Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2 ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 04.05.2009 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2

HRVATSKI SABOR

29

Na temelju članka 88.L447525 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. travnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/72

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 6. travnja 2009.

Predsjednik Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA NA PRIOBALNOM PODRUČJU 2

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2, potpisan u Zadru 6. veljače 2009. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

ZAJAM BROJ 7640 HR
DAROVNICA GEF-a BROJ TF 092704

UGOVOR O ZAJMU

(Projekt zaštite od onečišćenja voda
na priobalnom području 2)

IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

sklopljen 6. veljače, 2009.

UGOVOR O ZAJMU

Ugovor je sklopljen 6. veljače 2009. između REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu »Zajmoprimac«) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (u daljnjem tekstu »Banka«).

BUDUĆI DA

(A) je Banka 29. svibnja 2003. od Zajmoprimca primila pismo u kojem je opisan program izrađen kako bi poboljšao odredbu poboljšanja pružanja učinkovitih i održivih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u priobalnom području Zajmoprimca i poboljšanja kakvoće morske vode uz Jadransku obalu te u kojem Zajmoprimac izražava svoju predanost izvršenju toga programa, te 27. veljače 2008. pismo kojim se potvrđuje da Zajmoprimac traži podršku u pripremi druge faze rečenog Programa (u daljnjem tekstu, oba pisma zajednički se nazivaju Programom);

(B) je Zajmoprimac zatražio od Banke podršku u izvršenju Programa kroz niz od tri (3) zajma u ukupnom iznosu od sto četrdeset milijuna eura (140,000,000 EUR) tijekom razdoblja od približno deset (10) godina koje će Zajmoprimac koristiti u provedbi Programa;

(C) je Banka podržala prvu fazu Programa zajmom u iznosu od četrdeset milijuna eura (40,000,000 EUR) prema Ugovoru o zajmu (Projekt zaštite od onečišćenja u priobalnom području, Zajam br. 7226-HR) između Zajmoprimca i Banke od 2. srpnja 2004.;

(D) je Zajmoprimac, utvrdivši izvedivost i važnost druge faze programa (u daljnjem tekstu: »Projekt«) opisane u Prilogu 1. ovoga Ugovora, zatražio od Banke pomoć u financiranju Projekta; te

(E) Zajmoprimac planira osigurati darovnicu Globalnog fonda za okoliš (u daljnjem tekstu: »GEF«) u iznosu od šest milijuna i četiristo tisuća dolara (6,400,000 $) za pomoć u financiranju dijela troška Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta prema uvjetima i odredbama utvrđenima Ugovorom o darovnici Zaklade Globalnog fonda za okoliš (Ugovor o sufinanciranju), koji će biti sklopljen između Zajmoprimca i Banke u svojstvu provedbene agencije GEF-a;

STOGA su se Zajmoprimac i Banka ovime sporazumjeli kako slijedi:

Članak I.
OPĆI UVJETI; DEFINICIJE

1.01. Opći uvjeti (definirani u Dodatku ovom Ugovoru) čine sastavni dio ovoga Ugovora.

1.02. Ukoliko kontekst ne nalaže drukčije, izrazi napisani velikim početnim slovom korišteni u ovom Ugovoru imaju značenja koja su im pripisana u Općim uvjetima, Preambuli ili Dodatku ovome Ugovoru.

Članak II.
ZAJAM

2.01. Banka je suglasna pozajmiti Zajmoprimcu, pod uvjetima i odredbama utvrđenima ovim Ugovorom ili na koje ovaj Ugovor upućuje, iznos od šezdeset milijuna eura (60,000,000 EUR), koji se s vremena na vrijeme može pretvarati u drugu valutu u skladu s odredbama Odjeljka 2.07 ovoga Ugovora (u daljnjem tekstu: »Zajam«), kao pomoć u financiranju Projekta.

2.02. Zajmoprimac može povlačiti sredstva Zajma u skladu s odjeljkom IV. Priloga 2. ovoga Ugovora.

2.03. Zajmoprimac će platiti početnu naknadu u iznosu od četvrtine postotka (0,25%) iznosa Zajma. Zajmoprimac će početnu naknadu platiti najkasnije šezdeset (60) dana nakon Datuma stupanja na snagu ovog Ugovora.

2.04. Za svako kamatno razdoblje, Zajmoprimac će plaćati kamatu po stopi jednakoj LIBOR-u za valutu Zajma uvećanu za fiksnu kamatnu maržu; s time da će, nakon konverzije dijela ili cjelokupne glavnice Zajma, kamata koju Zajmoprimac treba platiti na taj iznos tijekom razdoblja konverzije biti određena u skladu s relevantnim odredbama članka IV. Općih uvjeta. Neovisno o tome, ako neki iznos Povučene bilance Zajma ostane neplaćen u vrijeme dospijeća, te rečeno neplaćanje potraje trideset (30) dana, kamate koje će Zajmoprimac platiti računat će se umjesto toga kako je navedeno u Odjeljku 3.02 (d) Općih uvjeta.

2.05. Datumi plaćanja su 15. travnja i 15. listopada svake godine.

2.06. Glavnica Zajma otplaćuje se u skladu s rasporedom otplate utvrđenim Prilogom 3. ovoga Ugovora.

2.07. (a) Kako bi olakšao razborito upravljanje dugom, Zajmoprimac može u bilo kojem trenutku zatražiti bilo koju od sljedećih promjena uvjeta Zajma: (i) izmjenu Valute zajma za cjelokupnu glavnicu ili dio iste, povučene ili nepovučene, u drugu Odobrenu valutu; i (ii) izmjenu osnovice za izračunavanje kamatne stope primjenjive na cjelokupnu glavnicu Zajma ili dio iste, povučene i neotplaćene, s Promjenjive stope na Fiksnu stopu ili obrnuto.

(b) Svaka promjena zatražena sukladno stavku (a) ovoga Odjeljka koju Banka prihvati smatrat će se »Konverzijom« kako je ista definirana u Općim uvjetima i primjenjivat će se sukladno odredbama članka IV. Općih uvjeta i Smjernica za konverziju.

Članak III.
PROJEKT

3.01. Zajmoprimac izražava svoju predanost ciljevima Projekta i Programa. U tu će svrhu Zajmoprimac: (i) provesti Dio 3.2. Projekta putem MZOPUG-a; i (ii) osigurati da Dijelove 1., 2. i 3.1. Projekta provede Tijelo za provedbu projekta u skladu s odredbama članka V. Općih uvjeta i Ugovora o projektu.

3.02. Ne ograničavajući odredbe Odjeljka 3.01. ovoga Ugovora, osim ako se Zajmoprimac i Banka ne dogovore drukčije, Zajmoprimac će osigurati da se Projekt provodi u skladu s odredbama Priloga 2. ovom Ugovoru.

Članak IV.
PRAVNI LIJEKOVI BANKE

4.01. Dodatni događaj za obustavu čini sljedeće:

(a) Nastala je situacija u kojoj je malo vjerojatno da će Program, ili njegov znatan dio, biti proveden.

(b) Propisi koji uređuju Tijelo za provedbu projekta su izmijenjeni i dopunjeni obustavljeni, opozvani, ukinuti ili odbačeni čime se bitno i nepovoljno utječe na sposobnost Tijela za provedbu projekta da izvrši svoje obveze iz Ugovora o projektu.

4.02. Dodatni događaj za ubrzanje čini sljedeće, naime da se zbio događaj naveden u stavku (b) Odjeljka 4.01. ovoga Ugovora.

Članak V.
STUPANJE NA SNAGU; PRESTANAK

5.01. Dodatni uvjeti za stupanje na snagu su sljedeći:

(a) Zajmoprimac i Tijelo za provedbu projekta sklopili su Ugovor o supsidijarnom zajmu i supsidijarnoj darovnici.

(b) Tijelo za provedbu projekta, Općina i Komunalno poduzeće sklopili su najmanje jedan (1) Ugovor o podzajmu i / ili poddarovnici.

(c) Ugovor o sufinanciranju je sklopljen i dostavljen, i ispunjeni su svi uvjeti koji prethode stupanju na snagu istoga ili pravu Zajmoprimca da povlači sredstva u skladu s njim (osim stupanja na snagu ovog Ugovora).

5.02. Dodatna pravna pitanja su sljedeća:

(a) Ugovor o supsidijarnom zajmu i supsidijarnoj darovnici propisno je odobren, odnosno potvrđen od strane Zajmoprimca i Tijela za provedbu projekta, te je pravno obvezujući za Zajmoprimca i Tijelo za provedbu projekta u skladu s uvjetima Ugovora.

(b) Ugovor o podzajmu i/ili pod-darovnici propisno je odobren, odnosno potvrđen od strane Tijela za provedbu projekta, Općine i Komunalnog poduzeća, te je pravno obvezujući za Tijelo za provedbu projekta, Općinu i Komunalno poduzeće u skladu s uvjetima Ugovora.

5.03. Rok stupanja na snagu je sto dvadeset (120) dana od datuma ovog Ugovora.

Članak VI.
PREDSTAVNIK; ADRESE

6.01. Predstavnik Zajmoprimca je ministar financija.

6.02. Adresa Zajmoprimca je:

Ministarstvo financija

Katančićeva 5

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Telefaks:

(385-1) 4922-598

6.03. Adresa Banke je:

Međunarodna banka za obnovu i razvoj

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Sjedinjene Američke Države

Telegraf: Teleks: Telefaks:

INTBAFRAD 248423(MCI) ili (1-202) 477-6391

Washington, D.C. 64145(MCI)

DOGOVORENO u Zadru, Republika Hrvatska, na datum naveden na početku dokumenta.

REPUBLIKA HRVATSKA
Od strane Ivana Šukera, v. r.
Ovlašteni predstavnik

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ
Od strane Andrasa Horvaija, v. r. Ovlašteni predstavnik

PRILOG 1.

OPIS PROJEKTA

Ciljevi Projekta su: (i) poboljšati pružanje učinkovite i održive usluge zbrinjavanja otpadnih voda u odabranim Općinama obalnog područja, te (ii) smanjiti opterećenje hranjivim tvarima koje ulaze u obalne vode Zajmoprimca i pronaći inovativna rješenja za pročišćavanje otpadnih voda u odabranim Općinama.

Projekt predstavlja drugu fazu Programa i sastoji se od sljedećih dijelova:

Dio 1:
INVESTICIJE U OTPADNE VODE

1.1 Financiranje i provođenje Potprojekata za izgradnju, sanaciju i proširenje:

a) kanalizacijskih mreža, glavnih kolektora, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskih ispusta u odabranim Općinama; te

b) uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s poboljšanim smanjenjem opterećenja hranjivim tvarima u odabranim Općinama.

1.2 Izrada studija izvedivosti, procjena utjecaja na okoliš i izrada ostale dokumentacije potrebne za pribavljanje lokacijskih i građevinskih dozvola, izrada glavnih projekata i završne natječajne dokumentacije za radove koji će se financirati u Dijelu 1.1 Projekta.

Dio 2:
INSTITUCIONALNO JAČANJE

2.1 Institucionalno jačanje HV-a i MRRŠVG-a u razvoju sektora i potpori pristupanju EU, uključujući pružanje konzultantskih usluga i opreme koja je potrebna za: (i) provedbu Strategije upravljanja vodama; (ii) uspostavu sustava praćenja i mjerila u HV radi praćenja operativnih, financijskih i ekoloških aktivnosti komunalnih poduzeća; (iii) izradu studija za projektiranje i provedbu rješenja obrade i odlaganja mulja i pročišćavanja i ispuštanja otpadnih voda za komunalna poduzeća; te (iv) izrada temeljite studije o investicijskim potrebama i planu financiranja kako bi se ispunili zahtjevi EU-a, uključujući izradu studija izvedivosti i natječajne dokumentacije za projekte prihvatljive za financiranje od strane EU.

2.2 Institucionalno jačanje komunalnih poduzeća u cilju poboljšanja njihove financijske i operativne učinkovitosti, uključujući radove, opremu, softver, konzultantske usluge i obuku potrebnu za poboljšanje fakturiranja i naplate, smanjenja gubitaka vode, uspostavu troškovnih centara u komunalnim poduzećima koji pružaju više usluga, poboljšanje operativne učinkovitosti, katastarsko snimanje uvjeta u mreži, uspostavu katastra cijevi, daljinsko očitavanje, obuku osoblja, te ostale mjere troškovne učinkovitosti.

2.3 Osiguranje konzultantskih usluga i opreme radi pomoći jedinici za provođenje projekta u provedbi Projekta, uključujući dovršenje izrade i ocjenu Potprojekata, reviziju, obuku, obavještavanje javnosti i komunikaciju.

Dio 3:
PRAĆENJE KAKVOĆE MORSKE VODE

Poboljšanje pokrivenosti mrežama za praćenje kakvoće otpadnih voda i morske vode kako bi se osigurale dostatne i odgovarajuće informacije o obalnim vodama Zajmoprimca i ispuštanjima otpadnih voda te poboljšala koordinacija, usporedivost i analitička kakvoća rezultata, uključujući:

3.1 Poboljšanje i proširenje kapaciteta sustava praćenja HV-a u svrhu procjene utjecaja Programa na kakvoću obalnih voda osiguranjem konzultantskih usluga i opreme, najnovijih tehnologija, uključujući i praćenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s poboljšanom redukcijom opterećenja hranjivim tvarima, istraživanja u svrhu mjerenja ekoloških utjecaja te aktivnosti širenja informacija.

3.2 Jačanje kapaciteta za praćenje okoliša MZOPUG-a radi procjene kakvoće voda Jadranskog mora Zajmoprimca i utjecaja Projekta na kakvoću morske vode osiguranjem konzultantskih usluga i opreme koji obuhvaćaju proširenje aktivnosti praćenja na sva komunalna poduzeća uključena u Projekt i pojačano usredotočenje na usuglašenost s EU.

PRILOG 2.

IZVRŠENJE PROJEKTA

Odjeljak I.
PROVEDBENI DOGOVORI

A. Institucionalni dogovori

1. Zajmoprimac će MRRŠVG-u dodijeliti odgovornost za nadgledanje provedbe Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta od strane Tijela za provedbu projekta i nadziranje učinka Tijela za provedbu projekta.

2. Zajmoprimac će, putem MZOPUG-a, izvršiti Dio 3.2. Projekta i kontaktirati s Jedinicom za provedbu projekta u svezi praćenja i ocjene Projekta, financijskog upravljanja, financijskih izvješća i revizije u skladu s odredbama donjih Odjeljaka II.A i II.B.

B. Ugovor o supsidijarnom zajmu i supsidijarnoj darovnici

1. U svrhu izvršenja Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta, Zajmoprimac će sredstva Zajma dodijeljena s vremena na vrijeme Kategorijama (1)(a), (2) i (3)(a) proslijediti Tijelu za provedbu projekta prema Ugovoru o supsidijarnom zajmu i supsidijarnoj darovnici, kojeg će sklopiti Zajmoprimac i Tijelo za provedbu projekta, a prema odredbama i uvjetima koje odobri Banka, te koji će, među ostalim, sadržavati sljedeće uvjete za Supsidijarni zajam: (i) biti će denominiran u eurima; i (ii) bit će protuvrijednost u eurima (utvrđen na datum ili datume otplate glavnice Zajma navedene u Prilogu 3. ovom Ugovoru) vrijednosti valute ili valuta povučenih sa Zajmovnog računa ili plaćenih s Namjenskog računa za Dijelove 1., 2. i 3.1. Projekta za troškove roba, radova i usluga te će biti financiran prema Subsidijarnom zajmu iz sredstava Zajma proslijeđenih s vremena na vrijeme Kategorijama (1)(a), (2) i (3)(a); (iii) kamata će biti naplaćena na glavnicu, povučenu i neplaćenu, s vrijemena na vrijeme, po stopi primjenjivoj s vremena na vrijeme na Zajam prema odredbama Odjeljaka 2.04. ovog Ugovora; i (iv) bit će otplaćen Zajmoprimcu prema planu otplate, navedenom u Ugovoru o supsidijarnom zajmu, koji ne premašuje dospijeće Zajma uključujući razdoblje počeka od najviše pet (5) godina.

2. Zajmoprimac će koristiti svoja prava prema Ugovoru o supsidijarnom zajmu i supsidijarnoj darovnici na način da zaštiti interese Zajmoprimca i Banke te ostvari svrhe Zajma. Osim ako se Banka ne suglasi drukčije, Zajmoprimac neće prenijeti, izmijeniti, opozvati ili se odreći Ugovora o supsidijarnom zajmu i supsidijarnoj darovnici ili ikoje njegove odredbe.

C. Sprječavanje korupcije

Zajmoprimac će osigurati da se Projekt provodi u skladu s odredbama Smjernica za sprječavanje korupcije.

D. Pridržavanje sigurnosne politike

Zajmoprimac će, putem MRRŠVG-a, poduzeti sve mjere u svojoj moći kako bi osigurao da Tijelo za provedbu projekta provede i probere Potprojekte i time osigura njihovu dosljednost s načelima i zahtjevima utvrđenim Okvirom politike preseljenja i Okvirom politike zaštite, i ispune svaki i svi primjenjivi zahtjevi za izradu, objavu i provedbu ocjene utjecaja na okoliš, plana upravljanja okolišem i/ili akcijskog plana nabave zemljišta i preseljenja za određenu lokaciju, ovisno o slučaju, prije predaje svakog zahtjeva za povlačenjem sredstava u smislu potrebe izrade ocjene utjecaja na okoliš, plana upravljanja okolišem i/ili akcijskog plana nabave zemljišta i preseljenja za pojedini Potprojekt.

E. Operativni priručnik

Zajmoprimac će, putem MRRŠVG-a, poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi osigurao da se Projekt provodi u skladu sa zahtjevima utvrđenima ili navedenima u Operativnom priručniku.

Odjeljak II.
PRAĆENJE, IZVJEŠĆIVANJE I OCJENA PROJEKTA

A. Izvješća o Projektu.

1. Zajmoprimac će, putem MZOPUG-a, pratiti i ocjenjivati napredak Dijela 3.2. Projekta i pripremiti Izvješća o projektu u skladu s odredbama Odjeljka 5.08. Općih uvjeta te na temelju Pokazatelja za praćenje i ocjenjivanje za Dio 3.2. Projekta. Svako takvo Izvješće o projektu obuhvaćat će razdoblje od jednog (1) kalendarskog polugodišta, i bit će dostavljeno Tijelu za provedbu projekta ne kasnije od dva (2) tjedna po završetku razdoblja koje je obuhvaćeno tim izvješćem kako bi ga Jedinica za provedbu projekta uključila i Banci proslijedila cjelokupno Izvješće o Projektu.

2. Zajmoprimac će, putem MZOPUG-a, dostaviti Tijelu za provedbu projekta ne kasnije od tri (3) mjeseca od Datuma zatvaranja, radi uključenja u izvješće navedeno u Odjeljku 5.08. (c) Općih uvjeta, sve informacije o izvršenju Dijela 3.2. Projekta koje Banka razložno zatraži za potrebe rečenog Odjeljka.

B. Kontrola na sredini trajanja projekta

Zajmoprimac će, putem MZOPUG-a:

(a) provoditi politike i postupke prikladne kako bi mu omogućili konstantno praćenje i ocjenjivanje izvođenja Dijela 3.2. Projekta i postizanja ciljeva istog, u skladu s Pokazateljima za praćenje i ocjenjivanje za Dio 3.2 Projekta;

(b) izraditi, prema projektnom zadatku zadovoljavajućem za Banku, i dostaviti Banci, na dan ili oko 30. ožujka 2011., izvješće u koje su uključeni rezultati aktivnosti praćenja i ocjenjivanja i preporučene mjere za osiguravanje učinkovitog izvođenja Dijela 3.2. Projekta i postizanje ciljeva istoga tijekom razdoblja nakon toga datuma; i

(c) izvršiti zajedno s Bankom kontrolu, na dan ili oko 30. lipnja 2011., ili na kasniji datum prema zahtjevu Banke, izvješća navedenog u prethodnom stavku (b), te potom poduzeti sve mjere potrebne za osiguravanje učinkovitog dovršenja Dijela 3.2. Projekta i postizanje ciljeva istoga na temelju zaključaka i preporuka iz spomenutog izvješća i stajališta Banke o tom pitanju.

B. Financijsko upravljanje, financijska izvješća i revizije

1. Zajmoprimac će održavati ili se pobrinuti za održavanje sustava financijskog upravljanja u skladu s odredbama Odjeljka 5.09. Općih uvjeta.

2. Zajmoprimac će izraditi i dostaviti Banci kao dio Izvješća o Projektu, ne kasnije od četrdeset pet (45) dana po završetku svakog kalendarskog polugodišta, nerevidirana financijska međuizvješća za Projekt koja obuhvaćaju kalendarsko polugodište, a po obliku i sadržaju zadovoljavajuća za Banku.

3. Zajmoprimac će dati revidirati svoja Financijska izvješća za Projekt u skladu s odredbama Odjeljka 5.09. (b) Općih uvjeta. Svaka revizija Financijskih izvješća obuhvaćat će razdoblje od jedne (1) fiskalne godine. Revidirana financijska izvješća za svako razdoblje bit će dostavljena Banci ne kasnije od šest (6) mjeseci po završetku toga razdoblja.

Odjeljak III.
NABAVA

A. Općenito

1. Roba, usluge (osim konzultantskih usluga) i radovi. Sva roba, usluge (osim konzultantskih usluga) i radovi za potrebe Projekta koji će se financirati sredstvima Zajma nabavljat će se u skladu sa zahtjevima utvrđenim ili navedenim u Odjeljku I. Smjernica o nabavi i odredbama ovog Odjeljka.

2. Konzultantske usluge. Sve Konzultantske usluge za potrebe Projekta koje će se financirati sredstvima Zajma nabavljat će se u skladu sa zahtjevima utvrđenim ili navedenim u Odjeljcima I. i IV. Smjernica o konzultantima i odredbama ovog Odjeljka.

3. Definicije. Pojmovi napisani velikim početnim slovom koji se u nastavku ovoga Odjeljka koriste za opisivanje pojedinih metoda nabave ili metoda revizije pojedinih ugovora od strane Banke odnose se na odgovarajuću metodu opisanu u Smjernicama o nabavi ili u Smjernicama za konzultante, već prema prigodi.

B. Pojedine metode nabave roba, usluga
(osim konzultantskih usluga) i radova

1. Međunarodno nadmetanje. Ako u donjem stavku 2. nije predviđeno drukčije, robe, usluge (osim konzultantskih usluga) i radovi nabavljat će se putem ugovora dodijeljenih na temelju postupaka Međunarodnog nadmetanja.

2. Ostale metode nabave roba, usluga (osim konzultantskih usluga) i radova. U tablici koja slijedi utvrđene su metode nabave, osim Međunarodnog nadmetanja, koje se mogu koristiti za robe, usluge (osim konzultantskih usluga) i radove. U Planu nabave moraju biti utvrđene okolnosti u kojima se mogu koristiti takve metode.

Metoda nabave

(a) Ograničeno međunarodno nadmetanje

(b) Domaće nadmetanje, podložno dodatnim postupcima utvrđenima u Dodatku ovom Prilogu

(c) Kupnja

(d) Izravno ugovaranje

C. Pojedine metode nabave konzultantskih usluga

1. Odabir na temelju kvalitete i cijene. Ako u donjem stavku 2. nije predviđeno drukčije, konzultantske će se usluge nabavljati putem ugovora dodijeljenih na temelju Odabira na temelju kvalitete i cijene.

2. Druge metode nabave konzultantskih usluga. U sljedećoj tablici utvrđene su metode nabave, osim Odabira na temelju kvalitete i cijene, koje se mogu koristiti za konzultantske usluge. U Planu nabave moraju biti utvrđene okolnosti u kojima se mogu koristiti takve metode.

Metoda nabave

(a) Odabir na temelju kvalitete

(b) Odabir prema fiksnom proračunu

(c) Odabir prema najnižoj cijeni

(d) Odabir na temelju kvalifikacija konzultanata

(e) Odabir izravnom pogodbom

(f) Odabir pojedinačnih konzultanata

(g) Odabir pojedinačnih konzultanata izravnom pogodbom

D. Revizija odluka o nabavi od strane Banke

Planom nabave utvrdit će se ugovori koji podliježu prethodnoj reviziji Banke. Svi ostali ugovori podlijegat će naknadnoj reviziji Banke.

Odjeljak IV.
POVLAČENJE SREDSTAVA ZAJMA

A. Općenito

1. Zajmoprimac može povlačiti sredstva Zajma u skladu s odredbama članka II. Općih uvjeta, ovim Odjeljkom i dodatnim uputama koje Banka utvrdi u obavijesti Zajmoprimcu (uključujući »Smjernice Svjetske banke o plaćanjima u sklopu projekata« iz svibnja 2006., koje Banka povremeno revidira i koje su primjenjive na ovaj Ugovor sukladno takvim uputama), a u svrhu financiranja Prihvatljivih izdataka utvrđenih u tablici u donjem stavku 2.

2. U sljedećoj su tablici navedene kategorije Prihvatljivih izdataka koje se mogu financirati sredstvima Zajma (»Kategorija«), iznosi Zajma dodijeljeni svakoj od Kategorija, te postotak izdataka koji će se financirati u odnosu na Prihvatljive izdatke u svakoj Kategoriji.

Kategorija

Dodijeljeni iznos Zajma
(izraženo u eurima)

Postotak izdataka koji će se financirati

(1) Robe:

(a) za dijelove 1., 2. i 3.1. Projekta

(b) za Dio 3.2. Projekta

250,000

250,000

50%

(2) Radovi

a) za Dio 1.1 (a) Projekta

b) za Dio 1.1 (b) Projekta

44,150,000

6,000,000

50%

40%

(3) Konzultantske usluge:

(a) za dijelove 1., 2. i 3.1. Projekta

(b) za Dio 3.2. Projekta

5,750,000

2,100,000

50%

(4) Neraspoređeno

1,500,000

UKUPNI IZNOS

60,000,000

B. Uvjeti povlačenja sredstava; Razdoblje povlačenja sredstava

1. Unatoč odredbama Dijela A ovoga Odjeljka, neće se povlačiti sredstva:

(a) sa Zajmovnog računa, dok Banka ne primi puni iznos Početne naknade;

(b) za plaćanja izvršena prije datuma ovog Ugovora; ili

(c) na ime radova u Kategoriji (2), dok i ako Tijelo za provedbu projekta ne podnese Banci pisanu potvrdu da, za Potprojekt koji uključuje radove u svezi kojih se traži povlačenje sredstava: (A) nije potrebna predaja, izrada i objava ocjene utjecaja na okoliš, plana upravljanja okolišem i/ili akcijskog plana nabave zemljišta i preseljenja za određenu lokaciju, ovisno o slučaju; ili da (B) jest potrebna predaja, izrada i objava ocjene utjecaja na okoliš, plana upravljanja okolišem i/ili akcijskog plana nabave zemljišta i preseljenja za određenu lokaciju, ovisno o slučaju, a ti su zahtjevi ispunjeni na zadovoljstvo Banke.

2. Datum zatvaranja Zajma je 30. rujna 2014. godine.

DODATAK PRILOGU 2.

U svrhu sljedećih postupaka domaćeg javnog nadmetanja za nabavu roba, usluga (osim konzultantskih usluga) i radova koji će se financirati iz Zajma, primjenjivat će se sljedeće preinake i dodaci:

(i) Postupci

Postupak javnog nadmetanja primjenjivat će se na sve ugovore. Pozivi na nadmetanje bit će oglašeni u Službenom glasniku Zajmoprimca (»Narodne novine«) i najmanje jednom visokotiražnom nacionalnom dnevniku ili na web-stranici Tijela za provedbu projekta, pri čemu će se dozvoljavati najmanje trideset (30) dana za pripremu i predaju ponuda.

(ii) Ocjena kvalifikacija ponuđača

Kada se bude zahtijevala pretkvalifikacija za velike, složene ugovore, pozivi na pretkvalifikaciju za nadmetanje bit će oglašeni u Službenom glasniku Zajmoprimca (»Narodne novine«) i najmanje jednom visokotiražnom nacionalnom dnevniku ili na web-stranici Tijela za provedbu projekta najmanje trideset (30) dana prije roka za predaju prijava za pretkvalifikaciju. Minimalno iskustvo, tehnički i financijski zahtjevi bit će izričito navedeni u dokumentaciji za pretkvalifikaciju, koja će biti pregledana po metodi prolaza ili pada, a ne bodovanja. Ondje gdje se ne provodi pretkvalifikacija, kvalifikacije ponuđača koji je preporučen za dodjelu ugovora bit će utvrđene naknadnom kvalifikacijom, uz zahtjev za minimalnim iskustvom i tehničkim i financijskim zahtjevima koji će biti izričito navedeni u natječajnoj dokumentaciji.

(iii) Sudjelovanje tvrtki u državnom vlasništvu

Tvrtke u državnom vlasništvu koje se nalaze i djeluju na teritoriju Zajmoprimca moći će sudjelovati u nadmetanju samo ako mogu dokazati, na zadovoljstvo Banke, da su pravno i financijski neovisne, da rade po komercijalnim načelima i da nisu ovisna agencija vlade Zajmoprimca. Navedene tvrtke podlijegat će istim zahtjevima jamstva za ponudu i jamstva za dobro izvršenje posla kao i drugi ponuđači.

(iv) Natječajna dokumentacija

Tijelo za provedbu projekta u funkciji jedinice za nabavu koristit će odgovarajuću standardnu natječajnu dokumentaciju za nabavu roba i usluga (osim konzultantskih usluga), kako je definirano u stavku 1.1 Smjernica, i sadržavat će nacrt ugovora i uvjete ugovora prihvatljive za Banku.

(v) Predaja ponuda, otvaranje i ocjenjivanje

(1) Ponude će se predavati u jednoj omotnici koja će sadržavati informacije o kvalifikacijama ponuđača, tehničku i financijsku ponudu, a otvarat će se istodobno na javnom otvaranju ponuda.

(2) Ponude će se otvarati javno, odmah nakon roka za predaju ponuda. Ime ponuđača, ukupni iznos svake ponude i svaki ponuđen popust bit će pročitan naglas i zabilježen u zapisniku javnog otvaranja ponuda.

(3) Ocjena ponuda će se izvršiti strogim pridržavanjem kriterija koje je moguće monetarno kvantificirati, a koji se navode u natječajnoj dokumentaciji, dok se sustav bodovanja neće koristiti.

(4) Produljenje valjanosti ponude bit će dopušteno jedanput za ne više od trideset (30) dana. Daljnja produženja neće biti dana bez prethodnog odobrenja Banke.

(5) Ugovori će biti dodijeljeni kvalificiranim ponuđačima čija je ponuda najniža, a općenito zadovoljava uvjete natječaja.

(6) U domaćem javnom natječaju ne primjenjuje se davanje prednosti.

(vi) Korekcija cijena

Građevinski ugovori dugog trajanja (npr. više od osamnaest (18) mjeseci) sadržavat će odgovarajuću klauzulu o korekciji cijena.

(vii) Odbacivanje svih ponuda

(1) Ove ponude neće biti odbačene, a nove zatražene bez prethodne pisane suglasnosti Banke.

(2) Kada je broj primljenih ponuda manji od dvije, ponavljanje natječaja neće se provesti bez prethodne pisane suglasnosti Banke.

(viii) Jamstva

Jamstva za ponude neće prelaziti dva posto (2%) procijenjenog troška ugovora; a jamstva za dobro izvršenje posla neće iznositi više od deset posto (10%). Predujam se neće isplaćivati izvođačima bez odgovarajućeg jamstva za povrat predujma. Natječajna dokumentacija sadržavat će tekst svih takvih jamstava i bit će prihvatljiva Banci.

PRILOG 3.

PLAN OTPLATE

1. U sljedećoj tablici utvrđeni su datumi otplate glavnice zajma i postotak ukupnog iznosa glavnice zajma plativ na svaki pojedini datum otplate glavnice (udio rate u glavnici). Ako se sredstva zajma u potpunosti povuku do prvog datuma otplate glavnice, Banka će iznos glavnice koji dospijeva na otplatu Zajmoprimcu na svaki pojedini datum otplate glavnice odrediti tako što će pomnožiti: (i) ukupan iznos glavnice zajma povučen i neotplaćen do prvog datuma otplate glavnice s (ii) udjelom rate u glavnici za svaki pojedini datum otplate glavnice, a taj će se iznos otplate po potrebi usklađivati da bi se odbili iznosi opisani u stavku 4. ovoga priloga na koje se primjenjuje valutna konverzija.

Dospijeća

Udio rate u glavnici
(izraženo kao %)

Svakog 15. travnja i 15. listopada počevši od 15. travnja 2014. do 15. listopada 2023.

5%

2. Ako sredstva zajma ne budu u potpunosti povučena do prvog datuma otplate glavnice, iznos glavnice zajma koji dospijeva na naplatu Zajmoprimcu na svaki datum otplate glavnice odredit će se kako slijedi:

(a) Ako je bilo povlačenja sredstava zajma do prvog datuma otplate glavnice, Zajmoprimac će otplatiti iznos koji je povučen i nepodmiren do toga datuma u skladu sa stavkom 1. ovoga Priloga.

(b) Svako povlačenje izvršeno nakon prvog datuma otplate glavnice otplatit će se na datum otplate glavnice koji pada nakon datuma povlačenja, u iznosima koje odredi Banka tako što će iznos povlačenja pomnožiti s razlomkom, brojnik kojega je prvotni udio rate u glavnici utvrđen u tablici u stavku 1. ovoga priloga za rečeni datum otplate glavnice (prvotni udio rate u glavnici), a nazivnik kojega je zbroj svih preostalih prvotnih udjela rata u glavnici za datume otplate glavnice koji padaju na ili nakon toga datuma. Iznosi otplate po potrebi će se uskladiti tako da se odbiju svi iznosi opisani u stavku 4. ovoga priloga na koje se primjenjuje valutna konverzija.

3. (a) Povlačenja izvršena u roku dva kalendarska mjeseca prije bilo kojeg datuma otplate glavnice, smatrat će se, samo u svrhu izračunavanja dospjelog iznosa glavnice, kao povučena i nepodmirena na sljedeći datum otplate glavnice nakon datuma povlačenja, a dospijevaju na naplatu na datume otplate glavnice počevši od datuma druge otplate glavnice koji slijedi nakon datuma povlačenja.

(b) Bez obzira na odredbe podstavka (a) ovoga stavka, ako u bilo kojem trenutku Banka prihvati sustav izdavanja računa na datum dospijeća prema kojemu se računi izdaju na ili nakon određenog datuma otplate glavnice, odredbe navedenog podstavka više se neće primjenjivati na povlačenja izvršena nakon prihvaćanja takva sustava izdavanja računa.

4. Bez obzira na odredbe stavaka 1. i 2. ovoga Priloga, nakon valutne konverzije sveukupnoga ili bilo kojega dijela povučenog iznosa Zajma u odobrenu valutu, iznos koji se tako konvertira, a koji dospijeva na naplatu na datum otplate glavnice koji nastupa tijekom razdoblja konverzije, odredit će Banka tako da će pomnožiti taj iznos u njegovoj valuti denominacije neposredno prije rečene konverzije s:(i) deviznim tečajem koji odražava iznose glavnice u odobrenoj valuti koji plaća banka prilikom transakcije osiguranja od valutnog rizika koja se odnosi na navedenu konverziju, ili (ii) ako banka tako odredi u skladu sa Smjernicama za konverziju, s tečajnom komponentom Screen Ratea.

DODATAK

Odjeljak I.
DEFINICIJE

1. »Smjernice za sprječavanje korupcije« znači »Smjernice za sprječavanje i borbu protiv prijevare i korupcije u projektima koji se financiraju zajmovima IBRD-a i kreditima i darovnicama IDA« od 15. listopada 2006.

2. »Kategorija« znači kategorija predmeta koja se financira sredstvima Zajma i utvrđena je u tablici u Odjeljku IV. Priloga 2. ovoga Ugovora.

3. »Sufinancijer« znači Globalni fond za okoliš ili GEF, koji se navodi u stavku 15. Dodatka Općim uvjetima.

4. »Sufinanciranje« ili »Darovnica« znači iznos od šest milijuna četiri stotine dolara koji će osigurati Sufinancijer kao pomoć u financiranju dijela troška Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta.

5. »Ugovor o sufinanciranju« znači Ugovor o darovnici Zaklade Globalnog fonda GEF koji će biti sklopljen između Zajmoprimca i Sufinancijera kojim će se osigurati sufinanciranje, a koji ugovor može biti izmijenjen i dopunjen s vremena na vrijeme. »Ugovor o sufinanciranju« uključuje sve dodatke, priloge i ugovore kojim se dopunjuje Ugovor o darovnici Zaklade Globalnog fonda GEF.

6. »Smjernice za konzultante« znači »Smjernice: odabir i zapošljavanje konzultanata od strane zajmoprimaca Svjetske banke«, koje je Banka objavila u svibnju 2004. godine, a revidirala u listopadu 2006. godine.

7. »Namjenski račun« znači račun na koji Banka može, na zahtjev Zajmoprimca, polagati iznose povučene s Računa zajma u svrhu plaćanja Prihvatljivih izdataka kako nastanu.

8. »Okvir zaštite okoliša« znači okvir zaštite okoliša koji je usvojio Zajmoprimac 23. lipnja 2008., a kojim se utvrđuju postupci koje će primjenjivati Tijelo za provedbu projekta u pripremi i odobrenju Procjene utjecaja na okoliš i/ili Plana upravljanja okolišem specifičnih za Potprojekt (kako je definirano u daljnjem tekstu) za svaku gradnju, sanaciju ili proširenje usluga odvodnje gdje postoje ekološki problemi čija je vrsta ili veličina dostatna da aktivira politiku Banke u vezi nje.

9. »Procjena utjecaja na okoliš« znači izvješće kojim se identificiraju i procjenjuju potencijalni utjecaji na okoliš planiranog Potprojekta (kako je definiran u daljnjem tekstu), ocjenjuju alternative i projektiraju odgovarajuće mjere ublažavanja, upravljanja i praćenja.

10. »Plan upravljanja okolišem« znači plan upravljanja okolišem za određenu lokaciju izrađen u skladu s parametrima navedenim u Okviru za zaštitu okoliša (kako je definirano u daljnjem tekstu), prihvatljiv za Banku, koji izrađuje Jedinica za provedbu projekta za svaki primjenjiv Potprojekt, utvrđujući grupu mjera ublažavanja, praćenja i institucionalnih mjera koje je potrebno poduzeti tijekom provedbe i rada Potprojekta kako bi se uklonili, neutralizirali ili smanjili na prihvatljivu razinu negativni ekološki i socijalni utjecaji, uključujući i aktivnosti potrebne za provođenje tih mjera.

11. »EU« znači Europska unija.

12. »Fiskalna godina« znači razdoblje od dvanaest (12) mjeseci koje se podudara sa svakom fiskalnom godinom Zajmoprimca ili Tijela za provedbu projekta, a koje počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine.

13. »Opći uvjeti« znače »Opći uvjeti za zajmove Međunarodne banke za obnovu i razvoj« od 1. srpnja 2005. godine (izmijenjeni i dopunjeni 12. veljače 2008.), uz preinake utvrđene u Odjeljku II. ovog Dodatka.

14. »Akcijski plan nabave zemljišta i preseljenja« znači akcijski plana nabave zemljišta i preseljenja za pojedinu lokaciju, koji će izraditi Tijelo za provedbu projekta za svaki Potprojekt što uključuje nabavu zemljišta i preseljenje u skladu s parametrima utvrđenim u Akcijskom planu nabave zemljišta i preseljenja (kako je definirano u daljnjem tekstu) i u Operativnom priručniku, i koji Banka smatra prihvatljivim.

15. »Okvir politike nabave zemljišta i preseljenja« znači Okvir politike nabave zemljišta i preseljenja koji je usvojio Zajmoprimac 23. lipnja 2008., a kojim se utvrđuju načela i ciljevi kojima se reguliraju priprema i provedba nabave zemljišta i preseljenje, te opis postupka nabave zemljišta i izrade i odobrenja Akcijskih planova nabave zemljišta i preseljenja.

16. »MZOPUG« znači Zajmoprimčevo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, i svaki njegov sljednik.

17. »MRRŠVG« znači Zajmoprimčevo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, i svaki njegov sljednik.

18. »Pokazatelji za praćenje i ocjenjivanje Dijela 3.2. Projekta« znači dogovoreni pokazatelji praćenja i ocjenjivanja navedeni u dopisu s istim datumom kao i ovaj Ugovor, koje će Zajmoprimac koristiti za mjerenje napretka provedbe Dijela 3.2. Projekta i stupnja u kojem se ostvaruju njegovi ciljevi.

19. »Pokazatelji za praćenje i ocjenjivanje Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta« znači dogovoreni pokazatelji praćenja i ocjenjivanja navedeni u pismu s istim datumom kao i ovaj Ugovor, koje će Tijelo za provedbu projekta koristiti za mjerenje napretka provedbe Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta i stupnja u kojem se ostvaruju njegovi ciljevi.

20. »Općina« znači jedinica lokalne vlasti uspostavljena prema Zajmoprimčevim zakonima koja ispunjava uvjete, u skladu s kriterijima utvrđenim Operativnim priručnikom (kako je definirano u daljnjem tekstu), za dobivanje Podzajma i/ili Poddarovnice (kako je definirano u daljnjem tekstu) za Dijelove 1., 2. i 3.1. Projekta.

21. »Komunalno poduzeće« znači komunalno poduzeće za vodoopskrbu i odvodnju osnovano u skladu sa zakonima Zajmoprimca koje, prema kriterijima utvrđenima Operativnim priručnikom (kako je definirano u daljnjem tekstu), ispunjava uvjete za dobivanje Podzajma i/ili Poddarovnice (kako je definirano u daljnjem tekstu) za Dijelove 1., 2. i 3.1. Projekta.

22. »Operativni priručnik« znači priručnik koji odobrava HV, a u kojem su utvrđeni kriteriji prihvatljivosti za općine, komunalna poduzeća i potprojekte (kako je definirano u daljnjem tekstu), postupci za odabir, ocjenu, odobrenje i nadzor Potprojekata (kako je definirano u daljnjem tekstu), te odredbe i uvjeti Podzajmova i Pod-darovnica (kako je definirano u daljnjem tekstu).

23. »Smjernice za nabavu« znači »Smjernice: nabava u sklopu zajmova IBRD-a i kredita IDA-e«, koje je Banka objavila u svibnju 2004. godine i revidirala u listopadu 2006. godine.

24. »Plan nabave« znači Zajmoprimčev plan nabave za Projekt od dana 15. listopada 2008., naveden u stavku 1.16 Smjernica za nabavu i stavku 1.24 Smjernica za konzultante, koji će biti ažuriran s vremena na vrijeme u skladu s odredbama navedenih stavaka.

25. »Jedinica za provedbu projekta« znači jedinicu Tijela za provedbu projekta odgovornu za svakodnevnu provedbu Projekta.

26. »Tijelo za provedbu projekta« znači »Hrvatske vode« ili »HV«, agenciju Zajmoprimca odgovornu za upravljanje vodama u RH.

27. »Propisi koji uređuju Tijelo za provedbu projekta« znače Zajmoprimčev Zakon o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95.) i Izmjene i dopune istog (»Narodne novine«, br. 150/05.) od 29. prosinca 2005.

28. »Preseljenje« znači: (i) prisilno (tj. koje se može poduzeti bez informiranog pristanka ili prava izbora osobe) uzimanje zemljišta, uključujući i sve što raste ili je trajno pričvršćeno na takvo zemljište, poput građevina ili usjeva, a što rezultira: (A) relokacijom ili gubitkom smještaja; (B) gubitkom imovine ili pristupa imovini; ili (C) gubitkom izvora prihoda ili sredstava za život, bilo da se pogođene osobe moraju preseliti na drugu lokaciju ili ne; ili (ii) prisilno ograničenje pristupa zakonski utvrđenim parkovima i zaštićenim područjima, što za posljedicu ima negativan utjecaj na izvore zarade pogođenih osoba i uključuje ograničenja korištenja resursa koja su nametnuta ljudima koji žive izvan parka ili zaštićenog područja, ili onima koji nastavljaju živjeti unutar parka ili zaštićenog područja tijekom i nakon provedbe Projekta.

29. »Poddarovnica« znači darovnica koju Tijelo za provedbu projekta daje ili predlaže dati iz sredstava sufinanciranja Općini i Komunalnom poduzeću u svrhu izvođenjaPotprojekta (kako je definirano u daljnjem tekstu) u Dijelu 1.1. Projekta i za Dijelove 1.2, 2. i 3.1. Projekta.

30. »Podzajam« znači zajam koji Tijelo za provedbu projekta daje ili predlaže dati iz sredstava Zajma Općini i Komunalnom poduzeću u svrhu izvođenja Potprojekta (kako je definirano u daljnjem tekstu) u Dijelu 1.1. Projekta i za Dijelove 1.2., 2. i 3.1. Projekta.

31. »Ugovor o podzajmu i/ili poddarovnici« znači ugovor koji se navodi u Odjeljku I.C.3 Priloga Ugovoru o projektu prema kojemu će Tijelo za provođenje projekta dati Podzajam i/ili Poddarovnicu Općini ili Komunalnom poduzeću.

32. »Potprojekt« znači investicijski projekt koji, u skladu s kriterijima utvrđenima u Operativnom priručniku, ispunjava uvjete za financiranje sredstvima Zajma i/ili Sufinanciranje u okviru Dijela 1.1. Projekta.

33. »Supsidijarna darovnica« znači darovnicu koju Zajmoprimac daje ili predlaže dati Tijelu za provođenje projekta iz sredstava Sufinanciranja u svrhu izvođenja Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta.

34. »Supsidijarni zajam« znači zajam koji Zajmoprimac daje ili predlaže dati Tijelu za provođenje projekta iz sredstava Zajma u svrhu izvođenja Dijelova 1., 2. i 3.1. Projekta.

35. »Ugovor o supsidijarnom zajmu i supsidijarnoj darovnici« znači ugovor koji se navodi u Odjeljku I.B. Priloga 2. ovom Ugovoru prema kojemu će Zajmoprimac dati dio sredstava Zajma ili Sufinanciranja na raspolaganje Tijelu za provođenje projekta.

36. »Strategija upravljanja vodama« predstavlja Zajmoprimčevu strategiju kojom se identificiraju sektorske investicije i institucionalni kapaciteti koji su potrebni za ispunjenje direktiva EU, a čiji su glavni ciljevi povećanje pokrivenosti odvodnjom, te gradnja i poboljšanje postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda radi ispunjenja standarda okoliša EU.

Odjeljak II.
PREINAKE OPĆIH UVJETA

Preinake Općih uvjeta su sljedeće:

1. Stavak (a) Odjeljka 2.07. preinačuje se i glasi:

»Odjeljak 2.07. Refinanciranje Predujma za pripremu; Kapitalizacija Početne naknade i Kamata

(a) Ako Ugovor o zajmu predviđa povrat iz sredstava Zajma predujma koji je dala Banka ili Udruženje (»Predujam za pripremu«), Banka će, u ime te stranke u Zajmu, povući s Računa zajma na Datum stupanja na snagu ili nakon njega iznos tražen za povrat povučenog i neplaćenog iznosa predujma kao na datum toga povlačenja s Računa zajma kako bi platila sva dospjela i neplaćena terećenja, ako postoje, na predujam kao na taj datum. Banka će platiti tako povučen iznos sebi ili Udruženju, ovisno o slučaju, i otkazati preostali nepovučen iznos predujma.«

2. Stavak (l) Odjeljka 7.02 preinačuje se i glasi:

»Odjeljak 7.02. Isključenje od strane Banke

... (l) Neprihvatljivost. Banka ili Udruženje proglasilo je Zajmoprimca (osim zemlje članice) ili Tijelo za provedbu projekta neprihvatljivim za dobivanje sredstava bilo kojeg financiranja od strane Banke ili Udruženja ili za sudjelovanje u pripremi ili provedbi bilo kojeg projekta koji u cijelosti ili djelomično financiraju Banka ili Udruženje, kao posljedica utvrđivanja od strane Banke ili Udruženja da su Zajmoprimac ili Tijelo za provedbu projekta sudjelovali u prijevari, korupciju, prisili ili tajnim dogovorima u vezi korištenja financijskih sredstava Banke ili Udruženja.«

3. Sljedeći pojmovi i definicije navedene u Dodatku su preinačene ili ispuštene, kako slijedi, a sljedeći novi pojmovi i definicije su dodani abecednim redom u Dodatak kako slijedi, pri čemu su pojmovi u skladu s tim iznova numerirani:

(a) Pojam »Predujam za pripremu projekta« preinačen je u »Predujam za pripremu«, a njegova definicija sada glasi:

»Predujam za pripremu« označava predujam koji se navodi u Financijskom sporazumu, a vraća se sukladno Odjeljku 2.07«

LOAN NUMBER 7640 HR
GEF TRUST FUND GRANT NUMBER TF092704

LOAN AGREEMENT

(Coastal Cities Pollution Control Poject 2)

BETWEEN REPUBLIC OF CROATIA AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Dated February 6, 2009

LOAN AGREEMENT

Agreement dated February 6, 2009, between the REPUBLIC OF CROATIA («Borrower») and the INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT («Bank»).

WHEREAS

(A) the Bank has received a letter from the Borrower, dated May 29, 2003, describing a program designed to improve the provision of efficient and sustainable sanitation services in the Borrower’s coastal cities and improve coastal water quality along the Adriatic coast and declaring the Borrower’s commitment to the execution of such program, and a letter dated February 27, 2008, confirming the Borrower’s request for support in the preparation of the second phase of such program (both letters hereinafter collectively referred to as the Program);

(B) the Borrower has requested the Bank’s support in the execution of the Program through a series of three (3) loans up to one hundred forty million Euro (EUR 140,000,000) over a period of approximately ten (10) years to be utilized by the Borrower in implementing the Program;

(C) the first phase of the Program has been supported by the Bank through a loan in an amount equal to forty million Euro (EUR 40,000,000) under the Loan Agreement (Coastal Cities Pollution Control Project, Loan No. 7226-HR) between the Borrower and the Bank dated July 2, 2004;

(D) the Borrower having been satisfied as to the feasibility and priority of the second phase of the Program (the Project) described in Schedule 1 to this Agreement, has requested the Bank to assist in the financing of the Project; and

(E) the Borrower intends to obtain a grant from the Global Environment Facility (GEF) in an amount equal to six million four hundred thousand dollars ($6,400,000) to assist in financing part of the cost of Parts 1, 2 and 3.1 of the Project, on the terms and conditions set forth in a GEF Trust Fund Grant Agreement (Co-financing Agreement) to be entered into between the Borrower and the Bank, acting as an implementing agency of the GEF;

NOW THEREFOR the Borrower and the Bank hereby agree as follows:

Article I
GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) constitute an integral part of this Agreement.

1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions and in the Preamble and Appendix to this Agreement.

Article II
LOAN

2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, the amount of sixty million Euro (EUR 60,000,000), as such amount may be converted from time to time through a Currency Conversion in accordance with the provisions of Section 2.07 of this Agreement («Loan»), to assist in financing the Project.

2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with Section IV of Schedule 2 to this Agreement.

2.03. The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal to one quarter of one percent (0.25%) of the Loan amount. The Borrower shall pay the Front-end Fee not later than sixty (60) days after the Effective Date.

2.04. The interest payable by the Borrower for each Interest Period shall be at a rate equal to LIBOR for the Loan Currency plus the Fixed Spread; provided, that upon a Conversion of all or any portion of the principal amount of the Loan, the interest payable by the Borrower during the Conversion Period on such amount shall be determined in accordance with the relevant provisions of Article IV of the General Conditions. Notwithstanding the foregoing, if any amount of the Withdrawn Loan Balance remains unpaid when due and such non-payment continues for a period of thirty (30) days, then the interest payable by the Borrower shall instead be calculated as provided in Section 3.02 (d) of the General Conditions.

2.05. The Payment Dates are April 15 and October 15 in each year.

2.06. The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with the amortization schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement.

2.07. (a) The Borrower may at any time request any of the following Conversions of the terms of the Loan in order to facilitate prudent debt management: (i) a change of the Loan Currency of all or any portion of the principal amount of the Loan, withdrawn or unwithdrawn, to an Approved Currency; and (ii) a change ofthe interest rate basis applicable to all or any portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate to a Fixed Rate, or vice versa.

(b) Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is accepted by the Bank shall be considered a «Conversion«, as defined in the General Conditions, and shall be effected in accordance with the provisions of Article IV of the General Conditions and of the Conversion Guidelines.

Article III
PROJECT

3.01. The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project and the Program. To this end, the Borrower shall: (i) carry out Part 3.2 of the Project through the MEPPPC; and (ii) cause Parts 1, 2 and 3.1 of the Project to be carried out by the Project Implementing Entity, in accordance with the provisions of Article V of the General Conditions and the Project Agreement.

3.02. Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and except as the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement.

Article IV
REMEDIES OF THE BANK

4.01. The Additional Events of Suspension consist of the following:

(a) A situation has arisen which shall make it improbable that the Program, or a significant part thereof, will be carried out.

(b) The Project Implementing Entity’s Legislation has been amended, suspended, abrogated, repealed or waived so as to affect materially and adversely the ability of the Project Implementing Entity to perform any of its obligations under the Project Agreement.

4.02. The Additional Event of Acceleration consists of the following, namely, that the event specified in paragraph (b) Section 4.01 of this Agreement occurs.

Article V
EFFECTIVENESS; TERMINATION

5.01. The Additional Conditions of Effectiveness consist of the following:

(a) The Subsidiary Loan and Grant Agreement has been executed on behalf of the Borrower and the Project Implementing Entity.

(b) At least one (1) Sub-Loan and/or Sub-Grant Agreement has been executed on behalf of the Project Implementing Entity, a Municipality and a MWSC.

(c) The Co-financing Agreement has been executed and delivered and all conditions precedent to its effectiveness or to the right of the Borrower to make withdrawals under it (other than the effectiveness of this Agreement) have been fulfilled.

5.02. The Additional Legal Matters consist of the following:

(a) The Subsidiary Loan and Grant Agreement has been duly authorized or approved by the Borrower and the Project Implementing Entity and is legally binding upon the Borrower and the Project Implementing Entity in accordance with its terms.

(b) The Sub-Loan and/or Sub-Grant Agreement has been duly authorized or approved by the Project Implementing Entity, the Municipality and the MWSC and is legally binding upon the Project Implementing Entity, the Municipality and the MWSC in accordance with its terms.

5.03. The Effectiveness Deadline is the date one hundred and twenty (120) days after the date of this Agreement.

Article VI
REPRESENTATIVE; ADDRESSES

6.01. The Borrower’s Representative is the Minister of Finance.

6.02. The Borrower’s Address is:

Ministry of Finance

Katančićeva 5

10 000 Zagreb

Republic of Croatia

Facsimile:

(385-1) 4922-598

6.03. The Bank’s Address is:

International Bank for Reconstruction

and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable address: Telex: Facsimile:

INTBAFRAD 248423(MCI) or (1-202) 477-6391

Washington, D.C. 64145(MCI)

AGREED at Zadar, Republic of Croatia, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA
By Ivan Šuker, v. r.
Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
By Andras Horvai, v. r.
Authorized Representative

SCHEDULE 1

PROJECT DESCRIPTION

The objectives of the Project are: (i) to improve the provision of efficient and sustainable wastewater services in participating coastal municipalities; and (ii) to reduce the nutrient load entering the Borrower’s coastal waters from, and pilot innovative wastewater treatment solutions in, selected Municipalities.

The Project constitutes the second phase of the Program, and consists of the following parts:

Part 1:
WASTEWATER INVESTMENTS

1.1 Financing and carrying out of Sub-projects for construction, rehabilitation and expansion of:

(a) sewerage networks, main collectors, pumping stations, wastewater treatment facilities, and submarine outfalls in selected Municipalities; and

(b) enhanced nutrient reduction wastewater treatment facilities in selected Municipalities.

1.2 Carrying out of feasibility studies, environmental impact assessments and preparation of other documentation necessary to secure location and construction permits, detailed design and final bidding documents for the works to be financed under Part 1.1 of the Project.

Part 2:
INSTITUTIONAL STRENGTHENING

2.1 Institutional strengthening of HV and MRDFWM in sector development and EU accession support, including the provision of consultants’ services and equipment required for: (i) the implementation of the Water Management Strategy; (ii) the establishment of a monitoring and benchmarking system in HV to monitor the operational, financial and environmental performance of each MWSC; (iii) the carrying out of studies to design and implement sludge and sewage treatment and disposal solutions for MWSCs; and (iv) the carrying out of an in-depth study on investment needs and financing plan to meet EU requirements, including preparation of feasibility studies and bidding documents for projects eligible for EU financing.

2.2 Institutional strengthening of MWSCs aimed at the improvement of their financial and operating efficiency, including works, equipment, software, consultants’ services and training required for the improvement of billing and collection, the reduction of non-revenue water, establishment of cost centers in multi-service utilities, improvement of operational efficiency, cadastral survey of network conditions, establishment of cadastre of pipes, remote sensing, staff training and other cost efficiency measures.

2.3 Provision of consultants’ services and equipment to support to the PIU in Project implementation, including completing the preparation and appraisal of Sub-projects, auditing, training, public information and communication.

Part 3:
SEAWATER QUALITY MONITORING

Improvement of the coverage of the networks which monitor the quality of wastewater and seawater with a view to provide sufficient and adequate information of the Borrower’s coastal waters and discharges from wastewaters and thereby improve the coordination, comparability and the analytical quality of the results, including:

3.1 Improvement and expansion of the capacity of HV’s monitoring systems to assess the impact of the Program on the quality of coastal waters, through the provision of consultants’ services and equipment, state-of-the-art technologies, including the monitoring of the enhanced nutrient reduction waste water treatment plans, research to measure ecological impacts, and dissemination activities.

3.2 Strengthening of MEPPPC environmental monitoring capabilities to assess the quality of the Borrower’s Adriatic Sea waters and the impact of the Project on seawater quality, through the provision of consultants’ services and equipment, encompassing the extension of monitoring activities to all the MWSCs participating in the Project and increased focus on EU compliance.

SCHEDULE 2

PROJECT EXECUTION

Section I.
IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS

A. Institutional Arrangements

1. The Borrower shall assign to the MRDFWM responsibility for overseeing the implementation by the Project Implementing Entity of Parts 1, 2 and 3.1 of the Project and for supervising the performance of the Project Implementing Entity.

2. The Borrower, through the MEPPPC, shall carry out Part 3.2 of the Project and coordinate with the PIU on matters regarding Project monitoring and evaluation and financial management, financial reports and audits in accordance with the provisions of Section II.A and II.B below.

B. Subsidiary Loan and Grant Agreement

1. For the purpose of carrying out of Parts 1, 2 and 3.1 of the Project, the Borrower shall make the proceeds of the Loan allocated from time to time to Categories (1)(a), (2) and (3)(a) available to the Project Implementing Entity under a Subsidiary Loan and Grant Agreement to be entered into between the Borrower and the Project Implementing Entity, under terms and conditions approved by the Bank, which shall include, inter alia, the following conditions for the Subsidiary Loan: (i) it shall be denominated in Euro; and (ii) it shall be the equivalent in Euro (determined as of the date or respective dates of repayment of the principal amount of the Loan specified in Schedule 3 to this Agreement) of the value of the currency or currencies withdrawn from the Loan Account or paid out of the Designated Account for Parts 1, 2 and 3.1 of the Project on account of the cost of goods, works and services and to be financed under the Subsidiary Loan out of the proceeds of the Loan allocated from time to time to Categories (1)(a), (2) and (3)(a); (iii) it shall be charged interest on the principal amount withdrawn and outstanding from time to time at the rate applicable from time to time to the Loan pursuant to the provisions of Section 2.04 of this Agreement; and (iv) it shall be repaid to the Borrower in accordance with an amortization schedule, as set forth in the Subsidiary Loan Agreement, not exceeding the maturity of the Loan, inclusive of a grace period not exceeding five (5) years.

2. The Borrower shall exercise its rights under the Subsidiary Loan and Grant Agreement in such manner as to protect the interests of the Borrower and the Bank and to accomplish the purposes of the Loan. Except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall not assign, amend, abrogate or waive the Subsidiary Loan and Grant Agreement or any of its provisions.

C. Anti-Corruption

The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines.

D. Safeguards Compliance

The Borrower, through the MRDFWM, shall take all measures within its control to ensure that the Project Implementing Entity carry out and screen Sub-projects to ensure their consistency with the principles and requirements set forth in the Resettlement Policy Framework and the Environmental Safeguard Framework and the satisfaction of any and all applicable requirements for the preparation, disclosure and implementation of a site-specific EIA, EMP and/or LARAP, as the case may be, before the submission of any withdrawal request in respect of any Sub-project necessitating the respective EIA, EMP and/or LARAP.

E. Operational Manual

The Borrower, through the MRDFWM, shall take all action required on its part to ensure the Project is carried out in accordance with the requirements set forth or referred to in the Operational Manual.

Section II.
PROJECT MONITORING, REPORTING AND EVALUATION

A. Project Reports

1. The Borrower, through the MEPPPC, shall monitor and evaluate the progress of Part 3.2 of the Project and prepare Project Reports in accordance with the provisions of Section 5.08 of the General Conditions and on the basis of the Monitoring and Evaluation Indicators for Part 3.2 of the Project. Each such Project Report shall cover the period of one (1) calendar semester, and shall be furnished to the Project Implementing Entity not later two (2) weeks after the end of the period covered by such report for incorporation and forwarding by the Project Implementing Entity to the Bank of the overall Project Report.

2. The Borrower, through the MEPPPC, shall provide to the Project Implementing Entity not later than three (3) months after the Closing Date, for incorporation in the report referred to in Section 5.08 (c) of the General Conditions, all such information on the execution of Part 3.2 of the Project as the Bank shall reasonably request for the purposes of that Section.

B. Mid-Term Review

The Borrower, through the MEPPPC, shall:

(a) maintain policies and procedures adequate to enable it to monitor and evaluate on an ongoing basis, in accordance with the Monitoring and Evaluation Indicators for Part 3.2 of the Project, the carrying out of Part 3.2 of the Project and the achievement of the objectives thereof;

(b) prepare, under terms of reference satisfactory to the Bank, and furnish to the Bank, on or about March 30, 2011, a report integrating the results of the monitoring and evaluation activities and setting out the measures recommended to ensure the efficient carrying out of Part 3.2 of the Project and the achievement of the objectives thereof during the period following such date; and

(c) review with the Bank, on or about June 30, 2011 or such later date as the Bank shall request, the report referred to in the preceding paragraph (b), and, thereafter, take all measures required to ensure the efficient completion of Part 3.2 of the Project and the achievement of the objectives thereof, based on the conclusions and recommendations of the said report and the Bank’s views on the matter.

B. Financial Management, Financial Reports and Audits

1. The Borrower shall maintain or cause to be maintained a financial management system in accordance with the provisions of Section 5.09 of the General Conditions.

2. The Borrower shall prepare and furnish to the Bank as part of the Project Reports and not later than forty-five (45) days after the end of each calendar semester, interim unaudited financial reports for the Project covering the semester, in form and substance satisfactory to the Bank.

3. The Borrower shall have its Financial Statements for the Project audited in accordance with the provisions of Section 5.09 (b) of the General Conditions. Each audit of the Financial Statements shall cover the period of one (1) Fiscal Year. The audited Financial Statements for each such period shall be furnished to the Bank not later than six (6) months after the end of such period.

Section III.
PROCUREMENT

A. General

1. Goods, Services (other than Consultants’ Services) and Works. All goods, services (other than consultants’ services) and works required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Section I of the Procurement Guidelines, and with the provisions of this Section.

2. Consultants’ Services. All consultants’ services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Sections I and IV of the Consultant Guidelines and with the provisions of this Section.

3. Definitions. The capitalized terms used below in this Section to describe particular procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts refer to the corresponding method described in the Procurement Guidelines, or Consultant Guidelines, as the case may be.

B. Particular Methods of Procurement of Goods, Services (other than Consultants’ Services) and Works

1. International Competitive Bidding. Except as otherwise provided in paragraph 2 below, goods, services (other than consultants’ services) and works shall be procured under contracts awarded on the basis of International Competitive Bidding procedures.

2. Other Methods of Procurement of Goods, Services (other than Consultants’ Services) and Works. The following table specifies the methods of procurement, other than International Competitive Bidding, which may be used for goods, services (other than consultants’ services) and works. The Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be used.

Procurement Methods

(a) Limited International Bidding

(b) National Competitive Bidding, subject to the additional procedures stipulated in the Annex to this Schedule

(c) Shopping

(d) Direct Contracting

C. Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services

1. Quality- and Cost-based Selection. Except as otherwise provided in paragraph 2 below, consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality and Cost-based Selection.

2. Other Methods of Procurement of Consultants’ Services. The following table specifies the methods of procurement, other than Quality and Cost-based Selection, which may be used for consultants’ services. The Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be used.

Procurement Methods

(a) Quality-Based Selection

(b) Selection under a Fixed-Budget

(c) Least-Cost Selection

(d) Selection Based on Consultants’ Qualifications

(e) Single Source Selection

(f) Individual Consultants

(g) Sole-source basis for individual consultants

D. Review by the Bank of Procurement Decisions

The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall be subject to the Bank’s Prior Review. All other contracts shall be subject to Post Review by the Bank.

Section IV.
WITHDRAWAL OF LOAN PROCEEDS

A. General

1. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with the provisions of Article II of the General Conditions, this Section, and such additional instructions as the Bank shall specify by notice to the Borrower (including the «World Bank Disbursement Guidelines for Projects» dated May 2006, as revised from time to time by the Bank and as made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to finance Eligible Expenditures as set forth in the table in paragraph 2 below.

2. The following table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be financed out of the proceeds of the Loan («Category»), the allocation of the amounts of the Loan to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible Expenditures in each Category.

Category

Amount of the Loan Allocated
(Expressed in Euro)

Percentage of Expenditures to be Financed

(1) Goods:

(a) under Parts 1, 2 and 3.1 of the Project

(b) under Part 3.2 of the Project

250,000

250,000

50%

(2) Works:

(a) under Part 1.1 (a) of the Project

(b) under Part 1.1 (b) of the Project

44,150,000

6,000,000

50%

40%

(3) Consultants’ Services:

(a) under Parts 1, 2 and 3.1 of the Project

(b) under Part 3.2 of the Project

5,750,000

2,100,000

50%

(4) Unallocated

1,500,000

TOTAL AMOUNT

60,000,000

B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period

1. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be made:

(a) from the Loan Account, until the Bank has received payment in full of the Front-end Fee;

(b) for payments made prior to the date of this Agreement; or

(c) on account of works under Category (2), until and unless the Project Implementing Entity has submitted to the Bank a written attestation for the Sub-project that entails the works in respect of which the withdrawal is requested that: (A) the Sub-project does not require the submission, preparation and disclosure of a site-specific EIA, EMP or LARAP, as the case may be; or (B) the Sub-project does require the submission, preparation and disclosure of a site-specific EIA, EMP or LARAP, as the case may be, and such requirements have been fulfilled to the satisfaction of the Bank.

2. The Closing Date is September 30, 2014.

ANNEX TO SCHEDULE 2

For the purposes of following National Competitive Bidding procedures in the procurement of goods, services (other than consultants’ services) and works to be financed under the Loan, the following modifications and additions shall apply:

(i) Procedures

The public bidding method shall apply to all contracts. Invitations to bid shall be advertised in the Borrower’s Official Gazette (Narodne Novine) and in at least one widely circulated national daily newspaper or at the Project Implementing Entity’s website, allowing a minimum of thirty (30) days for the preparation and submission of bids.

(ii) Assessment of Bidders’ Qualifications

When pre-qualification shall be required for large or complex contracts, invitations to pre-qualify for bidding shall be advertised in the Borrower’s Official Gazette (Narodne Novine) and at least one widely circulated national daily newspaper or at the Project Implementing Entity’s website a minimum of thirty (30) days prior to the deadline for the submission of pre-qualification applications. Minimum experience, technical and financial requirements shall be explicitly stated in the pre-qualification documents, which shall be determined by a ‘pass/fail’ method, not through the use of a merit point system. Where pre-qualification is not used, the qualifications of the bidder who is recommended for award of contract shall be assessed by post-qualification, applying minimum experience, technical and financial requirements which shall be explicitly stated in the bidding documents.

(iii) Participation of Government-owned Enterprises

Government-owned enterprises located and operating on the Borrower’s territory shall be eligible to participate in bidding only if they can establish, to the Bank’s satisfaction, that they are legally and financially autonomous, operate under commercial laws and are not a dependent agency of the Borrower’s government. Said enterprises shall be subject to the same bid and performance security requirements as other bidders.

(iv) Bidding Documents

The Project Implementing Entity acting as procuring entity shall use the appropriate standard bidding documents for the procurement of goods or services (other than consultants’ services), as defined in the paragraph 1.1 of the Guidelines, which shall contain draft contract and conditions of contract acceptable to the Bank.

(v) Bid Submission, Opening and Evaluation

(1) Bids shall be submitted in a single envelope containing the bidder’s qualification information, technical and price bids, which shall be opened simultaneously at the public bid opening.

(2) Bids shall be opened in public, immediately after the deadline for submission of bids. The name of the bidder, the total amount of each bid and any discounts offered shall be read aloud and recorded in the minutes of the public bid opening.

(3) The evaluation of bids shall be done in strict adherence to the monetarily quantifiable criteria specified in the bidding documents and a merit point system shall not be used.

(4) Extension of bid validity shall be allowed once only for not more than thirty (30) days. No further extensions should be granted without the prior approval of the Bank.

(5) Contracts shall be awarded to qualified bidders having submitted the lowest evaluated substantially responsive bid.

(6) No preference shall apply under National Competitive Bidding.

(vi) Price Adjustment

Civil works contracts of long duration (e.g., more than eighteen (18) months) shall contain an appropriate price adjustment clause.

(vii) Rejection of All Bids

(1) All bids shall not be rejected and new bids solicited without the Bank’s prior written concurrence.

(2) When the number of bids received is less than two, re-bidding shall not be carried out without the Bank’s prior concurrence.

(viii) Securities

Bid securities should not exceed two percent (2%) of the estimated cost of the contract; and performance securities not more than ten percent (10%). No advance payments shall be made to contractors without a suitable advance payment security. The wording of all such securities shall be included into the bidding documents and shall be acceptable to the Bank.

SCHEDULE 3

AMORTIZATION SCHEDULE

1. The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment Date («Installment Share«). If the proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank by multiplying: (i) Withdrawn Loan Balance as of the first Principal Payment Date; by (ii) the Installment Share for each Principal Payment Date, such repayable amount to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion applies.

Principal Payment Date

Installment Share
(Expressed as a Percentage)

On each April 15 and October 15 beginning on April 15, 2014 through October 15, 2023

5%

2. If the proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as of the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal Payment Date shall be determined as follows:

(a) To the extent that any proceeds of the Loan have been withdrawn as of the first Principal Payment Date, the Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance as of such date in accordance with paragraph 1 of this Schedule.

(b) Any amount withdrawn after the first Principal Payment Date shall be repaid on each Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in amounts determined by the Bank by multiplying the amount of each such withdrawal by a fraction, the numerator of which is the original Installment Share specified in the table in paragraph 1 of this Schedule for said Principal Payment Date («Original Installment Share») and the denominator of which is the sum of all remaining Original Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after such date, such amounts repayable to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion applies.

3. (a) Amounts of the Loan withdrawn within two calendar months prior to any Principal Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the principal amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and outstanding on the second Principal Payment Date following the date of withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date commencing with the second Principal Payment Date following the date of withdrawal.

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, if at any time the Bank adopts a due date billing system under which invoices are issued on or after the respective Principal Payment Date, the provisions of such sub-paragraph shall no longer apply to any withdrawals made after the adoption of such billing system.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Schedule, upon a Currency Conversion of all or any portion of the Withdrawn Loan Balance to an Approved Currency, the amount so converted in the Approved Currency that is repayable on any Principal Payment Date occurring during the Conversion Period, shall be determined by the Bank by multiplying such amount in its currency of denomination immediately prior to the Conversion by either: (i) the exchange rate that reflects the amounts of principal in the Approved Currency payable by the Bank under the Currency Hedge Transaction relating to the Conversion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with the Conversion Guidelines, the exchange rate component of the Screen Rate.

APPENDIX

Section I.
DEFINITIONS

1. «Anti-Corruption Guidelines» means the «Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants», dated October 15, 2006.

2. «Category» means a category of items to be financed out of the proceeds of the Loan set forth in the table in Section IV of Schedule 2 to this Agreement.

3. «Co-financier» means the Global Environment Facility or GEF, referred to in paragraph 15 of the Appendix to the General Conditions.

4. «Co-financing» or «Grant» means an amount equal to six million four hundred thousands dollars be provided by the Co-financier to assist in financing part of the cost of Parts 1, 2 and 3.1 of the Project.

5. «Co-financing Agreement» means the GEF Trust Fund Grant Agreement to be entered into between the Borrower and the Co-financier providing for the Co-financing, as such agreement may be amended from time to time. «Co-financing Agreement» includes all appendices, schedules and agreements supplemental to the GEF Trust Fund Grant Agreement.

6. «Consultant Guidelines» means the «Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers» published by the Bank in May 2004 and revised in October 2006.

7. «Designated Account» means an account into which the Bank may, at the Borrower’s request, deposit amounts withdrawn from the Loan Account for the purpose of paying for Eligible Expenditures as they are incurred.

8. «Environmental Framework» or «EF» means the environmental framework adopted by the Borrower on June 23, 2008, setting forth the procedures to be used by the Project Implementing Entity for the preparation and approval of a Sub-project (as hereinafter defined) specific Environmental Impact Assessment and/or Environmental Management Plan for any construction, rehabilitation or expansion of waste water services where there exists environmental issues of a type and scale sufficient to trigger the Bank’s policies thereon.

9. «Environmental Impact Assessment» or «EIA» means a report identifying and assessing the potential environmental impacts of a proposed Sub-project (as hereinafter defined), evaluating alternatives, and designing appropriate mitigation, management, and monitoring measures.

10. «Environmental Management Plan» or «EMP» means a site-specific environmental management plan prepared in accordance with the parameters laid down in the EF (as hereinafter defined), acceptable to the Bank, to be developed by the Project Implementing Entity for each applicable Sub-project, setting forth a set of mitigation, monitoring and institutional measures to be taken during Sub-project implementation and operation to eliminate adverse environmental and social impacts, offset them, or reduce them to acceptable levels, and including the actions needed to implement these measures.

11. «EU» means the European Union.

12. «Fiscal Year» means the twelve (12) month period corresponding to any of the Borrower’s or Project Implementing Entity’s fiscal years, which period commences on January 1 and ends on December 31 in each calendar year.

13. «General Conditions» means the «International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for Loans», dated July 1, 2005 (as amended through February 12, 2008) with the modifications set forth in Section II of this Appendix.

14. «Land Acquisition and Resettlement Action Plan» or «LARAP» means a site-specific land acquisition and resettlement action plan to be developed by the Project Implementing Entity for each Sub-project which involves Land Acquisition and Resettlement in accordance with the parameters laid down in the LARPF (as hereinafter defined) and the Operational Manual, and which has been found acceptable by the Bank.

15. «Land Acquisition and Resettlement Policy Framework» or «LARPF» means the land acquisition and resettlement policy framework adopted by the Borrower on June 23, 2008, setting forth the principles and objectives governing land acquisition and Resettlement preparation and implementation and a description of the process for acquiring land and preparing and approving Land Acquisition and Resettlement Action Plans.

16. «MEPPPC» means the Borrower’s Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction, and any successor thereto.

17. «MRDFWM» means the Borrower’s Ministry of Regional Development, Forestry and Water Management, and any successor thereto.

18. «Monitoring and Evaluation Indicators for Part 3.2 of the Project» means the agreed monitoring and evaluation indicators set forth in a letter of even date herewith to be utilized by the Borrower to measure the progress in the implementation of Part 3.2 of the Project and the degree to which the objectives thereof are being achieved.

19. «Monitoring and Evaluation Indicators for Parts 1, 2 and 3.1 of the Project» means the agreed monitoring and evaluation indicators set forth in a letter of even date herewith to be utilized by the Project Implementing Entity to measure the progress in the implementation of Parts 1, 2 and 3.1 of the Project and the degree to which the objectives thereof are being achieved.

20. «Municipality» means a local government unit established under the Borrower’s laws and eligible, in accordance with the criteria set forth in the Operational Manual (as hereinafter defined), for receiving a Sub-Loan and/or Sub-Grant (as hereinafter defined) under Parts 1, 2 and 3.1 of the Project.

21. «MWSC» means a Municipal Water and Sewerage Company duly established under the Borrower’s laws and eligible, in accordance with the criteria set forth in the Operational Manual (as hereinafter defined), for receiving a Sub-Loan and/or Sub-Grant (as hereinafter defined) for Parts 1, 2 and 3.1 of the Project;

22. «Operational Manual» means the manual adopted by HV setting forth eligibility criteria for participating Municipalities, MWSCs and Sub-projects (as hereinafter defined), the procedures for selecting, appraising, approving and supervising of Sub-projects (as hereinafter defined), and the terms and conditions of Sub-Loans and Sub-Grants (as hereinafter defined).

23. «Procurement Guidelines» means the «Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits» published by the Bank in May 2004 and revised in October 2006.

24. «Procurement Plan» means the Borrower’s procurement plan for the Project, dated October 15, 2008 and referred to in paragraph 1.16 of the Procurement Guidelines and paragraph 1.24 of the Consultant Guidelines, as the same shall be updated from time to time in accordance with the provisions of said paragraphs.

25. «Project Implementation Unit» or «PIU» means the unit within the Project Implementing Entity responsible for daily implementation of the Project.

26. «Project Implementing Entity» means Hrvatske vode (Croatian Waters) or HV, the Borrower’s agency responsible for water management.

27. «Project Implementing Entity’s Legislation» means the Borrower’s Water Act (Official Gazette No. 107/95) and the Amendment thereto (Official Gazette No. 150/2005) dated December 29, 2005.

28. «Resettlement» means: (i) the involuntary (i.e., an action that may be taken without a person’s informed consent or power of choice) taking of land, including anything growing on or permanently affixed to such land, such as buildings and crops, resulting in: (A) relocation or loss of shelter; (B) loss of assets or access to assets; or (C) loss of income sources or means of livelihood, whether or not the affected persons must move to another location; or (ii) the involuntary restriction of access to legally designated parks and protected areas resulting in adverse impacts on the livelihoods of the affected persons, and encompassing restrictions on the use of resources imposed on people living outside a park or protected area, or on those who continue living inside the park or protected area during and after Project implementation.

29. «Sub-Grant» means a grant made or proposed to be made by the Project Implementing Entity out of the proceeds of the Co-financing to a Municipality and MWSC for the purposes of carrying out a Sub-project (as hereinafter defined) under Part 1.1 of the Project and for Parts 1.2, 2 and 3.1 of the Project.

30. «Sub-Loan» means a loan made or proposed to be made by the Project Implementing Entity out of the proceeds of the Loan to a Municipality and MWSC for the purposes of carrying out a Sub-project (as hereinafter defined) under Part 1.1 of the Project and for Parts 1.2, 2 and 3.1 of the Project.

31. «Sub-Loan and/or Sub-Grant Agreement» means the agreement referred to in Section I.C.3 of the Schedule to the Project Agreement pursuant to which the Project Implementing Entity shall make a Sub-Loan and/or Sub-Grant to a Municipality and MWSC.

32. «Sub-project» means an investment project eligible, in accordance with the criteria set forth in the Operational Manual, for financing out of the proceeds of the Loan and/or Co-financing under Part 1.1 of the Project.

33. «Subsidiary Grant» means the grant made or proposed to be made by the Borrower out of the proceeds of the Co-financing to the Project Implementing Entity for the purposes of carrying out Parts 1, 2 and 3.1 of the Project.

34. «Subsidiary Loan» means a loan made or proposed to be made by the Borrower out of the proceeds of the Loan to the Project Implementing Entity for the purposes of carrying out Parts 1, 2 and 3.1 of the Project.

35. «Subsidiary Loan and Grant Agreement» means the agreement referred to in Section I.B of Schedule 2 to this Agreement pursuant to which the Borrower shall make a portion of the proceeds of the Loan and Co-financing available to the Project Implementing Entity.

36. «Water Management Strategy» means the Borrower’s strategy identifying the sector investments and institutional capacity needed to meet EU directives and whose main objectives are to increase sewerage coverage and construct and upgrade the existing wastewater treatment plants to meet EU environmental standards.

Section II.
MODIFICATIONS TO THE GENERAL CONDITIONS

The modifications to the General Conditions are as follows:

1. Paragraph (a) of Section 2.07 is modified to read as follows:

»Section 2.07. Refinancing Preparation Advance; Capitalizing Front-end Fee and Interest

(a) If the Loan Agreement provides for the repayment out of the proceeds of the Loan of an advance made by the Bank or the Association («Preparation Advance»), the Bank shall, on behalf of such Loan Party, withdraw from the Loan Account on or after the Effective Date the amount required to repay the withdrawn and outstanding balance of the advance as at the date of such withdrawal from the Loan Account and to pay all accrued and unpaid charges, if any, on the advance as at such date. The Bank shall pay the amount so withdrawn to itself or the Association, as the case may be, and shall cancel the remaining unwithdrawn amount of the advance.«

2. Paragraph (l) of Section 7.02 is modified to read as follows:

»Section 7.02. Suspension by the Bank

... (l) Ineligibility. The Bank or the Association has declared the Borrower (other than the Member Country) or the Project Implementing Entity ineligible to receive proceeds of any financing made by the Bank or the Association or otherwise to participate in the preparation or implementation of any project financed in whole or in part by the Bank or the Association, as a result of a determination by the Bank or the Association that the Borrower or the Project Implementing Entity has engaged in fraudulent, corrupt, coercive or collusive practices in connection with the use of the proceeds of any financing made by the Bank or the Association.«

3. The following terms and definitions set forth in the Appendix are modified or deleted as follows, and the following new terms and definitions are added in alphabetical order to the Appendix as follows, with the terms being renumbered accordingly:

(a) The term «Project Preparation Advance» is modified to read «Preparation Advance» and its definition is modified to read as follows:

«Preparation Advance» means the advance referred to in the Financing Agreement and repayable in accordance with Section 2.07.»

Članak 3.

Financijske obveze koje nastaju za Republiku Hrvatsku kao zajmoprimca na temelju Ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, planirat će se podmirivati sukladno odredbama propisa o izvršavanju državnog proračuna za godine 2009. – 2014., prema planu sufinanciranja zajma.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove vodnoga gospodarstva.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Narodnim novinama«.

Klasa: 441-03/09-01/05

Zagreb, 3. travnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !