Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o ukidanju viza između Republike Hrvatske i Republike Argentine ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/95, XX/97)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 31.1.1995. Uredba o potvrđivanju Ugovora o ukidanju viza između Republike Hrvatske i Republike Argentine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 32.L113414 stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, br. 53/91 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. siječnja 1995. godine, donijela

UREDBU

o potvrđivanju Ugovora o ukidanju viza između Republike Hrvatske i Republike Argentine

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o ukidanju viza između Republike Hrvatske i Republike Argentine, potpisan u Buenos Airesu 2. prosinca 1994., u izvorniku na hrvatskom i španjolskom.

Članak 2.

Tekst Ugovora o ukidanju viza između Republike Hrvatske i Republike Argentine objavljuje se na hrvatskom jeziku i glasi:

UGOVOR

U UKIDANJU VIZA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ARGENTINE

Članak 1.

Državljani Republike Hrvatske i Republike Argentine, koji su nositelji važećih putovnica svoje zemlje, mogu ući na teritorij druge države i boraviti na tom teritoriju do devedeset (90) dana bez vize. Ovaj rok može biti produžen od nadležnih tijela ugovornih stranaka za daljnjih devedeset (90) dana kada za to postoje opravdani razlozi.

Članak 2.

Državljani zemalja ugovornih stranaka koji su nositelji diplomatskih, službenih ili servisnih putovnica, kao i uzdržavani Članovi njihovih obitelji, koji putuju u drugu državu radi preuzimanja dužnosti u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima, gospodarskim predstavništvima i međunarodnim organizacijama sa sjedištem u tim državama, mogu ući na teritorij druge države i tamo boraviti tijekom trajanja svoje misije bez vize. Notifikacija će se vršiti sukladno Članku l0. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961. godine putem Ministarstva vanjskih poslova države imenovanja.

Članak 3.

Odredbe Članka 1. i 2..ovog Ugovore odnose se na državljane zemalja ugovornih stranaka koji su nositelji jedne od sljedećih putnih isprava:

za državljane Republike Hrvatske:

a) diplomatska putovnica

b) službena putovnica

c) obična putovnica

za državljane Republike Argentine:

a) diplomatska putovnica

b) službena putovnica

c) obična putovnica.

Prijelaz preko granice dozvoljen je na svim graničnim prijelazima predviđenim za međunarodni promet.

Članak 4.

Ukidanje viza ne utječe na obvezu državljana jedne ugovorne stranke poštovati i ponašati se u skladu s važećim pravnim propisima druge ugovorne stranke za vrijeme boravka na njenom teritoriju.

Članak 5.

Osobe koje ulaze na teritorij druge države ugovorne stranke sukladno odredbama ovog Ugovora, osim osoba iz Članka 2., ne mogu se zapošljavati niti baviti lukrativnim djelatnostima bilo koje vrste, bez prethodne dozvole te države.

Članak 6.

Nadležna tijela ugovornih stranaka mogu zapriječiti ulazak ili otkazati boravak onim osobama čiji bi se ulazak ili boravak smatrao neprikladnim.

Članak 7.

Svaka od država ugovornih stranaka može u cijelosti ili djelomično obustaviti primjenu ovog Ugovora iz razloga sigurnosti, zdravstvene zaštite ili javnog reda. U tom slučaju, takva obustava kao i njezin prestanak priopćit će se drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem sedam dana unaprijed.

Članak 8.

U slučaju promjene putnih isprava ugovorne stranke će diplomatskim putem međusobno razmijeniti uzorke tih isprava najkasnije 30 dana prije njihove primjene.

Članak 9.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

Svaka od ugovornih stranaka može diplomatskim putem otkazati važenje ovog Ugovora putem prethodne obavijesti tri mjeseca unaprijed. U tom slučaju Ugovor prestaje važiti devedeset (90) dana nakon što druga ugovorna stranka primi obavijest o tome.

Ugovorne stranke će se međusobno diplomatskim putem izvijestiti da su ispunjeni potrebni uvjeti za stupanje na snagu ovog Ugovora. Ugovor stupa na snagu sljedećeg dana po primitku posljednje od navedenih obavijesti.

Članak 10.

Ugovor je potpisan u Buenos Airesu 2. prosinca 1994. godine u dva izvorna primjerka na hrvatskom i španjolskom jeziku, s tim da oba imaju jednaku važnost.

U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.

Članak 3.

Za izvršenje ove Uredbe nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa:216-03/94-01/01
Urbroj : 5030109-95-2
Zagreb, 12. siječnja 1995.

Potpredsjednik
dr. Jure Radić, v. r.

zatvori
Ugovor o ukidanju viza između Republike Hrvatske i Republike Argentine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !