Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uputa o upotrebi šifara osnova naplate i plaćanja u platnom prometu s inozemstvu ("Narodne novine", br. XX/05, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
136 16.11.2005 Uputa o upotrebi šifara osnova naplate i plaćanja u platnom prometu s inozemstvom

HRVATSKA NARODNA BANKA

2557

Na temelju točke XVII. Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvomL282972 (»Narodne novine«, br. 88/2005.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

UPUTU

O UPOTREBI ŠIFARA OSNOVA NAPLATE I PLAĆANJA U PLATNOM PROMETU S INOZEMSTVOM

I.

U platnom prometu s inozemstvom obvezno se primjenjuju troznamenkaste brojčane oznake šifara osnova naplate i plaćanja, u skladu s knjigovodstvenim tretmanom istovrsnog prihoda ili troška u knjigovodstvenim ispravama nalogodavatelja odnosno korisnika naplate. U slučaju kada nalogodavatelj ili korisnik naplate nije obveznik vođenja knjigovodstvenih isprava, šifra osnova naplate ili plaćanja određuje se temeljem pisane izjave nalogodavatelja odnosno korisnika naplate. Oznake šifara osnova unose se kao obavezan podatak u odgovarajuće polje platnih naloga definiranih Uputom o provedbi Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom. Šifre osnova naplate i plaćanja, kao i njihovi opisi sastavni su dio ove upute. Za ispravnost primjene šifara osnova naplate i plaćanja u platnom prometu s inozemstvom odgovoran je nalogodavac (korisnik) plaćanja (naplate).

Navedene šifre osnova i njihovi opisi pripremljeni su u skladu s Vodičem platnobilančnih šifara za standardne komponente i dopunske pozicije (Guide to the Balance of Payments Codes for Standard Components and Additional Items) Međunarodnoga monetarnog fonda iz 1999. godine.

II.

Početkom primjene ove upute prestaju se primjenjivati šifre osnova u platnom prometu s inozemstvom s pripadajućim opisima, definirane Uputom o provedbi Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom i načinu dostavljanja podataka o platnom prometu s inozemstvom, Prilog br. 8 pod I.L282973 (»Narodne novine«, br. 35/1996., 72/1999., 30/2000. i 77/2001.).

III.

Ova uputa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. travnja 2006.

O. br.: 424-020/11-05/ŽR

Zagreb, 4. studenoga 2005.

Guverner

Hrvatske narodne banke

dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

OZNAKE I OPISI ŠIFARA OSNOVA NAPLATE I PLAĆANJA U PLATNOM PROMETU S INOZEMSTVOM

I. ROBA

Ova kategorija obuhvaća transakcije na osnovi razmjene robe između rezidenata i nerezidenata (bez obzira na to podnosi li se carinska deklaracija u postupku carinjenja i bez obzira na to je li plaćanje obavljeno prije ili nakon isporuke robe), osim onih plaćanja koja se razvrstavaju u druge šifre osnova (npr. u građevinske radove, ostale poslovne usluge ili u putovanja – turizam). Iznimke od kriterija promjene vlasništva (transakcije ovim stavkama iskazuju se kao roba) obuhvaćaju: robu u financijskom najmu (leasing), robu prenesenu između matičnog poduzeća i podružnice te robu namijenjenu preradi, doradi i oplemenjivanju na režimu unutarnje i vanjske proizvodnje.

110

Roba

Transakcije na osnovi razmjene robe između rezidenata i nerezidenata

Uključuje također:

?kupoprodaju robe između rezidenta i inozemnog predstavništva ili inozemnog veleposlanstva

?plaćanje ili obračun rabata, bonusa i popusta

?plaćanje/naplatu po garanciji za nenaplaćeni uvoz/izvoz

?plaćanje/naplatu unaprijed (u obliku avansa) ili uz odgodu s rokom kraćim od godinu dana, uključujući i godinu dana

?povrat preplaćenih sredstava pri izvozu/uvozu robe

?plaćanje štete (neosigurane) pri izvozu ili uvozu robe

?kamate za nepravodobno plaćanje/naplatu uvoza/izvoza robe

?zatezne kamate, prekostojnice, tečajne razlike, razlike u cijeni, penale na osnovi izvoza i uvoza robe

?uvoz i izvoz stručne literature, knjiga, časopisa, slika

?plaćanja kupljene i prodane robe u sklopu poslova posredovanja robe (izravni reeksport i provoz)

Ne uključuje:

?naknade za izdavanje garancija po poslovima izvoza/uvoza robe (uključeno u 340 – Financijske usluge, osim osiguranja)

?troškove ovrhe kod nenaplaćenog izvoza/uvoza robe (uključeno u 641 – Porezi i pristojbe – država ili 646 – Porezi i pristojbe – ostali sektori)

?naknade kod poslova posredovanja, tj. razliku u cijeni između kupljene i prodane robe kod izravnog reeksporta i provoza (uključeno u 371 – Ostale usluge povezane s trgovinom)

140

Roba za opskrbu prijevoznih sredstava

Plaćanja za isporučenu robu na osnovi opskrbe rezidentnih (nerezidentnih) prijevoznih sredstava (brodovi, zrakoplovi, cestovna vozila, željezničke kompozicije i sl.) gorivom, hranom i sl. na inozemnim (domaćim) terminalima (lukama, zračnim lukama, kolodvorima i sl.), bez obzira na to je li u postupku carinjenja podnesena carinska deklaracija i je li plaćanje obavljeno prije ili nakon isporuke robe

 

USLUGE

Ova kategorija obuhvaća transakcije plaćanja na osnovi razmjene usluga između rezidenata i nerezidenata, kao i kamate za nepravodobno plaćanje, zatezne kamate, prekostojnice, tečajne razlike, razlike u cijeni te penale na osnovi uvoza/izvoza usluga.

II. USLUGE PRIJEVOZA

Međunarodne transakcije na osnovi usluga prijevoza koje hrvatski rezidenti pružaju nerezidentima i obratno (na teritoriju Republike Hrvatske ili u inozemstvu), a uključuju prijevoz putnika, robe (tereta), iznajmljivanje prijevoznog sredstva s posadom te s njima povezane prateće i pomoćne usluge.

Prijevoz tereta: prijevoz tereta u vlasništvu nerezidenta u međunarodnom prometu prijevoznim sredstvima rezidenta, prijevoz tereta u vlasništvu rezidenta prijevoznim sredstvima u vlasništvu nerezidenta, prijevoz tereta u vlasništvu rezidenta unutar Hrvatske prijevoznim sredstvima nerezidenta, prijevoz tereta u vlasništvu nerezidenta unutar Hrvatske prijevoznim sredstvima u vlasništvu nerezidenta. Uključuje i usluge utovarivanja na prijevozno sredstvo te istovarivanja ako je ugovorom između vlasnika robe i prijevoznika dogovoreno da prijevoznik obavi tu uslugu, kao i iznajmljivanje prijevoznih sredstava s posadom u vlasništvu rezidenta nerezidentima za prijevoz tereta i obratno. Usluge financijskog najma prijevoznog sredstva (leasing) ne uključuju se (uključeno u 750 ili 850 – Krediti).

Prijevoz putnika: prijevoz nerezidenata u međunarodnom prometu prijevoznim sredstvima u vlasništvu rezidenta, prijevoz rezidenata prijevoznim sredstvima nerezidenta, prijevoz putnika unutar Republike Hrvatske prijevoznim sredstvima u vlasništvu nerezidenta. Uključuju se prateći troškovi koji nastaju prilikom prijevoza putnika (npr. troškovi za višak prtljage, za hranu i piće u prijevoznim sredstvima – osobna potrošnja putnika). Uključuje i iznajmljivanje prijevoznih sredstava s posadom u vlasništvu rezidenta nerezidentima za prijevoz putnika i obratno. Usluge financijskog najma prijevoznog sredstva (leasing) ne uključuju se (uključeno u 750 ili 850 – Krediti).

Ne uključuje se prijevoz nerezidenata prijevoznim sredstvima u vlasništvu rezidenta unutar države (uključeno u Putovanja – turizam).

Prateće, pomoćne i ostale usluge: sve vrste usluga povezane s uslugama prijevoza u lukama i zračnim lukama te na kolodvorima i na drugim terminalima. Ove usluge obuhvaćaju: utovarivanje, istovarivanje, pohranjivanje, skladištenje, pakiranje, održavanje i čišćenje prijevozne opreme, manevriranje, vuču i spašavanje prijevoznih sredstava, privez i tegljenje u lukama, usluge otpremništva i ostale agentske usluge, marže i provizije, pristojbe za provoz i prelet te eksploatacijske troškove prijevoznika.

Ne uključuju: osiguranje tereta (uključeno u 331 – Premije osiguranja ili 332 – Potraživanja iz osiguranja), robu koju prijevoznici nerezidenti nabavljaju u lukama i popravke prijevoznih sredstava (koji se tretiraju kao roba, a ne usluge), popravke željezničkih postrojenja, luka i uzletišnih postrojenja (uključeno u 320 – Građevinski radovi u inozemstvu ili 321 – Građevinski radovi u Republici Hrvatskoj), iznajmljivanje svih prijevoznih sredstava bez posade (uključeno u 372 – Iznajmljivanje i operativni najam (leasing) prijevoznih sredstava i opreme).

ŠIFRA

NAZIV

SADRŽAJ

210

Pomorski prijevoz

Usluge pomorskog prijevoza pružene nerezidentima ili pribavljene od nerezidenata, povezane:

?s izvozom i uvozom robe

?s tranzitnom trgovinom

?s prijevozom robe između trećih zemalja

?s prijevozom pošte u ime poštanskih ureda i kurirskih tvrtki

Uključuje također:

?iznajmljivanje rezidentnih brodova s posadom nerezidentima i obratno, za ograničen broj putovanja

?tegljenje povezano s prijevozom naftnih platforma, plutajućih dizalica i plovnih bagera

?vozarine koje su dio turističkog aranžmana

?pristojbe za višak prtljage, vozila i ostalu osobnu imovinu

?izdatke za hranu, piće ili ostale izdatke putnika tijekom boravka u prijevoznom sredstvu

?ukrcavanje/iskrcavanje tereta

?skladištenje i smještaj

?pakiranje i prepakiranje

?tegljenje, pilotiranje, navigacijsku pomoć prometne kontrole za prijevoznike i sl.

?lučke usluge, troškove priveza i iznajmljivanja veza

?održavanje, popravak i čišćenje broda i opreme

?spasilačke operacije

?troškove registracije broda u inozemstvu

Ne uključuje:

?iznajmljivanje morskih plovila bez posade (uključeno u 372 – Iznajmljivanje i operativni najam (leasing) prijevoznih sredstava i opreme)

?brodove iznajmljene na temelju ugovora o operativnom najmu (uključeno u 372 – Iznajmljivanje i operativni najam (leasing) prijevoznih sredstava i opreme)

?kurirske usluge koje pružaju kurirske tvrtke (uključeno u 310 –Komunikacijske usluge)

?putničke usluge koje prijevoznici rezidenti pružaju nerezidentima unutar svoje države (uključeno u Putovanja – turizam)

?krstarenja unutar zemlje koja su dio kružnog putovanja (uključeno u Putovanja – turizam)

220

Zračni
prijevoz

Usluge zračnog prijevoza pružene nerezidentima ili pribavljene od nerezidenata, povezane:

?s izvozom i uvozom robe

?s tranzitnom trgovinom

?s prijevozom robe između trećih zemalja

?s prijevozom pošte u ime poštanskih ureda i kurirskih tvrtki

Uključuje također:

?iznajmljivanje rezidentnih zrakoplova s posadom nerezidentima i obratno, za ograničen broj putovanja

?vozarine koje su dio turističkog aranžmana

?pristojbe za višak prtljage, vozila i ostalu osobnu imovinu

?izdatke za hranu i piće te ostale izdatke putnika tijekom boravka u prijevoznom sredstvu

?ukrcavanje/iskrcavanje tereta

?skladištenje i smještaj

?pakiranje i prepakiranje

?tegljenje, pilotiranje, navigacijsku pomoć/kontrolu zračnog prometa za prijevoznike itd.

220

Zračni
prijevoz

?aerodromske usluge i pristojbe za prelet

?održavanje, popravak i čišćenje opreme

?spasilačke operacije

?prihode od prodaje prijevoznih isprava u ime i za račun nerezidentnih prijevoznika

Ne uključuje:

?iznajmljivanje zrakoplova bez posade (uključeno u 372 – Iznajmljivanje i operativni najam (leasing) prijevoznih sredstava i opreme)

?iznajmljivanje zrakoplova na temelju ugovora o operativnom najmu (uključeno u 372 – Iznajmljivanje i operativni najam (leasing) prijevoznih sredstava i opreme)

?kurirske usluge koje pružaju kurirske tvrtke (uključeno u 310 – Komunikacijske usluge)

?putničke usluge koje prijevoznici rezidenti pružaju nerezidentima unutar svoje države (uključeno u Putovanja – turizam)

230

Željeznički prijevoz

Usluge željezničkog prijevoza pružene nerezidentima ili pribavljene od nerezidenata, povezane:

?s izvozom i uvozom robe

?s tranzitnom trgovinom

?s prijevozom robe između trećih zemalja

?s prijevozom pošte u ime poštanskih ureda i kurirskih tvrtki

Uključuje također:

?iznajmljivanje rezidentnih željezničkih kompozicija ili njihovih dijelova s posadom nerezidentima i obratno, za ograničen broj putovanja

?vozarine koje su dio turističkog aranžmana

?pristojbe za višak prtljage, vozila i ostalu osobnu imovinu

?izdatke za hranu i piće te ostale izdatke putnika tijekom boravka u prijevoznom sredstvu

?ukrcavanje/iskrcavanje tereta

?skladištenje i smještaj

?pakiranje i prepakiranje

?tegljenje, prometnu kontrolu, plaćanje naknada za korištenje tunela

?usluge na željezničkoj postaji

?održavanje, popravak i čišćenje opreme

?spasilačke operacije

Ne uključuje:

?iznajmljivanje željezničkih kompozicija ili njihovih dijelova bez posade (uključeno u 372 – Iznajmljivanje i operativni najam (leasing) prijevoznih sredstava i opreme)

?iznajmljivanje željezničkih kompozicija ili njihovih dijelova na temelju ugovora o operativnom najmu (uključeno u 372 – Iznajmljivanje i operativni najam (leasing) prijevoznih sredstava i opreme)

?kurirske usluge koje pružaju kurirske tvrtke (uključeno u 310 – Komunikacijske usluge)

?putničke usluge koje prijevoznici rezidenti pružaju nerezidentima unutar svoje države (uključeno u Putovanja – turizam)

241

Cestovni prijevoz – teretni

Usluge prijevoza tereta kamionima i teretnim vozilima pružene nerezidentima ili pribavljene od nerezidenata, povezane:

?s izvozom robe u određenu zemlju i uvozom iz nje

?s tranzitnom trgovinom

?s prijevozom robe između trećih zemalja

?s prijevozom pošte u ime poštanskih ureda i kurirskih tvrtki

Ne uključuje:

?iznajmljivanje komercijalnih cestovnih vozila bez posade (uključeno u 372 – Iznajmljivanje i operativni najam (leasing) prijevoznih sredstava i opreme)

?operativni najam (leasing) cestovnih vozila (uključeno u 372 –Iznajmljivanje i operativni najam (leasing) prijevoznih sredstava i opreme)

?kurirske usluge koje pružaju kurirske tvrtke (uključeno u 310 – Komunikacijske usluge)

242

Cestovni prijevoz – putnički

Usluge prijevoza autobusom ili drugim cestovnim motornim vozilom s vozačem, pružene nerezidentima ili pribavljene od nerezidenata

Uključuje također:

?vozarine koje su dio turističkog aranžmana

?pristojbe za višak prtljage, vozila i ostalu osobnu imovinu

?izdatke za hranu i piće te ostale izdatke putnika tijekom boravka u prijevoznom sredstvu

242

Cestovni prijevoz – putnički

Ne uključuje:

?putničke usluge koje prijevoznici rezidenti pružaju nerezidentima unutar svoje države (uključeno u Putovanja – turizam)

?iznajmljivanje komercijalnih cestovnih vozila bez vozača (uključeno u 372 – Iznajmljivanje i operativni najam (leasing) prijevoznih sredstava i opreme)

?operativni najam (leasing) cestovnih vozila (uključeno u 372 – Iznajmljivanje i operativni najam (leasing) prijevoznih sredstava i opreme)

243

Cestovni prijevoz – iznajmljivanje vozila s posadom

Usluge iznajmljivanja cestovnih vozila s posadom nerezidentima i obratno, za ograničen broj putovanja

249

Cestovni prijevoz ostale usluge

Usluge pružene nerezidentima ili pribavljene od nerezidenata, kao što su:

?ukrcavanje/iskrcavanje tereta

?skladištenje i smještaj

?pakiranje i prepakiranje

?tegljenje, prometna kontrola za prijevoznike itd.

?usluge autobusnih terminala i usluge korištenja garaže

?izdaci za cestarine, tunelarine i mostarine

?održavanje, popravak i čišćenje opreme

?spasilačke operacije

250

Riječni prijevoz

Usluge prijevoza tereta i putnika rijekama, kanalima i jezerima pružene nerezidentima ili pribavljene od nerezidenata, povezane:

?s izvozom i uvozom robe

?s tranzitnom trgovinom

?s prijevozom robe između trećih zemalja (prekogranična trgovina)

?s prijevozom pošte u ime poštanskih ureda i kurirskih tvrtki

Uključuje također:

?prijevoz tereta i putnika unutrašnjim vodenim putovima jedne zemlje

?prijevoz tereta i putnika vodenim putovima koje dijele dvije zemlje ili više njih

?iznajmljivanje rezidentnih riječnih plovila s posadom nerezidentima i obratno, za ograničen broj putovanja

?vozarine koje su dio turističkog aranžmana

?pristojbe za višak prtljage, vozila i ostalu osobnu imovinu

?izdatke za hranu i piće te ostale izdatke koje putnici ostvaruju tijekom boravka u prijevoznom sredstvu

?ukrcavanje/iskrcavanje tereta

?skladištenje i smještaj

?pakiranje i prepakiranje

?tegljenje, pilotiranje, navigacijsku pomoć prometne kontrole za prijevoznike i sl.

?lučke usluge

?održavanje, popravak i čišćenje opreme

?spasilačke operacije

Ne uključuje:

?iznajmljivanje riječnih plovila bez posade (uključeno u 372 – Iznajmljivanje i operativni najam (leasing) prijevoznih sredstava i opreme)

?riječna plovila iznajmljena na temelju ugovora o operativnom najmu (uključeno u 372 – Iznajmljivanje i operativni najam (leasing) prijevoznih sredstava i opreme)

?kurirske usluge koje pružaju kurirske tvrtke (uključeno u 310 – Komunikacijske usluge)

?putničke usluge koje prijevoznici rezidenti pružaju nerezidentima unutar svoje države (uključeno u Putovanja turizam)

260

Prijevoz i prijenos cjevovodima i dalekovodima

Usluge koje se odnose na prijevoz i prijenos cjevovodima i dalekovodima (plin, nafta i električna energija), pružene nerezidentima ili pribavljene od nerezidenata

Uključuje također:

?pristojbe za prijenos plina, nafte i električne energije kad je on odvojen od procesa proizvodnje i distribucije

Ne uključuje:

?vrijednost isporučenog plina, nafte i električne energije (uključeno u 110 – Roba)

 

III. PUTOVANJA – TURIZAM

Putnik – turist je nerezident (rezident) koji boravi do godinu dana u Republici Hrvatskoj (u inozemstvu). To nisu osobe zaposlene u vojnim bazama i diplomatskim predstavništvima, članovi obitelji vojnog i diplomatskog osoblja te osobe koje se nalaze na školovanju ili liječenju u drugoj zemlji godinu dana ili duže.

Robu i usluge pri tome može platiti sam putnik, mogu biti plaćene u njegovo ime ili putniku mogu biti darovane.

Roba i usluge najčešće vezani uz putovanja jesu smještaj, hrana, piće, zabava i prijevoz unutar posjećene zemlje te darovi, suveniri i ostali predmeti koje putnik kupuje za osobne potrebe i iznosi iz zemlje koju posjećuje.

Transakcije na osnovi međunarodnog prijevoza putnika i robe koju putnik kupuje radi preprodaje u vlastitoj zemlji ili u trećoj zemlji, nisu uključene.

ŠIFRA

NAZIV

SADRŽAJ

281

Putovanja – turizam, doznake

Plaćanja (uključujući predujmove – avanse) u korist rezidentnih ili nerezidentnih pravnih i fizičkih osoba koje pružaju turističke usluge, kao što su: usluge smještaja (uključujući time-sharing aranžmane), organizacije izleta, krstarenja, usluge prijevoza koje prijevoznici rezidenti pružaju nerezidentima unutar svoje države, usluge turističke animacije i sl.

285

Službena putovanja

Plaćanja povezana sa službenim putovanjima u inozemstvo radi svih vrsta poslovnih djelatnosti, kao što su:

?prodajne kampanje, istraživanje tržišta, poslovni pregovori, misije, sastanci, proizvodnja ili montaža

?državni zaposlenici na službenom putovanju i zaposlenici međunarodnih organizacija koji su došli po službenom poslu

?zaposlenici koji rade u poduzećima, a koji su rezidenti zemlje koja nije zemlja poslodavca

?svi osobni izdaci za robu i usluge koje ostvaruju putnici na službenim putovanjima, sezonski radnici, radnici u pograničnom području i ostali nerezidentni radnici u zemljama u kojima su zaposleni

?plaćanja voznih karata za službena putovanja

Ne uključuje:

?vrijednost prodane ili kupljene robe, usluga, financijskih instrumenata i sl. koje putnici na službenim putovanjima mogu zaključiti u ime poduzeća

289

Putovanja – turizam, prodaja efektivnih kuna inozemstvu

Prodaja inozemstvu efektivnih kuna i putničkih čekova koji glase na kune te njihov reotkup od inozemstva

290

Putovanja – turizam, ostala plaćanja

Sva plaćanja povezana s putovanjima – turizmom, koja nisu obuhvaćena šiframa osnova 281, 285 i 289, kao što su:

?obrazovanje:

?školarine i radni materijal za studij, kotizacije za sudjelovanje na znanstveno-
-stručnim skupovima i seminarima

?troškovi smještaja i opći životni troškovi

?svi ostali izdaci za robu i usluge koje studenti pribave za osobne potrebe u drugoj zemlji

?zdravstvene usluge:

?pristojbe i naknade bolnicama, lječilištima, toplicama i rehabilitacijskim centrima (smještaj)

?izdaci za medicinske tretmane, naknade liječnicima, izradu ortopedskih i zdravstvenih pomagala

?svi ostali izdaci za robe i usluge koje pacijenti pribave za osobne potrebe u drugoj zemlji

?otkup i prodaja strane gotovine za potrebe priređivanja igara na sreću

?plaćanja koje fizičke osobe rezidenti na privremenom boravku u inozemstvu (do 1 godine) upućuju drugim rezidentima fizičkim osobama koje prebivaju u Hrvatskoj, odnosno plaćanja koje rezidenti fizičke osobe s prebivalištem u Hrvatskoj upućuju drugim rezidentima fizičkim osobama koje privremeno borave u inozemstvu

?potpore u turizmu

?plaćanja u stranoj gotovini ili čekovima koji glase na stranu valutu na osnovi turističkih, prijevoznih ili ugostiteljskih usluga

291

Platne kartice

Naplate i plaćanja po platnim karticama

Uključuje također:

?plaćanja po platnim karticama (npr. VISA, AMEX, DC, EUROCARD-MASTERCARD i sl.), za robu i usluge koje rezidenti kupuju/koriste na putovanjima u inozemstvu

?naplata po platnim karticama (npr. VISA, AMEX, DC, EUROCARD-MASTERCARD i sl.), za robu i usluge koje nerezidenti kupuju/koriste na putovanjima u Republici Hrvatskoj

 

IV. OSTALE USLUGE

Ostale su usluge sve usluge koje nisu obuhvaćene kategorijama prijevoz ili putovanja – turizam. Transakcije na toj osnovi obuhvaćaju plaćanja za pružanje usluga između rezidenata i nerezidenata. Ne uključuju se plaćanja fizičkim osobama na osnovi ugovora o radu ili ugovora o djelu za pružene usluge.

ŠIFRA

NAZIV

SADRŽAJ

310

Komunikacijske usluge

Usluge preuzimanja, prijevoza i dostave pisama, novina, časopisa, brošura, ostalih tiskovina, omota i paketa te usluge povezane s prijenosom zvuka, slika ili ostalih informacija (putem telefona, mobilnog telefona, teleksa, telegrama, RTV kabela i elektromagnetskih valova, satelita, elektroničke pošte, telefaksa i sl.) koje se obavljaju između rezidenata i nerezidenata.

310

Komunikacijske usluge

Uključuje također:

?poštanske šalterske usluge (kao što su prodaja poštanskih maraka, poštanskih uputnica i sl.)

?usluge iznajmljivanja poštanskih sandučića

?usluge povezane s neisporučenom poštom

?kurirske usluge i usluge brze dostave koje pružaju kurirske tvrtke

?usluge poslovne mreže

?telekonferencije

?prateće usluge (npr. popravak i održavanje satelita, iznajmljivanje komunikacijskih linija)

?usluge on-line pristupa internetu

?iznajmljivanje veze prema satelitu

Ne uključuje:

?financijske usluge koje pruža nacionalna poštanska uprava (uključeno u 340 – Financijske usluge, osim osiguranja)

?usluge pripreme pošte (uključeno u 378 – Ostale poslovne usluge)

?skladištenje robe i povezane usluge (uključeno u Usluge prijevoza)

?ugovore o međunarodnom prijevozu pošte koje su zaključili poštanski uredi i kurirske tvrtke i koje obavljaju transportna poduzeća (uključeno u Usluge prijevoza)

?instalacijske usluge za telekomunikacijsku opremu (uključeno u 320 – Građevinski radovi u inozemstvu ili 321 – Građevinski radovi u Republici Hrvatskoj)

?usluge povezane s bazama podataka i povezane računalne usluge za pristup podacima i njihovu obradu koje osiguravaju serveri baza podataka (uključeno u 350 – Računalne i informacijske usluge)

?vrijednost prenesenih informacija

320

Građevinski radovi u inozemstvu

PRIHODI

Građevinski radovi koje rezidentne tvrtke obavljaju u inozemstvu u trajanju do godine dana:

?priprema lokacije

?građevinski radovi na visokogradnji ili niskogradnji

?instalacija i montaža strojeva, opreme i postrojenja

Uključuje također:

?usluge iznajmljivanja građevinske opreme ili opreme za rušenje zajedno s rukovateljem

?radove vanjskog čišćenja građevina

?građevinske popravke

Ne uključuje:

?pripremu lokacije za rudarstvo, vađenje nafte i plina (uključeno u 377 – Poljoprivredne i rudarske usluge te ostale usluge prerade na terenu)

?uklanjanje kontaminiranoga gornjeg sloja tla (uključeno u 377 – Poljoprivredne i rudarske usluge te ostale usluge prerade na terenu)

?građevinske radove koje podružnice hrvatskih tvrtki izvode u inozemstvu (uključeno u 700 – Transakcije između domaćih poduzeća i njihovih inozemnih podružnica)

RASHODI

Roba, usluge i plaće koje su rezidentna poduzeća nabavila za uporabu na inozemnom gradilištu

Uključuje također:

?plaćanja građevinskog poduzeća za robu i usluge koje se koriste na inozemnom gradilištu, a nabavljaju se od nerezidenata

?naknade zaposlenima i druge zavisne troškove vezane uz građevinske radove u inozemstvu

321

Građevinski radovi u Republici Hrvatskoj

PRIHODI

Roba, usluge i plaće koje su nerezidentna poduzeća nabavila za uporabu na gradilištu u Republici Hrvatskoj u trajanju do godine dana

Uključuje također:

?plaćanja nerezidentnoga građevinskog poduzeća za robu i usluge koji se koriste na gradilištu u Republici Hrvatskoj, a nabavljaju se od rezidenata

?naknade zaposlenima i druge zavisne troškove vezane uz građevinske radove u Republici Hrvatskoj

RASHODI

Graditeljske usluge koje rezidentima pružaju nerezidentna poduzeća

Uključuje također:

?pripremu lokacije

?građevinske radove visokogradnje ili niskogradnje

?instalaciju i montažu strojeva, opreme i postrojenja

?usluge iznajmljivanja građevinske opreme ili opreme za rušenje zajedno s rukovateljem

?radove vanjskog čišćenja građevina

?građevinske popravke

321

Građevinski radovi u Republici Hrvatskoj

Ne uključuje:

?pripremu lokacije za rudarstvo, vađenje nafte i plina (uključeno u 377 – Poljoprivredne i rudarske usluge te ostale usluge prerade na terenu)

?uklanjanje kontaminiranoga gornjeg sloja tla (uključeno u 377 – Poljoprivredne i rudarske usluge te ostale usluge prerade na terenu)

?građevinske radove koje podružnice inozemnih tvrtki izvode u Republici Hrvatskoj (uključeno u 800 – Transakcije između inozemnih poduzeća i njihovih podružnica u Republici Hrvatskoj)

331

Premije osiguranja

Premije koje rezidentni vlasnici polica plaćaju nerezidentnim osiguravateljskim i reosiguravateljskim društvima te mirovinskim fondovima i premije koje nerezidentni vlasnici polica plaćaju rezidentnim osiguravateljskim i reosiguravateljskim društvima te mirovinskim fondovima

Uključuje također:

?životno osiguranje

?mirovinske fondove

?osiguranje prijevoza robe od krađe, štete ili potpunoga gubitka tereta

?osiguranje vozila koja se rabe za prijevoz robe

?osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i zdravstveno osiguranje

?osiguranje na svim prijevoznim sredstvima (brodovima, kamionima itd.)

?pomorsko, avionsko i ostalo transportno osiguranje

?osiguranje od požara i ostalih oštećenja imovine

?osiguranje od novčanih gubitaka

?osiguranje od opće odgovornosti

?ostale vrste osiguranja kao što je osiguranje od nezgoda na putovanju i osiguranje povezano s kreditima i kreditnim karticama

?provizije za posredovanje i zastupanje u osiguranju i reosiguranju te za agencijske usluge

?konzultantske usluge u vezi s osiguranjem i mirovinskim osiguranjem

?usluge vrednovanja i usklađivanja

?aktuarske usluge

?usluge upravljanja spasilačkim operacijama

?pravne usluge i usluge nadzora u vezi s odštetama i povratom

332

Potraživanja iz osiguranja

Potraživanja koja rezidentna osiguravateljska i reosiguravateljska društva te mirovinski fondovi plaćaju nerezidentu – vlasniku police i potraživanja koja nerezidentna osiguravateljska i reosiguravateljska društva te mirovinski fondovi plaćaju rezidentu – vlasniku police za pokriće osiguranog događaja

Uključuje također:

?životno osiguranje

?mirovinske fondove

?osiguranje prijevoza robe od krađe, štete ili potpunoga gubitka tereta

?osiguranje vozila koja se rabe za prijevoz robe

?osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i zdravstveno osiguranje

?osiguranje na svim prijevoznim sredstvima (brodovima, kamionima itd.)

?pomorsko, avionsko i ostalo transportno osiguranje

?osiguranje od požara i ostalih oštećenja imovine

?osiguranje od novčanih gubitaka

?osiguranje od opće odgovornosti

?ostale vrste osiguranja kao što je osiguranje od nezgoda na putovanju i osiguranje povezano s kreditima i kreditnim karticama

?provizije za posredovanje i zastupanje u osiguranju i reosiguranju te za agencijske usluge

?konzultantske usluge u vezi s osiguranjem i mirovinom

?usluge vrednovanja i usklađivanja

?aktuarske usluge

?usluge upravljanja spasilačkim operacijama

?pravne usluge i usluge nadzora u vezi s odštetama i povratom

Ne uključuje:

?transakcije na osnovi međusobnog refundiranja šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravatelja (uključeno u 660 – Transferi na osnovi osiguranja)

?potraživanja rezidenta na temelju police nerezidenta (uključeno u 660 – Transferi na osnovi osiguranja)

?potraživanja nerezidenta na temelju police rezidenta (uključeno u 660 – Transferi na osnovi osiguranja)

?naknade štete iz komercijalnih odnosa (uključeno u 641 – Porezi i pristojbe – država ili 646 – Porezi i pristojbe – ostali sektori)

340

Financijske usluge, osim osiguranja

Sve usluge financijskog posredovanja i pomoćne usluge koje pružaju nerezidenti ili koje se pružaju nerezidentima

340

Financijske usluge, osim osiguranja

Uključuje također:

Izričite provizije i naknade povezane s financijskim transakcijama, tj.:

?povezane s primanjem depozita i davanjem kredita, kao i usluge hipotekarnoga i nehipotekarnoga kreditiranja za poslovne i osobne potrebe

?povezane s akreditivima, garancijama, bankovnim akceptima, kreditnim linijama i sličnim instrumentima

?povezane s financijskim najmom (leasing)

?povezane s faktoringom

?povezane s transakcijama financijskim derivatima

?povezane s pokroviteljstvom i plasiranjem izdanja, brokerskim uslugama i otkupom vrijednosnih papira, otkupom natječajne dokumentacije, kao i naknade koje se plaćaju u vezi s vrijednosnim papirima, posredovanjem i depozitarijem vrijednosnih papira

?povezane s klirinškim plaćanjima

?povezane s deviznim transakcijama

Ostale usluge povezane s financijskom djelatnosti kao što su:

?usluge financijskog savjetovanja

?usluge pohrane financijske imovine ili zlatnih poluga

?usluge upravljanja financijskom imovinom

?usluge spajanja i pripajanja

?usluge povezane s korporacijskim financiranjem i poduzetničkim kapitalom

?usluge povezane s djelatnošću platnih kartica

?upravljanje financijskim tržištima

?određivanje kreditnog rejtinga

Ne uključuje:

?operativni najam – leasing (uključeno u 372 – Iznajmljivanje i operativni najam (leasing) prijevoznih sredstava i opreme)

?životno osiguranje i usluge mirovinskog posredovanja (uključeno u 331 – Premije osiguranja ili 332 – Potraživanja iz osiguranja)

?ostale usluge osiguranja (uključeno u 331 – Premije osiguranja ili 332 – Potraživanja iz osiguranja)

?nefinancijske savjetodavne usluge koje pružaju banke

?dobitke i gubitke ostvarene kupovinom ili prodajom vrijednosnih papira i financijskih derivata za vlastiti račun

350

Računalne i informacijske usluge

Usluge povezane s hardverom, softverom, obradom podataka te pružanjem novosti, fotografija i članaka medijima, pretplate i sl., koje se obavljaju između rezidenata i nerezidenata

Uključuje također:

?konzultantske usluge i usluge uvođenja informacijskih sustava

?održavanje i popravak računala i prateće opreme

?usluge izrade po narudžbi i popravak softvera

?pomoć u pitanjima povezanima s upravljanjem računalnim resursima

?analizu, dizajn, programiranje i instalaciju sustava za neposrednu uporabu

?razvijanje, proizvodnju, dostavljanje i dokumentaciju softvera prilagođenog kupcu (po narudžbi)

?održavanje sustava i ostale prateće usluge kao što je obuka koja je dio konzultantskih usluga

?usluge obrade podataka kao što su unos podataka i izrada tablica na osnovi vremenske raspodjele

?usluge izrade internetske stranice i ugošćavanja na njoj

?usluge upravljanja računalnim kapacitetima

?usluge povezane s bazama podataka (osmišljavanje baze podataka, pohrana i objavljivanje podataka stalnim korisnicima on-line i pomoću magnetnih, optičkih ili tiskanih medija, portali za pretraživanje interneta prema ključnim riječima)

?pretplatu za usluge novinskih i burzovnih agencija, može obuhvaćati usluge povezane s on-line bazama podataka

?kupnju ili prodaju ekskluzivnih informacija

?pretplatu na bazu podataka koja pripada novinama

?naknade koje se plaćaju slobodnim novinarima ili fotografima

?izravne, individualne pretplate na novine i časopise koji se primaju poštom, elektroničkim prijenosom ili ostalim sredstvima

Ne uključuje:

?standardne tečajeve računalne izobrazbe (uključeno u 382 – Ostale usluge iz domene osobnih usluga i usluga kulture i razonode)

?autorske i licencne naknade za uporabu računalnih programa (uključeno u 360 – Patenti i licencije)

360

Patenti i licencije

Plaćanja za korištenje patenata i licencija između rezidenata i nerezidenata

360

Patenti i licencije

Autorske naknade koje se plaćaju za uporabu registriranih robnih marki, tj. riječi, simbola, dizajna ili njihovih kombinacija, po kojima se proizvodi ili usluge njihova vlasnika razlikuju od proizvoda ili usluga drugih davatelja

Ostale autorske naknade

Naknade za uporabu nematerijalne, neproizvedene i nefinancijske imovine i vlasničkih prava, kao što su:

?patenti

?autorska prava (copyright)

?industrijski procesi i dizajn (robne marke i sl.)

Naknade za uporabu, prema sporazumu o licenciranju, proizvedenih originala ili prototipova, kao što su:

?rukopisi

?računalni programi

Uključuje također:

?prijenos dizajna (za trgovine i proizvode)

?prijenos industrijskih tehnologija

?dozvole za registraciju proizvoda

?naknade za franšizu (koje mogu uključivati izobrazbu, pomoć, oglašavanje)

Ne uključuje:

?obveze i potraživanja na osnovi izravne kupnje ili prodaje navedenih sredstava i prava (uključeno u 611 – Kupoprodaja patenata, licencija i druge nematerijalne imovine)

?distributivna prava na audiovizualne proizvode u ograničenom razdoblju ili području (uključeno u 381 – Audiovizualne i srodne usluge)

?kupnju i prodaju patenata, licencija i robnih marki (uključeno u 611 – Kupoprodaja patenata, licencija i druge nematerijalne imovine)

371

Ostale usluge povezane s trgovinom

Usluge koje se obavljaju između rezidenata i nerezidenata, a koje se odnose na provizije za robu i usluge

Uključuje također:

?provizije trgovcima/od trgovaca

?provizije agentima, zastupnicima i posrednicima, provizije od agenata, zastupnika i posrednika te naknade kod poslova posredovanja, tj. razliku u cijeni između kupljene i prodane robe kod izravnog reeksporta i provoza

?provizije robnim brokerima/od robnih brokera

?provizije dilerima i komisionarima/od dilera i komisionara

?provizije povezane s prodajom robe na aukcijama

?usluge vještačenja vezane uz trgovinu

Ne uključuje:

?plaćanja kupljene i prodane robe u okviru poslova posredovanja robe (izravni reeksport i provoz – uključeno u 110 – Roba)

?naknade za korištenje patenata i licencija (uključeno u 360 –Patenti i licencije)

?brokerske usluge povezane s financijskim uslugama (uključeno u 340 – Financijske usluge, osim osiguranja)

?provizije povezane s prijevozom (uključeno u Usluge prijevoza)

?posredovanje u osiguranju (uključeno u 331 – Premije osiguranja ili 332 – Potraživanja iz osiguranja)

372

Iznajmljivanje i operativni najam (leasing) prijevoznih sredstava i opreme

Iznajmljivanje prijevoznih sredstava bez posade i iznajmljivanje na temelju ugovora o operativnom najmu (leasing) prijevoznih sredstava i opreme, kao što su:

?brodovi

?zrakoplovi

?cestovna motorna vozila (uključujući i rent-a-car usluge)

?prijevozna sredstva kao što su željeznički kontejnerski vagoni, platforme itd. bez posade

?ostali strojevi

Ne uključuje:

?financijski najam – leasing (uključeno u 750 ili 850 – Krediti)

?iznajmljivanje telekomunikacijskih linija ili kapaciteta (uključeno u 310 – Komunikacijske usluge)

?iznajmljivanje prijevoznih sredstava s posadom (uključeno u Usluge prijevoza)

?prodaju cestovnih motornih vozila na kredit

?iznajmljivanje nekretnina i poslovnih prostora (uključeno u 525 – Iznajmljivanje zemljišta, nekretnina i poslovnih prostora)

373

Istraživanje i razvoj

Usluge koje se obavljaju između rezidenata i nerezidenata, povezane:

?s osnovnim istraživanjem

?s primijenjenim istraživanjem

?s eksperimentalnim razvojem novih proizvoda i procesa

U načelu obuhvaća ovakve djelatnosti u prirodnim znanostima te u društvenim i humanističkim znanostima.

373

Istraživanje i razvoj

Uključuje također:

?razvoj operativnih sustava koji predstavljaju tehnološki napredak

?komercijalno istraživanje povezano s elektronikom, farmacijom, medicinom i biotehnologijom

?laboratorijske i druge usluge, analize, dijagnostike, projekte, studije i elaborate

?prijavu proizvoda za registraciju

Ne uključuje:

?tehničke usluge (uključeno u 376 – Arhitektonske, inženjerske i ostale tehničke usluge)

374

Pravne, računovodstvene i konzultantske usluge

Usluge koje se obavljaju između rezidenata i nerezidenata, kao što su:

?pravno savjetovanje i zastupanje u svim pravnim, sudskim i zakonskim postupcima

?izradu nacrta pravne dokumentacije i instrumenata

?konzultantske usluge povezane s potvrdama (certifikatima)

?usluge čuvanja pologa i namire

?evidentiranje komercijalnih transakcija za tvrtke i ostale

?provjeru računovodstvene evidencije i financijskih izvješća

?planiranje i konzultantske usluge u vezi s porezom na dobit

?pripremu poreznih dokumenata

?usluge revizije, planiranja, strukturiranja i kontrole organizacije, poslovne politike i strategije

?usluge povezane s poboljšanjem ugleda (imidža) klijenata i njihovim odnosima s javnošću

?upravljanje tvrtkom, tržištem, ljudskim resursima i proizvodnjom

?konzultantske usluge povezane s upravljanjem projektima

?usluge i autorske honorare za prevođenje ili objavu znanstvenih članaka u časopisima, tantijeme

?troškove odvjetnika i javnog bilježnika

?usluge sudskih i sudskomedicinskih vještačenja

Ne uključuje:

?plaćanja sudskih troškova i drugih pristojba po sudskim rješenjima i nagodbama (uključeno u 641 – Porezi i pristojbe – država ili 646 – Porezi i pristojbe – ostali sektori)

?vrijednost pologa deponiranih kod odvjetnika ili javnih bilježnika (dodjeljuje se šifra osnove osnovnog posla)

?usluge oglašavanja (uključeno u 375 – Oglašavanje i istraživanje tržišta)

375

Oglašavanje i istraživanje tržišta

Usluge koje se obavljaju između rezidenata i nerezidenata, kao što su:

?dizajn, kreiranje i plasiranje na tržište oglasa od strane reklamnih agencija, usluge plakatiranja

?medijsko plasiranje (uključuje kupnju i prodaju oglasnog prostora, promidžbenog vremena te sponzorstva)

?izložbene usluge koje pružaju trgovinski sajmovi

?promociju proizvoda (uključujući katalošku prodaju i organizaciju igara na sreću)

?istraživanje tržišta, televizijska prodaja

?ispitivanje i anketiranje javnog mnijenja o različitim pitanjima

?izdaci za izdržavanje gospodarskih predstavništava

Ne uključuje:

?usluge odnosa s javnošću (uključeno u 374 – Pravne, računovodstvene i konzultantske usluge)

?plaće i ostale naknade privremeno zaposlenima u gospodarskim predstavništvima (uključeno u 405 – Naknade zaposlenima – ostali sektori)

376

Arhitektonske, inženjerske i ostale tehničke usluge

Usluge koje se obavljaju između rezidenata i nerezidenata, povezane:

?s arhitektonskim dizajnom urbanih i ostalih razvojnih projekata

?s planiranjem i dizajnom projekta

?s nadgledanjem izgradnje brana, mostova, zračnih luka, projekata »ključ u ruke«

?s mjerenjem (npr. geodetskim), kartografijom, testiranjem i certifikacijom proizvoda te tehničkom kontrolom (npr. kalibracija)

?s fizičkom i tehničkom zaštitom imovine i osoba

Uključuje također:

?savjetodavne i konzultantske građevinske studije: studije o tehničkoj izvedivosti, studije o učinku projekta, elaborate analize tehničkog stanja elemenata, ispitivanje materijala i sl.

?usluge građevinskog projektiranja za mehaničke i električne instalacije u zgradama

376

Arhitektonske, inženjerske i ostale tehničke usluge

?usluge građevinskog projektiranja za industrijski proces i proizvodnju: planiranje i specifikaciju za instalacije strojeva, projekte povezani s podzemnim vodama, naftne projekte, tvornička postrojenja, sustave instrumentacije

?usluge uređenja izložbenog prostora, zavarivanja, atestiranja, otkupa natječajne i aukcijske dokumentacije, nadzora i sl.

Ne uključuje:

?rudarski inženjering (uključeno u 377 – Poljoprivredne i rudarske usluge te ostale usluge prerade na terenu)

?usluge procjene štete (uključeno u 331 – Premije osiguranja ili 332 – Potraživanja iz osiguranja)

?usluge dizajna i montaže strojeva, opreme i postrojenja (uključeno u 320 – Građevinski radovi u inozemstvu ili 321 – Građevinski radovi u Republici Hrvatskoj)

377

Poljoprivredne i rudarske usluge te ostale usluge prerade na terenu

Usluge koje se obavljaju između rezidenata i nerezidenata, kao što su:

Poljoprivredne usluge:

?osiguranje poljoprivrednih strojeva s posadom

?žetva

?obrada usjeva

?kontrola nametnika

?usluge smještaja, skrbi, uzgoja i cijepljenja životinja

?usluge povezane s lovom, šumarstvom, sječom drva te ribolovom

Rudarske usluge:

?usluge proizvodnje nafte i plina, uključujući bušenje, izgradnju tornjeva, usluge popravaka, demontiranja i cementiranja izvora nafte i plina

?usluge istraživanja povezane s mineralnim gorivima

?rudarski inženjering i geološko mjerenje (npr. istraživanje tla)

Ostale usluge prerade na terenu:

?prerada na terenu ili rad na robi koja je uvezena bez promjene vlasništva i prerađena, ali ne i ponovno izvezena u zemlju iz koje je poslana (nego je prodana u zemlji u kojoj je prerađena ili u trećoj zemlji)

?prerada na terenu ili rad na robi koja je izvezena bez promjene vlasništva i prerađena, ali ne i ponovno uvezena u zemlju iz koje je poslana (nego je prodana u zemlji u kojoj je prerađena ili u trećoj zemlji)

Obrada otpada i čišćenje od posljedica zagađenja:

?obrada i zbrinjavanje radioaktivnog i ostalog otpada, uništavanje ambalaže

?uklanjanje kontaminiranoga gornjeg sloja tla, razminiravanje terena

?čišćenje od zagađenja zbog izlijevanja nafte

?obnova rudničkih lokacija

?usluge dekontaminacije i asanacije

?sve ostale usluge povezane s čišćenjem i obnovom okoliša

Ne uključuje:

?spomenute usluge kad ih obavljaju inozemne podružnice (uključeno u 700 – Transakcije između domaćih poduzeća i njihovih inozemnih podružnica ili 800 – Transakcije između inozemnih poduzeća i njihovih podružnica u Republici Hrvatskoj)

378

Ostale poslovne usluge

Razne poslovne usluge koje se obavljaju između rezidenata i nerezidenata, a koje nisu dovoljno precizno objašnjene pod drugim šiframa osnova

381

Audiovizualne i srodne usluge

Usluge i naknade koje se odnose na proizvodnju filmova te radijskih i televizijskih programa, snimanje glazbe

Uključuje također:

?distributivna prava na audiovizualne proizvode (npr. filmske i televizijske programe) u ograničenom razdoblju ili na ograničenom području

?televizijska prava prijenosa sportskih, koncertnih i drugih sličnih događanja

?distributivna prava i naknade za videoigre koje se učitavaju preko televizijskih kanala

?pretplatničke usluge za kodirane televizijske kanale, kao što su kabelsko emitiranje, emitiranje zrakom ili besplatno emitiranje

?prava glazbenih kompozitora koja su povezana s prodajom ploča i koja se plaćaju preko naplatnih društava

?prava povezana s glazbenim predstavama ili kazališnim predstavama

?prava na izvođenje kazališnih djela u inozemstvu u izvedbi kazališnih družina

?naknade koje se plaćaju rezidentnim glumcima, producentima i dr. za produkcije u inozemstvu (ili koje se plaćaju nerezidentima za rad obavljen u Republici Hrvatskoj)

382

Ostale usluge iz domene osobnih usluga i usluga kulture i razonode

Usluge povezane s muzejima, knjižnicama, arhivima i ostalim kulturnim, sportskim i rekreacijskim djelatnostima

Usluge povezane s obrazovanjem:

?održavanje dopisnih i e-tečajeva (e-learning)

?emitiranje obrazovnih programa

?plaćanje nastavnika koji pružaju obrazovne usluge izravno u zemlji učenika

Ne uključuje:

?rashode putnika za obrazovanje (uključeno u 290 – Putovanja – turizam, ostala plaćanja)

Usluge povezane sa zdravstvom

Usluge između rezidenata i nerezidenata koje pružaju liječnici, veterinari, medicinske sestre, pomoćno medicinsko osoblje i sl. kao i laboratorijske i slične usluge, pružene na daljinu ili na mjestu nesretnog događaja.

Uključuje također:

?usluge povezane s ljudskim zdravljem

?veterinarske usluge

?usluge socijalnog rada

Ne uključuje:

?rashode putnika za zdravlje (uključeno u 290 – Putovanja – turizam, ostala plaćanja)

Usluge povezane sa sportom i razonodom

?međunarodni transferi profesionalnih sportaša

?organiziranje modnih revija, koncerata, sportskih susreta i sl.

390

Usluge države

Sva plaćanja i osobni rashodi diplomatskog, konzularnog i vojnog osoblja te članova njihovih obitelji u zemlji u kojoj su locirani, za robu i usluge kao što su:

?uredski materijal

?namještaj

?komunalne usluge

?službena vozila

?poslovi i održavanje

?službena reprezentacija

?plaće i naknade stalno zaposlenom osoblju

Uključuje također:

?slične transakcije ostalih službenih tijela, kao što su misije pomoći i državni turistički uredi za informiranje i promociju locirani u inozemstvu

?transakcije povezane s općim administrativnim i sličnim drugdje neraspoređenim troškovima

?transakcije povezane sa zajedničkim vojnim aranžmanima i mirovnim snagama, kao što su snage Ujedinjenih naroda

Ne uključuje:

?plaće i naknade povremeno zaposlenima (uključeno u 401 – Naknade zaposlenima – država)

398

Usluge dorade robe

Plaćanja naknada za doradu, preradu i oplemenjivanje robe (npr. šivanje odjela od primljenih tkanina i na temelju primljenih krojeva, rafiniranje nafte, doradni poslovi u brodogradnji itd.) na režimu unutarnje i vanjske proizvodnje

Ne uključuje:

?vrijednost robe koja se dorađuje, prerađuje ili oplemenjuje (uključeno u 110 – Roba)

399

Popravci

Usluge popravka i servisiranja robe (npr. remont ili dokiranje brodova te otklanjanje štete nastale na plovilu koje isplaćuje brodograditelj, a ne osiguravatelj)

Uključuje također:

?popravke strojeva i pokretne robe u garantnom i izvangarantnom roku

Ne uključuje:

?popravke koje izvode građevinska i montažna poduzeća (uključeno u 320 – Građevinski radovi u inozemstvu ili 321 – Građevinski radovi u Republici Hrvatskoj)

?popravke računalne opreme (uključeno u 350 – Računalne i informacijske usluge)

?održavanje uređaja i opreme na terminalima (luke, zračne luke, kolodvori i sl.) – uključeno u Usluge prijevoza

?vrijednost robe koja se popravlja i ugrađuje (uključeno u 110 – Roba)

 

V. DOHODAK

Ova kategorija obuhvaća dvije osnovne vrste transakcija između rezidenata i nerezidenata: 1) naknade zaposlenima (iz pograničnih područja te sezonskim, povremenim i ostalim zaposlenicima koji rade u rezidentnom gospodarstvu kraće od godine dana) i 2) dohodak na osnovi ulaganja (prihodi i rashodi vezani uz izravna, portfeljna i ostala ulaganja). Pod dohotkom od ulaganja smatraju se dividende, raspodjela dobiti i kamate na kredite, depozite i vrijednosne papire. Kamate na dužničke vrijednosne papire ne iskazuju se kao dohodak od ulaganja, jer su iznimka i iskazuju se šiframa 730 ili 830. Kamate zbog nepravodobnog plaćanja robe, zatezne kamate, penali, prekostojnice, rabat ili bonifikacije nastale u poslovanju s inozemstvom ne iskazuju se kao dohodak od ulaganja, već se iskazuju šifrom osnovnoga vanjskotrgovinskog posla na temelju kojeg su nastale.

401

Naknade zaposlenima – država

Isplate plaća i ostalih naknada stalno ili povremeno angažiranom nerezidentnom osoblju zaposlenom u hrvatskim veleposlanstvima i državnim institucijama u inozemstvu (uključujući hrvatske državljane na privremenom radu u inozemstvu s radnom dozvolom zemlje u kojoj borave, ako stalno ili povremeno rade u hrvatskim veleposlanstvima i državnim institucijama u inozemstvu), kao i isplate plaća i ostalih naknada stalno ili povremeno zaposlenim hrvatskim rezidentima u inozemnim veleposlanstvima, državnim institucijama i međunarodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj.

405

Naknade zaposlenima – ostali sektori

Plaće i druge isplate (npr. za zdravstveno osiguranje) nerezidentima koji rade u Republici Hrvatskoj, te plaće i druge isplate lokalnom stanovništvu zaposlenom kod nerezidenata na temelju ugovora o djelu ili ugovora o radu

Uključuje također:

?isplate plaća nerezidentima angažiranim na izvođenju kooperantskih radova

?isplate plaća privremeno zaposlenima u gospodarskim predstavništvima u inozemstvu

?zavisne troškove pri obračunu plaća

Ne uključuje:

?isplate plaća na temelju ugovora dvaju poslovnih subjekata o pružanju usluge upravljanja tvrtkom

510

Dividende i raspodjela dobiti

Plaćanje dividende na dionice i plaćanja koja proizlaze iz prijenosa dobiti (profita) u inozemstvo ili iz inozemstva

Ne uključuje:

?uplate u svrhu pokrića gubitka (uključeno u 710 ili 810 – Dionice i ostali vlasnički ulozi, ostali kapital)

525

Iznajmljivanje zemljišta, nekretnina i poslovnih prostora

Plaćanja na osnovi iznajmljivanja zemljišta, nekretnina, stambenih i poslovnih prostora, između rezidenata i nerezidenata

Ne uključuje:

?iznajmljivanje prijevoznih sredstava bez posade i iznajmljivanje na temelju ugovora o operativnom najmu (leasing) prijevoznih sredstava i opreme

530

Kamate po kreditima

Plaćanje i naplata kamata po kreditima evidentiranim šiframa osnova 750, 850, 767 i 867

Uključuje također:

?interkalarne kamate

535

Kamate po depozitima

Plaćanje i naplata kamata po depozitima (po viđenju i oročenima), kao i kamate pripisane zbog razročenja ugovora

536

Kamate po duž-ničkim vrijednosnim papirima

Plaćanje i naplata kamata po obveznicama i instrumentima tržišta novca

 

VI. KAPITALNI I TEKUĆI TRANSFERI

Transferi su plaćanja koja ne rezultiraju iz uobičajenih trgovinskih i financijskih transakcija između rezidenata i nerezidenata. Tipični su primjeri transfernih plaćanja pokloni, nasljedstva i radničke doznake.

610

Iseljenički transferi

Plaćanja koja rezultiraju iz migracija u Republiku Hrvatsku i u inozemstvo, odnosno iz promjene statusa rezidentnosti

611

Kupoprodaja patenata, licencija i druge nematerijalne imovine

Plaćanja koja rezultiraju iz kupoprodaje patenata, licencija i druge nematerijalne imovine između rezidenata i nerezidenata

Uključuje također:

?plaćanje naknada za koncesije

Ne uključuje:

?plaćanja naknada za korištenje patenata i licencija između rezidenata i nerezidenata (uključeno u 360 – Patenti i licencije)

612

Kupoprodaja nekretnina i zemljišta za potrebe diplomatskih predstavništava

Plaćanja koja rezultiraju iz kupoprodaje nekretnina i zemljišta za potrebe diplomatskih predstavništava između rezidenata i nerezidenata

Ne uključuje:

?plaćanja na osnovi kupoprodaje nekretnina i zemljišta između ostalih sektora (uključeno u 745 – Kupoprodaja nekretnina i zemljišta u inozemstvu ili 845 – Kupoprodaja nekretnina i zemljišta u Republici Hrvatskoj)

620

Radničke doznake

Plaćanja (umjerene doznake) koja rezidenti (nerezidenti) fizičke osobe koji borave u inozemstvu (Republici Hrvatskoj) duže od godine dana upućuju drugim rezidentima (nerezidentima) koji borave u Republici Hrvatskoj (inozemstvu). Umjerene radničke doznake najčešće se pojavljuju kao plaćanja između članova obitelji.

631

Međudržavna suradnja

Plaćanja između hrvatskih tijela državne uprave (uključujući državne fondove) i tijela državne uprave stranih država odnosno međunarodnih organizacija, u obliku novčanih poklona, doprinosa i članarina međunarodnim organizacijama

632

Pomoć i pokloni – država

Novčani pokloni iz inozemstva u korist hrvatskih tijela državne uprave koji nisu primljeni od stranih država te novčani pokloni koji se iz državnog, županijskih i općinskih proračuna i fondova isplaćuju u korist nerezidenata

636

Pomoć i pokloni – ostali sektori

Plaćanja između rezidenata i nerezidenata u obliku novčanih poklona, nasljedstva, alimentacija, sponzoriranja sportskih natjecanja i kulturnih priredaba i sl., novčanih dobitaka od igara na sreću te redovitih doprinosa za članstvo u vjerskim, humanitarnim, znanstvenim i kulturnim organizacijama

Uključuje također:

?usluge smještaja rezidenata u domove umirovljenika podmirene od nerezidenata i obratno

?doprinosi za članstvo u gospodarskim i bankarskim organizacijama i udruženjima

641

Porezi i pristojbe – država

Plaćanja poreza, pristojba, sudskih depozita, jamčevina, kazni te ostala plaćanja po sudskim presudama i nagodbama koje obavljaju nerezidenti u korist državnog, županijskih i općinskih proračuna, odnosno plaćanja s računa državnog, županijskih i općinskih proračuna u korist nerezidenata na tim osnovama

Uključuje također:

?povrat preplaćenih poreza i pristojba isplaćen iz proračuna u korist nerezidenata

?pristojbe za izdavanje dozvole za uvoz otpada i carinske pristojbe

?plaćanja sudskih troškova i drugih pristojba po sudskim rješenjima i nagodbama (kada nije poznata ili kada se ne može utvrditi šifra osnove osnovnog posla)

646

Porezi i pristojbe – ostali sektori

Plaćanja poreza, pristojba, sudskih depozita, jamčevina, kazni te ostala plaćanja po sudskim presudama i nagodbama koje obavljaju rezidenti u korist nerezidenata ili koje primaju rezidenti od nerezidenata

Uključuje također:

?povrat preplaćenih iznosa po tim osnovama

?troškovi registracije predstavništva u inozemstvu/Republici Hrvatskoj

?plaćanja sudskih troškova i drugih pristojba po sudskim rješenjima i nagodbama

651

Mirovine, invalidnine i druga socijalna primanja – država

Uplate doprinosa za socijalnu sigurnost koje obavljaju nerezidenti u korist hrvatskih socijalnih fondova, te isplate iz tih fondova mirovina i drugih socijalnih davanja nerezidentima od strane hrvatskih socijalnih fondova

656

Mirovine, invalidnine i druga socijalna primanja – ostali sektori

Uplate doprinosa za socijalnu sigurnost u korist stranih socijalnih fondova ili država te isplate mirovina i drugih socijalnih davanja iz tih fondova

660

Transferi s osnove osiguranja

Transferi s osnove poslova osiguranja

Uključuje također:

?transakcije na osnovi međusobnog refundiranja šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravatelja

?potraživanja rezidenta na temelju police nerezidenta

?potraživanja nerezidenta na temelju police rezidenta

Ne uključuje:

?provizije povezane s transakcijama po prijelaznim računima za isplatu šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravatelja (uključeno u 340 – Financijske usluge, osim osiguranja)

680

Realizirane činidbene garancije

Naplate i plaćanja po realiziranim činidbenim garancijama

690

Ostali transferi

Prodaja robe, usluga i financijskih instrumenata rezidentima za devize

Uključuje također:

?vrijednost pologa strane gotovine u korist računa javnobilježničkih ureda od strane rezidenata

 

VII. TRANSAKCIJE S POTRAŽIVANJIMA OD INOZEMSTVA

Transakcije s potraživanjem od inozemstva rezultiraju iz kupnje i prodaje dionica, vlasničkih udjela i financijskih instrumenata u vlasništvu nerezidenata te iz odobravanja kredita i depozita nerezidentima.

700

Transakcije između domaćih poduzeća i njihovih inozemnih podružnica

Transakcije između domaćih poduzeća i njihovih podružnica u inozemstvu

Uključuje također:

?novčane transfere domaćih poduzeća njihovim podružnicama u inozemstvu

?novčane transfere inozemnih podružnica poduzeću matici

?plaćanje robe dobavljačima čija se roba direktno otprema u podružnicu

Ne uključuje:

?osnivanje poduzeća (pravnih osoba) u inozemstvu

?naknadne transakcije poduzećima (pravnim osobama) osnovanim u inozemstvu

710

Dionice i ostali vlasnički ulozi, ostali kapital

Transakcije koje rezultiraju iz kupnje i prodaje dionica koje su izdali nerezidenti, kupnja i prodaja ostalih vlasničkih udjela od nerezidenata te ostale transakcije čija je svrha povećanje udjela rezidenata u kapitalu nerezidentnog društva

Uključuje također:

?uplatu osnivačkog uloga, dokapitalizaciju i sl.

?uplate u kapitalne rezerve društva

?uplate u svrhu pokrića gubitaka

730

Obveznice, zadužnice i instrumenti tržišta novca

Transakcije koje rezultiraju iz kupnje i prodaje dužničkih vrijednosnih papira (obveznica, zadužnica, mjenica, zapisa i sl.) koje su izdali nerezidenti

745

Kupoprodaja nekretnina i zemljišta u inozemstvu

Transakcije povezane sa stjecanjem i otuđivanjem vlasništva nad nekretninama i zemljištima u inozemstvu, ukoliko je kupac ili prodavatelj državljanin Republike Hrvatske

Ne uključuje:

?kupnju i prodaju nekretnina i zemljišta u inozemstvu za potrebe hrvatskih veleposlanstava (uključeno u 612 – Kupoprodaja nekretnina i zemljišta za potrebe diplomatskih predstavništava)

?kupnju i prodaju nekretnina i zemljišta u inozemstvu u sklopu inozemnih izravnih ulaganja (uključeno u 710 – Dionice i ostali vlasnički ulozi, ostali kapital)

750

Krediti

Transakcije koje rezultiraju iz odobrenja kratkoročnih kredita (s izvornim rokom dospijeća do godine dana) i dugoročnih kredita (s izvornim rokom dospijeća duljim od godine dana) nerezidentima te naplate glavnice na osnovi tih kredita

Uključuje također:

?naplate po realiziranim kreditnim garancijama za odobrene kredite

?financijski najam – leasing (najam na vrijeme koje je približno jednako ekonomskom vijeku robe, uz mogućnost kupnje robe po isteku najma)

Ne uključuje:

?naplate kamata po odobrenim kreditima (uključeno u 530 – Kamate po kreditima)

?transakcije opisane u obrazloženjima naloga platnog prometa s inozemstvom (Nalog 10 – obilježje br. 8, Nalog 14 – obilježje br. 9, Nalog 15 – obilježje br. 24 i Nalog 15a – obilježje br. 6)

765

Garancije za poslove između rezidenata

Naplate po realiziranim kreditnim garancijama izdanim od strane nerezidenata za kreditni odnos u zemlji između rezidenata

767

Sindicirani krediti

Uplata udjela rezidentnih banaka za sudjelovanje u kreditnom sindikatu kada se agent nalazi u inozemstvu, kao i povrat tih sredstava

770

Depoziti

Transakcije koje rezultiraju iz deponiranja slobodnih deviznih sredstava kod stranih depozitnih institucija i iz povlačenja tih depozita (oročavanje depozita, jamstveni depoziti, nostro akreditivi i sl.)

780

Financijski derivati

Transakcije koje rezultiraju iz kupnje i prodaje financijskih derivata i sekundarnih financijskih instrumenata koje su izdali nerezidenti

 

VIII. TRANSAKCIJE S OBVEZAMA PREMA INOZEMSTVU

Transakcije s obvezama prema inozemstvu rezultiraju iz kupnje i prodaje dionica, vlasničkih udjela i financijskih instrumenata u vlasništvu rezidenata te uzimanja kredita i depozita od nerezidenata.

800

Transakcije između inozemnih poduzeća i njihovih podružnica u Republici Hrvatskoj

Transakcije između inozemnih poduzeća i njihovih podružnica u Republici Hrvatskoj

Uključuje također:

?novčane transfere inozemnih poduzeća njihovim podružnicama u Republici Hrvatskoj

?novčane transfere podružnica u Republici Hrvatskoj inozemnom poduzeću matici

?plaćanje robe dobavljačima čija se roba direktno iz inozemstva otprema u podružnicu

Ne uključuje:

?osnivanje poduzeća (pravnih osoba) u Republici Hrvatskoj od strane inozemnih poduzeća

?naknadne transakcije prema domaćim poduzećima (pravnim osobama) osnovanim od strane inozemnih poduzeća

810

Dionice i ostali vlasnički ulozi, ostali kapital

Transakcije koje rezultiraju iz kupnje i prodaje dionica koje su izdali rezidenti, kupnja i prodaja ostalih vlasničkih udjela od rezidenata te ostale transakcije čija je svrha povećanje udjela nerezidenata u kapitalu rezidentnog društva

Uključuje:

?uplate osnivačkog uloga, dokapitalizaciju i sl.

?uplate u kapitalne rezerve društva

?uplate u svrhu pokrića gubitaka

830

Obveznice, zadužnice i instrumenti tržišta novca

Transakcije koje rezultiraju iz kupnje i prodaje dužničkih vrijednosnih papira (obveznice, zadužnice, mjenice, zapisi i sl.) koje su izdali rezidenti

845

Kupoprodaja nekretnina i zemljišta u Republici Hrvatskoj

Plaćanja povezana sa stjecanjem i otuđivanjem vlasništva nad nekretninama i zemljištima u Republici Hrvatskoj, ukoliko je kupac ili prodavatelj nerezident

Ne uključuje:

?kupnju i prodaju nekretnina i zemljišta u Republici Hrvatskoj za potrebe inozemnih veleposlanstava (uključeno u 612 – Kupoprodaja nekretnina i zemljišta za potrebe diplomatskih predstavništava)

?kupnju i prodaju nekretnina i zemljišta u Republici Hrvatskoj u sklopu inozemnih izravnih ulaganja (uključeno u 810 – Dionice i ostali vlasnički ulozi, ostali kapital)

850

Krediti

Transakcije koje rezultiraju iz zaduživanja rezidenata kod nerezidenata na osnovi kratkoročnih kredita (s izvornim rokom dospijeća do godine dana) i dugoročnih kredita (s izvornim rokom dospijeća duljim od godine dana) te otplate glavnice na osnovi tih kredita

Uključuje također:

?plaćanja po realiziranim kreditnim garancijama za uzete kredite

?financijski najam – leasing (najam na vrijeme koje je približno jednako ekonomskom vijeku robe, uz mogućnost kupnje robe po isteku najma)

Ne uključuje:

?plaćanja kamata po odobrenim kreditima (uključeno u 530 – Kamate po kreditima)

?transakcije opisane u obrazloženjima naloga platnog prometa s inozemstvom (Nalog 10 – obilježje br. 8, Nalog 14 – obilježje br. 9, Nalog 15 – obilježje br. 24 i Nalog 15a – obilježje br. 6)

865

Garancije za poslove između nerezidenata

Plaćanja po realiziranim kreditnim garancijama izdanim od strane rezidenata za kreditni odnos u inozemstvu između nerezidenata

867

Sindicirani krediti

Uplata udjela nerezidentnih banaka za sudjelovanje u kreditnom sindikatu kada se agent nalazi u Republici Hrvatskoj, kao i povrat tih sredstava

870

Depoziti

Transakcije koje rezultiraju iz deponiranja slobodnih deviznih sredstava kod domaćih depozitnih institucija i iz povlačenja tih depozita (oročavanje depozita, jamstveni depoziti, loro akreditivi i sl.). Ovom šifrom obuhvaćaju se svi transferi iz inozemstva i u inozemstvo po računima nerezidenata, oročavanja i razročavanja depozita po računima nerezidenata, kao i gotovinske isplate sa žiroračuna i tekućih računa nerezidenata u kunama.

880

Financijski derivati

Transakcije koje rezultiraju iz kupnje i prodaje financijskih derivata i sekundarnih financijskih instrumenata koje su izdali rezidenti

 

IX. NEUTRALNE TRANSAKCIJE I TRANSAKCIJE IZMEĐU REZIDENATA

911

Otkup i prodaja strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu, nerezidenti fizičke osobe

Otkup strane gotovine i loro čekova nerezidenata fizičkih osoba te prodaja strane gotovine i nostro čekova koji glase na stranu valutu nerezidentima fizičkim osobama

912

Otkup i prodaja strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu, rezidenti fizičke osobe

Otkup strane gotovine i loro čekova od rezidenata fizičkih osoba te prodaja strane gotovine i nostro čekova koji glase na stranu valutu rezidentima fizičkim osobama

913

Otkup razlike od ovlaštenih mjenjača

Otkup razlike između otkupa i prodaje strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu od ovlaštenih mjenjača

921

Deponiranje i podizanje strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu, nerezidenti

Deponiranje strane gotovine i loro čekova na devizne depozite nerezidenata te podizanje strane gotovine i izdavanje nostro čekova s deviznih računa nerezidenata (pravnih i fizičkih osoba)

922

Deponiranje i podizanje strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu, rezidenti fizičke osobe

Deponiranje strane gotovine i loro čekova na devizne depozite rezidenata fizičkih osoba te podizanje strane gotovine i izdavanje nostro čekova s deviznih računa rezidenata fizičkih osoba

923

Deponiranje i podizanje na osnovi mjenjačke djelatnosti

Deponiranje i podizanje strane gotovine na osnovi mjenjačke djelatnosti

951

Naplata čekova

Primljena pokrića po loro čekovima i honoriranje izdanih nostro čekova

952

Kupnja i prodaja strane gotovine u inozemstvu

Kupnja i prodaja strane gotovine u inozemstvu, plaćanje preko deviznoga tekućeg računa kod inozemne banke

953

Dotacije strane gotovine u zemlji

Prijenos strane gotovine između domaćih banaka (isključivo između banaka, a ne njihovih organizacijskih dijelova: ekspozitura, podružnica, poslovnica i dr.)

971

Transfer deviza između Hrvatske narodne banke i banke

Transfer deviza s deviznog tekućeg računa HNB-a kod strane banke na devizni tekući račun domaće banke kod strane banke i obratno

Uključuje također:

?kupoprodaju deviza između HNB-a i banaka

?prodaju blagajničkih zapisa HNB-a za devize i otkup po dospijeću

?transakcije vezane uz izdvajanje deviznog dijela obvezne pričuve, uključujući isplatu dospjelih kamata

972

Transfer deviza između banaka

Transfer deviza s deviznoga tekućeg računa jedne domaće banke kod strane banke na devizni tekući račun druge domaće banke kod strane banke

Uključuje također:

?kupnju i prodaju deviza između domaćih banaka

973

Transfer deviza unutar banke

Transfer deviza s deviznoga tekućeg računa domaće banke kod jedne strane banke na devizni tekući račun domaće banke kod druge strane banke

974

Prijenosi u okviru deviznih i kunskih nerezidentnih računa u zemlji

Prijenos s jednog deviznog računa nerezidenta na drugi devizni račun nerezidenta u Republici Hrvatskoj. Prijenos s računa 809 na račun 809 i prijenos s računa 709 ili 719 na račun 809 i obratno.

Ne uključuje:

?isplatu s kunskih nerezidentskih računa (uključeno u 870 – Depoziti)

975

Kupoprodaja deviza

Kupoprodaja deviza u inozemstvu kod stranih banaka

Ne uključuje:

?kupnju i prodaju deviza između domaćih banaka (uključeno u 972 – Transfer deviza između banaka) te kupnju i prodaju deviza između banaka i HNB-a (uključeno u 971 – Transfer deviza između Hrvatske narodne banke i banke)

980

Prijenos sredstava iz naplatne u isplatnu banku

Prijenos deviznih sredstava iz naplatne u isplatnu banku

981

Sredstva u reklamaciji kod banke

Sredstva u reklamaciji kod banke kada nisu ispunjeni uvjeti da se sredstva odobre korisniku

zatvori
Uputa o upotrebi šifara osnova naplate i plaćanja u platnom prometu s inozemstvu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !