Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o ukidanju viza, između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije ("Narodne novine - Međunarodni ugovori, br. XX/95, XX/97)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 27.4.1995. Uredba o potvrđivanju Ugovora o ukidanju viza, između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 32.L113450 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 1995. godine donijela

UREDBU

o potvrđivanju Ugovora o ukidanju viza, između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o ukidanju viza, između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije, sklopljen razmjenom nota od 16. veljače 1995. godine u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora o ukidanju viza, između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE AUSTRIJE

Zagreb, 16. veljače 1995.

Veleposlanstvo Republike Austrije u Zagrebu izražava svoje visoko štovanje Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske. Veleposlanstvu je čast predložiti Vladi Republike Hrvatske sklapanje ugovora o ukidanju viza između Savezne Vlade Republike Austrije i Vlade Republike Hrvatske. Ugovor bi trebao glasiti kako slijedi:

Članak 1.

Državljani zemalja potpisnica Ugovora koji su nositelji jedne od putnih isprava navedenih u članku 3. mogu bez vize druge zemije potpisnice Ugovora prijeći granice zemalja potpisnica Ugovora i zadržati se tri mjeseca na području nad kojim druga zemlja potpisnica Ugovora ima suverena prava.

Članak 2.

Članak 1. ne primjenjuje se na osobe koje se žele dulje od tri mjeseca zadržati na području nad kojim druga zemlja potpisnica Ugovora ima suverena prava ili se tamo namjerava baviti poslovnom djelatnošću. U takvim slučajevima potrebno je prije ulaska u zemlju ishoditi vizu ili dozvolu boravka.

Članak 3.

1. Prijelaz granice na osnovi ovog Ugovora dozvoljen je austrijskim državljanima koji su nositelji jedne od slijedećih važećih putnih isprava:

a) obična putovnica

b) diplomatska putovnica

c) službena putovnica

d) zajednička putovnica uz službeno izdanu ispravu, iz koje je vidljiv identitet

e) pomorska knjižica.

2. Austrijskim državljanima dozvoljen je prijelaz granice i s običnom putovnicom kojoj je važenje isteklo prije manje od pet godina.

3. Prijelaz granice na osnovi ovog sporazuma dozvoljen je hrvatskim državljanima koji su nositelji jedne od slijedećih važećih putnih isprava:

a) obična putovnica (osobna ili obiteljska)

b) diplomatska putovnica

c) službena putovnica

d) zajednička putovnica s fotografijom svake osobe unesene u zajedničku putovnicu

e) dječja putovnica

f) pomorska knjižica ili martikula

g) putni list koji omogućuje jedino tranzit kroz ili izlaz iz Republike Austrije radi povratka u Republiku Hrvatsku

4. Prijelaz granice dozvoljen je na svim graničnim prijelazima predviđenim za putnički promet.

Članak 4.

1. Ovaj Ugovor ne utječe na pravne propise zemalja potpisnica Ugovora glede boravka stranaca.

2. Ovaj Ugovor ne utječe ni.ti na pravo zemalja potpisnica Ugovora da iz razloga javne sigurnosti i reda ili radi ugroženosti drugih javnih interesa odbije primiti ili protjera državljane druge zemlje potpisnice Ugovora.

Članak 5.

Svaka zemlja potpisnica Ugovora obvezna je osobama koje su na osnovi olakšica ovog Ugovora ušle na područje nad kojim druga zemlja potpisnica Ugovora ima suverena prava u bilo koje vrijeme dopustiti povratak na područje nad kojima ima suverena prava.

Članak 6.

Svaka ugovorna stranka može iz razloga javnog reda i mira, sigurnosti ili zdravlja, privremeno, u cijelosti ili djelomično, obustaviti primjenu Ugovora. Obustavu primjene i ukidanje treba neodgodivo notificirati drugoj strani diplomatskim putem.

Članak 7.

1. Ovaj se Ugovor može otkazati u bilo koje vrijeme, pridržavajući se tromjesečnog roka. Druga strana diplomatsklm se putem obavještava o otkazivanju.

2. Ako je Vlada Republike Hrvatske suglasna s prethodno navedenim, ova će nota te nota odgovora koja izražava suglasnost Vlade Republike Hrvatske činiti Sporazum između Savezne Vlade Republike Austrije i Vlade Republike Hrvatske, koji u odnosima Republike Hrvatske i Republike Austrije zamjenjuje Sporazum od 20. prosinca 1965. između Savezne Vlade Republike Austrije i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o ukidanju viza u verziji sporazuma od 21. prosinca 1982. i 4. siječnja 1983. godine, a koji stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon mjeseca u kojem su se ugovorne stranke međusobno obavijestile da su ispunjeni potrebni unutardržavni uvjeti.

Veleposlanstvo Republike Austrije koristi i ovu prigodu da Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske ponovi izraze osobitog štovanja.

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 16. veljače 1995.

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske izražava svoje osobito štovanje Veleposlanstvu Republike Austrije u Zagrebu te ima čast potvrditi primitak note Vele poslanstva Repubiike Austrije od 16. veljače 1995. godine koja glasi:

Veleposlanstvo Republike Austrije u Zagrebu izražava svoje visoko štovanje Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske. Veleposlanstvu je čast predložiti Vladi Republike Hrvatske sklapanje ugovora o ukidanju viza između Savezne Vlade Republike Austrije i Vlade Republike Hrvatske. Ugovor bi trebao glasiti kako slijedi:

Članak 1.

Državljani zemalja potpisnica Ugovora koji su nositelji jedne od putnih isprava navedenih u članku 3. mogu bez vize druge zemlje potpisnice Ugovora prijeći granice zemalja potpisnica Ugovora i zadržati se tri mjeseca na području nad kojim druga zemija potpisnica Ugovora ima suverena prava.

Članak 2.

Članak 1. ne primjenjuje se na osobe koje se žele dulje od tri mjeseca zadržati na području nad kojim druga zemlja potpisnica Ugovora ima suverena prava ili se tamo namjerava baviti poslovnom djelatnošću. U takvim slučajevima potrebno je prije ulaska u zemlju ishoditi vizu ili dozvolu boravka.

Članak 3.

1. Prijelaz granice na osnovi ovog Ugovora dozvoljen je austrijskim državljanima koji su nositelji jedne od slijedećih važečih putnih isprava:

a) obična putovnica

b) diplomatska putovnica

c) službena putovnica

d) zajednička putovnica uz službeno izdanu ispravu, iz koje je vidljiv identitet

e) pomorska knjižica.

2. Austrijskim državljanima dozvoljen je prijelaz granice i s običnom putovnicom kojoj je važenje isteklo prije manje od pet godina.

3. Prijelaz granice na osnovi ovog sporazuma dozvoljen je hrvatskim državljanima koji su nositelji jedne od slijedećih važećih putnih isprava:

a) obična putovnica (osobna ili obiteljska)

b) diplomatska putovnica

c) službena putovnica

d) zajednička putovnica s fotografijom svake osobe unesene u zajedničku putovnicu

e) dječja putovnica

f) pomorska knjižica ili matrikula

g) putni list koji omogućuje jedino tranzit kroz ili izlaz iz Republike Austrije radi povratka u Republiku Hrvatsku.

4. Prijelaz granice dozvoljen je na svim graničnim prijelazima predviđenim za putnički promet.

Članak 4.

1, Ovaj Ugovor ne utječe na pravne propise zemalja potpisnica Ugovora glede boravka stranaca.

2. Ovaj Ugovor ne utječe niti na pravo zemalja potpisnica Ugovora da iz razloga javne sigurnosti i reda ili radi ugroženosti drugih javnih interesa odbije primiti ili protjera državljane druge zemlje potpisnice Ugovora.

Članak 5.

Svaka zemlja potpisnica Ugovora obvezna je osobama koje su na osnovi olakšica ovog Ugovora ušle na područje nad kojim druga zemlja potpisnica Ugovora ima suverena prava u bilo koje vrijeme dopustiti povratak na područje nad kojim ima suverena prava.

Članak 6.

Svaka ugovorna stranka može iz razloga javnog reda i mira, sigurnosti ili zdravlja, privremeno, u cijelosti ili djelomično, obustaviti primjenu Ugovora. Obustavu primjene i ukidanje treba neodgodivo notificirati drugoj strani diplpmatskim putem.

Članak 7.

1. Ovaj se Ugovor može otkazati u bilo koje vrijeme, pridržavajući se tromjesečnog roka. Druga strana diplomatskim se putem obavještava o otkazivanju.

2. Ako je Vlada Republike I-lrvatske suglasna s prethodno navedenim, ova će nota te nota odgovora koja izražava suglasnost Vlade Republike Hrvatske činiti.Sporazum između Savezne Vlade Republike Austrije i Vlade Republike Hrvatske, koji u odnosima Republike Hrvatske i Republike Austrije zamjenjuje Sporazum od 20. prosinca 1965. između Savezne Vlade Republike Austrije i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o ukidanju viza u verziji sporazuma od 21. prosinca 1982, i 4. siječnja 1983. goidne, a koji stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon mjeseca u kojem su se ugovorne stranke međusobno obavijestile da su ispunjeni potrebni unutardržavni uvjeti.

Veleposlanstvo Republike Austrije koristi i ovu prigodu da Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske ponovi izraze osobitog štovanja. Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske ima čast potvrditi da je Vlada Republike Hrvatske suglasna s prethodno navedenim odredbama, te priopćiti suglasnost da nota Veleposlanstva Republike Austrije u Zagrebu, te ova nota odgovora, čine Ugovor o ukidanju viza između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije.

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske koristi i ovu prigodu da Veleposlanstvu Republike Austrije u Zagrebu ponovi izraze osobitog štovanja.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa:216-03/95-O1/02
Urbroj : 5030109-95-2
Zagreb, 13. travnja 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v.r.

zatvori
Ugovor o ukidanju viza, između Vlade Republike Hrvatske i Savezne Vlade Republike Austrije
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !