Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/03.). XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 30.5.2003 Zakon o potvrđivanju ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije

HRVATSKI SABOR

58

Na temelju članka 88.L115507 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. svibnja 2003.

Broj: 01-081-03-1704/2
Zagreb, 13. svibnja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije, sklopljen u Beogradu, 23. prosinca 2002., u izvorniku na hrvatskom, jugoslavenskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI
IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

PREAMBULA

Republika Hrvatska i Savezna Republika Jugoslavija (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«),

Potvrđujući svoju čvrstu odlučnost razvijati pluralističku demokraciju koja se temelji na vladavini prava, ljudskih prava i temeljnih sloboda;

U namjeri aktivnog sudjelovanja u procesu gospodarskog udruživanja u Europi te izražavajući svoju spremnost na suradnju u pronalaženju načina i sredstava za učvršćivanje toga procesa;

Potvrđujući svoje čvrsto određenje za načela tržišnog gospodarstva, koje čini osnovu za njihove odnose;

Uzimajući u obzir privrženost ugovornih stranaka Završnom aktu o europskoj sigurnosti i suradnji, kao i Pariškoj povelji za novu Europu;

Odlučne u tom cilju postupno ukidati prepreke međusobnoj trgovini, sukladno odredbama Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994 (u daljnjem tekstu »GATT 1994«) i Svjetske trgovinske organizacije (u daljnjem tekstu WTO);

Čvrsto uvjerene da će ovaj Ugovor potaknuti jačanje međusobno korisnih trgovinskih odnosa, te pridonijeti procesu povezivanja u Europi;

Podrazumijevajući da se niti jedna odredba ovoga Ugovora ne može tumačiti tako da izuzima ugovorne stranke od njihovih obveza iz drugih međunarodnih ugovora;

Ugovorile su kako slijedi:

Članak 1.

Ciljevi

1. Ugovorne stranke će postupno uspostaviti područje slobodne trgovine za najveći dio međusobne trgovine u prijelaznom razdoblju koje završava 01. siječnja 2007. sukladno odredbama ovoga Ugovora te sukladno članku XXIV GATT-a 1994. i odredbama WTO-a.

2. Ciljevi ovog Ugovora su:

– širenjem međusobne trgovine poticati skladan razvitak gospodarskih odnosa između ugovornih stranaka te na taj način doprinositi napretku gospodarstva, porastu životnog standarda, porastu zapošljavanja i ostvarivanju financijske stabilnosti u svojim zemljama;

– osigurati pravične uvjete za konkurenciju u trgovini između ugovornih stranaka;

– uklanjanjem prepreka za trgovinu pridonositi skladnom razvitku i širenju svjetske trgovine.

Članak 2.

Osnovne carine

1. Osnovna carina za svaki proizvod na koju se primjenjuju postupna sniženja utvrđena ovim Ugovorom, bit će carina po načelu najpovlaštenije nacije koja vrijedi na dan potpisivanja ovog Ugovora ili carina koja vrijedi na dan 01. siječnja 2003. godine, ovisno o tome koja je niža.

2. Ako se, nakon stupanja na snagu ovog Ugovora primijeni bilo kakvo sniženje carina na erga omnes osnovi, te će snižene carine zamijeniti osnovne carine iz stavka 1. ovog članka od dana od kojeg se takva sniženja primjenjuju.

3. Snižene carine obračunate sukladno stavku 2. ovog članka zaokruživat će se na jednu decimalu.

4. Ugovorne stranke će izvijestiti jedna drugu o svojim carinama.

Članak 3.

Uvozne carine i pristojbe s jednakim uČinkom kao carine

1. Ugovorne stranke neće u međusobnoj trgovini uvoditi nove uvozne carine ili nove pristojbe s jednakim učinkom kao carine, niti povisivati one koje se primjenjuju, od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Sve pristojbe s jednakim učinkom kao carine ukidaju se s danom stupanja na snagu ovog Ugovora.

Članak 4.

Fiskalna davanja

1. Ugovorne stranke suglasne su da se odredbe članka 3. također primjenjuju i na ostale uvozne pristojbe fiskalne naravi.

2. Ugovorne stranke međusobno ukidaju sve uvozne pristojbe fiskalne naravi od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

Članak 5.

Izvozne carine i pristojbe s jednakim uČinkom kao carine

1. Ugovorne stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nove izvozne carine ili nove pristojbe s jednakim učinkom kao carine od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Ugovorne stranke međusobno ukidaju sve izvozne carine ili pristojbe s jednakim učinkom kao carine od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

Članak 6.

KoliČinska ograniČenja uvoza i mjere s jednakim uČinkom

1. Ugovorne stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nova količinska ograničenja na uvoz ili mjere s jednakim učinkom od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Sva količinska ograničenja uvoza i mjere s jednakim učinkom ukidaju se od dana stupanja na snagu ovog Ugovora, osim proizvoda navedenih u Dodatku I ovog Ugovora.

Članak 7.

KoliČinska ograniČenja izvoza i mjere s jednakim uČinkom

1. Ugovorne stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nova količinska ograničenja izvoza ili mjere s jednakim učinkom od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Sva količinska ograničenja izvoza i mjere s jednakim učinkom ukidaju se od dana stupanja na snagu ovog Ugovora, osim proizvoda navedenih u Dodatku II ovog Ugovora.

Glava I. – INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 8.

Primjena

1. Odredbe ove Glave primjenjivat će se na industrijske proizvode podrijetlom iz jedne od ugovornih stranaka.

2. Za potrebe ovog Ugovora, izraz »industrijski proizvodi« znači proizvode obuhvaćene u glavama 25. do 97. Harmoniziranog sustava nazivlja i šifarskih oznaka roba, izuzevši proizvode navedene u Prilogu I ovog Ugovora.

Članak 9.

Uvozne carine

1. Stupanjem na snagu ovog Ugovora obostrano se ukidaju carine i pristojbe s jednakim učinkom na uvoz proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka, osim na uvoz proizvoda navedenih u Dodatku I i Dodatku II Protokola 1. ovog Ugovora.

2. Stupanjem na snagu ovog Ugovora carine na uvoz proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka, navedene u Dodatku I i Dodatku II Protokola 1. postupno će se snižavati u skladu sa slijedećim rasporedom:

– stupanjem na snagu ovoga Ugovora sve će carine biti snižene na 70% osnovne carine

– od 1. siječnja 2004. sve će carine biti snižene na 50% osnovne carine

– od 1. siječnja 2005. sve će carine biti snižene na 30% osnovne carine

– od 1. siječnja 2006. sve će carine biti snižene na 15% osnovne carine

– od 1. siječnja 2007. ukinut će se preostale carine.

Glava II. – POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Članak 10.

Primjena

1. Odredbe ove glave primjenjivat će se na poljoprivredne proizvode podrijetlom iz ugovornih stranaka.

2. Za potrebe ovoga Ugovora, izraz »poljoprivredni proizvodi« znači proizvode obuhvaćene glavama 1. do 24. Harmoniziranog sustava nazivlja i šifarskih oznaka robe, te proizvode navedene u Prilogu I. ovog Ugovora.

Članak 11.

Razmjena koncesija

1. Ugovorne stranke odobravaju jedna drugoj koncesije navedene u Protokolu 2. ovog Ugovora, (u daljnjem tekstu »Protokol 2.«) sukladno odredbama Protokola te sukladno odredbama ove Glave.

2. Uzimajući u obzir:

– ulogu poljoprivrede u svojim gospodarstvima,

– razvitak trgovine poljoprivrednim proizvodima između ugovornih stranaka,

– naročitu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda,

– propise na području njihove poljoprivredne politike,

– rezultate multilateralnih pregovora o trgovini u okviru WTO-a,

ugovorne stranke ispitat će mogućnost odobravanja daljnjih međusobnih koncesija u trgovini poljoprivrednim proizvodima unutar Zajedničkog odbora iz članka 33.#clanak33 ovog Ugovora (u daljnjem tekstu »Zajednički odbor«).

Članak 12.

Koncesije i poljoprivredne politike

1. Bez obzira na koncesije odobrene člankom 11.#clanak11 ovoga Ugovora, odredbe ove Glave ni na koji način ne ograničavaju ugovorne stranke u provedbi njihove poljoprivredne politike ili poduzimanju bilo koje mjere sukladno toj politici uključujući i primjenu odgovarajućih WTO odredbi.

2. Ugovorne stranke će obavještavati Zajednički odbor o promjenama u poljoprivrednim politikama ili mjerama koje bi mogle utjecati na uvjete uzajamne trgovine poljoprivrednim proizvodima sukladno ovom Ugovoru. Na zahtjev bilo koje od ugovornih stranaka odmah će se održati konzultacije kako bi se ispitalo stanje.

Članak 13.

Posebne zaŠtitne mjere

Bez obzira na ostale odredbe ovoga Ugovora, osobito članka 26.#clanak26 ovoga Ugovora te s obzirom na posebnu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda, ako uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne ugovorne stranke za koje vrijede koncesije odobrene ovim Ugovorom, prouzroči ozbiljan poremećaj na tržištu druge ugovorne stranke, pogođena stranka će odmah započeti konzultacije radi pronalaženja odgovarajućeg rješenja. U očekivanju takvog rješenja, pogođena stranka može poduzimati mjere koje smatra potrebnima. Vrsta i trajanje mjera mora se ograničiti na one potrebne kako bi se stanje popravilo.

Članak 14.

Sanitarne i fitosanitarne mjere

1. Ugovorne stranke će primjenjivati svoje propise vezane za veterinarska i fitosanitarna pitanja na nediskriminacijskoj osnovi te neće donositi nove mjere koje mogu imati učinak neopravdanog ograničavanja trgovine.

2. Primjena sanitarnih i veterinarskih mjera te rad veterinarskih službi odvijat će se sukladno međunarodnim konvencijama u tom području.

3. Primjena fitosanitarnih mjera te rad službi za zaštitu bilja odvijat će se sukladno međunarodnim konvencijama u tom području.

Glava III. – OPĆE ODREDBE

Članak 15.

Pravila o podrijetlu i suradnja carinskih uprava

1. Protokol 3. ovog Ugovora (u daljnjem tekstu »Protokol 3.«) utvrđuje pravila o podrijetlu te odgovarajuće načine upravne suradnje.

2. Ugovorne stranke će poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući i redoviti nadzor od strane Zajedničkog odbora, te dogovore oko carinske suradnje, radi osiguranja učinkovite i usklađene primjene odredaba ovoga Ugovora te radi smanjenja formalnosti u trgovini u najvećoj mogućoj mjeri i radi postizanja obostrano zadovoljavajućih rješenja za sve poteškoće koje proizađu iz provedbe tih odredbi.

Članak 16.

Unutarnje oporezivanje

1. Ugovorne stranke će se suzdržati od svake mjere ili prakse unutarnje porezne naravi, koja izravno ili neizravno stvara diskriminaciju među proizvodima podrijetlom iz ugovornih stranaka.

2. Za proizvode izvezene na teritorij jedne od ugovornih stranaka ne može se ostvariti veći povrat unutarnjeg poreza od iznosa poreza koji su izravno ili neizravno propisani za njih.

Članak 17.

OpĆa izuzeĆa

Ovim Ugovorom ne sprječava se zabrana ili ograničenje uvoza, izvoza ili provoza roba iz razloga javnog morala, javnog reda ili javne sigurnosti; zaštite života i zdravlja ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti; zaštite intelektualnog vlasništva ili propisa koji se odnose na promet zlata i srebra ili očuvanje neobnovljivih prirodnih izvora, ako se takve mjere provode zajedno s ograničenjima domaće proizvodnje ili potrošnje. Takve zabrane ili ograničenja neće, međutim, biti sredstvo samovoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine između ugovornih stranaka.

Članak 18.

Sigurnosna izuzeĆa

Odredbe ovog Ugovora ne sprječavaju ugovorne stranke u poduzimanju bilo koje mjere koju smatraju neophodnom zbog:

1) zaštite podataka bitnih za sigurnost ugovornih stranaka;

2) zaštite bitnih sigurnosnih interesa ili radi provedbe međunarodnih obveza ili nacionalnih politika, koje se odnose na:

– promet oružja, streljiva i ratnog materijala, pod uvjetom da takve mjere ne pogoršavaju uvjete za konkurentnost proizvoda koji nisu namijenjeni isključivo za vojne svrhe, kao i u svezi s prometom drugim takvim robama, materijalima i uslugama izravno ili neizravno namijenjenima opskrbi vojske; ili

– neširenje bioloških i kemijskih oružja, nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih naprava; ili

– mjere poduzete u vrijeme rata ili u drugim izvanrednim situacijama u međunarodnim odnosima.

Članak 19.

DrŽavni monopoli

1. Ugovorne stranke će postupno prilagođavati svaki državni monopol komercijalne naravi, kako do završetka prijelaznog razdoblja utvrđenog u članku 1.#clanak1 ovog Ugovora više ne bi bilo diskriminacije glede uvjeta nabavke i plasmana roba između pravnih i fizičkih osoba ugovornih stranaka.

2. Odredbe ovog članka primjenjuju se na bilo koje tijelo putem kojega nadležna tijela ugovornih stranaka, pravno ili stvarno, izravno ili neizravno nadziru, određuju ili znatnije utječu na uvoz ili izvoz između ugovornih stranaka. Ove odredbe također se primjenjuju na monopole koje država prenese na druga tijela.

Članak 20.

PlaĆanja

1. Za plaćanja u konvertibilnim valutama u svezi s trgovinom robama između ugovornih stranaka te za prijenose takvih plaćanja na teritorij ugovorne stranke na kojem je sjedište vjerovnika neće biti nikakvih ograničenja.

2. Ugovorne stranke će se suzdržati od bilo kakvih deviznih ili upravnih ograničenja za odobravanje, otplatu ili primanje kratkoročnih ili srednjoročnih kredita u svezi s trgovinom robama u kojoj sudjeluje osoba sa sjedištem u jednoj od ugovornih stranaka.

3. Bez obzira na odredbe stavka 2. ovog članka, sve mjere u svezi s tekućim plaćanjima glede kretanja roba bit će u skladu s uvjetima iz članka VIII. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda.

Članak 21.

Pravila konkurencije u poduzetniŠtvu

1. Niže navedeno je u suprotnosti s pravilnom provedbom ovoga Ugovora ukoliko može utjecati na trgovinu između ugovornih stranaka:

– svi ugovori između pravnih osoba i poduzetnika (u daljnjem tekstu: »poduzetnici«), odluke udruga poduzetnika ili dogovorno djelovanje poduzetnika kojemu je cilj ili učinak sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije;

– zlouporaba dominantnog položaja od strane jednog ili više poduzetnika na cijelom teritoriju jedna od ugovornih stranaka ili na njegovu većem dijelu.

2. Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se na aktivnosti svih poduzetnika, uključujući i javna poduzeća te poduzetnike kojima ugovorne stranke odobre posebna ili ekskluzivna prava. Poduzeća kojima su povjerene uslužne djelatnosti od općeg gospodarskog interesa ili ona koja su po svojoj naravi monopol koji ostvaruje prihod, podliježu odredbama stavka 1. ovog članka ukoliko primjena tih odredbi ne sprječava provedbu odgovarajućih javnih ovlasti koje su im dodijeljene, pravno ili stvarno.

3. Za proizvode iz Glave II. ovog Ugovora odredbe iz prve alineje stavka 1. ovog članka neće se primjenjivati na one ugovore, odluke i praksu koje čine sastavni dio ustroja nacionalnog tržišta.

4. Ako neka od ugovornih stranaka smatra da je određena aktivnost u neskladu sa stavcima 1., 2. i 3. ovog članka te ako takva aktivnost nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete za interese te ugovorne stranke ili materijalne štete za njezinu domaću industriju, ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 29. ovog Ugovora.

Članak 22.

DrŽavna pomoĆ

1. Svaka pomoć odobrena od ugovornih stranaka ili putem državnih izvora u bilo kojemu obliku, koja ometa ili prijeti ometanjem konkurencije davanjem prednosti određenim poduzetnicima ili proizvodnji određenih roba, ukoliko utječe na trgovinu između ugovornih stranaka, u suprotnosti je s odredbama ovoga Ugovora.

2. Odredbe stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se na proizvode iz Glave II. ovog Ugovora.

3. Zajednički će odbor u roku tri godine od stupanja na snagu ovog Ugovora usvojiti kriterije na osnovi kojih će se procjenjivati aktivnosti suprotne stavku 1. ovog članka, kao i pravila za njihovu provedbu.

4. Ugovorne stranke će osigurati transparentnost na području državne pomoći, između ostalog, putem godišnjih izvješća Zajedničkom odboru o ukupnom iznosu i raspodjeli dodijeljene pomoći te će na zahtjev druge ugovorne stranke dostaviti informacije o programima pomoći i konkretnim pojedinačnim slučajevima državne pomoći.

5. Ako jedna od ugovornih stranaka smatra da je određena aktivnost:

– u neskladu s uvjetima iz stavka 1. ovog članka i da nije primijenjen odgovarajući postupak glede primjene pravila iz stavka 3. ovog članka, ili

– u nedostatku pravila iz stavka 3. ovog članka, nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete interesima te ugovorne stranke ili materijalne štete njezinoj domaćoj industriji,

ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s odredbama navedenim u članku 29.#clanak29 ovog Ugovora.

6. Takve odgovarajuće mjere mogu se poduzeti jedino u skladu s postupcima i pod uvjetima utvrđenim GATT-om 1994. i WTO-om te drugih odgovarajućih instrumenata dogovorenih na njegovoj osnovi, koji su primjenjivi između ugovornih stranaka.

Članak 23.

Javne nabavke

1. Ugovorne stranke smatraju da je liberalizacija tržišta javnih nabavki, jedan od ciljeva ovoga Ugovora.

2. Ugovorne stranke će postupno donijeti propise o javnim nabavkama s ciljem da se dobavljačima druge ugovorne stranke omogući pristup javnim natječajima na tržištu javnih nabavki.

3. Zajednički odbor će pratiti razvoj događanja u svezi s postizanjem ciljeva iz ovog članka te može predložiti praktične načine provedbe odredaba stavka 2. ovog članka radi osiguravanja slobodnog pristupa, transparentnosti, ravnoteže prava i obveza te uzajamnog otvaranja tržišta javnih nabavki ugovornih stranaka.

Članak 24.

ZaŠtita intelektualnog vlasniŠtva

1. Ugovorne stranke će osigurati zaštitu prava intelektualnog vlasništva bez diskriminacije, uključujući mjere za odobravanje i provedbu takvih prava. Zaštita će se postupno unaprjeđivati kako bi se, do kraja prijelaznog razdoblja iz članka 1.#clanak1 ovog Ugovora, dosegla razina koja odgovara osnovnim normama multilateralnih ugovora navedenih u Prilogu II ovog Ugovora.

2. Za potrebe ovoga Ugovora izraz »zaštita intelektualnog vlasništva« uključuje prije svega zaštitu autorskog i srodnih prava, uključujući kompjutorske programe i baze podataka, robne i uslužne žigove, zemljopisne oznake uključujući oznake podrijetla, patente, industrijsko oblikovanje, nove biljne vrste, topografiju integriranih sklopova, kao i neobjavljene podatke o know-howu.

3. Ugovorne stranke će surađivati u pitanjima intelektualnog vlasništva. Na zahtjev bilo koje od ugovornih stranaka, održat će se konzultacije stručnjaka o tim pitanjima, poglavito glede aktivnosti u svezi s postojećim ili budućim međunarodnim konvencijama o usklađivanju, upravljanju ili osiguravanju zaštite intelektualnog vlasništva, o aktivnostima međunarodnih organizacija kao što su Svjetska trgovinska organizacija i Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo kao i o odnosima ugovornih stranaka s bilo kojom trećom zemljom u pitanjima intelektualnog vlasništva.

Članak 25.

Damping

Ako jedna od ugovornih stranaka smatra da u trgovinskim odnosima iz ovoga Ugovora dolazi do dampinga u smislu iz članka VI GATT-a 1994, ista može poduzeti odgovarajuće mjere protiv takve prakse sukladno članku VI GATT-a 1994. i WTO Sporazumu o primjeni članka VI GATT-a 1994. pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 29.#clanak29 ovog Ugovora.

Članak 26.

OpĆe zaŠtitne mjere

Kad se bilo koji proizvod uvozi u tako povećanim količinama i pod uvjetima koji nanose ili prijete nanošenjem:

– ozbiljne štete za domaće proizvođače sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na području ugovorne stranke uvoznice, ili

– ozbiljnih poremećaja u bilo kojem povezanom sektoru gospodarstva, ili poteškoća koje bi mogle dovesti do ozbiljnog pogoršanja gospodarskog stanja u određenom području;

ugovorna stranka na koju se to odnosi može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 29.#clanak29 ovog Ugovora.

Članak 27.

Ponovni izvoz i ozbiljna nestaŠica

Kad postupanje sukladno odredbama članaka 5.#clanak5 i 7.#clanak7 ovog Ugovora dovodi do:

– ponovnog izvoza u neku treću zemlju za koju u ugovornoj stranki izvoznici glede nekog proizvoda postoje izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere ili pristojbe koje imaju jednak učinak; ili

– ozbiljne nestašice ili prijetnje nestašicom proizvoda koji je bitan za ugovornu stranku izvoznicu;

te kad gore navedena stanja dovedu ili bi mogla dovesti do većih poteškoća za ugovornu stranku izvoznicu, ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 29.#clanak29 ovog Ugovora.

Članak 28.

IzvrŠenje obveza

1. Ugovorne stranke će poduzeti sve opće ili posebne mjere potrebne za ispunjenje svojih obveza iz ovog Ugovora, kako bi se osiguralo postizanje svih ciljeva navedenih u ovom Ugovoru.

2. Ako jedna ugovorna stranka smatra da druga ugovorna stranka nije ispunila neku svoju obvezu iz ovoga Ugovora, odnosna ugovorna stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 29.#clanak29 ovog Ugovora.

Članak 29.

Postupak za primjenu zaŠtitnih mjera

1. Prije pokretanja postupka za primjenu zaštitnih mjera određenih u sljedećim stavcima ovoga članka ugovorne stranke će nastojati riješiti sve međusobne nesuglasice izravnim konzultacijama.

2. U slučaju da neka od stranaka uvoz proizvoda koji bi mogao prouzročiti stanje navedeno u članku 26.#clanak26 ovog Ugovora podvrgne upravnom postupku sa svrhom brzog pribavljanja informacija o kretanju robnih tokova, o tome će obavijestiti drugu ugovornu stranku.

3. Bez obzira na stavak 7. ovog članka, stranka koja namjerava pribjeći zaštitnim mjerama odmah će o tome izvijestiti drugu ugovornu stranku i dostaviti joj sve informacije s tim u svezi. Ugovorne stranke će bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva održati konzultacije unutar Zajedničkog odbora radi pronalaženja rješenja prihvatljivog za ugovorne stranke.

4. U svezi:

1) Članaka 25.#clanak25, 26.#clanak26 i 27.#clanak27 ovog Ugovora, Zajednički će odbor ispitati slučaj ili stanje te može donijeti odluku za okončanje poteškoća o kojima ga izvjesti oštećena ugovorna stranka. Ako odluka izostane u roku od trideset dana od dana upućivanja predmeta Zajedničkom odboru, odnosna ugovorna stranka može usvojiti potrebne mjere za poboljšanje stanja.

2) Članka 28.#clanak28 ovog Ugovora, odnosna ugovorna stranka može poduzeti odgovarajuće mjere nakon obavljenih konzultacija ili isteka roka od tri mjeseca od dana prve pisane obavijesti drugoj ugovornoj stranki.

3) Članaka 20.#clanak20 i 21.#clanak21 ovog Ugovora, odnosna ugovorna stranka pružit će Zajedničkom odboru svu potrebnu pomoć za ispitivanje slučaja te će tamo gdje treba ukinuti spornu praksu. Ako ugovorna stranka ne prekine sa spornom praksom u roku koji odredi Zajednički odbor, ili ako Zajednički odbor ne postigne suglasnost u roku od trideset dana o predmetu koji mu je upućen, pogođena ugovorna stranka može usvojiti odgovarajuće mjere radi rješavanja teškoća proizašlih iz sporne prakse.

5. O zaštitnim mjerama odmah se izvješćuje druga ugovorna stranka. Opseg i trajanje mjera ograničavaju se na najnužnije za poboljšanje stanja koje je dovelo do njihove primjene te neće premašivati štetu prouzročenu spornom praksom ili poteškoćom. Prednost imaju mjere, koje najmanje remete provedbu ovoga Ugovora.

6. Poduzete zaštitne mjere bit će predmetom povremenih konzultacija radi njihova što skorijeg ublažavanja ili ukidanja kad stanje više ne bude opravdavalo njihovo postojanje.

7. Ako je zbog izvanrednih okolnosti, koje zahtijevaju hitno djelovanje nemoguće prethodno proučiti predmet, odnosna ugovorna stranka može u slučajevima iz članaka 25.#clanak25, 26.#clanak26 i 27.#clanak27 ovog Ugovora smjesta primjenjivati privremene mjere nužne za poboljšanje stanja. O tim mjerama bez odgode će izvijestiti drugu ugovornu stranku te će ugovorne stranke čim prije obaviti konzultacije unutar Zajedničkog odbora.

Članak 30.

PoteŠkoĆe u svezi s platnom bilancom

1. Ugovorne stranke će nastojati izbjeći uvođenje mjera ograničenja, uključujući mjere koje se odnose na uvoz zbog poteškoća u svezi s platnom bilancom.

2. Kad jedna od ugovornih stranaka ima ozbiljnih teškoća s platnom bilancom ili joj to neposredno prijeti, ista može sukladno odgovarajućim odredbama GATT-a 1994 i WTO-a, uvesti mjere ograničenja, uključujući mjere koje se odnose na uvoz, koje će biti ograničenog trajanja i neće prelaziti ono što je nužno za poboljšanje stanja platne bilance. Te mjere postupno će se ublažavati s poboljšanjem stanja platne bilance te će se ukinuti kad stanje više ne bude opravdavalo njihovo postojanje. Odnosna ugovorna stranka odmah će o njihovu uvođenju i, gdje je to moguće, o vremenskom rasporedu njihova postupnog ukidanja izvijestiti drugu ugovornu stranku.

Članak 31.

Razvojna klauzula

1. Kad jedna ugovorna stranka smatra da bi u interesu gospodarstava ugovornih stranaka bilo korisno razviti i produbiti odnose uspostavljene ovim Ugovorom njihovim proširenjem na područja koja nisu obuhvaćena ovim Ugovorom, uputit će drugoj ugovornoj stranci obrazložen zahtjev. Ugovorne stranke mogu dati naputak Zajedničkom odboru da ispita takav zahtjev i tamo gdje je to opravdano dade svoje preporuke, osobito radi započinjanja pregovora.

2. Ugovori koji proizađu iz postupka spomenutog u stavku 1. ovog članka podliježu potvrđivanju ugovornih stranaka u skladu s njihovim unutarnjim zakonodavstvom.

Glava IV – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

ZajedniČki odbor

1. Osniva se Zajednički odbor sastavljen od predstavnika ugovornih stranaka.

2. Zajednički odbor prati provedbu ovog Ugovora.

3. U svrhu pravilne provedbe ovoga Ugovora, ugovorne stranke će razmjenjivati informacije te će na zahtjev bilo koje od ugovornih stranaka, obavljati konzultacije unutar Zajedničkog odbora. Zajednički odbor stalno će razmatrati mogućnost daljnjeg uklanjanja prepreka u trgovini između ugovornih stranaka.

4. Zajednički odbor može donositi odluke u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom. U ostalim slučajevima Zajednički odbor može davati preporuke.

5. Odluke Zajedničkog odbora bit će predmet odobravanja ugovornih stranaka u skladu s njihovim unutarnjim zakonodavstvom. Odluka stupa na snagu na dan primitka posljednje pisane obavijesti o ispunjenju takvih uvjeta.

Članak 33.

Postupci ZajedniČkog odbora

1. U svrhu pravilne provedbe ovoga Ugovora Zajednički odbor sastajat će se kad god to bude potrebno, a najmanje jednom godišnje. Svaka od ugovornih stranaka može zahtijevati održavanje sastanka.

2. Zajednički odbor postupat će na temelju konsenzusa.

3. Za potrebe ovoga Ugovora Zajednički odbor usvojit će svoj Poslovnik o radu koji će između ostaloga sadržavati odredbe o sazivanju sastanaka te određivanju predsjedavajućeg i trajanja njegova mandata.

4. Zajednički odbor može donijeti odluku o osnivanju pododbora i radnih skupina za koje smatra da su mu potrebni kao pomoć u izvršavanju njegovih zadaća.

Članak 34.

Usluge i ulaganje

1. Ugovorne stranke su svjesne rastuće važnosti pojedinih područja, kao što su usluge i ulaganja. Ulažući napor u postupni razvoj i širenje njihove suradnje, posebno u kontekstu europskih integracija, ugovorne stranke će surađivati s ciljem postizanja postupne liberalizacije i uzajamnog otvaranja tržišta za ulaganje i trgovinu uslugama, uzimajući u obzir odgovarajuće odredbe Općeg sporazuma o trgovini uslugama.

2. Ugovorne stranke će unutar Zajedničkog odbora, razmatrati mogućnosti proširenja trgovinskih odnosa na područjima izravnih stranih ulaganja i trgovine uslugama.

Članak 35.

Carinske unije, zone slobodne trgovine
i malograniČna trgovina

Ovaj Ugovor ne priječi održavanje ili uspostavu carinskih unija, zona slobodne trgovine ili sporazuma o malograničnoj trgovini u mjeri u kojoj isti ne utječu negativno na trgovinski režim između ugovornih stranaka, posebice pravila o podrijetlu proizvoda predviđena ovim Ugovorom.

Članak 36.

Prilozi, Protokoli i Dodaci

1. Prilozi, Protokoli i Dodaci ovog Ugovora su njegovi sastavni dijelovi.

2. Zajednički odbor može predlagati izmjene i dopune Priloga, Protokola i Dodataka ovog Ugovora.

Članak 37.

Izmjene i dopune

Izmjene i dopune ovog Ugovora stupit će na snagu u skladu s postupcima iz članka 38.#clanak38 ovog Ugovora.

Članak 38.

Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca od dana primitka posljednje pisane obavijesti kojom ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni svi unutarnji zakonski uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

Članak 39.

Trajanje i prestanak

1. Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme.

2. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Ugovor pisanom obavijesti diplomatskim putem drugoj ugovornoj stranci. Otkaz Ugovora stupa na snagu prvog dana sedmog mjeseca od dana primitka obavijesti o otkazu.

3. U slučaju da bilo koja od ugovornih stranaka postane članicom Europske unije, ta će se ugovorna stranka povući iz ovog Ugovora najkasnije dan prije nego što postane članica.

Sastavljeno u Beogradu 23. prosinca 2002. godine, u dva izvornika na hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju neslaganja u tumačenju prevladat će engleski tekst.

Za Republiku Za Saveznu

Hrvatsku Republiku Jugoslaviju

dr. sc. Ljubo Jurčić, Miroljub Labus,

ministar gospodarstva potpredsjednik Savezne Vlade

Republike Hrvatske i savezni ministar za

ekonomske odnose s inozemstvom

Savezne Republike Jugoslavije

ZAPISNIK O SUGLASNOSTI

1. Ugovorne stranke suglasne su da će primjenjivati pravila i odredbe utvrđene u Aneksu 1. A Ugovora o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

2. Ugovorne stranke suglasne su da će do stupanja na snagu ovog Ugovora poduzeti mjere s ciljem ukidanja svih necarinskih prepreka koje ograničavaju međusobnu trgovinu.

3. U skladu s člankom 39.#clanak39 ovog Ugovora, u slučaju da jedna od ugovornih stranaka postane članicom Europske unije, te se povuče iz ovog Ugovora, druga ugovorna stranka odriče se svih prava na kompenzaciju prema ugovornoj stranki koja je postala članicom Europske unije.

PRILOG II
(iz članka 24. stavak 1.)

O INTELEKTUALNOM
VLASNIŠTVU

1. Stavak 1. članka 24. odnosi se na sljedeće multilateralne konvencije:

– WTO Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS Sporazum) od 15. travnja 1994.;

– Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju od 26. listopada 1961. (Rimska konvencija);

– Nicanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova (Ženeva, 1977. izmijenjen i dopunjen 1979.);

– Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka (Budimpešta, 1977);

– Međunarodna konvencija o zaštiti novih biljnih vrsta (UPOV, Ženeva, 1991).

Zajednički odbor može odlučiti da stavak 1. članka 24. može uključiti i ostale multilateralne ugovore.

2. Ugovorne stranke potvrđuju značaj koji pripisuju obvezama koje proizlaze iz sljedećih multilateralnih konvencija:

– Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela od 9. rujna 1886. (Pariški dokument, 1971);

– Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva od 20. ožujka 1996. (Stockholmski dokument, 1967. izmijenjen i dopunjen 1979.)

– Ugovor o suradnji na području patenata (Washington, 1970. godine, izmijenjen i dopunjen i izmijenjen 1979. i izmijenjen 1984. godine)

DODATAK I

(iz članka 6. stavak 2)

KOLIČINSKA OGRANIČENJA UVOZA U SRJ

7208 10 00 90 7209 16 90 90 7211 14 10 00

7208 25 00 00 7209 17 90 99 7211 14 90 0 

7208 26 00 00 7209 18 91 90 7211 19 20 00

7208 27 00 00 7209 18 99 90 7211 19 90 00

7208 36 00 00 7209 26 90 00 7211 23 10 00

7208 37 90 00 7209 27 90 90 7211 23 51 00

7208 38 90 00 7209 28 90 00 7211 23 99 00

7208 39 90 00 7209 90 10 90 7211 29 20 00

7208 40 10 00 7209 90 90 00 7211 29 50 00

7208 51 99 00 7211 90 11 00

7208 52 99 00 7211 90 19 00

7208 53 90 00 7211 90 90 90

7208 54 10 00

7208 54 90 00

DODATAK II

(iz članka 7. stavak 2)

KOLIČINSKA OGRANIČENJA IZVOZA
IZ REPUBLIKE HRVATSKE

72041000

72044110

72044191

72044199

7204449

72044910

72044930

72044991

72044999

720450

72045010

72045090

 

PRILOG I

Lista proizvoda u skladu
s Člancima 8. i 9.

Tarifni broj Skraćeni opis proizvoda

2905 43 Mannitol

2905 44 D-glucitol (sorbitol)

3301 Eterična ulja, rezinoidi, ekstrahirane oleosmole, sporedni terpenski proizvodi, vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

3501 do 3505 Kazein, kazeinati, kazeinska ljepila, albumini, albuminati, želatina, riblje ljepilo, ostala ljepila životinjskog podrijetla, peptoni i njihovi derivati, kožni prah, dekstrini i drugi modificirani škrobovi, ljepila na osnovi škrobova ili dekstrina

3809 10 Sredstva za doradu, nosači boja, na osnovi škrobnih tvari

3824 60 Sorbitol osim sorbitola iz tar. Podbroja 2905 44

4101 do 4103 Sirove, krupne i sitne goveđe kože i kože kopitara, ovce ili janje; ostale krupne i sitne sirove kože

4301 Sirovo krzno

5001 do 5003 Čahure dudovog svilca prikladne za odmotavanje, sirova svila i svileni otpaci

5101 do 5103 Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka, otpaci od vune ili životinjske dlake

5201 do 5203 Pamuk i pamučni otpaci

5301 Lan, sirovi ili prerađivani ali nepreden, kučina i laneni otpaci

5302                                        Konoplja, kučina i otpaci od konoplje

 

PROTOKOL 1.
(iz članka 9.)

DODATAK I PROTOKOLU 1.

LISTA OSJETLJIVIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA PODRIJETLOM
IZ SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Tarifna

oznaka NAZIV

2515 Mramor, travertin, ekozin i drugo vapnenačko kamenje za spomenike, građevine, prividne gustoće 2,5 ili veće, i alabaster, uključujući i grubo klesan ili piljen ili na drugi način oblikovan u četverokutne ili pravokutne blokove ili ploče:

2522 Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno, osim kalcijevog oksida i hidroksida iz tar.br. 2825:

25222000 - gašeno vapno

2523 Portland-cement, aluminatni cement, cement troske, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, uključujući obojene ili u obliku klinkera:

252329000 - portland cement – ostali

2710 Nafta i ulja od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, što sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja:

2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici:

3102 Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska:

31029000 - ostala uključujući i smjese što nisu predviđene u prethodnim podbrojevima

3105 Mineralna ili kemijska gnojiva što sadrže dva ili tri gnojiva elementa-dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto-mase ne veće od 10 kg:

31051000 - proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto-mase ne veće od 10 kg

3306 Pripravci za higijenu usta i zubi, uključujući paste i praškove za pričvršćivanje umjetnog zubala; konac za čišćenje prostora između zubi (zubna svila), u pakiranjima za pojedinačnu prodaju:

33061000 - sredstva za njegu zubi

3402 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni pripravci, pripravci za pranje (uključujući pomoćne pripravke za pranje) i pripravci za čišćenje, s dodatkom ili bez dodataka sapuna, osim onih iz tarifnog broja 3401:

340220 -pripravci za pranje i čišćenje i pripremljeni u izvorna pakiranja za pojedinačnu prodaju:

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao pripravci ili proizvodi (npr. posumporene vrpce, stijenjevi, svijeće i papiri za ubijanje muha):

3917 Cijevi, crijeva i pribor za njih od (npr.spojnice, koljena, prirubnice), od plastičnih masa:

39172110 --- bešavne i s dužinom većom od najvećeg poprečnog presjeka, površinski obrađene ili neobrađene, ali i dalje neobrađivane

39172199 ---- ostale

39172210 --- bešavne i s dužinom većom od najvećeg poprečnog presjeka, površinski obrađene ili neobrađene, ali i dalje neobrađivane

39172299 ---- ostale

39172310 --- bešavne i s dužinom većom od najvećeg poprečnog presjeka, površinski obrađene ili neobrađene, ali i dalje neobrađivane

39172399 ---- ostale

39172912 ---- od proizvoda dobivenih kondenzacijom ili rearanžiranom polimerizacijom, kemijski modificiranih ili ne

39172915 ---- od proizvoda adicijske polimerizacije

39172919 ---- ostale

4202 Kovčezi, škrinje, torbe za pribor za putovanje (neseseri), ataše, kovčezi, torbe za spise, školske torbe, futrole za naočale, futrole za dalekozore, futrole za fotoaparate, futrole za glazbala, futrole za puške, futrole za pištolje, te slični spremnici; putne torbe, izolirane torbe za hranu i piće, toaletne torbe, naprtnjače, ženske torbice, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za kovani novac, futrole i korice za mape ili dokumente, tabakere, vrećice za duhan, torbe za alat, športske torbe, omotači za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični spremnici, od kože, umjetne kože, folija od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vuklanfibera ili od kartona ili potpuno ili pretežno presvučeni tim materijalima ili papirom:

43040000 Umjetno krzno i proizvodi od umjetnog krzna

4415 Sanduci za pakiranje, kutije, gajbe, bubnjevi i slična ambalaža za pakiranje, od drva; bubnjevi za kabele, palete, palete-sanduci i druge ploče za utovar; paletni obruči od drva:

44151010 -- sanduci za pakiranje, kutije, gajbe, palete i slična drvena ambalaža

4418 Građevinska stolarija i ostali drvni proizvodi za građevinarstvo, uključujući celularne ploče od drva, sastavljene parketne ploče, piljenu i cijepanu šindru:

44181010 - prozori, vrata-prozori i okviri od tropskog drva

44181050 -- od crnogoričnog drva

44181090 -- ostalo

44182080 -- od ostalog drva

44183091 -- sastavljene iz dva ili više slojeva drva

44183099 --- ostale

5702 Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, tkani, što nisu dobiveni tafting-postupkom i nisu flokirani, dovršeni ili nedovršeni, uključujući »Kelem«, »Schumacks«, »Karamanie« i slične ručno tkane pokrivače:

570249 -- ostalih tekstilnih materijala

5703 Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, dobiveni tafting-postupkom, dovršeni ili nedovršeni:

570310 - vuneni ili od fine životinjske dlake

570330 - od ostalih umjet. ili sint. tekstilnih materijala

6802 Obrađeni kamen za spomenike ili građevine (osim škriljevca) i proizvodi od njih, osim proizvoda iz tar.broja 6801; kockice za mozaik i slično, od prirodnog kamena (uključujući od škriljevca), na podlozi ili bez podloge; umjetno obojane granule, ljuskice i prah, od prirodnog kamena (uključujući od škriljevca):

68022100 -- mramor, travertin i alabaster

68022200 -- ostali vapnenački kamen

6904 Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi nosači i slično:

6905 Crijep, dijelovi i pribor za dimnjake, ukrasi i ostali proizvodi za građevinarstvo, keramički:

6910 Sudoperi, umivaonici, stupovi za umivaonike, kade, bidei, zahodske školjke, vodokotlići, pisoari i slični sanitarni proizvodi, keramički:

6911 Stolni proizvodi, kuhinjski proizvodi, ostali predmeti za kućanstvo i za toaletnu uporabu, porculanski:

7003 Lijevano ili valjano staklo, u obliku listova, ploča ili profila s ili bez sloja za apsorpciju ili refleksiju, s ili bez nereflektirajućeg sloja, ali drukčije neobrađeno:

7005 Float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku listova ili ploča, s ili bez sloja za apsorpciju ili refleksiju, s ili bez nereflektirajućeg sloja, ali dalje neobrađeno:

7007 Sigurnosno staklo, kaljeno ili slojevito staklo:

7010 Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla:

701090 ------- boce od 0,33 do 1 litre

7216 Profili od željeza ili nelegiranog čelika:

72166110 --- C,L,U,Z,omega i otvoreni profili (profili sa prorezom)

7306 Ostale željezne ili čelične cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima, zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način):

7321 Peći za grijanje prostorija, štednjaci (uključujući i one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje), rešetkasta ognjišta, roštilji, žeravnice, plinska kuhala, grijala za održavanje topline hrane i slični kućanski aparati, neelektrični i njihovi dijelovi, željezni ili čelični:

8402 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom što mogu proizvoditi paru niskog pritiska); kotlovi za pregrijanu vodu:

8403 Kotlovi za centralno grijanje osim iz tb 8402

8404 Pomoćni uređaji za kotlove iz tb 8402 i 8403 (npr. predgrijači napojne vode, pregrijači, uređaji za uklanjanje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova); kondenzatori za parne strojeve:

8413 Sisaljke za tekućine, pa i s mjernim uređajima; elevatori tekućina:

8416 Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; automatska ložišta uključujući i mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje:

84161010 --s trajno ugrađenim uređajem za automatsko upravljanje

84161090 --ostali

84162010 --samo za plin, u monoblok izvedbi, s ugrađenim ventilatorom i uređajem za kontrolu

84163000 -automatska ložišta, uključ. mehaničke dodavače goriva, mehaničke rešetke, meh. uklanjače pepela i sl. uređaje

84169000 -dijelovi

8418 Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za proizvodnju hladnoće, električni i ostali; toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415:

8424 Mehanički uređaji (pa i na ručni pogon) za izbacivanje, štrcanje i raspršivanje tekućina ili praha; aparati za gašenje požara, pa i s punjenjem; pištolji za štrcanje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje mlaza pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza:

8426 Brodske zakretne dizalice; kabelne, mosne i slične dizalice te prekrcajni mostovi; portalni prijenosnici na pneumatskim kotačima, portalna nasložna kola i samokretne (mobilne dizalice):

84261100 -- mosne dizalice na nepomičnim stupovima

84262000 - toranjske okretne dizalice

84269110 --- hidraulične dizalice za samoukrcaj vozila

8433 Strojevi i uređ. za berbu, žetvu i vršidbu polj. proizvoda uključujući preše za baliranje slame i stočne hrane; kosilice trave i druge kosilice; strojevi za čišćenje ili sortiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim strojeva iz tarifnog broja 8437:

8457 Obradni centri, strojevi izrađeni na načelu standardnih jedinica (s jednom stanicom) i transfer strojevi sa više stanica, za obradu kovina:

8458 Tokarilice za obradu kovina odvajanjem čestica (uključujući centre za tokarenje):

8459 Alatni strojevi za obradu kovina odvajanjem čestica (uključujući strojeve s radnim jedinicama na vodilicama): za bušenje, razvrtavanje, glodanje, urezivanje i narezivanje navoja, osim tokarilica (uključujući centre za tokarenje iz tarifnog broja 8458):

8460 Alatni strojevi za uklanjanje srha, oštrenje, brušenje, vlačno glačanje (honanje), glačanje brusnom prašinom (lepanje), poliranje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kermeta pomoću bruseva, abraziva ili sredstava za poliranje, osim strojeva za ozubljivanje rezanjem ili brušenjem ili za dovršavanje zupčanika iz tarifnog broja 8461:

8461 Alatni strojevi za blanjanje, dubljenje, provlačenje, ozubljivanje, brušenje i završnu obradu (dovršavanje) zupčanika, rezanje pilom, odsijecanje i drugi alatni strojevi za obradu kovina ili kermeta odvajanjem čestica što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

8481 Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, posude i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile:

8501 Elektro motori i električni generatori (osim generatorskih agregata):

8501 31 90 - ostali

8501 32 91 - snage veće od 750 W ali ne veće od 7,5 kW

8501 32 99 - snage veće od 7,5 kW ali ne veće od 75 kW

8501 33 90 --- ostali

8501 34 50 ---- motori za vuču

8501 34 91 ----- veće od 375 kW ali ne veće od 750 kW

8501 40 91 --- snage ne veće od 750 W

8501 51 90 --- ostali

8501 52 91 ---- snage veće od 750 W ali ne veće od 7,5 kW

8501 52 93 ---- snage od 7,5 kW ali ne veće od 37 kW

8501 52 99 ---- snage veće od 37 kW ali ne veće od 75 kW

8501 53 50 ---- motori za vuču

8501 53 92 ---- snage veće od 75 kW ali ne veće od 375 kW

8501 53 94 ---- snage veće od 375 kW ali ne veće od 750 kW

8501 53 99 ---- snage veće od 750 kW

8501 61 91 - izmjenični generatori (alternatori):
snage ne veće od 7,5 kVA

8501 61 99 ---- snage veće od 7,5 kVA ali ne veće od 75 kVA

8501 62 90 --- ostali

8501 63 90 --- ostali

8501 64 00 -- snage veće od 750 kVA

8504 Električni transformatori, statički pretvarači (npr. ispravljači) te reaktantni svici i druge prigušnice:

8507 Električni akumulatori, uključujući njihove separatore, pravokutne ili ne, uključujući kvadratne:

85071031 ---- s tekućim elektrolitom

85071039 ---- ostali

85071081 ---- s tekućim elektrolitom

85071089 ---- ostali

8516 Električna protočna ili akumulacijska grijala vode i uronjiva grijala; električni aparati za grijanje prostora i električni uređaji za grijanje tla; elektrotoplinski aparati za uređivanje kose (npr. aparati za sušenje kose, aparati za kovrčanje kose) i aparati za sušenje ruku; električna glačala; ostali elektrotoplinski uređaji za kućanstvo; električni otpornici za grijanje, osim onih iz tarifnog broja 8545:

8536 Električni aparati za uklapanje, isklapanje, zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova (npr. sklopke, releji, osigurači, prigušivači putujućih valova, utične naprave, grla za žarulje i spojni ormarići), za napone do 1000 V:

8536 10 10 -- za struje ne veće od 10A

8536 10 50 -- za struje veće od 10A, ali ne veće od 63 A

8536 10 90 -- za struje veće od 63A

8536 20 10 -- za struje ne veće od 63A

8536 20 90 - za struje veće od 63A

8536 50 11 ---- s tipkama

8536 50 15 ---- okretne

8536 50 19 ---- ostale

8536 50 80 --- ostale

8536 61 10 Grla za žarulje:

- s edisonovim navojem

8536 61 90 --- ostala

8537 Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni s dva ili više aparata iz tarifnih brojeva 8535 ili 8536 za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima i aparatima iz poglavlja 90 kao i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tarifnog broja 8517:

8537 10 10 -- ormari za numeričko upravljanje s ugrađenim strojem za automatsku obradu podataka

8537 10 91 --- upravljački uređaji (kontroleri) s pamtilom što ga se može programirati

8537 10 99 --- ostalo

8537 20 91 -- za napon veći od 1000V, ali ne veći od 72,5 kV

8537 20 99 -- za napon veći od 72,5 kV

8539 Električne žarulje s nitima i električne žarulje s izbijanjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške s ugrađenim žaruljama te ultraljubičaste i infracrvene žarulje; lučnice:

8539 22 10 --- reflektorske žarulje

8539 22 90 --- ostale

8539 29 30 --- što ih se rabi za motocikle i ostala mot.vozila

8539 29 92 ---- ostale za napon veći od 100V

8539 29 98 ---- ne veći od 100 V

8539 32 10 --- sa živinom parom

8539 32 50 --- s natrijevom parom

8539 32 90 --- s halidom

8539 39 00 -- ostale

8544 Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, s priključnim uređajima ili bez njih; kabeli od optičkih, pojedinačno oplaštenih vlakana (svjetlovodi), čak i kada sadrže električne vodiče ili su opremljeni priključnim uređajima:

8544 11 10 - žica za namotaje:

lakirana ili emajlirana

8544 11 90 --- ostala

8544 19 10 --- lakirana ili emajlirana

8544 19 90 --- ostala

8544 20 00 -koaksijalni kabeli i ostali koak. elek. vodiči

8544 30 90 -- ostali

8544 41 90 - elek. vodiči za napon do 80V

- ostali

8544 49 80 --- ostali

8544 51 90 - el. vodiči za napon od 80V do 1000V

- ostali

8544 59 10 --- žica i kabeli s promjerom pojedinog žičnog vodiča većim od 0,51 mm

8544 59 20 ---- za napon od 1000V

8544 59 80 ---- za napon veći od 80V ali manji od 1000V

8544 60 10 - el. vodiči za napon veći od 1000V

s vodičima od bakra

8544 60 90 -- s vodičima od ostalih materijala

8603 Samokretna tračnička putnička i teretna kola osim iz tb 8604

8608 Kolosiječni sklopovi i pribor; mehanička (uključujući elektromehanička) oprema za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili upravljanje u prometu na prugama, cestama, unutarnjim vodenim putevima, parkiralištima, u lučkim postrojenjima i zračnim lukama; njihovi dijelovi:

8609 Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina i plinova), posebno namijenjeni i opremljeni za jedan ili više načina prijevoza:

8701 Vučna vozila osim iz tb 8709

8708 Dijelovi i pribor za motorna vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705:

8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna; njihovi dijelovi:

9028 Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina ili tekućine, električna brojila, uključujući i mjerila za njihovo baždarenje:

9401 Sjedala osim iz tb 9402, uključujući ona što ih se može pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi:

940161 -- tapecirana

940169 -- ostala

9404 Nosači madraca, oprema za krevete i slični proizvodi (npr. madraci, popluni, perine, jastuci i jastučići) s oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastičnih masa, uključujući presvučene:

940490 --- ostali

9406 Montažne zgrade:

94060010 - od drva

DODATAK II PROTOKOLU 1.

LISTA OSJETLJIVIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA PODRIJETLOM
IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Tarifna

oznaka NAZIV

2523 Portland-cement, aluminatni cement, cement troske, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, uključujući obojene ili u obliku klinkera:

- Portland cement:

2523 29 -- ostali:

2523.29 00 90 --- ostali

2710 Nafta i ulja od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, što sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda;

2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici:

2814 Amonijak, bezvodni ili u vodenoj otopini:

3102 Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska:

3102.10 10 00 - urea s masenim udjelom dušika većim od 45% u suhom bezvodnom proizvodu težini

3102.10 90 00 - ostalo

3102.30 - amonijev nitrat, uključujući i amonijev nitrat u vodenoj otopini:

3102.30 00 90 - ostalo

3102 40 - smjese amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima:

3102.80 00 00 - smjese uree i amonijevog nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini

3102.90 00 00 - ostala, uključujući i smjese, što nisu predviđene u prethodnim podbrojevima

3103 Fosfatna gnojiva, mineralna ili kemijska:

3103.10 - Superfosfati:

3103.10 00 10 - dvostruki

3103.10 00 20 - trostruki

3103.10 00 90 - ostali

3105 Mineralna ili kemijska gnojiva što sadrže dva ili tri gnojiva elementa-dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto-mase ne veće od 10 kg:

3105.20 00 00 - Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže tri gnojiva elementa – fosfor i kalijum

3105.51 Ostala mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa

- kalij i fosfor:

3105.51 00 10 - kompleksna

3105.51 00 90 - miješana

3105.59 00 00 - ostala

3105.60 mineralna i kemijska gnojiva što sadrže dva gnojiva elementa – fosfor i kalij

3105.60 10 00 - kalijevi superfosfati

3105.60 90 00 - ostala

3105.90 00 00 - ostala

3208 Premazne boje (uključujući emajle) i lakovi na osnovi sintetičkih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergiranih ili otopljenih u nevodenom mediju; otopine određene napomenom 4 uz ovo poglavlje:

3209 Premazne boje i lakovi (uključujući emajle) na osnovi sintetičkih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergiranih ili otopljenih u vodenom mediju:

3306 Pripravci za higijenu usta i zuba, uključujući i paste i praškove za pričvršćivanje umjetnog zubala; konac za čišćenje prostora između zuba, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju:

3306 10 - sredstva za njegu zubi

3402 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni pripravci, pripravci za pranje (uključujući pomoćne pripravke za pranje) i prepravci za čišćenje, sa dodatkom ili bez dodataka sapuna, osim onih iz tarifnog broja 3401:

3402 20 - Preparati pripremljeni za pojedinačnu prodaju:

3402 90 - Ostalo

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao pripravci ili proizvodi (npr. posumporene vrpce, stijenjevi, svijeće i papiri za ubijanje muha):

3901 Polimeri etilena u primarnim oblicima:

3901.10 - polietilen gustoće manje od 0,94:

3901 10 90 00 - Ostalo

3917 Cijevi, crijeva i pribor za njih (npr. spojnice, koljena, prirubnice), od plastičnih masa:

- Cijevi i crijeva kruta:

3917 21 00 00 -- od polimera etilena

6802 Obrađeni kamen za spomenike ili građevine (osim od škriljevca) i proizvodi od njih, osim proizvoda iz tar.broja 6801; kockice za mozaik i slično, od prirodnog kamena (uključujući i od škriljevca), na podlozi ili bez podloge; umjetno obojene granule, ljuspice i prah, od prirodnog kamena (uključujući od škriljevca):

6802.2100 00 -- mramor, travertin i alabaster:

- Ostalo:

6802 9100 00 -- mramor, travertin, alabaster

7003 Lijevano ili valjano staklo, u obliku listova, ploča ili profila, sa ili bez sloja za apsorpciju, refleksiju ili nerefleksiju, ali drugačije neobrađeno:

7003.19 -- Ostalo

7003 19 90 00 --- ostalo

7003 20 00 00 - armirani listovi i ploče

7003 30 00 00 - profili

7007 Sigurnosno staklo, kaljeno ili slojevito staklo:

- kaljeno sigurnosno staklo:

7007 11 00 00 -- veličine i oblika prikladnog za ugradnju u vozila, zrakoplove, svemirske brodove ili plovila:

- Slojevito sigurnosno staklo:

7007 21 00 00 -- veličine i oblika prikladnog za ugradnju u vozila, zrakoplove, svemirske brodove ili plovila:

7007 29 00 00 -- ostalo

7010 Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla:

7010.92 - - obujma od 0,33 l do 1 litre

7216 Profili od željeza ili nelegiranog čelika:

- Profili što su samo hladno dobiveni, i hladno oblikovani ili hladno dovršeni, bez daljnje obrade:

7216 61 10 00 ---- C,L,U,Z, omega ili profili sa prorezom

7306 Ostale željezne ili čelične cijevi i šuplji profili (npr.: sa otvorenim spojevima, zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način):

7306.30 - ostale, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika

---- ostale:

----- do 168,3mm

7306 30 78 00 ------ ostale

7306.60 Ostale, zavarene, koje nisu kružnog poprečnog presjeka

--- pravokutnog ili kvadratnog poprečnog presjeka, debljine stijenke:

7306 60 31 00 ---- do 2mm

7306 60 39 00 ---- preko 2mm

7306 60 90 00 --- ostalih poprečnih presjeka

7321 Peći za grijanje prostorija, štednjaci, rešetkasta ognjišta, kuhinjske peći (uključujući i sa pomoćnim kotlom za centralno grijanje), roštilji, mangali, plinska kuhala, grijala za održavanje topline hrane i slični kućanski aparati za domaćinstvo, neelektrični, i njihovi dijelovi, željezni ili čelični:

8418 Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za proizvodnju hladnoće ili zamrzavanje, električni i ostali; toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tar.br. 8415:

8418.10 - Kombinacije hladnjaka i zamrzivača s posebnim vratima:

8418 109000 -- ostalo

- Hladnjaci za kućanstvo:

8418.21 -- kompresorski

8418 2100 90 --- ostali

8418.30 - Zamrzivači u obliku sanduka, kapaciteta 800 l ili manjeg:

8418 3000 90 -- ostali.

8418.40 - Zamrzivači uspravnog tipa, kapaciteta 900 l ili manjeg:

8418 4000 90 -- ostali u

8418 5000 20 -- ostali sanduci, ormari, vitrine i slično pokućstvo za proizvodnju hladnoće ili zamrzavanje:

8501 Električni motori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

8501 31 -- snage ne veće od 750 w:

8501 31 90 --- ostali

8501 32 -- snage veće od 750 w, ali ne veće od 7,5 kw

--- ostali

8501 32 91 00 ---- snage veće od 750 w, ali ne veće od 7,5 kw

8501 32 99 00 ---- snage veće od 7,5 w, ali ne veće od 75 kw

8501 33 -- snage veće od 75 kw, ali ne veće od 375 kw

8501 33 90 -- ostali.

8501.34 -- snage veće od 375 kw

8501 34 50 00 --- motori za vuču

--- ostali

8501 34 91 00 ---- snage veće od 735 kW, ali ne veće od 750 kW

8501.40 - ostali izmjenični motori, jednofazni:

8501 40 91 00 --- snage do 750 W

- Ostali motori izmjenični motori, višefazni:

8501 51 -- snage ne veće od 750 W

8501 51 90 00 --- ostali

8501 52 -- snage veće od 735 kW, ali ne veće od 750 kW

8501 52 91 00 ---- snage veće od 750 W ali ne veće od 7,5 kW

8501 52 93 00 ---- snage veće od 7,5 kW, ali ne veće od 37 kW

8501 52 99 00 ---- snage veće od 37 kW, ali ne veće od 75 kW

8501 53 -- snage veće od 75 kW

8501 53 10 00 --- snage veće od 75 kW, ali ne veće od 150 kW

--- ostali

8501 53 50 00 ---- motori za vuču

8501 53 92 00 ---- ostali snage veće od 75 kW, ali ne veće od 375 kW

8501 53 94 00 ---- ostali snage veće od 375 kW, ali ne veće od 750 kW

8501 53 99 00 ---- ostali snage veće od 750 kW

- izmjenični generatori (alternatori):

8501 61 -- snage ne veće od 7,5 kVA

--- ostali

8501 61 91 00 ---- snage ne veće od 7,5 kVA

8501 61 99 00 ---- snage veće od 7,5 kVA, ali ne veće od 75 kVA

8501 62 -- snage veće od 75 kVA, ali ne veće od 375 kVA

8501 62 90 00 --- ostali

8504 Električni transformatori, statički pretvarači (npr: ispravljači):

8536 Električni aparati za uklapanje i isklapanje zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova (npr.: sklopke, releji, osigurači, prigušivači putujućih valova, utične naprave, grla za žarulje i spojni ormarići), za napone do 1000V:

8536 10 - Osigurači

8536 20 - Automatske sklopke

8536 50 - Ostale sklopke

8536 50 19 00 ---- ostali

8536 90 - Ostali aparati

8537 Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni sa dva ili više aparata iz tar.brojeva 8535 i 8536 za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz poglavlja 90 i, te aparati za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata uz tarifnog broja 8517:

8539 Električne žarulje s nitima i električne žarulje s izbijanjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške sa ugrađenim žaruljama te ultraljubičaste i infracrvene žarulje; lučnice:

8539 22 -- ostale, snage ne veće od 200 W i za napon od 100 V

8539 32 --žaruljice sa živinom ili natrijevom parom: žaruljice s halidom:

8544 Izolirana žica (uključujući lakiranu i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kable) i ostali izolirani električni vodiči, sa ili bez konektora: kablovi od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinirani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora

- Žica za namotaje:

8544 11 -- bakrena

8544 11 10 00 --- lakirana ili emajlirana

8544.11 90 00 --- ostala

8544 19 -- ostala

8544 19 10 00 --- lakirana ili emajlirana

8544 19 90 00 --- ostala

8544 20 00 00 - Koaksijalni kabeli

8544 30 - slogovi vodiča za paljenje i ostali slogovi vodiča za vozila, zrakoplove ili plovila

8544 30 10 00 -- za civilne zrakoplove

8544 30 90 00 -- ostali

- Ostali električni vodiči, za napon ne veći od 80V

8544 41 -- sa konektorima

8544 41 10 00 --- vrste koje se upotrebljavaju u telekomunikacijama

8544 41 90 00 --- ostali

- Ostali električni vodiči za napon veći od 80V, ali ne veći od 1000V

8544 51 -- sa konektorima

8544 51 10 00 --- vrste koje se rabe u telekomunikacijama

8544 51 90 00 --- ostali

8544 59 -- ostali

8544 59 10 00 --- žice i kabeli, s promjerom pojedinog vodiča većim od 0,51 mm

8544 59 20 00 ---- za napon od 1000V

8544 59 80 00 ---- za napon veći od 80V ali manji od 1000V

8701 Traktori, cestovni tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. broja 87.09):

8701.10 - Traktori i ostala vučna vozila, jednoosovinska

8701 10 00 10 -- snage ne veće od 10 kW

8701 10 00 90 -- snage veće od 10 kW

870120 - cestovni tegljači ("šleperi") za poluprikolice

-- novi

--- za industrijsku upotrebu

8701 20 10 11 ---- prvog stupnja rastavljenosti

8701 20 10 12 ---- drugog stupnja rastavljenosti

--- ostali:

8701 20 10 91 ---- snage ne veće od 320 kw

8701 20 90 00 -- rabljeni

8701 90 - Ostali

8701 90 11 00 ---- snage ne veće od 18 kw

8701 90 15 00 ---- snage veće od 18kw, ali ne veće od 25 kw

8701 90 21 00 ---- snage veće od 25kw, ali ne veće od 37 kw

8701 90 25 00 ---- snage veće od 37kw, ali ne veće od 59 kw

8701 90 31 00 ---- snage veće od 59kw, ali ne veće od 75 kw

8701 90 35 00 ---- snage veće od 75kw, ali ne veće od 90 kw

8701 90 39 10 ---- snage 90 kw

8701 90 50 00 --- rabljeni

8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna; i njihovi dijelovi

9028 Mjerila i potrošnje ili proizvodnje plina ili tekućine, električna brojila, uključujući mjerila za njihovo baždarenje

9401 Sjedala (osim onih iz tar.broja 9402), uključujući ona što ih se može pretvoriti u ležaje i njihovi dijelovi:

9404 Nosači madraca; oprema za krevete i slični proizvodi (npr. madraci, popluni, perine, jastuci, jastučići) sa oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastičnih masa uključujući presvučene:

9406 Montažne zgrade

 

PROTOKOL 2.

(iz članka 11.)

RAZMJENA POLJOPRIVREDNIH KONCESIJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE
S JEDNE STRANE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE S DRUGE STRANE

1. Uvozne carine koje se primjenjuju u Republici Hrvatskoj na proizvode podrijetlom iz Savezne Republike Jugoslavije i uvozne carine koje se primjenjuju u Saveznoj Republici Jugoslaviji na proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske navedene u Dodatku A ovoga Protokola bit će ukinute u cijelosti stupanjem na snagu ovoga Ugovora ili postupno ukidane u prijelaznom razdoblju u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u Dodatku A.

2. Uvozne carine koje se primjenjuju u Republici Hrvatskoj na proizvode podrijetlom iz Savezne Republike Jugoslavije i uvozne carine koje se primjenjuju u Saveznoj Republici Jugoslaviji na proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske navedene u Dodatku B ovoga Protokola bit će snižene na razinu utvrđenu Dodatkom B stupanjem na snagu ovoga Ugovora ili postupno snižavane u prijelaznom razdoblju u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u Dodatku B.

3. Uvozne carine koje se primjenjuju u Republici Hrvatskoj na proizvode podrijetlom iz Savezne Republike Jugoslavije i uvozne carine koje se primjenjuju u Saveznoj Republici Jugoslaviji na proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske navedene u Dodatku C ovoga Protokola, ukidaju se u okviru pojedinih godišnjih carinskih kvota ili se utvrđuju kao preferencijalne carine unutar pojedinih godišnjih carinskih kvota, u skladu s naznačenim za svaki proizvod u Dodatku C. Na uvoz količina koje premašuju te kvote primjenjivat će se carine naznačene za svaki proizvod u Dodatku C.

4. Ugovorne stranke dogovorile su primjenu statusa najpovlaštenije nacije za stavke navedene u Dodatku A, B i C u slučajevima kada je ona niža od carinske stope navedene u Dodacima.

5. Uvozne carine dogovorene ovim Protokolom uključuju ad valorem, specifičnu te sezonsku carinu.

6. Najviša razina carina koja će se primjenjivati na uvoz poljoprivrednih proizvoda izvan preferencijalnog režima utvrđenog Dodatkom C ovog Protokola bit će carina po načelu najpovlaštenije nacije koja vrijedi na dan potpisivanja ili na dan 01. siječnja 2003. godine, ovisno o tome koja je viša.

 

DODATAK A

HS Jugoslavija KN Hrvatska Dogovorena visina preferencijalne carine (%)

1. 1. 2003. 1. 1. 2004. 1. 1. 2005. 1. 1. 2006. 1. 1. 2007.
i nadalje

0101 0101 0        

0102 10 010210 0        

0103 10 00 00 01031000 0        

0104 0104 0        

0106 0106 0        

0205 00 00 00 020500 0        

0208 0208 0        

0301, osim: 0301, osim: 0
0301 91 00 00 ex. 030191
0301 93 00 ex. 03019300

0302, osim: 0302, osim: 0
0302 11 00 00 ex. 030211
ex 0302 69 00 10 ex. 03026911
- samo šaran

0303, osim: 0303, osim: 0
0303 21 00 00 ex. 030321
ex 0303 79 00 10 ex. 03037911
- samo šaran

0304 0304 0        

0305 0305 0        

0306 0306 0        

0307 0307 0        

0404 0404 0        

0410 00 00 00 04100000 0        

0501 00 00 00 05010000 0        

0502 0502 0        

0503 00 00 00 05030000 0        

0504 00 05040000 0        

0505 0505 0        

0506 0506 0        

0507 0507 0        

0508 00 00 00 05080000 0        

0509 00 050900 0        

0510 00 00 00 05100000 0        

0511 0511 0        

0601 0601 0        

0602 0602 0        

0603 0603 0        

0604 0604 0        

0701 10 00 00 07011000 0        

0714 0714 0        

0801 0801 0        

0802 0802 0        

0803 00 00 080300 0        

0804 0804 0        

0805 0805 0        

0806 0806 0        

0807 20 00 00 08072000 0        

HS Jugoslavija KN Hrvatska Dogovorena visina preferencijalne carine (%)

1. 1. 2003. 1. 1. 2004. 1. 1. 2005. 1. 1. 2006. 1. 1. 2007.
i nadalje

0810 40 081040 0        

0810 50 00 00 08105000 0        

0810 90 00 00 08106000 0        

081090 0        

0812 0812 0        

0813 0813 0        

0814 00 00 00 08140000 0        

0901, 0901, osim
osim 0901 21 00 ex. 09012100 i
i 0901 22 00 ex. 09012200

0902 0902 0        

0903 00 00 00 09030000 0        

0904 0904 0        

0905 00 00 00 09050000 0        

0906 0906 0        

0907 00 00 00 09070000 0        

0908 0908 0        

0909 0909 0        

0910 0910 0        

1001 10 10011000 0        

1006 1006 0        

1007 00 00 00 100700 0        

1008 1008 0        

1102 30 00 00 ex. 11023000 0        

1105 1105 0        

1106 1106 0        

1107 1107 0        

1108 1108 0        

1109 00 00 00 11090000 0        

1201 00 00 00 120100 0        

1202 1202 0        

1203 00 00 00 12030000 0        

1204 00 00 00 120400 0        

1205 00 00 00 1205 0        

1206 00 00 00, ex 12060010 0
samo sjemenski        

1207 1207 0        

1208 1208 0        

1209 1209 0        

1210 1210 0        

1211 1211 0        

1212, osim: 1212, osim: 0        

1212 91 00 00 ex. 121291 12 8 4 0  

1213 00 00 00 12130000 0        

1214 1214 0        

1301 1301 0        

1302 1302 0        

1401 1401 0        

HS Jugoslavija KN Hrvatska Dogovorena visina preferencijalne carine (%)

1. 1. 2003. 1. 1. 2004. 1. 1. 2005. 1. 1. 2006. 1. 1. 2007.
i nadalje

1402 14020000 0        

1403 14030000 0        

1404 1404 0        

1501 00 150100 0        

1502 00 150200 0        

1503 00 150300 0        

1504 1504 0        

1505 150500 0        

1506 00 00 00 15060000 0        

1508 1508 0        

1509 1509 0        

1510 00 00 00 151000 0        

1511 1511 0        

1512 21 00 00 151221 0
1512 29 00 00 151229        

1513 1513 0        

1515 1515 0        

1518 00 00 00 151800 0        

1520 00 00 00 15200000 0        

1521 1521 0        

1522 00 152200 0        

1603 00 00 00 160300 0        

1604, osim: 1604, osim: 0        

1604 13 00 00 ex 160413 14 7 0    

1604 15 00 00 ex 160415 14 7 0    

1605 1605 0        

1704 1704 15 11 6 3 0

1801 00 18010000 0        

1802 00 00 00 18020000 0        

1803 1803 0        

1804 00 00 00 18040000 0        

1805 00 00 00 18050000 0        

1806 1806 15 11 6 3 0

1901 1901 0        

1902 1902 18 13 7 4 0

1903 00 00 00 19030000 0        

1904 1904 0        

1905 1905 0        

2003 2003 0        

2004 2004 0        

2005 2005 0        

2006 00 00 00 200600 0        

2009 samo: 2009, samo: 0
2009 11 00 10, ex.20091111,
2009 19 00 10, ex.20091119,
2009 20 00 10, ex.20091191,
2009 30 00 10, ex.20091199,
2009 40 00 10, ex.20091911,

HS Jugoslavija KN Hrvatska Dogovorena visina preferencijalne carine (%)

1. 1. 2003. 1. 1. 2004. 1. 1. 2005. 1. 1. 2006. 1. 1. 2007.
i nadalje

2009 70 00 10, ex.20091919,
2009 80 ex.2009199810,
ex.20092911,
ex.20092919,
ex.2009299910,
ex.20093911,
ex.20093919,
ex.2009393910,
ex.2009395910,
ex.2009399910,
ex.20094911,
ex.20094919,
ex.2009499910,
ex.2009509010,
ex.20096911,
ex.20096919,
ex.20096951,
ex.20096971,
ex.20097911,
ex.20097919,
ex.2009799910,
ex.20098011,
ex.20098019,
ex.20098032,
ex.20098033,
ex.20098035,
ex.2009803510,
ex.20098036,
ex.20098038,
ex.2009803810,
ex.2009806910,
ex.2009809610,
ex.2009809710,
ex.2009809910,
ex.2009809920,
ex.20099011,
ex.20099019,
ex.20099021,
ex.20099029,
ex.2009903910,
ex.2009904910,
ex.2009905910,
ex.2009907910,
ex.2009909710,
ex.2009909810        

2101 2101 0        

2102 10 i 2102 20 2102 10 i 2102 20
osim: osim:
ex 2102103100 i ex 21021031 i
ex 2102103900 ex 21021039

2102 30 00 00 21023000 0        

2103 2103 0        

2106 2106 0        

2201 90 00 00 220190 0        

220290 osim: 220290, osim 0
bezalkoholno pivo ex. 2202901010

 

HS Jugoslavija KN Hrvatska Dogovorena visina preferencijalne carine (%)

1. 1. 2003. 1. 1. 2004. 1. 1. 2005. 1. 1. 2006. 1. 1. 2007.
i nadalje

2205 2205 20 14 8 4 0

2206 00 220600 20 14 8 4 0

2301 2301 0        

2302 2302 0        

2303 2303 0        

2304 00 00 00 23040000 0        

2305 00 00 00 23050000 0        

2306 2306 0        

2307 00 00 00 230700 0        

2308 230800 0        

2309 2309 0        

2905 43 00 00 2905 4300 0        

2905 44 2905 44 0        

3301 3301 0        

3501 3501 0        

3502 3502 0        

3503 3503 0        

3504 3504 0        

3505 3505 0        

3809 10 3809 10 0        

3824 60 3824 60 0        

4101 4101 0        

4102 4102 0        

4103 4103 0        

4301 4301 0        

5001 5001 0        

5002 5002 0        

5003 5003 0        

5101 5101 0        

5102 5102 0        

5103 5103 0        

5201 5201 0        

5202 5202 0        

5203 5203 0        

5301 5301 0        

5302 5302 0        

  

DODATAK B

HS Jugoslavija KN Hrvatska Dogovorena visina preferencijalne carine (%)

1. 1. 2003. 1. 1. 2004. 1. 1. 2005. 1. 1. 2006. 1. 1. 2007.
i nadalje

0103 91 010391 10        

0206 0206 12        

0209 00 0209 20        

0301 91 00 00 ex. 030191 20        

0301 93 ex. 03019300 20        

0302 11 00 00 ex. 030211 10        

ex 0302 69 00 10 - ex. 03026911 10
samo šaran        

0303 21 00 00 ex. 030321 10        

ex 0303 79 00 10 - ex. 03037911 5
samo šaran        

0403 0403 20 13 10    

0405 0405 25        

0409 00 00 00 04090000 25        

0708 0708 10        

0709 0709 10        

0710 0710 10        

0711 0711 10        

0712 0712 10        

0713 0713 15        

0807 19 00 00 08071900 19        

0811 0811 10        

0901 21 00 00 ex. 09012100 8
0901 22 00 00 ex. 09012200        

1002 00 10020000 10        

1004 00 10040000 10        

1104 1104 6        

1512 11 00 00 151211 25
1512 19 00 00 151219        

1514 1514 10        

2001 2001 15        

2002 2002 20        

2007 2007 15        

2008 2008 10        

2009 osim: 2009, osim: 15
2009.11 00 10, 2009 ex.20091111,
19 00 10, 2009 20 00 ex.20091119,
10, 2009 30 00 10, ex.20091191,
2009 40 00 10, 2009 ex.20091199,
70 00 10, 2009 80 ex.20091911,
ex.20091919,
ex.2009199810,
ex.20092911,
ex.20092919,
ex.2009299910,
ex.20093911,
ex.20093919,
ex.2009393910,
ex.2009395910,
ex.2009399910,
ex.20094911,
ex.20094919,

ex.2009499910,
ex.2009509010,

ex.20096911,
ex.20096919,
ex.20096951,
ex.20096971,
ex.20097911,
ex.20097919,
ex.2009799910,
ex.20098011,
ex.20098019,
ex.20098032,
ex.20098033,
ex.20098035,
ex.2009803510,
ex.20098036,
ex.20098038,
ex.2009803810,
ex.2009806910,
ex.2009809610,
ex.2009809710,
ex.2009809910,
ex.2009809920,
ex.20099011,
ex.20099019,
ex.20099021,
ex.20099029,
ex.2009903910,
ex.2009904910,
ex.2009905910,
ex.2009907910,
ex.2009909710,
ex.2009909810        

2102 10 31 00 ex. 21021031 15
2102 10 39 00 ex. 21021039        

2104 2104 4        

2105 00 00 00 210500 25        

2201 10 220110 20        

2202 10 00 00 220210 25        

ex 220290 - samo ex. 2202901010 10
bezalkoholno pivo        

2203 00 220300 20        

2207 2207 25 16 10    

2209 00 220900 20 15 10       

  

DODATAK C

Veličina Preferencijalna carina Carina za uvoz

HS Jugoslavija KN Hrvatska kvote (tone) unutar kvote količina izvan kvote

% %

0102 90 010290 100 15 MFN

0102 90 41 00 ex 01029041 1200 10 MFN
0102 90 49 00 ex 01029049

0103 92 010392 100 15 MFN

0105 0105 50 15 MFN

0201 0201 100 25 MFN

0202 0202 100 25 MFN

0203 0203 100 25 MFN

0204 0204 100 25 MFN

0207 0207 50 25 MFN

0210 0210 50 25 MFN

0401 0401 25 10 MFN

0402 0402 25 20 MFN

0406 0406 50 10 MFN

0407 00 040700 25 20 MFN

0408 0408 25 20 MFN

0701 90 00 00 070190 1.000 20 MFN

0702 00 00 00 07020000 100 20 MFN

0703 0703 20 20 MFN

0704 0704 20 20 MFN

0705 0705 20 20 MFN

0706 0706 20 20 MFN

0707 00 00 00 070700 20 20 MFN

0807 11 00 00 08071100 20 20 MFN

0808 10 00 00 080810 20 20 MFN

0808 20 080820 20 20 MFN

0809 0809 20 20 MFN

0810 10 00 00 08101000 20 20 MFN

0810 20 081020 20 20 MFN

0810 30 00 00 081030 20 20 MFN

1001 90 100190 100 20 MFN

1003 00 100300 100 20 MFN

1005 1005 100 20 MFN

1101 00 00 00 110100 100 20 MFN

1102 osim: 1102 30 00 00 1102 osim: 11023000 100 20 MFN

1103 1103 100 20 MFN

1206 00 00 00 osim 12060091 100 10 MFN
sjemenskog suncokreta 12060099

1507 1507 50 5 MFN

1516 1516 25 0 MFN

1517 1517 25 20 MFN

1601 00 160100 10 25 MFN

1602 1602 500 10 MFN

1701 1701 200 20 MFN

1702 1702 50 20 MFN

1703 1703 100 0 MFN

2204 2204 50 20 MFN

2208 2208 50 20 MFN

2401 2401 25 5 MFN

2402 2402 25 10 MFN

2403 2403 25 5 MFN

  

PROTOKOL 3.
o definiciji pojma »proizvoda s podrijetlom«
i načinima upravne suradnje

Glava I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovoga Protokola:

a) »izrada« označuje svaku obradu ili preradu, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

b) »materijal« označuje svaki sastojak, sirovinu, sastavnicu ili dio itd. koji služi u izradi određenoga proizvoda;

c) »proizvod« označuje proizvod koji se dobiva postupkom izrade, čak i ako je namijenjen za uporabu u nekom drugom proizvodnom postupku;

d) »robe« označuje i materijal i proizvode;

e) »carinska vrijednost« označuje vrijednost koja je utvrđena u skladu sa Ugovorom o provedbi članka VII. Općega ugovora o carinama i trgovini 1994 (Ugovor Svjetske trgovinske organizacije o određivanju carinske vrijednosti);

f) »cijena fco tvornica« označuje cijenu koja je plaćena za određeni proizvod u korist proizvođača u ugovornoj stranki u čijoj je tvrtki obavljen posljednji postupak obrade ili prerade, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih uporabljenih materijala, umanjenu za sve domaće poreze koji podliježu ili bi mogli podlijegati povratu po obavljenom izvozu dobivenoga proizvoda;

g) »vrijednost materijala« označuje carinsku vrijednost u trenutku uvoza uporabljena materijala bez podrijetla ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je nemoguće utvrditi, na prvu utvrdivu cijenu plaćenu za materijal u ugovornoj stranki;

h) »vrijednost materijala s podrijetlom« označuje vrijednost materijala sukladno definiciji iz točke (g), koja se primjenjuje mutatis mutandis;

i) »vrijednost dodana« razumijeva cijenu proizvoda na paritetu fco tvornica, umanjenu za carinsku vrijednost svih ugrađenih materijala s podrijetlom iz druge Ugovorne stranke ili, ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može provjeriti, a koja je plaćena za materijale u jednoj od ugovornih stranaka;

j) »poglavlja« i »tarifni brojevi« označuju poglavlja i tarifne brojeve (četveroznamenkaste brojeve) koji se upotrebljavaju u nazivlju koje tvori Harmonizirani sustav naziva i označivanja robe (u daljnjem tekstu »Harmonizirani sustav« ili »HS«);

k) »razvrstan« označuje razvrstavanje određenoga proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

l) »pošiljka« označuje proizvode koji se ili otpremaju istodobno od određenoga izvoznika do određenoga primatelja ili su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja se odnosi na njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili su, ako takva isprava ne postoji, obuhvaćeni jednim računom;

m) »teritorij« uključuje i teritorijalne vode;

n) »euro« označuje jedinstvenu valutu Europske monetarne unije.

Glava II. DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA S PODRIJETLOM«

Članak 2.

OpĆi uvjeti

Za potrebe provedbe ovoga Ugovora smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz ugovorne stranke:

a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u ugovornoj stranki u smislu članka 4.;

b) proizvodi koji su dobiveni u ugovornoj stranki, ali sadrže materijal koji nije ondje dobiven u cijelosti, pod uvjetom da je odnosni materijal podvrgnut u toj ugovornoj stranci dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 5.

Članak 3.

Dvostrana kumulacija podrijetla

Materijali podrijetlom iz ugovorne stranke smatrat će se materijalima podrijetlom iz druge ugovorne stranke kada su ugrađeni u proizvod ondje dobiven. Ti materijali ne moraju biti nužno podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da su podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi obradu ili preradu iz članka 6. stavak 1. ovog Protokola

Članak 4.

Proizvodi dobiveni u cijelosti

1. Smatra se da su dobiveni u cijelosti u ugovornoj stranci:

a) mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njihova tla ili s njihova morskoga dna;

b) biljni proizvodi ondje ubrani ili požnjeveni;

c) žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

d) proizvodi proizvedeni od ondje uzgojenih živih životinja;

e) proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim;

f) proizvodi morskoga ribolova i drugi proizvodi koje su njihova plovila izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda ugovornih stranaka;

g) proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih pod točkom (f);

h) rabljeni proizvodi ondje prikupljeni namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene gume koje su prikladne isključivo za protektiranje guma ili uporabu u obliku otpada;

i) otpad i otpadni materijal nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obavljenih;

j) proizvodi koji su izvađeni s morskoga dna ili podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju isključivo pravo na eksploataciju toga dna ili podzemlja;

k) roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda koji su navedeni pod točkom (a) do (j);

2. Izrazi »njihova plovila« i »njihovim brodovima tvornicama« iz stavka 1. točka (f) odnosno (g) primjenjuju se isključivo na plovila i brodove tvornice:

a) koji su registrirani ili upisani u ugovornoj stranci;

b) koji plove pod zastavom ugovorne stranke;

c) koji se u omjeru od najmanje 50 posto nalaze u vlasništvu državljana ugovorne stranke, odnosno trgovačkoga društva sa sjedištem u jednoj od ovih država, čiji su direktor ili direktori, predsjednik uprave ili nadzornoga odbora i većina članova te uprave ili odbora državljani odnosne ugovorne stranke i čija polovica kapitala, u slučaju partnerstava ili društava s ograničenom odgovornošću, a povrh svega navedenoga, pripada tim državama ili javnim tijelima odnosno državljanima tih država;

d) čiji su zapovjednik i časnici državljani ugovornih stranaka; i

e) u čijem osoblju najmanje 75 posto otpada na državljane ugovornih stranaka.

Članak 5.

Dostatno obraĐeni ili preraĐeni proizvodi

1. Za potrebe članka 2. proizvodi koji nisu dobiveni u cijelosti smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima ako su ispunjeni uvjeti koji su navedeni u popisu iz Dodatka II.

U slučaju svih proizvoda koji su obuhvaćeni ovim Ugovorom, gore se spomenuti uvjeti odnose na vrstu obrade ili prerade kojoj se mora podvrgnuti materijal bez podrijetla koji služi u proizvodnji te se primjenjuje isključivo u vezi s takvim materijalom. Prema tomu, ako se određeni proizvod koji je ispunjavanjem uvjeta koji su navedeni u popisu stekao status proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka upotrebljava u proizvodnji nekoga drugoga proizvoda, na njega se ne primjenjuju uvjeti koji su primjenjivi na proizvod u koji je ugrađen, a materijal bez podrijetla, koji se možebitno upotrebljavao u njegovoj proizvodnji, ne uzima se u obzir.

2. Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka materijal bez podrijetla koji se, sukladno uvjetima koji su navedeni u popisu, ne bi trebao upotrebljavati u proizvodnji određenoga proizvoda, može se unatoč tomu upotrebljavati pod uvjetom da:

a) njegova ukupna vrijednost ne prelazi 10 posto tvorničke cijene tog proizvoda;

b) da zbog primjene ovoga stavka nije premašen ni jedan od postotaka koji su navedeni u popisu u vezi s najvišom vrijednošću materijala bez podrijetla.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na proizvode koji potpadaju pod poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

3. Odredbe stavaka 1. i 2. primjenjivat će se sukladno odredbama članka 6.

Članak 6.

Nedostatno obraĐeni ili preraĐeni proizvodi

1. Bez utjecaja na stavak 2. sljedeći postupci smatrat će se obradom ili preradom nedostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bilo da su zahtjevi iz članka 5. zadovoljeni ili da nisu:

a) postupci kojima se jamči očuvanje robe u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja;

b) rastavljanje i sastavljanje pošiljaka;

c) pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, hrđe, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

d) glačanje ili prešanje tekstila;

e) jednostavni postupci bojenja i laštenja;

f) ljuštenje, djelomično ili potpuno izbjeljivanje, poliranje i glaziranje žitarica i riže;

g) postupci bojenja šećera ili izrade kocki šećera;

h) lupljenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, orašastih plodova i povrća;

i) oštrenje, jednostavno brušenje ili jednostavno rezanje;

j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, stupnjevanje, slaganje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

k) jednostavno pakiranje u staklenke, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

l) stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipova i drugih sličnih prepoznatljivih znakova na proizvode ili njihovu ambalažu;

m) jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste;

n) jednostavno sastavljanje dijelova proizvoda radi dobivanja proizvoda u cijelosti ili rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove;

o) kombinacija dvaju ili više postupaka koji su navedeni pod točkom (a) do (n);

p) klanje životinja.

2. Kako bi se utvrdilo da li se obrada ili prerada kojoj je podvrgnut određeni proizvod može smatrati nedostatnom u smislu stavka 1. ovoga članka, u obzir će se, zajednički gledano, uzeti svi radni postupci koji su obavljeni na nekom proizvodu u ugovornoj stranki.

Članak 7.

Kvalifikacijska jedinica

1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovoga Protokola konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba razvrstava uporabom nazivlja iz Harmoniziranoga sustava.

Prema tomu:

a) kada se proizvod sastavljen od skupine ili skupa predmeta svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranoga sustava, takva cjelina tvori kvalifikacijsku jedinicu;

b) kada se pošiljka sastoji od više istovjetnih proizvoda koji su razvrstani u isti tarifni broj Harmoniziranoga sustava, pri primjeni odredaba ovoga Protokola svaki se proizvod mora uzeti pojedinačno.

2. Kad se u skladu s Općim pravilom 5. Harmoniziranoga sustava, za potrebe razvrstavanja, ambalaža uključuje zajedno s proizvodom, ona će se uključiti i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 8.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Pribor, zamjenski dijelovi i alati koji se šalju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatrat će se sastavnim dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 9.

Slogovi

Slogovi, kako su definirani Općim pravilom 3. Harmoniziranoga sustava, smatrat će se proizvodom s podrijetlom kada sve komponente sloga imaju podrijetlo. Međutim, kada se slog sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, smatrat će se proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15 posto cijene sloga fco tvornica.

Članak 10.

Neutralni elementi

Kako bi se utvrdilo je li određeni proizvod s podrijetlom, nije potrebno odrediti podrijetlo onoga što je možebitno upotrijebljeno u njegovoj izradi, kako slijedi:

a) energija i gorivo;

b) postrojenja i oprema;

c) strojevi i alati;

d) roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena ulasku u konačni sastav proizvoda.

Glava III. TERITORIJALNI UVJETI

Članak 11.

NaČelo teritorijalnosti

1. Osim u slučajevima predviđenim člankom 3. i stavkom 3. ovog članka, uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom koji su navedeni u Glavi II., moraju bez prekida biti stalno ispunjeni u ugovornim strankama.

2. Osim u slučajevima predviđenim člankom 3., ako se roba s podrijetlom, koja je izvezena u neku treću zemlju iz jedne od ugovornih stranaka, u njih vrati, ona se mora smatrati robom bez podrijetla, osim ako se carinskim vlastima ne pruže zadovoljavajući dokazi o tome:

a) da je vraćena upravo ona roba koja je bila izvezena; i

b) da roba nije bila podvrgnuta nikakvim postupcima, osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se očuvala u dobrom stanju dok se nalazila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Na stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima iz Glave II. neće utjecati postupci obrade ili prerade koji su izvan ugovornih stranaka obavljeni na materijalu koji je iz jedne od ugovornih stranaka izvezen i nakon toga ponovno uvezen, pod uvjetom:

a) da je taj materijal dobiven u cijelosti u jednoj od ugovornih stranaka ili je prije izvoza prošao obradu ili preradu veću od nedostatnih postupaka navedenih u članku 6.; i

b) da se carinskim vlastima mogu podnijeti zadovoljavajući dokazi o tome:

(i) da je ponovno uvezena roba dobivena obradom ili preradom izvezena materijala; i

(ii) da ukupna dodana vrijednost koja je ostvarena izvan ugovornih stranaka primjenom odredaba ovoga članka ne prelazi 10 posto cijene proizvoda fco tvornica krajnjega proizvoda za koji se traži stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

4. Za potrebe primjene stavka 3. uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, koji su navedeni u Glavi II. neće se primjenjivati na obradu ili preradu koja je obavljena izvan ugovornih stranaka. Međutim, kada je u popisu iz Dodatka II. za određivanje statusa podrijetla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez podrijetla, ukupna vrijednost materijala bez podrijetla koji su ugrađeni na teritoriju odnosne ugovorne stranke, zajedno s ukupnom dodanom vrijednošću ostvarenom izvan ugovornih stranaka, ovisno o kojoj je riječ, uz primjenu ovoga članka, ne smije premašiti navedeni postotak.

5. Za potrebe primjene odredaba stavaka 3. i 4. ovoga članka smatrat će se da »ukupna dodana vrijednost« razumijeva sve troškove koji nastanu izvan ugovornih stranaka, uključujući i vrijednost materijala koji je tamo ugrađen.

6. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji ne ispunjavaju uvjete koji su navedeni u popisu iz Dodatka II. i koji se mogu smatrati dostatno obrađenima ili prerađenima jedino ako se primijene opća odstupanja predviđena člankom 5. stavak 2.

7. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji se razvrstavaju u poglavlja 50. do 63. Harmoniziranoga sustava.

8. Svaki postupak obrade ili prerade koji je obuhvaćen odredbama ovoga članka i koji je obavljen izvan ugovornih stranaka obavljat će se po postupku vanjske prerade ili sličnim postupcima.

Članak 12.

Izravni prijevoz

1. Povlašteni tretman predviđen Ugovorom primjenjuje se isključivo na proizvode koji zadovoljavaju uvjete iz ovoga Protokola i čiji se prijevoz obavlja izravno između ugovornih stranaka. Međutim, proizvodi koji predstavljaju jednu pošiljku mogu se prevoziti i preko teritorija trećih zemalja, pri čemu je, ako to nalažu okolnosti, na tim teritorijima moguć i njihov pretovar ili privremeno skladištenje, pod uvjetom da ti proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih vlasti u zemlji provoza ili skladištenja te da nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim istovara, ponovnoga utovara ili kakva drugoga postupka koji se obavlja kako bi se očuvali u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti i preko teritorija koji nisu teritoriji ugovornih stranaka.

2. Carinskim vlastima zemlje uvoznice podnosit će se dokazi o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, i to predočenjem:

a) jedinstvene prijevozne isprave kojom je obuhvaćen prolazak robe od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza; ili

b) potvrde koju izdaju carinske vlasti zemlje provoza:

(i) u kojoj se navodi točan opis proizvoda;

(ii) u kojoj se navode datumi istovara i ponovnoga utovara proizvoda i, prema potrebi, nazivi brodova ili drugih uporabljenih prijevoznih sredstava; i

(iii) kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili

c) u nedostatku navedenoga, bilo kakvih dostatnih isprava.

Članak 13.

IzloŽbe

1. Na proizvode s podrijetlom koji su poslani radi izlaganja izvan ugovornih stranaka i nakon izložbe prodani radi izvoza u jednu od ugovornih stranaka, pri uvozu primjenjivat će se odredbe Ugovora, pod uvjetom da se carinskim vlastima podnesu zadovoljavajući dokazi o tome:

a) da je izvoznik te proizvode poslao iz ugovornih stranaka u zemlju u kojoj se izložba održava te da ih je tamo izložio;

b) da je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u ugovornoj stranki;

c) da su proizvodi, poslani za vrijeme izložbe ili neposredno nakon nje, upravo onakvi kakvi su bili upućeni na izložbu; i

d) da proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu upotrijebljeni ni u koju drugu svrhu osim izlaganja na toj izložbi.

2. Dokaz o podrijetlu se mora izdati ili sastaviti u skladu s odredbama Glave IV. te na uobičajen način podnijeti carinskim vlastima zemlje uvoznice. Na dokazu se mora naznačiti naziv i adresa izložbe. Prema potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izloženi.

3. Stavak 1. ovoga članka primjenjivat će se na sve trgovačke, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične priredbe ili izlaganja koja se ne priređuju u privatne svrhe u prodavaonicama ili poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda i tijekom kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

Glava IV. DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 14.

OpĆi uvjeti

1. Povlastice koje su predviđene odredbama Ugovora primjenjivat će se na proizvode podrijetlom iz ugovorne stranke pri njihovu uvozu u drugu ugovornu stranku:

a) po predočenju potvrde o prometu robe EUR.1, čiji je primjerak sadržan u Dodatku III.; ili

b) u slučajevima predviđenim člankom 20., stavak 1., izjave, u daljnjem tekstu; »izjava na računu«, koju izvoznik daje na računu, dostavnici ili kakvoj drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno podrobno da bi se mogli jasno prepoznati; tekst izjave na računu sadržan je u Dodatku IV.

2. Bez obzira na stavak 1. na proizvode s podrijetlom u smislu ovoga Protokola se, u slučajevima predviđenim člankom 25., primjenjuju povlastice iz ovoga Ugovora, pri čemu nije potrebno podnijeti ni jednu od gore navedenih isprava.

Članak 15.

Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1

1. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinske vlasti zemlje izvoznice na zahtjev koji u pisanom obliku podnosi izvoznik ili, pod izvoznikovom odgovornošću, njegov ovlašteni predstavnik.

2. U tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik ispunit će i obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji su primjerci sadržani u Dodatku III. Ti se obrasci ispunjavaju na jednom od jezika na kojima je sastavljen ovaj Ugovor i u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako se obrasci ispunjavaju rukom, moraju se ispuniti tintom i tiskanim slovima. Opis se proizvoda mora upisati u polje predviđeno za to, bez ostavljanja praznih redaka. Ako polje nije do kraja ispunjeno, ispod zadnjega retka opisa treba se povući vodoravna crta, a nepopunjeni se dio mora prekrižiti.

3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanjem potvrde o prometu robe EUR.1 bit će spreman u svakom trenutku na zahtjev carinskih vlasti zemlje u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1 podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda podrijetlom iz ugovornih stranaka te da ispunjavaju sve druge zahtjeve koji su postavljeni ovim Protokolom.

4. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdat će carinske vlasti ugovorne stranke ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz ugovornih stranaka i ako ispunjavaju druge zahtjeve iz ovoga Protokola.

5. Carinske vlasti koje su nadležne za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 poduzet će sve korake prijeko potrebne kako bi se provjerilo imaju li predmetni proizvodi status proizvoda s podrijetlom te ispunjavaju li druge zahtjeve iz ovog Protokola. U tu će svrhu one imati pravo zatražiti bilo koji dokaz i obaviti bilo koju vrstu uvida u izvoznikovu poslovnu evidenciju, odnosno bilo koju provjeru koju smatraju primjerenom. One su također dužne pobrinuti se da obrasci iz stavka 2. budu propisno ispunjeni. One će posebice provjeravati je li prostor predviđen za opis proizvoda ispunjen tako da se isključuje svaka mogućnost neovlaštenoga dopisivanja.

6. Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 naznačit će se u polju 11. na potvrdi.

7. Carinske vlasti izdat će potvrdu o prometu robe EUR.1 i staviti ju na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 16.

Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

1. Bez obzira na članak 15. stavak 7., potvrda o prometu robe EUR.1 može se iznimno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi ako:

a) u trenutku izvoza nije izdana zbog greške, nenamjernoga propusta ili posebnih okolnosti; ili

b) se carinskim vlastima pruže zadovoljavajući dokazi o tome da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali da pri uvozu nije prihvaćena iz tehničkih razloga.

2. Radi provedbe stavka 1. izvoznik u svom zahtjevu mora naznačiti mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se potvrda o prometu robe EUR.1 odnosi te navesti razloge za svoj zahtjev.

3. Carinske vlasti mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što provjere da li podaci navedeni u izvoznikovu zahtjevu odgovaraju podacima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jednu od ovih naznaka:

HR »NAKNADNO IZDANO«

YU »HAKHADHO ????T?« ili »NAKNADNO IZDATO«

EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«

5. Napomena iz stavka 4. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

Članak 17.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1 izvoznik carinskim vlastima koje su je izdale može podnijeti zahtjev za izdavanjem duplikata na temelju izvoznih isprava koje se nalaze u njihovu posjedu.

2. Tako izdan duplikat mora sadržavati jednu od ovih naznaka:

HR »DUPLIKAT«

YU »????????« ili »DUPLIKAT«

EN »DUPLICATE«

3. Napomena iz stavka 2. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

4. Duplikat, na kojem mora biti naznačen datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1, stupit će na snagu s tim datumom.

Članak 18.

Izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanoga ili popunjenoga dokaza o podrijetlu

Kada se proizvodi s podrijetlom stavljaju pod nadzor određene carinske službe u ugovornoj stranki, izvorni dokaz o podrijetlu moći će se zamijeniti s jednom ili s više potvrda o prometu robe EUR.1 radi slanja svih ili nekih od predmetnih proizvoda na druga mjesta u ugovornoj stranki. Takvu zamjensku potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1 izdat će carinska služba pod čiji su nadzor stavljeni ti proizvodi.

Članak 19.

RaČunovodstveno razdvajanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili stvarne poteškoće u čuvanju zaliha proizvoda s podrijetlom odvojeno od proizvoda bez podrijetla, a koji su jednaki ili međusobno zamjenjivi, carinske vlasti mogu, na pismeni zahtjev zainteresiranih, dopustiti takozvanu metodu »računovodstvenog razdvajanja« za vođenje takvih zaliha.

2. Ova metoda mora osigurati da broj dobivenih proizvoda koji se smatraju proizvodima s podrijetlom, unutar određenog referentnog razdoblja, bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile i fizički odvojene.

3. Carinske vlasti mogu dati takvo odobrenje pod bilo kojim uvjetima, koje smatraju potrebnima.

4. Ova metoda se evidentira i primjenjuje na temelju općih računovodstvenih načela koja važe u državi, u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ovog pojednostavljenja može izdati odnosno zatražiti dokaz o podrijetlu za one količine takvih proizvoda, koji se mogu smatrati proizvodima s podrijetlom. Na zahtjev carinskog organa, korisnik daje izjavu o načinu vođenja proizvoda.

6. Carinske vlasti nadziru uporabu odobrenja, i mogu ga oduzeti u bilo kojem trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi, ili ne ispunjava neki od uvjeta propisanih ovim Protokolom.

Članak 20.

Uvjeti za davanje izjave na raČunu

1. Izjavu na računu iz članka 14. stavak 1. točka (b) smije izdati:

a) ovlašteni izvoznik u smislu članka 21., ili

b) bilo koji izvoznik pošiljke koja se sastoji od jednoga ili više pakiranja proizvoda s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6 000 eura.

2. Izjavu na računu je moguće izdati ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz ugovornih stranaka te ako zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

3. Izvoznik koji izdaje izjavu na računu bit će u svakom trenutku spreman na zahtjev carinskih vlasti zemlje izvoznice podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da predmetna roba ima status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljava ostale zahtjeve ovoga Protokola.

4. Izjavu na računu izvoznik će izdati tako što na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipka ili otisne u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu čiji se tekst navodi u Dodatku IV., pri čemu je dužan uporabiti jednu od jezičnih inačica iz toga Dodatka, a u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako je izjava pisana rukom, bit će napisana tintom i tiskanim slovima.

5. Izjava na računu bit će ovjerena rukom pisanim izvornim potpisom izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu članka 21. ne mora potpisivati takvu izjavu pod uvjetom da se carinskim vlastima zemlje izvoznice u pisanom obliku obveže da će preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu na računu u kojoj se navodi kao da ju je sam rukom potpisao.

6. Izjavu na računu može izdati izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se u zemlju uvoznicu dostavi najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Članak 21.

OvlaŠteni izvoznik

1. Carinske vlasti zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojega izvoznika, u daljnjem tekstu »ovlašteni izvoznik«, koji često šalje pošiljke proizvoda u skladu s ovim Ugovorom da daje izjave na računu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji podnosi zahtjev za takvo ovlaštenje mora carinskim vlastima dati sva zadovoljavajuća jamstva koja su prijeko potrebna za potvrđivanje da njegovi proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

2. Carinske vlasti mogu odobriti status ovlaštenoga izvoznika pod uvjetima koje smatraju prikladnima.

3. Carinske će vlasti ovlaštenomu izvozniku dodijeliti broj carinskoga ovlaštenja koji će se navesti u svakoj izjavi na računu.

4. Carinske će vlasti nadzirati kako ovlašteni izvoznik rabi svoje ovlaštenje.

5. Carinske vlasti u svakom trenutku mogu opozvati svoje odobrenje. Carinske će vlasti to učiniti kada ovlašteni izvoznik prestane davati jamstva iz stavka 1., kada više ne zadovoljava uvjete iz stavka 2. ili na drugi način nepravilno rabi svoje ovlasti.

Članak 22.

Valjanost dokaza o podrijetlu

1. Dokaz o podrijetlu vrijedit će četiri mjeseca od datuma izdavanja u zemlji izvoznici i u tom roku mora biti podnesen carinskim vlastima zemlje uvoznice.

2. Dokazi o podrijetlu koji se carinskim vlastima zemlje uvoznice podnose nakon posljednjega roka za podnošenje, koji je naveden u stavku 1., mogu se prihvatiti radi primjene povlaštenoga tretmana u slučaju da je do nepodnošenja tih dokumenata prije posljednjega roka došlo zbog izvanrednih okolnosti.

3. U ostalim slučajevima zakašnjeloga podnošenja isprava carinske vlasti zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu kada su proizvodi podneseni prije isteka posljednjega roka.

Članak 23.

PodnoŠenje dokaza o podrijetlu

Dokazi o podrijetlu podnosit će se carinskim vlastima zemlje uvoznice u skladu s postupkom koji je na snazi u toj zemlji. Te mogu zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu, a mogu zahtijevati i da uz uvoznu deklaraciju bude priložena i izjava uvoznika o tome da proizvodi zadovoljavaju uvjete koji su potrebni za primjenu Ugovora.

Članak 24.

Uvoz u djelomiČnim poŠiljkama

U slučajevima kada se na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje određuju carinske vlasti zemlje uvoznice u više pošiljaka uvoze rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Općega pravila 2., točka (a), Harmoniziranoga sustava, koji potpadaju pod odsjek XVI. i XVII. ili tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranoga sustava, carinskim vlastima bit će podnesen jedinstven dokaz o podrijetlu za te proizvode pri uvozu prve pošiljke.

Članak 25.

IzuzeĆa od dokazivanja podrijetla

1. Proizvodi koje u malim paketima pojedinac šalje pojedincu ili koji čine osobnu prtljagu putnika prihvaćat će se kao proizvodi podrijetlom iz ugovornih stranaka bez podnošenja dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da takvi proizvodi nisu trgovačke naravi, da su deklarirani kao proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve ovoga Protokola i da nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda koji su poslani poštom ova se izjava može unijeti u carinsku deklaraciju CN22/CN23 ili na listu papira koji se prilaže toj ispravi.

2. Uvoz proizvoda koji je povremene naravi i koji obuhvaća isključivo proizvode za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili članova njihovih obitelji neće se smatrati uvozom trgovačke naravi ako je iz naravi i količine proizvoda očito da ne postoji namjera njihove komercijalne uporabe.

3. Nadalje, ukupna vrijednost takvih proizvoda neće prelaziti 500 eura u slučaju malih paketa ili 1 200 eura u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika.

Članak 26.

Dokazne isprave

Isprave navedene u članku 15. stavak 3. i članku 20. stavak 3., koje se rabe radi dokazivanja da proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu biti smatrani proizvodima podrijetlom iz ugovornih stranaka te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola mogu se sastojati, inter alia, od sljedećega:

a) izravnih dokaza o postupcima koje je izvoznik ili dobavljač poduzeo da bi se dobila predmetna roba i koji se nalaze, primjerice, u njegovoj računovodstvenoj ili knjigovodstvenoj evidenciji;

b) isprava izdanih ili sastavljenih u ugovornoj stranki kojima se status proizvoda s podrijetlom dokazuje za iskorišten materijal u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

c) isprava izdanih ili sastavljenih u ugovornoj stranki kojima se dokazuje obrada ili prerada materijala u ugovornoj stranki u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

d) potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu izdane ili sastavljene u ugovornoj stranki u skladu s ovim Protokolom kojima se dokazuje da iskorišteni materijal ima status proizvoda s podrijetlom.

Članak 27.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

1. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati isprave iz članka 15. stavak 3.

2. Izvoznik koji daje izjavu na računu najmanje će tri godine čuvati jedan primjerak te izjave na računu te isprave iz članka 20. stavak 3.

3. Carinske vlasti zemlje izvoznice koje izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati obrazac zahtjeva koji je naveden u članku 15. stavak 2.

4. Carinske vlasti zemlje uvoznice najmanje će tri godine čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu koje su im podnesene.

Članak 28.

Nepodudarnost i formalne pogreŠke

1. Otkriće neznatnih odstupanja između iskaza u dokazu o podrijetlu i navoda u ispravama koje su podnesene carinskoj službi pri obavljanju službenoga postupka za uvoz proizvoda ipso facto neće činiti dokaz o podrijetlu ništavim ako se uredno utvrdi da se isprava odnosi na podnesene proizvode.

2. Očite formalne pogreške, kao što su strojopisne pogreške na dokazu o podrijetlu, ne bi trebale prouzrokovati odbacivanje te isprave ako te greške nisu takve da bi stvorile sumnju u točnost navoda u toj ispravi.

Članak 29.

Iznosi iskazani u eurima

1. Za primjenu odredaba članka 20. stavak 1. točka (b), i članka 25. stavak 3., u slučajevima kada su proizvodi fakturirani u valuti koja nije euro, Ugovorne stranke jednom će u godini utvrditi iznos u svojoj nacionalnoj valuti koji predstavlja protuvrijednost iznosa iskazanoga u eurima.

2. Na pošiljke će se primjenjivati povlastica iz odredaba članka 20. stavak 1. točka (b), ili članka 25. stavak 3., pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, a u skladu s iznosom koji je utvrdila odnosna zemlja.

3. Iznosi koji će se rabiti u nekoj nacionalnoj valuti predstavljat će protuvrijednost u toj valuti iznosa iskazanih u eurima prvoga radnoga dana u listopadu a primjenjivat će se od 1. siječnja sljedeće godine. Ugovorne stranke će do 15. listopada izvijestiti jedna drugu o relevantnim iznosima.

4. Ugovorna strana može naviše ili naniže zaokružiti iznos koji nastane zbog konverzije iznosa iskazanoga u eurima u svoju nacionalnu valutu. Takav zaokruženi iznos ne smije odstupati od iznosa koji je dobiven konverzijom više od 5 posto. Ugovorna stranka može zadržati nepromijenjenom protuvrijednost u nacionalnoj valuti iznosa koji je iskazan u eurima ako u trenutku godišnjega usklađivanja predviđenoga u stavku 3. konverzija toga iznosa prije zaokruživanja za ishod ima povećanje manje od 15 posto u protuvrijednosti u nacionalnoj valuti. Protuvrijednost se u nacionalnoj valuti može zadržati nepromijenjenom ako konverzija za ishod ima smanjenje te protuvrijednosti.

5. Iznose u eurima preispitivat će Zajednički odbor na zahtjev ugovornih stranaka. Pri preispitivanju Zajednički odbor u obzir će uzimati poželjnost očuvanja realnoga učinka ograničenja. U tu svrhu Odbor može donijeti odluku o preinaci iznosa koji su iskazani u eurima.

Glava V. ORGANIZACIJA UPRAVNE SURADNJE

Članak 30.

Uzajamna pomoĆ

1. Carinske će vlasti ugovornih strana jedna drugoj dostaviti ogledne otiske pečata koje u svojim uredima rabe za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1, te adrese carinskih vlasti koje su odgovorne za provjeru tih potvrda i izjava na računu.

2. Kako bi osigurale pravilnu primjenu ovoga Protokola, ugovorne stranke će putem svojih nadležnih carinskih vlasti jedna drugoj pomagati u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu te točnosti navoda sadržanih u tim ispravama.

Članak 31.

Provjera dokaza o podrijetlu

1. Naknadna će se provjera dokaza o podrijetlu obavljati nasumičnim odabirom ili kad god carinske vlasti zemlje uvoznice imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost tih isprava, u to da su predmetni proizvodi s podrijetlom ili u zadovoljavanje ostalih zahtjeva ovoga Protokola.

2. Za potrebe primjene odredaba stavka 1. carinske će vlasti zemlje uvoznice carinskim vlastima zemlje izvoznice vratiti potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je podnesen, izjavu na računu ili kopiju tih isprava uz navođenje, kad je god to prikladno, razloga za upit. Uz zahtjev za provjeru poslat će i sve dobivene isprave ili informacije koje upućuju na to da su navodi u dokazu o podrijetlu netočni.

3. Provjeru će obavljati carinske vlasti zemlje izvoznice. Radi toga te će vlasti imati pravo zatražiti sve potrebne dokaze i obaviti svaki potreban uvid u poslovne knjige izvoznika ili kakvu drugu provjeru koju smatraju primjerenom.

4. Ako carinske vlasti zemlje uvoznice odluče obustaviti odobravanje povlaštenoga tretmana predmetnim proizvodima dok čekaju ishod provjere, uvozniku će se ponuditi puštanje robe u promet uz primjenu mjera predostrožnosti koje se prosude prijeko potrebnima.

5. Carinske vlasti koje traže provjeru bit će u najkraćem mogućem roku izviještene o nalazima provjere. Nalazi moraju jasno pokazati jesu li isprave vjerodostojne i može li se smatrati da su predmetni proizvodi podrijetlom iz ugovornih stranaka te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola. Ako se primjenjuju odredbe o kumulaciji sukladno članku 3 ovog Protokola, a u svezi sa člankom 15. (4), odgovor će sadržavati pouzdanu kopiju (kopije) potvrde (potvrda) o prometu robe ili izjave (izjava) na računu.

6. Ako se u slučaju osnovane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku od deset mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za provjeru ili ako u odgovoru nisu sadržane dostatne informacije za utvrđivanje vjerodostojnosti dotične isprave ili stvarnoga podrijetla proizvoda, carinske vlasti koje su podnijele zahtjev, osim u iznimnim okolnostima, odbit će primjenu povlaštenoga tretmana.

Članak 32.

RjeŠavanje sporova

U slučajevima da nastane spor u odnosu na postupak provjere iz članka 31. koji carinske vlasti koje su zahtijevale provjeru i carinske vlasti odgovorne za obavljanje te provjere ne mogu riješiti ili ako one postave pitanje tumačenja ovoga Protokola, takav će se spor uputiti na rješavanje Zajedničkom odboru.

U svim slučajevima spora između uvoznika i carinskih vlasti zemlje uvoznice spor će se rješavati u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 33.

Kazne

Kaznit će se svaka osoba koja sastavi ili prouzroči izdavanje isprave koja sadrži netočne podatke radi dobivanja povlaštenoga tretmana za proizvode.

Članak 34.

Slobodne zone

1. Ugovorne stranke će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje pod pokrićem dokaza o podrijetlu, a koji tijekom prijevoza borave u slobodnoj zoni na njihovu teritoriju, ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti nikakvu drugom rukovanju osim uobičajenim postupcima kojima je cilj sprečavanje njihova propadanja.

2. Iznimno od odredaba stavka 1., u slučaju da su proizvodi podrijetlom iz ugovornih stranaka uvezeni u slobodnu zonu pod pokrićem dokaza o podrijetlu i podvrgnuti obradi ili preradi, nadležne su vlasti dužne na zahtjev izvoznika izdati novu potvrdu o prometu robe EUR.1 ako je primijenjena obrada ili prerada sukladna odredbama ovoga Protokola.

Glava VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Pododbor za carinska pitanja i pitanja podrijetla

1. U okviru Zajedničkog odbora ustanovit će se Pododbor za carinska pitanja i pitanja podrijetla sa svrhom da mu pomaže pri provođenju njegovih obveza i za provođenje stalnog izvješćivanja i savjetovanja između stručnjaka.

2. Pododbor će se sastojati od stručnjaka obiju ugovornih stranaka zaduženih za carinska pitanja i pitanja podrijetla.

Članak 36.

Izmjene i dopune Protokola

Zajednički odbor može predložiti izmjene odredbi ovog Protokola.

Članak 37.

Roba u tranzitu ili na skladiŠtenju

Odredbe Ugovora mogu se primijeniti na robu koja je u skladu s odredbama ovoga Protokola te koja je na dan stupanja na snagu Ugovora u tranzitu ili na privremenom skladištenju u nekoj od Ugovornih stranaka u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, uz obvezu podnošenja carinskim vlastima ugovorne stranke uvoznice, u roku od četiri mjeseca od toga datuma, potvrde EUR.1 izdane naknadno od strane nadležnih tijela Ugovorne stranke izvoznice zajedno s dokumentima koji pokazuju da je roba transportirana izravno.

DODATAK I. PROTOKOLA 3.

Uvodne napomene uz popis u
Dodatku II. Protokola 3.

Napomena 1:

Popis donosi uvjete koje trebaju ispunjavati svi proizvodi da bi se smatrali dostatno obrađenima ili prerađenima u značenju iz članka 5. Protokola.

Napomena 2:

2.1. Prva dva stupca u popisu opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi broj tarifnoga broja ili poglavlja iz Harmoniziranoga sustava, a drugi stupac daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod u prva dva stupca dano je pravilo u stupcu 3. ili 4. Kad u nekim slučajevima navodu iz prvoga stupca prethodi »ex«, to znači da se pravila iz stupca 3. ili 4. primjenjuju samo na dio toga tarifnoga broja koji je opisan u stupcu 2.

2.2. Kad je nekoliko tarifnih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1 ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3. ili 4. odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranomu sustavu razvrstani pod tarifni broj odnosnoga poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.

2.3. Kad su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnoga broja, svaki uvučeni redak sadrži opis toga dijela tarifnoga broja koji je obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3. ili 4.

2.4. Kad se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3. i u stupcu 4., izvoznik može alternativno birati primjenu pravila iz stupca 3. ili iz stupca 4. Ako u stupcu 4. nije dano nikakvo pravilo glede podrijetla, mora se primijeniti pravilo iz stupca 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe članka 5. Protokola o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji služe u izradi drugih proizvoda, primjenjivat će se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici gdje se rabe ili u nekoj drugoj tvornici u ugovornoj stranki.

Primjer:

Motor iz tarifnoga broja 8407, za koji pravilo kaže da vrijednost materijala bez podrijetla koji se može ugraditi ne smije prelaziti 40 posto cijene fco tvornica, izrađen je od »drugoga legiranoga čelika grubo oblikovanoga kovanjem« iz tarifnoga broja ex 7224.

Ako je to kovanje obavljeno u ugovornoj stranki na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo temeljem pravila iz popisa za tarifni broj ex 7224. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili drugoj tvornici u ugovornoj stranki. Vrijednost ingota bez podrijetla time se ne uzima u obzir pri zbrajanju vrijednosti materijala bez podrijetla.

3.2. Pravilo iz popisa je minimalna količina potrebne obrade ili prerade, pa se poduzimanjem većega stupnja obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom, i obratno, poduzimanjem manjega stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može uporabiti materijal bez podrijetla, uporaba toga materijala u ranijoj fazi izrade dopuštena je, dok uporaba toga materijala u kasnijoj fazi izrade nije dopuštena.

3.3. Ne dirajući u napomenu 3.2. kada pravilo kaže da se mogu uporabiti »materijali iz bilo kojega tarifnog broja«, može se uporabiti materijal iz bilo kojeg tarifnog broja (čak i materijali istog opisa i istog tarifnog broja kao i proizvod), uz primjenu svih posebna ograničenja koja mogu biti sadržana u pravilu. Međutim, izraz »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijala iz tarifnog broja…« ili »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod« znači da se mogu uporabiti materijali iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih koji imaju isti opis kao proizvod koji je naveden u stupcu 2 na popisu.

3.4. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod može izrađivati od više od jednoga materijala, to znači da se može uporabiti jedan ili više materijala. Ne zahtijeva se da svi budu upotrijebljeni.

Primjer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih brojeva 5208 do 5212 određuje da se mogu uporabiti prirodna vlakna te da se među ostalim materijalom može uporabiti i kemijski materijal. To ne znači da se mora uporabiti jedan i drugi; može se koristiti jedan ili drugi ili i jedan i drugi.

3.5. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod mora izraditi od određenoga materijala, taj uvjet očito ne priječi uporabu drugog materijala koji zbog svoje unutarnje naravi ne može zadovoljiti to pravilo. (Vidi također donju napomenu 6.2. u svezi s tekstilom.)

Primjer:

Pravilo za gotovu hranu iz tarifnoga broja 1904, koje konkretno isključuje uporabu žitarica i njihovih prerađevina, ne priječi uporabu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.

Međutim, to se ne odnosi na proizvode koji se, premda se ne mogu izraditi od određenoga konkretno navedenoga materijala s popisa, mogu proizvesti od materijala iste naravi u nekoj ranijoj fazi izrade.

Primjer:

U slučaju odjevnog predmeta iz ex poglavlja 62, izrađenog od netkana materijala, te ako je za tu skupinu proizvoda dopuštena uporaba samo pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom, čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal normalno bio u fazi koja prethodi pređi, a to je stanje vlakana.

3.6. Kad se u nekom pravilu iz popisa navode dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se može uporabiti, ti se postoci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postoci ne smiju se premašiti u odnosu na konkretni materijal na koji se primjenjuju.

Napomena 4:

4.1. Pojam »prirodna vlakna« rabi se u popisu za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drugačije, na grebenana, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.

4.2. Pojam »prirodna vlakna« uključuje konjsku dlaku iz tarifnoga broja 0503, svilu iz tarifnoga broja 5002 i 5003, te vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tbr. od 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tbr. od 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tbr. od 5301 do 5305.

4.3. Pojmovi »tekstilna pulpa«, »kemijski materijali« i »materijali za izradu papira« u popisu prerada služe za opis materijala koji nisu klasificirani u poglavljima od 50. do 63., a mogu se uporabiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

4.4. Pojam »proizvedena sortirana vlakna« rabi se u popisu za umjetnu kudjelju, vlakna sortirana po duljini i finoći ili otpad iz tbr. od 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kad se za određeni proizvod iz popisa spominje ova napomena, uvjeti iz stupca 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su uporabljeni za izradu toga proizvoda koji zajedno čine 10 posto ili manje od ukupne težine svih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidi također donje bilješke 5.3 i 5.4.)

5.2. Međutim, tolerancija iz bilješke 5.1. može se primijeniti samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od dvaju ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Osnovni su tekstilni materijali ovi:

– svila,

– vuna,

– gruba životinjska dlaka,

– fina životinjska dlaka,

– konjska dlaka,

– pamuk,

– materijali za izradu papira i papir,

– lan,

– prirodna konoplja,

– juta i druga tekstilna vlakna od drvenoga lika,

– sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

– kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,

– sintetički filamenti,

– umjetni filamenti,

– vodljivi filamenti,

– sintetička polipropilenska sortirana vlakna,

– sintetička poliesterska sortirana vlakna,

– sintetička poliamidna sortirana vlakna,

– sintetička poliakrilonitrilna sortirana vlakna,

– sintetička poliimidna sortirana vlakna,

– sintetička politetrafluoroetilenska sortirana vlakna,

– sintetička sortirana vlakna od polifenilen sulfida,

– sintetička sortirana vlakna od polivinil klorida,

– druga sintetička sortirana vlakna,

– umjetna sortirana vlakna viskoze,

– druga umjetna sortirana vlakna,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– proizvodi iz tarifnoga broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije,

– drugi proizvodi iz tarifnoga broja 5605.

Primjer:

Pređa iz tarifnoga broja 5205 koja je izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnoga broja 5203 i sintetički sortiranih vlakana iz tarifnog broja 5506 miješana je pređa. Stoga se sintetička sortirana vlakna koja ne potječu iz Ugovorne stranke i ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe) mogu uporabiti uz uvjet da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto težine pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnoga broja 5112 koja je izrađena od vunene pređe iz tarifnoga broja 5107 i sintetičkih sortiranih vlakana iz tarifnoga broja 5509 miješana je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe), ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana bez grebenanja ili češljanja ili druge pripreme za predenje) ili njihova kombinacija, može uporabiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto ukupne težine tkanine.

Primjer:

Čupava tekstilna tkanina iz tarifnoga broja 5802 koja je izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnoga broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina koja je izrađena od pređe razvrstane pod dva različita tarifna broja, ili ako su uporabljene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:

Ako je odnosna čupava tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnoga broja 5407, onda su uporabljene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je čupava tekstilna tkanina prema tomu miješani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji uključuju »poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu«, tolerancija za tu pređu iznosi 20 posto.

5.4. U slučaju proizvoda koji uključuju »traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije«, tolerancija za tu traku iznosi 30 posto.

Napomena 6:

6.1. Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijal, uz izuzeće podstava i međupodstava, koji ne zadovoljava pravilo iz stupca 3. popisa za izrađeni proizvod, može se uporabiti pod uvjetom da je razvrstan pod drugi tarifni broj nego proizvod te da njegova vrijednost ne pređe 8 posto cijene fco tvornica proizvoda.

6.2. Ne dirajući u napomenu 6.3., materijal koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. može se slobodno uporabiti u izradi tekstilnih proizvoda, sadržavao on tekstil ili ne sadržavao.

Primjer:

Ako pravilo iz popisa propisuje da se za određeni tekstilni artikl, poput hlača, mora uporabiti pređa, to ne priječi uporabu metalnih artikala poput dugmadi, jer dugmad nije razvrstana u poglavljima 50. do 63. Iz istoga se razloga ne priječi ni uporaba patentnih zatvarača premda patentni zatvarači normalno sadrže tekstil.

6.3. Gdje god vrijedi pravilo o postotku, vrijednost materijala koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. mora se uzeti u obzir pri izračunavanju vrijednosti uključenih materijala koji ne potječu iz Ugovorne stranke.

Napomena 7:

7.1. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 »specifični postupci« su sljedeći:

a) vakuumska destilacija;

b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

c) krekovanje;

d) popravljanje;

e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilacija;

i) izomerizacija.

7.2. Za potrebe tarifnih brojeva 2710, 2711 i 2712 »specifični postupci« su sljedeći:

a) vakuumska destilacija;

b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

c) krekovanje;

d) popravljanje;

e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilacija;

i) izomerizacija;

j) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85 posto sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda);

k) samo u odnosu na proizvode iz tarfinog broja 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja;

l) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250°C uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, kad vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tarifnog broja ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom;

m) samo u odnosu na loživa ulja iz tarifnog broja ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30 posto tih proizvoda – po obujmu, uključujući i gubitke – destilira na 300°C pomoću metode ASTM D 86;

n) samo u pogledu drugih teških ulja osim plinskih i loživih ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman pomoću visokofrekventnoga jedva vidljivoga električnoga pražnjenja bez iskrenja.

o) samo u pogledu sirovih proizvoda iz tarifnog broja ex 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od mrkog ugljena i lignita ili voska od treseta koji po masi sadrže manje od 0,75 posto ulja), uklanjanje ulja frakcijskom kristalizacijom.

7.3. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

 

DODATAK II. PROTOKOLA 3.

POPIS PRERADA ILI OBRADA ŠTO IH JE POTREBNO OBAVITI NA MATERIJALIMA BEZ PODRIJETLA KAKO BI DOBIVENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti obuhvaćeni Ugovorom. Iz tog razloga neophodno je konzultirati ostale dijelove Ugovora.

 

HS tarifni Opis proizvoda Prerada ili obrada, obavljena na materijalima bez podrijetla,
broj kojom se stječe status proizvoda s podrijetlom

(1) (2) (3) ili (4)

 

Poglavlje 1 Žive životinje Sve životinje iz poglavlja 1 bit će
dobivene u cijelosti

Poglavlje 2 Meso i jestivi klaonični proizvodi Proizvodnja u kojoj su svi
upotrijebljeni materijali iz poglavlja
1 i 2 dobiveni u cijelosti

Poglavlje 3 Ribe i ljuskavci, mekušci i ostali Proizvodnja u kojoj su svi
vodeni beskralježnjaci upotrijebljeni materijali iz poglavlja
3 dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 4 Mlijeko i mliječni proizvodi; jaja Proizvodnja u kojoj su svi
peradi i ptičja jaja; prirodni med; upotrijebljeni materijali iz poglavlja
jestivi proizvodi životinj. podrijetla; 4 dobiveni u cijelosti
što nisu spomenuti niti uključeni na
drugom mjestu; osim:

0403 Mlaćenica, kiselo mlijeko, kiselo Proizvodnja u kojoj:
vrhnje, jogurt, kefir i ostalo - su upotrijebljeni materijali iz
fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i poglavlja 4 dobiveni u cijelosti,
vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani - je sav upotrijebljeni sok od voća
s dodanim ili bez dodanog šećera ili (osim od ananasa, limuna i limeta
drugih sladila, aromatizirani ili s ili grejpa) iz tarifnog broja 2009
dodanim voćem, orašastim plodovima dobiven u cijelosti, i
ili kakaom - vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 17 ne
premašuje 30% cijene proizvoda
fco tvornica.

ex poglavlje 5 Proizvodi životinjskog podrijetla, što Proizvodnja u kojoj su svi
nisu spomenuti niti uključeni na upotrijebljeni materijali iz poglavlja
drugom mjestu, osim: 5 dobiveni u cijelosti

ex 0502 Čekinje i dlake domaće ili divlje Čišćenje, dezinfekcija, svrstavanje
svinje, prerađene i ispravljanje čekinja i dlaka

Poglavlje 6 Živo drveće i druge biljke; lukovice, Proizvodnja u kojoj:
korijenje i slično; rezano cvijeće i - su svi upotrijebljeni materijali iz
ukrasno lišće poglavlja 6 dobiveni u cijelosti, i
- vrijednost upotrijebljenih mate-
rijala ne premašuje 50% u cijeni
proizvoda fco tvornica

Poglavlje 7 Jestivo povrće, neko korijenje Proizvodnja u kojoj su svi
i gomolji upotrijebljeni materijali iz poglavlja
7 dobiveni u cijelosti

Poglavlje 8 Jestivo voće i orašasti plodovi; Proizvodnja u kojoj:
kore agruma, dinja i lubenica - je svo upotrijebljeno voće i
orašasto voće dobiveno u cijelosti, i
- vrijednost svih upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 17. Ne
premašuje 30% u cijeni proizvoda
fco tvornica.

ex Poglavlje 9 Kava, čaj, mate-čaj i začini, osim: Proizvodnja u kojoj su svi mate-
rijali upotrijebljeni iz poglavlja
9 dobiveni u cijelosti

0901 Kava, pržena ili nepržena s kofeinom Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, tarifnog broja
nadomjesci kave što sadrže kavu u
bilo kojem omjeru

0902 Čaj, aromatizirani ili nearomatizirani Proizvodnja iz materijala iz bilo
kojeg tarifnog broja

ex 0910 Mješavine začina Proizvodnja iz materijala iz bilo
kojeg tarifnog broja

Poglavlje 10 Žitarice Proizvodnja u kojoj su svi
upotrijebljeni materijali iz poglavlja
10 dobiveni u cijelosti

ex poglavlje 11 Proizvodi mlinske industrije slad, Proizvodnja u kojoj je svo
škrob, inulin; pšenični gluten; osim: upotrijebljeno povrće, žitarice,
korijeni i gomolji iz tarifnog broja
0714 dobiveno u cijelosti

ex 1106 Brašno i krupica od osušenoga Sušenje i mljevenje mahunastog
mahunastoga povrća iz 0713, ljuštena povrća iz tar. br. 0708

Poglavlje 12 Uljano sjemenje i plodovi: razno zrnje, Proizvodnja u kojoj su svi
sjemenje i plodovi; industrijsko i upotrijebljeni materijali iz poglavlja
ljekovito bilje; slama i stočna hrana 12 dobiveni u cijelosti

1301 Šelak; prirodne gume, smole, gume- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
smole i oleo smole (na primjer balzami) upotrijebljenih materijala iz tarifnog
broja 1301 ne premašuje 50% u
cijeni proizvoda fco tvornica

1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske
tvari, pektinati i pektati; agar-agar i
ostale sluzi i zgušnjivači, dobiveni od
biljnih proizvoda, čak i modificirani

- Sluzi i zgušnjivači dobiveni od Proizvodnja iz nemodificiranih sluzi
biljnih proizvoda, modificirani i zgušćivača

- Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost upo-
trijebljenih materijala ne premašuje
50% u cijeni proizvoda fco tvornica

Poglavlje 14 Biljni materijali za pletarstvo; biljni Proizvodnja u kojoj su svi
proizvodi što nisu spomenuti niti upotrijebljeni materijali iz poglavlja
uključeni na drugom mjestu 14 dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 15 Masti i ulja životinjskog ili biljnog Proizvodnja iz materijala iz bilo
podrijetla te proizvodi njihove kojeg tarifnog broja osim tarifnog
razgradnje; prerađene jestive masti; broja proizvoda
životinjski ili biljni voskovi, osim:

1501 Svinjska mast (uključujući salo) i
mast peradi, osim iz tarifnog broja
0209 ili 1503

- Mast iz kostiju ili otpadaka Proizvodnja iz materijala iz bilo ko-
jeg tarifnog broja, osim materijala iz
tarifnih brojeva 0203, 0206 ili 0207
ili kostiju iz 0506

- Ostalo Proizvodnja od mesa ili od jestivih
otpadaka svinjećega podrijetla iz
tarifnog broja 0203 ili 0206, ili
jestivih otpadaka peradi iz tarifnog
broja 0207

1502 Masti od goveda, ovaca ili koza,
osim iz tarifnog broja 1503

- Mast iz kostiju ili otpadaka Proizvodnja od materijala iz bilo
kojeg tarifnog broja, osim materijala
iz tarifnih brojeva 0201, 0202 ili
0204 ili 0206 ili kostiju iz tarifnog
broja 0506

- Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi
upotrijebljeni materijali iz poglavlja
2 dobiveni u cijelosti

1504 Masti i ulja i njihove frakcije, od riba
ili morskih sisavaca, rafinirani ili
nerafinirani, ali kemij. nemodificirani

- Krute frakcije Proizvodnja iz materijala iz bilo
kojeg tarifnog broja, uključujući
ostale materijale iz tarif. broja 1504

- Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi
upotrijebljeni materijali iz poglavlja
2 i 3 dobiveni u cijelosti

ex 1505 Rafinirani lanolin Proizvodnja od sirove masti od
vune iz tarifnog broja 1505

1506 Ostale životinjske masti i ulja i
njihove frakcije, rafinirani ili nera-
finirani, ali kemijski nemodificirani

- - Krute frakcije Proizvodnja iz materijala iz bilo
kojeg tarifnog broja, uključujući
ostale materijale iz tarifnog broja 1506

- - Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi
upotrijebljeni materijali iz poglavlja
2 dobiveni u cijelosti

1507 do 1515 Biljna ulja i njihove frakcije

- Sojino ulje, ulje od kikirikija, Proizvodnja iz materijala iz bilo
palmino ulje, ulje od kokosova oraha kojeg tarifnog broja osim tarifnog
(kopre), ulje od palminih koštica, broja proizvoda
»babasu« ulje, tungovo ulje, oiticica
ulje, mirtin vosak i japanski vosak,
frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke
ili industrijske svrhe, osim za proiz-
vodnju prehramb. proizvoda za ljude
- Krute frakcije osim onih od Proizvodnja iz drugih materijala iz
ulja jojobe tarifnih brojeva 1507 do 1515

- Ostalo Proizvodnja u kojoj su sve upotrije-
bljene biljne tvari dobiv. u cijelosti

1516 Masti ili ulja životinjskog ili biljnog Proizvodnja u kojoj:
podrijetla i njihove frakcije, - su svi upotrijebljeni materijali iz
djelomično ili potpuno hidrogenirani, poglavlja 2 dobiveni u cijelosti, i
interesterificirani, re-esterificirani ili - sve upotrijebljene biljne tvari su
elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dobivene u cijelosti. Međutim, mate-
dalje nepripremljeni: rijali iz tarifnih brojeva 1507, 1508,
1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni

1517 Margarin; jestive mješavine ili priprav- Proizvodnja u kojoj:
ci masti ili ulja životinjskog ili biljnog - su svi upotrijebljeni materijali iz
podrijetla ili od frakcija različitih poglavlja 2 i 4 dobiveni u cijelosti, i
masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim - sve upotrijebljene biljne tvari su
jestivih masti ili ulja ili njihovih dobivene u cijelosti. Međutim, materi-
frakcija iz tarifnog broja 1516 jali iz tarifnih brojeva 1507, 1508,
1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni

Poglavlje 16 Prerađevine od mesa, riba, ljuskavaca, Proizvodnja:
mekušaca ili drugih vodenih - Od životinja iz poglavlja 1, i/ili
beskralježnjaka - Svi upotrijebljeni materijali iz po-
glavlja 3 biti će dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 17 Šećer i proizvodi od šećera, osim: Proizvodnja iz materijala bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 1701 Šećer od šećerne trske ili šećerne repe Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
i kemijski čista saharoza, u krutom upotrijebljenih materijala iz poglavlja
stanju, s dodanim aromama ili tvarima 17 ne premašuje 30% cijene
za bojenje proizvoda fco tvornica

1702 Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu
laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u
krutom stanju; šećerni sirupi bez
dodanih aroma ili tvari za bojenje;
umjetni med, miješan ili ne s
prirodnim medom; karamel

- Kemijski čista maltoza i fruktoza Proizvodnja iz materijala iz bilo
kojeg tarifnog broja uključujući
druge materijale iz 1702

- Ostali šećeri u krutom stanju, s do- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
danim aromama ili tvarima za bojenje upotrijebljenih materijala iz Poglavlja
17 ne premašuje 30% cijene
proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi upotrije-
bljeni materijali dobiveni u cijelosti

ex 1703 Melase dobivene pri ekstrakciji ili Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
rafiniranju šećera, s dodanim aromama upotrijebljenih materijala iz Poglavlja
ili tvarima za bojenje 17 ne premašuje 30% cijene
proizvoda fco tvornica

1704 Proizvodi od šećera (uključujući bijelu Proizvodnja:
čokoladu), bez kakaa - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog br. proizvoda, i
- u kojoj vrijednost svih upotrijeb.
materijala iz poglavlja 17 ne
premašuje 30% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

Poglavlje 18 Kakao i proizvodi od kakaa Proizvodnja:
- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog br. proizvoda, i
- u kojoj vrijednost svih upotrijeb.
materijala iz poglavlja 17 ne
premašuje 30% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

1901 Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi
od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili
sladnog ekstrakta, što ne sadrže kakao
ili što sadrže manje od 40 % masenog
udjela kakaa, računano na potpuno
odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti
niti uključeni na drugom mjestu; pre-
hrambeni proizvodi od robe iz tarifnih
brojeva 0401 do 0404 što ne sadrže
kakao ili što sadrže manje od 5 % ma-
senog udjela kakaa, računato na potpu-
no odmašćenu osnovu, što nisu spome-
nuti niti uključeni na drugom mjestu;

- Sladni ekstrakt Prerada žitarica iz poglavlja 10

- Ostalo Proizvodnja:
- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog br. proizvoda, i
- u kojoj vrijednost upotrijebljenih

materijala iz poglavlja 17 ne
premašuje 30% cijene proizvoda
fco tvornica

1902 Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili
punjena (mesom ili drugim tvarima)
ili drukčije pripremljena, kao što su
špageti, makaroni, rezanci, lazanje,
njoki, ravioli, kaneloni; kuskus
pripremljeni ili nepripremljeni

- Koji sadrže 20% ili manje mesa, Proizvodnja u kojoj su upotrijebljene
mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca ili žitarice i njihovi derivati (osim
mekušaca tvrdoga žita i njihovih derivata),
dobiveni u cijelosti

- Koji sadrže više od 20% mesa, Proizvodnja u kojoj:
mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca - su sve žitarice i njihovi derivati
ili mekušaca (osim tvrdoga žita i njihovih
derivata) dobiveni u cijelosti, i
- svi upotrijebljeni materijali iz po-
glavlja 2 i 3 su dobiveni u cijelosti

1903 Tapioka i nadomjesci tapioke priprem- Proizvodnja od materijala iz bilo
ljeni od škroba, u obliku pahuljica, kojeg tarifnog broja osim od krum-
zrnaca, kuglica ili u sličnim oblicima pirova škroba iz tarifnog broja 1108

1904 Prehrambeni proizvodi dobiveni Proizvodnja:
bubrenjem ili prženjem žitarica ili - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne broja osim iz tarifnog broja 1806;
pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u - u kojoj su sve upotrijebljene
zrnu ili u pahuljicama ili drukčije žitarice i brašno (osim pšenice
pripremljene (osim brašna, prekrupe i durum i njenih derivata i kukuruza
krupice) prethodno kuhane ili drukčije Zea indurata) dobivene u cijelosti, i
pripremljene, što nisu spomenute niti - u kojoj vrijednost svih upotrijeb-
uključene na drugom mjestu: ljenih materijala iz poglavlja 17 ne
premašuje 30% cijene proizvoda
fco tvornica

1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali Proizvodnja iz materijala iz svih
pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa tarifnih brojeva osim onih iz
ili bez kakaa; hostije, prazne kapsule poglavlja 11
za farmaceutske proizvode, oblate,
rižin papir i slični proizvodi

ex Poglavlje 20 Proizvodi od povrća, voća, orašastih Proizvodnja u kojoj je sve voće,
plodova ili ostal. dijelova biljaka, osim: orašasti plodovi i povrće dobiveno
u cijelosti

ex 2001 Yam, slatki krumpir i slični jestivi Proizvodnja iz materijala iz bilo
dijelovi biljaka s masenim udjelom kojeg tarifnog broja osim tarifnog
5% ili više škroba, pripremljeni ili broja proizvoda
konzervirani u octu ili octenoj kiselini

ex 2004 i Krumpir u obliku brašna, krupice ili Proizvodnja iz materijala iz bilo

ex 2005 pahuljica, pripremljeni ili konzervirani kojeg tarifnog broja osim tarifnog
na drugi način osim u octu ili octenoj broja proizvoda
kiselini

2006 Povrće, voće, orašasti plodovi, kore Proizvodnja u kojoj vrijednost
od voća i ostali dijelovi biljaka, upotrijebljenih materijala iz Poglavlja
konzervirani šećerom (iscijeđeni, 17 ne premašuje 30% cijene
preliveni ili kandirani) proizvoda fco tvornica

2007 Džemovi, voćni želei, marmelade, Proizvodnja:
pirei i paste od voća ili od orašastih - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
plodova dobiveni kuhanjem, s dodanim broja osim tarifnog br. proizvoda, i
ili bez dodanog šećera ili drugih sladila - u kojoj vrijednost svih upotrije-
bljenih materijala iz poglavlja 17 ne
premašuje 30% cijene proizvoda
fco tvornica

ex 2008 - Orašasti plodovi, bez dodatka šećera Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ili alkohola upotrijebljenih orašastih plodova i
uljnatog sjemenja s podrijetlom iz
tarifnih brojeva 0801, 0802 i 1202
do 1207 premašuje 60% vrijednosti
proizvoda fco tvornica

- Maslac od kikirikija, mješavine na - Proizvodnja iz materijala iz bilo
bazi žitarica; palmina jezgra; kukuruz kojeg tarifnog broja osim tarifnog
broja proizvoda

- Ostalo osim voća i orašastih plodova, Proizvodnja:
ukuhano drukčije nego na pari ili vodi, - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
bez dodatka šećera, zamrznuto broja osim tarifnog broja proizvoda, i
- u kojoj vrijednost svih upotrijeb.
materijala iz poglavlja 17 ne
premašuje 30% cijene proizvoda
fco tvornica

2009 Voćni sokovi (uključujući mošt od Proizvodnja u kojoj:
grožđa) i sokovi od povrća nefermen- - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
tirani i bez dodanog alkohola, s broja osim tarifnog br. proizvoda, i
dodanim ili bez dodanog šećera ili - u kojoj vrijednost upotrijebljenih
drugih sladila; materijala iz poglavlja 17 ne
premašuje 30% cijene proizvoda
fco tvornica

ex poglavlje 21 Razni prehrambeni proizvodi osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo
kojeg tarifnog broja osim tarifnog
broja proizvoda

2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, Proizvodnja:
čaja, mate-čaja i pripravci na osnovi - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja broja osim tarifnog br. proizvoda, i
ili mate-čaja; pržena cikorija i ostali - u kojoj je sva upotrijebljena
prženi nadomjesci kave i ekstrakti, cikorija dobivena u cijelosti
esencije i koncentrati tih proizvoda

2103 Umaci i pripravci za umake; miješani
začini i miješana začinska sredstva;
brašno i krupica od gorušice i
pripremljena gorušica (senf)

- Pripravci za umake i pripremljeni Proizvodnja iz materijala iz bilo
umaci, miješani začini i miješana kojeg tarifnog broja osim tarifnog
začinska sredstva broja proizvoda. Međutim, može se
upotrijebiti brašno od gorušice ili
pripremljenu gorušicu

- Brašno i krupica od gorušice i Proizvodnja od materijala iz bilo
pripremljena gorušica kojeg tarifnog broja

ex 2104 Juhe, uključujući i mesne i pripravci Proizvodnja od materijala iz bilo
za njih kojeg tarifnog broja, osim od
prerađena ili konzerviranog povrća
iz 2002 do 2005

2106 Prehrambeni proizvodi što nisu spome- Proizvodnja:
nuti niti uključeni na drugom mjestu: - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog br. proizvoda, i
- u kojoj vrijednost upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 17 ne
premašuje 30% cijene proizvoda
fco tvornica

ex poglavlje 22 Pića, alkoholi i ocat, osim: Proizvodnja:
- proizvodnja iz materijala iz bilo
kojeg tarifnog broja osim tarifnog
broja proizvoda, i
- u kojoj je svo upotrijebljeno
grožđe i bilo koji materijal dobiven
iz grožđa dobiveno u cijelosti

2202 Vode, uključujući mineralne vode i Proizvodnja:
gazirane vode, s dodanim šećerom ili - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
drugim sladilima ili aromama i ostala broja osim tarifnog broja proizvoda,
bezakoholna pića, osim sokova voća - u kojoj vrijednost svih upotrijeb-
ili povrća iz tarifnog broja 2009 ljenih materijala iz poglavlja 17 ne
premašuje 30% cijene proizvoda
fco tvornica, i

- u kojoj su svi upotrijebljeni voćni
sokovi (osim od ananasa, limete te
grejpa) s podrijetlom

2207 Nedenaturirani etilni alkohol s Proizvodnja:
volumnim udjelom alkohola 80 vol. - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
% ili većim; etilni alkohol i ostali broja, osim tarifnih brojeva 2207 ili
alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim 2208, i
sadržajem alkohola - u kojoj je sve grožđe ili upotrije-
bljene prerađevine od grožđa
dobiveno u cijelosti ili, ako su svi
drugi upotrijebljeni materijali već s
podrijetlom, arak može biti upotrije-
bljen do 5% ukupnog volumena

2208 Nedenaturirani etilni alkohol, s Proizvodnja:
volumnim udjelom alkohola manjim - od materijala iz bilo kojeg tarifnog
od 80 vol. %; rakije, likeri i ostala broja osim tarifnih brojeva 2207 ili
alkoholna pića 2208, i
- u kojoj je sve grožđe ili upotrije-
bljene prerađevine od grožđa
dobiveno u cijelosti ili, ako su svi
drugi upotrijebljeni materijali već s
podrijetlom, arrack (rakija od riže ili
palminog vina) može biti upotrijeb.
do 5% ukupnog volumena

ex poglavlje 23 Ostaci i otpaci od prehrambene indus- Proizvodnja iz materijala iz bilo
trije; pripremljena životinj. hrana, osim: kojeg tarifnog broja osim tarifnog
broja proizvoda

ex 2301 Brašno, krupica, pelete od ribe ili od Proizvodnja u kojoj su svi upotrije-
ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih bljeni materijali iz poglavlja 2 i 3
beskralježnjaka, nepogodni za ljudsku dobiveni u cijelosti
uporabu

ex 2303 Ostaci od proizvodnje škroba od ku- Proizvodnja u kojoj je upotrijebljeni
kuruza (osim koncentriranih tekućina kukuruz dobiven u cijelosti
za namakanje), s masenim udjelom
bjelančevina, računano na suhi
proizvod, većim od 40%

ex 2306 Uljane pogače i drugi ostaci dobiveni Proizvodnja u kojoj su upotrijebljene
pri ekstrakciji maslinovog ulja, s masline dobivene u cijelosti
masenim udjelom većim od 3%
maslinovog ulja

2309 Pripravci što ih se rabi za prehranu Proizvodnja u kojoj:
životinja - su upotrijebljene žitarice, šećer ili
melasa, meso ili mlijeko s
podrijetlom; i
- svi materijali iz poglavlja 3 su
dobiveni u cijelosti

ex poglavlje 24 Duhan i prerađeni nadomjesci duhana, Proizvodnja u kojoj su svi upotrije-
osim za; bljeni materijali iz poglavlja 24
dobiveni u cijelosti

2402 Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana Proizvodnja u kojoj je najmanje 70%
ili nadomjestaka duhana težine upotrijebljena neprerađenog
duhana ili otpadaka duhana iz tarif-
nog broja 2401 dobiveno u cijelosti

ex 2403 Duhan za pušenje Proizvodnja u kojoj je najmanje 70%
težine upotrebljena neprerađenog du-
hana ili otpadaka duhana iz tarifnog
broja 2401 dobiveno u cijelosti

ex poglavlje 25 Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, Proizvodnja iz materijala iz bilo
vapno i cement, osim: kojeg tarifnog broja osim tarifnog
broja proizvoda

ex 2504 Grafit prirodni, kristalasti, obogaćen Obogaćenje sadržaja ugljikom,
ugljikohidratima, pročišćen i u prahu pročišćavanje i mljevenje gruba
kristalastoga grafita

ex 2515 Mramor, grubo oblikovan piljenjem Obrada mramora debljine veće od
ili drukčije, u blokovima ili pločama 25 centimetara, piljenjem ili drukčije
u pravokutnim oblicima (uključujući (i ako je već ispiljen)
četverokutne) do 25 centimetara
debljine

ex 2516 Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo Obrada kamena debljine veće od 25
kamenje za spomenike i građevine, centimetara, piljenjem ili drukčije (i
jednostavno obrađeno piljenjem ili na ako je već ispiljen)
drugi način, u blokovima ili pločama u
pravokutnim oblicima (uključujući če-
tverokutne), do 25 centimetara debljine

ex 2518 Pečeni dolomit Pečenje nepečena dolomita

ex 2519 Drobljeni prirodni magnezijev karbonat Proizvodnja iz materijala iz bilo
(magnezit) u hermetički zatvorenim kojeg tarifnog broja osim tarifnog
kontejnerima i magnezijev oksid, čisti broja proizvoda. Međutim, dopuštena
ili nečisti, osim topljena magnezijeva je upotreba prirodna magnezijeva
oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) karbonata (magnezita)
magnezijeva oksida

ex 2520 Sadra, posebno obrađena za zubarstvo Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni
materijali ne premašuju 50% u
vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2524 Prirodno azbestno vlakno Proizvodnja od minerala azbesta
(koncentrirani azbest)

ex 2525 Tinjac u prahu Mljevenje tinjca ili otpadaka od tinjca

ex 2530 Zemljane boje, pečene ili u prahu Mljevenje ili pečenje zemljanih boja

Poglavlje 26 Rudače, troske i pepeli Proizvodnja iz materijala iz bilo
kojeg tarifnog broja osim tarifnog
broja proizvoda

ex Poglavlje 27 Mineralna goriva, mineralna ulja i Proizvodnja iz materijala iz bilo
proizvodi njihove destilacije; bitu- kojeg tarifnog broja osim tarifnog
menske tvari; mineralni voskovi, osim: broja proizvoda

ex 2707 Ulja u kojima masa aromatskih Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
premašuje masu nearomatskih specifičnih procesa
(1)
sastojaka, slična mineralnim uljima ili
dobivenim destilacijom ugljenih Druge radnje u kojima svi
katrana na visokim temperaturama, upotrijebljeni materijali moraju biti
gdje je destilirano više od 65% razvrstani unutar tarifnog broja
njihova opsega na temperaturi do različitog od broja proizvoda.
250 stupnjeva C (uključujući mješavinu Međutim, materijali iz istog tarifnog
esencije nafte i benzola), a namijenjeni broja kao i proizvod mogu se
su za pogonsko ili toplinsko gorivo koristiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 50%

vrijednosti cijene proizvoda

fco tvornica

ex 2709 Kruta ulja dobivena iz bitumenskih Destruktivna destilacija bitumenskih
minerala materijala

2710 Naftna ulja i ulja dobivena od Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
bitumenskih minerala, osim sirovih; specifičnih procesa
(2)
proizvodi nespomenuti niti uključeni ili
na drugom mjestu, što sadrže po Druge radnje u kojima su svi
masi 70% ili više udjela naftnih ulja upotrijebljeni materijali razvrstani
ili ulja dobivenih od bitumenskih unutar tarifnog broja različitog od
minerala, koji čine osnovne sastojke broja proizvoda. Međutim, materijali
tih proizvoda, otpadna ulja iz istog tarifnog broja kao i

proizvod mogu se koristiti pod

uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premašuje 50% vrijednosti cijene

proizvoda fco tvornica

2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
ugljikovodici specifičnih procesa 
(2)

ili

Druge radnje u kojima svi

upotrijebljeni materijali moraju biti

razvrstani unutar tarifnog broja

različitog od broja proizvoda.

Međutim, materijali iz istog tarifnog

broja kao i proizvod mogu se

koristiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premašuje

50% vrijednosti cijene proizvoda

fco tvornica

2712 Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, specifičnih procesa 
(2)
vosak od mrkog ugljena, vosak od ili
treseta, drugi mineralni voskovi i Druge radnje u kojima svi
slični proizvodi dobiveni sintezom ili upotrijebljeni materijali moraju biti
drugim postupcima, obojeni ili ne razvrstani unutar tarifnog broja

različitog od broja proizvoda.

Međutim, materijali iz istog tarifnog
broja kao i proizvod mogu se
koristiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premašuje
50% vrijednosti cijene proizvoda
fco tvornica

2713 Naftni koks, naftni bitumen i drugi Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
ostaci od nafte ili ulja od bitumenskih specifičnih procesa 
(1)
minerala ili

Druge radnje u kojima svi
upotrijebljeni materijali moraju biti
razvrstani unutar tarifnog broja
različitog od broja proizvoda.
Međutim, materijali iz istog tarifnog
broja kao i proizvod mogu se
koristiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premašuje
50% vrijednosti cijene proizvoda
fco tvornica

2714 Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
ili uljni škriljevci i katranski pijesak; specifičnih procesa 
(1)
asfaltiti i asfaltne stijene ili

Druge radnje u kojima svi

upotrijebljeni materijali moraju biti

razvrstani unutar tarifnog broja

različitog od broja proizvoda.

Međutim, materijali iz istog tarifnog

broja kao i proizvod mogu se

koristiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 50%

vrijednosti cijene proizvoda

fco tvornica

2715 Bitumenske mješavine na osnovi Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, specifičnih procesa 
(1)
naftnog bitumena, mineralnog katrana ili
ili mineralne katranske smole Druge radnje u kojima svi
(npr. bitumenski kit, »cutback«) upotrijebljeni materijali moraju biti

razvrstani unutar tarifnog broja

različitog od broja proizvoda.

Međutim, materijali iz istog tarifnog

broja kao i proizvod mogu se

koristiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premašuje

50% vrijednosti cijene proizvoda

fco tvornica

ex poglavlje 28 Anorganski kemijski proizvodi; Proizvodnja iz materijala iz bilo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
organski i anorganski spojevi kojeg tarifnog broja osim tarifnog upotrijebljenih materijala ne
plemenitih kovina, kovina rijetkih broja proizvoda. Proizvodnja iz premašuje 40% vrijednosti proizvoda
zemlji, radioaktivnih elemenata i materijala iz bilo kojeg tarifnog fco-tvornica
izotopa, osim: broja osim tarifnog broja proizvoda.

Međutim, mogu se koristiti materijali

iz istog tarifnog broja pod uvjetom

da njihova ukupna vrijednost ne

premašuje 20% cijene proizvoda

fco tvornica

ex 2805 »Mischmetall« Proizvodnja elektrolitičkim i termalnim

tretmanom u kojem vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

50% cijene proizvoda fco-tvornica

ex 2811 Sumporov trioksid Proizvodnja iz sumpornog dioksida Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne

premašuje 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

ex 2833 Aluminijev sulfat Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2840 Natrijevi perborati Proizvodnja iz disodium tetraborata Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

pentahidrat upotrijebljenih materijala ne

premašuje 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

ex poglavlje 29 Organski kemijski spojevi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda

tarifnog broja kao i proizvod mogu biti fco tvornica

upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2901 Aciklički ugljikovodici za uporabu kao Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
gorivo za pogon ili grijanje specifičnih procesa 
(1)

ili

Druge radnje u kojima su svi

upotrijebljeni materijali razvrstani unutar

tarifnog broja različitog od broja

proizvoda. Međutim, materijali iz istog

tarifnog broja kao i proizvod mogu se

koristiti pod uvjetom da njihova ukupna

vrijednost ne premaši 50% vrijednosti

cijene proizvoda fco tvornica

ex 2902 Ciklani i cikleni (izuzevši azulen), Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
benzeni, tolueni i ksileni, za uporabu specifičnih procesa 
(1)
kao gorivo za pogon ili grijanje ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni

materijali moraju biti razvrstani unutar

tarifnog broja različitog od broja

proizvoda. Međutim, materijali iz istog

tarifnog broja kao i proizvod mogu se

koristiti pod uvjetom da njihova ukupna

vrijednost ne premaši 50% cijene

proizvoda fco tvornica

ex 2905 Kovinski alkoholati alkohola iz ovog Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja, te od etanola ili tarifnog broja, uključujući i ostale upotrijebljenih materijala ne
glicerina materijale iz tarifnog broja 2905. premašuje 40% vrijednosti proizvoda

Međutim, kovinske alkoholate iz ovog fco tvornica

tarifnog broja može se upotrijebiti pod

uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premašuje 20% cijene proizvoda

fco tvornica

2915 Zasićene acikličke mono-karboksilne Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, tarifnog broja. Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne
peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, upotrijebljenih materijala iz tarifnih premašuje 40% cijene proizvoda
sulfo-, nitro- i nitrozo derivati brojeva 2915 i 2916 ne smije prijeći fco tvornica
20% cijene proizvoda fco tvornica.

ex 2932 Interni eteri i njihovi halogeni Proizvodnja od materijala iz bilo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati kojeg tar. br. Međutim, vrijednost upotrijebljenih materijala ne

svih upotrijebljenih materijala iz premašuje 40% vrijednosti proizvoda

tarifnog broja 2909 ne smije prijeći fco tvornica

20% cijene proizvoda fco tvornica.

- Ciklički acetati i hemi-acetali, te Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani tarifnog broja. upotrijebljenih materijala ne
ili nitrozni derivati premašuje 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

2933 Heterociklički spojevi samo s jednim Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ili više dušikovih heteroatoma tarifnog broja. Međutim, vrijednosti svih upotrijebljenih materijala ne

upotrijebljenih materijala iz tarifnih premašuje 40% vrijednosti proizvoda

brojeva 2932 i 2933 ne smije prijeći fco tvornica

20% cijene proizvoda fco tvornica.

2934 Nukleinske kiseline i njihove soli; Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kemijski određene ili ne; ostali tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne
heterociklički spojevi upotrijebljenih materijala iz tarifnih premašuje 40% vrijednosti proizvoda

brojeva 2932, 2933 i 2934 ne smije fco tvornica

prijeći 20% cijene proizvoda

fco tvornica.

ex 2939 Koncentrati od slamke maka koji po Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
masi sadrže najmanje 50% alkaloida upotrijebljenih materijala ne premašuje

50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 30 Farmaceutski proizvodi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda. Međutim, materijali iz istog

tarifnog broja kao i proizvod mogu biti

upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

3002 Ljudska krv; životinjska krv
pripremljena za terapijsku, profilaktičnu
ili dijagnostičku uporabu; antiserumi
te ostale frakcije krvi i modificirani
imunološki proizvodi, dobiveni
biotehnološkim postupcima ili na drugi
način; cjepiva, toksini, kulture
mikroorganizama (osim kvasca) i
slični proizvodi:

- Proizvodi koji se sastoje od dvaju Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
ili više sastojaka, pomiješani za tarifnog broja uključujući ostale
terapijsku ili profilaktičnu uporabu ili materijale iz tarifnog broja 3002.
ne pomiješani proizvodi za ove svrhe, Međutim, materijali istog opisa kao i
pakirani u odmjerene doze ili u obliku proizvod mogu se upotrijebiti pod
ili pakirani za maloprodaju uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premaši 20% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

- Ostalo:

- - Ljudska krv Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja uključujući ostale

materijale iz tarifnog broja 3002.

Međutim, materijali istog opisa kao i

proizvod mogu se upotrijebiti pod

uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premaši 20% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

- - Životinjska krv pripremljena za Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

terapijsku ili profilaktičnu uporabu tarifnog broja uključujući ostale materijale

iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali

istog opisa kao i proizvod mogu se

upotrijebiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

- - Frakcije krvi osim antiseruma, Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
hemoglobina i serum globulina tarifnog broja uključujući ostale

materijale iz tarifnog broja 3002.

Međutim, materijali istog opisa kao i

proizvod mogu se upotrijebiti pod

uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premaši 20% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

- - Hemglobin, globulin od krvi i Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
serum-globulin tarifnog broja uključujući ostale

materijale iz tarifnog broja 3002.

Međutim, materijali istog opisa kao i

proizvod mogu se upotrijebiti pod

uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premaši 20% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

- - Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja uključujući ostale

materijale iz tarifnog broja 3002.

Međutim, materijali istog opisa kao i

proizvod mogu se upotrijebiti pod

uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premaši 20% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

3003 i 3004 Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnog
broja 3002, 3005 ili 3006):

- Dobiveni iz amikacina iz tarifnog Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
broja 2941 tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda. Međutim, materijali iz tarifnih

brojeva 3003 ili 3004 mogu biti

upotrijebljeni pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda.

Međutim, materijali iz tarifnih brojeva

3003 i 3004 mogu biti upotrijebljeni

samo pod uvjetom da njihova ukupna

vrijednost zajedno ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

ex 3006 Otpadni farmaceutski proizvodi Zadržat će se podrijetlo proizvoda
navedeni u napomeni 4(k) ovog prema njegovom izvornom razvrstavanju
poglavlja

ex poglavlje 31 Gnojiva, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

proizvoda. Međutim, materijali premašuje 40% vrijednosti proizvoda

razvrstani unutar istog tarifnog broja fco tvornica

ako i proizvod mogu se upotrijebiti pod

uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premaši 20% vrijednosti

proizvoda fco tvornica

ex 3105 Mineralna ili kemijska gnojiva što Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
sadrže dva ili tri gnojiva elementa - - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; broja osim tarifnog broja proizvoda. premašuje 40% vrijednosti proizvoda
proizvodi iz ovog poglavlja u obliku Međutim, materijali iz istog tarifnog fco tvornica
tableta ili u sličnim oblicima ili broja kao i proizvod mogu biti
pakiranjima bruto-mase ne veće od upotrijebljeni pod uvjetom da njihova
10 kg, osim: vrijednost ne premaši 20% ukupne
- Natrij-nitrata vrijednosti proizvoda fco tvornica, i
- Kalcij-cianomida - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
- Kalijeva sulfata materijala ne premašuje 50% cijene
- Magnezium kalium sulfata proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 32 Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tanini i njihovi derivati; bojila, tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
pigmenti i druge tvari za bojenje; proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda
pripremljene premazne boje i lakovi; tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica
kitovi i druge mase za brtvljenje; upotrijebiti pod uvjetom da njihova
tiskarske boje i crnila; osim za: ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3201 Tanini i njihove soli, eteri, esteri i Proizvodnja od ekstrakta tanina biljnog Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ostali derivati podrijetla upotrijebljenih materijala ne

premašuje 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

3205 Lak bojila; pripravci na osnovi lak Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
bojila navedeni u napomeni 3 uz ovo tarifnog broja, osim tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne
poglavlje
(3) 3203, 3204 i 3205. Međutim, materijali premašuje 40% vrijednosti proizvoda
iz tarifnog broja kao i proizvod 3205 fco tvornica
mogu se upotrijebiti pod uvjetom da

njihova ukupna vrijednost ne premaši

20% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 33 Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kozmetički ili toaletni proizvodi; tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
osim: proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda

tarifnog broja kao i proizvod mogu fco tvornica

se upotrijebiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

3301 Eterična ulja (bez terpena ili s terpe- Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
nima), uključujući takozvane konkrete tarifnog broja, uključujući materijale upotrijebljenih materijala ne
i absolute; rezinoidi; ekstrahirane različite »grupe«(4) iz ovog tarifnog premašuje 40% vrijednosti proizvoda
oleosmole, koncentrati eteričnih ulja broja. Međutim, materijali iz iste grupe fco tvornica
u mastima, neeteričnim uljima, kao i proizvod mogu biti korišteni,
voskovima ili slično, dobiveni pod uvjetom da njihova ukupna
ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću vrijednost ne premaši 20% cijene
masti ili maceracijom; sporedni proizvoda fco tvornica
terpenski proizvodi dobiveni deter-
penacijom eteričnih ulja; vodeni
destilati i vodene otopine eteričnih ulja

ex poglavlje 34 Sapun, organska površinski aktivna Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
sredstva, pripravci za pranje, pripravci tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
za podmazivanje, umjetni voskovi, proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda
pripremljeni voskovi, pripravci za tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica
poliranje i čišćenje, svijeće i slični upotrijebiti pod uvjetom da njihova
proizvodi, paste za modeliranje, ukupna vrijednost ne premaši 20%
“zubarski voskovi” te zubarski vrijednosti proizvoda fco tvornica
pripravci na osnovi sadre, osim:

ex 3403 Pripravci za podmazivanje s masenim Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više
udjelom naftnog ulja ili ulja dobivenog specifičnih procesa 
(1)
od bitumenskih minerala manjim od ili
70% Druge radnje u kojima su svi

upotrijebljeni materijali tarifnog broja

različitog od broja proizvoda. Međutim,

materijali iz istog tarifnog broja kao i

proizvod mogu se upotrijebiti pod

uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premašuje 50% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

3404 Umjetni voskovi i pripremljeni
voskovi:

- Na osnovi parafina, naftnih voskova, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
voskova od bitumenskih minerala, tarifnog broja osim tarifnog broja
stisnutog parafina ili parafina s proizvoda. Međutim, materijali iz istog
odstranjenim uljem tarifnog broja kao i proizvod mogu
se upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 50%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

tarifnog broja, osim: upotrijebljenih materijala ne

- hidrogenih ulja koja imaju svojstva premašuje 40% vrijednosti proizvoda

voskova iz tarifnog broja 1516, fco tvornica

- kemijski neodređene masne kiseline

ili industrijski masni alkoholi koji

imaju svojstva voskova iz tarifnog

broja 3823, i

- materijali iz tarifnog broja 3404

Međutim, ti materijali se mogu

upotrijebiti pod uvjetom da njhova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 35 Bjelančevinaste tvari; modificirani Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
škrobovi; ljepila, enzimi, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda

tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica

upotrijebiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

3505 Dekstrini i drugi modificirani škrobovi
(npr. preželatinirani i esterificirani
škrobovi); ljepila na osnovi škrobova
ili na osnovi dekstrina ili drugih
modificiranih škrobova:

- Škrobni eteri i esteri Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

tar. br., uključujući i ostale materijale upotrijebljenih materijala ne

iz tarifnog broja 3505 premašuje 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

- Ostali Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

tar. br., osim onih iz tar. br. 1108 upotrijebljenih materijala ne

premašuje 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

ex 3507 Pripremljeni enzimi, što nisu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
spomenuti niti uključeni na drugom upotrijebljenih materijala ne premašuje
mjestu 50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Poglavlje 36 Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
šibice; piroforne slitine; zapaljivi tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
pripravci proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda

tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica

upotrijebiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 37 Proizvodi za fotografsku i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kinematografsku uporabu, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda

tarifnog broja kao i proizvod mogu fco tvornica

se upotrijebiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

3701 Fotografske ploče i ravni filmovi,
osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni,
od bilo kojeg materijala osim od
papira, kartona ili tekstila; ravni
filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju,
osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni,
u kasetama ili bez kaseta

- Film za trenutnu (brzu) kolor Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
fotografiju, u kasetama tarifnog broja osim tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne

3701 i 3702. Međutim, materijali iz premašuje 40% vrijednosti proizvoda

tarifnog broja 3702 mogu se upotrijebiti fco tvornica

pod uvjetom da njihova ukupna

vrijednost ne premaši 30% vrijednosti

proizvoda fco tvornica

- Ostali Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne

3701 i 3702. Međutim, materijali iz premašuje 40% vrijednosti proizvoda

tarifnih brojeva 3701 i 3702 mogu se fco tvornica

upotrijebiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost skupa ne premaši

20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3702 Fotografski filmovi u svicima, osjetljivi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne
kojeg materijala osim od papira, 3701 i 3702. premašuje 40% vrijednosti proizvoda
kartona ili tekstila; filmovi u svicima fco tvornica
za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi
na svjetlost, neosvijetljeni

3704 Fotografske ploče, filmovi, papir, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
karton i tekstil, osvijetljeni ali tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne
nerazvijeni 3701 do 3704 premašuje 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

ex poglavlje 38 Razni proizvodi kemijske industrije, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
osim: tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% vrijednosti proizvoda

tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica

upotrijebiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3801 - Koloidni grafit u uljnoj suspenziji Proizvodnja u kojoj vrijednost
i polukoloidni grafit; ugljikova pasta upotrijebljenih materijala ne smije
za elektrode prijeći 50% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

- Grafit u obliku paste, gdje mješavina Proizvodnja u kojoj vrijednost Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
grafita i mineralnih ulja sudjeluje u materijala iz tarifnog broja 3403 ne upotrijebljenih materijala ne
više od 30% mase smije premašiti 20% cijene proizvoda premašuje 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica fco tvornica

ex 3803 Rafinirano tal-ulje Rafiniranje sirovog tal-ulja Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne

premašuje 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

ex 3805 Alkohol sulfatnog terpentina, Pročišćavanje destilacijom ili Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
prečišćeni rafiniranjem sirova alkohola od upotrijebljenih materijala ne

sulfatnog terpentina premašuje 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

ex 3806 Smolni esteri Proizvodnja od smolnih kiselina Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne

premašuje 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

ex 3807 Drvni katran (smola drvnog katrana) Destilacija drvnoga katrana Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne

premašuje 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
herbicidi, sredstva protiv klijanja, upotrijebljenih materijala ne premašuje
sredstva za reguliranje rasta biljaka, 50% cijene proizvoda fco tvornica
dezinficijensi i slični proizvodi,
pripremljeni u oblike ili pakiranja za
pojedinačnu prodaju ili kao pripravci
ili proizvodi (npr. posumporene vrpce,
stijenjevi, svijeće i papiri za ubijanje
muha)

3809 Sredstva za doradu, nosači bojila, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
sredstva za ubrzavanje bojenja i upotrijebljenih materijala ne premašuje
fiksiranje bojila i drugi proizvodi i 50% cijene proizvoda fco tvornica
pripravci (npr. sredstva za apreturu i
nagrizanje), što se rabe u tekstilnoj,
papirnoj, kožarskoj i sličnim
industrijama, što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu

3810 Pripravci za luženje (dekapiranje) Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kovinskih površina; talitelji i drugi upotrijebljenih materijala ne premašuje
pomoćni pripravci za lemljenje i 50% cijene proizvoda fco tvornica
zavarivanje; prah i paste za lemljenje
i zavarivanje što se sastoje od kovina
i drugih materijala; pripravci što se
rabe kao jezgre ili obloge za elektrode
ili šipke za zavarivanje:

3811 Pripravci protiv detonacije, pripravci
za sprječavanje oksidacije, za sprje-
čavanje taloženja smole, poboljšivači
viskoznosti, pripravci za sprječavanje
korozije i drugi pripremljeni aditivi
za mineralna ulja (uključujući benzin)
ili za druge tekućine što se rabe za
jednake namjene kao mineralna ulja:

- Pripremljeni aditivi za ulja za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
podmazivanje što sadrže naftna ulja upotrijebljenih materijala iz tarifnog
ili ulja od bitumenskih minerala broja 3811 ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

- Ostali Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

50% cijene proizvoda fco tvornica

3812 Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
složeni omekšivači (plastifikatori) za upotrijebljenih materijala ne premašuje
gumu i plastične mase, što nisu 50% cijene proizvoda fco tvornica
spomenuti niti uključeni na drugom
mjestu; pripravci za sprječavanje
oksidacije i drugi složeni stabilizatori
za gumu i plastične mase:

3813 Pripravci i punjenja za aparate za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
gašenje požara; napunjene granate upotrijebljenih materijala ne premašuje
za gašenje požara 50% cijene proizvoda fco tvornica

3814 Složena organska otapala i razrjeđivači Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
što nisu spomenuti niti uključeni na upotrijebljenih materijala ne premašuje
drugom mjestu; pripremljena sredstva 50% cijene proizvoda fco tvornica
za skidanje premazanih boja ili lakova

3818 Kemijski elementi dopirani za uporabu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
u elektrotehnici, u obliku diskova, upotrijebljenih materijala ne premašuje
pločica ili sličnih oblika; kemijski 50% cijene proizvoda fco tvornica
spojevi dopirani za uporabu u
elektrotehnici

3819 Tekućine za hidraulične kočnice i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ostale pripremljene tekućine za upotrijebljenih materijala ne premašuje
hidraulični prijenos, što ne sadrže ili 50% cijene proizvoda fco tvornica
sadrže manje od 70% masenog udjela
naftnog ulja, ili ulja dobivenih od
bitumenskih minerala

3820 Pripravci protiv smrzavanja i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
pripremljene tekućine za odleđivanje upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

3822 Dijagnostički ili laboratorijski reagensi Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
na podlozi, pripremljeni dijagnostički upotrijebljenih materijala ne premašuje
ili laboratorijski reagensi na podlozi 50% cijene proizvoda fco tvornica
ili ne, osim onih iz tarifnih brojeva
3002 ili 3006; referentni materijali
s certifikatom

3823 Industrijske monokarbonske masne
kiseline; kisela ulja od rafinacije,
industrijski masni alkoholi

- Industrijske monokarbonske masne Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
kiseline; kisela ulja od rafinacije. tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

- Industrijski masni alkoholi Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja uključujući druge

materijale iz tarifnog broja 3823

3824 Pripremljena vezivna sredstva za
ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre;
kemijski proizvodi i pripravci kemijske
i srodnih industrija (uključujući i one
što se sastoje od smjese prirodnih
proizvoda), što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu;

- Sljedeće iz ovog tarifnog broja: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

- - Pripremljena vezivna sredstva za tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke proizvoda. Međutim, materijali iz istog premašuje 40% cijene proizvoda
jezgre od prirodnih smolnih proizvoda tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica

- - Naftenske kiseline, njihove soli upotrijebiti pod uvjetom da njihova
netopive u vodi i njihovi esteri ukupna vrijednost ne premaši 20%
- - Sorbitol osim sorbitola iz tarifnog vrijednosti proizvoda fco tvornica
broja 2905
- - Petrolejski sulfonati, isključujući
petrolejske sulfonate alkalnih kovina,
amonijaka ili etanolamina; tiofenirane
sulfonske kiseline iz ulja dobivenih
od bitumenskih minerala, njihove soli
- - Ionski izmjenjivači
- - Absorpcijska sredstva (geteri) za
vakuum cijevi
- - Alkalni željezni oksidi za
pročišćavanje plina
- - Tekući amonijski plin i potrošni
oksid proizveden u pročišćavanju
ugljenog plina
- - Sulfonaftene kiseline i njihove
soli netopive u vodi, te njihovi esteri
- - Fusel-ulje i Dippel-ulje
- - Mješavine soli što sadrže rezne
anione
- - Želatinaste paste za grafičke
reprodukcije, sa ili bez papirne ili
tekstilne podloge

- Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

3901 do 3915 Plastične mase u primarnim oblicima,
odresci i lomljevina plastičnih masa,
osim iz tarifnih brojeva ex 3907 i
3912 za koje važe pravila u nastavku:

- Proizvodi adicijske homopolimeri- Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
zacije u kojima jedan monomer - vrijednost upotrijebljenih materijala upotrijebljenih materijala ne
sudjeluje sa više od 99% u težini ne premašuje 50% cijene proizvoda premašuje 25% cijene proizvoda
u ukupnom sastavu polimera fco tvornica, i fco tvornica

- unutar gornjeg ograničenja, vrijednost
svih upotrijebljenih materijala iz
poglavlja 39 ne premašuje 20% cijene
proizvoda fco tvornica
(5)

- Ostalo - vrijednost svih upotrijebljenih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

materijala iz poglavlja 39 ne premašuje upotrijebljenih materijala ne

20% cijene proizvoda fco tvornica (5) premašuje 25% cijene proizvoda

fco tvornica

ex 3907 - Kopolimeri od polikarbonata i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
akrilonitril-butadien-styrene kopolimera tarifnog broja osim tarifnog broja
(ABS) proizvoda. Međutim, materijali iz istog

tarifnog broja kao i proizvod mogu se

upotrijebiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 50%

vrijednosti proizvoda fco tvornica (5)

- Poliester Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala iz poglavlja

39 ne premašuje 20% cijene proizvoda

fco tvornica i/ili proizvodnja iz

policarbonata tetrabroma (bisfenol A)

3912 Celuloza i njezini kemijski derivati, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
što nisu spomenuti niti uključeni na upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog
drugom mjestu, u primarnim oblicima broja kao proizvod ne premašuje 20%

cijene proizvoda fco tvornica

3916 do 3921 Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih
masa, osim proizvoda iz tarifnih
brojeva ex 3916, ex 3917, ex 3920 i
ex 3921 za koje vrijede sljedeća
pravila:

- Ravni proizvodi bolje obrađeni no Proizvodnja u kojoj vrijednost svih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
samo površinski ili razrezani drukčije upotrijebljenih materijala iz poglavlja upotrijebljenih materijala ne
no četvrtasto ili pravokutno i ostali 39 ne premašuje 50% cijene proizvoda premašuje 25% cijene proizvoda
proizvodi obrađeni bolje no samo fco tvornica fco tvornica
površinski

- Ostalo:

- - Proizvodi adicijske homopolimeri- Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
zacije u kojima jedan monomer - vrijednost upotrijebljenih materijala upotrijebljenih materijala ne
sudjeluje sa više od 99% u težini ne premašuje 50% cijene proizvoda premašuje 25% cijene proizvoda
u ukupnom sastavu polimera fco tvornica, i fco tvornica

- unutar gornjeg ograničenja vrijednost

upotrijebljenih materijala iz poglavlja

39 ne premašuje 20% cijene proizvoda

fco tvornica (5)

- - Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala iz poglavlja upotrijebljenih materijala ne

39 ne premašuje 20% cijene proizvoda premašuje 25% cijene proizvoda

fco tvornica (5) fco tvornica

ex 3916 i Profili i cijevi Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

ex 3917 - vrijednost upotrijebljenih materijala upotrijebljenih materijala ne

ne premašuje 50% u cijeni proizvoda premašuje 25% cijene proizvoda

fco tvornica, i fco tvornica

- unutar gornjeg ograničenja, vrijednost

svih upotrijebljenih materijala iz istog

tarifnog broja kao i proizvod, ne

premašuje 20% cijene proizvoda

fco tvornica

ex 3920 Ploče ili prevlake ionomera Proizvodnja od termo-plastične Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

djelomične soli koja je kopolimer upotrijebljenih materijala ne

etilena i metakrilične kiseline, premašuje 25% cijene proizvoda

djelomično neutralizirane kovinskim fco tvornica

ionima, u prvom redu cinka i natrija

- Listovi regenerirane celuloze, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
poliamida ili polietilena materijala iz istog tarifnog broja kao

i proizvod ne premašuje 20% cijene

proizvoda fco tvornica

ex 3921 Folije od plastičnih masa, metalizirane Proizvodnja od jako prozirne poli- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

esterske folije debljine manje od upotrijebljenih materijala ne

23 mikrona (6) premašuje 25% cijene proizvoda

fco tvornica

3922 do 3926 Proizvodi od plastičnih masa Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 40 Kaučuk i proizvodi od kaučuka i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
gume, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 4001 Laminirane ploče ili krep guma za Laminiranje listova prirodnoga kaučuka
potplate

4005 Pripremljene smjese nevulkaniziranog Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kaučuka, u primarnim oblicima ili u upotrijebljenih materijala, osim prirodne
obliku ploča, listova ili vrpci gume, ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

4012 Protektirane ili upotrebljavane vanjske
pneumatske gume; pune gume i gume
sa zračnim komorama, protektori
(gazni sloj) i štitnici od gume:

- Protektirane gume, pune gume i Protektiranje upotrebljavanih guma
gume za napuhavanje od gume

- Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva

4011 i 4012

ex 4017 Proizvodi od tvrde gume Proizvodnja od tvrde gume

ex poglavlje 41 Sirova koža s dlakom ili bez dlake Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
(osim krzna) i štavljena koža, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 4102 Sirova ovčja ili janjeća koža, bez vune Struganje ovčjih i janjećih koža sa

vunom

4104 do 4106 Štavljena ili »crust« (u suhom stanju) Ponovno štavljenje koža
krupna i sitna koža, bez dlake ili ili
vune, cijepana ili necijepana, ali ne Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
dalje obrađivana tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

4107, 4112 Koža dalje obrađivana nakon štavljenja Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

i 4113 ili »crust« obrade, uključujući perga- tarifnog broja osim tarifnih brojeva
mentno obrađenu kožu, bez vune 4104 do 4113
ili dlake, cijepana ili necijepana, osim
kože iz tarifnog broja 4114

ex 4114 Lakirana koža i lakirana laminirana Proizvodnja iz materijala iz tarifnih
koža; metalizirana koža brojeva 4104 do 4106, pod uvjetom

da njihova ukupna vrijednost ne premaši

50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 42 Proizvodi od kože; sedlarski i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
remenarski proizvodi; predmeti za tarifnog broja osim tarifnog broja
putovanje, ručne torbe i slični proizvoda
spremnici; proizvodi od životinjskih
crijeva (osim od dudovog svilca)

ex poglavlje 43 Prirodno i umjetno krzno; proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
od krzna, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 4302 Štavljena ili obrađena krzna,
sastavljena:

- Nape, četvorine i slični oblici Bijeljenje ili bojenje, uz to rezanje ili

sastavljanje štavljenih ili obrađenih

kožica krzna

- Ostalo Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih

nesastavljenih kožica krzna

4303 Odjeća, pribor za odjeću i ostali Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih
proizvodi od krzna kožica krzna nesastavljenih iz tarifnog
broja 4302

ex poglavlje 44 Drvo i proizvodi od drva; drveni Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
ugljen, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 4403 Drvo, grubo obrađeno (učetvoreno) Proizvodnja od grubo obrađena drva,

s korom ili bez kore ili okresanog

ex 4407 Drvo obrađeno po dužini rezanjem, Blanjanje, brušenje ili spajanje na
glodanjem, sječenjem ili ljuštenjem, krajevima
ravno brušeno ili spojeno na krajevima,
debljine veće od 6 mm

ex 4408 Listovi za furniranje (uključujući Spajanje, blanjanje, brušenje ili spajanje
dobivene siječenjem laminatnog na krajevima
drveta) i za šperploče debljine do 6 mm,
spojeni, i drugo drvo piljeno po dužini,
sječeno nožem ili ljušteno, debljine do
6 mm, ravnano, brušeno ili spojeno
na krajevima

ex 4409 Drvo profilirano po dužini bilo kojeg
ruba, kraja ili lica, brušeno ili spojeno
na krajevima

- Brušeno ili spojeno na krajevima Brušenje ili spajanje na krajevima

- Rubne letvice i vijenci Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

ex 4410 do Rubne letvice i vijenci od drva za Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

ex 4413 pokućstvo, okvire, za unutarnju
dekoraciju

ex 4415 Sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i Proizvodnja od dasaka, nerezanih u bilo
slično, od drva kojim veličinama

ex 4416 Bačve, kace, vjedra, i drugi bačvarski Proizvodnja od dužica, piljenih ili
proizvodi od drva te njihovi drveni nepiljenih na dvije glavne strane, ali
dijelovi ne drukčije obrađenih

ex 4418 - Građevinska stolarija i građa, drvena Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja ovog

proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti

celulozne daske od drva, »šingle« i »šejl«

- Rubne letvice i vijenci Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

ex 4421 Drvo obrađeno za šibice; drvene Proizvodnja od drva iz bilo kojeg
zakovice za cipele tarifnog broja, osim obrađenog drva iz

tarifnog broja 4409

ex poglavlje 45 Pluto i proizvodi od pluta, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

4503 Proizvodi od prirodnog pluta Proizvodnja od pluta iz tarifnog

broja 4501

Poglavlje 46 Proizvodi od slame i esparta i od Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
ostalih materijala za pletarstvo; tarifnog broja osim tarifnog broja
košarački i pletarski proizvodi proizvoda

Poglavlje 47 Drvna celuloza ili celuloza od ostalih Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
vlaknastih celuloznih materijala; tarifnog broja osim tarifnog broja
papirni i kartonski ostaci i otpaci proizvoda
namijenjeni ponovnoj preradi

ex poglavlje 48 Papir i karton; proizvodi od papirne Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
mase, papira ili od kartona, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 4811 Papir i karton, namotan, sa crtama Proizvodnja od materijala za izradu
ili kockama papira iz poglavlja 47

4816 Karbonski papir, samokopirajući papir Proizvodnja od materijala za izradu
i ostali papiri za kopiranje i prenošenje papira iz poglavlja 47
(osim onih iz tarifnog broja 4809),
matrice za umnožavanje i ofsetploče,
od papira, u kutijama ili bez kutija

4817 Poštanske omotnice, pisma - omotnice, Proizvodnja:
dopisnice i karte za dopisivanje, bez - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
slike, od papira ili kartona; slogovi broja osim tarifnog broja proizvoda, i
za dopisivanje u kutijama, vrećicama, - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
notesima i sličnim pakiranjima, od materijala ne premašuje 50% cijene
papira ili kartona proizvoda fco tvornica

ex 4818 Toaletni papir Proizvodnja od materijala za proizvodnju

papira iz poglavlja 47

ex 4819 Kutije, vreće i vrećice i drugi Proizvodnja:
spremnici za pakiranje, od papira, - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
kartona, celulozne vate i koprene od broja osim tarifnog broja proizvoda, i
celuloznih vlakana - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

ex 4820 Blokovi listovnog papira Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 4823 Ostali papiri, karton, celulozna vata Proizvodnja od materijala za proizvodnju
i koprene od celuloznih vlakana, papira iz glave 47
izrezani u određene veličine ili oblike

ex poglavlje 49 Tiskane knjige, novine, slike i ostali Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tarifnog broja osim tarifnog broja
tipkani tekstovi i planovi, osim: proizvoda

4909 Poštanske razglednice; čestitke i karte Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
što imaju osobne poruke, tiskane, tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva
ilustrirane ili neilustrirane, s ili bez 4909 i 4911
poštanskih omotnica (kuverti) ili
ukrasa

4910 Kalendari svih vrsta, tiskani,
uključujući i kalendare u blokovima:

- »Vječiti« kalendari ili kalendari s Proizvodnja:
promjenjivim listovima na podlozi što - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
nije ni papir ni karton broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih materijala ne

premašuje 50% cijene proizvoda

fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva

4909 i 4911

ex poglavlje 50 Svila, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 5003 Svileni otpaci (uključujući čahure Vlačenje ili češljanje svilenih otpadaka
neprikladne za odmotavanje, otpatke
pređe i raščupane tekstilne materijale),
grebenani ili češljani

5004 do Svilena pređa i pređa od svilenih

ex 5006 otpadaka Proizvodnja iz (7):

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih,

češljanih ili pripremljenih na neki drugi

način za pređenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena

ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa,

ili

- materijali od kojih se radi papir

5007 Svilene tkanine i tkanine od svilenih
otpadaka:

- Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe (7)

- Ostalo Proizvodnja iz (7):

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna,

ni grebenanog ni češljanog ni drukčije

obrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne

pulpe, ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade

ili završne obrade (npr. pranje,

bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,

čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost

na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje,

impregnacija, krpanje i odstranjivanje

čvorova) pod uvjetom da ukupna

vrijednost upotrijebljenih tkanina bez

tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda

fco tvornica

ex poglavlje 51 Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
pređa i tkanine od konjske dlake, tarifnog broja osim tarifnog broja
osim: proizvoda

5106 do 5110 Pređa od vune, fine ili grube Proizvodnja iz (7):
životinjske dlake ili konjske dlake - sirove svile ili otpadaka svile,

vlačenih, češljanih ili pripremljenih na

neki drugi način za pređenje,

- ostala prirodna vlakna koja nisu

vlačena ili prerađena na drugi način za

predenje,

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa,

ili

- materijali od kojih se radi papir

5111 do 5113 Tkanine od vune, fine ili grube
životinjske dlake ili od konjske dlake:

- Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe (7)

- Ostalo Proizvodnja iz (7):

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna,

ni vlačenog ni češljanog ni drukčije

obrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne

pulpe, ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade

ili završne obrade (npr. pranje,

bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,

čupavljenje, cijeđenje, obrada za

otpornost na skupljanje, trajna dorada,

dekatiranje, impregnacija, krpanje i

odstranjivanje čvorova) pod uvjetom

da ukupna vrijednost upotrijebljenih

tkanina bez tiska ne premaši 47,5%

cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 52 Pamuk, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

5204 do 5207 Pamučna pređa i konac Proizvodnja iz (7):

- sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih,

češljanih ili pripremljenih na neki drugi

način za predenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena

ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa, ili

- materijali od kojih se radi papir

5208 do 5212 Pamučne tkanine

- Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe (7)

- Ostalo Proizvodnja iz (7):

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna,

ni vlačenog ni češljanog ni drukčije

obrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne

pulpe, ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili

završne obrade (npr. pranje, bijeljenje,

mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje,

cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje,

trajna dorada, dekatiranje, impregnacija,

krpanje i odstranjivanje čvorova) pod

uvjetom da ukupna vrijednost upotrijeblje-

nih tkanina bez tiska ne premaši 47,5%

cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 53 Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
pređa i tkanine od papirne pređe, tarifnog broja osim tarifnog broja
osim: proizvoda

5306 do 5308 Pređa od drugih biljnih tekstilnih Proizvodnja iz (7):
vlakana, papirna pređa - sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih,

češljanih ili pripremljenih na neki drugi

način za predenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena

ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna

pulpa, ili

- materijali od kojih se radi papir

5309 do 5311 Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih
vlakana; tkanine od papirne pređe:

- Koja sadrži gumene niti, Proizvodnja od jednonitne pređe (7)

- Ostalo Proizvodnja iz (7):

- kokosove pređe

- jutene pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna,

ni vlačenog ni češljanog ni drukčije

odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne

pulpe, ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade

ili završne obrade (npr. pranje,

bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,

čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost

na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje,

impregnacija, krpanje i odstranjivanje

čvorova) pod uvjetom da ukupna

vrijednost upotrijebljenih tkanina bez

tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda

fco tvornica

5401 do 5406 Pređa, monofilamenti i konac od Proizvodnja iz (7):
umjetnih ili sintetičkih filamenata - sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih,

češljanih ili pripremljenih na neki drugi

način za predenje

- ostala prirodna vlakna koja nisu vlačena

ili prerađena na drugi način za predenje

- kemijski materijali ili tekstilna

pulpa, ili

- materijali od kojih se radi papir

5407 i 5408 Tkanine od umjetne ili sintetičke
filament pređe

- Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe (7)

- Ostalo Proizvodnja iz (7):

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna,

ni vlačenog ni češljanog ni drukčije

odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne

pulpe, ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade

ili završne obrade (npr. pranje,

bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,

čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost

na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje,

impregnacija, krpanje i odstranjivanje

čvorova) pod uvjetom da ukupna

vrijednost upotrijebljenih tkanina bez

tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda

fco tvornica

5501 do 5507 Umjetna ili sintetička rezana vlakna Proizvodnja od kemijskih materijala

ili tekstilne pulpe

5508 do 5511 Pređa i konac za šivanje od umjetnih Proizvodnja iz (7):
ili sintetičkih rezanih vlakana - sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih,

češljanih ili pripremljenih na neki drugi

način za predenje

- ostalih prirodna vlakana koja nisu

vlačena ili prerađena na drugi način za

predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne

pulpe, ili

- materijala od kojih se radi papir

5512 do 5516 Tkanine od umjetnih ili sintetičkih
rezanih vlakana

- Koja sadrži gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe (7)

- Ostalo Proizvodnja iz (7):

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna,

ni vlačenog ni češljanog ni drukčije

odrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne

pulpe, ili

- papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade

ili završne obrade (npr. pranje,

bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,

čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost

na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje,

impregnacija, krpanje i odstranjivanje

čvorova) pod uvjetom da ukupna

vrijednost upotrijebljenih tkanina bez

tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda

fco tvornica

ex poglavlje 56 Vata, pust i netkani materijal; posebna Proizvodnja iz (7):
pređa; konopi, uzice i užad, te - kokosove pređe,
proizvodi od njih, osim: - prirodnih vlakana

- kemijskih materijala ili tekstilne

pulpe, ili

- materijala što služe za proizvodnju

papira

5602 Pust, uključujući impregniran, prevučen,

prekriven ili laminiran:

- Iglani pust Proizvodnja od (7):

- prirodnih vlakana, ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim može se upotrijebiti:

- predivo od polipropilenskog vlakna iz

tarifnog broja 5402,

- rezano polipropilensko vlakno iz tarifnog

broja 5503 ili 5506, ili

- filament kučine od polipropilenskog

vlakna iz tarifnog broja 5501,

- pri čemu je u svim primjerima učešće

svakog monofilamenta ili vlakna manje

od 9 deciteksa, pod uvjetom da njihova

vrijednosti ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

- - ostalo Proizvodnja iz (7):

- prirodnih vlakana

- rezanih vlakana dobivenih od kazeina ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

5604 Niti i kord od gume, prekriveni
tekstilnim materijalom; tekstilna pređa,
vrpce i slično iz tarifnog broja 5404
ili 5405, impregnirani, prevučeni,
prekriveni ili obloženi s gumom ili
plastičnom masom:

- Niti i kord od gume, prekriveni Proizvodnja od gumenih niti ili jezgri
tekstilnim materijalom koje nisu prekrivene tkaninom

- Ostalo Proizvodnja iz (7):

- prirodnih vlakana negrebenanih i

nečešljanih, a ni drukčije obrađenih za

predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne

pulpe, ili

- materijala što služe za proizvodnju

papira

5605 Metalizirana pređa, uključujući Proizvodnja iz (7):
obavijenu pređu, što se sastoje od - prirodnih vlakana
tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika - sintetskog i umjetnog vlakna,
iz tarifnog broja 5404 ili 5405, nevlačenog i nečešljanog, ni drukčije
kombiniranih s kovinom u obliku niti, obrađenog za predenje
vrpca ili praha, ili prekrivenih - kemijskih materijala ili tekstilne

kovinom pulpe, ili

- materijala što služe za proizvodnju

papira

5606 Obavijena pređa, obavijene vrpce i Proizvodnja iz (7):
slični oblici iz tarifnog broja 5404 - prirodnih vlakana
ili 5405, (osim obavijenih proizvoda - negrebenanog i nečešljanog, a ni
iz tarifnog broja 5605 i obavijene drukčije obrađenog sintetskog ili
pređe od konjskih dlaka iz grive umjetnog vlakna
i repa); šenil-pređa (uključujući - kemijskih materijala ili tekstilne
flokiranu šenil-pređu); efektna pređa pulpe, ili
s petljama - materijala što služe za proizvodnju

papira

Poglavlje 57 Sagovi i drugi tekstilni podni pokrivači

- Od iglanog pusta Proizvodnja iz (7):

- prirodnih vlakana ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim može se upotrijebiti:

- predivo od polipropilenskog vlakna

iz tarifnog broja 5402,

- polipropilensko vlakno iz tarifnog

broja 5503 ili 5506, ili

- filament kučine od polipropilenskog

vlakna iz tarifnog broja 5501 pri čemu

je udjel svakog monofilamenta ili vlakna

manji od 9 deciteksa, pod uvjetom da

njihova ukupna vrijednost ne premaši

40% cijene proizvoda fco tvornica

Tkanine od jute smiju se koristiti

kao podloga

- Od ostalog pusta Proizvodnja iz (7):

- prirodnih vlakana negrebanih i

nečešljanih, a ni drukčije obrađenih za

predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- Ostalo Proizvodnja iz (7):

- pređe od kokosove pređe ili pređe jute

- pređe od sintetičkih ili umjetnih

filamenata

- prirodnih vlakana

- nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije

obrađenog rezanog sintetičkog ili

umjetnog vlakna

Tkanine od jute smiju se koristiti kao

podloga

ex poglavlje 58 Posebne tkanine; tekstilni proizvodi
dobiveni tafting postupkom; čipke;
tapiserije; pozamenterija; vez; osim:

- Kombinirane sa gumenim nitima Proizvodnja od jednonitne pređe (7)

- Ostalo Proizvodnja iz (7):

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna,

ni vlačenog ni češljanog ni drukčije

obrađenog za predenje

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili

završne obrade (npr. pranje, bijeljenje,

mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje,

cijeđenje, obrada za otpornost na

skupljanje, trajna dorada, dekatiranje,

impregnacija, krpanje i odstranjivanje

čvorova) pod uvjetom da ukupna

vrijednost upotrijebljenih tkanina bez

tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda

fco tvornica

5805 Tapiserije ručno tkane (vrsta Gobelins, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

Flanders, Aubusson, Beauvais i slično) tarifnog broja osim tarifnog broja
i tapiserije iglom rađene (npr. sitnim proizvoda
bodom i križićima), uključujući i
gotove proizvode

5810 Vez u metraži, u vrpcama ili Proizvodnja:
motivima - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% u cijeni

proizvoda fco tvornica

5901 Tekstilni materijali prevučeni ljepilom Proizvodnja od prediva
ili škrobnim tvarima, što ih se rabi
za vanjsko uvezivanje knjiga i za
sličnu uporabu; tkanine za kopiranje;
kanafas pripremljen za slikanje;
“buckram” i slični kruti tekstilni ma-
terijali što ih se rabi za osnove šešira

5902 Kord-materijali za vanjske pneumatske
gume od pređe velike čvrstoće od
najlona ili ostalih poliamida, poliestera
ili viskoznog rajona:

- Sa sadržajem 90% ili manje Proizvodnja od prediva
tekstilnih tvari u masi

- Ostalo Proizvodnja od kemijskih materijala

ili tekstilne pulpe

5903 Tekstilni materijali impregnirani, Proizvodnja iz prediva
premazani, prevučeni, prekriveni ili ili
laminirani plastičnim masama, osim Tisak s najmanje dvije radnje obrade
onih iz tarifnog broja 5902 ili završne obrade (npr. pranje,

bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,

čupavljenje, cijeđenje, obrada za

otpornost na skupljanje, trajna dorada,

dekatiranje, impregnacija, krpanje i

odstranjivanje čvorova) pod uvjetom

da ukupna vrijednost upotrijebljenih

tkanina bez tiska ne premaši 47,5%

cijene proizvoda fco tvornica

5904 Linoleum, uključujući rezan u oblike;
podni pokrivači na tekstilnoj podlozi
premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj,
uključujući rezane u oblike Proizvodnja od prediva 
(7)

5905 Zidne tapete od tekstila

- Impregnirane, premazane ili Proizvodnja od prediva
prekrivene gumom, plastičnim tvarima
ili drugim tvarima

- ostalo Proizvodnja iz (7):

- kokosove pređe

- prirodnog vlakna

- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna,

ni vlačenog ni češljanog ni drukčije

obrađenog za predenje ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade

ili završne obrade (npr. pranje,

bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,

čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost

na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje,

impregnacija, krpanje i odstranjivanje

čvorova) pod uvjetom da ukupna

vrijednost upotrijebljenih tkanina bez

tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda

fco tvornica

5906 Tekstilni materijali impregnirani,
premazani, prevučeni, prekriveni ili
laminirani kaučukom ili gumom,
osim onih iz tarifnog broja 5902:

- pletene ili kačkane tkanine Proizvodnja iz (7)

- prirodnih vlakana

- nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije

obrađenog za predenje rezanog sintetskog

ili umjetnog vlakna, ili

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa

Ostale tkanine od pređe na osnovi Proizvodnja od kemijskih materijala
sintetskog vlakna, što sadrže više od
90% tekstilnih tvari u masi

1. Ostalo Proizvodnja iz prediva

5907 Tekstilni materijali na drugi način Proizvodnja iz prediva
impregnirani, premazani, prevučeni ili ili
prekriveni; oslikana platna za kazališne Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili
kulise, umjetničke radionice i sličnu završne obrade (npr. pranje, bijeljenje,
uporabu mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje,

cijeđenje, obrada za otpornost na

skupljanje, trajna dorada, dekatiranje,

impregnacija, krpanje i odstranjivanje

čvorova) pod uvjetom da ukupna

vrijednost upotrijebljenih tkanina bez

tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda

fco tvornica

5908 Tekstilni stijenjevi, tkani, prepleteni
ili pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače,
svijeće i slično; čarapice za plinsku
rasvjetu i cjevasti pleteni materijali
za čarapice; impregnirani ili
neimpregnirani

- Čarapice za plinsku rasvjetu, Proizvodnja iz cjevasto pletenog vlakna
impregnirane za plinsku rasvjetu

- Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

5909 do 5911 Tekstilni proizvodi za industrijsku
upotrebu

- Diskovi ili obruči za poliranje, osim Proizvodnja od pređe ili ostataka vlakna
od pusta iz tarifnog broja 5911 ili krpa iz tarifnog broja 6310

- Tkanine, najčešće korištene u Proizvodnja iz (7):
proizvodnji papira ili za druge - kokosove pređe
tehničke svrhe, postavljene ili ne, - slijedećih materijala:
impregnirane ili neimpregnirane ili - - pređe od politetraflouroetilena 
(8)
presvučene, okrugle, beskonačne ili sa - - prediva, višenitnog, od poliamida,
jednim ili više osnova i/ili potki, ili presvučenog, impregniranog ili
ravno tkane sa više osnova i/ili potki prekrivenog fenolskom smolom,
iz tarifnog broja 5911 - - prediva od sintetskih tekstilnih

vlakana aromatiziranog poliamida,

dobivenog polikondenzacijom

m-fenolenediamina i isoftalične kiseline,

- - monofila od politetraflouroetilena (viii)

- - prediva od sintetičkog tekstilnog

vlakna od poli-p-fenilena tereftalamida,

- - prediva od staklenih vlakana,

presvučenog fenolnom smolom i

pojačano akrilnom pređom (8)

- - copoliestera monofilamenta i smola

tereftalične kiseline i 1,4 cikloheksanedi-

metanol i isoftalična kiselina,

- - prirodnih vlakana

- - umjetnih vlakana nečešljanih i

nevlačenih niti drukčije pripremljenih

za pređu, ili

- - kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- Ostalo Proizvodnja iz (7)

- kokosove pređe

- prirodnih vlakana

- nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije

obrađenog za predenje rezanog sintetskog

ili umjetnog vlakna

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Poglavlje 60 Pleteni ili kačkani materijali Proizvodnja iz (7)

- prirodnih vlakana

- umjetnih vlakana nevlačenih ili

nečešljanih ili drukčije obrađenih za

predenje, ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Poglavlje 61 Odjeća i pribor za odjeću, pleteni
ili kačkani

- Dobiveni šivanjem ili spajanjem na Proizvodnja od prediva (7) (9)
drugi način dvaju ili više dijelova
trikotaže, što su bili razrezani u krojne
oblike ili bili proizvedeni već
oblikovani

- Ostalo Proizvodnja od (7)

- prirodnih vlakana

- rezanih sintetskih ili umjetnih vlakana,

negrebanih ni češljanih, ni drukčije

obrađenih za predenje ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

ex poglavlje 62 Odjeća i pribor za odjeću, osim Proizvodnja od prediva (7) (9)
pletenih i kačkanih, osim:

ex 6202, Odjeća za žene, djevojčice, dojenčad, Proizvodnja od prediva (9)

ex 6204, te drugi izrađeni pribor za odjeću, ili

ex 6206, vezeni Proizvodnja od nevezenih tkanina pod

ex 6209 uvjetom da vrijednost nevezenih

i ex 6211 proizvoda ne premaši 40% cijene

proizvoda fco tvornica (9)

ex 6210 i Protupožarna oprema od tkanine Proizvodnja od prediva (9)

ex 6216 pokrivena poliesterskom ili
aluminiziranom folijom Proizvodnja od nepresvučenih tkanina

pod uvjetom da ukupna vrijednost

nepresvučenih materijala ne premaši

40% cijene proizvoda fco tvornica (9)

6213 i 6214 Rupčići, šalovi, rupci, marame, velovi
i slični proizvodi

- Vezeni Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena

prediva (7) (9)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod

uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina

ne premaši 40% cijene proizvoda

fco tvornica (9)

- Ostalo Proizvodnja od jednožičnog, nebijeljena

prediva (7) (9)

ili

Slaganje koje slijedi tisak s najmanje dvije

radnje obrade ili završne obrade (npr.

pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofik-

sacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za

otpornost na skupljanje, trajna dorada,

dekatiranje, impregnacija, krpanje i

odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da

vrijednost svih upotrijebljenih tkanina

bez tiska iz tarifnih brojeva 6213 i 6214

ne premaši 47,5% cijene proizvoda

fco tvornica

6217 Ostali gotovi pribor za odjeću;
dijelovi odjeće ili pribora za odjeću,
osim onih iz tarifnog broja 6212

- Vezeni Proizvodnja od prediva (9)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina,

pod uvjetom da vrijednost proizvoda

ne premaši 40% cijene proizvoda

fco tvornica (9)

- Protupožarna oprema od tkanine Proizvodnja od prediva (9)
pokrivene poliesterskom ili
aluminiziranom folijom Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod

uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina

ne premaši 40% cijene proizvoda

fco tvornica (9)

- Pribor za ovratnike i orukvice, Proizvodnja:
razrezano - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premaši 40% cijene

proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja od prediva (9)

ex Poglavlje 63 Ostali gotovi tekstilni proizvodi; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tarifnog broja osim tarifnog broja
tekstilni proizvodi; krpe; osim: proizvoda

6301 do 6304 Pokrivači, posteljno rublje, itd;
zavjese, itd; ostali proizvodi za
unutarnje opremanje:

- Od pusta, od netkanog materijala Proizvodnja od (7)

- prirodnih vlakana, ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- Ostali:

- - Vezeni Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena

prediva (9) (10)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina (osim

pletenih i kačkanih), pod uvjetom da

vrijednost nevezenih tkanina ne premaši

40% cijene proizvoda fco tvornica

- - Ostalo proizvodnja od jednožičnog nebijeljena

prediva (9) (10)

6305 Vreće i vrećice za pakiranje robe Proizvodnja od (7):

- prirodnih vlakana

- umjetnih vlakana nevlačenih ili

nečešljanih ili drukčije pripremljenih

za predenje ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

6306 Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni
zastori; šatori; jedra (za čamce, daske
za jedrenje ili suhozemna vozila);
proizvodi za kampiranje:

- Od netkanog materijala Proizvodnja od (7) (9)

- prirodnih vlakana, ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- Ostalo Proizvodnja od jednostavne nebijeljene

pređe (7) (9)

6307 Ostali gotovi proizvodi, uključujući Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
modne krojeve za odjeću upotrijebljenih materijala ne premaši

40% cijene proizvoda fco tvornica

6308 Kompleti što se sastoje od komada Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati
tkanine i pređa, s priborom ili bez određeno pravilo što važi i kad nije u
pribora, za izradu prostirka, tapiserija, setu. Međutim, u setu mogu biti
vezenih stoljnjaka i ubrusa ili sličnih proizvodi bez podrijetla, pod uvjetom da
tekstilnih proizvoda, pripremljeni u njihova ukupna vrijednost ne premaši
pakiranja za pojedinačnu prodaju 15% u cijeni seta fco tvornica

ex poglavlje 64 Obuća, nazuvci i slični proizvodi; Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
dijelovi tih proizvoda, osim: tarifnog broja, osim od složenog

gornjišta obuće pričvršćenog na unutarnje

potplate ili druge dijelove potplata iz

tarifnog broja 6406

6406 Dijelovi obuće (uključujući gornji dio Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
što je pričvršćen ili ne na unutarnji tarifnog broja osim tarifnog broja
potplat, osim na vanjski potplat); proizvoda
izmjenljivi ulošci za obuću, umeci za
potpetice i slični proizvodi; nazuvci,
i slični proizvodi i njihovi dijelovi:

ex poglavlje 65 Šeširi, kape i ostala pokrivala za Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
glavu i njihovi dijelovi, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

6503 Šeširi i druga pokrivala za glavu od Proizvodnja od tekstilnih prediva ili
pusta, izrađeni od tuljaka, konusa i vlakana
(9)
drugih proizvoda iz tarifnog broja
6501, uključujući i podstavljene ili
ukrašene

6505 Šeširi i druga pokrivala za glavu, Proizvodnja od tekstilnih prediva ili
pleteni ili kačkani, ili izrađeni od vlakana (9)
čipke, pusta ili ostalih tekstilnih
materijala u metraži (osim od vrpca),
uključujući podstavljene ili ukrašene;
mreže za kosu od bilo kojeg
materijala, uključujući podstavljene
ili ukrašene

ex poglavlje 66 Kišobrani, suncobrani, štapovi, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
štapovi-stolci, bičevi, korbači i tarifnog broja osim tarifnog broja
njihovi dijelovi, osim: proizvoda

6601 Kišobrani i suncobrani (uključujući Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
štapove-kišobrane, vrtne kišobrane upotrijebljenih materijala ne premašuje
i slične kišobrane) 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 67 Preparirano perje i paperje i proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
izrađeni od perja i paperja; umjetno tarifnog broja osim tarifnog broja
cvijeće; proizvodi od ljudske kose proizvoda

ex poglavlje 68 Proizvodi od kamena, sadre, cementa, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
betona, azbesta, tinjca i sličnih tarifnog broja osim tarifnog broja
materijala, osim: proizvoda

ex 6803 Proizvodi od prirodna ili aglomerirana Proizvodnja od obrađena škriljevca
škriljevca

ex 6812 Proizvodi od azbesta ili smjese na Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
osnovi azbesta i magnezijeva tarifnog broja
karbonata

ex 6814 Proizvodi od tinjca; uključujući i Proizvodnja od obrađenog tinjca
aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, (obuhvaćen aglomerirani ili
na podlozi od papira, kartona ili rekonstruirani tinjac)
drugih materijala

Poglavlje 69 Keramički proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex poglavlje 70 Staklo i stakleni proizvodi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 7003 ex 7004 Staklo bez nereflektirajućeg sloja Proizvodnja od materijala iz tarifnog

i ex 7005 broja 7001

7006 Staklo iz tarifnih brojeva 7003, 7004
i 7005, savijeno, s obrađenim
rubovima, gravirano, brušeno,
emajlirano ili drukčije obrađeno, ali
neuokvireno niti spojeno s drugim
materijalima:

- Postakljena podloga obložena tankim Proizvodnja od materijala (podloge) iz
dielektričnim filmom, polu- tarifnog broja 7006
provodljivim, u skladu sa SEMII
standardom
(11)

- Ostalo Proizvodnja od materijala iz tarifnog

broja 7001

7007 Sigurnosno staklo, kaljeno ili Proizvodnja od materijala iz tarifnog
slojevito staklo broja 7001

7008 Višeslojni zidni elementi za izolaciju, Proizvodnja od materijala iz tarifnog
od stakla broja 7001

7009 Staklena zrcala, uokvirena ili Proizvodnja od materijala iz tarifnog
neuokvirena, uključujući i retrovizore broja 7001

7010 Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
ostali spremnici, od stakla, za tarifnog broja osim tarifnog broja
transport ili pakiranje robe; staklenke proizvoda
za konzerviranje; čepovi, poklopci i ili
ostali zatvarači, od stakla rezanje staklenih predmeta, pod uvjetom

da ukupna vrijednost upotrijebljenih

nerezanih predmeta ne premaši 50%

vrijednosti gotova proizvoda

fco tvornica

7013 Proizvodi od stakla što ih se rabi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
za stolom, u kuhinji, za toaletnu tarifnog broja osim tarifnog broja
uporabu, u uredima, proizvodi za proizvoda
unutarnje opremanje i slične namjene ili
(osim onih iz tarifnog broja 7010 rezanje staklenih predmeta, pod
ili 7018) uvjetom da ukupna vrijednost

upotrijebljenih nerezanih predmeta ne

premaši 50% vrijednosti gotova proizvoda

fco tvornica

ili

Ukrašavanje rukom (izuzevši svilotisak)

puhanih staklenih proizvoda, ako

vrijednost puhanoga staklenog predmeta

ne premašuje 50% vrijednosti gotova

proizvoda fco tvornica

ex 7019 Predmeti od staklenih vlakana Proizvodnja od:
(osim prediva) - neobojenih svitaka, roving prediva,

prediva ili rezanog vlakna, ili od

- staklene vune

ex poglavlje 71 Prirodni i kultivirani biseri, dragulji Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
i poludragulji, plemenite kovine, tarifnog broja osim tarifnog broja
kovine platirane plemenitim kovinama proizvoda
i proizvodi od njih, imitacije dragu-
ljarskih predmeta; kovani novac, osim:

ex 7101 Prirodni ili kultivirani biseri, sortirani, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
privremeno nanizani radi lakšeg upotrijebljenih materijala ne premašuje
transporta 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 7102 ex 7103 Obrađeni dragulji ili poludragulji Proizvodnja iz neobrađenih dragulja

i ex 7104 (prirodni, sintetički i rekonstruirani) ili poludragulja

7106, 7108 i Plemenite kovine:

7110 - Neobrađene Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva

7106, 7108 i 7110

ili

Elektrolitička, termička ili kemijska

separacija plemenitih kovina iz tarifnih

brojeva 7106, 7108 ili 7110

ili

Međusobno legiranje plemenitih kovina

iz tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110

ili njihovo legiranje s običnim kovinama

- Poluobrađena ili u prahu Proizvodnja iz neobrađenih plemenitih
kovina

ex 7107, Kovine obložene plemenitim Proizvodnja od plemenitih kovina,

ex 7109 i kovinama, u poluprerađenom obliku neobrađenih

ex 7111

7116 Predmeti od prirodnih ili kultiviranih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
bisera, dragulja ili poludragulja upotrijebljenih materijala ne premašuje
(prirodnih, sintetičkih ili 50% cijene proizvoda fco tvornica
rekonstituiranih)

7117 Imitacije draguljarskih predmeta Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ili

Proizvodnja od dijelova običnih kovina,

nepozlaćenih, neposrebrenih, neplatiniranih,

pod uvjetom da vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 72 Željezo i čelik, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

7207 Poluproizvodi od željeza ili Proizvodnja od materijala iz tarifnih
nelegiranoga čelika brojeva 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205

7208 do 7216 Valjani plosnati proizvodi: žica, šipke, Proizvodnja od željeza i nelegirana čelika
profili od željeza ili nelegirana čelika u ingotima ili drugima primarnim

oblicima iz tarifnog broja 7206

7217 Hladno dobivena žica, od željeza ili Proizvodnja od poluproizvoda iz tarifnog
nelegiranog čelika broja 7207

ex 7218, 7219 Poluproizvodi, valjani plosnati Proizvodnja od nehrđajućega čelika u

do 7222 proizvodi, šipke i profili od ingotima ili drugima primarnim oblicima
nehrđajućega čelika iz tarifnog broja 7218

7223 Hladno dobivena žica od nehrđajućega Proizvodnja od poluproizvoda od
čelika nehrđajućega čelika iz tarifnog

broja 7218

ex 7224, 7225 Poluproizvodi, valjani ravni proizvodi, Proizvodnja od nelegirana čelika u

do 7228 toplovaljana žica i šipka, nepravilno ingotima i drugim primarnim oblicima
namotani na kolutovima; šipke i profili iz tarifnog broja 7206, 7218 ili 7224
od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke
za svrdla, od legiranih ili nelegiranih
čelika

7229 Hladno dobivena žica od ostalih Proizvodnja od poluproizvoda ostalih
legiranih čelika legiranih čelika iz 7224

ex poglavlje 73 Proizvodi od željeza i čelika, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 7301 Žmurje (priboj) Proizvodnja od materijala iz tarifnog

broja 7206

7302 Dijelovi za izgradnju željezničkih i Proizvodnja od materijala iz tarifnog
tramvajskih kolosijeka, od željeza ili broja 7206
čelika; tračnice, vodilice i ozubljene
tračnice, skretnički jezičci, skretnička
srca, skretničko polužje i drugi dijelovi
skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci,
stezni klinovi, podložne ploče, elastične
pritiskalice, uporne pločice, spojne
motke i drugi dijelovi posebno zasno-
vani (konstruirani) za postavljanje,
spajanje i pričvršćivanje tračnica

7304, 7305 Cijevi, šuplji profili od željeza Proizvodnja od materijala iz tarifnih

i 7306 (osim od lijevanog željeza) ili čelika brojeva 7206, 7207, 7218 ili 7224

ex 7307 Cijevi ili pribor za cijevi od Izvrtanje, bušenje, razvrtavanje, izvlačenje,
nehrđajućeg čelika (ISO br. bušenje, pjeskarenje od neobrađenih
X5CrNiMo 1712), koji se sastoji iz materijala, pod uvjetom da ukupna
više dijelova vrijednost upotrijebljenih neobrađenih

materijala ne premaši 35% cijene

proizvoda fco tvornica

7308 Željezne ili čelične konstrukcije (osim Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
montažnih zgrada iz tarifnog broja tarifnog broja osim tarifnog broja
9406) i dijelovi konstrukcija (npr. proizvoda
mostovi i sekcije mostova, vrata Međutim, zavarene kutove, kalupe i
splavnica, tornjevi, rešetkasti i drugi profile iz tarifnog broja 7301
stupovi, upornjaci, krovovi, krovišta ne smije se upotrijebiti
(krovni kosturi), vrata i prozori te
okviri za njih, pragovi za vrata, roloi
i ograde); željezni ili čelični limovi,
šipke, profili, cijevi i slično pripremljeni
za uporabu u konstrukcijama

ex 7315 Lanci protiv klizanja Proizvodnja u kojoj vrijednost

upotrijebljenih materijala iz tarifnog

broja 7315 ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica. Proizvodnja iz

materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

osim tarifnog broja proizvoda 50%

cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 74 Bakar i proizvodi od bakra, osim: Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

7401 Bakrenac; cementni (taložni) bakar Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni

materijali razvrstani unutar tarifnog broja

različitog od broja proizvoda

7402 Nerafinirani bakar; bakrene anode Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
za elektrolitsko rafiniranje: tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

7403 Rafinirani bakar i slitine bakra,
u sirovim oblicima

- Rafinirani bakar Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

- Slitine bakra i rafinirani bakar Proizvodnja od rafiniranog bakra, sirova
koji sadrži druge elemente ili od strugotina

7404 Otpaci i lomljevina, od bakra Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

7405 Predslitine bakra Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex poglavlje 75 Nikal i proizvodi od nikla, osim: Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

7501 do 7503 Nikalni kamen, sinterirani oksidi nikla Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
i drugi međuproizvodi metalurgije tarifnog broja osim tarifnog broja
nikla, nikal u sirovim oblicima; proizvoda
otpaci i lomljevina od nikla

ex poglavlje 76 Aluminij i proizvodi od aluminija, Proizvodnja:
osim: - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

7601 Aluminij u sirovim oblicima Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

ili

Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim

postupkom od nelegirana aluminija ili

od otpadaka aluminija

7602 Otpaci i lomljevina, od aluminija Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 7616 Proizvodi od aluminija, osim mreža, Proizvodnja:
ograda, rešetaka, proizvoda za - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
pojačanje i sličnih (uključujući broja osim iz tarifnog broja proizvoda.
beskrajne vrpce) od aluminijske žice, Međutim, smije se upotrijebiti žičane
te ekspandirane kovine – aluminija mreže, ograde, rešetke, proizvode za

pojačanje i slično (uključujući beskrajne

vrpce) od aluminijske žice, kao i

ekspandiranu kovinu aluminija; i

- u kojoj vrijednost upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

Poglavlje 77 Rezervirano za eventualnu novu
upotrebu u HS

ex poglavlje 78 Olovo i proizvodi od olova, osim: Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

7801 Olovo u sirovim oblicima

- Rafinirano olovo Proizvodnja od olova u prvoj obradi

ili »obrađeno« olovo

- Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz

tarifnog broja 7802 ne mogu su koristiti

7802 Otpaci i lomljevina, od olova Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex poglavlje 79 Cink i proizvodi od cinka, osim: Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

7901 Cink u sirovim oblicima Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz

tarifnog broja 7902 ne mogu se koristiti

7902 Otpaci i lomljevina, od cinka Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex poglavlje 80 Kositar i proizvodi od kositra, osim: Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

8001 Kositar u sirovim oblicima Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz

tarifnog broja 8002 ne mogu se koristiti

8002 i 8007 Otpaci i lomljevina, od kositra, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
ostali proizvodi od kositra tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

Poglavlje 81 Ostale obične kovine, kermeti,
proizvodi od njih

- Ostale obične kovine, sirove, i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
proizvodi od njih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog

broja kao i proizvod ne premašuje 50%

cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex poglavlje 82 Alati, nožarski proizvodi i pribor za Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
jelo od običnih kovina; njihovi tarifnog broja osim tarifnog broja
dijelovi od običnih kovina, osim proizvoda

8206 Alati iz dvaju ili više tarifnih brojeva Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
od 8202 do 8205, u slogovima tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva
(setovima) za prodaju na malo 8202 do 8205: Međutim, alate iz tarifnih

brojeva 8202 do 8205 može se

upotrijebiti u sklopu setova, pod

uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premaši 15% cijene seta fco tvornica

8207 Izmjenjivi alat za ručne sprave s ili Proizvodnja:
bez mehaničkog pogona ili za alatne - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
strojeve (npr. za prešanje, utiskivanje, broja osim tarifnog broja proizvoda, i
probijanje, narezivanje i urezivanje - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
navoja, bušenje, proširivanje provrta, materijala ne premašuje 40% cijene
glodanje, tokarenje ili odvijanje vijaka) proizvoda fco tvornica
uključujući matrice za izvlačenje ili
istiskivanje kovina, i alat za bušenje
stijena ili zemlje

8208 Noževi i rezne oštrice za strojeve ili Proizvodnja:
za mehaničke uređaje - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

ex 8211 Noževi s reznim oštricama, pa i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
ozubljenim (uključujući vrtlarske tarifnog broja osim tarifnog broja
noževe), osim noževa iz tarifnog proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti
broja 8208 ručke od osnovnih kovina

8214 Ostali nožarski proizvodi (npr. strojevi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
za šišanje, mesarske ili kuhinjske, tarifnog broja osim tarifnog broja
sjekire i noževi za sjeckalice, noževi proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti
za papir); slogovi i sprave za manikir ručke od osnovnih kovina
i pedikir (uključujući rašpe za nokte)

8215 Žlice, vilice, grabilice, žlice za Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
obiranje, lopatice za serviranje kolača, tarifnog broja osim tarifnog broja

noževi za ribu, noževi za maslac, proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti
štipaljke za šećer i slični kuhinjski ručke od osnovnih kovina
i stolni proizvodi

ex poglavlje 83 Razni proizvodi od običnih kovina, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 8302 Ostali okov, pribor i slični proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
prikladni za građenje, automatski tarifnog broja osim tarifnog broja pro-
zatvarači vrata izvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti
ostali materijali iz tarifnog broja 8302
pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premaši 20% vrijednosti
proizvoda fco tvornica

ex 8306 Kipići i drugi ukrasni predmeti od Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
običnih kovina tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda. Međutim, ostali materijali iz
tarifnog broja 8306 mogu biti
upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 30%
cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 84 Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi, Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
aparati i mehanički uređaji, njihovi - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
dijelovi, osim: broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 8401 Nuklearni neozračeni gorivi elementi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
(ulošci) tarifnog broja osim tarifnog broja materijala ne premašuje 30% cijene
proizvoda
(12) konačnog proizvoda fco tvornica

8402 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge Proizvodnja:
pare (osim kotlova za centralno - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
grijanje toplom vodom što mogu broja osim tarifnog broja proizvoda, i upotrijebljenih materijala ne
proizvoditi paru niskog pritiska); - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih premašuje 25% cijene proizvoda
kotlovi za pregrijanu vodu materijala ne premašuje 40% cijene fco tvornica
proizvoda fco tvornica

8403 i ex 8404 Kotlovi za centralno grijanje, osim Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kotlova iz tarifnog broja 8402, i tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne
pomoćni uređaji za kotlove za 8403 i 8404 premašuje 40% cijene proizvoda
centralno grijanje fco tvornica

8406 Turbine na vodenu i drugu paru: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

8407 Klipni motori s unutarnjim izgaranjem Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
na paljenje pomoću svjećica s upotrijebljenih materijala ne premašuje
pravocrtnim i rotacijskim kretanjem 40% cijene proizvoda fco tvornica
klipa

8408 Klipni motori s unutarnjim izgaranjem Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
na paljenje pomoću kompresije upotrijebljenih materijala ne premašuje
(dizelski ili poludizelski motori) 40% cijene proizvoda fco tvornica

8409 Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
isključivo ili uglavnom za motore iz upotrijebljenih materijala ne premašuje
tarifnog broja 8407 ili 8408 40% cijene proizvoda fco tvornica

8411 Turbomlazni motori, turbopropelerni Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
motori i druge plinske turbine - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 25% cijene proizvoda
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8412 Ostali motori i pogonski strojevi Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8413 Sisaljke za potiskivanje s rotacijskim Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kretanjem - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 25% cijene proizvoda
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 8414 Industrijski ventilatori, puhala i slično Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 25% cijene proizvoda
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8415 Uređaji za klimatizaciju, s ventilatorom Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
na motorni pogon i elementima za upotrijebljenih materijala ne premašuje
mijenjanje temperature i vlažnosti, 40% cijene proizvoda fco tvornica
uključujući strojeve u kojima se
vlažnost ne može posebno regulirati

8418 Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
za proizvodnju hladnoće, električni i - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
ostali; toplinske sisaljke, osim uređaja broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 25% cijene proizvoda
za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415 - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica, i
- u kojoj vrijednost materijala bez
podrijetla ne premašuje vrijednost svih
upotrijebljenih materijala s podrijetlom

ex 8419 Strojevi i uređaji za drvnu industriju, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
za proizvodnju papirne mase i papira - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
i kartona materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- u spomenutim ograničenjima vrijed-
nost svih materijala iz istog tarifnog
broja kao i proizvod ne premašuje
25% cijene proizvoda fco tvornica

8420 Kalandri i drugi strojevi za valjanje, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
osim za kovine ili staklo, te valjci - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
za njih materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica fco tvornica
- u spomenutim ograničenjima vrijed-
nost svih materijala iz istog tarifnog
broja kao i proizvod ne premašuje
25% cijene proizvoda fco tvornica

8423 Vage (osim vaga osjetljivosti 5 Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
centigrama i finijih), uključujući i - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
strojeve za brojenje i provjeru što rade broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 25% cijene proizvoda
na osnovi vaganja mase; utezi za sve - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
vrste vaga; materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8425 do 8428 Strojevi i uređaji za dizanje, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
rukovanje, istovar ili utovar - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
iz tarifnog broja 8431 ne premašuje
10% cijene proizvoda fco tvornica

8429 Samokretni buldožeri, angldozeri,
grejderi, ravnjači, skrejperi (strugači),
jaružala (gliboderi), utovarivači sa
žlicom, strojevi za nabijanje i
cestovni valjci

- Cestovni valjci Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostali Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica; fco tvornica
- gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
iz tarifnog broja 8431 ne premašuje
10% cijene proizvoda fco tvornica

8430 Ostali strojevi za premještanje, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ravnanje, odsijecanje, kopanje, - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
nabijanje (uključujući kompaktore), materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
vađenje ili bušenje zemlje, minerala proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
ili rudača; zabijala i strojevi za - gdje u spomenutim granicama
vađenje pilota; ralice za uklanjanje vrijednost svih upotrijebljenih materijala
snijega i snjegočistači iz tarifnog broja 8431 ne premašuje
10% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8431 Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
isključivo ili uglavnom sa cestovnim upotrijebljenih materijala ne premašuje
valjcima 40% cijene proizvoda fco tvornica

8439 Strojevi za proizvodnju celuloze od Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
vlaknastih celuloznih materijala ili - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
strojevi za proizvodnju i dovršavanje materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
papira ili kartona proizvoda fco tvornica fco tvornica
- gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
iz istog tarifnog broja kao i proizvod
ne premašuje 25% cijene proizvoda
fco tvornica

8441 Ostali strojevi za preradu papirne Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
mase, papira ili kartona, uključujući - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
sve vrste strojeva za rezanje materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
iz istog tarifnog broja kao i proizvod
ne premašuje 25% cijene proizvoda
fco tvornica

8444 do 8447 Strojevi iz ovih tarifnih brojeva za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tekstilnu industriju upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8448 Pomoćni strojevi i uređaji za uporabu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
sa strojevima iz tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne premašuje
8444 i 8445 40% cijene proizvoda fco tvornica

8452 Strojevi za šivanje, osim strojeva za
prošivanje knjiga iz tarifnog broja
8440; pokućstvo, postolja i poklopci
posebno pripravljeni za strojeve za
šivanje; igle za strojeve za šivanje:

- Strojevi za šivanje, (samo strojevi sa Proizvodnja u kojoj:
verižnim bodom), s glavom bez - vrijednost svih upotrijebljenih
motora mase 16 kg ili manje ili s materijala ne premašuje 40% cijene
motorom mase 17 kg ili manje proizvoda fco tvornica,
- vrijednost svih upotrijebljenih
materijala za slaganje glave (bez
motora) bez podrijetla, ne premašuje
vrijednost upotrijebljenih materijala
s podrijetlom, i
- uređaji za zatezanje niti, za kačkanje
i uređaji za cik-cak moraju biti s
podrijetlom

- Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

8456 do 8466 Strojevi i alatni strojevi iz tar. broja Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
8456 do 8466 s pripadajućim upotrijebljenih materijala ne premašuje
dijelovima i priborom 40% cijene proizvoda fco tvornica

8469 do 8472 Uredski strojevi (npr. strojevi za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
pisanje, strojevi za računanje, strojevi upotrijebljenih materijala ne premašuje
za automatsku obradu podataka, stro- 40% cijene proizvoda fco tvornica
jevi za umnožav., strojevi za spajanje)

8480 Kalupnici za ljevaonice kovina; Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
modelne ploče; modeli za kalupe; upotrijebljenih materijala ne premašuje
kalupi za kovine (osim kalupa za 50% cijene proizvoda fco tvornica
ingote), kovinske karbide, staklo,
mineralne tvari, gumu i plastične mase

8482 Valjni ležaji (kuglični, valjkasti Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
i igličasti) - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 25% cijene proizvoda
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8484 Brtve od kovinskih listova kombinir. Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
s drugim materijalom ili od dva ili upotrijebljenih materijala ne premašuje
više slojeva kovine; slogovi brtava, 40% cijene proizvoda fco tvornica
različitih po sastavu materijala, u
vrećicama, omotima ili sličnim
pakiranjima; mehaničke brtve

8485 Dijelovi strojeva, aparata i uređaja Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
bez električnih priključaka, izolatora, upotrijebljenih materijala ne premašuje
svitaka, kontakata ili drugih električnih 40% cijene proizvoda fco tvornica
obilježja, što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu u ovom
poglavlju

ex poglavlje 85 Električni strojevi i oprema i njihovi Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
dijelovi; aparati za snimanje ili - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
reprodukciju zvuka; televizijski aparati broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
za snimanje ili reprodukciju slike i - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
zvuka i dijelovi i pribor za te materijala ne premašuje 40% cijene
proizvode, osim: proizvoda fco tvornica

8501 Električni motori i električni generatori Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
(osim generatorskih agregata) - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
iz tarifnog broja 8503 ne premašuje
10% cijene proizvoda fco tvornica

8502 Električni generatorski agregati i Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
rotacijski pretvarači (konvertori) - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- gdje u spomenutim granicama vrijed-
nost svih upotrijebljenih materijala iz
tarifnih brojeva 8501 i 8503 ne prema-
šuje 10% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8504 Uređaji za napajanje strojeva za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
automatsku obradu podataka upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8518 Mikrofoni i njihovi stalci; zvučnici, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
uključujući i zvučnike u zvučnim - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
kutijama; audio-frekventna električna materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
pojačala; električni slogovi za proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
pojačanje zvuka - vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8519 Gramofoni s ugrađenim pojačalom Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ili bez njega, kazetofoni i drugi - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
aparati za reprodukciju zvuka, bez materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
ugrađenog uređaja za snimanje zvuka proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8520 Magnetofoni i ostali aparati za Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
snimanje zvuka, uključujući aparate s - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
ugrađ. uređajem za reprodukciju zvuka materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8521 Aparati za pohranjivanje i reprodukciju Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
slike, s videoprijamnikom ili bez njega - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8522 Dijelovi i pribor prikladni za uporabu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
samo ili uglavnom s aparatima iz tar. upotrijebljenih materijala ne premašuje
brojeva 8519 do 8521 40% cijene proizvoda fco tvornica

8523 Za snimanje pripremljeni nesnimljeni Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
nosači zvuka i nosači sličnih zapisa, upotrijebljenih materijala ne premašuje
osim proizvoda iz poglavlja 37 40% cijene proizvoda fco tvornica

8524 Ploče, vrpce i ostali nosači zvuka i
nosači sličnih zapisa, uključujući mat-
rice i galvanske otiske za proizvodnju
ploča, osim proizvoda iz poglavlja 37

- Matrice i galvanski otisci za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
proizvodnju ploča upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
iz tarifnog broja 8523 ne premašuje
10% cijene proizvoda fco tvornica

8525 Odašiljači radio-telefonije, radio-grafije, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
radiodifuzije ili televizije, uključujući s - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
ugrađenim prijamnikom ili aparatom za materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
snimanje ili reprodukciju zvuka; proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
televizijske kamere; videokamere za - vrijednost svih upotrijebljenih
nepomične slike i druge video-kamere materijala bez podrijetla ne premašuje
(kamkorderi); digitalne kamere vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

8526 Radari, uređaji za radio-navigaciju i Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
uređaji za radio-daljinsko upravljanje - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8527 Prijamnici radio-telefonije, radio- Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
telegrafije i radiodifuzije, uključujući - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
i prijamnike s, u isto kućište, ugrađe- materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
nim aparatima za snimanje ili repro- proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
dukciju zvuka, odnosno satom - vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost upotrijebljenih materijala s
podrijetlom

8528 Televizijski prijamnici, uključujući s Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ugrađenim prijamnikom radiodifuzije - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
ili aparatom za pohranjivanje ili materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
reprodukciju zvuka ili slike; proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
video- monitori i video- projektori - vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

8529 Dijelovi pogodni za uporabu isključivo
ili uglavnom za aparate iz tarifnih
brojeva 8525 do 8528

Namijenjeni poglavito ili isključivo - Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
video-uređajima za pohranjivanje i upotrijebljenih materijala ne premašuje
reprodukciju 40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

8535 i 8536 Električni aparati za uklapanje ili Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
isklapanje ili zaštitu ili spajanje - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
električnih strujnih krugova materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
iz tarifnog broja 8538 ne premašuje
10% cijene proizvoda fco tvornica

8537 Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
nosači, opremljeni s dva ili više apa- - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
rata iz tarifnog broja 8535 ili 8536 materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
za električno upravljanje ili razdiobu proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
električne struje, uključujući one s - gdje u spomenutim granicama
ugrađenim instrumentima i aparatima vrijednost svih upotrijebljenih materijala
iz poglavlja 90 i aparatima za nume- iz tarifnog broja 8538 ne premašuje
ričko upravljanje, osim komutacijskih 10% cijene proizvoda fco tvornica
aparata iz tarifnog broja 8517

ex 8541 Diode, tranzistori i slični poluvodički Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
elementi: foto-osjetljivi poluvodički - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
elementi, osim još neizrezanih čip broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 25% cijene proizvoda
pločica - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8542 Elektronički integrirani krugovi i
mikrosklopovi

8542 - Monolitni integrirani krugovi Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- gdje u spomenutim granicama
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
iz tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne
premašuju 10% cijene proizvoda fco
tvornica ili postupak difuzije (u kojem
se integrirani krugovi formiraju na
supstratu poluvodiča, selektivnim
uvođenjem odgovarajućeg dopanta)
bez obzira da li je sastavljanje ili i/ili
testiranje obavljeno u zemlji koja nije
jedna od ugovornih stranaka

- Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- gdje u spomenutim granicama vrije-
dnost svih upotrijebljenih materijala iz
tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne prema-
šuju 10% cijene proizvoda fco tvornica

8544 Izolirana žica (uključujući lakiranu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
žicu i anodiziranu žicu), kabeli upotrijebljenih materijala ne premašuje
(uključujući koaksijalne kabele) i 40% cijene proizvoda fco tvornica
ostali izolirani električni vodiči, s
priključnim uređajima ili bez njih;
kabeli od optičkih, pojedinačno
oplaštenih vlakana (svjetlovodi) čak
i kada sadrže električne vodiče ili su
opremljeni priključnim uređajima

8545 Ugljene elektrode, ugljene četkice, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ugljen za žarulje, ugljen za baterije i upotrijebljenih materijala ne premašuje
drugi proizvodi od grafita ili od 40% cijene proizvoda fco tvornica
drugih vrsta ugljika, s kovinom ili
bez nje, za namjenu u elektrotehnici

8546 Električni izolatori od bilo kakvog Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
materijala upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

8547 Izolacijski dijelovi električnih strojeva, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
uređaja ili opreme, izrađeni u cijelosti upotrijebljenih materijala ne premašuje
od izolacijskog materijala ili samo s 40% cijene proizvoda fco tvornica
manjim sastavnicama od kovina (npr.
čahurama s navojem) utisnutim
isključivo za potrebe ugradnje, osim
izolatora iz tarifnog broja 8546; cijevi
i njihove spojnice od običnih kovina,
obložene izolacijskim materijalom,
za električne vodiče

8548 Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
primarnih baterija i električnih aku- upotrijebljenih materijala ne premašuje
mulatora; istrošene primarne ćelije, 40% cijene proizvoda fco tvornica
primarne baterije i električni akumula-
tori; električni dijelovi strojeva i apa-
rata, što nisu spomenuti niti uključeni
na drugom mjestu u ovom poglavlju:

ex poglavlje 86 Tračnička vozila i njihovi dijelovi: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kolosječni sklopovi i pribor i njihovi upotrijebljenih materijala ne premašuje
dijelovi; mehanička i elektromehanička 40% cijene proizvoda fco tvornica
signalna oprema za prometne puteve
svih vrsta, osim:

8608 Kolosječni sklopovi i pribor, meha- Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
nička (uključujući elektromehanička) - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
oprema za signalizaciju, sigurnost, broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
nadzor ili upravljanje u prometu na - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
prugama, cestama, unutarnjim vodenim - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
putevima, parkiralištima, u lučkim materijala ne premašuje 40% cijene
postrojenjima i zračnim lukama; proizvoda fco tvornica
njihovi dijelovi

ex poglavlje 87 Vozila, osim tračničkih vozila i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
njihovi dijelovi i pribor, osim: upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

8709 Samokretna radna kolica (autokare), Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
bez uređaja za dizanje ili rukovanje, - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
što ih se rabi u tvornicama, skladiš- broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
tima, lukama i zračnim lukama za - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
prijevoz robe na kratkim udaljeno- materijala ne premašuje 40% cijene
stima; vučna vozila što ih se rabi proizvoda fco tvornica
na peronima željezničkih kolodvora;
dijelovi navedenih vozila

8710 Tenkovi i druga oklopna borbena Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
motorna vozila, uključujući i oprem- - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
ljena naoružanjem i njihovi dijelovi broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8711 Motocikli (uključujući i mopede),
bicikli i slična vozila s pomoćnim
motorom, s bočnom prikolicom ili
bez nje; bočne prikolice

- S klipnim motorom (osim rotacijskih
klipnih motora) obujma cilindara ne
većeg

- Od 50 cm3 Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 20% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

- Većeg od 50 cm3 Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 25% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednosti svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

- Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

ex 8712 Bicikli bez kugličnih ležajeva Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja osim iz tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
8714 premašuje 30% cijene proizvoda
fco tvornica

8715 Dječja kolica i njihovi dijelovi Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

8716 Prikolice i poluprikolice; ostala Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
vozila, nesamokretna; njihovi dijelovi - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 88 Letjelice, svemirske letjelice i njihovi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
dijelovi, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
proizvoda premašuje 40% cijene proizvoda
fco tvornica

ex 8804 Rotošuti Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja, uključujući ostale upotrijebljenih materijala ne
materijale iz tarifnog broja 8804 premašuje 40% cijene proizvoda
fco tvornica

8805 Oprema za lansiranje zrakoplova; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
palubni zaustavljivači zrakoplova i tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
slična oprema; zemaljski trenažeri proizvoda premašuje 30% cijene proizvoda
letenja; dijelovi navedenih proizvoda fco tvornica

Poglavlje 89 Brodovi, brodice i ploveće konstrukcije Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarif. br. osim tarifnog broja proizvoda. upotrijebljenih materijala ne
Međutim, trupove broda iz tarifnog premašuje 40% cijene proizvoda
broja 8906 se ne smije upotrebljavati fco tvornica

ex poglavlje 90 Optički, fotografski, kinematografski i Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
mjerni instrumenti, instrumenti za - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
ispitivanje točnosti, medicinski broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
instrumenti i aparati; njihovi dijelovi - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
i pribor, osim: materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

9001 Optička vlakna i snopovi optičkih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
vlakana; kabeli od optičkih vlakana, upotrijebljenih materijala ne premašuje

osim onih iz tarifnog broja 8544; 40% cijene proizvoda fco tvornica
listovi i ploče od polarizirajućeg
materijala; leće (uključujući kontaktne
leće), prizme, zrcala, i ostali optički
elementi od bilo kakvoga materijala,
nemontirani, osim takvih optičkih
neobrađenih staklenih elemenata

9002 Leće, prizme, zrcala, i drugi optički Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
elementi, od bilo kakvoga materijala, upotrijebljenih materijala ne premašuje
montirani, kao što su dijelovi ili 40% cijene proizvoda fco tvornica
pribor instrumenata ili aparata, osim
takvih optičkih neobrađenih staklenih
elemenata

9004 Naočale i slični proizvodi, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
korekcijski, zaštitni i ostali upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9005 Dalekozori (s jednim ili dva objektiva), Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
optički teleskopi i njihova postolja; - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
osim astronomskih refrakcijskih broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 30% cijene proizvoda
teleskopa i njihovih postolja - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica, i
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

ex 9006 Fotografski aparati; osim kinemato- Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
grafskih kamera; fotografske - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
bljeskalice i žarulje-bljeskalice; osim broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 30% cijene proizvoda
žarulja s električnim paljenjem - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica, i
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

9007 Kinematografske kamere i projektori, Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
s ugrađenim aparatom za snimanje ili - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
reprodukciju zvuka ili bez njega broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 30% cijene proizvoda
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica, i
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

9011 Optički mikroskopi, uključujući one Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
za mikrofotografiju, mikrokinemato- - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
grafiju i mikroprojekciju broja osim tarifnog broja proizvoda, premašuje 30% cijene proizvoda
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica, i
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

ex 9014 Ostali instrumenti i aparati za navigaciju Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

9015 Instrumenti i aparati za geodetsku Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
izmjeru zemljišta (uključujući foto- upotrijebljenih materijala ne premašuje
grametriju), hidrografiju, oceanografiju, 40% cijene proizvoda fco tvornica
hidrologiju, meteorologiju i geofiziku,
osim kompasa; daljinomjeri

9016 Vage osjetljivosti 5 centigrama i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
finije, s utezima ili bez njih upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

9017 Instrumenti i aparati za crtanje, obi- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
lježavanje ili matematičko računanje upotrijebljenih materijala ne premašuje
(npr. aparati za crtanje, pantografi, 40% cijene proizvoda fco tvornica
kutomjeri, pribor za crtanje u slogu,
logaritamska računala, kalkulatori u
obliku okrugle ploče); instrumenti za
mjerenje dužine, namijenjeni držanju
u ruci (npr. mjerne šipke i vrpce,
mikrometarska mjerila, pomična mje-
rila) što nisu spomenuti niti uključeni
na drugom mjestu u ovom poglavlju

9018 Instrumenti i aparati namijenjeni
uporabi u medicini, zubarstvu ili
veterini, uključujući scintigrafske i
druge elektromedicinske aparate te
instrumente za ispitivanje vida;

- Zubarski stolci s ugrađenom Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
zubarskom opremom ili uređajem za tarifnog broja uključujući ostale upotrijebljenih materijala ne
ispiranje usta vodom materijale iz tarifnog broja 9018 premašuje 40% cijene proizvoda
fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 25% cijene proizvoda
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

9019 Aparati za mehanoterapiju, aparati za Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
masažu, aparati za psihološka - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
ispitivanja, aparati za ozonoterapiju, broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 25% cijene proizvoda
oksigenoterapiju, aerosol-terapiju, - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
umjetno disanje i ostali terapeutski materijala ne premašuje 40% cijene
aparati za disanje proizvoda fco tvornica

9020 Ostali aparati za disanje i plinske Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
maske, osim zaštitnih maski bez me- - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
haničkih dijelova i izmjenjivih filtera; broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 25% cijene proizvoda
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

9024 Strojevi i aparati namijenjeni ispitiva- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
nju tvrdoće, vlačne ili tlačne čvrstoće, upotrijebljenih materijala ne premašuje
elastičnosti i ostalih mehaničkih 40% cijene proizvoda fco tvornica
svojstava materijala (npr. kovina, drva,
tekstila, papira, plastičnih masa)

9025 Hidrometri i slični plutajući Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
instrumenti, termometri, pirometri, upotrijebljenih materijala ne premašuje
barometri, higrometri i psihrometri, s 40% cijene proizvoda fco tvornica
registratorom ili bez njega i
kombinacije tih instrumenata:

9026 Instrumenti i aparati za mjerenje ili Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
nadzor protoka, razine, pritiska ili upotrijebljenih materijala ne premašuje
ostalih promjenjivih veličina tekućina 40% cijene proizvoda fco tvornica
ili plinova (npr. mjerači protoka,
pokazivači razine, manometri,
toplinomjeri), osim instrumenata i
aparata iz tarifnog broja 9014, 9015,
9028 ili 9032

9027 Instrumenti i aparati za fizikalne i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kemijske analize (npr. polarimetri, upotrijebljenih materijala ne premašuje
refraktometri, spektrometri, aparati za 40% cijene proizvoda fco tvornica
analizu plina ili dima); instrumenti i
aparati za mjerenje i kontrolu viskozi-
teta, poroznosti, dilatacije, površinskog
napona i slično; instrumenti i aparati
za kalorimetrijska, akustična i
fotometrijska mjerenja (uključujući
svjetlomjere); mikrotomi:

9028 Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina
ili tekućine, električna brojila, uklju-
čujući i mjerila za njihovo baždarenje:

- Dijelovi i pribor Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih materijala
s podrijetlom

9029 Brojila okretaja, brojila proizvodnje, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
taksametri, brojila kilometara, brojila upotrijebljenih materijala ne premašuje
koraka i slično; mjerači brzine i taho- 40% cijene proizvoda fco tvornica
metri, osim onih koje se razvrstava u
tarifni broj 9014 ili 9015; stroboskopi:

9030 Osciloskopi, spektralni analizatori i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ostali instrumenti i aparati za mjerenje upotrijebljenih materijala ne premašuje
ili ispitivanje električnih veličina, 40% cijene proizvoda fco tvornica
isključujući mjerila iz tarifnog broja
9028; instrumenti i aparati za mjerenje
ili otkrivanje alfa-, beta-, gama-,
rentgenskih, svemirskih ili ostalih
ionizirajućih zračenja:

9031 Instrumenti, aparati i strojevi za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
mjerenje ili ispitivanje, što nisu spome- upotrijebljenih materijala ne premašuje
nuti niti uključeni na drugom mjestu 40% cijene proizvoda fco tvornica
u ovom poglavlju; projektori profila:

9032 Instrumenti i aparati za automatsku Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
regulaciju ili upravljanje: upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

9033 Dijelovi i pribor (što nisu spomenuti Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
niti uključeni na drugom mjestu u upotrijebljenih materijala ne premašuje
ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, 40% cijene proizvoda fco tvornica
instrumente ili aparate iz poglavlja 90

ex poglavlje 91 Satovi i njihovi dijelovi, osim: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

9105 Ostali satovi Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

9109 Ostali satni mehanizmi, kompletni Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
i sastavljeni - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
- vrijednost svih upotrijebljenih
materijala bez podrijetla ne premašuje
vrijednost svih upotrijebljenih
materijala s podrijetlom

9110 Kompletni satni mehanizmi (za osobne Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ili druge satove) nesastavljeni ili djelo- - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne
mično sastavljeni (satni mehanizmi u materijala ne premašuje 40% cijene premašuje 30% cijene proizvoda
slogovima); nekompletni satni meha- proizvoda fco tvornica, i fco tvornica
nizmi (za osobne ili druge satove), - u spomenutim granicama, vrijednost
sastavljeni; grubo kompletirani satni svih upotrijebljenih materijala iz
mehanizmi za satove (osobne ili druge) tarifnog broja 9114 ne premašuje 10%
cijene proizvoda fco tvornica

9111 Kućišta za osobne satove i njihovi Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
dijelovi: - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

9112 Kućišta i kutije za kućne, uredske i Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
slične satove i kućišta i kutije slične - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne
vrste za drugu robu iz ovog poglavlja broja osim tarifnog broja proizvoda, i premašuje 30% cijene proizvoda
i njihovi dijelovi - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih fco tvornica
materijala ne premašuje 40% cijene
proizvoda fco tvornica

9113 Remeni i narukvice za ručne satove
i dijelovi za njih

- Od obične kovine, pozlaćeni, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
posrebreni, platirani ili presvučeni upotrijebljenih materijala ne premašuje
plemenitim kovinama 40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 92 Glazbala, dijelovi i pribor za te Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
proizvode upotrijebljenih materijala ne premašuje
40% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 93 Oružje i streljivo; njihovi dijelovi Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
i pribor upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 94 Pokućstvo; nosači madraca; oprema Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
za krevete i slični proizvodi (madraci, tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
jastuci i slični punjeni proizvodi); proizvoda premašuje 40% cijene proizvoda
svjetiljke i druga rasvjetna tijela, što fco tvornica
nisu spomenuta niti uključena na
drugom mjestu; osvijetljeni znakovi,
osvijetljene pločice s imenima ili
slično; montažne zgrade, osim:

ex 9401 i Pokućstvo od običnih kovina Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

ex 9403 presvučeno netapeciranom pamučnom tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne
tkaninom težine do najviše 300g/m
2 proizvoda premašuje 40% cijene proizvoda
ili fco tvornica
Proizvodnja od pamučnih tkanina
već proizvedenih u oblicima spremnima
za uporabu sa materijalima iz tarifnih
brojeva 9401 ili 9403, pod uvjetom da:
- vrijednost tkanina ne premašuje 25%
cijene proizvoda fco tvornica, i
- svi ostali upotrijebljeni materijali su
s podrijetlom i razvrstani su unutar
tarifnog broja različitog od tarifnih
brojeva 9401 ili 9403

9405 Svjetiljke i druga rasvjetna tijela Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
(uključujući reflektore) i njihovi dijelo- upotrijebljenih materijala ne premašuje
vi, što nisu spomenuti niti uključeni na 50% cijene proizvoda fco tvornica
drugom mjestu; osvijetljeni znakovi,
osvijetljene pločice s imenima i slično,
sa stalno učvršćenim izvorom svjetlosti,
i njihovi dijelovi što nisu spomenuti
niti uključeni na drugom mjestu

9406 Montažne zgrade Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premašuje
50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 95 Igračke, rekviziti za društvene igre i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
šport; njihovi dijelovi i pribor, osim: tarif. broja osim tarifnog br. proizvoda

9503 Ostale igračke; umanjeni modeli i Proizvodnja:
slični modeli za igru, uključujući s - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
pogonom, slagalice svih vrsta broja osim tarifnog broja proizvoda, i
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 9506 - Palice za golf i ostala oprema za golf Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda. Međutim, grubo oblikovani
blokovi za izradu glava za golf štapove
mogu se upotrijebiti

ex poglavlje 96 Razni proizvodi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarif. br. proizvoda

ex 9601 i Proizvodi životinjskog, biljnoga ili Proizvodnja od materijala za rezbarenje

ex 9602 mineralnog podrijetla, za rezbarenje iz istih tarifnih brojeva

ex 9603 Metle i četke (osim metla i metlica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
od pruća, bez ili sa drškom, i četki upotrijebljenih materijala ne premašuje
od dlake vjeverica i lasica), ručno 50% cijene proizvoda fco tvornica
pogonjene mehaničke naprave za čiš-
ćenje poda, bez motora, jastučići za
nanošenje boje i soboslikarski valjci;
brisači za podove i četke za paučinu

9605 Putni slogovi za osobnu toaletu, Svaki proizvod u setu mora udovo-
šivanje ili čišćenje cipela ili odijela ljavati pravilu što bi važilo za taj pro-
izvod pojedinačno. Međutim, set može
sadržavati i proizvode bez pravog
podrijetla, pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premašuje 15%
cijene proizvoda fco tvornica

9606 Dugmad, kopčice što ih se zatvara Proizvodnja:
utiskivanjem ili na drugi način, dug- - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
mad za presvlačenje i ostali dijelovi broja osim tarifnog broja proizvoda, i
tih proizvoda; nedovršena dugmad - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premašuje 50% cijene
proizvoda fco tvornica

9608 Kemijske olovke; flomasteri i markeri Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
s vrhom od pusta ili drugog poroznog tarifnog broja osim tarifnog broja
materijala; naliv pera i slična pera na proizvoda. Međutim, pera i njihovi
punjenje; pera za kopiranje; patent- vrhovi iz istog tarifnog broja kao i
olovke, držala za pera, držala za olovke proizvod mogu se upotrijebiti
i slična držala; dijelovi (uključujući
kape i klipse) navedenih proizvoda
osim onih iz tarifnog broja 9609

9612 Vrpce za pisaće strojeve i slične vrpce, Proizvodnja:
natopljene tiskarskom bojom ili druk- - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
čije pripremljene za davanje otisaka, broja osim tarifnog broja proizvoda, i
uključujući na svicima ili u patronama; - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
jastučići za žigove natopljeni ili nena- materijala ne premašuje 50% cijene
topljeni, s kutijom ili bez kutije proizvoda fco tvornica

ex 9613 Upaljači sa električnom iskrom (piezo) Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrije-
bljenih materijala iz tarifnog broja 9613
ne premašuje 30% cijene proizvoda
fco tvornica

ex 9614 Lule za pušenje i glave lula Proizvodnja iz grubo obrađenih blokova

Poglavlje 97 Umjetnine, kolekcionarski predmeti Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
i starine (antikviteti) tarifnog broja osim tarif. br. proizvoda

 

POTVRDA O PROMETU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja) EUR.1 No A 000000
Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini

3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (neobvezatan podatak) 2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj trgovini između ...........................................................................................

i

..............................................................................................

(upisati odgovarajuće zemlje, skupinu zemalja ili teritorij)

4. Zemlja, skupina zemalja 5. Zemlja, skupina
ili teritorij na kojemu se zemalja ili područje
proizvode smatra proiz- na koje se roba šalje

vodima s podrijetlom

 

6. Informacije u svezi s prijevozom (neobvezatan podatak) 7. Napomene

      

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota(1); Opis robe 9. Bruto-težina 10. Fakture

(kg) ili druga (neobve-

količinska zatno)

oznaka
(litra, m2 itd.)

           

11. OVJERA CARINSKE SLUŽBE 12. IZJAVA IZVOZNIKA
Ovjerena deklaracija Ja, dolje potpisani, izjavljujem

Izvozni dokument(2) Pečat da gore spomenuta roba

Model …………… br. ……… udovoljava uvjetima za

Carinarnica …………………… izdavanje ove potvrde.

Zemlja ili teritorij izdavanja ....

…………………………....…… …………………............…....

…………………………....…… (mjesto i datum)

Datum …………………………

………………………………… …………………….......……

(potpis) (potpis)

 

13. Zahtjev za provjeru, upuĆuje se: 14. Rezultat provjere

Provjerom je ustanovljeno (*)

¨ da je ovu potvrdu izdala spomenuta carinarnica i da

su podaci u njoj točni

¨ da ova potvrda nije točna ni ispravna
(vidi napomene u prilogu)

Zahtjev za provjeru točnosti i ispravnosti ove potvrde.

 

........................................................... ...........................................................

(mjesto i datum) (mjesto i datum)

Pečat Pečat

........................................................... ...........................................................

(potpis) (potpis)

––––––––––––––––––––––––––––––––

(*) Oznakom X označiti rezultat provjere

 

Napomene

1. U potvrdi se podaci ne smiju brisati niti dopisivati. Kad je nužan ispravak, precrta se prijašnji podatak i dopisuje novi. Svaki takav ispravak mora parafom odobriti onaj tko je izdao potvrdu i ovjeriti carinska služba zemlje ili teritorija gdje je potvrda izdana.

2. Proizvodi se u potvrdu obvezno upisuju bez proreda, a ispred svakoga proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon zadnjega proizvoda obvezatno se upisuje vodoravna crta. Neispunjen prostor treba precrtati tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.

3. Roba mora biti označena na način uobičajen u trgovini, s dovoljno podataka za ustanovljavanje o kakvoj je robi riječ.

 

ZAHTJEV ZA POTVRDU O PROMETU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja) EUR.1 No A 000000
Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini

3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (neobvezatan podatak) 2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj

trgovini između

..............................................................................................

i

..............................................................................................

(upisati odgovarajuće zemlje, skupinu zemalja ili teritorij)

4. Zemlja, skupina zemalja 5. Zemlja, skupina
ili teritorij na kojemu se zemalja ili teritorij
proizvode smatra proiz- na koje se roba šalje

vodima s podrijetlom

 

6. Informacije u svezi s prijevozom (neobvezatan podatak) 7. Napomene

      

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota(1); Opis robe 9. Bruto-težina 10. Fakture

(kg) ili druga (neobve-

količinska zatno)

oznaka
(litra, m2 itd.)

                

1 Ako roba nije u paketima, navodi se broj predmeta ili napomena »u rasutom stanju«.

 

IZJAVA IZVOZNIKA

 

Ja, dolje potpisani, izvoznik robe spomenute na poleđini,

IZJAVLJUJEM da roba udovoljava uvjetima za izdavanje priložene potvrde;

DAJEM podatke temeljem kojih roba udovoljava tim uvjetima:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

PODNOSIM sljedeće dokazne isprave(1):

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

OBVEZUJEM se na zahtjev nadležnih službi podnijeti svaku potrebnu ispravu koju bi one mogle zatražiti radi izdavanja priložene potvrde, te prihvaćam, ako bude zatražen, svaki potreban pregled mojega knjigovodstva i svaku provjeru procesa proizvodnje gore spomenute robe, što će obaviti te službe;

MOLIM izdavanje priložene potvrde za tu robu.

  

...................................................................

(Mjesto i datum)

 

...................................................................

(Potpis)

       

1 Na primjer: uvozne isprave, potvrde o prometu robe, fakture, izjave proizvođača itd., koja se odnosi na proizvode korištene u izradi ili na robu ponovno izvezenu u istom stanju.

 

DODATAK IV. PROTOKOLA 3.

TEKST IZJAVE NA RAČUNU

Izjava na računu, tekst koji je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Međutim, napomene nije potrebno otisnuti.

Hrvatska verzija

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ........ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .................... (2) preferencijalnoga podrijetla.

Jugoslavenska verzija

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br...................... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi...................... (2) preferencijalnoga porekla.

ili

Izvoznik proizvoda obuhcaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br................ (1)) izjavquje da su, osim ako je drugačije izričito naređeno, ovi proizvodi ........................... (2) preferencijalnoga porekla.

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No…. (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………... (2) preferential origin.

     

.................................................................................. (3)

(Mjesto i datum)

 

.................................................................................. (4)

(Potpis izvoznika, dodatno mora biti čitko navedeno ime osobe koja je izjavu potpisala)

 

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo gospodarstva.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/03-01/03

Zagreb, 7. svibnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

    
zatvori
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !