Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/02, XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 16.10.2002 Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske

HRVATSKI SABOR

145

Na temelju članka 88.L115294 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE TURSKE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 19. rujna 2002.

Broj: 01-081-02-3125/2

Zagreb, 23. rujna 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE TURSKE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske, sklopljen u Zagrebu, 13. ožujka 2002. u izvorniku na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE TURSKE O SLOBODNOJ TRGOVINI

PREAMBULA

Želeći razviti i učvrstiti prijateljske odnose, posebice na području gospodarske suradnje i trgovine, a kako bi dale svoj doprinos napretku gospodarske suradnje između dviju zemalja i povećale volumen međusobne trgovinske razmjene,

Republika Hrvatska i Republika Turska (u daljnjem tekstu »stranke«)

POTVRĐUJUĆI namjeru aktivnog sudjelovanja u procesu gospodarskog udruživanja u Europi i Mediteranskom bazenu i izražavajući svoju spremnost na suradnju u pronalaženju načina i sredstava za učvršćivanje tog procesa;

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske i Sporazum o pridruživanju između Turske i Europske ekonomske zajednice;

S OBZIROM na iskustvo stečeno suradnjom koja se razvila između stranaka ovog Ugovora, kao i između stranaka i njihovih glavnih trgovinskih partnera;

IZRAŽAVAJUĆI svoju spremnost za poduzimanjem aktivnosti u cilju promicanja skladnog razvitka trgovine između dviju država, kao i povećanjem i širenjem njihove međusobne suradnje na područjima od zajedničkog interesa, uključujući područja koja nisu pokrivena ovim Ugovorom, stvarajući na taj način okvir i poticajno okruženje utemeljeno na jednakosti, nediskriminaciji i ravnoteži prava i obveza;

POZIVAJUĆI se na međusobni interes stranaka za stalno jačanje multilateralnog trgovinskog sustava te smatrajući da su odredbe i instrumenti Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994. (u daljnjem tekstu »GATT 1994.«) i Svjetske trgovinske organizacije (u daljnjem tekstu »WTO«) osnova njihove vanjskotrgovinske politike;

ODLUČNE u tu svrhu donijeti odredbe kojima je cilj postupno ukidanje prepreka u trgovini između stranaka, a posebice one bitne za uspostavu područja slobodne trgovine, sukladno odredbama ovih instrumenata;

ODLUČILE SU, težeći ovim ciljevima, sklopiti sljedeći Ugovor (u daljnjem tekstu »ovaj Ugovor«).

Članak 1.

Ciljevi

1. Uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Hrvatske i EU, kao i turske obveze koje proizlaze iz Carinske unije s EU, stranke će postupno uspostaviti područje slobodne trgovine za gotovo cjelokupnu međusobnu trgovinu tijekom prijelaznog razdoblja koje završava najkasnije 1. 1. 2007. sukladno odredbama ovog Ugovora i u skladu sa člankom XXIV. GATT-a 1994. te ostalih višestranih sporazuma o trgovini robama koji čine dodatke Sporazumu o osnivanju WTO-a.

2. Ciljevi ovog Ugovora su:

a) unaprijediti i povećati gospodarsku suradnju između stranaka te podići razinu životnog standarda stanovnika dviju zemalja;

b) postepeno ukloniti poteškoće i ograničenja u trgovini robama, uključujući i poljoprivredne proizvode;

c) širenjem uzajamne trgovine, poticati skladan razvitak gospodarskih odnosa između stranaka;

d) osigurati pravedne uvjete tržišnog natjecanja u trgovini između stranaka;

e) uklanjanjem prepreka za trgovinu, pridonijeti skladnom razvitku i širenju svjetske trgovine;

f) stvoriti uvjete za daljnje poticanje ulaganja posebice za razvitak zajedničkih ulaganja u obje zemlje;

g) poticati trgovinu i suradnju između stranaka na tržištima trećih zemalja.

Članak 2.

Osnovne carine

1. U okviru trgovinske razmjene između stranaka obuhvaćene ovim Ugovorom, svaka će od stranaka pri uvozu primjenjivati svoju carinsku tarifu za klasifikaciju roba.

2. Za svaki proizvod, osnovna carina na koju se primjenjuju postupna sniženja utvrđena ovim Ugovorom bit će carina po načelu najpovlaštenije nacije (MFN) koja je bila na snazi u strankama na dan stupanja na snagu ovog Ugovora.

3. Ako se nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, primijeni bilo kakvo sniženje carina na erga omnes osnovi, a posebice sniženja koja proizlaze iz pregovora o carinama u okviru WTO-a, te će snižene carine zamijeniti osnovne carine iz stavka 2. od datuma kada se takva sniženja primjenjuju.

4. Stranke će jedna drugu obavještavati o svojim osnovnim carinama.

Glava I.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 3.

Primjena

Odredbe ove glave primjenjivat će se na proizvode podrijetlom iz stranaka obuhvaćene poglavljima 25. do 97. Harmoniziranog sustava nazivlja i brojčanih oznaka roba, izuzevši proizvode navedene u Dodatku I. ovog Ugovora.

Članak 4.

Uvozne carine i pristojbe s jednakim uČinkom

1. Stranke neće u međusobnoj trgovini uvoditi nove uvozne carine ni pristojbe s jednakim učinkom, niti će one postojeće povećavati od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Sukladno odredbama Protokola I. ovog Ugovora ukinut će se sve uvozne carine i sve pristojbe s jednakim učinkom.

Članak 5.

Carine fiskalne prirode

Odredbe koje se odnose na ukidanje uvoznih carina primjenjivat će se i na carine fiskalne prirode.

Članak 6.

Izvozne carine i pristojbe s jednakim uČinkom

1. Stanke neće u međusobnoj trgovini uvoditi nove izvozne carine niti pristojbe s jednakim učinkom od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, stranke će međusobno ukinuti sve izvozne carine i pristojbe s jednakim učinkom.

Članak 7.

KoliČinska ograniČenja uvoza i mjere s jednakim uČinkom

1. Stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nova količinska ograničenja uvoza ili mjere s jednakim učinkom niti će one postojeće povećavati od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Datumom stupanja na snagu ovog Ugovora, stranke međusobno ukidaju sva količinska ograničenja uvoza i mjere s jednakim učinkom.

Članak 8.

KoliČinska ograniČenja izvoza i mjere s jednakim uČinkom

1. Stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nova količinska ograničenja izvoza ili mjere s jednakim učinkom niti će one postojeće povećavati od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Datumom stupanja na snagu ovog Ugovora, stranke međusobno ukidaju sva količinska ograničenja izvoza i mjere s jednakim učinkom.

Članak 9.

TehniČki propisi

1. Prava i obveze stranaka u svezi s normama ili tehničkim propisima te odnosne mjere uredit će se sukladno WTO Sporazumu o tehničkim preprekama u trgovini.

2. Svaka će stranka, na zahtjev druge stranke, dati informacije o svakom zasebnom pitanju normi, tehničkih propisa i odnosnim mjerama.

3. Stranke će nastojati smanjiti tehničke prepreke u trgovini. U tom cilju, stranke će stupiti kad god je to moguće, u pregovore o sklapanju ugovora o međusobnom priznavanju na području ocjene sukladnosti u duhu preporuka iz WTO Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini.

Glava II.

POLJOPRIVREDNI I RIBLJI PROIZVODI

Članak 10.

Primjena

1. Odredbe ove glave primjenjivat će se na poljoprivredne i riblje proizvode podrijetlom iz jedne od stranaka.

2. Za potrebe ovog Ugovora, izraz »poljoprivredni i riblji proizvodi« znači proizvode obuhvaćene poglavljima 1. do 24. Harmoniziranog sustava nazivlja i brojčanih oznaka roba, te proizvode navedene u Dodatku I. ovog Ugovora.

Članak 11.

Razmjena koncesija

1. Stranke ovog Ugovora će međusobno odobravati koncesije utvrđene Protokolom II. sukladno odredbama ove glave.

2. Uzimajući u obzir ulogu poljoprivrede u svojim gospodarstvima; razvitak trgovine poljoprivrednim proizvodima između stranaka; naročitu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda; pravila na području njihove poljoprivredne politike, stranke će unutar Zajedničkog odbora ispitati mogućnosti za međusobno odobravanje daljnjih koncesija u trgovini poljoprivrednim proizvodima.

3. U tom su cilju stranke zaključile Protokol II. koji osigurava mjere za olakšavanje trgovine poljoprivrednim proizvodima.

Članak 12.

Sanitarne i fitosanitarne mjere

Stranke neće primjenjivati svoje propise na sanitarna i fitosanitarna pitanja na način da oni predstavljaju samovoljnu i neopravdanu diskriminaciju ili prekriveno ograničavanje međusobne trgovine. Stranke će primjenjivati svoje sanitarne mjere u duhu odredaba GATT-a i ostalih odgovarajućih WTO sporazuma.

Članak 13.

SpecifiČna zaŠtita

Bez obzira na ostale odredbe ovog Ugovora, osobito članka 22., te s obzirom na osobitu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda, ako uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne stranke za koje vrijede koncesije odobrene prema ovom Ugovoru prouzroči drugoj stranci ozbiljan poremećaj na tržištu ili u domaćim regulatornim mehanizmima, obje će stranke odmah započeti konzultacije radi pronalaženja odgovarajućeg rješenja. U očekivanju takva rješenja, pogođena stranka može poduzimati odgovarajuće mjere koje smatra potrebnima.

Glava III.

USLUGE I ULAGANJA

Članak 14.

1. Stranke ovog Ugovora svjesne su rastuće važnosti pojedinih područja, kao što su usluge i ulaganja. U njihovim nastojanjima za postupnim razvijanjem i proširenjem suradnje, posebice u kontekstu europskih integracija, surađivat će u cilju postizanja postupne liberalizacije i međusobnog otvaranja svojih tržišta za ulaganja i trgovinu uslugama, uzimajući u obzir relevantne odredbe Općeg Sporazumna o trgovini i uslugama (GATS).

2. Stranke će unutar Zajedničkog odbora, raspravljati o ovakvoj suradnji u cilju razvijanja i produbljivanja njihovih odnosa sukladno ovom članku.

Glava IV.

OPĆE ODREDBE

Članak 15.

Unutarnje oporezivanje

1. Stranke ovog Ugovora suzdržat će se od svake mjere ili prakse unutarnje porezne prirode kojom se, bilo izravno ili neizravno, provodi diskriminacija između proizvoda jedne stranke i istih proizvoda podrijetlom iz druge stranke.

2. Proizvodi koji se izvoze na teritorij stranaka ne mogu uživati pogodnost povrata domaćeg poreza u iznosu koji premašuje iznos izravnog ili neizravnog poreza kojemu oni podliježu.

Članak 16.

Trgovinski odnosi ureĐeni drugim ugovorima

1. Ovaj Ugovor neće sprečavati održavanje i uspostavu carinskih unija, područja slobodne trgovine ili dogovora o prekograničnoj trgovini stranaka s trećim zemljama u mjeri u kojoj oni ne utječu negativno na trgovinski režim, te osobito na odredbe u svezi s pravilima o podrijetlu iz ovog Ugovora.

2. Na zahtjev jedne od stranaka, informacije o ugovorima kojima se uspostavljaju takve carinske unije ili područja slobodne trgovine razmijenit će se unutar Zajedničkog odbora.

Članak 17.

Strukturna prilagodba

1. Stranke mogu poduzeti iznimne mjere ograničenog trajanja koje odstupaju od odredbi članka 4. u obliku povišenih carina.

2. Ove se mjere mogu poduzimati samo u svezi s nerazvijenim industrijama te u nekim sektorima u postupku restrukturiranja ili suočenim s ozbiljnim teškoćama, osobito ako te teškoće izazivaju značajne socijalne probleme.

3. Uvozne carine koje stranke primjenjuju na proizvode podrijetlom iz druge stranke, a koje su uvedene ovim mjerama ne mogu biti više od 25% ad valorem te će sadržavati element preferencije za proizvode podrijetlom iz druge stranke. Ukupna vrijednost uvoza proizvoda koji su predmetom ovih mjera ne može biti viša od 15% ukupnog uvoza industrijskih proizvoda iz druge stranke tijekom posljednje godine za koju postoje statistički podaci kako je to definirano u članku 4.

4. Ove mjere primjenjivat će se najdulje tijekom razdoblja od pet godina osim ako Zajednički odbor ne odobri produženje njihovog trajanja. One će se prestati primjenjivati najkasnije po isteku prijelaznog razdoblja.

5. Ove se mjere neće uvoditi na proizvod ako je proteklo više od tri godine od ukidanja svih carina i količinskih ograničenja ili pristojbi ili mjera s jednakim učinkom za taj proizvod.

6. Stranke će obavijestiti Zajednički odbor o svim iznimnim mjerama koje namjeravaju poduzeti te će na zahtjev bilo koje od stranaka održati konzultacije unutar Zajedničkog odbora o tim mjerama i sektorima na koje se te mjere primjenjuju prije njihove primjene. Kada poduzimaju takve mjere, stranke će dati Zajedničkom odboru raspored ukidanja carina uvedenih sukladno ovom članku. Rasporedom će se odrediti postupno ukidanje carina u jednakim stopama, a koje će započeti najkasnije dvije godine nakon njihovog uvođenja. Zajednički odbor može odlučiti o drukčijem rasporedu.

Članak 18.

Damping

Ako jedna od stranaka smatra da u trgovinskim odnosima uređenim ovim Ugovorom dolazi do dampinga u smislu članka VI. GATT-a 1994, ista može poduzeti odgovarajuće mjere protiv takve prakse sukladno članku VI. GATT-a i pravilima utvrđenim u sporazumima u svezi s tim člankom, pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 22.#clanak22 ovog Ugovora.

Članak 19.

Hitne mjere pri uvozu odreĐenih proizvoda

Kada se proizvod uvozi u bilo koju od stranaka u tako povećanim količinama i pod uvjetima koji nanose ili prijete nanošenjem:

a) ozbiljne štete za domaće proizvođače ili poremećaja na tržištu sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda

b) ozbiljnih poremećaja u bilo kojem sektoru gospodarstva ili poteškoća koje bi mogle dovesti do ozbiljnog pogoršanja gospodarskog stanja u određenom području,

stranka na koju se to odnosi može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenim člankom 22.

Članak 20.

Ponovni izvoz i ozbiljna nestaŠica

Kada postupanje sukladno odredbama članaka 6. i 8. dovodi do:

a) ponovnog izvoza u neku treću zemlju proizvoda za koji stranka izvoznica ovog Ugovora primjenjuje izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere ili pristojbe s jednakim učinkom; ili

b) ozbiljne nestašice ili prijetnje nestašicom proizvoda koji je bitan za stranku izvoznicu;

te gore navedena stanja dovedu ili će vjerojatno dovesti do većih poteškoća za stranku izvoznicu, stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenim u članku 22.#clanak22 ovog Ugovora. Mjere će biti nediskriminirajuće te će se ukinuti kada okolnosti više ne bude opravdavale njihovo postojanje.

Članak 21.

DrŽavni monopoli

1. Stranke će postupno prilagođavati sve državne monopole tržišne naravi kako bi zajamčile da do isteka četvrte godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma više ne postoji diskriminacija između državljana stranaka s obzirom na uvjete nabave i prodaje roba.

2. Zajednički odbor bit će obaviješten o mjerama koje su usvojene radi ostvarivanja toga cilja.

Članak 22.

Postupak za primjenu zaŠtitnih mjera

1. Prije pokretanja postupka za primjenu zaštitnih mjera utvrđenih ovim člankom, stranke će nastojati riješiti sve međusobne nesuglasice izravnim konzultacijama, te će o tome obavijestiti drugu stranku.

2. U slučajevima navedenim u člancima 13, 18, 19, 20, 25. i 33, stranka koja namjerava pribjeći zaštitnim mjerama odmah će o tome obavijestiti Zajednički odbor. Ta će stranka Zajedničkom odboru dati sve bitne informacije i pružiti mu pomoć potrebnu za ispitivanje slučaja. Konzultacije između stranaka održat će se bez odgađanja unutar Zajedničkog odbora u cilju pronalaženja zajednički prihvatljivog rješenja.

3. Ako u roku od mjesec dana od upućivanja predmeta Zajedničkom odboru, odnosna stranka ne okonča spornu praksu ili poteškoće o kojima je obavijestila i ako Zajednički odbor ne donese odluku o tom pitanju, odnosna stranka može usvojiti zaštitne mjere koje smatra potrebnima za poboljšanje stanja.

4. O poduzetim zaštitnim mjerama odmah će obavijestiti Zajednički odbor. Opseg i trajanje mjera ograničavaju se na najnužnije za poboljšanje stanja koje je dovelo do njihove primjene te one neće premašivati štetu prouzročenu spornom praksom ili odnosnom poteškoćom. Prednost imaju mjere koje će najmanje remetiti provedbu ovog Ugovora.

5. Poduzete zaštitne mjere bit će predmetom redovitih konzultacija unutar Zajedničkog odbora radi njihova ublažavanja ili ukidanja kad stanje više ne bude opravdavalo njihovo postojanje.

6. Ako zbog iznimnih okolnosti koje zahtijevaju hitno djelovanje, nije bilo moguće prethodno ispitati slučaj, pogođena stranka može u slučajevima iz članka 13, 18, 19, 20, 25 i 33 odmah primijeniti privremene mjere, ali samo u mjeri u kojoj su one nužne za poboljšanje stanja. O tim mjerama izvijestit će bez odgode Zajednički odbor, te će unutar Zajedničkog odbora održati konzultacije između stranaka ovog Ugovora.

Članak 23.

Pravila o podrijetlu i suradnja carinskih uprava

Pravila o podrijetlu i načini upravne suradnje utvrđeni su Protokolom III.

Članak 24.

PlaĆanja

Sva plaćanja proizišla iz trgovine robama, uslugama i pravima na nematerijalnu robu između stranaka vršit će se u konvertibilnoj valuti sukladno nacionalnom zakonodavstvu stranaka.

Članak 25.

Pravila trŽIŠnog natjecanja u poduzetniŠtvu, drŽavna pomoĆ

1. Sljedeće je nespojivo s odgovarajućom provedbom ovog Ugovora u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između stranaka:

a) svi sporazumi između poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika i usklađene prakse između poduzetnika, čiji je cilj ili učinak sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnoga natjecanja;

b) zlouporaba vladajućega položaja jednog ili više poduzetnika na teritoriju Zajednice ili Hrvatske u cjelini, ili u njihovim značajnim dijelovima;

c) svaka državna potpora koja narušava ili prijeti narušavanjem tržišnoga natjecanja davanjem prednosti nekim poduzetnicima ili nekim proizvodima.

2. Svaka će stranka osigurati transparentnost na području državne pomoći. Na zahtjev jedne od stranaka druga će stranka osigurati informacije o određenim pojedinačnim slučajevima javne potpore.

3. Za potrebe primjene odredaba stavka 1. ovog članka, stranke će poduzeti mjere sukladno postupcima i pod uvjetima koje je svaka od njih utvrdila u svojim ugovorima s Europskim zajednicama. U slučaju bilo kakvih izmjena u ovim postupcima i/ili uvjetima, te izmjene primjenjivat će se između stranaka.

4. Ako stranke smatraju da je određena praksa nespojiva s uvjetima iz prvog stavka ovog članka, a takva praksa:

a) nije odgovarajuće tretirana prema provedbenim propisima iz stavka 3. ovog članka, ili

b) u nedostatku takvih pravila, a praksa nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete za interese druge stranke ili materijalne štete za njezinu industriju, uključujući usluge,

može poduzeti odgovarajuće mjere nakon konzultacija unutar Zajedničkog odbora ili po isteku trideset radnih dana nakon pozivanja na takve konzultacije.

5. Ako se radi o praksi koja nije u skladu sa stavkom 1.c) ovog članka, takve odgovarajuće mjere, kada se na njih primjenjuju odredbe WTO/GATT-a 1994, mogu se usvojiti samo u skladu s postupcima i pod uvjetima utvrđenim WTO/GATT 1994 i ostalim odgovarajućim instrumentima dogovorenim pod njegovim okriljem koji se primjenjuju između stranaka.

6. Bez obzira na suprotne odredbe usvojene sukladno ovom članku, stranke će razmijeniti informacije uzimajući u obzir ograničenja nametnuta zahtjevima za profesionalnom i poslovnom tajnom.

Članak 26.

PoteŠkoĆe u svezi s platnom bilancom

Kada jedna od stranaka ima ozbiljnih teškoća s platnom bilancom ili joj one prijete, ta stranka može sukladno uvjetima utvrđenim u okviru WTO/GATT 1994. i članka VIII. Ugovora Međunarodnog monetarnog fonda, usvojiti mjere ograničenja, ograničenog trajanja koje ne mogu prelaziti ono što je nužno za poboljšanje stanja platne bilance. Odnosna stranka odmah će o njihovu uvođenju i čim je to moguće o vremenskom rasporedu njihova uklanjanja obavijestiti drugu stranku.

Članak 27.

Intelektualno, industrijsko i komercijalno vlasniŠtvo

1. Stranke će osigurati odgovarajuću i učinkovitu zaštitu prava intelektualnog, industrijskog i komercijalnog vlasništva u skladu sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPs) i ostalim međunarodnim sporazumima. To će uključivati učinkovita sredstva za provedbu takvih prava.

2. Stranke će redovito ocjenjivati provedbu ovog članka. Ako dođe do poteškoća koje utječu na trgovinu u svezi s pravom intelektualnog, industrijskog i komercijalnog vlasništva, bilo koja od stranaka može zatražiti hitne konzultacije kako bi pronašle zajednički prihvatljivo rješenje.

Članak 28.

Javne nabavke

1. Stranke smatraju da je željeni cilj otvaranje pristupa nadmetanju za sklapanje ugovora o javnim nabavkama na temelju nediskriminacije i uzajamnosti.

2. Stupanjem na snagu ovog Ugovora, obje stranke osigurat će u pristupu ugovorima o javnim nabavkama poduzećima druge stranke tretman koji neće biti manje povoljan od onoga koji dodjeljuju društvima bilo koje druge zemlje.

Članak 29.

Osnivanje ZajedniČkog odbora

1. Ovime se osniva Zajednički odbor u kojem je predstavljena svaka od stranaka. Zajednički odbor bit će odgovoran za upravljanje provedbom ovog Ugovora te će osigurati njegovu pravilnu primjenu.

2. U svrhu pravilne primjene ovog Ugovora, stranke će razmjenjivati informacije te će na zahtjev bilo koje od stranaka održati konzultacije unutar Zajedničkog odbora. Zajednički odbor stalno će razmatrati mogućnost daljnjeg uklanjanja prepreka u trgovini između stranaka.

3. Zajednički odbor može donositi odluke u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom sukladno odredbama stavka 3. članka 30. O ostalim pitanjima Zajednički odbor može davati preporuke.

Članak 30.

Postupci ZajedniČkog odbora

1. U svrhu pravilne primjene ovog Ugovora, Zajednički odbor će se na odgovarajućoj razini sastajati kad god je to potrebno na zahtjev, ali najmanje jednom godišnje. Svaka od stranaka može zatražiti održavanje sastanka.

2. Zajednički odbor odlučivat će na temelju konsenzusa.

3. Ako predstavnik neke od stranaka ovog Ugovora u Zajedničkom odboru prihvati neku odluku uz rezervu ispunjenja uvjeta iz Ustava, ta odluka stupa na snagu ako ne sadrži neki kasniji datum, na dan primitaka pisane obavijesti o ispunjenju takvih uvjeta.

4. Zajednički će odbor usvojiti poslovnik, koji će između ostalog sadržavati odredbe o sazivanju sastanaka i određivanju predsjedavajućeg i trajanju njegovog mandata.

5. Zajednički odbor može odlučiti o osnivanju pododbora i radnih skupina za koje smatra da su mu potrebni kao pomoć u izvršavanju njegovih zadaća.

Članak 31.

Sigurnosne iznimke

Ništa u ovom Ugovoru ne sprečava stranke u poduzimanju bilo koje mjere koju smatraju neophodnom zbog:

a) sprečavanja objave informacije suprotno osnovnim interesima sigurnosti;

b) zaštite osnovnih sigurnosnih interesa ili radi provedbe međunarodnih obveza ili nacionalnih politika:

i) u svezi s prometom oružja, streljiva i ratnog materijala, kao i u svezi s prometom drugim takvim robama, materijalima ili uslugama izravno ili neizravno za potrebe opskrbe vojske, ili

ii) u svezi s neširenjem bioloških i kemijskih oružja, nuklearnog oružja ili ostalih nuklearnih eksplozivnih naprava; ili

iii) u vrijeme rata ili druge ozbiljne međunarodne napetosti koja predstavlja ratnu opasnost.

Članak 32.

OpĆe iznimke

Ovim Ugovorom ne sprečava se zabrana ili ograničavanja uvoza, izvoza ili provoza roba iz razloga javnog morala, javnog reda ili javne sigurnosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti; zaštite intelektualnog, industrijskog i komercijalnog vlasništva. Takve zabrane ili ograničenja ne smiju, međutim, biti sredstvo samovoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine između stranaka.

Članak 33.

IzvrŠenje obveza

1. Stranke će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale ispunjenje ciljeva ovog Ugovora i izvršenje njihovih obveza iz ovog Ugovora.

2. Ako jedna stranka smatra da druga stranka nije ispunila neku svoju obvezu prema ovom Ugovoru, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenim u članku 22.#clanak22 ovog Ugovora.

Članak 34.

Razvojna klauzula

1. Kada jedna stranka smatra da bi u interesu gospodarstava stranaka bilo korisno razviti odnose uspostavljene ovim Ugovorom njihovim proširenjem na područja koja nisu obuhvaćena ovim Ugovorom, uputit će drugoj stranci obrazložen zahtjev. Stranke mogu dati naputak Zajedničkom odboru da ispita takav zahtjev i gdje je to opravdano da svoje preporuke, osobito u pogledu započinjanja pregovora.

2. Sporazumi koji proizlaze iz postupka spomenutog u stavku 1. podliježu ratifikaciji ili odobrenju stranaka ovog Ugovora sukladno njihovom nacionalnom zakonodavstvu.

Članak 35.

Izmjene i dopune

Izmjene i dopune ovog Ugovora, uključujući njegove dodatke i protokole, stupit će na snagu primitkom posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem kojom stranke obavještavaju jedna drugu da su ispunjeni svi potrebni uvjeti predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje ovog Ugovora na snagu.

Članak 36.

Protokoli i dodaci

Protokoli i dodaci ovom Ugovoru čine njegov sastavni dio. Zajednički odbor može odlučiti o izmjenama i dopunama protokola i dodataka sukladno nacionalnom zakonodavstvu stranaka.

Članak 37.

Trajanje i otkaz Ugovora

1. Ovaj Ugovor sklapa se na neograničeno razdoblje.

2. Svaka od stranaka može otkazati ovaj Ugovor pisanom obaviješću drugoj stranci. Ovaj Ugovor prestaje prvog dana sedmog mjeseca nakon datuma kada je druga stranka primila obavijest o otkazu.

Članak 38.

Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon datuma primitka kasnije pisane obavijesti, diplomatskim putem, kojom stranke izvješćuju jedna drugu da su ispunjeni svi potrebni uvjeti predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Ugovora.

SASTAVLJENO u Zagrebu, dana 13. ožujka 2002. godine u dva izvornika na hrvatskom, turskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju prevladat će engleski tekst.

Za Republiku Hrvatsku Za Republiku Tursku

Goranko Fižulić, v. r. Tunca Toskay, v. r.

ministar gospodarstva državni ministar

Republike Hrvatske Republike Turske

DODATAK I.

(Lista proizvoda iz Članka 3.)

TARIFNA
OZNAKA NAZIV

2905.43 Manitol

2905.44 D-glucitol (sorbitol)

3302.10.29 Mješavine mirisnih tvari i mješavine

3501 – Kazein:

3501.10.10 – – za proizvodnju regeneriranih tekstilnih vlakana

3501.10.50 – – za industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude i životinje

3501.10.90 – – Ostalo

– Ostalo

3501.90.90 – – Ostalo

3502 Albumini (uključujući koncentrate od dvije ili više bjelančevina surutke, koji sadrže po masi više od 80% bjelančevina surutke, računato na suhu tvar), albuminati i drugi albuminski derivati:

– Albumin od jaja:

– – Sušeni:

3502.11.10 – – – Neuporabljivi ili pripremljeni nepodobnima za ljudsku prehranu

3502.11.90 – – – Ostalo

– – Ostalo:

3502.19.10 – – – Neuporabljivi ili pripremljeni nepodobnima za ljudsku prehranu

3502.19.90 – – – Ostalo

– Albumin od mlijeka, uključujući koncentrate koji sadrže dva ili više proteina surutke:

3502.20.10 – – Neuporabljivi ili pripremljeni nepodobnima za ljudsku prehranu

– – Ostalo:

3502.20.91 – – – Sušeni (npr. u listićima, ljuskama, pahuljicama, prahu)

3502.20.99 – – Ostalo

– Ostalo:

– – Albumini, ostali albumini od jaja i albumini od mlijeka (lactalbumin):

3502.90.20 – – – Neuporabljivi ili pripremljeni nepodobnima za ljudsku prehranu

3502.90.70 – – – Ostalo

3502.90.90 – – Albumini i drugi derivati od albumina

3505.10 Dekstrini i drugi modificirani škrobovi

3505.10.10 Dekstrini

3505.10.90 Ostalo

3505.20 Ljepila

3809 Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje boje i drugi proizvodi i preparati (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koja se upotrebljavaju u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3809.10 – Na osnovi škrobnih tvari

– Ostalo

3809.91.00 – – Koja se upotrebljavaju u tekstilnoj industriji i sličnim industrijama (isključujući 3809.91.00.90.11.19)

3809.92.00 – – Koja se upotrebljavaju u papirnoj industriji i sličnim industrijama (isključujući 3809.92.00.90.00)

3809.93.00 – – Koja se upotrebljavaju u kožarskoj industriji i sličnim industrijama (isključujući 3809.93.00.90.00)

3824.60 Sorbitol osim sorbitola iz tar. podbroja 2905.44

4501 Pluto prirodno, sirovo ili jednostavno pripremljeno; otpaci od pluta; pluto drobljeno, granulirano ili mljeveno:

4501.10.00 – Pluto prirodno, sirovo ili jednostavno pripremljeno

4501.90.00 – Ostalo

5201.00 Pamuk, nevlačeni i nečešljani

5301 Lan, sirovi ili prerađivani ali nepreden, kučina i laneni otpaci (uključujući i otpatke pređe i raščupane tekstilne materijale)

5302 Konoplja (Cannabis sativa L.), sirova ili prerađivana ali nepredena; kučina i otpaci od konoplje (uključujući otpatke pređe i raščupane tekstilne materijale)

PROTOKOL I.

(iz članka 4.2.)

UKIDANJE CARINA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE TURSKE

1. Uvozne carine koje se primjenjuju u Turskoj na proizvode podrijetlom iz Hrvatske ukinut će se nakon što ovaj Ugovor stupi na snagu.

2. Uvozne carine koje se primjenjuju u Hrvatskoj na proizvode podrijetlom iz Turske koji nisu navedeni u ovom Protokolu ukinut će se na datum stupanja na snagu ovog Ugovora.

3. Uvozne carine koje se primjenjuju u Hrvatskoj na proizvode podrijetlom iz Turske, a koji su navedeni u ovom Protokolu ukinut će se sukladno niže navedenom rasporedu:

Carinske stope za proizvode navedene u tablici A bit će snižene kako slijedi:

– na datum stupanja na snagu ovog Ugovora, carine će biti snižene na 60% osnovne carine;

– 1. siječnja 2003. carine će biti snižene na 30% osnovne carine;

– 1. siječnja 2004. ukinut će se preostale carine.

Carinske stope za proizvode navedene u tablici B bit će snižene kako slijedi:

– na datum stupanja na snagu ovog Ugovora, carine će biti snižene na 65% osnovne carine;

– 1. siječnja 2003. carine će biti snižene na 50% osnovne carine;

– 1. siječnja 2004. carine će biti snižene na 35% osnovne carine;

– 1. siječnja 2005. carine će biti snižene na 20% osnovne carine;

– 1. siječnja 2006. ukinut će se preostale carine.

Carinske stope za proizvode navedene u tablici C bit će snižene kako slijedi:

– na datum stupanja na snagu ovog Ugovora, carine će biti snižene na 70% osnovne carine;

– 1. siječnja 2003. carine će biti snižene na 50% osnovne carine;

– 1. siječnja 2004. carine će biti snižene na 40% osnovne carine;

– 1. siječnja 2005. carine će biti snižene na 30% osnovne carine;

– 1. siječnja 2006. carine će biti snižene na 15% osnovne carine;

– 1. siječnja 2007. ukinut će se preostale carine.

4. O svim izmjenama hrvatskih i turskih obveza prema Europskim zajednicama po ovom pitanju raspravljat će se unutar Zajedničkog odbora.

TABLICA A

HS 6+ Opis

25.01 Sol (uključujući jestivu sol i denaturiranu sol) i čist natrijev klorid, otopljen ili neotopljen u vodi ili s dodanim tvarima protiv grudanja ili tvarima za poboljšanje sipkosti; morska voda:

2501.001 – – – sol za jelo i prehrambenu industriju

2501.002 – – – sol za ostalu industriju

2501.009 – – – ostalo

25.15 Mramor, travertin, ekozin i drugo vapnenačko kamenje za spomenike, građevine i drugo, prividne specifične mase 2,5 ili veće i alabaster, uključujući i grubo klesan ili piljen ili na drugi način oblikovan u četvrtaste ili pravokutne blokove ili ploče:

2515.1 Mramor i travertin

2515.11 – – sirovi i grubo klesan

2515.12 – – piljen ili na drugi način oblikovan u četvrtaste ili pravokutne blokove ili ploče

2515.20 – ekozin i drugo vapnenačko kamenje za spomenike, građevine i dr.; alabaster

27.10 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70% ili više naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda

2710.001 – – – motorni benzin i ostala laka ulja

2710.0014 – – – – specijalni benzini (ekstrakcijski i dr.)

2710.0015 – – – – specijalni teški benzin (white spirit)

2710.0017 – – – – gorivo za mlazne motore benzinskog tipa

2710.002 – – – petrolej (kerozin) i ostala srednja ulja:

2710.0021 – – – – petrolej za motore (kerozin)

2710.0022 – – – – gorivo za mlazne motore petrolejskog (kerozinskog) tipa

2710.0023 – – – – alfa i normalni olefini (mješavine), normalni parafini (C10 – C13)

2710.003 – – – teška ulja, osim otpadnih i za daljnju preradu

2710.0033 – – – – niskosumporno lako, srednje, teško i ekstra teško loživo ulje

2710.0034 – – – – ostalo lako, srednje i ekstra teško lož. ulje

2710.0035 – – – – bazna ulja

2710.0039 – – – – ostala teška ulja i proizv. na osnovi tih ulja

27.11 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

2711.1 – ukapljeni (tekući)

2711.12 – – propan

2711.13 – – butan

2711.19 – – ostalo:

2711.191 – – – mješavine propana i butana

2711.199 – – – ostalo

2711.29 – – ostalo

27.12 Vazelin; parafin, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ugljena i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni:

2712.10 – vazelin

2712.20 – parafin koji po masi, sadrži manje od 0,75% ulja

27.13 Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenskih minerala

2713.20 – naftni bitumen

27.15 Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, »cutback«):

2715.009 – – – ostalo

2803.00 Ugljik (ugljena čađa i ostali oblici ugljika, na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni):

2803.001 – – – čađa

28.06 Klorovodik (klorovodična kiselina); klorsulfonska kiselina:

2806.10 – klorovodik (klorovodična kiselina):

2806.101 – – – pro analisi

2808.00 Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline:

2808.002 – – – ostala dušična kiselina

28.14 Amonijak, bezvodni ili u vodenoj otopini:

2814.20 – amonijak u vodenoj otopini

2814.201 – – – pro analisi

28.15 Natrijev hidroksid (kaustična soda); kalijev hidroksid (kaustična potaša); natrijevi ili kalijevi peroksidi:

2815.11 – – Kruti:

2815.111 – – – u granulama ili zrncima pro analisi

2815.20 – kalijev hidroksid (kaustična potaša):

2815.201 – – – u granulama ili zrncima pro analisi

29.02 Ciklički ugljikovodici:

2902.4 – ksileni:

2902.41 – – o-ksilen:

2902.411 – – – pro analisi

2902.42 – – m-ksilen:

2902.421 – – – pro analisi

2902.43 – – p-ksilen:

2902.431 – – – pro analisi

2902.44 – – izomeri ksilena u mješavini:

2902.441 – – – pro analisi

29.05 Aciklički alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati:

2905.1 – – zasićeni jednohidroksilni alkoholi:

2905.11 – – metanol (metilalkohol):

2905.111 – – – pro analisi

2905.12 – – propan-1-ol (propilalkohol) i propan-2-ol (izopropil alkohol):

2905.121 – – – pro analisi

29.14 Ketoni i kinoni, sa ili bez drugih kisikovih funkcija i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati:

2914.1 – aciklički ketoni bez drugih kisikovih funkcija:

2914.11 – – aceton:

2914.111 – – – pro analisi

29.15 Zasićene acikličke monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo-derivati:

2915.3 – esteri octene kiseline:

2915.311 – – – pro analisi

29.33 Heterociklički spojevi s jednim ili više dušikovih heteroatoma:

2933.6 – spojevi koji imaju nekondenzirani prsten triazina u strukturi (hidrogenirani ili nehidrogenirani):

2933.691 – – – atrazin

30.02 Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za uporabu u terapeutske, profilaktične ili dijagnostičke svrhe; antiserumi, ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni biotehnološkim procesima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizma (osim kvasca) i slični proizvodi:

3002.30 – cjepiva za veterinarsku uporabu

30.03 Lijekovi (osim proizvoda iz tr.br. 30.02, 30.05 ili 30.06) koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka i koji su pomiješani za terapeutsku ili profilaktičku uporabu, ali nisu pripremljeni u odmjerene doze niti su u obliku ili pakiranju za maloprodaju:

3003.90 – ostali:

3003.909 – – – ostalo

30.04 Lijekovi (osim proizvoda iz tr.br. 30.02, 30.05 ili 30.06) koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku uporabu, pripremljeni u odmjerene doze ili u oblike ili pakiranjima za prodaju na malo:

3004.10 – koji sadrže peniciline ili njihove derivate, sa strukturom penicilinske kiseline ili streptomicine i njihove derivate:

3004.101 – – – gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.20 – koji sadrže ostale antibiotike:

3004.201 – – – gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.3 – koji sadrže hormone ili druge proizvode iz tar. broja 29.37, ali ne sadrže antibiotike:

3004.31 – – koji sadrže inzulin

3004.311 – – – gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.32 – – koji sadrže adrenokortikalne hormone:

3004.321 – – – gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.39 – – ostali:

3004.391 – – – gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.40 – koji sadrže alkaloide ili njihove derivate, ali ne sadrže hormone i druge proizvode iz tar.broja 29.37 niti antibiotike:

3004.401 – – – gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.50 – ostali lijekovi koji sadrže vitamine ili druge proizvode iz tar. broja 29.36:

3004.501 – – – gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.90 – ostalo:

3004.902 – – – gotovi lijekovi za prodaju na malo

3004.909 – – – ostalo

30.06 Farmaceutska roba navedena u napomeni 4 uz ovo poglavlje:

3006.50 – kutije i slogovi za prvu pomoć

32.07 Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje i pripremljene boje, staklasti emajli i glazure, presvlake, tekući keramički lakovi i slični preparati, koji se upotrebljavaju u industriji keramike, emajliranja i stakla; frita od stakla i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuskica:

3207.10 – pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje, pripremljene boje i slični preparati

3207.20 – staklasti emajli i glazure, presvlake i slični preparati

3207.30 – tekući keramički lakovi i slični preparati

3207.40 – frita od stakla i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuskica

32.08 Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi sintetskih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergiranih ili otopljenih u nevodenom mediju; otopine definirane napomenom 4 uz ovo poglavlje:

3208.10 – na osnovi poliestera

3208.20 – na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera

32.09 Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi sintetskih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergiranih ili otopljenih u vodi:

3209.10 – na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera

3209.90 – ostalo

32.14 Staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje i drugi kitovi; ličilačka punila; nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada, unutarnjih zidova, podova, stropova i slično:

3214.10 – staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje, drugi kitovi i ličilačka punila

3214.90 – ostalo

32.15 Tiskarske boje, tuševi i crnila za pisanje ili crtanje i ostala crnila, uključujući nekoncentrirane ili u krutom stanju:

3215.1 – tiskarske boje:

3215.11 – – crna

3215.19 – – ostale

33.04 Proizvodi za uljepšavanje i šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući i preparate za zaštitu od sunca ili za pojačavanje pigmentacije pri sunčanju ili za tamnjenje kože; preparati za manikir i pedikir:

3304.99 —ostalo:

3304.999 – – – pripremljeni za prodaju na malo

33.07 Preparati za brijanje, uključujući i one koji se upotrebljavaju prije i nakon brijanja, dezodoransi za osobnu uporabu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfumerijski, kozmetički ili toaletni preparati, nespomenuti ili neuključeni na drugom mjestu; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimirani ili neparfimirani, uključujući i one koji imaju dezinfekcijska svojstva:

3307.90 – ostalo

3307.909 – – – pripremljeni za prodaju na malo

34.05 Politure i laštila, za obuću, pokućstvo, podove, karoserije, staklo ili kovine, paste i praškovi za čišćenje i slični preparati (uključujući i one u obliku papira, vate, pusta, netkanih tkanina, celularne plastike ili celularne gume, impregnirani ili prevučeni takvim preparatima), osim voskova iz tar. broja 34.04:

3405.10 – politure, laštila i slični preparati za obuću i kožu

3405.20 – politure, laštila i slični preparati za održavanje drvenog pokućstva, podova i ostale drvenarije

3405.30 – politure i slični preparati za karoserije, osim politura za kovine

3405.40 – paste, praškovi i ostali preparati za čišćenje

3405.90 – ostalo

3406.00 Svijeće, svjećice i sl.

3605.00 Šibice, osim pirotehničkih proizvoda iz tar. broja 36.04

37.01 Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, bilo od kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, u kasetama ili bez kaseta:

3701.10 – za rendgensko snimanje

3814.00 Složena organska otapala i razrjeđivači, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; sredstva pripremljena za skidanje premazanih sredstava ili lakova

3820.00 Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje

39.05 Polimeri vinilacetata ili drugih vinilestera, u primarnim oblicima; ostali polimeri vinila u primarnim oblicima:

3905.1 – polivinilacetat:

3905.12 – – u vodenoj disperziji

3905.19 – – ostali

39.19 Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i ostali slični oblici od plastičnih masa, uključujući i one u smocima:

3919.90 – ostalo

39.20 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, koje nisu celularne strukture ili koje nisu pojačane, laminirane, na podlozi ili slično kombinirane s drugim materijalima:

3920.10 – od polimera etilena:

3920.101 – – – folija debljine do 12 mikrona u kolutima širine od 50 do 90 mm

39.23 Proizvodi za transport i pakiranje robe, od plastičnih masa; čepovi, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa:

3923.2 – vreće i vrećice (uključujući stožaste):

3923.21 – – od polimera etilena

3923.29 – – od ostalih plastičnih masa

3923.40 – kalemovi, kopsovi, cjevčice i slične podloge

3923.90 – ostalo:

3923.901 – – – bačve i cisterne

3923.909 – – – ostalo

39.24 Stolno posuđe, kuhinjsko posuđe i ostali kućanski proizvodi te toaletni proizvodi, od plastičnih masa:

3924.10 – stolno i kuhinjsko posuđe i pribor

3924.90 – ostalo

39.25 Građevinski proizvodi za ugradnju, od plastičnih masa, nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu:

3925.10 – spremnici, cisterne, kace i slične posude, obujma iznad 300 l

3925.20 – vrata, prozori i okviri za njih, pragovi za vrata

3925.30 – kapci, rolete (uključujući venecijanske rolete) i slični proizvodi i njihovi dijelovi

3925.90 – ostalo

40.09 Cijevi i crijeva od gume, osim od tvrde gume, s priborom ili bez pribora (npr. spojnice, koljena, prirubnice):

4009.10 – nepojačani i nekombinirani s drugim materijalima, bez pribora

4009.20 – pojačani ili kombinirani samo s kovinom, bez pribora

4009.40 – pojačani ili kombinirani s drugim materijalima, bez pribora

4009.50 – s priborom

4009.509 – – – ostali

42.02 Kovčezi, škrinje, neseseri, ataše-kovčezi, torbe za spise, đačke torbe, futrole za naočale, futrole za dalekozore, futrole za fotoaparate, futrole za glazbala, futrole za puške i za pištolje te slični spremnici; putne torbe, toaletne torbe, rančevi, ženske torbice, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za kovani novac, futrole i korice za mape ili dokumente, tabakere, duhanske vrećice, torbe za alat, športske torbe, omotači za boce, kutije za draguljarske predmete, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični spremnici, od kože, umjetne kože, od folija od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanvlakna ili od kartona ili potpuno ili pretežno presvučeni tim materijalima ili papirom:

4202.1 – kovčezi, škrinje, neseseri, ataše-kovčezi, torbe za spise, đačke torbe i slični spremnici:

4202.11 – – s vanjskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.12 – – s vanjskom površinom od plastičnih masa ili od tekstilnih materijala

4202.19 – – ostalo

4202.2 – ručne torbe, s remenom za rame ili bez remena za rame, uključujući i one bez ručnih drški:

4202.21 – – s vanjskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.22 – – s vanjskom površinom od plastičnih masa ili tekstilnih materijala

4202.29 – – ostalo

4202.3 – proizvodi koji se obično nose u džepu ili ručnoj torbi:

4202.31 – – s vanjskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.32 – – s vanjskom površinom od plastične mase ili od tekstilnih materijala

4202.39 – – ostali

4202.9 — ostalo:

4202.91 – – s vanjskom površinom od kože, umjetne kože ili lakirane kože

4202.92 – – s vanjskom površinom od plastične mase ili od tekstilnih materijala

4202.99 – – ostalo

43.02 Štavljena ili obrađena krzna (uključujući glave, repove, šape ili druge komade ili odsječke), nesastavljene ili sastavljene (s dodanim ili bez dodanog drugog materijala), osim onih koji se razvrstavaju u tar.broj 43.03:

4302.1 – cijela krzna, sa ili bez glava, repova, šapa ili nožica, nesastavljena:

4302.11 – – od nerca

4302.12 – – od pitomog ili divljeg zeca

4302.13 – – od ovih vrsta janjadi: astrahanske, janjadi sa širokim repom, karakul, perzijske i slične janjadi, indijske, kineske, mongolske i tibetske janjadi

4302.19 – – ostala

4302.20 – glave, repovi, šape, nožice i ostali komadi ili odsječci, nesastavljeni

4302.30 – cijela krzna i njihovi dijelovi ili odsječci, sastavljeni

4304.00 Umjetno krzno i proizvodi od umjetnog krzna:

4304.009 – – – proizvodi od umjetnog krzna

44.06 Drveni željeznički i tramvajski pragovi:

4406.10 – neimpregnirani:

4406.101 – – –hrastovi

4406.102 – – – bukovi

4406.109 – – – ostali

4406.90 – ostali:

4406.901 – – – hrastovi

4406.902 – – – bukovi

4406.909 – – – ostali

44.18 Građevinska stolarija i ostali drveni proizvodi za građevinarstvo, uključujući ploče sa saćem, sastavljene parketne ploče, rezanu i cijepanu šindru:

4418.10 – prozori, vrataprozori i okviri

4418.20 – vrata, dovratnici i pragovi

4418.30 – parketne ploče

48.05 Ostali nepremazani papir i karton, u smocima ili listovima, koji nije dalje prerađen osim u skladu s napomenom 2 uz ovo poglavlje:

4805.10 – polucelulozni papir za valoviti sloj (fluting)

48.11 Papir, karton, celulozna vata i listovi i vrpce od celuloznih vlakana, premazani, impregnirani, prekriveni, površinski obojeni, urešeni ili tiskani, u kolutima ili listovima, osim proizvoda iz tar. br. 48.03, 48.09 ili 48.10:

4811.2 – papir i karton premazani ljepilom:

4811.29 – – ostalo:

4811.299 – – – ostalo

48.14 Zidne tapete i slične papirne pozidnice; papirne vitrofanije za prozore:

4814.10 – papir sa zrnatom površinom (»Ingrain«)

4814.20 – zidne tapete i slične papirne pozidnice, s licem premazanim ili prekrivenim slojem plastične mase, koja ima zrnaste, reljefne, bojene, tiskane ili drukčije ukrašene površine

4814.30 – zidne tapete i slične papirne pozidnice, s licem prekrivenim materijalom za pletarstvo, međusobno spojenim ili nespojenim u paralelne niti ili tkane

4814.90 – ostalo

48.17 Poštanske omotnice (kuverte), pisma-omotnice (pisma kuverte) dopisnice i karte za dopisivanje, bez slike, od papira ili kartona; slogovi za dopisivanje u kutijama, vrećicama, notesima i sličnim pakiranjima, od papira ili kartona:

4817.10 – poštanske omotnice (kuverte)

4817.20 – pisma-omotnice (pisma kuverte), dopisnice i karte za dopisivanje (bez slike)

4817.30 – slogovi za dopisivanje u kutijama, vrećicama, notesima i u sličnim pakiranjima, od papira ili kartona

48.19 Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakiranje, od papira, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana; kartonažni proizvodi od papira ili kartona, registratori i slični proizvodi, koji se upotrebljavaju u uredima, trgovinama ili slično:

4819.10 – kutije od valovitog papira ili kartona

4819.20 – složive kutije od nevalovitog papira ili kartona:

4819.209 – – – ostale

4819.30 – vreće i vrećice sa širinom osnove od 40 cm ili većom

4819.40 – ostale vreće i vrećice, uključujući tuljke

4819.50 – ostali spremnici za pakiranje, uključujući omote za gramofonske ploče:

4819.501 – – – kutije valjkastog oblika izrađene od više vrsta materijala (»kombi doze«)

4819.60 – kartonažni proizvodi od papira ili kartona (registratori i slični proizvodi), koji se upotrebljavaju u uredima, trgovinama i slično

48.20 Registri, knjigovodstvene knjige, podsjetnici, knjige za narudžbe, priznanične knjige, agende, memorandum-blokovi, dnevnici I slični proizvodi, bilježnice, podmetači za pisanje kombinirani s upojnim papirom, korice za slobodne listove (osim običnih knjigovezačkih korica za uvez knjiga), mape, košuljice i fascikli za spise, poslovni obrasci u više primjeraka, slogovi s umetkom karbon-papira i slični papirni ili kartonski proizvodi za pisanje; albumi za uzorke ili kolekcije i omoti za knjige, od papira ili kartona:

4820.10 – registri, knjigovodstvene knjige, podsjetnici, knjige za narudžbe, priznanične knjige, agende, memorandum-blokovi, dnevnici i slični proizvodi

4820.20 – bilježnice

4820.30 – korice za slobodne listove (osim običnih knjigovezačkih korica za uvez knjiga), mape, košuljice i fascikli za spise

4820.40 – poslovni obrasci u više primjeraka i slogovi s umetkom karbon-papira

4820.50 – albumi za uzorke ili kolekcije

4820.90 – ostalo:

4820.901 – – – obrasci

4820.909 – – – ostalo

48.21 Etikete, papirne ili kartonske, svih vrsta, tiskane ili netiskane:

4821.10 – tiskane

4821.90 – ostale

48.23 Ostali papiri, karton, celulozna vata te listovi i vrpce od celuloznih vlakana, sječeni u određene veličine ili oblike; drugi proizvodi od papirne mase, papira, kartona, celulozne vate ili listova ili vrpci od celuloznih vlakana:

4823.1 – papir premazan ljepilom, u kolutima ili vrpcama:

4823.11 – – samoljepivi

4823.19 – – ostali

4823.40 – role, listovi i diskovi, tiskani za registrirajuće aparate

4823.5 – ostali papiri i karton, za tiskanje, pisanje ili za druge grafičke svrhe:

4823.51 – – tiskani, reljefni ili bušeni

4823.59 – – ostalo

4823.60 – papirni ili kartonski poslužavnici, zdjele, tanjuri, šalice i slično

4823.70 – lijevani ili prešani proizvodi od papirne mase

4823.90 – ostalo

4823.909 – – – ostalo

51.11 Tkanine od vlačene vune ili od vlačene fine životinjske dlake:

5111.20 – ostale, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima

52.07 Pamučna pređa (osim šivaćeg konca) pripremljena za prodaju na malo:

5207.10 – koja po masi, sadrži 85% ili više pamuka:

5207.101 – – – nemercerizirana

5207.109 – – – mercerizirana

52.08 Pamučne tkanine, koje po masi sadrže 85% ili više pamuka, mase do 200 g/m2:

5208.3 – obojene:

5208.31 – – platnenog prepletaja, mase do 100 g/m2

5208.32 – – platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m2

5208.39 – – ostale tkanine

5208.5 – tiskane:

5208.51 – – platnenog prepletaja, mase do 100 g/m2

5208.52 – – platnenog prepletaja, mase veće od 100 g/m2

5208.53 – – tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući lomljeni keper

52.09 Pamučne tkanine, koje po masi, sadrže 85% ili više pamuka, mase veće od 200 g/m2:

5209.2 – bijeljene:

5209.22 – – tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući lomljeni keper

5209.29 – – ostale tkanine

5209.3 – obojene:

5209.39 – – ostale tkanine

5209.4 – od pređe različitih boja:

5209.49 – – ostale tkanine

5209.5 – tiskane:

5209.59 – – ostale tkanine

52.10 Pamučne tkanine, koje po masi sadrže manje od 85% pamuka, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim vlaknima, mase do 200 g/m2:

5210.2 – bijeljene:

5210.29 – – ostale tkanine

5210.3 – obojene:

5210.39 – – ostale tkanine

5210.5 – tiskane:

5210.59 – – ostale tkanine

54.02 Pređa od sintetskih filamenata (osim šivaćeg konca), nepripremljena za prodaju na malo, uključujući sintetske monofilamente finoće manje od 67 deciteksa:

5402.3 – teksturirana pređa:

5402.33 – – od poliestera:

5402.339 – – – finoće veće od 50 teksa po jednoj niti

55.14 Tkanine od sintetskih vlakana rezanih, koje po masi, sadrže manje od 85% tih vlakana, u mješavini pretežno ili samo s pamukom, mase veće od 170 g/m2:

5514.1 – nebijeljene ili bijeljene:

5514.12 – – tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući i lomljeni keper, od poliesterskih vlakana, rezanih

5514.2 – obojene:

5514.21 – – od poliesterskih vlakana, rezanih, u platnenom prepletaju

5514.22 – – tronitnog ili četveronitnog keper prepletaja, uključujući i lomljeni keper, od poliesterskih vlakana, rezanih

5514.29 – – ostale tkanine

55.15 Ostale tkanine od sintetskih vlakana, rezanih:

5515.1 – od poliesterskih vlakana, rezanih:

5515.11 – – u mješavini pretežno ili samo s rezanim vlaknima od viskoznog rajona

5515.12 – – u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima

5515.13 – – u mješavini pretežno ili samo s vunom ili finom životinjskom dlakom

5515.19 – – ostale

55.16 Tkanine od umjetnih vlakana, rezanih:

5516.1 – koje po masi, sadrže 85% ili više umjetnih vlakana, rezanih:

5516.11 – – nebijeljene ili bijeljene

5516.12 – – obojene

5516.13 – – od pređe različitih boja

5516.2 – koje po masi, sadrže manje od 85% umjetnih vlakana, rezanih, u mješavini pretežno ili samo s umjetnim ili sintetskim filamentima:

5516.21 – – nebijeljene ili bijeljene

5516.22 – – obojene

5516.23 – – od pređe različitih boja

5516.24 – – tiskane

5516.3 – koje po masi, sadrže manje od 85% umjetnih vlakana, rezanih, u mješavini pretežno ili samo s vunom ili finom životinjskom dlakom:

5516.31 – – nebijeljene ili bijeljene

5516.32 – – obojene

5516.33 – – od pređe različitih boja

5516.34 – – tiskane

56.01 Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna vlakna duljine do 5 mm (flok), prah i nopne od tekstilnog materijala:

5601.2 – vata; ostali proizvodi od vate:

5601.21 – – od pamuka:

5601.211 – – – vata

5601.219 – – – proizvodi od vate

56.03 Netkani tekstil, uključujući impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran:

5603.1 – od sintetskih i umjetnih filamenata:

5603.13 – – mase veće od 70 g/m2 do 150 g/m2

5603.14 – – mase veće od 150 g/m2

5603.9 – ostalo:

5603.93 – – mase veće od 70 g/m2 do 150 g/m2

5603.94 – – mase veće od 150 g/m2

57.01 Sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, uzlani, dovršeni i nedovršeni:

5701.90 – od ostalih tekstilnih materijala

57.03 Sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, dobiveni tafting-postupkom, dovršeni ili nedovršeni:

5703.20 – od najlona ili ostalih poliamida

5703.30 – od ostalih umjetnih ili sintetskih tekstilnih materijala

5703.90 – od ostalih tekstilnih materijala

5705.00 Ostali sagovi i ostali podni pokrivači, tekstilni, dovršeni ili nedovršeni

58.03 Gaza – tkanine, osim uskih tkanina iz tar. broja 58.06:

5803.10 – od pamuka

58.07 Naljepnice, značke i slični proizvodi od tekstilnog materijala, u metraži, vrpcama ili rezani u određene oblike ili veličine, nevezeni:

5807.90 – ostali

59.03 Tekstilne tkanine impregnirane, premazane, prevučene ili prekrivene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tar. broja 59.02:

5903.10 – polivinilkloridom

5903.20 – poliuretanom

5903.90 – ostale

59.06 Tekstilne tkanine impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane kaučukom ili gumom, osim onih iz tar. broja 59.02:

5906.10 – ljepljive vrpce širine do 20 cm

5906.9 – ostalo:

5906.91 – – pletene ili kačkane

5906.99 – – ostale

5909.00 Cijevi i crijeva za crpke i slične cijevi i crijeva od tekstilnog materijala, uključujući obložene i armirane, s priborom ili bez pribora od drugog materijala:

5909.001 – – – vatrogasna crijeva i cijevi

5909.009 – – – ostalo

61.03 Odijela, kompleti, jakne, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaća ), za muškarce i dječake, pleteni ili kačkani:

6103.1 – odijela:

6103.11 – – vunena ili od fine životinjske dlake

6103.12 – – od sintetskih vlakana

6103.19 – – od ostalih tekstilnih materijala

6103.2 – kompleti:

6103.21 – – vuneni ili od fine životinjske dlake

6103.22 – – pamučni

6103.23 – – od sintetskih vlakana

6103.29 – – od ostalih tekstilnih materijala

6103.3 – jakne i sakoi:

6103.31 – – vuneni ili od fine životinjske dlake

6103.32 – – pamučni

6103.33 – – od sintetskih vlakana

6103.39 – – od ostalih tekstilnih materijala

6103.4 – hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6103.41 – – vuneni ili od fine životinjske dlake

6103.42 – – pamučni

6103.43 – – od sintetskih vlakana

6103.49 – – od ostalih tekstilnih materijala

63.01 Deke i slični pokrivači:

6301.20 – deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od vune ili fine životinjske dlake

6301.30 – deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od pamuka

6301.40 – deke (osim električnih deka) i slični pokrivači, od sintetskih vlakana

6301.90 – ostale deke i slični pokrivači

63.02 Posteljno, stolno, toaletno i kuhinjsko rublje:

6302.10 – posteljno rublje, pleteno ili kačkano

6302.2 – ostalo posteljno rublje, tiskano:

6302.21 – – pamučno

6302.22 – – od umjetnih ili sintetskih vlakana

6302.29 – – od ostalih tekstilnih materijala

6302.3 – ostalo posteljno rublje:

6302.31 – – pamučno:

6302.319 – – – ostalo

6302.39 – – od ostalih tekstilnih materijala

6302.40 – stolno rublje, pleteno ili kačkano

6302.5 – ostalo stolno rublje:

6302.51 – – pamučno

6302.59 – – od ostalih tekstilnih materijala

64.02 Ostala obuća s potplatima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase:

6402.1 – športska obuća:

6402.19 – – ostalo

6402.20 – obuća s licem od traka ili remenja spojenih s potplatom ukivanjem čepova

6402.30 – ostala obuća s kapicom od kovine

6402.9 – ostala obuća:

6402.91 – – koja pokriva gležanj

6402.99 – – ostalo

64.03 Obuća s potplatima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili umjetne kože (rekonstituirane) i licem (gornjištem) od kože:

6403.1 – športska obuća:

6403.19 – – ostalo

6403.20 – obuća s potplatima od kože i licem (gornjištem) od kožnih remena koji idu preko rista i oko palca

6403.30 – obuća s drvenim potplatom, bez tabanice i bez kapice od kovine

6403.40 – ostala obuća s kapicom od kovine

6403.5 – ostala obuća s potplatima od kože:

6403.51 – – koja pokriva gležanj

6403.59 – – ostala

6403.9 – ostala obuća:

6403.91 – – koja pokriva gležanj

6403.99 – – ostala

64.05 Ostala obuća:

6405.10 – s licem od kože ili umjetne kože

6405.20 – s licem od tekstilnih materijala

6504.00 Šeširi i druga pokrivala glave, pleteni ili izrađeni sastavljanjem vrpci bilo od kojeg materijala, uključujući i podstavljene ili ukrašene

65.05 Šeširi i druga pokrivala glave, pleteni ili kačkani ili izrađeni od čipke, pusta ili ostalih metražnih materijala (osim vrpci), uključujući podstavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kojeg materijala, uključujući podstavljene ili ukrašene:

6505.10 – mreže za kosu

6505.90 – ostalo

65.06 Ostala pokrivala glave, uključujući podstavljena ili ukrašena:

6506.10 – zaštitna pokrivala (kacige, šljemovi i slično)

6506.9 – ostala:

6506.91 – – od kaučuka, gume ili plastične mase

6506.92 – – krznena

6506.99 – – od ostalih materijala

6507.00 Vrpce za unutarnje opšivanje, podstave, navlake, osnove, okviri, štitnici i podbradnici, za pokrivala glave

66.01 Kišobrani i suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)

6601.10 – vrtni i slični kišobrani-suncobrani

6601.9 -ostalo:

6601.91 – – teleskopski

6601.99 – – ostalo

6602.00 Štapovi, štapovi-stolci, bičevi, korbači i slično

66.03 Dijelovi, ukrasi i pribor proizvoda iz tar. broja 66.01 i 66.02:

6603.10 – drške

6603.20 – okviri za kišobrane, uključujući montirane okvire na šipkama (štapovima)

6603.90 – ostalo

68.02 Obrađeni kamen za spomenike i građevine (osim škriljevca) i proizvodi od njih , osim proizvoda iz tar. broja. 68.01; kockice za mozaik i slično, od prirodnog kamena (uključujući i od škriljevca ), na podlozi ili bez podloge; umjetno obojane granule, ljuskice i prah, od prirodnog kamena (uključujući od škriljevca ):

6802.2 – ostali kamen za spomenike i građevine i proizvodi od njega, jednostavno sječen ili rezan pilom, s ravnom glatkom površinom:

6802.21 – – mramor, travertin i alabaster

6802.22 – – ostali vapnenački kamen

6802.29 – – ostali kamen

6802.9 -ostalo:

6802.91 – – mramor, travertin i alabaster

6802.92 – – ostali vapnenački kamen

6802.99 – – ostali kamen

68.04 Mlinsko kamenje, brusovi, brusne ploče i slično bez postolja, za mljevenje, brušenje, oštrenje, poliranje, izravnavanje ili sječenje, brusovi za ručno oštrenje ili poliranje i njihovi dijelovi od prirodnog kamena, od aglomeriranoga prirodnog ili umjetnog abrazivnog materijala, ili od keramike s dijelovima ili bez dijelova od drugih materijala:

6804.2 – ostalo

6804.22 – – od ostalih aglomeriranih abrazivnih materijala ili od keramike

6804.30 – brusovi za ručno oštrenje ili poliranje:

6804.309 – – – od umjetnih materijala

68.05 Abrazivni materijali, prirodni ili umjetni, u obliku praha ili zrna, naneseni na podlogu od tekstila, papira, kartona ili drugih materijala, uključujući isječene u određene oblike, prošivene ili drukčije sastavljene:

6805.10 – na podlozi od tekstilnih tkanina

6805.20 – na podlozi od papira ili kartona

6805.30 – na podlozi od ostalih materijala

68.06 Vuna od troske (zgure), vuna od kamena i slične mineralne vune, ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline, pjenušava troska i slični ekspandirani mineralni materijali; mješavine i proizvodi od mineralnih materijala za toplinsku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbiranje zvuka, osim onih iz tarifnih brojeva 68.11, 68.12 ili iz poglavlja 69:

6806.10 – vuna od troske, vuna od kamena i slične mineralne vune (uključujući međusobne mješavine), u rasutom stanju, listovima, pločama i smocima

68.07 Proizvodi od bitumena ili od sličnih materijala (npr. od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog ugljena):

6807.10 – u smocima

6807.90 -ostalo:

6807.909 – – – ostalo

6808.00 Ploče, pločice, blokovi i slično, od biljnih vlakana, slame, šuške, iverja, piljevine ili drugih otpadaka od drveta, aglomerirani cementom, sadrom ili drugim mineralnim vezivnim sredstvima

68.09 Proizvodi od sadre ili mješavine na osnovi sadre:

6809.1 – daske, listovi, ploče, pločice i slični proizvodi, neukrašeni:

6809.11 – – prevučeni ili pojačani papirom ili kartonom

6809.19 – – ostalo

6809.90 – ostali proizvodi

68.12 Prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta ili na osnovi azbesta i magnezijeva karbonata; proizvodi od tih mješavina ili od azbesta (npr. pređa, tkanine, odjeća, pokrivala za glavu, obuća, brtve), pojačani ili nepojačani, osim proizvoda iz tar. broja 68.11 i 68.13:

6812.10 – prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta ili na osnovi azbesta s magnezijevim karbonatom

6812.20 – pređa

6812.30 – užad i konopi, pleteni ili nepleteni

6812.40 – tkani ili pleteni materijali

6812.50 – odjeća, pribor za odjeću, obuća i pokrivala za glavu

6812.60 – papir, karton i pust

6812.70 – brtveni materijal od prešanih azbestnih vlakana u obliku listova, ploča ili smotaka

6812.90 – ostalo

6812.909 – – – ostalo

68.13 Tarni materijal i proizvodi od tarnog materijala (npr. ploče, valjci, vrpce, segmenti, diskovi, podloške, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na osnovi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, uključujući i kombinirane s tekstilom ili drugim materijalima:

6813.10 – obloge i ploče za kočnice

6813.109 – – – ostale

6813.90 – ostalo

6813.909 – – – ostalo

69.04 Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi nosači i slično:

6904.10 – zidarske opeke:

6904.101 – – – pune, dimenzija 250 x 120 x 65

6904.102 – – – giter, dimenzija 250 x 120 x 65

6904.103 – – – blok, dimenzija 290 x 190 x 190

6904.104 – – – blok, dimenzija 250 x 190 x 190

6904.105 – – – blok, dimenzija 250 x 250 x 140

6904.109 – – – ostale

6904.90 – ostalo:

6904.901 – – – stropne ispune dimenzija 250 x 380 x 140

6904.902 – – – stropne ispune dimenzija 390 x 100 x 160

6904.903 – – – pločice za gredice dimenzija 250 x 120 x 40

6904.909 – – – ostalo

69.05 Crijep, dijelovi dimnjaka, ukrasi i drugi proizvodi za građevinarstvo, keramički:

6905.10 – crijep:

6905.101 – – – tlačni, dimenzija 350 x 200

6905.102 – – – tlačni valoviti, dimenzija 340 x 200

6905.103 – – – biber, dimenzija 380 x 180

6905.104 – – – žljebnjaci dimenzija 375 x 200

6905.109 – – – ostali

6905.90 – ostalo

69.10 Sudoperi, umivaonici, stupovi za umivaonike, kade, bidei, zahodske školjke, vodokotlići, pisoari i slični sanitarni proizvodi, keramički:

6910.10 – porculanski

6910.90 – ostalo

70.05 Float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku listova ili ploča, sa slojem ili bez sloja za apsorpciju ili refleksiju, sa ili bez nereflektirajućeg sloja, ali dalje neobrađeno

7005.30 – armirano staklo

70.17 Stakleni proizvodi za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe, graduirani ili negraduirani, kalibrirani ili nekalibrirani:

7017.10 – od taljenog kremena, ili drugoga taljenog silicijeva dioksida

7017.109 – – – ostali

7017.20 – od ostalog stakla, koje ima linearni koeficijent širenja ili dilatacije do 5x10-6 po Kelvinu, na temperaturi između 0oC i 300oC

7017.90 – ostalo

73.06 Ostale cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način ), od željeza ili čelika:

7306.20 – zaštitne cijevi (»casing«), i proizvodne cijevi (»tubing«) koje se rabe pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina:

7306.202 – – – proizvodne cijevi vanjskog promjera manjeg od 3 1/2"

7306.209 – – – ostale

7306.50 – ostale, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od ostalih legiranih čelika

7306.509 – – – ostale

7306.90 – ostalo

73.08 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 94.06) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stupovi), željezni ili čelični; limovi, šipke, profili , cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, željezni ili čelični:

7308.10 – mostovi i sekcije mostova

7308.20 – tornjevi i rešetkasti stupovi

7308.40 – oprema za skele, oplate, potpornje i potpornje za jamska okna:

7308.409 – – – ostalo

7309.00 Kontejneri, cisterne, bačve i slični spremnici za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), željezni ili čelični, obujma većeg od 300 litara, s oblogom ili bez obloge ili toplinske izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima:

7309.001 – – – kontejneri za prijevoz robe

7309.009 – – – ostalo

7311.00 Spremnici za stlačene ili ukapljene plinove, željezni ili čelični:

7311.009 – – – ostali

73.12 Željezni ili čelični strukovi od žice, užad, kabeli, pletene vrpce, grljci i slično električno neizolirani:

7312.10 – upredena žica, užad i kabeli:

7312.109 – – – ostalo

7312.1099 – – – – ostalo

7312.90 – ostalo

7312.909 – – – ostalo

7313.00 Bodljikava žica od željeza ili čelika; usukna vrpca ili jednostruka plosnata žica, s bodljama ili bez njih i lagano usukana dvostruka žica koju se rabi za ograđivanje, željezna ili čelična

73.14 Tkanine (uključujući beskrajne vrpce), rešetke, mreže i ograde, od željezne ili čelične žice; rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem komada lima ili vrpce, željezni ili čelični:

7314.4 – ostale rešetke, mreže i ograde od žice:

7314.41 – – prevučene cinkom

7314.42 – – prevučene plastičnom masom

7314.49 – – ostale

73.15 Lanci i njihovi dijelovi, željezni ili čelični:

7315.1 – zglobno-člankasti lanci i njihovi dijelovi:

7315.11 – – valjkasti lanci

7315.12 – – ostali lanci

7315.19 – – dijelovi

7315.20 – lanci protiv klizanja

7315.8 – ostali lanci:

7315.81 – – lanci od karika s prečkama

7315.82 – – ostali, zavareni člankasti

7315.89 – – ostali

7315.90 – ostali dijelovi

7316.00 Sidra (kotve), čaklje i njihovi dijelovi, željezni ili čelični

73.17 Čavli, čavlići, pribodnice za ploče za crtanje, valoviti čavli, pojedinačne prošivne spojnice, zašiljeni čavli (osim onih iz tarifnog broja 83.05) i slični predmeti, željezni ili čelični, sa glavom ili bez glave od drugog materijala, isključujući takve proizvode s bakrenom glavom:

7317.001 – – – za željezničke kolosijeke

7317.002 – – – teks

73.18 Vijci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, željezni ili čelični:

7318.1 – proizvodi s navojem:

7318.11 – – vijci za pragove

7318.12 – – ostali vijci za drvo

7318.13 – – vijci s kukom i vijci s prstenom

7318.14 – – samourezni vijci

7318.19 – – ostalo

7318.2 – proizvodi bez navoja:

7318.21 – – elastične podloške i druge sigurnosne podloške

7318.23 – – zakovice

7318.24 – – klinovi i rascjepke

7318.29 – – ostalo

73.21 Peći za grijanje prostorija, štednjaci, (uključujući i one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje), rešetkasta ognjišta, roštilji, žeravnice, plinska kuhala, grijala za održavanje topline hrane i slični kućanski aparati, neelektrični i njihovi dijelovi, željezni ili čelični

7321.11 – – na plin ili na plin i na druga goriva

7321.13 – – na kruta goriva

73.23 Stolni, kuhinjski i drugi predmeti za kućanstvo i njihovi dijelovi, željezni ili čelični; željezna ili čelična vuna; željezne ili čelične spužve, jastučići rukavice i slična roba za ribanje, poliranje i slične namjene:

7323.10 – željezna ili čelična vuna; spužve, jastučići rukavice i slična roba za ribanje, poliranje i slične namjene

7323.9 – ostalo

7323.93 – – od nehrđajućeg čelika:

7323.931 – – – posuđe

7323.939 – – – ostalo

73.26 Ostali proizvodi, željezni ili čelični:

7326.1 – otkivci i otpresci, dalje neobrađeni:

7326.19 – – ostali

7326.20 – proizvodi od žice

7326.209 – – – ostali

7326.90 – ostali:

7326.909 – – – ostalo

76.10 Aluminijske konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 94.06) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata i ograde); limovi, šipke profili, cijevi i slično od aluminija pripremljeni za uporabu u konstrukcijama:

7610.10 vrata, prozori i okviri za njih te pragovi za vrata:

7610.109 – – – ostalo

7610.90 – ostalo:

7610.901 – – – pripremljeni elementi za konstrukcije

7610.909 – – – ostalo

7611.00 Kontejneri, cisterne, bačve i slični spremnici od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih (tekućih) plinova), obujma većeg od 300 l, sa ili bez obloge ili toplinske izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima:

7611.001 – – – s oblogom ili toplinskom izolacijom

7611.009 – – – ostalo

76.14 Upredena žica, užad, pletene vrpce i slično, od aluminija, električno neizolirani:

7614.10 – s čeličnom jezgrom

7614.90 – ostalo

8304.00 Ormari za arhive, ormari za kartoteke, kutije za sortiranje dokumenata, regali za papir, stalci za pera, stalci za pečate i slična uredska ili stolna oprema, od običnih kovina, osim uredskog pokućstva iz tar. broja 94.03

83.09 Čepovi (uključujući krunske čepove, čepove s navojem i čepove kroz koje se toči) kapice za boce, poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakiranje od običnih kovina:

8309.90 – ostalo:

8309.902 – – – plombe, neobrađene

8309.903 – – – plombe, obrađene

8309.909 – – – ostalo

84.02 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom koji mogu proizvoditi paru niskog tlaka); kotlovi za pregrijanu vodu:

8402.1 – kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare:

8402.11 – – vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare preko 45 t/h:

8402.111 – – – glavni brodski parni kotlovi

8402.112 – – – ostali, kapaciteti do 300 t/h

8402.119 – – – ostali, kapaciteti preko 300 t/h

8402.12 – – vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare do 45 t/h:

8402.121 – – – glavni brodski parni kotlovi

8402.129 – – – ostali

8402.19 – – ostali kotlovi za proizvodnju pare, uključujući hibridne kotlove:

8402.191 – – – glavni brodski parni kotlovi

8402.192 – – – plamenocijevni kotlovi

8402.193 – – – vrelouljni kotlovi

8402.199 – – – ostali

8402.20 – kotlovi za pregrijanu vodu:

8402.201 – – – loženi usitnjenim drvom

84.03 Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar. broja 84.02:

8403.90 – dijelovi

84.04 Pomoćni uređaji za kotlove iz tarifnog broja 84.02 i 84.03 (npr. predgrijači napojne vode, pregrijači uređaji za uklanjanje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova) kondenzatori za energetske jedinice za vodenu ili drugu paru:

8404.90 – dijelovi

84.06 Turbine na vodenu i drugu paru:

8406.90 – dijelovi

84.16 Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; automatska ložišta uključujući mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje:

8416.20 -ostali plamenici za ložišta, uključujući kombinirane plamenike:

8416.209 – – – ostali

84.18 Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za proizvodnju hladnoće, električni i ostali; toplinske sisaljke; osim uređaja za klimatizaciju iz tar. broja 84.15:

8418.2 – hladnjaci za kućanstvo:

8418.21 – – kompresijski

8418.22 – – apsorpcijski, električni

8418.29 – – ostali

8418.50 – ostali sanduci, ormari, vitrine i slično pokućstvo, za hlađenje i zamrzavanje

84.19 Strojevi, uređaji i laboratorijska oprema (pa i električno grijana), za obradu materijala postupcima što počivaju na promjeni temperature kao što je grijanje, kuhanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, isparavanje, kondenzacija ili hlađenje, osim strojeva ili uređaja za kućanstvo neelektrična protočna i akumulacijska grijala vode:

8419.1 neelektrična protočna i akumulacijska grijala vode:

8419.111 – – – za kućanstvo

8419.119 – – – ostala

8419.191 – – – za kućanstvo

8419.199 – – – ostala

8419.40 – uređaji za destilaciju ili rektifikaciju:

8419.401 – – – rektifikacijske kolone za proizvodnju kisika

8419.409 – – – ostali

8419.8 – ostali strojevi, uređaji i oprema:

8419.81 – – za pripremu toplih napitaka ili za kuhanje ili grijanje hrane:

8419.819 – – – ostali

8419.89 – – ostali:

8419.899 – – – ostali

8419.8999 – – – – ostali

84.20 Kalandri i drugi strojevi za valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih:

8420.10 – kalandri i ostali strojevi za valjanje:

8420.101 – – – za glačanje rublja:

8420.1011 – – – – za kućanstvo

84.21 Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji za filtriranje i pročišćavanje tekućina ili plinova:

8421.1 – centrifuge, uključujući centrifuge za sušenja:

8421.121 – – – za kućanstvo

8421.2 – uređaji za filtriranje i pročišćavanje tekućina:

8421.29 – – ostali

8421.299 – – – ostali

8421.3 – uređaji za filtriranje i pročišćavanje plinova:

8421.31 – – filteri za usisni zrak za motore s unutarnjim izgaranjem:

8421.319 – – – ostali

8421.39 – – ostali:

8421.399 – – – ostali

8421.9 – dijelovi:

8421.91 – – centrifuga, uključujući i centrifuge za sušenje:

8421.919 – – – ostalo

84.23 Vage (osim vaga osjetljivosti do 5 centigrama) uključujući i strojeve za brojenje i kontrolu koje rade na osnovi vaganja mase; utezi za vage svih vrsta:

8423.30 – vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unaprijed određene mase materijala u vrećice, vreće ili spremnike, uključujući odmjerne (dozirne) vage:

8423.8 – ostale:

8423.81 – – najvećeg kapaciteta vaganja do 30 kg

8423.82 – – kapaciteta vaganja preko 30 do 5000 kg:

8423.829 – – – ostalo

8423.89 – – ostale:

8423.891 – – – mosne (željezničke i kolske)

8423.899 – – – ostale

84.24 Mehanički uređaji (pa i na ručni pogon) za izbacivanje, štrcanje i za raspršivanje tekućina ili praha; aparati za gašenje požara, pa i s punjenjem; pištolji za štrcanje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza:

8424.10 – aparati za gašenje požara, napunjeni ili nenapunjeni:

8424.109 – – – ostali

8424.8 – ostali uređaji:

8424.81 – – za poljoprivredu ili hortikulturu:

8424.819 – – – ostali

84.27 Viličari; ostala kolica s uređajima za dizanje ili rukovanje:

8427.20 – ostali samokretni:

8427.209 – – – ostali

8427.90 – ostala

84.28 Ostali strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar (npr. dizala, pokretne stube, prijenosnice (transporteri) i žičare):

8428.20 – pneumatski elevatori i prijenosnice (transporteri) :

8428.209 – – – ostali

8428.3 – ostali elevatori i prijenosnice (transporteri) što rade neprekidno, za robu ili materijal:

8428.39 – – ostali:

8428.399 – – – ostali

84.32 Strojevi za pripremu i kultiviranje zemlje u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu; valjci za travnjake i športske terene:

8432.10 – plugovi

8432.2 – brane, tanjurače, kultivatori, pljevilice i kopačice:

8432.21 – – tanjurače

8432.29 – – ostalo

8432.30 – strojevi za sijanje, sađenje i presađivanje:

8432.301 – – – sadilice šumskih sadnica

8432.309 – – – ostali

8432.40 – razmetlice stajnjaka i kemijskog gnojiva:

8432.80 – ostali strojevi:

84.33 Strojevi uređaji za berbu, žetvu i vršidbu poljoprivrednih proizvoda uključujući preše za baliranje slame i stočne hrane; kosilice trave i druge kosilice; strojevi za čišćenje ili sortiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tb 84.37:

8433.1 – kosilice trave za travnjake, parkove i športske terene:

8433.11 – – motorne, s reznim uređajem što se vrti vodoravno

8433.19 – – ostale

8433.20 – ostale kosilice, uključujući polužne kosilice za priključivanje na traktor

84.38 Strojevi i uređaji što nisu spomenuti niti uključeni u drugim tarifnim brojevima ovog poglavlja, za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane ili pića, osim strojeva za dobivanje (ekstrakciju) ili pripremu životinjskih ili stabilnih biljnih masti i ulja:

8438.50 – strojevi za preradu mesa

8438.60 – strojevi za preradu voća, oraha i povrća

84.52 Strojevi za šivanje, osim strojeva za prošivanje knjiga iz tar. broja 84.40; pokućstvo, postolja i poklopci posebno pripravljeni za strojeve za šivanje; igle za strojeve za šivanje:

8452.10 – strojevi za šivanje za kućanstvo

84.57 Obradni centri za strojnu obradu, strojevi izrađeni na načelu standardnih jedinica (s jednom stanicom) i transfer-strojevi sa više stanica, za obradu kovina:

8457.20 – strojevi izrađeni na načelu standardnih jedinica (s jednom stanicom)

8457.30 – transfer – strojevi s više stanica

84.58 Tokarilice za obradu kovina skidanjem čestica (uključujući centre za tokarenje):

8458.1 – horizontalne tokarilice:

8458.19 – – ostale

84.59 Alatni strojevi za obradu kovina odvajanjem čestica (uključujući strojeve s radnim jedinicama na vodilicama) za bušenje; razvrtavanje, glodanje, urezivanje i narezivanje navoja, osim tokarilica (uključujući centre za tokarenje) iz tar.broja 84.58:

8459.2 – ostali strojevi za bušenje svrdlom:

8459.29 – – ostali:

8459.299 – – – ostali

8459.6 – ostale glodalice:

8459.61 – – numerički upravljane:

8459.619 – – – ostale

8459.69 – – ostale:

8459.699 – – – ostale

84.60 Alatni strojevi za skidanje srha, oštrenje, brušenje, vlačno glačanje (honanje), glačanje brusnom prašinom (lepanje), poliranje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kermeta pomoću bruseva, abraziva ili sredstava za poliranje, ozubljivanje rezanjem ili brušenjem ili za dovršavanje zupčanika iz tar.broja 84.61:

8460.2 – ostali strojevi za brušenje kod kojih se pozicioniranje u bilo kojoj osi može postaviti do točnosti od najmanje 0,01mm :

8460.29 – – ostali:

8460.292 – – – za koljenasta vratila

8460.3 – strojevi za oštrenje:

8460.39 – – ostali

84.61 Alatni strojevi za blanjanje, dubljenje, provlačenje, ozubljivanje, brušenje i dovršavanje zupčanika, rezanje pilom, odsijecanje i drugi alatni strojevi za obradu odvajanjem čestica kovina ili kermeta što nisu spomenuti niti uključeni drugdje:

8461.50 – strojne pile i ostali strojevi za odsijecanje

84.81 Slavine, ventili i slični uređaji za cijevovode, kotlove, spremnike, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljanje ventilima:

8481.10 – ventili za smanjenje pritiska:

8481.109 – – – ostali

8481.30 – nepovratni ventili:

8481.309 – – – ostali

8481.40 – sigurnosni ventili:

8481.409 – – – ostali

8481.80 – ostali uređaji:

8481.801 – – – regulacijski ventili s elektromehaničkim i pneumatskim pogonom

8481.806 – – – armature za jednocijevno i dvocijevno centralno grijanje nazivnog otvora od 3/8žž do 3/4žž

85.01 Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata):

8501.3 – ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje:

8501.31 – – snage do 750 W

8501.319 – – – ostali

8501.33 – – snage preko 75 kW do 375 kW

8501.339 – – – ostali

8501.40 – ostali motori izmjenične struje, monofazni:

8501.409 – – – ostali:

8501.4099 – – – – ostali

8501.5 – ostali motori izmjenične struje, višefazni:

8501.51 – snage do 750 W

8501.519 – – – ostali:

8501.5199 – – – – ostali

8501.52 – – snage preko 750W do 75kW:

8501.529 – – – ostali:

8501.5299 – – – – ostali

85.02 Električni generatorski agregati i rotacijski konvertori (pretvarači):

8502.1 – generatorski agregati s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori):

8502.11 – – snage do 75 kVA:

8502.119 – – – ostali

8502.12 – – snage preko 75 do 375 kVA:

8502.129 – – – ostali

8502.13 – – snage preko 375 kVA:

8502.139 – – – ostali

8502.20 – generatorski agregati s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice:

8502.209 – – – ostali

8502.3 – ostali generatorski agregati:

8502.39 – – ostali:

8502.391 – – – istosmjerne struje:

8502.3919 – – – – ostali

8502.399 – – – izmjenične struje:

8502.3999 – – – – ostali

8502.40 – električni rotacijski konvertori (pretvarači):

8502.409 – – – ostali

85.04 Električni transformatori, statički konvertori (npr. ispravljači) i indukcijski svici:

8504.10 – balasti za žarulje i cijevi s izbijanjem:

8504.109 – – – ostali

8504.3 – ostali transformatori:

8504.34 – – snage preko 500 kVA:

8504.349 – – – ostali

8504.40 – statički konvertori (pretvarači):

8504.409 – – – ostali

85.05 Elektromagneti; permanentni magneti i proizvodi predviđeni da postanu permanentni magneti poslije magnetiziranja; stezne glave, stezne naprave i slični držači izradaka na osnovi elektromagneta ili permanentnih magneta; elektromagnetne spojke i kočnice; elektromagnetne glave za dizanje:

8505.20 – elektromagnetne spojke i kočnice

85.30 Električna oprema za signalizaciju (osim za prijenos poruka), sigurnost, upravljanje i kontrolu prometa na željezničkim i tramvajskim prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, lučkim instalacijama ili zračnim lukama (osim opreme iz tarifnog broja 86.08):

8530.10 – oprema za željezničke i tramvajske pruge

8530.80 – ostala oprema

85.39 Električne žarulje s nitima i električne žarulje s izbijanjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške s ugrađenim žaruljama, ultraljubičaste i infracrvene žarulje, lučne žarulje:

8539.2 – ostale žarulje s nitima, isključujući ultraljubičaste i infracrvene žarulje:

8539.29 – – ostale

85.44 Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani elekt. vodiči, s konektorima ili bez konektora, kabeli od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinirani ili ne s električnim vodičima, sa ili bez konektora:

8544.1 – žica za namote:

8544.111 – – – promjera do 2,50 mm

8544.20 – koaksijalni kabeli i ostali koaksijalni električni vodiči

86.01 Tračničke lokomotive napajane iz vanjskog izvora elektriciteta ili iz električnog akumulatora:

8601.10 – napajane iz vanjskog izvora elektriciteta:

8601.102 – – – za normalni kolosijek

8601.109 – – – ostale

86.02 Ostale tračničke lokomotive; lokomotivski tenderi:

8602.10 – dizelske električne lokomotive

8602.90 – ostalo:

8602.901 – – – dizelske mehaničke, u »S« izvedbi

8602.902 – – – dizelske hidraulične

8602.909 – – – ostalo

86.03 Samokretni željeznički i tramvajski putnički i teretni vagoni, osim onih iz tar. br. 86.04:

8603.10 – napajani iz vanjskog izvora elektriciteta:

8603.101 – – – tramvajska motorna kola, putnička

8603.102 – – – motorni vlakovi, putnički

8603.103 – – – motorni vagoni, putnički

8603.109 – – – ostali

8603.90 – ostali:

8603.901 – – – motorni vlakovi, putnički

8603.902 – – – motorni vagoni, putnički

8603.909 – – – ostali

8605.00 Željeznički i tramvajski putnički vagoni, nesamokretni; prtljažni vagoni, poštanski vagoni i ostali željeznički i tramvajski vagoni za specijalne svrhe, nesamokretni (osim onih iz tar. br. 86.04):

8605.001 – – – sanitetski

8605.002 – – – željeznički vagoni: putnički, poštanski, prtljažni i službeni

8605.009 – – – ostali

86.06 Željeznički i tramvajski teretni vagoni, nesamokretni:

8606.10 – vagoni cisterne i slični

8606.20 – vagoni s izolacijom ili hlađenjem, osim onih iz tar. podbroja 8606.10

8606.30 – samoistovarni vagoni, osim onih iz podbrojeva 8606.10 i 8606.20

8606.9 – ostali:

8606.91 – – s krovom i zatvoreni:

8606.911 – – – za prijevoz žive ribe

8606.919 – – – ostali

8606.92 – – otvoreni, s fiksnim stranicama visine veće od 60 cm

8606.99 – – ostali:

8606.991 – – – tramvajski vagoni

8606.999 – – – ostali

86.07 Dijelovi tračničkih vozila:

8607.1 – okretna postolja, osovinski slogovi i njihovi dijelovi:

8607.11 – – pogonska okretna postolja

8607.12 – – ostala okretna postolja

8607.30 – vučni uređaji (s kukom i ostali), odbojnici i njihovi dijelovi

8609.00 Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina i plinova), specijalno zasnovani i opremljeni za jedan način ili više načina prijevoza:

8609.009 – – – ostali

87.01 Traktori, cestovni tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. broja 87.09):

8701.20 – cestovni tegljači (»šleperi«) za poluprikolice:

8701.202 – – – rabljeni, snage motora do 300 kW

8701.204 – – – rabljeni, snage veće od 300 kW

87.02 Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba uračunavajući i vozača:

8702.10 – s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski):

8702.101 – – – autobusi, novi

8702.102 – – – autobusi, rabljeni

8702.90 – ostala:

8702.901 – – – ostali autobusi, novi

8702.902 – – – ostali autobusi, rabljeni

8702.903 – – – trolejbusi

8702.909 – – – ostala

87.03 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom zasnovana za prijevoz osoba (osim vozila iz tar. br. 87.02) uključujući motorna vozila za kombinirani prijevoz osoba i robe tipa »karavan«, »kombi« itd i trkaće automobile:

8703.2 – ostala vozila s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem i paljenjem pomoću svjećice, osim s rotacijskim klipnim motorima:

8703.21 – – obujma cilindra do 1000 cmł:

8703.212 – – – osobni automobili, rabljeni

8703.219 – – – ostala, rabljena

8703.22 – – obujma cilindra preko 1000 do 1500 cmł:

8703.222 – – – osobni automobili, rabljeni

8703.229 – – – ostala, rabljena

8703.23 – – obujma cilindra preko 1500 do 3000 cmł:

8703.232 – – – osobni automobili, rabljeni

8703.235 – – – terenska vozila, rabljena

8703.239 – – – ostala, rabljena

8703.24 – – obujma cilindra preko 3000 cmł:

8703.242 – – – osobni automobili, rabljeni

8703.245 – – – terenska vozila, rabljena

8703.249 – – – ostala, rabljena

8703.3 – ostala vozila s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim)

8703.31 – – obujma cilindra do 1500 cmł:

8703.312 – – – osobni automobili, rabljeni

8703.319 – – – ostala, rabljena

8703.32 – – obujma cilindra preko 1500 do 2500 cmł:

8703.322 – – – osobni automobili, rabljeni

8703.325 – – – terenska vozila, rabljena

8703.329 – – – ostala, rabljena

8703.33 – – obujma cilindra preko 2500 cmł:

8703.332 – – – osobni automobili, rabljeni

8703.335 – – – terenska vozila, rabljena

8703.339 – – – ostala, rabljena

8703.90 – ostala

8703.902 – – – osobni automobili, rabljeni

8703.909 – – – ostala, rabljena

87.04 Motorna vozila za prijevoz robe:

8704.2 – ostala, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim):

8704.23 – – bruto mase preko 20 t:

8704.231 – – – cisterne

8706.00 Šasije s ugrađenim motorima , za motorna vozila iz tar. broja 87.01 do 87.05

8706.002 – – – za traktore

87.07 Karoserije (uključujući i kabine) za motorna vozila iz tar. broja. 87.01 do 87.05:

8707.10 – za vozila iz tar. broja 87.03

8707.90 – ostale:

8707.901 – – – za autobuse i trolejbuse

8707.902 – – – zatvoreni aluminijski sanduci za kamione

8707.909 – – – ostale

87.08 Dijelovi i pribor za motorna vozila iz tar. broja. 87.01 do 87.05:

8708.10 – branici i njihovi dijelovi

8708.2 – ostali dijelovi i pribor karoserija (uključujući i kabine):

8708.291 – – – aluminijske stranice kamionskih sanduka

8708.3 – kočnice i servo – kočnice i njihovi dijelovi:

8708.39 – – ostale

8708.9 – ostali dijelovi i pribor:

8708.92 – – ispušni lonci i ispušne cijevi

8708.93 – – spojke i njihovi dijelovi

8708.99 – – ostali:

8708.991 – – – zglobovi, spone i vodilice mosta osim homokinetičkih zglobova s kardanskim križem

8708.992 – – – ostali dijelovi i pribor, obrađeni

8708.999 – – – ostali dijelovi i pribor, neobrađeni

87.11 Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:

8711.10 – s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra do 50 cm3

8711.20 s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 50 do 250 cm3:

8711.201 – – – novi

8711.209 – – – rabljeni

8711.30 s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 250 do 500 cm3:

8711.301 – – – novi

8711.309 – – – rabljeni

8711.40 s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 500 do 800 cm3:

8711.401 – – – novi

8711.409 – – – rabljeni

8711.50 S klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra preko 800 cm3:

8711.509 – – – rabljeni

8711.90 – ostalo:

8711.901 – – – bočne prikolice

8711.909 – – – ostalo

87.14 Dijelovi i pribor vozila iz tar. brojeva 87.11 do 87.13:

8714.1 – za motocikle (uključujući i mopede):

8714.11 – – sjedala

8714.9 – ostali:

8714.92 – – naplaci i žbice kotača

8714.93 – – glavine (osim glavina s kočnicom) i slobodni lančanici

8714.94 – – kočnice, uključujući glavine s kočnicom i njihovi dijelovi

8714.95 – – sjedala

87.16 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna, njihovi dijelovi:

8716.20 – samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredne svrhe:

8716.209 – – – ostale

8716.3 – ostale prikolice i poluprikolice za prijevoz robe:

8716.31 – – prikolice – cisterne i poluprikolice – cisterne:

8716.311 – – – za ukapljene plinove

8716.40 – ostale prikolice i poluprikolice

8716.80 – ostala vozila

89.03 Jahte i ostala plovila za šport ili razbibrigu; brodice na vesla i kanui:

8903.10 – na napuhavanje

8903.9 – ostalo:

8903.92 – – motorne brodice, osim brodica s izvanbrodskim motorom

8903.99 – – ostalo

94.01 Sjedala (osim onih iz tar. broja 94.02) uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi:

9401.30 – okretna sjedala s podešavanjem promjenljive visine

9401.90 – dijelovi:

9401.902 – – – od kovina, osim amortizera

9401.903 – – – amortizeri

9401.904 – – – od plastičnih masa

94.04 Nosači madraca; oprema za krevete i slična roba (npr. madraci, popluni, perine, jastuci i jastučići) s oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom, ili od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene:

9404.10 – nosači madraca

9404.2 – madraci:

9404.21 – – od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene

9404.29 – – od ostalih materijala

9404.30 – vreće za spavanje

9404.90 – ostalo

9406.00 Montažne zgrade:

9406.001 – – – od plastičnih masa

9406.002 – – – od cementa, betona ili umjetnog kamena

9406.004 – – – od čelika

9406.005 – – – od drva

9406.009 – – – ostale

9602.00 Obrađeni materijali biljnog ili mineralnog podrijetla za rezbarenje i proizvodi od tih materijala; proizvodi uobličeni ili rezbareni od voska, parafina, stearina, prirodnih guma ili prirodnih smola ili od mase za modeliranje i drugi uobličeni ili rezbareni proizvodi, na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni; obrađena, nestvrdnuta želatina (osim želatine koju se razvrstava u tar. br. 35.03) i proizvodi od nestvrdnute želatine:

9602.001 – – – kapsule od želatine za farmaceutske svrhe

9602.002 – – – biljni i mineralni materijali obrađeni i proizvodi od tih materijala

9602.009 – – – ostalo

96.06 Dugmad, kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad:

9606.10 – kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način i njihovi dijelovi

9606.2 – dugmad:

9606.21 – – od plastične mase, nepresvučena tekstilnim materijalom

9606.22 – – od običnih kovina, nepresvučena tekstilnim materijalom

9606.29 – – ostala

9606.30 – dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi dugmadi; nedovršena dugmad

96.07 Patentni zatvarači i njihovi dijelovi:

9607.1 – patentni zatvarači:

9607.11 – – sa zupcima od običnih kovina

9607.19 – – ostali

9607.20 – dijelovi

96.08 Kemijske olovke, flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera na punjenje; pera za kopiranje, patent-olovke, držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uključujući kape i klipse) navedenih proizvoda osim iz tar. broja 96.09:

9608.10 – kemijske olovke

9608.20 – flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugoga poroznog materijala:

9608.209 – – – ostali

9608.3 – naliv pera i slična pera na punjenje:

9608.31 – – za crtanje tušem

9608.39 – – ostalo

9608.40 – patent – olovke

9608.50 – slogovi proizvoda iz dva ili više prethodnih podbrojeva

9608.60 – ulošci za kemijske olovke

9608.9 – ostalo:

9608.91 – – pera i njihovi vrhovi:

9608.911 – – – pera za pisanje, zlatna

9608.912 – – – ostala pera za pisanje

9608.913 – – – pera za crtanje – redis

9608.919 – – – vrhovi pera

9608.99 – – ostalo:

9608.992 – – – ulošci za flomastere

9608.999 – – – ostalo

96.09 Olovke (osim olovaka iz tarifnog broja 96.08), pisaljke, mine za olovke, pasteli, ugljen za crtanje, krede za pisanje ili crtanje i krojačke krede:

9609.10 – olovke i pisaljke, s minom zatvorenom u čvrstom omotaču

9609.20 – mine za olovke, crne ili u boji

9609.90 – ostalo

  

TABLICA B

HS 6+ Opis

51.09 Pređa od vune ili fine životinjske dlake, pripremljena za prodaju na malo:

5109.10 – koja, po masi, sadrži 85% ili više vune ili fine životinjske dlake

5109.90 – ostala

61.04 Kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaćica i kostima), za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani:

6104.3 – jakne i sakoi:

6104.32 – – pamučni

6104.33 – – od sintetskih vlakana

6104.39 – – od ostalih tekstilnih materijala

6104.4 – haljine:

6104.41 – – vunene ili od fine životinjske dlake

6104.42 – – pamučne

6104.43 – – od sintetskih vlakana

6104.44 – – od umjetnih vlakana

6104.49 – – od ostalih tekstilnih materijala

6104.5 – suknje i suknje-hlače:

6104.51 – – vunene ili od fine životinjske dlake

6104.52 – – pamučne

6104.53 – – od sintetskih vlakana

6104.59 – – od ostalih tekstilnih materijala

6104.6 – hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6104.62 – – pamučne

6104.63 – – od sintetskih vlakana

6104.69 – – od ostalih tekstilnih materijala

61.05 Košulje, za muškarce i dječake, pletene ili kačkane:

6105.10 – pamučne

6105.20 – od umjetnih ili sintetskih vlakana

6105.90 – od ostalih tekstilnih materijala

61.06 Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice, pletene ili kačkane:

6106.10 – pamučne

6106.20 – od umjetnih ili sintetskih vlakana

6106.90 – od ostalih tekstilnih materijala

61.07 Gaće, spavaćice, pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce i dječake, pleteni ili kačkani:

6107.1 – gaće:

6107.11 – – pamučne

6107.12 – – od umjetnih ili sintetskih vlakana

6107.19 – – od ostalih tekstilnih materijala

6107.2 – spavaćice i pidžame:

6107.21 – – pamučne

6107.22 – – od umjetnih ili sintetskih vlakana

6107.29 – – od ostalih tekstilnih materijala

6107.9 – ostalo:

6107.91 – – pamučno

6107.92 – – od umjetnih ili sintetskih vlakana

6107.99 – – od ostalih tekstilnih materijala

61.08 Kombinei, podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, kupaći ogrtači, kućne haljine i slični proizvodi, za žene i djevojčice, pleteni ili kačkani:

6108.2 – gaćice:

6108.21 – – pamučne

6108.22 – – od umjetnih ili sintetskih vlakana

6108.29 – – od ostalih tekstilnih materijala

6108.3 – spavaćice i pidžame:

6108.31 – – pamučne

6108.32 – – od umjetnih ili sintetskih vlakana

6108.39 – – od ostalih tekstilnih materijala

6108.9 – ostalo:

6108.91 – – pamučno

6108.92 – – od umjetnih ili sintetskih vlakana

6108.99 – – od ostalih tekstilnih materijala

61.09 Potkošulje i majice, pletene ili kačkane:

6109.10 – pamučne

6109.90 – od ostalih tekstilnih materijala

61.10 Džemperi sa zakopčavanjem ili bez zakopčavanja, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili kačkani:

6110.10 – vuneni ili od fine životinjske dlake

6110.20 – pamučni

6110.30 – od umjetnih ili sintetskih vlakana

6110.90 – od ostalih tekstilnih materijala

62.03 Odijela, kompleti, jakne, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaća), za muškarce i dječake:

6203.1 – odijela:

6203.11 – – vunena ili od fine životinjske dlake

6203.12 – – od sintetskih vlakana:

6203.129 – – – ostala

6203.19 – – od ostalih tekstilnih materijala:

6203.192 – – – pamučna, ostala

6203.199 – – – ostala

6203.2 – kompleti:

6203.21 – – vuneni ili od fine životinjske dlake

6203.22 – – pamučni:

6203.229 – – – ostali

6203.23 – – od sintetskih vlakana:

6203.239 – – – ostali

6203.29 – – od ostalih tekstilnih materijala:

6203.299 – – – ostali

6203.3 – jakne i sakoi:

6203.32 – – pamučni:

6203.329 – – – ostali

6203.33 – – od sintetskih vlakana:

6203.339 – – – ostali

6203.39 – – od ostalih tekstilnih materijala:

6203.399 – – – ostali

6203.4 – hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6203.42 – – pamučni:

6203.429 – – – ostali

6203.43 – – od sintetskih vlakana:

6203.439 – – – ostali

6203.49 – – od ostalih tekstilnih materijala:

6203.499 – – – ostali

62.04 Kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače (osim kupaćih gaćica i kupaćih kostima), za žene i djevojčice:

6204.1 – kostimi:

6204.12 – – pamučni

6204.13 – – od sintetskih vlakana

6204.19 – – od ostalih tekstilnih materijala

6204.2 – kompleti:

6204.22 – – pamučni:

6204.229 – – – ostali

6204.23 – – od sintetskih vlakana:

6204.239 – – – ostali

6204.29 – – od ostalih tekstilnih materijala:

6204.299 – – – ostali

6204.3 – jakne i sakoi:

6204.32 – – pamučne:

6204.329 – – – ostale

6204.33 – – od sintetskih vlakana:

6204.339 – – – ostale

6204.39 – – od ostalih tekstilnih materijala:

6204.399 – – – ostale

6204.4 – haljine:

6204.42 – – pamučne

6204.43 – – od sintetskih vlakana

6204.44 – – od umjetnih vlakana

6204.49 – – od ostalih tekstilnih materijala

6204.5 – suknje i suknje-hlače:

6204.52 – – pamučne

6204.53 – – od sintetskih vlakana

6204.59 – – od ostalih tekstilnih materijala

6204.6 – hlače, hlače s plastronom i naramenicama, kratke hlače i športske hlače:

6204.61 – – vunene ili od fine životinjske dlake

6204.62 – – pamučne:

6204.629 – – – ostale

6204.63 – – od sintetskih vlakana:

6204.639 – – – ostale

6204.69 – – od ostalih tekstilnih materijala:

6204.699 – – – ostale

62.05 Košulje za muškarce i dječake:

6205.10 – vunene ili od fine životinjske dlake

6205.20 – pamučne

6205.30 – od umjetnih ili sintetskih vlakana

6205.90 – od ostalih tekstilnih materijala

62.06 Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice:

6206.30 – pamučne

6206.40 – od umjetnih ili sintetskih vlakana

6206.90 – od ostalih tekstilnih materijala

6309.00 Rabljena odjeća i drugi rabljeni tekstilni proizvodi

72.13 Toplo valjana žica u kolutima, od željeza ili nelegiranog čelika u nepravilno namotanim kolutovima:

7213.10 – s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim u procesu valjanja

7213.101 – – promjera od 8 do uključujući 14 mm

7213.109 – – ostala

7213.9 – ostala

7213.91 – – kružnog poprečnog presjeka, promjera manjeg od 14 mm

7213.912 – – ostala promjera 8 mm ili većeg

72.14 Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplo valjane, toplo vučene ili toplo istiskivane, uključujući one što su usukane poslije valjanja:

7214.20 – s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim u procesu valjanja ili usukane poslije valjanja:

7214.201 — promjera od 8 do uključujući 25 mm

7214.9 – ostale

7214.99 – – ostale

7214.991 – – okrugle promjera od 8 do uključujući 25 mm

72.17 Hladno dobivena žica, od željeza ili nelegiranog čelika:

7217.10 – neprevučena, nepremazana, polirana ili nepolirana

7217.109 – – ostala

  

TABLICA C

HS 6+ Opis

25.22 Vapno, negašeno, gašeno i hidraulično vapno, osim kalcijeva oksida i hidroksida iz tar. Br. 28.25:

2522.10 – negašeno vapno

2522.20 – gašeno vapno

2522.30 – hidraulično vapno

25.23 Portland-cement, aluminatni cement, cement od troske, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, uključujući obojene i u obliku klinkera:

2523.10 – cement u obliku klinkera:

2523.109 – – – ostali

2523.2 – portland-cement:

2523.29 – – ostali:

2523.292 – – – portland cement s dodacima

2523.294 – – – sulfatno otporni cement

2523.295 – – – cement s niskom toplinom hidratacije

2523.296 – – – metalurški cement i cement za visoke peći

2523.299 – – – ostali

2523.30 – aluminatni cement:

2523.301 – – – aluminatni cement sa sadržajem do 50% Al2O3

2523.90 – ostali hidraulični cementi

2710.00 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70% ili više naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda:

2710.001 – – – motorni benzin i ostala laka ulja:

2710.0012 – – – – bezolovni motorni benzin

2710.0013 – – – – ostali motorni benzini

2710.0019 – – – – ostala laka ulja i proizvodi na osnovi tih ulja

2710.002 – – – petrolej (kerozin) i ostala srednja ulja:

2710.0024 – – – – ostali petroleji

2710.0029 – – – – ostala srednja ulja i proizvodi na osnovi tih ulja

2710.003 – – – teška ulja, osim otpadnih i za daljnju preradu:

2710.0031 – – – – plinska dizel goriva

2710.0032 – – – – ekstra lako i lako specijalno loživo ulje

2710.009 – – – ostala:

2710.0099 – – – – otpadna ulja

2807.00 Sumporna kiselina; oleum:

2807.001 – – – sumporna kiselina pro analisi

2808.00 Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline:

2808.001 – – – dušična kiselina pro analisi

31.02 Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska:

3102.90 – ostale, uključujući i mješavine koje nisu predviđene u prethodnim podbrojevima

31.05 Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa-dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili pakiranjima do 10 kg bruto mase:

3105.10 – proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima do 10 kg bruto mase

32.06 Ostale tvari za bojenje; preparati navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje, osim onih iz tar. br. 32.03, 32.04 ili 32.05; anorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, kemijski određeni ili neodređeni:

3206.20 – pigmenti i preparati na osnovi spojeva kroma:

3206.201 – – – kromno zelenilo

3206.202 – – – cinkovo žutilo (cinkov kromat)

3206.209 – – – ostalo

3206.4 – ostale tvari za bojenje i ostali preparati:

3206.49 – – ostalo:

3206.492 – – – koncentrirane disperzije pigmenata

3206.494 – – – na osnovi čađe

33.04 Proizvodi za uljepšavanje i šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačavanje pigmentacije pri sunčanju ili za tamnjenje kože; preparati za manikir i pedikir:

3304.10 – proizvodi za šminkanje usana:

3304.109 – – – pripremljeni za prodaju na malo

3304.20 – proizvodi za šminkanje očiju:

3304.209 – – – pripremljeni za prodaju na malo

3304.30 – preparati za manikir i pedikir:

3304.309 – – – pripremljeni za prodaju na malo

33.05 Preparati za kosu:

3305.10 – šamponi:

3305.109 – – – pripremljeni za prodaju na malo

3305.20 – preparati za trajno kovrčanje i ispravljanje:

3305.209 – – – pripremljeni za prodaju na malo

3305.30 – lakovi za kosu:

3305.309 – – – pripremljeni za prodaju na malo

3305.90 – ostalo:

3305.909 – – – pripremljeni za prodaju na malo

33.06 Preparati za higijenu usta i zubi, uključujući paste i praškove za pričvršćivanje umjetnog zubala; konac za čišćenje zubi (zubna svila), u pakiranjima za prodaju na malo:

3306.10 – sredstva za njegu zubi:

3306.109 – – – pripremljeni za prodaju na malo

3306.90 – ostalo:

3306.909 – – – pripremljeni za prodaju na malo

33.07 Preparati za brijanje, uključujući i one koji se upotrebljavaju prije i nakon brijanja, dezodoransi za osobnu uporabu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfumerijski, kozmetički ili toaletni preparati, nespomenuti ili neuključeni na drugom mjestu; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfumirani ili neparfumirani, uključujući i one koji imaju dezinfekcijska svojstva:

3307.10 – preparati za brijanje, uključujući one što se upotrebljavaju prije ili nakon brijanja:

3307.109 – – – pripremljeni za prodaju na malo

3307.20 – dezodoransi za osobnu uporabu i preparati protiv znojenja:

3307.209 – – – pripremljeni za prodaju na malo

3307.30 – parfumirane soli i ostali preparati za kupanje:

3307.309 – – – pripremljeni za prodaju na malo

3307.4 – preparati za parfumiranje ili dezodoriranje prostorija, uključujući mirisne preparate za vjerske obrede:

3307.49 – – ostalo:

3307.499 – – – pripremljeni za prodaju na malo

34.02 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje, s dodatkom ili bez dodataka sapuna, osim onih iz tar. broja 34.01:

3402.1 – organska površinski aktivna sredstva, pripremljena i nepripremljena za prodaju na malo:

3402.11 – – anionska:

3402.111 – – – alkil aril sulfonati

3402.112 – – – poliglikol eter lauril alkohol sulfat

3402.20 – preparati pripremljeni za prodaju na malo:

3402.201 – – – u prahu, za pranje

3402.209 – – – ostalo

3402.90 – ostalo:

3402.901 – – – u prahu, za pranje

38.08 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi, pripremljeni u oblicima ili pakiranjima za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (npr. posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za ubijanje muha):

3808.20 – fungicidi:

3808.209 – – – ostali fungicidi, osim za zaštitu bilja

39.17 Cijevi, crijeva i pribor za njih (npr. spojnice, koljena, prirubnice), od plastičnih masa:

3917.2 – cijevi i crijeva, kruti:

3917.21 – – od polimera etilena:

3917.211 – – – za podmorski vodovod

3917.219 – – – ostale:

3917.2199 – – – – ostale

3917.22 – – od polimera propilena:

3917.229 – – – ostale

3917.23 – – od polimera vinilklorida:

3917.239 – – – ostale

3917.29 – – od ostalih plastičnih masa:

3917.299 – – – ostale

3917.31 – – fleksibilne cijevi i crijeva, koji mogu podnijeti tlak od 27,6 MPa ili veći:

3917.319 – – – ostale

3917.32 – – ostale, koje nisu pojačane niti kombinirane s drugim materijalima, bez pribora:

3917.329 – – – ostale

3917.33 – – ostale, koje nisu pojačane niti kombinirane s drugim materijalima, s priborom:

3917.339 – – – ostale

3917.39 – – ostale:

3917.399 – – – ostale

3917.40 – pribor:

3917.409 – – – ostali

39.18 Podni pokrivači od plastičnih masa, uključujući i nesamoljepljive i samoljepljive, u smocima ili u obliku ploča; tapete za zidove ili stropove, definirani napomenom 9 uz ovo poglavlje:

3918.10 – od polimera vinilklorida

3918.90 – od ostalih plastičnih masa

39.19 Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i ostali slični oblici od plastičnih masa, uključujući i one u smocima:

3919.10 – u smocima širine do 20 cm:

3919.101 – – – od polipropilena

3919.102 – – – od polivinilklorida

3919.103 – – – od polietilena

3919.109 – – – ostalo

39.20 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, koje nisu celularne strukture ili koje nisu pojačane, laminirane, na podlozi ili slično kombinirane s drugim materijalima:

3920.10 – od polimera etilena:

3920.109 – – – ostalo

3920.30 – od polimera stirena

3920.4 – od polimera vinilklorida:

3920.42 – – savitljivi

40.12 Protektirane ili upotrebljavane vanjske pneumatske gume; pune gume i gume sa zračnim komorama, izmjenjivi protektori (gazeći sloj) i štitnici od gume:

4012.10 – protektirane gume:

4012.109 – – – ostale

4012.20 – upotrebljavane pneumatske vanjske gume:

4012.209 – – – ostale

4012.90 – ostalo:

4012.909 – – ostalo

44.09 Drvo (uključujući dužice i frize za parket, nesastavljene), profilirano (s perom i utorom, žlijebljeno, falcano ili slično obrađeno), po dužini bilo kojeg ruba ili lica, uključujući blanjano, brušeno ili zupčasto spojeno:

4409.20 – od ostalog:

4409.202 – – – hrastov parket

4409.203 – – – bukov parket

4409.204 – – – parket od ostale bjelogorice

4409.209 – – – ostalo

48.05 Ostali nepremazani papir i karton, u smocima ili listovima, koji nije dalje prerađen osim u skladu s napomenom 2 uz ovo poglavlje:

4805.2 – višeslojni papir i karton:

4805.29 – – ostalo:

4805.291 – – – testliner- smeđi

4805.299 – – – ostalo

4805.30 – sulfitni omotni papir

4805.60 – ostali papir i karton, mase do 150 g/m2:

4805.601 – – – fluting od starog papira

4805.609 – – – ostalo:

4805.6091 – – – – šrenc

4805.6099 – – – – ostalo

4805.70 – ostali papir i karton mase veće od 150 g/m2, a manje od 225 g/m2

48.08 Papir i karton, valoviti (sa zalijepljenim ravnim površinskim listovima ili bez njih), naborani (krep, plisirani), reljefni ili bušeni u rolama ili listovima, osim papira iz tar. broja 48.03:

4808.10 – valoviti papir i karton, uključujući bušeni

64.01 Nepromočiva obuća s potplatima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase, čije lice nije pričvršćeno za potplat niti spojeno s njim šivanjem, zakivanjem zakovicama ili čavlima, pomoću vijaka, čepova ili sličnim postupcima:

6401.10 – obuća s kapicom od kovine

6401.9 – ostala obuća:

6401.91 – – koja pokriva koljena

6401.92 – – koja pokriva gležanj, ali ne i koljena

6401.99 – – ostalo

64.05 Ostala obuća:

6405.90 – ostala

68.10 Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, armirani ili nearmirani:

6810.1 – crijep, ploče, opeke i slični proizvodi:

6810.11 – – blokovi i opeke, građevni

6810.19 – – ostalo

6810.9 – ostali proizvodi:

6810.91 – – montažni elementi, građevni

6810.99 – – ostalo

68.11 Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa s celuloznim vlaknima i slično:

6811.10 – valovite ploče

6811.20 – ostale ploče, crijep, pločice i slični proizvodi

6811.30 – cijevi i pribor za cijevi

6811.90 – ostali proizvodi

69.08 Glazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično, za mozaik, na podlozi ili bez podloge:

6908.10 – pločice, kockice i slični proizvodi pravokutnih ili drugih oblika, kod kojih se stranica s najvećom površinom može uklopiti u kvadrat čija je dužina stranice manja od 7 cm

70.03 Lijevano ili valjano staklo, u obliku listova, ploča ili profila sa slojem ili bez sloja za apsorpciju ili refleksiju, sa ili bez nereflektirajućeg sloja, ali drukčije neobrađeno:

7003.1 – nearmirani listovi ili ploče:

7003.12 – – bojeni u masi, neprozirni, plakirani ili sa slojem za apsorpciju ili refleksiju ili sa nereflektirajućim slojem

7003.19 – – ostalo:

7003.199 – – – ostalo

7003.20 – armirani listovi i ploče

7003.30 – profili

70.07 Sigurnosno staklo, od kaljenoga ili slojevitog stakla:

7007.1 – kaljeno sigurnosno staklo:

7007.11 – – veličine i oblika prikladnog za ugradnju u vozila, zrakloplove, svemirske brodove ili plovila

7007.19 – – ostalo

7007.2 – slojevito sigurnosno staklo:

7007.21 – – veličine i oblika prikladnog za ugradnju u vozila, zraklopove, svemirske brodove ili plovila:

7007.219 – – – ostalo

7007.29 – – ostalo

70.10 Opletene boce, boce, staklenke, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, stakleni, za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerve; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, stakleni:

7010.10 – ampule

7010.20 – stakleni čepovi, poklopci i ostali zatvarači

7010.9 – ostalo, sadržaja:

7010.91 – – više od 1 l

7010.92 – – više od 0,33 l, ali ne više od 1 l

73.02 Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika; tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno zasnovani za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje tračnica:

7302.40 – vezice i podložne ploče

7302.90 – ostalo

73.04 Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika:

7304.10 – cijevi za naftovode i plinovode

7304.2 – zaštitne cijevi (»casing«), proizvodne cijevi (»tubing«) i šipke za bušenje, što ih se rabi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina:

7304.29 – – ostale:

7304.292 – – – zaštitne cijevi od ostalih čelika, vanjskog promjera manjeg od 16«

7304.295 – – – proizvodne cijevi ostale, od ostalih čelika

7304.299 – – – ostale

7304.3 – ostale, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika:

7304.31 – – hladno vučene ili hladno valjane:

7304.319 – – – ostale:

7304.3199 – – – – ostale

7304.39 – – ostale:

7304.399 – – – ostale

73.06 Ostale cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza ili čelika:

7306.10 – cijevi za naftovode ili plinovode

7306.20 – zaštitne cijevi (»casing«) i proizvodne cijevi (»tubing«) koje se rabe pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina:

7306.201 – – – zaštitne cijevi vanjskog promjera manjeg od 16"

7306.30 – ostale, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika:

7306.309 – – – ostale

7306.60 – ostale, zavarene, koje nisu kružnog poprečnog presjeka:

7306.601 – – – od željeza i nelegiranog čelika kvadratnog ili pravokutnog poprečnog presjeka najvećeg opsega 280 mm:

7306.6019 – – – – ostale

73.10 Cisterne, burad, bačve, limene kutije i slični spremnici, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), željezni ili čelični, obujma do 300 litara, s oblogom ili bez obloge ili toplinske izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima:

7310.10 – obujma 50 l i više

7310.2 – obujma manjeg od 50 l:

7310.21 – – limenke koje će se zatvoriti lemljenjem ili pertliranjem

7310.29 – – ostalo

7310.299 – – – ostalo

73.14 Tkanine (uključujući beskrajne vrpce), rešetke, mreže i ograde, od željezne ili čelične žice; rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem komada lima ili vrpce, željezni ili čelični:

7314.20 – rešetke, mreže i ograde zavarene na mjestima križanja od žice najmanje dimenzije poprečnog presjeka od 3 mm ili većeg i veličine oka 100 cm2 ili većeg

73.21 Peći za grijanje prostorija, štednjaci, (uključujući i one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje), rešetkasta ognjišta, roštilji, žeravnice, plinska kuhala, grijala za održavanje topline hrane i slični kućanski aparati, neelektrični i njihovi dijelovi, željezni ili čelični:

7321.1 – aparati za kuhanje i grijala za održavanje topline hrane:

7321.12 – – na tekuća goriva

7321.8 – ostali aparati:

7321.81 – – na plin ili na plin i na druga goriva

7321.82 – – na tekuća goriva

7321.83 – – na kruta goriva

7321.90 – dijelovi

73.22 Željezni ili čelični neelektrično grijani radijatori za centralno grijanje i njihovi dijelovi, željezni ili čelični neelektrično grijani generatori toplog zraka i razdjelnici toplog zraka (uključujući razdjelnike što mogu raspodjeljivati i svježi ili kondicioniran zrak) s ugrađenim motornim ventilatorom, i njihovi dijelovi:

7322.1 – radijatori i njihovi dijelovi:

7322.11 – – od lijevanog željeza

7322.19 – – ostali

7322.90 – ostalo:

7322.909 – – – ostalo

76.04 Šipke i profili od aluminija:

7604.10 – od nelegiranog aluminija

7604.2 – od slitina aluminija:

7604.21 – – šuplji profili:

7604.211 – – – površinski zaštićeni (lakirani, obojeni, plastificirani, kaširani)

7604.219 – – – ostali

7604.29 – – ostalo

76.05 Žica od aluminija:

7605.1 – od nelegiranog aluminija:

7605.11 – – maksimalne dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm:

7605.119 – – – ostala

7605.19 – – ostala

76.06 Ploče, limovi i vrpce od aluminija debljine preko 0,20 mm:

7606.1 – pravokutni (uključujući kvadratne):

7606.11 – – od nelegiranog aluminija:

7606.119 – – – ostalo

7606.12 – – od slitina aluminija:

7606.122 – – – lim površinski obrađen (lakiran, obojen, plastificiran, kaširan)

7606.129 – – – ostali

7606.9 – ostalo:

7606.91 – – od nelegiranog aluminija

7606.92 – – od slitina aluminija

76.07 Aluminijske folije (uključujući i tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastične mase ili sličnih materijala), debljine koja ne prelazi 0,20 mm (ne računajući podlogu):

7607.1 – bez podloge:

7607.19 – – ostale:

7607.199 – – – ostale

7607.20 – s podlogom:

7607.209 – – – ostalo

76.08 Aluminijske cijevi:

7608.10 – od nelegiranog aluminija:

7608.109 – – – ostale

7608.20 – od slitina aluminija:

7608.209 – – – ostale

7609.00 Pribor za cijevi, od aluminija (npr. spojnice, koljena, kolčaci)

76.16 Ostali proizvodi od aluminija:

7616.9 – ostali:

7616.99 – – ostali:

7616.991 – – – radijatori

7616.999 – – – ostali

82.15 Žlice, vilice, kuhače, žlice za pjenu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stolni pribor:

8215.10 – slogovi što sadrže najmanje jedan proizvod prevučen plemenitom kovinom

8215.20 – ostali slogovi

8215.9 – ostalo:

8215.91 – – prevučeni plemenitom kovinom

8215.99 – – ostalo

83.09 Čepovi (uključujući krunske čepove, čepove s navojem i čepove kroz koje se toči), kapice za boce, poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakiranje, od običnih kovina:

8309.10 – krunski čepovi

8309.90 – ostalo:

8309.901 – – – čepovi s navojem

83.11 Žica, šipke, cijevi, ploče, elektrode i sl. proizvodi, od običnih kovina ili kovinskih karbida, obloženi ili ispunjeni taliteljima, koji se rabe za meko lemljenje, tvrdo lemljenje, zavarivanje ili nanošenje kovina ili kovinskog karbida; žice i šipke aglomerirane od praha običnih kovina, za metalizaciju štrcanjem:

8311.10 – obložene elektrode od običnih kovina, za elektrolučno zavarivanje

8311.20 – žica od obične kovine s jezgrom, za elektrolučno zavarivanje

8311.30 – obložene šipke i žice s jezgrom, od običnih kovina, za meko lemljenje, tvrdo lemljenje i zavarivanje plamenom

8311.90 – ostalo, uključujući dijelove

84.03 Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar. broja 84.02:

8403.10 – kotlovi:

8403.101 – – – na plin ili na plin i druga goriva

8403.102 – – – na tekuća goriva

8403.103 – – – na kruta goriva

8403.109 – – – ostali

84.04 Pomoćni uređaji za kotlove iz tarifnog broja 84.02 i 84.03 (npr. predgrijači napojne vode, pregrijači uređaji za uklanjanje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova); kondenzatori za energetske jedinice za vodenu ili drugu paru:

8404.10 – pomoćni uređaji za kotlove iz tar. br. 84.02 i 84.03:

8404.101 – – – za kotlove iz tar. broja 84.02

8404.109 – – – za kotlove iz tar. broja 84.03

8404.20 – kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru

84.06 Turbine na vodenu i drugu paru:

8406.10 – turbine za pogon plovila:

8406.101 – – – kondenzacijske, od najmanje 6.000 kW

8406.109 – – – ostale

8406.8 – ostale turbine:

8406.81 – – snage veće od 40 MW:

8406.811 – – – za pogon električnih generatora snage 200.000 kW i više u termoelektranama i toplanama

8406.819 – – – ostale

8406.82 – – snage manje od 40 MW:

8406.821 – – – kondenzacijske, od najmanje 6.000 kW

8406.829 – – – ostale

84.08 Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori):

8408.10 – pogonski motori za plovila:

8408.102 – – – snage veće od 150 kW ali ne veće od 400 kW

8408.109 – – – ostali

84.13 Sisaljke za tekućine, pa i s mjernim uređajima; elevatori tekućina:

8413.11 – – sisaljke za gorivo ili mazivo koje se upotrebljavaju na benzinskim postajama ili u garažama

8413.30 – sisaljke za gorivo, podmazivanje i rashladne medije klipnih motora s unutarnjim izgaranjem:

8413.309 – – – ostale

8413.60 – ostale sisaljke za potiskivanje, s rotacijskim kretanjem:

8413.601 – – – helikoidalne monosisaljke za agresivne kemijske materijale

8413.602 – – – zupčaste sisaljke za doziranje polimerizata za ispredanje umjetnih i sintetskih vlakana, za agresivne materijale

8413.603 – – – zupčaste sisaljke za hidrauliku:

8413.6039 – – – – ostale

8413.604 – – – vijčaste sisaljke:

8413.6049 – – – – ostale

8413.605 – – – krilne sisaljke:

8413.6059 – – – – ostale

8413.609 – – – ostale:

8413.6099 – – – – ostale

8413.70 – ostale centrifugalne sisaljke:

8413.701 – – – višestepene sisaljke za ispiranje naftnih i plinskih bušotina

84.14 Zračne ili vakuumske sisaljke, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijska ili recirkulacijska hvatala pare (nape) s ugrađenim ventilatorom pa I s filterima:

8414.20 – zračne sisaljke na ručni ili nožni pogon:

8414.209 – – – ostale

84.16 Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; automatska ložišta uključujući mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje:

8416.10 – plamenici za ložišta na tekuće gorivo:

8416.101 – – – kapaciteta do 2 kg/h

8416.102 – – – kapaciteta preko 300 kg/h

8416.109 – – – ostali

8416.20 – ostali plamenici za ložišta, uključujući kombinirane plamenike:

8416.201 – – – kapaciteta do 84 MJ/h

8416.202 – – – za kruta goriva

8416.30 – automatska ložišta uključujući mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje:

8416.301 – – – mehanički odstranjivači pepela

8416.309 – – – ostalo

8416.90 – dijelovi

84.24 Mehanički uređaji (pa i na ručni pogon) za izbacivanje, štracanje i za raspršivanje tekućina ili praha; aparati za gašenje požara, pa i s punjenjem; pištolji za štrcanje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza:

8424.20 – pištolji za prskanje i slični uređaji

8424.30 – strojevi za izbacivanje pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza

8424.8 – ostali uređaji:

8424.81 – – za poljoprivredu ili hortikulturu:

8424.811 – – – vinogradarske prskalice

8424.813 – – – ostali zaprašivači – atomizeri do 400 l

84.26 Brodske zakretne dizalice; kabelne, mosne, i slične dizalice te prekrcajni mostovi; portalni prenosnici na pneumatskim kotačima, portalna nasložna kola i samokretne (mobilne dizalice):

8426.1 – mosne i portalne dizalice (osim okretnih) te prekrcajni mostovi, portalni prenosnici na pneumatskim kotačima i portalna nasložna kola:

8426.11 – – mosne dizalice na nepomičnim stupovima:

8426.111 – – – za talionice

8426.119 – – – ostale

8426.20 – toranjske okretne dizalice:

8426.209 – – – ostale

8426.9 – ostali strojevi i uređaji:

8426.91 – – udešeni za ugradnju na cestovna vozila

8426.99 – – ostali:

8426.999 – – – ostali

84.28 Ostali strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar (npr. dizala, pokretne stube, prijenosnice (transporteri) i žičare):

8428.10 – dizala i vedrični (skip) elevatori:

8428.103 – – – ostala osobna i teretna dizala za stambene, poslovne i industrijske zgrade i bolnice

8428.3 – ostali elevatori i prijenosnice (transporteri) što rade neprekidno, za robu ili materijal:

8428.33 – – ostali s vrpcom:

8428.339 – – – ostali

8428.40 – pokretne stube i pokretne staze

8428.90 – ostali strojevi i uređaji:

8428.901 – – – uređaji za rukovanje u industriji cigle i crijepa

8428.909 – – – ostalo:

8428.9099 – – – – ostalo

84.29 Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi, jaružala (gliboderi), utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci:

8429.5 – jaružala (gliboderi) i utovarivači:

8429.51 – – utovarivači sa čeono postavljenom žlicom:

8429.512 – – – s motorom snage do 184 kW, s kotačima

84.33 Strojevi uređaji za berbu, žetvu i vršidbu poljoprivrednih proizvoda uključujući preše za baliranje slame i stočne hrane; kosilice trave i druge kosilice; strojevi za čišćenje ili sortiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tarifnog broja 84.37:

8433.5 – ostali strojevi i uređaji za berbu i žetvu poljoprivrednih proizvoda; strojevi i uređaji za vršidbu (odvajanje zrna od biljke):

8433.51 – – kombajni za žetvu i vršidbu (za žetvu uz odvajanje zrna od biljke):

8433.511 – – – za žito i kukuruz:

8433.5112 – – – – snage motora veće od 45 do 167 kW

84.58 Tokarilice za obradu kovina skidanjem čestica (uključujući centre za tokarenje):

8458.1 – horizontalne tokarilice:

8458.11 – – numerički upravljane

84.59 Alatni strojevi za obradu kovina odvajanjem čestica (uključujući strojeve s radnim jedinicama na vodilicama) za bušenje, razvrtavanje, glodanje, urezivanje i narezivanje navoja, osim tokarilica (uključujući centre za tokarenje) iz tar. broja 84.58:

8459.10 – strojevi s radnim jedinicama na vodilicama

8459.5 – konzolne glodalice:

8459.51 – – numerički upravljane

84.60 Alatni strojevi za skidanje srha, oštrenje, brušenje, vlačno glačanje (honanje), glačanje brusnom prašinom (lepanje), poliranje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kermeta pomoću bruseva, abraziva ili sredstava za poliranje, ozubljivanje rezanjem ili brušenjem ili za dovršavanje zupčanika iz tar. broja 84.61:

8460.2 – ostali strojevi za brušenje kod kojih se pozicioniranje u bilo kojoj osi može postaviti do točnosti od najmanje 0,01 mm:

8460.29 – – ostali:

8460.291 – – – za dijelove valjnih ležaja

84.81 Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatsko upravljanje ventilima:

8481.10 – ventili za smanjenje pritiska:

8481.101 – – – regulatori pritiska za plinske boce

8481.30 – nepovratni ventili:

8481.301 – – – usisne košare s ventilom

8481.40 – sigurnosni ventili:

8481.401 – – – nazivnog otvora od 15 do 1200 mm, nazivnog pritiska do 16 MPa

8481.80 – ostali uređaji:

8481.802 – – – zasuni i leptirasti zatvarači nazivnog otvora od promjera 25 do 1200 mm, nazivnog pritiska do 4 MPa; kovani zasuni nazivnog otvora od 1/2 do 2žž, nazivnog pritiska do 16 MPa

8481.803 – – – zaporni ventili nazivnog otvora od promjera 8 do 400 mm, nazivnog pritiska do 4 MPa; kovani zaporni ventili nazivnog otvora od 1/2 do 2², nazivnog pritiska do 16 MPa; zaporni ventili za plinske boce

8481.804 – – – kuglaste slavine nazivnog otvora od promjera 8 do 700 mm, nazivnog tlaka do 10 MPa

8481.805 – – – podzemni i nadzemni hidranti, ventili za kućne priključke pa i s ogrlicama, odzračno-dozračni ventili

85.01 Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata):

8501.3 – ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje:

8501.32 – – snage preko 750 W do 75 kW:

8501.329 – – – ostali

8501.34 – – snage preko 375 kW:

8501.349 – – – ostali

8501.40 – ostali motori izmjenične struje, monofazni:

8501.4099 – – – – ostali

8501.5 – ostali motori izmjenične struje, višefazni:

8501.51 – – snage do 750 W:

8501.511 – – – elektromotori s reduktorom za otvaranje i zatvaranje vratiju

8501.53 – – snage preko 75 kW:

8501.539 – – – ostali

8501.6 – generatori izmjenične struje:

8501.61 – – snage do 75 kVA:

8501.619 – – – ostali

8501.62 – – snage preko 75 do 375 kVA:

8501.629 – – – ostali

8501.63 – – snage preko 375 do 750 kVA:

8501.639 – – – ostali

8501.64 – – snage preko 750 kVA

85.04 Električni transformatori, statički konvertori (npr. ispravljači) i indukcijski svici:

8504.2 – transformatori s tekućim dielektrikom:

8504.21 – – snage do 650 kVA:

8504.211 – – – mjerni

8504.219 – – – ostali

8504.22 – – snage preko 650 kVA do 10.000 kVA

8504.23 – – snage preko 10.000 kVA

8504.3 – ostali transformatori:

8504.32 – – snage preko 1 kVA do 16 kVA:

8504.329 – – – ostali

8504.33 – – snage preko 16 kVA do 500 kVA:

8504.331 – – – za električne peći za taljenje ruda kovina, snage preko 20 kVA

8504.339 – – – ostali:

8504.3399 – – – ostali

8504.34 – – snage preko 500 kVA:

8504.341 – – – za električne peći za taljenje rude

8504.50 – ostali indukcijski svici:

8504.509 – – – ostali

85.16 Električna protočna i akumulacijska grijala vode i potapajuća grijala; električni aparati za grijanje prostora i električni uređaji za grijanje tla; elektrotoplinski aparati za uređivanje kose (npr. aparati za sušenje kose, aparati za kovrčanje kose) i aparati za sušenje ruku; električna glačala; ostali elektrotoplinski uređaji za kućanstvo; električni otpornici za grijanje, osim onih iz tar. broja 85.45:

8516.10 – električna protočna i akumulacijska grijala vode i potapajuća grijala

8516.2 – električni aparati za grijanje prostorija i električni aparati za grijanje tla:

8516.29 – – ostali

8516.80 – električni otpornici za grijanje:

8516.809 – – – ostali

85.25 Odašiljači za radiotelefoniju, radiotelegrafiju, radiodifuziju ili televiziju, uključujući s ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; videokamere za statičke slike i druge videokamere (kamkorderi):

8525.10 – odašiljači:

8525.101 – – – za emitiranje radio programa

85.35 Električni aparati za uklapanje ili isklapanje ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova (npr. sklopke,osigurači, odvodnici prenapona, ograničavala napona, prigušivači valova visoke frekvencije, utikači i razdjelne kutije), za napone preko 1000 V:

8535.2 – automatski prekidači strujnih krugova:

8535.21 – – za napon niži od 72,5 kV

8535.29 – – ostali

8535.30 – rastavljači i prekidači:

8535.301 – – – rastavljači

8535.309 – – – prekidači

85.36 Električni aparati za uklapanje ili isklapanje ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova (npr. sklopke, releji, osigurači, prigušivači valova visoke frekvencije, utikači i utičnice, grla za žarulje i razdjelne kutije), za napone do 1000 V:

8536.10 – osigurači

8536.20 – automatski prekidači strujnih krugova

8536.30 – ostali aparati za zaštitu električnih strujnih krugova

8536.4 – releji:

8536.49 – – ostali

8536.50 – ostale sklopke:

8536.509 – – – ostale

8536.6 – grla za žarulje, utikači i utičnice:

8536.69 – – ostalo:

8536.699 – – – ostalo

85.37 Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale podloge, opremljeni s dva ili više aparata iz tar. br. 85.35 ili 85.36 za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima i aparatima iz poglavlja 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tar. br. 85.17:

8537.10 – za napon do 1000 V

8537.20 – za napon preko 1000 V

85.38 Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s aparatima iz tar. br. 85.35, 85.36 i 85.37:

8538.10 – ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale podloge za proizvode iz tar. broja 85.37, neopremljeni svojim aparatima

85.39 Električne žarulje s nitima i električne žarulje s izbijanjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške s ugrađenim žaruljama, ultraljubičaste i infracrvene žarulje; lučne žarulje:

8539.2 – ostale žarulje s nitima, isključujući ultraljubičaste i infracrvene žarulje:

8539.22 – – ostale, snage do 200 W i za napone preko 100 V

8539.3 – žarulje s izbijanjem, osim ultraljubičastih žarulja:

8539.32 – – živine ili žarulje s natrijevom parom; žarulje s halidom

8539.39 – – ostale

85.44 Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, s konektorima ili bez konektora; kabeli od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinirani ili ne s električnim vodičima, sa ili bez konektora:

8544.4 – ostali električni vodiči, za napon do 80 V:

8544.41 – – s konektorima:

8544.419 – – – ostali

8544.49 – – ostali:

8544.491 – – – izolirani papirom:

8544.4919 – – – ostali

8544.492 – – – izolirani plastičnim masama:

8544.4929 – – – – ostali

8544.499 – – – izolirani ostalim materijalima:

8544.4999 – – – – ostali

8544.5 – ostali električni vodiči, za napone preko 80 V do 1000 V:

8544.51 – – s konektorima:

8544.519 – – – – ostali

8544.59 – – ostali:

8544.591 – – – izolirani papirom

8544.592 – – – izolirani plastičnim masama

8544.593 – – – izolirani gumom

8544.599 – – – izolirani ostalim materijalima

8544.60 – ostali električni vodiči, za napon preko 1000 V:

8544.602 – – – ostali izolirani plastičnim masama

8544.603 – – – ostali izolirani gumom

8544.604 – – – ostali izolirani papirom

8544.609 – – – ostali, izolirani ostalim materijalima

85.45 Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljena, sa ili bez kovina, za električne svrhe:

8545.20 – četkice

85.48 Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva i aparata, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju:

8548.10 – otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori:

8548.109 – – – ostali

87.01 Traktori, cestovni tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. broja 87.09):

8701.10 – traktori i ostala vučna vozila, jednoosovinski:

8701.101 – – – snage motora do 10 kW

8701.102 – – – snage motora veće od 10 kW

8701.90 – ostali:

8701.901 – – – poljoprivredni, snage motora do 50 kW

8701.902 – – – poljoprivredni, snage motora veće od 50 kW do 110 kW:

8701.9021 – – – – stariji od 5 godina

8701.9029 – – – – ostali

87.09 Samokretna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili manipulaciju, koja se rabe u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama, za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila koja se rabe na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi navedenih vozila:

8709.1 – vozila:

8709.11 – – električna

90.17 Instrumenti i aparati za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, kutomjeri, pribor za crtanje u slogu, logaritamska računala, kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjerenje dužine, koji se drže u ruci (npr. mjerne šipke i vrpce, mikrometarska mjerila, mjerila s nonijem), nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju:

9017.30 – mikrometarska mjerila, pomična kljunasta mjerila s nonijem i kalibarska mjerila:

9017.302 – – – pomična kljunasta mjerila s nonijem

90.28 Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina, tekućine ili elektriciteta, uključujući mjerila za njihovo baždarenje:

9028.20 – mjerila tekućine:

9028.201 – – – za gorivo

9028.202 – – – vodomjeri

9028.209 – – – ostali

9028.30 – električna brojila (strujomjeri):

9028.309 – – – ostala

94.01 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 94.02), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi:

9401.40 – sjedala, osim vrtnih sjedala ili opreme za kampiranje, koja se mogu pretvoriti u ležaje

9401.50 – sjedala od trske, pruća, bambusa ili sličnih materijala

9401.6 – ostala sjedala, s drvenim okvirima:

9401.61 – – tapecirana:

9401.611 – – – od savijenog drva

9401.619 – – – ostala

9401.69 – – ostala:

9401.691 – – – od savijenog drva

9401.699 – – – ostala

9401.7 – ostala sjedala, s kovinskim okvirima:

9401.71 – – tapecirana

9401.79 – – ostala

9401.80 – ostala sjedala

9401.90 – dijelovi:

9401.901 – – – od drva

9401.909 – – – od ostalih materijala

94.03 Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi:

9403.10 – uredsko pokućstvo od kovina

9403.20 – ostalo pokućstvo od kovina:

9403.209 – – – ostalo

9403.30 – uredsko pokućstvo od drva

9403.40 – kuhinjsko pokućstvo od drva

9403.50 – pokućstvo za spavaće sobe od drva

9403.60 – ostalo pokućstvo od drva

9403.70 – pokućstvo od plastičnih masa:

9403.709 – – – ostalo

9403.80 – pokućstvo od ostalih materijala, uključujući trsku, pruće, bambus i slične materijale

9403.90 – dijelovi:

9403.901 – – – od drva

9403.902 – – – od kovina

9403.903 – – – od plastičnih masa

9403.909 – – – od ostalih materijala

 

PROTOKOL II

(iz članka 11.)

Razmjena povlastica za poljoprivredne proizvode izmeĐu Republike Hrvatske i Republike Turske

1. Proizvodi podrijetlom iz Republike Turske navedeni u Tablici A, koja je prilog ovom Protokolu, uvozit će se u Republiku Hrvatsku sukladno uvjetima navedenima u toj Tablici.

2. Proizvodi podrijetlom iz Republike Hrvatske navedeni u Tablici B, koja je prilog ovom Protokolu, uvozit će se u Republiku Tursku sukladno uvjetima navedenima u toj Tablici.

3. Stranke će međusobno odobriti preferencijalno postupanje za proizvode navedene u Tablicama A i B sukladno uvjetima Protokola III o pravilima podrijetla.

4. Smanjenje carina za proizvode označene zvjezdicom (»*«) odnosi se na ad valorem, kao i na specifičnu carinu.

  

Tablica A Protokola II

Na uvoz u Republiku Hrvatsku ovih proizvoda podrijetlom iz Republike Turske primjenjivat će se niže navedene povlastice.

 Oznaka proizvoda Kratak opis proizvoda Kvota (tone) Preferencijalna carina (%)

0204 Meso ovaca i koza, svježe, rashlađeno, smrznuto 100 50 % od MFN carine*

0702.001 0702.009 Rajčice, svježe 200 0

0710 Smrznuto povrće 200 50 % od MFN carine*

0802.22 Lješnjaci, oljušteni 300 0

0804.20 Smokve, svježe ili sušene 50 50 % od MFN carine*

0805 (osim. 0805 20) Agrumi 1500 0

0807.111 0807.119 Lubenice 300 0

0809.20 Trešnje i višnje, svježe 150 10

0813.10 Marelice, sušene 50 0

1704 Proizvodi od šećera 100 10

1806 Čokolada i prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao 100 10

1902 (osim. 1902.20.10, Tjestenina, kuhana ili nekuhana, punjena, nepunjena 100 10
1902.20.30) ili drugačije pripremljena

1904 Prehrambeni proizvodi dobiveni od žitarica 100 0

1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi 100 10

2002.90 Pasta od rajčice 100 20

2005 Pripremljeno ili konzervirano povrće 100 0

2008.19 Pripremljeno ili konzervirano voće, ostalo 100 0

2103.20 Kečap i ostali umaci od rajčice 100 0

2203 Pivo 10 000 hl 0

  

Tablica B Protokola II

Na uvoz u Republiku Tursku ovih proizvoda podrijetlom iz Republike Hrvatske primjenjivat će se niže navedene povlastice.

 Oznaka proizvoda Kratak opis proizvoda Kvota (tone) Preferencijalna carina (%)

0406 (osim. 0406.90.29, Sir i skuta 150 50 % od MFN carine*
31,50,86, 87,88)

0808.10 (osim. 0808.10.20, Jabuke 250 50 % od MFN carine*
0808 10 90 00 11, 12)

Ex 1005 Kukuruz (od 1. prosinca do 31. svibnja) 10 000 0

1704 Proizvodi od šećera 100 10

1806 (osim. 1806.10.15) Čokolada i prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao 100 10

1901 90 Sladni ekstrakt, prehrambeni proizvodi od brašna,
škroba ili slada 300 10

1902 (osim. 1902.20.10, Tjestenina, kuhana ili nekuhana, punjena, nepunjena 100 10
1902.20.30) ili drugačije pripremljena

1904 Prehrambeni proizvodi dobiveni od žitarica 100 10

1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi 100 10

2009 (osim. 2009.11, 12, Voćni sokovi (osim od jabuke, agruma i višnje) 100 50 % od MFN carine*
19, 21, 29, 31, 39, 71,
79, 2009 80 71, 96)

2103.90 Ostali umaci i preparati za umake 200 0

2104.10 Juhe, mesne juhe i preparati za te proizvode 300 0

2202 Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s 30000 hl 0
dodanim šećerom ili drugim tvarima za zaslađivanje

2203  Pivo 10000 hl 0

2204 Vino od svježeg grožđa 3500 hl 50 % od MFN carine*

2208 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje neograničeno 0
(osim. 2208.90.91.10, od 80% volumena
2208.90. 99.10)

2309 90 Proizvodi koji se upotrebljavaju za hranidbu životinja 500 0

  

PROTOKOL III.

DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA S
PODRIJETLOM« I NAČINI UPRAVNE SURADNJE (iz članka 23.)

Glava I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovoga Protokola:

(a) »izrada« označuje svaku obradu ili preradu, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

(b) »materijal« označuje svaki sastojak, sirovinu, sastavnicu ili dio itd. koji služi u izradi određenoga proizvoda;

(c) »proizvod« označuje proizvod koji se dobiva postupkom izrade, čak i ako je namijenjen za uporabu u nekom drugom proizvodnom postupku;

(d) »robe« označuje i materijal i proizvode;

(e) »carinska vrijednost« označuje vrijednost koja je utvrđena u skladu sa Ugovorom o provedbi članka VII. Općega ugovora o carinama i trgovini 1994 (Ugovor Svjetske trgovinske organizacije o određivanju carinske vrijednosti);

(f) »cijena fco tvornica« označuje cijenu koja je plaćena za određeni proizvod u korist proizvođača u Hrvatskoj ili u Turskoj u čijoj je tvrtki obavljen posljednji postupak obrade ili prerade, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih uporabljenih materijala, umanjenu za sve domaće poreze koji podliježu ili bi mogli podlijegati povratu po obavljenom izvozu dobivenoga proizvoda;

(g) »vrijednost materijala« označuje carinsku vrijednost u trenutku uvoza uporabljena materijala bez podrijetla ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je nemoguće utvrditi, na prvu utvrdivu cijenu plaćenu za materijal u Hrvatskoj ili u Turskoj;

(h) »vrijednost materijala s podrijetlom« označuje vrijednost materijala sukladno definiciji iz točke (g), koja se primjenjuje mutatis mutandis;

(i) »vrijednost dodana« razumijeva cijenu proizvoda na paritetu fco tvornica, umanjenu za carinsku vrijednost svih ugrađenih materijala s podrijetlom iz druge Ugovorne stranke ili, ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može provjeriti, a koja je plaćena za materijale u Hrvatskoj ili u Turskoj;

(j) »poglavlja« i »tarifni brojevi« označuju poglavlja i tarifne brojeve (četveroznamenkaste brojeve) koji se upotrebljavaju u nazivlju koje tvori Harmonizirani sustav naziva i označivanja robe (u daljnjem tekstu »Harmonizirani sustav« ili »HS«);

(k) »razvrstan« označuje razvrstavanje određenoga proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

(l) »pošiljka« označuje proizvode koji se ili otpremaju istodobno od određenoga izvoznika do određenoga primatelja ili su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja se odnosi na njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili su, ako takva isprava ne postoji, obuhvaćeni jednim računom;

(m) »teritorij« uključuje i teritorijalne vode;

(n) »EUR« označuje »euro«, jedinstvenu valutu Europske monetarne unije.

Glava II.

DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA S PODRIJETLOM«

Članak 2.

OpĆi uvjeti

1. Za potrebe provedbe ovoga Ugovora smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz Hrvatske:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Hrvatskoj u smislu članka 5.;

(b) proizvodi koji su dobiveni u Hrvatskoj, ali sadrže materijal koji nije ondje dobiven u cijelosti, pod uvjetom da je odnosni materijal podvrgnut u Hrvatskoj dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6.

2. Za potrebe provedbe ovog Ugovora smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz Turske:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Turskoj u smislu članka 5.;

(b) proizvodi koji su dobiveni u Turskoj, ali sadrže materijal koji nije ondje dobiven u cijelosti, pod uvjetom da je odnosni materijal u Turskoj podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6.

Članak 3.

Dvostrana kumulacija u Hrvatskoj

Materijal podrijetlom iz Turske smatrat će se materijalom podrijetlom iz Hrvatske kada je ugrađen u proizvod ondje dobiven. Taj materijal ne mora biti nužno podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da je podvrgnut obradi ili preradi koja nadilazi obradu ili preradu iz članka 7., stavak (1).

Članak 4.

Dvostrana kumulacija u Turskoj

Materijal podrijetlom iz Hrvatske smatrat će se materijalom podrijetlom iz Turske kada je ugrađen u proizvod ondje dobiven. Taj materijal ne mora biti nužno podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da je podvrgnut obradi ili preradi koja nadilazi obradu ili preradu iz članka 7., stavak (1).

Članak 5.

Proizvodi dobiveni u cijelosti

1. Smatra se da su dobiveni u cijelosti u Hrvatskoj ili Turskoj:

(a) mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njihova tla ili s njihova morskoga dna;

(b) biljni proizvodi ondje ubrani ili požnjeveni;

(c) žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

(d) proizvodi proizvedeni od ondje uzgojenih živih životinja;

(e) proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim;

(f) proizvodi morskoga ribolova i drugi proizvodi koje su njihova plovila izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda Hrvatske ili Turske;

(g) proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih pod točkom (f);

(h) rabljeni proizvodi ondje prikupljeni namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene gume koje su prikladne isključivo za protektiranje guma ili uporabu u obliku otpada;

(i) otpad i otpadni materijal nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obavljenih;

(j) proizvodi koji su izvađeni s morskoga dna ili podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju isključivo pravo na eksploataciju toga dna ili podzemlja;

(k) roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda koji su navedeni pod točkom (a) do (j);

2. Izrazi »njihova plovila« i »njihovim brodovima tvornicama« iz stavka 1. točka (f) odnosno (g) primjenjuju se isključivo na plovila i brodove tvornice:

(a) koji su registrirani ili upisani u Hrvatskoj ili u Turskoj;

(b) koji plove pod zastavom Hrvatske ili Turske;

(c) koji se u omjeru od najmanje 50 % nalaze u vlasništvu državljana Hrvatske ili Turske, odnosno trgovačkoga društva sa sjedištem u jednoj od tih država, čiji su direktor ili direktori, predsjednik uprave ili nadzornoga odbora i većina članova te uprave ili odbora državljani Hrvatske ili Turske i čija polovica kapitala, u slučaju partnerstava ili društava s ograničenom odgovornošću, a povrh svega navedenoga, pripada tim državama ili javnim tijelima odnosno državljanima spomenutih država;

(d) čiji su zapovjednik i časnici državljani Hrvatske ili Turske;

i

(e) u čijem osoblju najmanje 75 % otpada na državljane Hrvatske ili Turske.

Članak 6.

Dostatno obraĐeni ili preraĐeni proizvodi

1. Za potrebe članka 2. proizvodi koji nisu dobiveni u cijelosti smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima ako su ispunjeni uvjeti koji su navedeni u popisu iz Dodatka II.

U slučaju svih proizvoda koji su obuhvaćeni ovim Ugovorom, gore se spomenuti uvjeti odnose na vrstu obrade ili prerade kojoj se mora podvrgnuti materijal bez podrijetla koji služi u proizvodnji te se primjenjuje isključivo u vezi s takvim materijalom. Prema tomu, ako se određeni proizvod koji je ispunjavanjem uvjeta koji su navedeni u popisu stekao status proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka upotrebljava u proizvodnji nekoga drugoga proizvoda, na njega se ne primjenjuju uvjeti koji su primjenjivi na proizvod u koji je ugrađen, a materijal bez podrijetla, koji se možebitno upotrebljavao u njegovoj proizvodnji, ne uzima se u obzir.

2. Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka materijal bez podrijetla koji se, sukladno uvjetima koji su navedeni u popisu, ne bi trebao upotrebljavati u proizvodnji određenoga proizvoda, može se unatoč tomu upotrebljavati pod uvjetom da:

(a) njegova ukupna vrijednost ne prelazi 10 % tvorničke cijene tog proizvoda;

(b) da zbog primjene ovoga stavka nije premašen ni jedan od postotaka koji su navedeni u popisu u vezi s najvišom vrijednošću materijala bez podrijetla.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na proizvode koji potpadaju pod poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

3. Odredbe stavaka 1. i 2. primjenjivat će se sukladno odredbama članka 7.

Članak 7.

Nedostatno obraĐeni ili preraĐeni proizvodi

1. Bez utjecaja na stavak 2. sljedeći postupci smatrat će se obradom ili preradom nedostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bilo da su zahtjevi iz članka 6. zadovoljeni ili da nisu:

(a) postupci kojima se jamči očuvanje robe u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja;

(b) rastavljanje i sastavljanje pošiljaka;

(c) pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, hrđe, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

(d) glačanje ili prešanje tekstila;

(e) jednostavni postupci bojenja i laštenja;

(f) ljuštenje, djelomično ili potpuno izbjeljivanje, poliranje i glaziranje žitarica i riže;

(g) postupci bojenja šećera ili izrade kocki šećera;

(h) lupljenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, orašastih plodova i povrća;

(i) oštrenje, jednostavno brušenje ili jednostavno rezanje;

(j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, stupnjevanje, slaganje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

(k) jednostavno pakiranje u staklenke, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(l) stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipova i drugih sličnih prepoznatljivih znakova na proizvode ili njihovu ambalažu;

(m) jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste;

(n) jednostavno sastavljanje dijelova proizvoda radi dobivanja proizvoda u cijelosti ili rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove;

(o) kombinacija dvaju ili više postupaka koji su navedeni pod točkom (a) do (n);

(p) klanje životinja.

2. Kako bi se utvrdilo da li se obrada ili prerada kojoj je podvrgnut određeni proizvod može smatrati nedostatnom u smislu stavka 1. ovoga članka, u obzir će se, zajednički gledano, uzeti svi radni postupci koji su obavljeni na nekom proizvodu bilo u Hrvatskoj ili Turskoj.

Članak 8.

Kvalifikacijska jedinica

1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovoga Protokola konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba razvrstava uporabom nazivlja iz Harmoniziranoga sustava.

Prema tomu:

(a) kada se proizvod sastavljen od skupine ili skupa predmeta svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranoga sustava, takva cjelina tvori kvalifikacijsku jedinicu;

(b) kada se pošiljka sastoji od više istovjetnih proizvoda koji su razvrstani u isti tarifni broj Harmoniziranoga sustava, pri primjeni odredaba ovoga Protokola svaki se proizvod mora uzeti pojedinačno.

2. Kad se u skladu s Općim pravilom 5. Harmoniziranoga sustava, za potrebe razvrstavanja, ambalaža uključuje zajedno s proizvodom, ona će se uključiti i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 9.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Pribor, zamjenski dijelovi i alati koji se šalju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatrat će se sastavnim dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 10.

Slogovi

Slogovi, kako su definirani Općim pravilom 3. Harmoniziranoga sustava, smatrat će se proizvodom s podrijetlom kada sve komponente sloga imaju podrijetlo. Međutim, kada se slog sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, smatrat će se proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15 % cijene sloga fco tvornica.

Članak 11.

Neutralni elementi

Kako bi se utvrdilo je li određeni proizvod s podrijetlom, nije potrebno odrediti podrijetlo onoga što je možebitno upotrijebljeno u njegovoj izradi, kako slijedi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(c) strojevi i alati;

(d) roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena ulasku u konačni sastav proizvoda.

Glava III.

TERITORIJALNI UVJETI

Članak 12.

NaČelo teritorijalnosti

1. Osim u slučajevima predviđenim člancima 3. i 4. i stavkom 3. ovog članka, uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom koji su navedeni u glavi II., moraju bez prekida biti stalno ispunjeni u Hrvatskoj ili u Turskoj.

2. Osim u slučajevima predviđenim člancima 3. i 4., ako se roba s podrijetlom, koja je izvezena u neku treću zemlju iz Hrvatske ili iz Turske, u njih vrati, ona se mora smatrati robom bez podrijetla, osim ako se carinskim vlastima ne pruže zadovoljavajući dokazi o tome:

(a) da je vraćena upravo ona roba koja je bila izvezena;

i

(b) da roba nije bila podvrgnuta nikakvim postupcima, osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se očuvala u dobrom stanju dok se nalazila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Na stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima iz glave II. neće utjecati postupci obrade ili prerade koji su izvan Hrvatske ili Turske obavljeni na materijalu koji je iz Hrvatske ili iz Turske izvezen i nakon toga ponovno uvezen, pod uvjetom:

(a) da je taj materijal dobiven u cijelosti u Hrvatskoj ili u Turskoj ili je prije izvoza prošao obradu ili preradu veću od nedostatnih postupaka navedenih u članku 7.; i

(b) da se carinskim vlastima mogu podnijeti zadovoljavajući dokazi o tome:

(i) da je ponovno uvezena roba dobivena obradom ili preradom izvezena materijala;

i

(ii) da ukupna dodana vrijednost koja je ostvarena izvan Hrvatske ili Turske primjenom odredaba ovoga članka ne prelazi 10 posto cijene proizvoda fco tvornica krajnjega proizvoda za koji se traži stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

4. Za potrebe primjene stavka 3. uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, koji su navedeni u glavi II. neće se primjenjivati na obradu ili preradu koja je obavljena izvan Hrvatske ili Turske. Međutim, kada je u popisu iz Dodatka II. za određivanje statusa podrijetla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez podrijetla, ukupna vrijednost materijala bez podrijetla koji su ugrađeni na teritoriju odnosne ugovorne stranke, zajedno s ukupnom dodanom vrijednošću ostvarenom izvan Hrvatske ili Turske, ovisno o kojoj je riječ, uz primjenu ovoga članka, ne smije premašiti navedeni postotak.

5. Za potrebe primjene odredaba stavaka 3. i 4. ovoga članka smatrat će se da »ukupna dodana vrijednost« razumijeva sve troškove koji nastanu izvan Hrvatske ili Turske, uključujući i vrijednost materijala koji je tamo ugrađen.

6. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji ne ispunjavaju uvjete koji su navedeni u popisu iz Dodatka II. i koji se mogu smatrati dostatno obrađenima ili prerađenima jedino ako se primijene opća odstupanja predviđena člankom 6., stavak (2).

7. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji se razvrstavaju u iz poglavlja 50. do 63. Harmoniziranoga sustava.

8. Svaki postupak obrade ili prerade koji je obuhvaćen odredbama ovoga članka i koji je obavljen izvan Hrvatske ili Turske obavljat će se po postupku vanjske prerade ili sličnim postupcima.

Članak 13.

Izravni prijevoz

1. Povlašteni tretman predviđen Ugovorom primjenjuje se isključivo na proizvode koji zadovoljavaju uvjete iz ovoga Protokola i čiji se prijevoz obavlja izravno iz Hrvatske i Turske. Međutim, proizvodi koji predstavljaju jednu pošiljku mogu se prevoziti i preko teritorija trećih zemalja, pri čemu je, ako to nalažu okolnosti, na tim teritorijima moguć i njihov pretovar ili privremeno skladištenje, pod uvjetom da ti proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih vlasti u zemlji provoza ili skladištenja te da nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim istovara, ponovnoga utovara ili kakva drugoga postupka koji se obavlja kako bi se očuvali u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti i preko teritorija trećih zemalja osim Hrvatske i Turske.

2. Carinskim vlastima zemlje uvoznice podnosit će se dokazi o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, i to predočenjem:

(a) jedinstvene prijevozne isprave kojom je obuhvaćen prolazak robe od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza; ili

(b) potvrde koju izdaju carinske vlasti zemlje provoza:

(i) u kojoj se navodi točan opis proizvoda;

(ii) u kojoj se navode datumi istovara i ponovnoga utovara proizvoda i, prema potrebi, nazivi brodova ili drugih uporabljenih prijevoznih sredstava;

i

(iii) kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili

(c) u nedostatku navedenoga, bilo kakvih isprava koje mogu poslužiti kao dokaz.

Članak 14.

IzloŽbe

1. Na proizvode s podrijetlom koji su poslani radi izlaganja u nekoj trećoj zemlji osim Hrvatske i Turske i nakon izložbe prodani radi izvoza u Hrvatsku ili Tursku, pri uvozu primjenjivat će se odredbe Ugovora, pod uvjetom da se carinskim vlastima podnesu zadovoljavajući dokazi o tome:

(a) da je izvoznik te proizvode poslao iz Hrvatske ili Turske u zemlju u kojoj se izložba održava te da ih je tamo izložio;

(b) da je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u Hrvatskoj ili u Turskoj;

(c) da su proizvodi, poslani za vrijeme izložbe ili neposredno nakon nje, upravo onakvi kakvi su bili upućeni na izložbu;

i

(d) da proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu upotrijebljeni ni u koju drugu svrhu osim izlaganja na toj izložbi.

2. Dokaz o podrijetlu se mora izdati ili sastaviti u skladu s odredbama glave V. te na uobičajen način podnijeti carinskim vlastima zemlje uvoznice. Na dokazu se mora naznačiti naziv i adresa izložbe. Prema potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izloženi.

3. Stavak 1. ovoga članka primjenjivat će se na sve trgovačke, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične priredbe ili izlaganja koja se ne priređuju u privatne svrhe u prodavaonicama ili poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda i tijekom kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

Glava IV.

POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 15.

Zabrana povrata carine ili izuzeĆa od carine

1. Materijal bez podrijetla koji je uporabljen za proizvodnju proizvoda podrijetlom iz Hrvatske ili Turske, za koji je dokaz o podrijetlu izdan ili sastavljen u skladu s odredbama glave V., u Hrvatskoj ili Turskoj neće podlijegati povratu carine ili izuzeću od carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz stavka 1. primjenjivat će se na svaki postupak kojim se predviđa povrat, otpust ili neplaćanje, bilo djelomično ili potpuno, carina ili pristojba s istovjetnim učinkom koje se u Hrvatskoj ili Turskoj primjenjuju na materijal uporabljen u proizvodnji ako se takav povrat, otpust ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primjenjuje kada se proizvodi dobiveni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće uporabe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o podrijetlu bit će spreman u svakom trenutku, na zahtjev carinskih vlasti, podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi s materijalom bez podrijetla, koji je uporabljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povrat carine te da su sve carine ili pristojbe koje se s istovjetnim učinkom primjenjuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.

4. Odredbe stavaka 1. do 3. također će se primjenjivati u vezi s ambalažom u smislu članka 8., stavak 2., priborom, rezervnim dijelovima i alatima u smislu članka 9. i proizvodima u setu u smislu članka 10., ako su takvi proizvodi bez podrijetla.

5. Odredbe stavaka 1. do 4. primjenjivat će se isključivo u vezi s materijalom one vrste na koju se Ugovor primjenjuje. Nadalje, ove odredbe ne isključuju primjenu sustava povrata izvoznih carina na poljoprivredne proizvode koji se pri izvozu primjenjuje u skladu s odredbama Ugovora.

6. Bez obzira na stavak 1. Hrvatska i Turska mogu primjenjivati sustav povrata ili izuzeća od carina ili pristojba s istovjetnim učinkom koji se primjenjuje na materijal uporabljen u proizvodnji proizvoda s podrijetlom, ovisno o ovim odredbama:

(a) carinska stopa od 5 % ili neka niža stopa koja je na snazi u Hrvatskoj i Turskoj naplaćivat će se u vezi s proizvodima koji potpadaju pod poglavlja od 25. do 49. i od 64. do 97. Harmoniziranoga sustava;

(b) carinska stopa od 10 % ili neka niža stopa koja je na snazi u Hrvatskoj i Turskoj naplaćivat će se u vezi s proizvodima koji potpadaju pod poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranoga sustava.

7. Odredbe ovoga članka primjenjivat će se od 1. siječnja 2003. godine. Odredbe stavka 6. primjenjivat će se do 31. prosinca 2005. godine i mogu biti preispitane uz obostranu suglasnost.

Glava V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16.

OpĆi uvjeti

1. Povlastice koje su predviđene odredbama Ugovora primjenjivat će se na proizvode podrijetlom iz Hrvatske odnosno Turske pri njihovu uvozu u Hrvatsku odnosno Tursku

(a) po predočenju potvrde o prometu robe EUR.1, čiji je primjerak sadržan u Dodatku III.;

ili

(b) u slučajevima predviđenim člankom 21., stavak (1)., izjave čiji je tekst sadržan u Dodatku IV., i koju izvoznik daje na računu, dostavnici ili kakvoj drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno podrobno da bi se mogli jasno prepoznati (u daljnjem tekstu: »izjava na računu«).

2. Bez obzira na stavak 1. na proizvode s podrijetlom u smislu ovoga Protokola se, u slučajevima predviđenim člankom 26., primjenjuju povlastice iz ovoga Ugovora, pri čemu nije potrebno podnijeti ni jednu od gore navedenih isprava.

Članak 17.

Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR. 1

1. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinske vlasti zemlje izvoznice na zahtjev koji u pisanom obliku podnosi izvoznik ili, pod izvoznikovom odgovornošću, njegov ovlašteni predstavnik.

2. U tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik ispunit će i obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji su primjerci sadržani u Dodatku III. Ti se obrasci ispunjavaju na jednom od jezika na kojima je sastavljen ovaj Ugovor ili na engleskom jeziku i u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako se obrasci ispunjavaju rukom, moraju se ispuniti tintom i tiskanim slovima. Opis se proizvoda mora upisati u polje predviđeno za to, bez ostavljanja praznih redaka. Ako polje nije do kraja ispunjeno, ispod zadnjega retka opisa treba se povući vodoravna crta, a nepopunjeni se dio mora prekrižiti.

3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanjem potvrde o prometu robe EUR.1 bit će spreman u svakom trenutku na zahtjev carinskih vlasti zemlje u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1 podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka te da ispunjavaju sve druge zahtjeve koji su postavljeni ovim Protokolom.

4. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdat će carinske vlasti Hrvatske ili Turske ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz Hrvatske ili Turske i ako ispunjavaju druge zahtjeve iz ovoga Protokola.

5. Carinske vlasti koje su nadležne za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 poduzet će sve korake prijeko potrebne kako bi se provjerilo imaju li predmetni proizvodi status proizvoda s podrijetlom te ispunjavaju li druge zahtjeve iz ovog Protokola. U tu će svrhu one imati pravo zatražiti bilo koji dokaz i obaviti bilo koju vrstu uvida u izvoznikovu poslovnu evidenciju, odnosno bilo koju provjeru koju smatraju primjerenom. One su također dužne pobrinuti se da obrasci iz stavka 2. budu propisno ispunjeni. One će posebice provjeravati je li prostor predviđen za opis proizvoda ispunjen tako da se isključuje svaka mogućnost neovlaštenoga dopisivanja.

6. Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 naznačit će se u polju 11. na potvrdi.

7. Carinske vlasti izdat će potvrdu o prometu robe EUR.1 i staviti ju na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 18.

Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

1. Bez obzira na članak 17., stavak (7), potvrda o prometu robe EUR.1 može se iznimno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi ako:

(a) u trenutku izvoza nije izdana zbog greške, nenamjernoga propusta ili posebnih okolnosti;

ili

(b) se carinskim vlastima pruže zadovoljavajući dokazi o tome da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali da pri uvozu nije prihvaćena iz tehničkih razloga.

2. Radi provedbe stavka 1. izvoznik u svom zahtjevu mora naznačiti mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se potvrda o prometu robe EUR.1 odnosi te navesti razloge za svoj zahtjev.

3. Carinske vlasti mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što provjere da li podaci navedeni u izvoznikovu zahtjevu odgovaraju podacima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jednu od ovih naznaka:

HR »NAKNADNO IZDANO«

TR »SONRADAN VERILMISTIR«

EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«

5. Napomena iz stavka 4. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

Članak 19.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1 izvoznik carinskim vlastima koje su je izdale može podnijeti zahtjev za izdavanjem duplikata na temelju izvoznih isprava koje se nalaze u njihovu posjedu.

2. Tako izdan duplikat mora sadržavati jednu od ovih naznaka:

HR »DUPLIKAT«

TR »IKINCI NÜSHADIR«,

EN »DUPLICATE«

3. Napomena iz stavka 2. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

4. Duplikat, na kojem mora biti naznačen datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1, stupit će na snagu s tim datumom.

Članak 20.

Izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanoga ili popunjenoga dokaza o podrijetlu

Kada se proizvodi s podrijetlom stavljaju pod nadzor određene carinske službe u Hrvatskoj ili Turskoj, izvorni dokaz o podrijetlu zamijenit će jedna ili više potvrda o prometu robe EUR.1 radi slanja svih ili nekih od predmetnih proizvoda na druga mjesta u Hrvatskoj ili Turskoj. Takvu zamjensku potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1 izdat će carinska služba pod čiji su nadzor stavljeni ti proizvodi.

Članak 20a.

RaČunovodstveno razdvajanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili stvarne poteškoće u čuvanju zaliha proizvoda s podrijetlom odvojeno od proizvoda bez podrijetla, a koji su jednaki ili međusobno zamjenjivi, carinske vlasti mogu, na pismeni zahtjev zainteresiranih, dopustiti takozvanu metodu »računovodstvenog razdvajanja«, za vođenje takvih zaliha.

2. Ova metoda mora osigurati da broj dobivenih proizvoda koji se smatraju proizvodima s podrijetlom, unutar određenog referentnog razdoblja, bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile i fizički odvojene.

3. Carinske vlasti mogu dati takvo odobrenje pod bilo kojim uvjetima, koje smatraju potrebnima.

4. Ova metoda se evidentira i primjenjuje na temelju općih računovodstvenih načela koja važe u državi, u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ovog pojednostavljenja može izdati odnosno zatražiti dokaz o podrijetlu za one količine takvih proizvoda, koji se mogu smatrati proizvodima s podrijetlom. Na zahtjev carinskog organa, korisnik daje izjavu o načinu vođenja proizvoda.

6. Carinske vlasti nadziru uporabu odobrenja, i mogu ga oduzeti u bilo kojem trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi, ili ne ispunjava neki od uvjeta propisanih ovim Protokolom.

7. Odredbe ovoga članka primjenjivat će se nakon razmjene pisama između Hrvatske i Turske.

Članak 21.

Uvjeti za davanje izjave na raČunu

1. Izjavu na računu iz članka 16., stavak 1., točka (b) smije izdati:

(a) ovlašteni izvoznik u smislu članka 22.,

ili

(b) bilo koji izvoznik pošiljke koja se sastoji od jednoga ili više pakiranja proizvoda s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6 000 eura.

2. Izjavu na računu je moguće izdati ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz Hrvatske ili Turske te ako zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

3. Izvoznik koji izdaje izjavu na računu bit će u svakom trenutku spreman na zahtjev carinskih vlasti zemlje izvoznice podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da predmetna roba ima status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljava ostale zahtjeve ovoga Protokola.

4. Izjavu na računu izvoznik će izdati tako što na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipka ili otisne u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu čiji se tekst navodi u Dodatku IV., pri čemu je dužan uporabiti jednu od jezičnih inačica iz toga Dodatka, a u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako je izjava pisana rukom, bit će napisana tintom i tiskanim slovima.

5. Izjava na računu bit će ovjerena rukom pisanim izvornim potpisom izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. ne mora potpisivati takvu izjavu pod uvjetom da se carinskim vlastima zemlje izvoznice u pisanom obliku obveže da će preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu na računu u kojoj se navodi kao da ju je sam rukom potpisao.

6. Izjavu na računu može izdati izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se u zemlju uvoznicu dostavi najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Članak 22.

OvlaŠteni izvoznik

1. Carinske vlasti zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojega izvoznika (u daljnjem tekstu »ovlašteni izvoznik«) koji često šalje pošiljke proizvoda u skladu s ovim Ugovorom da daje izjave na računu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji podnosi zahtjev za takvo ovlaštenje mora carinskim vlastima dati sva zadovoljavajuća jamstva koja su prijeko potrebna za potvrđivanje da njegovi proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

2. Carinske vlasti mogu odobriti status ovlaštenoga izvoznika pod uvjetima koje smatraju prikladnima.

3. Carinske će vlasti ovlaštenomu izvozniku dodijeliti broj carinskoga ovlaštenja koji će se navesti u svakoj izjavi na računu.

4. Carinske će vlasti nadzirati kako ovlašteni izvoznik rabi svoje ovlaštenje.

5. Carinske vlasti u svakom trenutku mogu opozvati svoje odobrenje. Carinske će vlasti to učiniti kada ovlašteni izvoznik prestane davati jamstva iz stavka 1., kada više ne zadovoljava uvjete iz stavka 2. ili na drugi način nepravilno rabi svoje ovlasti.

Članak 23.

Valjanost dokaza o podrijetlu

1. Dokaz o podrijetlu vrijedit će četiri mjeseca od datuma izdavanja u zemlji izvoznici i u tom roku mora biti podnesen carinskim vlastima zemlje uvoznice.

2. Dokazi o podrijetlu koji se carinskim vlastima zemlje uvoznice podnose nakon posljednjega roka za podnošenje, koji je naveden u stavku 1., mogu se prihvatiti radi primjene povlaštenoga tretmana u slučaju da je do nepodnošenja tih dokumenata prije posljednjega roka došlo zbog izvanrednih okolnosti.

3. U ostalim slučajevima zakašnjeloga podnošenja isprava carinske vlasti zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu kada su proizvodi podneseni na carinjenje prije isteka posljednjega roka.

Članak 24.

PodnoŠenje dokaza o podrijetlu

Dokazi o podrijetlu podnosit će se carinskim vlastima zemlje uvoznice u skladu s postupkom koji je na snazi u toj zemlji. Carinske vlasti mogu zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu, a mogu zahtijevati i da uz uvoznu deklaraciju bude priložena i izjava uvoznika o tome da proizvodi zadovoljavaju uvjete koji su potrebni za primjenu Ugovora.

Članak 25.

Uvoz u djelomiČnim poŠiljkama

U slučajevima kada se na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje određuju carinske vlasti zemlje uvoznice u više pošiljaka uvoze rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Općega pravila 2., točka (a), Harmoniziranoga sustava, koji potpadaju pod odsjeke XVI. i XVII. ili tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranoga sustava, carinskim vlastima bit će podnesen jedinstven dokaz o podrijetlu za te proizvode pri uvozu prve pošiljke.

Članak 26.

IzuzeĆa od dokazivanja podrijetla

1. Proizvodi koje u malim paketima pojedinac šalje pojedincu ili koji čine osobnu prtljagu putnika prihvaćat će se kao proizvodi podrijetlom iz ugovornih stranaka bez podnošenja dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da takvi proizvodi nisu trgovačke naravi, da su deklarirani kao proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve ovoga Protokola i da nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda koji su poslani poštom ova se izjava može unijeti u carinsku deklaraciju CN22/CN23 ili na listu papira koji se prilaže toj ispravi.

2. Uvoz proizvoda koji je povremene naravi i koji obuhvaća isključivo proizvode za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili članova njihovih obitelji neće se smatrati uvozom trgovačke naravi ako je iz naravi i količine proizvoda očito da ne postoji namjera njihove komercijalne uporabe.

3. Nadalje, ukupna vrijednost takvih proizvoda neće prelaziti 500 eura u slučaju malih paketa ili 1 200 eura u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika.

Članak 27.

Dokazne isprave

Isprave navedene u članku 17., stavak (3) i članku 21., stavak (3), koje se rabe radi dokazivanja da proizvodi obuhvaćeni potvrdom Hrvatske ili Turske te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola mogu se sastojati, inter alia, od sljedećega:

(a) izravnih dokaza o postupcima koje je izvoznik ili dobavljač poduzeo da bi se dobila predmetna roba i koji se nalaze, primjerice, u njegovoj računovodstvenoj ili knjigovodstvenoj evidenciji;

(b) isprava izdanih ili sastavljenih u Hrvatskoj ili Turskoj kojima se status proizvoda s podrijetlom dokazuje za iskorišten materijal u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

(c) isprava izdanih ili sastavljenih u Hrvatskoj ili Turskoj kojima se dokazuje obrada ili prerada materijala u Hrvatskoj ili Turskoj u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

(d) potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu izdane ili sastavljene u Hrvatskoj ili Turskoj u skladu s ovim Protokolom kojima se dokazuje da iskorišteni materijal ima status proizvoda s podrijetlom.

Članak 28.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

1. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati isprave iz članka 17., stavak (3).

2. Izvoznik koji daje izjavu na računu najmanje će tri godine čuvati jedan primjerak te izjave na računu te isprave iz članka 21., stavak (3).

3. Carinske vlasti zemlje izvoznice koje izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati obrazac zahtjeva koji je naveden u članku 17., stavak (2).

4. Carinske vlasti zemlje uvoznice najmanje će tri godine čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu koje su im podnesene.

Članak 29.

Nepodudarnost i formalne pogreŠke

1. Otkriće neznatnih odstupanja između iskaza u dokazu o podrijetlu i navoda u ispravama koje su podnesene carinskoj službi pri obavljanju službenoga postupka za uvoz proizvoda ipso facto neće činiti dokaz o podrijetlu ništavim ako se uredno utvrdi da se isprava odnosi na podnesene proizvode.

2. Očite formalne pogreške, kao što su strojopisne pogreške na dokazu o podrijetlu, ne bi trebale prouzrokovati odbacivanje te isprave ako te greške nisu takve da bi stvorile sumnju u točnost navoda u toj ispravi.

Članak 30.

Iznosi iskazani u eurima

1. Za primjenu odredaba članka 21., stavak (1), točka (b), i članka 26., stavak (3), u slučajevima kada su proizvodi fakturirani u valuti koja nije euro, ugovorne stranke jednom će u godini utvrditi iznos u svojoj nacionalnoj valuti koji predstavlja protuvrijednost iznosa iskazanoga u eurima.

2. Na pošiljke će se primjenjivati povlastica iz odredaba članka 21., stavak (1), točka (b), ili članka 26., stavak (3), pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, a u skladu s iznosom koji je utvrdila Hrvatska ili Turska.

3. Iznosi koji će se rabiti u nekoj nacionalnoj valuti predstavljat će protuvrijednost u toj valuti iznosa iskazanih u eurima prvoga radnoga dana u listopadu a primjenjivat će se od 1. siječnja sljedeće godine. Ugovorne stranke će se do 15. listopada međusobno izvijestiti o odgovarajućim iznosima.

4. Država može naviše ili naniže zaokružiti iznos koji nastane zbog konverzije iznosa iskazanoga u eurima u svoju nacionalnu valutu. Takav zaokruženi iznos ne smije odstupati od iznosa koji je dobiven konverzijom više od 5 %. Država može zadržati nepromijenjenom protuvrijednost u nacionalnoj valuti iznosa koji je iskazan u eurima ako u trenutku godišnjega usklađivanja predviđenoga u stavku 3. konverzija toga iznosa prije zaokruživanja za ishod ima povećanje manje od 15 % u protuvrijednosti u nacionalnoj valuti. Protuvrijednost se u nacionalnoj valuti može zadržati nepromijenjenom ako konverzija za ishod ima smanjenje te protuvrijednosti.

5. Iznose u eurima preispitivat će Zajednički odbor na zahtjev ugovorne stranke. Pri preispitivanju Zajednički odbor u obzir će uzimati poželjnost očuvanja realnoga učinka ograničenja. U tu svrhu Odbor može donijeti odluku o preinaci iznosa koji su iskazani u eurima.

Glava VI.

ORGANIZACIJA UPRAVNE SURADNJE

Članak 31.

Uzajamna pomoĆ

1. Carinske će vlasti ugovornih strana jedna drugoj dostaviti ogledne otiske pečata koje u svojim uredima rabe za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1, te adrese carinskih vlasti koje su odgovorne za provjeru tih potvrda i izjava na računu.

2. Kako bi osigurale pravilnu primjenu ovoga Protokola, Hrvatska i Turska će putem svojih nadležnih carinskih vlasti jedna drugoj pomagati u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu te točnosti navoda sadržanih u tim ispravama.

Članak 32.

Provjera dokaza o podrijetlu

1. Naknadna će se provjera dokaza o podrijetlu obavljati nasumičnim odabirom ili kad god carinske vlasti zemlje uvoznice imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost tih isprava, u to da su predmetni proizvodi s podrijetlom ili u zadovoljavanje ostalih zahtjeva ovoga Protokola.

2. Za potrebe primjene odredaba stavka 1. carinske će vlasti zemlje uvoznice carinskim vlastima zemlje izvoznice vratiti potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je podnesen, izjavu na računu ili kopiju tih isprava uz navođenje, kad je god to prikladno, razloga za upit. Uz zahtjev za provjeru poslat će i sve dobivene isprave ili informacije koje upućuju na to da su navodi u dokazu o podrijetlu netočni.

3. Provjeru će obavljati carinske vlasti zemlje izvoznice. Radi toga te će vlasti imati pravo zatražiti sve potrebne dokaze i obaviti svaki potreban uvid u poslovne knjige izvoznika ili kakvu drugu provjeru koju smatraju primjerenom.

4. Ako carinske vlasti zemlje uvoznice odluče obustaviti odobravanje povlaštenoga tretmana predmetnim proizvodima dok čekaju ishod provjere, uvozniku će se ponuditi puštanje robe u promet uz primjenu mjera predostrožnosti koje se prosude prijeko potrebnima.

5. Carinske vlasti koje traže provjeru bit će u najkraćem mogućem roku izviještene o nalazima provjere. Nalazi moraju jasno pokazati jesu li isprave vjerodostojne i može li se smatrati da su predmetni proizvodi podrijetlom iz Hrvatske ili Turske te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

6. Ako se u slučaju osnovane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku od deset mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za provjeru ili ako u odgovoru nisu sadržane dostatne informacije za utvrđivanje vjerodostojnosti dotične isprave ili stvarnoga podrijetla proizvoda, carinske vlasti koje su podnijele zahtjev, osim u iznimnim okolnostima, odbit će primjenu povlaštenoga tretmana.

Članak 33.

RjeŠavanje sporova

U slučajevima da nastane spor u odnosu na postupak provjere iz članka 32. koji carinske vlasti koje su zahtijevale provjeru i carinske vlasti odgovorne za obavljanje te provjere ne mogu riješiti ili ako one postave pitanje tumačenja ovoga Protokola, takav će se spor uputiti na rješavanje Zajedničkom odboru.

U svim slučajevima spora između uvoznika i carinskih vlasti zemlje uvoznice spor će se rješavati u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 34.

Kazne

Kaznit će se svaka osoba koja sastavi ili prouzroči izdavanje isprave koja sadrži netočne podatke radi dobivanja povlaštenoga tretmana za proizvode.

Članak 35.

Slobodne zone

1. Hrvatska i Turska će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje pod pokrićem dokaza o podrijetlu, a koji tijekom prijevoza borave u slobodnoj zoni na njihovu teritoriju, ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti nikakvu drugom rukovanju osim uobičajenim postupcima kojima je cilj sprečavanje njihova propadanja.

2. Iznimno od odredaba stavka 1., u slučaju da su proizvodi podrijetlom iz Hrvatske ili Turske uvezeni u slobodnu zonu pod pokrićem dokaza o podrijetlu i podvrgnuti obradi ili preradi, nadležne su vlasti dužne na zahtjev izvoznika izdati novu potvrdu o prometu robe EUR.1 ako je primijenjena obrada ili prerada sukladna odredbama ovoga Protokola.

Glava VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Izmjene i dopune Protokola

Odluku o izmjenama i dopunama ovoga Protokola može donijeti Zajednički odbor.

Članak 37.

Carinski pododbor

1. Ustanovit će se Carinski pododbor zadužen za upravnu suradnju s aspekta točne i jedinstvene primjene ovoga Protokola te sve druge zadaće na području carine koje mu se povjere.

2. Pododbor će se sastojati od stručnjaka obiju Ugovornih stranaka zaduženih za carinska pitanja.

Članak 38.

Dodaci

Dodaci ovome Protokolu tvore njegov sastavni dio.

Članak 39.

Roba u tranzitu ili na skladiŠtenju

Odredbe Ugovora mogu se primijeniti na robu koja je u skladu s odredbama ovoga Protokola te koja je na dan stupanja na snagu Ugovora u tranzitu ili na privremenom skladištenju u nekoj od ugovornih stranaka u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, uz obvezu podnošenja carinskim vlastima ugovorne stranke uvoznice, u roku od četiri mjeseca od toga datuma, potvrde EUR.1 izdane naknadno od strane nadležnih tijela ugovorne stranke izvoznice zajedno s dokumentima koji pokazuju da je roba transportirana izravno.

DODATAK I

Uvodne napomene uz popis u Dodatku II

Napomena 1:

Popis donosi uvjete koje trebaju ispunjavati svi proizvodi da bi se smatrali dostatno obrađenima ili prerađenima u značenju iz članka 6.

Napomena 2:

2.1. Prva dva stupca u popisu opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi broj tarifnoga broja ili poglavlja iz Harmoniziranoga sustava, a drugi stupac daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod u prva dva stupca dano je pravilo u stupcu 3. ili 4. Kad u nekim slučajevima navodu iz prvoga stupca prethodi »ex«, to znači da se pravila iz stupca 3. ili 4. primjenjuju samo na dio toga tarifnoga broja koji je opisan u stupcu 2.

2.2. Kad je nekoliko tarifnih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1 ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3. ili 4. odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranomu sustavu razvrstani pod tarifni broj odnosnoga poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.

2.3. Kad su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnoga broja, svaki uvučeni redak sadrži opis toga dijela tarifnoga broja koji je obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3. ili 4.

2.4. Kad se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3. i u stupcu 4., izvoznik može alternativno birati primjenu pravila iz stupca 3. ili iz stupca 4. Ako u stupcu 4. nije dano nikakvo pravilo glede podrijetla, mora se primijeniti pravilo iz stupca 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe članka 6. o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji služe u izradi drugih proizvoda, primjenjivat će se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici gdje se rabe ili u nekoj drugoj tvornici u ugovornoj stranki.

Primjer:

Motor iz tarifnoga broja 8407, za koji pravilo kaže da vrijednost materijala bez podrijetla koji se može ugraditi ne smije prelaziti 40 % cijene fco tvornica, izrađen je od »drugoga legiranoga čelika grubo oblikovanoga kovanjem« iz tarifnoga broja ex 7224.

Ako je to kovanje obavljeno u Turskoj na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo temeljem pravila iz popisa za tarifni broj ex 7224. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili drugoj tvornici u Turskoj. Vrijednost ingota bez podrijetla time se ne uzima u obzir pri zbrajanju vrijednosti materijala bez podrijetla.

3.2. Pravilo iz popisa je minimalna količina potrebne obrade ili prerade, pa se poduzimanjem većega stupnja obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom, i obratno, poduzimanjem manjega stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može uporabiti materijal bez podrijetla, uporaba toga materijala u ranijoj fazi izrade dopuštena je, dok uporaba toga materijala u kasnijoj fazi izrade nije dopuštena.

3.3 Ne dirajući u napomenu 3.2 kada pravilo kaže da se mogu uporabiti »materijali iz bilo kojega tarifnog broja«, može se uporabiti materijal iz bilo kojeg tarifnog broja (čak i materijali istog opisa i istog tarifnog broja kao i proizvod), uz primjenu svih posebna ograničenja koja mogu biti sadržana u pravilu.

Međutim, izraz »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijala iz tarifnog broja…« ili »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod« znači da se mogu uporabiti materijali iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih koji imaju isti opis kao proizvod koji je naveden u stupcu 2 na popisu.

3.4. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod može izrađivati od više od jednoga materijala, to znači da se može uporabiti jedan ili više materijala. Ne zahtijeva se da svi budu upotrijebljeni.

Primjer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih brojeva 5208 do 5212 određuje da se mogu uporabiti prirodna vlakna te da se među ostalim materijalom može uporabiti i kemijski materijal. To ne znači da se mora uporabiti jedan i drugi; može se koristiti jedan ili drugi ili i jedan i drugi.

3.5. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod mora izraditi od određenoga materijala, taj uvjet očito ne priječi uporabu drugog materijala koji zbog svoje unutarnje naravi ne može zadovoljiti to pravilo. (Vidi također donju napomenu 6.2. u svezi s tekstilom.)

Primjer:

Pravilo za gotovu hranu iz tarifnoga broja 1904, koje konkretno isključuje uporabu žitarica i njihovih prerađevina, ne priječi uporabu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.

Međutim, to se ne odnosi na proizvode koji se, premda se ne mogu izraditi od određenoga konkretno navedenoga materijala s popisa, mogu proizvesti od materijala iste naravi u nekoj ranijoj fazi izrade.

Primjer:

U slučaju odjevnoga predmeta iz ex poglavlja 62, izrađenoga od netkana materijala, te ako je za tu klasu proizvoda dopuštena uporaba samo one pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom, čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal normalno bio u fazi koja prethodi pređi, a to je stanje vlakana.

3.6. Kad se u nekom pravilu iz popisa navode dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se može uporabiti, ti se postoci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postoci ne smiju se premašiti u odnosu na konkretni materijal na koji se primjenjuju.

Napomena 4:

4.1. Pojam »prirodna vlakna« rabi se u popisu za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drugačije, na grebenana, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.

4.2. Pojam »prirodna vlakna« uključuje konjsku dlaku iz tarifnoga broja 0503, svilu iz tarifnoga broja 5002 i 5003, te vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tbr. od 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tbr. od 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tbr. od 5301 do 5305.

4.3. Pojmovi »tekstilna pulpa«, »kemijski materijali« i »materijali za izradu papira« u popisu prerada služe za opis materijala koji nisu klasificirani u poglavljima od 50. do 63., a mogu se uporabiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

4.4. Pojam »proizvedena sortirana vlakna« rabi se u popisu za umjetnu kudjelju, vlakna sortirana po duljini i finoći ili otpad iz tbr. od 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kad se za određeni proizvod iz popisa spominje ova napomena, uvjeti iz stupca 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su uporabljeni za izradu toga proizvoda koji zajedno čine 10 % ili manje od ukupne težine svih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidi također donje bilješke 5.3 i 5.4.)

5.2. Međutim, tolerancija iz bilješke 5.1. može se primijeniti samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od dvaju ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Osnovni su tekstilni materijali ovi:

– svila,

– vuna,

– gruba životinjska dlaka,

– fina životinjska dlaka,

– konjska dlaka,

– pamuk,

– materijali za izradu papira i papir,

– lan,

– prirodna konoplja,

– juta i druga tekstilna vlakna od drvenoga lika,

– sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

– kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,

– sintetički filamenti,

– umjetni filamenti,

– vodljivi filamenti,

– sintetička polipropilenska sortirana vlakna,

– sintetička poliesterska sortirana vlakna,

– sintetička poliamidna sortirana vlakna,

– sintetička poliakrilonitrilna sortirana vlakna,

– sintetička poliimidna sortirana vlakna,

– sintetička politetrafluoroetilenska sortirana vlakna,

– sintetička sortirana vlakna od polifenilen sulfida,

– sintetička sortirana vlakna od polivinil klorida,

– druga sintetička sortirana vlakna,

– umjetna sortirana vlakna viskoze,

– druga umjetna sortirana vlakna,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– proizvodi iz tarifnoga broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije,

– drugi proizvodi iz tarifnoga broja 5605.

Primjer:

Pređa iz tarifnoga broja 5205 koja je izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnoga broja 5203 i sintetički sortiranih vlakana iz tarifnog broja 5506 miješana je pređa. Stoga se sintetička sortirana vlakna koja ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe) mogu uporabiti uz uvjet da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto težine pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnoga broja 5112 koja je izrađena od vunene pređe iz tarifnoga broja 5107 i sintetičkih sortiranih vlakana iz tarifnoga broja 5509 mješovita je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe), ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana bez grebenanja ili češljanja ili druge pripreme za predenje) ili njihova kombinacija, može uporabiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto ukupne težine tkanine.

Primjer:

Čupava tekstilna tkanina iz tarifnoga broja 5802 koja je izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnoga broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina koja je izrađena od pređe razvrstane pod dva različita tarifna broja, ili ako su uporabljene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:

Ako je odnosna čupava tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnoga broja 5407, onda su uporabljene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je čupava tekstilna tkanina prema tomu miješani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji uključuju »poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu«, tolerancija za tu pređu iznosi 20 posto.

5.4. U slučaju proizvoda koji uključuju »traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije«, tolerancija za tu traku iznosi 30 posto.

Napomena 6:

6.1. Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijal, uz izuzeće podstava i međupodstava, koji ne zadovoljava pravilo iz stupca 3. popisa za izrađeni proizvod, može se uporabiti pod uvjetom da je razvrstan pod drugi tarifni broj nego proizvod te da njegova vrijednost ne prijeđe 8 % cijene fco tvornica proizvoda.

6.2. Ne dirajući u napomenu 6.3., materijal koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. može se slobodno uporabiti u izradi tekstilnih proizvoda, sadržavao on tekstil ili ne sadržavao.

Primjer:

Ako pravilo iz popisa propisuje da se za određeni tekstilni artikl (poput hlača) mora uporabiti pređa, to ne priječi uporabu metalnih artikala poput dugmadi, jer dugmad nije razvrstana u poglavljima 50. do 63. Iz istoga se razloga ne priječi ni uporaba patentnih zatvarača premda patentni zatvarači normalno sadrže tekstil.

6.3. Gdje god vrijedi pravilo o postotku, vrijednost materijala koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. mora se uzeti u obzir pri izračunavanju vrijednosti uključenih materijala.

Napomena 7:

7.1. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 »specifični postupci« su sljedeći:

(a) vakuumska destilacija;

(c) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

(c) krekovanje;

(c) popravljanje;

(d) ekstrakcija selektivnim otapalima;

(e) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(f) polimerizacija;

(g) alkilacija;

(h) izomerizacija.

7.2. Za potrebe tarifnih brojeva 2710, 2711 i 2712 »specifični postupci« su sljedeći:

(a) vakuumska destilacija;

(b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

(c) krekovanje;

(d) popravljanje;

(e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkilacija;

(i) izomerizacija;

(j) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85 % sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda);

(k) samo u odnosu na proizvode iz tarfinog broja 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja;

(l) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250°C uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, kad vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tarifnog broja ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom;

(m) samo u odnosu na loživa ulja iz tarifnog broja ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30 % tih proizvoda – po obujmu, uključujući i gubitke – destilira na 300°C pomoću metode ASTM D 86;

(n) samo u pogledu drugih teških ulja osim plinskih i loživih ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman pomoću visokofrekventnoga jedva vidljivoga električnoga pražnjenja bez iskrenja.

(o) samo u pogledu sirovih proizvoda iz tarifnog broja 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od mrkog ugljena i lignita ili voska od treseta koji po masi sadrže manje od 0,75 posto ulja), uklanjanje ulja frakcijskom kristalizacijom.

7.3 Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

 

DODATAK II

POPIS PRERADA ILI OBRADA ŠTO IH JE POTREBNO OBAVITI NA MATERIJALIMA BEZ
PODRIJETLA KAKO BI DOBIVENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti obuhvaćeni Ugovorom. Iz tog razloga neophodno je konzultirati ostale dijelove Ugovora.

 

HS Opis proizvoda Prerada ili obrada, obavljena na materijalima bez podrijetla,
tarifni broj kojom se stiče status proizvoda s podrijetlom

(1) (2) (3) ili (4)

 

Poglavlje 1 Žive životinje Sve životinje iz poglavlja 1 bit će
dobivene u cijelosti

Poglavlje 2 Meso i jestivi klaonični proizvodi Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
materijali iz poglavlja 1 i 2 dobiveni u
cijelosti

Poglavlje 3 Ribe i ljuskavci, mekušci i ostali Proizvodnja u kojoj su svi upotrije-
vodeni beskralježnjaci bljeni materijali iz poglavlja 3 dobiveni
u cijelosti

ex Mlijeko i drugi mliječni proizvodi; Proizvodnja u kojoj su svi upotrije-
Poglavlje 4 jaja peradi i ptičja jaja; prirodni med; bljeni materijali iz poglavlja 4
jestivi proizvodi životinj. podrijetla; dobiveni u cijelosti
što nisu spomenuti niti uključeni na
drugom mjestu; osim:

0403 Mlaćenica, kiselo mlijeko, kiselo Proizvodnja u kojoj:
vrhnje, jogurt, kefir i ostalo ferment. – su upotrijebljeni materijali iz
ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, poglavlja 4 dobiveni u cijelosti,
koncentrirani ili nekoncentrirani s – je sav upotrijebljeni sok od voća
dodanim ili bez dodanog šećera ili (osim od ananasa, limuna i limeta
drugih sladila, aromatizirani ili s ili grejpa) iz tarifnog broja 2009
dodanim voćem, orašastim plodov. s podrijetlomi, i
ili kakaom – vrijednost svih upotrijebljenih mate-
rijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% cijene proizvoda fco tvornica.

ex Proizvodi životinjskog podrijetla, što Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
poglavlje 5 nisu spomenuti niti uključeni na materijali iz poglavlja 5 dobiveni u
drugom mjestu, osim: cijelosti

ex 0502 Čekinje i dlake domaće ili divlje Čišćenje, dezinfekcija, svrstavanje i
svinje, prerađene ispravljanje čekinja i dlaka

Poglavlje 6 Živo drveće i druge biljke; lukovice, Proizvodnja u kojoj
korijenje i slično; rezano cvijeće i – su svi upotrijebljeni materijali iz
ukrasno lišće poglavlja 6 dobiveni u cijelosti, i
– vrijednost upotrijebljenih materijala
ne premašuje 50% u cijene proizvoda
fco tvornica

Poglavlje 7 Jestivo povrće, neko korijenje i gomolji Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
materijali iz poglavlja 7 dobiveni u
cijelosti

Poglavlje 8 Jestivo voće i orašasti plodovi; Proizvodnja u kojoj:
kore agruma, dinja i lubenica – je svo upotrijebljeno voće i oraščasto
voće dobiveno u cijelosti, i
– vrijednost svih upotrijebljenih mate-
rijala iz poglavlja 17. ne premašuje
30% u cijeni proizvoda fco tvornica.

ex Kava, čaj, mate-čaj i začini, osim: Proizvodnja u kojoj su svi materijali
Poglavlje 9 upotrijebljeni iz poglavlja 9 dobiveni
u cijelosti

0901 Kava, pržena ili nepržena s kofeinom ili Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
bez kofeina; kavine ljuske i opne, nado- tarifnog broja
mjesci kave što sadrže kavu u bilo
kojem omjeru

0902 Čaj, aromatizirani ili nearomatizirani Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja

ex 0910 Mješavine začina Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja

Poglavlje 10 Žitarice Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
materijali iz poglavlja 10 dobiveni u
cijelosti

ex Proizvodi mlinske industrije slad, škrob, Proizvodnja u kojoj je svo upotrijebljeno
poglavlje 11 inulin; pšenični gluten; osim: povrće, žitarice, korijeni i gomolji iz
tarifnog broja 0714 dobiveno u cijelosti

ex 1106 Brašno i krupica od osušenoga mahu- Sušenje i mljevenje mahunastog povrća
nastoga povrća iz 0713, ljuštena iz tar. br. 0708

Poglavlje 12 Uljano sjemenje i plodovi: razno zrnje, Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
sjemenje i plodovi; industrijsko i ljeko- materijali iz poglavlja 12 dobiveni
vito bilje; slama i stočna hrana u cijelosti

1301 Šelak; prirodne gume, smole, gume-smo- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
le i oleo smole (na primjer balzami) trijebljenih materijala iz tarifnog broja
1301 ne premašuje 50% u cijeni
proizvoda fco tvornica

1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari,
pektinati i pektati; agar-agar i ostale
sluzi i zgušnjivači, dobiveni od biljnih
proizvoda, čak i modificirani

– Sluzi i zgušnjivači dobiveni od Proizvodnja iz nemodificiranih sluzi i
biljnih proizvoda, modificirani zgušćivača

– Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijeb-
ljenih materijala ne premašuje 50% u
cijeni proizvoda fco tvornica

Poglavlje 14 Biljni materijali za pletarstvo; biljni Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
proizvodi što nisu spomenuti niti materijali iz poglavlja 14 dobiveni u
uključeni na drugom mjestu cijelosti

ex Masti i ulja životinjskog ili biljnog pod- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
Poglavlje 15 rijetla te proizvodi njihove razgradnje; tarifnog broja osim tarifnog broja
prerađene jestive masti; životinjski ili proizvoda
biljni voskovi, osim:

1501 Svinjska mast (uključujući salo) i mast
peradi, osim iz tarifnog broja 0209 ili
1503

– Mast iz kostiju ili otpadaka Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja, osim materijala iz tarifnih
brojeva 0203, 0206 ili 0207 ili kostiju
iz 0506

– Ostalo Proizvodnja od mesa ili od jestivih
otpadaka svinjećega podrijetla iz tarifnog
broja 0203 ili 0206, ili jestivih otpadaka
peradi iz tarifnog broja 0207

1502 Masti od goveda, ovaca ili koza, osim
iz tarifnog broja 1503

– Mast iz kostiju ili otpadaka Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja, osim materijala iz tarfinih
brojeva 0201,0202 ili 0204 ili 0206 ili
kostiju iz tarifnog broja 0506

– Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
materijali iz poglavlja 2 dobiveni u
cijelosti

1504 Masti i ulja i njihove frakcije, od riba
ili morskih sisavaca, rafinirani ili nera-
finirani, ali kemijski nemodificirani

– Krute frakcije Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja, uključujući ostale
materijale iz tarifnog broja 1504

– Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
materijali iz poglavlja 2 i 3 dobiveni u
cijelosti

ex 1505 Rafinirani lanolin Proizvodnja od sirove masti od vune iz
tarifnog broja 1505

1506 Ostale životinjske masti i ulja i njihove
frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali
kemijski nemodificirani

– Krute frakcije Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja, uključujući ostale
materijale iz tarfinog broja 1506

– Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
materijali iz poglavlja 2 dobiveni u
cijelosti

1507 do Biljna ulja i njihove frakcije

1515 – Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
ulje, ulje od kokosova oraha (kopre), tarifnog broja osim tarifnog broja
ulje od palminih koštica, »babasu« proizvoda
ulje, tungovo ulje, oiticica ulje, mirtin
vosak i japanski vosak, frakcije jojoba
ulja i ulja za tehničke ili industrijske
svrhe, osim za proizvodnju prehram-
benih proizvoda za ljude

– Krute frakcije osim onih od ulja Proizvodnja iz drugih materijala iz
jojobe tarifnih brojeva 1507 do 1515

– Ostalo Proizvodnja u kojoj su sve upotrijebljene
biljne tvari dobivene u cijelosti

1516 Masti ili ulja životinjskog ili biljnog Proizvodnja u kojoj:
podrijetla i njihove frakcije, djelomično –su svi upotrijebljeni materijali iz
ili potpuno hidrogenirani, interesterifici- poglavlja 2 dobiveni u cijelosti, i
rani, re-esterificirani ili elaidinizirani, – sve upotrijebljene biljne tvari su
rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni: dobivene u cijelosti.
Međutim, materijali iz tarifnih brojeva
1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti
upotrijebljeni

1517 Margarin; jestive mješavine ili pripravci Proizvodnja u kojoj:
masti ili ulja životinjskog ili biljnog – su svi upotrijebljeni materijali iz
podrijetla ili od frakcija različitih masti poglavlja 2 i 4 dobiveni u cijelosti, i
ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih – sve upotrijebljene biljne tvari su do-
masti ili ulja ili njihovih frakcija iz bivene u cijelosti. Međutim, materijali
tarifnog broja 1516 Međutim, materijali iz tarifnih brojeva
1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti
upotrijebljeni

Poglavlje 16 Prerađevine od mesa, riba, ljuskavaca, Proizvodnja:
mekušaca ili drugih vodenih beskraljež- –Od životinja iz poglavlja 1, i/ili
njaka – Svi upotrijebljeni materijali iz poglav-
lja 3 biti će dobiveni u cijelosti

ex Šećer i proizvodi od šećera, osim: Proizvodnja iz materijala bilo kojeg tarif-
Poglavlje 17 nog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 1701 Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
kemijski čista saharoza, u krutom stanju, trijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne
s dodanim aromama ili tvarima za premašuje 30% cijene proizvoda fco
bojenje tvornica

1702 Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu
laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u
krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih
aroma ili tvari za bojenje; umjetni med,
miješan ili ne s prirodnim medom;
karamel

– Kemijski čista maltoza i fruktoza Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja uključujući druge
materijale iz 1702

– Ostali šećeri u krutom stanju, s doda- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
nim aromama ili tvarima za bojenje trijebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne
premašuje 30% cijene proizvoda fco
tvornica

– Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
materijali s podrijetlom

ex 1703 Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafini- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
ranju šećera, s dodanim aromama ili trijebljenih materijala iz Poglavlja 17
tvarima za bojenje ne premašuje 30% cijene proizvoda
fco tvornica

1704 Proizvodi od šećera (uključujući bijelu Proizvodnja:
čokoladu), bez kakaa – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Poglavlje 18 Kakao i proizvodi od kakaa Proizvodnja:
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

1901 Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od
brašna, prekrupe, krupice, škroba ili slad-
nog ekstrakta, što ne sadrže kakao ili što
sadrže manje od 40 % masenog udjela
kakaa, računano na potpuno odmašćenu
osnovu, što nisu spomenuti niti uključeni
na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi
od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404
što ne sadrže kakao ili što sadrže manje
od 5 % masenog udjela kakaa, računato
na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu
spomenuti niti uključeni na drugom
mjestu;

– Sladni ekstrakt Prerada žitarica iz poglavlja 10

– Ostalo Proizvodnja:
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost upotrijebljenih ma-
terijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% cijene proizvoda fco tvornica

1902 Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili pu-
njena (mesom ili drugim tvarima) ili
drukčije pripremljena, kao što su špageti,
makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli,
kaneloni; kuskus pripremljeni ili
nepripremljeni

– Koji sadrže 20% ili manje mesa, Proizvodnja u kojoj su upotrijebljene
mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca žitarice i njihovi derivati (osim tvrdoga
ili mekušaca žita i njihovih derivata), dobiveni u
cijelosti

– Koji sadrže više od 20% mesa, mes- Proizvodnja u kojoj:
nih proizvoda, ribe, ljuskavaca ili – su sve žitarice i njihovi derivati
mekušaca (osim tvrdoga žita i njihovih deri-
vata) dobiveni u cijelosti, i
– svi upotrijebljeni materijali iz pog-
lavlja 2 i 3 su dobiveni u cijelosti

1903 Tapioka i nadomjesci tapioke priprem- Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
ljeni od škroba, u obliku pahuljica, tarifnog broja osim od krumpirova
zrnaca, kuglica ili u sličnim oblicima škroba iz tarifnog broja 1108

1904 Prehrambeni proizvodi dobiveni bubre- Proizvodnja:
njem ili prženjem žitarica ili proizvoda – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); broja osim iz tarifnog broja 1806;
žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u – u kojoj su sve upotrijebljene žitarice i
pahuljicama ili drukčije pripremljene brašno (osim pšenice durum i njenih
(osim brašna, prekrupe i krupice ) pret- derivata i kukuruza Zea indurata)
hodno kuhane ili drukčije pripremljene, dobivene u cijelosti, i
što nisu spomenute niti uključene na – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
drugom mjestu: materijala iz poglavlja 17 ne premašu-
je 30% cijene proizvoda fco tvornica

1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali Proizvodnja iz materijala iz svih tarifnih
pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa brojeva osim onih iz poglavlja 11
ili bez kakaa; hostije, prazne kapsule za
farmaceutske proizvode, oblate, rižin
papir i slični proizvodi

ex Proizvodi od povrća, voća, orašastih Proizvodnja u kojoj je sve voće, orašasti
Poglavlje 20 plodova ili ostalih dijelova biljaka, osim: plodovi i povrće dobiveno u cijelosti

ex 2001 Yam, slatki krumpir i slični jestivi dije- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
lovi biljaka s masenim udjelom 5% ili tarifnog broja osim tarifnog broja
više škroba, pripremljeni ili konzervirani proizvoda
u octu ili octenoj kiselini

ex 2004 i Krumpir u obliku brašna, krupice ili pa- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
ex2005 huljica, pripremljeni ili konzervirani na tarifnog broja osim tarifnog broja
drugi način osim u octu ili octenoj proizvoda
kiselini

2006 Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijeb-
voća i ostali dijelovi biljaka, konzervi- ljenih materijala iz poglavlja 17 ne pre-
rani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili mašuje 30% cijene proizvoda fco
kandirani) tvornica

2007 Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i Proizvodnja:
paste od voća ili od orašastih plodova –iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez broja osim tarifnog broja proizvoda, i
dodanog šećera ili drugih sladila – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 2008 – Orašasti plodovi, bez dodatka šećera Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
ili alkohola trijebljenih orašastih plodova i uljnatog
sjemenja s podrijetlom iz tarfinih brojeva
0801, 0802 i 1202 do 1207 premašuje
60% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– Maslac od kikirikija, mješavine na Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
bazi žitarica; palmina jezgra; kukuruz tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

– Ostalo osim voća i orašastih plodova, Proizvodnja:
ukuhano drukčije nego na pari ili – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
vodi, bez dodatka šećera, zamrznuto broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 17 ne premašu-
je 30% cijene proizvoda fco tvornica

 2009 Voćni sokovi (uključujući mošt od Proizvodnja u kojoj:
grožđa) i sokovi od povrća nefermenti- –iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
rani i bez dodanog alkohola, s dodanim broja osim tarifnog broja proizvoda, i
ili bez dodanog šećera ili drugih sladila; –u kojoj vrijednost upotrijebljenih ma-
terijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% cijene proizvoda fco tvornica

ex Razni prehrambeni proizvodi osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 21 tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, Proizvodnja:
čaja, mate-čaja i pripravci na osnovi – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili broja osim tarifnog broja proizvoda, i
mate-čaja; pržena cikorija i ostali prženi –u kojoj je sva upotrijebljena cikorija
nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i dobivena u cijelosti
koncentrati tih proizvoda

2103 Umaci i pripravci za umake; miješani
začini i miješana začinska sredstva;
brašno i krupica od gorušice i pri-
premljena gorušica (senf)

– Pripravci za umake i pripremljeni Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
umaci, miješani začini i miješana tarifnog broja osim tarifnog broja proiz-
začinska sredstva voda. Međutim, može se upotrijebiti
brašno od gorušice ili pripremljenu
gorušicu

– Brašno i krupica od gorušice i Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
pripremljena gorušica tarifnog broja

ex 2104 Juhe, uključujući i mesne i pripravci Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
za njih tarifnog broja, osim od prerađena ili
konzerviranog povrća iz 2002 do 2005

2106 Prehrambeni proizvodi što nisu spome- Proizvodnja:
nuti niti uključeni na drugom mjestu: – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost upotrijebljenih ma-
terijala iz poglavlja 17 ne premašuje
30% cijene proizvoda fco tvornica

ex Pića, alkoholi i ocat, osim: Proizvodnja:
Poglavlje 22 – proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda, i
– u kojoj je svo upotrijebljeno grožđe i
bilo koji materijal dobiven iz grožđa
dobiveno u cijelosti

 2202 Vode, uključujući mineralne vode i ga- Proizvodnja:
zirane vode, s dodanim šećerom ili dru- –iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
gim sladilima ili aromama i ostala bez- broja, osim tarifnog broja proizvoda,
alkoholna pića, osim sokova voća ili – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
povrća iz tarifnog broja 2009 materijala iz poglavlja 17 ne premašu-
je 30% cijene proizvoda fco tvornica, i
– u kojoj su svi upotrijebljeni voćni
sokovi (osim od ananasa, limete
te grejpa) s podrijetlom

2207 Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim Proizvodnja:
udjelom alkohola 80 vol. % ili većim; – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturi- broja, osim tarifnih brojeva 2207 ili
rani, s bilo kolikim sadržajem alkohola 2208, i
– u kojoj je sve grožđe ili upotrijebljene
prerađevine od grožđa dobiveno u
cijelosti ili, ako su svi drugi upotri-
jebljeni materijali već s podrijetlom,
arak može biti upotrijebljen do 5%
ukupnog volumena

2208 Nedenaturirani etilni alkohol, s volumnim Proizvodnja:
udjelom alkohola manjim od 80 vol. %; –od materijala iz bilo kojeg tarifnog
rakije, likeri i ostala alkoholna pića broja osim tarifnih brojeva 2207 ili
2208, i
– u kojoj je sve grožđe ili upotrijebljene
prerađevine od grožđa dobiveno u cije-
losti ili, ako su svi drugi upotrijeblje-
ni materijali već s podrijetlom, arrack
(rakija od riže ili palminog vina) može
biti upotrijebljen do 5% ukupnog
volumena

ex Ostaci i otpaci od prehrambene industri- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
Poglavlje 23 je; pripremljena životinjska hrana, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 2301 Brašno, krupica, pelete od ribe ili od Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih materijali iz poglavlja 2 i 3 dobiveni u
beskralježnjaka, nepogodni za ljudsku cijelosti
uporabu

ex 2303 Ostaci od proizvodnje škroba od kuku- Proizvodnja u kojoj su upotrijebljeni
ruza (osim koncentriranih tekućina za kukuruz dobiven u cijelosti
namakanje), s masenim udjelom bjelan-
čevina, računano na suhi proizvod,
većim od 40 %

ex 2306 Uljane pogače i drugi ostaci dobiveni Proizvodnja u kojoj su upotrijebljene
pri ekstrakciji maslinovog ulja, s mase- masline dobivene u cijelosti
nim udjelom većim od 3 % maslinovog
ulja

2309 Pripravci što ih se rabi za prehranu Proizvodnja u kojoj:
životinja – su upotrijebljene žitarice, šećer ili me-
lasa, meso ili mlijeko s podrijetlom; i
– svi materijali iz poglavlja 3 su
dobiveni u cijelosti

ex Duhan i prerađeni nadomjesci duhana, Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
Poglavlje 24 osim za; materijali iz poglavlja 24 dobiveni u
cijelosti

2402 Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana Proizvodnja u kojoj je najmanje 70%
ili nadomjestaka duhana težine upotrijebljena neprerađenog duhana
ili otpadaka duhana iz tarifnog broja
2401 s podrijetlom

ex 2403 Duhan za pušenje Proizvodnja u kojoj je najmanje 70%
težine upotrebljena neprerađenog duhana
ili otpadaka duhana iz tarifnog broja
2401 s podrijetlom

ex Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg ta-
Poglavlje 25 vapno i cement, osim: rifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 2504 Grafit prirodni, kristalasti, obogaćen Obogaćenje sadržaja ugljikom, pročišća-
ugljikohidratima, pročišćen i u prahu vanje i mljevenje gruba kristalastoga
grafita

ex 2515 Mramor, grubo oblikovan piljenjem ili Obrada mramora debljine veće od 25
drukčije, u blokovima ili pločama u centimetara, piljenjem ili drukčije (i
pravokutnim oblicima (uključujući ako je već ispiljen,
četverokutne) do 25 centimetara debljine

ex 2516 Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo Obrada kamena debljine veće od 25
kamenje za spomenike i građevine, jed- centimetara, piljenjem ili drukčije (i
nostavno obrađeno piljenjem ili na drugi ako je već ispiljen,
način, u blokovima ili pločama u pravo-
kutnim oblicima (uključujući četvero-
kutne), do 25 centimetara debljine

ex 2518 Pečeni dolomit Pečenje nepečena dolomita

ex 2519 Drobljeni prirodni magnezijev karbonat Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
(magnezit) u hermetički zatvorenim tarifnog broja osim tarifnog broja
kontejnerima i magnezijev oksid, čisti proizvoda. Međutim, dopuštena je upo-
ili nečisti, osim topljena magnezijeva treba prirodna magnezijeva karbonata
oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) (magnezita)
magnezijeva oksida

ex 2520 Sadra, posebno obrađena za zubarstvo Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni ma-
terijali ne premašuju 50% u vrijednosti
proizvoda fco tvornica

ex 2524 Prirodno azbestno vlakno Proizvodnja od minerala azbesta
(koncentrirani azbest)

ex 2525 Tinjac u prahu Mljevenje tinjca ili otpadaka od tinjca

ex 2530 Zemljane boje, pečene ili u prahu Mljevenje ili pečenje zemljanih boja

Poglavlje 26 Rudače, troske i pepeli Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex Mineralna goriva, mineralna ulja i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
Poglavlje 27 proizvodi njihove destilacije; bitumenske tarifnog broja osim tarifnog broja
tvari; mineralni voskovi, osim: proizvoda

ex 2707 Ulja u kojima je masa aromatskih sasto- Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
jaka veća od mase nearomatskih specifičnih procesa(1)
sastojaka, slična mineralnim uljima dobi- ili
venim destilacijom ugljenih katrana na Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni
visokim temperaturama, gdje je destili- materijali moraju biti razvrstani unutar
rano više od 65% njihova opsega na tarifnog broja različitog od broja proiz-
temperaturi do 250 stupnjeva C (uklju- voda. Međutim, materijali iz istog ta-
čujući mješavinu esencije nafte i ben- rifnog broja kao i proizvod mogu se
zola), a namijenjeni su za pogonsko koristiti pod uvjetom da njihova ukup-
ili toplinsko gorivo na vrijednost ne premaši 50% vrijednosti
cijene proizvoda fco tvornica

ex 2709 Kruta ulja dobivena iz bitumenskih Destruktivna destilacija bitumentskih
minerala materijala

2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumen- Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
skih minerala, osim sirovih; proizvodi specifičnih procesa(2)
nespomenuti niti uključeni na drugom ili
mjestu, što sadrže 70% ili više masenog Druge radnje u kojima su svi upotrijeb-
udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih ljeni materijali razvrstani unutar tarifnog
od bitumenskih minerala, koji čine broja različitog od broja proizvoda. Me-
osnovne sastojke tih proizvoda, đutim, materijali iz istog tarifnog broja
otpadna ulja kao i proizvod mogu se koristiti pod
uvjetom da njihova ukupna vrijednost
ne premašuje 50% vrijednosti cijene
proizvoda fco tvornica

2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
ugljikovodici specifičnih procesa(3)
ili
Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni
materijali moraju biti razvrstani unutar
tarifnog broja različitog od broja proiz-
voda. Međutim, materijali iz istog tarif-
nog broja kao i proizvod mogu se
koristiti pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti
cijene proizvoda fco tvornica

 2712 Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, specifičnih procesa(4)
vosak od mrkog ugljena, vosak od tre- ili
seta, drugi mineralni voskovi i slični Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni
proizvodi dobiveni sintezom ili drugim materijali moraju biti razvrstani unutar
postupcima, obojeni ili ne tarifnog broja različitog od broja proiz-
voda. Međutim, materijali iz istog tarif-
nog broja kao i proizvod mogu se
koristiti pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti
cijene proizvoda fco tvornica

 2713 Naftni koks, naftni bitumen i drugi Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
ostaci od nafte ili ulja od bitumenskih specifičnih procesa(5)
minerala ili
Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni
materijali moraju biti razvrstani unutar
tarifnog broja različitog od broja proiz-
voda. Međutim, materijali iz istog tarif-
nog broja kao i proizvod mogu se
koristiti pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti
cijene proizvoda fco tvornica

 2714 Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
ili uljni škriljevci i katranski pijesak; specifičnih procesa(6)
asfaltiti i asfaltne stijene ili
Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni
materijali moraju biti razvrstani unutar
tarifnog broja različitog od broja proiz-
voda. Međutim, materijali iz istog tarif-
nog broja kao i proizvod mogu se
koristiti pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti
cijene proizvoda fco tvornica

2715 Bitumenske mješavine na osnovi pri- Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
rodnog asfalta, prirodnog bitumena, specifičnih procesa(7)
naftnog bitumena, mineralnog katrana ili
ili mineralne katranske smole (npr. Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni
bitumenski kit, »cutback«) materijali moraju biti razvrstani unutar
tarifnog broja različitog od broja proiz-
voda. Međutim, materijali iz istog tarif-
nog broja kao i proizvod mogu se
koristiti pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti
cijene proizvoda fco tvornica

ex Anorganski kemijski proizvodi; organ- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
Poglavlje 28 ski i anorganski spojevi plemenitih ko- tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne prema-
vina, kovina rijetkih zemlji, radioaktiv- proizvoda. Međutim, mogu se koristiti šuje 40% vrijednosti proizvoda
nih elemenata i izotopa, osim: materijali iz istog tarifnog broja pod fco-tvornica
uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne
premašuje 20% cijene proizvoda fco
tvornica

ex 2805 »Mischmetall« Proizvodnja elektrolitičkim i termalnim
tretmanom u kojem vrijednost svih upo-
trijebljenih materijal ne premašuje 50%
cijene proizvoda fco-tvornica

ex 2811 Sumporov trioksid Proizvodnja iz sumpornog dioksida Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne prema-
šuje 40% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

ex 2833 Aluminijev sulfat Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2840 Natrijevi perborati Proizvodnja iz disodium tetraborata Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
pentahidrat upotrijebljenih materijala ne prema-
šuje 40% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

ex Organski kemijski spojevi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poglavlje 29 pentahidrat tarifnog broja osim tarifnog broja proiz- upotrijebljenih materijala ne prema-
voda. Međutim, materijali iz istog ta- šuje 40% vrijednosti proizvoda
rifnog broja kao i proizvod mogu biti fco tvornica
upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2901 Aciklički ugljikovodici za uporabu kao Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
gorivo za pogon ili grijanje specifičnih procesa (8)
ili
Druge radnje u kojima su svi upotrijeb-
ljeni materijali razvrstani unutar tarifnog
broja različitog od broja proizvoda.
Međutim, materijali iz istog tarifnog
broja kao i proizvod mogu se koristiti
pod uvjetom da njihova ukupna vrijed-
nost ne premaši 50% vrijednosti cijene
proizvoda fco tvornica

ex 2902 Ciklani i cikleni (izuzevši azulen), Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
benzeni, tolueni i ksileni, za uporabu specifičnih procesa(9)
kao gorivo za pogon ili grijanje ili
Druge radnje u kojima svi upotrijeb-
ljeni materijali moraju biti razvrstani unu-
tar tarifnog broja različit. od br. proizvoda.
Međutim, materijali iz istog tarifnog
broja kao i proizvod mogu se koristiti
pod uvjetom da njihova ukupna vrijed-
nost ne premaši 50% cijene proizvoda
fco tvornica

ex 2905 Kovinski alkoholati alkohola iz ovog Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja, te od etanola ili glicerina tarifnog broja, uključujući i ostale ma- upotrijebljenih materijala ne prema-
terijale iz tarifnog broja 2905. Međutim, šuje 40% vrijednosti proizvoda
kovinske alkoholate iz ovog tarifnog fco tvornica
broja može se upotrijebiti pod uvjetom
da njihova ukupna vrijednost ne prema-
šuje 20% cijene proizvoda fco tvornica

2915 Zasićene acikličke mono-karboksilne Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, tarifnog broja. Međutim, vrijednost upotrijebljenih materijala ne prema-
peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, svih upotrijebljenih materijala iz tarif- šuje 40% cijene proizvoda fco
sulfo-, nitro- i nitrozo derivati nih brojeva 2915 i 2916 ne smije pri- tvornica
jeći 20% cijene proizvoda fco tvornica.

ex 2932 – Interni eteri i njihovi halogeni sulfoni- Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
rani, nitrirani ili nitrozni derivati tar. br. Međutim, vrijednost svih upotri- upotrijebljenih materijala ne prema-
jebljenih materijala iz tarifnog broja šuje 40% vrijednosti proizvoda
2909 ne smije prijeći 20% cijene fco tvornica
proizvoda fco tvornica.

– Ciklički acetati i hemi-acetali, te nji- Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
hovi halogeni, sulfonirani, nitrirani tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne prema-
ili nitrozni derivati šuje 40% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

2933 Heterociklički spojevi samo s jednim ili Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
više dušikovih heteroatoma tarifnog broja. Međutim, vrijednosti svih upotrijebljenih materijala ne prema-
upotrijebljenih materijala iz tarifnih bro- šuje 40% vrijednosti proizvoda
jeva 2932 i 2933 ne smije prijeći 20% fco tvornica
cijene proizvoda fco tvornica.

2934 Nukleinske kiseline i njihove soli; Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kemijski određene ili ne; ostali hete- tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prema-
rociklički spojevi upotrijebljenih materijala iz tarifnih bro- šuje 40% vrijednosti proizvoda
jeva 2932, 2933 i 2934 ne smije prijeći fco tvornica
20% cijene proizvoda fco tvornica.

ex 2939 Koncentrati od slamke maka koji po Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
masi sadrže najmanje 50% alkaloida upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

ex Farmaceutski proizvodi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 30 tarifnog broja osim tarifnog broja proiz-
voda. Međutim, materijali iz istog
tarifnog broja kao i proizvod mogu biti
upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

3002 Ljudska krv; životinjska krv priprem-
ljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijag-
nostičku uporabu; antiserumi te ostale
frakcije krvi i modificirani imunološki
proizvodi, dobiveni biotehnološkim pos-
tupcima ili na drugi način; cjepiva,
toksini, kulture mikroorganizama
(osim kvasca) i slični proizvodi:

– Proizvodi koji se sastoje od dvaju ili Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
više sastojaka, pomiješani za terapijsku tarifnog broja uključujući ostale materi-
ili profilaktičnu uporabu ili ne pomi- jale iz tarifnog broja 3002. Međutim,
ješani proizvodi za ove svrhe, paki- materijali istog opisa kao i proizvod
rani u odmjerene doze ili u obliku ili mogu se upotrijebiti pod uvjetom
pakirani za maloprodaju da njihova ukupna vrijednost ne pre-
maši 20% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

– Ostalo:

– – Ljudska krv Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja uključujući ostale materi-
jale iz tarifnog broja 3002. Međutim,
materijali istog opisa kao i proizvod
mogu se upotrijebiti pod uvjetom da
njihova ukupna vrijednost ne premaši
20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– – Životinjska krv pripremljena za Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
terapijsku ili profilaktičnu uporabu tarifnog broja uključujući ostale materi-
jale iz tarifnog broja 3002. Međutim,
materijali istog opisa kao i proizvod
mogu se upotrijebiti pod uvjetom da
njihova ukupna vrijednost ne premaši
20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– – Frakcije krvi osim antiseruma, Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
hemoglobina, globulin od krvi i tarifnog broja uključujući ostale materi-
serum globulina jale iz tarifnog broja. 3002. Međutim,
materijali istog opisa kao i proizvod
mogu se upotrijebiti pod uvjetom da
njihova ukupna vrijednost ne premaši
20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

– – Hemglobin, globulin od krvi i Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
serum-globulin tarifnog broja uključujući ostale materija-
le iz tarifnog broja 3002. Međutim, ma-
terijali istog opisa kao i proizvod mogu
se upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

– – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja uključujući ostale materi-
jale iz tarifnog broja 3002. Međutim, ma-
terijali istog opisa kao i proizvod mogu
se upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

3003 i 3004 Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnog
broja 3002, 3005 ili 3006):

– Dobiveni iz amikacina iz tarifnog Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
broja 2941 tarifnog broja osim tarifnog broja proiz-
voda. Međutim, materijali iz tarifnih bro-
jeva 3003 ili 3004 mogu biti upotrijeb-
ljeni pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premaši 20% vrijednosti
proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja:
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda.
Međutim, materijali iz tarifnih brojeva
3003 i 3004 mogu biti upotrijebljeni
samo pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost zajedno ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 3006 Otpadni farmaceutski proizvodi navedeni Zadržat će se podrijetlo proizvoda pre-
u napomeni 4(k) ovog poglavlja ma njegovom izvornom razvrstavanju

ex Gnojiva, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poglavlje 31 tarifnog broja osim tarifnog broja proiz- upotrijebljenih materijala ne prema-
voda. Međutim, materijali razvrstani unu- šuje 40% vrijednosti proizvoda
tar istog tarifnog broja kao i proizvod fco tvornica
mogu se upotrijebiti pod uvjetom da
njihova ukupna vrijednost ne premaši
20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3105 Mineralna ili kemijska gnojiva što sadrže Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
dva ili tri gnojiva elementa - dušik, – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
fosfor i kalij; ostala gnojiva; proizvodi broja osim tarifnog broja proizvoda. šuje 40% vrijednosti proizvoda
iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u Međutim, materijali iz istog tarifnog fco tvornica
sličnim oblicima ili pakiranjima bruto- broja kao i proizvod mogu biti upo-
-mase ne veće od 10 kg, osim: trijebljeni pod uvjetom da njihova

– Natrij-nitrata vrijednost ne premaši 20% ukupne

– Kalcij-cianomida vrijednosti proizvoda fco tvornica, i

– Kalijeva sulfata – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

– Magnezium kalium sulfata materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

ex Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poglavlje 32 i njihovi derivati ; bojila, pigmenti i tarifnog broja osim tarifnog broja proiz- upotrijebljenih materijala ne prema-
druge tvari za bojenje; pripremljene pre- voda. Međutim, materijali iz istog tarif- šuje 40% vrijednosti proizvoda
mazne boje i lakovi; kitovi i druge mase nog broja kao i proizvod mogu se upo- fco tvornica
za brtvljenje; tiskarske boje i crnila; trijebiti pod uvjetom da njihova ukupna
osim za: vrijednost ne premaši 20% vrijednosti
proizvoda fco tvornica

ex 3201 Tanini i njihove soli, eteri, esteri i Proizvodnja od ekstrakta tanina biljnog Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ostali derivati podrijetla upotrijebljenih materijala ne prema-
šuje 40% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

3205 Lak bojila; pripravci na osnovi lak Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
bojila navedeni u napomeni 3 uz tarifnog broja, osim tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne prema-
ovo poglavlje (10) 3203, 3204 i 3205. Međutim, materijali šuje 40% vrijednosti proizvoda
iz tarifnog broja kao i proizvod 3205 fco tvornica
mogu se upotrijebiti pod uvjetom da nji-
hova ukupna vrijednost ne premaši
20% cijene proizvoda fco tvornica

ex Eterična ulja i rezinoidi; parfumerijski, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poglavlje 33 kozmetički ili toaletni proizvodi; osim: tarifnog broja osim tarifnog broja proiz- upotrijebljenih materijala ne prema-
voda. Međutim, materijali iz istog tarif- šuje 40% vrijednosti proizvoda
nog broja kao i proizvod mogu se upo- fco tvornica
trijebiti pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premaši 20% vrijednosti
proizvoda fco tvornica

 3301 Eterična ulja (bez terpena ili s terpe- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
nima), uključujući takozvane konkrete tarifnog broja, uključujući materijale upotrijebljenih materijala ne prema-
i absolute; rezinoidi; ekstrahirane oleo- različite »grupe« (11) iz ovog tarifnog šuje 40% vrijednosti proizvoda
smole, koncentrati eteričnih ulja u mas- broja. Međutim, materijali iz iste grupe fco tvornica
tima, neeteričnim uljima, voskovima ili kao i proizvod mogu biti korišteni,
slično, dobiveni ekstrakcijom eteričnih pod uvjetom da njihova ukupna vri-
ulja pomoću masti ili maceracijom; jednost ne premaši 20% cijene proiz-
sporedni terpenski proizvodi dobiveni voda fco tvornica
deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni
destilati i vodene otopine eteričnih ulja

ex Sapun, organska površinski aktivna Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poglavlje 34 sredstva, pripravci za pranje, pripravci tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne prema-
za podmazivanje, umjetni voskovi, proizvoda. Međutim, materijali iz istog šuje 40% vrijednosti proizvoda
pripremljeni voskovi, pripravci za po- tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica
liranje i čišćenje, svijeće i slični proiz- upotrijebiti pod uvjetom da njihova
vodi, paste za modeliranje, »zubarski ukupna vrijednost ne premaši 20% vri-
voskovi« te zubarski pripravci na jednosti proizvoda fco tvornica
osnovi sadre, osim:

ex 3403 Pripravci za podmazivanje s masenim Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
udjelom naftnog ulja ili ulja dobivenog specifičnih procesa (12)
od bitumenskih minerala manjim od ili
70% Druge radnje u kojima su svi upotrijeb-
ljeni materijali tarifnog broja različitog
od broja proizvoda. Međutim, materijali
iz istog tarifnog broja kao i proizvod
mogu se upotrijebiti pod uvjetom da nji-
hova ukupna vrijednost ne premašuje
50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3404 Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi:

– Na osnovi parafina, naftnih voskova, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
voskova od bitumenskih minerala, tarifnog broja osim tarifnog broja proiz-
stisnutog parafina ili parafina s voda. Međutim, materijali iz istog tarif-
odstranjenim uljem nog broja kao i proizvod mogu se
upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 50% vri-
jednosti proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja, osim: upotrijebljenih materijala ne prema-

– hidrogenih ulja koja imaju svojstva šuje 40% vrijednosti proizvoda
voskova iz tarifnog broja 1516, fco tvornica

– kemijski neodređene masne kiseline
ili industrijski masni alkoholi koji
imaju svojstva voskova iz tarifnog
broja 3823, i

– materijali iz tarifnog broja 3404
Međutim, ti materijali se mogu upo-
trijebiti pod uvjetom da njhova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex Bjelančevinaste tvari; modificirani Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poglavlje 35 škrobovi; ljepila, enzimi, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja proiz- upotrijebljenih materijala ne prema-
voda. Međutim, materijali iz istog tarif- šuje 40% vrijednosti proizvoda
nog broja kao i proizvod mogu se upo- fco tvornica
trijebiti pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premaši 20% vrijednosti
proizvoda fco tvornica

3505 Dekstrini i drugi modificirani škrobovi
(npr. preželatinirani i esterificirani škro-
bovi); ljepila na osnovi škrobova ili na
osnovi dekstrina ili drugih modificiranih
škrobova:

– Škrobni eteri i esteri Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tar. br., uključujući i ostale materijale upotrijebljenih materijala ne prema-
iz tarifnog broja 3505 šuje 40% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

– Ostali Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tar. br., osim onih iz tar. br. 1108 upotrijebljenih materijala ne prema-
šuje 40% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

ex 3507 Pripremljeni enzimi, što nisu spomenuti Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
niti uključeni na drugom mjestu trijebljenih materijala ne premašuje 50%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

Poglavlje 36 Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibi- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ce; piroforne slitine; zapaljivi pripravci tarifnog broja osim tarifnog broja proiz- upotrijebljenih materijala ne prema-
voda. Međutim, materijali iz istog tarif- šuje 40% vrijednosti proizvoda
nog broja kao i proizvod mogu se upo- fco tvornica
trijebiti pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premaši 20% vrijednosti
proizvoda fco tvornica

ex Proizvodi za fotografsku i kinemato- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poglavlje 37 grafsku uporabu, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja proiz- upotrijebljenih materijala ne prema-
voda. Međutim, materijali iz istog tarif- šuje 40% vrijednosti proizvoda
nog broja kao i proizvod mogu se upo- fco tvornica
trijebiti pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premaši 20% vrijednosti
proizvoda fco tvornica

3701 Fotografske ploče i ravni filmovi,
osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od
bilo kojeg materijala osim od papira,
kartona ili tekstila; ravni filmovi za
trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na
svjetlost, neosvijetljeni, u kasetama ili
bez kaseta

– Film za trenutnu (brzu) kolor Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
fotografiju, u kasetama tarifnog broja osim tarifnih brojeva 3701 upotrijebljenih materijala ne prema-
i 3702. Međutim, materijali iz tarifnog šuje 40% vrijednosti proizvoda
broja 3702 mogu se upotrijebiti pod fco tvornica
uvjetom da njihova ukupna vrijednost
ne premaši 30% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

– Ostali Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja osim tarifnih brojeva 3701 upotrijebljenih materijala ne prema-
i 3702. Međutim, materijali iz tarifnog šuje 40% vrijednosti proizvoda
broja 3702 mogu se upotrijebiti pod fco tvornica
uvjetom da njihova ukupna vrijednost
ne premaši 20% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

3702 Fotografski filmovi u svicima, osjet- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo tarifnog broja osim tarifnih brojeva 3701 upotrijebljenih materijala ne prema-
kojeg materijala osim od papira, kartona i 3702. šuje 40% vrijednosti proizvoda
ili tekstila; filmovi u svicima za trenutne fco tvornica
(brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost,
neosvijetljeni

3704 Fotografske ploče, filmovi, papir, karton Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
i tekstil, osvijetljeni ali nerazvijeni tarifnog broja osim tarifnih brojeva 3701 upotrijebljenih materijala ne prema-
3704 šuje 40% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

ex Razni proizvodi kemijske industrije, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poglavlje 38 osim: tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne prema-
proizvoda. Međutim, materijali iz istog šuje 40% vrijednosti proizvoda
tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica
upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3801 – Koloidni grafit u uljnoj suspenziji i Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijeb-
polukoloidni grafit; ugljikova pasta ljenih materijala ne smije prijeći 50%
za elektrode vrijednosti proizvoda fco tvornica

– Grafit u obliku paste, gdje mješavina Proizvodnja u kojoj vrijednost materijala Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
grafita i mineralnih ulja sudjeluje u iz tarifnog broja 3403 ne smije premaši- upotrijebljenih materijala ne prema-
više od 30% mase ti 20% cijene proizvoda fco tvornica šuje 40% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

ex 3803 Rafinirano tal-ulje Rafiniranje sirovog tal-ulja Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne prema-
šuje 40% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

ex 3805 Alkohol sulfatnog terpentina, prečišćeni Pročišćavanje destilacijom ili rafinira- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
njem sirova alkohola od sulfatnog upotrijebljenih materijala ne prema-
terpentina šuje 40% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

ex 3806 Smolni esteri Proizvodnja od smolnih kiselina Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne prema-
šuje 40% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

ex 3807 Drvni katran (smola drvnog katrana) Destilacija drvnoga katrana Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne prema-
šuje 40% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbi- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
cidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za upotrijebljenih materijala ne premašu-
reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i je 50% cijene proizvoda fco
slični proizvodi, pripremljeni u oblike tvornica
ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili
kao pripravci ili proizvodi ( npr. posum-
porene vrpce, stijenjevi, svijeće i papiri
za ubijanje muha)

3809 Sredstva za doradu, nosači bojila, sred- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
stva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje upotrijebljenih materijala ne premašu-
bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. je 50% cijene proizvoda fco
sredstva za apreturu i nagrizanje), što se tvornica
rabe u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i
sličnim industrijama, što nisu spomenu-
ti niti uključeni na drugom mjestu

3810 Pripravci za luženje (dekapiranje) kovin- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
skih površina; talitelji i drugi pomoćni upotrijebljenih materijala ne premašu-
pripravci za lemljenje i zavarivanje; prah je 50% cijene proizvoda fco
i paste za lemljenje i zavarivanje što se tvornica
sastoje od kovina i drugih materijala;
pripravci što se rabe kao jezgre ili oblo-
ge za elektrode ili šipke za zavarivanje:

3811 Pripravci protiv detonacije, pripravci za
sprječavanje oksidacije, za sprječavanje
taloženja smole, poboljšivači viskoznosti,
pripravci za sprječavanje korozije i drugi
pripremljeni aditivi za mineralna ulja
(uključujući benzin) ili za druge tekućine
što se rabe za jednake namjene kao
mineralna ulja:

– Pripremljeni aditivi za ulja za podma- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
zivanje što sadrže naftna ulja ili ulja upotrijebljenih materijala iz tarifnog
od bitumenskih minerala broja 3811 ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

– Ostali Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

3812 Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
složeni omekšivači (plastifikatori) za upotrijebljenih materijala ne premašuje
gumu i plastične mase, što nisu spome- 50% cijene proizvoda fco tvornica
nuti niti uključeni na drugom mjestu;
pripravci za sprječavanje oksidacije i
drugi složeni stabilizatori za gumu i
plastične mase:

3813 Pripravci i punjenja za aparate za ga- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
šenje požara; napunjene granate za upotrijebljenih materijala ne premašuje
gašenje požara 50% cijene proizvoda fco tvornica

3814 Složena organska otapala i razrjeđivači Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
što nisu spomenuti niti uključeni na upotrijebljenih materijala ne premašuje
drugom mjestu; pripremljena sredstva 50% cijene proizvoda fco tvornica
za skidanje premazanih boja ili lakova

3818 Kemijski elementi dopirani za uporabu u Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
elektrotehnici, u obliku diskova, pločica upotrijebljenih materijala ne premašuje
ili sličnih oblika; kemijski spojevi 50% cijene proizvoda fco tvornica
dopirani za uporabu u elektrotehnici

3819 Tekućine za hidraulične kočnice i ostale Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
pripremljene tekućine za hidraulični pri- upotrijebljenih materijala ne premašuje
jenos, što ne sadrže ili sadrže manje od 50% cijene proizvoda fco tvornica
70% masenog udjela naftnog ulja, ili
ulja dobivenih od bitumenskih minerala

3820 Pripravci protiv smrzavanja i priprem- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ljene tekućine za odleđivanje upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

3822 Dijagnostički ili laboratorijski reagensi Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili upotrijebljenih materijala ne premašuje
laboratorijski reagensi na podlozi ili ne, 50% cijene proizvoda fco tvornica
osim onih iz tarifnih brojeva 3002 ili
3006; referentni materijali s certifikatom

3823 Industrijske monokarbonske masne
kiseline; kisela ulja od rafinacije,
industrijski masni alkoholi

– Industrijske monokarbonske masne Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
kiseline; kisela ulja od rafinacije. tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

– Industrijski masni alkoholi Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja uključujući druge
materijale iz tarifnog broja 3823

3824 Pripremljena vezivna sredstva za lje-
vaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre;
kemijski proizvodi i pripravci kemijske i
srodnih industrija (uključujući i one što
se sastoje od smjese prirodnih proiz-
voda), što nisu spomenuti niti uključeni
na drugom mjestu;

– Slijedeće iz ovog tarifnog broja: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

– – Pripremljena vezivna sredstva za lje- tarifnog broja osim tarifnog broja proiz- upotrijebljenih materijala ne prema-
vaoničke kalupe ili ljevaoničke jez- voda. Međutim, materijali iz istog tarif- šuje 40% cijene proizvoda
gre od prirodnih smolnih proizvoda nog broja kao i proizvod mogu se upo- fco tvornica

– – Naftenske kiseline, njihove soli trijebiti pod uvjetom da njihova ukupna
netopive u vodi i njihovi esteri vrijednost ne premaši 20% vrijednosti

– – Sorbitol osim sorbitola iz proizvoda fco tvornica
tarifnog broja 2905

– – Petrolejski sulfonati, isključujući
petrolejske sulfonate alkalnih
kovina, amonijaka ili etanolamina;
tiofenirane sulfonske kiseline iz ulja
dobivenih od bitumenskih minerala,
njihove soli

– – Ionski izmjenjivači

– – Absorpcijska sredstva (geteri) za
vakuum cijevi

– – Alkalni željezni oksidi za
pročišćavanje plina

– – Tekući amonijski plin i potrošni
oksid proizveden u pročišćavanju
ugljenog plina

– – Sulfonaftene kiseline i njihove soli
netopive u vodi, te njihovi esteri

– – Fusel-ulje i Dippel-ulje

– – Mješavine soli što sadrže rezne
anione

– – Želatinaste paste za grafičke repro-
dukcije, sa ili bez papirne ili tek-
stilne podloge

– Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

3901 do Plastične mase u primarnim-oblicima,
3915 odresci i lomljevina plastičnih masa,
osim iz tarifnih brojeva ex 3907 i 3912
za koje važe pravila u nastavku:

– Proizvodi adicijske homopolimeriza- Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
cije u kojima jedan monomer sudje- – vrijednost upotrijebljenih materijala upotrijebljenih materijala ne prema-
luje sa više od 99% u težini u ne premašuje 50% cijene proizvoda šuje 25% cijene proizvoda
ukupnom sastavu polimera fco tvornica, i fco tvornica

– unutar gornjeg ograničenja, vrijed-
nost svih upotrijebljenih materijala
iz poglavlja 39 ne premašuje 20%
cijene proizvoda fco tvornica (13)

– Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala iz poglavlja upotrijebljenih materijala ne prema-
39 ne premašuje 20% cijene proizvoda šuje 25% cijene proizvoda
fco tvornica (14) fco tvornica

ex 3907 – Kopolimeri od polikarbonata i akrilo- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
nitril-butadien-styrene kopolimera tarifnog broja osim tarifnog broja proiz-
(ABS) voda. Međutim, materijali iz istog tarif-
nog broja kao i proizvod mogu se upo-
trijebiti pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premaši 50% vrijednosti
proizvoda fco tvornica (15)

– Poliester Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala iz poglavlja
39 ne premašuje 20% cijene proizvoda
fco tvornica i/ili proizvodnja iz policar-
bonata tetrabroma (bisfenol A)

3912 Celuloza i njezini kemijski derivati, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
što nisu spomenuti niti uključeni na upotrijebljenih materijala iz istog tarif-
drugom mjestu, u primarnim oblicima nog broja kao proizvod ne premašuje
20% cijene proizvoda fco tvornica

3916 do Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih
3921 masa, osim proizvoda iz tarifnih brojeva
ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921
za koje vrijede slijedeća pravila:

– Ravni proizvodi bolje obrađeni no Proizvodnja u kojoj vrijednost svih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
samo površinski ili razrezani drukčije upotrijebljenih materijala iz poglavlja 39 upotrijebljenih materijala ne prema-

no četvrtasto ili pravokutno i ostali ne premašuje 50% cijene proizvoda šuje 25% cijene proizvoda fco
proizvodi obrađeni bolje no samo fco tvornica tvornica
površinski

- Ostalo:

– – Proizvodi adicijske homopolimeri- Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
zacije u kojima jedan monomer – vrijednost upotrijebljenih materijala ne upotrijebljenih materijala ne prema-
sudjeluje sa više od 99% u težini premašuje 50% cijene proizvoda fco šuje 25% cijene proizvoda fco
u ukupnom sastavu polimera tvornica, i tvornica
– unutar gornjeg ograničenja vrijednost
upotrijebljenih materijala iz poglavlja
39 ne premašuje 20% cijene proiz-
voda fco tvornica (16)

– – Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala iz poglavlja upotrijebljenih materijala ne prema-
39 ne premašuje 20% cijene proizvoda šuje 25% cijene proizvoda fco
fco tvornica (17) tvornica

ex 3916 i Profili i cijevi Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ex 3917 – vrijednost upotrijebljenih materijala upotrijebljenih materijala ne prema-
ne premašuje 50% u cijeni proizvoda šuje 25% cijene proizvoda fco
fco tvornica, i tvornica
– unutar gornjeg ograničenja, vrijednost
svih upotrijebljenih materijala iz istog
tarifnog broja kao i proizvod, ne
premašuje 20% cijene proizvoda
fco tvornica

ex 3920 Ploče ili prevlake ionomera Proizvodnja od termo-plastične djelo- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
mične soli koja je kopolimer etilena i upotrijebljenih materijala ne prema-
metakrilične kiseline, djelomično neutra-šuje 25% cijene proizvoda fco
lizirane kovinskim ionima, u prvom tvornica
redu cinka i natrija

– Listovi regenerirane celuloze, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poliamida ili polietilena materijala iz istog tarifnog broja kao i
proizvod ne premašuje 20% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 3921 Folije od plastičnih masa, metalizirane Proizvodnja od jako prozirne poliesterskeProizvodnja u kojoj vrijednost svih
folije debljine manje od 23 mikrona (18) upotrijebljenih materijala ne prema-
šuje 25% cijene proizvoda fco
tvornica

3922 do Proizvodi od plastičnih masa Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
3926 upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

ex Kaučuk i proizvodi od kaučuka i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 40 gume, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 4001 Laminirane ploče ili krep guma za Laminiranje listova prirodnoga kaučuka
potplate

4005 Pripremljene smjese nevulkaniziranog Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kaučuka, u primarnim oblicima ili u upotrijebljenih materijala, osim prirodne
obliku ploča, listova ili vrpci gume, ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

4012 Protektirane ili upotrebljavane vanjske
pneumatske gume; pune gume i gume
sa zračnim komorama, protektori
(gazni sloj) i štitnici od gume:

– Protektirane gume, pune gume i gume Protektiranje upotrebljavanih guma
za napuhavanje

– Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva
4011 i 4012

ex 4017 Proizvodi od tvrde gume Proizvodnja od tvrde gume

ex Sirova koža s dlakom ili bez dlake Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 41 (osim krzna) i štavljena koža, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 4102 Sirova ovčja ili janjeća koža, bez vune Struganje ovčjih i janjećih koža sa vunom

4104 do Štavljena ili »crust« (u suhom stanju) Ponovno štavljenje koža
4106 krupna i sitna koža, bez dlake ili vune, ili
cijepana ili necijepana, ali ne dalje Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg ta-
obrađivana rifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

4107, 4112 Koža dalje obrađivana nakon štav- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
i 4113 ljenja ili »crust« obrade, uključujući tarifnog broja osim tarifnih brojeva
pergamentno obrađenu kožu, bez vune 4104 do 4113
ili dlake, cijepana ili necijepana, osim
kože iz tarifnog broja 4114

ex 4114 Lakirana koža i lakirana laminirana Proizvodnja iz materijala iz tarifnih bro-
koža; metalizirana koža jeva 4104 do 4106, pod uvjetom da
njihova ukupna vrijednost ne premaši
50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 42 Proizvodi od kože; sedlarski i reme- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
narski proizvodi; predmeti za putovanje, tarifnog broja osim tarifnog broja
ručne torbe i slični spremnici; proizvodi proizvoda
od životinjskih crijeva (osim od
dudovog svilca)

ex Prirodno i umjetno krzno; proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 43 od krzna, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 4302 Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:

– Nape, četvorine i slični oblici Bijeljenje ili bojenje, uz to rezanje ili
sastavljanje štavljenih ili obrađenih
kožica krzna

– Ostalo Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih
nesastavljenih kožica krzna

4303 Odjeća, pribor za odjeću i ostali Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih
proizvodi od krzna kožica krzna nesastavljenih iz tarifnog
broja 4302

ex Drvo i proizvodi od drva; drveni Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 44 ugljen, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 4403 Drvo, grubo obrađeno (učetvoreno) Proizvodnja od grubo obrađena drva, s
korom ili bez kore ili okresanog

ex 4407 Drvo obrađeno po dužini rezanjem, Blanjanje, brušenje ili spajanje na
glodanjem, sječenjem ili ljuštenjem, krajevima
ravno brušeno ili spojeno na krajevima,
debljine veće od 6 mm

 ex 4408 Listovi za furniranje (uključujući dobi- Spajanje, blanjanje, brušenje ili spaja-
vene siječenjem laminatnog drveta) i za nje na krajevima
šperploče debljine do 6 mm, spojeni, i
drugo drvo piljeno po dužini, sječeno no-
žem ili ljušteno, debljine do 6 mm, rav-
nano, brušeno ili spojeno na krajevima

ex 4409 Drvo profilirano po dužini bilo kojeg
ruba, kraja ili lica, brušeno ili spojeno
na krajevima

– Brušeno ili spojeno na krajevima Brušenje ili spajanje na krajevima

– Rubne letvice i vijenci Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

ex 4410 do Rubne letvice i vijenci od drva za po- Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca
ex 4413 kućstvo, okvire, za unutarnju dekoraciju

ex 4415 Sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slično, Proizvodnja od dasaka, nerezanih u
od drva bilo kojim veličinama

ex 4416 Bačve, kace, vjedra, i drugi bačvarski Proizvodnja od dužica, piljenih ili ne-
proizvodi od drva te njihovi drveni piljenih na dvije glavne strane, ali ne
dijelovi drukčije obrađenih

ex 4418 – Građevinska stolarija i građa, drvena Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja ovog
proizvoda. Međutim, mogu se upotrije-
biti celulozne daske od drva, »šingle«
i »šejl«

– Rubne letvice i vijenci Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

ex 4421 Drvo obrađeno za šibice; drvene Proizvodnja od drva iz bilo kojeg tarif-
zakovice za cipele nog broja, osim obrađenog drva iz
tarifnog broja 4409

ex Pluto i proizvodi od pluta, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 45 tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

4503 Proizvodi od prirodnog pluta Proizvodnja od pluta iz tarifnog
broja 4501

Poglavlje 46 Proizvodi od slame i esparta i od osta- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
lih materijala za pletarstvo; košarački i tarifnog broja osim tarifnog broja
pletarski proizvodi proizvoda

Poglavlje 47 Drvna celuloza ili celuloza od ostalih Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
vlaknastih celuloznih materijala; papirni tarifnog broja osim tarifnog broja
i kartonski ostaci i otpaci namijenjeni proizvoda
ponovnoj preradi

ex Papir i karton; proizvodi od papirne Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 48 mase, papira ili od kartona, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 4811 Papir i karton, namotan, sa crtama Proizvodnja od materijala za izradu
ili kockama papira iz poglavlja 47

4816 Karbonski papir, samokopirajući papir Proizvodnja od materijala za izradu
i ostali papiri za kopiranje i prenošenje papira iz poglavlja 47
(osim onih iz tarifnog broja 4809),
matrice za umnožavanje i ofsetploče,
od papira, u kutijama ili bez kutija

4817 Poštanske omotnice, pisma - omotnice, Proizvodnja:
dopisnice i karte za dopisivanje, bez – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
slike, od papira ili kartona; slogovi za broja osim tarifnog broja proizvoda, i
dopisivanje u kutijama, vrećicama, – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
notesima i sličnim pakiranjima, od materijala ne premašuje 50% cijene
papira ili kartona proizvoda fco tvornica

ex 4818 Toaletni papir Proizvodnja od materijala za proizvodnju
papira iz poglavlja 47

ex 4819 Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici Proizvodnja:
za pakiranje, od papira, kartona, celu- – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
lozne vate i koprene od celuloznih broja osim tarifnog broja proizvoda, i
vlakana – u kojoj vrijednost svih upotrijeblje-
nih materijala ne premašuje 50%
cijene proizvoda fco tvornica

ex 4820 Blokovi listovnog papira Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 4823 Ostali papiri, karton, celulozna vata i Proizvodnja od materijala za proizvodnju
koprene od celuloznih vlakana, izrezani papira iz glave 47
u određene veličine ili oblike

ex Tiskane knjige, novine, slike i ostali Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 49 proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tarifnog broja osim tarifnog broja
tipkani tekstovi i planovi, osim: proizvoda

4909 Poštanske razglednice; čestitke i karte Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
što imaju osobne poruke, tiskane, ilus- tarifnog broja, osim iz tarifnih
trirane ili neilustrirane, s ili bez poštan- brojeva 4909 i 4911
skih omotnica (kuverti) ili ukrasa

4910 Kalendari svih vrsta, tiskani, uključujući
i kalendare u blokovima:

– »Vječiti« kalendari ili kalendari s Proizvodnja:
promjenjivim listovima na podlozi – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
što nije ni papir ni karton broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih materijala ne
premašuje 50% cijene proizvoda
fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva
4909 i 4911

ex Svila, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 50 tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 5003 Svileni otpaci (uključujući čahure ne- Vlačenje ili češljanje svilenih otpadaka
prikladne za odmotavanje, otpatke pređe
i raščupane tekstilne materijale), grebe-
nani ili češljani

5004 do Svilena pređa i pređa od svilenih Proizvodnja iz (19):
ex 5006 otpadaka – sirove svile ili otpadaka svile, vlače-
nih, češljanih ili pripremljenih na neki
drugi način za pređenje

– ostala prirodna vlakna koja nisu vla-
čena ili prerađena na drugi način
za predenje

– kemijski materijali ili tekstilna pulpa,

ili

– materijali od kojih se radi papir

5007 Svilene tkanine i tkanine od svilenih
otpadaka:

– Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe(20)

– Ostalo Proizvodnja iz (21):
– kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni grebenanog ni češljanog
ni drukčije odrađenog za predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
– papira ili
Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili
završne obrade (npr. pranje, bijeljenje,
mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje,
cijeđenje, obrada za otpornost na skup-
ljanje, trajna dorada, dekatiranje, impreg-
nacija, krpanje i odstranjivanje čvorova)
pod uvjetom da ukupna vrijednost upo-
trijebljenih tkanina bez tiska ne premaši
47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg ta-
poglavlje 51 pređa i tkanine od konjske dlake, osim: rifnog broja osim tarif. broja proizvoda

5106 do Pređa od vune, fine ili grube životinjske
5110 dlake ili konjske dlake Proizvodnja iz (22):
– sirove svile ili otpadaka svile, vlače-
nih, češljanih ili pripremljenih na neki
drugi način za pređenje,
– ostala prirodna vlakna koja nisu vla-
čena ili prerađena na drugi način za
predenje,
– kemijski materijali ili tekstilna
pulpa, ili
– materijali od kojih se radi papir

5111 do Tkanine od vune, fine ili grube životinj-
5113 ske dlake ili od konjske dlake:

– Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe(23)

– Ostalo Proizvodnja iz (24):
– kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog rezanog vla-
kna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije odrađenog za predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
– papira
ili
Tisak s najmanje dvije radnje obrade
ili završne obrade (npr. pranje, bijelje-
nje, mercerizacija, termofiksacija, ču-
pavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost
na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje,
impregnacija, krpanje i odstranjivanje
čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijed-
nost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne
premaši 47,5% cijene proizvoda fco
tvornica

ex Pamuk, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 52 tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

5204 do Pamučna pređa i konac Proizvodnja iz (25):

5207 – sirove svile ili otpadaka svile, vlače-
nih, češljanih ili pripremljenih na neki
drugi način za predenje

– ostala prirodna vlakna koja nisu
vlačena ili prerađena na drugi način
za predenje

– kemijski materijali ili tekstilna
pulpa, ili

– materijali od kojih se radi papir

5208 do Pamučne tkanine

5212 – Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe(26)

– Ostalo Proizvodnja iz (27):

– kokosove pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije odrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili

– papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade
ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje,
mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje,
cijeđenje, obrada za otpornost na skup-
ljanje, trajna dorada, dekatiranje, impre-
gnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova)
pod uvjetom da ukupna vrijednost upo-
trijebljenih tkanina bez tiska ne premaši
47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
poglavlje 53 pređa i tkanine od papirne pređe, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

5306 do Pređa od drugih biljnih tekstilnih Proizvodnja iz (28):
5308 vlakana, papirna pređa – sirove svile ili otpadaka svile, vlače-
nih, češljanih ili pripremljenih na neki
drugi način za predenje
– ostala prirodna vlakna koja nisu
vlačena ili prerađena na drugi način
za predenje
– kemijski materijali ili tekstilna
pulpa, ili
– materijali od kojih se radi papir

5309 do 5311 Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih
vlakana; tkanine od papirne pređe:

– Koja sadrži gumene niti, Proizvodnja od jednonitne pređe(29)

– Ostalo Proizvodnja iz (30):

– kokosove pređe

– jutene pređe

– prirodnog vlakna

– sintetskog ili umjetnog rezanog vla-
kna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije odrađenog za predenje

– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili

– papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade
ili završne obrade (npr. pranje, bijelje-
nje, mercerizacija, termofiksacija, čupav-
ljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na
skupljanje, trajna dorada, dekatiranje,
impregnacija, krpanje i odstranjivanje
čvorova) pod uvjetom da ukupna
vrijednost upotrijebljenih tkanina bez
tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda
fco tvornica

5401 do Pređa, monofilamenti i konac od Proizvodnja iz (31):
5406 umjetnih ili sintetičkih filamenata – sirove svile ili otpadaka svile, vlače-
nih, češljanih ili pripremljenih na
neki drugi način za predenje
– ostala prirodna vlakna koja nisu vla-
čena ili prerađena na drugi način za
predenje
– kemijski materijali ili tekstilna
pulpa, ili
– materijali od kojih se radi papir

5407 i Tkanine od umjetne ili sintetičke
5408 filament pređe

– Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe(32)

– Ostalo Proizvodnja iz (33):
– kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije odrađenog za predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili

– papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade
ili završne obrade (npr. pranje, bijelje-
nje, mercerizacija, termofiksacija, čupav-
ljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na
skupljanje, trajna dorada, dekatiranje,
impregnacija, krpanje i odstranjivanje
čvorova) pod uvjetom da ukupna
vrijednost upotrijebljenih tkanina bez
tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda
fco tvornica

5501 do Umjetna ili sintetička rezana vlakna Proizvodnja od kemijskih materijala
5507 ili tekstilne pulpe

5508 do Pređa i konac za šivanje od umjetnih Proizvodnja iz (34):
5511 ili sintetičkih rezanih vlakana – sirove svile ili otpadaka svile, vlače-
nih, češljanih ili pripremljenih na
neki drugi način za predenje
– ostalih prirodnih vlakana koja nisu
vlačena ili prerađena na drugi način
za predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
– materijala od kojih se radi papir

5512 do Tkanine od umjetnih ili sintetičkih
5516 rezanih vlakana

– Koja sadrži gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe (35)

– Ostalo Proizvodnja iz (36):
– kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije odrađenog za predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili

– papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade
ili završne obrade (npr. pranje, bijelje-
nje, mercerizacija, termofiksacija, čupav-
ljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na
skupljanje, trajna dorada, dekatiranje,
impregnacija, krpanje i odstranjivanje
čvorova) pod uvjetom da ukupna
vrijednost upotrijebljenih tkanina bez
tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda
fco tvornica

ex Vata, pust i netkani materijal; posebna Proizvodnja iz (37):
poglavlje 56 pređa; konopi, uzice i užad, te proizvodi –kokosove pređe,
od njih, osim: – prirodnih vlakana
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
– materijala što služe za proizvodnju
papira

5602 Pust, uključujući impregniran, prevu-
čen, prekriven ili laminiran:

– Iglani pust Proizvodnja od (38):
– prirodnih vlakana, ili
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe

Međutim može se upotrijebiti:

– predivo od polipropilenskog vlakna
iz tarifnog broja 5402,
– rezano polipropilensko vlakno iz
tarifnog broja 5503 ili 5506, ili
– filament kučine od polipropilenskog
vlakna iz tarifnog broja 5501,

pri čemu je u svim primjerima učešće
svakog monofilamenta ili vlakna manje
od 9 deciteksa, pod uvjetom da njihova
vrijednost ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

– ostalo Proizvodnja iz (39):
– prirodnih vlakana
– rezanih vlakana dobivenih od
kazeina ili
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

5604 Niti i kord od gume, prekriveni tekstil-
nim materijalom; tekstilna pređa, vrpce
i slično iz tarifnog broja 5404 ili 5405,
impregnirani, prevučeni, prekriveni ili
obloženi s gumom ili plastičnom masom:

– Niti i kord od gume, prekriveni Proizvodnja od gumenih niti ili jezgri
tekstilnim materijalom koje nisu prekrivene tkaninom

– Ostalo Proizvodnja iz (40):
– prirodnih vlakana negrebenanih i ne-
češljanih, a ni drukčije obrađenih za
predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
– materijala što služe za proizvodnju
papira

5605 Metalizirana pređa, uključujući obavi- Proizvodnja iz (41):
jenu pređu, što se sastoje od tekstilne –prirodnih vlakana
pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnog – sintetskog i umjetnog vlakna, nevla-
broja 5404 ili 5405, kombiniranih s čenog i nečešljanog, ni drukčije
kovinom u obliku niti, vrpca ili praha, obrađenog za predenje
ili prekrivenih kovinom – kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
– materijala što služe za proizvodnju
papira

5606 Obavijena pređa, obavijene vrpce i Proizvodnja iz (42):
slični oblici iz tarifnog broja 5404 ili – prirodnih vlakana
5405, (osim obavijenih proizvoda iz – negrebenanog i nečešljanog, a ni
tarifnog broja 5605 i obavijene pređe drukčije obrađenog sintetskog ili
od konjskih dlaka iz grive i repa); umjetnog vlakna
šenil-pređa (uključujući flokiranu – kemijskih materijala ili tekstilne
šenil-pređu); efektna pređa s petljama pulpe, ili
– materijala što služe za proizvodnju
papira

Poglavlje 57 Sagovi i drugi tekstilni podni pokrivači

– Od iglanog pusta Proizvodnja iz (43):
– prirodnih vlakana ili
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim može se upotrijebiti:

– predivo od polipropilenskog vlakna
iz tarifnog broja 5402,
– polipropilensko vlakno iz tarifnog broja
5503 ili 5506, ili
– filament kučine od polipropilenskog
vlakna iz tarifnog broja 5501 pri čemu
je udjel svakog monofilamenta ili
vlakna manji od 9 deciteksa, pod uvje-
tom da njihova ukupna vrijednosti ne
premaši 40% cijene proizvoda fco
tvornica

Tkanine od jute smiju se koristiti
kao podloga

– Od ostalog pusta Proizvodnja iz (44):
– prirodnih vlakana negrebanih i nečeš-
ljanih, a ni drukčije obrađenih za
predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

– Ostalo Proizvodnja iz (45):
– pređe od kokosove pređe ili pređe jute
– pređe od sintetičkih ili umjetnih
filamenata
– prirodnih vlakana
– nevlačenog i nečešljanog, a ni druk-
čije obrađenog rezanog sintetičkog
ili umjetnog vlakna

Tkanine od jute smiju se koristiti
kao podloga

ex Posebne tkanine; tekstilni proizvodi
poglavlje 58 dobiveni tafting postupkom; čipke;
tapiserije; pozamenterija; vez; osim:

– Kombinirane sa gumenim nitima Proizvodnja od jednonitne pređe(46)

– Ostalo Proizvodnja iz (47):
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog rezanog vlak-
na, ni vlačenog ni češljanog ni druk-
čije obrađenog za predenje
– kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe,

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili
završne obrade (npr. pranje, bijeljenje,
mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje,
cijeđenje, obrada za otpornost na skup-
ljanje, trajna dorada, dekatiranje, impre-
gnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova)
pod uvjetom da ukupna vrijednost
upotrijebljenih tkanina bez tiska ne
premaši 47,5% cijene proizvoda fco
tvornica

5805 Tapiserije ručno tkane (vrsta Gobelins, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
Flanders, Aubusson, Beauvais i slično) tarifnog broja osim tarifnog broja
i tapiserije iglom rađene (npr. sitnim proizvoda
bodom i križićima), uključujući i gotove
proizvode

5810 Vez u metraži, u vrpcama ili motivima Proizvodnja:
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% u cijeni
proizvoda fco tvornica

5901 Tekstilni materijali prevučeni ljepilom Proizvodnja od prediva
ili škrobnim tvarima, što ih se rabi za
vanjsko uvezivanje knjiga i za sličnu
uporabu; tkanine za kopiranje; kanafas
pripremljen za slikanje; »buckram« i
slični kruti tekstilni materijali što ih
se rabi za osnove šešira

5902 Kord-materijali za vanjske pneumatske
gume od pređe velike čvrstoće od najlona
ili ostalih poliamida, poliestera ili
viskoznog rajona:

– Sa sadržajem 90% ili manje tekstilnih Proizvodnja od prediva
tvari u masi

– Ostalo Proizvodnja od kemijskih materijala
ili tekstilne pulpe

5903 Tekstilni materijali impregnirani, prema- Proizvodnja iz prediva
zani, prevučeni, prekriveni ili laminirani ili
plastičnim masama, osim onih iz Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili
tarifnog broja 5902 završne obrade (npr. pranje, bijeljenje,
mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje,
cijeđenje, obrada za otpornost na skup-
ljanje, trajna dorada, dekatiranje, impre-
gnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova)
pod uvjetom da ukupna vrijednost upo-
trijebljenih tkanina bez tiska ne premaši
47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5904 Linoleum, uključujući rezan u oblike; Proizvodnja od prediva (48)
podni pokrivači na tekstilnoj podlozi
premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj,
uključujući rezane u oblike

5905 Zidne tapete od tekstila

– Impregnirane, premazane ili prekri- Proizvodnja od prediva
vene gumom, plastičnim tvarima ili
drugim tvarima

– ostalo Proizvodnja iz (49):
– kokosove pređe
– prirodnog vlakna
– sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije obrađenog za predenje ili
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade
ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje,
mercerizacija, termofiksacija, čupavlje-
nje, cijeđenje, obrada za otpornost na
skupljanje, trajna dorada, dekatiranje,
impregnacija, krpanje i odstranjivanje
čvorova) pod uvjetom da ukupna vri-
jednost upotrijebljenih tkanina bez tiska
ne premaši 47,5% cijene proizvoda fco
tvornica

5906 Tekstilni materijali impregnirani, pre-
mazani, prevučeni, prekriveni ili lami-
nirani kaučukom ili gumom, osim onih
iz tarifnog broja 5902:

– pletene ili kačkane tkanine Proizvodnja iz (50)
– prirodnih vlakana
– nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije
obrađenog za predenje rezanog sintet-
skog ili umjetnog vlakna, ili
– kemijski materijali ili tekstilna pulpa

Ostale tkanine od pređe na osnovi Proizvodnja od kemijskih materijala
sintetskog vlakna, što sadrže više od
90% tekstilnih tvari u masi

- Ostalo Proizvodnja iz prediva

5907 Tekstilni materijali na drugi način Proizvodnja iz prediva
impregnirani, premazani, prevučeni ili ili
prekriveni; oslikana platna za kazališne Tisak i najmanje dvije radnje obrade
kulise, umjetničke radionice i sličnu ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje,
mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje,
cijeđenje, obrada za otpornost na skuplja-
nje, trajna dorada, dekatiranje, impre-
gnacija, krpanje i odstranjivanje
čvorova) pod uvjetom da ukupna
vrijednost upotrijebljenih tkanina bez

tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda

fco tvornica

5908 Tekstilni stijenjevi, tkani, prepleteni ili
pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače,
svijeće i slično; čarapice za plinsku
rasvjetu i cjevasti pleteni materijali za
čarapice; impregnirani ili neimpregnirani

– Čarapice za plinsku rasvjetu, Proizvodnja iz cjevasto pletenog vlakna
impregnirane za plinsku rasvjetu

– Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

5909 do Tekstilni proizvodi za industrijsku
5911 upotrebu

– Diskovi ili obruči za poliranje, osim Proizvodnja od pređe ili ostataka vlakna
od pusta iz tarifnog broja 5911 ili krpa iz tarifnog broja 6310

– Tkanine, najčešće korištene u proiz- Proizvodnja iz (51):
vodnji papira ili za druge tehničke – kokosove pređe
svrhe, postavljene ili ne, impregnirane – slijedećih materijala:
ili neimpregnirane ili presvučene, – – pređe od politetrafluoroetilena(52)
okrugle, beskonačne ili sa jednim ili – –prediva, višenitnog, od poliamida,
više osnova i/ili potki, ili ravno tkane presvučenog, impregniranog ili pre-
sa više osnova i/ili potki iz tarifnog krivenog fenolskom smolom,
broja 5911 – – prediva od sintetskih tekstilnih
vlakana aromatiziranog poliamida,
dobivenog polikondenzacijom
m-fenolenediamina i isoftalične
kiseline,
– – monofila od politetrafluoroetilena (53)
– – prediva od sintetičkog tekstilnog vla-
kna od poli-p-fenilena tereftalamida,
– – prediva od staklenih vlakana, pre-
svučenog fenolnom smolom i poja-
čano akrilnom pređom(54)
– – copoliestera monofilamenta i smola
tereftalične kiseline i 1,4 ciklohek-
sanedimetanol i isoftalična kiselina,
– – prirodnih vlakana
– – umjetnih vlakana nečešljanih i ne-
vlačenih niti drukčije pripremljenih
za pređu, ili
– – kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe

– Ostalo Proizvodnja iz (55)
– kokosove pređe
– prirodnih vlakana
– nevlačenog i nečešljanog, a ni druk-
čije obrađenog za predenje rezanog
sintetskog ili umjetnog vlakna
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Poglavlje 60 Pleteni ili kačkani materijali Proizvodnja iz (56)
– prirodnih vlakana
– umjetnih vlakana nevlačenih ili ne-
češljanih ili drukčije obrađenih za
predenje, ili
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Poglavlje 61 Odjeća i pribor za odjeću, pleteni
ili kačkani

– Dobiveni šivanjem ili spajanjem na Proizvodnja od prediva (57)(58)
drugi način dvaju ili više dijelova
trikotaže, što su bili razrezani u krojne
oblike ili bili proizvedeni već
oblikovani

– Ostalo Proizvodnja od (59)
– prirodnih vlakana
– rezanih sintetskih ili umjetnih vla-
kana, negrebanih ni češljanih, ni
drukčije obrađenih za predenje ili
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

ex Odjeća i pribor za odjeću, osim Proizvodnja od prediva (60)(61)
poglavlje 62 pletenih i kačkanih, osim:

ex 6202, Odjeća za žene, djevojčice, dojenčad, Proizvodnja od prediva (62)
ex 6204, te drugi izrađeni pribor za odjeću, ili
ex 6206, vezeni Proizvodnja od nevezenih tkanina pod
ex 6209 i uvjetom da vrijednost nevezenih proiz-
ex 6211 voda ne premaši 40% cijene proizvoda
fco tvornica (63)

ex 6210 i Protupožarna oprema od tkanine po- Proizvodnja od prediva (64)
6216 krivena poliesterskom aluminiziranom ili
folijom Proizvodnja od nepresvučenih tkanina
pod uvjetom da ukupna vrijednost ne-
presvučenih materijala ne premaši 40%
cijene proizvoda fco tvornica(65)

6213 i 6214 Rupčići, šalovi, rupci, marame, velovi i
slični proizvodi

– Vezeni Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena
prediva (66)(67)
ili
Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod
uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina
ne premaši 40% cijene proizvoda fco
tvornica (68)

– Ostalo Proizvodnja od jednožičnog, nebijeljena
prediva (69)(70)
ili
Slaganje koje slijedi tisak s najmanje
dvije radnje obrade ili završne obrade
(npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija,
termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje,
obrada za otpornost na skupljanje, trajna
dorada, dekatiranje, impregnacija, krpa-
nje i odstranjivanje čvorova), pod uvje-
tom da vrijednost svih upotrijebljenih
tkanina bez tiska iz tarifnih brojeva
6213 i 6214 ne premaši 47,5% cijene
proizvoda fco tvornica

6217 Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi
odjeće ili pribora za odjeću, osim onih
iz tarifnog broja 6212

– Vezeni Proizvodnja od prediva (71)
ili
Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod
uvjetom da vrijednost proizvoda ne pre-
maši 40% cijene proizvoda fco tvornica(72)

– Protupožarna oprema od tkanine Proizvodnja od prediva (73)
pokrivene poliesterskom aluminizi- ili
ranom folijom Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod
uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina
ne premaši 40% cijene proizvoda fco
tvornica (74)

– Pribor za ovratnike i orukvice, Proizvodnja:
razrezano – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premaši 40% cijene
proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja od prediva (75)

ex Ostali gotovi tekstilni proizvodi; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 63 kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tarifnog broja osim tarifnog broja
tekstilni proizvodi; krpe; osim: proizvoda

6301 do Pokrivači, posteljno rublje, itd; zavjese,
6304 itd; ostali proizvodi za unutarnje
opremanje:

– Od pusta, od netkanog materijala Proizvodnja od (76)
– prirodnih vlakana, ili
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

– Ostali:

– – Vezeni Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena
prediva (77)(78)
ili
Proizvodnja od nevezenih tkanina (osim
pletenih i kačkanih), pod uvjetom da
vrijednost nevezenih tkanina ne pre-
maši 40% cijene proizvoda fco tvornica

– – Ostalo proizvodnja od jednožičnog nebijeljena
prediva (79)(80)

6305 Vreće i vrećice za pakiranje robe Proizvodnja od (81):
– prirodnih vlakana
– umjetnih vlakana nevlačenih ili
nečešljanih ili drukčije pripremljenih
za predenje ili
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

6306 Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni
zastori; šatori; jedra (za čamce, daske
za jedrenje ili suhozemna vozila);
proizvodi za kampiranje:

– Od netkanog materijala Proizvodnja od (82)(83)
– prirodnih vlakana, ili
– kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

– Ostalo Proizvodnja od jednostavne
nebijeljene pređe (84)(85)

6307 Ostali gotovi proizvodi, uključujući Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
modne krojeve za odjeću trijebljenih materijala ne premaši 40%
cijene proizvoda fco tvornica

6308 Kompleti što se sastoje od komada Svaki proizvod u setu mora zadovolja-
tkanine i pređa, s priborom ili bez vati određeno pravilo što važi i kad
pribora, za izradu prostirka, tapiserija, nije u setu. Međutim, u setu mogu biti
vezenih stolnjaka i ubrusa ili sličnih proizvodi bez podrijetla, pod uvjetom da
tekstilnih proizvoda, pripremljeni u njihova ukupna vrijednost ne premaši
pakiranja za pojedinačnu prodaju 15% u cijeni seta fco tvornica

ex Obuća, nazuvci i slični proizvodi; Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
poglavlje 64 dijelovi tih proizvoda, osim: tarifnog broja, osim od složenog gornjišta
obuće pričvršćenog na unutarnje potplate
ili druge dijelove potplata iz tarifnog
broja 6406

6406 Dijelovi obuće (uključujući gornji dio Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
što je pričvršćen ili ne na unutarnji tarifnog broja osim tarifnog broja
potplat, osim na vanjski potplat); iz- proizvoda
mjenljivi ulošci za obuću, umeci za
potpetice i slični proizvodi; nazuvci, i
slični proizvodi i njihovi dijelovi:

ex Šeširi, kape i ostala pokrivala za glavu Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 65 i njihovi dijelovi, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

6503 Šeširi i druga pokrivala za glavu od Proizvodnja od tekstilnih prediva ili
pusta, izrađeni od tuljaka, konusa i vlakana (86)
drugih proizvoda iz tarifnog broja 6501,
uključujući i podstavljene ili ukrašene

6505 Šeširi i druga pokrivala za glavu, pleteni Proizvodnja od tekstilnih prediva ili
ili kačkani, ili izrađeni od čipke, pusta ili vlakana (87)
ostalih tekstilnih materijala u metraži
(osim od vrpca), uključujući podstavljene
ili ukrašene; mreže za kosu od bilo
kojeg materijala, uključujući podstavljene
ili ukrašene

ex Kišobrani, suncobrani, štapovi, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 66 štapovi-stolci, bičevi, korbači i njihovi tarifnog broja osim tarifnog broja
dijelovi, osim: proizvoda

6601 Kišobrani i suncobrani (uključujući Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i trijebljenih materijala ne premašuje
slične kišobrane) 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 67 Preparirano perje i paperje i proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
izrađeni od perja i paperja; umjetno tarifnog broja osim tarifnog broja
cvijeće; proizvodi od ljudske kose proizvoda

ex Proizvodi od kamena, sadre, cementa, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 68 betona, azbesta, tinjca i sličnih materi- tarifnog broja osim tarifnog broja
jala, osim: proizvoda

ex 6803 Proizvodi od prirodna ili aglomerirana Proizvodnja od obrađena škriljevca
škriljevca

ex 6812 Proizvodi od azbesta ili smjese na Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
osnovi azbesta i magnezijeva karbonata tarifnog broja

ex 6814 Proizvodi od tinjca; uključujući i aglo- Proizvodnja od obrađenog tinjca
merirani ili rekonstituirani tinjac, na (obuhvaćen aglomerirani ili rekonstrui-
podlozi od papira, kartona ili drugih rani tinjac)
materijala

Poglavlje 69 Keramički proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex Staklo i stakleni proizvodi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 70 tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 7003 Staklo bez nereflektirajućeg sloja Proizvodnja od materijala iz tarifnog
ex 7004 i broja 7001
ex 7005

7006 Staklo iz tarifnih brojeva 7003, 7004 i
7005, savijeno, s obrađenim rubovima,
gravirano, brušeno, emajlirano ili druk-
čije obrađeno, ali neuokvireno niti
spojeno s drugim materijalima:

– Postakljena podloga obložena tankim Proizvodnja od materijala (podloge) iz
dielektričnim filmom, poluprovod- tarifnog broja 7006
ljivim, u skladu sa SEMII
standardom (88)

– Ostalo Proizvodnja od materijala iz tarifnog
broja 7001

7007 Sigurnosno staklo, kaljeno ili slojevito Proizvodnja od materijala iz tarifnog
staklo broja 7001

7008 Višeslojni zidni elementi za izolaciju, Proizvodnja od materijala iz tarifnog
od stakla broja 7001

7009 Staklena zrcala, uokvirena ili neuokvi- Proizvodnja od materijala iz tarifnog
rena, uključujući i retrovizore broja 7001

7010 Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
spremnici, od stakla, za transport ili tarifnog broja osim tarifnog broja proiz-
pakiranje robe; staklenke za konzervi- voda
ranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, ili
od stakla rezanje staklenih predmeta, pod uvjetom
da ukupna vrijednost upotrijebljenih ne-
rezanih predmeta ne premaši 50% vrijed-
nosti gotova proizvoda fco tvornica

7013 Proizvodi od stakla što ih se rabi za Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
stolom, u kuhinji, za toaletnu uporabu, tarifnog broja osim tarifnog broja proiz-
u uredima, proizvodi za unutarnje opre- voda
manje i slične namjene (osim onih iz ili
tarifnog broja 7010 ili 7018) rezanje staklenih predmeta, pod uvjetom
da ukupna vrijednost upotrijebljenih ne-
rezanih predmeta ne premaši 50% vrijed-
nosti gotova proizvoda fco tvornica
ili
Ukrašavanje rukom (izuzevši svilotisak)
puhanih staklenih proizvoda, ako vrijed-
nost puhanoga staklenog predmeta ne
premašuje 50% vrijednosti gotova proiz-
voda fco tvornica

ex 7019 Predmeti od staklenih vlakana (osim Proizvodnja od:
prediva) – neobojenih svitaka, roving prediva,
prediva ili rezanog vlakna, ili od
– staklene vune

ex Prirodni i kultivirani biseri, dragulji i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 71 poludragulji, plemenite kovine, kovine tarifnog broja osim tarifnog broja
platirane plemenitim kovinama i proiz- proizvoda
vodi od njih, imitacije draguljarskih
predmeta; kovani novac, osim:

ex 7101 Prirodni ili kultivirani biseri, sortirani, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
privremeno nanizani radi lakšeg upotrijebljenih materijala ne premašuje
transporta 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 7102 Obrađeni dragulji ili poludragulji Proizvodnja iz neobrađenih dragulja
ex 7103 i (prirodni, sintetički i rekonstruirani) ili poludragulja
ex 7104

7106, 7108 Plemenite kovine:
i 7110

– Neobrađene Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva
7106, 7108 i 7110
ili
Elektrolitička, termička ili kemijska se-
paracija plemenitih kovina iz tarifnih
brojeva 7106, 7108 ili 7110
ili
Međusobno legiranje plemenitih kovina
iz tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110
ili njihovo legiranje s običnim kovinama

– Poluobrađena ili u prahu Proizvodnja iz neobrađenih plemenitih
kovina

ex 7107, Kovine obložene plemenitim kovinama, Proizvodnja od plemenitih kovina,
ex 7109 i u poluprerađenom obliku neobrađenih
ex 7111

7116 Predmeti od prirodnih ili kultiviranih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
bisera, dragulja ili poludragulja (prirod- trijebljenih materijala ne premašuje
nih, sintetičkih ili rekonstituiranih) 50% cijene proizvoda fco tvornica

7117 Imitacije draguljarskih predmeta Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja proiz-
voda
ili
Proizvodnja od dijelova običnih kovina,
nepozlaćenih, neposrebrenih, neplatinira-
nih, pod uvjetom da vrijednost svih upo-
trijebljenih materijala ne premašuje 50%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex Željezo i čelik, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 72 tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

7207 Poluproizvodi od željeza ili Proizvodnja od materijala iz tarifnih
nelegiranoga čelika brojeva 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205

7208 do Valjani plosnati proizvodi: žica, šipke, Proizvodnja od željeza i nelegirana čeli-
7216 profili od željeza ili nelegirana čelika ka u ingotima ili drugima primarnim
oblicima iz tarifnog broja 7206

7217 Hladno dobivena žica, od željeza ili Proizvodnja od poluproizvoda iz
nelegiranog čelika tarifnog broja 7207

ex 7218, Poluproizvodi, valjani plosnati proizvodi, Proizvodnja od nerđajućega čelika u
7219 do šipke i profili od nerđajućega čelika ingotima ili drugima primarnim oblicima
7222 iz tarifnog broja 7218

7223 Hladno dobivena žica od nerđajućega Proizvodnja od poluproizvoda od nerđa-
čelika jućega čelika iz tarifnog broja 7218

ex 7224, Poluproizvodi, valjani ravni proizvodi, Proizvodnja od nelegirana čelika u
7225 do toplovaljana žica i šipka, nepravilno ingorima i drugim primarnim oblicima
7228 namotani na kolutovima; šipke i profili iztarifnog broja 7206, 7218 ili 7224
od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke
za svrdla, od legiranih ili nelegiranih
čelika

7229 Hladno dobivena žica od ostalih Proizvodnja od poluproizvoda ostalih
legiranih čelika legiranih čelika iz 7224

ex Proizvodi od željeza i čelika, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 73 tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 7301 Žmurje ( priboj) Proizvodnja od materijala iz tarifnog
broja 7206

7302 Dijelovi za izgradnju željezničkih i Proizvodnja od materijala iz tarifnog
tramvajskih kolosijeka, od željeza ili če- broja 7206
lika; tračnice, tračnice, vodilice i ozub-
ljene tračnice, skretnički jezičci, skret-
nička srca, skretničko polužje i drugi
dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni
jastuci, stezni klinovi, podložne ploče,
elastične pritiskalice, uporne pločice,
spojne motke i drugi dijelovi posebno
zasnovani (konstruirani) za postavljanje,
spajanje i pričvršćivanje tračnica

7304, 7305 Cijevi, šuplji profili od željeza (osim Proizvodnja od materijala iz tarifnih
i 7306 od lijevanog željeza) ili čelika brojeva 7206, 7207, 7218 ili 7224

ex 7307 Cijevi ili pribor za cijevi od nehrđajućeg Izvrtanje, bušenje, razvrtavanje, izvlače-
čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji nje, bušenje, pjeskarenje od neobrađenih
se sastoji iz više dijelova materijala, pod uvjetom da ukupna
vrijednost upotrijebljenih neobrađenih
materijala ne premaši 35% cijene
proizvoda fco tvornica

7308 Željezne ili čelične konstrukcije (osim Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406) tarifnog broja osim tarifnog broja
i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i proizvoda. Međutim, zavarene kutove,
sekcije mostova, vrata splavnica, tornjevi, kalupe i profile iz tarifnog broja 7301
rešetkasti i drugi stupovi, upornjaci, kro- ne smije se upotrijebiti
vovi, krovišta (krovni kosturi), vrata i
prozori te okviri za njih, pragovi za
vrata, roloi i ograde); željezni ili čelični
limovi, šipke, profili, cijevi i slično pri-
premljeni za uporabu u konstrukcijama

ex 7315 Lanci protiv klizanja Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijeb-
ljenih materijala iz tarifnog broja 7315
ne premašuje 50% cijene proizvoda fco
tvornica. Proizvodnja iz materijala iz bilo
kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda 50% cijene proizvoda fco
tvornica

ex Bakar i proizvodi od bakra, osim: Proizvodnja:
poglavlje 74 – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

7401 Bakrenac; cementni (taložni ) bakar Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
materijali razvrstani unutar tarifnog broja
različitog od broja proizvoda

7402 Nerafinirani bakar; bakrene anode za Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
elektrolitsko rafiniranje: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

7403 Rafinirani bakar i slitine bakra, u
sirovim oblicima

– Rafinirani bakar Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

– Slitine bakra i rafinirani bakar koji Proizvodnja od rafiniranog bakra, sirova
sadrži druge elemente ili od strugotina

7404 Otpaci i lomljevina, od bakra Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

7405 Predslitine bakra Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex Nikal i proizvodi od nikla, osim: Proizvodnja:
poglavlje 75 – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

7501 do Nikalni kamen, sinterirani oksidi nikla Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
7503 i drugi međuproizvodi metalurgije nikla, tarifnog broja osim tarifnog broja
nikal u sirovim oblicima; otpaci i proizvoda
lomljevina, od nikla

ex Aluminij i proizvodi od aluminija, osim: Proizvodnja:
poglavlje 76 – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

7601 Aluminij u sirovim oblicima Proizvodnja:
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

ili

Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim
postupkom od nelegirana aluminija ili
od otpadaka aluminija

7602 Otpaci i lomljevina, od aluminija Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 7616 Proizvodi aluminija, osim mreža, ograda, Proizvodnja:
rešetaka, proizvoda za pojačanje i sličnih – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
(uključujući beskrajne vrpce) od alumi- broja osim iz tarifnog broja proizvoda.
nijske žice, te ekspandirane kovine – Međutim, smije se upotrijebiti žičane
aluminija mreže, ograde, rešetke, proizvode za
pojačanje i slično (uključujući beskraj-
ne vrpce) od aluminijske žice, kao i
ekspandiranu kovinu aluminija; i
– u kojoj vrijednost upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

Poglavlje 77 Rezervirano za eventualnu novu
upotrebu u HS

ex Olovo i proizvodi od olova, osim: Proizvodnja:
poglavlje 78 – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

7801 Olovo u sirovim oblicima

– Rafinirano olovo Proizvodnja od olova u prvoj obradi ili
»obrađeno« olovo

– Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja proiz-
voda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarif-
nog broja 7802 ne mogu se koristiti

7802 Otpaci i lomljevina, od olova Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex Cink i proizvodi od cinka, osim: Proizvodnja:
poglavlje 79 – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

7901 Cink u sirovim oblicima Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja proiz-
voda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog
broja 7902 ne mogu se koristiti

7902 Otpaci i lomljevina, od cinka Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex Kositar i proizvodi od kositra, osim: Proizvodnja:
poglavlje 80 – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

8001 Kositar u sirovim oblicima Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja proiz-
voda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog
broja 8002 ne mogu se koristiti

8002 i 8007 Otpaci i lomljevina, od kostira, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
ostali proizvodi od kositra tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

Poglavlje 81 Ostale obične kovine, kermeti, proizvodi
od njih

– Ostale obične kovine, sirove, i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
proizvodi od njih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog
broja kao i proizvod ne premašuje 50%
cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex Alati, nožarski proizvodi i pribor za jelo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 82 od običnih kovina; njihovi dijelovi od tarifnog broja osim tarifnog broja
običnih kovina, osim proizvoda

8206 Alati iz dvaju ili više tarifnih brojeva Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
od 8202 do 8205, u slogovima tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva
(setovima) za prodaju na malo 8202 do 8205: Međutim, alate iz tarifnih
brojeva 8202 do 8205 može se upotrije-
biti u sklopu setova, pod uvjetom da
njihova ukupna vrijednost ne premaši
15% cijene seta fco tvornica

8207 Izmjenjivi alat za ručne sprave s ili Proizvodnja:
bez mehaničkog pogona ili za alatne – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
strojeve (npr. za prešanje, utiskivanje, broja osim tarifnog broja proizvoda, i
probijanje, narezivanje i urezivanje – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
navoja, bušenje, proširivanje provrta, materijala ne premašuje 40% cijene
glodanje, tokarenje ili odvijanje vijaka) proizvoda fco tvornica
uključujući matrice za izvlačenje ili
istiskivanje kovina, i alat za bušenje
stijena ili zemlje

8208 Noževi i rezne oštrice za strojeve ili za Proizvodnja:
mehaničke uređaje – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 8211 Noževi s reznim oštricama, pa i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
ozubljenim (uključujući vrtlarske tarifnog broja osim tarifnog broja proiz-
noževe), osim noževa iz tarifnog voda. Međutim, može se upotrijebiti
broja 8208 ručke od osnovnih kovina

8214 Ostali nožarski proizvodi (npr. strojevi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
za šišanje, mesarske ili kuhinjske, sje- tarifnog broja osim tarifnog broja
kire i noževi za sjeckalice, noževi za proizvoda. Međutim, može se upotrije-
papir); slogovi i sprave za manikir i biti ručke od osnovnih kovina
pedikir (uključujući rašpe za nokte)

8215 Žlice, vilice, grabilice, žlice za obiranje, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
lopatice za serviranje kolača, noževi za tarifnog broja osim tarifnog broja
ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer proizvoda. Međutim, može se upotrije-
i slični kuhinjski i stolni proizvodi biti ručke od osnovnih kovina

ex Razni proizvodi od običnih kovina, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 83 osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 8302 Ostali okov, pribor i slični proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
prikladni za građenje, automatski tarifnog broja osim tarifnog broja
zatvarači vrata proizvoda. Međutim, mogu se upotrije-
biti ostali materijali iz tarifnog broja
8302 pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premaši 20% vrijednosti
proizvoda fco tvornica

ex 8306 Kipići i drugi ukrasni predmeti od Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
običnih kovina tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda. Međutim, ostali materijali iz
tarifnog broja 8306 mogu biti upotrijeb-
ljeni, pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premaši 30% cijene
proizvoda fco tvornica

ex Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi, Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poglavlje 84 aparati i mehanički uređaji, njihovi – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
dijelovi, osim: broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 30% cijene proizvoda fco
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 8401 Nuklearni neozračeni gorivi elementi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
(ulošci) tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne prema-
proizvoda (89) šuje 30% cijene konačnog proizvoda
fco tvornica

8402 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
pare (osim kotlova za centralno grijanje –iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
toplom vodom što mogu proizvoditi broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 25% cijene proizvoda fco
paru niskog pritiska); kotlovi za – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
pregrijanu vodu materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8403 i Kotlovi za centralno grijanje, osim kot- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ex 8404 lova iz tarifnog broja 8402, i pomoćni tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne prema-
uređaji za kotlove za centralno grijanje 8403 i 8404 šuje 40% cijene proizvoda fco
tvornica

8406 Turbine na vodenu i drugu paru: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

8407 Klipni motori s unutarnjim izgaranjem Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
na paljenje pomoću svjećica s pravo- upotrijebljenih materijala ne premašuje
crtnim i rotacijskim kretanjem klipa 40% cijene proizvoda fco tvornica

8408 Klipni motori s unutarnjim izgaranjem Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
na paljenje pomoću kompresije upotrijebljenih materijala ne premašuje
(dizelski ili poludizelski motori) 40% cijene proizvoda fco tvornica

8409 Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
isključivo ili uglavnom za motore iz upotrijebljenih materijala ne premašuje
tarifnog broja 8407 ili 8408 40% cijene proizvoda fco tvornica

8411 Turbomalazni motori, turbopropelerni Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
motori i druge plinske turbine – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 25% cijene proizvoda fco
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8412 Ostali motori i pogonski strojevi Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8413 Sisaljke za potiskivanje s Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
rotacijskim kretanjem – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 25% cijene proizvoda fco
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 8414 Industrijski ventilatori, puhala i slično Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 25% cijene proizvoda fco
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8415 Uređaji za klimatizaciju, s ventilatorom Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
na motorni pogon i elementima za trijebljenih materijala ne premašuje 40%
mijenjanje temperature i vlažnosti, cijene proizvoda fco tvornica
uključujući strojeve u kojima se vlaž-
nost ne može posebno regulirati

8418 Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
proizvodnju hladnoće, električni i ostali; –iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
toplinske sisaljke, osim uređaja za kli- broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 25% cijene proizvoda fco
matizaciju iz tarifnog broja 8415 – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 8419 Strojevi i uređaji za drvnu industriju, za Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
proizvodnju papirne mase i papira i – vrijednost svih upotrijebljenih materi- upotrijebljenih materijala ne prema-
kartona jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– u spomenutim ograničenjima vrijed-
nost svih materijala iz istog tarifnog
broja kao i proizvod ne premašuje
25% cijene proizvoda fco tvornica

8420 Kalandri i drugi strojevi za valjanje, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
osim za kovine ili staklo, te valjci – vrijednost svih upotrijebljenih materi- upotrijebljenih materijala ne prema-
za njih jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica tvornica
– u spomenutim ograničenjima vrijednost
svih materijala iz istog tarifnog broja
kao i proizvod ne premašuje 25%
cijene proizvoda fco tvornica

8423 Vage (osim vaga osjetljivosti 5 centigra- Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ma i finijih), uključujući i strojeve za – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
brojenje i provjeru što rade na osnovi broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 25% cijene proizvoda fco
vaganja mase; utezi za sve vrste vaga; –u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8425 do Strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
8428 istovar ili utovar – vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica tvornica
– gdje u spomenutim granicama vrijed-
nost svih upotrijebljenih materijala iz
tarifnog broja 8431 ne premašuje
10% cijene proizvoda fco tvornica

8429 Samokretni buldožeri, angldozeri,
grejderi, ravnjači, skrejperi (strugači),
jaružala (gliboderi), utovarivači sa žli-
com, strojevi za nabijanje i cestovni
valjci

– Cestovni valjci Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostali Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica tvornica
– gdje u spomenutim granicama vrijed-
nost svih upotrijebljenih materijala iz
tarifnog broja 8431 ne premašuje
10% cijene proizvoda fco tvornica

8430 Ostali strojevi za premještanje, ravnanje, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
odsijecanje, kopanje, nabijanje (uključu- –vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
jući kompaktore), vađenje ili bušenje jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
zemlje, minerala ili rudača; zabijala i voda fco tvornica, i tvornica
strojevi za vađenje pilota; ralice za – gdje u spomenutim granicama vrijed-
uklanjanje snijega i snjegočistači nost svih upotrijebljenih materijala iz
tarifnog broja 8431 ne premašuje
10% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8431 Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
isključivo ili uglavnom sa cestovnim trijebljenih materijala ne premašuje 40%
valjcima cijene proizvoda fco tvornica

8439 Strojevi za proizvodnju celuloze od Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
vlaknastih celuloznih materijala ili – vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
strojevi za proizvodnju i dovršavanje jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
papira ili kartona voda fco tvornica tvornica
– gdje u spomenutim granicama vrijed-
nost svih upotrijebljenih materijala iz
istog tarifnog broja kao i proizvod
ne premašuje 25% cijene proizvoda
fco tvornica

8441 Ostali strojevi za preradu papirne mase, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
papira ili kartona, uključujući sve vrste – vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
strojeva za rezanje jala ne premašuje 40% cijene proizvo-šuje 30% cijene proizvoda fco
da fco tvornica, i tvornica
– gdje u spomenutim granicama vrijed-
nost svih upotrijebljenih materijala iz
istog tarifnog broja kao i proizvod
ne premašuje 25% cijene proizvoda
fco tvornica

8444 do Strojevi iz ovih tarifnih brojeva za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
8447 tekstilnu industriju trijebljenih materijala ne premašuje 40%
cijene proizvoda fco tvornica

ex 8448 Pomoćni strojevi i uređaji za uporabu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
sa strojevima iz tarifnog broja trijebljenih materijala ne premašuje 40%
8444 i 8445 cijene proizvoda fco tvornica

8452 Strojevi za šivanje, osim strojeva za
prošivanje knjiga iz tarifnog broja 8440;
pokućstvo, postolja i poklopci posebno
pripravljeni za strojeve za šivanje;
igle za strojeve za šivanje:

– Strojevi za šivanje, (samo strojevi sa Proizvodnja u kojoj:
verižnim bodom), s glavom bez mo- – vrijednost svih upotrijebljenih materi-
tora mase 16 kg ili manje ili s mo- jala ne premašuje 40% cijene proiz-
torom mase 17 kg ili manje voda fco tvornica,
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala za slaganje glave (bez motora)
bez podrijetla, ne premašuje vrijed-
nost upotrijebljenih materijala s
podrijetlom, i
– uređaji za zatezanje niti, za kačkanje
i uređaji za cik-cak moraju biti s
podrijetlom

– Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

8456 do Strojevi i alatni strojevi iz tar. broja Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
8466 8456 do 8466 s pripadajućim dijelovima trijebljenih materijala ne premašuje 40%
i priborom cijene proizvoda fco tvornica

8469 do Uredski strojevi (npr. strojevi za pisanje, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
8472 strojevi za računanje, strojevi za auto- trijebljenih materijala ne premašuje 40%
matsku obradu podataka, strojevi za cijene proizvoda fco tvornica
umnožavanje, strojevi za spajanje)

8480 Kalupnici za ljevaonice kovina; modelne Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
ploče; modeli za kalupe; kalupi za kovi- trijebljenih materijala ne premašuje 50%
ne (osim kalupa za ingote), kovinske cijene proizvoda fco tvornica
karbide, staklo, mineralne tvari, gumu
i plastične mase

8482 Valjni ležaji (kuglični, valjkasti i Proizvodnja:
igličasti) – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
broja osim tarifnog broja proizvoda, i upotrijebljenih materijala ne prema-
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih šuje 25% cijene proizvoda fco
materijala ne premašuje 40% cijene tvornica
proizvoda fco tvornica

8484 Brtve od kovinskih listova kombinirane Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
s drugim materijalom ili od dva ili upotrijebljenih materijala ne premašuje
više slojeva kovine; slogovi brtava, 40% cijene proizvoda fco tvornica
različitih po sastavu materijala, u
vrećicama, omotima ili sličnim
pakiranjima; mehaničke brtve

8485 Dijelovi strojeva, aparata i uređaja bez Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
električnih priključaka, izolatora, svitaka, upotrijebljenih materijala ne premašuje
kontakata ili drugih električnih obilježja, 40% cijene proizvoda fco tvornica
što nisu spomenuti niti uključeni na
drugom mjestu u ovom poglavlju

ex Električni strojevi i oprema i njihovi Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poglavlje 85 dijelovi; aparati za snimanje ili repro- – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
dukciju zvuka; televizijski aparati za broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 30% cijene proizvoda fco
snimanje ili reprodukciju slike i zvuka – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
i dijelovi i pribor za te proizvode, osim: materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8501 Električni motori i električni generatori Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
(osim generatorskih agregata) – vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– gdje u spomenutim granicama vrijed-
nost svih upotrijebljenih materijala iz
tarifnog broja 8503 ne premašuje
10% cijene proizvoda fco tvornica

8502 Električni generatorski agregati i Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
rotacijski pretvarači (konvertori) – vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– gdje u spomenutim granicama vrijed-
nost svih upotrijebljenih materijala iz
tarifnih brojeva 8501 i 8503 ne pre-
mašuje 10% cijene proizvoda fco
tvornica

ex 8504 Uređaji za napajanje strojeva za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
automatsku obradu podataka upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8518 Mikrofoni i njihovi stalci; zvučnici, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
uključujući i zvučnike u zvučnim – vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
kutijama; audio-frekventna električna jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 25% cijene proizvoda fco
pojačala; električni slogovi za voda fco tvornica, i tvornica
pojačanje zvuka – vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8519 Gramofoni s ugrađenim pojačalom ili Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
bez njega, kazetofoni i drugi aparati – vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
za reprodukciju zvuka, bez ugrađenog jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
uređaja za snimanje zvuka voda fco tvornica, i tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8520 Magnetofoni i ostali aparati za snimanje Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
zvuka, uključujući aparate s ugrađenim –vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
uređajem za reprodukciju zvuka jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8521 Aparati za pohranjivanje i reprodukciju Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
slike, s videoprijamnikom ili bez njega – vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8522 Dijelovi i pribor prikladni za uporabu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
samo ili uglavnom s aparatima iz tar. upotrijebljenih materijala ne premašuje
brojeva 8519 do 8521 40% cijene proizvoda fco tvornica

8523 Za snimanje pripremljeni nesnimljeni Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
nosači zvuka i nosači sličnih zapisa, upotrijebljenih materijala ne premašuje
osim proizvoda iz poglavlja 37 40% cijene proizvoda fco tvornica

8524 Ploče, vrpce i ostali nosači zvuka i
nosači sličnih zapisa, uključujući matrice
i galvanske otiske za proizvodnju ploča,
osim proizvoda iz poglavlja 37

– Matrice i galvanski otisci za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
proizvodnju ploča upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– gdje u spomenutim granicama vrijed-
nost svih upotrijebljenih materijala iz
tarifnog broja 8523 ne premašuje 10%
cijene proizvoda fco tvornica

8525 Odašiljači radiotelefonije, radiografije, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
radiodifuzije ili televizije, uključujući s – vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
ugrađenim prijamnikom ili aparatom za jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 25% cijene proizvoda fco
snimanje ili reprodukciju zvuka; televi- voda fco tvornica, i tvornica
zijske kamere; videokamere za nepo- – vrijednost svih upotrijebljenih materi-
mične slike i druge videokamere jala bez podrijetla ne premašuje
(kamkorderi); digitalne kamere vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8526 Radari, uređaji za radionavigaciju i Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
uređaji za radiodaljinsko upravljanje – vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 25 cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8527 Prijamnici radiotelefonije, radiotele- Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
grafije i radiodifuzije, uključujući i – vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
prijamnike sa, u isto kućište, ugrađenim jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 25% cijene proizvoda fco
aparatima za snimanje ili reprodukciju voda fco tvornica, i tvornica
zvuka, odnosno satom – vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8528 Televizijski prijamnici, uključujući one Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
s ugrađenim prijamnikom radiodifuzije –vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
ili aparatom za pohranjivanje ili repro- jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 25% cijene proizvoda fco
dukciju zvuka ili slike; video- monitori voda fco tvornica, i tvornica
i video- projektori – vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8529 Dijelovi pogodni za uporabu isključivo
ili uglavnom za aparate iz tarifnih
brojeva 8525 do 8528

– Namijenjeni poglavito ili isključivo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
video-uređajima za pohranjivanje trijebljenih materijala ne premašuje 40%
i reprodukciju cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 25% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8535 i 8536 Električni aparati za uklapanje ili Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
isklapanje ili zaštitu ili spajanje – vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
električnih strujnih krugova jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– gdje u spomenutim granicama vrijed-
nost svih upotrijebljenih materijala iz
tarifnog broja 8538 ne premašuje 10%
cijene proizvoda fco tvornica

8537 Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
nosači, opremljeni s dva ili više aparata –vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
iz tarifnog broja 8535 ili 8536 za elek- jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
trično upravljanje ili razdiobu električne voda fco tvornica, i tvornica
struje, uključujući one s ugrađenim – gdje u spomenutim granicama vrijed-
instrumentima i aparatima iz poglavlja nost svih upotrijebljenih materijala iz
90 i aparatima za numeričko upravljanje, tarifnog broja 8538 ne premašuje 10%
osim komutacijskih aparata iz tarifnog cijene proizvoda fco tvornica
broja 8517

ex 8541 Diode, tranzistori i slični poluvodički Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
elementi: foto-osjetljivi poluvodički – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
elementi, osim još neizrezanih čip broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 25% cijene proizvoda fco
pločica – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8542 Elektronički integrirani krugovi i
mikrosklopovi

8542 - Monolitni integrirani krugovi Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih materi- upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 25% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– gdje u spomenutim granicama vrijed-
nost svih upotrijebljenih materijala iz
tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne pre-
mašuju 10% cijene proizvoda fco
tvornica
ili
postupak difuzije (u kojem se integrirani
krugovi formiraju na supstratu poluvo-
diča, selektivnim uvođenjem odgovaraju-
ćeg dopanta) bez obzira je li sastavlja-
nje ili i/ili testiranje obavljeno u zemlji
koja nije jedna od ugovornih stranaka

– Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 25% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– gdje u spomenutim granicama vrijed-
nost svih upotrijebljenih materijala iz
tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne pre-
mašuju 10% cijene proizvoda fco
tvornica

8544 Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući trijebljenih materijala ne premašuje 40%
koaksijalne kabele) i ostali izolirani cijene proizvoda fco tvornica
električni vodiči, s priključnim uređajima
ili bez njih; kabeli od optičkih, pojedi-
načno oplaštenih vlakana (svjetlovodi)
čak i kada sadrže električne vodiče ili
su opremljeni priključnim uređajima

8545 Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
za žarulje, ugljen za baterije i drugi trijebljenih materijala ne premašuje 40%
proizvodi od grafita ili od drugih vrsta cijene proizvoda fco tvornica
ugljika, s kovinom ili bez nje, za
namjenu u elektrotehnici

8546 Električni izolatori od bilo kakvog Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
materijala trijebljenih materijala ne premašuje 40%
cijene proizvoda fco tvornica

8547 Izolacijski dijelovi električnih strojeva, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
uređaja ili opreme, izrađeni u cijelosti trijebljenih materijala ne premašuje 40%
od izolacijskog materijala ili samo s ma- cijene proizvoda fco tvornica
njim sastavnicama od kovina (npr. čahu-
rama s navojem) utisnutim isključivo za
potrebe ugradnje, osim izolatora iz tarif-
nog broja 8546; cijevi i njihove spojnice
od običnih kovina, obložene izolacijskim
materijalom, za električne vodiče

8548 Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, pri- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
marnih baterija i električnih akumulatora; trijebljenih materijala ne premašuje 40%
istrošene primarne ćelije, primarne bateri-cijene proizvoda fco tvornica
je i električni akumulatori; električni
dijelovi strojeva i aparata, što nisu spo-
menuti niti uključeni na drugom mjestu
u ovom poglavlju:

ex Tračnička vozila i njihovi dijelovi: kolo- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
poglavlje 86 sječni sklopovi i pribor i njihovi dije- trijebljenih materijala ne premašuje 40%
lovi; mehanička i elektromehanička cijene proizvoda fco tvornica
signalna oprema za prometne puteve
svih vrsta, osim:

8608 Kolosječni sklopovi i pribor, mehanička Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
(uključujući elektromehanička) oprema –iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 30% cijene proizvoda fco
upravljanje u prometu na prugama, – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
cestama, unutarnjim vodenim putevima, materijala ne premašuje 40% cijene
parkiralištima, u lučkim postrojenjima i proizvoda fco tvornica
zračnim lukama; njihovi dijelovi

ex Vozila, osim tračničkih vozila i njihovi Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
poglavlje 87 dijelovi i pribor, osim: trijebljenih materijala ne premašuje 40%
cijene proizvoda fco tvornica

8709 Samokretna radna kolica (autokare), bez Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
uređaja za dizanje ili rukovanje, što ih – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
se rabi u tvornicama, skladištima, lukama broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 30% cijene proizvoda fco
i zračnim lukama za prijevoz robe na – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
kratkim udaljenostima; vučna vozila što materijala ne premašuje 40% cijene
ih se rabi na peronima željezničkih proizvoda fco tvornica
kolodvora; dijelovi navedenih vozila

8710 Tenkovi i druga oklopna borbena motor- Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
na vozila, uključujući i opremljena – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
naoružanjem i njihovi dijelovi broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 30% cijene proizvoda fco
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8711 Motocikli (uključujući i mopede), bicikli
i slična vozila s pomoćnim motorom, s
bočnom prikolicom ili bez nje; bočne
prikolice

– S klipnim motorom (osim rotacijskih
klipnih motora) obujma cilindara
ne većeg

– Od 50 cmł Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 20% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala bez podrijetla ne premašuje vri-
jednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

– Većeg od 50 cmł Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 25% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala bez podrijetla ne premašuje vri-
jednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

– Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala bez podrijetla ne premašuje vri-
jednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

ex 8712 Bicikli bez kugličnih ležajeva Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja osim iz tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne prema-
8714 šuje 30% cijene proizvoda fco
tvornica

8715 Dječja kolica i njihovi dijelovi Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 30% cijene proizvoda fco
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
nesamokretna; njihovi dijelovi – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 30% cijene proizvoda fco
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

ex Letjelice, svemirske letjelice i njihovi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poglavlje 88 dijelovi, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne prema-
proizvoda šuje 40% cijene proizvoda fco
tvornica

ex 8804 Rotošuti Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja, uključujući ostale materi- upotrijebljenih materijala ne prema-
jala iz tarifnog broja 8804 šuje 40% cijene proizvoda fco
tvornica

8805 Oprema za lansiranje zrakoplova; palub- Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ni zaustavljivači zrakoplova i slična tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne prema-
oprema; zemaljski trenažeri letenja; dije- proizvoda šuje 30% cijene proizvoda fco
lovi navedenih proizvoda tvornica

Poglavlje 89 Brodovi, brodice i ploveće konstrukcije Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja osim tarifnog broja proiz- upotrijebljenih materijala ne prema-
voda. Međutim, trupove broda iz tarifnog šuje 40% cijene proizvoda fco
broja 8906 se ne smije upotrebljavati tvornica

ex Optički, fotografski, kinematografski i Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poglavlje 90 mjerni instrumenti, instrumenti za ispiti- –iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
vanje točnosti, medicinski instrumenti i broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 30% cijene proizvoda fco
aparati; njihovi dijelovi i pribor, osim: – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

9001 Optička vlakna i snopovi optičkih vlaka- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
na; kabeli od optičkih vlakana, osim onihtrijebljenih materijala ne premašuje 40%
iz tarifnog broja 8544; listovi i ploče od cijene proizvoda fco tvornica
polarizirajućeg materijala; leće (uključu-
jući kontaktne leće), prizme, zrcala, i
ostali optički elementi od bilo kakvoga
materijala, nemontirani, osim takvih op-
tičkih neobrađenih staklenih elemenata

9002 Leće, prizme, zrcala, i drugi optički ele- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
menti, od bilo kakvoga materijala, mon- trijebljenih materijala ne premašuje 40%
tirani, kao što su dijelovi ili pribor instru- cijene proizvoda fco tvornica
menata ili aparata, osim takvih optičkih
neobrađenih staklenih elemenata

9004 Naočale i slični proizvodi, korekcijski, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
zaštitni i ostali trijebljenih materijala ne premašuje 40%
cijene proizvoda fco tvornica

ex 9005 Dalekozori (s jednim ili dva objektiva), Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
optički teleskopi i njihova postolja; osim –iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
astronomskih refrakcijskih teleskopa i broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 30% cijene proizvoda fco
njihovih postolja – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica, i
– u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala s podrijetlom

ex 9006 Fotografski aparati; osim kinematograf- Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
skih kamera; fotografske bljeskalice i – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
žarulje-bljeskalice; osim žarulja s broja osim tarifnog broja proizvoda, šuje 30% cijene proizvoda fco
električnim paljenjem – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica, i
– u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala s podrijetlom

9007 Kinematografske kamere i projektori, s Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ugrađenim aparatom za snimanje ili – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
reprodukciju zvuka ili bez njega broja osim tarifnog broja proizvoda, šuje 30% cijene proizvoda fco
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica, i
– u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala s podrijetlom

9011 Optički mikroskopi, uključujući one za Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
mikrofotografiju, mikrokinematografiju – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
i mikroprojekciju broja osim tarifnog broja proizvoda, šuje 30% cijene proizvoda fco
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica, i
– u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala s podrijetlom

ex 9014 Ostali instrumenti i aparati za navigaciju Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
trijebljenih materijala ne premašuje 40%
cijene proizvoda fco tvornica

9015 Instrumenti i aparati za geodetsku iz- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
mjeru zemljišta (uključujući fotogra- trijebljenih materijala ne premašuje 40%
metriju), hidrografiju, oceanografiju, cijene proizvoda fco tvornica
hidrologiju, meteorologiju i geofiziku,
osim kompasa; daljinomjeri

9016 Vage osjetljivosti 5 centigrama i finije, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
s utezima ili bez njih trijebljenih materijala ne premašuje 40%
cijene proizvoda fco tvornica

9017 Instrumenti i aparati za crtanje, obilježa- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
vanje ili matematičko računanje (npr. trijebljenih materijala ne premašuje 40%
aparati za crtanje, pantografi, kutomjeri, cijene proizvoda fco tvornica
pribor za crtanje u slogu, logaritamska
računala, kalkulatori u obliku okrugle
ploče); instrumenti za mjerenje dužine,
namijenjeni držanju u ruci (npr. mjerne
šipke i vrpce, mikrometarska mjerila,
pomična mjerila) što nisu spomenuti
niti uključeni na drugom mjestu u
ovom poglavlju

9018 Instrumenti i aparati namijenjeni uporabi
u medicini, zubarstvu ili veterini, uklju-
čujući scintigrafske i druge elektromedi-
cinske aparate te instrumente za
ispitivanje vida;

– Zubarski stolci s ugrađenom zubar- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
skom opremom ili uređajem za tarifnog broja uključujući ostale mate- upotrijebljenih materijala ne prema-
ispiranje usta vodom rijale iz tarifnog broja 9018 šuje 40% cijene proizvoda fco
tvornica

– Ostalo Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 25% cijene proizvoda fco
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

9019 Aparati za mehanoterapiju, aparati za Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
masažu, aparati za psihološka ispitivanja, –iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 25% cijene proizvoda fco
aerosol-terapiju, umjetno disanje i ostali –u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
terapeutski aparati za disanje materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

9020 Ostali aparati za disanje i plinske maske, Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
osim zaštitnih maski bez mehaničkih – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
dijelova i izmjenjivih filtera; broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 25% cijene proizvoda fco
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

9024 Strojevi i aparati namijenjeni ispitivanju Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
tvrdoće, vlačne ili tlačne čvrstoće, elasti-trijebljenih materijala ne premašuje 40%
čnosti i ostalih mehaničkih svojstava cijene proizvoda fco tvornica
materijala (npr. kovina, drva, tekstila,
papira, plastičnih masa)

9025 Hidrometri i slični plutajući instrumenti, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
termometri, pirometri, barometri, higro- trijebljenih materijala ne premašuje 40%
metri i psihrometri, s registratorom ili cijene proizvoda fco tvornica
bez njega i kombinacije tih instrumenta:

9026 Instrumenti i aparati za mjerenje ili Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
nadzor protoka, razine, pritiska ili trijebljenih materijala ne premašuje 40%
ostalih promjenjivih veličina tekućina cijene proizvoda fco tvornica
ili plinova (npr. mjerači protoka, poka-
zivači razine, manometri, toplinomjeri),
osim instrumenata i aparata iz tarifnog
broja 9014, 9015, 9028 ili 9032

9027 Instrumenti i aparati za fizikalne i ke- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
mijske analize (npr. polarimetri, refrakto- trijebljenih materijala ne premašuje 40%
metri, spektrometri, aparati za analizu cijene proizvoda fco tvornica
plina ili dima); instrumenti i aparati za
mjerenje i kontrolu viskoziteta, poroz-
nosti, dilatacije, površinskog napona i
slično; instrumenti i aparati za kalori-
metrijska, akustična i fotometrijska
mjerenja (uključujući svjetlomjere);
mikrotomi:

9028 Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina
ili tekućine, električna brojila, uključu-
jući i mjerila za njihovo baždarenje:

– Dijelovi i pribor Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
trijebljenih materijala ne premašuje 40%
cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih materi- upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-
rijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala s podrijetlom

9029 Brojila okretaja, brojila proizvodnje, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
taksametri, brojila kilometara, brojila trijebljenih materijala ne premašuje 40%
koraka i slično; mjerači brzine i taho- cijene proizvoda fco tvornica
metri, osim onih koje se razvrstava u
tarifni broj 9014 ili 9015; stroboskopi:

9030 Osciloskopi, spektralni analizatori i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
ostali instrumenti i aparati za mjerenje trijebljenih materijala ne premašuje 40%
ili ispitivanje električnih veličina, isklju- cijene proizvoda fco tvornica
čujući mjerila iz tarifnog broja 9028;
instrumenti i aparati za mjerenje ili
otkrivanje alfa-, beta-, gama-, rentgen-
skih, svemirskih ili ostalih ionizirajućih
zračenja:

9031 Instrumenti, aparati i strojevi za mjerenje Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
ili ispitivanje, što nisu spomenuti niti trijebljenih materijala ne premašuje 40%
uključeni na drugom mjestu u ovom cijene proizvoda fco tvornica
poglavlju; projektori profila:

9032 Instrumenti i aparati za automatsku Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
regulaciju ili upravljanje: trijebljenih materijala ne premašuje 40%
cijene proizvoda fco tvornica

9033 Dijelovi i pribor (što nisu spomenuti niti Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
uključeni na drugom mjestu u ovom trijebljenih materijala ne premašuje 40%
poglavlju) za strojeve, uređaje, instru- cijene proizvoda fco tvornica
mente ili aparate iz poglavlja 90

ex Satovi i njihovi dijelovi, osim: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
poglavlje 91 trijebljenih materijala ne premašuje 40%
cijene proizvoda fco tvornica

9105 Ostali satovi Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
– vrijednost svih upotrijebljenih materi- upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-
rijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala s podrijetlom

9109 Ostali satni mehanizmi, kompletni Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
i sastavljeni – vrijednost svih upotrijebljenih materi- upotrijebljenih materijala ne prema-
jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
voda fco tvornica, i tvornica
– vrijednost svih upotrijebljenih materi-
rijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materi-
jala s podrijetlom

9110 Kompletni satni mehanizmi (za osobne Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ili druge satove) nesastavljeni ili djelo- –vrijednost svih upotrijebljenih materi- upotrijebljenih materijala ne prema-
mično sastavljeni (satni mehanizmi u jala ne premašuje 40% cijene proiz- šuje 30% cijene proizvoda fco
slogovima); nekompletni satni mehaniz- voda fco tvornica, i tvornica
mi (za osobne ili druge satove), sastav- – u spomenutim granicama, vrijednost
ljeni; grubo kompletirani satni mehaniz- svih upotrijebljenih materijala iz ta-
mi za satove (osobne ili druge) rifnog broja 9114 ne premašuje 10%
cijene proizvoda fco tvornica

9111 Kućišta za osobne satove i njihovi Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
dijelovi: – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 30% cijene proizvoda fco
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

9112 Kućišta i kutije za kućne, uredske i Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
slične satove i kućišta i kutije slične – iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne prema-
vrste za drugu robu iz ovog poglavlja broja osim tarifnog broja proizvoda, i šuje 30% cijene proizvoda fco
i njihovi dijelovi – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

9113 Remeni i narukvice za ručne satove i
dijelovi za njih

– Od obične kovine, pozlaćeni, posreb- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
reni, platirani ili presvučeni plemeni- trijebljenih materijala ne premašuje 40%
tim kovinama cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
trijebljenih materijala ne premašuje 50%
cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 92 Glazbala, dijelovi i pribor za te Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
proizvode trijebljenih materijala ne premašuje 40%
cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 93 Oružje i streljivo; njihovi dijelovi i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
pribor trijebljenih materijala ne premašuje 50%
cijene proizvoda fco tvornica

ex Pokućstvo; nosači madraca; oprema za Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poglavlje 94 krevete i slični proizvodi (madraci, jastu- tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne prema-
ci i slični punjeni proizvodi); svjetiljke i proizvoda šuje 40% cijene proizvoda fco
druga rasvjetna tijela, što nisu spomenuta tvornica
niti uključena na drugom mjestu; osvijet-
ljeni znakovi, osvijetljene pločice s ime-
nima ili slično; montažne zgrade, osim:

ex 9401 i Pokućstvo od običnih kovina presvučeno Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ex 9403 netapeciranom pamučnom tkaninom tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne prema-
težine do najviše 300g/m˛ proizvoda šuje 40% cijene proizvoda fco
ili tvornica
Proizvodnja od pamučnih tkanina već
proizvedenih u oblicima spremnima za
uporabu sa materijalima iz tarifnih bro-
jeva 9401 ili 9403, pod uvjetom da:
– vrijednost tkanina ne premašuje 25%
cijene proizvoda fco tvornica, i
– svi ostali upotrijebljeni materijali su s
podrijetlom i razvrstani su unutar ta-
rifnog broja različitog od tarifnih
brojeva 9401 ili 9403

9405 Svjetiljke i druga rasvjetna tijela (uklju- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
čujući reflektore) i njihovi dijelovi, što trijebljenih materijala ne premašuje 50%
nisu spomenuti niti uključeni na drugom cijene proizvoda fco tvornica
mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene
pločice s imenima i slično, sa stalno
učvršćenim izvorom svjetlosti, i njihovi
dijelovi što nisu spomenuti niti uključeni
na drugom mjestu

9406 Montažne zgrade Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
trijebljenih materijala ne premašuje 50%
cijene proizvoda fco tvornica

ex Igračke, rekviziti za društvene igre i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 95 šport; njihovi dijelovi i pribor, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

9503 Ostale igračke; umanjeni modeli i slični Proizvodnja:
modeli za igru, uključujući s pogonom, –iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
slagalice svih vrsta broja osim tarifnog broja proizvoda, i
– u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 9506 – Palice za golf i ostala oprema za golf Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda. Međutim, grubo oblikovani
blokovi za izradu glava za golf štapove
mogu se upotrijebiti

ex Razni proizvodi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
poglavlje 96 tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 9601 i Proizvodi životnjskog, biljnoga ili Proizvodnja od materijala za rezbarenje
ex 9602 mineralnog podrijetla, za rezbarenje iz istih tarifnih brojeva

ex 9603 Metle i četke (osim metla i metlica od Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
pruća, bez ili sa drškom, i četki od trijebljenih materijala ne premašuje 50%
dlake vjeverica i lasica), ručno pogonje- cijene proizvoda fco tvornica
ne mehaničke naprave za čišćenje poda,
bez motora, jastučići za nanošenje boje
i soboslikarski valjci; brisači za podove
i četke za paučinu

9605 Putni slogovi za osobnu toaletu, šivanje Svaki proizvod u setu mora udovoljavati
ili čišćenje cipela ili odijela pravilu što bi važilo za taj proizvod
pojedinačno. Međutim, set može sadrža-
vati i proizvode bez pravog podrijetla,
pod uvjetom da njihova ukupna vrijed-
nost ne premašuje 15% cijene proizvoda
fco tvornica

9606 Dugmad, kopčice što ih se zatvara Proizvodnja:
utiskivanjem ili na drugi način, dugmad –iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
za presvlačenje i ostali dijelovi tih broja osim tarifnog broja proizvoda, i
proizvoda; nedovršena dugmad – u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

9608 Kemijske olovke; flomasteri i markeri s Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
vrhom od pusta ili drugog poroznog ma- tarifnog broja osim tarifnog broja proiz-
terijala; naliv pera i slična pera na pu- voda. Međutim, pera i njihovi vrhovi iz
njenje; pera za kopiranje; patent-olovke, istog tarifnog broja kao i proizvod mogu
držala za pera, držala za olovke i slična se upotrijebiti
držala; dijelovi (uključujući kape i
klipse) navedenih proizvoda osim onih
iz tarifnog broja 9609

9612 Vrpce za pisaće strojeve i slične vrpce, Proizvodnja:
natopljene tiskarskom bojom ili drukčije –iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
pripremljene za davanje otisaka, uključu- broja osim tarifnog broja proizvoda, i
jući na svicima ili u patronama; jastučići –u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
za žigove natopljeni ili nenatopljeni, s materijala ne premašuje 50% cijene
kutijom ili bez kutije proizvoda fco tvornica

ex 9613 Upaljači sa električnom iskrom (piezo) Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijeb-
ljenih materijala iz tarifnog broja 9613
ne premašuje 30% cijene proizvoda
fco tvornica

ex 9614 Lule za pušenje i glave lula Proizvodnja iz grubo obrađenih blokova

Poglavlje 97 Umjetnine, kolekcionarski predmeti i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
starine (antikviteti) tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

 

1 Za specijalne uvjete glede “specifičnih procesa” vidi Uvodne napomene 7.1 i 7.3

2 Za specijalne uvjete glede “specifičnih procesa” vidi Uvodnu napomenu 7.2

3 Za specijalne uvjete glede “specifičnih procesa” vidi Uvodnu napomenu 7.2

4 Za specijalne uvjete glede “specifičnih procesa” vidi Uvodnu napomenu 7.2

1 Za specijalne uvjete glede “specifičnih procesa” vidi Uvodne napomene 7.1 i 7.3

2 Za specijalne uvjete glede “specifičnih procesa” vidi Uvodnu napomenu 7.2

3 Za specijalne uvjete glede “specifičnih procesa” vidi Uvodnu napomenu 7.2

4 Za specijalne uvjete glede “specifičnih procesa” vidi Uvodnu napomenu 7.2

8 Za specijalne uvjete glede “specijalnih procesa” vidi Uvodne napomene 7.1 i 7.3

9 Za specijalne uvjete glede “specijalnih procesa” vidi Uvodne napomene 7.1 i 7.3

10 Napomena 3 uz poglavlje 32 određuje da su ovdje uključeni preparati za bojenje bilo kakva materijala, odnosno koji su namijenjeni kao sastojak u proizvodnji sredstava za bojanje, pod uvjetom da nisu uvršteni u neki drugi tar.br. u poglavlju 32.

11 “Grupa” podrazumijeva bilo koji dio tarifnog broja odvojen od ostalog polu-kolonom

12 Za specijalne uvjete glede “specifičnih procesa” vidi Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3

13 Ova odredba vrijedi za proizvode što se sastoje od spomenutih materijala iz tar. br. 3901 do 3906 i od materijala iz tar. br. 3907 do 3911, a primjenjuje se samo na skupinu materijala kakva prevladava po težini proizvoda

14 Ova odredba vrijedi za proizvode što se sastoje od spomenutih materijala iz tar. br. 3901 do 3906 i od materijala iz tar. br. 3907 do 3911, a primjenjuje se samo na skupinu materijala kakva prevladava po težini proizvoda

15 Ova odredba vrijedi za proizvode što se sastoje od spomenutih materijala iz tar. br. 3901 do 3906 i od materijala iz tar. br. 3907 do 3911, a primjenjuje se samo na skupinu materijala kakva prevladava po težini proizvoda

16 Ova odredba vrijedi za proizvode što se sastoje od spomenutih materijala iz tar. br. 3901 do 3906 i od materijala iz tar. br. 3907 do 3911, a primjenjuje se samo na skupinu materijala kakva prevladava po težini proizvoda

17 Ova odredba vrijedi za proizvode što se sastoje od spomenutih materijala iz tar. br. 3901 do 3906 i od materijala iz tar. br. 3907 do 3911, a primjenjuje se samo na skupinu materijala kakva prevladava po težini proizvoda

18 Sljedeće folije se smatraju jako prozirnima: folije, čije optičko dimljenje se mjeri prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor)- je manji od 2%

19 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

20 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

21 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

22 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

23 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

24 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

25 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

26 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

27 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

28 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

29 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

30 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

31 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

32 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

33 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

34 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

35 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

36 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

37 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

38 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

39 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

40 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

41 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

42 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

43 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

44 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

45 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

46 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

47 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

48 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

49 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

50 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

51 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

52 Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina kakve se koriste za strojeve za izradu papira

53 Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina kakve se koriste za strojeve za izradu papira

54 Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina kakve se koriste za strojeve za izradu papira

55 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

56 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

57 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

58 Vidi uvodnu napomenu 6

59 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

60 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

61 Vidi uvodnu napomenu 6

62 Vidi uvodnu napomenu 6

63 Vidi uvodnu napomenu 6

64 Vidi uvodnu napomenu 6

65 Vidi uvodnu napomenu 6

66 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

68 Vidi uvodnu napomenu 6

69 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

70 Vidi Uvodnu napomenu 6

71 Vidi Uvodnu napomenu 6

72 Vidi Uvodnu napomenu 6

73 Vidi Uvodnu napomenu 6

74 Vidi Uvodnu napomenu 6

75 Vidi Uvodnu napomenu 6

67 Vidi uvodnu napomenu 6

68 Vidi uvodnu napomenu 6

69 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

70 Vidi Uvodnu napomenu 6

71 Vidi Uvodnu napomenu 6

72 Vidi Uvodnu napomenu 6

73 Vidi Uvodnu napomenu 6

74 Vidi Uvodnu napomenu 6

75 Vidi Uvodnu napomenu 6

76 Specijalni uvjeti glede proizvoda izrađenih iz mješavina tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

77 Vidi uvodnu napomenu 6

78 U vezi s pletenima i kačkanim proizvodima što nisu ni elastični ni gumirani, dobiveni spajanjem dijelova trikotaže (rezanih ili odmah oblikovanih) vidi Uvodnu napomenu 6

79 Vidi Uvodnu napomenu 6

80 U vezi s pletenima i kačkanim proizvodima što nisu ni elastični ni gumirani, dobiveni spajanjem dijelova trikotaže (rezanih ili odmah oblikovanih) vidi Uvodnu napomenu 6

81 Za specijalne uvjete glede proizvoda od mješavine tekstilnih materijala, vidi Uvodnu napomenu 5

82 Za specijalne uvjete glede proizvoda od mješavine tekstilnih materijala, vidi Uvodnu napomenu 5

83 Vidi uvodnu napomenu 6

84 Za specijalne uvjete glede proizvoda od mješavine tekstilnih materijala, vidi Uvodnu napomenu 5

85 Vidi Uvodnu napomenu 6

86 Vidi Uvodnu napomenu 6

87 Vidi Uvodnu napomenu 6

88 SEMII - Institut za poluvodičku opremu i materijale

89 Ovo pravilo vrijedi do 31 12. 2005.

DODATAK III

POTVRDA O PROMETU ROBE EUR.1
I ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1

1. Svaka potvrda bit će veličine 210 × 297 mm, a može se dopustiti odstupanje od minus 5 ili plus 8 mm po duljini. Obvezatno se rabi bijeli papir, veličine za pisanje, koji je bez dodatnih premaza težak najmanje 25 g/m˛. Nosit će otisnut zeleni guilloche uzorak u podlozi, što omogućuje vizualno primjećivanje svakoga pokušaja mehaničkoga ili kemijskoga krivotvorenja.

2. Nadležna tijela Ugovornih stranaka mogu zadržati pravo tiskanja potvrda ili taj posao mogu povjeriti ovlaštenoj tiskari. Tada na svakoj potvrdi mora biti otisnuto i takvo dopuštenje za tiskanje. Na svakoj potvrdi mora biti otisnut naziv i adresa tiskare ili znak po kojemu je tiskara službeno prepoznatljiva. Osim toga na njoj će biti otisnut ili drugačije naznačen serijski broj, temeljem kojega se može prepoznati.

  

POTVRDA O PROMETU ROBE

 

1.Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)

3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja)

(neobvezatan podatak)

EUR.1 No A 000000

Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini
2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj trgovini između

i

 

________________________________________________________

(upisati odgovarajuće zemlje, skupinu zemalja ili teritorij)

4. Zemlja, skupina zemalja ili
teritorij na kojemu se
proizvode smatra proizvodima s podrijetlom

5. Zemlja, skupina zemalja ili
teritorij na koje se roba šalje

 

6. Informacije u svezi s prijevozom (neobvezatan

podatak)

      

7. Napomene

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota(1); Opis robe

 

9. Bruto
težina (kg)
ili druga
količinska
oznaka
(litra, m2 itd.)

     

10. Fakture
(neobve-
zatno)

 

11.OVJERA CARINSKE SLUŽBE
Ovjerena deklaracija Pečat
Izvozni dokument(2)
Model ___________ br. __________
Carinarnica _____________________

Zemlja ili teritorij izdavanja _________

______________________________
______________________________

Datum ________________________
_____________________________

  

_____________________________

(potpis)

 

12. IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani, izjavljujem da gore

spomenuta roba udovoljava uvjetima

za izdavanje ove potvrde.

  

___________________

(mjesto i datum)

  

___________________

(potpis)

 

13. ZAHTJEV ZA PROVJERU, upućuje se:

       

14. REZULTAT PROVJERE
________________________________________________________
Provjerom je ustanovljeno(*)

¨ da je ovu potvrdu izdala spomenuta carinarnica i da su podaci

u njoj točni

¨ da ova potvrda nije točna ni ispravna (vidi napomene u prilogu)

__________________________

(mjesto i datum)

 

Pečat

 

__________________________

(potpis)

––––––––––––––––––––––––––––––
(*) Oznakom X označiti rezultat provjere

 

Zahtjev za provjeru točnosti i ispravnosti ove potvrde

__________________________

(mjesto i datum)

 

Pečat

 

__________________________

(potpis)

1Ako roba nije u paketima, navodi se broj predmeta ili napomena »u rasutom stanju«.

2Popunjava se samo ako to zahtijeva propis zemlje ili teritorij izvoznika.

  

NAPOMENE

1. U potvrdi se podaci ne smiju brisati niti dopisivati. Kad je nuždan ispravak, precrta se prijašnji podatak i dopisuje novi. Svaki takav ispravak mora parafom odobriti onaj tko je izdao potvrdu i ovjeriti carinska služba zemlje ili teritorija gdje je potvrda izdana.

2. Proizvodi se u potvrdu obvezno upisuju bez proreda, a ispred svakoga proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon zadnjega proizvoda obvezatno se upisuje vodoravna crta. Neispunjen prostor treba precrtati tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.

3. Roba mora biti označena na način uobičajen u trgovini, s dovoljno podataka za ustanovljavanje o kakvoj je robi riječ.

 

ZAHTJEV ZA POTVRDU O PROMETU ROBE

 

1.Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)

3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja)

(neobvezatan podatak)

EUR.1 No A 000000

Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini
2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj trgovini između

i

 

(upisati odgovarajuće zemlje, skupinu zemalja ili teritorij)

4. Zemlja, skupina zemalja ili
teritorij na kojemu se
proizvode smatra proizvodima s podrijetlom

5. Zemlja, skupina zemalja ili
teritorij na koje se roba šalje

 

6. Informacije u svezi s prijevozom (neobvezatan

podatak)

      

7. Napomene

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota(1); Opis robe

               
 

9. Bruto
težina (kg)
ili druga
količinska
oznaka
(litra, m3 itd.)

     

10. Fakture
(neobve-
zatno)

 

1Ako roba nije u paketima, navodi se broj predmeta ili napomena »u rasutom stanju«.

  

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani, izvoznik robe spomenute na poleđini,

IZJAVLJUJEM da roba udovoljava uvjetima za izdavanje priložene potvrde;

 

DAJEM kako slijedi podatke temeljem kojih roba udovoljava gore navedenim uvjetima:

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..........

PODNOSIM sljedeće dokazne isprave1:

OBVEZUJEM se na zahtjev nadležnih službi podnijeti svaku potrebnu ispravu koju bi one mogle zatražiti radi izdavanja priložene potvrde, te prihvaćam, ako bude zatražen, svaki potreban pregled mojega knjigovodstva i svaku provjeru procesa proizvodnje gore spomenute robe, što će obaviti te službe;

………………………………………………………………..........

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

 

MOLIM izdavanje priložene potvrde za tu robu.

–––––––––––––––––––––––––––

(Mjesto i datum)

 

–––––––––––––––––––––––––––

(Potpis)

  

1Na primjer: uvozne isprave, potvrde o prometu robe, fakture, izjave proizvođača itd., koja se odnosi na proizvode korištene u izradi ili na robu ponovno izvezenu u istom stanju.

  

DODATAK IV

Tekst izjave na raČunu

Izjava na računu, tekst koji je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Međutim, napomene nije potrebno otisnuti.

Hrvatska verzija

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. –––––(1) izjavljuje da su, osim ako je to drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi –––––(2) preferencijalnoga podrijetla.

 

Turska verzija

Işbu belge (Gümrük Onay No. –––––(1)) kapsamindaki maddelerin ihracatçisi, aksi açikça belirtilmedikçe, bu maddelerin –––––(2) tercihli menşeli maddeler oldug¬unu beyan eder.

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. –––––(1)) declares that, except where otherwise cleary indicated, these products are of –––––(2) preferential origin.

–––––––––––––––––––––(3)

(Mjesto i datum)

–––––––––––––––––––––(4)

(Potpis izvoznika, dodatno mora

biti čitko navedeno ime osobe

koja je izjavu potpisala)

  

1Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu čl. 22. ovog Protokola, ovdje mora biti upisan broj ovlaštenja. Kada izjavu na računu nije dao ovlašteni izvoznik, riječi u zagradi će se izostaviti ili će se ostaviti prazno.

2Navod zemlje podrijetla.

3Ti se navodi mogu ispustiti ako te obavijesti postoje u samom dokumentu.

4Vidi čl. 21.(5) Protokola. Kada se potpis izvoznika ne zahtijeva, izuzeće se također odnosi na navođenje imena potpisnika.

 

ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA REPUBLIKU TURSKU
Goranko Fižulić, v.r. Tunca Toskay, v.r.
ministar državni ministar
gospodarstva Republike Hrvatske Republike Turske

 

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/02-01/03
Zagreb, 19. rujna 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !