozvoliti svojim djelatnicima, ako oni na to pristanu, da se pojave kao svjedoci u sudskim ili upravnim postupcima na području Ugovorne stranke tražiteljice, te da podnesu spise, isprave, i ostale materijale ili njihove ovjerene prijepise, koji su potrebni u postupku. U takvom zahtjevu, treba navesti vrijeme, mjesto i vrstu postupka, te u kojem svojstvu će djelatnik svjedočiti.
  ČLANAK 14. Troškovi
  1. Carinska tijela Ugovornih stranaka odustat će od prava na povrat troškova, nastalih izvršenjem ovog Protokola, osim troškova isplaćenih svjedocima, naknada isplaćenih vještacima, te troškova prevoditelja koji nisu državni službenici. 2. Ako se traži ili će se tražiti podmirenje većih troškova neuobičajene naravi, carinska tijela Ugovornih stranaka će se konzultirati radi određivanja uvjeta pod kojima će se zahtjevu udovoljiti, te načina podmirenje troškova.
  ČLANAK 15. Provedba
  1. Provedba ovog Protokola povjerena je carinskim tijelima Ugovornih stranaka. One odlučuju o svim praktičnim mjerama potrebnim za njegovu primjenu, uzimajući u obzir pravila o zaštiti podataka. 2. Nakon konzultiranja carinska tijela Ugovornih stranaka izdaju upute potrebne za provedbu ovog Protokola. 3. Carinska tijela Ugovornih stranaka mogu urediti da njihove istražne službe međusobno neposredno komuniciraju. PRILOG PROTOKOLA 4. TEMELJNA NAČELA ZA?TITE PODATAKA 1. Osobni podaci koji se unose u kompjutersku obradu bit će: a) pribavljeni i obrađeni pravilno i zakonito; b) pohranjeni za predviđene i zakonite svrhe te se neće koristiti na način nespojiv s tim svrhama; c) primjereni, korisni i ne preopsežni glede namjene za koju su pohranjeni; d) točni i po potrebi, ažurirani; e) pohranjeni u obliku koji dozvoljava identificiranje subjekata u podacima tako dugo, koliko je potrebno za svrhu u koju su pohranjeni; 2. Osobni podaci, u svezi sa zdravljem i spolnim životom, ne mogu se automatski obrađivati, osim ako domaće zakonodavstvo osigurava prikladna jamstva. Isto vrijedi i za osobne podatke u svezi s kaznenim presudama. 3. Poduzet će se potrebne mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka, pohranjenih u automatske baze podataka, radi zaštite od neovlaštenog uništenja ili slučajnog gubitka te protiv neovlaštenog pristupa, izmjena ili raspačavanja. 4. Svakoj osobi treba omogućiti: a) utvrđivanje postojanja automatske baze osobnih podataka, njene glavne svrhe kao i identitet i stalno prebivalište ili glavno sjedište nadzornika datoteke; b) u razumnim vremenskim razmacima i bez prekomjernog odgađanja ili troškova, potvrdu da li su osobni podaci, koji se odnose na nju, pohranjeni u automatskoj bazi podataka, i priopćavanje tih podataka u njoj razumljivom obliku; c) ispravke ili brisanje podataka, ovisno o slučaju, ako su se ti podaci koristili suprotno točkama 1. i 2. ovog Priloga. d) pravni lijek za slučaj da zahtjevu za uvid nije udovoljeno ili, ovisno o slučaju, priopćavanje, ispravka ili brisanje, predviđeno u stavcima b i c ovoga načela, nije omogućeno. 5. Glede odredbi 1., 2. i 4. načela ovoga Priloga nisu dopuštene bilo kakve izmjene, osim u granicama, definiranih u tim načelima. 6. Odstupanja od odredbi načela 1., 2. i 4. načela ovoga Priloga dopušteno je kada je takvo odstupanje predviđeno zakonodavstvom Ugovorne strane i predstavlja, u demokratskom društvu, neophodnu mjeru za: a) zaštitu državne sigurnosti, javne sigurnosti, monetarnih interesa države ili sprečavanje kriminalnih radnji; b) zaštitu subjekata na koje se podaci odnose ili prava i sloboda drugih. 7. Ograničenja primjene prava navedenih stavcima b, c i d načela 4. ovog Priloga, mogu se predvidjeti zakonom, kada se automatske baze osobnih podataka koriste za potrebe statistike ili znanstvenih istraživanja, kada očigledno nema opasnosti od povrede privatnosti osoba na koje se podaci odnose. 8. Niti jedna odredba ovog Priloga neće se tumačiti tako da ograničava ili drukčije utječe na mogućnost Ugovorne strane, da osigura subjektima, na koje se podaci odnose, veća jamstva, nego što je to predviđeno ovim Prilogom.
  zatvori
  Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije –
  4
  Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !