Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Republike Makedonije – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/94. XX/97, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 24.10.1994. Uredba o potvrđivanju Ugovora o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32.L113379 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Narodne novine”, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 1994. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O TRGOVINI I GOSPODARSKOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije (u daljnjem tekstu: Ugovor), potpisan u Zagrebu, 6. srpnja 1994. godine u izvorniku na hrvatskom i makedonskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR

O TRGOVINI I GOSPODARSKOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Makedonije (u daljnjem tekstu: .ugovorne stranke”) u cilju

- poticanja i stvaranja raznolikih uzajamno korisnih gospodarskih i trgovinskih odnosa između svojih država na ravnopravnoj osnovi;

- namjere da i ubuduće ućvrste svoje prijateljske odnose na načelima jednakosti, uzajamnog štovanja i zajednićkih dobrobiti,

- ugovorile su kako slijedi:

Članak 1

Ugovorne stranke, u skladu sa svojim pravnim sustavom, poduzet će odgovarajuće mjere kako bi se osigurali povoljni uvjeti za daljnji razvoj uzajamno korisnih gospodarskih odnosa u svim domenama gospodarskog iivota.

U cilju stvaranja stabilne bilateralne trgovine, ugovorne stranke će poticati obostranu razmjenu roba i usluga, kooperacije u proizvodnji, zajednićka ulaganja i ostale dugoroćne i više oblike gospodarske suradnje u skladu s propisima svake ugovorne stranke.

Članak 2.

Ugovorne stranke će, sukladno Općem sporazumu o carinama i trgovini (GATT) jedna drugoj omogućiti status najpovlaštenije nacije obzirom na carinske takse i troškove bilo kakve vrste, a koje se odnose na uvoz i izvoz u njihove zemlje.

Ove odredbe neće se odnositi na:

1) olakšice susjednim državama u svrhu povoljnije pogranićne trgovine;

2) olakšice proizašle iz rezultata pregovora koje bi vodile carinskoj uniji ili području slobodne trgovine u kojoj svaka od ugovornih stranaka jest ili moie postati ugovornom strankom;

3) olakšice date u cilju stvaranja specijalnih dogovora sa zemljama u razvoju na polju gospodarskih i trgovinskih odnosa.

Članak 3.

Izvoz i uvoz roba i usluga između Republike Hrvatske i Republike Makedonije ostvarivat će se sklapanjem ugovora između pravnih i fizičkih osoba u skladu s pravnim sustavom ugovornih stranaka.

Članak 4.

Ugovorne stranke, u skladu sa svojim pravnim sustavom, poduzet će potrebne mjere kako bi se od carinskih dadžbina i taksa izuzeli nekomercijalni predmeti uvezeni u zemlju kao i roba privremeno uvezena u svrhu izlaganja na sajmovima.

Članak 5.

Ugovorne stranke, u cilju poboljšanja i stvaranja raznolike bilateralne trgovine između svojih zemalja, dogovorile su se da olakšaju i ubrzaju izmjenu informacija, da iniciraju kontakte između svojih poslovnih ljudi, te da podrže ućešće na međunarodnim izložbama i sajmovima koji se organiziraju u njihovim zemljama.

Članak 6.

Sva plaćanja u svezi uvoza i izvoza roba i usluga između dviju država bit će ostvarena u konvertibilnim valutama u skladu s pravnim sustavom ugovornih stranaka, kao i u drugim oblicima plaćanja na način prihvaćen u međunarodnoj trgovini.

Članak 7.

Imajući u vidu uspostavljanje optimalnih uvjeta za razvoj bilateralnih ekonomskih odnosa i posebice sa ciljem olakšavanja trgovinske razmjene, ugovorne stranke su se usuglasile da potiću suradnju između komercijalnih banaka svojih država.

Članak 8.

Ugovorne stranke su odlućile utemeljiti zajednićki hrvatsko-makedonski gospodarski odbor sa svrhom da se nadzire provedba ovog Ugovora, da se ispitaju problemi proizašli iz njegove provedbe i da se podastiru prijedlozi vladama obiju država u svezi s daljnjim proširenjem bilateralnih gospodarskih i trgovinskih odnosa.

Odbor će biti sastavljen od predstavnika koje imenuju vlade ugovornih stranaka, a sastajati će se naizmjence u Republici Hrvatskoj i Republici Makedoniji na temelju dogovora ugovornih stranaka.

Članak 9.

Ovaj Ugovor ne utjeće na prava i obveze iz drugih međunarodnih ugovora kojih su stranke Republika Hrvatska i Republika Makedonija.

Članak 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka obavijesti kojom ugovorne stranke izvijeste jedna drugu diplomat skirn putem, da su ispunjeni uvjeti potrebni za njegovo stupanje na snagu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvima ugovornih stranaka.

Ovaj Ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme. Ugovor može otkazati bilo koja ugovorna stranka u bilo koje vrijeme, pismenom obaviješću diplomatskim putem. Ugovor prestaje važiti protekom roka od šest mjeseci, raćunajući od dana obavijesti o otkazu Ugovora.

Nakon prestanka važenja ovog Ugovora, njegove će se odredbe primjenjivati i nadalje na neispunjenim obvezama iz ugovora koji su sklopljeni za vrijeme njegovog važenja.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 6. srpnja 1994., u dva izvornika na hrvatskom i makedonskom jeziku, pri ćemu su oba teksta jednako valjana.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa: 303-03/93-01/16
Urbroj : 5030114-94-5
Zagreb, 6. listopada 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Republike Makedonije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !