Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt olakšavanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Europi ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/01)
označi tražene riječi printaj stranicu
New Page 1

HRVATSKI SABOR

43
Na temelju članka 89.L114807 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT OLAKŠAVANJA TRGOVINE I TRANSPORTA U JUGOISTOČNOJ EUROPI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 5. travnja 2001.
Broj: 01-081-01-1133/2
Zagreb, 11. travnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT OLAKŠAVANJA TRGOVINE I TRANSPORTA U JUGOISTOČNOJ EUROPI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi sklopljen u Zagrebu 27. listopada 2000., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

BROJ ZAJMA 4582 - HR

UGOVOR O ZAJMU

(Projekt olakšavanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Europi)

IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR, sklopljen 27. listopada 2000. godine između Republike Hrvatske (zajmoprimac) i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Banka).
BUDUĆI DA (A) je zajmoprimac sklopio Memorandum o razumijevanju (MOR) dana 10. veljače 2000. godine s ostalim zemljama sudionicama (kako je definirano u daljnjem tekstu) kojim se potvrđuje ulazak zemalja sudionica u regionalni program olakšavanja trgovine i transporta (Regionalni program);
(B) je zajmoprimac, nakon što se uvjerio u izvedivost i prioritetnost projekta opisanog u Prilogu 2 ovom Ugovoru, zatražio od Banke pomoć pri financiranju projekta u sklopu aktivnosti zajmoprimca unutar Regionalnog programa; te
(C) kao pomoć u financiranju projekta i ostalih mjera uključenih u Regionalni program, zajmoprimac namjerava dobiti pomoć iz ostalih vanjskih izvora financiranja u protuvrijednosti oko jedan milijun devetsto tisuća američkih dolara (USD 1,900,000).
BUDUĆI DA je Banka sporazumna na temelju, inter alia, gore navedenog dati zajam zajmoprimcu pod uvjetima i obvezama navedenim u ovom Ugovoru;
Ugovorne strane dogovaraju sljedeće:
Članak I
OPĆI UVJETI; DEFINICIJE
Odjeljak 1.01. "Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore o zajmovima i jamstvima za zajmove u jednoj valuti" Banke od 30. svibnja 1995. (uz dopune izvršene do 6. listopada 1999.) (Opći uvjeti) predstavljaju sastavni dio ovog Ugovora.
Odjeljak 1.02. Osim ako kontekst nalaže drugačije, izrazi definirani u Općim uvjetima i u preambuli ovog Ugovora imaju značenje kako je tamo navedeno, a sljedeći dodatni izrazi imaju značenje navedeno niže u tekstu:
(a) "CURH" označava Carinsku upravu zajmoprimca, upravnu organizaciju Ministarstva financija, ili njenog pravnog slijednika ili slijednike;
(b) "Strategija carinske reforme" označava strategiju prihvatljivu za Banku, koju je 26. srpnja 2000. godine prihvatila Vlada zajmoprimca, a koja opisuje mjere koje će se poduzeti da bi se ojačala CURH i koje se mogu povremeno dopunjavati uz odobrenje Banke;
(c) "Plan upravljanja okolišem" označava plan, prihvatljiv za Banku, koji priprema i prihvaća MF, a koji opisuju pitanja zaštite okoliša, nadzora i institucionalnih mjera vezano uz Projekt;
(d) "Koordinator za olakšavanje" označava koordinatora kojeg imenuje Hrvatska gospodarska komora;
(e) "MF" označava Ministarstvo financija zajmoprimca;
(f) "Zemlja sudionica" označava sve zemlje koje sudjeluju u Regionalnom programu od datuma sklapanja ovog Ugovora ili nakon toga;
(g) "PPP" označava Plan provedbe projekta, uključivši Strategiju carinske reforme, te plan upravljanja okolišem koji je prihvatilo MF 31. kolovoza 2000. godine, a određuje mjere potrebne za provedbu projekta;
(h) "TPP" označava Tim za provedbu projekta koji se osniva u okviru CURH-a;
(i) "Koordinator projekta" označava koordinatora projekta kojeg imenuje zajmoprimac, a koji je odgovoran za koordinaciju aktivnosti svih agencija zajmoprimca vezano uz Projekt;
(j) "Upravitelj projekta" označava voditelja Tima za provedbu projekta;
(k) "Izvješće o upravljanju projektom" označava sva izvješća koja se pripremaju u skladu s odjeljkom 4.02 ovog Ugovora;
(l) "ROUP" označava Regionalni odbor za upravljanje projektom kojeg osnivaju zemlje sudionice u okviru MOR radi nadgledanja provedbe Regionalnog programa;
(m) "Posebni račun" označava račun na koji se odnosi Dio B Priloga 1 ovom Ugovoru.
Članak II
ZAJAM
Odjeljak 2.01. Banka je suglasna pozajmiti zajmoprimcu, pod uvjetima i obvezama određenim ili navedenim u Ugovoru o zajmu, iznos od četrnaest milijuna i osamsto tisuća eura (14,800,000 eura).
Odjeljak 2.02. Iznos zajma može se povući s Računa zajma u skladu s odredbama Priloga 1 ovom Ugovoru za izdatke koji se izvrše (ili, ako je Banka s tim ugovorna, koji će se izvršiti) za razumne troškove robe, radova i usluga potrebnih za projekt, a koji će se financirati iz sredstava zajma, te za naknadu na koju se odnosi Odjeljak 2.04 ovog Ugovora.
Odjeljak 2.03. Zaključni datum bit će 31. ožujka 2004. godine ili neki kasniji datum koji odredi Banka. Banka će pravovremeno obavijestiti zajmoprimca o eventualnom kasnijem datumu.
Odjeljak 2.04. Zajmoprimac će platiti Banci naknadu u iznosu od jedan posto (1%) iznosa zajma. Na ili neposredno nakon datuma stupanja na snagu, Banka će u ime zajmoprimca povući s Računa zajma i isplatiti iznos rečene naknade.
Odjeljak 2.05. Zajmoprimac će platiti Banci naknadu za preuzimanje obveze po stopi od tri četvrtine jednog postotka (3/4 od 1%) godišnje na iznos glavnice zajma koji nije povučen.
Odjeljak 2.06. (a) Zajmoprimac će platiti kamatu na povučene i nepodmirene iznose glavnice zajma po stopi koja će za svako kamatno razdoblje biti jednaka LIBOR osnovnoj stopi plus LIBOR ukupni raspon.
(b) U svrhe ovog odjeljka:
(i) "Kamatno razdoblje" označava početno razdoblje od i uključivši datum ovog Ugovora do, ali isključivši, prvog datuma plaćanja kamata koji nastupi nakon toga, a nakon početnog razdoblja svako razdoblje od i uključivši datum plaćanja kamata do, ali isključivši, sljedećeg datuma plaćanja kamata.
(ii) "Datum plaćanja kamata" označava sve datume navedene u Odjeljku 2.07 ovog Ugovora.
(iii) "LIBOR osnovna stopa" označava, za svako kamatno razdoblje, Londonsku međubankarsku ponuđenu stopu za šestomjesečne pologe u eurima koja vrijedi prvog dana nekog kamatnog razdoblja (ili, u slučaju da se radi o početnom kamatnom razdoblju, na datum plaćanja kamata koji nastupa na ili odmah nakon prvog dana takvog kamatnog razdoblja), kako razumno odluči Banka i izraženo u godišnjem postotku.
(iv) "LIBOR ukupni raspon" označava za svako kamatno razdoblje: (A) tri četvrtine jednog postotka (3/4 od 1%); (B) minus (ili plus) ponderirana prosječna marža za svako kamatno razdoblje ispod (ili iznad) Londonskih međubankarskih ponuđenih stopa ili nekih drugih referentnih stopa za šestomjesečne depozite, vezano uz Bančine nepodmirene zajmove ili dijelove istih koje Banka alocira za financiranje zajmova u jednoj valuti ili dijelova istih koji uključuju i zajam na koji se odnosi ovaj Ugovor, kako Banka razumno odredi i izrazi u godišnjem postotku.
(c) Banka će obavijestiti zajmoprimca o LIBOR osnovnoj stopi i LIBOR ukupnom rasponu za svako kamatno razdoblje odmah nakon što se te stope odrede.
(d) U slučaju da Banka, u svjetlu promjena u tržišnoj praksi koje utječu na određivanje kamatnih stopa na koje se odnosi ovaj Odjeljak 2.06, odluči da je u interesu njenih zajmoprimaca u cjelini i same Banke da se primijeni osnovica za određivanje kamatnih stopa na zajam drugačija od osnovice upisane u rečenom Odjeljku, Banka može izmijeniti osnovicu za određivanje kamatnih stopa primjenjivih na zajam uz obavijest koju mora poslati zajmoprimcu najmanje šest (6) mjeseci ranije. Nova osnovica stupit će na snagu po isteku razdoblja slanja obavijesti, osim ako tijekom rečenog razdoblja zajmoprimac obavijesti Banku o svom neslaganju s istom, a u tom slučaju rečena izmjena neće se primjenjivati na zajam.
Odjeljak 2.07. Kamate i ostale naknade plaćat će polugodišnje za prethodno razdoblje i to 15. svibnja i 15. studenoga svake godine.
Odjeljak 2.08. Zajmoprimac će otplatiti iznos glavnice zajma u skladu s rasporedom otplate navedenom u Prilogu 3 ovom Ugovoru.
Članak III
IZVRŠENJE PROJEKTA
Odjeljak 3.01. (a) Zajmoprimac izjavljuje da je odan ciljevima projekta kako su navedeni u Prilogu 2 ovom Ugovoru, te da će izvršiti projekt putem Ministarstva financija i CURH-a na valjan i učinkovit način, u skladu s odgovarajućom financijskom, administrativnom i tehničkom praksom i principima zaštite okoliša, te će odmah po potrebi osigurati sredstva, objekte, usluge i ostale izvore koji su potrebni za Projekt.
(b) Bez ograničenja vezano uz odredbe stavka (a) ovog odjeljka, osim ako zajmoprimac i Banka ugovore drugačije, zajmoprimac će izvršiti projekt u skladu s PPP i planom provedbe navedenim u Prilogu 5 ovom Ugovoru.
Odjeljak 3.02. Osim ako je Banka suglasna drugačije, nabava robe, radova i savjetničkih usluga potrebnih za Projekt koje će se financirati iz sredstava zajma, slijedit će odredbe Priloga 4 ovom Ugovoru.
Odjeljak 3.03. U svrhe Odjeljka 9.07 Općih uvjeta i bez ograničenja glede istih, zajmoprimac će:
(a) pripremiti, na temelju smjernica prihvatljivih za banku, te dostaviti Banci u roku od najviše šest (6) mjeseci nakon zaključnog datuma, ili na neki kasniji datum ako se takav u ovu svrhu ugovori između zajmoprimca i Banke, plan pripremljen da bi se osiguralo kontinuirano postizanje ciljeva projekta; te
(b) pružiti Banci razumnu mogućnost razmjene mišljenja sa zajmoprimcem o rečenom planu.
Članak IV
FINANCIJSKE ODREDBE
Odjeljak 4.01. (a) Zajmoprimac će, djelujući putem Ministarstva financija, uspostaviti i čitavo vrijeme održavati sustav financijskog upravljanja, uključivši zapise i račune, te pripremiti financijska izvješća u obliku prihvatljivom Banci koja na odgovarajući način prikazuju poslovanje, izvore i izdatke koji se odnose na Projekt.
(b) Zajmoprimac će:
(i) obaviti reviziju evidencije, računa i financijskih izvješća na koja se odnosi stavak (a) ovog Odjeljka, te zapisa i računa koji se odnose na Posebni račun za svaku fiskalnu godinu i to u skladu s revizorskim standardima prihvatljivim za Banku koji će se konzistentno primjenjivati, a reviziju će izvršavati neovisni revizori prihvatljivi za Banku koji će se imenovati u roku od šest mjeseci od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora;
(ii) dostaviti Banci, čim je to moguće a najkasnije u roku od šest mjeseci nakon kraja svake godine (time da se zadnje izvješće treba dostaviti Banci najkasnije u roku od šest (6) mjeseci nakon datuma zaključivanja), (A) ovjerene kopije financijskih izvješća na koje se odnosi stavak (a) ovog Odjeljka za tu revidiranu godinu, te (B) mišljenje revizora o rečenim izvješćima, zapisima i računima i izvješće o reviziji u onom opsegu i s podacima koje Banka razumno zatraži; te
(iii) dostaviti Banci sve ostale informacije koje se odnose na rečene zapise, račune, njihovu reviziju i revizore, kad to Banka povremeno razumno zatraži.
(c) Za sve izdatke za koje su na temelju Izvješća o upravljanju projektom ili izvješća o izdacima izvršena povlačenja s Računa zajma zajmoprimac će:
i) voditi ili se pobrinuti da se vode, u skladu sa stavkom (a) ovog Odjeljka, evidencija i računi koji odražavaju rečene izdatke;
ii) najmanje jednu godinu nakon što Banka primi revidirano izvješće za fiskalnu godinu u kojoj je izvršeno zadnje povlačenje s računa zajma čuvati sve zapise (ugovore, narudžbe, račune, fakture, potvrde o primitku i ostale dokumente) koji dokazuju rečene izdatke;
iii) omogućiti predstavnicima Banke pregled rečenih zapisa; te
iv) osigurati da se rečeni zapisi i računi uključe u godišnju reviziju na koju se odnosi stavak (b) ovog Odjeljka i da izvješće o rečenoj reviziji sadrži zasebno mišljenje revizora o tome predstavljaju li Izvješća o upravljanju projektom ili izvješća o izdacima podnesena tijekom fiskalne godine, zajedno s postupcima internih kontrola uključenih u njihovu pripremu, pouzdanu osnovicu za pravdanje povlačenja sredstava na koja se odnose.
Odjeljak 4.02. (a) Bez ograničenja glede odredbi Odjeljka 4.01 ovog Ugovora, zajmoprimac će izvršiti vremenski ograničen plan aktivnosti prihvatljiv za Banku vezano uz jačanje sustava financijskog upravljanja na koje se odnosi stavak (a) rečenog Odjeljka 4.01 da bi se omogućilo zajmoprimcu da najkasnije do 15. veljače 2001., ili na neki kasniji datum ukoliko je Banka s tim suglasna, pripremi kvartalna Izvješća o upravljanju projektom prihvatljiva Banci, a ona će:
(i) (A) navesti stvarne izvore i primjenu sredstava za Projekt, kako kumulativno tako i za razdoblje pokriveno rečenim izvješćem, te predviđene izvore i primjenu sredstava za Projekt tijekom šestomjesečnog razdoblja koje slijedi nakon razdoblja pokrivenog rečenim izvješćem, te (B) zasebno prikazati izdatke financirane iz sredstava zajma tijekom razdoblja pokrivenog rečenim izvješćem i izdatke predložene za financiranje iz sredstava zajma tijekom šestomjesečnog razdoblja koje slijedi nakon razdoblja pokrivenog rečenim izvješćem;
(ii) (A) opisati fizički napredak provedbe projekta, kako kumulativno tako i za razdoblje pokriveno rečenim izvješćem i (B) objasniti odstupanja između stvarnih i prethodno predviđenih ciljeva provedbe; te
(iii) navesti status nabave vezane uz Projekt i izdatke po ugovorima koji se financiraju iz sredstava zajma na kraju razdoblja pokrivenog rečenim izvješćem.
(b) po dovršenju plana aktivnosti na koje se odnosi stavak (a) ovog odjeljka, zajmoprimac će, u skladu sa smjernicama prihvatljivim za Banku, pripremiti i dostaviti Banci u roku od najviše 45 dana nakon kraja svakog kalendarskog tromjesečja Izvješće o upravljanju projektom za rečeno razdoblje.
Članak V
PRAVNA ZAŠTITA
Odjeljak 5.01 U skladu s Odjeljkom 6.02. (p) Općih uvjeta, navodi se sljedeća dodatna okolnost, a to je slučaj da je MOR izmijenjen, obustavljen, opozvan, ukinut, odgođen ili je na neki drugi način promijenjen, tako da to na značajan i negativan način utječe na sposobnost zajmoprimca da izvrši svoje obveze slijedom ovog Ugovora.
Odjeljak 5.02 Slijedom odjeljka 7.01. (k) Općih uvjeta, navodi se sljedeća dodatna okolnost, a to je ako dođe do neke od okolnosti navedenih u Odjeljku 5.01 i ako se to nastavi tijekom razdoblja od 60 dana nakon što Banka o tome pošalje obavijest zajmoprimcu.
Članak VI
DATUM STUPANJA NA SNAGU; OKONČANJE
Odjeljak 6.01. Sljedeće aktivnosti navode se kao dodatni uvjeti za stupanje na snagu ovog Ugovora o zajmu, u skladu sa značenjem Odjeljka 12.01 (c) Općih uvjeta:
(a) da je zajmoprimac uspostavio i pokrenuo sustav financijskog upravljanja zadovoljavajući za Banku; i
(b) da je zajmoprimac u svrhe Odjeljka 4.01 ovog Ugovora odabrao revizore zadovoljavajuće za Banku.
Odjeljak 6.02. U svrhe Odjeljka 12.04 Općih uvjeta određuje se datum koji slijedi devedeset (90) dana nakon datuma ovog Ugovora.
Članak VII
PREDSTAVNICI ZAJMOPRIMCA; ADRESE
Odjeljak 7.01. Za predstavnika zajmoprimca u svrhe Odjeljka 11.03 Općih uvjeta imenuje se Ministar financija zajmoprimca.
Odjeljak 7.02. U svrhe Odjeljka 11.01. Općih uvjeta, navode se sljedeće adrese:
za zajmoprimca: Ministarstvo financija
Katančićeva 5
10 000 Zagreb
Hrvatska
Fax: 385-1-492-2598
za Banku: International Bank for Reconstruction
and Development
1818 H Street N. W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
kabelska adresa: INTBAFRAD
Washington, D. C.
Telex:
248423 (MCI) ili
64145 (MCI)
Fax: 1 (202) 477-6391
Kao svjedoci ovog Ugovora, ugovorne strane, djelujući putem svojih valjano ovlaštenih predstavnika, potpisuju ovaj Ugovor u Zagrebu, Hrvatska, na datum koji je gore naveden.
REPUBLIKA HRVATSKA
v. r. dr. Mato Crkvenac
ministar financija
(ovlašteni predstavnik)
MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ
v. r. Andrew N. Vorkink
v. d. regionalni potpredsjednik za Europu i Središnju Aziju
PRILOG 1
POVLAČENJE SREDSTAVA ZAJMA
A. Općenito
1. U tablici niže u tekstu navode se kategorije stavki koje će se financirati iz sredstava Zajma, alokacija iznosa zajma za svaku od kategorija, te postotak izdataka za stavke koji će se financirati u svakoj kategoriji:

Kategorija		Iznos alociranog 	% izdataka koji će
			zajma			se financirati
			(izraženo u euro)
(1) Radovi		6,560,000		60%
(2) Roba, 		6,070,000		100%-tni iznos
uključujući					inozemnih izdataka,
ugovore o nabavi 				lokalni izdaci
i instaliranje					(ex-factory
						- tvornička cijena)
						i 85% lokalnih
						izdataka za ostale
						stavke koje se
						nabavljaju unutar
						zemlje zajmoprimca
(3) Savjetničke 	540,000			100%
usluge, edukacija
i revizorske usluge
(4) Naknada		148,000			Iznos koji
						dospijeva slijedom
						Odjeljka 2.04
						ovog Ugovora
(5) Neraspoređena
sredstva		1,482,000
UKUPNO			14,800,000

2. U svrhe ovog Priloga:
(a) izraz "strani izdaci" označava izdatke u valuti drugih zemalja za robu ili usluge koje se dobavljaju sa teritorija drugih zemalja;
(b) izraz "lokalni izdaci" označava izdatke u valuti zajmoprimca ili izdatke za robu ili usluge koje se dostavljaju s teritorija zajmoprimca; te
(c) izraz "edukacija" označava edukacijske aktivnosti koje će se izvršiti u okviru Projekta, uključivši troškove radionica i putne troškove i dnevnice za polaznike.
3. Bez obzira na odredbe gornjeg stavka 1, neće se izvršiti nikakva povlačenja za plaćanja izvršena za izdatke prije datuma ovog Ugovora, osim što se ostala povlačenja u iznosu do protuvrijednosti USD 200,000 mogu izvršiti u okviru kategorije (3) navedene u tabeli stavka 1. ovog Ugovora za izdatke koji nastanu prije rečenog datuma, ali nakon 31. svibnja 2000.
4. Banka može zatražiti da se povlačenja sa Računa zajma izvrše na temelju izvješća o izdacima za (i) radove u okviru ugovora čija je vrijednost manja od protuvrijednosti USD 1,000,000 po ugovoru; (ii) robu u okviru ugovora čija je vrijednost manja od USD 100,000; (iii) ugovore za angažiranje savjetničkih tvrtki čija vrijednost je manja od protuvrijednosti USD 100,000 po ugovoru; (iv) ugovore o angažiranju individualnih savjetnika čija vrijednost je manja od protuvrijednosti USD 50,000 po ugovoru, te (v) edukacija; a sve u skladu s uvjetima i obvezama koje Banka navede u pismenoj obavijesti zajmoprimcu.
B. Posebni račun
1. Zajmoprimac će otvoriti i voditi u eurima posebni depozitni račun u poslovnoj banci, pod uvjetima i obvezama zadovoljavajućim za Banku, uključivši odgovarajuću zaštitu protiv protutražbine, zapljene i obustave raspolaganja imovinom.
2. Nakon što Banka primi zadovoljavajuće dokaze da je otvoren Posebni račun, povlačenja sredstava sa Računa zajma koja će se položiti na Posebni račun izvršavaju se na sljedeći način:
(a) dok Banka ne primi: (i) prvo Izvješće o upravljanju projektom na koje se odnosi Odjeljak 4.02 (b) ovog Ugovora; te (ii) zahtjev zajmoprimca za povlačenjem na temelju Izvješća o upravljanju projektom, povlačenja će se izvršavati u skladu s odredbama Dodatka A ovom Prilogu 1; te
(b) nakon što Banka primi Izvješće o upravljanju projektom u skladu s Odjeljkom 4.02 (b) ovog Ugovora, zajedno sa zahtjevom zajmoprimca za povlačenje na temelju Izvješća o upravljanju projektom, sva daljnja povlačenja će se izvršavati u skladu s odredbama Dodatka B ovom Prilogu 1.
3. Plaćanja sa Posebnog računa izvršavat će se isključivo za odobrene izdatke. Za svaku isplatu koju izvrši sa Posebnog računa zajmoprimac će, kad to Banka razumno zatraži, dostaviti Banci dokumentaciju ili ostale dokaze koji potvrđuju da je isplata izvršena isključivo za odobrene izdatke.
4. Bez obzira na odredbe Dijela B.2 ovog Priloga, od Banke se neće tražiti da izvrši daljnje pologe na Posebni račun:
(a) ako Banka u bilo kojem trenutku utvrdi da neko od Izvješća o upravljanju projektom ne pruža na odgovarajući način informacije koje se traže slijedom Odjeljka 4.02 ovog Ugovora;
(b) ako Banka u bilo kojem trenutku odluči da zajmoprimac treba sva daljnja povlačenja izvršavati direktno sa Računa zajma; ili
(c) ako zajmoprimac ne dostavi Banci u razdoblju navedenom u Odjeljku 4.01 (b) (ii) ovog Ugovora neko od revidiranih izvješća koje je potrebno dostaviti Banci u skladu sa rečenim Odjeljkom vezano uz reviziju (A) zapisa i rčuna za Posebni račun, ili (B) zapisa i računa koji odražavaju izdatke za koje su izvršena povlačenja na temelju Izvješća o upravljanju projektom.
5. Od Banke se neće tražiti da izvrši daljnje pologe na Posebni račun u skladu s odredbama Dijela B.2 ovog Priloga ako, u bilo kojem trenutku, Banka obavijesti zajmoprimca o svojoj namjeri da u cjelini ili djelomično obustavi pravo zajmoprimca na povlačenja s Računa zajma u skladu s Odjeljkom 6.02 Općih uvjeta. Nakon rečene obavijesti Banka će po svom nahođenju odlučiti mogu li se izvršavati daljnji polozi na Posebni račun i koje postupke treba pri tome slijediti, te će o svojoj odluci obavijestiti zajmoprimca.
6. (a) Ako Banka u bilo kojem trenutku ustvrdi da su neka plaćanja sa Posebnog računa izvršena za izdatke koji nisu opravdani izdaci, ili isti nisu potkrijepljeni dokazima dostavljenim Banci, zajmoprimac će odmah po primitku obavijesti od Banke pružiti dodatne dokaze koje Banka zatraži ili položiti na Posebni račun (ili, ako Banka tako zatraži, izvršiti povrat novca Banci) iznos jednak iznosu rečenih plaćanja. Osim ako je Banka ugovorna drugačije, Banka neće izvršavati nikakve daljnje pologe na Posebni račun sve dok zajmoprimac ne pruži rečene dokaze ili položi navedeni iznos ili izvrši povrat novca, ovisno o tome koji se od ovih slučajeva primjenjuje.
(b) Ako Banka u bilo kojem trenutku odluči da neki nepodmireni iznos na Posebnom računu neće biti potreban za pokriće plaćanja za opravdane izdatke tijekom šestomjesečnog razdoblja nakon rečene odluke, zajmoprimac će odmah po primitku obavijesti od Banke izvršiti povrat rečenog nepodmirenog iznosa.
(c) Nakon što o tome pošalje obavijest Banci, zajmoprimac može izvršiti povrat novca Banci sveukupnog ili bilo kojeg dijela sredstava položenih na Posebni račun.
(d) Povrati novca Banci izvršeni u skladu s podstavkom (a), (b) ili (c) stavka 6 kreditirat će se na Račun zajma za sljedeća povlačenja ili za poništenje u skladu s odredbama Ugovora o zajmu.
DODATAK A PRILOGU 1
KORIŠTENJE POSEBNOG RAČUNA KAD SE POVLAČENJA NE OBAVLJAJU NA TEMELJU IZVJEŠĆA O UPRAVLJANJU PROJEKTOM
1. U svrhe ovog Dodatka:
(a) izraz "odobrena alokacija" znači iznos jednak 530,000 eura koji se povlači sa Računa zajma i polaže na Posebni račun slijedom stavka 2 ovog Dodatka, uz uvjet da se, osim ako je Banka ugovorna drugačije, odobrena alokacija sredstava ograničava na iznos jednak 265,000 eura sve dok ukupni iznos povlačenja sa Računa zajma, plus ukupni iznos svih nepodmirenih specijalnih obveza koje preuzima Banka slijedom Odjeljka 5.02 Općih uvjeta, ne dostigne ili premaši protuvrijednost 1,100,000 eura.
2. Povlačenja odobrenih alokacija sredstava i sljedeća povlačenja radi nadopune Posebnog računa izvršavaju se na slijedeći način:
(a) Za povlačenja odobrenih alokacija zajmoprimac dostavlja Banci zahtjev ili zahtjeve za polozima na Specijalni račun u iznosu ili iznosima čiji ukupni zbroj ne premašuje odobrenu alokaciju. Na temelju svakog takvog zahtjeva Banka će u ime zajmoprimca povući sa Računa zajma i položiti na Posebni račun onaj iznos koji je zajmoprimac zatražio.
(b) Za popunjavanje Posebnog računa zajmoprimac će dostaviti Banci zahtjeve za polog na Posebni račun u onim vremenskim intervalima koje navede Banka. Prije ili u trenutku svakog takvog zahtjeva zajmoprimac će podnijeti Banci dokumentaciju i ostale dokaze potrebne slijedom DIjela B.3 Priloga 1 ovom Ugovoru za isplatu ili isplate za koje je zatraženo popunjavanje računa. Na temelju svakog takvog zahtjeva Banka će u ime zajmoprimca povući sa Računa zajma i položiti na Posebni račun onaj iznos koji je zatražio zajmoprimac i za koji je podnesena rečena dokumentacija i ostala evidencija kojom se dokazuje da je taj iznos isplaćen sa Posebnog računa za odobrene izdatke. Banka će za svaki takav polog na Posebni račun povući sredstva s Računa zajma za jednu ili više kategorija odobrenih izdataka.
3. Od Banke se neće tražiti da izvrši daljnje pologe na Posebni račun jednom kad ukupni povučeni iznos zajma, minus ukupni iznos svih nepodmirenih posebnih obveza koje je preuzela Banka slijedom Odjeljka 5.02 Općih uvjeta, dostigne iznos jednak protuvrijednosti dvostrukog iznosa odobrene alokacije. Nakon toga će se pri povlačenju preostalog nepovučenog iznosa zajma sa Računa zajma slijediti postupci koje odredi Banka u obavijesti zajmoprimcu. Sva daljnja povlačenja će se izvršavati jedino nakon i ako Banka dobije zadovoljavajuće dokaze da će svi preostali iznosi pologa na Posebnom računu evidentirani na datum slanja obavijesti biti iskorišteni za isplate za odobrene izdatke.
DODATAK B PRILOGU 1
KORIŠTENJE POSEBNOG RAČUNA KAD SE POVLAČENJA SREDSTAVA OBAVLJAJU NA TEMELJU IZVJEŠĆA O UPRAVLJANJU PROJEKTOM
1. Osim ako Banka ne odredi drugačije u obavijesti zajmoprimcu, Banka će sva povlačenja sa Računa zajma položiti na Posebni račun u skladu s odredbama Priloga 1 ovom Ugovoru. Svaki takav polog na Posebni račun Banka će povući s Računa zajma za jednu ili više kategorija odobrenih izdataka.
2. Svaki zahtjev za povlačenjem sa Računa zajma radi pologa na Posebni račun mora biti potkrijepljen Izvješćem o upravljanju projektom.
3. Nakon primitka zahtjeva za povlačenjem nekog iznosa zajma, Banka će u ime zajmoprimca povući sa Računa zajma i položiti na Posebni račun iznos jednak ili manji od: (a) zatraženog iznosa; te (b) iznosa za koji Banka odredi, na temelju Izvješća o upravljanju projektom koji se prilaže zahtjevu, da ga je potrebno položiti da bi se financirali odobreni izdaci tijekom šestomjesečnog razdoblja koje slijedi nakon datuma izvješća, uz uvjet da položeni iznos, kad se pribroji iznosu koji preostaje na Posebnom računu navedenom u rečenom Izvješću o upravljanju projektom, ne premašuje protuvrijednost od 1,600,000 eura.
PRILOG 2
OPIS PROJEKTA
Ciljevi projekta su sljedeći: (a) smanjenje netarifnih troškova trgovine i transporta na graničnim prijelazima zajmoprimca; te (b) smanjenje krijumčarenja i ilegalnih postupaka na graničnim prijelazima zajmoprimca.
Projekt se sastoji od sljedećih dijelova, s tim da podliježe izmjenama zajmoprimca ukoliko u nekom trenutku zajmoprimac i Banka tako dogovore da bi se postigli ciljevi projekta:
Dio A: Institucionalne reforme CURH-a
Pružanje tehničke pomoći i edukacije u svrhe: (a) pripreme regulatornih prijedloga i dopuna potrebnih da bi se poboljšala provedba carinskih funkcija; (b) uvođenje novih postupaka poslovanja u CURH-u; (c) praćenje učinkovitosti CURH-a; (d) modernizacija poslovanja na bazi pilot projekta na tri granična prijelaza i jednoj unutrašnjoj ispostavi; te (e) edukacija da bi se promovirala suradnja među agencijama vezano uz carinska pitanja.
Dio B: Olakšavanje trgovine
Pružanje: (a) tehničke pomoći, edukacije i opreme potrebne za izradu web stranice da bi se olakšao pristup informacijama graničnih agencija; te (b) edukacija u trgovini, transportu i logistici za privatni sektor putem Hrvatske gospodarske komore.
Dio C: Integrirani sustav carinskih informacija
Nabava kompjuterskog hardwarea i softwarea, provedba edukacija te ostalih tehničkih usluga kao podrška sustavu carinskih informacija CURH-a.
Dio D: Granični objekti
Izvršenje javnih radova i nabava opreme i materijala da bi se poboljšali granični objekti u Slavonskom Brodu, Gunji, Maljevcu i Šamcu.
Dio E: Projektna i regionalna podrška
Davanje podrške Timu za provedbu projekta, uključivši pružanje savjetničkih usluga, edukacije i revizorskih usluga.
* * *
Očekuje se da će projekt biti dovršen do 30. rujna 2003. godine.
PRILOG 3
RASPORED OTPLATE
Datum dospijeća plaćanja Plaćanje glavnice
(izraženo u eurima)1
Svakog 15. svibnja i 15. studenog
počevši od 15. svibnja 2006.
do 15. studenog 2015. 740,00
1 Brojke u ovom stupcu predstavljaju iznos u eurima koji se mora platiti, osim ako nije određeno u Odjeljku 4.04 (d) Općih uvjeta
PRILOG 4
NABAVA I SAVJETNIČKE USLUGE
Stavak I. Nabava robe i radova
Dio A: Općenito
Roba i radovi moraju se nabavljati u skladu s odredbama stavka I. Smjernica za nabavu u okviru zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i kredita Međunarodne agencije za razvoj (IDA), koje je Banka objavila u siječnju 1995. godine, a dopunila u siječnju i kolovozu 1996., rujnu 1997., i siječnju 1999. (Smjernice) i odredbama stavka I. ovoga Priloga.
Dio B: Međunarodni konkurentni natječaj
Osim ako nije drukčije utvrđeno u dijelu C ovoga stavka, roba i radovi moraju se nabavljati na temelju ugovora koji će se sklopiti u skladu s odredbama stavka II. Smjernica i točke 5. njihova Priloga 1.
Dio C: Ostali postupci glede nabave
Međunarodna kupovina
Roba procijenjena na iznos manji od protuvrijednosti od 100,000 USD po ugovoru do ukupnog iznosa koji ne smije prijeći protuvrijednost od 300,000 USD može se nabaviti na temelju ugovora sklopljenih metodom međunarodne kupovine u skladu s odredbama stavaka 3.5 i 3.6 Smjernica.
Dio D: Provjera odluka o nabavi koju obavlja Banka
1. Planiranje nabave
Prije svakog objavljivanja poziva na natječaj za sklapanje ugovora, predloženi plan nabave za potrebe Projekta treba dati Banci na provjeru i odobrenje, u skladu s odredbama stavka 1. Dodatka 1 Smjernica. Nabava svih roba i radova mora se obaviti prema planu nabave, koji Banka prihvaća u skladu s odredbama spomenutog stavka 1.
2. Prethodni pregled
Za sve ugovore koji će se nabaviti u skladu s postupcima navedenim u Dijelovima B i C ovog Stavka I, primjenjuju se postupci izloženi u točkama 2. i 3. Dodatka 1. Smjernica.
3. Naknadni pregled
Za svaki ugovor koji se ne rukovodi odredbama točke 2. ovoga Dijela, vrijedit će postupci iz točke 4. Dodatka I. Smjernica.
STAVAK II. ZAPOŠLJAVANJE SAVJETNIKA
Dio A: Općenito
Usluge savjetnika osigurat će se prema odredbama Uvoda i stavka IV. "Smjernice: Izbor i zapošljavanje savjetnika od strane zajmoprimca Svjetske banke" što ih je Banka izdala u siječnju 1997., a dopunila u rujnu 1997. i siječnju 1999. (Smjernice o savjetnicima) i odredbama stavka II. ovoga Priloga.
Dio B: Izbor na osnovi kvalitete i troškova
Ako nije drukčije određeno u Dijelu C ovoga stavka, usluge savjetnika ugovarat će se ugovorima koji će sklapati prema odredbama stavka II. Smjernica o savjetnicima, točke 3. Dodatka 1. i Dodatka 2. te odredbama točaka od 3.13 do 3.18 koje se odnose na izbor savjetnika na temelju kvalitete i troškova.
Dio C: Ostali postupci u vezi s izborom savjetnika
1. Izbor najnižeg troška
Usluge za provedbu revizije Projekta mogu se nabaviti na temelju ugovora sklopljenog prema odredbama točaka 3.1 i 3.6 Smjernica o savjetnicima.
2. Izbor temeljen na kvalifikacijama savjetnika
Usluge za pružanje potpore jedinici za provedbu projekta i educiranje o informacijskom sustavu koje bi prema procjenama u protuvrijednosti iznosile do 100,000 USD po ugovoru, mogu se nabaviti na temelju ugovora sklopljenih u skladu s odredbama točaka 3.1 i 3.7 Smjernica o savjetnicima.
3. Individualni savjetnici
Usluge za pojedine zadaće, koje udovoljavaju zahtjevima navedenim u točki 5.1 Smjernica o savjetnicima, nabavit će se na temelju ugovora sklopljenih s individualnim savjetnicima prema odredbama točaka od 5.1 do 5.3 Smjernica o savjetnicima.
Dio D: Pregled izbora savjetnika koje obavlja Banka
1. Planiranje izbora
Prije nego što se savjetnicima objavi zahtjev o davanju prijedloga, predloženi plan o izboru savjetnika na temelju Projekta treba podnijeti Banci na pregled i odobrenje, u skladu s odredbama točke 1. Dodatka 1. Smjernica o savjetnicima. Izbor savjetničkih usluga obavit će se prema planu što ga odobri Banka i spomenutim odredbama točke 1.
2. Prethodni pregled
(a) Glede svakog ugovora o zapošljavanju savjetničkih tvrtki, koji bi prema procjenama u protuvrijednosti iznosio 100.000 USD ili više, primjenjivat će se postupci navedeni u točkama 1. i 2. (osim trećeg pododjeljka točke 2 (a)) i 5. Dodatka 1. Smjernica o savjetnicima.
(b) Glede svakog ugovora o zapošljavanju individualnih savjetnika čije bi usluge u protuvrijednosti iznosile od 50,000 USD ili više, podatke o kvalifikacijama, iskustvu, zadaćama i rokovima zaposlenja treba dostaviti Banci na prethodni pregled i odobrenje. Ugovor će biti sklopljen nakon dobivanja tog odobrenja.
3. Naknadni pregled
Za svaki ugovor koji se ne bude primjenjivao prema točki 2. ovog Dijela bit će primijenjeni postupci iz točke 4. Dodatka 1. Smjernica o savjetnicima.
PRILOG 5
PROGRAM PROVEDBE
A. Odgovornosti za provedbu
(1) Tim za provedbu projekta, djelujući pod vodstvom Upravitelja projekta, izvršit će sve tehničke obveze za provedbu Projekta, uključivši: (a) pripremu godišnjeg plana za provedbu Projekta; (b) pripremu, uz pomoć savjetnika, natječajne dokumentacije i ugovora za Projekt; (c) čuvanje financijskih izvješća i računa u svezi s Projektom, i organiziranje revizije istih; (d) pripremu tromjesečnih izvješća o stanju provedbe Projekta, navedenih u Dijelu B ovog Priloga; te (e) nadzor nad napretkom postignutim u provedbi projekta.
(2) Zajmoprimac je obvezan, djelujući putem CURH-a, osigurati da će se Tim za provedbu projekta zadržati do završetka Projekta sukladno uvjetima, te s osobljem i ostalim mjerama prihvatljivim za Banku
(3) Zajmoprimac je obvezan osigurati: (a) da će se svaki godišnji plan za provedbu Projekta gore naveden u točki (1) pripremiti nakon što zajmoprimac i Banka ocijene napredak glede zadovoljavanja ciljeva navedenih u Planu provedbe projekta, uključivši ciljeve navedene u Dodatku ovom Prilogu te ciljeve navedene u Strategiji carinske reforme; i (b) da će se uvrštavanje investicija i ostalih Projektnih aktivnosti u navedeni plan, kao i sporazumi o nabavi, obaviti sukladno dogovoru između zajmoprimca i Banke uzimajući u obzir uvjete navedene u Planu upravljanja okolišem.
(4) Zajmoprimac je obvezan: (a) nastaviti sudjelovanje u Regionalnom odboru za upravljanje projektom; i (b) informirati Banku o aktivnostima poduzetim na razini ROUP-a koje mogu utjecati na provedbu Regionalnog programa ili mjera sadržanih u PPP-u.
(5) Zajmoprimac je obvezan do 31. ožujka 2001. godine osigurati uspostavu i funkcioniranje mehanizama na svim graničnim agencijama koje će Koordinatoru za olakšavanje osigurati trenutne informacije za uporabu od strane korisnika carine, o vremenu čekanja i uredovnom vremenu na graničnim prijelazima, te carinskim propisima i postupcima graničnih agencija.
B. Izvještavanje
Zajmoprimac je obvezan osigurati da će Tim za provedbu projekta pripremiti za dostavu Banci tromjesečna izvješća o napretku postignutom u provedbi Projekta.
C. Praćenje
Zajmoprimac je obvezan:
(a) voditi adekvatnu politiku poslovanja i postupke koji će mu omogućiti da kontinuirano prati i ocjenjuje, sukladno pokazateljima sadržanim u PPP-u i prihvatljivim za zajmoprimca i Banku, uključivši i one navedene u Dodatku ovog Priloga;
(b) pripremiti, prema uvjetima prihvatljivim za Banku, i dostaviti Banci do 15. listopada svake godine, izvješće koje obuhvaća rezultate nadzora i ocjenu obavljenih aktivnosti u skladu s točkom (a) ovog Dijela, napredak postignut u provedbi Projekta za vrijeme koje prethodi nadnevku tog izvješća te mjere predložene za osiguranje učinkovitosti provedbe projekta i ostvarenje ciljeva za razdoblje koje slijedi iza tog nadnevka; i
(c) s Bankom do 15. studenog svake godine, ili nekog kasnijeg nadnevka što ga ona odredi, pregledati izvješće spomenuto u točki (b) ovoga stavka i nakon toga, poduzeti mjere da bi se osigurao učinkovit završetak Projekta te ostvarili njegovi ciljevi, na temelju zaključaka i preporuka iz spomenutog izvješća i bančinog mišljenja o tome.
DODATAK PRILOGU 5.
Osim ako Banka drugačije ne odluči, zajmoprimac je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za ostvarenje sljedećih ciljeva:
(a) da ukupan broj carinskih deklaracija koje rezultiraju fizičkom inspekcijom od strane CURH-a na pilotnim terminalima u unutrašnjosti mjesečno ne premašuje: (i) 35% do 30. rujna 2001.; i (ii) 15% do 30. rujna 2002.;
(b) da broj kamiona koji dovršava uvozno carinjenje u manje od 15 minuta na pilotnim terminalima u unutrašnjosti mjesečno premašuje: (i) 10% do 30. rujna 2001.; i (ii) 25% do 30. rujna 2002.; i
(c) da broj kamiona otvorenih na pilotnim graničnim prijelazima mjesečno ne premašuje: 25% do 30. rujna 2001.; i (ii) 20% do 30. rujna 2002.

LOAN NUMBER 4582 HR

LOAN AGREEMENT

(Trade and Transport Facilitation is Southeast Europe Project)

BETWEEN REPUBLIC OF CROATIA AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

AGREEMENT, dated October 27, 2000, between REPUBLIC OF CROATIA (the Borrower) and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Bank).
WHEREAS (A) the Borrower has entered into a Memorandum of Understanding the (MOU) on February 10, 2000 with other Participating Countries (as hereinafter defined) confirming the Participating Countriesž commitment to a regional trade and transport facilitation program (the Regional Program);
(B) the Borrower, having satisfied itself as to the feasibility and priority of the Project described in Schedule 2 to this Agreement, has requested the Bank to assist in the financing of the Project, which forms part of the Borroweržs activities under the Regional Program; and
(C) to assist in financing the Project and other measures included in the Regional Program, the Borrower intends to obtain assistance from another external source of financing in an amount of about one million nine hundred thousand ($1,900,000).
WHEREAS the Bank has agreed, on the basis, inter alia, of the foregoing, to extend the Loan to the Borrower upon the terms and conditions set forth in this Agreement;
NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows:
Article I
GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS
Section 1.01. The "General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements for Single Currency Loans" of the Bank, dated May 30, 1995 (as amended through October 6, 1999) the General Conditions), constitute an integral part of this Agreement.
Section 1.02. Unless the context otherwise requires, the several terms defined in the General Conditions and in the Preamble to this Agreement have the respective meanings therein set forth and the following additional terms have the following meanings:
(a) "CDRC" means the Customs Directorate of the Borrower, a department of the MOF, or any successor or successors thereto;
(b) "Customs Reform Strategy" means the strategy satisfactory to the Bank, prepared and adopted by the Borroweržs government on July 26, 2000, describing the measures to be taken to strengthen the CDRC, as may be amended from time to time with the approval of the Bank;
(c) "Environmental Management Plan" means the plan, satisfactory to the Bank, prepared and adopted by the MOF, describing the environmental mitigation, monitoring and institutional measures under the Project;
(d) "Facilitation Coordinator" means the coordinator to be designated by the Croatian Chamber of Economy.
(e) "MOF" means the Ministry of Finance of the Borrower;
(f) "Participating Country" means each country participating in the Regional Program as of the date of this Agreement or thereafter;
(g) "PIP" means the project implementation plan, including the Customs Reform Strategy, and the Environmental Management Plan, adopted by the MOF on August 31, 2000, setting out measures required for implementation of the Project;
(h) "PIT" means the Project Implementation Team, established within the CDRC;
(i) "Project Coordinator" means the Project Coordinator designated by the Borrower to be responsible for coordination of the activities of all agencies of the Borrower, under the Project;
(j) "Project Manager" means the head of the PIT;
(k) "Project Management Report" means each report prepared in accordance with Section 4.02 of this Agreement;
(l) "RSC" means the Regional Steering Committee established by the Participating Countries under the MOU to oversee implementation of the Regional Program; and
(m) "Special Account" means the account referred to in paragraph 1 of Part B of Schedule 1 to this Agreement.
Article II
THE LOAN
Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, an amount equal to fourteen million eight hundred thousand Euro (€14,800,000).
Section 2.02. The amount of the Loan may be withdrawn from the Loan Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement for expenditures made (or, of the Bank shall so agree, to be made) in respect of the reasonable cost of goods, works and services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan and in respect of the fee referred to in Section 2.04 of this Agreement.
Section 2.03. The Closing Date shall be March 31, 2004, or such later date as the Bank shall establish. The Bank shall promptly notify the Borrower of such later date.
Section 2.04. The Borrower shall pay to the Bank a fee in an amount equal to one percent (1%) of the amount of the Loan. On or promptly after the Effective Date, the Bank shall on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and pay to itself the amount of the said fee.
Section 2.05. The Borrower shall pay to the Bank a commitment charge at the rate of three-fourths of one percent (3/4 of 1%) per annum on the principal amount of the Loan not withdrawn from time to time.
Section 2.06. (a) The Borrower shall pay interest on the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to time, at a rate for each Interest Period equal to LIBOR Base Rate plus LIBOR Total Spread.
(b) For the purposes of this Section:
(i) "Interest Period" means the initial period from and including the date of this Agreement to, but excluding, the first Interest Payment Date occurring thereafter, and after the initial period, each period from and including an Interest Payment Date to, but excluding the next following Interest Payment Date.
(ii) "Interest Payment Date" means any date specified in Section 2.07 of this Agreement.
(iii) "LIBOR Base Rate" means, for each Interest Period, the London interbank offered rate for six-month deposits in Euro for value the first day of such Interest Period (or, in the case of the initial Interest Period, for value the Interest Payment Date occurring on or next preceding the first day of such Interest Period), as reasonably determined by the Bank and expressed as a percentage per annum.
(iv) "LIBOR Total Spread" means, for each Interest Period: (A) three fourths of one percent (3/4 of 1%); (B) minus (or plus) the weighted average margin, for such Interest Period, below (or above) the London interbank offered rates, or other reference rates, for six-month deposits, in respect of the Bankžs outstanding borrowings or portions thereof allocated by the Bank to fund single currency loans or portions thereof made by it that include the Loan; as reasonably determined by the Bank and expressed as a percentage per annum.
(c) The Bank shall notify the Borrower of LIBOR Base Rate and LIBOR Total Spread for each Interest Period, promptly upon the determination thereof.
(d) Whenever, in light of changes in market practice affecting the determination of the interest rates referred to in this Section 2.06, the Bank determines that it is in the interest of its borrowers as a whole and of the Bank to apply a basis for determining the interest rates applicable to the Loan other than as provided in said Section, the Bank may modify the basis for determining the interest rates applicable to the Loan upon not less than six (6) monthsž notice to the Borrower of the new basis. The new basis shall become effective on the expiry of the notice period unless the Borrower notifies the Bank during said period of its objection thereto, in which case said modification shall not apply to the Loan.
Section 2.07. Interest and other charges shall be payable semiannually in arrears on May 15 and November 15 in each year.
Section 2.08. The Borrower shall repay the principal amount of the Loan in accordance with the amortization schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement.
Article III
EXECUTION OF THE PROJECT
Section 3.01. (a) The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project as set forth in Schedule 2 to this Agreement, and, to this end shall carry out the Project, through the MOF and CDRC, with due diligence and efficiency and in conformity with appropriate financial, administrative, environmental and technical practices, and shall provide, promptly as needed, the funds, facilities, services and other resources required for the Project.
(b) Without limitation upon the provisions of paragraph (a) of this Section, and except as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall carry out the Project in accordance with the PIP and the implementation program set forth in Schedule 5 to this Agreement.
Section 3.02. Except as the Bank shall otherwise agree, procurement of the goods, works and consultantsž services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be governed by the provisions of Schedule 4 to this Agreement.
Section 3.03 For the purposes of Section 9.07 of the General Conditions and without limitation thereto, the Borrower shall:
(a) prepare, on the basis of guidelines acceptable to the Bank, and furnish to the Bank not later than six (6) months after the Closing Date or such later date as may be agreed for this purpose between the Borrower and the Bank, a plan designed to ensure the continued achievement of the objectives of the Project; and
(b) afford the Bank a reasonable opportunity to exchange views with the Borrower on said plan.
Article IV
FINANCIAL COVENANTS
Section 4.01. (a) The Borrower, acting through the MOF, shall establish and at all times maintain a financial management system, including records and accounts, and prepare financial statements in a format acceptable to the Bank, adequate to reflect the operations, resources and expenditures related to the Project.
(b) The Borrower shall:
(i) have the records, accounts and financial statements referred to in paragraph (a) of this Section and the records and accounts for the Special Account for each fiscal year audited, in accordance with auditing standards acceptable to the Bank, consistently applied, by independent auditors acceptable to the Bank who shall be appointed within six (6) months of the Effective Date;
(ii) furnish to the Bank, as soon as available, but in any case not later than six (6) months after the end of each such year (with the last report to be provided to the Bank not later than six (6) months after the Closing Date), (a) certified copies of the financial statements referred to in paragraph (a) of this Section for such year as so audited, and (B) an opinion on such statements, records and accounts and the report of such audit by said auditors, of such scope and in such detail as the Bank shall have reasonably requested; and
(iii) furnish to the Bank such other information concerning such records and accounts, and the audit thereof, and concerning said auditors, as the Bank shall from time to time reasonably request.
(c) For all expenditures with respect to which withdrawals from the Loan Account were made on the basis of Project Management Reports or statements of expenditure, the Borrower shall:
(i) maintain or cause to be maintained, in accordance with paragraph (a) of this Section, records and accounts reflecting such expenditures;
(ii) retain, until at least one year after the Bank has received the audit report for the fiscal year in which the last withdrawal from the Loan Account was made, all records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) evidencing such expenditures;
(iii) enable the Bankžs representatives to examine such records; and
(iv) ensure that such records and accounts are included in the annual audit referred to in paragraph (b) of this Section and that the report of such audit contains a separate opinion by said auditors as to whether the Project Management Reports or statements of expenditure submitted during such fiscal year, together with the procedures and internal controls involved in their preparation, can be relied upon to support the related withdrawals.
Section 4.02. (a) Without limitation upon the provisions of Section 4.01 of this Agreement, the Borrower shall carry out a time-bound action plan acceptable to the Bank for the strengthening of the financial management system referred to in paragraph (a) of said Section 4.01 in order to enable the Borrower, not later than February 15, 2001, or such later date as the Bank shall agree, to prepare quarterly Project Management Reports, acceptable to the Bank, each of which:
(i) (A) sets forth actual sources and applications of funds for the Project, both cumulatively and for the period covered by said report, and projected sources and applications of funds for the Project for the six-month period following the period covered by said report, and (B) shows separately expenditures financed out of the proceeds of the Loan during the period covered by said report and expenditures proposed to be financed out of the proceeds of the Loan during the six-month period following the period covered by said report;
(ii) (A) describes physical progress in Project implementation, both cumulatively and for the period covered by said report, and (B) explains variances between the actual and previously forecast implementation targets; and
(iii) sets forth the status of procurement under the Project and expenditures under contracts financed out of the proceeds of the Loan, as at the end of the period covered by said report.
(b) Upon the completion of the action plan referred to in paragraph (a) of this Section, the Borrower shall prepare, in accordance with guidelines acceptable to the Bank, and furnish to the Bank not later than forty-five (45) days after the end of each calendar quarter a Project Management Report for such period.
Article V
REMEDIES OF THE BANK
Section 5.01. Pursuant to Section 6.02 (p) of the General Conditions, the following additional event is specified, namely, that the MOU shall have been amended, suspended, abrogated, terminated, waived or otherwise modified so as to affect materially and adversely the ability of the Borrower to perform its obligations under this Agreement.
Section 5.02. Pursuant to Section 7.01(k) of the General Conditions, the following additional event is specified, namely that the event specified in Section 5.01 of this Agreement shall occur and shall continue for a period of sixty (60) days after notice thereof shall have been given by the Bank to the Borrower.
Article VI
EFFECTIVE DATE; TERMINATION
Section 6.01. The following events are specified as additional conditions to the effectiveness of the Loan Agreement within the meaning of Section 12.01 (c) of the General Conditions:
(a) the Borrower has established and made operational a financial management system satisfactory to the Bank; and
(b) the Borrower has engaged, for purposes of Section 4.01 of this Agreement, auditors satisfactory to the Bank.
Section 6.02. The date ninety (90) days after the date of this Agreement is hereby specified for the purposes of Section 12.04 of the General Conditions.
Article VII
REPRESENTATIVE OF THE BORROWER; ADDRESSES
Section 7.01. The Minister of Finance of the Borrower is designated as representative of the Borrower for the purposes od Section 11.03 of the General Conditions.
Section 7.02. The following addresses are specified for the purposes of Section 11.01. of the General Conditions:
For the Borrower:
Ministry of Finance
Katančićeva 5
10000 Zagreb
Republic of Croatia
Fax: 385-1-492-2598
For the Bank: International Bank for Reconstruction
and Development
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
United States of America
Cable address: INTBAFRAD
Washington, D. C.
Telex:
248423 (MCI) or
64145 (MCI)
Fax: 1 (202)477-6391
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in Zagreb, Croatia as of the day and year first above written.
REPUBLIC OF CROATIA
By/s/ Mato Crkvenac
Authorized Representative
INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
By/s/ Andrew Vorkink
Acting Regional Vice President Europe and Central Asia
SCHEDULE 1
WITHDRAWAL OF THE PROCEEDS
OF THE LOAN
A. General
1. The table below sets forth the Categories of items to be financed out of the proceeds of the Loan, the allocation of the amounts of the Loan to each Category and the percentage of expenditures for items so to be financed in each Category:

			Amount of the
			Loan Allocated		% of
Category		(Expressed in		Expenditures 
			Euro)			to be Financed 
(1) Works		6,560,000		60%
(2) Goods, including	6,070,000		100% of foreign 
  supply and install				expenditures, local
  contracts					expenditures
						ex-factory cost)
						and 85% of local
						expenditures for
						other items
						procured locally
(3) Consultants 	540,000			100%
  services, including 
  training and 
  auditing services
(4) Fee			148,000			Amount due under
						Section 2.04 of
 						this Agreement 
(5) Unallocated		1,482,000
TOTAL			14,800,000 
2. For the purposes of this Schedule:
(a) the term "foreign expenditures" means expenditures in the currency of any country other than that of the Borrower for goods or services supplied from the territory of any country other than that of the Borrower;
(b) the term "local expenditures" means expenditures in the currency of the Borrower or for goods or services supplied from the territory of the Borrower; and
(c) the term "training" means training activities to be carried out under the Project, including the cost of workshops and the travel cost and per diem of qualified trainees.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no withdrawals shall be made in respect of payments made for expenditures prior to the date of this Agreement, except other withdrawals in an amount not exceeding the equivalent of US$200,000 may be made under Category (3) of the table shown in paragraph 1 hereof for expenditures incurred prior to that date but after May 31, 2000.
4. The Bank may require withdrawals from the Loan Account to be made on the basis of statements of expenditure for: (i) works under contracts costing less than $1,000,000 equivalent each; (ii) goods under contract costing less than US$100,000; (iii) contracts for consulting firms costing less than $100,000 equivalent each; (iv) contracts for individual consultants costing less than $50,000 equivalent each; and (v) training; all under such terms and conditions as the Bank shall specify by notice to the Borrower.
B. Special Account
1. The Borrower shall open and maintain in Euro a special deposit account, in a commercial bank, on terms and conditions satisfactory to the Bank, including appropriate protection against set-off, seizure and attachment.
2. After the Bank has received evidence satisfactory to it that the Special Account has been opened, withdrawals from the Loan Account of amounts to be deposited into the Special Account shall be made as follows:
(a) until the Bank shall have received: (i) the first Project Management Report referred to in Section 4.02 (b) of this Agreement; and (ii) a request from the Borrower for withdrawal on the basis of Project Management Reports, withdrawals shall be made in accordance with provisions of Annex A to this Schedule 1; and
(b) upon receipt by the Bank of a Project Management Report pursuant to Section 4.02 (b) of this Agreement, accompanied by a request from the Borrower for withdrawal on the basis of Project Management Reports, all further withdrawals shall be made in accordance with the provisions of Annex B to this Schedule 1.
3. Payments out of the Special Account shall be made exclusively for Eligible Expenditures. For each payment made by the Borrower out of the Special Account, the Borrower shall, at such time as the Bank shall reasonably request, furnish to the Bank such documents and other evidence showing that such payment was made exclusively for Eligible Expenditures.
4. Notwithstanding the provisions of Part B.2 of this Schedule, the Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account:
(a) if the Bank determines at any time that any Project Management Report does not adequately provide the information required pursuant to Section 4.02 of this Agreement;
(b) if the Bank determines at any time that all further withdrawals should be made by the Borrower directly from the Loan Account; or
(c) if the Borrower shall have failed to furnish to the Bank within the period of time specified in Section 4.01 (b) (ii) of this Agreement any of the audit reports required to be furnished to the Bank pursuant to said Section in respect of the audit of (A) the records and accounts for the Special Account, or (B) the records and accounts reflecting expenditures with respect to which withdrawals were made on the basis of Project Management Reports.
5. The Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account in accordance with the provisions of Part B.2 of this Schedule if, at any time, the Bank shall have notified the Borrower of its intention to suspend in whole or in part the right of the Borrower to make withdrawals from the Loan Account pursuant to Section 6.02 of the General Conditions. Upon such notification, the Bank shall determine, in its sole discretion, whether further deposits into the Special Account may be made and what procedures should be followed for making such deposits, and shall notify the Borrower of its determination.
6. (a) If the Bank determines at any that any payment out of the Special Account was made for an expenditure which is not an Eligible Expenditure, or was not justified by the evidence furnished to the Bank, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank, provide such additional evidence as the Bank may request, or deposit into the Special Account (or, if the Bank shall so request, refund to the Bank) an amount equal to the amount of such payment. Unless the Bank shall otherwise agree, no further deposit by the Bank into the Special Accounts shall be made until the Borrower has provided such evidence or made such deposit or refund, as the case may be.
(b) If the Bank determines at any time that any amount outstanding in the Special Account will not be required to cover payments for Eligible Expenditures during the six-month period following such determination, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank, refund to the Bank such outstanding amount.
(c) The Borrower may, upon notice to the Bank, refund to the Bank all or any portion of the funds on deposit in the Special Account.
(d) Refunds to the Bank made pursuant to sub-paragraph (a), (b) or (c) of this paragraph 6 shall be credited to the Loan Account for subsequent withdrawal or for cancellation in accordance with the provisions of the Loan Agreement.
ANNEX A TO SCHEDULE 1
OPERATION OF SPECIAL ACCOUNT WHEN WITHDRAWALS ARE NOT MADE ON THE BASIS OF PROJECT MANAGEMENT
REPORTS
1. For the purposes of this Annex:
(a) the term "Authorized Allocation" means an amount equal to €530,000 to be withdrawn from the Loan Account and deposited into the Special Account pursuant to paragraph 2 of this Annex; provided, however, that, unless the Bank shall otherwise agree, the Authorized Allocation shall be limited to an amount equal to €265,000 until the aggregate amount of withdrawals from the Loan Account, plus the total amount of all outstanding special commitments entered into by the Bank pursuant to Section 5.02 of the General Conditions, shall equal or exceed the equivalent of €1,100,000
2. Withdrawals of the Authorized Allocation and subsequent withdrawals to replenish the Special Account shall be made as follows:
(a) For withdrawals of the Authorized Allocation, the Borrower shall furnish to the Bank a request or requests for deposit into the Special Account of an amount or amounts which in the aggregate do not exceed the Authorized Allocation. On the basis of each such request, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account such amount as the Borrower shall have requested.
(b) For replenishment of the Special Account, the Borrower shall furnish to the Bank requests for deposit into the Special Account at such intervals as the Bank shall specify. Prior to or at the time of each such request, the Borrower shall furnish to the Bank the documents and other evidence required pursuant to Part B.3 of Schedule 1 to this Agreement for the payment or payments in respect of which replenishment is requested. On the basis of each such request, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account such amount as the Borrower shall have requested and as shall have been shown by said documents and other evidence to have been paid out of the Special Account for Eligible Expenditures. Each such deposit into the Special Account shall be withdrawn by the Bank from the Loan Account under one or more of the Eligible Categories.
3. The Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account, once the total unwithdrawn amount of the Loan, minus the total amount of all outstanding special commitments entered into by the Bank pursuant to Section 5.02 of the General Conditions, shall equal the equivalent of twice the amount of the Authorized Allocation. Thereafter, withdrawal from the Loan Account of the remaining unwithdrawn amount of the Loan shall follow such procedures as the Bank shall specify by notice to the Borrower. Such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Bank shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Special Account as of the date of such notice will be utilized in making payments for Eligible Expenditures.
ANNEX B TO SCHEDULE 1
OPERATION OF SPECIAL ACCOUNT WHEN WITHDRAWALS ARE MADE ON THE BASIS OF PROJECT MANAGEMENT REPORTS
1. Except as the Bank may otherwise specify by notice to the Borrower, all withdrawals from the Loan Account shall be deposited by the Bank into the Special Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement. Each such deposit into the Special Account shall be withdrawn by the Bank from the Loan Account under one or more of the Eligible Categories.
2. Each application for withdrawal from the Loan Account for deposit into the Special Account shall be supported by a Project Management Report.
3. Upon receipt of each application for withdrawal of an amount of the Loan, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account and deposit into the Special Account an amount equal to the lesser of: (a) the amount so requested; and (b) the amount which the Bank has determined, based on the Project Management Report accompanying said application, is required to be deposited in order to finance Eligible Expenditures during the six-month period following the date of such report; provided, however, that the amount so deposited, when added to the amount indicated by said Project Management Report to be remaining in the Special Account, shall not exceed the equivalent of €1,600,000.
SCHEDULE 2
DESCRIPTION OF THE PROJECT
The objectives of the Project are: (a) the reduction of the non-tariff costs of trade and transport at the Borroweržs borders; and (b) the reduction of smuggling and illegal practices at the border crossings of the Borrower.
The Project consists of the following parts, subject to such modifications thereof as the Borrower and the Bank may agree upon from time to time to achieve such objectives:
Part A: CDRC Institutional Reforms
Provision of technical assistance and training for the purposes of: (a) preparing regulatory proposals and amendments required to improve the performance of customs functions; (b) introducing new operating procedures at CDRC; (c) monitoring CDRC performance; (d) streamlining operation, on a pilot basis, at three border posts and one inland terminal; and (e) training to promote inter-agency cooperation on customs matters.
Part B: Trade Facilitation Development
Provision of: (a) technical assistance, training and equipment to create and operate a website to facilitate availability of border agency information; and (b) training on trade, transport and logistics for the private sector, through the Croatian Chamber of Economy:
Part C: Integrated Customs Information System
Provision of computer hardware and software, training and other technical services in support of the customs information system of CDRC.
Part D: Border Crossing Facilities
Carrying out of civil works and provision of equipment and materials to improve the border-crossing facilities at Slavonski Brod, Gunja, Maljevac and Samac.
Part E: Project and Regional Support
Provision of support to the PIT through the provision of consultantsž services, including training and auditing services.
* * *
The Project is expected to be completed by September 30, 2003.
SCHEDULE 3
AMORTIZATION SCHEDULE
Payment of Principal
Date Payment Due (Expressed in Euro)*
On each May 15 and November 15
beginning May 15, 2006
through November 15, 2015 740,000
* The figures in this column represent the amount in Euro to be repaid, except as provided in Section 4.04 (d) of the General Conditions.
SCHEDULE 4
PROCUREMENT AND CONSULTANTSž SERVICES
Section I. Procurement of Goods and Works
Part A: General
Goods and works shall be procured in accordance with the provisions of Section I of the "Guidelines for Procurement under IBRD Loans and IDA Loans" published by the Bank in January 1995 and revised in January and August 1996, September 1997 and January 1999 (the Guidelines) and the following provisions of this Section I.
Part B: International Competitive Bidding
Except as otherwise provided in Part C of this Section, goods and works shall be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of Section II of the Guidelines and paragraph 5 of Appendix 1 thereto.
Part C: Other Procurement Procedures
International Shopping
Goods estimated to cost less than $100,000 equivalent per contract, up to an aggregate amount not to exceed $300,000 equivalent may be procured under contracts awarded on the basis of international shopping procedures in accordance with the provisions of paragraphs 3.5 and 3.6 of the Guidelines.
Part D: Review by the Bank of Procurement Decisions
1. Procurement Planning
Prior to the issuance of any invitations to bid for contracts, the proposed procurement plan for the Project shall be furnished to the Bank for its review and approval, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Appendix 1 to the Guidelines. Procurement of all goods and works shall be undertaken in accordance with such procurement plan as shall have been approved by the Bank, and with the provisions of said paragraph 1.
2. Prior Review
With respect to each contract to be procured in accordance with the procedures referred to in Part B and C of this Section I, the procedures set forth in paragraphs 2 and 3 of Appendix 1 to the Guidelines shall apply.
3. Post Review
With respect to each contract not governed by paragraph 2 of this Part, the procedures set forth in paragraph 4 of Appendix 1 to the Guidelines shall apply:
SECTION II. EMPLOYMENT OF CONSULTANTS
Part A: General
Consultantsž services shall be procured in accordance with the provisions of the Introduction and Section IV of the "Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers" published by the Bank in January 1997 and revised in September 1997 and January 1999 (the Consultant Guidelines) and the following provisions of this Section II.
Part B: Quality- and Cost-based Selection
Except as otherwise provided in Part C of this Section, consultantsž services shall be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of Section II of the Consultant Guidelines, paragraph 3 of Appendix 1 thereto, Appendix 2 thereto, and the provisions of paragraphs 3.13 through 3.18 thereof applicable to quality- and cost-based selection of consultants.
Part C: Other Procedures for the Selection
of Consultants
1. Least-cost Selection
Services for the carrying out of audits under the Project may be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 and 3.6 of the Consultant Guidelines.
2. Selection Based on Consultantsž Qualifications
Services for support to the PIT and information system training estimated to cost less than $100,000 equivalent per contract, may be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of paragraph 3.1 and 3.7 of the Consultant Guidelines.
3. Individual Consultants
Services for tasks that meet the requirements set forth in paragraph 5.1 of the Consultant Guidelines shall be procured under contracts awarded to individual consultants in accordance with the provisions of paragraphs 5.1 through 5.3 of the Consultant Guidelines.
Part D: Review by the Bank of the Selection
of Consultants
1. Selection Planning
Prior to the issuance to consultants of any requests for proposals, the proposed plan for the selection of consultants under the Project shall be furnished to the Bank for its review and approval, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Appendix 1 to the Consultant Guidelines. Selection of all consultantsž services shall be undertaken in accordance with such selection plan as shall have been approved by the Bank, and with the provisions of said paragraph 1.
2. Prior Review
(a) With respect to each contract for the employment of consulting firms estimated to cost the equivalent of $100,000 or more, the procedures set forth in paragraphs 1,2 (other than the third subparagraph of paragraph 2(a)) and 5 of Appendix 1 to the Consultant Guidelines shall apply.
(b) With respect to each contract for the employment of individual consultants estimated to cost the equivalent of $50,000 or more, the qualifications, experience, terms of reference and terms of employment of the consultants shall be furnished to the Bank for its prior review and approval. The contract shall be awarded only after said approval shall have been given.
3. Post Review
With respect to each contract not governed by paragraph 2 of this Part, the procedures set forth in paragraph 4 of Appendix 1 to the Consultant Guidelines shall apply.
SCHEDULE 5
IMPLEMENTATION PROGRAM
A. Implementation Responsibilities
(1) The PIT, acting under the direction of the Project Manager, shall perform all technical responsibilities for Project implementation, including: (a) preparation of an annual plan for Project implementation; (b) preparation, with the assistance of consultants, of bidding and contract documents under the Project; (c) the maintenance of the Project financial records and accounts and arranging for the audit thereof; (d) preparation of the quarterly reports on Project progress, referred to in Part B of this Schedule; and (e) supervision of progress of Project implementation.
(2) The Borrower, acting through the CDRC, shall ensure that the PIT shall be maintained until the completion of the Project terms of references and with staff and other measures satisfactory to the Bank.
(3) The Borrower shall ensure: (a) that each annual plan for Project implementation referred to paragraph (1) above shall be prepared after a review between the Borrower and the Bank of progress in meeting the targets indicated in the PIP, including the targets set forth in the Annex to this Schedule and the targets indicated in the Customs Reform Strategy, and (b) that the inclusion of investments and other Project activities in said plan, as well as the procurement arrangements thereof, shall be made in agreement between the Borrower and the Bank, taking into account the requirements set forth in the Environmental Management Plan.
(4) The Borrower shall: (a) maintain its participation in the RSC; and (b) inform the Bank of actions taken at the RSC level which may affect the implementation of the Regional Program or of measures included in the PIP.
(5) The Borrower shall ensure the establishment and functioning, by March 31, 2001, of mechanisms at all border agencies to provide the Facilitation Coordinator with current information to be made available to customs users, on waiting times and opening hours at border crossing and customs regulations and procedures of border agencies.
B. Reporting
The Borrower shall ensure the preparation by PIT for submission to the Bank of quarterly reports on the progress of Project implementation.
C. Monitoring
The Borrower shall:
(a) maintain policies and procedures adequate to enable it to monitor and evaluate on an ongoing basis, in accordance with indicators included in the PIP and satisfactory to the Borrower and Bank, including those set forth in the Annex to this schedule;
(b) prepare, under terms of reference satisfactory to the Bank, and furnish to the Bank, by October 15 of each year, a report integrating the results of the monitoring and evaluation activities performed pursuant to paragraph (a) of this Section, on the progress achieved in the carrying out of the Project during the period preceding the date of said report and setting out the measures recommended to ensure the efficient carrying out of the Project and the achievement of the objectives thereof during the period following such date; and
(c) review with the Bank, by November 15 of each year, or such later date as the Bank shall request, the report referred to in paragraph (b) of this Section, and, thereafter, take all measures required to ensure the efficient completion of the Project and the achievement of the objectives thereof, based on the conclusions and recommendations of the said report and the Bankžs views on the matter.
ANNEX TO SCHEDULE 5
Except as the Bank may otherwise agree, the Borrower shall take all necessary measures to achieve the following targets:
(a) the total number of customs declarations which result in a physical inspection by the CDRC at its pilot inland terminal does not exceed, on a monthly basis: (i) 35% by September 30, 2001; and (ii) 15% by September 30, 2002;
(b) the number of trucks completing import clearance in less than 15 minutes at its pilot inland terminal exceeds, on a monthly basis: (i) 10% by September 30, 2001; and (ii) 25% by September 30, 2002; and
(c) the number of trucks opened at its pilot border-crossings does not exceed, on a monthly basis: (i) 25% by September 30, 2001; and (ii) 20% by September 30, 2002.

ZA REPUBLIKU HRVATSKU

dr. Mato Crkvenac, v. r.

ministar financija

ZA MEĐUNARODNU
BANKU ZA OBNOVU I RAZVOJ
 Andrew N. Vorking, v. r.
 v.d. regionalni potpredsjednik za Europu i Središnju Aziju

Članak 3.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku temeljem Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi podmirivat će se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2000. do 2015.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 441-03/01-01/01
Zagreb, 5. travnja 2001.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt olakšavanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Europi
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !