Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Slovačke Republike – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/02, XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR

70

Na temelju članka 88.L115135 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SLOVAČKE REPUBLIKE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Slovačke Republike, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. travnja 2002.

Broj: 01-081-02-1593/2
Zagreb, 15. travnja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SLOVAČKE REPUBLIKE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Slovačke Republike, sklopljen u Bratislavi, 6. studenoga 2001. u izvorniku na hrvatskom, slovačkom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SLOVAČKE REPUBLIKE

Republika Hrvatska i Slovačka Republika (u daljnjem tekstu »stranke«),

Potvrđujući svoje čvrsto opredjeljenje pluralističkoj demokraciji koja se temelji na vladavini prava, ljudskih prava i temeljnih sloboda,

Pozivajući se na namjeru da aktivno sudjeluju u procesu gospodarskog udruživanja u Europi kao važnog čimbenika stabilnosti na europskom kontinentu te izražavajući svoju spremnost na suradnju u pronalaženju načina i sredstava za učvršćivanje toga procesa,

Potvrđujući svoje čvrsto opredjeljenje za načela tržišnog gospodarstva, koje čini osnovu za njihove odnose;

Pozivajući se na čvrsto opredjeljenje za Završni dokument Organizacije o europskoj sigurnosti i suradnji, Parišku povelju te osobito na načela sadržana u Završnom dokumentu Bonske konferencije o gospodarskoj suradnji u Europi,

Odlučne da u tom cilju postupno ukinu sve prepreke za najveći dio međusobne trgovine, sukladno odredbama Općeg sporazuma o carinama i trgovini 1994. (u daljnjem tekstu »GATT 1994«) i Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije (u daljnjem tekstu »WTO«),

Čvrsto uvjerene da će ovaj Ugovor potaknuti jačanje međusobno korisnih trgovinskih odnosa, te pridonijeti procesu povezivanja u Europi,

Odlučne da provedu ovaj Ugovor o slobodnoj trgovini s ciljem očuvanja i zaštite okoliša te da osiguraju svrsishodno korištenje prirodnih izvora u skladu s načelom održivog rasta,

Podrazumijevajući da se niti jedna odredba ovoga Ugovora ne može tumačiti tako da izuzima stranke od njihovih obveza iz drugih međunarodnih ugovora; posebice Ugovora o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije,

Ugovorile su kako slijedi:

Članak 1.

Ciljevi

1. Ovime stranke uspostavljaju područje slobodne trgovine sukladno odredbama ovoga Ugovora te sukladno članku XXIV. GATT-a 1994. i WTO Sporazuma za najveći dio međusobne trgovine.

2. Ciljevi ovog Ugovora su:

a) širenjem međusobne trgovine poticati skladan razvitak gospodarskih odnosa između stranaka,

b) osigurati pravične uvjete za konkurenciju u trgovini između stranaka,

c) uklanjanjem prepreka za trgovinu pridonositi skladnom razvitku i širenju svjetske trgovine,

d) povećati suradnju između stranaka.

Glava I. – INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 2.

Primjena

1. Odredbe ove glave primjenjivat će se na industrijske proizvode podrijetlom iz stranaka.

2. Za potrebe ovog Ugovora, izraz »industrijski proizvodi« znači proizvode obuhvaćene u glavama 25. do 97. Harmoniziranog sustava nazivlja i šifarskih oznaka roba, izuzevši proizvode navedene u Dodatku I. ovog Ugovora.

Članak 3.

Uvozne carine i pristojbe s
jednakim uČinkom

1. Stranke neće u međusobnoj trgovini uvoditi nove uvozne carine ili pristojbe s jednakim učinkom od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Sve uvozne carine i pristojbe s jednakim učinkom ukinut će se u trgovini između stranaka od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

Članak 4.

Fiskalna davanja

Odredbe članka 3. također će se primjenjivati na ostale uvozne pristojbe fiskalne naravi.

Članak 5.

Izvozne carine i pristojbe s
jednakim uČinkom

1. Stranke u međusobnoj trgovini neće uvoditi nove izvozne carine ili pristojbe s jednakim učinkom od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Postojeće izvozne carine ili pristojbe s jednakim učinkom ukinut će se u trgovini između stranaka od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

Članak 6.

KoliČinska ograniČenja na uvoz i mjere s jednakim uČinkom

Stranke u međusobnoj trgovini neće primjenjivati ili uvoditi količinska ograničenja na uvoz ili mjere s jednakim učinkom od dana stupanja na snagu ovog Ugovora, osim onih koja su neophodna za izvršenje međunarodnih obveza.

Članak 7.

KoliČinska ograniČenja na izvoz i mjere s jednakim uČinkom

Stranke u međusobnoj trgovini neće primjenjivati ili uvoditi količinska ograničenja na izvoz ili mjere s jednakim učinkom od dana stupanja na snagu ovog Ugovora, osim onih koja su neophodna za izvršenje međunarodnih obveza.

Glava II. – POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Članak 8.

Primjena

1. Odredbe ove glave primjenjivat će se na poljoprivredne proizvode podrijetlom iz stranaka.

2. Za potrebe ovoga Ugovora, izraz »poljoprivredni proizvodi« znači proizvode iz glava 1. do 24. Harmoniziranog sustava nazivlja i šifarskih oznaka robe te proizvode navedene u Dodatku I. ovog Ugovora.

Članak 9.

Razmjena koncesija

1. Stranke će odobravati jedna drugoj koncesije navedene u Protokolu 1. ovog Ugovora, (u daljnjem tekstu »Protokol 1.«) sukladno odredbama Protokola te sukladno odredbama ove glave.

2. Uzimajući u obzir:

– ulogu poljoprivrede u svojim gospodarstvima,

– razvitak trgovine poljoprivrednim proizvodima među strankama,

– naročitu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda,

– propise na području njihove poljoprivredne politike,

– rezultate multilateralnih pregovora o trgovini u okviru Svjetske trgovinske organizacije,

stranke će ispitati mogućnost odobravanja daljnjih međusobnih koncesija u trgovini poljoprivrednim proizvodima unutar Zajedničkog odbora iz članka 30.#clanak30 ovog Ugovora (u daljnjem tekstu »Zajednički odbor«).

Članak 10.

Koncesije i poljoprivredne politike

1. Bez obzira na koncesije odobrene člankom 9.#clanak9 ovog Ugovora, odredbe ove glave ni na koji način ne ograničavaju stranke u provedbi njihove poljoprivredne politike ili poduzimanju bilo koje mjere sukladno toj politici uključujući i primjenu odgovarajućih odredbi WTO Sporazuma.

2. Stranke će obavještavati Zajednički odbor o promjenama u poljoprivrednim politikama ili primjenjenim mjerama koje bi mogle utjecati na uvjete uzajamne trgovine poljoprivrednim proizvodima sukladno ovom Ugovoru. Na zahtjev bilo koje od stranaka odmah će se održati konzultacije kako bi se ispitalo stanje.

Članak 11.

Posebne zaŠtitne mjere

Bez obzira na ostale odredbe ovoga Ugovora, osobito članka 24.#clanak24 ovog Ugovora te obzirom na posebnu osjetljivost poljoprivrednih proizvoda, ako uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne stranke za koje vrijede koncesije odobrene ovim Ugovorom, prouzroči ozbiljan poremećaj na tržištu druge stranke, pogođena stranka će odmah započeti konzultacije radi pronalaženja odgovarajućeg rješenja. U očekivanju takvog rješenja, pogođena stranka može poduzimati mjere koje smatra potrebnima. Vrsta i trajanje mjere moraju se ograničiti na one potrebne kako bi se stanje popravilo.

Članak 12.

Veterinarske i fitosanitarne mjere

1. Stranke će primjenjivati svoje propise vezane za veterinarska i fitosanitarna pitanja na nediskriminacijskoj osnovi te neće donositi nove mjere koje mogu imati učinak neopravdanog ograničavanja trgovine.

2. Primjena sanitarnih i veterinarskih mjera te rad veterinarskih službi odvijat će se sukladno međunarodnim konvencijama u tom području.

3. Primjena fitosanitarnih mjera te rad službi za zaštitu bilja odvijat će se sukladno međunarodnim konvencijama u tom području.

Glava III. – OPĆE ODREDBE

Članak 13.

Pravila o podrijetlu i suradnja
carinskih uprava

1. Protokol 2. ovog Ugovora (u daljnjem tekstu »Protokol 2.«) utvrđuje pravila o podrijetlu te odgovarajuće načine carinske suradnje.

2. Stranke će poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući i redoviti nadzor od strane Zajedničkog odbora, te dogovore oko carinske suradnje, radi osiguranja učinkovite i usklađene primjene odredaba Protokola 2. i članaka 3.#clanak3 do 7.#clanak7 i 14.#clanak14 ovoga Ugovora te radi smanjenja formalnosti u trgovini u najvećoj mogućoj mjeri i radi postizanja obostrano zadovoljavajućih rješenja za sve poteškoće koje proizađu iz provedbe tih odredbi.

Članak 14.

Unutarnje oporezivanje

1. Stranke će se suzdržati od svake mjere ili prakse unutarnje porezne prirode kojom se izravno ili neizravno diskriminiraju proizvodi podrijetlom iz stranaka.

2. Izvoznici ne mogu uživati pogodnosti povrata domaćeg neizravnog poreza u iznosu koji premašuje iznos izravnog ili neizravnog poreza propisanog za proizvode izvezene na teritorij jedne od stranaka.

Članak 15.

OpĆe iznimke

Ovim se Ugovorom ne onemogućuju zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza roba opravdane iz razloga javnog morala, javnog reda ili javne sigurnosti; zaštite života i zdravlja ljudi, životinja ili biljaka; zaštite okoliša, zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti; zaštite intelektualnog vlasništva ili propisa koji se odnose na zlato i srebro ili očuvanje neobnovljivih prirodnih izvora, ako se takve mjere provode zajedno s ograničenjima domaće proizvodnje ili potrošnje. Takve zabrane ili ograničenja neće, međutim, biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenoga ograničavanja trgovine između stranaka.

Članak 16.

Sigurnosne iznimke

Ništa u ovom Ugovoru ne sprječava stranke u poduzimanju bilo koje mjere koju smatra neophodnom zbog:

a) sprječavanja objave informacija suprotno osnovnim interesima sigurnosti;

b) zaštite osnovnih sigurnosnih interesa ili radi provedbe međunarodnih obveza ili nacionalnih politika;

i) u svezi s prometom oružja, streljiva i ratnog materijala, pod uvjetom da takve mjere ne pogoršavaju uvjete za konkurentnost proizvoda koji nisu namijenjeni isključivo za vojne svrhe, kao i u svezi s prometom drugim takvim robama, materijalima i uslugama izravno ili neizravno namijenjenima opskrbi vojske; ili

ii) u svezi s neširenjem bioloških i kemijskih oružja, nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih naprava; ili

iii) mjera poduzetih u vrijeme rata ili druge ozbiljne međunarodne napetosti.

Članak 17.

DrŽavni monopoli

1. Stranke će postupno prilagođavati svaki državni monopol komercijalne naravi kako, do datuma stupanja na snagu ovog Ugovora, više ne bi bilo diskriminacije glede uvjeta nabave i prodaje roba između državljana stranaka.

2. Odredbe ovog članka primjenjuju se na bilo koje tijelo putem kojega nadležna tijela stranaka, pravno ili stvarno, izravno ili neizravno nadziru, određuju ili znatnije utječu na uvoz ili izvoz između stranaka. Ove odredbe također se primjenjuju na monopole koje država prenese na druga tijela.

Članak 18.

PlaĆanja

1. Za plaćanja u konvertibilnim valutama u svezi s trgovinom robama između stranaka te za prijenose takvih plaćanja na teritorij stranke na kojem je sjedište vjerovnika neće biti nikakvih ograničenja.

2. Stranke će se suzdržati od bilo kakvih deviznih ili upravnih ograničenja za odobravanje, otplatu ili primanje kratkoročnih ili srednjoročnih kredita u svezi s trgovinom robama u kojoj sudjeluje osoba sa sjedištem u strankama.

3. Bez obzira na odredbe stavka 2., sve mjere u svezi s tekućim plaćanjima glede kretanja roba bit će u skladu s uvjetima utvrđenim u članku VIII. Ugovora o Međunarodnom monetarnom fondu.

Članak 19.

Pravila trŽiŠnog natjecanja u poduzetniŠtvu

1. Sljedeće je nespojivo s ispravnom primjenom Ugovora u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između stranaka:

a) svi ugovori između poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika ili usklađene prakse poduzetnika kojemu je cilj ili učinak sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

b) zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na teritoriju stranaka u cjelini ili na njihovom većem dijelu.

2. Odredbe stavka 1. ovog članka, primjenjuju se na aktivnosti svih poduzetnika, uključujući i javna poduzeća te poduzetnike kojima stranke odobre posebna ili ekskluzivna prava. Poduzeća kojima su povjerene uslužne djelatnosti od općeg gospodarskog interesa ili ona koja su po svojoj naravi monopol koji ostvaruje prihod, podliježu odredbama stavka 1. ukoliko primjena tih odredaba ne sprječava provedbu odgovarajućih javnih ovlasti koje su im dodijeljene, pravno ili stvarno.

3. Za proizvode iz glave II ovog Ugovora, odredbe stavka 1. (a) neće se primjenjivati na ove ugovore, odluke i prakse koje čine sastavni dio ustroja nacionalnog tržišta.

4. Ako neka od stranaka smatra da je određena praksa u neskladu sa stavcima 1., 2. i 3. ovog članka te ako takva aktivnost nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete za interese te stranke ili materijalne štete za njezinu domaću industriju, ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 27.#clanak27 ovog Ugovora.

Članak 20.

DrŽavna pomoĆ

1. Svaka pomoć koju odobri stranka ili putem državnih izvora u bilo kojemu obliku, koja ometa ili prijeti ometanjem tržišnog natjecanja davanjem prednosti određenim poduzetnicima ili proizvodnji određenih roba, u suprotnosti je s pravilnom primjenom ovoga Ugovora ukoliko utječe na trgovinu između stranaka.

2. Odredbe stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se na proizvode iz glave II. ovog Ugovora.

3. Stranke će osigurati transparentnost na području državne pomoći, između ostalog, putem godišnjih izvješća Zajedničkom odboru o ukupnom iznosu i raspodjeli dodijeljene pomoći te će na zahtjev druge stranke dostaviti informacije o programima pomoći i konkretnim pojedinačnim slučajevima državne pomoći.

4. Ako stranka smatra da je određena aktivnost:

– u neskladu s uvjetima iz stavka 1., ili

– nanosi ili prijeti nanošenjem ozbiljne štete interesima te stranke, ili materijalne štete njezinoj domaćoj industriji, ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s odredbama navedenim u članku 27.#clanak27 ovog Ugovora.

Takve odgovarajuće mjere mogu se poduzeti jedino u skladu s postupcima i pod uvjetima utvrđenim Ugovorom o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, posebice GATT 1994. te drugih odgovarajućih instrumenata dogovorenih na njegovoj osnovi, koji su primjenjivi između stranaka.

Članak 21.

Javne nabavke

1. Stranke smatraju da je liberalizacija tržišta javnih nabavka, jedan od ciljeva ovoga Ugovora.

2. Stranke će postupno donijeti propise o javnim nabavkama s ciljem da se dobavljačima druge stranke omogući pristup javnim natječajima na tržištima javnih nabavki sukladno odredbama Ugovora o državnim nabavkama u okviru Svjetske trgovinske organizacije.

3. Zajednički odbor će ispitati događanja u svezi s postizanjem ciljeva iz ovog članka te može predložiti praktične načine primjene odredaba stavka 2. radi osiguravanja slobodnog pristupa, transparentnosti, ravnoteže prava i obveza te uzajamnog otvaranja njihovih tržišta javnih nabavka.

Članak 22.

ZaŠtita intelektualnog vlasniŠtva

1. Stranke će odobriti i osigurati zaštitu prava intelektualnog vlasništva bez diskriminacije, uključujući mjere za odobravanje i provedbu takvih prava. Zaštita će se postupno unaprjeđivati kako bi, do stupanja na snagu ovog Ugovora, dosegla takvu razinu koja odgovara osnovnim normama multilateralnih ugovora navedenih u Dodatku III. ovog Ugovora.

2. Za potrebe ovoga Ugovora izraz »zaštita intelektualnog vlasništva« uključuje prije svega zaštitu autorskih i srodnih prava, uključujući kompjuterske programe i baze podataka, robne i uslužne žigove, zemljopisne oznake uključujući oznake podrijetla, patente, industrijsko oblikovanje, nove biljne vrste, topografiju integriranih krugova, kao i neobjavljene podatke o know-how-u.

3. Stranke će surađivati u pitanjima intelektualnog vlasništva. Na zahtjev bilo koje od stranaka, održat će se kozultacije stručnjaka o tim pitanjima, poglavito glede aktivnosti u svezi s postojećim ili budućim međunarodnim konvencijama o usklađivanju, upravljanju ili provedbi zaštite intelektualnog vlasništva, o aktivnostima međunarodnih organizacija poput Svjetske trgovinske organizacije i Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo kao i o odnosima stranaka s bilo kojom trećom zemljom u pitanjima intelektualnog vlasništva.

Članak 23.

Damping

Ako jedna od stranaka ustanovi da u trgovinskim odnosima iz ovoga Ugovora provodi damping u smislu iz članka VI GATT-a 1994, ista može poduzeti odgovarajuće mjere protiv takve prakse sukladno članku VI GATT-a 1994. i Sporazumu o provedbi članka VI GATT-a 1994. zaključenim u okviru Svjetske trgovinske organizacije. O svim antidampinškim postupcima bit će obaviješten Zajednički odbor.

Članak 24.

OpĆa zaŠtitna klauzula

Kad se neki proizvod uvozi u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to uzokuje ili bi moglo prouzročiti:

a) ozbiljnu štetu domaćim proizvođačima sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na području stranke uvoznice, ili

b) ozbiljne poremećaje u bilo kojem povezanom sektoru gospodarstva, ili teškoće koje bi mogle izazvati ozbiljno pogoršanje gospodarskog stanja u određenom području;

stranka na koju se to odnosi može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 27.#clanak27 ovog Ugovora.

Članak 25.

Re-eksport i ozbiljna nestaŠica

Kad postupanje sukladno odredbama članaka 5.#clanak5 i 7.#clanak7 ovog Ugovora izazove:

a) re-eksport u neku treću zemlju na koju stranka primjenjuje količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere ili pristojbe s jednakim učinkom; ili

b) kritične nestašice ili opasnost od nestašice proizvoda koji je bitan za stranku izvoznicu;

te kad gore navedena stanja dovedu ili će vjerojatno dovesti do većih poteškoća za stranku izvoznicu, ista može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 27.#clanak27 ovog Ugovora.

Članak 26.

Ispunjavanje obveza

1. Stranke će poduzeti sve opće ili posebne mjere potrebne za ispunjavanje njihovih obveza iz ovog Ugovora. Pobrinut će se o tome da budu postignuti svi ciljevi navedeni u ovom Ugovoru.

2. Ako jedna stranka smatra da druga stranka nije ispunila neku svoju obvezu iz ovoga Ugovora, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 27.#clanak27 ovog Ugovora.

Članak 27.

Postupak za primjenu zaŠtitnih mjera

1. Prije pokretanja postupka za primjenu zaštitnih mjera određenih u sljedećim stavcima ovoga članka stranke će nastojati riješiti sve međusobne nesuglasice izravnim konzultacijama.

2. Ako neka od stranaka podvrgne uvoz proizvoda koji bi mogao izazvati teškoće na koje se odnosi članak 24.#clanak24 ovog Ugovora upravnoj proceduri čija je svrha brzo pribavljanje informacija o smjeru trgovinskih tokova, o tome će obavijestiti drugu stranku.

3. Bez obzira na stavak 7. ovog članka, stranka koja namjerava pribjeći zaštitnim mjerama odmah će o tome izvijestiti drugu stranku i dostaviti joj sve informacije s tim u svezi. Stranke će bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva održati konzultacije unutar Zajedničkog odbora radi pronalaženja rješenja prihvatiljivog za stranke.

4. a) Glede članaka 24.#clanak24 i 25.#clanak25 ovog Ugovora, Zajednički će odbor ispitati slučaj ili stanje te može donijeti odluku za okončanje poteškoća o kojima ga izvijesti pogođena stranka. Ako odluka izostane u roku od trideset dana od dana upućivanja predmeta Zajedničkom odboru, odnosna stranka može usvojiti odgovarajuće mjere radi poboljšanje stanja.

b) Glede članka 26.#clanak26 ovog Ugovora, pogođena stranka može poduzeti odgovarajuće mjere nakon obavljenih konzultacija ili isteka roka od tri mjeseca od dana prve pisane obavijesti drugoj stranki.

c) Glede članaka 19.#clanak19 i 20.#clanak20 ovog Ugovora, odnosna stranka pružit će Zajedničkom odboru svu potrebnu pomoć za ispitivanje slučaja te će tamo gdje treba ukinuti spornu praksu. Ako stranka ne prekine sa spornom praksom u roku koji odredi Zajednički odbor, ili ako Zajednički odbor ne postigne suglasnost u roku od trideset dana o predmetu koji mu je upućen, pogođena stranka može usvojiti odgovarajuće mjere radi rješavanja teškoća proizašlih iz sporne prakse.

5. O poduzetim zaštitnim mjerama odmah se izvješćuje druga stranka. Opseg i trajanje mjera ograničavaju se na najnužnije za poboljšanje stanja koje je dovelo do njihove primjene te neće premašivati štetu prouzročenu spornom praksom ili poteškoćom. Prednost imaju mjere koje najmanje remete provedbu ovoga Ugovora.

6. Poduzete zaštitne mjere bit će predmetom povremenih konzultacija unutar Zajedničkog odbora radi njihova što skorijeg ublažavanja ili ukidanja kad stanje više ne bude opravdavalo njihovo postojanje.

7. Ako je zbog izvanrednih okolnosti koje zahtijevaju hitno djelovanje nemoguće prethodno proučiti predmet, pogođena stranka može u slučajevima iz članaka 24.#clanak24 i 25.#clanak25 ovog Ugovora smjesta primjenjivati privremene mjere nužne za poboljšanje stanja. O tim mjerama bez odgode će izvijestiti drugu stranku te će stranke čim prije obaviti konzultacije unutar Zajedničkog odbora.

Članak 28.

TeŠkoĆe vezane uz bilancu plaĆanja

1. Stranke će nastojati izbjeći nametanje restriktivnih mjera, uključujući mjere koje se odnose na uvoz radi bilance plaćanja.

2. Kada se jedna od stranaka nalazi u ozbiljnim teškoćama vezanim uz bilancu plaćanja ili joj takve teškoće prijete, ona može u skladu s uvjetima utvrđenim u GATT-u 1994. i WTO Sporazumu usvojiti restriktivne mjere, uključujući mjere koje se odnose na uvoz, koje će biti ograničenoga trajanja, a koje ne mogu prekoračiti ono što je strogo potrebno da bi se popravila bilanca plaćanja. Te mjere postupno će se ublažavati s poboljšanjem stanja platne bilance te će se ukinuti kad stanje više ne bude opravdavalo njihovo postojanje. Stranka će odmah o njihovu uvođenju i, gdje je to moguće, o vremenskom rasporedu njihova ukidanja izvijestiti drugu stranku.

Članak 29.

Razvojna klauzula

1. Kad jedna stranka smatra da bi u interesu gospodarstava stranaka bilo korisno razviti i produbiti odnose uspostavljene ovim Ugovorom njihovim proširenjem na područja koja nisu obuhvaćena ovim Ugovorom, uputit će drugoj stranci obrazložen zahtjev. Stranke mogu dati naputak Zajedničkom odboru da ispita takav zahtjev i tamo gdje je to opravdano dade svoje preporuke, osobito radi započinjanja pregovora.

2. Ugovori koji proizađu iz postupka spomenutog u stavku 1. podliježu ratifikaciji ili potvrđivanju stranaka u skladu s njihovim unutarnjim zakonodavstvom.

Glava IV. – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

ZajedniČki odbor

1. Ovime se osniva Zajednički odbor sastavljen od predstavnika stranaka.

2. Zajednički odbor nadzire i upravlja provedbom ovog Ugovora.

3. U svrhu pravilne provedbe ovoga Ugovora, stranke će razmjenjivati informacije te će na zahtjev bilo koje od stranaka, obavljati konzultacije unutar Zajedničkog odbora. Zajednički odbor stalno će razmatrati mogućnost daljnjeg uklanjanja prepreka trgovini među strankama.

4. Zajednički odbor može donositi odluke u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom. U ostalim slučajevima Zajednički odbor može davati preporuke.

Članak 31.

Postupci ZajedniČkog odbora

1. U svrhu pravilne provedbe ovoga Ugovora Zajednički odbor sastajat će se kad god to bude potrebno, a najmanje jednom godišnje. Svaka od stranaka može zahtijevati održavanje sastanka.

2. Zajednički odbor postupat će na temelju konsenzusa.

3. Ako predstavnik neke od stranaka u Zajedničkom odboru prihvati neku odluku uz rezervu ispunjenja unutrašnjih zakonskih uvjeta, ta odluka stupa na snagu ako ne sadrži neki kasniji datum, na dan primitka pisane obavijesti o ispunjenju takvih uvjeta.

4. Za potrebe ovoga Ugovora Zajednički odbor usvojit će svoj Poslovnik koji će između ostaloga sadržavati odredbe o sazivanju sastanaka te određivanju predsjedavajućeg i trajanja njezina mandata.

5. Zajednički odbor može donijeti odluku o osnivanju pododbora i radnih skupina za koje smatra da su potrebni.

Članak 32.

Carinske unije, zone slobodne trgovine i malograniČna trgovina

Ovaj Ugovor ne priječi održavanje ili uspostavu carinskih unija, zona slobodne trgovine ili ugovora o pograničnoj trgovini u mjeri u kojoj isti ne utječu negativno na trgovinski režim između stranaka, posebice pravila o podrijetlu predviđena ovim Ugovorom.

Članak 33.

Prilozi i Protokoli

1. Prilozi i Protokoli ovoga Ugovora su njegovi sastavni dijelovi.

2. Zajednički odbor može odlučiti o izmjenama i dopunama Dodatka i Protokola ovog Ugovora sukladno odredbama stavka 2. članka 31.#clanak31 ovog Ugovora. U tom će slučaju izmjene i dopune stupiti na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti diplomatskim putem kojom vlade svake od stranaka daju svoje odobrenje.

Članak 34.

Izmjene i dopune

Izmjene i dopune ovog Ugovora osim onih u skladu sa člankom 33.#clanak33 ovog Ugovora stupit će na snagu u skladu s postupcima iz članka 35.#clanak35 ovog Ugovora.

Članak 35.

Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca od datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom stranke obavještavaju jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni svi unutarnji zakonski uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

Članak 36.

Privremena primjena

Ovaj se Ugovor privremeno primjenjuje od 1. siječnja 2002. godine.

Članak 37.

Rok vaŽenja i otkazivanje

1. Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme.

2. Svaka od stranaka može otkazati ovaj Ugovor putem pisane obavijesti diplomatskim putem drugoj stranci. Otkazivanje Ugovora stupa na snagu prvog dana sedmog mjeseca nakon dana na koji je druga stranka primila obavijest.

3. U slučaju da bilo koja od stranaka postane članicom Europske unije, ta će se stranka povući iz ovog Ugovora najkasnije dan prije nego što članstvo stupi na snagu. U tom slučaju, druga stranka odustaje od svim mogućih potraživanja naknade za izmijenjene uvjete trgovanja zbog proširenja Europske unije.

U POTVRDU TOGA niže potpisani propisno ovlašteni opunomoćenici potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u Bratislavi dana 6. studenoga 2001. godine, u dva izvornika na hrvatskom, slovačkom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju neslaganja u tumačenju prevladat će engleski tekst.

Za Republiku Hrvatsku Za SlovaČku Republiku

Goranko Fižulić, v. r. Lžubomir Harrach, v. r.

ministar gospodarstva ministar gospodarstva

Republike Hrvatske Slovačke Republike

ZAPISNIK O SUGLASNOSTI

U svezi s člankom 35.#clanak35 ovog Ugovora, izraz »datum stupanja na snagu«, koji se spominje u člancima 3., 5., 6., 7., 17., 22. i u Protokolu 1. i 2. ovog Ugovora, podrazumijeva datum privremene primjene.

 

DODATAK I.

Lista proizvoda u skladu s člancima 2. i 8.

ex 3502 Albumini, albuminati i drugi albuminski derivati:

- Albumin od jaja:

3502 11 -- Sušeni

3502 19 --- Ostalo

ex 3502 20 --- Albumin od mlijeka

3502 91 --- Sušeni (npr. u listićima, ljuskama, pahuljicama, prahu)

3502 99 --- Ostalo

4501 Pluto prirodno, sirovo ili jednostavno pripremljeno; otpaci od pluta; pluto drobljeno, granulirano ili mljeveno

5201 00 Pamuk, nevlačeni i nečešljani

5301 Lan, sirovi ili prerađivani ali nepreden; kučina i laneni otpaci od konoplje (uključujući otpatke pređe i raščupane tekstilne materijale)

5302 Konoplja (Cannabis sativa), sirova ili prerađivana ali nepredena, kučina i otpaci od konoplje (uključujući otpatke pređe i raščupane tekstilne materijale)

 

DODATAK II.

(iz stavka 1. članka 22.)

1. Stavak 1. članka 22. odnosi se na sljedeće višestrane konvencije:

– WTO Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS Sporazum) od 15. travnja 1994.;

– Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju od 26. listopada 1961. (Rimska konvencija);

– Nicanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova (Ženeva, 1977. izmijenjen i dopunjen 1979.);

– Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka (Budimpešta, 1977.);

– Međunarodna konvencija o zaštiti novih biljnih vrsta (UPOV, Ženeva, 1991.).

Zajednički odbor može odlučiti da stavak 1. članka 22. može uključiti i ostale višestrane konvencije.

2. Stranke potvrđuju značaj koji pripisuju obvezama koje proizlaze iz sljedećih višestranih konvencija:

– Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela (Pariški dokument, 1971.);

– Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva od 20. ožujka 1996. (Stockholmski dokument 1967. Izmijenjen i dopunjen 1979.);

– Ugovor o suradnji na području patenata (Washington, 1970., izmijenjen i dopunjen 1979. i izmijenjen 1984.).

PROTOKOL 1.

(iz članka 9.)

IZMJENE POLJOPRIVREDNIH KONCESIJA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SLOVAČKE REPUBLIKE

1. Uvozne carine koje Republika Hrvatska primjenjuje na proizvode podrijetlom iz Slovačke Republike kao i uvozne carine koje Slovačka Republika primjenjuje na proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske, navedene u Dodatku A ovog Protokola ukinut će se datumom stupanja na snagu ovog Ugovora.

2. Uvozne carine koje Republika Hrvatska primjenjuje na proizvode podrijetlom iz Slovačke Republike, navedene u Dodatku B ovog Protokola bit će izjednačene s onima navedenim u ovom Dodatku počevši od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora, uz izuzeće stavki označenih zvjezdicom.

U slučaju stavki označenim zvjezdicom carine će se progresivno smanjivati na nivo određen u Dodatku B u skladu s vremenskim rasporedom navedenim u Dodatku B1.

3. Uvozne carine koje Slovačka Republika primjenjuje na proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske, navedene u Dodatku B ovog Protokola bit će izjednačene s onima navedenim u Dodatku, počevši od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora.

4. Uvozne carine koje Slovačka Republika primjenjuje na proizvode podrijetlom iz Republike Hrvatske, navedene u Dodatku C ovog Protokola bit će izjednačene s onima navedenim u ovom Dodatku počevši s datumom stupanja na snagu ovog Ugovora, u okviru kvota navedenih u ovom Dodatku.

5. Uvozne carine koje Republika Hrvatska primjenjuje na proizvode podrijetlom iz Slovačke Republike, navedene u Dodatku D ovog Protokola, bit će izjednačene s onima navedenim u ovom Dodatku počevši od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora, u okviru kvota navedenih u ovom Dodatku.

6. Ugovorne stranke dogovorile su primjenu statusa najpovlaštenije nacije za stavke navedene u Dodatku B, C i D u slučajevima kad je ona niža od carinske stope navedene u dodacima.

7. Carine dogovorene ovim Protokolom uključuju ad valorem carine.

 

Dodatak A Protokola 1.

(Tarifna oznaka kod)

0101 0712 90 30 1205 10 90 1605

0102 10 0712 90 50 1206 00 10 1702 20

0103 10 0712 90 90 1207 10 1801

0104 0713 1207 20 1802

0106 0714 1207 30 1803

0204 0801 1207 40 1804

0205 0802 1207 50 1805

0206 0803 1207 60 1902 40

0208 0804 1207 99 1903

0301 10 0805 1208 1905 31

0301 91 0806 20 1209 1905 32

0301 92 0807 20 1211 1905 40

0301 99 0808 20 1212 10 1905 90

0302 0810 40 1212 20 2003 20

0303 0810 50 1212 30 2005 70

0304 0810 60 1212 99 2008 11

0305 0810 90 1213 2008 19

0306 0812 1214 2008 20

0307 0813 1301 2008 30

0501 0814 1302 2009 11

0502 0901 1401 2009 19

0503 0902 1402 2009 21

0504 0903 1403 2009 29

0505 0904 1404 2009 31

0506 0905 1501 2009 39

0507 0906 1502 2009 41

0508 0907 1503 2009 49

0509 0908 1504 2101 11

0510 0909 10 1505 2101 12

0511 0909 20 1506 2101 20

0601 0909 50 1507 2103 10

0602 0910 1508 2201

0604 1001 10 1509 2302

0701 10 1005 10 1510 2303

0709 10 1006 1511 2304

0709 30 1007 1512 21 2305

0709 40 1008 1512 29 2306

0709 52 1102 30 1513 2307

0711 1103 19 50 1515 2308

0712 31 1106 1518 2309

0712 32 1201 1520

0712 33 1202 1521

0712 39 1203 1522

0712 90 11 1204 1603

0712 90 19 1205 10 10 1604

 

Dodatak B Protokola 1.

 

HS oznaka Najviša razina

Primjenjivih

Carinskih stopa

(%)

0102 90 15

0103 91 10

0103 92 * 15

0105 11 9

0105 12 9

0105 19 9

0105 92 10

0105 93 10

0105 99 10

0201* 25

0202* 25

0203* 25

0207 12 28

0207 14 10* 28

0207 14 20* 28

0207 14 30* 28

0207 14 40* 28

0207 14 50* 28

0207 14 60* 28

0207 14 70* 28

0207 14 91* 10

0207 14 99* 28

0207 27 91 10

0207 36 81 10

0207 36 85 10

0207 36 89 10

0209 20

0210 11* 20

0210 12 20

0210 19 20

0210 20 20

0210 91 20

0210 92 20

0210 93 20

0210 99 20

0301 93 5

0402 10 37

0402 21 37

0402 91 37

0402 99* 37

0404 10 14

0404 90 14

0704 20 10

0704 90 10

0705 19 10

0705 21 10

0705 29 10

0706 10 10

0708 20 10

0708 90 10

0709 20 5

0709 70 10

0710 22 7

0710 29 7

0710 30 7

0710 40 7

0710 90 7

0807 11 9

0807 19 9

0809 10 8

0809 30 9

0810 30 9

0811 10 9

0909 30 4

0909 40 4

1001 90* 15

1002 15

1003 18

1004 15

1101* 15

1102 10 15

1102 20 15

1102 90 15

1103 13 15

1103 19 10 15

1103 19 30 15

1103 19 40 15

1103 19 90 15

1103 20 10 15

1103 20 20 15

1103 20 30 15

1103 20 40 15

1103 20 50 15

1103 20 60 15

1103 20 90 15

1104 12 15

1104 19 15

1104 22 15

1104 23 15

1104 29 15

1104 30 15

1105 10 15

1108 14 14

1108 19 14

1108 20 14

1109 14

1210 5

1517 10 20

1517 90 20

1602 10 15

1602 20 15

1602 31 15

1602 32 15

1602 39 15

1602 42* 15

1602 49* 15

1602 50* 18

1702 11 20

1702 19 20

1702 60 30

1703 14

1704 12

1806 10 12

1806 20 10

1902 11 20

1902 19 20

1904 20 10 6

1904 90 7

1905 10 7

1905 20 7

2001 10 15

2001 90 93 15

2002 10 11

2002 90 11

2005 10 15

2005 20 20

2005 40 15

2005 51 7

2005 59 7

2005 60 5

2005 80 15

2005 90 75 17

2008 40 4

2008 50 6

2008 60 6

2008 70 6

2008 80 6

2008 91 7

2008 92 6

2008 99 4

2009 61 4

2009 69 4

2009 71 12

2009 79 12

2101 30 14

2102 30 7

2104 10 4

2104 20 4

2106 10 7

2202 10 19

2202 90 10

 

Dodatak B1 Protokola 1.

HS oznaka Najviša razina primjenjive carinske stope (%)

od datuma od 1. od 1. od 1.

privremene siječnja siječnja siječnja

primjene 2002. 2003. 2004.

0103 92 45 30 15

0201 45 35 30 25

0202 35 301 252

0203 35 30 25

0207 14 10 35 28

0207 14 20 35 28

0207 14 30 35 28

0207 14 40 35 28

0207 14 50 35 28

0207 14 60 35 28

0207 14 70 35 28

0207 14 91 25 10

0207 14 99 35 28

0210 11 35 25 20

0402 99 45 37

1001 90 45 30 15

1101 40 30 20 15

1602 42 35 25 15

1602 49 35 25 15

1602 50 35 25 18

 

DODATAK C

LISTA PROIZVODA

iz članka 4. Protokola 1.

(Izvoz Republike Hrvatske u Slovačku Republiku)

HS oznaka Količina U okviru

(tona) kontingenta (2%)

040690 200 0

0409 150 5

070511 50 5

080810 ex 08081010 300 10

160100 150 0

160232 150 0

180631 100 0

180632 50 0

1901 350 0

190230 100 10

200590 200 0

21039090 1.000 0

2105 350 0

21069098 250 0

2203 5000 hl 0

2204 4000 hl 10

2205 2000 hl 5

2206 2000 hl 5

220820 500 hl 10

220870 500 hl 25

220890 1000 hl 25

2209 100 0

240120 200 0

 

DODATAK D

LISTA PROIZVODA

iz članka 5. Protokola 1.

(Izvoz Slovačke Republike u Republiku Hrvatsku)

HS oznaka Količina U okviru

(tona) kontingenta (%)

040229 200 24

0405 200 10

0406 200 20

110812 500 0

110813 50 0

1512 300 10

1514 500 5

1517 150 15

1601 200 15

160241 50 15

170230, 60 400 0

180631 50 10

200410 100 10

200590 100 10

2007 100 10

200980 50 15

210320 200 5

2105 350 0

2203 2500 hl 0

2204 2000 hl 10

220840, 50, 60 1000 hl 20

 

PROTOKOL 2.

(iz članka 13.)

O DEFINICIJI POJMA »PROIZVODA S PODRIJETLOM« I NAČINIMA ADMINISTRATIVNE SURADNJE

Glava I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovoga Protokola:

(a) »izrada« označuje svaku obradu ili preradu, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

(b) »materijal« označuje svaki sastojak, sirovinu, sastavnicu ili dio itd. koji služi u izradi određenoga proizvoda;

(c) »proizvod« označuje proizvod koji se dobiva postupkom izrade, čak i ako je namijenjen za uporabu u nekom drugom proizvodnom postupku;

(d) »robe« označuje i materijal i proizvode;

(e) »carinska vrijednost« označuje vrijednost koja je utvrđena u skladu sa Ugovorom o provedbi članka VII. Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994 (Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o određivanju carinske vrijednosti);

(f) »cijena fco tvornica« označuje cijenu koja je plaćena za određeni proizvod u korist proizvođača u stranki u čijoj je tvrtki obavljen posljednji postupak obrade ili prerade, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih uporabljenih materijala, umanjenu za sve domaće poreze koji podliježu ili bi mogli podlijegati povratu po obavljenom izvozu dobivenoga proizvoda;

(g) »vrijednost materijala« označuje carinsku vrijednost u trenutku uvoza uporabljena materijala bez podrijetla ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je nemoguće utvrditi, na prvu utvrdivu cijenu plaćenu za materijal u stranki;

(h) »vrijednost materijala s podrijetlom« označuje vrijednost materijala sukladno definiciji iz točke (g), koja se primjenjuje mutatis mutandis;

(i) »vrijednost dodana« razumijeva cijenu proizvoda na paritetu fco tvornica, umanjenu za carinsku vrijednost svih ugrađenih materijala s podrijetlom iz druge stranke ili iz Češke Republike ili, ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može provjeriti, a koja je plaćena za materijale u stranki;

(j) »poglavlja« i »tarifni brojevi« označuju poglavlja i tarifne brojeve (četveroznamenkaste brojeve) koji se upotrebljavaju u nazivlju koje tvori Harmonizirani sustav naziva i označivanja robe (u daljnjem tekstu »Harmonizirani sustav« ili »HS«);

(k) »razvrstan« označuje razvrstavanje određenoga proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

(l) »pošiljka« označuje proizvode koji se ili otpremaju istodobno od određenoga izvoznika do određenoga primatelja ili su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja se odnosi na njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili su, ako takva isprava ne postoji, obuhvaćeni jednim računom;

(m) »teritorij« uključuje i teritorijalne vode.

Glava II.

DEFINICIJA POJMA »PROIZVODA S PODRIJETLOM«

Članak 2.

OpĆi uvjeti

Za potrebe provedbe ovoga Ugovora smatra se da su ovi proizvodi podrijetlom iz stranke:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u toj stranki u smislu članka 5.;

(b) proizvodi koji su dobiveni u toj stranki, ali sadrže materijal koji nije ondje dobiven u cijelosti, pod uvjetom da je odnosni materijal podvrgnut u toj stranki dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 6.

Članak 3.

Dvostrana kumulacija podrijetla

Materijal podrijetlom iz stranke smatrat će se materijalom podrijetlom iz druge stranke kada je ugrađen u proizvod ondje dobiven. Taj materijal ne mora biti nužno podvrgnut dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da je podvrgnut obradi ili preradi koja nadilazi obradu ili preradu iz članka 7., stavak (1) ovog Protokola.

Članak 4.

Kumulacija sa ČeŠkom Republikom

1. Sukladno odredbama stavaka 2. i 3. materijali podrijetlom iz Češke Republike, u smislu Ugovora između stranke i ove zemlje, smatrat će se podrijetlom iz te stranke kada se ugrađuju u proizvod tamo dobiven. Neće biti potrebno da ti materijali prođu dostatnu obradu ili preradu.

2. Proizvodi koji su stekli podrijetlo temeljem stavka 1., nastavit će se smatrati proizvodima s podrijetlom iz te stranke samo kada vrijednost dodana tamo ili u drugoj stranki premašuje vrijednost upotrijebljenih materijala podrijetlom iz Češke Republike. Ako tomu nije tako, proizvode će se smatrati podrijetlom iz Češke Republike. Pri utvrđivanju podrijetla, neće se uzimati u obzir materijali podrijetlom iz Češke Republike koji su u stranki prošli dostatnu obradu ili preradu.

3. Kumulacija predviđena ovim člankom moći će se primijeniti samo u slučajevima kada su upotrijebljeni materijali stekli status proizvoda s podrijetlom primjenom pravila o podrijetlu identičnima pravilima utvrđenim ovim Protokolom.

Članak 5.

Proizvodi dobiveni u cijelosti

1. Smatra se da su dobiveni u cijelosti u stranki:

(a) mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njihova tla ili s njihova morskoga dna;

(b) biljni proizvodi ondje ubrani ili požnjeveni;

(c) žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

(d) proizvodi proizvedeni od ondje uzgojenih živih životinja;

(e) proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim;

(f) proizvodi morskoga ribolova i drugi proizvodi koje su njihova plovila izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda stranke;

(g) proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih pod točkom (f);

(h) rabljeni proizvodi ondje prikupljeni namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene gume koje su prikladne isključivo za protektiranje guma ili uporabu u obliku otpada;

(i) otpad i otpadni materijal nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obavljenih;

(j) proizvodi koji su izvađeni s morskoga dna ili podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju isključivo pravo na eksploataciju toga dna ili podzemlja;

(k) roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda koji su navedeni pod točkom (a) do (j);

2. Izrazi »njihova plovila« i »njihovim brodovima tvornicama » iz stavka 1. točka (f) odnosno (g) primjenjuju se isključivo na plovila i brodove tvornice:

(a) koji su registrirani ili upisani u stranki;

(b) koji plove pod zastavom te stranke;

(c) koji se u omjeru od najmanje 50 posto nalaze u vlasništvu državljana stranke, odnosno trgovačkoga društva sa sjedištem u jednoj od tih zemalja, čiji su direktor ili direktori, predsjednik uprave ili nadzornoga odbora i većina članova te uprave ili odbora državljani te stranke i čija polovica kapitala, u slučaju partnerstava ili društava s ograničenom odgovornošću, a povrh svega navedenoga, pripada tim strankama ili javnim tijelima odnosno državljanima tih stranaka;

(d) čiji su zapovjednik i časnici državljani te stranke; i

(e) u čijem osoblju najmanje 75 posto otpada na državljane te stranke.

Članak 6.

Dostatno obraĐeni ili preraĐeni proizvodi

1. Za potrebe članka 2. proizvodi koji nisu dobiveni u cijelosti smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima ako su ispunjeni uvjeti koji su navedeni u popisu iz Dodatka II.

U slučaju svih proizvoda koji su obuhvaćeni ovim Ugovorom, gore se spomenuti uvjeti odnose na vrstu obrade ili prerade kojoj se mora podvrgnuti materijal bez podrijetla koji služi u proizvodnji te se primjenjuje isključivo u vezi s takvim materijalom. Prema tomu, ako se određeni proizvod koji je ispunjavanjem uvjeta koji su navedeni u popisu stekao status proizvoda podrijetlom iz stranaka upotrebljava u proizvodnji nekoga drugoga proizvoda, na njega se ne primjenjuju uvjeti koji su primjenjivi na proizvod u koji je ugrađen, a materijal bez podrijetla, koji se možebitno upotrebljavao u njegovoj proizvodnji, ne uzima se u obzir.

2. Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka materijal bez podrijetla koji se, sukladno uvjetima koji su navedeni u popisu, ne bi trebao upotrebljavati u proizvodnji određenoga proizvoda, može se unatoč tomu upotrebljavati pod uvjetom da:

(a) njegova ukupna vrijednost ne prelazi 10 posto tvorničke cijene tog proizvoda;

(b) da zbog primjene ovoga stavka nije premašen ni jedan od postotaka koji su navedeni u popisu u vezi s najvišom vrijednošću materijala bez podrijetla.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na proizvode koji potpadaju pod poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

3. Odredbe stavaka 1. i 2. primjenjivat će se sukladno odredbama članka 7.

Članak 7.

Nedostatno obraĐeni ili preraĐeni proizvodi

1. Bez utjecaja na stavak 2. sljedeći postupci smatrat će se obradom ili preradom nedostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bilo da su zahtjevi iz članka 6. zadovoljeni ili da nisu:

(a) postupci kojima se jamči očuvanje robe u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja;

(b) rastavljanje i sastavljanje pošiljaka;

(c) pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, hrđe, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

(d) glačanje ili prešanje tekstila;

(e) jednostavni postupci bojenja i laštenja;

(f) ljuštenje, djelomično ili potpuno izbjeljivanje, poliranje i glaziranje žitarica i riže;

(g) postupci bojenja šećera ili izrade kocki šećera;

(h) lupljenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, orašastih plodova i povrća;

(i) oštrenje, jednostavno brušenje ili jednostavno rezanje;

(j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, stupnjevanje, slaganje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

(k) jednostavno pakiranje u staklenke, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(l) stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipova i drugih sličnih prepoznatljivih znakova na proizvode ili njihovu ambalažu;

(m) jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste;

(n) jednostavno sastavljanje dijelova proizvoda radi dobivanja proizvoda u cijelosti ili rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove;

(o) kombinacija dvaju ili više postupaka koji su navedeni pod točkom (a) do (n);

(p) klanje životinja.

2. Kako bi se utvrdilo da li se obrada ili prerada kojoj je podvrgnut određeni proizvod može smatrati nedostatnom u smislu stavka 1. ovoga članka, u obzir će se, zajednički gledano, uzeti svi radni postupci koji su obavljeni na nekom proizvodu bilo u kojoj stranki.

Članak 8.

Kvalifikacijska jedinica

1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovoga Protokola konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba razvrstava uporabom nazivlja iz Harmoniziranoga sustava.

Prema tomu:

(a) kada se proizvod sastavljen od skupine ili skupa predmeta svrstava u jedan tarifni broj Harmoniziranoga sustava, takva cjelina tvori kvalifikacijsku jedinicu;

(b) kada se pošiljka sastoji od više istovjetnih proizvoda koji su razvrstani u isti tarifni broj Harmoniziranoga sustava, pri primjeni odredaba ovoga Protokola svaki se proizvod mora uzeti pojedinačno.

2. Kad se u skladu s Općim pravilom 5. Harmoniziranoga sustava, za potrebe razvrstavanja, ambalaža uključuje zajedno s proizvodom, ona će se uključiti i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 9.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Pribor, zamjenski dijelovi i alati koji se šalju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatrat će se sastavnim dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 10.

Slogovi

Slogovi, kako su definirani Općim pravilom 3. Harmoniziranoga sustava, smatrat će se proizvodom s podrijetlom kada sve komponente i stoga imaju podrijetlo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, smatrat će se proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15 posto cijene sloga fco tvornica.

Članak 11.

Neutralni elementi

Kako bi se utvrdilo je li određeni proizvod s podrijetlom, nije potrebno odrediti podrijetlo onoga što je možebitno upotrijebljeno u njegovoj izradi, kako slijedi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(c) strojevi i alati;

(d) roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena ulasku u konačni sastav proizvoda.

Glava III.

TERITORIJALNI UVJETI

Članak 12.

NaČelo teritorijalnosti

1. Izuzev u slučajevima predviđenim člankom 4. i stavkom 3. ovog članka, uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom koji su navedeni u glavi II., moraju bez prekida biti stalno ispunjeni u strankama.

2. Izuzev u slučaju predviđenom člankom 4. ako se roba s podrijetlom, koja je izvezena u neku treću zemlju vrati, ona se mora smatrati robom bez podrijetla, osim ako se carinskim vlastima ne pruže zadovoljavajući dokazi o tome:

(a) da je vraćena upravo ona roba koja je bila izvezena; i

(b) da roba nije bila podvrgnuta nikakvim postupcima, osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se očuvala u dobrom stanju dok se nalazila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Na stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima iz glave II. neće utjecati postupci obrade ili prerade koji su izvan stranaka obavljeni na materijalu koji je iz jedne od stranaka izvezen i nakon toga ponovno uvezen, pod uvjetom:

(a) da je taj materijal dobiven u cijelosti u jednoj od stranaka ili je prije izvoza prošao obradu ili preradu veću od nedostatnih postupaka navedenih u članku 7.; i

(b) da se carinskim vlastima mogu podnijeti zadovoljavajući dokazi o tome:

(i) da je ponovno uvezena roba dobivena obradom ili preradom izvezena materijala;

i

(ii) da ukupna dodana vrijednost koja je ostvarena izvan stranaka primjenom odredaba ovoga članka ne prelazi 10 posto cijene proizvoda fco tvornica krajnjega proizvoda za koji se traži stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

4. Za potrebe primjene stavka 3. uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, koji su navedeni u glavi II. neće se primjenjivati na obradu ili preradu koja je obavljena izvan stranaka. Međutim, kada je u popisu iz Dodatka II. za određivanje statusa podrijetla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez podrijetla, ukupna vrijednost materijala bez podrijetla koji su ugrađeni na teritoriju odnosne stranke, zajedno s ukupnom dodanom vrijednošću ostvarenom izvan stranke, uz primjenu ovoga članka, ne smije premašiti navedeni postotak.

5. Za potrebe primjene odredaba stavaka 3. i 4. ovoga članka smatrat će se da »ukupna dodana vrijednost« razumijeva sve troškove koji nastanu izvan stranaka, uključujući i vrijednost materijala koji je tamo ugrađen.

6. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji ne ispunjavaju uvjete koji su navedeni u popisu iz Dodatka II. i koji se mogu smatrati dostatno obrađenima ili prerađenima jedino ako se primijene opća odstupanja predviđena člankom 6., stavak (2).

7. Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji se razvrstavaju u poglavlja 50. do 63. Harmoniziranoga sustava.

8. Svaki postupak obrade ili prerade koji je obuhvaćen odredbama ovoga članka i koji je obavljen izvan stranaka obavljat će se po postupku vanjske prerade ili sličnim postupcima.

Članak 13.

Izravni prijevoz

1. Povlašteni tretman predviđen Ugovorom primjenjuje se isključivo na proizvode koji zadovoljavaju uvjete iz ovoga Protokola i čiji se prijevoz obavlja izravno između stranaka ili preko teritorija Češke Republike. Međutim, proizvodi koji predstavljaju jednu pošiljku mogu se prevoziti i preko teritorija trećih zemalja, pri čemu je, ako to nalažu okolnosti, na tim teritorijima moguć i njihov pretovar ili privremeno skladištenje, pod uvjetom da ti proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih vlasti u zemlji provoza ili skladištenja te da nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim istovara, ponovnoga utovara ili kakva drugoga postupka koji se obavlja kako bi se očuvali u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti i preko drugih teritorija koji nisu teritoriji stranaka.

2. Carinskim vlastima zemlje uvoznice podnosit će se dokazi o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, i to predočenjem:

(a) jedinstvene prijevozne isprave kojom je obuhvaćen prolazak robe od zemlje izvoznice kroz zemlju provoza; ili

(b) potvrde koju izdaju carinske vlasti zemlje provoza:

(i) u kojoj se navodi točan opis proizvoda;

(ii) u kojoj se navode datumi istovara i ponovnoga utovara proizvoda i, prema potrebi, nazivi brodova ili drugih uporabljenih prijevoznih sredstava;

i

(iii) kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili

(c) u nedostatku navedenoga, bilo kakvih isprava koje mogu poslužiti kao dokaz.

Članak 14.

IzloŽbe

1. Na proizvode s podrijetlom koji su poslani radi izlaganja u nekoj trećoj zemlji, osim Češke Republike, i nakon izložbe prodani radi uvoza u strankama, pri uvozu primjenjivat će se odredbe Ugovora, pod uvjetom da se carinskim vlastima podnesu zadovoljavajući dokazi o tome:

(a) da je izvoznik te proizvode poslao iz stranke u zemlju u kojoj se izložba održava te da ih je tamo izložio;

(b) da je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u stranki;

(c) da su proizvodi, poslani za vrijeme izložbe ili neposredno nakon nje, upravo onakvi kakvi su bili upućeni na izložbu;

i

(d) da proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu upotrijebljeni ni u koju drugu svrhu osim izlaganja na toj izložbi.

2. Dokaz o podrijetlu se mora izdati ili sastaviti u skladu s odredbama glave V. te na uobičajen način podnijeti carinskim vlastima zemlje uvoznice. Na dokazu se mora naznačiti naziv i adresa izložbe. Prema potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izloženi.

3. Stavak 1. ovoga članka primjenjivat će se na sve trgovačke, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične priredbe ili izlaganja koja se ne priređuju u privatne svrhe u prodavaonicama ili poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda i tijekom kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

Glava IV.

POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 15.

Zabrana povrata carine ili izuzeĆa od carine

1. Materijal bez podrijetla koji je uporabljen za proizvodnju proizvoda podrijetlom iz stranke ili Češke Republike, za koji je dokaz o podrijetlu izdan ili sastavljen u skladu s odredbama glave V., u stranki neće podlijegati povratu carine ili izuzeću od carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz stavka 1. primjenjivat će se na svaki postupak kojim se predviđa povrat, otpust ili neplaćanje, bilo djelomično ili potpuno, carina ili pristojba s istovjetnim učinkom koje se u stranki primjenjuju na materijal uporabljen u proizvodnji ako se takav povrat, otpust ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primjenjuje kada se proizvodi dobiveni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće uporabe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o podrijetlu bit će spreman u svakom trenutku, na zahtjev carinskih vlasti, podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi s materijalom bez podrijetla, koji je uporabljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povrat carine te da su sve carine ili pristojbe s istovjetnim učinkom koje se primjenjuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.

4. Odredbe stavaka 1. do 3. također će se primjenjivati u vezi s ambalažom u smislu članka 8., stavak 2., priborom, rezervnim dijelovima i alatima u smislu članka 9. i proizvodima u setu u smislu članka 10., ako su takvi proizvodi bez podrijetla.

5. Odredbe stavaka 1. do 4. primjenjivat će se isključivo u vezi s materijalom one vrste na koju se Ugovor primjenjuje. Nadalje, ove odredbe ne isključuju primjenu sustava povrata izvoznih carina na poljoprivredne proizvode koji se pri izvozu primjenjuje u skladu s odredbama Ugovora.

6. Bez obzira na stavak 1., primjena odredbi o zabrani povrata carine ili oslobođenja od carine bit će privremeno odgođena do 31. prosinca 2004. Odredbe ovog članka mogu biti preispitane uz obostranu suglasnost.

Glava V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16.

OpĆi uvjeti

1. Povlastice koje su predviđene odredbama Ugovora primjenjivat će se na proizvode podrijetlom iz stranke pri njihovu uvozu u drugu stranku:

a) po predočenju potvrde o prometu robe EUR.1, čiji je primjerak sadržan u Dodatku III.;

ili

(b) u slučajevima predviđenim člankom 21., stavak 1., izjave, u daljnjem tekstu; »izjava na računu«, koju izvoznik daje na računu, dostavnici ili kakvoj drugoj komercijalnoj ispravi u kojoj se predmetni proizvodi opisuju dovoljno podrobno da bi se mogli jasno prepoznati; tekst izjave na računu sadržan je u Dodatku IV.

2. Bez obzira na stavak 1. na proizvode s podrijetlom u smislu ovoga Protokola se, u slučajevima predviđenim člankom 26., primjenjuju povlastice iz ovoga Ugovora, pri čemu nije potrebno podnijeti ni jednu od gore navedenih isprava.

Članak 17.

Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1

1. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinske vlasti stranke izvoznice na zahtjev koji u pisanom obliku podnosi izvoznik ili, pod izvoznikovom odgovornošću, njegov ovlašteni predstavnik.

2. U tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik ispunit će i obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji su primjerci sadržani u Dodatku III. Ti se obrasci ispunjavaju na jednom od jezika na kojima je sastavljen ovaj Ugovor i u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako se obrasci ispunjavaju rukom, moraju se ispuniti tintom i tiskanim slovima. Opis se proizvoda mora upisati u polje predviđeno za to, bez ostavljanja praznih redaka. Ako polje nije do kraja ispunjeno, ispod zadnjega retka opisa treba se povući vodoravna crta, a nepopunjeni se dio mora prekrižiti.

3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanjem potvrde o prometu robe EUR.1 bit će spreman u svakom trenutku na zahtjev carinskih vlasti zemlje u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1 podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda podrijetlom iz stranaka te da ispunjavaju sve druge zahtjeve koji su postavljeni ovim Protokolom.

4. Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdat će carinske vlasti ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz stranke i ako ispunjavaju druge zahtjeve iz ovoga Protokola.

5. Carinske vlasti koje izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 poduzet će sve korake prijeko potrebne kako bi se provjerilo imaju li predmetni proizvodi status proizvoda s podrijetlom te ispunjavaju li druge zahtjeve iz ovog Protokola. U tu će svrhu one imati pravo zatražiti bilo koji dokaz i obaviti bilo koju vrstu uvida u izvoznikovu poslovnu evidenciju, odnosno bilo koju provjeru koju smatraju primjerenom. One su također dužne pobrinuti se da obrasci iz stavka 2. budu propisno ispunjeni. One će posebice provjeravati je li prostor predviđen za opis proizvoda ispunjen tako da se isključuje svaka mogućnost neovlaštenoga dopisivanja.

6. Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 naznačit će se u polju 11. na potvrdi.

7. Carinske vlasti izdat će potvrdu o prometu robe EUR.1 i staviti ju na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 18.

Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

1. Bez obzira na članak 17., stavak (7), potvrda o prometu robe EUR.1 može se iznimno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi ako:

(a) u trenutku izvoza nije izdana zbog greške, nenamjernoga propusta ili posebnih okolnosti;

ili

(b) se carinskim vlastima pruže zadovoljavajući dokazi o tome da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali da pri uvozu nije prihvaćena iz tehničkih razloga.

2. Radi provedbe stavka 1. izvoznik u svom zahtjevu mora naznačiti mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se potvrda o prometu robe EUR.1 odnosi te navesti razloge za svoj zahtjev.

3. Carinske vlasti mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što provjere da li podaci navedeni u izvoznikovu zahtjevu odgovaraju podacima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jednu od ovih naznaka:

HR »NAKNADNO IZDANO«

SK »VYSTAVENÉ DODATOČNE»

CZ »VYSTAVENO DODATEČNE«

EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«

5. Napomena iz stavka 4. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

Članak 19.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1 izvoznik carinskim vlastima koje su je izdale može podnijeti zahtjev za izdavanjem duplikata na temelju izvoznih isprava koje se nalaze u njihovu posjedu.

2. Tako izdan duplikat mora sadržavati jednu od ovih naznaka:

HR »DUPLIKAT«

SK, CZ  »DUPLIKÁT«

EN »DUPLICATE«

3. Napomena iz stavka 2. unosit će se u polje »Napomene« na potvrdi o prometu robe EUR.1.

4. Duplikat, na kojem mora biti naznačen datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1, stupit će na snagu s tim datumom.

Članak 20.

Izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanoga ili popunjenoga dokaza o podrijetlu

Kada se proizvodi s podrijetlom stavljaju pod nadzor određene carinske službe u stranki, izvorni dokaz o podrijetlu, moći će se zamijeniti sa jednom ili sa više potvrda o prometu robe EUR.1 radi slanja svih ili nekih od predmetnih proizvoda na druga mjesta unutar stranaka. Takvu zamjensku potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1 izdat će carinska služba pod čiji su nadzor stavljeni ti proizvodi.

Članak 20a

RaČunovodstveno razdvajanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili stvarne poteškoće u čuvanju zaliha proizvoda s podrijetlom odvojeno od proizvoda bez podrijetla, a koji su jednaki ili međusobno zamjenjivi, carinske vlasti mogu, na pismeni zahtjev zainteresiranih, dopustiti takozvanu metodu »računovodstvenog razdvajanja«, za vođenje takvih zaliha.

2. Ova metoda mora osigurati da broj dobivenih proizvoda koji se smatraju proizvodima s podrijetlom, unutar određenog referentnog razdoblja, bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile i fizički odvojene.

3. Carinske vlasti mogu dati takvo odobrenje pod bilo kojim uvjetima, koje smatraju potrebnima.

4. Ova metoda se evidentira i primjenjuje na temelju općih računovodstvenih načela koja važe u zemlji u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ovog pojednostavljenja može izdati odnosno zatražiti dokaz o podrijetlu za one količine takvih proizvoda koji se mogu smatrati proizvodima s podrijetlom. Na zahtjev carinskog organa, korisnik daje izjavu o načinu vođenja proizvoda.

6. Carinske vlasti nadziru uporabu odobrenja, i mogu ga oduzeti u bilo kojem trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi, ili ne ispunjava neki od uvjeta propisanih ovim Protokolom.

Članak 21.

Uvjeti za davanje izjave na raČunu

1. Izjavu na računu iz članka 16., stavak 1., točka (b) smije izdati:

(a) ovlašteni izvoznik u smislu članka 22.,

ili

(b) bilo koji izvoznik pošiljke koja se sastoji od jednoga ili više pakiranja proizvoda s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6 000 eura.

2. Izjavu na računu je moguće izdati ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz stranaka ili iz Češke Republike, te ako zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

3. Izvoznik koji izdaje izjavu na računu bit će u svakom trenutku spreman na zahtjev carinskih vlasti zemlje izvoznice podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da predmetna roba ima status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljava ostale zahtjeve ovoga Protokola.

4. Izjavu na računu izvoznik će izdati tako što na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipka ili otisne u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu čiji se tekst navodi u Dodatku IV., pri čemu je dužan uporabiti jednu od jezičnih inačica iz toga Dodatka, a u skladu s odredbama domaćih zakona zemlje izvoznice. Ako je izjava pisana rukom, bit će napisana tintom i tiskanim slovima.

5. Izjava na računu bit će ovjerena rukom pisanim izvornim potpisom izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. ne mora potpisivati takvu izjavu pod uvjetom da se carinskim vlastima zemlje izvoznice u pisanom obliku obveže da će preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu na računu u kojoj se navodi kao da ju je sam rukom potpisao.

6. Izjavu na računu može izdati izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se u zemlju uvoznicu dostavi najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Članak 22.

OvlaŠteni izvoznik

1. Carinske vlasti zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojega izvoznika, u daljnjem tekstu; »ovlašteni izvoznik«, koji često šalje pošiljke proizvoda u skladu s ovim Ugovorom da daje izjave na računu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji podnosi zahtjev za takvo ovlaštenje mora carinskim vlastima dati sva zadovoljavajuća jamstva koja su prijeko potrebna za potvrđivanje da njegovi proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

2. Carinske vlasti mogu odobriti status ovlaštenoga izvoznika pod uvjetima koje smatraju prikladnima.

3. Carinske će vlasti ovlaštenomu izvozniku dodijeliti broj carinskoga ovlaštenja koji će se navesti u svakoj izjavi na računu.

4. Carinske će vlasti nadzirati kako ovlašteni izvoznik rabi svoje ovlaštenje.

5. Carinske vlasti u svakom trenutku mogu opozvati svoje odobrenje. Carinske će vlasti to učiniti kada ovlašteni izvoznik prestane davati jamstva iz stavka 1., kada više ne zadovoljava uvjete iz stavka 2. ili na drugi način nepravilno rabi svoje ovlasti.

Članak 23.

Valjanost dokaza o podrijetlu

1. Dokaz o podrijetlu vrijedit će četiri mjeseca od datuma izdavanja u zemlji izvoznici i u tom roku mora biti podnesen carinskim vlastima zemlje uvoznice.

2. Dokazi o podrijetlu koji se carinskim vlastima zemlje uvoznice podnose nakon posljednjega roka za podnošenje, koji je naveden u stavku 1., mogu se prihvatiti radi primjene povlaštenoga tretmana u slučaju da je do nepodnošenja tih dokumenata prije posljednjega roka došlo zbog izvanrednih okolnosti.

3. U ostalim slučajevima zakašnjeloga podnošenja isprava carinske vlasti zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu kada su proizvodi podneseni prije isteka posljednjega roka.

Članak 24.

PodnoŠenje dokaza o podrijetlu

Dokazi o podrijetlu podnosit će se carinskim vlastima zemlje uvoznice u skladu s postupkom koji je na snazi u toj zemlji. Carinske vlasti mogu zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu, a mogu zahtijevati i da uz uvoznu deklaraciju bude priložena i izjava uvoznika o tome da proizvodi zadovoljavaju uvjete koji su potrebni za primjenu Ugovora.

Članak 25.

Uvoz u djelomiČnim poŠiljkama

U slučajevima kada se na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje određuju carinske vlasti zemlje uvoznice u više pošiljaka uvoze rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Općega pravila 2., točka (a), Harmoniziranoga sustava, koji potpadaju pod odsjek XVI. i XVII. ili tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranoga sustava, carinskim vlastima bit će podnesen jedinstven dokaz o podrijetlu za te proizvode pri uvozu prve pošiljke.

Članak 26.

IzuzeĆa od dokazivanja podrijetla

1. Proizvodi koje u malim paketima pojedinac šalje pojedincu ili koji čine osobnu prtljagu putnika prihvaćat će se kao proizvodi podrijetlom iz stranaka bez podnošenja dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da takvi proizvodi nisu trgovačke naravi, da su deklarirani kao proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve ovoga Protokola i da nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda koji su poslani poštom ova se izjava može unijeti u carinsku deklaraciju CN22/CN23 ili na listu papira koji se prilaže toj ispravi.

2. Uvoz proizvoda koji je povremene naravi i koji obuhvaća isključivo proizvode za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili članova njihovih obitelji neće se smatrati uvozom trgovačke naravi ako je iz naravi i količine proizvoda očito da ne postoji namjera njihove komercijalne uporabe.

3. Nadalje, ukupna vrijednost takvih proizvoda neće prelaziti 500 eura u slučaju malih paketa ili 1 200 eura u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika.

Članak 27.

Dokazne isprave

Isprave navedene u članku 17., stavak (3) i članku 21., stavak (3), koje se rabe radi dokazivanja da proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu mogu biti smatrani proizvodima podrijetlom iz stranke ili Češke Republike te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola mogu se sastojati, inter alia, od sljedećega:

(a) izravnih dokaza o postupcima koje je izvoznik ili dobavljač poduzeo da bi se dobila predmetna roba i koji se nalaze, primjerice, u njegovoj računovodstvenoj ili knjigovodstvenoj evidenciji;

(b) isprava izdanih ili sastavljenih u stranki kojima se status proizvoda s podrijetlom dokazuje za iskorišten materijal u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

(c) isprava izdanih ili sastavljenih u stranki kojima se dokazuje obrada ili prerada materijala u stranki u slučaju da se te isprave rabe u skladu s domaćim pravom;

(d) potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu izdane ili sastavljene u stranki u skladu s ovim Protokolom kojima se dokazuje da iskorišteni materijal ima status proizvoda s podrijetlom.

Članak 28.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

1. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati isprave iz članka 17., stavak (3).

2. Izvoznik koji daje izjavu na računu najmanje će tri godine čuvati jedan primjerak te izjave na računu te isprave iz članka 21., stavak (3).

3. Carinske vlasti zemlje izvoznice koje izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 najmanje će tri godine čuvati obrazac zahtjeva koji je naveden u članku 17., stavak (2).

4. Carinske vlasti zemlje uvoznice najmanje će tri godine čuvati potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu koje su im podnesene.

Članak 29.

Nepodudarnost i formalne pogreŠke

1. Otkriće neznatnih odstupanja između iskaza u dokazu o podrijetlu i navoda u ispravama koje su podnesene carinskoj službi pri obavljanju službenoga postupka za uvoz proizvoda ipso facto neće činiti dokaz o podrijetlu ništavim ako se uredno utvrdi da se isprava odnosi na podnesene proizvode.

2. Očite formalne pogreške, kao što su strojopisne pogreške na dokazu o podrijetlu, ne bi trebale prouzrokovati odbacivanje te isprave ako te greške nisu takve da bi stvorile sumnju u točnost navoda u toj ispravi.

Članak 30.

Iznosi iskazani u eurima

1. Za primjenu odredaba članka 21., stavak (1), točka (b), i članka 26., stavak (3), u slučajevima kada su proizvodi fakturirani u valuti koja nije euro, stranke i Češka Republika jednom će u godini utvrditi iznos u svojoj nacionalnoj valuti koji predstavlja protuvrijednost iznosa iskazanoga u eurima.

2. Na pošiljke će se primjenjivati povlastica iz odredaba članka 21., stavak (1), točka (b), ili članka 26., stavak (3), pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, a u skladu s iznosom koji je utvrdila zemlja o kojoj se radi.

3. Iznosi koji će se rabiti u nekoj nacionalnoj valuti predstavljat će protuvrijednost u toj valuti iznosa iskazanih u eurima prvoga radnoga dana u listopadu a primjenjivat će se od 1. siječnja sljedeće godine. Stranke će se do 15. listopada međusobno izvijestiti o odnosnim iznosima.

4. Zemlja može naviše ili naniže zaokružiti iznos koji nastane zbog konverzije iznosa iskazanoga u eurima u svoju nacionalnu valutu. Takav zaokruženi iznos ne smije odstupati od iznosa koji je dobiven konverzijom više od 5 posto. Stranka može zadržati nepromijenjenom protuvrijednost u nacionalnoj valuti iznosa koji je iskazan u eurima ako u trenutku godišnjega usklađivanja predviđenoga u stavku 3. konverzija toga iznosa prije zaokruživanja za ishod ima povećanje manje od 15 posto u protuvrijednosti u nacionalnoj valuti. Protuvrijednost se u nacionalnoj valuti može zadržati nepromijenjenom ako konverzija za ishod ima smanjenje te protuvrijednosti.

5. Iznose u eurima preispitivat će Zajednički odbor na zahtjev stranke. Pri preispitivanju Zajednički odbor u obzir će uzimati poželjnost očuvanja realnoga učinka ograničenja. U tu svrhu Odbor može donijeti odluku o preinaci iznosa koji su iskazani u eurima.

Glava VI.

ORGANIZACIJA UPRAVNE SURADNJE

Članak 31.

Uzajamna pomoĆ

1. Carinske će vlasti stranka jedna drugoj dostaviti ogledne otiske pečata koje u svojim carinskim službama rabe za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1, te adrese carinskih vlasti koje su odgovorne za provjeru tih potvrda i izjava na računu.

2. Kako bi osigurale pravilnu primjenu ovoga Protokola, stranke će putem svojih nadležnih carinskih vlasti jedna drugoj pomagati u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu te točnosti navoda sadržanih u tim ispravama.

Članak 32.

Provjera dokaza o podrijetlu

1. Naknadna će se provjera dokaza o podrijetlu obavljati nasumičnim odabirom ili kad god carinske vlasti zemlje uvoznice imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost tih isprava, u to da su predmetni proizvodi s podrijetlom ili u zadovoljavanje ostalih zahtjeva ovoga Protokola.

2. Za potrebe primjene odredaba stavka 1. carinske će vlasti zemlje uvoznice carinskim vlastima zemlje izvoznice vratiti potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je podnesen, izjavu na računu ili kopiju tih isprava uz navođenje, kad je god to prikladno, razloga za upit. Uz zahtjev za provjeru poslat će i sve dobivene isprave ili informacije koje upućuju na to da su navodi u dokazu o podrijetlu netočni.

3. Provjeru će obavljati carinske vlasti zemlje izvoznice. Radi toga te će vlasti imati pravo zatražiti sve potrebne dokaze i obaviti svaki potreban uvid u poslovne knjige izvoznika ili kakvu drugu provjeru koju smatraju primjerenom.

4. Ako carinske vlasti zemlje uvoznice odluče obustaviti odobravanje povlaštenoga tretmana predmetnim proizvodima dok čekaju ishod provjere, uvozniku će se ponuditi puštanje robe u promet uz primjenu mjera predostrožnosti koje se prosude prijeko potrebnima.

5. Carinske vlasti koje traže provjeru bit će u najkraćem mogućem roku izviještene o nalazima provjere. Nalazi moraju jasno pokazati jesu li isprave vjerodostojne i može li se smatrati da su predmetni proizvodi podrijetlom iz stranke ili iz Češke Republike te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ovoga Protokola.

6. Ako se u slučaju osnovane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku od deset mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za provjeru ili ako u odgovoru nisu sadržane dostatne informacije za utvrđivanje vjerodostojnosti dotične isprave ili stvarnoga podrijetla proizvoda, carinske vlasti koje su podnijele zahtjev, osim u iznimnim okolnostima, odbit će primjenu povlaštenoga tretmana.

Članak 33.

RjeŠavanje sporova

U slučajevima da nastane spor u odnosu na postupak provjere iz članka 32. koji carinske vlasti koje su zahtijevale provjeru i carinske vlasti odgovorne za obavljanje te provjere ne mogu riješiti ili ako one postave pitanje tumačenja ovoga Protokola, takav će se spor uputiti na rješavanje Zajedničkom odboru.

U svim slučajevima spora između uvoznika i carinskih vlasti stranke uvoznice spor će se rješavati u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 34.

Kazne

Kaznit će se svaka osoba koja sastavi ili prouzroči izdavanje isprave koja sadrži netočne podatke radi dobivanja povlaštenoga tretmana za proizvode.

Članak 35.

Slobodne zone

1. Stranke će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje pod pokrićem dokaza o podrijetlu, a koji tijekom prijevoza borave u slobodnoj zoni na njihovu teritoriju, ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti nikakvu drugom rukovanju osim uobičajenim postupcima kojima je cilj sprečavanje njihova propadanja.

2. Iznimno od odredaba stavka 1., u slučaju da su proizvodi podrijetlom iz stranke uvezeni u slobodnu zonu pod pokrićem dokaza o podrijetlu i podvrgnuti obradi ili preradi, nadležne su vlasti dužne na zahtjev izvoznika izdati novu potvrdu o prometu robe EUR.1 ako je primijenjena obrada ili prerada sukladna odredbama ovoga Protokola.

Glava VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Izmjene i dopune Protokola

Odluku o izmjenama i dopunama ovoga Protokola može donijeti Zajednički odbor.

Članak 37.

Carinski pododbor

1. Ustanovit će se Carinski pododbor zadužen za upravnu suradnju s aspekta točne i jedinstvene primjene ovoga Protokola te sve druge zadaće na području carine koje mu se povjere.

2. Pododbor će se sastojati od stručnjaka obiju stranaka zaduženih za carinska pitanja.

Članak 38.

Dodaci

Dodaci ovome Protokolu tvore njegov sastavni dio.

Članak 39.

Roba u tranzitu ili na skladiŠtenju

Odredbe Ugovora mogu se primijeniti na robu koja je u skladu s odredbama ovoga Protokola te koja je na dan stupanja na snagu Ugovora u tranzitu ili na privremenom skladištenju u nekoj od stranaka u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, uz obvezu podnošenja carinskim vlastima zemlje uvoznice, u roku od četiri mjeseca od toga datuma, potvrde EUR.1 izdane naknadno od strane nadležnih tijela stranke izvoznice zajedno s dokumentima koji pokazuju da je roba transportirana izravno.

DODATAK I. PROTOKOLA 2.

Uvodne napomene uz popis u Dodatku II.

Napomena 1:

Popis donosi uvjete koje trebaju ispunjavati svi proizvodi da bi se smatrali dostatno obrađenima ili prerađenima u značenju iz članka 6.

Napomena 2:

2.1. Prva dva stupca u popisu opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi broj tarifnoga broja ili poglavlja iz Harmoniziranoga sustava, a drugi stupac daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod u prva dva stupca dano je pravilo u stupcu 3. ili 4. Kad u nekim slučajevima navodu iz prvoga stupca prethodi »ex«, to znači da se pravila iz stupca 3. ili 4. primjenjuju samo na dio toga tarifnoga broja koji je opisan u stupcu 2.

2.2. Kad je nekoliko tarifnih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1 ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3. ili 4. odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranomu sustavu razvrstani pod tarifni broj odnosnoga poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.

2.3. Kad su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnoga broja, svaki uvučeni redak sadrži opis toga dijela tarifnoga broja koji je obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3. ili 4.

2.4. Kad se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3. i u stupcu 4., izvoznik može alternativno birati primjenu pravila iz stupca 3. ili iz stupca 4. Ako u stupcu 4. nije dano nikakvo pravilo glede podrijetla, mora se primijeniti pravilo iz stupca 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe članka 6. o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji služe u izradi drugih proizvoda, primjenjivat će se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici gdje se rabe ili u nekoj drugoj tvornici u stranki.

Primjer:

Motor iz tarifnoga broja 8407, za koji pravilo kaže da vrijednost materijala bez podrijetla koji se može ugraditi ne smije prelaziti 40 posto cijene fco tvornica, izrađen je od »drugoga legiranoga čelika grubo oblikovanoga kovanjem« iz tarifnoga broja ex 7224.

Ako je to kovanje obavljeno u stranki na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo temeljem pravila iz popisa za tarifni broj ex 7224. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li on proizveden u istoj ili drugoj tvornici u stranki. Vrijednost ingota bez podrijetla time se ne uzima u obzir pri zbrajanju vrijednosti materijala bez podrijetla.

3.2. Pravilo iz popisa je minimalna količina potrebne obrade ili prerade, pa se poduzimanjem većega stupnja obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom, i obratno, poduzimanjem manjega stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može uporabiti materijal bez podrijetla, uporaba toga materijala u ranijoj fazi izrade dopuštena je, dok uporaba toga materijala u kasnijoj fazi izrade nije dopuštena.

3.3. Ne dirajući u napomenu 3.2. kada pravilo kaže da se mogu uporabiti »materijali iz bilo kojega tarifnog broja«, može se uporabiti materijal iz bilo kojeg tarifnog broja (čak i materijali istog opisa i istog tarifnog broja kao i proizvod), uz primjenu svih posebnih ograničenja koja mogu biti sadržana u pravilu.

Međutim, izraz »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijala iz tarifnog broja…« ili »izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod« znači da se mogu uporabiti materijali iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih koji imaju isti opis kao proizvod koji je naveden u stupcu 2 na popisu.

3.4. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod može izrađivati od više od jednoga materijala, to znači da se može uporabiti jedan ili više materijala. Ne zahtijeva se da svi budu upotrijebljeni.

Primjer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih brojeva 5208 do 5212 određuje da se mogu uporabiti prirodna vlakna te da se među ostalim materijalom može uporabiti i kemijski materijal. To ne znači da se mora uporabiti jedan i drugi; može se koristiti jedan ili drugi ili i jedan i drugi.

3.5. Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod mora izraditi od određenoga materijala, taj uvjet očito ne priječi uporabu drugog materijala koji zbog svoje unutarnje naravi ne može zadovoljiti to pravilo. (Vidi također donju napomenu 6.2. u svezi s tekstilom.)

Primjer:

Pravilo za gotovu hranu iz tarifnoga broja 1904, koje konkretno isključuje uporabu žitarica i njihovih prerađevina, ne priječi uporabu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.

Međutim, to se ne odnosi na proizvode koji se, premda se ne mogu izraditi od određenoga konkretno navedenoga materijala s popisa, mogu proizvesti od materijala iste naravi u nekoj ranijoj fazi izrade.

Primjer:

U slučaju odjevnoga predmeta iz ex poglavlja 62, izrađenoga od netkana materijala, te ako je za tu klasu proizvoda dopuštena uporaba samo one pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom, čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal normalno bio u fazi koja prethodi pređi, a to je stanje vlakana.

3.6. Kad se u nekom pravilu iz popisa navode dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se može uporabiti, ti se postoci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postoci ne smiju se premašiti u odnosu na konkretni materijal na koji se primjenjuju.

Napomena 4:

4.1. Pojam »prirodna vlakna« rabi se u popisu za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drugačije, na grebenana, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.

4.2. Pojam »prirodna vlakna« uključuje konjsku dlaku iz tarifnoga broja 0503, svilu iz tarifnoga broja 5002 i 5003, te vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tbr. od 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tbr. od 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tbr. od 5301 do 5305.

4.3. Pojmovi »tekstilna pulpa«, »kemijski materijali« i »materijali za izradu papira« u popisu prerada služe za opis materijala koji nisu klasificirani u poglavljima od 50. do 63., a mogu se uporabiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

4.4. Pojam »proizvedena sortirana vlakna« rabi se u popisu za umjetnu kudjelju, vlakna sortirana po duljini i finoći ili otpad iz tbr. od 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kad se za određeni proizvod iz popisa spominje ova napomena, uvjeti iz stupca 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su uporabljeni za izradu toga proizvoda koji zajedno čine 10 posto ili manje od ukupne težine svih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidi također donje bilješke 5.3 i 5.4.)

5.2. Međutim, tolerancija iz bilješke 5.1. može se primijeniti samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od dvaju ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Osnovni su tekstilni materijali ovi:

– svila,

– vuna,

– gruba životinjska dlaka,

– fina životinjska dlaka,

– konjska dlaka,

– pamuk,

– materijali za izradu papira i papir,

– lan,

– prirodna konoplja,

– juta i druga tekstilna vlakna od drvenoga lika,

– sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

– kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,

– sintetički filamenti,

– umjetni filamenti,

– vodljivi filamenti,

– sintetička polipropilenska sortirana vlakna,

– sintetička poliesterska sortirana vlakna,

– sintetička poliamidna sortirana vlakna,

– sintetička poliakrilonitrilna sortirana vlakna,

– sintetička poliimidna sortirana vlakna,

– sintetička politetrafluoroetilenska sortirana vlakna,

– sintetička sortirana vlakna od polifenilen sulfida,

– sintetička sortirana vlakna od polivinil klorida,

– druga sintetička sortirana vlakna,

– umjetna sortirana vlakna viskoze,

– druga umjetna sortirana vlakna,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, upletena ili neupletena,

– proizvodi iz tarifnoga broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije,

– drugi proizvodi iz tarifnoga broja 5605.

Primjer:

Pređa iz tarifnoga broja 5205 koja je izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnoga broja 5203 i sintetički sortiranih vlakana iz tarifnog broja 5506 miješana je pređa. Stoga se sintetička sortirana vlakna koja ne potječu iz stranke i ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe) mogu uporabiti uz uvjet da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto težine pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnoga broja 5112 koja je izrađena od vunene pređe iz tarifnoga broja 5107 i sintetičkih sortiranih vlakana iz tarifnoga broja 5509 mješovita je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskoga materijala ili tekstilne pulpe), ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana bez grebenanja ili češljanja ili druge pripreme za predenje) ili njihova kombinacija, može uporabiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne premaši 10 posto ukupne težine tkanine.

Primjer:

Čupava tekstilna tkanina iz tarifnoga broja 5802 koja je izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnoga broja 5210 miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina koja je izrađena od pređe razvrstane pod dva različita tarifna broja, ili ako su uporabljene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:

Ako je odnosna čupava tekstilna tkanina izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnoga broja 5407, onda su uporabljene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je čupava tekstilna tkanina prema tomu miješani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji uključuju »poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu«, tolerancija za tu pređu iznosi 20 posto.

5.4. U slučaju proizvoda koji uključuju »traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije«, tolerancija za tu traku iznosi 30 posto.

Napomena 6:

6.1. Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijal, uz izuzeće podstava i međupodstava, koji ne zadovoljava pravilo iz stupca 3. popisa za izrađeni proizvod, može se uporabiti pod uvjetom da je razvrstan pod drugi tarifni broj nego proizvod te da njegova vrijednost ne pređe 8 posto cijene fco tvornica proizvoda.

6.2. Ne dirajući u napomenu 6.3., materijal koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. može se slobodno uporabiti u izradi tekstilnih proizvoda, sadržavao on tekstil ili ne sadržavao.

Primjer:

Ako pravilo iz popisa propisuje da se za određeni tekstilni artikl, poput hlača, mora uporabiti pređa, to ne priječi uporabu metalnih artikala poput dugmadi, jer dugmad nije razvrstana u poglavljima 50. do 63. Iz istoga se razloga ne priječi ni uporaba patentnih zatvarača premda patentni zatvarači normalno sadrže tekstil.

6.3. Gdje god vrijedi pravilo o postotku, vrijednost materijala koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. mora se uzeti u obzir pri izračunavanju vrijednosti uključenih materijala koji ne potječu iz Stranke.

Napomena 7:

7.1. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 »specifični postupci« su sljedeći:

(a) vakuumska destilacija;

(b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

(c) krekovanje;

(d) popravljanje;

(e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkilacija;

(i) izomerizacija.

7.2. Za potrebe tarifnih brojeva 2710, 2711 i 2712 »specifični postupci« su sljedeći:

(a) vakuumska destilacija;

(b) redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

(c) krekovanje;

(d) popravljanje;

(e) ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f) postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkilacija;

(i) izomerizacija;

(k) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85 posto sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda);

(l) samo u odnosu na proizvode iz tarfinog broja 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja;

(m) samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250 °C uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, kad vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tarifnog broja ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom;

(n) samo u odnosu na loživa ulja iz tarifnog broja ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30 posto tih proizvoda – po obujumu, uključujući i gubitke – destilira na 300 °C pomoću metode ASTM D 86;

(o) samo u pogledu drugih teških ulja osim plinskih i loživih ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman pomoću visokofrekventnoga jedva vidljivoga električnoga pražnjenja bez iskrenja.

(p) samo u pogledu sirovih proizvoda iz tarifnog broja 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od mrkog ugljena i lignita ili voska od treseta koji po masi sadrže manje od 0,75 posto ulja), uklanjanje ulja frakcijskom kristalizacijom.

7.3. Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

 

DODATAK II. PROTOKOLA 2

POPIS PRERADA ILI OBRADA ŠTO IH JE POTREBNO OBAVITI NA MATERIJALIMA BEZ PODRIJETLA KAKO BI DOBIVENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti obuhvaćeni Ugovorom. Iz tog razloga neophodno je konzultirati
ostale dijelove Ugovora.

 

HS tarifni broj Opis proizvoda Prerada ili obrada, obavljena na materijalima bez podrijetla,
kojom se stiče status proizvoda s podrijetlom

(1) (2) (3) ili (4)

Poglavlje 1 Žive životinje Sve životinje iz poglavlja 1 bit će
dobivene u cijelosti

Poglavlje 2 Meso i jestivi klaonični proizvodi Proizvodnja u kojoj su svi

upotrijebljeni materijali iz poglavlja

1 i 2 dobiveni u cijelosti

Poglavlje 3 Ribe i ljuskavci, mekušci i ostali Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni

vodeni beskralježnjaci materijali iz poglavlja 3 dobiveni u

cijelosti

ex Poglavlje 4 Mlijeko i mliječni proizvodi; Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni

jaja peradi i ptičja jaja; prirodni med; materijali iz poglavlja 4 dobiveni u

jestivi proizvodi životinjskog podrijetla; cijelosti

što nisu spomenuti niti uključeni na

drugom mjestu; osim:

0403 Mlaćenica, kiselo mlijeko, kiselo Proizvodnja u kojoj:

vrhnje, jogurt, kefir i ostalo - su upotrijebljeni materijali iz
fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i poglavlja 4 dobiveni u cijelosti,
vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani - je sav upotrijebljeni sok od voća
s dodanim ili bez dodanog šećera ili (osim od ananasa, limuna i limeta ili
drugih sladila, aromatizirani ili s grejpa) iz tarifnog broja 2009 dobiven u
dodanim voćem, orašastim plodovima cijelosti, i
ili kakaom - vrijednost svih upotrijebljenih

materijala iz poglavlja 17 ne premašuje

30% cijene proizvoda fco tvornica.

ex poglavlje 5 Proizvodi životinjskog podrijetla, što Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni
nisu spomenuti niti uključeni na materijali iz poglavlja 5 dobiveni
drugom mjestu, osim: u cijelosti

ex 0502 Čekinje i dlake domaće ili divlje Čišćenje, dezinfekcija, svrstavanje i

svinje, prerađene ispravljanje čekinja i dlaka

Poglavlje 6 Živo drveće i druge biljke; lukovice, Proizvodnja u kojoj:

korijenje i slično; rezano cvijeće i - su svi upotrijebljeni materijali iz

ukrasno lišće poglavlja 6 dobiveni u cijelosti, i

- vrijednost upotrijebljenih materijala

ne premašuje 50% u cijeni proizvoda

fco tvornica

Poglavlje 7 Jestivo povrće, neko korijenje i gomolji Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni

materijali iz poglavlja 7 dobiveni

u cijelosti

Poglavlje 8 Jestivo voće i orašasti plodovi; Proizvodnja u kojoj:

kore agruma, dinja i lubenica - je svo upotrijebljeno voće i orašasto

voće dobiveno u cijelosti, i

- vrijednost svih upotrijebljenih

materijala iz poglavlja 17. ne premašuje

30% u cijeni proizvoda fco tvornica.

ex Poglavlje 9 Kava, čaj, mate-čaj i začini, osim: Proizvodnja u kojoj su svi materijali

upotrijebljeni iz poglavlja 9 dobiveni

u cijelosti

0901 Kava, pržena ili nepržena s kofeinom Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, tarifnog broja

nadomjesci kave što sadrže kavu u bilo

kojem omjeru

0902 Čaj, aromatizirani ili nearomatizirani Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja

ex 0910 Mješavine začina Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja

Poglavlje 10 Žitarice Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni

materijali iz poglavlja 10 dobiveni

u cijelosti

ex poglavlje 11 Proizvodi mlinske industrije slad, škrob, Proizvodnja u kojoj je svo upotrijebljeno

inulin; pšenični gluten; osim: povrće, žitarice, korijeni i gomolji iz

tarifnog broja 0714 dobiveno u cijelosti

ex 1106 Brašno i krupica od osušenoga Sušenje i mljevenje mahunastog povrća

mahunastoga povrća iz 0713, ljuštena iz tar. br. 0708

Poglavlje 12 Uljano sjemenje i plodovi: razno zrnje, Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni

sjemenje i plodovi; industrijsko i materijali iz poglavlja 12 dobiveni

ljekovito bilje; slama i stočna hrana u cijelosti

1301 Šelak; prirodne gume, smole, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

gume-smole i oleo smole upotrijebljenih materijala iz tarifnog

(na primjer balzami) broja 1301 ne premašuje 50% u cijeni

proizvoda fco tvornica

1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske

tvari, pektinati i pektati; agar-agar i

ostale sluzi i zgušnjivači, dobiveni od

biljnih proizvoda, čak i modificirani

- Sluzi i zgušnjivači dobiveni od Proizvodnja iz nemodificiranih sluzi

biljnih proizvoda, modificirani i zguščivača

- Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost

upotrijebljenih materijala ne premašuje

50% u cijeni proizvoda fco tvornica

Poglavlje 14 Biljni materijali za pletarstvo; biljni Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni

proizvodi što nisu spomenuti niti materijali iz poglavlja 14 dobiveni

uključeni na drugom mjestu u cijelosti

ex Poglavlje 15 Masti i ulja životinjskog ili biljnog Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

podrijetla te proizvodi njihove tarifnog broja osim tarifnog broja

razgradnje; prerađene jestive masti; proizvoda

životinjski ili biljni voskovi, osim:

1501 Svinjska mast (uključujući salo) i mast

peradi, osim iz tarifnog broja 0209

ili 1503

- Mast iz kostiju ili otpadaka Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja, osim materijala iz tarifnih

brojeva 0203, 0206 ili 0207 ili kostiju

iz 0506

- Ostalo Proizvodnja od mesa ili od jestivih

otpadaka svinjećega podrijetla iz tarifnog

broja 0203 ili 0206, ili jestivih otpadaka

peradi iz tarifnog broja 0207

1502 Masti od goveda, ovaca ili koza, osim

iz tarifnog broja 1503

- Mast iz kostiju ili otpadaka Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja, osim materijala iz tarfnih

brojeva 0201, 0202 ili 0204 ili 0206 ili

kostiju iz tarifnog broja 0506

- Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni

materijali iz poglavlja 2 dobiveni

u cijelosti

1504 Masti i ulja i njihove frakcije, od riba

ili morskih sisavaca, rafinirani ili

nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

- Krute frakcije Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja, uključujući ostale

materijale iz tarifnog broja 1504

- Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni

materijali iz poglavlja 2 i 3 dobiveni

u cijelosti

ex 1505 Rafinirani lanolin Proizvodnja od sirove masti od vune

iz tarifnog broja 1505

1506 Ostale životinjske masti i ulja i

njihove frakcije, rafinirani ili

nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

- Krute frakcije Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja, uključujući ostale

materijale iz tarfinog broja 1506

- Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni

materijali iz poglavlja 2 dobiveni

u cijelosti

1507 do 1515 Biljna ulja i njihove frakcije

- Sojino ulje, ulje od kikirikija, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

palmino ulje, ulje od kokosova oraha tarifnog broja osim tarifnog broja

(kopre), ulje od palminih koštica, proizvoda

“babasu” ulje, tungovo ulje, oiticica

ulje, mirtin vosak i japanski vosak,

frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke

ili industrijske svrhe, osim za

proizvodnju prehrambenih proizvoda

za ljude

- Krute frakcije osim onih od ulja jojobe Proizvodnja iz drugih materijala iz

tarifnih brojeva 1507 do 1515

- Ostalo Proizvodnja u kojoj su sve upotrijebljene

biljne tvari dobivene u cijelosti

1516 Masti ili ulja životinjskog ili biljnog Proizvodnja u kojoj:

podrijetla i njihove frakcije, djelomično - su svi upotrijebljeni materijali iz

ili potpuno hidrogenirani, poglavlja 2 dobiveni u cijelosti, i

interesterificirani, re-esterificirani ili - sve upotrijebljene biljne tvari

elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje su dobivene u cijelosti.

nepripremljeni: Međutim, materijali iz tarifnih brojeva

1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti

upotrijebljeni

1517 Margarin; jestive mješavine ili pripravci Proizvodnja u kojoj:

masti ili ulja životinjskog ili biljnog - su svi upotrijebljeni materijali iz

podrijetla ili od frakcija različitih masti poglavlja 2 i 4 dobiveni u cijelosti, i

ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih - sve upotrijebljene biljne tvari su

masti ili ulja ili njihovih frakcija iz dobivene u cijelosti.

tarifnog broja 1516 Međutim, materijali iz tarifnih brojeva

1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti

upotrijebljeni

Poglavlje 16 Prerađevine od mesa, riba, ljuskavaca, Proizvodnja:

mekušaca ili drugih vodenih - Od životinja iz poglavlja 1, i/ili

beskralježnjaka - Svi upotrijebljeni materijali iz

poglavlja 3 bit će dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 17 Šećer i proizvodi od šećera, osim: Proizvodnja iz materijala bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 1701 Šećer od šećerne trske ili šećerne repe Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

i kemijski čista saharoza, u krutom upotrijebljenih materijala iz poglavlja

stanju, s dodanim aromama ili tvarima 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda

za bojenje fco tvornica

1702 Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu

laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu,

u krutom stanju; šećerni sirupi bez

dodanih aroma ili tvari za bojenje;

umjetni med, miješan ili ne s prirodnim

medom; karamel

- Kemijski čista maltoza i fruktoza Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja uključujući druge

materijale iz 1702

- Ostali šećeri u krutom stanju, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

s dodanim aromama ili tvarima za upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17

bojenje ne premaši 30% cijene proizvoda

fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni

materijali dobiveni u cijelosti

ex 1703 Melase dobivene pri ekstrakciji ili Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

rafiniranju šećera, s dodanim aromama upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17

ili tvarima za bojenje ne premaši 30% cijene proizvoda

fco tvornica

1704 Proizvodi od šećera (uključujući bijelu Proizvodnja:

čokoladu), bez kakaa - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala iz poglavlja 17 ne premaši

30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

Poglavlje 18 Kakao i proizvodi od kakaa Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala iz poglavlja 17 ne premaši

30% vrijednosti proizvoda fco tvornica

1901 Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi

od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili

sladnog ekstrakta, što ne sadrže kakao

ili što sadrže manje od 40 % masenog

udjela kakaa, računano na potpuno

odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti

niti uključeni na drugom mjestu;

prehrambeni proizvodi od robe iz

tarifnih brojeva 0401 do 0404 što ne

sadrže kakao ili što sadrže manje od 5%

masenog udjela kakaa, računato na

potpuno odmašćenu osnovu, što nisu

spomenuti niti uključeni na drugom

mjestu;

- Sladni ekstrakt Prerada žitarica iz poglavlja 10

- Ostalo Proizvodnja:
- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost upotrijebljenih

materijala iz poglavlja 4 i 17 ne premaši
30% cijene proizvoda fco tvornica

1902 Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili

punjena (mesom ili drugim tvarima)

ili drukčije pripremljena, kao što su

špageti, makaroni, rezanci, lazanje,

njoki, ravioli, kaneloni; kuskus

pripremljeni ili nepripremljeni

- Koji sadrže 20% ili manje mesa, Proizvodnja u kojoj su upotrijebljene

mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca žitarice i njihovi derivati (osim tvrdoga

ili mekušaca žita i njihovih derivata), dobiveni

u cijelosti

- Koji sadrže više od 20% mesa, Proizvodnja u kojoj:

mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca ili - su sve žitarice i njihovi derivati (osim

mekušaca tvrdoga žita i njihovih derivata)

dobiveni u cijelosti, i

- svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja

2 i 3 su dobiveni u cijelosti

1903 Tapioka i nadomjesci tapioke Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

pripremljeni od škroba, u obliku tarifnog broja osim od krumpirova

pahuljica, zrnaca, kuglica ili u škroba iz tarifnog broja 1108

sličnim oblicima

1904 Prehrambeni proizvodi dobiveni Proizvodnja:

bubrenjem ili prženjem žitarica ili - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne broja osim iz tarifnog broja1806;

pahuljice); žitarice (osim kukuruza) - u kojoj su sve upotrijebljene žitarice i

u zrnu ili u pahuljicama ili drukčije brašno (osim pšenice durum i njenih

pripremljene (osim brašna, prekrupe i derivata i kukuruza Zea indurata)

krupice) prethodno kuhane ili drukčije dobivene u cijelosti, i

pripremljene, što nisu spomenute niti - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

uključene na drugom mjestu: materijala iz poglavlja 17 ne premaši

30% cijene proizvoda fco tvornica

1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali Proizvodnja iz materijala iz svih tarifnih

pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa brojeva osim onih iz poglavlja 11

ili bez kakaa; hostije, prazne kapsule

za farmaceutske proizvode, oblate, rižin

papir i slični proizvodi

ex Poglavlje 20 Proizvodi od povrća, voća, orašastih Proizvodnja u kojoj je sve voće, orašasti

plodova ili ostalih dijelova biljaka,

osim: plodovi i povrće dobiveno u cijelosti

ex 2001 Yam, slatki krumpir i slični jestivi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

dijelovi biljaka s masenim udjelom 5% tarifnog broja osim tarifnog broja

ili više škroba, pripremljeni ili proizvoda

konzervirani u octu ili octenoj kiselini

ex 2004 i Krumpir u obliku brašna, krupice ili Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

ex 2005 pahuljica, pripremljeni ili konzervirani tarifnog broja osim tarifnog broja

na drugi način osim u octu ili octenoj proizvoda

kiselini

2006 Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od Proizvodnja u kojoj vrijedonost
voća i ostali dijelovi biljaka, upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17
konzervirani šećerom (iscijeđeni, ne smije premašiti 30% cijene proizvoda
preliveni ili kandirani) fco tvornica

2007 Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei Proizvodnja:

i paste od voća ili od orašastih plodova - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez broja osim tarifnog broja proizvoda, i

dodanog šećera ili drugih sladila - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala iz poglavlja 17 ne premaši

30% cijene proizvoda fco tvornica

ex 2008 - Orašasti plodovi, bez dodatka šećera Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

ili alkohola upotrijebljenih orašastih plodova i

uljnatog sjemenja s podrijetlom iz

tarifnih brojeva 0801, 0802 i 1202 do

1207 premaši 60% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

- Maslac od kikirikija, mješavine na Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

bazi žitarica; palmina jezgra; kukuruz tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

- Ostalo osim voća i orašastih plodova, Proizvodnja:

ukuhano drukčije nego na pari ili vodi, - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

bez dodatka šećera, zamrznuto broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala iz poglavlja 17 ne premaši

30% cijene proizvoda fco tvornica

2009 Voćni sokovi (uključujući mošt od Proizvodnja u kojoj:

grožđa) i sokovi od povrća - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

nefermentirani i bez dodanog alkohola, broja osim tarifnog broja proizvoda, i

s dodanim ili bez dodanog šećera ili - u kojoj vrijednosti upotrijebljenih

drugih sladila; materijala iz poglavlja 17 ne premaši

30% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 21 Razni prehrambeni proizvodi osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, Proizvodnja:

čaja, mate-čaja i pripravci na osnovi - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja broja osim tarifnog broja proizvoda, i

ili mate-čaja; pržena cikorija i ostali - u kojoj je sva upotrijebljena cikorija

prženi nadomjesci kave i ekstrakti, dobivena u cijelosti

esencije i koncentrati tih proizvoda

2103 Umaci i pripravci za umake; miješani

začini i miješana začinska sredstva;

brašno i krupica od gorušice i

pripremljena gorušica (senf)

- Pripravci za umake i pripremljeni Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

umaci, miješani začini i miješana tarifnog broja osim tarifnog broja

začinska sredstva proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti

brašno od gorušice ili pripremljenu

gorušicu

- Brašno i krupica od gorušice i Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

pripremljena gorušica tarifnog broja

ex 2104 Juhe, uključujući i mesne i pripravci Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

za njih tarifnog broja, osim od prerađena ili

konzerviranog povrća iz 2002 do 2005

2106 Prehrambeni proizvodi što nisu Proizvodnja:

spomenuti niti uključeni na drugom - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

mjestu: broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost upotrijebljenih
materijala iz poglavlja 17 ne premaši

30% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 22 Pića, alkoholi i ocat, osim: Proizvodnja:

- proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda, i

- u kojoj je svo upotrijebljeno grožđe

i bilo koji materijal dobiven iz grožđa

dobiveno u cijelosti

2202 Vode, uključujući mineralne vode i Proizvodnja:

gazirane vode, s dodanim šećerom ili - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

drugim sladilima ili aromama i ostala broja osim tarifnog broja proizvoda,

bezakoholna pića, osim sokova voća ili - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

povrća iz tarifnog broja 2009 materijala iz poglavlja 17 ne premaši

30% cijene proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj su svi upotrijebljeni voćni

sokovi (osim od ananasa, limete te

grejpa) s podrijetlom

2207                               Nedenaturirani etilni alkohol s

volumnim Proizvodnja:

udjelom alkohola 80 vol. % ili većim; - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

etilni alkohol i ostali alkoholi, broja, osim tarifnih brojeva 2207 ili

denaturirani, s bilo kolikim sadržajem 2208, i

alkohola - u kojoj je sve grožđe ili upotrijebljene

prerađevine od grožđa dobiveno u

cijelosti ili, ako su svi drugi

upotrijebljeni materijali već s

podrijetlom, arak može biti upotrijebljen

do 5% ukupnog volumena

2208 Nedenaturirani etilni alkohol, Proizvodnja:

s volumnim udjelom alkohola manjim - od materijala iz bilo kojeg tarifnog

od 80 vol. %; rakije, likeri i ostala broja osim tarifnih brojeva 2207 ili

alkoholna pića 2208, i

- u kojoj je sve grožđe ili upotrijebljene

prerađevine od grožđa dobiveno u

cijelosti ili, ako su svi drugi

upotrijebljeni materijali već s

podrijetlom, arrack (rakija od riže ili

palminog vina) može biti upotrijebljen

do 5% ukupnog volumena

ex poglavlje 23 Ostaci i otpaci od prehrambene Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

industrije; pripremljena životinjska tarifnog broja osim tarifnog broja

hrana, osim: proizvoda

ex 2301 Brašno, krupica, pelete od ribe ili od Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni

ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih materijali iz poglavlja 2 i 3 dobiveni

beskralježnjaka, nepogodni za ljudsku u cijelosti

uporabu

ex 2303 Ostaci od proizvodnje škroba od Proizvodnja u kojoj je upotrijebljeni

kukuruza (osim koncentriranih tekućina kukuruz dobiven u cijelosti

za namakanje), s masenim udjelom

bjelančevina, računano na suhi proizvod,

većim od 40%

ex 2306 Uljane pogače i drugi ostaci dobiveni Proizvodnja u kojoj su upotrijebljene

pri ekstrakciji maslinovog ulja, s masline dobivene u cijelosti

masenim udjelom većim od 3%

maslinovog ulja

2309 Pripravci što ih se rabi za prehranu Proizvodnja u kojoj:

životinja - su upotrijebljene žitarice, šećer ili

melasa, meso ili mlijeko s podrijetlom; i

- svi materijali iz poglavlja 3 su

dobiveni u cijelosti

ex poglavlje 24 Duhan i prerađeni nadomjesci duhana, Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni

osim za; materijali iz poglavlja 24 dobiveni

u cijelosti

2402 Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana Proizvodnja u kojoj je najmanje 70%

ili nadomjestaka duhana težine upotrijebljena neprerađenog duhana

ili otpadaka duhana iz tarifnog broja

2401 dobiveno u cijelosti

ex 2403 Duhan za pušenje Proizvodnja u kojoj je najmanje 70%

težine upotrebljena neprerađenog duhana

ili otpadaka duhana iz tarifnog broja

2401 dobiveno u cijelosti

ex poglavlje 25 Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
vapno i cement, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 2504 Grafit prirodni, kristalasti, obogaćen Obogaćenje sadržaja ugljikom,

ugljikohidratima, pročišćen i u prahu pročišćavanje i mljevenje gruba

kristalastoga grafita

ex 2515 Mramor, grubo oblikovan piljenjem ili Obrada mramora debljine veće od 25

drukčije, u blokovima ili pločama u centimetara, piljenjem ili drukčije

pravokutnim oblicima (uključujući (i ako je već ispiljen)

četverokutne) do 25 centimetara debljine

ex 2516 Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo Obrada kamena debljine veće od
kamenje za spomenike i građevine, 25 centimetara, piljenjem ili drukčije
jednostavno obrađeno piljenjem ili na (i ako je već ispiljen)
drugi način, u blokovima ili pločama
u pravokutnim oblicima (uključujući
četverokutne), do 25 centimetara

debljine

ex 2518 Pečeni dolomit Pečenje nepečena dolomita

ex 2519 Drobljeni prirodni magnezijev karbonat Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

(magnezit) u hermetički zatvorenim tarifnog broja osim tarifnog broja

kontejnerima i magnezijev oksid, čisti proizvoda. Međutim, dopuštena je

ili nečisti, osim topljena magnezijeva upotreba prirodna magnezijeva

oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) karbonata (magnezita)

magnezijeva oksida

ex 2520 Sadra, posebno obrađena za zubarstvo Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni
materijali ne smiju premašiti 50% u
vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2524 Prirodno azbestno vlakno Proizvodnja od minerala azbesta

(koncentrirani azbest)

ex 2525 Tinjac u prahu Mljevenje tinjca ili otpadaka od tinjca

ex 2530 Zemljane boje, pečene ili u prahu Mljevenje ili pečenje zemljanih boja

Poglavlje 26 Rudače, troske i pepeli Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex Poglavlje 27 Mineralna goriva, mineralna ulja i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

proizvodi njihove destilacije;

bitumenske tarifnog broja osim tarifnog broja

tvari; mineralni voskovi, osim: proizvoda

ex 2707 Ulja u kojima masa aromatskih premaši Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više

masu nearomatskih sastojaka, slična specifičnih procesa(1)

mineralnim uljima dobivenim ili

destilacijom ugljenih katrana na visokim Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni

temperaturama, gdje je destilirano više materijali moraju biti razvrstani unutar

od 65% njihova opsega na temperaturi tarifnog broja različitog od broja

do 250 stupnjeva C (uključujući proizvoda. Međutim, materijali iz istog

mješavinu esencije nafte i benzola), a tarifnog broja kao i proizvod mogu se

namijenjeni su za pogonsko ili koristiti pod uvjetom da njihova ukupna

toplinsko gorivo vrijednost ne premaši 50% vrijednosti

cijene proizvoda fco tvornica

ex 2709 Kruta ulja dobivena iz bitumenskih Destruktivna destilacija bitumenskih

minerala materijala

2710 Naftna ulja i ulja dobivena od Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više

bitumenskih minerala, osim sirovih; specifičnih procesa(2)

proizvodi nespomenuti niti uključeni ili

na drugom mjestu, što sadrže 70% ili Druge radnje u kojima su svi

više masenog udjela naftnih ulja ili upotrijebljeni materijali razvrstani unutar

ulja dobivenih od bitumenskih minerala, tarifnog broja različitog od broja

koji čine osnovne sastojke tih proizvoda. Međutim, materijali iz istog

proizvoda, otpadna ulja tarifnog broja kao i proizvod mogu se

koristiti pod uvjetom da njihova ukupna

vrijednost ne premaši 50% vrijednosti

cijene proizvoda fco tvornica

2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više

ugljikovodici specifičnih procesa(3)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni

materijali moraju biti razvrstani unutar

tarifnog broja različitog od broja

proizvoda. Međutim, materijali iz istog

tarifnog broja kao i proizvod mogu se

koristiti pod uvjetom da njihova ukupna

vrijednost ne premaši 50% vrijednosti

cijene proizvoda fco tvornica

2712                               Vazelin; parafinski vosak,

mikrokristalni Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više

naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, specifičnih procesa (4)

vosak od mrkog ugljena, vosak od ili

treseta, drugi mineralni voskovi i slični Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni

proizvodi dobiveni sintezom ili drugim materijali moraju biti razvrstani unutar

postupcima, obojeni ili ne tarifnog broja različitog od broja

proizvoda. Međutim, materijali iz istog

tarifnog broja kao i proizvod mogu se

koristiti pod uvjetom da njihova ukupna

vrijednost ne premaši 50% vrijednosti

cijene proizvoda fco tvornica

2713 Naftni koks, naftni bitumen i drugi Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više

ostaci od nafte ili ulja od bitumenskih specifičnih procesa(5)

minerala ili

premaši druge radnje u kojima svi

upotrijebljeni materijali moraju biti

razvrstani unutar tarifnog broja različitog

od broja proizvoda. Međutim, materijali

iz istog tarifnog broja kao i proizvod

mogu se koristiti pod uvjetom da

njihova ukupna vrijednost ne premaši

50% vrijednosti cijene proizvoda

fco tvornica

2714 Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više

ili uljni škriljevci i katranski pijesak; specifičnih procesa(6)

asfaltiti i asfaltne stijene: ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni

materijali moraju biti razvrstani unutar

tarifnog broja različitog od broja

proizvoda. Međutim, materijali iz istog

tarifnog broja kao i proizvod mogu se

koristiti pod uvjetom da njihova ukupna

vrijednost ne premaši 50% vrijednosti

cijene proizvoda fco tvornica

2715 Bitumenske mješavine na osnovi Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više

prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, specifičnih procesa(7)

naftnog bitumena, mineralnog katrana ili

ili mineralne katranske smole Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni

(npr. bitumenski kit, »cutback«): materijali moraju biti razvrstani unutar

tarifnog broja različitog od broja

proizvoda. Međutim, materijali iz istog

tarifnog broja kao i proizvod mogu se

koristiti pod uvjetom da njihova ukupna

vrijednost ne premaši 50% vrijednosti

cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 28 Anorganski kemijski proizvodi; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

organski i anorganski spojevi tarifnog broja osim tarifnog broja vrijednost svih

plemenitih kovina, kovina rijetkih proizvoda. Proizvodnja iz materijala iz upotrijebljenih materijala ne

zemlji, radioaktivnih elemenata bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog premaši 40% vrijednosti proizvoda broja proizvoda. Međutim, mogu se fco-tvornica

i izotopa, osim: koristiti materijali iz istog tarifnog broja

pod uvjetom da njihova ukupna

vrijednost ne premaši 20% cijene

proizvoda fco tvornica

ex 2805 ”Mischmetall” Proizvodnja elektrolitičkim i termalnim

tretmanom u kojem vrijednost svih

upotrijebljenih materijal ne premaši

50% cijene proizvoda fco-tvornica

ex 2811 Sumporov trioksid Proizvodnja iz sumpornog dioksida Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premaši 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2833 Aluminijev sulfat Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premaši

50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2840 Natrijevi perborati Proizvodnja iz disodium tetraborata

pentahidrat Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne

premaši 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 29 Organski kemijski spojevi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

tarifnog broja osim tarifnog broja vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne

premaši

proizvoda. Međutim, materijali iz istog 40% vrijednosti proizvoda

tarifnog broja kao i proizvod mogu biti fco tvornica

upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 2901 Aciklički ugljikovodici za uporabu kao Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više

gorivo za pogon ili grijanje specifičnih procesa8

ili

Druge radnje u kojima su svi

upotrijebljeni materijali razvrstani unutar

tarifnog broja različitog od broja

proizvoda. Međutim, materijali iz istog

tarifnog broja kao i proizvod mogu se

koristiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 50%

vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

ex 2902 Ciklani i cikleni (izuzevši azulen), Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više

benzeni, tolueni i ksileni, specifičnih procesa (9)

za uporabu kao gorivo za pogon ili

ili grijanje Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni

materijali moraju biti razvrstani unutar

tarifnog broja različitog od broja

proizvoda. Međutim, materijali iz istog

tarifnog broja kao i proizvod mogu se

koristiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 50%

cijene proizvoda fco tvornica

ex 2905 Kovinski alkoholati alkohola iz ovog Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

tarifnog broja, te od etanola ili glicerina tarifnog broja, uključujući i ostale vrijednost svih

materijale iz tarifnog broja 2905. upotrijebljenih materijala ne

Međutim, kovinske alkoholate iz ovog premaši 40% vrijednosti

tarifnog broja može se upotrijebiti pod proizvoda uvjetom da njihova ukupna vrijednost fco tvornica

ne premaši 20% cijene proizvoda

fco tvornica

2915 Zasićene acikličke mono-karboksilne Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi tarifnog broja. Međutim vrijednost svih vrijednost svih

peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, upotrijebljenih materijala iz tarifnih upotrijebljenih sulfo-, nitro- i nitrozo derivati brojeva 2915 i 2916 ne smije prijeći materijala ne premaši

20% cijene proizvoda fco tvornica 40% cijene proizvoda

fco tvornica

.

ex 2932 - Interni eteri i njihovi halogeni Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih vrijednost svih

upotrijebljenih materijala iz tarifnog upotrijebljenih materijala ne

broja 2909 ne smije prijeći 20% cijene premaši

proizvoda fco tvornica 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

.

- Ciklički acetati i hemi-acetali, te Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani tarifnog broja. vrijednost svih

ili nitrozni derivati upotrijebljenih materijala ne

premaši

40% vrijednosti proizvoda fco tvornica

2933 Heterociklički spojevi samo s jednim Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

ili više dušikovih heteroatoma tarifnog broja. Međutim, vrijednosti svih vrijednost svih

upotrijebljenih materijala iz tarifnih upotrijebljenih materijala ne

brojeva 2932 i 2933 ne smije prijeći premaši

20% cijene proizvoda fco tvornica 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

.

2934 Nukleinske kiseline i njihove soli; Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

kemijski određene ili ne; ostali tar. br. Međutim, vrijednost svih vrijednost svih

heterociklički spojevi upotrijebljenih materijala iz tarifnih upotrijebljenih materijala ne

brojeva 2932, 2933 i 2934 ne smije premaši

prijeći 20% cijene proizvoda 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica. fco tvornica

ex 2939 Koncentrati od slamke maka koji po Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

masi sadrže najmanje 50% alkaloida upotrijebljenih materijala ne premaši

50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 30 Farmaceutski proizvodi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda. Međutim, materijali iz

istog tarifnog broja kao i proizvod

mogu biti upotrijebljeni, pod uvjetom

da njihova ukupna vrijednost ne

premaši 20% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

3002 Ljudska krv; životinjska krv

pripremljena za terapijsku, profilaktičnu

ili dijagnostičku uporabu; antiserumi

te ostale frakcije krvi i modificirani

imunološki proizvodi, dobiveni

biotehnološkim postupcima ili na drugi

način; cjepiva, toksini, kulture

mikroorganizama (osim kvasca) i slični

proizvodi:

- Proizvodi koji se sastoje od dvaju ili Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

više sastojaka, pomiješani za terapijsku tarifnog broja uključujući ostale

ili profilaktičnu uporabu ili ne materijale iz tarifnog broja 3002.

pomiješani proizvodi za ove svrhe, Međutim, materijali istog opisa kao i

pakirani u odmjerene doze ili u obliku proizvod mogu se upotrijebiti pod

ili pakirani za maloprodaju uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premaši 20% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

- Ostalo:

- Ljudska krv Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja uključujući ostale

materijale iz tarifnog broja 3002.

Međutim, materijali istog opisa kao i

proizvod mogu se upotrijebiti pod

uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premaši 20% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

- Životinjska krv pripremljena za Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

terapijsku ili profilaktičnu uporabu tarifnog broja uključujući ostale

materijale iz tarifnog broja 3002.

Međutim, materijali istog opisa kao i

proizvod mogu se upotrijebiti pod

uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premaši 20% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

- Frakcije krvi osim antiseruma, Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

hemoglobina i serum globulina tarifnog broja uključujući ostale

materijale iz tarifnog broja 3002.

Međutim, materijali istog opisa kao i

proizvod mogu se upotrijebiti pod

uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premaši 20% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

- Hemoglobin, globulin od krvi i Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

serum-globulin tarifnog broja uključujući ostale

materijale iz tarifnog broja 3002.

Međutim, materijali istog opisa kao i

proizvod mogu se upotrijebiti pod

uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premaši 20% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja uključujući ostale

materijale iz tarifnog broja 3002.

Međutim, materijali istog opisa kao i

proizvod mogu se upotrijebiti pod

uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premaši 20% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

3003 i 3004 Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnog

broja 3002, 3005 ili 3006):

- Dobiveni iz amikacina iz tarifnog Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

broja 2941 tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda. Međutim, materijali iz tarifnih

brojeva 3003 ili 3004 mogu biti

upotrijebljeni pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda.

Međutim, materijali iz tarifnih brojeva

3003 i 3004 mogu biti upotrijebljeni

samo pod uvjetom da njihova ukupna

vrijednost zajedno ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premaši 50% cijene

proizvoda fco tvornica

ex 3006 Otpadni farmaceutski proizvodi Zadržat će se podrijetlo proizvoda

navedeni u napomeni 4(k) ovog prema njegovom izvornom

poglavlja razvrstavanju

ex poglavlje 31 Gnojiva, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

tarifnog broja osim tarifnog broja vrijednost svih

proizvoda. Međutim, materijali upotrijebljenih materijala ne

razvrstani premaši

unutar istog tarifnog broja kao i 40% vrijednosti

proizvod mogu se upotrijebiti pod proizvoda

uvjetom da njihova ukupna vrijednost fco tvornica

ne premaši 20% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

ex 3105 Mineralna ili kemijska gnojiva što Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

sadrže dva ili tri gnojiva elementa - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne

premaši - dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; broja osim tarifnog broja proizvoda. 40% vrijednosti proizvoda

proizvodi iz ovog poglavlja u obliku Međutim, materijali iz istog tarifnog fco tvornica

tableta ili u sličnim oblicima ili broja kao i proizvod mogu biti

pakiranjima bruto-mase ne veće od upotrijebljeni pod uvjetom da njihova

10 kg, osim: vrijednost ne premaši 20% ukupne

- Natrij-nitrata vrijednosti proizvoda fco tvornica, i

- Kalcij-cianomida - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

- Kalijeva sulfata materijala ne premaši 50% cijene

- Magnezium kalium sulfata proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 32 Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

tanini i njihovi derivati; bojila, pigmenti tarifnog broja osim tarifnog broja vrijednost svih

i druge tvari za bojenje; pripremljene proizvoda. Međutim, materijali iz istog upotrijebljenih materijala ne

premazne boje i lakovi; kitovi i druge tarifnog broja kao i proizvod mogu se premaši

mase za brtvljenje; tiskarske boje i upotrijebiti pod uvjetom da njihova 40% vrijednosti proizvoda

crnila; osim za: ukupna vrijednost ne premaši 20% fco tvornica

vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3201 Tanini i njihove soli, eteri, esteri i Proizvodnja od ekstrakta tanina biljnog Proizvodnja u kojoj

ostali derivati podrijetla vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne

premaši 40% vrijednosti

proizvoda fco tvornica

3205 Lak bojila; pripravci na osnovi lak Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

bojila navedeni u napomeni 3 uz ovo tarifnog broja, osim tarifnih brojeva. vrijednost svih

poglavlje (10) 3203, 3204 i 3205. Međutim, materijali upotrijebljenih materijala ne

iz tarifnog broja kao i proizvod 3205 premaši

mogu se upotrijebiti pod uvjetom da 40% vrijednosti proizvoda

njihova ukupna vrijednost ne premaši fco tvornica

20% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 33 Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

kozmetički ili toaletni proizvodi; osim: tarifnog broja osim tarifnog broja vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne

premaši

proizvoda. Međutim, materijali iz istog 40% vrijednosti proizvoda

tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica

upotrijebiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

3301 Eterična ulja (bez terpena ili s Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

terpenima), uključujući takozvane tarifnog broja, uključujući materijale upotrijebljenih materijala ne

premaši

konkrete i absolute; rezinoidi; različite »grupe«(11) iz ovog tarifnog 40% vrijednosti proizvoda

ekstrahirane oleosmole, koncentrati broja. Međutim, materijali iz iste grupe fco tvornica

eteričnih ulja u mastima, neeteričnim kao i proizvod mogu biti korišteni, pod

uljima, voskovima ili slično, dobiveni uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ekstakcijom eteričnih ulja pomoću ne premaši 20% cijene proizvoda

masti ili maceracijom; sporedni fco tvornica

terpenski provodi dobiveni

deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni

destilati i vodene otopine eteričnih ulja

ex poglavlje 34 Sapun, organska površinski aktivna Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

sredstva, pripravci za pranje, pripravci tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

premaši

za podmazivanje, umjetni voskovi, proizvoda. Međutim, materijali iz istog 40% vrijednosti proizvoda

pripremljeni voskovi, pripravci za tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica

poliranje i čišćenje, svijeće i slični upotrijebiti pod uvjetom da njihova

proizvodi, paste za modeliranje, ukupna vrijednost ne premaši 20%

“zubarski voskovi” te zubarski pripravci vrijednosti proizvoda fco tvornica

na osnovi sadre, osim:

ex 3403 Pripravci za podmazivanje s masenim Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više

udjelom naftnog ulja ili ulja dobivenog specifičnih procesa(12)

od bitumenskih minerala manjim od ili

70 % Druge radnje u kojima su svi

upotrijebljeni materijali tarifnog broja

različitog od broja proizvoda. Međutim,

materijali iz istog tarifnog broja kao i

proizvod mogu se upotrijebiti pod

uvjetom da njihova ukupna vrijednost

ne premaši 50% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

3404 Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

- Na osnovi parafina, naftnih voskova, tarifnog broja osim tarifnog broja

voskova od bitumenskih minerala, proizvoda. Međutim, materijali iz istog

stisnutog parafina ili parafina s tarifnog broja kao i proizvod mogu se

odstranjenim uljem upotrijebiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 50%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

tarifnog broja, osim: upotrijebljenih materijala ne

premaši

- hidrogenih ulja koja imaju svojstva 40% vrijednosti proizvoda

voskova iz tarifnog broja 1516, fco tvornica

- kemijski neodređene masne kiseline

ili industrijski masni alkoholi koji imaju

svojstva voskova iz tarifnog broja 3823,

i

- materijali iz tarifnog broja 3404

Međutim, ti materijali se mogu

upotrijebiti pod uvjetom da njhova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 35 Bjelančevinaste tvari; modificirani Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

škrobovi; ljepila, enzimi, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

premaši

proizvoda. Međutim, materijali iz istog 40% vrijednosti proizvoda

tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica

upotrijebiti pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

3505 Dekstrini i drugi modificirani škrobovi

(npr. preželatinirani i esterificirani

škrobovi); ljepila na osnovi škrobova

ili na osnovi dekstrina ili drugih

modificiranih škrobova:

- Škrobni eteri i esteri Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

tar. br., uključujući i ostale materijale upotrijebljenih materijala ne

premaši

iz tarifnog broja 3505 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

- Ostali Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
tar. br., osim onih iz tar. br. 1108 upotrijebljenih materijala ne

premaši 40% vrijednosti

proizvoda fco tvornica

ex 3507 Pripremljeni enzimi, što nisu spomenuti Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo-
niti uključeni na drugom mjestu trijebljenih materijala ne smije premašiti
50% prijednost proizvoda fco tvornica

Poglavlje 36 Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibi- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
ce; piroforne slitine; zapaljivi pripravci tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

premaši
proizvoda. Međutim, materijali iz istog 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica
tarifnog broja kao i proizvod mogu se
upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 37 Proizvodi za fotografsku i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
kinematografsku uporabu, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

premaši
proizvoda. Međutim, materijali iz istog 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica
tarifnog broja kao i proizvod mogu se
upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

3701 Fotografske ploče i ravni filmovi, osjet-
ljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo
kojeg materij. osim od papira, kartona
ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu
(brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost,
neosvijetljeni, u kasetama ili bez kaseta

- Film za trenutnu (brzu) kolor
fotografiju, u kasetama Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

tarifnog broja osim tarifnih brojeva 3701 upotrijebljenih materijala ne i 3702. Međutim, materijali iz tarifnog 40% vrijednosti proizvoda

premaši fco tvornica
broja 3702 mogu se upotrijebiti pod
uvjetom da njihova ukupna vrijednost
ne premaši 30% vrijednosti proizvoda
fco tvornica

- Ostali Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne premaši
3701 i 3702. Međutim, materijali iz 40% vrijednosti proizvoda fco tvornica
tarifnih brojeva 3701 i 3702 mogu se
upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši
20% vrijednosti proizvoda fco tvornica

3702 Fotografski filmovi u svicima, osjetljivi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne

premaši
materijala osim od papira, kartona ili 3701 i 3702. 40% vrijednosti proizvoda


tekstila; filmovi u svicima za trenutne
(brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost,
neosvijetljeni

3704 Fotografske ploče, filmovi, papir, karton Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
i tekstil, osvijetljeni ali nerazvijeni tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva. upotrijebljenih materijala ne 3701 i 3704 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

ex poglavlje 38 Razni proizvodi kemijs. industrije, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

premaši
proizvoda. Međutim, materijali iz istog 40% vrijednosti proizvoda tarifnog broja kao i proizvod mogu se fco tvornica

upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 20%
vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 3801 - Koloidni grafit u uljnoj suspenziji i Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijeb-
polukoloidni grafit; ugljikova pasta za ljenih materijala ne smije prijeći 50%
elektrode vrijednosti proizvoda fco tvornica

- Grafit u obliku paste, gdje mješavina Proizvodnja u kojoj vrijednost materijala Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
grafita i mineralnih ulja sudjeluje u više iz tarifnog broja 3403 ne smije prema- upotrijebljenih materijala ne

premaši
od 30% mase šiti 20% cijene proizvoda fco tvornica 40% vrijednosti proizvoda

ex 3803 Rafinirano tal-ulje Rafiniranje sirovog tal-ulja Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premaši 40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

ex 3805 Alkohol sulfatnog terpentina, prečišćeni Pročišćavanje destilac. ili rafiniranjem Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
sirova alkohola od sulfatnog terpentina upotrijebljenih materijala ne

premaši 40% vrijednosti

proizvoda fco tvornica

ex 3806 Smolni esteri Proizvodnja od smolnih kiselina Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

 

upotrijebljenih materijala ne

premaši

40% vrijednosti proizvoda

fco tvornica

ex 3807 Drvni katran (smola drvnog katrana) Destilacija drvnoga katrana Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne

premaši 40% vrijednosti

proizvoda fco tvornica

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbi- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
cidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za upotrijebljenih materijala ne premaši
reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i 50% cijene proizvoda fco tvornica
slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili
pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao
pripravci ili proizvodi (npr. posumporene
vrpce, stijenjevi, svijeće i papiri za
ubijanje muha)

3809 Sredstva za doradu, nosači bojila, sred- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
stva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje upotrijebljenih materijala ne premaši
bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. 50% cijene proizvoda fco tvornica
sredstva za apreturu i nagrizanje), što se
rabe u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i
sličnim industrijama, što nisu spomenuti
niti uključeni na drugom mjestu

3810 Pripravci za luženje (dekapiranje) ko- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
vinskih površina; talitelji i drugi pomoć. upotrijebljenih materijala ne premaši
pripravci za lemljenje i zavarivanje; prah tvornica 50% cijene proizvoda fco
i paste za lemljenje i zavarivanje što se
sastoje od kovina i drugih materijala;
pripravci što se rabe kao jezgre ili oblo-
ge za elektrode ili šipke za zavarivanje:

3811 Pripravci protiv detonacije, pripravci za
sprječavanje oksidacije, za sprječavanje
talož. smole, poboljšivači viskoznosti,
pripravci za sprječavanje korozije i
drugi pripremljeni aditivi za mineralna
ulja (uključujući benzin) ili za druge
tekućine što se rabe za jednake namjene
kao mineralna ulja:

- Pripremljeni aditivi za ulja za pod- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
mazivanje što sadrže naftna ulja ili upotrijebljenih materijala iz tarifnog
ulja od bitumenskih minerala broja 3811 ne premaši 50% cijene
proizvoda fco tvornica

- Ostali Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premaši
50% cijene proizvoda fco tvornica

3812 Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
složeni omekšivači (plastifikatori) za upotrijebljenih materijala ne premaši
gumu i plastične mase, što nisu spo- 50% cijene proizvoda fco tvornica
menuti niti uključeni na drugom mje-
stu; pripravci za sprječavanje oksidacije
i drugi složeni stabilizatori za gumu i
plastične mase:

3813 Pripravci i punjenja za aparate za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
gašenje požara; napunjene granate za upotrijebljenih materijala ne premaši
gašenje požara 50% cijene proizvoda fco tvornica

3814 Složena organska otapala i razrjeđivači Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
što nisu spomenuti niti uključeni na upotrijebljenih materijala ne premaši
drugom mjestu; pripremljena sredstva 50% cijene proizvoda fco tvornica
za skidanje premazanih boja ili lakova

3818 Kemijski elementi dopirani za uporabu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
u elektrotehnici, u obliku diskova, plo- upotrijebljenih materijala ne premaši
čica ili sličnih oblika; kemijski spojevi 50% cijene proizvoda fco tvornica
dopirani za uporabu u elektrotehnici

3819 Tekućine za hidraulične kočnice i osta- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
le pripremljene tekućine za hidraulični upotrijebljenih materijala ne premaši
prijenos, što ne sadrže ili sadrže manje 50% cijene proizvoda fco tvornica
od 70% masenog udjela naftnog ulja,
ili ulja dobivenih od bitumen. minerala

3820 Pripravci protiv smrzavanja i priprem- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
ljene tekućine za odleđivanje upotrijebljenih materijala ne premaši
50% cijene proizvoda fco tvornica

3822 Dijagnostički ili laboratorijski reagensi Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
na podlozi, pripremljeni dijagnostički upotrijebljenih materijala ne premaši
ili laboratorijski reagensi na podlozi 50% cijene proizvoda fco tvornica
ili ne, osim onih iz tarifnih brojeva
3002 ili 3006; referentni materijali s
certifikatom

3823 Industrijske monokarbonske masne
kiseline; kisela ulja od rafinacije,
industrijski masni alkoholi

- Industrijske monokarbonske masne
kiseline; kisela ulja od rafinacije. Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarif. broja osim tarif. broja proizvoda

- Industrijski masni alkoholi Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja uključujući druge
materijale iz tarifnog broja 3823

3824 Pripremljena vezivna sredstva za lje-
vaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre;
kemijski proizvodi i pripravci kemijske
i srodnih industrija (uključujući i one
što se sastoje od smjese prirodnih
proizvoda), što nisu spomenuti niti
uključeni na drugom mjestu;

- Slijedeće iz ovog tarifnog broja: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
- - Pripremljena vezivna sredstva za tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

premaši
ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke proizvoda. Međutim, materijali iz istog 40% cijene proizvoda fco

tvornica
jezgre od prirodnih smolnih proizvoda tarifnog broja kao i proizvod mogu se
- - Naftenske kiseline, njihove soli upotrijebiti pod uvjetom da njihova
netopive u vodi i njihovi esteri ukupna vrijednost ne premaši 20%
- - Sorbitol osim sorbitola iz tarifnog vrijednosti proizvoda fco tvornica
broja 2905
- - Petrolejski sulfonati, isključujući
petrolejske sulfonate alkalnih kovina,
amonijaka ili etanolamina; tiofenirane
sulfonske kiseline iz ulja dobivenih od
bitumenskih minerala, njihove soli
- - Ionski izmjenjivači
- - Absorpcijska sredstva (geteri) za
vakuum cijevi
- - Alkalni željezni oksidi za pročiš-
ćavanje plina
- - Tekući amonijski plin i potrošni
oksid proizveden u pročišćavanju
ugljenog plina
- - Sulfonaftene kiseline i njihove soli
netopive u vodi, te njihovi esteri
- - Fusel-ulje i Dippel-ulje
- - Mješav. soli što sadrže rezne anione
- - Želatinaste paste za grafičke
reprodukcije, sa ili bez papirne ili
tekstilne podloge

- Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premaši
50% cijene proizvoda fco tvornica

3901 do 3915 Plastične mase u primarnim-oblicima,
odresci i lomljevina plastičnih masa,
osim iz tarifnih brojeva ex 3907 i 3912
za koje važe pravila u nastavku:

- Proizvodi adicijske homopolimerizacije Proizvodnja u kojoj: vrijednost Proizvodnja u kojoj

u kojima jedan monomer sudjeluje sa - upotrijebljenih materijala vrijednost svih
više od 99% u težini u ukupnom sastavu ne premaši 50% cijene upotrijebljenih materijala ne

polimera proizvoda fco premaši
tvornica, i 25% cijene proizvoda fco tvornica

- unutar gornjeg ograničenja, vrijednost
svih upotrijebljenih materijala iz
poglavlja 39 ne premaši 20% cijene
proizvoda fco tvornica
(13)

- Ostalo - vrijednost svih upotrijebljen. Materijala Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
iz poglavlja 39 ne premaši 20% cijene upotrijebljenih materijala ne

premaši
proizvoda fco tvornica
(14) 25% cijene proizvoda fco

ex 3907 - Kopolimeri od polikarbonata i akrilo- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tvornica
nitril-butadien-styrene kopolimera (ABS) tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda. Međutim, materijali iz istog
tarifnog broja kao i proizvod mogu se
upotrijebiti pod uvjetom da njihova
ukupna vrijednost ne premaši 50%
vrijednosti proizvoda fco tvornica
(15)

- Poliester Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala iz poglavlja
39 ne premaši 20% cijene proizvoda fco
tvornica i/ili proizvodnja iz policarbonata
tetrabroma (bisfenol A)

3912 Celuloza i njezini kemijski derivati, što Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
nisu spomenuti niti uključeni na drugom upotrijebljenih materijala iz istog
mjestu, u primarnim oblicima tarifnog broja kao proizvod ne premaši
20% cijene proizvoda fco tvornica

3916 do 3921 Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih
masa, osim proizvoda iz tarifnih brojeva
ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921 za
koje vrijede sljedeća pravila:

- Ravni proizvodi bolje obrađeni no sa- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upo- Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
mo površinski ili razrezani drukčije no trijebljenih materijala iz poglavlja 39 ne upotrijebljenih materijala ne

premaši
četvrtasto ili pravokutno i ostali proiz- premaši 50% cijene proizvoda fco 25% cijene proizvoda fco

tvornica vodi obrađeni bolje

no samo površinski tvornica

- Ostalo:

- - Proizvodi adicijske homopolimeriza-
cije u kojima jedan monomer sudjeluje
sa više od 99% u težini u ukupnom
sastavu polimera Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
- vrijednost upotrijebljenih materijala ne upotrijebljenih materijala ne

premaši
premaši 50% cijene proizvoda fco 25% cijene proizvoda fco
tvornica, i tvornica
- unutar gornjeg ograničenja vrijednost
upotrijebljenih materijala iz poglavlja
39 ne premaši 20% cijene proizvoda
fco tvornica
(16)

- - Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
upotrijebljenih materijala iz poglavlja upotrijebljenih materijala ne

premaši
39 ne premaši 20% cijene proizvoda 25% cijene proizvoda fco

tvornica
fco tvornica
(17)

ex 3916 i Profili i cijevi Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
ex 3917 - vrijednost upotrijebljenih materijala upotrijebljenih materijala ne

premaši
ne premaši 50% u cijeni proizvoda 25% cijene proizvoda fco

tvornica
fco tvornica, i
- unutar gornjeg ograničenja, vrijednost
svih upotrijebljenih materijala iz istog
tarifnog broja kao i proizvod, ne prema-
ši 20% cijene proizvoda fco tvornica ex 3920 Ploče ili prevlake ionomera Proizvodnja od termo-

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih plastične djelo-
mične soli koja je kopolimer etilena i upotrijebljenih materijala ne

premaši
metakrilične kiseline, djelomično 25% cijene proizvoda fco

tvornica
neutralizirane kovinskim ionima, u
prvom redu cinka i natrija

- Listovi regenerirane celuloze, poli- Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
amida ili polietilena materijala iz istog tarifnog broja kao i
proizvod ne premaši 20% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 3921 Folije od plastičnih masa, metalizirane Proizvodnja od jako prozirne poliester- Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih
ske folije debljine manje od 23 upotrijebljenih materijala ne

premaši
mikrona
(18) 25% cijene proizvoda fco

tvornica

3922 do 3926 Proizvodi od plastičnih masa Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premaši
50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 40 Kaučuk i proizvodi od kaučuka i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
gume, osim: tarif. broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 4001 Laminir. ploče ili krep guma za potplate Laminiranje listova prirodnoga kaučuka

4005 Pripremljene smjese nevulkaniziranog Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
kaučuka, u primarnim oblicima ili u upotrijebljenih materijala, osim prirodne
obliku ploča, listova ili vrpci gume, ne premaši 50% cijene proizvoda
fco tvornica

4012 Protektirane ili upotrebljavane vanjske
pneumatske gume; pune gume i gume
sa zračnim komorama, protektori
(gazni sloj) i štitnici od gume:

- Protektirane gume, pune gume i gume Protektiranje upotrebljavanih guma
za napuhavanje od gume

- Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva
4011 i 4012

ex 4017 Proizvodi od tvrde gume Proizvodnja od tvrde gume

ex poglavlje 41 Sirova koža s dlakom ili bez dlake Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
(osim krzna) i štavljena koža, osim: tarif. broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 4102 Sirova ovčja ili janjeća koža, bez vune Strug. ovčjih i janjećih koža sa vunom

4104 do 4106 Štavljena ili ”crust” (u suhom stanju) Ponovno štavljenje koža
krupna i sitna koža, bez dlake ili vune,
ili
obrađivana Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarif. broja osim tarifnog broja proizvoda

4107, 4112 Koža dalje obrađivana nakon štavljenja Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
i 4113 ili ”crust” obrade, uključujući perga- tarifnog broja osim tarifnih brojeva
mentno obrađenu kožu, bez vune ili 4104 do 4113
dlake, cijepana ili necijepana, osim kože
iz tarifnog broja 4114

ex 4114 Lakirana koža i lakirana laminirana Proizvodnja iz materijala iz tarifnih
koža; metalizirana koža brojeva 4104 do 4106, pod uvjetom da
njihova ukupna vrijednost ne premaši
50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 42 Proizvodi od kože; sedlarski i remenar- Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
ski proizvodi; predmeti za putovanje, tarifnog broja osim tarifnog broja
ručne torbe i slični spremnici; proizvodi proizvoda
od životinjskih crijeva (osim od dudo-
vog svilca)

ex poglavlje 43 Prirodno i umjetno krzno; proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
od krzna, osim: tarif. broja osim tarifnog broja proizvoda
ex 4302 Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:

- Nape, četvorine i slični oblici Bijeljenje ili bojenje, uz to rezanje ili
sastavljanje štavljenih ili obrađenih
kožica krzna

- Ostalo Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih
nesastavljenih kožica krzna

4303 Odjeća, pribor za odjeću i ostali Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih
proizvodi od krzna kožica krzna nesastavljenih iz tarifnog
broja 4302

ex poglavlje 44 Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
osim: tarif. broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 4403 Drvo, grubo obrađeno (učetvoreno) Proizvodnja od grubo obrađena drva, s
korom ili bez kore ili okresanog

ex 4407 Drvo obrađeno po dužini rezanjem, Blanjanje, brušenje ili spajanje na
glodanjem, sječenjem ili ljuštenjem, krajevima
ravno brušeno ili spojeno na krajevima,
debljine veće od 6 mm

ex 4408 Listovi za furniranje (uključujući dobi- Spajanje, blanjanje, brušenje ili spajanje
vene siječenjem laminatnog drveta) i za na krajevima
šperploče debljine do 6 mm, spojeni, i
drugo drvo piljeno po dužini, sječeno
nožem ili ljušteno, debljine do 6 mm,
ravnano, brušeno ili spojeno na krajev.

ex 4409 Drvo profilirano po dužini bilo kojeg
ruba, kraja ili lica, brušeno ili spojeno
na krajevima

- Brušeno ili spojeno na krajevima Brušenje ili spajanje na krajevima

- Rubne letvice i vijenci Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

ex 4410 do Rubne letvice i vijenci od drva za po- Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca
ex 4413 kućstvo, okvire, za unutarnju dekoraciju

ex 4415 Sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slično, Proizvodnja od dasaka, nerezanih u bilo
od drva kojim veličinama
ex 4416 Bačve, kace, vjedra, i drugi bačvarski Proizvodnja od dužica, piljenih ili
proizvodi od drva te njihovi drveni nepiljenih na dvije glavne strane, ali
dijelovi ne drukčije obrađenih

ex 4418 - Građevinska stolarija i građa, drvena Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja osim tarifnog broja ovog
proizvoda. Međutim, mogu se upotrijeb.
celuloz. daske od drva, »šingle« i »šejl«

- Rubne letvice i vijenci Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

ex 4421 Drvo obrađeno za šibice; drvene Proizvodnja od drva iz bilo kojeg
zakovice za cipele tarifnog broja, osim obrađenog drva iz
tarifnog broja 4409

ex poglavlje 45 Pluto i proizvodi od pluta, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarif. broja osim tarifnog broja proizvoda

4503 Proizvodi od prirodnog pluta Proizvodnja od pluta iz tarif. broja 4501

Poglavlje 46 Proizvodi od slame i esparta i od ostalih Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
materijala za pletarstvo; košarački i tarifnog broja osim tarifnog broja
pletarski proizvodi proizvoda

Poglavlje 47 Drvna celuloza ili celuloza od ostalih Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
vlaknastih celuloznih materijala; papirni tarifnog broja osim tarifnog broja
i kartonski ostaci i otpaci namijenjeni proizvoda
ponovnoj preradi

ex poglavlje 48 Papir i karton; proizvodi od papirne Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
mase, papira ili od kartona, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja
proizvoda

ex 4811 Papir i karton, namotan, sa crtama ili Proizvodnja od materijala za izradu
kockama papira iz poglavlja 47

4816 Karbonski papir, samokopirajući papir Proizvodnja od materijala za izradu
i ostali papiri za kopiranje i prenošenje papira iz poglavlja 47
(osim onih iz tarifnog broja 4809),
matrice za umnožavanje i ofsetploče, od
papira, u kutijama ili bez kutija

4817 Poštanske omotnice, pisma - omotnice, Proizvodnja:
dopisnice i karte za dopisivanje, bez - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
slike, od papira ili kartona; slogovi za broja osim tarifnog broja proizvoda, i
dopisivanje u kutijama, vrećicama, - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
notesima i sličnim pakiranjima, od materijala ne premaši 50% cijene
papira ili kartona proizvoda fco tvornica

ex 4818 Toaletni papir Proizvodnja od materijala za proizvodnju
papira iz poglavlja 47

ex 4819 Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici Proizvodnja:
za pakiranje, od papira, kartona, celu- - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
lozne vate i koprene od celuloz. vlakana broja osim tarifnog broja proizvoda, i
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premaši 50% cijene
proizvoda fco tvornica

ex 4820 Blokovi listovnog papira Proizvodnja u kojoj vrijednost svih
upotrijebljenih materijala ne premaši
50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 4823 Ostali papiri, karton, celulozna vata i Proizvodnja od materijala za proizvod-
koprene od celuloznih vlakana, izrezani nju papira iz glave 47
u određene veličine ili oblike

ex poglavlje 49 Tiskane knjige, novine, slike i ostali Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tarifnog broja osim tarifnog broja
tipkani tekstovi i planovi, osim: proizvoda

4909 Poštanske razglednice; čestitke i karte Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg
što imaju osobne poruke, tiskane, tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva
ilustrirane ili neilustrirane, s ili bez 4909 i 4911
poštanskih omotnica (koverti) ili ukrasa

4910 Kalendari svih vrsta, tiskani, uključujući
i kalendare u blokovima:

- »Vječiti« kalendari ili kalendari s Proizvodnja:
promjenjivim listovima na podlozi što - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
nije ni papir ni karton broja osim tarifnog broja proizvoda, i
- u kojoj vrijednost svih materijala ne
premaši 50% cijene proizvoda fco
tvornica

- Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva
4909 i 4911

ex poglavlje 50 Svila, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarif. broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 5003 Svileni otpaci (uključujući čahure Vlačenje ili češljanje svilenih otpadaka
neprikladne za odmotavanje, otpatke
pređe i raščupane tekstilne materijale),
grebenani ili češljani
5004 do Svilena pređa i pređa od svilenih Proizvodnja iz
(19):
ex 5006 otpadaka - sirove svile ili otpadaka svile,
vlačenih, češljanih ili pripremljenih na
neki drugi način za pređenje
- ostala prirodna vlakna koja nisu
vlačena ili prerađena na drugi način za
predenje
- kemijski materijali ili tekstil. pulpa, ili
- materijali od kojih se radi papir

5007 Svilene tkanine i tkanine od svilenih
otpadaka:

- Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe(20)

- Ostalo Proizvodnja iz (21):
- kokosove pređe
- prirodnog vlakna
- sintetskog ili umjet. rezanog vlakna,
ni grebenanog ni češljanog ni drukčije
odrađenog za predenje
- kemijs. materijala ili tekstil. pulpe, ili
- papira ili Tisak s najmanje dvije radnje
obrade ili završne obrade (npr. pranje,
bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija,
čupavljenje, cijeđenje, obrada za
otpornost na skupljanje, trajna dorada,
dekatiranje, impregnacija, krpanje i
odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da
ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina
bez tiska ne premaši 47,5% cijene
proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 51 Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
pređa i tkanine od konjske dlake, osim: tarif. broja osim tarifnog broja proizvoda

5106 do 5110 Pređa od vune, fine ili grube životinjske
dlake ili konjske dlake Proizvodnja iz
(22):
- sirove svile ili otpad. svile, vlačenih,
češljanih ili pripremljenih na neki drugi
način za pređenje,
- ostala prirod. vlakna koja nisu vlačena
ili prerađena na drugi način za predenje,
- kemijski materijali ili tekstil. pulpa, ili
- materijali od kojih se radi papir

5111 do 5113 Tkanine od vune, fine ili grube živo-
tinjske dlake ili od konjske dlake:

- Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe(23)

- Ostalo Proizvodnja iz (24):
- kokosove pređe
- prirodnog vlakna
- sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije odrađenog za predenje
- kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
- papira ili Tisak s najmanje dvije
radnje obrade ili završne obrade (npr.
pranje, bijeljenje, mercerizacija, termo-
fiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada
za otpornost na skupljanje, trajna
dorada, dekatiranje, impregnacija,
krpanje i odstranjivanje čvorova) pod
uvjetom da ukupna vrijednost upotrije-
bljenih tkanina bez tiska ne premaši
47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 52 Pamuk, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarif. broja osim tarifnog broja proizvoda

5204 do 5207 Pamučna pređa i konac Proizvodnja iz (25):
- sirove svile ili otpadaka svile,
vlačenih, češljanih ili pripremljenih na
neki drugi način za pređenje
- ostala prirodna vlakna koja nisu
vlačena ili prerađena na drugi način za
predenje
- kemijski materijali ili tekstil. pulpa, ili
- materijali od kojih se radi papir

5208 do 5212 Pamučne tkanine

- Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe(26)

- Ostalo Proizvodnja iz (27):
- kokosove pređe
- prirodnog vlakna
- sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije odrađenog za predenje
- kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
- papira ili Tisak s najmanje dvije
radnje obrade ili završne obrade (npr.
pranje, bijeljenje, mercerizacija, termo-
fiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada
za otpornost na skupljanje, trajna
dorada, dekatiranje, impregnacija,
krpanje i odstranjivanje čvorova) pod
uvjetom da ukupna vrijednost upotrije-
bljenih tkanina bez tiska ne premaši
47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 53 Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
pređa i tkanine od papirne pređe, osim: tarif. broja osim tarifnog broja proizvoda

5306 do 5308 Pređa od drugih biljnih tekstilnih Proizvodnja iz (28)
vlakana, papirna pređa - sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih,
češljanih ili pripremljenih na neki drugi
način za pređenje
- ostala prirod. vlakna koja nisu vlačena
ili prerađena na drugi način za predenje
- kemijski materijali ili tekstil. pulpa, ili
- materijali od kojih se radi papir

5309 do 5311 Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih
vlakana; tkanine od papirne pređe:

- Koja sadrži gumene niti, Proizvodnja od jednonitne pređe(29)

- Ostalo Proizvodnja iz (30):
- kokosove pređe
- jutene pređe
- prirodnog vlakna
- sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije odrađenog za predenje
- kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
- papira ili Tisak s najmanje dvije
radnje obrade ili završne obrade (npr.
pranje, bijeljenje, mercerizacija, termo-
fiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada
za otpornost na skupljanje, trajna dora-
da, dekatiranje, impregnacija, krpanje i
odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da
ukup. vrijednost upotrijebljenih tkanina
bez tiska ne premaši 47,5% cijene
proizvoda fco tvornica

5401 do 5406 Pređa, monofilamenti i konac od Proizvodnja iz (31):
umjetnih ili sintetičkih filamenata - sirove svile ili otpadaka svile,
vlačenih, češljanih ili pripremljenih na
neki drugi način za pređenje
- ostala prirodna vlakna koja nisu
vlačena ili prerađena na drugi način za
predenje
- kemijski materijali ili tekstil. pulpa, ili
- materijali od kojih se radi papir

5407 i 5408 Tkanine od umjetne ili sintetičke
filament pređe

- Koje sadrže gumene niti Proizvodnja od jednonitne pređe(32)

- Ostalo Proizvodnja iz (33):
- kokosove pređe
- prirodnog vlakna
- sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije odrađenog za predenje
- kemijs. materijala ili tekstil. pulpe, ili
- papira ili Tisak s najmanje dvije
radnje obrade ili završne obrade (npr.
pranje, bijeljenje, mercerizacija, termo-
fiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada
za otpornost na skupljanje, trajna
dorada, dekatiranje, impregnacija, krpa-
nje i odstranjivanje čvorova) pod uvje-
tom da ukupna vrijednost upotrijebljenih
tkanina bez tiska ne premaši 47,5%
cijene proizvoda fco tvornica

5501 do 5507 Umjetna ili sintetička rezana vlakna Proizvodnja od kemijskih materijala ili
tekstilne pulpe

5508 do 5511 Pređa i konac za šivanje od umjetnih Proizvodnja iz (34)
ili sintetičkih rezanih vlakana - sirove svile ili otpadaka svile,
vlačenih, češljanih ili pripremljenih na
neki drugi način za pređenje
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu
vlačena ili prerađena na drugi način za
predenje
- kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
- materijala od kojih se radi papir

5512 do 5516 Tkanine od umjetnih ili sintetičkih
rezanih vlakana

- Koja sadrži gumene niti Proizvodnja od od jednonitne pređe (35)

- Ostalo Proizvodnja iz (36):
- kokosove pređe
- prirodnog vlakna
- sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije obrađenog za predenje
- kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
- papira ili Tisak s najmanje dvije
radnje obrade ili završne obrade (npr.
pranje, bijeljenje, mercerizacija, termo-
fiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada
za otpornost na skupljanje, trajna
dorada, dekatiranje, impregnacija,
krpanje i odstranjivanje čvorova) pod
uvjetom da ukupna vrijednost upotrije-
bljenih tkanina bez tiska ne premaši
47,5% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 56 Vata, pust i netkani materijal; posebna Proizvodnja iz (37):
pređa; konopi, uzice i užad, te proizvodi - kokosove pređe,
od njih, osim: - prirodnih vlakana
- kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
- materijala što služe za proizvod. papira

5602 Pust, uključujući impregniran, prevučen,
prekriven ili laminiran:

- Iglani pust Proizvodnja od (38) :
- prirodnih vlakana, ili
- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe
Međutim može se upotrijebiti:
- predivo od polipropilenskog vlakna iz
tarifnog broja 5402,
- rezano polipropilensko vlakno iz
tarifnog broja 5503 ili 5506, ili
- filament kučine od polipropilenskog
vlakna iz tarifnog broja 5501, pri čemu
je u svim primjerima učešće svakog
monofilamenta ili vlakna manje od 9
deciteksa, pod uvjetom da njihova
vrijednosti ne premaši 40% cijene
proizvoda fco tvornica

- ostalo Proizvodnja iz (39):
- prirodnih vlakana
- rezan. vlakana dobivenih od kazeina ili
- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

5604 Niti i kord od gume, prekriveni tekstil-
nim materijalom; tekstilna pređa, vrpce
i slično iz tarifnog broja 5404 ili 5405,
impregnirani, prevučeni, prekriveni ili
obloženi s gumom ili plastičnom masom:

- Niti i kord od gume, prekriveni Proizvodnja od gumenih niti ili jezgri
tekstilnim materijalom koje nisu prekrivene tkaninom

- Ostalo Proizvodnja iz (40):
- prirod. vlakana negrebenanih i nečeš-
ljan, a ni drukčije obrađenih za predenje
- kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
- materijala što služe za proizvod. papira

5605 Metalizirana pređa, uključujući obavije- Proizvodnja iz (41):
nu pređu, što se sastoje od tekstilne - prirodnih vlakana
pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnog - sintetskog i umjetnog vlakna,
broja 5404 ili 5405, kombiniranih s nevlačenog i nečešljanog, ni drukčije
kovinom u obliku niti, vrpca ili praha, obrađenog za predenje
ili prekrivenih kovinom - kemijskih materijala ili tekstilne
pulpe, ili
- materijala što služe za proizvod. papira

5606 Obavijena pređa, obavijene vrpce i Proizvodnja iz (42):
slični oblici iz tarifnog broja 5404 ili - prirodnih vlakana
5405, (osim obavijenih proizvoda iz - negrebenanog i nečešljanog, a ni
tarifnog broja 5605 i obavijene pređe od drukčije obrađenog sintetskog ili
konjskih dlaka iz grive i repa); umjetnog vlakna
šenil-pređa (uključujući flokiranu - kemijskih materijala ili tekstilne
šenil-pređu); efektna pređa s petljama pulpe, ili
- materijala što služe za proizvod. papira

Poglavlje 57 Sagovi i drugi tekstilni podni pokrivači

- Od iglanog pusta Proizvodnja iz (43):
- prirodnih vlakana ili
- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe
Međutim može se upotrijebiti:
- predivo od polipropilenskog vlakna iz
tarifnog broja 5402,
- polipropilensko vlakno iz tarifnog
broja 5503 ili 5506, ili
- filament kučine od polipropilenskog
vlakna iz tarifnog broja 5501 pri čemu
je udjel svakog monofilamenta ili vlak-
na manji od 9 deciteksa, pod uvjetom
da njihova ukupna vrijednosti ne prema-
ši 40% cijene proizvoda fco tvornica
Tkanine od jute smiju se koristiti kao
podloga

- Od ostalog pusta Proizvodnja iz (44):
- prirod. vlakana negrebenanih i nečeš-
ljanih, a ni drukčije obrađen. za predenje
- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- Ostalo Proizvodnja iz (45):
- pređe od kokosove pređe ili jute pređe
- pređe od sintetič. ili umjet. filamenata
- prirodnih vlakana
- nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije
obrađenog rezanog sintetičkog ili umjet-
nog vlakna
Tkanine od jute smiju se koristiti kao
podloga

ex poglavlje 58 Posebne tkanine; tekstilni proizvodi
dobiveni tafting postupkom; čipke;
tapiserije; pozamenterija; vez; osim:

- Kombinirane sa gumenim nitima Proizvodnja od jednonitne pređe(46)

- Ostalo Proizvodnja iz (47):
- prirodnog vlakna
- sintetskog ili umjetnog rezanog
vlakna, ni vlačenog ni češljanog ni
drukčije obrađenog za predenje
- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,
ili
Tisak s najmanje dvije radnje obrade
ili završne obrade (npr. pranje, bije-
ljenje, mercerizacija, termofiksacija,
čupavljenje, cijeđ., obrada za otpornost
na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje,
impregnacija, krpanje i odstranjivanje
čvorova) pod uvjetom da ukupna vrijed.
upotrijebljenih tkanina bez tiska ne pre-
maši 47,5% cijene proizvod. fco tvornica

5805 Tapiserije ručno tkane (vrsta Gobelins, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
Flanders, Aubusson, Beauvais i slično) tarif. broja osim tarifnog broja proizvoda
i tapiserije iglom rađene (npr. sitnim
bodom i križićima), uključujući i gotove
proizvode

5810 Vez u metraži, u vrpcama ili motivima Proizvodnja:
- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog
broja osim tarifnog broja proizvoda, i
- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih
materijala ne premaši 50% u cijeni
proizvoda fco tvornica

5901 Tekstilni materijali prevučeni ljepilom Proizvodnja od prediva
ili škrobnim tvarima, što ih se rabi za
vanjsko uvezivanje knjiga i za sličnu
uporabu; tkanine za kopiranje; kanafas
pripremljen za slikanje; »buckram« i
slični kruti tekstilni materijali što ih se
rabi za osnove šešira

5902 Kord-materijali za vanjske pneumatske
gume od pređe velike čvrstoće od
najlona ili ostalih poliamida, poliestera
ili viskoznog rajona:

- Sa sadržajem 90% ili manje tekstilnih Proizvodnja od prediva
tvari u masi

- Ostalo Proizvodnja od kemijskih materijala ili
tekstilne pulpe

5903 Tekstilni materijali impregnirani, Proizvodnja iz prediva
premazani, prevučeni, prekriveni ili ili
laminirani plastičnim masama, osim Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili
onih iz tarifnog broja 5902 završne obrade (npr. pranje, bijeljenje,
mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje,
cijeđenje, obrada za otpornost na skup-
ljanje, trajna dorada, dekatiranje, impre-
gnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova)
pod uvjetom da ukupna vrijednost upo-
trijebljenih tkanina bez tiska ne prema-
ši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5904 Linoleum, uključujući rezan u oblike; Proizvodnja od prediva (48)
podni pokrivači na tekstilnoj podlozi
premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj,
uključujući rezane u oblike

5905 Zidne tapete od tekstila

- Impregnirane, premazane ili prekrivene
gumom, plastič. tvarima ili drug. tvarima Proizvodnja od prediva

- ostalo Proizvodnja iz (49):
- kokosove pređe
- prirodnog vlakna
- sintetskog ili umjetnog rezanog vlakna,
ni vlačenog ni češljanog ni drukčije
obrađenog za predenje ili
- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe,
ili
Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili
završne obrade (npr. pranje, bijeljenje,
mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje,
cijeđenje, obrada za otpornost na sku-
pljanje, trajna dorada, dekatiranje, im-
pregnacija, krpanje i odstranjivanje čvo-
rova) pod uvjetom da ukupna vrijednost
upotrijebljenih tkanina bez tiska ne pre-
maši 47,5% cijene proizvoda fco tvornica

5906 Tekstilni materijali impregnirani, pre-
mazani, prevučeni, prekriveni ili
laminirani kaučukom ili gumom, osim
onih iz tarifnog broja 5902:

- pletene ili kačkane tkanine Proizvodnja iz (50):
- prirodnih vlakana
- nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije
obrađenog za predenje rezanog sintetskog
ili umjetnog vlakna, ili
- kemijski materijali ili tekstilna pulpa

Ostale tkanine od pređe na osnovi Proizvodnja od kemijskih materijala
sintetskog vlakna, što sadrže više od
90% tekstilnih tvari u masi

- Ostalo Proizvodnja iz prediva

5907 Tekstilni materijali na drugi način Proizvodnja iz prediva
impregnirani, premazani, prevučeni ili ili
prekriveni; oslikana platna za kazališne Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili
kulise, umjetnič. radion. i slič. uporabu završne obrade (npr. pranje, bijeljenje,
mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje,
cijeđenje, obrada za otpornost na
skupljanje, trajna dorada, dekatiranje,
impregnacija, krpanje i odstranjivanje
čvorova) pod uvjetom da ukupna
vrijednost upotrijebljenih tkanina bez
tiska ne premaši 47,5% cijene proizvoda
fco tvornica

5908 Tekstilni stijenjevi, tkani, prepleteni ili
pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače,
svijeće i slično; čarapice za plinsku
rasvjetu i cjevasti pleteni materijali za
čarapice; impregnirani ili neimpregnirani

- Čarapice za plinsku rasvjetu, impreg- Proizvodnja iz cjevasto pletenog vlakna
nirane za plinsku rasvjetu

- Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg
tarif. broja osim tarifnog broja proizvoda

5909 do 5911 Tekstil. proizvodi za industrij. upotrebu

- Diskovi ili obruči za poliranje, osim Proizvodnja od pređe ili ostataka vlakna
od pusta iz tarifnog broja 5911 ili krpa iz tarifnog broja 6310

- Tkanine, najčešće korišt. u proizvod- Proizvodnja iz (51):
nji papira ili za druge tehničke svrhe, - kokosove pređe
postavljene ili ne, impregnirane ili slijedećih materijala:
neimpregnirane ili presvučene, okrugli, - - pređe od politetraflouroetilena
(52)
beskonačni ili sa jednim ili više osnova - - predivo, višenitno, od poliamida,
i/ili potki, ili ravno tkani sa više osnova presvučeno, impregnirano ili prekriveno
i/ili potki iz tarifnog broja 5911 fenolskom smolom,
- - predivo od sintetič. tekstil. vlakna
aromatiziranog poliamida, dobivenog
polikondenzacijom m-fenolenediamina
i isoftalične kiseline,
- - monofil od politetrafloureotilena
(53)
- - predivo od sintetičkog tekstilnog
vlakna od poli-p-fenilena tereftalamida,
- - predivo od stalkenih vlakana, pres-
vučeno fenolnom smolom i pojačano
akrilnom pređom
(54)
- - copoliester monofilament i smola
tereftalične kiseline i 1,4 cikloheksane-
dimetanol i isoftalična kiselina,
- - prirodna vlakna
- - umjetna vlakna nečešljana i nevla-
čena niti drukčije pripremljena za
pređu, ili
- - kemijski materijali ili tekstilna pulpa

- Ostalo Proizvodnja iz (55):
- kokosove pređe
- prirodnih vlakana
- nevlačenog i nečešljanog, a ni drukčije
obrađen. za predenje rezanog sintetskog
ili umjetnog vlakna
- kemijski materijali ili tekstilna pulpa

Poglavlje 60 Pleteni ili kačkani materijali Proizvodnja iz (56):
- prirodnih vlakana
- umjetnih vlakana nevlačenih ili
nečešljanih ili drukčije obrađenih za
pređenje, ili
- kemijski materijali ili tekstilna pulpa

Poglavlje 61 Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili
kačkani

- Dobiveni šivanjem ili spajanjem na Proizvodnja od prediva (57)(58)
drugi način dvaju ili više dijelova
trikotaže, što su bili razrezani u krojne
oblike ili bili proizvedeni već oblikovani

- Ostalo Proizvodnja od (59):
- prirodnih vlakana
- rezanih sintetskih ili umjetnih vlakana,
negrebanih ni češljanih, ni drukčije
obrađenih za predenje ili
- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

ex poglavlje 62 Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih Proizvodnja od prediva (60)(61)
i kačkanih, osim:

ex 6202, Odjeća za žene, djevojčice, dojenčad, te Proizvodnja od prediva (62)
ex 6204, drugi izrađeni pribor za odjeću, vezeni ili
ex 6206, Proizvodnja od nevezenih tkanina
ex 6209 pod uvjetom da vrijednost nevezenih
i ex 6211 proizvoda ne premaši premaši 40%
cijene proizvoda fco tvornica
(63)

ex 6210 Protupožar. oprema od tkanine pokrive- Proizvodnja od prediva (64
i ex 6216 na poliesterskom aluminiziranom folijom ili
Proizvodnja od nepresvučenih tkanina
pod uvjetom da ukupna vrijednost
nepresvučenih materijala ne premaši
40% cijene proizvoda fco tvornica
(65)

6213 i 6214 Rupčići, šalovi, rupci, marame, velovi i
slični proizvodi

- Vezeni Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena
prediva
(66)(67)
ili
Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod
uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina
ne premaši 40% cijene proizvoda
fco tvornica
(68)

- Ostalo Proizvodnja od jednožičnog, nebijeljena

prediva (69)(70)

ili

Slaganje koje slijedi tisak s najmanje

dvije radnje obrade ili završne obrade

(npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija,

termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje,

obrada za otpornost na skupljanje,

trajna dorada, dekatiranje, impregnacija,

krpanje i odstranjivanje čvorova), pod

uvjetom da vrijednost svih upotrijebljenih

tkanina bez tiska iz tarifnih brojeva 6213
i 6214 ne premaši 47,5% cijene
proizvoda fco tvornica

6217 Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi

odjeće ili pribora za odjeću, osim onih

iz tarifnog broja 6212

- Vezeni Proizvodnja od prediva (71)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod

uvjetom da vrijednost proizvoda ne

premaši 40% cijene proizvoda

fco tvornica(72)

- Protupožarna oprema od tkanine Proizvodnja od prediva (73)

pokrivene poliesterskom aluminiziranom ili

folijom Proizvodnja od nevezenih tkanina,

pod uvjetom da vrijednost nevezenih

tkanina ne premaši 40% cijene

proizvoda fco tvornica (74)

- Pribor za ovratnike i orukvice, Proizvodnja:

razrezano - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premaši 40% cijene

proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja od prediva (75)

ex Poglavlje 63 Ostali gotovi tekstilni proizvodi; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tarifnog broja osim tarifnog broja

tekstilni proizvodi; krpe; osim: proizvoda

6301 do 6304 Pokrivači, posteljno rublje, itd;

zavjese, itd; ostali proizvodi za

unutarnje opremanje:

- Od pusta, od netkanog materijala Proizvodnja od (76)

- prirodnih vlakana, ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- Ostali:

- - Vezeni Proizvodnja od jednožičnog nebijeljena

prediva (77)(78)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina

(osim pletenih i kačkanih), pod

uvjetom da vrijednost nevezenih

tkanina ne premaši 40% cijene

proizvoda fco tvornica

- - Ostalo proizvodnja od jednožičnog nebijeljena

prediva(79)(80)

6305 Vreće i vrećice za pakiranje robe Proizvodnja od(81):

- prirodnih vlakana

- umjetnih vlakana nevlačenih ili

nečešljanih ili drukčije pripremljenih

za predenje ili

- kemijski materijali ili tekstilna pulpa

6306 Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni

zastori; šatori; jedra (za čamce, daske

za jedrenje ili suhozemna vozila);

proizvodi za kampiranje:

- Od netkanog materijala Proizvodnja od(82)(83)

- prirodnih vlakana, ili

- kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

- Ostalo Proizvodnja od jednostavne

nebijeljene pređe(84)(85)

6307 Ostali gotovi proizvodi, uključujući Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

modne krojeve za odjeću upotrijebljenih materijala ne premaši

40% cijene proizvoda fco tvornica

6308 Kompleti što se sastoje od komada Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati

tkanine i pređa, s priborom ili bez određeno pravilo što važi i kad nije u

pribora, za izradu prostirka, tapiserija, setu. Međutim, u setu mogu biti

vezenih stolnjaka i ubrusa ili sličnih proizvodi bez podrijetla, pod uvjetom da

tekstilnih proizvoda, pripremljeni u njihova ukupna vrijednost ne premaši

pakiranja za pojedinačnu prodaju 15% u cijeni seta fco tvornica

ex poglavlje 64 Obuća, nazuvci i slični proizvodi; Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

dijelovi tih proizvoda, osim: tarifnog broja, osim od složenog

gornjišta obuće pričvršćenog na

unutarnje potplate ili druge dijelove

potplata iz tarifnog broja 6406

6406 Dijelovi obuće (uključujući gornji dio Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

što je pričvršćen ili ne na unutarnji tarifnog broja osim tarifnog broja

potplat, osim na vanjski potplat); proizvoda

izmjenljivi ulošci za obuću, umeci za

potpetice i slični proizvodi; nazuvci,

i slični proizvodi i njihovi dijelovi:

ex poglavlje 65 Šeširi, kape i ostala pokrivala za glavu Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

i njihovi dijelovi, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

6503 Šeširi i druga pokrivala za glavu od Proizvodnja od tekstilnih prediva ili

pusta, izrađeni od tuljaka, konusa i vlakana(86)

drugih proizvoda iz tarifnog broja

6501, uključujući i podstavljene ili

ukrašene

6505 Šeširi i druga pokrivala za glavu, pleteni Proizvodnja od tekstilnih prediva ili

ili kačkani, ili izrađeni od čipke, pusta vlakana(87)

ili ostalih tekstilnih materijala u metraži

(osim od vrpca), uključujući podstavljene

ili ukrašene; mreže za kosu od bilo

kojeg materijala, uključujući podstavljene

ili ukrašene

ex poglavlje 66 Kišobrani, suncobrani, štapovi, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

štapovi-stolci, bičevi, korbači i njihovi tarifnog broja osim tarifnog broja

dijelovi, osim: proizvoda

6601 Kišobrani i suncobrani (uključujući Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i upotrijebljenih materijala ne premaši

slične kišobrane) 50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 67 Preparirano perje i paperje i proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

izrađeni od perja i paperja; umjetno tarifnog broja osim tarifnog broja

cvijeće; proizvodi od ljudske kose proizvoda

ex poglavlje 68 Proizvodi od kamena, sadre, cementa, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

betona, azbesta, tinjca i sličnih tarifnog broja osim tarifnog broja

materijala, osim: proizvoda

ex 6803 Proizvodi od prirodna ili aglomerirana Proizvodnja od obrađena škriljevca

škriljevca

ex 6812 Proizvodi od azbesta ili smjese na Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg

osnovi azbesta i magnezijeva karbonata tarifnog broja

ex 6814 Proizvodi od tinjca; uključujući i Proizvodnja od obrađenog tinjca

aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, (obuhvaćen aglomerirani ili

na podlozi od papira, kartona ili rekonstruirani tinjac)

drugih materijala

Poglavlje 69 Keramički proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex poglavlje 70 Staklo i stakleni proizvodi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 7003 Staklo bez nereflektirajućeg sloja Proizvodnja od materijala iz tarifnog

ex 7004 i broja 7001

ex 7005

7006 Staklo iz tarifnih brojeva 7003, 7004

i 7005, savijeno, s obrađenim rubovima,

gravirano, brušeno, emajlirano ili

drukčije obrađeno, ali neuokvireno niti

spojeno s drugim materijalima:

- Postakljena podloga obložena tankim Proizvodnja od materijala (podloge) iz

dielektričnim filmom, poluprovodljivim, tarifnog broja 7006

u skladu sa SEMII standardom(88)

- Ostalo Proizvodnja od materijala iz tarifnog

broja 7001

7007 Sigurnosno staklo, kaljeno ili slojevito Proizvodnja od materijala iz tarifnog

staklo broja 7001

7008 Višeslojni zidni elementi za izolaciju, Proizvodnja od materijala iz tarifnog

od stakla broja 7001

7009 Staklena zrcala, uokvirena ili Proizvodnja od materijala iz tarifnog

neuokvirena, uključujući i retrovizore broja 7001

7010 Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

ostali spremnici, od stakla, za transport tarifnog broja osim tarifnog broja

ili pakiranje robe; staklenke za proizvoda

konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali ili

zatvarači, od stakla rezanje staklenih predmeta, pod uvjetom

da ukupna vrijednost upotrijebljenih

nerezanih predmeta ne premaši 50%

vrijednosti gotova proizvoda fco tvornica

7013 Proizvodi od stakla što ih se rabi za Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

stolom, u kuhinji, za toaletnu uporabu, tarifnog broja osim tarifnog broja

u uredima, proizvodi za unutarnje proizvoda

opremanje i slične namjene (osim onih ili

iz tarifnog broja 7010 ili 7018) rezanje staklenih predmeta, pod uvjetom

da ukupna vrijednost upotrijebljenih

nerezanih predmeta ne premaši 50%

vrijednosti gotova proizvoda fco tvornica

ili

Ukrašavanje rukom (izuzevši svilotisak)

puhanih staklenih proizvoda, ako

vrijednost puhanoga staklenog predmeta

ne premaši 50% vrijednosti gotova

proizvoda fco tvornica

ex 7019 Predmeti od staklenih vlakana

(osim prediva) Proizvodnja od:

- neobojenih svitaka, roving prediva,

prediva ili rezanog vlakna, ili od

- staklene vune

ex poglavlje 71 Prirodni i kultivirani biseri, dragulji i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

poludragulji, plemenite kovine, kovine tarifnog broja osim tarifnog broja

platirane plemenitim kovinama i proizvoda

proizvodi od njih, imitacije draguljarskih

predmeta; kovani novac, osim:

ex 7101 Prirodni ili kultivirani biseri, sortirani, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

privremeno nanizani radi lakšeg upotrijebljenih materijala ne premaši

transporta 50% cijene proizvoda fco tvornica

ex 7102 Obrađeni dragulji ili poludragulji Proizvodnja iz neobrađenih dragulja ili

ex 7103 i (prirodni, sintetički i rekonstruirani) poludragulja

ex 7104

7106, 7108 i Plemenite kovine:

7110 - Neobrađene Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva

7106, 7108 i 7110

ili

Elektrolitička, termička ili kemijska

separacija plemenitih kovina iz tarifnih

brojeva 7106, 7108 ili 7110

ili

Međusobno legiranje plemenitih kovina

iz tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110

ili njihovo legiranje s običnim kovinama

- Poluobrađena ili u prahu Proizvodnja iz neobrađenih plemenitih

kovina

ex 7107, Kovine obložene plemenitim kovinama, Proizvodnja od plemenitih kovina,

ex 7109 i u poluprerađenom obliku neobrađenih

ex 7111

7116 Predmeti od prirodnih ili kultiviranih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

bisera, dragulja ili poludragulja upotrijebljenih materijala ne premaši

(prirodnih, sintetičkih ili 50% cijene proizvoda fco tvornica

rekonstituiranih)

7117 Imitacije draguljarskih predmeta Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda ili Proizvodnja od dijelova

običnih kovina, nepozlaćenih,

neposrebrenih, neplatiniranih, pod

uvjetom da vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premaši

50% vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 72 Željezo i čelik, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

7207 Poluproizvodi od željeza ili Proizvodnja od materijala iz tarifnih

nelegiranoga čelika brojeva 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205

7208 do 7216 Valjani plosnati proizvodi: žica, šipke, Proizvodnja od željeza i nelegirana

profili od željeza ili nelegirana čelika čelika u ingotima ili drugima primarnim

oblicima iz tarifnog broja 7206

7217 Hladno dobivena žica, od željeza ili Proizvodnja od poluproizvoda iz tarifnog

nelegiranog čelika broja 7207

ex 7218, 7219 Poluproizvodi, valjani plosnati Proizvodnja od nerđajućega čelika u

do 7222 proizvodi, šipke i profili od ingotima ili drugima primarnim

nerđajućega čelika oblicima iz tarifnog broja 7218

7223 Hladno dobivena žica od nerđajućega Proizvodnja od poluproizvoda od

čelika nerđajućega čelika iz tarifnog broja 7218

ex 7224, 7225 Poluproizvodi, valjani ravni proizvodi, Proizvodnja od nelegirana čelika u

do 7228 toplovaljana žica i šipka, nepravilno ingorima i drugim primarnim oblicima

namotani na kolutovima; šipke i profili iz tarifnog broja 7206, 7218 ili 7224

od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke

za svrdla, od legiranih ili nelegiranih

čelika

7229 Hladno dobivena žica od ostalih Proizvodnja od poluproizvoda ostalih

legiranih čelika legiranih čelika iz 7224

ex poglavlje 73 Proizvodi od željeza i čelika, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 7301 Žmurje ( priboj) Proizvodnja od materijala iz tarifnog

broja 7206

7302 Dijelovi za izgradnju željezničkih i Proizvodnja od materijala iz tarifnog

tramvajskih kolosijeka, od željeza ili broja 7206

čelika; tračnice, tračnicevodilice i

ozubljene tračnice, skretnički jezičci,

skretnička srca, skretničko polužje i

drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice,

klizni jastuci, stezni klinovi, podložne

ploče, elastične pritiskalice, uporne

pločice, spojne motke i drugi dijelovi

posebno zasnovani (konstruirani) za

postavljanje, spajanje i pričvršćivanje

tračnica

7304, 7305 i Cijevi, šuplji profili od željeza (osim Proizvodnja od materijala iz tarifnih

7306 od lijevanog željeza) ili čelika brojeva 7206, 7207, 7218 ili 7224

ex 7307 Cijevi ili pribor za cijevi od nehrđajućeg Izvrtanje, bušenje, razvrtavanje,

čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji izvlačenje, bušenje, pjeskarenje od

se sastoji iz više dijelova neobrađenih materijala, pod uvjetom

da ukupna vrijednost upotrijebljenih

neobrađenih materijala ne premaši

35% cijene proizvoda fco tvornica

7308 Željezne ili čelične konstrukcije Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

(osim montažnih zgrada iz tarifnog tarifnog broja osim tarifnog broja

broja 9406) i dijelovi konstrukcija proizvoda. Međutim, zavarene kutove,

(npr. mostovi i sekcije mostova, vrata kalupe i profile iz tarifnog broja 7301

splavnica, tornjevi, rešetkasti i drugi ne smije se upotrijebiti

stupovi, upornjaci, krovovi, krovišta

(krovni kosturi), vrata i prozori te

okviri za njih, pragovi za vrata, roloi

i ograde); željezni ili čelični limovi,

šipke, profili, cijevi i slično

pripremljeni za uporabu u

konstrukcijama

ex 7315 Lanci protiv klizanja Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrije-

bljenih materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarif. broja 7315 ne premaši

50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 74 Bakar i proizvodi od bakra, osim: Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

7401 Bakrenac; cementni (taložni) bakar Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni

materijali razvrstani unutar tarifnog broja

različitog od broja proizvoda

7402 Nerafinirani bakar; bakrene anode za Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

elektrolitsko rafiniranje: tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

7403 Rafinirani bakar i slitine bakra, u

sirovim oblicima

- Rafinirani bakar Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

- Slitine bakra i rafinirani bakar koji Proizvodnja od rafiniranog bakra,

sadrži druge elemente sirova ili od strugotina

7404 Otpaci i lomljevina, od bakra Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

7405 Predslitine bakra Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex poglavlje 75 Nikalj i proizvodi od niklja, osim: Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

7501 do 7503 Nikaljni kamen, sinterirani oksidi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

niklja i drugi međuproizvodi metalurgije tarifnog broja osim tarifnog broja

niklja, nikalj u sirovim oblicima; otpaci proizvoda

i lomljevina, od niklja

ex poglavlje 76 Aluminij i proizvodi od aluminija, Proizvodnja:

osim: - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

7601 Aluminij u sirovim oblicima Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica ili Proizvodnja

termičkim ili elektrolitičkim postupkom

od nelegirana aluminija ili od otpadaka

aluminija

7602 Otpaci i lomljevina, od aluminija Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 7616 Proizvodi aluminija, osim mreža, Proizvodnja:

ograda, rešetaka, proizvoda za pojačanje - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

i sličnih (uključujući beskrajne vrpce) broja osim iz tarifnog broja proizvoda.

od aluminijske žice, te ekspandirane Međutim, smije se upotrijebiti žičane

kovine – aluminija mreže, ograde, rešetke, proizvode za

pojačanje i slično (uključujući beskrajne

vrpce) od aluminijske žice, kao i

ekspandiranu kovinu aluminija; i

- u kojoj vrijednost upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

Poglavlje 77 Rezervirano za eventualnu novu

upotrebu u HS

ex poglavlje 78 Olovo i proizvodi od olova, osim: Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

7801 Olovo u sirovim oblicima

- Rafinirano olovo Proizvodnja od olova u prvoj obradi

ili »obrađeno« olovo

- Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz

tarifnog broja 7802 ne mogu se koristiti

7802 Otpaci i lomljevina, od olova Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex poglavlje 79 Cink i proizvodi od cinka, osim: Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

7901 Cink u sirovim oblicima Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz

tarifnog broja 7902 ne mogu se koristiti

7902 Otpaci i lomljevina od cinka Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex poglavlje 80 Kositar i proizvodi od kositra, osim: Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

8001 Kositar u sirovim oblicima Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz

tarifnog broja 8002 ne mogu se koristiti

8002 i 8007 Otpaci i lomljevina od kostira, ostali Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

proizvodi od kositra tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

Poglavlje 81 Ostale obične kovine, kermeti,

proizvodi od njih

- Ostale obične kovine, sirove, i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

proizvodi od njih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog

broja kao i proizvod ne premašuje

50% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex poglavlje 82 Alati, nožarski proizvodi i pribor za Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

jelo od običnih kovina; njihovi dijelovi tarifnog broja osim tarifnog broja

od običnih kovina, osim proizvoda

8206 Alati iz dvaju ili više tarifnih brojeva Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

od 8202 do 8205, u slogovima tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva

(setovima) za prodaju na malo 8202 do 8205
Međutim, alate iz tarifnih brojeva 8202
do 8205 može se upotrijebiti u sklopu
setova, pod uvjetom da njihova ukupna
vrijednost ne premaši 15% cijene seta
fco tvornica

8207 Izmjenjivi alat za ručne sprave sa ili Proizvodnja:

bez mehaničkog pogona ili za alatne - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

strojeve (npr. za prešanje, utiskivanje, broja osim tarifnog broja proizvoda, i

probijanje, narezivanje i urezivanje - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

navoja, bušenje, proširivanje provrta, materijala ne premašuje 40% cijene

glodanje, tokarenje ili odvijanje vijaka) proizvoda fco tvornica

uključujući matrice za izvlačenje ili

istiskivanje kovina, i alat za bušenje

stijena ili zemlje

8208 Noževi i rezne oštrice za strojeve ili Proizvodnja:

za mehaničke uređaje - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

ex 8211 Noževi s reznim oštricama, pa i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

ozubljenim (uključujući vrtlarske tarifnog broja osim tarifnog broja

noževe), osim noževa iz tarifnog proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti

broja 8208 ručke od osnovnih kovina

8214 Ostali nožarski proizvodi (npr. strojevi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

za šišanje, mesarske ili kuhinjske, tarifnog broja osim tarifnog broja

sjekire i noževi za sjeckalice, noževi proizvoda. Međutim, može se

za papir); slogovi i sprave za manikir upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

i pedikir (uključujući rašpe za nokte)

8215 Žlice, vilice, grabilice, žlice za obiranje, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

lopatice za serviranje kolača, noževi za tarifnog broja osim tarifnog broja

ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer proizvoda. Međutim, može se

i slični kuhinjski i stolni proizvodi upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

ex poglavlje 83 Razni proizvodi od običnih kovina, Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

osim: tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 8302 Ostali okov, pribor i slični proizvodi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

prikladni za građenje, automatski tarifnog broja osim tarifnog broja

zatvarači vrata proizvoda. Međutim, mogu se

upotrijebiti ostali materijali iz tarifnog

broja 8302 pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 20%

vrijednosti proizvoda fco tvornica

ex 8306 Kipići i drugi ukrasni predmeti od Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

običnih kovina tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda. Međutim, ostali materijali iz

tarifnog broja 8306 mogu biti

upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premaši 30%

cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 84 Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi, Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

aparati i mehanički uređaji, njihovi - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premaši

dijelovi, osim: broja osim tarifnog broja proizvoda, i 30% cijene proizvoda fco

tvornica

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

ex 8401 Nuklearni neozračeni gorivi elementi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

(ulošci) tarifnog broja osim tarifnog broja materijala ne premaši 30%

cijene

proizvoda(89) konačnog proizvoda fco

tvornica

8402 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge Proizvodnja:

pare (osim kotlova za centralno grijanje - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

toplom vodom što mogu proizvoditi broja osim tarifnog broja proizvoda, i upotrijebljenih materijala ne

premaši

paru niskog pritiska); kotlovi za - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih 25% cijene proizvoda fco

tvornica

pregrijanu vodu materijala ne premaši 40% cijene

proizvoda fco tvornica

8403 i ex 8404 Kotlovi za centralno grijanje, osim Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

kotlova iz tarifnog broja 8402, i tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva upotrijebljenih materijala ne

premašuje

pomoćni uređaji za kotlove za 8403 i 8404 40% cijene proizvoda fco

tvornica

centralno grijanje

8406 Turbine na vodenu i drugu paru: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

40% cijene proizvoda fco tvornica

8407 Klipni motori s unutarnjim izgaranjem Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

na paljenje pomoću svjećica s upotrijebljenih materijala ne premašuje

pravocrtnim i rotacijskim kretanjem 40% cijene proizvoda fco tvornica

klipa

8408 Klipni motori s unutarnjim izgaranjem Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

na paljenje pomoću kompresije (dizelski upotrijebljenih materijala ne premaši

ili poludizelski motori) 40% cijene proizvoda fco tvornica

8409 Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

isključivo ili uglavnom za motore iz upotrijebljenih materijala ne premaši

tarifnog broja 8407 ili 8408 40% cijene proizvoda fco tvornica

8411 Turbomalazni motori, turbopropelerni Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

motori i druge plinske turbine - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

broja osim tarifnog broja proizvoda, i 25% cijene proizvoda fco

tvornica

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

8412 Ostali motori i pogonski strojevi Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8413 Sisaljke za potiskivanje s rotacijskim Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

kretanjem - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

broja osim tarifnog broja proizvoda, i 25% cijene proizvoda fco

tvornica

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

ex 8414 Industrijski ventilatori, puhala i slično Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

broja osim tarifnog broja proizvoda, i 25% cijene proizvoda fco

tvornica

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

8415 Uređaji za klimatizaciju, s ventilatorom Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

na motorni pogon i elementima za upotrijebljenih materijala ne premašuje

mijenjanje temperature i vlažnosti, 40% cijene proizvoda fco tvornica

uključujući strojeve u kojima se

vlažnost ne može posebno regulirati

8418 Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

za proizvodnju hladnoće, električni - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

i ostali; toplinske sisaljke, osim broja osim tarifnog broja proizvoda, i 25% cijene proizvoda fco

tvornica

uređaja za klimatizaciju iz tarifnog - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

broja 8415 materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj vrijednost materijala bez

podrijetla ne premašuje vrijednost

svih upotrijebljenih materijala s

podrijetlom

ex 8419 Strojevi i uređaji za drvnu industriju, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

za proizvodnju papirne mase i papira - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

i kartona materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- u spomenutim ograničenjima vrijednost

svih materijala iz istog tarifnog broja

kao i proizvod ne premašuje 25% cijene

proizvoda fco tvornica

8420 Kalandri i drugi strojevi za valjanje, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

osim za kovine ili staklo, te valjci - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

za njih materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica

- u spomenutim ograničenjima vrijednost

svih materijala iz istog tarifnog broja

kao i proizvod ne premašuje 25%

cijene proizvoda fco tvornica

8423 Vage (osim vaga osjetljivosti 5 Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

centigrama i finijih), uključujući i - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

strojeve za brojenje i provjeru što broja osim tarifnog broja proizvoda, i 25% cijene proizvoda fco

tvornica

rade na osnovi vaganja mase; utezi za - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

sve vrste vaga; materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

8425 do 8428 Strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

istovar ili utovar - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

iz tarifnog broja 8431 ne premašuje

10% cijene proizvoda fco tvornica

8429 Samokretni buldožeri, angldozeri,

grejderi, ravnjači, skrejperi (strugači),

jaružala (gliboderi), utovarivači sa

žlicom, strojevi za nabijanje i

cestovni valjci

- Cestovni valjci Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostali Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica;

- gdje u spomenutim granicama

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

iz tarifnog broja 8431 ne premašuje

10% cijene proizvoda fco tvornica

8430 Ostali strojevi za premještanje, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

ravnanje, odsijecanje, kopanje, nabijanje - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premaši

(uključujući kompaktore), vađenje ili materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

bušenje zemlje, minerala ili rudača; proizvoda fco tvornica, i

zabijala i strojevi za vađenje pilota; - gdje u spomenutim granicama

ralice za uklanjanje snijega i vrijednost svih upotrijebljenih materijala

snjegočistači iz tarifnog broja 8431 ne premašuje

10% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8431 Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

isključivo ili uglavnom sa cestovnim upotrijebljenih materijala ne premašuje

valjcima 40% cijene proizvoda fco tvornica

8439 Strojevi za proizvodnju celuloze od Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

vlaknastih celuloznih materijala ili - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

strojevi za proizvodnju i dovršavanje materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

papira ili kartona proizvoda fco tvornica

- gdje u spomenutim granicama

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

iz istog tarifnog broja kao i proizvod

ne premašuje 25% cijene proizvoda

fco tvornica

8441 Ostali strojevi za preradu papirne Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

mase, papira ili kartona, uključujući - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

sve vrste strojeva za rezanje materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

iz istog tarifnog broja kao i proizvod

ne premašuje 25% cijene proizvoda

fco tvornica

8444 do 8447 Strojevi iz ovih tarifnih brojeva za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

tekstilnu industriju upotrijebljenih materijala ne premašuje

40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8448 Pomoćni strojevi i uređaji za uporabu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

sa strojevima iz tarifnog broja 8444 i upotrijebljenih materijala ne premašuje

8445 40% cijene proizvoda fco tvornica

8452 Strojevi za šivanje, osim strojeva za

prošivanje knjiga iz tarifnog broja 8440;

pokućstvo, postolja i poklopci posebno

pripravljeni za strojeve za šivanje;

igle za strojeve za šivanje:

- Strojevi za šivanje, (samo strojevi sa Proizvodnja u kojoj:

verižnim bodom), s glavom bez motora - vrijednost svih upotrijebljenih

mase 16 kg ili manje ili s motorom materijala ne premašuje 40% cijene

mase 17 kg ili manje proizvoda fco tvornica,

- vrijednost svih upotrijebljenih

materijala za slaganje glave (bez

motora) bez podrijetla, ne premašuje

vrijednost upotrijebljenih materijala s

podrijetlom, i

- uređaji za zatezanje niti, za kačkanje

i uređaji za cik-cak moraju biti s

podrijetlom

- Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

40% cijene proizvoda fco tvornica

8456 do 8466 Strojevi i alatni strojevi iz tar. broja Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

8456 do 8466 s pripadajućim dijelovima upotrijebljenih materijala ne premaši

i priborom 40% cijene proizvoda fco tvornica

8469 do 8472 Uredski strojevi (npr. strojevi za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

pisanje, strojevi za računanje, strojevi upotrijebljenih materijala ne premaši

za automatsku obradu podataka, strojevi 40% cijene proizvoda fco tvornica

za umnožavanje, strojevi za spajanje)

8480 Kalupnici za ljevaonice kovina; Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

modelne ploče; modeli za kalupe; upotrijebljenih materijala ne premaši

kalupi za kovine (osim kalupa za 50% cijene proizvoda fco tvornica

ingote), kovinske karbide, staklo,

mineralne tvari, gumu i plastične mase

8482 Valjni ležaji (kuglični, valjkasti i Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

igličasti) vrijednost svih

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

broja osim tarifnog broja proizvoda, i 25% cijene proizvoda fco

tvornica

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

8484 Brtve od kovinskih listova kombinirane Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

s drugim materijalom ili od dva ili upotrijebljenih materijala ne premaši

više slojeva kovine; slogovi brtava, 40% cijene proizvoda fco tvornica

različitih po sastavu materijala, u

vrećicama, omotima ili sličnim

pakiranjima; mehaničke brtve

8485 Dijelovi strojeva, aparata i uređaja bez Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

električnih priključaka, izolatora, svitaka, upotrijebljenih materijala ne

premaši

kontakata ili drugih električnih obilježja, 40% cijene proizvoda fco tvornica

što nisu spomenuti niti uključeni na

drugom mjestu u ovom poglavlju

ex poglavlje 85 Električni strojevi i oprema i njihovi Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

dijelovi; aparati za snimanje ili - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

reprodukciju zvuka; televizijski aparati broja osim tarifnog broja proizvoda, i 30% cijene proizvoda fco

tvornica

za snimanje ili reprodukciju slike i - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

zvuka i dijelovi i pribor za te materijala ne premašuje 40% cijene

proizvode, osim: proizvoda fco tvornica

8501 Električni motori i električni generatori Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

(osim generatorskih agregata) - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

iz tarifnog broja 8503 ne premašuje

10% cijene proizvoda fco tvornica

8502 Električni generatorski agregati i Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

rotacijski pretvarači (konvertori) - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

iz tarifnih brojeva 8501 i 8503 ne

premašuje 10% cijene proizvoda

fco tvornica

ex 8504 Uređaji za napajanje strojeva za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

automatsku obradu podataka upotrijebljenih materijala ne premaši

40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 8518 Mikrofoni i njihovi stalci; zvučnici, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

uključujući i zvučnike u zvučnim - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

kutijama; audio-frekventna električna materijala ne premašuje 40% cijene 25% cijene proizvoda fco

tvornica

pojačala; električni slogovi za pojačanje proizvoda fco tvornica, i

zvuka - vrijednost svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

8519 Gramofoni s ugrađenim pojačalom ili Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

bez njega, kazetofoni i drugi aparati - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

za reprodukciju zvuka, bez ugrađenog materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

uređaja za snimanje zvuka proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

8520 Magnetofoni i ostali aparati za Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

snimanje zvuka, uključujući aparate s - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

ugrađenim uređajem za reprodukciju materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

zvuka proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

8521 Aparati za pohranjivanje i reprodukciju Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

slike, s videoprijamnikom ili bez njega - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

8522 Dijelovi i pribor prikladni za uporabu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

samo ili uglavnom s aparatima iz tar. upotrijebljenih materijala ne premašuje

brojeva 8519 do 8521 40% cijene proizvoda fco tvornica

8523 Za snimanje pripremljeni nesnimljeni Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

nosači zvuka i nosači sličnih zapisa, upotrijebljenih materijala ne premašuje

osim proizvoda iz poglavlja 37 40% cijene proizvoda fco tvornica

8524 Ploče, vrpce i ostali nosači zvuka i

nosači sličnih zapisa, uključujući

matrice i galvanske otiske za

proizvodnju ploča, osim proizvoda iz

poglavlja 37

- Matrice i galvanski otisci za Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

proizvodnju ploča upotrijebljenih materijala ne premašuje

40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

iz tarifnog broja 8523 ne premašuje

10% cijene proizvoda fco tvornica

8525 Odašiljači radio-telefonije, radio-grafije, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

radiodifuzije ili televizije, uključujući - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

s ugrađenim prijamnikom ili aparatom materijala ne premašuje 40% cijene 25% cijene proizvoda fco

tvornica

za snimanje ili reprodukciju zvuka; proizvoda fco tvornica, i

televizijske kamere; videokamere za - vrijednost svih upotrijebljenih

nepomične slike i druge video-kamere materijala bez podrijetla ne premašuje

(kamkorderi); digitalne kamere vrijednost svih upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

8526 Radari, uređaji za radio-navigaciju i Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

uređaji za radio-daljinsko upravljanje - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 25% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

8527 Prijamnici radio-telefonije, Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

radio-telegrafije i radiodifuzije, - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

uključujući i prijamnike s, u isto materijala ne premašuje 40% cijene 25% cijene proizvoda fco

tvornica

kućište, ugrađenim aparatima za proizvoda fco tvornica, i

snimanje ili reprodukciju zvuka, - vrijednost svih upotrijebljenih

odnosno satom materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

8528 Televizijski prijamnici, uključujući s Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

ugrađenim prijamnikom radiodifuzije - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

ili aparatom za pohranjivanje ili materijala ne premašuje 40% cijene 25% cijene proizvoda fco

tvornica

reprodukciju zvuka ili slike; proizvoda fco tvornica, i

video-monitori i video-projektori - vrijednost svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

8529 Dijelovi pogodni za uporabu isključivo

ili uglavnom za aparate iz tarifnih

brojeva 8525 do 8528

- Namijenjeni poglavito ili isključivo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

video-uređajima za pohranjivanje i upotrijebljenih materijala ne premašuje

reprodukciju 40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 25% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih

materijala s podrijetlom

8535 i 8536 Električni aparati za uklapanje ili Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

isklapanje ili zaštitu ili spajanje - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

električnih strujnih krugova materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

iz tarifnog broja 8538 ne premašuje

10% cijene proizvoda fco tvornica

8537 Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

nosači, opremljeni s dva ili više - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

aparata iz tarifnog broja 8535 ili materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

8536 za električno upravljanje ili proizvoda fco tvornica, i

razdiobu električne struje, uključujući - gdje u spomenutim granicama

one s ugrađenim instrumentima i vrijednost svih upotrijebljenih materijala

aparatima iz poglavlja 90 i aparatima iz tarifnog broja 8538 ne premašuje

za numeričko upravljanje, osim 10% cijene proizvoda fco tvornica

komutacijskih aparata iz tarifnog

broja 8517

ex 8541 Diode, tranzistori i slični poluvodički Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

elementi: foto-osjetljivi poluvodički - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

elementi, osim još neizrezanih broja osim tarifnog broja proizvoda, i 25% cijene proizvoda fco

tvornica

čip pločica - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

8542 Elektronički integrirani krugovi i

mikrosklopovi

8542 - Monolitni integrirani krugovi Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 25% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

iz tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne

premašuju 10% cijene proizvoda

fco tvornica

ili

Postupak difuzije (u kojem se

integrirani krugovi formiraju na

substratu poluvodiča, selektivnim

uvođenjem odgovarajućeg dopanta),

sastavljenog ili nesastavljenog i/ili

testiranog u zemlji, osim zemalja

navedenih u članku 3 i 4

- Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 25% cijene proizvoda fco

tvornica

 

proizvoda fco tvornica, i

- gdje u spomenutim granicama

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

iz tarifnih brojeva 8541 i 8542 ne

premašuju 10% cijene proizvoda

fco tvornica

8544 Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući upotrijebljenih materijala ne premašuje

koaksijalne kabele) i ostali izolirani 40% cijene proizvoda fco tvornica

električni vodiči, s priključnim

uređajima ili bez njih; kabeli od

optičkih, pojedinačno oplaštenih

vlakana (svjetlovodi) čak i kada

sadrže električne vodiče ili su

opremljeni priključnim uređajima

8545 Ugljene elektrode, ugljene četkice, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

ugljen za žarulje, ugljen za baterije i upotrijebljenih materijala ne premašuje

drugi proizvodi od grafita ili od drugih 40% cijene proizvoda fco tvornica

vrsta ugljika, s kovinom ili bez nje,

za namjenu u elektrotehnici

8546 Električni izolatori od bilo kakvog

materijala Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

40% cijene proizvoda fco tvornica

8547 Izolacijski dijelovi električnih strojeva, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

uređaja ili opreme, izrađeni u cijelosti upotrijebljenih materijala ne premašuje

od izolacijskog materijala ili samo s 40% cijene proizvoda fco tvornica

manjim sastavnicama od kovina (npr.

čahurama s navojem) utisnutim

isključivo za potrebe ugradnje, osim

izolatora iz tarifnog broja 8546; cijevi

i njihove spojnice od običnih kovina,

obložene izolacijskim materijalom,

za električne vodiče

8548 Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

primarnih baterija i električnih upotrijebljenih materijala ne premašuje

akumulatora; istrošene primarne ćelije, 40% cijene proizvoda fco tvornica

primarne baterije i električni

akumulatori; električni dijelovi strojeva

i aparata, što nisu spomenuti niti

uključeni na drugom mjestu u ovom

poglavlju:

ex poglavlje 86 Tračnička vozila i njihovi dijelovi: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

kolosiječni sklopovi i pribor i njihovi upotrijebljenih materijala ne premašuje

dijelovi; mehanička i elektromehanička 40% cijene proizvoda fco tvornica

signalna oprema za prometne puteve

svih vrsta, osim:

8608 Kolosiječni sklopovi i pribor, mehanička Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

(uključujući elektromehanička) oprema - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

 

za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili broja osim tarifnog broja proizvoda, i 30% cijene proizvoda fco

tvornica

upravljanje u prometu na prugama, - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

cestama, unutarnjim vodenim putevima, materijala ne premašuje 40% cijene

parkiralištima, u lučkim postrojenjima i proizvoda fco tvornica

zračnim lukama; njihovi dijelovi

ex poglavlje 87 Vozila, osim tračničkih vozila i njihovi Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

dijelovi i pribor, osim: upotrijebljenih materijala ne premašuje

40% cijene proizvoda fco tvornica

8709 Samokretna radna kolica (autokare), Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

bez uređaja za dizanje ili rukovanje, - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

što ih se rabi u tvornicama, broja osim tarifnog broja proizvoda, i 30% cijene proizvoda fco

tvornica

skladištima, lukama i zračnim lukama - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

za prijevoz robe na kratkim materijala ne premašuje 40% cijene

udaljenostima; vučna vozila što ih se proizvoda fco tvornica

rabi na peronima željezničkih

kolodvora; dijelovi navedenih vozila

8710 Tenkovi i druga oklopna borbena Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

motorna vozila, uključujući i opremljena - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

naoružanjem i njihovi dijelovi broja osim tarifnog broja proizvoda, i 30% cijene proizvoda fco

tvornica

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

8711 Motocikli (uključujući i mopede), bicikli

i slična vozila s pomoćnim motorom,

s bočnom prikolicom ili bez nje;

bočne prikolice

- S klipnim motorom (osim rotacijskih

klipnih motora) obujma cilindara

ne većeg

- Od 50 m3 Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 20% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih

materijala s podrijetlom

- Većeg od 50 cm3 Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 25% cijene proizvoda fco

tvornica

 

proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednosti svih upotrijebljenih

materijala s podrijetlom

- Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

ex 8712 Bicikli bez kugličnih ležajeva Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

tarifnog broja osim iz tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

premašuje

8714 30% cijene proizvoda fco

tvornica

8715 Dječja kolica i njihovi dijelovi Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

broja osim tarifnog broja proizvoda, i 30% cijene proizvoda fco

tvornica

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

nesamokretna; njihovi dijelovi - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

broja osim tarifnog broja proizvoda, i 30% cijene proizvoda fco

tvornica

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 88 Letjelice, svemirske letjelice i njihovi Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

dijelovi, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

premašuje

proizvoda 40% cijene proizvoda fco

tvornica

ex 8804 Rotošuti Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

tarifnog broja, uključujući ostale potrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala iz tarifnog broja 8804 40% cijene proizvoda fco

tvornica

8805 Oprema za lansiranje zrakoplova; Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

 

palubni zaustavljivači zrakoplova i tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

premašuje

slična oprema; zemaljski trenažeri proizvoda 30% cijene proizvoda fco

tvornica

letenja; dijelovi navedenih proizvoda

Poglavlje 89 Brodovi, brodice i ploveće konstrukcije Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

premašuje

proizvoda. Međutim, trupove broda iz 40% cijene proizvoda fco

tvornica

tarifnog broja 8906 se ne smije

upotrebljavati

ex poglavlje 90 Optički, fotografski, kinematografski i Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

 

mjerni instrumenti, instrumenti za - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

ispitivanje točnosti, medicinski broja osim tarifnog broja proizvoda, i 30% cijene proizvoda fco

tvornica

instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

pribor, osim: materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

9001 Optička vlakna i snopovi optičkih Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

vlakana; kabeli od optičkih vlakana, upotrijebljenih materijala ne premašuje

osim onih iz tarifnog broja 8544; 40% cijene proizvoda fco tvornica

listovi i ploče od polarizirajućeg

materijala; leće (uključujući kontaktne

leće), prizme, zrcala, i ostali optički

elementi od bilo kakvoga materijala,

nemontirani, osim takvih optičkih

neobrađenih staklenih elemenata

9002 Leće, prizme, zrcala, i drugi optički Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

elementi, od bilo kakvoga materijala, upotrijebljenih materijala ne premašuje

montirani, što su dijelovi ili pribor 40% cijene proizvoda fco tvornica

instrumenata ili aparata, osim takvih

optičkih neobrađenih staklenih

elemenata

9004 Naočale i slični proizvodi, korekcijski, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

zaštitni i ostali upotrijebljenih materijala ne premašuje

40% cijene proizvoda fco tvornica

ex 9005 Dalekozori (s jednim ili dva objektiva), Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

optički teleskopi i njihova postolja; - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

osim astronomskih refrakcijskih broja osim tarifnog broja proizvoda, 30% cijene proizvoda fco

tvornica

teleskopa i njihovih postolja - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

ex 9006 Fotografski aparati; osim Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

kinematografskih kamera; fotografske - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

bljeskalice i žarulje-bljeskalice; osim broja osim tarifnog broja proizvoda, 30% cijene proizvoda fco

tvornica

 

žarulja s električnim paljenjem - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

9007 Kinematografske kamere i projektori, Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

s ugrađenim aparatom za snimanje ili - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

reprodukciju zvuka ili bez njega broja osim tarifnog broja proizvoda, 30% cijene proizvoda fco

tvornica

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

9011 Optički mikroskopi, uključujući one za Proizvodnja:

mikrofotografiju, mikrokinematografiju - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog Proizvodnja u kojoj

i mikroprojekciju vrijednost svih

broja osim tarifnog broja proizvoda, upotrijebljenih materijala ne

premašuje

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih 30% cijene proizvoda fco

tvornica

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica, i

- u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

ex 9014 Ostali instrumenti i aparati za navigaciju Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

40% cijene proizvoda fco tvornica

9015 Instrumenti i aparati za geodetsku Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

izmjeru zemljišta (uključujući upotrijebljenih materijala ne premašuje

fotogrametriju), hidrografiju, 40% cijene proizvoda fco tvornica

oceanografiju, hidrologiju, meteorologiju

i geofiziku, osim kompasa; daljinomjeri

9016 Vage osjetljivosti 5 centigrama i finije, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

s utezima ili bez njih upotrijebljenih materijala ne premašuje

40% cijene proizvoda fco tvornica

9017 Instrumenti i aparati za crtanje, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

obilježavanje ili matematičko računanje upotrijebljenih materijala ne premašuje

(npr. aparati za crtanje, pantografi, 40% cijene proizvoda fco tvornica

kutomjeri, pribor za crtanje u slogu,

logaritamska računala, kalkulatori u

obliku okrugle ploče); instrumenti za

mjerenje dužine, namijenjeni držanju

u ruci (npr. mjerne šipke i vrpce,

mikrometarska mjerila, pomična mjerila)

što nisu spomenuti niti uključeni na

drugom mjestu u ovom poglavlju

9018 Instrumenti i aparati namijenjeni

uporabi u medicini, zubarstvu ili

veterini, uključujući scintigrafske i

druge elektromedicinske aparate te

instrumente za ispitivanje vida;

- Zubarski stolci s ugrađenom Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

zubarskom opremom ili uređajem za tarifnog broja uključujući ostale upotrijebljenih materijala ne

premašuje

 

ispiranje usta vodom materijale iz tarifnog broja 9018 40% cijene proizvoda fco

tvornica

- Ostalo Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

broja osim tarifnog broja proizvoda, i upotrijebljenih materijala ne

premašuje

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih 25% cijene proizvoda fco

tvornica

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

9019 Aparati za mehanoterapiju, aparati za Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

masažu, aparati za psihološka - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

ispitivanja, aparati za ozonoterapiju, broja osim tarifnog broja proizvoda, i 25% cijene proizvoda fco

tvornica

oksigenoterapiju, aerosol-terapiju, - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

umjetno disanje i ostali terapeutski materijala ne premašuje 40% cijene

aparati za disanje proizvoda fco tvornica

9020 Ostali aparati za disanje i plinske Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

maske, osim zaštitnih maski bez - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

proizvoda fco tvornica

mehaničkih dijelova i izmjenjivih filtera; broja osim tarifnog broja proizvoda, I 25% cijene

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

9024 Strojevi i aparati namijenjeni ispitivanju Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

tvrdoće, vlačne ili tlačne čvrstoće, upotrijebljenih materijala ne premašuje

elastičnosti i ostalih mehaničkih 40% cijene proizvoda fco tvornica

svojstava materijala (npr. kovina, drva,

tekstila, papira, plastičnih masa)

9025 Hidrometri i slični plutajući Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

instrumenti, termometri, pirometri, upotrijebljenih materijala ne premašuje

barometri, higrometri i psihrometri, 40% cijene proizvoda fco tvornica

s registratorom ili bez njega i

kombinacije tih instrumenta:

9026 Instrumenti i aparati za mjerenje ili Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

nadzor protoka, razine, pritiska ili upotrijebljenih materijala ne premašuje

ostalih promjenjivih veličina tekućina 40% cijene proizvoda fco tvornica

ili plinova (npr. mjerači protoka,

pokazivači razine, manometri,

toplinomjeri), osim instrumenata i

aparata iz tarifnog broja 9014, 9015,

9028 ili 9032

9027 Instrumenti i aparati za fizikalne i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

kemijske analize (npr. polarimetri, upotrijebljenih materijala ne premašuje

refraktometri, spektrometri, aparati za 40% cijene proizvoda fco tvornica

analizu plina ili dima); instrumenti I

aparati za mjerenje i kontrolu

viskoziteta, poroznosti, dilatacije,

površinskog napona i slično;

instrumenti i aparati za kalorimetrijska,

akustična i fotometrijska mjerenja

(uključujući svjetlomjere); mikrotomi:

9028 Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina

ili tekućine, električna brojila,

uključujući i mjerila za njihovo

baždarenje:

- Dijelovi i pribor Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

9029 Brojila okretaja, brojila proizvodnje, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

taksametri, brojila kilometara, brojila upotrijebljenih materijala ne premašuje

koraka i slično; mjerači brzine i 40% cijene proizvoda fco tvornica

tahometri, osim onih koje se razvrstava

u tarifni broj 9014 ili 9015; stroboskopi:

9030 Osciloskopi, spektralni analizatori i Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

ostali instrumenti i aparati za mjerenje upotrijebljenih materijala ne premašuje

ili ispitivanje električnih veličina, 40% cijene proizvoda fco tvornica

isključujući mjerila iz tarifnog broja

9028; instrumenti i aparati za mjerenje

ili otkrivanje alfa-, beta-, gama-,

rentgenskih, svemirskih ili ostalih

ionizirajućih zračenja:

9031 Instrumenti, aparati i strojevi za mjerenje Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

ili ispitivanje, što nisu spomenuti niti upotrijebljenih materijala ne premašuje

uključeni na drugom mjestu u ovom 40% cijene proizvoda fco tvornica

poglavlju; projektori profila:

9032 Instrumenti i aparati za automatsku Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

regulaciju ili upravljanje: upotrijebljenih materijala ne premašuje

40% cijene proizvoda fco tvornica

9033 Dijelovi i pribor (što nisu spomenuti Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

niti uključeni na drugom mjestu u upotrijebljenih materijala ne premašuje

ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, 40% cijene proizvoda fco tvornica

instrumente ili aparate iz poglavlja 90

ex poglavlje 91 Satovi i njihovi dijelovi, osim: Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

40% cijene proizvoda fco tvornica

9105 Ostali satovi Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

- vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

9109 Ostali satni mehanizmi, kompletni Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

i sastavljeni - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

proizvoda fco tvornica, i

- vrijednost svih upotrijebljenih

materijala bez podrijetla ne premašuje

vrijednost svih upotrijebljenih materijala

s podrijetlom

9110 Kompletni satni mehanizmi (za osobne Proizvodnja u kojoj: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

ili druge satove) nesastavljeni ili - vrijednost svih upotrijebljenih upotrijebljenih materijala ne

premašuje

djelomično sastavljeni (satni mehanizmi materijala ne premašuje 40% cijene 30% cijene proizvoda fco

tvornica

u slogovima); nekompletni satni proizvoda fco tvornica, i

mehanizmi (za osobne ili druge satove), - u spomenutim granicama, vrijednost

sastavljeni; grubo kompletirani satni svih upotrijebljenih materijali iz tarifnog

mehanizmi za satove (osobne ili druge) broja 9114 premašuje 10% cijene

proizvoda fco tvornica

9111 Kućišta za osobne satove i njihovi Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

dijelovi: - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

broja osim tarifnog broja proizvoda, i 30% cijene proizvoda fco

tvornica

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

9112 Kućišta i kutije za kućne, uredske i Proizvodnja: Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

slične satove i kućišta i kutije slične - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog upotrijebljenih materijala ne

premašuje

vrste za drugu robu iz ovog poglavlja broja osim tarifnog broja proizvoda, i 30% cijene proizvoda fco

tvornica

i njihovi dijelovi - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 40% cijene

proizvoda fco tvornica

9113 Remeni i narukvice za ručne satove

i dijelovi za njih

- Od obične kovine, pozlaćeni, Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

posrebreni, platirani ili presvučeni upotrijebljenih materijala ne premašuje

plemenitim kovinama 40% cijene proizvoda fco tvornica

- Ostalo Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

50% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 92 Glazbala, dijelovi i pribor za te Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

proizvode upotrijebljenih materijala ne premašuje

40% cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 93 Oružje i streljivo; njihovi dijelovi Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

i pribor upotrijebljenih materijala ne premašuje

50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 94 Pokućstvo; nosači madraca; oprema za Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg Proizvodnja u kojoj

vrijednost svih

krevete i slični proizvodi (madraci, tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne

premašuje

jastuci i slični punjeni proizvodi); proizvoda 40% cijene proizvoda fco

tvornica

svjetiljke i druga rasvjetna tijela, što

nisu spomenuta niti uključena na

drugom mjestu; osvijetljeni znakovi,

osvijetljene pločice s imenima ili

slično; montažne zgrade, osim:

ex 9401 i Pokućstvo od običnih kovina presvučeno Proizvodnja iz materijala iz Proizvodnja u kojoj vrijednost svih bilo kojeg

ex 9403 netapeciranom pamučnom tkaninom tarifnog broja osim tarifnog broja upotrijebljenih materijala ne premašuje

težine do najviše 300g/m2 proizvoda 40% cijene proizvoda fco tvornica

ili

Proizvodnja od pamučnih tkanina već

proizvedenih u oblicima spremnima za

uporabu sa materijalima iz tarifnih

brojeva 9401 ili 9403, pod uvjetom da:

- vrijednost tkanina ne premašuje 25%

cijene proizvoda fco tvornica, i

- svi ostali upotrijebljeni materijali su

s podrijetlom i razvrstani su unutar

tarifnog broja različitog od tarifnih

brojeva 9401 ili 9403

9405 Svjetiljke i druga rasvjetna tijela Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

(uključujući reflektore) i njihovi upotrijebljenih materijala ne premašuje

dijelovi, što nisu spomenuti niti 50% cijene proizvoda fco tvornica

uključeni na drugom mjestu; osvijetljeni

znakovi, osvijetljene pločice s imenima

i slično, sa stalno učvršćenim izvorom

svjetlosti, i njihovi djelovi što nisu

spomenuti niti uključeni na drugom

mjestu

9406 Montažne zgrade Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

upotrijebljenih materijala ne premašuje

50% cijene proizvoda fco tvornica

ex poglavlje 95 Igračke, rekviziti za društvene igre i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

šport; njihovi dijelovi i pribor, osim: tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

9503 Ostale igračke; umanjeni modeli i slični Proizvodnja:

modeli za igru, uključujući s pogonom, - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

slagalice svih vrsta broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

ex 9506 - Palice za golf i ostala oprema za golf Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda. Međutim, grubo oblikovani

blokovi za izradu glava za golf štapove

mogu se upotrijebiti

ex poglavlje 96 Razni proizvodi, osim: Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

ex 9601 i Proizvodi životnjskog, biljnoga ili Proizvodnja od materijala za rezbarenje

ex 9602 mineralnog podrijetla, za rezbarenje iz istih tarifnih brojeva

ex 9603 Metle i četke (osim metla i metlica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih

od pruća, bez ili sa drškom, i četki upotrijebljenih materijala ne premašuje

od dlake vjeverica i lasica), ručno 50% cijene proizvoda fco tvornica

pogonjene mehaničke naprave za

čišćenje poda, bez motora, jastučići za

nanošenje boje i soboslikarski valjci;

brisači za podove i četke za paučinu

9605 Putni slogovi za osobnu toaletu, Svaki proizvod u setu mora udovoljavati

šivanje ili čišćenje cipela ili odijela pravilu što bi važilo za taj proizvod

pojedinačno. Međutim, set može

sadržavati i proizvode bez pravog

podrijetla, pod uvjetom da njihova

ukupna vrijednost ne premašuje

15% cijene proizvoda fco tvornica

9606 Dugmad, kopčice što ih se zatvara Proizvodnja:

utiskivanjem ili na drugi način, - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi broja osim tarifnog broja proizvoda, i

tih proizvoda; nedovršena dugmad - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

materijala ne premašuje 50% cijene

proizvoda fco tvornica

9608 Kemijske olovke; flomasteri i markeri Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

s vrhom od pusta ili drugog poroznog tarifnog broja osim tarifnog broja

materijala; naliv pera i slična pera na proizvoda. Međutim, pera i njihovi

punjenje; pera za kopiranje; vrhovi iz istog tarifnog broja kao i

patent-olovke, držala za pera, držala za proizvod mogu se upotrijebiti

olovke i slična držala; dijelovi

(uključujući kape i klipse) navedenih

proizvoda osim onih iz tarifnog

broja 9609

9612 Vrpce za pisaće strojeve i slične Proizvodnja:

vrpce, natopljene tiskarskom bojom - iz materijala iz bilo kojeg tarifnog

ili drukčije pripremljene za davanje broja osim tarifnog broja proizvoda, i

otisaka, uključujući na svicima ili u - u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih

patronama; jastučići za žigove natopljeni materijala ne premašuje 50% cijene

ili nenatopljeni, s kutijom ili bez kutije proizvoda fco tvornica

ex 9613 Upaljači sa električnom iskrom (piezo) Proizvodnja u kojoj vrijednost

upotrijebljenih materijala iz tarifnog

broja 9613 ne premašuje 30% cijene

proizvoda fco tvornica

ex 9614 Lule za pušenje i glave lula Proizvodnja iz grubo obrađenih blokova

Poglavlje 97 Umjetnine, kolekcionarski predmeti i Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg

starine (antikviteti) tarifnog broja osim tarifnog broja

proizvoda

DODATAK III. PROTOKOLA 2.

Potvrda o prometu robe EUR.1 i zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1

1. Svaka potvrda bit će veličine 210 x 297 mm, a može se dopustiti odstupanje od minus 5 ili plus 8 mm po duljini. Obvezatno se rabi bijeli papir, veličine za pisanje, koji je bez dodatnih premaza težak najmanje 25 g/m2. Nosit će otisnut zeleni guilloche uzorak u podlozi, što omogućuje vizualno primjećivanje svakoga pokušaja mehaničkoga ili kemijskoga krivotvorenja.

2. Nadležna tijela stranaka mogu zadržati pravo tiskanja potvrda ili taj posao mogu povjeriti ovlaštenoj tiskari. Tada na svakoj potvrdi mora biti otisnuto i takvo dopuštenje za tiskanje. Na svakoj potvrdi mora biti otisnut naziv i adresa tiskare ili znak po kojemu je tiskara službeno prepoznatljiva. Osim toga na njoj će biti otisnut ili drugačije naznačen serijski broj, temeljem kojega je se može prepoznati.

 

POTVRDA O PROMETU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja) EUR.1 No A 000000

Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini

3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (neobvezatan podatak) 2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj trgovini između

...........................................................................................

i

............................................................................................

(upisati odgovarajuće zemlje, skupinu zemalja ili teritorij)

4. Zemlja, skupina zemalja ili 5. Zemlja, skupina

teritorij na kojemu se zemalja ili teritorij

proizvode smatra proizvodima na koje se roba šalje

s podrijetlom

6. Informacije u svezi s prijevozom (neobvezatan podatak) 7. Napomene

   

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota(1); Opis robe 9. Bruto- 10. Fakture

težina (kg) (neobve-

ili druga zatno)

količinska

oznaka

(litra, m˛ itd.)

  

11. OVJERA CARINSKE SLUŽBE 12. IZJAVA IZVOZNIKA

Ovjerena deklaracija Pečat Ja, dolje potpisani, izjavljujem da gore

Izvozni dokument(2) spomenuta roba udovoljava uvjetima

Model .....................br. .......................... za izdavanje ove potvrde.

Carinarnica ............................................

Zemlja ili teritorij izdavanja .................

................................................................ ............................................................

................................................................ (mjesto i datum)

Datum ................................................... .............................................................

(potpis)

................................................................

(potpis)

 

13. ZAHTJEV ZA PROVJERU, 14. REZULTAT PROVJERE

upućuje se:

Provjerom je ustanovljeno(*)

L da je ovu potvrdu izdala spomenuta carinarnica

i da su podaci u njoj točni

L da ova potvrda nije točna ni ispravna

(vidi napomene u prilogu)

Zahtjev za provjeru točnosti i ispravnosti ove potvrde

 

........................................................................................... ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(mjesto i datum) (mjesto i datum)

Pečat Pečat

........................................................................................... ........................................................................................

(potpis) (potpis)

 

(*) Oznakom X označiti rezultat provjere

  

NAPOMENE

1. U potvrdi se podaci ne smiju brisati ni dopisivati. Kad je nuždan ispravak, precrta se prijašnji podatak i dopisuje novi. Svaki takav ispravak mora parafom odobriti onaj tko je izdao potvrdu i ovjeriti carinska služba zemlje ili teritorija gdje je potvrda izdana.

2. Proizvodi se u potvrdu obvezno upisuju bez proreda, a ispred svakoga proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon zadnjega proizvoda obvezatno se upisuje vodoravna crta. Neispunjen prostor treba precrtati tako da se onemogući naknadno unošenje podataka.

3. Roba mora biti označena na način uobičajen u trgovini, s dovoljno podataka za ustanovljavanje o kakvoj je robi riječ.

 

ZAHTJEV ZA POTVRDU O PROMETU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja) EUR.1 No A 000000

Prije popunjavanja obrasca vidjeti upute na poleđini

3. Primatelj (naziv, puna adresa, zemlja) (neobvezatan podatak) 2. Potvrda se koristi u preferencijalnoj trgovini između

...........................................................................................

i

............................................................................................

(upisati odgovarajuće zemlje, skupinu zemalja ili teritorij)

4. Zemlja, skupina zemalja ili 5. Zemlja, skupina

teritorij na kojemu se zemalja ili teritorij

proizvode smatra proizvodima na koje se roba šalje

pravog podrijetla

6. Informacije u svezi s prijevozom (neobvezatan podatak) 7. Napomene

    

8. Broj stavke; Oznake i brojevi; Broj i vrsta omota(1); Opis robe 9. Bruto- 10. Fakture

težina (kg) (neobve-

ili druga zatno)

količinska

oznaka

(litra, m3 itd.)

              

1 Ako roba nije u paketima, navodi se broj predmeta ili napomena »u rasutom stanju«.

 

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani, izvoznik robe spomenute na poleđini,

IZJAVLJUJEM da roba udovoljava uvjetima za izdavanje priložene potvrde;

DAJEM kako slijedi podatke temeljem kojih roba udovoljava gore navedenim uvjetima:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PODNOSIM sljedeće dokazne isprave :

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

OBVEZUJEM se na zahtjev nadležnih službi podnijeti svaku potrebnu ispravu koju bi one mogle zatražiti radi izdavanja priložene potvrde, te prihvaćam, ako bude zatražen, svaki potreban pregled mojega knjigovodstva i svaku provjeru procesa proizvodnje gore spomenute robe, što će obaviti te službe;

MOLIM izdavanje priložene potvrde za tu robu.

 

––––––––––––––––––––––––––

(Mjesto i datum)

 

––––––––––––––––––––––––––

(Potpis)

 

DODATAK IV. PROTOKOLA 2.

Izjava na raČunu

Izjava na računu, tekst koji je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Međutim, napomene nije potrebno otisnuti.

Hrvatska verzija

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ......... (1 )) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .................... (2 ) preferencijalnoga podrijetla.

Slovačka verzija

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zretelne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2) .

Češka verzija

Vývozce výrobku uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnení ... (1)) prohlašuje, že krome zřetelne označených, mají tyto výrobky preferenční původ v.... (2).

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No..(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

...................................(3)

(Mjesto i datum)

 

...................................(4)

(Potpis izvoznika,

dodatno mora biti čitko

navedeno ime osobe koja

je izjavu potpisala)

 

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona u djelokrugu je Ministarstva gospodarstva.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi, ali se privremeno primjenjuje od 1. siječnja 2002., te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/02-01/01
Zagreb, 11. travnja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

  
zatvori
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Slovačke Republike –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !