Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori”, br. XX/99, XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 3.8.1999 Uredba o objavi Ugovora o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30.L114339 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 1999. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA O TRGOVINI I GOSPODARSKOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ESTONIJE

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije, sklopljen u Tallinnu, 2. lipnja 1999. godine, u izvorniku na hrvatskom, estonskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O TRGOVINI I GOSPODARSKOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE ESTONIJE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Estonije (u daljnjem tekstu: stranke), imajući u vidu da će širenje trgovine i gospodarske suradnje između stranaka pridonijeti općoj dobrobiti naroda svake od država;

potvrđujući želju obje stranke da razvijaju svoje trgovinske odnose na načelima utjelovljenim u Općem ugovoru o carinama i trgovini (GATT/WTO);

složivši se da su gospodarske veze važan i neophodan element u jačanju njihovih bilateralnih odnosa, te

u uvjerenju da će ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između dviju stranaka poslužiti njihovim uzajamnim interesima,

ugovorile su kako slijedi:

Članak 1.

Stranke će promicati razvitak trgovinske suradnje i drugih oblika gospodarske suradnje između dviju zemalja u skladu s odredbama ovog Ugovora.

Članak 2.

Prema načelima Općeg ugovora o carinama i trgovini (GATT/WTO) stranke će odobriti jedna drugoj tretman najpovlaštenije nacije glede svih pitanja u svezi s carinama, trgovinom i drugim oblicima gospodarske suradnje između dviju zemalja.

Svaka od stranaka će u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, odobriti proizvodima koji imaju podrijetlo na teritoriju druge stranke ili koji se izvoze na teritorij druge stranke nediskriminirajući tretman glede primjene količinskih ograničenja i izdavanja dozvola.

Članak 3.

Proizvodima koji potječu s teritorija jedne stranke, a uvoze se na teritorij druge stranke odobrit će se tretman koji nije manje povoljan od onoga koji se odobrava istim proizvodima nacionalnog podrijetla glede svih zakona, poreza, propisa i uvjeta, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom stranaka.

Članak 4.

Odredbe članka 2. i 3. ne primjenjuju se na:

a) pogodnosti ili izuzeća koje je odobrila ili koje može odobriti bilo koja od stranaka susjednim zemljama radi olakšanja pogranične trgovine;

b) pogodnosti ili izuzeća koje je odobrila ili koje može odobriti bilo koja od stranaka temeljem svojeg sudjelovanja u zoni slobodne trgovine, carinskoj uniji, zajedničkom tržištu ili bilo kojem drugom obliku regionalne gospodarske integracije.

Članak 5.

Stranke će poticati i olakšavati izravne kontakte između svojih gospodarskih subjekata i ustanova.

Članak 6.

Transakcije izvršene u okviru ovog Ugovora plaćat će se u slobodno konvertibilnoj valuti, ako se stranke koje sudjeluju u posebnoj transakciji ne dogovore drukčije, u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u svakoj od zemalja.

Članak 7.

Stranke će promicati međusobnu trgovinu i gospodarsku suradnju na svim područjima od obostranog interesa, uključujući stvaranje povoljne klime za ulaganja, zajednička ulaganja i ustupanje radova, te olakšavanje aktivnosti na promicanju trgovine.

Članak 8.

U slučaju dampinške trgovine stranke će poduzeti sve potrebne mjere bez odgode u skladu s Ugovorom o primjeni članka VI. Općeg ugovora o carinama i trgovini (GATT) i drugim važećim zakonodavstvom.

Članak 9.

Ovaj Ugovor ne isključuje zabrane i ograničenja uvoza, izvoza, ili tranzita robe, iz razloga javnog morala, javne politike ili javne sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite intelektualnog vlasništva; ili u skladu s pravilima koja se odnose na zlato i srebro. Takve zabrane ili ograničenja ne smiju, međutim, biti sredstvo za proizvoljnu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje trgovine između stranaka.

Članak 10.

Stranke će osnovati Zajednički hrvatsko-estonski odbor kako bi pratili provedbu ovog Ugovora, ispitali probleme koji se javljaju u njegovoj provedbi i davali preporuke njihovim vladama za daljnje širenje bilateralnih gospodarskih i trgovinskih odnosa.

Zajednički odbor će se sastajati kad obje stranke smatraju potrebnim, naizmjence u Republici Hrvatskoj i Republici Estoniji.

Stranke će promicati aktivno sudjelovanje privatnog sektora obiju stranaka, koji se može sastajati sa Zajedničkim odborom i istome dostavljati svoje zaključke i preporuke.

Članak 11.

Svi sporovi između stranaka u svezi s tumačenjem ili provedbom ovog Ugovora rješavaju se konzultacijama i pregovorima.

Članak 12.

Ovaj Ugovor može se mijenjati i dopunjavati uzajamnim pristankom stranaka. Takve izmjene i dopune obavljat će se diplomatskim putem.

Članak 13.

Svaka od stranaka izvješćuje drugu stranku u pisanom obliku diplomatskim putem o ispunjenju unutarnjih formalnih uvjeta za stupanje na snagu ovog Ugovora. Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan posljednje od dvije pisane obavijesti.

Članak 14.

Ovaj Ugovor ostaje na snazi na neodređeno vrijeme. Bilo koja od stranaka može ga u bilo koje doba raskinuti pisanom obaviješću drugoj stranki, uz otkazni rok od najmanje šest mjeseci.

Projekti sklopljeni prema ovom Ugovoru bit će valjani i izvršavani u skladu s odredbama Ugovora do njihova cjelovita dovršetka.

Sastavljeno u Tallinnu dana 2. lipnja 1999. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, estonskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, engleski tekst će biti mjerodavan.

Za Vladu Za Vladu

Republike Hrvatske Republike Estonije

dr. Mate Granić, v. r. Toomas Hendrik Ilves,

potpredsjednik Vlade Republike ministar vanjskih poslova

Hrvatske i ministar vanjskih poslova Republike Estonije

Članak 3.

Za izvršenje međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nadležno je Ministarstvo gospodarstva.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 303-03/98-01/06
Urbroj: 5030114-99-3
Zagreb, 29. srpnja 1999.

Potpredsjednica
dr. Ljerka Mintas Hodak, v. r.

zatvori
Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Estonije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !