Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o trgovini tekstilnim proizvodima između Republike Hrvatske i Europske zajednice ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/01)
označi tražene riječi printaj stranicu
Uredba o objavi Ugovora o trgovini tekstilnim proizvodima između Republike Hrvatske i Europske zajednice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

87

Na temelju članka 30.L114890 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. rujna 2001. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA O TRGOVINI TEKSTILNIM PROIZVODIMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor o trgovini tekstilnim proizvodima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, sklopljen u Bruxellesu 17. svibnja 2001. godine u izvorniku na hrvatskom jeziku i jezicima Europske unije.

Članak 2.

Tekst međunarodnog ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O TRGOVINI TEKSTILNIM PROIZVODIMA IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE

EUROPSKA ZAJEDNICA

s jedne strane

REPUBLIKA HRVATSKA

s druge strane

U ŽELJI za promicanjem, u cilju stalne suradnje i uvjeta kojima se osigurava potrebna sigurnost u trgovini, uravnotežen i ravnopravan razvitak trgovine tekstilnim proizvodima između Europske zajednice (u daljnjem tekstu »Zajednica«) i Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu »Hrvatska«);

UGOVORILE SU KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Ovaj ugovor utvrđuje režim u trgovini tekstilnim proizvodima podrijetlom iz RH navedenima u Prilogu I.

DIO I – KVANTITATIVNI REŽIM

Članak 2.

1. Klasifikacija proizvoda iz ovog Ugovora temelji se na carinskoj i statističkoj nomenklaturi Zajednice (u daljnjem tekstu: »kombinirana nomenklatura« ili skraćeno »CN«) i njenim izmjenama i dopunama.

Ako odluka o klasifikaciji rezultira promjenom prakse klasificiranja ili izmjenom kategorije bilo kojeg proizvoda obuhvaćenog ovim Ugovorom, dotični će proizvodi pratiti trgovinski režim koji se primjenjuje na praksu ili kategoriju kojoj podliježu nakon takvih promjena.

Sve izmjene i dopune Kombinirane nomenklature (CN) izvršene u skladu s postupcima koji su na snazi u Zajednici, a u svezi s kategorijama proizvoda obuhvaćenih ovim Ugovorom ili sve odluke u svezi s klasifikacijom roba neće smanjivati utjecaj količinskih ograničenja uvedenih sukladno ovom Ugovoru.

2. Podrijetlo proizvoda obuhvaćenih ovim Ugovorom bit će određeno sukladno pravilima koja su na snazi u Zajednici.

Hrvatska će biti obaviještena o svim izmjenama i dopunama pravila podrijetla i ona neće utjecati na smanjivanje količinskih ograničenja utvrđenih sukladno ovom Ugovoru.

Pravila za kontrolu podrijetla proizvoda iz gornjeg stavka nalaze se u Dodatku A.

Članak 3.

1. Sukladno odredbama ovog Ugovora, izvoz proizvoda hrvatskog podrijetla navedenih u Prilog-u I iz Hrvatske u Zajednicu će stupanjem na snagu ovog Ugovora biti oslobođen količinskih ograničenja i mjera jednakog učinka. Količinska ograničenja mogu biti naknadno uvedena pod uvjetima navedenim u članku 8.

2. Ukoliko se uvedu količinska ograničenja, na uvoz tekstilnih proizvoda na koje se primjenjuju količinska ograničenja primjenjivat će se sustav dvostruke kontrole kako je to navedeno u Dodatku A.

3. Stupanjem na snagu ovog Ugovora, na sve proizvode za izvoz iz Priloga II, iako nisu predmetom količinskih ograničenja primjenjivat će se sustav dvostruke kontrole iz stavka 2.

4. Nakon konzultacija provedenih u skladu s postupcima utvrđenim u članku 14., na izvoz proizvoda iz Priloga I koji nisu predmetom količinskih ograničenja niti su navedeni u Prilogu II, može se nakon stupanja na snagu ovog Ugovora primjenjivati sustav dvostruke kontrole, ili prethodni, od strane Zajednice uvedeni sustav kontrole.

Članak 4.

Zajednica i RH priznaju poseban i različit karakter ponovnog uvoza tekstilnih proizvoda u Zajednicu nakon dorade u RH, kao poseban oblik industrijske i trgovačke suradnje.

Ako se uvedu količinska ograničenja prema članku 8. pod uvjetom da se ona provode prema propisima o doradi koji su na snazi u Zajednici, količinska se ograničenja neće odnositi na te ponovno uvezene proizvode ako su oni predmetom posebnih dogovora iz Priloga III.

Članak 5.

Izvoz iz Hrvatske tkanina ručno izrađenih ili izrađenih na tkalačkom stanu, kao i odjeće i ostalih artikala ručno izrađenih iz takvih tkanina ili ručno izrađenih folklornih proizvoda neće biti predmetom kvantitativnih ograničenja iz ovog ugovora pod uvjetom da ti proizvodi s hrvatskim podrijetlom ispunjavaju uvjete iz Dodatka B.

Članak 6.

1. Uvoz tekstilnih proizvoda obuhvaćenih ovim Ugovorom u Zajednicu neće biti predmetom količinskih ograničenja iz ovog Ugovora pod uvjetom da su oni deklarirani za ponovni izvoz izvan Zajednice u istom stanju ili nakon dorade u okviru administrativnog sustava kontrole kojeg primjenjuje Zajednica.

Međutim, prilikom uvoza u Zajednicu proizvoda za upotrebu na teritoriju Zajednice, bit će potrebna izvozna dozvola koju su izdala hrvatska tijela i dokaz o podrijetlu u skladu sa uvjetima iz Dodatka A.

2. Ako tijela Zajednice utvrde da se uvoz tekstilnih proizvoda odbija od količinskih ograničenja iz ovog Ugovora, a da se ti proizvodi naknadno ponovno izvoze iz Zajednice, tijela Zajednice obavijestit će hrvatska tijela u roku od četiri tjedna o količinama o kojima se radi te će dozvoliti izvoz jednakih količina koje se neće odbiti od kvantitativnih ograničenja, sukladno ovom Ugovoru, za tekuću ili sljedeću godinu zavisno o godini na koju se odluka odnosi.

Članak 7.

U slučaju da se sukladno članku 8. uvedu količinska ograničenja primjenjivat će se sljedeće odredbe:

1. U svakoj ugovornoj godini dozvoljeno je unaprijed koristiti dio količinskog ograničenja utvrđenog za sljedeću ugovornu godinu, pri čemu taj dio za svaku kategoriju proizvoda iznosi 5% količinskog ograničenja za tekuću ugovornu godinu.

Količine koje se isporuče ranije bit će oduzete od odgovarajućih količinskih ograničenja za sljedeću ugovornu godinu.

2. Odgovarajuća količinska ograničenja koja nisu iskorištena tijekom bilo koje ugovorne godine dozvoljeno je prebaciti u sljedeću ugovornu godinu u iznosu ne većem od 10% količinskog ograničenja dotične kategorije proizvoda za tekuću ugovornu godinu.

3. Transferi glede kategorija grupe I neće se vršiti iz bilo koje od kategorija osim kako slijedi:

– transferi između kategorija 1, 2 i 3 mogu iznositi najviše do 12% količinskih ograničenja za kategoriju u koju se vrši prijenos

– transferi između kategorija 4, 5, 6, 7 i 8 mogu iznositi najviše 12% količinskih ograničenja za kategoriju u koju se vrši prijenos.

Transferi u bilo koju kategoriju grupa II i III mogu se vršiti iz bilo koje kategorije ili kategorije grupa I, II, III do 12% količinskog ograničenja za kategoriju u koju se vrši prijenos.

4. Tablica ekvivalencije koja se primjenjuje na transfere iz prethodnog stavka nalazi se u Prilogu I ovog Ugovora.

5. Povećanje količine proizvoda u bilo kojoj kategoriji proizvoda koje rezultira iz kumulativne primjene odredbi stavaka 1., 2. i 3. tijekom jedne ugovorne godine ne smije biti veće od 17%.

6. Hrvatska tijela trebaju u slučaju primjene odredbi stavaka 1., 2. i 3. o tome obavijestiti Zajednicu najmanje 15 dana unaprijed.

Članak 8.

1. Izvoz tekstilnih proizvoda navedenih u Prilogu I može biti predmetom količinskih ograničenja pod uvjetima koji su utvrđeni u sljedećim stavcima.

2. Kada Zajednica prema sustavu administrativne kontrole utvrdi da je uvoz proizvoda iz kategorija navedenih u Prilogu I, podrijetlom iz RH premašio ukupan uvoz proizvoda iz te kategorije u Zajednicu za prethodnu godinu iz svih zemalja, u sljedećim postocima:

– 2% za kategorije proizvoda iz Grupe I

– 8% za kategorije proizvoda iz Grupe II

– 15% za kategorije proizvoda iz Grupe III

ona može podnijeti zahtjev za početak konzultacija, u skladu s postupkom opisanim u članku 14., u cilju postizanja dogovora oko primjene visine ograničenja za proizvode u toj kategoriji.

3. U očekivanju zajednički prihvatljivog rješenja, RH se obvezuje ograničiti izvoz tih proizvoda na privremeno razdoblje od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za konzultacije.

Takvo privremeno ograničenje iznosit će 25% od razine izvoza dostignute tijekom kalendarske godine prethodne onoj u kojoj je izvoz premašio dozvoljenu razinu na osnovu primjene formule iz stavka 2., a koja je razlog zahtjevu za konzultacije, ili 25% od razine koja je rezultat primjene formule iz stavka 2., što god je od toga više.

4. Ukoliko ugovorne stranke ne budu u stanju naći zajedničko prihvatljivo rješenje u okviru konzultacija i u roku navedenom u članku 14., Zajednica ima pravo uvesti definitivna godišnja kvantitativna ograničenja čija razina neće biti niža od razine koja je rezultat primjene formule utvrđene u stavku 2. ili 106% razine izvoza koja je postignuta tijekom kalendarske godine koja je prethodila onoj u kojoj je izvoz bio veći od razine koja je rezultirala iz primjene formule iz stavka 2. te koja je razlog za konzultacije, što god je od toga više.

Na ovaj način utvrđena godišnja razina izvoza bit će povišena nakon konzultacija, u skladu s postupkom iz članka 14., sa ciljem ispunjavanja uvjeta iz stavka 2., ukoliko tendencija sveukupnog uvoza u Zajednicu dotičnog proizvoda iziskuje ovakve mjere.

5. Godišnja stopa rasta količinskih ograničenja uvedenih ovim člankom bit će utvrđena sukladno odredbama Dodatka C.

6. Odredbe ovog članka neće se odnositi na slučajeve kada su postoci navedeni u stavku 2. rezultat pada ukupnog uvoza u Zajednicu, a ne rezultat rasta izvoza proizvoda podrijetlom iz RH.

7. Kada se primjenjuju odredbe stavaka 2., 3. i 4. Zajednica će odobriti uvoz proizvoda navedenih kategorija isporučenih iz Hrvatske prije nego što je podnesen zahtjev za konzultacijama.

Ako se primjenjuju odredbe stavaka 2. i 4., Hrvatska se obvezuje izdati izvozne dozvole za proizvode koji su predmet ugovora zaključenim prije uvođenja količinskih ograničenja, u okviru utvrđenih količinskih ograničenja.

8. Do dana slanja statističkih podataka iz članka 9. (6), odredbe stavka 2. ovog članka primjenjivat će se na osnovi godišnjih statističkih podataka koji su ranije dostavljeni Zajednici.

Članak 9.

1. RH će dostavljati Komisiji točne statističke podatke o svim izvoznim dozvolama izdanim za kategorije tekstilnih proizvoda na koje se primjenjuju količinska ograničenja sukladno ovom Ugovoru ili sustav dvostruke kontrole, izražene u količinama i vrijednosti te raspoređene na zemlje članice Zajednice, kao i podatke o svim potvrdama koje su izdala nadležna hrvatska tijela za proizvode iz članka 5. u skladu s odredbama Dodatka B.

2. Isto tako, Zajednica će dostaviti hrvatskim nadležnim tijelima točne statističke podatke o dozvolama za uvoz koje su izdala tijela Zajednice i statističke podatke o uvozu proizvoda predmetom sustava navedenog u članku 8.(2).

3. Gore navedeni podaci za sve kategorije proizvoda bit će dostavljeni prije isteka mjeseca koji slijedi mjesecu na koji se podaci odnose.

4. Na zahtjev Zajednice, Hrvatska će dostaviti uvozne statističke podatke za sve proizvode na koje se odnosi Prilog I.

5. Ako se na temelju analize razmijenjenih informacija utvrdi značajan nesklad u dohotku iz uvoza i izvoza, mogu se zatražiti konzultacije sukladno postupcima navedenim u članku 14.#clanak14 ovog Ugovora.

6. Za potrebe provedbe odredbi članka 8. Zajednica se obvezuje da će Hrvatskoj dostaviti prije 15. travnja svake godine statističke podatke o uvozu u prošloj godini za sve tekstilne proizvode koji su obuhvaćeni ovim Ugovorom s podacima o zemlji dobavljaču i zemlji članici Zajednice.

Članak 10.

1. U cilju osiguranja učinkovite primjene ovog Ugovora, Zajednica i Hrvatska obvezuju se stalno surađivati kako bi spriječile, ispitale i poduzele potrebne zakonske i/ili administrativne mjere protiv radnji kojima se zaobilazi ovaj Ugovor, a koje uključuju pretovar, upućivanja drugom rutom, lažno deklariranje zemlje ili mjesta podrijetla, falsificiranje dokumenata, lažnim deklariranjem sastava tkanina, količina, opisa i kategorije robe ili bilo kojim drugim načinom. Sukladno tome, Hrvatska i Zajednica se obvezuju donijeti potrebne zakonske odredbe i administrativne postupke koji će omogućiti poduzimanje učinkovitih mjera protiv takvih radnji, a koji će uključivati donošenje zakonski obvezujućih mjera protiv dotičnih izvoznika i/ili uvoznika.

2. Ako Zajednica na osnovi raspoloživih informacija smatra da se radi mimo ovog Ugovora, Zajednica će se konzultirati s Hrvatskom u cilju postizanja uzajamno zadovoljavajućeg rješenja. Ove će se konzultacije održati što ranije, a najkasnije u roku od 30 dana po primitku zahtjeva.

3. U očekivanju rezultata konzultacija iz stavka 2., Hrvatska će, ukoliko postoje dokazi o radnjama mimo ovog Ugovora, na zahtjev Zajednice, a i kao mjere opreza, poduzeti sve potrebno da bi osigurala provođenje mjera podešavanja kvantitativnih ograničenja iz članka 8., koja bi mogla biti utvrđena tijekom konzultacija iz stavka 2., za godinu za koju je zahtjev za početak konzultacija iz stavka 2. podnesen, ili za slijedeću godinu ukoliko su kvote za tekuću godinu ispunjene.

4. Ako tijekom konzultacija iz Stavka 2., Ugovorne stranke ne uspiju postići uzajamno zadovoljavajuće rješenje, Zajednica će imati pravo:

a) kada postoji dostatan dokaz da se proizvodi hrvatskog podrijetla uvoze mimo ovog Ugovora, izjednačiti odgovarajuće količine s količinskim ograničenjima iz članka 8;

b) kada dostatan dokaz potvrđuje da se lažno deklarira sastav tkanina, količine, opis ili klasifikacija proizvoda hrvatskog podrijetla, odbiti uvoz dotičnih proizvoda;

c) ako se na hrvatskom teritoriju vrši pretovar ili su proizvodi koji nisu hrvatskog podrijetla skrenuti s prave rute na njezin teritorij, uvesti količinska ograničenja za iste proizvode podrijetlom iz Hrvatske ako se na njih već ne primjenjuju količinska ograničenja, ili poduzeti ostale odgovarajuće mjere.

5. Ugovorne stranke obvezuju se uvesti sustav administrativne suradnje kako bi spriječile i riješile sve probleme koji su proizišli iz radnji mimo ovog Ugovora sukladno odredbama dodatka A ovom Ugovoru.

Članak 11.

1. Hrvatska će pratiti izvoz u Zajednicu onih svojih proizvoda kojima je izvoz ograničen ili su pod režimom nadzora. Ako dođe do nagle i štetne promjene tradicionalnih trgovinskih tokova, Zajednica će moći zatražiti konzultacije u cilju rješavanja problema u svezi s ovakvim promjenama. Ove se konzultacije trebaju održati u roku od 15 radnih dana od dana kada ih Zajednica zatraži.

2. Hrvatska će nastojati osigurati da se izvoz u Zajednicu tekstilnih proizvoda koji su predmetom količinskih ograničenja obavlja u jednakim vremenskim razdobljima tijekom godine u mjeri u kojoj je to moguće, a pri tome će posebice voditi računa o sezonskim čimbenicima.

Članak 12.

U slučaju da se ovaj Ugovor raskine, u skladu s člankom 17(3), količinska ograničenja uspostavljena ovim Ugovorom bit će smanjena na pro rata temporis osnovi, osim ako Ugovorne stranke zajedničkim dogovorom ne odluče drukčije.

Članak 13.

Hrvatska i Zajednica, obvezuju se uzdržati od diskriminacije kod dodjele izvoznih dozvola i izvoznih autorizacija ili dokumenata iz Dodataka A i B.

Članak 14.

1. Osim ako to nije drukčije određeno ovim Ugovorom, na postupke konzultacija iz ovog Ugovora odnosit će se sljedeće odredbe:

– o svakom zahtjevu za konzultacijama druga Ugovorna stranka bit će pismeno obaviještena,

– u razumnom roku, a nikada više od 15 dana od obavijesti, zahtjevu za konzultacije slijedit će izvješće koje iznosi okolnosti koje po mišljenju ugovorne stranke koja podnosi zahtjev, opravdavaju podnošenje takvog zahtjeva,

– ugovorne će stranke započeti konzultacije najkasnije u roku od jednog mjeseca od obavijesti o zahtjevu, sa ciljem postizanja dogovora ili uzajamno prihvatljivog zaključka u roku od najviše jednog mjeseca,

– gore navedeno razdoblje od jednog mjeseca, čiji je cilj postizanje dogovora ili uzajamno prihvatljivog zaključka, može se produžiti zajedničkim dogovorom.

2. Sukladno stavku 1., Zajednica može zatražiti konzultacije da se uvjeri da tijekom određene godine primjene Ugovora dođe do teškoća u Zajednici, a kojima je uzrok nagli i značajan rast uvoza određene kategorije iz grupe I, u odnosu na prethodnu godinu.

3. Na zahtjev jedne od Ugovornih stranaka održat će se konzultacije o svakom prethodnom problemu koji proiziđe iz primjene ovog Ugovora. Sve konzultacije prema ovom članku vodit će se u duhu suradnje, te u želji usklađivanja razlika između Ugovornih stranaka.

DIO II. – ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Prije pristupanja Hrvatske Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO)1 izvršit će se revizija ovog Ugovora.

Članak 16.

Ovaj Ugovor će se primjenjivati s jedne strane na teritorijima na kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice u skladu s uvjetima tog Ugovora, i na teritoriju Hrvatske s druge strane.

Članak 17.

1. Ovaj će Ugovor stupiti na snagu prvog dana u mjesecu nakon datuma kada Ugovorne strane obavijeste jedna drugu o završetku svih neophodnih formalnosti. Primjenjivat će se od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2003. Nakon isteka toga razdoblja primjena svih odredbi ovog Ugovora automatski će se produžiti na razdoblje od jedne godine, do 31. prosinca 2004., ukoliko jedna od Ugovornih stranaka ne obavijesti drugu najmanje šest mjeseci prije 31. prosinca 2003. da se ne slaže s produženjem Ugovora.

2. Ugovorne stranke mogu u bilo koje vrijeme predložiti izmjene i dopune ovog Ugovora.

3. Ugovorne stranke mogu u bilo koje vrijeme otkazati ovaj Ugovor, ali pod uvjetima da o tome obavijeste jedna drugu barem 60 dana unaprijed. U tom slučaju Ugovor će prestati važiti po isteku ovog roka.

4. Ugovorne strane se obvezuju da će otpočeti s konzultacijama najkasnije šest mjeseci prije isteka ovog Ugovora, sa ciljem mogućeg zaključivanja novog ugovora.

5. Prilozi, dodaci, zapisnici o pristupu tržištu i pisma razumijevanja ili u privitku ovog Ugovora, bit će sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 18.

Ugovor je sastavljen u dva primjerka na svakom od službenih jezika Ugovornih stranaka, pri čemu je svaki od tekstova jdnako vjerodostojan.

Za Republiku Hrvatsku

Vladimir Drobnjak, šef Misije

Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama, veleposlanik

Za Europsku zajednicu

Roderick Abbott, zamjenik glavnog direktora

Glavne uprave za trgovinu Europske komisije

Sačinjeno u Bruxellesu dana sedamnaestoga svibnja dvijetisuće i prve godine.

 

PRILOG 1

PROIZVODI IZ ČLANKA I

1. Kada materijal od kojega se sastoji proizvod kategorija 1 do 114 nije posebno spomenut, ovi proizvodi bit će klasificirani kao proizvodi koji se sastoje isključivo od vune ili finih vlakana, od pamuka ili sintetičkih vlakana.

2. Odjeća koja nije jasno prepoznatljiva kao odjeća za muškarce ili dječake, ili kao odjeća za žene ili djevojčice, bit će klasificirana kao odjeća za žene ili djevojčice.

3. Oznaka »odjeća za bebe«, označavat će proizvode do i uključujući konfekcijsku veličinu 86.

 

PRILOG II

KATEGORIJE PROIZVODA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJU KOLIČINSKA OGRANIČENJA, A KOJE SU PREDMETOM SUSTAVA
DVOSTRUKE KONTROLE SUKLADNO ČLANKU 3(3) OVOG UGOVORA

 

(Kompletan opis proizvoda navedenih u ovom prilogu nalazi se u Prilogu I ovog Ugovora)

Kategorije:

1

2

2A

3

5

6

7

8

9

15

16

67

PRILOG III

Na ponovni uvoz u Zajednicu, u smislu članka 4.#clanak4 ovog Ugovora, primjenjivat će se odredbe ovog Ugovora, osim ako posebnim odredbama niže navedenim nije drukčije određeno,

1. ponovan uvoz u Zajednicu u skladu sa člankom 4.#clanak4 ovog Ugovora može biti predmetom specifičnih količinskih ograničenja nakon konzultacija u skladu s postupcima utvrđenim člankom 14.#clanak14 ovog Ugovora, pod uvjetom da su ti proizvodi predmetom količinskih ograničenja sukladno ovom Ugovoru, sustava dvostruke kontrole ili mjera nadzora.

2. U interesu obiju strana, Zajednica može prema vlastitom nahođenju, ili kao odgovor na zahtjeve iz članka 14.#clanak14 ovog Ugovora:

a) ispitati mogućnost prijenosa iz jedne kategorije u drugu, korištenja unaprijed ili prebačaja iz jedne godine u drugu dijela posebnih količinskih ograničenja

b) razmotriti mogućnost povećanja specifičnih količinskih ograničenja.

3. Zajednica može automatski primijeniti fleksibilna pravila utvrđena u stavku 2. u okviru ovih ograničenja:

a) transfer između kategorija ne smije premašiti 25% količine za kategorije u koje se transfer vrši;

b) prebačaj specifičnih količinskih ograničenja iz jedne godine u sljedeću ne smije premašiti 13,5% količine utvrđene za godinu u kojoj se dotična količina koristi;

c) korištenje specifičnih količinskih ograničenja unaprijed iz jedne godine u drugu ne smije premašiti 7,5% količine utvrđene za godinu u kojoj se dotična količina koristi;

4. Zajednica će obavijestiti Hrvatsku o svim mjerama koje poduzima sukladno prethodnom stavku.

5. Nadležna tijela Zajednice teretit će specifična količinska ograničenja iz stavka 1. u vrijeme izdavanja prethodne dozvole u skladu s Uredbom Vijeća ministara (EC) Br. 3036/941 koja se odnosi na doradu izvan Zajednice. Specifična količinska ograničenja teretit će se u godini u kojoj je izdana prethodna dozvola.

6. Nadležna tijela prema Hrvatskom zakonu u skladu s Dodatkom A ovog Ugovora izdat će potvrdu o podrijetlu za sve proizvode na koje se odnosi taj Prilog. Ta potvrda treba nositi oznaku prethodne dozvole iz stavka 5. kojim se dokazuje da je proces proizvodnje koji je u njemu naveden izvršen u RH.

7. Zajednica će RH dostaviti imena, adrese i primjerke žigova nadležnih tijela Zajednice koja izdaju prethodnu dozvolu iz stavka 5.

 

DODATAK A

GLAVA I

KLASIFIKACIJA

Članak 1.

1. Nadležna tijela Zajednice obvezuju se obavijestiti Hrvatsku o svim izmjenama Kombinirane nomenklature (CN) prije nego što one stupe na snagu unutar Zajednice.

2. Nadležna tijela Zajednice obvezuju se obavijestiti nadležna tijela Hrvatske o svim odlukama u svezi s klasifikacijom proizvoda obuhvaćenih ovim Ugovorom, u roku od najviše mjesec dana od njihovog donošenja. Takva će obavijest sadržavati:

a) opis proizvoda

b) kategoriju i odnosni tarifni broj Kombinirane nomenklature

c) razloge takve odluke

3. Kada odluka o klasifikaciji ima za posljedicu promjenu načina klasificiranja ili izmjenu kategorije bilo kojeg proizvoda koji je predmet ovog Ugovora, nadležna će tijela Zajednice o tome izdati obavijest najmanje 30 dana unaprijed, od dana priopćenja Zajednice, prije nego što odluka stupi na snagu.

Proizvodi koji su isporučeni prije nego što je takva odluka stupila na snagu ostat će predmetom ranijeg načina klasificiranja pod uvjetom da dotična roba bude uvezena u Zajednicu u roku od 60 dana.

4. Kada odluka Zajednice o klasifikaciji ima za posljedicu izmjenu načina klasifikacije ili kategorije bilo kojeg proizvoda koji je predmet ovog ugovora, a dotična kategorija je predmetom količinskog ograničenja, Ugovorne stranke se obvezuju započeti konzultacije u skladu s postupcima utvrđenim u članku 14.#clanak14 ovog Ugovora s ciljem poštivanja obveza iz trećeg podstavka članka 2(1) ovog Ugovora.

5. U slučaju da se mišljenja Hrvatske i nadležnih tijela Zajednice u trenutku ulaska robe u Zajednicu razilaze oko klasifikacije proizvoda koji su predmetom ovog Ugovora, klasifikacija će se privremeno izvršiti na temelju indikacija Zajednice, dok se ne održe konzultacije sukladno članku 14. u cilju postizanja dogovora o konačnoj klasifikaciji tog proizvoda.

GLAVA II

PODRIJETLO

Članak 2.

1. Proizvodi podrijetlom iz RH namijenjeni izvozu u Zajednicu u skladu s odlukama iz Glave I ovog Ugovora bit će praćeni hrvatskom potvrdom o podrijetlu, prema modelu iz Priloga ovog Dodatka.

2. Potvrda o podrijetlu ovjeravat će nadležna hrvatska tijela ukoliko su proizvodi na koje se ona odnosi hrvatskog podrijetla u skladu s relevantnim pravilima na snazi u Zajednici.

3. Međutim, proizvodi iz Grupe III mogu se uvoziti u Zajednicu u skladu sa sporazumima iz ovog Ugovora uz izjavu izvoznika na fakturi ili drugom trgovinskom dokumentu u svezi s proizvodom kojom on izjavljuje da su navedeni proizvodi hrvatskog podrijetla u smislu relevantnih pravila koja su na snazi u Zajednici.

4. Potvrda o podrijetlu iz stavka 1. neće biti potrebna za uvoz proizvoda koji su pokriveni potvrdom EUR.1 izdanom u skladu s relevantnim odredbama autonomnog carinskog režima kojeg je Zajednica odobrila Hrvatskoj2.

Članak 3.

Potvrda o podrijetlu bit će izdana samo po primitku pismenog zahtjeva izvoznika ili njegovog ovlaštenog predstavnika. Nadležna hrvatska tijela će se uvjeriti da je potvrda pravilno popunjena i ukoliko bude potrebno mogu tražiti bilo koju dodatnu dokumentaciju kao dokaz ili izvršiti provjere ako smatraju da je to potrebno.

Članak 4.

Ako postoje različiti kriteriji za određivanje podrijetla za proizvode iste kategorije, potvrde ili deklaracije o podrijetlu trebaju sadržavati detaljan opis robe na osnovu kojega je izdana potvrda ili je sastavljena deklaracija.

Članak 5.

Otkrivanje malih razlika između izjava u potvrdi o podrijetlu i onih iz dokumenata namijenjenih carinskim službama za obavljanje formalnosti oko uvoza proizvoda neće ipso facto izazvati sumnju u izjave iz potvrde.

GLAVA III.

SUSTAV DVOSTRUKE KONTROLE

DIO I

IZVOZ

Članak 6.

Nadležne hrvatske vlasti izdat će izvoznu dozvolu za sve isporuke iz RH tekstilnih proizvoda koji su predmetom bilo konačnog ili privremenog količinskog ograničenja iz članka 8.#clanak8 ovog Ugovora, te relevantnih količinskih ograničenja i njihovih izmjena iz članka 7#clanak7, 10#clanak10 i 12.#clanak12 ovog Ugovora, kao i svih isporuka tekstilnih proizvoda na koje se primjenjuje sustav dvostruke kontrole bez količinskih ograničenja sukladno članku 3. (3) i (4) ovog Ugovora.

Članak 7.

1. Za proizvode na koje se primjenjuje sustav količinskih ograničenja prema ovom Ugovoru, izvozna dozvola će se izdavati u skladu s Modelom 1 koji se nalazi u Prilogu ovog dodatka, a vrijedit će za izvoz na cijelom carinskom teritoriju na koji se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europskih zajednica.

2. Kada se uvedu količinska ograničenja sukladno ovom Ugovoru, svaka izvozna dozvola mora između ostalog sadržavati količinu proizvoda koja je određena prema količinskom ograničenju utvrđenom za tu kategoriju te će se odnositi samo na jednu kategoriju proizvoda na koju se primjenjuju količinska ograničenja. Ista se može koristiti za jednu ili više isporuka dotičnog proizvoda.

3. Za proizvode na koje se primjenjuje sustav dvostruke kontrole bez količinskih ograničenja, uvozna će se dozvola izdati u skladu s Modelom 2 koji se nalazi u Prilogu ovog Dodatka. Ona će se odnositi samo na jednu kategoriju proizvoda te se može koristiti samo za jednu ili više isporuka dotičnog proizvoda.

Članak 8.

Nadležna tijela Zajednice odmah moraju biti obaviještena o poništenju ili promjeni izvozne dozvole koja je već izdana.

Članak 9.

1. Količina izvoza tekstilnih proizvoda na koje se primjenjuju količinska ograničenja u skladu s ovim Ugovorom odbit će se od količinskih ograničenja utvrđenih za godinu u kojoj se isporuka robe obavlja, i onda kada je izvozna dozvola izdana nakon isporuke.

2. U smislu stavka 1., smatra se da je roba isporučena, na dan njezinog utovara za izvoz na zrakoplov, vozilo ili brod.

Članak 10.

Izvozne dozvole, za potrebe članka 12.#clanak12 ovog Ugovora predočit će se najkasnije do 31. ožujka godine koja slijedi onoj u kojoj je roba koja je obuhvaćena dozvolom isporučena.

DIO II

UVOZ

Članak 11.

Za uvoz u Zajednicu tekstilnih proizvoda koji su predmetom količinskih ograničenja ili sustava dvostruke kontrole sukladno ovom Ugovoru bit će potrebno predočenje uvozne dozvole.

Članak 12.

1. Nadležna tijela Zajednice izdaju uvoznu dozvolu iz članka 11. u roku od pet radnih dana od prezentacije od strane uvoznika originalne odgovarajuće izvozne dozvole.

2. Uvozne dozvole za proizvode koji su predmetom količinskih ograničenja iz ovog Ugovora vrijedit će 6 mjeseci od datuma njihova izdavanja, za uvoz u carinski teritorij na kojem se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice.

3. Uvozne dozvole za proizvode na koje s primjenjuje sustav dvostruke kontrole, a bez kvantitativnih ograničenja vrijedit će 6 mjeseci od dana njihova izdavanja za uvoz u carinski teritorij na kojem se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice.

4. Nadležna tijela Zajednice poništit će već izdanu uvoznu dozvolu svaki put kada je poništena odgovarajuća izvozna dozvola. Međutim, ako nadležna tijela Zajednice budu obaviještena o poništenju ili povlačenju izvozne dozvole nakon uvoza proizvoda u Zajednicu, dotična količina će se odbiti od količinskih ograničenja za dotičnu kategoriju i kontingenta za godinu na koju se dozvola odnosi.

Članak 13.

1. Ako nadležna tijela Zajednice otkriju da je ukupna količina pokrivena izvoznom dozvolom izdanom od nadležnih tijela u Hrvatskoj, za određenu kategoriju u nekoj godini premašila količinska ograničenja u skladu s člankom 8.#clanak8 ovog Ugovora za tu kategoriju, i nakon modifikacija prema člancima 7, 10 i 12 ovog Ugovora, nadležne vlasti mogu odbiti izdavanje budućih uvoznih dozvola. U tom slučaju, nadležna tijela Zajednice će o tome odmah obavijestiti tijela RH, i odmah će otpočeti posebne konzultacije u skladu s člankom 14.#clanak14 ovog Ugovora.

2. Prilikom izvoza proizvoda hrvatskog podrijetla koji su predmetom kvantitativnih ograničenja ili sustava dvostruke kontrole, a nisu pokriveni hrvatskom izvoznom dozvolom izdanom u skladu sa odredbama iz Dodatka, nadležna tijela Zajednice mogu odbiti izdavanje uvozne dozvole.

Međutim, ne prejudicirajući članak 10.#clanak10 ovog Ugovora, ako je uvoz tih proizvoda dozvoljen u Zajednicu od strane nadležnih tijela Zajednice, dotične količine neće biti oduzete od odnosnih kvantitativnih ograničenja utvrđenih ovim Ugovorom, uz izričit dogovor s nadležnim tijelima Hrvatske.

GLAVA IV

FORMA I IZDAVANJE IZVOZNIH DOZVOLA I POTVRDA O PODRIJETLU, OPĆE ODREDBE U SVEZI S IZVOZOM U ZAJEDNICU

Članak 14.

1. Izvozne dozvole i potvrde o podrijetlu mogu sadržavati dodatne kopije navedene kao takve. Dozvole i potvrde su na engleskom i francuskom jeziku. Ukoliko se ispunjavaju rukom, zabilješke se unose kemijskom olovkom i velikim tiskanim slovima.

Dimenzije dokumenata su 210 x 297 mm. Koristi se bijeli papir za pisanje, u propisanim dimenzijama, koji ne sadrži mehaničko drvo te nije lakši od 25 gr/m˛. Ako se dokument izdaje u nekoliko kopija samo prva kopija, koja je original bit će ispisana s guilloche pattern background. Ova će kopija biti označena kao »original«, a ostale kopije kao »kopije«. Za nadležna tijela Zajednice samo će originalna kopija biti valjana za izvoz u Zajednicu sukladno odredbama ovog Ugovora.

2. Svaki će dokument nositi standardizirani serijski broj, tiskan ili ne, na osnovu kojega dotični dokument može identificirati.

Taj će se broj sastojati od sljedećih elemenata:

– dvije znamenke kojima se identificira zemlja izvoza: HR

– dvije znamenke za zemlju članicu za potrebe carinjenja kako slijedi:

– AT = Austrija

– BL = Beneluks

– DE = Njemačka

– EL = Grčka

– ES = Španjolska

– FI = Finska

– FR = Francuska

– GB = Velika Britanija

– IE = Irska

– IT = Italija

– PT = Portugal

– SE = Švedska

– jedna znamenka za godinu za koju se dodjeljuje kontingent, a koja odgovara zadnjoj znamenki te godine, npr. 1 za 2001.

– dvije znamenke, od 01 do 99, kojima se identificira ured zemlje izvoznice koji je izdao tu dozvolu,

– broj od pet znamenaka, uzastopnim redoslijedom od 00001 do 99999 koji su dodijeljeni zemlji članici za potrebe carinjenja.

Članak 15.

Izvozna dozvola i potvrda o podrijetlu mogu se izdati i nakon isporuke proizvoda na koje se odnose. U tom slučaju one moraju nositi oznaku »délivré - posteriori« ili oznaku »issued retrospectively«.

Članak 16.

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja izvozne dozvole ili potvrde o podrijetlu, izvoznik može zatražiti od nadležnih hrvatskih tijela koja su izdala dokument njezin duplikat na osnovu izvoznih dokumenata koje posjeduje. Svaki izdani duplikat potvrde ili dozvole nosit će oznaku »duplicate« ili »duplicate«.

2. Duplikat će nositi datum originalne izvozne dozvole ili potvrde o podrijetlu.

GLAVA V

ADMINISTRATIVNA SURADNJA

Članak 17.

Zajednica i Hrvatska tijesno će surađivati na provedbi odredbi ovog Dodatka. U tom cilju, obje će stranke olakšati kontakte i razmjenu mišljenja, uključujući one o tehničkim pitanjima.

Članak 18.

Kako bi osigurale ispravnu primjenu ovog Dodatka, Zajednica i Hrvatska ponudit će uzajamnu pomoć pri provjeri autentičnosti i točnosti izvoznih dozvola i potvrde o podrijetlu koje su izdane sukladno uvjetima ovog Dodatka.

Članak 19.

Hrvatska će Komisiji Europske zajednice dostaviti imena i adrese tijela nadležnih za izdavanje i provjeru izvoznih dozvola i potvrde o podrijetlu, zajedno s ovjerom žigova koje koriste ta tijela i ovjerenim potpisima dužnosnika odgovornih za potpisivanje izvoznih dozvola i potvrda o podrijetlu. Hrvatska će također obavijestiti Zajednicu o svakoj promjeni ovih podataka.

Članak 20.

1. Naknadna provjera potvrda o podrijetlu ili izvoznih dozvola vršit će se nasumce, ili u slučaju kada nadležna tijela Zajednice osnovano sumnjaju u autentičnost potvrde ili dozvole ili točnost podataka o pravom podrijetlu tih proizvoda.

2. U takvom slučaju, nadležna će tijela Zajednice vratiti potvrdu o podrijetlu ili izvoznu dozvolu ili njezinu kopiju nadležnim hrvatskim tijelima, te dati, u slučaju kada je to moguće, oblik i sadržaj razloga kojima se opravdava zahtjev. Ako se podnosi i faktura, ona i njezina kopija nalazit će se u privitku potvrde, dozvole ili njenih kopija. Nadležna će tijela također proslijediti svaku informaciju koju su primila, a koja daje naslutiti da je određeni podatak s potvrde ili dozvole netočan.

3. Odredbe gore navedenog stavka 1. vrijedit će i za naknadnu provjeru izjava o podrijetlu iz članka 2. ovog Dodatka.

4. Rezultati naknadnih provjera izvršenih sukladno stavku 1. i 2. bit će proslijeđeni nadležnim tijelima Zajednice u roku od najviše tri mjeseca. U ovim će priopćenjima biti navedeno odnose ili se sporne potvrde, dozvole ili izjave na rubu koja je izvezena i je li tu robu moguće izvesti prema odredbama ovog Ugovora. Informacija će također sadržavati, na zahtjev Zajednice, kopije dokumenata potrebnih za potpuno utvrđivanje činjenica, a posebice pravo podrijetlo proizvoda.

Ako takve provjere otkriju sustavne neispravnosti u korištenju izjava o podrijetlu, Zajednica može na uvoz tih proizvoda primijeniti odredbe članka 2(1) ovog Dodatka.

5. Za potrebe naknadne provjere, hrvatska nadležna tijela će čuvati potvrde o podrijetlu, kopije potvrda, kao i izvozne dokumente koji se na njih odnose najmanje dvije godine.

6. Pribjegavanje postupku nasumične provjere proizvoda navedeni u ovom članku ne moraju predstavljati prepreku za prodaju tih proizvoda na domaćem tržištu.

Članak 21.

1. Kada postupak provjere iz članka 20. ovog Dodatka ili podaci dostupni nadležnim tijelima Zajednice ili hrvatskim nadležnim tijelima ukazuju ili se čini da ukazuju na to da se odredbe ovog Ugovora zaobilaze ili krše, obje Ugovorne stranke usko će i hitno surađivati kako bi spriječile sva takva zaobilaženja i kršenja.

2. U tom cilju, hrvatska nadležna tijela, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Zajednice izvršit će potrebne istrage u svezi s radnjama koje jesu ili izgleda da predstavljaju za Zajednicu zaobilaženje ili kršenje ovog Dodatka. Hrvatska će dostaviti rezultate tih ispitivanja Zajednici, uključujući ostale bitne informacije, u svezi s mimoilaženjem ili kršenjem ovog Ugovora, te utvrditi pravo podrijetlo robe.

3. Dogovorom između Zajednice i Hrvatske, dužnosnici koje odredi Zajednica mogu prisustvovati istragama iz stavka 2.

4. U cilju suradnje iz stavka 1, nadležna će tijela Zajednice i Hrvatske razmjenjivati informacije koje bilo koja od Ugovornih stranaka smatra korisnim za sprječavanje mimoilaženja ili kršenja odredbi ovog Ugovora. Predmetom takve razmjene mogu biti informacije o proizvodnji tekstilnih proizvoda u Hrvatskoj i trgovini vrstama proizvoda koji su predmet ovog Ugovora između Hrvatske i trećih zemalja, posebice kada Zajednica smatra na pouzdanoj osnovi da ti proizvodi mogu biti u tranzitu na hrvatskom teritoriju prije njihovog uvoza u Zajednicu. Takve informacije mogu podrazumijevati i zahtjev Zajednice za kopijama svih dostupnih relevantnih dokumenata.

5. Kada postoji dostatan dokaz da se odredbe ovog Dodatka mimoilaze ili krše, nadležna hrvatska tijela i tijela Zajednice mogu se dogovoriti o poduzimanju mjera iz članka 10 (4) ovog Ugovora i ostalih mjera koje su potrebne za sprječavanje ponovnog mimoilaženja ili kršenja ovih odredbi.

 

DODATAK B

KUĆNA RADINOST I FOLKLORNI PROIZVODI HRVATSKOG PODRIJETLA

1. Iznimka iz članka 5.#clanak5 ovog Ugovora u svezi s proizvodima kućne radinosti primjenjivat će se samo na ove vrste proizvoda:

a) materijale tkane na tkalačkom stanu koji se pokreće rukom ili nogom, a to su materijali koje tradicionalno izrađuje kućna radinost u Hrvatskoj,

b) odjeća ili drugi tekstilni predmeti koje tradicionalno izrađuje kućna radinost u Hrvatskoj izrađeni ručno iz tkanina navedenih gore i isključivo sašivenih ručno bez pomoći bilo kakvog stroja.

c) tradicionalni hrvatski folklorni proizvodi, izrađeni rukom, prema popisu kojeg će dogovoriti Hrvatska i Zajednica.

Status iznimke mogu dobiti samo oni proizvodi koje prati potvrda u skladu s obrascem koji se nalazi u ovom Dodatku i koju su izdala hrvatska nadležna tijela. U ovim potvrdama trebaju biti navedeni razlozi koji opravdavaju njihovo izdavanje. Nadležna tijela Zajednice prihvatit će te potvrde nakon provjere da li ti proizvodi ispunjavaju uvjete iz ovog Dodatka. Potvrde za proizvode iz stavka c) moraju imati čitak žig »FOLKLORE«. U slučaju različitih tumačenja stranaka u odnosu na prirodu tih proizvoda, održat će se konzultacije u roku od mjesec dana kako bi se te razlike razriješile.

Ako uvoz proizvoda iz ovog Dodatka dosegne takve količine koje mogu prouzročiti probleme unutar Zajednice, održat će se konzultacije s Hrvatskom što je to ranije moguće u cilju rješavanja problema i donošenja, ako je to potrebno količinskih ograničenja u skladu s postupcima iz članka 14.#clanak14 ovog Ugovora.

2. Odredbe dijela IV. i V. Dodatka primjenjivat će se mutatis mutandis na proizvode iz stavka 1. ovog Dodatka.

DODATAK C

Godišnja stopa rasta za količinska ograničenja koja mogu biti uvedena sukladno članka 8.#clanak8 ovog Ugovora za proizvode koji su predmetom ovog Ugovora bit će utvrđena dogovorom između stranaka sukladno postupcima konzultacija iz članka 14.#clanak14 ovog Ugovora.

ZAPISNIK O PRISTUPANJU TRŽIŠTU

U kontekstu Ugovora o trgovini tekstilnim proizvodima između Europske zajednice i Hrvatske parafiranom u Briselu, dana 8. 11. 2000., stranke su se dogovorile o sljedećem:

1. Carine koje se primjenjuju u Hrvatskoj na tekstilne i odjevne proizvode neće rasti za vrijeme primjene ovog Ugovora.

2. Stranke se slažu da neće uvoditi ili primjenjivati izvan-carinske prepreke za vrijeme primjene ovog Ugovora. Hrvatska se obvezuje uskladiti svoje tehničke propise i norme s onima iz EU, posebno u pogledu izdavanja potvrda i označavanja proizvoda.

3. U predstojećim pregovorima za Ugovor o stabilizaciji i pridruživanju Hrvatska se slaže da proizvode iz Priloga 1 neće tretirati nepovoljnije nego druge industrijske proizvode glede smanjenja carina.

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe je u djelokrugu Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, ali se privremeno primjenjuje, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 310-22/00-01/01
Urbroj: 5030114-01-6
Zagreb, 13. rujna 2001.

Potpredsjednik,

Zamjenik predsjednika

dr. sc. Goran Granić, v. r.

 
zatvori
Ugovor o trgovini tekstilnim proizvodima između Republike Hrvatske i Europske zajednice
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !